Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionar PGIU / EGIU

1. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea


sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
în cazul în care în instalația de utilizare industrială sunt necesare diferite trepte de presiune, se
prevăd:
a. panouri de reglare pentru fiecare treaptă de presiune; art. 21
b. numai regulatoare cu acționare indirectă;
c. supape de siguranță.
2. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la coșuri de fum prin burlane din
tablă metalică, rigide sau flexibile, se admite în următoarele condiții:
a. secțiunea burlanului este cel puțin egală cu secțiunea racordului de ieșire din aparatul
consumator de combustibili gazoși; art. 146, a
b. porțiunea verticală a burlanului, la ieșirea din aparatul consumator de combustibili gazoși, este
de cel puțin 1 m;
c. distanța de la coșul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoși este mai mică de
3 m. Art. 146, c
3. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la același canal de fum se face în
următoarele condiții:
a. la înălțimi diferite; art. 145, al 1, a)
b. secțiunea canalului de fum să poată prelua debitele de gaze arse însumate ale tuturor aparatelor
racordate la acesta; art. 145, al 1, b)
c. dacă acestea se căptușesc la interior cu tuburi din aluminiu.
4. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
care din următoarele afirmații este falsă:
a. este interzisă montarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare
sub construcții de orice categorie; art 67, al 1, b
b. este permisă montarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare
la nivel inferior fundației clădirilor învecinate, situate la distanțe de până la 2 m; art 67, al 1, e
c. este interzisă montarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare
în tunele și galerii. art 67, al 1, c
5. În conformitate cu prevederile Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic,
execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a a gazelor naturale,
aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, proiectul tehnic declarat conform este
însoțit de referatul de verificare asumat de către verificatorul de proiecte atestat tip:
a. Ig; art. 11, al. 4
b. Vgd;
c. Egd.
6. În conformitate cu prevederile Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic,
execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a a gazelor naturale,
aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, în situația în care, la execuția instalației
de utilizare a gazelor naturale apar diferențe față de proiectul tehnic, executantul are obligația:
a. de a obține o dispoziție de șantier de la proiectantul lucrării; art. 37, al.1
b. de aexecuta lucrarea conform dispozițiilor dirigintelui de șantier;
c. de a reface proiectul.
7. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
prin suprafață vitrată a unei încăperi, conform Normelor Tehnice de proiectare, executare și
exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale se înțelege:
a. ferestre, luminatoare cu geamuri sau goluri toate la exterior, art 128, al 1,e)
b. uși cu geam care fac legătura cu exteriorul clădirii; art 128, al 1,e)
c. panouri care conform specificației tehnice date de producători cedează la presiuni de cel puțin
0,2 bari.
8. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
toate încăperile în care se motează aparate consumatoare de combustibili gazoși se prevăd cu
suprafețe vitrate cu suprafața minimă totală de:
a. 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din beton armat; art
129, al 1, a)
b. 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din beton armat;
c. 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din zidărie.
9. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
aparatele de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum nu sunt admise în
băi:
a. care au volum mai mic de 18 mc;
b. care au volum mai mic de 7,5 mc (bucătării, Băi, Oficii);
c. indiferent de volum. Art. 130, lit a)
10. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
este permisă montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși racordate la coș sau cu
flacără liberă în încăperi în care raportul între volumul interior al încăperii V_i în m 3 și debitul
nominal al aparatului Q_n, în m3/h este:
a. V_i/Q_n ≥ 30; art 134, al 1,a)
b. V_i/Q_n ˂ 30 condiționat de realizarea unor prize de acces aer direct din exteriorul construcției;
art 134, al 1,b)
c. V_I/Q_n > 25.
11. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă
condiția:
a. 30 m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale;
b. 18 m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale;
c. 15 m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale; art 132
12. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
centralele termice montate în clădiri proprii sau în clădiri civile dotate cu instalații de ardere care
funcționează la presiune redusă, pot fi alimentate cu gaze la presiuni de maxim 0,5 bar:
a. da, dacă conducta instalației de utilizare exterioară este pozată aerian și intră direct în încăperea
în care este montată centrala;
b. nu, dacă conducta instalației de utilizare exterioară este pozată intr-un canal de aerisire și intră
direct în încăperea în care este montată centrala;
c. da, cu condiția intrării conductei instalației de utilizare din exterior direct în încăperea în care se
amplasează cazanele centraleor termice.art. 22, al 2,
În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
care dintre următoarele afirmații sunt false:
a. este interzisă montarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare
sub construcții de orice categorie; art 67, al 1, b
b. este permisă montarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare
la nivel inferior fundației clădirilor învecinate, situate la distanțe de până la 2 m; art 67, al 1, e
c. este interzisă montarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare
în tunele și galerii. art 67, al 1, c
14. În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care
desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.
182/2020, instalatorii autorizați au obligația de a respecta următoarele cerințe asociate legitimației
de instalator autorizat:
a. să distrugă ștampila care nu mai este conformă cu legitimația;
b. să mențină ștampila actualizată conform tipurilor de autorizații valabil deținute;
c. să nu semneze documentațiile pentru lucrările pe care le execută și/sau exploatează și/sau
coordonează direct.
15. În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care
desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.
182/2020, instalatorii autorizați au obligația de a respecta următoarele cerințe asociate
legitimației de instalator autorizat:
a. să semneze documentațiile și/sau documentele pentru lucrările pe care le proiectează și/sau
execută și/sau exploatează și/sau coordonează direct, în limita competențelor deținute; art. 15, lit
d
b. să pună legitimația de instalator autorizat la mai mulți operatori economici autorizați;
c. să prezinte ANRE, la solicitarea acesteia, orice date și informații privind desfășurarea propriei
activități. art. 15, lit e
16. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
conductele instalațiilor de utilizare exterioare se montează:
a. din oțel, suprateran/subteran; art. 61, lit a
b. din polietilenă, suprateran;
c. din polietilenă subteran: art. 61, lit b
17. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
condițiile tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor interioare de utilizare a gazelor
combustibile sunt date de:
a. volumul interior minim al încăperilor; art 128, lit a
b. condițiile de ventilare. art 128, lit c
c. suprafețe vitrate. art 128, lit e
18. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
volumul interior minim al încăperilor pentru încăperi curente în care se pot monta instalații de
utilizare și aparate consumatoare de combustibili gazoși:
a. 18,0 m3; pentru orice tip de încăpere cu excepția băilor și bucătăriilor art 128, lit a/i
b. 7,50 m3; pentru băi și bucătării. art 128, lit a/ii
c. 5,0 m3.
19. Conform prevederilor Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la
reglementările emise în domeniul energiei, aprobat prin Ordin ANRE nr. 62/02.08.2013, cu
modificările și completările ulterioare, acțiunea de control de tip inspecție se efectuează de către o
echipă de control formată din cel puțin:
a. 2 reprezentanți ai ANRE; art. 14, al. 1
b. 1 reprezentant ANRE;
c. 1 reprezentant ANRE și 1 ISCIR.
20. Conform prevederilor Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la
reglementările emise în domeniul energiei, aprobat prin Ordin ANRE nr. 62/02.08.2013, cu
modificările și completările ulterioare, acțiunea de control cu caracter inopinat constă în
verificarea unei stări, situații sau consecințe, determinate de una din situațiile:
a. încălcarea directă de către administratorii clădirilor aflate în proprietate publică a unei
reglementări care lezează un interes legitim, public sau privat.
b. încălcarea directă de către persoanele fizice autorizate/persoanelor fizice autorizate/persoanelor
juridice, titulare de licențe, autorizații, atestate etc., acordate de către ANRE a unei reglementări
care lezează un interes legitim, public sau privat; aert. 13, al. 1
c. încălcarea directă de autoritățile administrației publice din localități cu o populație mai mare de
20.000 de locuitori a unei reglementări care lezează un interes legitim, public sau privat.
Chestionar PGIU
nr. 2
21. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
pentru conductele din oțel montate pe trasee fără construcții, pe câmp, precum și în zone cu
agresivitate redusă și fără instalații subterane, se prevăd răsuflători:
a. nu la distanțe mai mici de 50 m; art. 89
b. la distanțe de aproximativ 20 m;
c. nu se prevăd.
22. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea:
a. inferioară a încăperii; art 135, alin. 2
b. superioara a încăperii;
c. inferioară și superioara a încăperii.
23. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze pentru cazul în care:
a. geamurile au o grosime mai mare de 4 mm; art. 129, alin 2
b. se folosește geam securizat; art. 129, alin 2
c. se folosește geam tip Thermopan. art. 129, alin 2
24. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
intrarea în clădiri a instalațiilor de utilizare se realizează:
a. suprateran, prin traversarea peretelui exterior al clădirilor; art. 66, alin. 1
b. subteran, prin traversarea peretelui exterior al clădirilor;
c. suprateran, pe sub pardoseala clădirilor.
25. În conformitate cu prevederile Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic,
execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale,
aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, instalatorul autorizat ANRE care
întocmește proiectul tehnic sau participă la elaborarea acestuia ori verificatorul de proiecte, tip
atestat Ig nu poate fi desemnat:
a. responsabil tehnic cu execuția pentru lucrarea respectivă; art. 38
b. responsabil pentru întocmirea proceselor-verbale de punere în funcțiune;
c. responsabil de încheierea contractului de prestări servicii.
26. În conformitate cu prevederile Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic,
execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale,
aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, dimensionarea părților de instalație de
utilizare comună a gazelor naturale care deservesc mai multe apartamente dintr-un corp de
clădire și/sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se efectuează luând în
considerare:
a. debitul nominal și debitul ce poate fi utilizat în perspectivă;
b. debitul de calcul necesar alimentării cu gaze naturale a tuturor apartamentelor; art. 8, alin 2
c. debitul conductei de distribuție la care se face racordarea.
27. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
documentațiile tehnice pentru executarea lucrărilor pentru instalațiile de utilizare a gazelor
naturale se întocmesc în conformitate cu prevederile normelor tehnice și legislației în vigoare și
conțin, printre altele, următoarele elemente:
a. avizul ANRE;
b. datele de identificare ale proiectantului și instalatorului său autorizat ANRE, confirmate prin
semnătură și ștampilă; art. 12, alin 1, lit d
c. datele de identificare ale executantului și instalatorului său autorizat ANRE, confirmate prin
semnătură și ștampilă. art. 12, alin 1, lit e
28. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
suprafața prizei pentru accesul aerului de ardere într-o încăpere în care se utilizează gazele
naturale este dependent de debitul instalat în ăncăperea respectivă, în m 3/h - Qi și se determină cu
relația:
a. S = 0,003 ∙Qi (construcții din zidărie);;
b. S = 0,005 ∙Qi (construcții din zidărie);
c. S = 0,0025 ∙Qi. Art. 135, alin 1
29. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
trecerea conductelor instalațiilor de utilizare a gazelor naturale prin camere de dormit
neprevăzute cu aparate consumatoare de combustibili gazoși:
a. se evită; art. 154, alin 3
b. este interzisă;
c. nu sunt prevederi în normele tehnice.
30. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
care din următoarele afirmații este adevărată:
a. este interzisă montarea în băi a aparatelor pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;
art. 130, lit. a
b. este interzisă montarea în băi a aparatelor pentru încălzire prevăzute cu arzător atmosferic și
rupere de tiraj; art. 130, lit. b
c. este permisă montarea în băi a aparatelor pentru încălzire prevăzute cu arzător atmosferic și
rupere de tiraj dacă au termostat de coș.
31. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
diametrele minime admise pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale subterane:
a. minim 1” pentru conducte din oțel, respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilenă; art. 58,
lit a
b. minim 2” pentru conducte din oțel, respectiv Dn 63 mm pentru conducte din polietilenă; art. 58,
lit b
c. minim 1 1/2” pentru conducte din oțel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilenă.
32. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
pentru evacuarea gazelor de ardere, la încăperile în care se instalaează aparate cu flacără liberă,
independent de volumul lor se prevăd canale sau grile de ventilare amplasate:
a. inferioară a încăperii;
b. superioară a încăperii, art. 138, lit a
c. inferioară și superioară a aîncăperii.
33. În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,
viteza maximă admisă a gazelor naturale în rețele de distribuție și în instalațiile de utilizare este:
a. 20 m/s pentru conducte supraterane; art. 57, alin 1, lit a
b. 40 m/s pentru conducte subterane; art. 57, alin 1, lit b
c. 40 m/s indiferent de modul de pozare.