Sunteți pe pagina 1din 6
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE. URGENTA Ex.UNIC INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATIL DE URGENTA Bucuresti, 11.01.2021 INSPECTORATUL PENTRU SITUATI DE URGENTA “DEALUL SPIRIM” BUCURESTI-ILEOV TEST GRILA concurs organizat pentru ocuparea postului vacant de Ofiter I din cadrul Structurii de Securitate — Protectia Informatiilor Clasificate, al Inspectoratului pentru Situalii de Urgenta “Dealul Spirii” Bucuresti-IIfov prin trecerea maigtrilor militari/subofiteritor in corpul ofiterilor VARIANTA 1 Indicatiile comisiei de concurs cu privire la rezolvarea grilelor: Testul grilé de verificare a cunostinfelor cuprinde 18 intrebari Fecare réspuns coreet primeste 50 de sutimi in sistemul de notare de la 1 la 9 (0,50x18). Un punct se acorda din oficiu, Frecare intrebare confine un singur rispuns corect/ un rispuns corect Nu existd intrebari care nu au nici o variant& corectd de raspuns Indicarea raspunsului pe Foaia de raspuns se realizeazii prin marcarea cu ,.X” in rubrica corespunzitoare orect, unind coltuile opuse ale cdisufei corespunzitoare, far% a o depuis, cu pix eu pastt de rdspunsul culoare albastra. Timpul alocat rezolvatii testului grila este de 2 ore de la comunicarea subiectelor. Nu se fac corecturi pe foaia de raspuns, in caz de gregealti se solicité comisiei, 0 singura dat, un now formular de sspuns; Nu se fac inscrisuri pe testul gril 1) Conform legii nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare ofiferi cu grade inferioare sunt: 4 sublocotenent, respectiv aspirant, pentru cei din arma marina, locotenent, cApitan, 4) sublocotenent, locotenent, cépitan, © sublocotenent,respectiv aspirant, pentru cei din arma marin, locotenent major, capitan NESECRET Pagina I din 6 NESECRET 2) Conform HG 1490/2004, Inspectoratul General indeplineste, in domeniile de competenta, urmatoarele atribufii generale: 4) elaboreaza strategii, pe care le supune aprobirii organclor abilitate, si le avizeana pe cele Claborate de ministere si de alte institupii publice centrale; 5) laboreaza programe si planuri in domeniile de actvitate, pe care le supune aprobarii organslor abilitate, si le avizeaza pe cale elaborate de minister i de alte institufii publice centrale; ©) claboreaza strategii, programe si planuri in domeniile de activitate, pe care le supune aprobarii Organelor abilitate, $i le avizeaza pe cele elaborate de ministere si de alte institutii publice centrale; 3) Conform HG 1492/2004, Seful inspectoratului este ajutat de: 9) un prim-adjunct si un adjunct, num prin ordin al inspectorului general: b) un prim-adjunct si un adjunct, num prin ordin al gefului DSU, ©) un prim-adjunct gi un adjunet, numiji prin ordin al ministrului, % Conform legii nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cadrelor militare in Activitate le este interzis& exercitarea urmitoarelor dreptur 4) si fact parte din partide, formatiuni sau organizafii politice ori si desfisoare propaganda prin orice mijloace sau alte activitaji in favoerea acestora ori a unui candidat independent pentru funcyii publice, b) exprimarea in public a unor opinii contrare intereselor Roméniei, ©) aderarea la cute religioase, 5) Conform legii nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind Protectia informatiilor clasificate, Protectia informatiilor clasificate vizeazi: ©) protecfia juridies, protectia prin masuri procedurale, protecjia personalului care are acces la informatiile clasificate ori este desemmat s& asigue securitatea acestora, protectia surselor generatoare de informatii, ») protectiajuridied, protectia prin masuri procedurae, protecta fizica, rotecfia personalului care are acces Ia informafile clasifeate ori este desemnat st asigure securtatea acestora, protecfia surselor generatoere de informaii, NESECRET Pagina nr. 2 NESECRET ©) protectia juridicd, protectia prin masuri procedurale, protectia fizica, protectia surselor generatoare de informatii % Conform legii ar. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate, clasele de seoretizare sunt: a) secrete de stat $i secrete de serviciu, b) secrete de serviciu si secret, ©) secret gi strict secret. 7 Conform legit nr. 182 din 12 apritie 2002 privind protectia informajiilor clasificate, listele Cuprinzlind informajiile secrete de stat pe niveluri de sccretizare, elaborate sau desinute de autoritiile ori de institutiile publice, se aproba si se actualizeaza prin: a) hotirare de Guvem, b) decret prezidenticl, ©) ordin al directorului DGPI. 8 Conform legii nr. 182 din 12 aprlie 2002 privind protecyia informatilor clasificate, informatii secrete de serviciu sunt informatiile a clror divulgare este de natura si: 8) determine prejudicii unei persoane juridice de drept public, 4) determine prejudieii unci persoane juridice de drept privat, ©) determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat 9) Conform HOTARARIT nz. 585 din 13 iunie 2002 penta aprobarea Standardelor nafionale de Protectic a informafiilor clasificate in Romfnia, atribuirea clasei si nivelului de sceretizare a informajiilor se realizeazi prin: 4) norme interne de lueru gi de ordine inttioara privind protectiainformariilor clasificte, 5) consultarea ghidului de clasificare, a listelor cu. informatii secrete de stat si a listelor eu informatii secrete de serviciu, elaborate potrivit legii, ©) consultarea listelor cu informatii secrete elaborate conform legit 10) Conform HOTARARIT nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de Protectie a informatiilor clasificate in Roménia, marcarea informatiilor clasificate are drept scop; NESECRET Pagina nr. 3 NESECRET 8) inregistrarea corespunzitoare in registre de evidenfa a documentelor clasificate, b) atentionarea persoanctor care le gestioneaza sau le acceseazA c& sunt in posesia unor informatii ‘in legiturd cu care trebuie aplicate masuti specifice de acces gi protectie, in conformitate cu legea, ©) fransportul documentelor care confin informatiiclasificate in conditile leg, 11) Conform HOTARARI nr. $85 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de Protectie a informajillor clasificate in Roménia, structura/funcjionarul de securitate are urmatoarele atribufii generale: ®) Intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasifieate gi fl supune avizati institufillor abilitate, iar dupé aprobare, actioneaz pentru aplicarea acestuia ») avizeaza programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si 11 supune aprobarii instivuilor abilitate, iar dupa aprobare, acfioneazi pentru aplicarea acestuia ©) aprobit programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si tl supune avizlcii nstitupiilor abilitate, iar dupa, acfioneaz pentru aplicarea acestuia 12) Conform HOTARARII nr, 585 din 13 iunie 2002 pentra aprobarea Standardelor nationale de Protectie a informatiilor clasificate in Romania, conduedtorul unitafii care gestioneaza informatit seorete de stat este obligat: 9) si solicite instituilor abilitate efectuarea de verificdri pentru avizarea eliberari certficatulut de securitate $i autorizatiei de acces la informati casificate pentru angajatii propri, b) si comunice instituyilor abifitate efectuarea de vetificati pentru avizarea eliberarii ertificatului de securitate si autorizatiei de acces la informayii clasificate pentru angajatii proprii, ©) st interzicd institufilor abiitale efectuarea de verificdri pentru avizarea eliberariicertficatului de secuttate $i autorizatici de acces la informati clasificate pentru angajatii propri, 13) Conform HOTARARII nr. 585 din 13 iunie 2002 Pentru aprobarea Standardelor nationale de Provectic a informatilor clasificate in Roménia, masurile procedurale de protectie a informatiilor secrete de stat vor fi integrate in programul de prevenire a scurgerii de informafii clasificate, care este aprobat de: a) Conducatorul institutiei, ») Directorul DGPI, NESECRET Pagina nr. 4 NESECRET ©) Funetionarul de securitate, '4)Conform HOTARARII nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nafionale de Protectie @ informatillor clasificate tn Roménia, structura/funcionarul de secutitaty re lurmattoarele atribupii generale: 8) si analizeze, ori de ete ori este necesar, dar cel pufin semestrial, modul in care Smictura/functionaral de securitate si personalul autorizat asigura protectia informatilor clasificate b) sa asigure inventarierea anual a documentelor clasificate si, pe baza acesteia, si dispund mésuri in consecinf&, conform legii ©) setualizeazat permanent evidenta cetificatelor de securitate sia autorizatilor de acees Protecfie a informatiilor clasificate in Romania, avizarea pentru acces la informatii secrete de stat, de nivel secret se va baza pe: ®) ‘vericarea coreetitudinii datelor mentionate in formularul de baza si a referingelor de la Hocurile de munca si din mediile freeventate, de la cel putin doua persoane, 5) verificarea corectitudinii datelor menfionate in formularal de baz si a referinfelor de la locurile de muned si din mediile frecventate, de la cel putin trei persoane, ©) verificarea corecttudinit datelor menfionate fn formularul de baz gi a referinjelor de la conducatorul institutiei. 16)Conform HOTARARII nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor najionale de Prolectie a informatilor clasificate in Roménia, in functie de modul in care sunt stabilite si organizate, controalele pot fi: a) Trimestriale, b) Tematice si de fond ¢) Planificate, inopinate, determinate de situatii de urgent: 1)Conform HOTARARE nr, 781 din 25 julie 2002 privind Protecjia informatiilor secrete de Serviclu, retragerea autorizatiei de acces ta informatii secrete de serviciu se face de catre conducatorul unitajii deyinatoare, in urmatoarele cazuri: a) Odati la doi ani, ECRET Pagina nr, 5 NESECRET ) Ja schimbarea functiei si inaintatrea in prad, ©) cfd atributiie specific postu pe care este incadrat definitorul autorizatiei nu mai presupun accesul la astfel de informati 18) Conform HOTARARE nr. 1.349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Roméniei, a corespondenfei clasificate, corespondenja ce confine informatii secrete de stat se transporta numai prin: a) echipe de curieri militari, b) ari din unitatea primitoare, cu armamentul din dotare, ©) curierat rapid. NESECRET Pagina nr. 6

S-ar putea să vă placă și