Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de AGRONOMIE cu următoarele specialităţi:

613.1 AGRONOMIE
611.1 SELECŢIA ŞI GENETICA 424.1 ECOLOGIE
Specialitatea vizează pregătirea CULTURILOR AGRICOLE
specialiştilor în cea mai importantă ramură Specializarea va oferi pregătirea teoretică şi
din agricultura Moldovei- fitotehnie, care are Specialitatea vizează pregătirea specialiştilor în practică în domeniul managementului factorilor de
o pondere semnificativă în economia ţării, unul din cele mai importante domenii din mediu prin monitoring, chimiei analitice a
inclusiv în export. Reformarea economiei agricultura Moldovei - ameliorarea, genetică şi substanţelor din sol, plantă şi producţia finală, al
naţionale cu trecerea la proprietatea privată şi biotehnologii a culturilor agricole care au o pondere biochimiei şi microbiologiei care asigură
relaţiile de piaţă impun perfecţionarea semnificativă în economia ţării. Reformarea posibilitatea de a lucra în domeniul expertizei
adecvată a pregătirii specialiştilor în economiei naţionale cu trecerea la proprietate ecologice, controlului calităţii produselor alimentare
agronomie, care istoric s-a definitivat în toate privată şi relaţiile de piaţă impun perfecţionarea primare, cu scopul reducerii riscurilor şi creşterii
zonele pedo-climaterice a Moldovei. adecvată a pregătirii specialiştilor în ameliorarea şi siguranţei de consum a alimentelor. Pregătirea
Specialistul în Agronomie va avea o genetica plantelor de cultură. cadrelor la această specialitate va contribui la
pregătire profundă teoretică şi practică pentru Specialistul în Selecţia şi genetica sporirea producţiei alimentare ecologic pure,
a activa cu succes în domeniul întregului culturilor agricole va avea o pregătire teoretică şi competitivă pe piaţa internă şi internaţională.
spectru al producţiei vegetale: planificarea practică în genetică, ameliorarea şi tehnologia Specialistul în ecologie va avea pregătirea
producţiei, aplicarea tehnologiilor moderne de modernă de cultivare a plantelor agricole pentru a teoretică şi practică pentru a putea activa cu succes
cultivare a plantelor agricole, producerea activa cu succes în domeniul întregului spectru al în întregul spectru al ecologiei mediului, efectuarea
seminţelor şi a materialului săditor, recoltarea producţiei vegetale: crearea, aprecierea şi selectarea controlului de stat asupra folosirii solului, aerului
şi valorificarea producţiei, studierea peţii soiurilor şi hibrizilor perspectivi, organizarea atmosferic, apelor, lumii vegetale, (inclusiv
interne şi externe, management, marketing, producerii de seminţe şi a materialului săditor, pădurilor) şi animalele (inclusiv resurselor
economie, relaţii economice internaţionale, recoltarea şi valorificarea producţiei, management, piscicole), efectuarea inspecţiei şi expertizei
informatică, cercetare, creativitate. marketing, economie, relaţii economice ecologice a produselor alimentare.
Specialistul în Agronomie poate internaţionale, informatică, cercetare. Specialistul în Ecologie cu specializarea
activa în: Specialistul în Selecţia şi genetica culturilor “Inspecţia şi expertiza ecologică” poate activa în:
 instituţii şi servicii publice şi private; agricole poate activa în:  Ministere şi Departamente;
 exploataţii agricole;  instituţii şi servicii publice şi private;  agenţii ecologice;
 centre de extensiune, consultaţii;  instituţii de învăţământ şi cercetări ştiinţifice;  instituţii şi servicii publice şi private;
 instituţii de învăţământ şi cercetări  comisia de Stat pentru încercarea soiurilor;  instituţii de învăţământ şi cercetări ştiinţifice.
ştiinţifice.  exploataţii agricole pentru producerea
materialului săditor.
FACULTAREA MEDICINĂ VETERINARĂ

641.1 – MEDICINĂ VETERINARĂ

Domeniile de activitate a absolvenţilor facultăţii sunt: med ic veterin ar oficial, având calitatea de funcţionar public, desemnat de
autoritatea publică centrală de supraveghere sanitar-veterinară pentru a practica activităţi sanitar veterinare de stat stabilite de ea şi care activează la
nivelul Agenţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală, al direcţiilor raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa produselor de origine animală şi al posturilor de control-sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale; med ic vet erin ar d e
lib eră p rac tică î m p u tern icit – de către autoritatea sanitar-veterinară competentă să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare de stat, pe bază de
contract, în condiţiile legii.
Specialitatea prevede pregătirea medicilor veterinari de calitate, care vor contribui în mod decisiv la dirijarea, din punct de vedere al ocrotirii
sănătăţii oamenilor, unui complex de relaţii şi procese în societate, legate de întreţinerea şi tratamentul eficient al animalelor, producerea şi
procesarea produselor de origine animală, precum şi prevenirea toxicoinfecţiilor la om prin consumul alimentelor de proveninţă animalieră.
Medicii veterinară vor asigura şi proteja teritoriul Republicii Moldova de introducerea din alte ţări a bolilor infecţioase, siguranţa alimentară
şi protecţia populaţiei de antropozoonoze.
Specialistul în domeniul Medicinii Veterinare va avea o pregătire teoretică şi practică fundamentală, care va asigura protecţia sănătăţii
animalelor şi obţinerea unei producţii de origine animală de cea mai înaltă calitate din punct de vedere sanitaro-veterinar pentru realizarea ei pe
pieţele interne şi externe. Specialistul în domeniul Medicinii Veterinare va cunoaşte foarte bine evoluţia medicinii veterinare pe plan naţional şi
mondial şi va aplica corect legislaţia în vigoare şi deontologia în serviciul sanitar veterinar; va implementa biotehnologii avansate şi de perspectivă
în producţia animalelor; va cunoaşte excelent căile de transmitere a bolilor animalelor şi zoontroponozelor ( bolile comune omului şi animalelor ) şi
va aplica cele mai moderne metode expres de diagnosticare a bolilor animalelor, păsărilor, etc., care pot provoca epidemii periculoase pentru
societate.
Facultatea de HORTICULTURĂ cu următoarele specialităţi:

615.1 - HORTICULTURĂ ocupă disciplinele care asigură viitorilor  grădini botanice;


absolvenţi competenţă deplină în  oficii de cadastru şi Organizarea
Specialitatea prevede pregătirea gestionarea proceselor tehnologice în teritoriului;
specialiştilor horticultori şi viticultori în domeniul protecţiei plantelor şi a  învăţământul mediu şi
trei ramuri tradiţionale, prioritare în mediului înconjurător în diverse universitar;
Republica Moldova - viticultură, agrofitocenoze ale culturilor cerealiere,  proiectare şi cercetări ştiinţifice
pomicultură şi legumicultură. legumicole, tehnice, furajere, pomi, viţa de profil.
de vie, flori, etc.
Licenţiatul în horticultură şi
viticultură va fi capabil să organizeze Licenţiatul în Protecţia plantelor şi a
şi să conducă procesele de producţie în mediului în agricultură activează în:
domeniul culturilor pomicole, de
 unităţi de producţie; 617.1 - VITICULTURA ŞI
legume, flori şi viţa de vie, în
 cadrul primăriilor; VINIFICAŢIE
arhitectura peisageră, în vinificaţie.
 Ministere şi departamente
Specialistul în Horticultură poate preocupate de protecţia plantelor şi Specialitatea Viticultura şi
activa în: a mediului înconjurător; vinificaţie constituie un ciclu
 inspectorate de carantină; tehnologic unic pentru producerea
 unităţi de producţie-horticole, viti-
 oficii vamale; strugurilor şi producţiei viti-vinicole.
vinicole, urbanistice de gospodărire
 agenţii ecologice; Licenţiatul în viticultura şi
a spaţiilor verzi şi de protecţie a
 învăţământul mediu şi universitar. vinificaţie v-a poseda deprinderi
mediului;
 grădini botanice; practice atât în producerea materiei
 unităţi comerciale de valorificare a prime (strugurilor), cât şi la
616.1 - SILVICULTURĂ ŞI prelucrarea şi realizarea producţiei
produselor horticole şi viti-
GRĂDINI PUBLICE finite.
vinicole;
 Ministere şi Departamente Specialitatea Silvicultură şi grădini Inginerul licenţiat în
preocupate de activitatea publice vizează pregătirea specialiştilor viticultura şi vinificaţie activează în:
 unităţi de producţie şi comerciale
complexului agroindustrial; în domeniul silviculturii, arhitecturii
 promovarea Programului “Drumul peisagere, spaţiilor verzi şi floriculturii, viti-vinicole;
vinului în Republica Moldava”; capabili să organizeze şi să conducă  promovarea Programului
Naţional “Drumul vinului în
 oficii vamale şi cadastrale; procesele de producţie în domeniul
 învăţământul mediu şi universitar silviculturii şi grădinilor publice. Republica Moldava”;
 ministere şi Departamente
612.1 -PROTECŢIA
Licenţiatul în silvicultură activează preocupate de activitatea
PLANTELOR în: complexului viti-vinicol;
Specialitatea de protecţia plantelor  gospodării şi ocoale silvice;  învăţământul mediu şi universitar
şi mediului în agricultură este  unităţi de prelucrare primară a de profil.
concepută într-o viziune complexă, în lemnului;
care pot fi evidenţiate două dimensiuni  Ministere şi agenţii preocupate de
principale: tehnologică şi ecologică. Un silvicultură, spaţiile verzi, ecologie
loc aparte, în planul de învăţământ îl şi protecţia mediului înconjurător,
Facultatea INGINERIE AGRARĂ ŞI TRANSPORT AUTO cu următoarele specialităţi:

528.1 - MECANIZAREA AGRICULTURII 524.2 - ELECTRIFICAREA 527.1 - INGINERIA ŞI TEHNOLOGIA


AGRICULTURII TRANSPORTULUI AUTO
Specialitatea – vizează pregătirea de bază în
inginerie mecanică dublată de o pregătire în domeniul Specialitatea – vizează pregătirea de bază în
maşinilor, instalaţiilor, echipamentelor şi a inginerie electrotehnică şi energetică dublată de o Specialitatea – vizează pregătirea de bază în
tehnologiilor utilizate în agricultură şi pentru pregătire în domeniul maşinilor, instalaţiilor şi ingineria sistemelor de transport dublată de o pregătire
prelucrarea primară a produselor de origine vegetală echipamentelor electrice şi a tehnologiilor utilizate în în domeniul transportului auto naţional şi internaţional,
şi animală, ce au o pondere semnificativă în economia agricultură cu acoperirea tuturor categoriilor de pentru transportarea produselor de origine vegetală şi
ţării, inclusiv în export. Reformarea economiei lucrări specifice electrificării agriculturii, de animală, precum şi în domeniul reparaţiilor de
naţionale, trecerea la proprietatea privată şi relaţiile de asemenea, asigură o pregătire de specialitate în automobile în condiţiile întreprinderilor specializate şi
piaţă impun modificări adecvate în pregătirea domeniul automatizării proceselor tehnologice din celor de tip service. Reformarea economiei naţionale,
specialiştilor în mecanizarea agriculturii. agricultură, ce au o pondere semnificativă în trecerea la proprietatea privată şi relaţiile de piaţă impun
Specialistul în Mecanizarea Agriculturii va economia ţării. modificări adecvate în pregătirea specialiştilor în
avea o pregătire profundă teoretică şi practică pentru Specialistul în Electrificarea Agriculturii va transporturi.
a activa cu succes în întregul spectru al producţiei avea o pregătire teoretică şi practică profundă pentru Specialistul în Transporturi va activa cu succes
vegetale şi animale: planificarea producţiei; a activa cu succes în întregul spectru al producţiei în întreprinderi şi unităţi care prestează servicii de
mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie vegetale şi animale: electrificarea şi automatizarea transport rutier; unităţi tip servire şi societăţi comerciale,
agricolă; transportarea şi păstrarea producţiei; proceselor de producţie agricolă şi alimentarea cu care asigură organizarea şi exploatarea transportului
conceperea, elaborarea şi proiectarea tehnologiilor şi energie electrică a sectorului rural; electrotehnologii; rutier; unităţi pentru comercializarea maşinilor şi
mijloacelor de exploatare şi mentenanţă; unităţi pentru repararea utilajului electrotehnic echipamentelor în traficul rutier; unităţi de stocare şi
comercializarea maşinilor şi echipamentelor utilizate; agricol; unităţi pentru comercializarea comercializare a produselor petroliere; colegii, instituţii
experimentarea şi încercarea tehnicii agricole. echipamentelor, aparatelor şi maşinilor electrice şi organizaţii de cercetare ştiinţifice şi de proiectare.
Specialistul în Mecanizarea Agriculturii poate utilizate în agricultură şi industria prelucrătoare. Specialistul în Transporturi poate activa în
activa în calitate de: Specialistul în Electrificarea Agriculturii poate calitate de:
activa în calitate de:
 conducători de întreprindere;  conducători de întreprinderi auto;
 inginer mecanic, inginer mecanic superior;  inginer electric în deservirea reţelelor electrice;  inginer mecanic, inginer mecanic superior, inginer
 inginer şef;  inginer electric în producerea, transportarea şi controlor, inginer pe exploatarea autotransportului;
 colaborator ştiinţific, profesor; distribuţia energiei electrice;  inginer şef, manager în organizarea traficului auto
 inginer proiectant, inginer pentru încercări;  inginer electric în construirea şi exploatarea internaţional, inginer la întreprinderile de reparaţii şi
 expert în domeniu; echipamentelor electrotehnice şi energetice; staţiuni de tip service;
 specialist în protecţia muncii şi tehnica  manager energetic;  inginer proiectant, inginer pentru încercări auto;
securităţii.  inginer proiectant, inginer pentru încercări;  specialist în agrierea autovehiculelor antrenate în
 inginer electric superior; traficul auto internaţional sub sigilii vamale;
 colaborator ştiinţific, profesor.  colaborator al inspectoratului transportului auto şi
al poliţiei rutiere.
Facultatea de ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII cu următoarele specialităţi:

614.1 – ZOOTEHNIE 618.1 - BIOTEHNOLOGII AGRICOLE 619.1 - SIGURANŢA PRODUSELOR


AGROALIMENTARE
Specialitatea vizează pregătirea Specialitatea vizează pregătirea specialiştilor în
Specialitatea vizează pregătirea specialiştilor în
specialiştilor în una din cele mai importante unul din domeniile importante a sectorului domeniul siguranţei alimentelor, profesiune complexă,
ramuri din agricultura Republicii Moldova – industriei prelucrătoare din republica Moldova – venită să satisfacă cerinţele dezvoltării contemporane, a
Zootehnie, care asigură populaţia cu produse Biotehnologia reproducţiei animalelor şi globalizării şi a creşterii riscului alimentar, profesie de
alimentare de origine animală şi are o pondere tehnologia prelucrării laptelui şi cărnii, care analiză a înlănţuirii proceselor tehnologice specifice
semnificativă în sectorul agrar şi economia contribuie la sporirea eficienţei de obţinerea procesării produselor vegetale şi animale, a alimentelor şi de
realizare a unor produse gastronomice de calitate.
naţională în întregime. Trecerea la proprietatea produselor alimentare. Schimbările care au loc în Specialistul în Siguranţa produselor
privată şi apariţia formelor noi de unităţi agricole societate impun modificarea adecvată a pregătirii agroalimentare va avea o pregătire profundă în analiza,
impun pregătirea specialiştilor de tip nou care vor specialiştilor în domeniul obţinerii şi prelucrării controlul şi expertiza produselor agroalimentare pe
elabora şi aplica tehnologii moderne pentru produselor de origine animală. întreg lanţ alimentar, cunoaşterea celor mai moderne tehnici,
tehnologii, standarde şi criterii de evaluare şi analiză pentru
obţinerea produselor de origine animală. Specialistul Biotehnolog va avea o securitatea şi siguranţa alimentară cu aplicarea normelor
Specialistul în Zootehnie va avea o pregătire profundă în reproducţia animalelor, HACCP în concordanţă cu standardele europene
pregătire profundă teoretică şi practică în tehnologia prelucrării laptelui şi cărnii, Specialiştii în domeniul Siguranţa
tehnologia obţinerii produselor de origine bioconversia furajelor, etc. pentru a activa cu produselor agroalimentare vor activa în:
animală, selecţia şi exploatarea efectiva a succes în diverse domenii de reproducţie a - Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor cu 1422
de unităţi, dintre care 1251 unităţi din subdiviziuni
diferitor rase de animale şi păsări, aplicarea animalelor, prelucrare a produselor de origine teritoriale;
metodelor moderne de perfecţionare a raselor animală şi preparare combifurajelor (furajelor). - Agenţia pentru protecţia Consumatorului cu 78 de unităţi;
existente pentru asigurarea necesităţilor cu În cadrul specialităţii există specializări în - Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor
material de prăsilă. În cadrul specialităţii există domeniul:  reproducţiei diferitor specii de de Origine Animală;
- Industria cărnii, laptelui, morărit şi panificaţie;
specializări în domeniul: apiculturii, pisciculturii, animale domestice;  prelucrării laptelui;  - Întreprinderi de producere a materiei prime de origine
cuniculturii şi creşterea animalelor de blană, prelucrării cărnii;  bioconversiei furajelor;  agroalimentară;
sericiculturii şi alte specii de animale domestice. preparării combifurajelor. - Inspecţii de Stat, direcţii raionale agricole;
Specialistul in Zootehnie poate activa în: Specialistul Biotehnolog poate activa în: - Laboratoare de apreciere a calităţii produselor
agroalimentare;
 instituţii de stat şi private;  instituţii de stat şi private pentru prelucrarea - Controlul şi expertiza produselor agroalimentare;
 inspectoratul de stat în ramura zootehniei şi laptelui şi cărnii; - Controlul vamal al produselor agroalimentare;
vamal;  centre republicane, raionale şi locale de - Controlul pieţilor;
 centre republicane şi raionale pentru selecţie şi - Cercetare în domeniul calităţii şi certificării alimentelor;
reproducţie şi achiziţionarea produselor
-În compartimentele de control şi asigurare a calităţii din
reproducţie în zootehnie; animaliere; unităţile ecomonice;
 întreprinderi de achiziţionare a produselor de  centre de extensiune, consultaţii şi servicii în - Cariera profesională ca specialist de înaltă calitate în
origine animală şi preparare a nutreţurilor; domeniul respectiv; domeniu, didactică, preuniversitară, universitară sau studii
 instituţii de cercetări ştiinţifice şi de doctorat, ocupând funcţiile conform nomenclatorului
 instituţii de cercetări ştiinţifice şi de ocupaţiilor în vigoare.
învăţământ. învăţământ.

S-ar putea să vă placă și