Sunteți pe pagina 1din 4

Activitatea 2.1.

Sinteză pentru activităţi metodice

            La sfârșitul claselor a IV-a, a VIII-a, a X-a, profilul de formare al absolventului are
în comun participarea la interacțiuni verbale, dar și exprimarea de opinii/păreri în diferite
contexte de comunicare, în funcție de particularutățile de vârstă și individuale.

Accentul se pune pe dezvoltarea creativității, a imaginației, pe capacitatea de exprimare a


unui punct de vedere în configurarea profilului absolventului.

Elevii ar trebui să aibă la sfârșitul ciclului gimnazial  capacitatea de a gândi creativ, de  a


se adapta la schimbare, simț civic dezvoltat, capacitatea de a lucra în echipă și de a găsi
soluții, dar și deprinderea de a depune efort prelungit pentru a-și atinge scopul propus.

Pentru ca viitorul absolvent să facă față  cerințelor societății actuale este nevoie să
ne raportăm constant la profilul absolventului, astfel încât să conștientizăm mai bine
ceea ce  trebuie urmărit în cadrul orelor de limbă și literatură română.

Disciplina limba  engleza reușește să creeze conexiuni atât în cadrul aceleiași arii
curriculare, cât și între arii curriculare diferite, asigură continuitatea de la o clasă la alta,
de la un ciclu școlar la altul, conturează  activități didactice bazate pe  formarea de
capacități, deprinderi și aptitudini, cu alte cuvinte conduce la realizarea profilului
absolventului.

 Competențele-cheie ce conduc la formarea profilului absolventului pot fi atinse prin


diverse căi, și anume:

- demersul didactic trebuie să aibă în vedere centrarea pe nevoile reale ale elevului, iar
lecția trebuie regândită din perspectiva abordării comunicative;

-   învățarea trebuie privită din perspectivă inter- și transdisciplinară;

-   activități de învățare și conținuturi care vor sprijini formarea acestor competențe.

Fiecare oră ar trebui să pornească de la următoarele întrebări: ce competențe vreau să


dezvolt azi, care sunt conținuturile adecvate, ce strategii/metode interactive pot folosi
pentru realizarea acestor competențe.

Activitate 2.1 Sinteză pentru activități metodice

 
Părinții, prin educație nonformală, cât și școala, prin educație formală și nonformală
trebuie să susțină și să creeze mediul potrivit de dezvoltarea copilului,  să conducă spre
formarea unui profil structurat pe dezvoltarea unor competențe  cheie necesare nu doar
pentru etapa următoare, ci și pentru întreaga viață.

În ceea ce privește noua programa de limba engleza pentru gimnaziu, aceasta vizează
șase din cele opt competențe, pornind de la premisa că  fiecare disciplină contribuie la
structurarea profilului de formare centrat pe competențele-cheie și că toate aceste
contribuții trebuie să fie convergente.

Competențele-cheie formate la disciplina Limba și literatura română în gimnaziu


sunt:

 comunicarea în limba maternă Limba este instrumentul principal de organizare


a gândirii logice, având astfel implicații majore în asigurarea accesului elevului la
cunoaștere și, implicit, a succesului școlar la toate disciplinele de studiu, prin
căutarea, colectarea, procesarea de informații și receptarea de opinii, idei,
sentimente într-o varietate de mesaje ascultate/ texte citite;  exprimarea unor
informații, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la
situația de comunicare;  participarea la interacțiuni verbale în diverse contexte
școlare şi extrașcolare, în cadrul unui dialog proactiv.
 sensibilizare şi exprimare culturală prin aprecierea unor elemente definitorii ale
contextului cultural local şi ale patrimoniului național şi universal; prin realizarea
de lucrări creative folosind diverse medii, în contexte școlare și extrașcolare; prin
participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau
nonformale.
 competențe sociale și civice  Deoarece adolescenții dobândesc deprinderi noi,
mai ales când e vorba de comportamentul social și de gândirea abstractă, însă  nu
sunt încă foarte pricepuți în a le folosi,  au nevoie să experimenteze prin realizarea
unor proiecte de implicare civică , prin receptarea valorilor și a normelor de
conduită într-o varietate de texte ascultate și citite, relevante  pentru viața
personală și pentru ceilalți, prin participarea la acțiuni comunitare care valorizează
diversitatea etno-culturală, lingvistică, religioasă, prin participarea la activități
școlare și extrașcolare care să vizeze relaționarea pozitivă și asumarea de
responsabilități.
 competențe digitale  Datorită tehnologiei la care au acces încă de la vârste
fragede , elevii preferă resursele digitale, de aceea creativitatea lor poate fi
stimulată și pusă în valoare  prin căutarea , colectarea și  procesarea de informații
din mediul digital , prin participarea la proiecte interdisciplinare, ce presupun
realizarea de lucrări și produse digitale.
 a învăța să înveți  este o competență  vizată în fiecare oră de limba și literatura
română prin formularea de obiective şi planuri simple de învățare în realizarea
unor sarcini de lucru, prin gestionarea timpului alocat învățării şi monitorizarea
progresului în realizarea unei sarcini de lucru și prin activități de  autocunoaștere
 spirit de inițiativă și antreprenoriat  Datorită creșterii volumului creierului,
adolescenții încep să aibă și alte abilități de gândire, cum ar fi cele legate de
luarea deciziilor. Numai că deciziile lor pot fi foarte influențate de emoții,  de
aceea  este necesară implicarea lor în proiecte de educație experiențială prin care
să fie facilitată asumarea responsabilităților în grup și încurajată gândirea critică și
autocunoașterea.

Limba engleza este o disciplină complexă, care cuprinde, în manieră integrată, trei
componente:

 componenta lingvistică, aparținând științelor limbii,  asigură uzul corect,


conștient și eficient al limbii, fiind fundamentul dezvoltării competenței de
comunicare. În gimnaziu,  este vizată învățarea corectă şi dirijată a normelor limbii
române literare accentul fiind pus pe  corectitudinii exprimării, prin raportare la
achizițiile  lingvistice  anterioare. Comunicarea lingvistică în limba maternă este
esențială în definirea mediului familial şi afectiv, dând sens existenței
socioculturale a fiecărui individ și susținând conștiința identitară.
 componenta interrelaţională, aparținând științelor comunicării, care favorizează
inserția socială a individului pune accentul, în principal, pe elementele de retorică
în comunicarea orală, în corelare directă cu adecvarea  comportamentului
comunicativ la context. Prin valorificarea acestei componente, disciplina limba şi
literatura română asigură conștientizarea de către elev a faptului că orice act de
comunicare se bazează pe punerea în comun a informațiilor, cu efect asupra
experienței cognitive și socioculturale individuale. În egală măsură, această
componentă aduce în atenție respectarea normelor comportamentale care
contribuie la o inserție socială adecvată, asigurând dezvoltarea competenței de a
învăța să înveți, esențială pentru învățarea pe toată durata vieții.
 componenta estetică şi culturală, aparținând literaturii, ca artă a cuvântului, care
asigură dezvoltarea complexă a personalității umane vizează dezvoltarea
dimensiunii afective a personalității elevului, prin descoperirea și înțelegerea
rolului modelator al contextului cultural local, național şi universal în procesul
dezvoltării personale.
 Activity 2.1.- Sinteză pentru activitatea metodică
 Competențe-cheie la disciplina limba engleză se află în strânsă legătură cu
profilul absolventului, astfel încât să îl pregătească pe acesta pentru acționarea la
nivel social pe mai multe planuri, care să dovedească eficiența dobândirii de
cunoștințe și aplicabilitatea lor în mediul real de viață, să îi dezvolte personalitatea
și șă încurajeze cultivarea propriilor talente.
 - competențe de comunicare în limba străină: citirea cursive a unor texte formale
și informale; înțelegerea unor cuvinte-cheie; esențializarea informației; exsersarea
accentului și a intonației,; participarea activă la dialoguri pe teme variate;
exprimarea propriilor păreri sau puncte de vedere;susținerea unor discursuri cu
prezentarea de argumente pro și contra; ritmul și spontaneitatea vorbirii;
utilizarea surselor digitale pentru învățare; participarea la activități derulate în
cadrul proiectelor / portofoliilor școlare;
  - competențe de sensibilizare  și de exprimare culturală: identificarea și
cunoașterea elementelor de cultură britanică, americană;
  - competența de a învăța să înveți: curiozitatea de a căuta informații asupra
subiectelor care prezintă interes pentru elevi din diferite surse; time management;
identificarea și folosirea calităților și talentelor proprii în realizarea de
proiecte/portofolii/video/Ppt; autocunoașetre; lucrul individual și în echipă;
  - competențe matematice și competente de bază în  știinte   și tehnologii:
activitati de sintetizare si comparare a informatiilor din tabele; de intelegere a
textelor; intelegere a functionarii unor mecanisme si aparate, a instructiunilor de
utilizare; producerea de texte/ speking referitoare la procedeele tehnologice de
obtinere a unor produse sau obiecte;
  - competențe digitale : dezvoltarea cunostintelor despre utilizarea diferitelor
aplicatii digitale care favorizeaza invatarea individuala si de grup, prin accesarea
unr surse de informare sau derularea de proiecte, activitati de cercetare de
imagini, texte, tabele, muzica etc.; realizarea de prezentari in diferite programe;
  - competențe sociale și civice: comunicare in limba engleza pe teme care
simuleaza situatii concrete de comunicare in pereche sau grup;
  - spirit de inițiativă și antreprenoriat:  descoperirea si promovearea unor talente
personale; punerea in practica a unor initiative lingvistice; joc de rol; semnalarea
unor problem care vizeaza viata comunitatii locale prin constientizare si
creativitate;
 - competențe de comunicare în limba  maternă: folosirea dictionarului pentru
cautarea de cuvinte necunoscute; comunicarea de sarcini de lucru; indicatii
referitoare la sarcini de lucru etc.

S-ar putea să vă placă și