Sunteți pe pagina 1din 19

TEORIA SI

METODOLOGIA
EVALUARII
Conf. univ. dr. Toader Pălăşan
Partea a VI-a

1
Corelaţii posibile între tipurile de itemi şi
abilităţile evaluate (5)
3. Justificarea
- în asemenea circumstanţe... ce aţi face voi?
Prezentaţi cel puţin două motive ale deciziei voastre.
- Sunteţi în acord sau în dezacord cu...?
Enunţaţi... argumente în favoarea poziţiei voastre.
- Prezentaţi trei raţiuni (argumente sau valori)
care motiveazărecurgerea la această metodă, în
următoarea circumstanţă.

2
Corelaţii posibile între tipurile de itemi şi
abilităţile evaluate (6)
4. Rezumatul
- prezentaţi punctul de vedere principal prezentat
în...
- prezentaţi în... cuvinte textul..., conformându-vă
regulilor rezumatului.
5. Generalizarea
- formulaţi (10) generalizări valide pornind de la
datele statistice următoare...
- iată o serie de evenimente... Daţi (trei) principii
care pot să le explice
3
Corelaţii posibile între tipurile de itemi şi
abilităţile evaluate (7)
6. Interferenţa
- pornind de la evenimentele deja descrise, ce
credeţi că s-ar fi putut întâmpla dacă... ?
- Care ar fi cele două reacţii cele mai probabile
ale..., dacă...? Explicate în 200 de cuvinte!
7. Clasificarea
- Regrupaţi faptele istorice următoare, după...
- Care este caracteristica comună a acestei serii de
evenimente?

4
Corelaţii posibile între tipurile de itemi şi
abilităţile evaluate (8)
8. Creaţia
- conformându-vă criteriilor prezentate, compuneţi o
poveste de 400 de cuvinte, a cărei temă principală să fie...
- se dă următoarea problemă sau situaţie...Una din
modalităţile de a-i face faţă este...Identificaţi/ imaginaţi-văalte
douămodalităţi.
9. Aplicarea
-cum contribuie principiul... la soluţionarea problemei
următoare...?
-Prezentaţi două exemple de aplicare a principiului...

5
Corelaţii posibile între tipurile de itemi şi
abilităţile evaluate (9)
10. Analiza
- ce eroare de argumentare a fost comisă în...
- ce postulat sau principiu din situaţia... motivează afirmaţia...
- care este ideea principalăşi care sunt (trei) idei secundare din textul
următor?
- iată trei evenimente diferite. Ce principiu comun le explică sau le
diferenţiază pe toate?
11. Sinteza
- realizaţi planul unei conferinţe pe care o veţi ţine la..., pe tema...
- desenaţi un peisaj în care să puneţi în valoare..., utilizând tehnica....
Aspectele vizate sunt...
- redactaţi un text, un exemplu, o teorie... care corespunde situaţiei
următoare...

6
Corelaţii posibile între tipurile de itemi şi
abilităţile evaluate (10)
12. Evaluarea/ emiterea de judecăţi
- prezentaţi (două) puncte tari şi (două) puncte slabe
ale argumentului dezvoltat în.... de...
- iată o grilă de apreciere a...Reorganizaţi-o ţinând
seama de faptul că ea trebuie să fie aplicată în
următoarea situaţie...
- Iată aspectele care trebuie verificate în următoarea
situaţie. Scrieţi un raport de 500 de cuvinte
dezvoltând cele 3 aspecte...

7
Întrebarea orală ca tehnică de evaluare (1)

1. După criteriul finalităţilor sau al motivaţiei


întrebărilor, se clasifică în:
. „Întrebări de echilibrare” cognitiv-informaţio-
nală. Sunt întrebări formulate de elev, din dorinţa de
a-şi clarifica informaţia sau de a şi-o îmbogăţi.
. Întrebări de control sau de confirmare. Sunt
întrebări convenţionale, care nu aduc nici un spor
informaţional pentru cel care le formulează întrucât
acesta cunoaşte deja răspunsul lo

8
Întrebarea orală ca tehnică de evaluare (2)

2.După criteriul gnoseologic, pot fi clasificate astfel:


- Întrebări reproductiv-mnemotehnice: Ce aţi văzut/auzit? Ce aţi aflat? Ce
aţi reţinut?, etc.
- Întrebări reproductiv-cognitive: Cum? Ce? Unde? Când? Ce anume?
- Întrebări procesuale: Cum? În ce fel? Cum altfel? Cât anume?
- Întrebări finalist-deliberative: De ce?Din ce cauză? În ce scop?
- Întrebări relaţionale: Ce legătură este între….? Ce se întâmplă dacă?
- Întrebări de comparare: Ce asemănări/deosebiri sunt între?
- Întrebări de clasificare: De câte feluri?
- Întrebări de ordonare: Al câtelea?
- Întrebări de sinteză procesuală: În concluzie?

9
Întrebarea orală ca tehnică de evaluare (3)

3. Întrebări de atitudine (sau de poziţie/


opinie):
- Întrebări opiniale: Ce crezi? Cum consideri?
Care este părerea ta? Cum interpretezi?
- Întrebări opţionale: Care/cine/ce...... dintre
…. Crezi că?

10
Întrebarea orală ca tehnică de evaluare (4)

4. După impactul asupra gândirii:


- Convergente: solicită analize, sinteze, comparaţii,
explicaţii:
- Divergente: presupun exersarea structurilor
imaginative, a combinatoricii imaginative,
manifestarea originalităţii în identificarea mai multor
variante de răspuns sau de relaţionare;
- de evaluare: solicită examinarea critică a
variantelor şi formularea unor judecăţi de valoare;

11
Întrebarea orală ca tehnică de evaluare (5)

- de anticipaţie: solicită enunţarea unor idei şi


realizarea unor demersuri experimentale înainte de a
se studia aspectele teoretice
- de predicţie: care necesită intuirea, deducerea a
ceea ce urmează să se întâmple, a modului în care vor
evolua evenimentele;
- ipotetice: necesită enunţarea unor ipoteze pe baza
intuiţiei, a impresiei, a unor fapte cunoscute sau a
unor date experimentale

12
Întrebarea orală ca tehnică de evaluare (6)

5.După gradul de implicare a elevului, în


elaborarea răspunsului, întrebările pot fi:
- deschise, de tip productiv-cognitiv:De ce? Cum?
Pentru ce? Cum se explică? Ce se întâmplă dacă? Dar
dacă? Caracterizaţi comparativ...
?Precizaţi...Interpretaţi...
- inchise, de tip reproductiv-cognitiv (vizează
oferirea de către elev a unui anumit răspuns, formulat
în prealabil de către profesor).Ce? Cine? Unde?
Când? Cât? Care este? Care sunt? Ce este?

13
INSTRUMENTE DE EVALUARE (1)

 În sens primar, un instrument este un obiect cu care se


lucrează manual, se acţionează manual asupra unei
materii/substanţe, asupra unui material pentru a-l transforma
sau a-l finisa.
 În sens larg, instrumentul este un obiect, un dispozitiv etc
care facilitează efectuarea unei acţiuni, a unei practici. El
permite învăţarea sau studierea minuţioasă a lucrurilor sau
fiinţelor.
 În domeniul şcolar, în cazul evaluării elevilor instrumentul se
prezintă cel mai adesea sub formă de „subiecte”, fişe, probe
etc. constituite din întrebări, exerciţii sau probleme cu care
aceştia vor fi confruntaţi

14
INSTRUMENTE DE EVALUARE (2)

 În cazul evaluării formative, instrumentele


necesare/ obligatorii sunt:
1. instrumente sau mijloace de culegere a
informaţiilor
2. instrumente de lucru sau de ajutor al
elevului
3. instrumente de comunicare socială a
rezultatelor evaluării
15
INSTRUMENTE DE EVALUARE (3)

1. Instrumente pentru culegerea informaţiilor sunt cele


care contribuie direct la producerea de informaţii pentru
profesor/ evaluator (probele cotidiene, fişele de muncă
independentă, răspunsurile elevilor la întrebările orale,
tezele, lucrările de sinteză, produsele elevilor la lucrările
practice, eseuri, lucrări literare, rezolvări de probleme,
portofolii, investigaţii, proiecte etc.).
Tot în aceastăcategorie intrăşi diversele grile sau
protocoale de observare a elevilor la activităţile din clasăşi
extracurriculare etc.

16
INSTRUMENTE DE EVALUARE (4)
 Instrumente de ajutor, de sprijin al elevilor.Cele mai importante sunt:
► instrumente de evaluare menite să ajute elevul să înţeleagă mai bine ce
se aşteaptă de la el şi care contribuie astfel la conştientiza-rea progresului
lui;
► probele care pot servi la învăţare şi evaluare, adica „fişe cu sarcini de
lucru” in care trebuie să se menţioneze:
- obiectivul pedagogic, care exprimă de fapt competenţa sau
subcompetenţa necesară pentru a depăşi un obstacol determinat;
- sarcina concretă de efectuat/situaţia problemă, a cărei rezolvare se
presupune că va da ocazia elevului să-şi construiască competenţa vizată.
- condiţiile de realizare a sarcinii: timp alocat, documente şi
materiale utilizabile, ajutor posibil etc.
- criteriile de evaluare: „semnele” cu ajutorul cărora vom recunoaşte
că sarcina este îndeplinităşi la ce nivel

17
INSTRUMENTE DE EVALUARE (5)

 Instrumente de ajutor, de sprijin al elevilor


(continuare):
► fişele de recuperare/ ameliorare a învăţării de
către elev. Acestea se folosesc îndeosebi în cazul
elevilor cu dificultăţi în învăţare (în procesul
instructiv educativ cotidian) dar şi după evaluări
reprezentative/ de sinteză, pentru a remedia şi a
umple golurile/ lacunele. O asemenea fişă de
recuperare are o structură şi funcţii specifice.

18
INSTRUMENTE DE EVALUARE (6)
Instrumente de comunicare socială profesor – elev
- vizeazăcomunicarea socială profesor­elev cu privire la
procesul învăţării şi la rezultatele acesteia. Una din ipotezele
importante asupra cărora insistă „evaluarea formatoare” este
aceea că elevul învaţă cu atât mai bine cu cât devine mai
autonom. Reprezentarea prealabilă a sarcinilor, a ceea ce se
aşteaptă de la el şi însuşirea/ asumarea/conştientizarea
criteriilor de realizare şi de reuşită sunt instrumentele şi în
acelaşi timp garanţia dobândirii autonomiei. Această
„reprezentare prealabilă” este denumită de unii specialişti chiar
„foaia de parcurs” sau „baza de orientare”. Este vorba de
instrumente care să-i ofere elevuluiinformaţii în măsură să-l
ajute la autoreglarea învăţării.

19