Sunteți pe pagina 1din 47

S.

Lavrov

Cu noi este
D U M N F .Z E U

Eu sunt Alfa 9i Omega'


zice Domnul Dumnezeut
Cel ce este,Cel ce era qi Cel ce vine, Atot{iitorul
ApocaliPsa1, 8

Cartea a aPdrut cu binecuvdntarea


inalt Preasiinliei Sale Vladimir, Arhiepiscop al Poceaevului

Chiginlu 2009
Cu n o i este Du mn e z e u Cu n o i e s te Dumnezeu

Eu sunt AIfa qi Omega,


ziceDomnul Du[mezeu,
Cel ceeste,CeI ceera gi Cel cevine,Atottiitorul
Apocalipsa 7'8

Traduceredin lwnba rusd deAla Bordeianu DINPARTEA AUTORT]LI]I

Dupi intoarcerea sa din cosmos,Iurii Gagarin a declarat: "Am fost in


spaliul interplanetar ti nu L-am vizut acoto pe Dumnezeu. Aqadar,
Dumnezeunu existi", Unii oameni de rAnd au dat crezare acesteideclaratii:
cum ci qtiinfa moderni ar nega existen{alui Dumnezeu.Allii insi' vizffnd
ci Gagarin nu a ajuns nici micar pe luni, au dedus: desigur el nu a avut
dreptul si declare c[ a studiat intreaga galaxie cosmici. Deoarecepentru a
parcurge intreaga noastri galaxie cu viteza de 300 000 km/orn e nevoie de
I milion de ani, iar pentru a ajunge la alti galaxie- de I milion ti jumitate'
$i existi bilioane de galaxii! Doar oamenii care inten(ionat il neagi pe
Dumnezeusunt de acord cu aceasti concluzienaivi a rdposatului Gagarin.
Spre deosebirede acestanprimul grup de astronauti americani care a ajuns
pe Luni qi a aterizat pe ea, a citit pe orbita lunii primul stih al primului
capitol din Biblie: ,,La inceput a ficut Dumnezeu cerul ti pimintul" (Fac.
1, 1) qi acestevenimenta fost aritat prin televiziuneintregii lumi. Concluzia
lui Gagarin nu a fost acc€ptati de alfi astronau{i gi cu atit mai mult de
savanti. Buneoari, savantul Bierke afirmi: contemporani nu a
"$tiinta
desfiintat adevdrurile fundamentale ale Bibliei. Eu cred in Dumnezeu,cred
in lisus, cred in Biblie".
in mulsmea inliniti de corpuri ceregti, planete qi stele Ptrmintul este
un firicel minuscul de praf, qi pe acestliricel triiette omul: aici s-a produs
ctrderea lui in picat qi aici s-a slvArgit mintuirea lui. Insuqi Creatorul
lumii, luind chip de om, a coborat pe pimint gi a vieluit in inveliq omenesc
33 de ani !i jumitate; insi crealia Lui s-a risculat impotriva Creatorului
siu qi L-a dat morlii pe cruce.
BII{ECUVAMAREA Ce esteomul ln comparafie cu Dumnezeu?Nimic. Insi Diacum ca ti pe
SfinteiLavrca Adormirii MaiciiDomnuluidin Poceaev timpuri, el slideazl cu obriznicie cerul: in nebunia sa,il neagi pe Creatorul
siu gi prin aceastasecondamni la vegnicapieire. Insi credinfa in Dumnezeu
nu va dispirea niciodati: ea a triit qi va trii in popor atata timp cet va
exista lumea; ea triie$te in inimile curate ale unor astfel de oameni ca
Demian Lukici - bitrinul infelept cu care tu' dragd cititorule, vei face
cunogtin{i pe parcursul acesteicdr,ti.
Cu noi este Dumnezeu Cu n o i e s te Dumnezeu

PARTEA I Altqulerl-a prezentat,amintindci dupi discurssevor face dezbateila


carepotparticipatofi doritorii.OcupAndu-gi loculla catedrd" Matiuhinbrusc
DISPUTA s-aschimbat:i-a dispdrutzdmbetuldepebuze,s-astinsbunitateadin ochi,
expresiafeleiadevenitincrezuti9iplinddehotir6re.
Cdt aveli Lamina, credeli in Lumind' - Dupi cumsegtie,incepuel cuincredere,concepliaateistiesteceamai
ca sdJili fii ai Luminii avansatidinlume.. .
0oan 12,36) Altgulera aruncato privire in sald,deparcdar fi spus: ,,Dedataaceasta
avelidea facenucumine,acugitoyarigulo sdvdaratevoui adevinrl,cdciia
De sirbdtoareaNaqteriiDomnului amplecatla rudelemeledin satul uitela ei,s-aumolipsittofi derugdciune".
qiacolos-aintimplatuneveniment carem-adeterminat sdscriu - Convingerilereligioases-auformatintr-oatmosferd deigroranJi,fricd,
Pokrovskoe
neputinJia omuluifald deforlelenaturii,continua lectorul. Soarele,luna,
aceastilucrare.
planetele,steleleerauvizute deoamenicanigtedumnezeiputemici,ei li se
inainteasirbdtoriiprin sats-auafiqatavizuricareanunlauci in Casade
in aviz adresau curugbcirmigile aduceau ofrande.
Culhrd sevaprezentalecJia,,Cumaapdrutcredinfain Dumnezeu?".
Asupracelorprezenlis-arevirsat o avalangiintreagddecifre, citate,
semaispunea cddupi discunullectoruluiSocietnfii,,$tiinla'; tovarfuuluiI.P.
incddepevremuriera opinii alesavanfilorgi scriitorilorcareneagdreligia.Matiuhinserefereala
Matinhin,vafi organiza6o dispu6.SahrlPokrovskoe
Aici copiiiftri dinfrageda credinlelepopoarelorqi triburilor din Asia,Africa, Australia.Informalia
recrmoscutinregiure drcptunbastionalortodoxiei.
cunoscutd cipdtain guralui o semnifica,tie aparte.Eracopleqitdepropriile
copildrieeraueducaliin spiritulcredinleiortodoxe:insuqeau rugdciuni,se
cunoqtinfe, uluindu-ipeascultdtoricu erudiliasa.Toateacestea urmdreau
duceaucumafirii la bisericd.Iar gcoalafrceatotposibilulcas[ scoatidin ei un singurscop:sdfaci prafreligia,credin{ain Dumnezeu.
,pegura'religioasd. - in comparat'e cuevolufiaqtiinleimodemesevedefoarteclarc6tsuntde
De aceeacuo deosebitdgrijd a fostaleslectorulpentruPokrovskoe. invechiteconcept'ilereligioase, continuaMatiuhin.Noi ffiim ?nveaculctnd
S-aadunatmult popor:medicii,profesoriiin fruntecu directorulgcolii, raliuneaumandsemanifestdin toati plindtateasa:spaliulcosmicastiizieste
qiateigtiiauumplutsalaCaseideCultur6.
elevii,tinerii9ibit6nii, credinciogii preficutintr-rmlaboratorgigantic, int-un locpentuexperimente; aufostlansaf
CuvAntul,dispu6'inf-un moddeosebit affigeaoamenii' mii desateliliai pdmdntului,aparate auvizitatLun4 planetele
interplanetare
Pentrua nu sefacederuginefaladelectorulinvitat,directorulCaseide Venus.Marte.Zborurilecosmicealeoameniloraudevenitcevaobignuit,am
Cultur5s-astrdduitsi amenajeze salain modcorespunzdtor. Pestetot erau piqit dejapeLund.A ficut o pauz6,arotit ochiiprin sald,a desficutmdinile
afigatepancarte: esteopiupentrupopof', Religia-io
,,R.eligia ilwie" qi gicuba$ocuria exclamat:- $i, imaginati-vi,nimeninu L-a vdzutin cerpe
"Nici
unom sEnurimdndin urmtr'. Dumnezeu!Toateacesteaqi multealtelerlstoamddogmele,contribuiela
in Pokrovskoeastfeldemanifestiiriseint6mplaurar,deaceealectorula dispariliarEmagilelorreligioase. Purgisimplunuqsvreasdcredcdin veacul
fostprezentatdeinsuqidirectorulCaseideCulhrd Al$uler' Spredeosebire nostru,cAndminteaomeneascia atinsaprgeul,religia,credinlain mister9i
deAltguler,careeraobez,cuprivirerece,plin desine9icuo vocepiligiiati, supranatural gi-amaipdstratstipdnireaa-supra minlilor giinimiloromenegti.
lectonrlMatiuhineralinisti!comunicativ:ochiiblSrzigizimbetulbinwoitori! Matiuhinatrecutprinsaldcuprivire4s-aopritasupralui Al$uler,careera
hezeausimpatia.La infiligareaveacamweopatruzecideani. foartesatisllcutgi,simlindcdqi-aindeplinitsarcina, foarteincrezutaincheiat:
Cu n o i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu

- Religiaesteuncopacb6tr6n.Principalulecdi-amtiiat dejariddcinile,9i Si mai stim, sdmaiascult?im cevor mai spune,9iDemianLukici afecut la


suntemconvin$i,cdvaveniin curindtimpulcAndvaputeafi dad lamuzeqca loculsiu.
Segdndea:,,Cdtdepu{in-credincios estepoporuldeazi! Chiarqi ai nogtri
o oafecarefurcavechedetors.
Altgulers-aridicat dela masl qibucurosa aplaudat.Oamenii,coplegili suntgatasdfug6,setemdeba{ocur6.. . Petimpuri cregtiniiseduceaudupd
deideileateiste,deasemenea auaplaudat.Da-a,,,ceidesus"augtiutpe llristos lachinuri,la moartecala sirbitoare.Cumoareputemsi neindoimin
cinesil trimiti la Pokovskoe! Dmnezeu?'
DemianLukici nici nu-giputeainchipuicumomulcarearemintearputea
Credincioqiiinsds-auinffistatatatdelecfie,cAtgideat6tacdconsiteniiau mincinoqi: ei
trii firE deDumnezeu. ii considera
Petoli tot' ceinecredinciogi
reugitsdsemolipseascd deduhulnecredinfei.
numaiseprefaccdnu credin Dumnezeu,in sufletullor,totuqi,mai pdlpiie
Dupddiscurss-aanun{ato pauzi. Mai mulli oamenis-auapropiatde
credinla... Oarenu i seadreseazd in gdndlui Dumnezeu,poatechiarqi
DemianLukici,rmprisicardin sat.
inconqtient, iaruneori,in clipeledecumpdni,aleargichiar9i la bisericd!$i
Acestaeraun bitr6n devreogaizecideani,cu o bdrbu!6rogcat?i qi cu nimic' Sd
ce-icu acestlector?A ingiruitmultedetoate,darn-ademonstrat
ochii curafi9ipaqnici.Printresdteniaveafaimaunuiomqtiutor:erasetosde la inrebdri' .
vedemcumvardspunde
cwrogtinle, citeamul! urmdrea cuatenlieevenimentele dinlume.il caracteriza
qi o pasiuneaparte:iubeanatura,il induioqacapeun copil qi aveao pietate
[{CBPtml,D$PUTEI
profund6fali defiecarefiphrl alui Dumnezeu - fie o planti oarecare,
fierm
animal,o pasdre,o insecti.in toatevedeainlelepciunea Creatorului. Pauzaludsfhrgit,toli gi-auocupatlocurile'DirectorulCaseideCulturda
Consdteniiil stimaupeLukici, il numeauinleleptgi deseoriveneaula el insdnimeni
invitatpedoritoris[ iacut'anhrl, nuareactionat$i-arepetat invitalia
dupdsfaturi.El li seadresatuturorla persoanaintdia, adicdlezicea,,tu", il privi
9iatrmcidinr6ndulint6ifiri gra.bis-aridicatDemianLukici' Al$uler
Ecdndaceasta moale9i cubldndefe. . . Cel mai mult lui Lukici ii pldceasd insistent.
discutedespreceleDumnezeiegti. Seexprimasimphlclar,darmaicuseam5, - Dorifi sdspuneliceva?
plin deconvingere. DemianLukiciigidresepufinglasul9iseadresilectonrlui.
DemianLukici avenitla lec,tiecunepotullui dezeceani,Trofimuqka. - Multe detoatene-aiinqirat stimabile'Ai comparatreligiacuo fluc6de
- Tiaresucitavorbitacestlector,remarcdcinevadinte s6teni.Cdtepopoare tors,care,adicd,pesteputintimp va fi datdla muzeu...E posibilinsdaqa
srmtpelumegi fiecareigi arepropriacredinJd. Cesd-imai spuiaici? ceva?Religia doarnu eun obiectoarecare - l-ai luat9i l-ai aruncat,aceasta
- Ei, cumte simJiLukici? s-ainteresataltcineva.Vei gisi desprecesi esteviatapoporului,iar fa!5delucrurile serioasetrebuiesi ai o atitudine
discu{icud6nsul? serioasd. cdpeDumnezeu
Iarin privinpfaptr.rlui Lau inventatdinfricdoamenii
- Cummdvain{elep,ti Dumnezeqarhspursacelacusmerenie. sdlbatici,voi spunecdnuesteaqa!SilbaticiinuL-auinventatpeDumnezeu,
- Poatemaibine-arfi canoi sdpleclm acasd, Lukici?i-apropusprietenul ci pezei,idoli.Tudoarsinguraispus,cdeizeificaunattua,seinchinausoarelui,
cel mai apropiat.De ce-amvorbi cunecredinciogii, ne-orluain r6sgi athta copacilor,piehelor.Acegtizeieraupdgdni9inoi nucredemin ei.Noi credem
tot. intr-unulDumnezeu, Fdcitorulcerului9ial pdmAntului9inu avan pentruce
- Suntconvinsci trebuiesi apirdmcredinlanupentrunecredincioqi, ci sE-Linventim,pentrucdEl este,a fostgiva fi intotdeauna. DemianLukici
pentua-iferideispitepeceicredincioqi. Unii dejaauinceputsi seindoiascS. .. faonpauzA.Zicici nuexist[ Dumnezeu. Nu eqtinici primul ginici ultimul!
Cu noi este Dumnezeu r-rr nni aef6
'- -'
r'\rrmharal
- .^ ...,- .- J

Ne-avorbit giun fostpreot,cares-alepidat deDumnezeu.,,8u,ziceel,vb fagurii- suntatit dedrepteqi frumoaseacestecelule,noi niciodati nu vom
minleam,spunAndu-vd cdexist[ Dumriezeu,dar,defaptEI nu existt'. Eu, reugisi facernagaceva.Darcumadun5qideprmmierea!Am citit cdgisavanfii
desigurn-am rezistatgil-aminfebat ,pacdinainteneminfeai,cineacumo sd semirddeinfelepciunea albinelor.Vreausdteinheb:deundeaueleaceasti
te creadi?"Iar tu, dragule,po$sdnedemonstrezi ci Dumnezeunu existi? inJelepciune? Cinele-ainvifat?
- Nici n-amcedemonstra. DupI cumamspus,acestlucrueardtatdecele - Nimeninule-ainvifat rdspunse in grabdlectorul,aceastdinlelepciune,
maimaridescoperiri alegtiinlei.Secolul)O( estesecolulgtiinleigiprogresului cumo numif;,nuestealtcevadecdtinstinctsauintuifie.Tuturorfiinlelorvii le
tehnic,secolulzborurilorcosmice.Religiaestedeplgitd,arepetatincrezut estecaracteristic irstinchrl:qiomului,9ianimalelor,$iinsectelor.
El acioneazd
Matiuhin intotdeauna incongtien!irsl cuunanumitscop,adicdatingescopuldorit.t a
- Teingeli,dragulmeu,il contrazise DemianLukici. $tiinfanuil cautipe fel gialbinele:nu suntcongtiente deceeacefac,cutoateci acliunilelor sunt
Dumnezeu, eaiqi proprme alteinfebdri. $tiinlastudiazdqidescoperdnatur4 ufile9ibinedeterminate. At' inlelescevreausespun?
legileei,Q firdindoiald9tii,cdfoartemu$isavan$ renumit'aufostcredinciogi. - De in{elesamin{eles,darnq despreastaamintrebat.Am intrebat:de
DeexemplqLomonosov, Pirogov,Pavlov,Filatov,liolkovski... Credinlain undeaueleaceastiinlelepcirme sauacestinstinct?
Dumnezzunu-iimpiedicdqinui-aimpiedicatsdfacddescoperiri, dimpofivi, - De unde?intrebdincdodati Matiuhin,dela deprindere.Deprinderea
le aju6:Dumnezeu ii inlelepleqte ca,vdzendin naturdinlelepcirmea Lui, sd-L esteo trdsituri caracteristicd atit omului,c6tqianimalelor.De exernplu,noi
preamhreascd peCreator.Credinlain Dumnezeuaexistat,existl givaexista. ne-amdeprinssi umbldm,ne-amdeprinssdscriemgificemaceasbinconttient,
De ce?Penfu ci sufletulomuluitindesprecercapasirea,ii estedordeel, mecanic.Astfel dedeprinderiaugi animalele.Elenu apardintr-odat5,ci se
agaa fostcreatdeDumnezeu. Chiarqiscriitoriirecunoscacestlucru.Am citit formeazd peparcursula sutegimii deani.. .
nu demultcartealui Vladimir Solouhin- poategtii?El faceacolo.niqte - Ia teuitd,semirdDemianLukici, din aceasta cereiese,cdmii deani in
comparaliiinteresante. Trdiauin iaznigtecir6gei,nu aveaunici o grij5,insd urmdalbineleeraumaiinleleptedecetarhitecfiideazi?
unui caras-cosmonaut i-a venit in capsdsardqi sdvadi cefel deviali este -Cum adicd? semirdMatiuhin.
acolo,sus.A sdrit,mainu s-asufocatqi,fugulila,- la fund!,,8i, ce-aivdzut - Foarte simplu.Doardin timpwi strdvechiaudeprinssAfacdceeace
acolo?"- il intrebardconfralii.,,Ces[ fie?Nimic. Nu-i nimic acolo!"Aqaqi savan$inici azinu suntin stare!Doarsavantiinicidecumnu suntin staresd
oamenii,ausirit deuncotdelapdmdntgisfigd in guramare:,J.{oiamzbura! adunemiereadinfloricele,iaralbinelefacacesflucrurepedegiugor.Am citit
dmpeDumnezeu nuL-amvizut! Nu-i Dumnezeu!"OarepeDumnezeu pof; cdelemaiadaugdla miere25deprocentedeapdqiunfel deconservant cas-
si-L vezidinracheti!El locuieqte in Luminaceaneajunsd...Darcumputem o protejezedefermentalie.Cinele-ainvd{at?Noi, oamenii,9i np suntem
afladeqpreEl?PrincrealiaLui. Priveqte- givei vedea,pestetot sunturmele capabilisAinvdfamsinguriaciti gia scrie,sunteminv5laf chiargisdmeqgem,
rd... iaralbinele,nigteinsecte- oares-auinvS{atchiarsingure?
Salaascultacuatentiegiincordare. Matiuhinaezitatcurisptmsul:sevedeacd erapulinderutat.Altgulerincercd
sd-iviniin ajutor.
ALBINELE - Vorbili la temd!ziseel,cumaapdrutcredinlain flumnezett?Iatftema.
VI rog sdnu vd abate{i.
La prisacdamalbine,continu6DemianLukici, dec6ttimp le urmdrescAi - Darel nuseabate!strigdcinevadinsali. Vorbegte la temd.Nu cduta{isd
totmdminrmez:cucdti inlelepcirme
lucreazi!Cdtdeminunatiqi construiesc vdeschivat'.Sdrdspundd lectorul!
Dumnezeu Cu noi este Dumnezeu
10 Cu noi este

deprinderi? Anumela aceastd intrebarenicidecumnu-mipo{idaunrdspurs!


DARVINISMT]L
Nu-L ascunde, stimabile,peinvilatonrl albinelor,spune,cinea invdtat-ope
incepudinnouMatiuhin'
numiti daruinisrn, albinii4elepcimea?
-ln qtiinpexisAoteorieaparte, unrispunsconcrect!
Matiuhinticeain continuare. DemianLukici agtepta
Dupdcumse gtie,ea a fostnumi6 dupd
astfel numele lui Darvin.Acestsavant
Dumnezeu ainvi{atalbinasaunafura?$i pentrua dobdndirhspunsul, didu un
a demonstart cdin lumetoatesedezvolti 9iseperfeclioneazd. In natuSare
exenrplu
loc aqa-numita evolulie,adici dezvoltaretreptati.Milioanedeaniin urmi
- Si lrrd- d. .".mplu, avionulgi pasirea.in zbor qi dupdforrni elese
lumeavegetaldgianimaldnueraa;acumesteastizi.In naturdareloco luptd pdsitii' $i,curioslucru:pasdrea
slabe,neadaptate aseamdni" cdciavionulafostcors$ritasemeni
permanendpentru existenli,in procesulcdreiaorganismele qiavionulla fel poatefi desficutin
seintdrescAisedezvoltd' poatefi ucisd,desficuti pdndla osigoare
pier,iar celesdnhtoase, putemicesupraviefuiesc,
fragmente. Darceemaiugorsdsh6ngila loc- pasdrea sauavionul?E clarci
Acestprocesin gtiinfdsenumegteselec{ienaturali.In afari deacestproces
avionulpoatefi adunatdin fragmente,iar pasirea- niciodatil,pentrucdea
mai existi selec{iaartificialS,caresefacecuajutorulomului.Crescdtoriide
rasediferitedeanimale,perfect'ondnduJe' estefiinldvie.Acumrdspurde:cineaficut avionul?
vite,deexemplu,imperecheazd
qiagricultoriicandaltoiescplantele. Noilecalitdtidobdndite -Evident omul.Constuctorul.
La felprocedeazd
- Iar pas6rea? Cinea fbcut Pasdrea?
in agamodsehansmitprin mogtenire, seint6rescin urmitoarelegenerafii9i
Matiuhinticeaqipentu el adspunsAl6uler:
astfelarelocperfeclionarea unorspeciinoi.
- Esteclarc[ natural
Dupdceasculti cu atenfie,DemianLukici cdzudeacord:Ei, bine,ins6
chiardaci evolufiagi existS,nu estedecdto urmare! Iar eute intrebdespre
DESPRENATURA
pricind,despreinceputulinceputurilor,adicddespreDumnezeu,dela care
vine9ievolufia,qiintuilia,qitoatecelelalte.
- Reiesecdatdtinvdldtorulalbinelor,cat$i constructorulplslrilor este
Matiuhiniar&i ticu giAltqulersefolosidepauzacreatS'
natra, te-amintelescorect?maiintrebdo dati DemianLukici.
- Subiectuls-aconsumat,rosti el. insdDemianLukici nici nu aveade qinimenialtul,zis€Matiuhin.Eaesterxarcleinv5jilor
-Dmcineincd?Natura
gdndsi seretragd. Toate$mt fecute
$iconsfuctor.Eaproduce,selecfioneazS" eaacreatpasdrea'
- Cumadicds-aconsumat, interveniel cusmerenie, iart6-m5,dareude-
deea.
abiaincepcu intrebdrile.. . Tot weau sdpovestescdespreun gtddinar,un
- Ia teuit4 iariqisemiri DemianLukici.Atuncispune-mi:ceestenatura?
cunoscutde-almeudin oras.Ceflori frumoase cre$teel- o minundlie!Odatd
dinurzic6?" - Natun estetotul ceneinconjoar6,incepusdexpliceMatiuhin.Totce
l-amintrebat,*Aiputea,bundoari,sdcregtilreo floareoarecare
mea.,,Dardin sc6ndurd si faciun noi vedemgitotul ceexistd.Cerulqi stelele,mdrilegipdm6ntul,plantele9i
,Nici vorbi!", semirdel deintrebarea toateanimalele- toateacestea suntnatura.
scaundefier?" ,Bi, aceasta-i ctttotulneghiobie!"De ce? Pentru ci in nahrd
- Reiese,continuiDemianLukici, cEnatua estealcahritidin fiinte vii 9i
existdlegipecarenu le poli incdlca.incearcdsi altoieqticevaunuicopac
materieneinsufle{iti,aqaeste?Acum sdluim fiinJelevii: omul,animalele,
uscat,nuvaieginimic-micar adtmdtof;grddinarii,nuvaieqinimicfiindcdin dinnatr6 9isi infrebdm:,Pdminhrl,
pdsdrile 9i,in modimaginar, s[ le scoatem
el nu estevia!6.. . $i cualbinelenu-i atdtdesimplu.Domnu gridinarul,sau estematerie
faguri'$i aerul,apagicelelaltevorfi vii?".Ni sevardsprmde: ,J'{u,aceasta
crescdtorul devite,sauchiarapicultorulle-ainvdlatsi construiascd
lipsiti deviala '. Darareeaoareraliune?
cu nimeninu aufost imperechiate,qinu aufost altoite.De undeauaceste
l2 Cu n o i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu l3

-Nu, materianeinsufle{itd nugEndeqt€. apdrutdin materiairafional59iutilizeazi gtiiniadomin intereselelor: cele


- Agadar,existdmaterieinsufleJitdqineinsufleliti,rafional5qiimlionah, convine,acceptd, cenu,aruncd. .'
conchise DemianLukici.Am despar,tit nahrainsufle$tideceaneinzufle$t5" 9i Alt5ulers-aincrelitcunemulFmie.
acumsi cugetim:cinedinfe eleaficut pasdrea? Omul?Nu. Animalele? Nu. - Interzicdiscutareaproblemelorcarenusrmtla temd!
Pas6reanu poatesingurdsdsefaci . . . Saupimdnful a frcut-o? Sauapa, - Trebuiede g6ndit seriosqi de hot6r6t,fird a lua in seami rdstirea
aerul?Saueletoateimpreun5s-auagezat1amasdgi,cu forle comune,au directorului,continuiDernianLukici, trebuiedeverificat,oaree adevirati
hotirdt cums-ofac6?Iarigi, nu! Dar dece?Fiindcd,daci omulraional nu aceasticoncepfie?De exemplusi ludmcartealui Lev Tolstoi,'R'dzboi9i
poatecreao fiinld vie, cesI maivorbimdesprenaturaneinsuflelitd!Natura pace".S-ocitim, apois-ociopdrtrim in litereaparte9itoat[ aceastigdmadd
neinsuflelitiniciodati nuvacreao fiin{5vie, agacumunpomdemdrnuva maredeliteres-oimprSgtiempepdmdnt.Vomaveaoarecartea',Rizboi gi
faceruraricidemare.Din materiamoartS,lipsitddera{iune,oarepoate,dela pace"?Nu, vom cdpdtadoarunhaos.De cee nevoiepentrua recreacartea
sine,si secreiezelumeacreaErafionalqi omulcurafiune?Sausi spunem dinacesthaos?
alfel: femeiamoarti, carearein pdntecefhtul,poatenagtecopilviu? Cum - Totulefoartesimplu,z6mbiironicAltquler,enevoiedecap.
crezitu! - Ehe,dragule,qimaimulamecap,dareanici mdcmdin cuvintegatanu
- Desigwcdnu. vafaceo carte.Ia capcemaitebuie?Minte'A cui?A scriitonrlui[,evTolstosi'
- Explici-mi, atunciceruDemianLukici, cinedin naturainsuflefiti qi Nu-i aqa?
neinsufleliti a creatpasdreagi i-a datalbinuleimareainlelepciune?Seqtie Matiuhin,nevrAnd, aincuviinlat.
doarci o sut5deprogtinuvor puteasd-lfacdpeunuldeqtept,iaruninfelept - Im cadin oceanulprimordial,dinhaossdaparilumeanoastrdralionald
poatesdle deschiddminteala o suti deprogti.Atunci,carefiinld a creat gifrumoasd,deceestenevoie?,nu selisa DernianLukici'
pasdrea gile-ainvifat mintepealbine? - Totestenevoiederaliune,bolmojiMatiuhin'
*Doar amexplicat,cdalbinelefactotulnudinrafionamen!ci dininstinct - De cefel dera{iune?Omeneascd?
cuo umbri denemu(umireardspuns Matiuhin.ElenuauconqtiinJi9ivoin!6 - Nu...
proprie. - A cuidar?
- Acestlucrueqimaiminunat,observdDemianLukici.E ugorsdJinve! - Credcde vorbade.. . o ra[iunesuperioard.
peomulcareareraliunegilimb5,darincearcdsdinvef;vacasaucalulsdscrie - Da! $i aceastdRaliunesuperioariesteDumnezeu!
qisdciteascd! Aceastaarfi o adevdratiminune.Iaro minuneqimaimareeste UltimelecuvinteDemianLukicile-arostittare,cubucurie.In sufletincepu
sdinvelialbinu{ele mici sdfacdlucrurimari,pecarenusuntcapabilisdle facd sd-irisunechemarea sblemndaPsalmistului:,,invdla-voipeceifbrddelege
nici ceimaimarisavanfi.Spune,in sfhrqit,cineaficut aceastd minrme?Cine? cdileTaleqiceinecredincioqila Tinesevorintoarce".Matiuhir!ins6"sesxnt€a
Tbcere.$i in sal5eralinigte. Disputa i-a migcat pe to1i. rdu,deparcda nimerit intr-o capcani.Ce sd-irdspunddacestuibdtrAn?E
-Am cititcdinlrernurilestdvechi,continuiDemianlukici,multepopoare ridicolsdsusfindcdsoarele saustelele,plantelesauanimaleleaucreatpdsdrile
pdg6ne -egiptenii,finicienii,grecii-igi inchiupuiau crearea lumiiastrel:inainte sauauinvd{atalbinele.Eletoatesuntlipsitt:derafirme'$i. . ' Oare,seg6ndiel
erahaos vegnic,oceanul primordial, din acestconglomerat giirafonal
inhrnecat deodatd,toatdaceastdlume s-acreatde la sinedin materiamoartl qi
destihiia apdiutlumeanoasfr5rafionalorganizaE.Aceastivecheconcepfe neinsuflelitS?Cumaapdrutlumea?intebareaintrebdrilor! Indrnplitor?hintr-
plg6ndauinviaro ateigtiicontemporani. La fel, ei audeclaratcduniversula unconcursdeimprejuriri?Daratuncinuarfi fostnici o ordine,doarhaos'' '
Cu no i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu l5

Deundeaceas6armonieminunatAinnature,aceastd in toate,acest
exactitat€ - Oarecesi-i rispund?intreb5,tulburatMatiuhin.Altgulershinsedin
sensprofund? urneri.
PeMatiuhinl-autrecutsudorileqielbiu cusetedinpahanrlcuapi-Al$uler - Convingeli-lci naturaacreatalbinele,inviluifJ in maimulti ceali sau
pauza.
dinnouii veniin ajutor,anunland altceva.. . Mai pescurl qtitimaibine,acolov-audatindicafi speciale.
- E tarede$t€pt,erudit,dargifermconvins:igiduceliniacumulEincredere.
PAI,ZA Euii spundespreinstinct,iar el: cinel-a dat?Eu lui - despreevolulie,iar el
iaia$ia lui: deundes-aluat?Eu lui - nahrra,el iarigi: carenaturi a inv5lat
SI crezicddin materiairafonald,lipsiti devia!5a apdrutlumeanoastr[ albinele?NuJ po{idin situalie! Peel nuJ po,tiducedenas.
ra.tionalS 9ifrumoasd., tebuie sdfii sauneburLsaufanatic! . . .Pauzaa luatsfbrgit.Matiuhinsttiteaingdndurat.. . Poporuldin saldse
Marelecunoscltoral suflehrluirusF.M. Dostoievskiscriadeqpre credin{a agit4 nerdbditor.
ateigtilor:,,in compara$e cualtepopoarecarefdiescin toati lumea, omului - Sdmergem,cdcidemult srmtemagtepta{i, ziseAltEuler.Au intratin sald.
rusii esteugorsi sefacdateist!Ruqiinudevindoarateigti,ei credcainh-o Dindati celectorulapdrula catedrS" seficu liniEte.
credinJinoud,frri a-qidaseamaci credin ZERO.. ."
in coridoroameniiseagitau,discutauaprins.Pemulli sincerii frim6nta PUTEREANEPATRIJNSA
inhebareacredinleiin Dumnezeu.DemianLukici a fost?nconjurat demai
- in cuvdntareasaDemianLukici spuneadesprefaptul cdalbineleau
mulfloamani,careii mu[umeaugiii puneauiffiebnri.. . Doarm{oritatea,mai
calitili deosebite cucareadicdm fi inzestrate dela Dumnezegincepuel.Eu
alestinerii, erauafecta{ideun ateismlipsit deoricegdndire,superficial;ca
dejaamspusci nuDumnezeu, ci nah-rale-ainvdJatpeeleinlelepciunea.
insd
prafuldepehaindpecareil pof;suflacuugurin!5.E pulinprobabilcaei,pdnd
acestrdspuns nu-lmu[umegtepeinterlocutorulmeu,fiindcbareo inchipuire
in acestmoment,sesefi gAnditseriosla existenplui Dumnezeu. Purqisimplu
gregitE desprefireanaturii.$tiinJarecunoagte cdnaturaesteformatinunumai
repetauceeaceauzeau injurul lor.Iarinjur sespuneagisescriaci Dumnezeu
din materievizutd, dar9i din forfe careseconfinin materie.Privili la cer:
nuexis6,cdafostinventatdeoameniignoranli,necdrtumrigitineretulnaiva soarele,luna,planetele,stelele.Cumselin ele?DupEcumsevedein nahlS
primit aceastd minciunddreptadevdr.. . AcumDemianLukici a cldtinat-o existdforlaafacjiei.Savanfiiauconstatat cdfiecareplane6dispunedeforfa
pulin, i-a ficut sbseingAndureze. Unii spuneaudejaci Matiuhin,cutoatd aceastaqi atragela sinealteplanete.Forfi desprecarevorbescnupoatefi
qtiinlalui, apierdul iarunsimpluprisicarsdtesci-ademonstrat cadoiori doi nici vdzuti,nici pipditainsd,nuincapenici o indoiald,eaexisti.
cdDumnezeu existS.. . in nan:rdexistimultefo{e tainice,n@trurse ginevdzute. Elesemanifesti
inte timp,MafiuhirLimpreund cuAl$uler,s6teauincamera dedupascenft in aqa-zisamaterieneinsufleti@ insl qimaimultetaine9ienigneden@trms
Matiuhinrdsfoiadistratbloknotes-ul cuinsemndrilesale. con{inelumeavie.Sdludmmdcarqiacelinstinctal albinelor.O puteretainicS,
- Nu m-amaqteptat ci va interveniacestmoq,a spusposacAltguler. denepdtnmsac{ioneaz Ain acestfustinct.Peeanu o pofi vedea,posibil,cdea
EramsigurcEsevaridicacinevadintreintelectualii nogti,vapunevreodouS- nicinupoatefi cunoscutidefinitiv.insdneindoielnic, Anumeaceasti
eaexist?i.
nei intrebdrisinevom imprbgtia.Nu amplanificatnici unfel dedisputi,am puteregi esteinvS{dtoruldesprecaredumnevoastriintrebali, seadresd
anunlat-opur gisimplu,penhupublicitate,casdseadunemaimultpopor.. . Matiuhinlui DemianLukici,incheindu-gi discursul.
Cu noi este Dumnezeu l7
16 Cu n o i e s L e Du mn e z e u

Dar,cunosc6nd legilenaturii,trebuiesd-Lrecunoagtem 9ipeLegiuitoruloare


CARTEA NATT,]Rtr...CINE ESTE AUTORUL EI?
nu-i aga?Minteaomeneascd nupoatecuprindetotulceesteascunsin naturd,
Lui DemianLukici aceasd ii pl6cu.Sepdreaci toateinhebirile
explica,tie insi eapoatesi vad6,sdseconvingecEtotul ce estescrisaici e frumos,
pe carele-apus aveauun singur scop:deal aducepe Matiuhin la acest in{elept,ra{ional cumzici tu - cuun scopbinedeterminat.Iar aceastace
respuns. inseamnd? Aceastainseamndci totul e creatdeRaliune.De care?Mintea
- Domnulsdte miluiascdpentruexplica{iiletale!Sevededeodaticdegti noastrlmirginiti nupoatepercepeRafuneanesfir$iticareesteDumnezeu.
un om eruditgi chibzuitlil l5udi el peMatiuhin.Pentrucdauvenitodati la Cdtdeexactpiconvingdtorcugetibitrhnulsdteandespreaceseinlelesuri
minedoitovar5$i9iauinceputdiscufia-Jineauma gibund:in lumenuexisti tainice!$i, intr-adevdr,dacdailuadoui cdrfi:CarteaNaturii9i carteascrisd
nimicin afari denaturd,nici taine,niciputerinepdfrurse. Doarmateri4ziceau deun om qi le-aicompara,ceconcluzies-arimpune?Carteascrisddeom
ei,9ibasta-M-auscosdinrdbddri- amincetatdisculiacuei:peunprostdoar esterodul min{ii lui, iar CarteaNaturii esterodul Minlii creatoare,a lui
nuJ poli convingenici intr-unfel, degeaba i! pierzitimpul' . . Im cutineecu Dumnezeu.Carteaomeneasciaregreutate,volum,adici form6materiald,
totul altceva,dragule,poli discuta.Tu explicd-midoarin ceeacepriveqte darceestein eaprimordial:aceastd forml materialSsauideiadebazda
invdptomlalbinelor;ceputerenepdtrunsl9itainici le-ainvd,tat peele? acesteicdrfi?Oriceom caregdnde$te va spune:pentrua scrieo carte,mai
- Nu segtie,newdndrdspunseMatiuhin. Eu doaram spus: gtiinlanu intAidetoateeatebuie sdseformezein minte,altfelcumo vei scrie?A$adar,
cunoa$te naturaacesteiputeri.Eardmdneafi o enigmd. ideeaesteprimarS,iar forma* secundarS'
- Dar, totugi, aceastdforfd esteralionald?Y zdtoarcsau oarbl? in CarteaNahrii ceesteprimar:aceastimaterievizuti sauideeacaresti
inleleg[toare? Cumcrezitu,stimabile? la bazaei?Desigur,ideea.Nu materiaesteprimar[, ci ideea,adici primar
-Nu secunoagte nimic,arepetatnemullumitMatiuhin.Nu sepoatespune esteDurmezeucaveqnicie, iarmateriaesterealizarea in formevbzutealeideii
absolutnimic despreea! luiDumnezar
insi DernianLukici nu sel5sa.Rispunsuldespreforla tainicdcarele-a CAndcitim o carte,nuvedemautorul,insdgtimcdel existi. La fel, nu-L
invlJatinlelepciunea pealbine,sepireacdesteeviden!clarchiar9ipublicului vedempeCreatorul lumii.Dumnezeu. insdaqacumnupoateaparea cartea
mai pulininfebgftor.DarnumaiMatiuhinnuseqtiedecenuvoiasirecunoasci ftri autor,la fel giuniversulnupoateapdrea ftrd Creator.El estenev5zu!insi
aceasta. ii vedemcrea$a.
gi DemianLukiciincepudinnou: CarteaDumnezeiascd aNanuiinecoplegeSte cugrandoarea sainfiniti, cu
- Nu-1iesteclar?Ei bine,hai sdludmalt exemplu.IatAcartea.De cee armoniaabsolutigicumisterulnepitnms.Rafiunea noasbdmSrginitdnueste
nevoiecaeasdapard?Mai intdi eahebuiegAnditd,oarenu-i aqa?Iar apoi aptddea o pltrundesaudea o cuprindecugdndul.Deundea apdrutaceastzi
scris5.$i doardupi ceautorulo va scrie,noi vomputeaspune,cdesterodul mu$medestele,sori,planete, comete, nebuloase
constelatii, astale'lumin[tori
mint'i lui. Vomdeschide-o, vomciti-o,vomfacecunogtinJi cuscriitorul,vom Esteclarcimatena
ceregtivegnicstdlucitori?Cinele-adatimpulsul,miqcarea?
afla dacdesteun om inzestrat,- din cartepoli aflatotul despreautorulei. cuatAtmaimultmiqcareralionali,
nuestecapabilds5-gideasingurdmiqcare,
Conformlui MacariecelMare,savanliisuslincdnaturaestetot o Carte,o
organizati.Voinfa5iputereacui a datmigcarelumilor?Savanliitrebuiesd
Cartedeschisd, alecbreicopertesuntcerulqipdmAntul. Citegte-ocuatenfie,
recunoascd cdqtiinlanu estecapabildsdexpliceacestlucruqi sebazeazd
in eae scristotul.Bundoardsavan-tii o citesc,9iafli cAtiinlelepciuneestein
doarpepresupuneri giipoteze.
ea.$i celmaiimportantestecdeinustabilesc legilenahrii,ci doarledescoperd!
Cu noi es Le Dumnezer.l Cu n o i e sL e Dumnezeu 19

Matiuhinticea qi DemianLukici sesfiduia sd-lscoatidin nebuloasele departe,mai departede la ateism,gi mai aproape,tot mai aproapede
qtiinteilaluminaluiDumnezeu. Durnnezeu
- Existdoamenicareexplicdtoateintr-unmodfoarteshaniu.ii intrebi: - intotdeauna,continuaDemianLukici, peom l-a interesat:deundea
,Cine acreatuniversul?".Ei rispund:,J.,latura". ,,Darnahracineacreat-o?" apdrut,caree scopulvielii lui, undedisparedupdmoarte,adicefiecareeste
,,Easingurds-acreat".Reiesecda fosto perioadicdndnaturanuexista?$i curiossdinfedeschidipinzalumii tainice$inecunoscute, sdaflecinecuatAta
daci-i a54cumdeapuhrteasI seautrocreieze? Iar,daci exista,atuncipentru inlelepcimene-acreatpe noi gitohrlceneinconjoard.. . Iat.d9ialbinulafiinJa
cei.atrebuitei sAsecreieze?Nu,dragulmeu,naturaestecrealialui Dumnezeq mici, nevorbegtedespreaceeacda creat-opeeanuun orboarecare, nuun
prineanoiil cmoqstempeCreatonrlnevdzut. AqaqpuneqiApostolulPavelin prost,ci mareleinfelept9i invdJ{tor.Doar g6ndegte-te celucruri infelepte
Epistolacitre Romani,capitolulI, cI Creatorullumii, nevdzutpenhuochii cunoa$te albina!Caut5$i gdse$te substanlacareprotejeaz6miereade
nogtritrupeqti,devinevizutprin contemplarea crea,tiilor
lui, deaceea Domnul stricdcime.Deundeeaqtie?Zici cdalbinelefactotulincongtient, involuntar.
gilepropuneoamenilor:,,Ridicaliochiiin sus9iprivi!: Cinele-aziditpetoate Reiesecdnu faccupropriaraliune,dinpropriavoie.inseamnd cdcineva
acestea?"( Is.40,26). gAndeqte pentruele,cinevale dirijeazi!$i incdcumg6nde$te. . . Doarnueste
DemianLukiciticu giprivi in sah.Felelehrturoraveauo expresie serioas5" deajurssdgdsegiaceasubstanld in pldure sauin cdmp;trebuies5-icunogti
meditativ5.. . Matiuhinstiteala catedricucapulplecat proprietdlile.Medicii toat6viatastudiazicumsdtratezebolile, insdn-arfi
- Casi inlelegimaibine,it' maidauunexernplt1 incepuiarDemianLukici. glsit deodatiacestmedicament,iar albinan-ainvdfatnic5ieri,insdatfltde
Iatdamsositimpreundintr-un orag.Vedemo casdinaltd.Ne apropiem,o repedeqiugoril gisegte.Cinei-l aratd?AcelaCarecunoaqteproprietilile
privim qismtemuimi{i demdrefiaei.$i desiguril vomlSudapearhitect:eun tuhror lucnrilor.Cinepoatesdfacl o insectnmic5,o gazuFatAtdeinleleapti,
om capabil,uite cecl5direa inillat. Iar dacdcinevaneva spunecdaceasti inc0tdeac{iunileei semird savanfii?Acel cdruiai sesupunetoat[ natua,
consfructie aapdrutdela sine,fird nici rurarhitect,adicddeundevadinmunli Carei-a dat legi,Careconducetoati lumea.. .
auzburatpiefele,s-auagezat unapestealta,iaracoperigul, geamurilegiugile - DarcineesteAcesta?intrebi Matiuhindistrat.
le-aadusv6ntul,oarenuvomr6dedeacestom,nuvomspunecdestenebun? - Atotputemicul Dumnezeu! solernqcupietatesfhntdrostiDemianLukici.
$i dacdpentruo clddireesteabsolutnecesar unarhitectoarearfi pututapdrea El ,Joateinhuintelepciune le-aficuf'.
fEri Arhitectacestuniversimensin carenoitdim, avdndtoatecondiliile:apa, - Fiecaree liber si gflndeascd cumdoregte,sfi'anse din umeriMatiuhin.
soare,aerpldcutqiinmiresmatgitoatedarurilepdmdntului . . . Nu,dragulmeu, - Atuncirdspmde-mi,dragulmeu,cumcrezi:cinele-ainvdJatpealbine
febuiesdcredemcdexistdCreatorul gi
lumii cdArhitectuluniversului este atAtainJelepciune?
Dumnezeu qinoicredemin aceasta, credemcusfinfenie.Iarvoi nucredef,de - Gat4intrebareas-aepuizat!Darreferitorla discursdumneavoastrd nu
aceeao linefi una9ibunE:petoatele-afbcutnatura.Aqaeste?Ei, cetaci? putefispunenimic?iaraqiinteweniAltquler,insEDemianLukici gide aceasti
dati nu-irdspunse, ci continuasdJintrebepeMatiuhin:
CALEASPREDI,]MNEZEU - Tu,dragulmeu,fird indoialdegtideacord:dupdcarteafl[m ci a fost
scrisddescriitor,im maSina-cda fostcreatddeuninginer.Albinainsd,dupd
amir6tqinefericitcauncocogcdruiai-ausmuls
Matiuhinstiteala catedrd cumvedem,estemultmaiinJeleaptidecdttoatecdrlilegimaginile.inseamnd
penele.Unde-idispdruincredereadeodinioard?Parcda suflat-ovdntul.. . cdeaafostcreatideo Fiinli careestemaipresusdecdttoli scriitorii,inginerii
Acumel cauncalcuminteil urmapeDemianLukici,iaracelail duceatotmai din lume.Ei, vezi$itu, oareeunucugetdrept?
Cu n o i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu 2l
20
Matiuhin n-arispuns.Atet deconcentratmeditala ceva,incatnici nu sauarta,sauviitorul omenirii,sauun oarecareom cumar fi Hitler sauMao
Tzedun.Dartainic,in addnculzuflehrlui,le estedordeadevdratul Dumnezeu.
observdadresarea lui DemianLukici. El chiarcoboridepesceni9iseaSezd
Acegtioamenimeritdcompasiune. ..
langi mas5.
- Vorbili la tem[! iardginurezisti Al$uler. Vi s-aexplicatcdcredin{ain MatiuhinseingAndurl.igi amintidecopildriadin sat.Pa5tele,dangdtul
Dumnezeua apdrutcaurmarea ignoranfeioamenilor.Iati desprecetrebuie clopotului.Bunicail luala bisericdqilui ii pliceasdstealAngdea,si priveascd
oamenilor... lumdndrile arzinde,sdseuiteh bAffanelele care-qificeaucruce9iseinchinau;
si vorbi$,nuintunecaliminlile
Salafr€inAb. ii plSceamirosuldetdmdie9ichipuriledepeicoane,5ipdrintelein vegminte
la intrebiri! strigi sfidlucitoare careintotdeauna il mdngAia pecapcdndtreceasdsdrutecrucea.' .
- lncdnu seqtiecinepecineintuneci!Rdspundeli
un tinir. Peurmdacrescut,aplecatla oraq,s-a{Ecutstudent.Pdreacatotul s-a$ters,
insi nu eraaga,cevaii rdm[sesein suflet$iacumieqila suprafafd, rdsundca
- Cea{ilmt a@in gur6.Ia spuneficinea ftcut albinele?insistao bdtrAnb
dinprirrul6nd unecou...
-O albbu{a lncepudinnouDemianLukici 9igildgiasepotoli,o albinula in anii studenlieia fostnevoitsAciteascimultdliteraturddespresavanlii
atdt de clar qi limpede ne vorbeqtedesprepreainleleaptaputere a lui carecredeau cutoatdconvingerea cdlumeaestecreatddeDumnezeu 9i se
inchinauin fafaZiditorului. in mintecumsavanhrl
I s-a?ntipdrit englezFleming
Dumnezeu!Ce obiecliimai pot fi aduse?Nu oameniiL-au inventatpe
va fi in cmeadescoperit penicilina,la adunarea solemni unde i-aufostadresatemulte
Durnnezeu, credinpin El a fostdela inceputullumii giintotdeauna
cuvintedelaud5,a declarat:,,Voizicelicdeuaminventatceva'aceasta nu-i
sufletulomului.Agacumin sdminJacopaculuisuntdejatoate:$itulpina,$i pentru
adevdrat. Eunumaiamvbzut.Am vdzutceeaceDumnezeu acreat om
rlddcina,9iramurile,qifructele,tot agagiin sufletulomuluisuntrdsiditede
poatecre$t€ bolnav' qiceeacemi s-adescoperit. Cinsteaqislavaii apa4inlui Dumnezeu, numie"'
Dumnezeu $isentimentele, Insdcopacul
li credinta. strdmb,
sterp,depindedesolulin carecreqte,declimd, de ingrijire. Astfel 9i omul Iar nudemultciti o cdr{ulieeditatiin Occident,caresenumea,Noi credem".
deseoricregteurdtla suflel schilod9ibolnavdacdnurecunoaSte existen{alui 53desavanlimodemi,mulli dintrecarelaurealiai premiuluiNobel,vorbesc
depindedeeducalialui mai qi despre credinlalorin Dumnezzu, despre faptulcdcredintai-aajutatsArealizeze
Dumnezeu,fiSieqtein firddelegi,iar aceasta
celemaimmidescoperiri. El insdnule-aacordatnici o atenfie,continuAnd sd
mult incddevoin{alui . FiindcdDumnezeu datomuluirafiunegivoin{d
i-a
liber59iel poatealegesingur:binelesauriul creaddin darvinism.Dar dacl arfi sdte gdndeqti ...
peDumnezeu? Suntmulte ,,intr-adevdr, cugetaMatiuhin,cumai putea explicaconformteoriei
De ceoareexistdoamenicarenu-L recunosc
posibilitatea sdafle dawiniste giactivitatea
aptitudinile ahinelor.Doarlaeleexistddivizirureamuncii:
cauze,iarprincipaladintreeleesteaceeacd nu toli au
in locsdcugeteasupra uneleconstruesc faguri,alteleadunlnectar,pizescstupul,celelalteshdng
adevdruldesprecredinJi.Unii dinleneviesufleteascd
gwroiul,matcadeprme oudle,t€ntorii doarmdn6ncd miele'Pececalealbinele
intrebdrilorserioase, le ocolescmereu.UneorisuplrareafaJddecredincioqi
esteceacareii incurcdsdvindla Dumnezeu, clci mulli nu qtiusdsepare capitdacesteaptitudini?Faptulcdlupul ddnaqterelupugoruluicu toate
caracteristicile lui delup,ci dinoaiesenaqteoaiacu acela$icaracter, este
supdrdrile gicontwilepersonale deadevdr.Nu smt pu!,nigidintr-aceia cdrora
simplugiclar.Ci din seminjademesteacdn cre$te mesteac5nul,sau din cea
dincopilSrie li seinsuflacdtofi zuntoameniignorant'
credincio$ii 9imahrizdndu-
seei nu vor sdverifice dacdesteadevdratceeaceli s-asugerat.insdin om demazdre-mafrrea estefiresc.Lupul 9ioila transmitgeneraiieiurmdtoare
existi sentimenhrl veneraSei fal6decevasuperiorgideaceea ceicarenucred ceeaceauin naturalor,la fel qiplantele- dauvialdla mlbdile9ifructecarele
in Dumnezeu pur in loculLui rmidoloarecare gii seinchinS,fieaceasta gtiinla srmtcaracteristice ori le suntaltoitepecaleartificiald.Insddaci lupuqorular
22 Cu n o i e s t . e Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu

incepesi zboarecawlturul saus[ cAntecaprivighetoarea - aceasta ar fi o pdsdriles-auobignuitsi zboarepeun anumittraseugiaceastiobiqnuin{is-a


mareminune.Saudaci din sdmdnlamesteacdnului ar cre$tetrandafirisau fansformatintr-uninstinctcaresetransmitedin generalie in generat'e.
crizanteme...Oareacesteminuninu ar distrugepdndin temelieteoria - Eh,dragulmeu,nu spuicetrebuie,il contrazise DemianLukici. Eu,sd
darvinistd?Dar albinelemanifestdanumeastfeldetris5turi minunate, zicenl dejadegaizecideanimerggispercdvadaDomnulgivoi mergep6nd
inexplicabiledenici o teorienaturald... Esteimposibilsdnu vezi aici la moarte,9itatdlmeuamers,gi strlbunelul- chiarpdni la Adamdela care
participareauneiputerisupranaturale! Da,aceastiputereexistd,gi e4 firi existdneamulomenesc.Insddacdmi s-arnaqteun bEiatsauo fat5,trebuie
indoilai, esteatdtdeinfeleaptd,incdtnupoatefi perceputdnici deceamai sd-inv5!sdmeargdun ansaudoi. Deprinderea nu s-atransmisodatdcu
evoluatdminteomeneascd. Iar in universexisti milioanedeasemenea nagtere4 pefiecarecopilfebuie siJ invefidinnou.Iar dacdsdiei puigorul,el
minuni. . . in comparaliecuele,albinelecutoati infelepciunea lor,suntdoar cumiesedin ouo ia la fug5,iardfuqcachiarinoatdginimeninu le-ainv5lat
o picdturddintr-unoceanimens.. ." acestlucru.Iarnoi,oameniiraf;onali,nuputemsi le transmitem deprinderile
Matiuhinincepu sdasculte disculiadintreDemianLukici9idirectorulgcolii, noastrecopiilorcaei imediatdupdnagteresdalergecapuiqorii. . . Strdmogii
profesordebiologie. noghicdfianiauumblat!Iared,deexemplu,atrdit 962deani,iar Matusail-
- in naturdtotuleorganizatrafional,nu-iaqa?il intrebaDanianLukici pe 969deui.Dacd gdinilearfi hdit at6tgi oudlelor dejaar fi luat-ola fug5!
director.Mai suntdoaroamenicareincdseindoiesc:adicd,ceva,totuqi,nu- in sal5iardqis-auauzitrAsete. ChiarqidirectorulScoliizdmbi.
i prevdzutgichiaril invinuiescpeDumnezeu. insdnuDumnezeu estevinova! - Nu-i nimic derds,dragulmeu;i seaderesiDemianLukici. Aceasta
ci lipsanoastddeinJelepciune. DemianLukici,amintindu5icev4zAmbi.Unul reiesedin invSlituravoastrd.. . Explicd-miterog:deceomulnu senagtecu
dinheceicareseindoiescintrdodati intr-o gridind cubostani.Seuiti la ei, deprinderea gatadea alerga,cutoatecdstrdmogiilui aumersmultemii de
seuiti qizice:,Jateuit5cumtotule{Icut prostegte! Bostanule at6tdemare, ani,iarpdsdrile,doaro singuri dat6vin din {irile calde,iar copiii lor zboard
iartulpinilalui - atAtdesublire.Ceprostie!".Apoi sedusein pidure,seopri inainteatuhror firI nici o instruire,firi nici o indicalie9iseintorcinapoi.De
subrmstejarqihaisdcriticedin nou:,,Cecopacmare,9icetulpindgroas5,iar undeaueleaceasta?
ghindelesuntat6tdemici.Ceneghiobie.. ." $i s-aculcatsubstejarsi doarmd. - A6ale estefirea,doarat6tfu in staresi rdspundddirectorul.
Deodatd, depeunramsedesprinse o ghinddgi-icdzupenas,lovinduJcu - Dar cinele-adatlor aceastifire inleleaptdpecarenici omulnu o are?
putere.inspdimAntat, el s6ricaars:,,SlavdDomnului,segAndi,ci nueraun Iati hregtiinvd{at,dar,int-rm satshdindesigurteveirdtAcifrri insofitor.Sau
bostan,m-arfi ucisdetot!". daci arfi si tepunl in locdepilotinh-unavion- incotrovei zburafirb harti?
Iar pasdrea nici nua ajrmsla unan,arecipgorulcdtun degetar, dx fuoatr
Salaizbucniin rAs.
pestepddurigipustiuri,pestemun;iqimiri ginugregegte calea.Mai mult
- Agadar,totul estefrcut cu inlelepciune. . . Explicd-miacummie,se
pds6rile:din ldrilenoastre decdtatdt:seintoarce9iigigdsegte cuibul.CineainviJat-o?Explicd-midragul
adresdDemianLukici directorului,cinea inv5lat
meu,terog, pentruDumnezeu!Doaregtiinvdfdtor,trebuiesEqtii.. . Demian
elepleacdin celecalde,zboardmii dekilomehipestec0mpii,pdduri,munJi
Lukiciticu pufin.imi amintesc cummergeam odatiicuunprietenprinpldtue
qi mdri gi nu ritdcesccalea,iar varaseintorcinapoi gi-gigdsesccuiburile.
qi,iatd,auzimo zarvdplsdreasci.Oarecesdfie?Ne-amdatseamacdpe
Cinele aratddrumul?
hrlpinacopaculuiset6raun qarpemare.Iar sus,in cuib,eraupuigori.Cums5-
- Elefacacestlucrudin obignuin16, rdspunse directorul.Lectoruldejav-a
qiaperepisdrilepuigorii?Unaazburatgipestepufintimp s-aintorslindndin
explicatc[ deprinderile setransmit prin ereditate. Multe mii deaniin urmi
ciocnigtetulpinile.Le-aanmcatin cuib.$arpele,ajungAnd lacuib,doarincercd
24 Cu n o i este Du mn e z e u Cu n o i este Dumnezeu

sd-givdrecapul,cumbruscsearunciinf-o parte,deschise guroiulcAtil finea - Ah4 v-a!iprins,ateilor,in capcan5, acumnumai scdpa{i,glumtclneva


giincepusdguiere,chimtremuratot.$i deodatd s-aretras.Mai tAtziuamaflat din primeler6nduri.Peunul l-auimpunsalbinele,uite cum stdin col!, s-a
cdpasdreaa aduso plantdotrivitoaredecaregarpeleseteme.. . Sprme-mi: smerit,pecelSlaltl-auciupitpdsdrile.. .
ceqtiinlea inv5latpdsdrica, ceuniversitate a absolvit?Deundegtieeacd - Rdspunde! Risprmde! seauzeauglasuridin toati sala.
aceastd iarbdestemortal[ pentrugarpe? Matiuhin,pecareaceste sfigAtel-auscosdinamorlire,seridicdla catedrS.
- Trebuiesdvd spun,declar6el, ci naturapecareo cunoagtem noi, spre
- Eu deja amspuscdnaturale-ainzestratpepds[ri cuacestecapacitili.
deosebire deom,nu areraliune.Noi avemconstiinli: conqtientizdmfaptele
- Natura,natura,cldtinadin capa reprogDemianLukici. O 1ine1i una9i
noashe,meditim,cugetdm, rezolydm9ischimbdm hotnrdrilenoasfe.Pentru
buni naturagi deprinderea. Daci aceaste naturi esteatAtdedegteapti,at0t
natur6,insd,mrecaracteristoc acestlucru.EanugAnde$te, numeditezd,nu
deatotputemicd, deceo mainumi! natur6? Mai bineafinumi-odumnezeu!
con5tientizeazd ceeaceface.Naturaesteiralionald. Naturae oarbX'
Eadefapt9iestepenfiuvoi dumnezeu. . . Tiofimqscameuinsa,DernianLukici
- DomnulsdtemiluiascApentu acestrAspuns, ziseDemianLukici. Deci
ariti cucapulin direclianepotr:lui,esteeducataltfel.CAndincderamic l-am
parcelata,seamdnd peeace omulestemaiinleleptdecdtnatura?
chematodatdin grddind.,Iati',ii zic,Trofimugca * Desigur!Adineauriamspusaceasta. Nu numaicdestemaiinplept - el
vrei".Iareu fird stirealui amsemdnat-o cuo iarbbcarecregte repede,scriindu- naturii!
iqi zupune naturasie,fbc6nd-o s[ lucrezepentruel' Omulestest'dpdmrl
i numele lui peea.intr-o zi aleargdbdielelul la mine:,,Bunicule,vinorepede
- Sdpdnul,zici?,zAmbiDemianLukici'IarunbdfAninleleptaspus:,'Omul
si-{i arbtceva!"9imdtragedemAnS in grddind.,,Uite,peparcelda ap5rut
e caun gdnddcel:cdndafarde zi caldi,cu soare,el zboard,semindreqtecu
numelemeu!Cineomeaficut asta?",,lJatura probabil".,,Cumadicanatum?" totulimi apa{ine!"'
sineqizwnzdie:,,Toate srurtalemele:gipldwile,9icdmpiile,
,,Iati a-sa,parcelasingurda scris".,,Nu-u,nu-i adevdrat: deundeparcelagtie
Dm dacdsoareleseascunde, bateun vantrece- uitdgdndaculdevitejia sa,
cummi cheamd?" ,,Ei,euamscris",amfostnevoitsdrecunosc. $i sd1ii selipeqtedeo frunzulifaqisti, tremurAnd. . .".
minte:in aceastilumenimicnuaparedela sine.Aceastdiarbdeuamserndnat- - Esteadevdrat, ofti cineva in sald,
chiar agasuntemnoi,oamenii. . .
o, fiindc5amavutseminle,iar cinea semdnat pdmdntulnostrucuplante9i continuaDemianLukici, terogsi-mi spui:
- Iar dacdomulestestdpdnul,
flori, cinea sdditp5durile,cr€ngurile,cinea fdcutrdurile,aridicatmun{ii?" poateel sdfacdo maginicarear vorbi agacumeuvorbesccu tine?
,,Cumadicd,cine?Dumnezeu, desigur!"Vezi,i seadresd DemianLukici - Nu numaicI poate,dara gi fbcut!rSspunse repedeMatiuhin.Oarenu
directorului, un copil9i acelainlelege,iardupi cumspunelivoi, reiesecd -
9ti1icddemultdejaexisti mqsinivorbitoare,cdntitoare,chiar9imergdtoare
natura,acestin{eleptdintreinfelepli,le-ainvSlatpe albineqi pe pdsdri magnetofoane, roboli6.a.
inlelepciunea pecarenuo aunici savanfli! - Eunudespre acestea intreb.Elenuvorbescindependen! prinelevorbeqte
Directoruldddudin mAnSalehamite:adic5,cemaipoJivorbicuvoil 9is- omul.Eu intreb,poateoareomulsAconstruiascd o maqindcaregdndegte
a a5ezat la loc.Altqulerincercddinnousdintervind. indepardent?..Trofimqsc4iavinoncoace,igi chemdnepotulDernianLukici'
- Toati searavdocupat'dealbinegipdsiri! strigdel supdrat. Sauvorbili la - Vezi acestbdietel,DemianLukici il netezicu dragostepe cappe
temdsauinferup discutia. Trofimugca. Tatdllui esurdomuliarbdielelullui eiste!,vorbdre!'Deprinderea
Acestavertismenti-a indignatpetoti. Oameniiauinceputsdseagite,sA surdomutd atatdluinuatrecutqila ddnsul.. . Trofimugca, ldmureqte-ne nou5,
facdzgomot,cao marepetimp de furtun5. berbecilor,cum1i-Linchipuih.rpeDumnezeu?
- Rdsprmdef;! R5sprmdet' laintrebare!rdsunausfigite insistente. Trofimugcarlspurseseriosqicuglasputemic:
26 Cu n o i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu

- Dumnezeuesteatdtdemare,incdtpeEl nu-L poatecuprindecerul$i mai sus.. . Trebuiesdcredemcdvor venitimpuricdndvor fi createfiinfevii'


plmdntul9iintr-acelagi timp e at6tdemic ci incape,- ariti el la pieptulsdu, caregdndescindependent givorbescdesinestdtitor.. '
-in inimamea. - Vai,cebineo sdfie: te-aidusla fabricd$i li-ai comandatctfi copii
Tofiar exclamat,,BravoTrofimugca! Cerlspws minurnt!" doregti!Daralbinuleo sdfacS?,intrebl cuironieDemianLukici'
qi
Trofimuqca in poald apdracredinpin Dumnezeu. invSlitoareale insufla Matiuhinrispunseferm:
copiilorcdcredinJa auinventat-ooameniiintunecali,igroranficarenugtiausd - $tiinlaseafli intr-odezvoltarepermanenti,vor fi qialbineartificiale.
explicediversefenomenenaturale.Odati, eaordonl claseisdrosteasciin - Dar deceacumnule fac?
cor:,,Dumnezeu nuexisEl". Apoi scoase dinpoge!5o iconif6micd,o aruncd - Omulinci nu aajunsla aceasta.
in co[: ,,Iaracum,copii,vomscuipapeeaqivomzice:Dumnezeu nuexist6!". - Darnaturaoarbda ajuns?apusintrebareafataldDemianLukici. Cine,
Toli auficut aceasta capapagalii,iar Trofimugcasteteaserios$i ticea. tohrSi,dinheei emaiinlelept?
invSlitoareavenispreddnsul:,,Ridicd-te!Crezicdpetinenuteprivegte?De in sffirgit,Matiuhina inlelescdnu arenici o iegire.SegAndea cumsd
cenuscuipiginuspuicI Dumnezeu nuexisti?"Biielelul s-aridicat,segAndi risprmdd.int-adevar,reieseci materi4nahrraestemaiinleleaptidecitomul:
pulinqirdspunse: ,Daci spuneti,MariaIvanovna,cdDumnezeu nuexisti,pe ea,dejamilioanedeaniproduceceeaceomulnici astdzinupoatefacecu
cinesAscuipdmnoi?Iar dacdexisti, hebuiesdavemfali deEl o atitudine toatedescoperirilestrilucitoarealegtiinfei.Omul nu poatecreao g4zu15
serioas5, evlavioasd, sd-Liubim '. oarecare, iarnaturacreeazd oameni!
- Nu cumvaqitu creziin Dumnezeu? il intrebdAlt5ulerpebiielel. - Ia teuiti, incotroducalbinulele9ipdsdrelele,zisecineva.
- Cred,r5spunse cuindrdznealS Trofimuqca. - $tim noi, nudegeabd Lukici vorbeqtedespreele,il suslinualtcineva.E
- CumaEa? Oarevou5nuv-auspusla gcoaldcdDumnezeu nuexisti?Cd in{eleptfoc.
cosmonaufii auzburatin cosmosqinuL-auvdzutpeDumnezeu? - Teaducepdndla punct.Nu mai scapideel.
Trofimuqca mediti pu,tin9ila fel deseriosrdspunse: Lui Matiuhin nu-i rimdneadecdtsdcadddeacordcddeasupranaturii
- Preajosauzburat.$i adiugi: Iar la Dumnezeunucuacegtiochihebuie existdo Ra{iuneAtotputemicd,adici s[ recunoascd existenlalui Dumnezeu
sdneuitim. Peel il vdddoarceicuralicu inima.. . sausdrecunoascd cdDumnezeuestenatua insigi caren4stedin sineplsdri,
- BravoTrofimuqca,capdeqteptceegti,leit bunelul!exclamard voci din albinegichiaroameni.insdMatiuhinadineauri a spuscdnaturaesteirafonald
sal5.Vavenitimpul9iel inci nevauimi! gioarb5,cdeaemult maiinferioari decdtomulralional.. .
- Totugi,spune-mi,din noui seadresdDemianLukici lui Matiuhin,oare Derutatqiclitinat in convingerilesaleateiste;Matiuhina datrdspunsul cu
poateomulsdfacdo astfeldemagindinleleapticaacestbiielel?Doartu ai cares-aobignuitgiin carenici el numaicredea.
spusci omul emai deqteptdecAtnatura. - Eu am explicat,ziseel, c[ in naturdtotul sedezvoltdin etape,se
Matiuhinnugi-adatseamaindatddin ceparteva fi atacatdeaceastidati. perfecfioneaz5, seadapteazd la condit'ileexistente'Are loc o lupt[ continud
- $tiin{asedezvolti 9i odatdcu fiecaredesoperireomuldevinetot mai pentruexistenJi,dincarerezulti apariliala animaleaunororganenoi 9iutile.
cunoscitoqmaiputemic,rdspunse et.Neeacepetimpuripdreaimposibil, Evolut'amaterieis-apetrecutlent,in etape,acestprocespoatefi comparat
irealizabil,acuma devenitun fenomenobignuit.DacEstrdbuniinogtriar fi cudezvoltarea embrionuluiinpdntecele mamei...
inviatin acestetimpuri,veaculnostu li s-arfi pdrutminunat:noivorbimqine - Iar dacdin pdntecele mameinu-i embrion,l-aintreruptDemianLukici,
vedemunii pea$i la mii dekilometri,inotim pesubap5"zburim sprelundgi va avealoc aceastd evoluf;eata?
28 Cu n o i este Du mn e z e u Cu n o i e sL e Dumnezeu 29

- Nu, desigur. Matiuhinaplecatcapulin ticere$iDemianLukici continui:


- Agadar,de la el trebuiesdinceapdtoate,cinevatrebuiasdcreeze - Si luim deexemplu, ochii.Ceminrmitie,iarinburtamameieiseformeazd
primacelul5!Chiardacdar fi sdjudeciin modulvostru,presupunAnd ci fird denici o luptn.. . Aceastadoare o minune!E acelagilucrucumai putea
lumeas-adezvoltatdela simplusprecompus,chiargi atuncie necesard invdla sdinoli fdrdapi, sdrespiri frri aersausdgandegti{Erdcreier.Cu
recunoaqterea existenfeilui Dumnezeu, fird deEl nuarfi pututapireanici o adevdrat esteminune!
fiinJi vie. Nici omul. . . Voi o line{i unaqi bund:munca,muncal-a creatpe Din saldseauzeau exclamat'iafirmative.
om,darcevedemin realitate:cd{ianimdgarulmunceqte, darnu sefacemai - Cebitrdn inlelept!
de$tept, e tot aSadeinddrdtnic. - Uitela Lukici ! BravoLukiii ! I-a incurcatde-abineleapeacegtilectori.
Im DemianLukicitotil interogapeMatiuhin:
RATIONALIjL iN NNTUNA - Sprme:ochiisrmtficuli raJional?
Lui Matiuhini sepdreacdDemianLukici il ia in ba{ocurd.
Salardsein semndeaprobare. Altqulerseficu rogu,seridicl, probabil
-Da, desigur,rispunseel nemultrrmit. Cinenugtieacestlucru!Alcituirea
vn.rsdspunl ceva,darserizgdndi. . .
- Ia prive$te,cuciti inlelepciunee ficut totul!, exclamdDemianLukici. inleleaptiiaochilorii uimegtepetofi savant'i.
Am citit cdcelulaomeneasc[din pintecelemameie caun punctpuspe - Dardecesuntcrea{ianumeastfel?
hArtiecuun creionfoartebineascu{it.$i in aceastd celuldminusculSsunt Aceastiintrebarei sep5rului MatiuhinironicS.El micar nici numaiputu
dejainscrisetoatelegilenaturii.Care?Legilevielii,hranei,inmul{irii,ereditSlii, sd-qiment'ndtonulcalm.
caracterului, morJiig.a.m.d. Pelingd acestea, celulacon$necapul,ochigorii, - Cemi totintrebat'prostii,spunetiprincipalul! iarsingurs-agdndit:oare
mAnufele, piciorugele,adicdtotulceii estenecesar viitoruluiom.Spune-mi, mogulacestanu-mimaiintindeweo cursd?insd,totuqi, ardspuns:Oricine
te rog,dragulmeu,arenevoieomuldeochi,mdini,picioareatuncicdndse gtie,chiargiur copil,cdochiisuntcrealipentrua vedea.
afldin pAntecele mamei? - E corect,rispunseDemianLukici aprobator, deparcdinvdfdtorull-arfi
- Probabilcdare,abiadesluqitbiigui Matiuhin. ldudatpeelevpentruunrispunscorect.Acum,iatdceterog sd-mispui: Cel
- Darpentruce?Sauel prive$teceva,saumerge? Carea creatochii gtiapenhuceenevoiedeei?
- Ei bine.sdpresupunem cdnuarenevoie. Credcdgtia.Dar.. . iqi ddduseamaMatiuhin,insderadejat6rziu.
-Dar dacdnu arenevoie,deceeleexist5?Pentruceseadapteazd ele - Corect!iar5giii aprcbArlspunsulDemianLukici. Dar acestCreatoral
acolo?Celupti dinpdntecelemameile-acreat?
ochilore o Fiinldralionali,vbzitoaresauoarbd?
- Acesteatoateii vor trebuicAndsevana$te.. .
-Agadar, acelArhitect gi MaestruCarea creatcelula,prevedeacd
FIINTA RATIONALA - CREATORUL
atuncicdndseva nagte,copilul va aveanevoiede toateacestea!Sau
poatenaturaa prevdzut$i a aranjattotul?Dar eadeundegtiacdomulare
nevoiedeochicasdvad5,deurechicasI audd,depicioarecasdmeargd, Da, Matiuhinintr-adevlrsepomeniintr-o capcanddin careeragreude
depldm6nicasdrespire?Cumputeacreatoateacestea dacdsingurdnu ie9it.Dupdceel,deginevrind,a spusci Fiinla Carea creatochii $tiapentru
le are,dacl esteiralional5? ceii creeazS,
eradeneconceput si numeascd aceastdFiinfi naturdiralionald.
Cu n o i este Du mn e z e u Cu n o i e st e Dumnezeu

Cel caregtiecefaceqipentruceface,desigurareraliune.Agadar,aceastd - E o puteretainici, incogniscibill(carenupoatefi cunoscutii),


tiicu,apoi
Fiintd esterat-ional5qi conqtienti.inhebarealui DemianLukici eraat6tde rosficutrrie, zupranatuald.
clar6,at6tdebineintemeiatd,incdtpoli sdrdspunzila eadoarrecunoscAnd De fapt,aceasta eradejarecunoaEterea lui Dumnezeu.
sincercdFiin{acarea creatochiiesteralionald,congtientS,atotvdzltoare.$i
Matiuhina fostnevoitsddeaanumeacestrisptms. FTJGALUI AXT$T]LER
- Da,a zisel,ochii srmtcrealide-oputererafionalS,conqtieati.
- Daromulpoatecreaochiul?Viu, vdzdtor? DirectomlCaseideCulhri Alguler, carecu atenlieurmdreadisculia9i
- $tiintaincdnuesteatatdeavansati,dmcdndvavaajungela nivelulcind demultqi-adatseamaincofo ea'duce,hotiiri s5-ipun5capEt.
vafi capabildsd-lcreeze.Domochiulesteunfel deaparatfotografic,el la fel - Declardiscufiaincheiati! spuseel rdspicat.
imprimdlumeaexterioar5. Oameniloq?nsd, nici nule feceaprin capsdseimpdgtie.Nu semigcddin
- Totugi,ceemairalional:gtiintacmepAniin prezentnupoatecreaochiul, locnici Matiuhin.Altquleri-aanrncato privireplinddem6nie,acelainsi nici
gi chiarin cel formatabiadesedescurc[sauaceaFiin{dCarea creatacest nuprivi in direcfialui.
aparatminunat? AcelCarevedetohrl,di vedere.Acelcqreaudetotul,di auz.. . - Insistcaimediatsi fie eliberati sala!vociferaAltSuler.in cazcontrar
vomfi nevoilisdapficamfo4a.
iNoorrr,n n r,ul MATTUHIN Aruncdndaceastiamenintare, Alt$uleriegidela mas5,coboridin scen6qi,
imbr5cdndu-gi in grabdpaltonul9itrdgdndu-gi cdciulapecap,fugi din sald.
Matiuhinigi dddeaperfectseamacescopurm[rescinhebdrileinlelepte Tof auprivit in Uicerein urmalui. $i imediatauuitatdeel.
gilucidealelui DemianLukici. inlelegeaci eleil conducsprerecunoaSterea SuntpelumeoamenicaAlquler,ei nupotfi conviqsicunimic.Chiardeli
lui Dumnezeu.. . Simleacum in sufletullui seproduceo schimbare.Din s-ardescoperilor insugi}Iristos,le-arardtardnileSaleqi le-arzice:,,Euam
cdndin cdndseingAndura, apoisetulburagi seindoia:baii veneagindul sd pEtimitpentrutine,Mi-am vdrsatsdngelepentrua te mdntuidin moartea
abandoneze disculia,ba iardgiincercasdglseascirdspunsulcarear da vegnic6",nici atuncinu vor crede;s-arducela medic Aii-ar spune:,yA.m
ripost6infebdrilordirecteqiinsistente Deodatisehotiri:
aleinterlocutorului. hahrinafi".
sdnu spunoaredirect,cdDumnezeuexistd,dar esteinaccesibil pentru ,,Savantul"ateucareneagiexistenlalui Dumnezzuseaseamdnd mui om
noi. . . De cesdmergimpotrivaadevdruluievident?Princapii trecugdndul: absolutzunC, surddela nagtere, caresesffirluiegtesddemonstreze ci muzica
,,Ceprostieesteateismul!Ceabis! El esteimpohivanaturiiomenegti, nefiresc lui Bach,Bethoven, Mozzart nu este altceva decAtni$tepunctulelenegre$i
gi groazric.. . Un fel depustietatemoarli, un abisnegrq lipsit descop,fdrl virgulile aranjatepeo foaiedenotenu seEtiede cinegi pentruce.insd e
temeiuri.Un deqertoribil, ucigitor qinimicmaimult...". $i secutremurdde imposibilcasurdulsd-lpoati convingepe omul cu auznormal,carese
groazaacestui pustiunebunesc. .. delecteaz[ cumuzicafiumoasi aacestorcompozitori.D4 ace$ttoameni"surzi"
La urmdtoareaintrebarea lui DemianLukici a rdspunscu o licdrirede potfi doarcompdtimifi ...
credinlA: Tofiagteptau cuneribdarecucesevasfbryidiscu{ia.E clardejacdvictoria
- D4 aceastd Fiinfi esteralionald. ii apa4inebitrinului. Oarevarecunoagte acestlucrulectorul?Varecunoaqte
-Darcine-I? ci a zuportatinfrAngere?
,2 Cu n o i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu tt

Matiuhin agagi nu a mai plecatde la catedrE.Acum,avdndo noud poli vedeaceluleleembrionuluidin caretreptatsedezvoltEorganismulviu.


atifudine,s-aimplicatcutoatdseriozitatea in discufie.Doarintotdearma era Dumneavoasfiafimenfonatcorect,cdin fiecareceluld,cainf-m plan,deja
nevoitsi repetemereu,,adevdrurile" ateiste,caretrecdinbroguriin brogurd, exist2itotd:qiformaorganismului, gitoateinsuqirileqicalitnfiblui.
dinf-o lecliein Pur
alta. 9i simplu vorbea din sursestrdine! Matiuhineraun Toli urmdreau cuatent'ecevorbeaMatiuhin.
omcarecredesincerin atotputemicia qtiin,tei,
in capacitateaei deale explica - $ti!i cdtdeminuscullestecelulaumand?$i in eadejaesteomulcu
gi dea le descifrapetoate.insd,in ultimii ani,fu nevoitnu o singurddati sd toatemembrelegiorganele sale,cutoatesentimentele, aptitudinile,talentele,
audddespreaqa-ziselecrize ale gtiinJei:ceeace acum zeceani era cu trdslturile ereditarealepoporuluigi neamuluisdu!.. Importantestegi
incontestabil, astizi estecombdtutdeaceeagi gtiin1i.Reiesecdnupoti miza aceea cdcelulaemb'rionari ealcituiti dintr-omul{imedeimbiniri -molecule:
pe eain mod absolut?Da, a spusadevdratacestbdtrdn,c6 savanliinu fiecareiqi are propria funclie, toatefiind necesarepentruconstruirea
stabilesc legilenanrii, ci doarle descoperd. .. organismului omenesc.
Desigur,acestuibdtianii estemult maiugor:s-aincredinlatpedeplinlui - Dardin cesuntcompusecelulele?
Dumnezeu gitdiefte prin El. . . - Cehrlele vii conlincarbon,oxigen,hidrogerlazo!fosfor,sul4clor,caliu
magneziu, zahdr,anidongialteelemente. Eleconsfituieo imbinaredeosebit
COMPLE)ilTATEA MINT]NATA A ORGANISMT]LUI decomplexi.
-Dumnezeule,cit dominlmatestetotul!exclamdDemianLukici.Reiese
DernianLukici curmz6mbetblind 9iintelegdtorseuitala Matiuhin:,Jate ci fiecareceluli e cao cas[,o casiminunatS" ziditddin diversemateriale!
uiti, nu s-aduscuAltgulerulcela!Sevedecde un om de6tept,bun.Pur gi -
- Aqaeste! Cu o singuri deosebire celulae mult mai complexS,mai
simplui-auintrmecat minlile.Sufletul,insdcautiadevdrul,il simte,tindespre
intortocheatidecAtcelmaimlre! palat!
lurninn...LumineazA-L Doamne!"
- Cinedarconstruiegte acesteminunatecelule?Cine-iArhitechrl?Cine-i
- Poveste$te-ne, dragule,il rugdcublAndeleDemianLukici, cumeste
Constructorul? Cinele-ainsuflatviafi? intrebaiargiiarDemianLukici.
alcSfuitorganismul viu?
Matiuhinigidreseglasul9imeditAnd pufin,incepu:
- $tiinlaadescoperit CINE A CREATCELT]LA?
cdoriceorganismviu, fie o plantE,fie un animalsau
o insecti,ecompusdint-o mullimedecelule.A,5acumcasapoatefi desficuti
- Savanliiactiveazd mult$icusucces in acestdomeniu,rdspunse Matiuhin
in cirimizi, la felsavanfiipotdeznembra oriceoganism viu.Aceastiactivitate
senumegteanalizd.SI ludm,deexemplu,costumul.El poatefi descusut in folosindexpresia lui obiqnuiti.Biologiaaavansat mull demults-adescoperit
fragmente$iatuncivomaveapoalele,m6necile,spatele, gulerul,buzunarele. structuraceluleiembrionare, compozilia modulei dedivizare.E tmproces
qi
pot
Ele,larhndullor, fi desficutein a!e,iarfiecareali poate fi desficutiin fire foartecomplex.. .
gi atunciputemafla din cefragmente,din cefel depAnzdgi in cemod este - Totimi spuidecelulagat4 il intrerupse DemianLukici, iarpeminemi
cusutcosfirmulAstfel sepoateprocedacuoriceobiectsaulucru.Peaceastii intereseazd:poateoareomulcreao celuldnoud?
calesavanliiaustudiatnaturagi auconstatatci planteleqi animalelesunt -Deocamda@ eforturiledepuse nus-ausoldatcuweunrezultatrecunoscu
alcituitedin celuleat6tdemici incdtnupot fi vdzutecuochiulliber.Elesunt Matiuhin.Un savantchiar a spus cdcrearea uneicelulepoatefi comparatd cu
studiatecu ajutorulunui instrumentspecial- microscopul.Prinmicroscop creareaunuicalviu. Totugi,savanliiaureuqitsdsintetizezepe caleartificialL
Cu n o i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu ,5
proteina,ceamai importantdsubstanfdorganicd.E o descoperirefoarte Carea creataceastilume?$tiinlanu acreatnici mdcaratomul,iar El acreat
valoroasd. .. multemilioanedegalaxii.. . $tiinJaeincapabil5 sdschimbealtemarea zileiqia
- Credcddela aceastd proteinip6ndla celulavie ecadela pimf,ntla cer, nop{ii,a anotimpurilor,eanu estecapabildsI creascdfdr6seminlemdcaro
DemianLukici iarfuiil intrerupse peMatiuhin.Am citit cAexistirmlaborator singurdplantd.$i. . . da,acestbitrin aredreptate:eanicicdndnu vaputea
undesavanfimuncesc asupracredriiceluleidinelemente chimice$i,dacivor creao albini, o paslrici!"
reugi,vafi wreveniment derezonan[imondiald. . . insd,dupi cumvezi,nu -Asta-i situaliaziseDemianLukici.Acumspune-mi, cdciincdn-airlsprms:
reugesc! E ugorsEfierbi un tercicdndai la indemdnicrupelegi apa,dar cineacreat prima celuli?
incearcis[ fierbi cevadin nimic.Aici avemla indemdndtoateproduseleqi - Sesusfinecdaapdrutdela si4eqisecreeazd singurS, arispunsMatiuhin
lerciulnupreaiese... firi deentuiasm.
- Oricum, qtiinlaa descoperitmulte,nu cedaMatiuhin.In prezent,de - Cumaga?seminuniDemianLukici.CumapututsdseautoconstuiascS,
exemplu,instituteintregilucreazila crearea produselorartificiale.Poateafi cdndincdnicinuexistapelume?!Spuilucnrrishanii,dragulmeu!Astacumar
auzitcEexisti dejaicrenegreartificiale? fi cdeuinsumim-amniscutpemine:mi-ambdgatinim4 plim6nii,stomacul,
- Am auzit!rdspunse DemianLukici. Ei, acesteicrecuchiucuvai le mai amgisit deundevasAngegii-amdatdrumulsdcurgl prin vane,apoimi-am
po{iungepepdine,darpegtigoridin eleo sdias6? lipit capul,mdinilqpicioarele.. . Darintrebareaeste:cineeramatuncicdndnu
-Nq desigur,zembiMatiuhin. aveamniciinim5,nicifica! nici s6nge, nicivene,nici cap,nicicreier,nicim6ini,
- $i grduartificial poatefi ficut, sd-lmacinigi sdcocipdine,dardacdai nici picioare,nici corp?Din momentcenu existam,cumaqfi putut si mi
anmcaacestgriu in pdmdntel nuvainco[i. Dece?Pentrucd-ilipsitdeviaJ6. autoconstruiesc? Doarnimicnusefacedela sine...$tii cumaufostpedepsili
E mort.Iarviafao ddnumaiDumnezeu! 6lharii?C6ndaufuratdela15rani caiigiaufostprirlsi,auinceputsI dernonsfteze
Matiuhin ticea. Nu mai aveachefsi spundcdnaturacreeazdcelula,el cdnuaufuratnimic:adici caiidebundvoieaufugitdupdcdrulelelor.,,Darde
singurnumaicredeain aceastiteorieabsurdi.. . $i tohrqicine acreatcelula? ceatunci,auinfebat {^iranii,i-a!i inhdmatlacdrule?",,,Nu, ei singuris-au
Cinea creataceastilume?Doarel, Matiuhin, a recunoscutdeja:Puterea inh[mat!"Desigur,nimeninule-adatcrezaregii-aupedepsit pentrufi.rt.A6a
RalionaldCreatoareexistE,fird deealumea$i tot ceestein lumenu ar fi vor fi pedepsigigiceicarenuvor sdrecunoascd adevirulgio $n unagibund:
ap5rut.Sdspundiarfuidespreaceasta? Lui inci ii vinegreusdserestructureze, lumeaa ap5rutdela sine. . . DemianLukici lbcu o pauzd.Agagi cu celula.
ii estedificil si gindeascdintr-unmodnou. Cinea alespentrueamateria?CineesteacestMaestruexperimentat qiplin
-Poatefi creatiinimaartificial5.cuardoare vorbeaDemianLukici,insdin dein{elepciune? Dene-arimpunecinevasdfacemo astfeldeconstrucfie nu
eanu va fi dragoste,eanu va fi creati denimeniniciodati. Probabilcdvor ne-arieginimic,chiardeni s-arpunela dispozifiemunlidemateriale. . . $tim
creagiintelectartificial,ins[ elnuvaputeagdndi.Vafi doaro materiemoarti dincefel dematerialesezidegteo casd,$timcdtecdrdmizisuntnecesare, cdte
lipsiEdezuflare.Iarvie,gdnditoare eapoatedevaninumaicuputerea Dultului scdnduri,cdtlemng.a.Si lu[m toateacestea,sI le ducemintr-un loc gi sd
lui Dumnezeu.DemianLukici ticu pufin,apoiaddugdcuironie:la voi, cu spunem:,"8i,stimabildcas5,ai tot ce-!itrebuie,fii bundgite construiegte". O
chimiavoastr5,9ioameniiaudevenitparciadificiali.Uscafl,canigtepesme!. si agtep{iun secolqicasanusevaconstrui{Eri constructor, iartot materialul
Matiuhin a surdssatisficut. Eraclar ci in sufletullui luptdsentimente vaputrezi.Iar celulavie, ai spus,e cu mult mai sofisticatidecdtcelmai
contadictorii.,jnn-adevdr, cugetael,veacul)O( eveaculatomtrlui, electonicii, minunatpalat,cutoatecdpentrueanimeninu a adusmateriale... Sau,si
tehniciiradioactive, biochimiei. . . insdpoate oare gtiinfasdconcureze cuCel prezuptmem cdavemnevoiedermtablou.DeexemplgdeMoscovainfldcdi.
Cu n o i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu tt

Vompregiti vopselele, panza$ivom spune:,,8i,dragulmeutablou,ai de atdtmaitareeaseaprindea qicumaimulti cdldurdii incilzeasufleh.rl. Simlea


sI
darvezisi nuincurciceva:numaidecdt
toate,pofi sdincepisdte desenezi, aceastd cdldur5qideaceeaerafoarteliniqtit.
iasi Moscovainflicdri qinucoadaunuicdinesaumdhravecheamiturdtorului - Suntconvins,adiugdel,clplanulrurivenuluigilegilecaredirijeazdlumea
rdposat".$i cecredeli?Vaaplreatabloul? srurtrafonale.
DemianLukici cu atAtaardoaregipasiunele-aingiruitpetoate,incdtqi - SlavdDomnului! ao{iatuquratDemianLukici.Tdcupu1in,apoiadiugi
Matiuhinnus-apututab$ne9iards.Rftleauqioameniidinmld"Numaidirectorul ferm,casi ajunglpdn6la minteagi la inimaoponentului:dragulmeu,si {ii
qcoliidevenea totmaimahmur. bineminte:doarpringtiinfnnu-LpofiaflapeDumnezeqnu-Lpo,tig5si.Biserica
noastrdstdpe credin{d,iar gtiinlae caun fel decdrje,un suport,nu mai
mult. . . PeFilaret,mitropolitulMoscovei,carea triit in secolultrecut,l-au
PLANURILE $I LEGILE iN NATURA
intrebatoarecdnd despreIonaproorocul.in Biblieestescriscdel afostinghilit
debalenS, darcumpoatefi qsacev4dombalenamegdtulingust,eam5ndncd
- Acum spune-mi:celulaseconsfuiegteconformunuiplansaucumse
pegte.$tii cea r6spuns el?,,Dacd in Bibliear fi fostscriscI Ionaa inghilit
nimeregte? intrebdDemianLukict.
balen4giacestlucrul-a$fi crezut".PenhucdBibliaecuvAntullui Dumnezeu,
- SigurcEdupdunplan,rispunsecuseriozitate Matiuhin.Fdrdplannimic
iaracesta nusediscuti...$i incd... La inceput,in raport,ai spuscireligia
nu ar fi existatin lume,ar fi fostdoarunhaos,dezordine,grimezi lipsitede poatefi datdlamuzeqeaestedejadepdqitd. inn-adevar, aflmutatdinbisericile
sensqisqop.Vedemcdin celul5existi scopgio intenJie gAnditiqiprevdzuti
noastre?nmuzeeicoane,cruciqichiarmoagtele sfinfilor.insdduhulBisericii
dintimp.Segtiedintimpcddincelulaomeneascl neapdrat vaieqiunom9inu
OrtodoxenuJ poJidala muzeu,nu-l poli expunecapeo furcddetors! Nu-
uncopacsauo vacd,iardin celulatrandafiruluivacregteuntrandafir9inuun I poli nimici.. . Chiarde-arrimdneintr-obundzi put'nicregtini,dejaadouazi
mdrq.a.m.d. ln naturdexistl legistrictedup[ careexisti totunivenulcutoate vorfi multmaimulf;.$tii,desigur, ciinprimeleveacuri alecregtinisnmlui
inrpdratii
fenomenele sale. Neron,Dioclilian,Iulianvoiausd-inimiceascipecreqtini.$i ces-aintimplat?
Launmomentda! lui DemianLukicii sepdnrci Matiuhinvreasdl incurce, Undesuntaceiguvernatori? Pomenirealor a pierit cu desdvdrgire, iar
sdvicleaneascd ceva.Defap! anumeacumMatiuhinvorbeaf5rdnicio viclenie. cregtinismul, BisericaOrtodoxdffiie9teqivatrii. Ai inteles?
El seconvingea din cein cemai mult cduniversulestedirijatdePuterea
Ra{ionaldAtotputemic6.Totmai insistentsunaintrebarea:ceputereeste NOUL MATIUHIN,
aceasta? $i cardspuns laintebarermglasinteriorii goptea: ,pumnezeuexisti! CEL CARE $I-A SCIIIMBATCOI\TVINGERILE
FdrI deEl nupoateexistaqinu existdnimic. El esteInceputul9i Creatorul
hrnii". Matiuhinsescimbavdzdndcuochii.Clargidistinctcongtientiza cdaceasti
Fiecdruiomii estecaracteristic sentimentulreligios,la ateigtiel insdeste lumefrumoas5, rat'onald,
denepdtruns mirturisegte despre RaluneaSupremS,
indbugit,acoperitcu gunoi,cao scdnteieacoperitdcucenug5.Dar aruncali despreDumnezeu-Creatorul qinimeniin afarddeDumnezeu n-oputeacrea.
cenuqa,suflali in scdnteiegi seva aprindeo flacir5 strdlucitoare.Aceasti Dumnezeu estelzvorulqi Stipdnulviet'i. El estetotulgitoate.
discut'ecuDernianLukicis-adoveditafi pentruMatiuhin aceasuflareditiloare D4 Matiuhinnumaiemacelqsi. Sesizafoarteacuttotneadevirul ateismului,
devia{i: in suflehrllui nu s-astinsscAnteia credinleigicucAtmai departecu toatdneghiobiaginebunialui. $i seuimea:cumdeapututfi ateu?Ateismul
38 Cu no l este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu 39
esteo orbire$i el a fost orb: ochii lui suflete$tis-audeschis.A triit in PARTEAADOUA
intuneric,iaracumo mdndnevdzutil-a scosla luminE.Acesthmal Duhului
Sfent,al Duhului adevirului s-aatinsdesufletullui qi el, cel mort,incepu DESPREDUMNEZEU
sdrevini la via{E. . .
La intrebarealui DemianLukici cinea creatlumeael, deja,firI nici o Adeviral adevirat zic voui:
indoiali cufermitateadsprms: Cel ceasculti cuvAntulMeu gi credein Cel ceM-a trimis
- Lumeaestecreat5deMareaAtotputemicaRaliune.Rafionalulpoate arevia(i vegnici gi lajudecati nu va veni,
apdreadoardela ra$onal.Acestlucrueat6tdeclarprecumluminaaparedin ci s-dmutat din moartela via{I floan 5, 24)
lumin6,iarinhrnericul dinintmeric.
- Reieseci Dumnezeuexisti?nuselSsaDemianLukici. DESPRESFANTATREIME
-Da, existi"lini$tit,cudmgosterSspunse Matiuhin.
Sal4cubucurie,arisuflat ugurat6. Durnnezeu esteDuhpreacurat PeDunnrezeu nimeniniciodatinuI-avdztt"
in acestmomentdirectorulqcoliia sdritcaars,serepezispreiegiregi,
la El nuindrdmescsdpriveascinici ingeriiginutrebuiesdni-L imagindmpe
trAntindu9a,dispdru.
DumnezeucapermbdtLinelcubarbl carestdpenori giconducelumea.Noi
DemianLukici triumfa.Deodatdel igi ficu semnulcruciiqitare,solemn
incepusdcAnterugdciunea,,impdrateceresc".Oameniil-au srsfinut. nucredemin astfeldedumnezeu pdgdnesc.Noi credemin Dumnezeu,Care
Rugdciunea incepurds-ocdntemaiintdi ceidin primelerinduri, iar apoigi trdieqtein luminanep5trunsd. . . Nu trebuiesdni separ{ cdDumnezeue ca
ceilal{iaufostcuprinSideduhulei.C6ntauto!, ridicaliinpicioare.Rugdcimea aenrlrevdrsatin naturE.Dumnezeuesteo Fiinti aparte,carenu seamestecd
serevirsadin inimilecredincioase giseini[a la ceruri. cunatura-Dunmezeu esteveEric,fird demoarte.Nu existanicipdm6ntul, nici
A,qadm, adev5rul9icredinJa aufiumfat. Un simpluprisicardinsat,avdnd omu!niciuniversul, iarDumnezeu era-PentuEl nuexistinicitimp,nicifecul
oedinli neclintitdinDumnezeu giunelecuno$tinledin$tiinFmodemi,areuqit nici viitor,pentruEl intotdeaurneprezent;o miedeaniinainteaLui suntcao
sd-ideschiddochii, sdJ punbpe pe
caleadreapti lectorul-ateu,careaveao zi gi o zi - cao mie deani.
pregltirespecialdgierainarmatcutoatecunogtinlele necesare. Dumnezeuestebogdlia,plindtateaviefii, dragostea. Toatdfrumusefea,
toatdputerea,adicdtot ce e bun estein Dumnezeu.Dumnezeul-a creat
Iubite cititorule! Poatetu nu dispuidetoatematerialelenecesarecare
peom,cael,zidireaLui, sdparticipela bunAtated Lui, sijubilezeimpreund
te-arajutasdajungila Adevdr;adicdla Dumnezeu. De aceeain capitolele
cuEl gi sdfie fericit.Atunci candinci nu existalumea"universul,omul,in
urmdtoareiyipropunembazeleelementareale invdldturii ortodoxecare
i1ivor permitesd te intdlnesticu Hristos si sd deviiprietenul LuL raJiunealui Dumnezeutoateacesteaeraugi Dumnezeuqtiadin timp cine
igi va indreptavoinla saliberdsprebine gi cine- spreriu. Libertatea
omuluiesteun darDumnezeiesc.
$i aceastilibertatenoi ampierduto prin pdcatulneascultdrii. Apostolul
Pavelspune:,,afldadevdrulEiel te va faceliber". Iar adevdrule unul.El
esteDumnezeu.
Cu n o i este Du mn e z e u Cu n o i este Dumnezeu 4l

Dumnezeu esteunul,darin TreiFe{e:Dumnezeu Thtil,Dumnezeu Fiul qi terminatlecfia.,,Suntinfebdri?' S-aridicatunstudenf,pumneavdshd ne-a{i


Dumnezzu Dulul Sflnt. Aceastaemareataini aDumnezeiriicarenupoatefi povestitindelungdespre aparitiaPAmantului,despre diversefenomene rnh.ralg
inteleasicuminteaomenescd limitatS.DunrrezzuTatdlve$nicil na$tepeFiul, iar la sfrrgit ali afirmatcI Dumnezeunu aputut-ocrea.Iar euweau sdvd
iarDulrulSfhntpurcede dinTaLdl. intreb:Cinea puscu cretapunctuldepetabli?", ,,Cumadicdcine,eu",
Cuvintele,paqtere" 9i,,purcedere" nu-ismt caracteristice lui Dumnezeu, rispunselectorul.,par cineapusprmctulPdmdntuluiin univers?"Lectorul
insi limbaomeneascd e atdtdesdracd, incdtmaiexactnuputemspune. incercdprin diveryitemini filosoficisi seeschiveze dela rdspuns;l-a salvat
Pentruain{elege cAt depulin firea Treimi,poatefi folositdcomparalia
Sfintei srmetullapauzd.
aproximativd" Mulfi considerdcdrealizlrilegtiinteideultimdor5suntintr-atAtdemari
Sdlu6mdeexemplu" soarele. Aredisc,cerc- acesta ca$icuminchipuindu- incdt,seapropieceasulcAndtoatefenomenele vor fi explicategtiinlific; de
pe
L Dumnezeu Tatdl Cel firI de inceput; de la disc sprepdmdntcoboard fapt insl gtiinlaestetotatAtdeneajutoratiin fafamul$miitainelornedescifrate
lumina-inchipuireaFiului,iarcdldurainsemneazd harulDuhuluiSfint. $i un aleuniversulucagi inainte.Un savantfrancezateula intrebareadeundea
altexemplu.Rat'uneaomeneasci cagicumLar?nsemna peDumnezeu Tatdl, apiruta8nosfera, ardspunscinstit ,,Nuqtimqiniciodatinuvom gti!". Chiar
minteanagte permanent cuv6ntul,adicd intruchiparea Fiului, iar suflarea, dacdgtiinlavafi capabildsdexplicelumeavdzut6,sferanevlzuti vardmdne
respirafiainsemneazi harulDuhuluiSfint.Dumnezeu acreatlumeagicrealia inchisipentruea.
Lui mirturiseStedespreSf.Treime.Omuldeexemplu,esteformatdin duh, Un ominleleptnupoatefi deacordcuafirmareacduniversula apdrutde
srflet9ihup;fiecaredegetal mAiniiestealcdtuitdintreiincheieturi, iarmdna- lasine,in urma,,uruiconcurs deimprejur6ri",datoritdunei,,intAmpl5ri oarte".
din trei pdr,ti,la fel qi piciorul.Foculestelumin5,cdldurdgi fum; apapoate Sdadmili cduniversul,careesteun mecanismgiganticde o exactitate
existain formdiniliald,inghefatd qiin formi devapori.$i multealtele.$i toate nemaipomeniti" aaparutdela sinearinseamna sdnucreziin minuneadecare
acestea mdrturisesc evidentdespreDumnezeu Celintreit. atAtdemult setemsavantii,ci - ?ntr-unabsurd.
Dupdmul{ianidecercetdrisavanfiiadevfua{i confirm5cuvintelescrisein
CIJM A AP;,RUTLUMEA Biblie desprecrearealumii. VestitulastronomGherqela spus:,,Toate
descoperirile qtiinlificesunting6duite,probabilcuunsingurscop,9ianume:,
Ateiqtiiauo credin{ifanaticS, in toatdlumeanugdsegtialtaasemlndtoare, pentruaconfirmarevelafiaDumnezeiascd dati noudin Biblie".
o astfeldecredinlipoli chiars-oinvidiezi.Ei credcddinf-un firiqoroarecare Vom aducedoarunsingurfapt:in BibliesespunecdDumnezeu nunumai
aapdrutaceastilumemiraculoasd, frumoasavariatS,
careuimeqte gicopleqeqte acreatlumeadinnimic,ci ,,CeluiAtoputemicAicumarevirtutenici unanu-i
min{ileomenegti. lntr-o instituliedeinvd!5mdntundoctorhabilitatin gtiin{e scapd!"(Is.40,26).Savanfiiconfirmdacestadevdr:dela inceputulcredrii
astronomice prezentao lecJiedespreaparif;aPdmAnhrlui. A puscucretaun univenuluinui s-aaddugat nimic$inus-apierdutnimic.
punctpetabldqi a spus:,,Tovar5gi,acestae Pemantulcarea apdrutmulte Diversitatea qifrumuselea lumii vegetale, lumii animalelor, pdsirilor,
milioanedeaniin urmd.in fiecaremiedeanielcregte4sedezvolta. A desenat insectelor, uimitoarealor organizare $i aptitudinilelor,tot ceeaceestede
apoiuncercmaregi acontinuat:AcestaePdmdntulpecaretriim". A vorbit obiceinumit,,miracolulnaturii", defapt esteminunealui Dumnezeu.
patruizeci9icincideminutedesprecums-adezvoltatPdm6nflrl, cefenomene Nenum6ratele minunidin lumeanahrii ,,qifiecarefirigordin cdmp,9iorice
naturaleauloc peel: lrrlcane,erupfiisubterane, cutremuredepdm6ntgi in steadin cer" mdrturisescdespreCreator,despreAtotputernicia5i
incheierea spus:,,Iarin Biblie estescriscdLumeaa fEcufoDumnezeu".A lnlelepcirurea Lui.
42 Cu n o i este Du mn e z e u Cu n o l esLe Dumnezeu 4t
ViaJaesteo taindnedescifrati.AcademicianulV.P.Dobrohvalovspune: Omulareraliuneqisufletnemuritor,ceeaceDumnezeu nuia datnici unui
,,$tiinlaveritabil5a stabilitdemultadevdrulincontestabilc[ materiain sine animal.Omularegrai,iaranimalele suntnecuvdntdtoare qinici m dresornule
estemoarti"pasivi qinuesteapti senascivia@'. Ia6 qicuvintelemareluiL. vaputeainvAlasdvorbeasc5. Esteadevirat,cdodatdmdgarula vorbitcu
Pasteur: ,,Vafaaap_irut dinvia{a,qinicidscumdin materiemoart6". glasomenesc, darapututsdJimpuni sI facdacestlucrunumaiDumnezeu,
Savanlii-materialiqti, referindu-se la trecuhrlindeplrta! afumdcdvialaa Ficdtorula toati ftptura.
inceputdela celmai simpluorganismviu, darseeschiveazE vehementsd Toateanimaleleatingpepimantlimita dezvoltdriilor ra,tionale, $inumai
rdspundd la intrebarea: cinei-adatvialdprimeicelulevii? P6ndin prezentnu omuluiii estecaracteristic sdtinddspreperfecliunegi si nu semulfumeasci
s-auconfirmatnici un fel desemnealeuneiapariliispontane avielii qinici o nicicdndderezultatele ob.tinute..,
gtiin$ nupoatefece hotarulpusdeCreatorintremateriavie gimoartd. inh-adevire straniu9ichiaroribil cdomul,careaatinsculmilegtiintei,la
Daci s-argdsimdcaruninleleptcarear demonstra cdviafaa apdnrtdela intrebarea deundeaprovenit,rdspunde fErdaroqi:,,Dela maimu{i"!
sine,intrebarea despreexistenlalui Dunmezeu ardispireaqimaterialiEiigi-ar Procesulconceperiiqidezvoltirii esteacelagila toli oamenii,gi s-arpdrea
serbavictoria.ftri acestlucrunuafostginici nuvafi. Problema apari{ieiviefii ci toli oameniiar trebuisi fie la fel. Dar nu-i aqa!Fiecareom igi are
rdmAne nerezolvatd giastizi,in ciudahrhuordescoperirilor gtiinfifice. particularitifilesalgpenonalitatea sa.C6t'oamenisuntpe lumegito{iaufele
Exactin acelagimod gtiinlanu esteapti sdtreacahotaruldintrespeciile diferite,caractere diverse,difed chiargiamprentele digitale.. . Oareaceasta
vegetaleqi celeanimale,pentrucaaqale-acreatDumnezeu:dupdfelul lor nueminrmeaminrrilofl
(Fac.I ). in istoriagtiinlelornaturiinuaexistatnici tmcazdeprefacere aunei Omulesteunmecanism foartecomplex,el seautostudiazd, insdnu se
speciiin alt4 maisuperioare; in naturinuexistdnici mdcaraluziila acel,,lant poatecunoaEte pdnl la capit gi esteincdntatdeinlelepciuneaCeluiCarel-a
evolulionistneinferupt"pecareincearcdsd-lsus{inimaterialigtii. creat.Ornulnupoatepdtundedefinitivin tainelefiinlei saleqicuatdtmairnult
in tainaCreatoruluisiu.
DEUNDEAAPANUTOITUIT Omul,in evolulias4 fece prin trei etape.
Prima- in pdntecele mamei,undeseformeazdgicapdtdchipdeom.
A doua-pepdmdnt.Aici el continulsdsedezvoltenunumaifizic,ci,
Teoriaprovenienleiomuluidela maimuli a suferitfiasco.in cadmlunor
principalul,duhovnice$te. Fiindcdpepfunentarelocpregdtirea pentrutrecerea
sdpdturiarheologice aufostgdsiteo partedecraniugi oaseleuneifiinle
dela viaJavremelnicdla via,tavegnicdcereasc5, caxeesteatreiaetapA.Ceva
necunoscute, in temeiulcdroraa fostmodelat,pitecantropul"- omulvechi,
asemdndtor seintimpldcufluturelecaretreceprintreiperioade aledezvoltdrii
asemdnator cu maimu{a.in realitateinsdiatdcuma fost:s-aluatun craniu
sale,incepdndcu o simpldlarvdmici, un vermigor,gi termindndcu specia
omenesc, i-aualipitmandibulamaimufei,i-aupusunscheletgil-auprezentat
maturd9ifrumoasi.
dreptunoarecare ,pm primordial".Astfeldemodeleseexprmeau prinmuzee,
ins5,privinduJe,doarcopiiidevArstapreqcolarlpotcredecdomulaprovenit DESPRESTJII,ET
delamaimuli.
Aser=nanarea sAngeluiomenesc qiavolumuluicreieruluicucelealemaimu{ei Dacdnatur4dupdcumsusfinmaterialigtii,atdtderalionala creatlumca,
?ncdnu dernonstreazi nimic.in organizareafizicdomulareanumiteaseamdndri atuncidecea inventatmoartea?
De cemoroamenii?De cesenirniceste
cuuneleanimale,ins5,in alteprivintpdiferdcardinaldeele. Reiesecdin lumenu existdsensgi scop,nu existdsens;i scop
frumuselea?
Cu noi este Dumnezer Cu n o i esLe Dumnezeu 45

nici in viataomului.insi trebuiedeinfelescorect:Dumnezeul-a creatpe mii deori gi audescoperito lumemiraculoasda microorganismelor, intr-o
om pentruveqnicie,9i toati via{alui pdmdnteascS estedoaro pregdtire piciturddeapdsuntcdtevamii deacesteparticule.Au inventatqitelescopul
pentruvegnicie. performant,datoriti cdruiaprivirii ochilors-adeschiso imensdpanoramd
Omulesteo ,,lungime(m[suId)temporard"in lume.Dumnezeul-acreat stelari:pdni la doui miliardedestelein loculcelorgasemii vdzutecuochiul
peomdin pulbereapdmdntuluiqii-a suflatin fatdsuflareavietii - sufletviu, liber.insdtoateacestea suntpulinein comparat'ecuceeaceseafl5in afara
rafional.Si ludmo lumdnare.Cu eaputemaprindeincdo luminare,adoua, limitelorperceperiinoaste.Oareestecapabilomulsd-LvaddpeDumnezeu,
a treiag.a.m.d. - o intreagdmaredelumdndri.Primii oamenisuntstr'amoqii dacdnupoatevedeatoateimpdrdfileLui?!
intreguluineamomenesc. Dumnezeu l-acreatpeprimulomcusufletralional Am vorbit desprelumeafrzicd.,vdntli. Dar existi gi lumeanevizut5,
I
9ioamenii, zimislindu-se inpintecele mamei, iqiprimescsufletuldelaplrin{i. t spiritualS, chiargi materialigtiinu neag[bucuria,tristelea,dragostea. Ce
Cdndcloqcaclocegte
nubdnuieqte
puiii,puiuluiii estecaldgiplScutin gioaceaoului,el nici
ci injurul cojii seafli o al6lume,imensi-Darfec treisdptim6ni. ,l suntacestea dacdnu insuqirialesufletului?Oareelepot fi vezute,pipeite,
tinutein mAini?
Puiqorulseelibereazdde coajaoului $i in fala lui se deschideo lume Treisavanf;discutau.Unulzicea:,,EunucredcI exisd suflet.Decdteori
necunoscuti, plinddemister. amfdcutrezecliaomului,nul-amvdzut.Astfel amajunsla concluziacdnu
Ateiqtii,carenucredin vialaviitoare,neamintescdedoi gemenicarear existd".Celilaltl-acontrazis: ,,Cuasemeneajudecati, la cevomajunge?
discutain burtamamei.Unulspune:iat5,degrabd nevomnagte, vomincepeo De cdteori amdeschiscutiacraniand,amoperatpe creier,darnu amgAst
viaJ5noud.. . IarcelSlaltil contrazice: frate,cetotindrugi?asta-imoartepentu mintea.inseamnioareaceasta cdeanici nu existS?!".Iar al treileaa zis:
noi,inchipuie-1i numai,nevor luaunicasurs[deexisten!5, vor tiia cordonul ,,Iareudecdteori amfrcut operaliila inim5,amtdiat-oin fragmente,insd
ombilical:cenevom faceatunci?$i incdceva,nuexistdnici un fel deviald dragostenu amgdsit.. . Agae gi cusufletul.Faptulci nu l-a!i vdzut,incdnu
noud.Deundegtiidespreea?Doardeacolonimeninu s-aintors. . . inseamnici el nuexistd!"
Sdluim deexemplu, corpul.Pdrfilelui principale suntcapul,corpulpropriu- Iati unsimpluexemplu:Dup[ cea lucratin cdmp,omulintrdqizice:,,C0t
zis,mAinile,picioarele.insi in acestcorpomenesc existi suflet. detarem-amprifuit" qiscuturdprafuldepehaine.Aici princuvdntul,,eu' se
Materialigtiidupdcumsegtieafirmdcdomulin generenuaresuflet.Toate subin{eleg hainele.Vinedela serviciu,seculcdpedivanqizice:,,Cdtdetare
particularitiililesufletegti- sentimentele, imaginat'a,voinla- ei le consideri amobosit!". Aici princuvdntul,,eu' sesubinlelege corpul.Iar cdndascultdo
reflexe,carefunclioneazldreptrdspunsla impulsurileexterioareexercitate muzici bunl saui seintAmpl5weuneveniment pldcut- afostinmatriculatla
asupra creieruluiomenesc. Conformconvingeriilor,omulcaresimte,sebucura universitate, a intdlnitun omdrag- spune:,,Catdefericit,cdtdebucuros
sausuferiestepur gi simpluun automatcarereaclioneazd pasivla toate smt!". Aici,,eu'nu semnific5hainqnici corpul,ci suflehrlomuluiinterior.$i
impulsurilespontane alelumiiinconjuritoare. omul interiorestemai importantqimai scumpdecatcel exterior.DacI anr
Materialigtii nurecunosc sufletul,fiindcdnuJ vdd:,,nuvdd- nucred!". fEcuto fapti bun5,nucorpulnostrusebucurd,ci sufletul.Vizind frumusc[crt
Totodatiei nuvddcurentulelectric,undelemagnetice giradioactive, nuvid lumii, naturii,diverselorculoriin diferitecombinalii,le recep{ionrirrr rtrr
Galaxiileinfinite,steleleindepdrtate qiatomiiminusculi,insi credcdexist6. materialnic, ci spiritual,duhovniceqte. $i estenecesarsi punempc pritttt tl hx'
i Ei weausd-Lvadi peDumnezeucu,pchiul liber",darochii,acestaparat nutrupul,cre6ndu-i toateinlesnirile,ci sufletul.Cdndvomcrcalrtttttttilc ;ttttlttt
exfrandecomplex,permitsdvezidoaropafiemizrcrdalumii inconjur[toare. suflet- credinfa in Dumnezeu, viafaconformporuncilor Lui,thitgrslctt pcttlttt
Savanfiiauinventatmicroscopulelectronic, caremdregte obiectelede I 00de aproapele, - atuncisufletulvaaflapaceqilinigte.Iardacituccastlotdinccstc
46 Cu n o i este Du mn e z e u Cu n o i este Dumnezeu 47

incdlcati,omulpierdesensulgi scopulviefii. Sf. Vasilecel Marezice:di-i DISPR"ECREDINTA


omuluitoatebunurilepdm6ntului gitotii vafi pu{in.
Sufletr-rl
estenesit'os,adiclDumnezeu cuatAtainlelepciune acreatsufleful Cuv.Macariecel Mare spune:cdrareacareducesprecunoaqterea lui
omenesc, incdtel nicdierinu-qiafl5pacea,sdtur6ndu-se doarin Dumnezeu. Dumnezeuestebunitateasufletului.,,Sufletulestecreqtindeorigine",a zis
Sufeltulestenemuritor.Omulpoatefi comparatcuo carte:trupullui este Tertulian.Unul din infelepliidin vechimespunea:,,Dumnezeu estecelmai
zuperiorinceputqiBundtate. El estemaipresusdecdtnatura.Totultindeatat
foaia,coperta,machetatd frumosgipllcut, iar sufleftrlsuntideiledin aceasti
de firesc citre DAnsul,precumplanta se intoarcedupd soareca sd
carte.Dacdar fi si aruncicarteain foc. va ardehdrlia.iar nu sdndurile
supravieluiascd".
scrisepe ea.
La Dumnezeuoameniivin pediferitecdi.Ca,tioameniexistd- tot atAtea
Daci nuexisti suflet,deundeareomulacestocapacitSliminunate? Domnulpefiecareil ducela mintuire.
cdiducspreimpirdfa lui Dumnezeu:
Capacitatea intelectuald- daruldea g6ndi,dea cugeta,dea compara,de Durnnezeupoate fi cunoscutprinintemediulsnrdiuluinaturii,crealieiLui,despe
a conchideg.a.m.d.Graiul- scrisqioral. aceasta amvorbit in primaparte.Unii il cunoscpeDumnezeuprin minuni
Voinla-posibilitateaalegerii,pecareseintemeiazd toati vialaomului. evidente careseintdmpldqi?nviap oamenilor necredincioqi- astfeldeminuni,
Con5tiinfa-,,tribunalul superio/',careneincetat analizeazitotulgiseafld inurmacdroraomulrabddnecazuri, mergdndchiar lamoartepentucredinp"
qi
in celemaiascunse glasullui Dumnezeu,
laturisufletegti, pecareil audchiarqi Iati citevaexemple.
ceicareil neag5. intr-o mdndstire,in anul 1958,pe datade 8 octombrie,la ora 5.30
Intui{ia-presimlirea,sentimentul superior. dimineala,paznicula iegitdinhotelqia vlzut-o deasupra catedralei, in toatd
Imaginalia- capacitatea aproapesupranaturald dea reproducediverse statura, peMaicaDomnului,Carelineain mdiniacoperdmintul. El acdzutin
imagini,chipuri,obiecte,evenimente indepdrtate in timp9iin spaliu. genunchigiincepusdseroage,apoialerg5in hotel$i-ichemdpeceilalfi.
-
Memoria capacitatea dea simfi,dea fixa qi areproducetrecuhtl. Aproape70 deoameniaustatin genunchi,cerAndajutor qi apirare dela
precum corpularemaimultemembre,spunecuv.MacariecelMare, MaicaDomnului.Eas-aaflatacolo15minute,apoisefEcunevdzuti,iar
,"A,ga
gitoateimpremi formeazdomul, lafelgisufletularemaimultemembre: luminaarimasin acellocpani dimineala.
mintea,
Alt exemplu.Claudia,fostdactrili, locuitoarea oraquluiKemerov,doi ani
con$tiin!4vointa,cugetele careosdndesc qiindrept5fesc;darsuflteuleunul$i
la r6ndsufereadeboalapicioarelor.Nu puteamerge,nici untratamentnu-i
acestaesteomullfumtric".
uqulasuferintele.Nigteoamenibuniausfituit-o si seadreseze dupdajutor
intr-obrogurisevorbeacddaciarfi sEJdescompui peom,pretuloperatiei qicucredinli fierbinteaplecatla
citre MaicaDomnului.Eaa acceptat sfan-rl
va fi degasemilioanededolari.Pentrucadin aceste elemente, vorbindla o sfentiminlstire,undefei luni atrditsubcerulliber,cerdndvindecaredela
figura! sdadunicorpulomenesc artrebuidejagasebilioanededolari.Iar ca MaicaDomnului.Odat5,dupdo ploaeputernicd,Claudias-atdrdtprin
acestcorpsdJinvii, sd-lfaci s[ respire,sI semigte,sI simti, sI gindeasci- catedral5. ldsdndurmeudein urmas4 la icoanaficdtoaredeminunia Maicii
nuarajungeo lumeintreagS. DeaceeagispuneDomnulcdsufletulomuluie Domnuluiundeseciteaacatistul.Sirut6ndcu credin-tiicoana,setdri intr-o
mai scumpdec6tintreagalume:,,PentrucI ce-i va folosi omului,daci va partegi,deodat6,simSputerein picioare,putusi sescoale9i sdmeargi.Iar
cd5tigalumeaintreagS" iar sufletulsduil vapierde?"(Mat.16,26). in curdndseinsdndtosi definitiv.
48 Cu noi este DLmnezeL Cu n o i este Dumnezeu 49

Al treileaexemplu.Un grupdeelectricienia venit in catedralacarenu Existi lumin4darexisti qiintunericul.Existdbundtatea, darexisti 9irbul'


funclionapenhua instalafire electrice.Brigadierula trasatpepereteliniape in lumeexistiadevdrulqiminciuna,bucuria necazul gi g.a.m.d. Oarenu e
caretrebuiasdmonteze firuIelecfic.Aceas6linietraversa icoanaMAntuitorului. cazulsdtragemconcluzialogicdcdantipoziiasemdndtori celorpecareii
atingdndu-se degenunchiiLui. Unui lucrltor i s-aspussdsbdprmgd peretele observimin lumeavizuti, artrebuisi existegiin lumeanevdzutd, spirituald?
in acestloc,insdel,avdndfricddeDumnezeu, a refuzat.Au refirzatgi al Dacdexistiinceputtrupesc, irxeamndcdexistd gi?nceputduhorT ricesc;primul
doile4 9ial treileqiaral patrulea, unomm6ndru,indrdzni,r6zAnddeceilalti, estevdzut,al doilea- nevdztt.Dacdexistdmoarteduhovniceascd, trebuiesd
aluatdaltagiciocanulgiincepusdspargperetele, iarc6ndaajrmslapicioarele existeqivia![ duhovniceascS. Dacdexisti pdcdtoqenie, trebuie sI existe9i
M6ntuitorului,s-auitatla El cubal'ocurd:,Jrlu-inimic,acugio s5-tirevii!". A sfinlenie.Daci existi celelremekrice,trebuiesI existe$icelevegnice.Dacd
strdpuns picioarele,termindlucrulgiiard5iii ludin r€specolegi:,,Iarvoudvd existdputreziciune, trebuiesdexistegineputreziciune. Dacdexistdviald
erafricd!DacEarfi existatDumnezeu, m-arfi pedepsit".A douazi,tezindu- pdmdnteasci, trebuiesdexistegivialadedupdmormAnt.
sedin somq acestindrdmefincercdsi sescoale,insdsimli o durereacutdin Un oarecare ommergeapelitoralulM[rii Azov.Pemalseaflaumaimul$
picioare.DeodatS, qi-aamintitdesearaprecedentd, defaptasaobramicdqi pescarigi,cuentuziasm, prindeaupe$te.ii veniin capcugetul:,.Daciin mare
qi-azis:,,fi s-auterminatdrumurilel".Cutoatestrdduinlele medicilor,boala nuarfi existatpe$te,nimeninuarmaifi stataicisdp€scuiascd". DacdDumnezeu
avansa, picioareleputrezeau, apdrugangrena. I-auldcutmaimulteoperafli, num fi existat,nimeninuI s-arfi adresat Lui, nimeninuI s-arfi rugat.Dacain
insdduhullui seme!nu sesmereapAndin momentulcdnda inJelescdi se fintAni nu-i api nimeninumergela frnt6n5dupi ap6;fintAnaeacoperiti,9i
apopiesfirgitrl.Sufletulfu cuprirsdesmerenie, setezi gisentimentul pocainter. cdriruia careducespreeadispare.Dacdin Bisericdnu ar fi fost Harul lui
Au chematpreotul,bolnaruls-apocdils-aimpdrtdqit qisufleflrllui,cumilalui Dumnezeu,nimeninu ar fi venitincolo,toatebisericiles-arfi inchis,9ipe
Dumnezeu, aplecatcupacein ve5nicie... ciririle careducspreelearfi crescutburuianapdgdnismului.
,pumnezeuexisti ginoinuneindoimdeaceastanoinuavemnevoiesdni Dacdnuar fi existatDumnezeu,negareaLui nu ar fi fostconsideratd de
sedemonstreze acestlucru.. . Dumnezeuviefuiegtein congtiin{anoastrd,in ateigtiuneroismatAtdemare.Ateismulnunumaicd-L neagd pe Dumnezeu -
conqtiinlainhegii omeniri,in universulcareneinconjoar[.,,SI-L negepe el duceunrdzboineimpdcatcuDumnezeu, in caremanifestimult maimult
Dumnezeu subboltaceruluiinstela!inpreajmasicriuluiomuluidraglaexeculia fanatismdecatceimaidevotalioameniai lui Dumnezeu. Defapl acestrdzboi
tmuimuceniccregtinecapabildoarunommizerabilqicriminal,,,spuneomul arelocintreDumnezeu gisatana, iarinimileoamenilorsuntcdmpuldelupti.
destatitalianD. Mazzini. Savanliilumii, intemeietorii qtiinlelor
seprostemauinainteaCreatorului
Credinlain Dumnezeunu esteo legendi,un mit. Acestae adevdrul, universului,dariatdcdun oarecare nebuna spuscaDumnezeunu existd$i
incontestabil Einecesar fiec5ruiom.Dacdreligiaarfi fosto legendi,eanumai maseleoamenilororbi{iauprimit aceastiidee.Dece?PentrucdDumnezeu
ajungeapflndin zilelenoastre,pdstrdndu-qi curdfia,ci demults-arfi pierdut prin legeaSainterzicesdvArqirea pdcatelor, iar omuldoregteqiii placesd
printreveacuri, pdcdtuiascS-
Oarepofi vorbidesprepersonalid{ilecarenuexisti?FIrd indoial[ ci nu! intr-o cartesedescrieun astfeldeepisod.S-auadunatodatdoamenii,au
DacI nuarfi existatDumnezeqnuarfi existatnici discufiidespreEl, dacdnu iegitin cAmp9iL-auchematpeDunmezeu. ,paci Tu,Dumnezeu, exigti,au
arfi existatnici rai,nici iad nici ingeribuni9irdi,viali veqnicd-nimemnuar spusei,decein lumedomneqte atAtacruzime,decesuntatateadzboaie,
fr vorbitdespreaceasta. ucideri,asupriri,furhri?" Dumnezeui-aintrebat:,,Iarvoudvdplaceasta?"
50 Cu n o i e s re Du mn e z e u Cu n o l este Dumnezeu 5l

,Nu, desigur!" ,,.A.ttmcideceluptafi,asupriliqi fura1i?OareEuvd impunsi Un oarecarenebunarputeacoboriintr-unbecigi si prediceacoloc5,in


facefiacestea?". genere,pelumenu existiisoare.$i, intr-adevdr,pentrucei carestauin beci
Mu{i intreabd:,pe ceDumnezeu CareeAtotputemicnufacein arsa fel ca soarenuexist6;la fel Dumnezeunu exisdpentruceicarestauin intunericul
pephm6ntsdnumaiexisterdul,decenui-arimprmepeoamenisI fiebuni,sI negdriilui Dumnezeuinintrmericulrdului9id pacatului. Maimultdecita6t le
hdiasciin paceqiinfelegere?". srmtpeplacace$ti propagandi$ti nehmi,deoarece dupdcumspuneSf,Apostol
Imaginafi-vdcdsuntelihipnotizator giat' decissi-i facet'pecopiiivogtris6 Pavel: ,,vaveni o wemecdndnu vor mai suferiinv5litura sinitoasd, ci -
vI ascultegi sdvi iubeascd. Le crea{io staredesomnambulism in careei nu domicisb-gidesfitezeauzul- igivorgrimddiinvSldtoridupdpoftelelor,9iigi
maisuntcapabilisi facd.ureo alegereqileordonafi: aici,
pAnA vor intoarceauzuldela adevdrgi qevor abatecitre basme"(2 Tim. 4, 3-4).
,,Stat' mdintorc!",
lnsiprecumsoarele exis6neindoielnicpentutot'ceicaresimtluminagicdldura
,,Numdncali!", ,porili-mi noaptebund!,,.Copiii,ca?nvis,vi se
,,lvtAncafi!",
supungi,iatd,mdinilelor lipsitedesentimente lui, agaqiomul,inimacdruiail simtepeDumnezeu, nupoatesAseindoiasci
vEcuprind,buzelemuteseating
defalavoastrd.. . V-ar fi plicut o astfeldeascultaresauv-arfi bucuratacest deexistenfaLui. Cinevaa spus:,pacd s-aradunamii deoameni$i araduce
fel dedragoste? Pufinprobabil.Desigur,dorili cacopiii vogtrisdvi iubeasc5 nenumArate argumente impofiva existenteilui Dumnezeu, nici atwtcinui-ap
gi sdvi cinsteasc[debundvoiegi,dorinduJenumaibine,voi, desigur, credepeei,fiindcdDumnezeu ein inimamea".
a{i picatul,el pierdeenergiagi putereape carele
weacaei sdfie liberiin alegere. Cind omulsiv6rqe$te
primegtedela Dumnezeuodatdcu na$tereasa.Astfel, treptat,ajungela o
Iatdastfeldeoamenidoregtesdaibi qi Dumnezeu.El ne-adatnoui,
starecdnddevinepustiu,nu-i mai esteinteresantsAtrdiascd,degiaredin
fEpturilorSale,voin!5liberS,pentrucanoi sI facemliberalegerea dintre belgugdetoate.Materialismulpreamdregte fireatrupeascdjosnicd qi neagh
bineqirdu.
totalmenteviafaduhovniceascd. Oameniizilelornoastre,maialestineretul,
ins5,omuliubindpicatul gi rdutatea,nu vreasAsedezicddevialasa
suntafectaricadecancerdenecredinfd,scepticism;sufletulesteindiferent
vicioasi,sestriduiegtesdsedebaraseze deglasulacuzatoral corytiinlei,nu fa,tddeceleduhovnicegti qiseplictisegte
decelepdmAnteqti. Vedemcummu$
l,reasI meargddinintunericla lumind,,cafaptelelui si nusevddeasci',(Ioan
tineri,careaudetoate:haine,hrand,distractii- toatele smt accesibile - pierd
3, 20).Negarealui Dumnezeunu-giarerlddcinile in raliuneaomului,ci in
interesulpentruviaji gi-gipuncapdtzilelor:beauotravd,searunci subtren,
inimalui vicleandgivicioasS, duqmdnoasd fatddeDumnezeu: ,lis-a celnebun igi taievarele.Iati incohoduceeduca{ia ateist6!
in inimasa:nuesteDumnezeu" (Ps.13,l).Iatide cedovezileexistenfei lui Ateiqtiisunto sectideoamenifiri deDumnezeu.(Trebuiesi remarcdm
Dumnezeuintemeiatedoarperaliunenu suntdeajuns.,,Descoperi-vei tu cdin zilelenoastrepeglobulpdmantesc existddoar8%denecredinciogi (A.
careestefirea lui Dumnezeu? Urca-veitu p6ni la desdvdrgirea Celui Donin,,,Liudi,idoli,boghi",M., 1962,pag.8).Ateigtiitotaucredin!6, insl
Atotputemic?"(Iov 1l , 7).Doarcuralirmeanu-Lpoli cunoagte peDumnezeu, unainvers6:ei credcdDumnezeunuexisti. Credin materie,recunoscin ea
aicitrebuiesdparticipeinim4 voinla,sentimentele. izvorulexistanfeiatoate,cualtecuvinte,o consider5dumnezeu. Petimpwi
OameniipScdtoqi givicioqidoresccaDumnezeu sdnuexistesisesffiduie pdginii, deasernenea, seinchinaumateriei,insddiferenf;at:a$trilorcere$ti,
s5-giinSuflesieqialtoracdEl intr-adevdr nuexistd.insddin cauzaacesror copacilor,pietrelor;?nzilelenoastreateigtiio divinizeaziin infegime.Pentru
sugestiigiautosugestii Dumnezeunuvaincetasdexiste.Oarepoateorbulsd ei acestlucrue foarteconvenabil:materiaimpenonalinuhebuies-oiubegti,
negeci in lumeexisti lumindgiculori,sausurdul- cdexistdmuzica?Ateigtii eanunesoliciti inima,nu cauti vointanoastrd,nu necheamisprevirtute,
suntaceiaqiorbi,ei nupotsi-L vaddpeDumnezeu. penhuei El nuexisti. sp'reo via!6curati$iliberdder5uiDumnezeu le-adatoamenilorlegeamorald,
52 Cu no.i este Dumnezeu Cu n o i e st e Dumnezer.., 5t
le porunceqtesdtr5iasc6conformporuncilorpecarele-adat,demascd rdulgi cdo 100deoamenipdrdsesc aceastilume.In fiecareanseingroapiin pdmant
predicdbinele;iarmaterianuimpiedicdrdul,nudescoper6 sensulvielii, nu-i 1,5mln.tonedecameomeneascd, oase,sange,pentrua sedezintegra ca
explici omuluicineesteel gisprecefrebuiesi tind[. Anumedeaceasta giau nigtedegeuriinutilein elementeprimare.Oareaceasta etot cerimdnedela
nevoiepdcitogiicarenudorescsEiasi dininnrnericul pdcahrlui9ial minciunii
omul,careesteo fiintarafionah$iganditoare?! Peparcursulvielii saleomul
la luminaadevdrului,doarmaterianu interzicesdpdcdtuieqti ! Dupdcuma capdtAcunogtinte vaste.Penfruce?Daci Dumnezeu, Fiinlanemuritoare, nua
remarcatrnruldintrepersonajele lui Dostoevski:,pacd Dumnezeu nuexisti,
hansmisnemurirefipturii Sale,ziditedupachipulLui, pentruceatunciamai
atunciomuluiii estepermistotul".
creatomul?Penfrucel-ainzesffatcuaptitudini,talente,intelepciune? Oare
AteigtiiL-auluatpeDumnezeu dela om gii-audatin locunidol.Ei se
poatetatal,care$i-acrescutfiul;l-a educat,i-adatstudii,si-i sapesingur
aseamdnd cuunmdgarcarealeargdinaintedoarpentruc[ in falalui atdmdun
saccufin. Diferenlaconstdin faptulcdmlgaruluicdndvaajungela distirnf,e groapaqisiJ ingroape?
i sevadafin, iaraici- goanainfiniti amaimultorgeneraf;i, omuluiestenemuritor,niciodatinumoare,evegnictendr.De
Nu, sufleh.rl
darfin nueste,ci
doardisculiidespreel. . . cenumoare? Fiindcielnuestematerialnic, ci duhovnicesc. TotulceadobAndit
Intr-ozi vor si rlstoame,senimiceascd tot ceeaces-aziditmii deani. omulpeparcursrlintegii salevigtisevaduceimpreund cuelin lumeacealalti,
Degerticiunea deqertdcirmilor v6nare dev6nt!Omultrebuiesd{ini mintecd acestaestebagajuldobdnditdeexperienla deviald.Sicriul- e ugaspreviaJa
9i
capullui nuesteo groapidemurddriisauo ladddegunoiin carepoji arunca vegnicd: trupulesteinmormAntat,esteingropatin morm6ntgisedezintegreazi
orice.Trebuiecagindurile sdfie curate,dorinlele- bune,trebuieshaibd in pulbere;iar sufletulnu moare,ci trdiegteveqnic.Omulnu a fostzidit de
dragoste deDumnezeugideaproapele. Dumnezzupenau aservidreptingraqimdntper, trugenerat'ile viitoare,cipartru
$i sdnuuitenicicendci omulecreat
penfruvegnicie, cdsufletullui estenemuritor. bucwiavegnicS, pentufericireaveqnic5. Suflehrluiii estecamcteristicsdcread5
in nevdzu!elnusesimtepepdmant,,acasd", el simtenecontenit dorulpenfu
DESPREMOARTE $I NEMURIRE patriavegnicd.
Omulcaretrdiegtefird Dumnezeu incearcdsi transpund aceastd tendinld
Vialanoastrde incredibildescurtii:nuapucdbarcasdseindepdrteze bine veqnicipentu viajaviitoarein vialapdmAnteasc5, si o prelungeascd: el crede
demal,cdtrebuiedejasdacosteze la cel5lalt1irm.Dacd,,zilelevie{iinoastre stupidcbqtiinlail va ajutasddobAndeasci victoriaasupramorfii. insadacd
suntgaptezeci deani"- cutoatecEmuli nuajungpdndla aceastivAntd- 23 omuls-arfi nbscutin lumepentrua sedelectadeea,pentrua gustabucuriile
dinfe ei srmtpetrecut'in somn,10aniii revincopiliriei incongtiente 9i l0 ani ei,dacadoaracestaarfi fostscopulvielii - el nu arfi murit.
- studiilor.Rdmdndoar27 deani deviali independentd, conqtienti,darqi
ace^gtia
ii trdimfirI rost- agadeparcamoarteanuvaveniniciodatd. DESPREiN\,TEREAMORTILOR
Insi eavine gi calci in picioaretot cea fostdeprelpentrunoi in aceasti
lume- frumuselea, genialitatea,
bogAli4puterea. Eaii egaleazipeto!i.Omul ,,Dumnezeu acreatdoui lumi,unaactuald,cealalti- viitoare,unasimfiti,
senaqtegimoarecum6inilegoale:,,Precumaiegitgol din pAntecele maicii -
alta duhormiceascA, una- din experimente, cealalti- din speranfe, una
sale,gol sevaduce,asacuma venit"(Eccl.5, l4). dintreeleecdmpuldeluptd,cealalti- pentrur[splati, in unasuntemin lupti,
Anualmoartearlpeqtedepe fa{apdmdntului60 demilioanedevie{i trudi ginevoin{i"?ncealaltdnerevincununile,rdsplatagirecompensele, pe
omenegti. Acul ceasomicului nici nureugegte si facdo rota{ie(de-osecundi) unaa fecut-omaxe,pecealalta- firm" (Sf. IoanGurddeAur).
54 Cu noi este Dumnezeu Cu n o i e s Le Dumnezeu t)

Vavenitimpul c6ndva fi ShaqnicaJudecatd. Tofi oameniidela primul ,!a invieretrupurilecregtinilorsevor preasldvigi sevor luminain mdsura
pdni laultimulvor?nvia$itotacestmormdntsfinft vainviagivafi primivara evlavieisufletului",spuneCuv. Macariecel Mare. Iar omul careera
vegnicS, via{anou6. duhovnicegete mortqiincapabilsd-Liubeascd peDumnezzu9ipeaproapele,
Cum seva intdmplainviereamor{ilor?Esteo taindcarenu nepoatefi sdfac5faptebunegi s[ seroagegi a murit ftri pocdinld,nu va invia pentru
descoperitipedeplin,doarpulinsecunoagte din scripturi.,,,A.ga
grdiegte vialavegnicS, ci pentu chinurilevEnice,pentu foculgheenei.
DomnulDumnezeu oaseloracestora:Iati Euvoi faces6intrein voi dutrgiveli inqtiinfareadespreStra$nicaJudecatdi seddomuluidecum sena'ste9i
invia.Voipunepevoi vine$i cameva cregtepevoi; vdvoi acopericupiele, intreagaviali pdminteascie o pregitire pentrurdspunsulpe carcflecare
voi facesdinfe in voi duh.. . 9iaintratin ei duhulgiauinviatqimu{imemulti dintrenoi vaffebuisd-ldeain ziua-straqnicei Judecdli'De aceeatrebuiemai
foartedeoamenis-auridicatpepicioarelelor" (Iez.37,5-6, l0). in revelalia dessdneducemla cimitir - viitorulnosfu ord$el- 9i sAnepregitim sufletul
datdSfhntuluiIoanTeologul,inviereamo4ilorva fi precedatd deglasul penfu fecereain cealaltdlume.
tdmbi{elor9ideglasulDomnuluiinsugi,carevavenidin cer(oan 5,28).De in primulrdndtrebuiesd$timcatrupulomuluicarei-a fostcredincioslui
la acestglasal Domnului,carenu amaifostin lumedela creareaei gicarese Dumnezeupdndla moarte,L-a iubit peEl, qi-aiubit aproapele, a indeplinit
va auziin tot universul,pdmdnhrlseva cutremura,vor cddeapietreledepe poruncileLui vafi curatgisufletulvaintraugorin el.Omulvainvialuminos,
mormdnl sevor deschidemormintele,oaseleuscatesevor imbrlca in trup slhnt.va shdlucicasoarele.Iar la omulcarenu L-a iubit peDumnezeu,pe
formatdin aceleaSi elementein cares-adezintegra.t. Totcea fostmdncatde aproapele,aincilcat sfinteleporunciqi a murit fbrdpociinfd, trupu-i va f1
viermi gi animale,dep[s5ri 9i depegti,cea fost arsqi s-apreficut in aergi sfaqnic,negru., puturos,$i sufletulsevainfrico;4 sevainsp6imAnta 9inuva
ap5,toateacestea vorfi intoarse,astfelincdttrupulnuvaaveaniciunneajuns. dorisdintrein el,insi vafi impusdeputerealui Dumnezeu.
Trupurilesevor uni cu sufltele,adicdsufleteledin rai gi din iadvor intrain ,,Trupurilepar,tialputrezesc$ila sfinli, darsevor ridicadup5cumaufost
trupurilelor givor iegidinmormintecadupdunsomnindelungatgiad6nc. semdnate, sprmeCuv.SimeonNoulTeolog,trupurilepdcdtogilor sevor scula
inchipui!-vdunasemenea tablou.Dupdlupte,unbatalions-aa$ezarpenru aSacumaufost seminate?nmormAnt:asemdndtoare glodului,puturoase,
odilmadenoaptela o marginedepEdure.Noapteaa ninsqi la luminalunii neghinealerdului,absolutintunecate, cac.eleceausdvarsit fapteleintunericului
acestlocpireatmcimitir,iar fiecareo$tean - unmormdnt.insddimineala,la giaufostinstrumente alerduluidemultefelurial semindtorului viclean".
semnaluldetrezire,fiecareostags-amiqcat,s-aridicat;reincepuviajagitot A,gaprecum Dumnezeu dinnefiiniaadatfiinfaintegii lurni,la felpentruEl
cimitirulainviat. nu estecuneputinlis6-iinvie peto[i. OdatdNewtona fostinhebatcum
Acestexempludoaraproximativnearatdinviereamorlilor careva fi in poateDumnezeu siinvie toa6omenireac6ndtupurile auputreziq s-aupreficut
ziuaSfa$niceiJudec5ti. in pulbere,s-auamestecat cupimdnhrl.NewtonIicu urmdtoarea experienli:
$i in nafurivedem:toamnavialaamo{e$te, sestinggdarvasosiprimivar4 a luatpdmdnt,apresdratin el o mdnddeprafmetalicmdxunt$i a amestecat
va sullaaerulcald,9itotulsevatrezi,vainviagiplantelecaregi-aupdshatin totul. Cumsddeosebeqti pim6ntul demetal?A luat un magnet,a separat
sinevialavor inflori qivor rispdndiarome.Astfelva sositimpul cind toati nietalul a spus:,,Dacinoi,oamenii,putemfaceacestlucrucuu$urintd,
qi
omenirea vainvia,oameniivor?nviaintoclipitd,to! oamuriituturorvremurilor perifiuDumnezeu Careaadustoatdlumeadinnefiinli lafiin(d,nuprezintinici
gigeneratiilor:vorinviaceibrmigiceirii, iarcei,carevorfi vii, sevorschimba. o greutabsa-iinviepeoameni".
Daci omula trditpep[mint cuDumnezeu,acrezutin El, s-arugat,in el s-a CAndva deveninemuritor,in omsevor deschideasemenea capacitiJiale
pasbatharul Dulului Sfint$iin ziuainvieriielva?nviapentuvia{annDumnezeu memoriei,incdtel vaputeas5-giaminteascd toatepdcatelepecarele-aftcut
56 Cu n o i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu tt

cufapta,cucuv6ntulgicug6ndul-toate acestea sevor descoperi in ultimazi. PARIEAATREIA


Mai mult decit atdt,va gti cdfi oamenisuntin lume,de la primul pAn[ la
ultimul,cumil cheamdpe fiecare,chiargianulnqsterii9ifaptelefiec5mi4toate CALEA SPRE MANTTJIRE
cuvintele,toate gendurile - pdcltogiiigivor vedeapicateleqisevor ingrozi.
Oameniivor spune:,,Mun!ilor,cideli pestenoi!", insi moarteanu va mai Dacdpdzili poruncile Mele, veli rdmdne intu iubirea Mea
exista.Fiecareva fi demascat depropria-iconqtiinlEgi va fi rispldtit de (Ioan15,l0)
Dumnezeufupa frptelemle:celuidrepti sevadavegnica fericire,iarpdcdtosului
-veqnicelechinuri,in func1ie decumabditomulpepdm6nt.Dacdaiciomului Dacddiscu{ianoasffis-adoveditafi utildgiaf;crezutcdDumnezeu exst6,
ii pldceasdsedesfiteze,siiseimbete,sdficd desfrdnare, sdurasc6oamenii, nusepoatesdvi opriJidoarla aceasta. Credinlafird fapteestemoartS:mu\i
adici a sdvdrqittoatepdcatelegia mwit fbrdpoc6inti,atunciel nuareloc in afrrndcdcredin Dumnezeu, iarlegeaLui nuo implinesc;Dumnezzunueste
rai,pentu ci in Impird{iaCerurilornimicnecuratnuvainfa. cuace$tioameni.. .
Cevei sem[na,aceeaqivei culege:vei semdna gdu - vei culegebucuria Existi trei lucruripecaret€buie si le ,tindmintefiecarecreqtin:
cereascS; vei semdna pelin- vei culegeamarulvegnic.Ai Mit cuDumnezeu - locul.undesepldngemult;
pep6mdnt-vei fi cuDumnezeugiin cer;ai trditaicicusatana,impreunicu - locul,rmdeseplAngeintotdeauna;
el tevei chinuiin iad. - locul,undenusepldngeniciodati;
Omulanimeritin iad;vortece milioanedeanidesuferinte, irndacesta va Loculundesepldngemult estepimintul nostru.PlAngnou-ndscuqii, care
fi doarinceputul,iarsf64itulnuvafi niciodatS. Dacdai luaunmuntemarede abiaau apdrutpepdminl plAngceitineri gi cei bStrdnideboli, de suferinle
nisipm6nmtgiin fiecareanai aruncadin el cdteunfir, la urmaurmeivaveni sufleteqti, depdcatele proprii9idecelestbine;in lacrimisenasc,in lacrimii$i
oarecdnd qisfirlitul, iarsfErgitulchinurilorvegnice nuvaveninicicdnd.Daci pefec via{agiin lacrimimor.Mergelila cimitir 9iprivifi cdtemormintesrmt
arfi sdneimagindmunmuntedecristaldela cerpAna lapdmint9io rdndunici acologifiecaree scildatin lacrimi,9inu segtiein cdttimp sevor uscaaceste
cearzburadeasupra lui o da6 in ancas6-gicuretedeel ciocul,cdndvaeava lacrimi
roadeacestmunte;iarchinurilevegnicenusevor sfir$i niciodati. De undevineacestpl6ns?Carei-a fostinceputul?El incepuodati cu
AcesteaamI'rut si vdpovestimpescurtdespreDumnezeu, despresuflet, izgonireadin rai a stramo$ilor no$tri:a plAnsAdam,acumplAngemnoi,
desprescopulgisensulvielii! FiecaaceastidisculiesinurdmAniin van!Fie moqtenitorii pecatuluilui, veneticigicil5toripeacestpdment.
cagr5untelecareanimeritin sufletulnostrusdaducdrodinsutiqpentrucdva LoculundeseplAngeintotdeauna in Sf Scripturisenumegte iad.Domnul
venivremeacdndDomnulil vardspldtipefiecaredupl faptelesale.Trebuie gi
spunecdacoloestevaiet,pldnset scragnire Inchipuili-vd
a din1ilor. temnifa
permanent sdnepregdtimdetecereain alti lumg si nepregltimsufletele, ca subpdminteand, prlpastia lhri fund* locul trist al plinsului 9i groaznica
elesi fie curate,sfinte,sdnurimdndin elenici unplcat carene-arimpiedica fierbinlealiafoculuinestins9ipriviSla celinchisacolo,lapdcdtosul carearde
sdinhdmh locagurile raiului,undesuntemchemali,triind pepdmdnt. iri acelefl5cdri!
Iar in rai nu seplAngeniciodatd.Acolo e doarhar,doarbucurie,nu sunt
nici boli,nici lacrimi,nici vaiete,ci via15veqnicd.
PepdmAnthdimintrerai,unde-ibucuriavegnicda sfinlilor $iiad,unde-s
chinurileveqnice a1epdcitogilor.PdmAntul pentrunoi edoaro staie,unhotel,
58 Cu noi este Dumnezeu Cu n o i este Dumnezeu

din careiatS-iativom iegi.CAndneva chemaDomnulla rEspuns? in care $i keaptasuperioarA: omulestecertat,ofensat,injosit9i chiarb6tut,insi


ceas?Nimeninugtie.DarEl azis:,,in cevdvoi afla,in aceeavdvoijudeca". nu numaice-$ipdstreazd paceagi linigteainterioard,darsebucurd9i simte
Totuldepindedenoi. Dumnezeune-adatvoin15liberdgi noi putems-o dragoste penfiudu$manul s6u.,Ribdareacubucurieainjosirilorestesemnul
orientim sprebine sausprerdu,sI adunimbagajebunesaurele.Doarat6t smereniei"(Sf.IoanSc[rarul).
raiul,cdt9iiadulincepaici,pepdmdn!in inimanoashd. MAndriaesteprincipalulnodcareleagdtoatepdcatele, viciile 9ipatimile,
iar smerenia estesabiaascu{itd careil tae.Nu avemcu cesdnemdndrim:
DESPRESMERENIE trupulgitoateaptih.rdinile nesuntdatedeDomnul,9itoateacestea nusuntale
noastre,ci aleDomnului.Ale noagtresuntdoarviciile qi patimile,darsdte
Domnulne?nva,t6: ,jnvd!a-!-vddelaMine,cdsuntbl6ndgismeritcuinima m6ndregti cueleestenebunie. Celormdndrile estecaracteristic sdseenerveze,
qiveli gdsiodihndsufletelorvoastre"(Mat. 1I , 29).Agadar,pentruaaveain sdsecerte,s[ clarifice,sdsesupere,im Sffintul Ioan Gurd de Aur spune:cel
sufletpaceqiliniqte,maiint6idetoatehebuiesdnesmerim. ce-gipenniteasemenea lucruridi dovadidelipsddeinfelepciune. Omultrebuie
Cumsdnesmerim?DacI omulceredela Dumnezeu smerenigspuneava si seautoinsfuiasciqisb-qiformezeun asemenea caracter, incatniciodatS9i
Dorotei,el hebuiesI qtiec[ ceredela Dumnezeu casd-itrimid pecinevasi- cunimenisdnu sepuni in poar5,sdnu seenerveze, sd nu se mdnie.
I certe.Necinsteagidojanasuntleacuripentrusuflehrlm6ndru,deaceea ahmci Cumsddobdndimaceasta? Sdpresupunem ci, batandun cui in perete,
cdndtesmeresc petinedin exterior,smere$tete in interior,adicl pregiteqte- intAmpldtor ne-amlovit cuciocanulpestedegetsaucdmerg6ndpestradi"am
{i, educS-li
sufletul. lunecat,amcdzut$ine-amvdtdmatpiciorul.Cesdfacem?Nu trebuiesd
Cumseint6mplSacest1ucrusevededinurmStorulexemplu. ciutim vinovalii,si neenervim,sI nemdniem,s[ facemg6ldgie;hebuiesA
Un ostaq,veninddelapostin cazarmd, inaintedesomn,incepusd-gifacd, neqprmem singwinoui: ,,Foarte bine,incdpu{inaiprimitpentu pdcatele tale,
st.iindintrepaturi,rugdciunea deseard.Sergentul, vdzdnduJ,ludo gheatagii- porcdesfranat, caineputuros, vacdnesifoasd! Rabdd,in iade9imai stragnic!".
o aruncdin spate,iar singurseinveli cuplapuma.Ostagulnu acordi nici o $i durereava trece.. . Tecerceteazi boala - nu cirti, ci iardqiosAndegte-te:
atenfieaceshriincident,continudnd sdseroage,gi terminAnd, lui ghetele ,,Vreisdmai trlie$ti, sdmai pAcdtuieqti? Iar moarteanu-i departe,e chiarla
sergentuluigi i le lustruipdndla sfdlucire.Diminealasergentulil inhebdpe spate".
ostaguldeserviciucinei-a curSlatghetele,iar acelaii rdspunse: Exactaqatrebuiesdreac{iondm cdndsuntemocdrdJi, obijduiJi,defrimafi'
,,Ostagul
dumneavoasfrd". Iatdunexempludesmerenie cregtineascd: pentmr5uomul clevetifi.$i aicitebuie si-fl spui:,Acesteai1ismt defolos,smere$te-te, rabdd
ardspunscubinegia dobAnditun suflet,deoarece dupl aceast4sergantuli- penfiupdcabletaleqimullumeqte-i lui DurffIezeuc5-titrimitebalsam pentru
a devenitprieten,gi nu pestemult timp l-a aflatpeDumnezeuqi a devenit suflet".Iar dacdnesupdrdm cAndsuntemcertati$inebucudmcind nelaudi
urmqsullui Flristos. cinevatrebuies[ linemminteci aceasta eboalasufletului.AtAtocdrile,cAt9i
Smeraniaseimpartein treitrepte:incepitoare,medieqi superioard. laudeletrebuiesdle suportimla fel decalrnqiliniqtit.
Treaptaincepdtoare: omulestecertat,ofensat,defiima! insdtaceginuse Un omoarecare lucrain mindgipldteaintreguluischimbpenhucaaceea
indreptdlegte, cutoatecdnu arenici o vind. sdJcerte9i sdJinjoseascd. Odat5,s-adusin orag.La po4ile ora$uluistdtea
Treaptamedie:omul estecertat,ofensat,deftimat, insi el nu doar uninteleptcareincepus5-lcerte;omul,ins5,eraveselqimulfumit.,,Decete
tace,ci iqi pdstreazlpacealduntricdgi seroagi pentruofensatorulsau bucuri?semirdinfeleptul,eute cert,iar tu egtiatdtdevesel".,,Iatddece,
clevetitorulsdu. rispunseacela,fiindci euplitescbanipentruocar6,iartu mdcer,tifiri plati '.
60 Cu no i este Du mn e z e u C. . r n o i e s re Dumnezeu 6l
Astfeldeinvif.itori gratuifinoi avemlatotpasul,bucuri-tegiinva{i. . . ,,Cao in{eleptului
Solomon:
nusecuvinesdacuzimomul.Noi deseoriuitimcuvintele
api vie, neindeamniSf. Ioan Sc6rarul,beaocara dela orice om".
,,Ceart6-lpe.celinleleptqielteva iubi;nu-l certapecelnebuo--'eltevaud'l.'
Smeregte-te! Ceimdndrinu auloc in locqsurileraiului:satanadin cauza sprediavol
bupi cumspuneSf.IoanGurddeAur: ,,Toatimdniaindreapt-o
mdndrieia fostsurpatdin cergisdintri acoloeposibildoarprin smerenie. -.el e unicul t[u vrdjmaqinvergunat,iar omul oricear face,intotdeaunae
DESPREOSANDIRE Brietenul9ifratelenostru".inaintedea-i spuneaproapeluiun cuventtdios,
brutal,zi in gAnddeo sutddeori rugdciunea inimii (DoamneIisuselkistoase,
Fiul lui Dumnezeu,miluieqte-mdpemine,pdcdtosul)sauprefi tohrlintr-o
,J.{ujudecali,casdnufifi judecat'",ziceDomnul(Mat.7,1).Cind srmtem glumd,atenueazS, principalulsdnuseiqtecearta.
obijduifi Eiinjosili imediattrebuiesdnegdndim:,,Oareeuniciodatdnu am incepefi;rtr;n4melcul,vdz6ndpericolulseascmdein cochilie
Cdndin mare
i{osit gi nu amjudecatpe cineva?"Nu trebuies[J cerfipecelcarete-a giselasdla fund"iarcendfirtuna sepotolegte gimareadevineiara.,si
liniqti@el
ocirit, ci pesine! Cu cemdsurdmdsurdm,cuaceeani sevamdsuraginoud: plutegtein sus;scoatecdpqorulgi,fericit,seincdlzegte la soare.La fel ginoi,
daci nuwem si fim judecafi,sdnujudecdmnici noipenimeni;wemsi fim rdul, hebuie sdneinarmdmcu
c6ndinjur seaprindelupta,seinscduneazd
iubi,ti,tebuie 9inoi s5-iiubimpetoli. gisdnead6ncimin rugdciunea inimii.
rlbdaregismerenie
Sf IoanScdrarulspme:,,Cdndomuligipldngepdcatele,el nuosdndegte i Cumsi-i biruimpetoli vrdjmagii,caei sdcadi subpicioarelenoastre?
penimeni".De aceea,dacdincet5msdneosdndimpenoi,indati ii osdndim
Trebuiesi nebiruim penoi, fiindci principalulnostrudugmansuntem
pealfii.Iarceicareil os6ndesc peaproapele suntantihriqticarefur6stipAnirea rnoi in$ine.
delaDumnezeu. El, UnulesteDrepnrlJudecdtor, pelrftuc6Elqtiepredispunerea
sufleteascd a fiec5ruiom,putereasauneputinlalui, darwileqiaptitudinilelui. DESPREDRAGOSTE
, ,,Celcareareinimacuratiii vedepetoficuraligisfint',spuneCuv.Macarie
' celMare,iar cel a cirui inimdeplinb depatimi,petoli ii vedeasemindtori
Cumsdafl5mdacdil iubim peDumnezeu? Dacdil iubim peaproapele
sie";cualtecuvinte,el,caintr-ooglind5,iqi vedepropriilesalepatimiin alt
'bm. ?nseamnd cdil iubimpeDumnezeu ,,Dacdzicecineva:iubescpeDumnezerl
Ceirdnili pecdmpuldeluptdnu cautdsi senimiceascdreciproc,ci se iarpeffatelesduil urd$te,mincinoseste! Pentrucdcelcenuiube$tepefratele
ajuti qisealinS-$i noi aici,pepimAnt,capeuncAmpdelupti; cutofii sr.mtem pecarenu L-a vdzut,nupoatesd-L
sdu,pecareL-a vdzut,peDumnezeu
rdnifidepdcat,cutolii suntembolnavisufleteqte 9itebuiesdfim iertitoriunul (
iubeascd" I loan4, 20).
fali decel5lalt,sdacoperimcudragoste neajunsurileaprcapelui.Trebuies6 Fa,tideoriceomtrebuie
Trebuiesi dezvoltimin noiproprietElledragostei.
ier6mjignirile,sdmicqorlmrdul,sdsemdndm pace.,J,asdsdteprigoneascd, bhndalinigtitn,fiecarecuvdntsdl rostimcudragoste.
sI manifestdm o atitudine
sptmeCuv.IsaacSirul,iartu nuprigonipenimeni;lasi sdteristigneascd, iar Pedugmani,peofensatoritrebuies5-iiubim,sd-iiertdm,sd-iajutdm.Cdtre
tu nurdstigni,lasdsdte ofenseze, iar tu nuofensa;lasi si cleveteasciasupra necheamd Domnul ,,Iubi1ipevrljmagiivogtri,iacefibine
ageastd desivAr$ire
ta,iartu nucleveti". esteprincipalul
celorcevdurdsc. . ." (Mat.5,44).Dragostea fa![ deduqmani
Estedenepermissdvorbegticu cinevapetonridicat.Dacddeodatd in pecregtindealli oameni.
lucrucareil deosebegte
inimi ainceputsdarddmdni4trebuiesi gtiici aceasta-i dela diavol,fiindcd Unii vor s[ distugdriul curdu,insdastfelei doaril amplifici. Sdnimiceqti
dela Dumnezeu in sufletintotdeauna epacegiliniqte.Darces[ facematunci? Princeaubiruitceidoisprezece
riul, s6-lbiruieposibildoarprinbundtate.
Chiardacdmdnianoastr6epedreptategi simfimcdavemdreptatein toate,
apostoli,pecarecapeoi, Domnuli-atrimisin haitamaredelupi,adic6in
,>62 Cu no i esLe Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu 6t

lumeapdgdnd? Domprindragoste: Domnul,aimi!6ndu-ila propoviduire,le- curve$ti.Draciiselaudi c[ aceste vimi le trecdoanmititi, fiindcd'mu[isunt


a spus:,,,A.tuncivor cunoaSte cAsunteliuceniciiMei, dacdveji aveadragoste vinova[i,darsepocdiesc puf;ni:diavolulle inspirdru5ine fals5.Ins5,cumspun
intre voi". Iar dacdintre noi nu avemdragoste,atuncinu suntemcopiii lui Sf.PErinfi,pdcatele ruqinoase suntarsederuqine.Daci avemastfeldepicate
Hristos,ci copiii diavolului,fiindcdah-rnciin noi ,,cutot cucoaddgicucap" sinule-ammdrhrisitduhovnicului, eleaurdmaspeconqtiin{anoastrd 9inevor
trdiegtecel rdu,carepermanentneimpingepenoi spreriu. Trebuiesdne impiedicasdintrdmin impdrnfiaCerurilor', pentru cE nimic necurat nu vainta
cur[f;msufletuldetoati riutatea,sdil umplemcudragoste, qiatunciel,caun inEa.
vasftmfuesmat, sevainfilga irnlocagurile
raiului,undeDomnulil vaumplecu ln ziuaStraqnicei Judecdt' vormergecetelesfinlilorqiprimii dupdApostoli
bucuriecereascd har.gi vormergefeciorelnicii,iarcdntarea ingereascd vafi atAtdeminunafi"atdtde
Sfinfiip[rinfi spun:,,O,raiule,raiule!Eupotsite rostesccubuzele,darnu frumoasd,incAtoamenii,dacdar fi auzit-o,s-arfi topit dedragoste.Dar 9i
pot sdcuprindcuminteaceeaceDomnula pregdtitcelorce-Liubescpe desfrina{ii,daci sevorpocdi,vor intraprimii in rai.
Densul". Trebuiesdnestrdduimsdtrdimcura! s{ent,sdalungAmtoategdndurile
Dacdo picdturl din dulcealaraiului ar cddeain mareasiratd,eas-ar necurate, sAnulepermiternsdintrein inimilenoastre.Sdfdim astfelcaduhul
indulci toat6.Dac[ o piciturd din dulcealaraiului ar cideain iad,focul de sddomineasupnltupului,iarnutrupulasupraduhului.Pdcatele curvieiprovin
acolos-arstinge,s-arcurmasuferintelegiiadulardevenirai.Chimgio floare dela ldcomiapdntecelui(multdmencare),somn indelungat, de la atitudinea
cereascA areun asemenea pret,incdtinheg globul pdmantesc nu sepoate libertindfali depenoanele degenopus.Atuncicdndridemmult qivorbimin
comparacu ea.Iar dacdoameniiar auzicdntarea ingereascd, s-artopi de deqerq candneingrijimpreataredefrumuselea fe,tei,hainelor,inseamnd cdin
dragoste. IaE cebucurieapregitit Domnulcelorcare-LiubescpeDAnsul! noi ac{ioneazd duhulcurviei.Femeiacre$tin5trebuie sdse ingrijeascd nu de
frumuseleaexterioar5,ci deceainterioard,nu defrumuseleatrecdtoarea
DESPRECASTTTATE(CURATB) trupuluimuritor,ci defrumrseleanepieritoare a suflehrlui' voastd
"Podoaba
sdnu fie ceadin afar5:impletireapIrului, podoabelede $i aur imbrdcarea
TrebuiesdqtimcI dup[moartesufletulfiecdruiomtrecevdmilev5zduhului, hainelorscumpe, ci sdfieomulceltainical inimii,intrunestricicioasapodoabd
rmdesuntardtatetoatefaptele,bunegirele,infipnritein viap. Existi douizeci a duhuluibldnd9i liniqtit,careestedemarepre!inaintealui Dumnezeu"( I
devdmi,gi celemai groaznice,celemaigreudetrecutsunta l6-a, a l7-a gi Petr.3, 34). Principalacauz[apdcatelor desfrau|uiestemandda'ingAmfarea,
a 18-a. osAndirea aproapelui.
Vamaa 16-aestevamacurviei,undesuntinterogat'ceicareauviefuitin Domnulnevajudecanunumaipentrufapte,ci $ipentruganduri'Fecioria
afaracunmieibisericegti; (castitatea) nu sereferdnumaila trup,dar9i la suflet,la unitateaminlii 9i a
Ywnaal7 -a-varnapreacurviei,suntinterogaficeicareaufostcununafi, inimii.Deaceea gizicsfin1iiparinS:
,,peeace ten$nez.is[ faciinaintea oanenilo(
darauincilcatjurdmintelecredin,teiconjugale; .despre aceasta rugineazi-tesd cuge,tidrinioin-inimd".
Vamaa 18-a- vamapdcatelorsodomite(homosexualismul), adicda Iatdun exemplugrditor.O maicl starefl a educatin mhndstireo feti!5
pdcatelor
nefiregti,a celorcareiqipermiteau sdpdcltuiascd cusineinsugi, orfanS.Ascultareafetei eracdntareala strand,iar cAnda implinit l8 ani,a
precumgi sdaibdrelalii nefireqticupersoanedeacelaqigen. murit.Egumenaa postitSis-arugat40 de zlle,cetdnddela Domnuls5-i
Conducdtoml acestorvdmiestediavolulAsmodeu.El aresubconducerea descopere in celocagurialeraiului seafl6 fata.In ziuaa 40-aa vlzut cum
sanumeroase ogtiridediavolidesfiinat',careadernenesc oameniispreplcate pimdntuls-adeschisqivaluridefocauanmcatfata.,,Fiicamea,hreqtiin foc?
64 Cu no i este Du mn e z e u Cu no.i este Dumnezeu 65

cu spaimda exclamatmaicastarE5,cumdeai nimeritacolo?",,Mdicu!d, Bolnavulsegdndi:,,Tot'pdcdtoqii nepocdi$ sevormuncivegnicin gheena


roagd-tepentrumine,i-ardsprmsriposata,eumeritaceastipedeapsd. Cdnd lor dejasrmtacolo.Iareu,doartreiore.. .",,Suntdeacord!",
foculuiqisufletele
imi ftceamascultarea la shand,in biseric6veneauntAndrgieu,privindu-lcu rdspunse el.Atunciingerulaprimitsufletullui in prcacuratelesalemdiniqil-a
dragoste,mddesfitamqiin gdndcurveamcu el, iar duhovniculuinu i-am inchisin bezraiadului.Iar,zburdnddeacolo,ii spuseacestecuvinte:,,Peste
mirturisit acestpicat ginum-ampocdit.$i iatl acummdchinuiesc.. ." fei oremdvoi intoarcela tine".
Iadul.Stdpdnirea beznei.Dejur imprejur - intuneric.R6cnete,strigdte,
DESPRENECAZTJRI$I BOLI suspinuri.Fiecaree ocupatdepropriile suferinle.Dracii, caniqteuriagicu
ochiiarzdtoi,zboard injur, gatade.al distrugepesuferindcusuflarealor de
Pentuci avemmulteplcate,dintrecaremultesuntuitate$inemirturisite, foc. L-a cuprinsgroaza,incepusi strige,darcee strigdtullui intre atdtea
DomnulnetrimitescArbe giboli.Trebuiesd-imu[umimlui Dumnezeu pentru suspineqivaiete!$i iati auinceputsdtreacinu ore,ci ani,sutedeani.. .
ele9i si le intimpindmcapeniqtemusafiriscumpi,fiindcdnesuntdemare NefericitulcrezucAa sositve$nicia,cdingerulauitatdeel,9i qi-apierdutcu
ajutorqimanhlitoare, nesuntnecasare penfu curSliasufletului.Tiebuiesi ne totulcumpihi. fua seaflain chinuristraqnice,cAnddeasupra bemeiserevdrsd
deprindem cugdndulcdsc6rbele, necazurile, bolilevin caunguvoiincontinuu, luminaingereascd. CuzAmbet debucurieingerulseapropiedeel:"Ei, cumi1i
suntnenumerate - cateaufostin vialanoashi9i inc[ cdtevor mai fi - qi esteaici?",,Num-ama$teptat sAaudminciunddinbuzeingereqti",gopi incet
nimeninulepoateocoli.. . SdleintAmpindm 9isdlepefecemdoarcudragoste, suferindul.Ceseintdmpli?Ai promiscdmdvei eliberapestetrei ore,darau
numaisi treacipeal5turisdnuseatingddenoi- sdnulepermitemsdintrein trecut,cred,dejamii deani". ,pragul meu,ii rispunseingerul,hr ai stataici
noi,in inimanoastd,sdsuferimlduntric,si nuincercdmsdinlelegemdermde- doaro ori, !i-aumairimasincddou5.. ." Nefericitulgi-aintinsmdinilegi se
s 9ipentruce,in acestcazelevor l6saurmemurdare,intunecarea minlii gi a rugd:,,Scoate-md deaici! Suntdeacordsi rabdpepdmantpentrupacatele
sufletului.Sdneamintimpermanent inelullui Solomonpecareerascris:,,$i melepind la moarte,im daci vatrebuigipdndla aDouaVenireaDomnului,
aceasta vatrece".Timpulle gtergepetoate.. . doarsi numdmaichinuiaici!"$i ingeruli-aspus:,pomnul emilostiv9ipentru
Dumnezeu netimite bolilepartupicatelesdv6rgite, pentrupre?ntAmpinarea rugdciunile Bisericiieqtislobozitdeaici.Dartrebuiesdgtii9i sdnuuiJice
lor in viitor gipentrucurAfirea suflehiui.Trupulestedugmanul nostru,uncal chinurigroazrice,denesuferitii agteaptipetoli pdcdtoqiinepocdi{i.Celmai
ndrhvag,iarboala estecepAstrul careil reJine.Sfinfii pdrinji spuncdpentru mic chindin iadnu sepoatecomparacucelmaimarechindepepim6nt".
fiecareomefolositorsdzacdvreodoianilapatinaintedemoarte,sdsechinuie,
sdseusuce- casufletul,curSflndu-se, si poatiinhain locagurile raiului. DESPREPOCATNTA
Iad rmexemplucarevodregte despreaceeacatdegroaznice suntchinurile
iaduluicareii agteaptd peceicarecdrtescin boli, care,pu selasacurAili". ,,Eiqgare soartalumii",spunestareful
pdcat,chimqicelmaimic,influenleazd
Un omoarecare eralintuit deo boalSchinuitoarela patqiintrunai seruga Siluan.,,Pdcatule celmai marerdudepelumg",ziceSf.IoanGuri deAur.
lui Dumnezeu, cerdndsdi seterminechinurile.$i iatdDomnulatrimisingerul Pdcatelenoastredecaf,enu ne-ampocditsuntrdnilenoi cu careil rdnirnpe
carei-azissuferindului:,,Pentrucuralireasufletuluitu febuie s[ maizaciin FlristosMdntuitorul:acestea suntrini groaznice9ipentrusufletuI nostru9i
neputin{a doiani".Bolnal'uls-aingrozil ,,Cum,incddoiani?E preamult!Nu cicatricelelor rdmenpentrutoatdviata.
maipot.. . Darnusepoates[ schimbcucevaacegtidoi ani?",,Sepoate,i-a Dar,cutoatecdsrmtemmaripdcltoqi,milaDomnule asemeni unuiocean
rdspunsIngerul.Egtideacordin loc deaceasta sdte afli treiorein iad?". imens.Dacdin lumearrdmdnedoarun singurpdcltosnepocdit,El ar fi gata
Cu no i este Du mn e z e u Cu n o i esLe Dumnezeu 67

din nou Si pogoarepepdmint,sd-lafle9i Sdpdtimeascd pentrudAnsul. depocdinfd,adicdsdfacemfaptebune.Dumnezeunevaiertatoatepicatele


AtdtadragosteareDumnezeupentrulEpturaSa!PAcatele noastresuntun noastre,doatunanu neva ierta:dacdvom muri {Zrdpoc[inld. ,,Nefacem
pumndenisiparuncatin oceanulmilei lui Dumnezeu; dacinevompocdi,ele picdtogi,ziceSf. IsaacSirul,nu atuncicandsdvar$im pdcatul,ci afinci
- Judecd!Domnul
toatevor fi sp6late, pentrucAaceasta esteinsuqireadragosteiDumnezeiegti: ldnd nuJ urdmqinunepocdimdeel". $i in ziuaStra$nicei
El nuline mintepdcatelepentrucarene-ampocdit.Nu trebuiesdp[cdtuim, nunevajudecapentrupdcatele propriu-zise, ci pentrufaptulcdnune-am
dardacd,din mdndrie,amcdzutin pdcat,trebuiechiarpe loc sEalergdmla pocditdeele.
uniculizvor-pocdinla. Un cilugire priveacumoameniisemdrturisesc. Vede,s-aapropiatunom,
Doarin tainapocdinfeipoatefi cur[lit givindecatsufletul.Pocdin{a - eun s-aaSezat in genunchi inainteaduhovnicului gi incepu sdsepocdiascd; ingenrl
darmaredatdeDumnezeuomului,eaigi intindem6n4nescoatedin bema ii goptea:,,Pocdieqte-te, pocdiegte-te,tu ai incdlcatlegealui Dumnezeu".$i
pdcatului,viciilor gipatimilorgineducelaugileraiului,eaneintoarceharul cdndel semirturiseadinguralui cddeau $erpimari$imici 9idispdreau. insd9i
pierdutalbotezului.insuqiDomnulnedeschide braleleSaleqineprimeqteca diavolulincepusd-iqopteascd: ,,Cefaci?De cespuiqsap6cateruginoase, nu
pefiii risipitori,fiindcdnoitofine-amdticit intredoicopaciqiglasulDomnului sepoate,taci,doarcui i le spui- unuiom!" $i, descoperindu-qi ultimulpdcat,
necheamfel rdsunicarmclopotdealanni in timpulfirtunii: ,focdili-v4 cd cel caxesemirturiseadeodatitdcu$i monahulvdzucumgarpelecarepe
S-aapropiatImpirSliaCerurilor!"gi vai noud,dacdnuauzimacestglas,nu jum[tateiegisedinguralui,inhdinapoi.Preotull-ainfebat ,Nu maiainimic?"
wem sil auzim!Dejas-aapropiatwemeasecerigului, iarnoi incdn-amrupt El ardspuns: ,,Nu".Pdrintelea citit deasupra lui rugAcimeadedezlegare, dar
neghinele, incdnuamaratcAmpulnostruginul-amsemdnat cuseminle bune.. . Domnulnul-aiertat cAndplecadela mdrurisire,impreundcuel mergeauqi
Mulfi seconsiderdcredincioqi,umbldla bisericd,seroag5,darnu gtiusd draciibucurdndu-se: ,*Agasi faciintotdeauna, ii gopteauei,bravo,pentruce
sepocdiasc5" nu-givddpropriilepdcate.CumsdinvdSrrsbnepociim?Pentru febuiesdpoveste$ti totul,nutebuie!". $i el aprimitcunevrednicie Trupullui
aceasta hebuiesdinvdjim sdnecontroldmpermanent penoiingine,actiunile, Fkistos9ia ieqitdinbisericdnegrucaticiunele,insolitdeun alaidedraci.
cuvintelegi gdndurilenoastre. Dacdobservdm cevanegativ,imediatsI ne Un alt omtot semirturiseacaqiprimul,qila fel igi descoperea picatelegi
adresdm cuinfidngereainimii cdtreDumnezeu: ,,Iartd-mdDoamne,pemine, dinguralui cddeaujos gerpi,insdel cutoati inimas-apocdit,nu a ascultat
newednicul,9imdmiluiegte!",apoisi mdrturisimpicatulinainteapreotului. goptiriledrdcegti, nuaascrms nimicaiingeruli-apuspecapcunundsiaplecat
,rD_lminea!4 cerceteaz5-te cumaipehecutnoaptea$i seara,deasemenea, dela mirturisireluminos,bucwos;cuwedniciea primit Trupullui Flristosqi
cumfi-aipetrecutziua,nepovdluiegte avaDorotei.$i in mijloculzilei,cind te erainfldcdrattot; draciinici nu cutezausdpriveascdla el,aufugit departe9i
v-eiingreuiadegdnduri,cerceteaz5-te". $i Cuv.SimeonNoul Teologspune: ingeriierauldngdel.
fiecare seard fijudecataasupra Picatelemmi,demoartetrebuiesi fie depldnse pAndla moarte.Iatdunul
,,ln ta,cum fi-aipetrecutziua:nuai osdnditpe
cineva?Nu l-ai ofensatpecinevacucuvdntul?Nu ai ispititpecineva?Nu ai dintreele,foarterdspdnditin zilelenoastre- avortul.A faceavortinseamnia
privit pitimaqla yreofap oarecare?". faceomucidere. Cdndomulsezimislegtein pAntecele mamei,el deodatd
In sufletulnostrupdcatulecaungarpedesubpiatrd.Ridicipiatra- garpele primegtedela pdrinlii sdisuflet,deaceea,ucigand pruncul in burtd,mama
seduce,descoperipdcatul- sufletulsecurdJdde el. Cdnddescopenm ucidecopilul,omul,cutoatecdel incdnua apdrutpelume.
Domnuluirdnilenoastresufletegti,El ii interzicediavoluluis[ neispiteascd. Judecata cetdleneascd pedepse$te asprupentruomor,il izoleazdpeucigaq
Trebuiesi povestimdoardetaliat,din tinerefe,totul duhowicuhrigiprintr- desocietate, il inchidein inchisoaresauchiariiiavia{a.$i dacdlegeaomeneascd
insulsdprimimdelaDomnuldezlegare; maimultdecdtat6t,si aducemroade pentuuciderepedepsegte atdtdeaspru,oarecumvafijudecatalui Dumnezeu
68 Cu n o i e s re Du mn e z e u r'-rr rn i aql - a l l l rmnaTF5rl 69

careii va ajungepeuciga$iide copii! In ziuaStra$nicei Judec[!itoli Cdli oamenitriiesc astizi in lume$i cali incdvor trei 9i toli aupicihrit 9i
copiii, uci$i in pintecele mamei, se vor infeli$a maturi gi pdrinlii vor fi pentruplcate,dardacdar fi si aduni
pdcdtuiesc Aifiecareigi ducepedeapsa
nevoilisdrispund5... toatesuferin{eleomenegti, toatechinurileqisi le tomiinn-un
toatenecazurile,
O femeie,medic-genicolog, carea activatin acestdomeniu25 deani, pahar,acesta vafi pdharulpecmel-abdutpentrunoi,picdtogii,IisusFlristos.
foartetaresemdndreacu profesiasa,umblapermanentcucapulsus.$i iatd
Totneamulomenesc seaflasubblestem,substipdnireadiavoluluiqinimeni,
i seariti o viziune:parcdsti peunmunteinal! im in jur - o mullimemmede
in afarddeMdntuitorulHristosnu puteasi nerdscumpere,sdia pdcatele
poporgitoli acegtioameniridici m0inile,arati spreeagi,apropiindu-se,
noastreasupraSa.Rdscumpirarea s-aftcut giDomnul,ne-alEsatnou5,dupd
strigi toli intr-unglas:,,Tuegtiucigaga noastri!Tu eqtiucigaqanoastrd!".O
untati iubitor,El cumaredragoste9i
maremila Sa,credinlaqipocdinfa;'ca
cuprinseoroarea: strigdh:lgroazricatrezit-o.insdglasurileo urmdreau qieaa
bucurie?lprimeqtepeoricefiu risipitor,peoriceplcdtoscaresepocdieqte in
inlelescdindeplineafuncfiadecdldu,carepoartdin sineunbagajimensde
braleleSaleqinuvapomenipdcatele noastrein veac,insdnutebuiesdabuzdm
pdcate- mult'meaoameniloromodli.
dedragostea Domnului.Pentrumdntuireasufletuluitrebuiesdnejertfim
E picat nu numaisduciziun copil,darqi si sfituieqtipecinevasdfacd
sdnitatea,bunlstareagidacdvafi nevoie,chim9iviafa.Exemplupentrunoi
acestpdcat. PravilaApostolicdgldsuieqte: ,,$ipentu ceicareauuciscopilulin alti
pdntecegi pentrucei careau s{Etuitaceeagi pedeapsi:10ani sdnu se esteFlristos:El ne-aardtatcaleasprerai- caleaCrucii,caleasuferintelor,
impirt$eascff'.E unmarepdcatqitoatemodalitililedecontracepfie. Cregtinii calespreimpdrdgia Cereascd nu-i.
ortodocginu febuie sdle accepte.
Casdnunimereascd in chinwilevegnice, mamacareaficut avorhri,trebuie DESPREVIATA VIRTUOASA
sd-qideplingdp0ndla moarteacestpicat groazrical ucideriidecopii,si se
pocfiascdinainteaDomnuluipdnbla moarte.Diminea!4ridicdndu-se dinpa! Noi, oamenii,tr6impepdm6ntcain palm6.,gnde esteomul,acoloe 9i
gi
sdvindla icoane cumetanie pdndla pdmAnt si zicd:,,Doamne, iarti-mi pe Dumnezeu",ziceSf. AntoniecelMare.Toatefaptelenoastre,cuvintelegi
mine,ucigaga!"; lafel giinaintedesomn,in:ainte demasdgidupdmasd.Trebuie gdndurilesuntcontrolategi derai gi deiad,9i deDumnezeu9i dediavol.
sdseroageneinceta!sdposteascd (dedoritmiercurigivineriin generesi nu Atuncic6ndnepocdimdepicateginestrdduims[ neindreptimviaJa,luptdm
mdndnce gi
nimic nici ap5sdnubea),sdfacdfaptebune,maialesdugmanilor cupatimileqiviciile,suportimcurdbdare bolile,scdrbele,ocirile,defiimdrile'
sdiqi sdrabdetoateocdrile,jignirile, bolile,intotdeauna plAngAndu-gi acest nucdrtim,ci pentrutoatemu[umimlui Dumnezeu, atuncitotcerulsebucutd
pdcatstraqnic. ,,Doamne, maibinepedepseqte-md aici,iaracolomiluieqte- demdnnrirea noastr5. ,Nu existinimicmai frumos qimaiplicut decdtsuflg1ul
gi
m5!". Iar mamelepecarenu le-aucercetatbolile sc6rbele, trebuiesdceard lami Sf .IoanGurddeAur.El infrumusefeazd"tot
_exc- omull'.Iar c6ndne
-_bun-|,
caDumnezeusdle nimitd gic6ndle vafimite sdnucArteascd, ci si sebucure certdm,neobijduim,nemAniem,trdimo viafddesfrAnatd 9inu vremsdne
gis[-i mullumeasciDomnului. pocdim,atmci tot iadulsebucurddepieireanoastrS.
Orice pdcateam sdvArgi,in nici un caznu se permitesd cddemin Nimic nu trecefiri urmd.Faptelebunealeomuluimerginaintealui : la
deznddejde, sdnetememcdDomnulnuneva ierta.,pezrddejdeaomului vimi, in ziuaSfagniceiJudecSt' eleil vorindreptili9iel vaprimicununddela
estebucuriadracilor", spuneCuv.Varsanufiecel Mare.Nu hebuiesi ne Dumnezeu. La fel gitoatefaptelemurdare,vialaspurcatd, desfr6natd, chiar9i
demdddjduim,ci si linem mintecdTatdlnostruCerescareagao dragoste fiecarecuvAntdeqert,murdar,nudisparefdrdurm6,ci seinscriudeduhurile
pentrunoi,cumnuaawt-o nici o mamddinistoriaomeniriipentrucopilulei. relecarelerepartizeazd dupdvdrm.
70 Cu no i este Du mn e z e u Cu noi este Dumnezeu 7t

SlugaIvan,unomdeosebitdebun,aflatin slujbauneibdfdnemoqierese, muribundatremurAnd ainqficat-o,astrdns-olapieptqipeloc a murit.Nu au


primeacergetorii,ii hrinea,ii imbrdca,ii incdl,ta, adici nutrdiapentrusine,ci reugitsI i-o scoatidin mdinigiaufostnevoilis-otaiecufoarfecele.Iati cea
pentu aproapele, indeplineaporunca lui Flristos.$i intotdeauna serugapentu luatnefericitacusinein cealaltdlume:o bucatddecdrpdqio mulfimemarede
stlpdnasacaresedeosebea in toatedeel: erafoarte asptd,zgdrcitd,ttdia picatenem6rturisite !
numaipentrusine.$i iati, curugdciunilelui Ivan,Domnulainlelepliro pe Iar noi,cregtinii,plecinddin lumeaaceasta, trebuiesdludmcunoi nu
stipAndcuo vedenie.ingerulaadus-oin locaqurile raiuluigii-aardtatunpalat sumedenia pdcatelor, nuo cdrp5,ci mulfimeafaptelorbune$isuflehrlcuIi$t.
deo nespusd frumuse1e. ,,Pen[ucineestepregatit?", intrebdboiereasa- ,,Pentu Greciaerain rdzboicuTurcia.OstqsulNicolaeseduceasprecampulde
slugata,Ivan",i-ardspuns Ingerul.,,Ei,dacl lvanareagapalat,atunciimi lupt[ Ei,fiind dejavremeaspreaseard,hotdrisdpoposeascd la un hotel.
inchipuicepalato sdameu",segdndistipAnaqi,cardspunsla gdndurilesale, Noaptea,fiica stipanului,firlburatidepatimitrupegti,incepus[J ispiteasc5:
i-auardtato micdbojdeucdvechein afararaiului.,/.sta-i penfu mine?",s-a iar el cugetaaga:,poar eumergla rizboi pipotsdmorin bdtilie, 9idaci voi
indignatea.Eudoarsunto doamnldevi{5nobili, iarel - o simpli slugd.Ce faceacestpdcatdemoarte,cummI voi infiliqa in necurdlieinaintealui
nedreptate !" $i atuncii s-arispuns:,,$tii deceIvanareunasemenea palat? Dumnezeu, cerdspuns ii voi da?".$i nui-adeschisuga.A adormit9ii seardtd
Fiindcdel himite foartemult materialdeconstrucfie qiavemdin ceconstrui, unvis: sedbdealuptadintregreciqiturci,bao partebiruia,bacealaltE; o luptd
iardelatinenuvinenimic.. ." Dup[ aceastd viziune,cucoana s-aduslabiserici, cruntd$itot cempuleraplin decadavre,iar printre eleseafla doarun loc
s-apociit$iainceputs-oimitein toatepeslugasa:primeacerqetorii, ii imbric4 liber.$i audeunglas:,,$itu trebuiasdmoricaqitoli ace$tiosta$i,dar,fiindca
ii hrdnea,in speran{a cdvaprimi gi eaun locin rai. in noapteaaceasta nul-ai ascultatpediavol,nuai fostdeacordsdpdcItuie$ti
ingerulDomnuluii-aspuslui Pahomie celMare:,,Celcareprinvialasa - pentruaceasta vei rdmdneviu". A douazi dimineafdNicolaeigi continud
pAcAtoasA s-afbcutmortpentruDumnezeu givirtute,acelar5spande$te o calea,venila loculbltiliei 9itotuleraexactcumvdzuin vis: sedEdeao luptd
putoaredemii deori maiputemicddecAtcadavrul,deaceea nuneestecu cr6ncen5, c6mpuleraplin decadavreqidoarel s-asculatdintreelenevdtdmat
putinti nici si stim, nici s[ trecem". gicdndavizut loculliber qi-aamintitvisul qi i-amulfumitlui Dumnezeu .. .
Nici cr.rvarii,nicit6lharii,nicibe$vii,niciclevetitorii nuvormogeniimpArffa pentruDomnuldepdcat,dac[ duceo luptd
Astfel,dacl omulsepdzegte
Cerurilor.Doarin locqsurile raiuluinu-inici rachiu,nici tuhm. . .
neimpScatd cudiavolul,adicdpdzegte cubdrbd{ie,caun ostagviteazal lui
Doi be{ivaniaubdutpina seldsl noaptea, apois-audusla rdu,undeera
Ilristos,caleaadev5ratiamantuirii,atunciDomnulneaplratii vaajuta,il va
o barci qi auvrut sAtreacapecel5laltmal.Au urcatin barcdqiincepurdsd
pdziin oricelocqipeoricedrum.
visleascS.Au vdslitcdtauvAslit,iar malultot nu sevedea.S-auchinuit
A6adar,nicipeo clipl nutrebuiesi uitim, cdOchii Domnuluipermanent
pAnd-nzori gi,cAndcolo,descoperd cdnuaudezlegat barca:auvdslit,dar
privesclanoigici Domnulqtietaineleascunse ,,stiDomnul
aleinimii noastre.
nu s-aumigcatdinlocI
gicerceteazi minteata,cugetele gimigcarea gAndurilor,weasdqtieil caulipe
La fel,qioamenii,careseafl5substipdnireapatimilorgiviciilor,batpasul
peloc canigteorbi giniciodatdnuvor vedealuminaadevirului.Pentrua El, din toatdinimasaunu?"(Cuv.MacariecelMare).De aceea, intotdeauna,
aflAndu-ne in prezenlaLui, noi trebuiecu severitate sd necontrolirn faptele
dobdndivirtulile peprimul loc nu trebuiesdfie pustrupul,cdruiai seoferd
toatibundstarta, ci suflei:l.Pelumeexistioameni, asemenea solieimilionarului, noastre,gAndurilegisentimentele gisdfacemaceasta nucanigterobicarese
bancheruluivestitD. Morgan,carepepatuldemoarte,aporuncitslugilorsd temdepedeapsd, ci precumcopiii iubitori,careaugrijAsi nuJ superesausd-
i seaducirochiapreferatd: doreainc[ o datds-ovada.Candi-auadusrochi4 I intristezepetatil lor.
72 Cr no i este Du mn e z e u Cu n o i este Dumnezeu 7'
DESPRE PRIETEIYIA CU LTJMEA SEludmdeexemplu,pacostea"omuluimodem- televizorul.Mulli
uedinciogiintreabS, epicatoaresd-lpriveqti?Sdexplicdmprintr-unexemplu.
,frieteniaculumeaestedugmdnie impofivalui Dumnezeu", spmeSf Ap. PeepiscopulNovgoroduluiIoanil ispiteanecuratul:s-aaciuatin spilStorul
Iacov.,,Cemi-a datmie lumea?intreabdSf. SimeonNoul Teolog.$i ce lui. Iar episcopulniciodatinuseatingeadenimic firi ainsemnaobiectulcu
dobAndesc acumceicareseafldin lume?" semnulcrucii; a ficut crucesphl5torului9i l-a legatpe draccu puterealui
Iati sti un copac,qidoi gobolaniii rod,pu{incAtepulin,tulpina.. . Iarjos Dumnezeu. Diavolulinsd,terndndu-se depedeapsa,,gefului" s6uincepusdJ
seafl5unlacfdrdfimdgiin elm crocodilcaregi-adeschislargbotr-rl infioritor, roagepeepiscopsdJelibereze, promilAndu-ici-i vaindeplinioricedorinfd.
iar pe copacstdun om gi diavolul il ispitegte;baii arati un m[r, baaltul, qi Episcopulcdzudeacord:,,Bine,te voi elibera,numaisdmdducichiarin
omul,fiind ademenit, mugcidin mir giuiti cijos elaculgimoartea- atdtde aceastd noaptein sfhntuloragIerusalim- eutrebuiesdslujescacoloun Te
aproape ! - iar qobolaniicontinui sdroadi tulpina. DeumqisdmdinchinMormdntuluiDomnului".Necuratula luatchipdecal
$obolaniisunt ziua gi noaptea,copacul- vialalumeasc5, iar laculcu inaripatgi epsicopulIoana zburatcilare peddnsulintr-o singurdnoaptela
crocodili- gheanaiadului.Diavolulzi qinoapteneispitEtepenoicubunurile Ierusalimgiinapoi.
p6mdntegti. NuJ asculta!peel,nuvEsupunelilui . . . Reisecdpentru o faptibmipot' folosinunumaitelevizoml, ci9ipenecuratul!
Imaginali-vdcdmergelicutrenul.Vd aflaliintr-uncompartimant, discutali Dacdlatelevizorarardtagim invdJacumsd-Lafl5mpeDumnezeu, cumsi ne
cuinsot'tonrlgiprivitidistatpringean,iardincolodesticla geamului seperindd iubim aproapele, dacdarpovestidesprecastitate morali, despretrezvie'
gi
piduri, cAmpii,rduri,oragegi toatetrecpealituri, pealdturi,peal5turi.. . adicddacdareducasufletulomuluipentrumdnhrire9ivialaveqnicS, in acest
Astfel trebuiesdtrdimconversAndcuDumnezeugi las-s5treac5peal5turi cazai ptteapivi televizorul.Dar fiindc5,pemicileecranenoi nuvedem
acestelucruri,ci doarrdzboaie,omoruri,amoralitate pluslec{iideateism,el
chipulacesteilumi, sdnuneabatidela discufie.
Caleapecaremergelumeacenu qtiedeDumnezeu estelarg[ mu[imi de nuaduceniciunfolossufletului.
qi-a gi-a mrejele Aqadar,nu iubiji celedin lume! CIfe aceasta necheamdpenoi Domnul,
oamenimergpeea.Diavolul puspeeacapcanele, impr6qtiat
- bogS{ia, disfact'ile,pldcerile- 9ioameniinuobserv5cdmergsprepieireqi, aceasta neinvaldsfin{iip[rint'. ,f,recumacoloundeesteglodseadundporcii,
iarundeefloareqimireasmd seadrmdalbinele,la fel giacoloundesrmtcintece
cdsufletulle estemortcutoateci inc5-svii . . . pogoardHarul
desfidnate seadrmddracii,ianmdeseaudcAntiriduhovniceqti
Credinfain Dumnezeu estesufletulpoponrlui,gic6ndcredinfasestinge,el
qiputreze$te. DuhuluiSfbntgi sfinlegtebuzele,sufletulqi casanoastr6,estechemat9ivine
seprefaceintr-uncadavruputuros,careugorsedescompune vialdnoud,
Hristos",spuneSf.IoanGurddeAur.Domnulnefbgdduieqte
qi
,,Cindmoareun omapropiat iubit, suntemindurerafi qipldngem, ziceSf. -bucurievegnicd; pentu aceste bunurivegnicesdnelipsimdecelerTemelnice,
IoanGurEdeAur,iar c0ndnemoaresufletul,pentrucdmerganpecaleacea cuea.
sdnerdstignimlumii gisdducemo lupti neimpdcatd
larg5,noirAdem". lui Dumnezeu pdnilamoarte'
in aceastiluptntrebuiesi fim tari,credincioqi
Darginoi,credincioqii, rebuiesI tr{im in lume:nufiecarepoateieqidinea. Dumnezeu il cheamlpefiecarela caleamintuitoare,insdEl ester6vnitor9inu
Cumatuncisdneferimdespurcdcirmea pdcatului,cumsi neferimdeispitele lumii.
rabddcdndomulil trddeazipeEl 9iincepesdslujeascd
ei,sdrezistdmtenta{iilorei?Precumpegteledin maresaudin oceannu se Iati o povestire cupovali.intr-unsfdnt locagtrdiaun ascultltor(posluqnic),
pdfiundecusareaacestora; lafel ginoi,trdindinlume,tebuiesdnuneimbib5m carec6ntain corulmonahilor.Aveao voceminunatd,ceamaibunddin cor,qi
cumurdiriaei,cuviciileqipatimileei. poporulintotdeauna sedelectacuc6ntarealui. Odatd,in mdnlstireveniun
74 Cu no l este Du mn e z e u Cu n o i este Dumnezeu 7'

profesordela conservator Eiauzindu-I, incepusdJconvingds[ lasemdnistirea DESPRERUGACITINE


gi
9isdvindla shrdii.Profesorulavenit a douaoard,9iatreia,il ispiteain fel 5i
chip:vei fi impresuratcuflori, duspemaini. . . $i l-aademenit:ascultitorula Domnulazis:,,FirddeMinenuputefifacenimic".Trebuieneincetat sdne
rugAm,sd-Lchemdmin ajutorpeDumnezeu, pentrucaEl si nedeaputeriin
l5satm[ndstirea.Au trecutcdfivaaniqiintr-ozi egumenulmlnSstirii,trecdnd
prin curte,vdzula poartdun cer$etorcunasulbandajatgi cumdnaintinsd.I- luptacupicatul.
Rugiciuneainseamnd convorbirea cuDumnezeu, eaeinsolitoareanoastrd
adato moneddgimersemaideparte,darcergetorul l-a oprit:,,P[rinte,numd
denidejdein locagurileraiului.O astfelderugdciunetrebuiesddobdndimgi
recunoa$te,ti? EusuntcAntirelulcareamcantataici...",JVIi-amintesc... Dar
s-opistrdmin inima noastrS.Iar pentruaceasta trebuiesi ceremde la
ces-aintAmplat?" ,,Vai,pdrinte,unnecazmare. . ." $i i-apovestitcums-adus DumnezeucaEl sdne-oddruiasc5.
in lume,cdntaqierasldvitdetoli - impresurat cuflori, duspemAini.Apoi insi Omulsealimenteazi dincitireaCuvAnhrlui lui Dumnezeu. C6ndnerugdm,
fdcucunogtinticunigteoamaf dubiogigis-amolipsitdeo boalAcontagioasa, atuncivortim cuDumnezeu, iarc6ndcitimSfrntaScriphrd,Domnulvorbeqte
carei-adistn:sgdtulginasul.,,$inimeninumaiaveanevoiedemine,m-au cunoi,nedescoped voia 54 ne invali cumsdtiim casdnemdntuim.Crqstinul
alungatcapeuncdine.. .",p4 ziseduhovnicul,Domnulerdmitor.El li-a dat ortodoxin modobligatoriutrebuiesi citeascd SfintaEvanghelie, fiindcdeaii
darcas5-Islujegti,casd-Lsldvegti,iar tu L-ai trddat,1i-aidorit slavd1ie,iar di lumin;areaminlii, sufletuluigiinimii.,,Sufletulinlelegedin Scripturdceeste
nului Dumnezeu. Pocdiegte{e !" bun ceesterdu",ziceCuv.Serafimal Sarolului.
qi
Iati cumfebuie sdmergidupbFlristos:sdlaqitotul,sdnutetemidenimic, C6ndcitimo cartelaic5,sufletulinvolmtarreceplioneazd stareasufleteascd
sdnu-! pardrdudenimic;agaSf.Ap. Petruqi-aldsatmreajasa,agavdduva a autoruluicarearedatpasiunilesale;citindmultecdr,tideacestfel,noi ingine
sdracd adatultimii doibani;9itoli oameniicuviogi,cares-audstignitlumii,nu devenimpdtimaqi,bolnavisufletegte; minteaseintunec6,igipierdecurdliaqi
aveaunici o bogi{ie,decdtunicabogdfienemdsuratd - harulDuhuluiSfint. Iarahmcic6ndcitimSfintaEvanghelie,
integritatea. depepaginileei serevarsS,
Brmurilepdmdnteqti, caniqtecdrlige,nelin strans,neapleacasprepemant$i caun$uvoi,harulqisufletulprimegteduhullui Hristos,iarllristosesteidealul
nunelasdla Dumnezeu; iarcdndvompunepeprimullocmAntuirea sufletului, desdvdrqirii,idealulsmereniei,El neva conducela vialavegnicd,la bucuria
atuncicelelalteni sevor adduganoud. netrec5toare.
SespunecdceicarecitescBiblia igipierdminlile.Da,aqaqi seint6mpl5,
Principalulconstiin alegerea noastrd, in hotirdreadeamergedupaFkistos;
numaitrebuiesdinfelegemcorectacestlucru:omul,citindBiblia,asimileazd
vizdndaceasta, Domnulnetrimitehar,iarcind omulcunoa$te ceinseamnd
duhullui Flristosgiiesedinmintealumeasc{laceaduhovniceascd, adicdincepe
harullui Fkistos,el uitdtoate grijile lumegti,toati degerticiunea acesteiviefi,
sdgAndeascl corectqinormal.
uiti celep6mdntegti, wemelnice,casdmogteneascd viatave$nicd. Mantuirea Neapdrat sdcitili Evanghelia! Dacdnu o ave{i,facelirostdeea.Faceli
sesavar$e$te atuncicAndvoinlanoastrdliberdseintdlnegtecu voia lui rostgi deo cartederugdciunigiruga{i-vd:citili, stdndcu evlavieinaintea
Dumnezeu. Voialui Dumnezeue cafiecaresi semdntuiasc5, rarceeace icoanelor;rugdcirmile dediminealdqideseard.Urmat'principiul:dacdnuvoi
facemimpotrivavoiiluiDumnezeqneapdrat ducelapierzanie. Deaceeatebuie citi rugdciuniledesear[- numdvoi culca,nule voi citi pecelededimineaJd -
si nepredimvoii lui Dumnezzu 9iin toatecazurileviefii,intotdeauna qioriunde nuvoi mdnca.
sdrepetimin gdnd:,,Doamne, fie voiaThceasfintE,nucumweaueu,ci cum Neincetat,fird grab5,in duhulpocdinleitrebuiesdrostifirugdciunea inimii:
wei Tu,pentrucdeusuntprafgi cenugd". ,poamnelisuseFhistoase, Fiullui Dumnezeu, miluieqte-md pe mine pdcdtosul
76 Cu n o i este Du n n e z e u Cu noi este Dumnez eu

(pdcltoasa)". Aflmcicdndrostimaceastirugdciune, sesfintegteaerulqitrupul Datorianoasffiesi nerugdmneincetatgisdlucrdm.Un pescaril duceacu


qiduhurilerelesetems[ seapropiedenoi:cagicumsuntemirrconjuraJi deun barcapeun ,,liber-cugetdtor". S-auindepdrtatdemal,iarpasagerulil zorea
cercdefocpecareeinupots5-ltreac6.Aceastirugdciune scurt5,convenabild pevdslag:,,Mairepede!IntArziila serviciu!"In acelmomentobservdcdpeo
9im6ntuitoare, il feregepeomdestricdciuneapicah-rlui, devrejitori$ificitod vdsl[ e scris,,Roagi-te",iar pe cealaltd,,Ltrcreazd".,,Pentru ce ai scris
'derele.,,Toficregtiniitrebuiesepracticerugdcirmea inimii in scopulpociinlei acestea?" intrebi el mirat.,,Pentru
afine minte, rdspunse pescarul,
ca si nuuit
9ichemEriiDomnuluiin ajutor,aceastirugiciunetrebuieficuti cucredinldgi cdtrebuiesdmdroggi si muncesc".,,Ei,e clarcdtoti trebuiesdmunceascd,
frici deDumnezeu, cumareatenliefalddegdndulqicuvintelerugdciunii,cu darsdte rogi - ,,liber-cugetitorul"dldu din mdnd- nu enecesar. Nimlnui
. infrdngerea inimii", scrieepiscopulIgnatieBreanceaninov. nu-i trebuieqteaceasta!",,Nu-i trqbuie?"il mai intrebdodatd pescarul, 9i
Iatdun exemplucarevorbeqte despre puterearugdciuniiinimii.Odatd, scoase din apdvdslapecareerascris,,Roagdte",gicontinudsi vdsleascd cu
mergearmtrenrapid.Larmmomentdatmecanicullocomotiveivede:inainte, o singurdvdsli. Barcaincepusdseinvdrteascd pe loc. ,,Vezi,care-iroshrl
departestdun cdlugdregi fluturd din men5:opreste-te!Mecanicula oprit lucruluifiri rugiciune?NeinvArtim loc,nu-inici o miqcareinainte!"
pe
trenul;s-adoveditcdtraversele ciii ferateeraudes{bcute, incdpulingi se Agagiin mareavietii: pentrua trecepeceldlaltmal,in vegnicaqi fericita
produceaaccidantul. Au reparatcaleagiqi-auamintitdecdlugdre: oaremde- viafdenevoiededoui vAsle:rugdciunea gimunca.
i? S-augdnditcda intratin trengi aupomit sdJcauteprin vagoane.intr-un TrebuiesI nerugdmunul pentru altul: lu6ndu-nedemiini, ajutAndu-ne
vagonvid un monahEezindpescaunqi trdgdndmetaniile:DoamneIisuse reciproc,susfindndu-ne, si mergempecaleamdntuirii.CuviosulSerafimal
IkistoaseFiul lui Dumnezeu miluiegte-mb peminepdcitosul.,,Tueqtiacela Sarovului,carea awt o via!5sfhntd,a atinsa$aun nivel al desdvdrgirii
duhovnicegti, incdtcuputerearugdciuniisaleputeasi eliberezesufleteledin
carea oprit trenul?",,,Nu,cumsepoate!"- ,,Cinesdfie atunci?",,Nugtiu".
iad.Odati,avenitla el o femeiegiincepusdsepl6ngi, suspinind:,pragule
Pasagerii auconfirmatc[ el nua iegitnicfieri,permanent aflindu-sein vagon.
P[rinte,roagA-te pentrufiul meucmeamuritfIrI pocdinla'. Cuviosulrefi:zd,
Darces-aintAmplat, toh4i?Penturugiciunilecdlugdrului Domnulatrimisrm
considedndu-se pdcdtos,insi mamal-ainduplecat qiin timpulrugdciuniiel s-
ingerin chipullui, carea gipreinGmpinat accidentul.
a desprins depodele,s-aridicatin aerqi cuduhula intratin iad;qi a zmuls
Estefoartefolositor gi mAntuitorpentrusuflet sd spui rugdciunea
sufletult6n6ruluirdposatchimdinghearele dracilor,dinguraiadului.
,,Ndscdtoare deDumnezeu, Fecioaribucuri-Te,Ceeaceeqtiplini dedar
R[posaliiaumarenevoiederugicirme.Nu sepermitein nici uncazcacel
Marie,DomnulestecuTine,binecuvdntatieqtiTuintrefemeiqibinecuvdntat
mortsdfiepomenitcurachiugivin: elnuarenevoiederachiu,ci derugdcimi.
esterodulpinteceluiTdu,cdai ndscutpeMdntuitorulsufletelornoastre".
Rdposaliinumaipot sdseroagepentrusine,ei aqteaptirugdciunilenoastre.
TradiliaSfinflor Pirinli ai secoluluiVIII spune,cdcelcarecuatenlie,fird
Celmaimult sufletulmenevoiederugiciuniin primele40dezile,cdndtrece
grabdvarostiaceastd rugdcirmede 150deori in zi, sevaaflasubo proteclie particulat{.Deaceea,
vdmilev[zduhuluigiasupralui sesdvdrqegtejudecata
deosebitiaMaicii Domnului. c6ndcinevadintreapropialiinoqhipleacd?nalti lume,trebuiesdcomanddm
C6ndneadresiminrugdciune cdtreDumnezeu 9iEl nuindeplinegte imediat la cdtmaimultebisericipatruzecideslujbe-pomenireapeparcursula40de
cerin{ele,irseamndcdsauelenunesuntdefolos,sau,caunTati iubitor,wea zile,infiecar.ezi celr5posatsdfie pomenitla Parastas (panahidd), la Psaltire,
sd{im maimult impreundcuDdnsul.Domnulneiubeqte9iarebucurieatunci sl-sedeamult[ milostenie,cedndcasdseroagepenfu acestsuflet.Astfel,
cAndfiii Lui vorbesccuD6nsul.Doardacdne-arimpliniimediatcerintele, noi neincetat pomeninduJ,cuajutorulBisericii,cumulteruglciunipoatefi scos
peloc amuitadeDAnsul. sufletuldin iad.Bisericanuseroagdpentrusinucigaqi: sinuciderea erurpdcat
78 Cu no 1 e s t e Du mn e z e u Cu n o i este Dumnezeu

stragnic,picat demoarte,huldimpotrivaDuhuluiSfhnt,lagitategi lipsi de ajungeacolo,undesegisescp5cdtogii nepoc[ili,trebuiesdnepociim,c6t


voinli- Pravilabisericeascd gldsuiegte:
,,Epermis[rugdciunea dompentruacei mai estetimp.Doarpentu noi nu va aveacinesdseroage.
sinucigagi,cares-ausinucisfiind in stareiresponsabild, adicdincongtientd
(alienalii)".insddacdomul,chiarbolnawlpsihic,s-asinucisfiind conqtient, DESPREBISERICA
nusepermiteruglciuneapentruel.
intr-o scrisoareaplrintelui Serafimdela munteleAthosesteurmdtoarea in afaraBisericiinuexistdqinupoateexistaminfuire.Lumea,in care
povestire.Un cdlugdreathoniti-apovestitlui cel-adeterminat si vindla trdim,emareaviefii,Bisericaecorabia5icArmaciul ei eInsugiFlristos.Existi
sfafiamindstite.,,Cdndtdiam in Rusia,povestea el,credeam in Dumnezeu, BisericaCereasc5, Triumfbtoaregi.ceaPdmdnteascd, luptdtoare.in Biserica
dmmdduceamrar la bisericdginu intotdeauna lineamposturile;in general Cereascd sunttoateputerilecereqtigitoli sfinfii, iarin ceapimdnteasclsunt
trdiamnepdsdtor. insdDomnulabinevoitcasdmi searateingerulgi sdmd oameniicredinciogi, drepli9ipdcitogi;impreundBisericaCereascd 9icea
conducdprin niqtetuneluriintunecoase giputuroase; auzeamacologemete, plmdnteasciformeazio singuriBisericdUniversald, capulcdreiae Domnul
suspinurigistrigdte,caredeveneau din cein cemaiputemice.Deodati,am nosffuIisusFlristsos.
iegitlaunlocdeschis rurdeseaflauniqtecuptoare mmiincinse-dinelerizbiteau Ceamaiputemicirugdciune pantrunoi erug[ciuneabisericeascd. Pentru
strigdtele9isuspinwile.Parafoculuiincoldceacuptoarele. Ingerulsendpusti rugdciunile Bisericiiomulnuardein foc,nuseineacdin api, aceastd rugicirme
i1scoatepeomdela fundulmdrii, cuhemuri cerurile. Totatatdeputemica e
spreunadintreelegiscoase unomferecatin lanluri.Omuleranegn.r; ingerul
s-aatinsdeel,delanfurilelui incinsegiacestea bruscaucdzutdepemAinigi girug[ciuneamameipentrucopiiisdi.
depepicioare.Iar cdnds-aatinsdefupul lui, toati cenuqaazburatdepeel, Unii gdndesc aga:pentrucesdmdmai ducla bisericd,pot sdmdrog-gi
acasI.ins5rugdciunea nupoatefi comparatd
bisericeascd cuceacasnicd.In
cao coaj6.ingerulairnbr5catpetrupul lui straiealbe9ifalalui s-aluminatde
bisericdo dati vei spunedintotsufletul:,poamne,miluieqte",iaracasd in loc
o bucuriecereasci.Eu am intrebat,din ce cauzi s-aficut o asemenea
deaceasta trebuiesAciteqtitoataPsaltirea. in bisericdbafio metanie,iar
schimbare giingerulmi-adspuns:,/.cest ommergealabisericddedouS-trei
acas5 trebuiesdfacio mie.Stare{iide 1aOptina spuncdstandcuatenliela
oripean,fineaposturile, darnuintotdeawra, numaiprimagiultimasiptdm6nS,
Dumnezeiasca Liturghie,inlocuieqtigasemii derug[ciunialeinimii".
nupurtacrucela gdt,nucitearugdciunilededimineafigiceledeseard,nuse
Trebuiesdfim oamenibisericegti, sdneducemlabisericdin fiecaresdmbdtd
rugainaintedemasdqi dupdmasd,bea,fuma,cuwea,iar la mdrturisirenu
seara,duminica in toateserbitorile.E nefericitomulcarea omismdcaro
qi
descoperea pdcatele,le tdinuia,semu{umeasdzicddoar:amgtegitculucrul,
Dumnezeiasci Litmghiededuminicd,pentrucI eanu seva maiintoarce
cucuvdntulgicugAndul",seimpdrti,sea spreosdndd9iamuritfErEpocEin15.
niciodatS! PravilaApostolicdglAsuie$te: ,,Cinenua fostla Dumnezeiasca
Prinurmaregi-aprimitrdsplatadupdfapte! Darrudelelui care*urt oamenide acelaestelep[datin chipnevdzut
Liturghiefei duminicifirdpricindobiectivd,
duhortodoxcurat,dupdmoartealui, s-aurugatcuosArdie, audatmilostenie
deDuhulSftnt, deBiseric[", adicbseafl5dejain afaraogrdziimdntuirii9i
qipenfu rugdciunileBisericii,Domnulm-atrimissdeliberezacestsufletdin substipdnireaduhurilornecurate9iavrdjitorilor.O maregreqeald
nimereqte
iad.Si qtii,mi seadresdingenrl,cd9ilocultdueaici,in aceste cuptoare,dacd facoamenicareseuitdlaBisericdcala cevasecundar: Bisericae stilpul gi
nu-fiveiindreptavia!a".Iatdcei-apovestitmonahulattronitpdrinteluiSerafim. intdrireaadevdrului, inceputulqitemeliavieJiinoastreaici,pepdmAnt,9i
Noi, cei ceviefuimpepdmdnt,nutrebuiesbuitim acestexemplu.Mul1i continuarea ei in ceruri.Bisericaeungheragul Ceruluipepdmint. Trecdnd
dintrenoi seafli peaceeagi cale,pecareeraqi acelcilugdre,9ipentruanu pragulbisericii,trebuiesdfinernmintecddepeplmdnttrecemla cer;aicipe
80 Cu t tur. ,' j i l ,l D umnezeLr Cu n o i este Dumnezeu 8l

pristolnevdzutqedepeHeruvimiInsuqiDomnul.In Biscric[trebuiesi inffim Aici vedemcdDomnulpentruun timp scurta deschistainaEuhmistiei,


cuevlavie,sdfacemtreimetanii,sdneinchindmDumnezeului celuiViu;in CineiceleideTain5,caresesiver$e$te Liturghii.Iatn
in timpulDumnezeiqtei
timpulslujbeisdstim linigtit9idrep! sdnuumbldmfhri nevoieprinbisericd. decee atdtdeimportantsAfim prezenlila ea.
Si nu vorbim,sdnurddem.E dedoritpdndla inceperea slujbeisdpunem
singurilum6ndrile gisi nerugdminainteaicoanei. DESPREIMPARTA$ANIE
h timpulDumnezeiegtii LiturghiisesdvAryegte Jertlauniversall-rcajutfr"
caredoui mii deaniin urml a fostaduslin afaraoraSuluiIerusalimpentmtot Iati cespuneSfintul Dimitrieal RostovuluidespreSfintagiMareaTaind
neamulomenesc,gipepristolseafldacelagiTrupal lui Hristos,din Carese aimp5rdtaganiei: ,,Cdndpunemo bucati defier in foc,el seincinge.Omule
scurgeaSdngelepeCruce,qiatreiazi a inviatgia gezutde-adreaptaTatdlui. asemenea fierului,iarTrupullui Hristosestefoculmistuitor.Cdndomulse
insdaceast6 Jertft,pecarein timpulLiturghieiDomnulnostruIisusHristoso meqtein Sftntaknpertftaniecullristos,el devinedefoc.$i agacumbolnawl
aduceprin preotlui Dumnezeu-TatilesteFdrddeSdngeqi sefacepentru deochinu poateprivi la soare,agaqi draciinu pot privi la acelacarecu
aceicareauprimit Sf Botezgisuntmembriai Bisericiilui Hristos. vrednicieaprimit Trupullui Fkistos".Sfintul IoanGuri deAur zice:,DacI
O femeie,profundcredincioasd qicunoscut medicpsihiatru,carecunoaftea omuls-aimp5rt55itcuwedniciegimoarein aceastd zi, elnutreceprinvdmile
foartebineteologia,$edea odatdinbiserica, in timpulLiturghiei,peunscdunel: v5zduhului, ingeriiii ducsufletuldirectinlocqsurileraiului-nu pentrumeritele
qinevoin{elelui, ci pentruSfinleniapeCareaprimit-oin aceastizi".
eaaveapeste80deani gi sufereadepicioare.,,$i deodatd, povesteaea,
cind diaconula rostit:,,Si stim bine,sdst6mcu fric5,Sfinta Jertft cupace Despreevlavia pe care trebuie s-o avem faJdde Sfrnta Taind a
impdrtiqanieisevorbegte in urmitorulexemplu.
si o aducem",euamvdzuttrupulmeuqez6nd pescdunel,iar singurdm-am
Un tAn6r, cebdianepdsdtor a intratin bisericd;neavdnd fricddeDumnezer4
pomenitin altar.Acoloinjurul pristoluluiseaflauHeruvimiqiSerafimiin pari
s-aimp6rta$it,apoia ie$itprin u$alateralS9itrecdndprin grddinda aruncat
defoc Aistdteaucuevlaviesfinf,i.Preoh:lcitealinigtitrugdcirurea, iarcdnda
acoloSfnteleTaine.Gridinarula observatacestlucru,a luatSfinteleThine,
rostit:,"AleTaledinhualeTale.. .", ahrncicorulincepusdc6nte,,PeTineTe
atenta deschisstupulgiLe-apusla albine.in urmdtoarea zi a sositepiscopul
lduddm, peTinebineTecuvintlm,Jie i1imulpmim,Doamne. . .". A ridicat qiafostin$tiinfatdespre acestcaz.imbrdcatin veqminte. impreundcudiaconul
mdinilegi denei ori a citit rugdciunea Sfintului Duh,cereacaEl sdpogoare gi corul,episcopula venitin grddind:to,tiaufEcutcdtetrei metaniiinaintea
pesteSfinteleDaruri.Apoi le-airsemnatcusfhntacrucegiin acestmoments-
stupului,iarcdndl-audeschis,deacoloazburatunroi dealbinegia formato
aintdmplatpreschimbarea p6iniiqiavinuluiin adevlratulTrup9iSingealelui Cruce,iarin centrulei eraOchiullui Dumnezeu. Albineleaufiurit o bisericujd
Hristos(cutoatecdTrupul9i S6ngelelui Hristoserausubformddepdinegi din cear{,un sicriegmic qiintr-insulaupusTrupullui Hristos.Toateacestea
vin) qi un foc mareapogoratpesteelegipreohrleracutotul intr-o pari de aufostluateqidusela bisericdgiroiul dealbinezburdndin formaCruciii-a
foc.PrmtLrlluaculitul9itniaTrupullui I{ristosin buc5lele mici,singuril prime4 insolitpdndla intrare.. .
iar celelatele-apusin potir gitotpotirul eracuprinsdefoc.Iar cdnda iegitla De Sf.Implrt5qaniehebuiesi nepregdtimdin timp: sdpostimweo 3-4
poporgi a spus:,,Cufricd deDumnezeugi cu credinldsdvd apropiali",din zile,frrdmdncaredefrupt,in ajunsdneablinemdela cind,inlocuind-ocu
potirauzburatscinteipesteoamenigidoarpeunii dintreei sel5sau;gipreotul urmitoareapn'avild: citieaadouiacatiste-aMdnh.ritorului giaMaiciiDomnului
fiecdruiaii dddeafoc.impdrtaqania s-aterminaq con.rlincepusi cAnte: ,,.A,lilui4 qiapatrucanoane - aMdntuitorului,aMaicii Domnului,aingeruluip5zitor9i
alilui4 aliluia"gieum-ampomenitgez6ndpe loculmeu. canonulpentruSf. impirtdqanie,precumqi ruglciunile inaintede Sf.
82 Cu no i este Du mn e z e u Cu n o l este Dumnezeu It
Impdrtarsanie;iarcinenuareaceastiposibilitatetrebuiesI facd500derugdciuni poshrlui nuseweqte spresdndtate, laboli.Dimpotriv4muli bolnavi,
ci contribuie
aleinimii (Doamne Fiullui Dumnezeu,
IisuseFlristoase, miluieqte-mdpe mine incepdnd sdposteascd, sevindecl.
pdcdtosul) 9i 150de,NdscitoaredeDumnezeuFecioard, bucurd-Te...". Omule o fiinld ierbivord,a$al-a creatDumnezeuqi i-adatsprehrani
Darqi,citindaceastdpravild, chiardacdne-ampreglti gi o miedeani,nu mdncarevegetald,pentruaceast5 mdncaree adaptatorganismuluman;
trebuiesdni separ5cdsuntemwednicisdprimimTrupullui Flristos.Trebuie elementeleanimalierenu seasimileazd,dincauzalor organismulrepede
doarsdnddijduimla milalui DumnezzuqinemisurataLui iubiredeoameni. imbdtrdnegte, iar celmai importantestecdeledaunagterepatimilor,iardin
Daci te acuziconqtiin{a, nuinddzni sdte apropiidepotir- vei sdvArgi un patimirezulti diferiteboli. Elefanlii,taurii,caii sehrdnescdoarcum0ncare
pdcatdemoarte.,,Pofis[ te apropiideTaine,ziceSf. Ioan Gurd de Aur, vegetald;inseamnd cdin eaestetot hecesarul pentruformareaorganismelor
numaiatuncicdndconqtiinlaili estecurati '. inaintedeSf. impirtdqaniee marigipentrua aveao puterefizicdmare.
necesar sdtepocdieqti dintoati inimainainteaduhovnicului. Nu sepoatesi te SfinfiipSrinfispunci trupule mdgarulpecaretrebuiesdajungemin
limitezicumdrturisireadeobgte, eanuaexistatin BisericaOrtodoxd qiniciodati CeresculIerusalim:daci nu-i vei dadeshlli hrand-va cidea,dacbii vei da
nuvaexista,eadoarneaminte$te p5cateledecaretrebuiesdnepocdim.Este pestemdsuri- va turba.De aceeaintotdeauna trebuiesdnelinemdecalea
necesarsdte impacicutoli ceicucareegtiin vrajbl, in cearti,cuceicarete- deaur,adici demijloc, sdmergempecaleaimpirdteasci.
auobijduitpite-auinfistat.Esteobligatorieprezenfa lapieptasfinteicruci.in O femeie,din fragedacopildrie,lineacusfictelemiercurilegivinerile,in
nici un caznu sepermitesdte apropiidepotir,dacdili interziceduhovnicul acestezilenumdncanimic qinubeaapd.Cdndaimbdtrdnit5ii-amuritsoful,
saudacl ai tiinuit weunpicat. in necurdliatrupeascd la fel nusepoatesdte s-ag6nditsdvdnd5vaca- ii veneagreus-ointrefinS.Sedusela pialdqi o
apropiideSfhntaimp5rt55anie. Trebuiesdseqtie,cdinaintedeimpdrtdqanie vdndu.intorcdndu-se sprecasd,sel6sdintunericulqi eahot[ri sdrdmAni
saudupdsepoateintdmplaweoispi6. DupdSf impdfiiganiepini diminea(a pestenoaptein satulvecin.StdpAnii autot iscodit-odeundevine,cucAta
nu sefacmetanii,nu seclitegtegura,nu sepoatesdscuipi.Trebuiesdne vdndutvacagile veniin capun gAndrdu:si omoarebdtr6nica9isi-i ia banii.
ferim dedisculii degarte,mai alesdeosdndireacuiva,sdcitim Evanghelia, Sosimiezulnopfiigiei dejaeraugatas[ seapucedetreabd,c6ndlaunmoment
rug5ciunea inimii,acatiste,
c[r,tiduhovniceqtifolositoarepentrusuflet. datcinevabdtula geam.StdpAnulseagit6:,,Cine-iacolo?"Vededoi tineri,
careinsisti:,,Deschidefi uqa,dati-ivoiemameinoastresdias[!" ,,Nu-iaicinici
DFSPREPOST o mamS!",pa!i-idrumul,auspusei cuseveritate in glas.Bunicufd,iegi,nu
wem s5{i facdvreunrdu".Stipdniiaufostnevoilis-olasepebdtr6ndsd
Cel carenu tine celepatruposturi,miercureagi vinereaestelepddatde plece.Tineriiaulualo la brafqiaudus-oin sat,chiarla eaacas6.$i i-auspus:
bisericd.Preacuviosul PahomiecelMareqiCuv.Semfimal Sarovului ii numesc ,,Trebuiesdgtiici in casaceeaauvnrt sdteomoaregisd-fiia banii.Rimdi cu
peacegtioameniiudecareL-autrddatpeFlristos$iostagiromanicareL-au Domnul.. ." Bdt6nicalecdzulapicioare: cumvdcheam5"
,Spuneli,fecioradlor,
ristignit peEl, fiindcdmiercuriDomnula fostvdndut,iarvineri- rdstignit, amsdmdroglui Dumnezeu purtu voi".Unulzice:,J'{umele meueVrneri",iar
acestezilesrmtdedoliupenfu fiecarecregtin. celdlalt:,,Iaral meuMiercuri".Domnula trimisdoi ingeri9i ei ausalvat
Mulli incalcipostul,fiindc5setemsdnu-gipiarddsdnltatea, uitdndcI bdtrAnica. La Dumnezeu nici o faptiibundnurlmine uitat2l9iinci in aceasti
sdndtatea nu ne-oddcarnea,ci Dumnezeu.Mdncareadin camein timpul vialiii aduceomuluirisplati.
84 Cu noi esLe Dumnezeu Cu n o i este D u m n ez e u 85

DESPRESFANTA CRUCE $I SEMNUL CRUCII TohrlcefacempentruDomnule impletitcusc0rbe:,,Oricefapti buni nu _ ,


sesdv64egte flrd sc6rbe"(Cuv.VarsanufiecelMare).AvaPimencelMare
Suntemdatorisdpu dm sfantacruce$i sdn-o scoatemniciodatd$i zice:.,,Dacd,ai ftcut o faptdbuni gi nu ai dupdaceastaispite,inseamndcd
niciieri, pdndla moarte.Cregtinulf6rd crucee caostaqulfiri armd9i Dumnezeu nuaprimit-o".
duqmanulcuugurin!5il biruiepeel.TrebuiesI neinsemnimcusfantacruce
corect.Cruceaestepdzitoarealumii, frumuselea Bisericii,slavaingerilor9i CEENECESARPENTRU A FIPRIETENI AI LUIHRISTOS
dracilorran5.Deaceeafiecarecregtintrebuiesd cinsteascdCrucealui llristos
si sdI seinchineEi. l. Sd-LiubimpeDomnuldintot sufletul,gdndulqiinimanoastr{.
Iati un exemplucarevorbeqtedespreputereaCruciigia semnuluiCrucii. 2. Sd-liubimpeaproapele capenoiinqine;adicdsdtr6imnupentrunoi,ci
Treifetemergeau de-alungulcdiiferategis-aupomenitintredoui trenuricare pentrua[ii. Prindragostea pentruaproapeleardtim dragostea noastr[cifre
treceauin direclii opuse.Toatetrei aurdmasin via15.Trenurileautrecut9i Dumnezeu. Iar aceasta
inseamnd: penimenisI nujudecim,nimdnuisi nu-i
feteleauv5zuttrei dracicaresecertau.,,Decen-aiimpins-osubtren,ii facemriu, desprenimenisi nuvorbimderdu,dartuturorsdle facemnumai
ziceaudoi celuide-altreilea,eraunmomentpotrivit,sufletulei aveasdfie al bine.
nosfu". Iar acelatispunde:,N-arnputut,eaarela g0tcruciulildgin-ampufirt
3. SdiubimBiserica,sdneducemlabisericdin fiecaresambdtA seara,
s5-ifacnimic.Iartu decen-aiomordt-ope-ata?Eadoarnuarecruce".,pa,
duminica 9iintoatesfubftorile,
lnandminteci laSlujbaDumnezeiasc5paticipi
ean-arecruce,darcAnda iegitdin casbqi-aftcut semnulcruciiqi deatdta
toati Bisericacereasclgipamdnteascd.
n-ampututsd-ifacnimic". L-auintrebat$ipeal treileanecurat:,,Iartu dece
4. Sdfim ascultiitoriBisericii,adicdlui Fhistos:sdpdzimcustricte{ecele
ai cdscatgura?A ta e cutotul necredincioasd!". ,,Agaeste,darmaicd-sa
patruposturi,miercurigivineri;sdcitimrugdciuniledediminealigideseari;
i-a fbcutcruceinaintededrum i-a spus:,,Mergicu Domnul".in acest
gi
mamei, zilnicsi citimEvanghelia, Psaltirea, dupdposibilidli- c6r{iduhormicegti;
cazeunu amnici o putere:nu amdreptulsdincalcbinecuvdntarea
permanent sdspunemrug6ciunea inimii: ,,DoamneIisusellristoase,Fiul lui
pentrucdeaestedela Dumnezeu".
Dumnezeu miluieqte-m[pemine,pdcdtosul", precumgi ,,Ndscdtoare de
Creqtinulnutrebuiesdseatingddenimic- demincare,dehaine,deorice
obiect,firb a-l insemnacusemnulcruciiqitrebuiesdfacdacestlucruffu5a- Dumnezeu Feciomd, bucurd-Te...".
I afiqa,ci cucredinti. 5.Deindatdceaparein sufletp5catul, imediatsdl mdrtwisimlui Dumnezeu
intr-om5n6stire demaicio maicda ieqitin livadd,aruptunfruct9i,fErda-i qiin chipvdditsdprimimdezlegare dela duhovnic.
facesemnulcrucii,incepusbJminince cu ldcomiegiin eaa intratdracul. 6. Acasi,in familie,in oricesocietate, undeneafl5msi fim pentrutoli
Maicaalipat aga,incdtatrebuits[ vindpreotul.VdzdnduJ,draculincepusd exemplu,iarnuispitd:in toatesdneabfinem;sdnupermitemsdsemanifeste
strige:,,Eunu-svinovat!Nu-svinovat!Stdteam pefructe,iareaainceputsd patimile9iviciilenoastre;sdnestrdduimsdle dezrldlcindm.
le mdnAnce, nule-aficut cruce,aqaamintratin ea!"Fiecarecreqtinigiduce9i Domnul,vdz6ndtendinlanoastrlsprevirhrte,sfinlenie,nevaajuta,neva
cruceasa duhovniceascd. Deja am vorbit despreaceeac[ toatdviala da puteri casdnecurSlimsuflehrlqimintea.
pdmAnteascd aacelorpecareDomnulii alegepentruviaiavegnic[9ifericiti, ,,Dacdmdveimintui,mdvoimhntui",zicecuviosulEfremSirul.,DacdMi
einsot'tddeboli 9iscfube.,Calealui Dumnezeuinsearnnd crucezibti-c-!"
spuoe iubegte cinev4vapdzicuvdnhrlMeu,9iTat6lmeuil vaiubi qivomvenila el qi
Cuv.IsaacSirul. vomfacelocagla el" (Ioan14,23).
86 Cu n () i (' r; t e Du mn e z e u

Pdrinfinogtiaumogtenit uedinlaortodoxA cumari$rcrilioii:eaest€scdldad


in s6ngele muceniciloa infieratd(imprimatn) cutierincins,pcnlrueaaupetimit
milioanedecredinciogi in Dumnezeu.
Primii cregtiniaustatpenfrucredinfipdndla slngc.
Iad m exemplu. ln vruneaprigoanei toatebisericilcenruinchisegicreqtinii
ST]MARUL
eraunevoifisdsdvdrqeascd SlujbeleDumnezeiegti in cahcombesauin cdmp.
Odad,impnratulaporuncit:toJiceicarevor fi pringiin timpulslujbeisdfie
uciqi.Un comandant deogti,fiindbunla suflet,lc-aclatdcvestecregtinilor DINPARTEA AUTORULUI
despreaceasta, i-a preintAmpinat. Diminealael cuostagiiseaflain preajma
oragului;in acesttimp o femeiecuun pruncin bra{ea iegitdin cas[9i in Partea I
grabi seindreptasprecdmp.Conducltorulo vizu gi didu poruncisdfie
opritd9i adusdinaintealui. Au adusfemeiagiconducdtorul deogtio intrebi 4 DISPLNA
incotro line calea.,,In c0mp",rdspunseea.,,Pentruce?", ,,La Slujba 7 iNcppururorspurEr
Dumnezeiasci".,,Dartr.rn-aiauzitcdimpiratul aporuncitsi vdexecutepe
8 ALBINELE
to!i?" ,,Am auzit". ,yA.tunci pentrucete duciincolo?",,Vreausbpdtimesc
pentruFkistos".,,Iatdcum! Ei bine,tu vrei sdpitimegti pentruHristos,iar 10 DARVINISMUL
prunculpentrucel-ai luat?",,Pentru cagi el sdpdtimeascd. EunupotsbJ 1l DESPRENAilJRA
las".Acestecuvintel-autulburataddnc pe conducdtorul deogtigiel s-adus l4 PAUZA
la impdratqi i-aspus:,,FEcuminecewei, dareumaimult n-osi-i maiomor t5 PUTEREANEPATRT]NSA
pecregtini"9i i-a povestitdespreaceafemeie.
A5aaupdtimitpentrucredinlistdmogiinogtri,iarnoiamprimit-ofrrd nici t6 CARTEANATURtr... CINE ESTE AI]TORUI EI?
o platd,gratuit.$i avemdatoriasdo transmitem copiilornoqtri,iarcopiii- 18 CALEASPREDUMNEZEU
altorgenerafii,pdndla aDouaVenirealui llristos. 28 RATIONALULINNATURA
SdnestriduimdarsEfim credinciogi lui tlristos9iBisericiiLui pdndla 29 FIINTA RATIONALA _ CREATORUL
moarte,sI fim adevdrat'ostaSiai lui Fkistos,canici o liicd saufalsdruqinesd
nuneimpiedicein caleasprecer,pentruci acoloePatriain carenecheamd
30 iuoorBrnsrulMArruHrN
penoi l{ristos.El, inv6litorul, apdtimitSingur9itofi uceniciiLui trebuiesd 31 FUGALITTALT$ULER
treacdpeaceasticale.Pecinetotugisi ascultlmmaimult:peDumnezeu sau 32 COMPLEXITATEAMINTINATA A ORGANISMULUI
peoameniicareneincurcdsine mAntuim? ,,Intotdeauna trebuiesdfim gatasd 33 CINE A CREATCELULA?
murimpentruFlristos",ziceSf IerarhIgnatieBreanceaninov.
36 PLANURILE $I LEGILE iN NAruRA
' E dedatorianoastri creqtineasci nu numaisi nemintuim, ci sI ne 37 NOUL MATTUHIN,CEL CARE $I-A SCHTMBAT
ingrijim gidesufletulaproapeluinostru.Daci aceastlcartemodesti!i-
a fostdefolos,transmite-oqi altora.E piicats-olii subobroc* fie caea CONVINGERILE
si serveasciqi altora spremintuire.
Parteaa doua
39 DESPREDUMNEZEU
39 DESPRESFANB TNSIME
40 CUMAAPARUTLUMEA
42 DEUNDE A APARUTOMUL?
43 DESPRESUFLET
47 DESPRECREDINTA
52 DESPREMOARTE $INEMURIRE
53 DESPREINVIEREA MORTILOR

Partea a treia
57 CALEA SPRETTAANTUINE
58 DESPRESMERENIE
60 DESPREOSANONE
61 DESPREDRAGOSTE
62 DESPRECASTITATE(CURATIE)
64 DESPRENECAZURISI BOLI
65 DESPREPOCATNTA
69 DESPREVIATAVIRTUOASA
72 DESPREPRIETENIACU LI]MEA
75 DESPRERUGACIT]NE
79 DESPR-EBISERICA
81 DESPREIMPARTA$ANIE
82 DESPREPOST
84 DESPRESFANTACRUCE$I SEMNUL CRUCII
85 CEENECESARPENTRUA FIPRIETENI
AILUIHRISTOS