Sunteți pe pagina 1din 3

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor media audiovizuale

Denumirea organizației contractante: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova).
Sediul organizației contractante: orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr. 14, raionul Cimișlia, MD-4101,
Republica Moldova, ldamoldova@aldaintranet.org.
Persoana de contact: Nicolae Hristov, Manager de proiect LDA Moldova, tel: (+373)79775515, e-mail:
nicolaehristov@gmail.com.
Obiectul achiziției: servicii media audiovizuale.
Limba de lucru: limba română.
Tipul contractului: Prestări servicii.
Perioada prestării serviciilor: iulie 2021 – iulie 2022.
Context: Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția
drepturilor omului” este implementat de AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova) în
calitate de organizație beneficiară în contextul implementării Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea
eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu
suportul financiar al Suediei.
Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor
omului” are drept scop să contribuie la apărarea drepturilor grupurilor social vulnerabile din raionul
Cimișlia prin consolidarea accesului la instituțiile de drept pentru a-și îmbunătăți situația socială.
Cerințele față de serviciile solicitate:
Compania selectată va realiza următoarele sarcini și tipuri de servicii:

Denumire produs
Parametri Responsabilitățile companiei
final
Producerea articolelor multimedia
de la evenimentele proiectului „LDA
Moldova în sprijinul persoanelor cu
Text, fotografii, video, podcast-uri dizabilități și marginalizate privind
12 articole multimedia (audio), infografice ș.a. elemente protecția drepturilor omului” din
inovative multimedia; raionul Cimișlia. Coordonarea cu
LDA Moldova. Difuzarea pe
website/rețeaua socială Facebook al
organizației LDA Moldova.
4 spoturi TV multimedia Durata: până la 1 minut; Elaborarea mesajului; elaborarea
privind pașii/etapele de Format grafic: INTRO; scenariului; coordonarea
interacțiune a persoanelor Stilistica filmărilor: reportaj conținutului cu echipa LDA Moldova;
vulnerabile (dizabilități în format compatibil cu producerea spoturilor în limba

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
fizice, persoane în etate, rețelele sociale și TV; română și/sau rusă (dacă va fi
persoanele condamnate, Formatul filmărilor: digital, necesar); pregătirea spotului în
victimele infracțiunilor calitate minimă: HD (High format pentru TV și online.
comise cu violență) cu Definition). Asigurarea traducerii în limbajul
instituțiile de drept și semnelor.
accesul la justiție a
grupurilor vulnerabile și
marginalizate în raionul
Cimișlia
*(cu
traducere/interpretarea
mimico-gestuală)

Elaborarea mesajului; elaborarea


3 spoturi video privind
Durata: până la 1 minut; scenariului; coordonarea
explicarea drepturilor
Format grafic: INTRO; conținutului cu echipa LDA Moldova;
persoanelor cu dizabilități
Stilistica filmărilor: reportaj producerea spoturilor în limba
de auz privind drepturile
în format compatibil cu română și/sau rusă (dacă va fi
acestora în calitate de
rețelele sociale și TV; necesar); pregătirea spotului în
victimă, martor sau
Formatul filmărilor: digital, format pentru TV și online.
invinuit/contravenient
calitate minimă: HD (High Asigurarea traducerii în limbajul
într-un dosar penal sau
Definition). semnelor.
contravențional;
4 dezbateri publice
televizate privind
constatările Raportului
”Accesul la justiție ale
Elaborarea scenariului; coordonarea
grupurilor vulnerabile și Durata: 45 - 50 minute, cu
conținutului cu echipa LDA Moldova;
marginalizate din raionul implicarea profesioniștilor din
pregătirea emisiunii în format
Cimișlia”, cu implicarea Platforma de Dialog pentru Accesul
pentru TV și online. Difuzarea
profesioniștilor din la Justiție Cimișlia, experți,
Emisiunilor în eter TV în prime- time
Platforma de Dialog pentru reprezentanți ai societății civile.
cu reluare a doua zi. Asigurarea
Accesul la Justiție Cimișlia
traducerii în limbajul semnelor.
privind constatările și
recomandările studiului, cu
referire la categoriile de
persoane vulnerabile și
marginalizate.
Difuzare spoturilor TV și Asigurarea difuzării spoturilor cel
Durata: 60 de zile
articolelor multimedia puțin în raza raionului Cimișlia.

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie 2021 – iulie 2022.

Aspecte organizaţionale: Contractantul îşi va desfăşura activitatea sub supravegherea directă a echipei
LDA Moldova. Contractantul va activa în afara oficiului LDA Moldova şi va participa la toate şedinţele ce
vizează realizarea spoturilor video. Structura şi conţinutul produselor vor fi elaborate reieşind din cerinţele
LDA Moldova.

Candidaţii eligibili: Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în
prestarea serviciilor media audiovizuale.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

2
Cerinţe faţă de oferta financiară: Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în MDL, cu
aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere.

Cerinţe specifice faţă de candidaţi:


- experienţă în domeniul artelor vizuale;
- experienţă în elaborarea spoturilor video;
- abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși.

Dosarul de aplicare va include:


- Portofoliul companiei aplicante: CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate
din ultimii 2-3 ani;
- Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
- Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Agenția Servicii Publice;
- Declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de excludere şi absenţa conflictelor de interese;
- Termenul executării şi livrării produsului solicitat;
- Ofertă tehnică, care va descrie viziunea aplicantului;
- Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor per unitate și totalul.

În procesul de prestare a serviciilor de consultanță va fi delegată o persoană responsabilă din partea


organizației LDA Moldova pentru a asigura comunicarea activă cu contractantul în vederea implementării cu
succes a activităților respective.
Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor)
final.
Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică
ldamoldova@aldaintranet.org cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului
„Concurs de achiziție servicii media audiovizuale”.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 5 iulie 2021, ora 18.00 Dosarele expediate după expirarea
termenului limită vor fi respinse.
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon (+373)79775515 sau la adresa de
e-mail: ldamoldova@aldaintranet.org, persoana de contact Nicolae Hristov.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.