Sunteți pe pagina 1din 5

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL IALOVENI
coNSrLruL coMUNAL ziivrnnnNr

DECIZIE nr.3/07
din 03 .06.2021

,, Cu privire la neconformitdlile depistate in procesul de


executare a lucririlor de reabilitare a drumului central din
satul Zimbreni prin proiectul ,,Coridorul 16, Sectorul de drum:
G1 05- CosteEti-Tipala-G1 06"

In conformitate cu prevederile art. I4(2) al Legii privind administratia publicd


locald nr. 436 - XVI din 28.12.2006, examindnd informalia prezentatd, avdnd avizul
comisiei de specialitate,

S-A DECIS:

1. Se ia act de neconformiti!ile depistate in procesul de executare a lucrdrilor de


reabilitare a drumului central din satul Zimbreni prin proiectul ,,Coridorul 16,
Sectorul de drum: G105- Costeqti-Tipala-Gl06.
2. Se susline activitatea primdriei in vederea implicdrii gi soluliondrii prbblemelor
apdrute in urma depist[rii neconformitalilor depistate.

Pregedintele gedin - Ion Afanasie


Contrasemneazd:
Secretarul Consili
comunal Zimbreni Ana Dogaru
REPUBLICA MOLDOVA PECITYBJII4KA MOJIAOBA
Primdria comunei Zimbreni llpurr.lepua KoMMYHbI 3sru6Peul
Raionul Ialoveni -froseHcroro Paftoua

-^ -L---: -^:^-,,r r^r^.,^-: MII-6R?1 flnonencxr,rfioafiou. ceno 36IMOpeHE

.f A PL Ztm eni
irr1ffiW #' t4'&fl:;';:l: "'l;l'
br

1. Continuarea qanfului proiectat din beton la km 15550 (partea stdngd) cu


aproximativ 15 metri pane la qanful existent la str. Pugarilor;
2, Construclia unui pode! la intrarea la bunul imobil ce aparline cet. Jonu Ion Ion
(k- 15550 partea stdngd);
3. Construclia unui pode! la drumui ce duce spre bunurile imobile ale cet. Cibotari
Vlad Ei Tocitu Olga (km 15470 partea.stdngd);
4. La km 15550-15610 (partea dreapt6) de proiectat 9an1 pe o lungime de
aproximativ 90 m.1., dintre cafe 60 m.l. pentru preluarea apelor pluviale de pe
drumul G105, qi 30 m.l pe l6ngd drumul lateral pdnd la limita de proprietate
(gard din sArm6) qi incepe terenul agricol;
5. Construclia a2 podele la Ciorba Ecaterina qi Cirlan Anna;
6. Lakm 15835 (partea stAngd) acces in curte imobil existent;
7. Lakm 16080 (partea dreapt6) acces in curte imobil existent;
8. La km 16020-16150, pode! apele pluviale de pe partea carosabilb sd fie
-
descdrcate pe l6ngd drumul lateral de la km I 6154 gi in acest sens sd fre amenajat
un Ean! pe lAngd drumui lateral p6nd la qanluI existent;
9. Lakm 16030-16100 de betonat canalul de scurgere a apelor;
10.De exclus din proiect direclionarea apelor de pe drumul central la km 15700 9i
dinspre km 16350 in proprietatea privatd a cet. Lunca Ion;
I l.De construit un pode! dintr-un tub cu diametrul de 2000, prin care se va scurge
apa din proprietatea privatd a cet. Lunca Ion in canalul ce se va addnci spre
Anghel Vera. De asfaltat sectorul de drum pAnd la acest pode! - 100 m.l.
l2.La km 16400 rdmAne podeful existent qi de prelungit zidurile in partea din aval
pentru sprijinirea drumului de acces qi a terenului invecinat proprietate privat6;
Partea stAngd - construclie stalie de agteptare transport public;
13.Acces in curte proprietate privati la km 16500;
14.De exclus pe partea dreaptd la km 16468 intrarea la fAntAnS;
l5.Drumurile laterale la km 16526-16552 partea dreaptd - intrucdt pavajul existent
este in stare bun6, construclia sd se limiteze in zona de iegire, astfel ca lucrdrile
s5 fie executate doar pe lungimea prevdzutd cu asfalt;
I6.La km 1 6832 de efectuat lucrdri la perelii de sprijin;
17.La km 16680-17350 (partea stdngd) de prevdzut inlocuirea trotuarului existent Ei
accesele la proprietdli (7);
18.La km 17030 (partea dreapt6) de defriqat copacii, de addncit drumul qi de asfaltat
pe o lungime de 60 m.l.;
, Nlv
periata
(partea dreapt6)- renunlare la rigola dreptunghiular6
rg.Lakm 16g30_17000 din beton(rigold carosabil')
prev'zut de
cu pl6ci pr.-iu-urirute
cu beton, acoperit'
pe
bordurei Ei a canalelor de scurgere
refbcut
iar acolo unde este necesar' de
cotele;
De asfaltat dintre pare
dru ul dlntre si p'i*1111,*^31n:,::tffi:'.,1;ffr1fi
parc ir Prtr'errv' -- -iai" ,lffi$
Z:.Deasfaltat
t: dlt:::11: cavzastaliondrii tehnicii
;.*;i spre oficiul Po!tal'-1:outt:? oi
"' *in zilete de odihnd qi " a

ffi:T*t:'.1,#,iJ[ttT:,s#Tt-t,'^^^'^ ::t$f, #',


f.j;:"1ilffT1;#'?'?'i'"niffiT':T.?y1
, $'i:Xil* 31T,f;:'f.i f#;f dreaPt6);
It, v \vs"--
**rir#i;l
"':,P;;t*r
stdngd); ra km t72es

(partea 15561 @artea


91txa i

Daniel Jonu
Primar
REPUBLICA MOLDOVA PECnyBJII,IKA MOJIAOBA
flprarurepux KoMMyHbl 3rrrvr6peur
Primaria comunei Zimbreni
Raionul Ialoveni -fnoseHcxoro PaftoHa

ffil<s3 l, tno""oxufi pafton, celo 3rtu6peur


tvfO<831, satul Zimbreni, raionul Ialoveni

nr. /4/ din


Ad.ministru(ia de Stat u Drumurilor

Stimate director general'

in speranla soluliondrii problemelor abordate de locuitorii satului Zimbreni,


apdrute la iucr[rile de r]eabilitare a drumului central din satul Zimbreni
prin proiectul
am avut mari aEteptdri
,,'Coridorul 16, Sectorul de drum: G105- Costeqti-Tipala-G106",
la un r6spuns constructiv gi oorespunzdtor. Cu pdrere de rdu, anal\z?tnd cu atenlie
scrisoarea nr. 05-0413061 din 21.05.2021, aproximativ la toate poziliile
avem un
mult, in
rdspuns evaziv, care nu vine sd satisfacd cerinlele locuitorilor satului, ba mai
unele cantri, creazddisconfort qi pune in pericol siguranla imobilelor din aliniamentui
drumului. Noud ni se solicitd sd venim cu
Cu pdrere de rdu, primdria nu dispune de
permitd din bugetul, Ei aqa modest, sd an
studiu Ei sa vin6 cu argumentare tehnic6, c
lipsei d. .o*rrricare a organelor comp faza de studiu
acestui drum. Dacd am fi oblinut o co entd in faza de
siguranla nu s-ar fi ajuns sd se constru m care sd cre
locuitorilor satului. Eram ferm convinEi, cd dupd adreslrile noastre, organele
competente sd se implice pentru adaptarea proiectului la condiliile din teren
qi

cerinlele locuitorilor in limita normelor, Ei anume:


- Continuarea qanplui proiectat din beton la km 15+550 cu aproximativ 15 m
pAn6 la ganlul existenf de pe str. Plugarilor -se indicd cd propuri6rea nu este
suficient de motivata Ei argumentatd Ei cd debitul de apd in acest sector este mic.
Dar unde se va evacua apa de pe canalul cu o lungime de 500 metri ce vine de
pe str. flugarilor?
- 'foOegoi tu gorpoddria cet. Jonu Ion la km 15+550 - proprietarul a improvizat
intrarea. Cum va intra pe sectorul ce-i aparline, dac6 nu va fi pode!?
- Construclia unui podef la drumul ce duce spre bunurile imobile ale cet. Cibotari
Vlad Ei Tocitu Olga (km 1 5470 partea st6nga) Ei spre terenurile agricole - Pe
unde va fi accesul spre aceste bunuri imobile, dacd nu va fi construit pode!?
- La km 15550-15610 (partea dreaptd) de proiectat $an! pe o lungime de
aproximativ 90 m.1., dintre care 60 m.1. pentru preluarea apelor pluviale de pe
drumul G105, Ei 30 m,l pe ldngd drumul lateral pAnd la limita de proprietate
(gard din s0rma) qi incepe terenul agricol- nu avem specialiEti in asemenea
dorneniu:
- Construclia podelului de acces in gospoddria cet. Cirlan Ana la km 15+600 Ia
drumul lateral - este parte a proiectului. De ce nu s-a luat in vedere?
- La km 16020-16150, podet - apele pluviale de pe partea carosabile s6 fie
descdrcate pe lAngd drumul lateral de la km 16154 qi in acest sens sA fie
amenajat un gan! pe l6ngd drumul lateral pAnd la Eanful existent - raspuns
evaziv, nu s-au luat in vedere toate propunerile noastre ( apa pluvialS de pe
drumuri unde se va acumula gi unde se va scurge? ) ?????
- La km 16030-16100 de betonat canalul de scurgere a apelor - la ce fel de
examinare este transmisd, nu este nimic clar ???
- De exclus din proiect direclionarea apelor de pe drumul central la km 15700 qi
dinspre km 16350 in proprielaleaprivati a cet. Lunca Ion- raspuns evaziv???
- De construit un pode! dintr-un tub cu diametrul de 2000, prin care se va scurge
apa din proprietatea privatd a cet. Lunca Ion in canalul ce se va ad6nci spre
Anghel Vera. De asfaltat sectorul de drum pdnd la acest pode{ 100 m.l.- -
raspuns evaziv???
- Pdstrarea podeluiui existent gi consolidarea albiei gi taluzurilor din aval cAnd
-
va fi examtnarea?
lJ - Excluderea accesului la fdntdnd la km 16+468 - este f0ntAnd personald;
- Consolidarea perelilor de sprijin la km 16+832 - cAnd se va examina problema,
pentru cd s-au inceput lucrdrile qi s-a sdpat qanlul p6nd sub perelii casei cet. Leu
Ion Ei a drumului de acces spre gospoddria cet. Jonu Tatiana? Unde se va
evacua toatd apa care va trece pe sub acest pod???
- De adAncit canalul care duce spre rdul Botna de la km 1 6+832 este necesar
-
pentru a se evacua apa care trece sub podul care se construiegte. in caz contrar
apa se va duce in gospoddriile proprietarilor.
- La km 17030 (partea dreaptd) de addncit drurnul qi de asfaltat pe o lungime de
60 m.l' trebuie de adAncit cota drumului, pentru cd apa sd poatd curge de la
-
podul construit din 2 tuburi. Astfel apa va staliona pe un nivel % din diametrul
podului de 1,2 m. Deoarece drumul care este acuma asfaltat , ca rezultat podul se
va ndmoli. Pe unde va aurge apa pe o lungime de 60 m trebuie de- asfaltat
-
drumul din nou. Mai mult ca atdt, in procesul de construclie a po$efului s-a
a'
deteriorat drumul menlionat pe o lungime de circa 2Om. Cum de rezolvat?
- Anularea rigolei din beton la km 168+30-17+000 - nu avem specialist in
domeniu pentru argumentarea tehnicd a problemei, dar socotim cd este necesar;
- De exclug construclia a trei opriri: la km 16+870 (partea stdngd); la km l7+2g5
(partea:stdngd) qi la km 15+561(partea dreaptd) nu sunt necesare aceste sta{ii,
-
pentru cd nu este mare flux de pasageri in aceste zone;
- De revenit Ia axa inliald ta km 15+885 16+060 se apropie drumul de casele
- -
proprietarilor pe partea stdng6, iar pe partea dreaptd rdmdne teren nefolosit, ce
creazd, un aspect neplicut gi revoltd din partea locuitorilor.

Totodatd ne rezervdm dreptul s5 solicitdm instanlelor superioare impli carea


pentru sol blemelor date.

Daniel Jonu