Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALA CENTRALA

A REPUBLICII MOLDOVA
str.Vasile Alecsandri nr. I 19. MD 20l2 Chi$indu, Republica Moldova
tel. (+373 22) 251-451. lax l+37 3 22) 234-041
www.cec.md. c-mail: inlb(ilcec.md

NT.CEC-St_fufl din /n f
/ r.Lzt-/'e 202

Partidul Politic ,,Partidul Ac{iune ;i Solidaritate"

Prin prezenta vd informdm cd la data de l9 iunie 2021, PARTIDUL poLITtc NOLIA


OPTIUNII ISTORICA a depus la Comisia Electorald Centrald un demers prin care solicitd
inregistrarea simbolului electoral pentru imprimare in buletinul de vot la alegerile parlamentare
anticipate din I 1 iulie 2021.
Simbolul electoral prezentat pentru imprimare in buletinul de vot reprezintd proiecpa
unui paralelogram, pe fundal orange, avand inscripfia abreviatd a numelui aprobat la congresul
IX al PARTIDULTJI PoLITlc NouA oplluNtt lsroRlCA din 16 mai t02 I - parridul politic
,,Alternativd Ei $anse" - ,,PA$", hotdrire publicati i' Monitorul oficial din 2l mai 202i nr.
122-128, imaginea simbolice este redatA in culoarea orange negru, conform anexei.
Jindnd cont de termenele restrdnse pe care le are CEC pentru examinarea dosarului,
solicitim respectuos prezentarea, pinr la data de 2l iunie 2021 ora 14:00, a poziliei privind
existenta unor eventuale similitudini cu simbolul partidul politic ,,particlul Acliurre 5i
Solidaritate".

Anexd: conform textului (2 file).

Pregedintele
Comisiei Electorale Centrale Dr. Dorin CIMIL

Ex.: Marian Puiu


Tel.:022-251 54

Democralia conteaxd
Comisia Elactorali Centrali
nun. Cfli$iild'u, str, V.Alecsantlri, 119

DEM€RS
eu privire la inregislrarea simbolului eleetoral al p,p, "Noua 0p{iune lsloricd",
care urmeazi si
fie inserat in buletinul de vot pentru alegerile parlarnentare di n 11 iulie 2021.

subsemnata, sve$ana OHESAR|, pregedinte at partidului p0iiric "NOUA OpTtuNE


lsToRlcA". v,
$olicit respecluos si dispuneti inregi$trarea simbolului electoral al Partidului potitlc "noue
0pTtuNE
ESTE TNVENTIA $t pRopRInrATEA p,4RTrDtJl'Lil
lsT0RlcA', care,
$l
REPREZTNTA nnoaicltA uNUr pARALELOGRAM, pE FLjNDAL
0RANGE,AVIND INSCR.IPTiA ABRIVtA1.A A NUMH|,Ut APROITAT
LA CONGRESUT. IX al PART'[DULIJI POLIT'IC "NOUA OPTIUNE
ISTORICA" din 16 MAt 2021 - pAR.ilD{_rl. pol.tTtc..Al.].ERNA.il\A
$t $ANSE" - ,"pA$", HOTARIRE PUBL|CATA iW n4ONtrOnul
OFICIAL DIN 2l MAI 2021, nr. 122-12t,IMAGINEA StMBOt.tCA
ESTE REDATA iN CULOAREA ORANCE NECRTJ.

varianta alb negru al simbolului electual pAg al pariidului p.p. ,,Noua optiune lstorici" pentru
inseratea simboluiui in buletinul de vot al alegerile parlamentare din 1 1 iulie 2021, sub nr. 21 , in dreptul
Partidului Politic 'Noua Opfiune lstoricS", care a bst inregistrat in calitate de concurent electoral de
c6{re Cornisia ebctoraH Centrald prin HotArirea nr. 5036 din 18 iunie 2021, esle prezontat p€ $upgrt
de hirtie, Anexa nr. I la preaentul demers, gi in format elechonic pe stikul alaqat la prezentui demeru,
Anexa nr, 2.

Cu respecl,

Preqedinto al Partidulul Politic "l,loua O$iuns lstorici',


al demetsului privind inrogistrarea simbolului electord al Pailidului politic "Noua gliune
fnela-yl
lstoricd'

PrEedinte al P.P. "Non Odiune lstorica'