Sunteți pe pagina 1din 1

_________________________________

(Unitatea de învăţământ-localitatea)
NR. ________/______________

A D E V E R I N ŢĂ

Adeverim prin prezenta că dl./d-na _________________________________, cadru didactic


în unitatea noastră, înscris(ă) la examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2021,
specialitatea _______________________ în urma evaluării anuale a activităţii didactice desfășurate
în anul şcolar 2019 – 2020, a obținut calificativul anual ________________.
Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul naţional de
definitivare în învăţământ sesiunea 2021.

DIRECTOR,
_________________________
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila
_____________________