Sunteți pe pagina 1din 1

_________________________________

(Unitatea de învăţământ-localitatea)
NR. ________/______________

A D E V E R I N ŢĂ

Adeverim prin prezenta că dl./d-na _________________________________, cadru didactic


în unitatea noastră, înscris(ă) la examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2021,
specialitatea _______________________, la data înscrierii, are o vechime efectivă de predare (ca
personal didactic calificat) de ____ ani____ luni ____ zile.

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul naţional de


definitivare în învăţământ sesiunea 2021.

DIRECTOR,
_________________________
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila
_____________________