Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2 la Metodologie – învățământ preuniversitar 2021-2022

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI
foto
FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
pentru admiterea românilor de pretutindeni
în învățământul liceal și profesional de stat din ROMÂNIA

Codul numeric personal Data naşterii ___-___-______


zz ll a a a a
Numele _________________________________________________________ iniţiala tatălui
prenumele _______________________________________________________ sex (M/F)
cu naţionalitatea ___________________ , cetăţenia________________________ , cu domiciliului stabil/ reședința (din
actul de identitate) în strada___________________________________________________________, Nr __________ ,
din localitatea _______________________________________________ , țara ________________________________ ,
absolventă/ absolvent a / al clasei a ________ de la unitatea de învățământ __________________________________
____________________________________________________din localitatea ________________________________ ,
țara ______________________ , promoția______________ (se trece anul finalizării studiilor), avand situația școalară:

1. Gimnaziul absolvit în România - cu participare la Evaluare naţională – EN


Media generala Media generala Media generala Media generala Media generala a claselor V- VIII
a clasei a V-a: a clasei a VI-a: a clasei a VII-a: a clasei a VIII-a: (ABS)

Media la limba Media la Media generala la Media de admitere ( calculata cu formula :


româna la EN: matematica la EN: EN: MA=0,2 x ABS + 0,8 x EN)

2. Studii gimnaziale finalizate în Republica Moldova sau altă țară - cu examen de absolvire a gimnaziului - AG
Media generala Media generala Media generala Media generala Media generala Media generala a claselor
a clasei a V-a: a clasei a VI-a: a clasei a VII-a: a clasei a VIII-a: a clasei a IX-a: V- IX (ABS)

Media la absolvirea gimnaziului - Media generala la absolvirea Media de admitere ( calculata cu


matematica (aceasta medie este cea de gimnaziului (de pe certificatul formula :
pe certificatul de studii gimnaziale la de studii gimnaziale) MEAG: MA=0,2 x ABS + 0,8 x MEAG)
disciplina de examen = matematică:

3. Clasa a VIII-a finalizată în Republica Moldova sau altă țară - fara examen de absolvire a gimnaziului- fără AG
Media generala Media generala Media generala Media generala Media generala a claselor V- VIII
a clasei a V-a: a clasei a VI-a: a clasei a VII-a: a clasei a VIII-a:

Date contact candidat: telefon______________________; adresa e-mail_____________________________________,

Solicit participarea la admiterea computerizată pentru optiunile pe care le trimit (încarc pe platforma de înscriere) odata
cu prezenta fișă.
Am luat la cunoștință faptul că în oferta de școlarizare sunt locuri alocate în învățământul liceal sau profesional
pentru care nu se asigura cazarea în cămin din cauza măsurilor de protecție împotriva SARS-CoV-2.

Semnătura părinte Semnătura candidat