Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Colegiul Economic “Partenie Cosma” Oradea

Proiect pentru obtinerea certificatului


de competente profesionale

Profesor coordonator:
Ec. Vonea Octavian-Mircea Elev:
Cozma Adina,
clasa a XII-a E

-2006-
Colegiul Economic “Partenie Cosma” Oradea
Profil: servicii
Specializarea: economic

Inventarierea
patrimoniului

Profesor coordonator:
Ec. Vonea Octavian-Mircea Elev:
Cozma Adina,
clasa a XII-a E
-2006-

2
ARGUMENT

Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie sa asigure


informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale, in vederea adoptarii de
decizii fundamentate din punct de vedere stiintific. Pentru realizarea acestui
obiectiv, o conditie fundamentala o prezinta concordanta deplina care trebuie sa
existe intre datele inregistrate in conturi si realitatea faptica existenta in unitate.
Mijlocul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si care
permite compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii, il
reprezinta inventarierea.
Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prin importanta
deosebita pe care o prezinta pentru activitatea practica a acestora.
In primul rand, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea si
organizarea evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale nou infiintate,
iar in al doilea rand, in decursul exercitiului, ea este determinata de faptul ca
intre datele contabilitatii si realitatea de pe teren pot sa apara anumite diferente, in
plus sau in minus, chiar si in conditiile unei bune organizari a evidentei operative
si contabile, datorita mai multor cauze dintre care mentionam: modificari
intervenite la elementele patrimoniale ale unitatii, fie ca urmare a unor cauze
naturale (cum sunt: uscarea, evaporarea, scaderea in greutate etc.), fie datorita unor
cauze subiective (ca de exemplu: masurari inexacte; sustrageri de mijloace
economice); neintocmirea sau intocmirea defectuoasa a unor documente;
neinregistrarea sau inregistrarea gresita in conturi a anumitor operatii; neglijenta si
neatentia gestionarilor care gestioneaza bunurile si valorile economice; etc.

3
CUPRINS

CAPITOLUL 1................................................................................................................................6
PREZENTAREA S.C. OPTIMEDIA S.R.L...............................................................................6
1.1. Scurt istoric.......................................................................................................................6
1.2. Denumirea, sediu, obiect de activitate, forma juridica.....................................................7
1.3 Evolutia principalilor indicatori.........................................................................................7
1.4 Organigrama......................................................................................................................7
CAPITOLUL 2................................................................Eroare! Marcaj în document nedefinit.
INVENTARIEREA.....................................................................................................................8
2.1 Definirea, obiectul, scopul si momentele obligatorii de inventariere................................8
2.2 Functiile inventarierii.........................................................................................................9
2.3 Clasificarea inventarierii..................................................................................................10
2.4 Etapele inventarierii.........................................................................................................11
2.4.1 Pregatirea inventarierii................................................................................................12
2.4.2 Inventarierea propriu-zisa............................................................................................13
2.4.3 Stabilirea si regularizarea diferenţelor la inventar.....................................................16
2.5 Documente utilizate pentru efectuarea inventarierii........................................................19
CAPITOLUL 3..............................................................................................................................19
CONTABILITATEA INVENTARIERII..................................................................................19
3.1. Inregistrari contabile generale privind inventarierea......................................................19
3.2 Studiu de caz privind inventarierea (monografie)...........................................................23
3.3 Concluzii si propuneri......................................................................................................23
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................25
ANEXE..........................................................................................................................................25

1. PREZENTAREA S.C.
4
1.1 Scurt istoric
1.2 Denumirea, adresa, obiect de activitate, forma
juridica
1.3 Evolutia principalilor indicatori
1.4 Organigrama
2. ASPECTE TEORETICE PRIVIND
INVENTARIEREA
2.1 Definirea, obiectul, scopul si situatiile in care se
efectueaza inventarierea
2.2 Functiile inventarierii
2.3 Clasificarea inventarierii
2.4 Etapele inventarierii
2.4.1 Pregatirea inventarierii
2.4.2 Inventarierea propriu-zisa
2.4.3 Stabilirea si regularizarea rezultatelor inventarierii
2.5 Documente utilizate pentru efectuarea
inventarierii
3. CONTABILITATEA INVENTARIERII
3.1 Inregistrari contabile generale privind
Inventarierea
3.2 Studiu de caz privind inventariere
(monografie)
3.3 Concluzii si propuneri
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

5
CAPITOLUL 1

PREZENTAREA S.C. OPTIMEDIA S.R.L.


1.1. Scurt istoric

Firma “OPTIMEDIA” este prezentă activ pe piaţa tamplariei PVC inca din
anul 1996, acumuland o importanta experienta in acest domeniu. In prezent ocupa
un segment important al acestei piete din NV tarii.
Din anul 2002, S.C. OPTIMEDIA S.R.L. este certificata de catre Societatea
Romana de Asigurare a Calitatii ca are implementat si mentine un sistem al
calitatii conform conditiilor standardului ISO 9001:2000 pentru activitatea de
productie, montaj si comercializarea tamplariei PVC cu geam termopan.
In cei peste 9 ani de activitate s-a realizat o gama larga de lucrari care
dovedesc profesionalismul si experienta S.C. OPTIMEDIA S.R.L.:
- hale si sedii pentru magazine si firme din judetele Bihor, Cluj, Satu Mare,
Maramures, Suceava, Iasi, Alba, Sibiu, Mures, Hunedoara si Salaj;
- sedii banci;
- show-room pentru prezentare autoturisme;
- sedii pentru 14 Cooperative de Credit din judetele Bihor;
- sediul Camerei de Comert din Baia Mare;
- tamplarie PVC la locasuri de cult;
- apartamente, case, vile pentru persoane fizice etc.

6
1.2. Denumirea, sediu, obiect de activitate, forma juridica

Denumirea societatii este “OPTIMEDIA” S.R.L.


Sediul societatii este in Romania, judetul Bihor, localitatea Oradea, str.
Johan Strauss nr. 19, si va putea infiinta sucursale, filiale, agentii sau reprezentante
in orice alta localitate din tara sau din strainatate, cu respectarea conditiilor de
forma, publicitate si inregistrare.
Obiect de activitate
Forma juridica a societatii este societate comerciala cu raspundere limitata.

1.3 Evolutia principalilor indicatori

Anul Cifra de afaceri Numar salariati


(RON)
2001 3.150.000 52

2002 5.290.000 68

2003 6.850.000 74

2004 10.710.000 97

2005 11.010.000 117

1.4 Organigrama

7
CAPITOLUL 2

INVENTARIEREA
– procedeu al controlului gestionar al patrimoniului -

2.1 Definirea, obiectul, scopul si momentele obligatorii de inventariere

Din punctul de vedere al contabilitatii, inventarierea este un procedeu de


verificare faptica, valorica si cantitativa sau numai valorica a existentei si starii
mijloacelor economice, a creantelor si datoriilor unei unitati patrimoniale, la un
moment dat.
Obiectul inventarierii il constituie:
 elemntele patrimoniale proprii;
 bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau
fizice;
 bunurile aflate la terti.
Scopul:
 determinarea reala a patrimoniului;
 asigurarea integritatii patrimoniului;
 repartizarea in timp a cheltuielilor si a veniturilor;
 constatarea cresterilor sau deprecierilor valorilor contabile ale elementelor
patrimoniale prin stabilirea valorii acuale si a valorii de utilitate;
 stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale care sunt aduse ca aport in
natura la capitalul social.
Momente în care se efectueaza inventarierea:
Inventarierea se efectueaza, in mod obligatoriu, in urmatoarele momente:
a) la inceputul activitatii unei unitati;
b) cel putin o data pe an, pe parcursul functionarii unitatii;
c) in cazul fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii unei unitati;
8
d) in cazul calamitatilor naturale sau al unor cazuri de forta majora;
e) in cazul predarii-primirii gestiunii
f) in cazul spargerii sau la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii
controlului;
g) in cazul modificarii preturilor bunurilor;
h) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot
fi stabilite cert, decat prin inventariere.

2.2 Functiile inventarierii

Inventarierea indeplineste urmatoarele functii:


a. Functia de control a concordantei dintre informatiile furnizate de
contabilitate si realitate. Prin compararea situatiei faptice, stabilita prin
inventariere, cu situatia scriptica din contabilitate se stabilesc plusurile si
minusurile de inventar si se iau masuri in vederea punerii de acord a soldurilor
scriptice cu realitatea, in vederea delimitarii rspunderilor si a intaririi ordinei in
gestionarea patrimoniului. Cu ajutorul inventarierii se identifica bunurile
inutilizabile, comenzile sistate, creantele vechi si neincasate, etc si pe aceasta baza
se iau masuri pentru preintampinarea sau limitarea pagubelor, pentru cresterea
vitezei de rotatie si sporirea eficientei.
b. Functia de stabilire a situatiei nete si a rezultatului exercitiului.
Inventarierea este punctul de pornire si de inchidere al oricarui exercitiu financiar.
Pe baza inventarierii se deschid conturile si tot pe baza inventarierii se inchid si se
definitiveaza bilantul contabil.
Situatia neta a patrimoniului = Active inventariate – Datorii inventariate.
Daca se face abstractie de modificarea aportului proprietarului la capitalul
social, atunci rezultatul net se determina in functie de variatia situatiei nete astfel:

9
Rezultatul net = Situatia neta de la sfarsitul exercitiului – Situatia neta de la
inceputul exercitiului
c. Functia de calcul si evidenta a stocurilor, consumurilor si
vanzarilor.Unitatile patrimoniale mici si mijlocii pot folosi pentru evidenta
stocurilor metoda inventarului intermitent. In aceasta varianta de lucru se
inregistreaza in conturile de stocuri numai stocurile initiale si finale ale
elementelor patrimoniale resprective, iar intrarile din cursul lunii se inregistreaza
in conturile de cheltuieli corespunzatoare.In aceste conditii, inventarierea de la
sfarsitul fiecarei luni sta la baza determinarii iesirilor din depozite (a consumurilor
si a vanzarilor) astfel:
Iesiri din depozite = Stocuri initiale + Intrari din cursul lunii – Stocuri finale.

2.3 Clasificarea inventarierii

Inventarierile ca procedeu al metodei contabilitatii se clasifica dupa urmatoarele


criterii:
a) Dupa momentul in care se efectueaza se deosebesc:
Inventarierile periodice – se efectueaza periodic (luna, trimestru) conform
unei planificari proprii intocmite de catre fiecare unitate patrimoniala. Frecvanta
acestor inventarieri se stabileste in functie de particularitatile fiecarei gestiuni si de
ritmul miscarii elementelor patrimoniale.
Inventarierile anuale – sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea
conturilor si intocmirea bilantului.
b) Dupa sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale se deosebesc:
Inventarierile generale – cuprind toate elementele patrimoniale aflate in
patrimoniul unei unitati.
Inventarierile partiale – cuprind numai unele elemente patrimoniale
(materiale, marfuri, produse) sau numai unele gestiuni din unitatea respectiva.

10
c) Dupa modul in care se efecueaza, sunt:
Inventarieri totale – se extend asupra tuturor sortimentelor care formeaza un
element patrimonial (sortimente de materiale, sortimente de produse) sau asupra
tuturor bunurilor dintr-o gestiune, indifferent de natura lor (mijloace fixe, obiecte
de inventar, marfuri).
Inventarieri prin sondaj – cuprind numai unele sortimente sau numai unele
bunuri dintr-o gestiune.
d) In functie de conditiile in care se desfasoara inventarierile sunt:
Inventarieri ordinare – au, de regula, un caracter normal, planificat.
Inventarieri extraordinare – sunt impuse de anumite situatii de exceptie,
cum ar fi:
 In cazul predarii-primirii gestiunii;
 La cererea organelor de control;
 Cu ocazia modificarilor preturilor;
 Cu o cazia divizarii sau comasarii de gestiuni;
 In urma calamitatilor si a altor cazuri de forta majora;
 Cand exista indicii de plusuri sau minusuri in gestiune.

2.4 Etapele inventarierii

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine


administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia
gestionarii patrimoniului.
Administratorul numeste prin decizie scrisa comisiile de inventariere, care
trebuie sa fie formate din cel putin doua persoane cu pregatire corespunzatoare
tehnica si economica. Din comisiile de inventariere nu pot face parte: gestionarii
depozitelor supuse inventariereii si contabilii care tin evidenta gestiunii respective,
cu exceptia unitatilor mici; gestionarul are, insa, obligatia sa asiste la desfasurarea
inventarierii.

11
Inventarierea patrimoniului se poate efectua atat prin salariati proprii, cat si
pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane fizice sau
juridice.
Inventarierea este o lucrare complexa care se deruleaza in mai multe etape:
 Pregatirea inventarierii;
 Inventarierea propriu-zisa;
 Stabilirea si inregistrarea in contabilitate a diferentelor costatate.

2.4.1 Pregatirea inventarierii

Pregatirea inventarierii este o etapa premergatoare inventarierii propriu-zise.


In cadrul acestei etape etape se iau o serie de masuri organizatorice si se executa
unele lucrari contabile.
Printre lucrarile de natura organizatorica se pot mentiona:
 se constituie prin dispozitie scrisa a conducatorului unitatii o comisie
centrala de inventariere si mai multe subcomisii in functie de numarul de
gestiuni ce urmeaza a fi inventariate;
 se sigileaza caile de acces in gestiuni, cu exceptia locului in care incepe
inventarierea;
 se cere gestionarului o declaratie scrisa din care trebuie sa rezulte: daca are
in gestiunea sa bunuri nereceptionate sau bunuri care nu apartin gestiunii;
daca are documente de predare-primire a bunurilor care nu au fost operate in
evidenta sa operativa sau nu au fost predate la contabilitate; daca a primit
sau predate bunuri fara sa se intocmeasca documentele necesare; daca are
cunostinta de avidenta unor plusuri sau minusuri in gestiune;
 se sisteaza operatiunile de intrare-iesire a bunurilor din gestiune;
 se identifica locurile in care ar putea fi depozitate bunurile care se
inventariaza si se sigileaza;

12
 se grupeaza bunurile ce urmeaza a se inventaria pe sortimente si pe categorii
de preturi. Se aranjeaza separate bunurile degradate, bunurile primate in
custodie, spre reparare sau pastrare;
 se verifica daca aparatele de masura sunt in buna stare de functionare.
Lucrarile pregatitoare ale inventarierii de natura contabila cuprind:
 se asigura inregistrarea tuturor operatiunilor in contabilitatea sintetica si
analitica si in evidenta operative condusa in cadrul gestiunilor (fise de
magazine, rapoarte de gestiune, etc);
 se verifica exactitatea inregistrarilor prin confruntarea informatiilor din
contabilitate cu cele din evidenta operative si prin intocmirea balantelor de
verificare sintetice si analitice;
 se ridica de la gestiuni toate evidentele operative si se vizeaza dupa ultima
operatiune (benzi de la casele de marcat, fise de magazine, rapoarte de
gestiune, etc).

2.4.2 Inventarierea propriu-zisa

Consta in constatarea, descrierea si evaluarea elementelor patrimoniale


si se face la locurile de depozitare a bunurilor respective, costatarile trecandu-se in
listele de inventariere.
Listele de inventariere se intocmesc separat pe locuri de depozitare, pe
categorii de bunuri si pe personae responsabile de integritatea lor. De asemenea, se
intocmesc liste de inventariere separate pentru: bunurile necorespunzatoare
calitativ, bunurile fara miscare si de prisos, creante si datorii incerte sau in litigiu.
Bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere cu precizarea
denumirii, codului, unitatii de masura, indicilor calitativi, pretului unitar de
evidenta. Listele de inventariere se completeaza citet, fara stersaturi sau intercalari

13
de randuri. Spatiile libere se bareaza, iar eventualele corecturi se certifica de catre
persoanele care urmeaza sa semneze aceste liste.
Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, măsurare sau
calcule tehnice. Bunurile aflate in ambalaje originale se verifica prin sondaj, stivele
formate din saci, lazi, cutii, containere etc. se desfac si se verifica separate,
bunurile de volum mare (de masa) cum ar fi silozurile de cereale, rezervoarele de
benzina sau de vin de inventariaza pe baza de calcule tehnice si pe baza analizelor
de laborator.
Elementele patrimoniale de activ si de pasiv, a caror existenta nu poate fi
costatata prin inventarieri fizice se verifica pe baza datelor din contabilitate. Acest
procedeu se utilizeaza in cazul bunurilor apartinand unitatii, dar care se afla in
afara acesteia (mijloace fixe date in chirie, materiale lasate in pastrarea
furnizorului, produsele expediate catre clienti si refuzate de catre acestia, bunuri
trimise spre prelucrare la terti, etc). Tot prin acest procedeu, al constatarilor
indirecte, se verifica: disponibilitatile banesti din conturile de la banci (reflectate in
extrasele de cont eliberate de catre banci); creantele si obligatiile unitatii in raport
cu tertii (oglindite in contabilitatea analitica si in extrasele de cont confirmate de
terti).
In vederea calcularii plusurilor si minusurilor de inventar, elementele
patrimoniale se evalueaza la valoarea de intrare in patrimoniu devenita valoare
contabila.
Pentru asigurarea imaginii fidele, evaluarea elementelor patrimoniale se
face astfel:
 bunurile de natura imobilizarilor si stocurilor se evalueaza la valoarea
actuala, denumita si valoare de inventar;
 bunurile depreciate se evalueaza la valoare de utilitate a fiecarui element,
stabilita in functie de utilitatea bunului in unitate si de pretul pietei;
 creantele si datoriile se evalueaza la valoarea lor nominala;

14
 creantele si datoriile incerte si in litigiu se evalueaza la valoarea lor de
utilitate, stabilita in functie de valoarea lor probabila de incasat, respective
de plata;
 disponibilitatile, creantele si datoriile in devize se evalueaza la cursul in
vigoare din ultima zi a exercitiului;
 titlurile imobilizate se evalueaza la valoarea de utilitate pe care o reprezinta
pentru unitatea patrimoniala, iar investiţiile financiare pe termen scurt se
evalueaza la cursul mediu al ultimei luni a exercitiului sau la valoarea
probabila de negociere, dupa caz.
In cazul activelor, se vor compara valorile inregistrate in contabilitate (Vc) cu
valoarea de inventar (Vi) a elemetelor patrimoniale. Pot aparea urmatoarele
situatii:
a) daca Vi > Vc, atunci in listete de inventariere se trec valorile din
contabilitate;
b) daca Vi < Vc, atunci in listele de inventariere se trec valorile de inventar,
diferenta reprezentand deprecierea bunurilor respective.
Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces verbal de
inventariere, care cuprinde:
 perioada si gestiunile inventariate;
 persoanele care au participat la inventariere;
 plusurile si minusurile constatate;
 bunurile depreciate;
 creantele si datoriile incerte sau in litigiu;
 concluziile si propunerile comisiei privind cauzele diferentelor de la
inventar si persoanele vinovate;
 propuneri privind scoaterea din uz a obiectelor de inventar si de casare
a mijloacelor fixe.
In termen de trei zile de la data incheierii inventarierii, propunerile din
procesul verbal de inventariere vor fi prezentate administratorului pentru luarea
unor masuri in vederea solutionarii situatiilor aparute. Administratorul, cu avizul

15
compartimentului financiar-contabil si a compartimentului juridic, va decide in
termen de 5 zile asupra solutionarii propunerilor facute de comisie.
Listele de inventariere, impreuna cu o copie dupa procesul verbal de
inventariere, vor fi trimise compartimentului financiar-contabil si rezultatele
inventarierii vor fi inregistrate in evidenta operativa (fise de magazine, raport de
gestiune, fisele de mijloace fixe, registrul numerelor de inventar, registru de casa,
fisa obiectelor de inventar, etc) si in evidenta contabila (fisa de cont), in termen de
5 zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere.
Toate rezultatele finale ale inventarierii se trec in Registrul inventar,
completat anual intr-un singur exemplar.

2.4.3 Stabilirea si regularizarea diferenţelor la inventar

Pentru a stabili rezultatele inventarierii trebuie parcurse urmatoaele etape: -


confruntarea situatiei faptice cu cea scriptica;
- stabilirea lipsurilor imputabile;
- compensarea lipsurilor cu plusurile constatate;
- aplicarea scazamintelor legale.
1) Confruntarea fapticului cu scripticul
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate
faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta operativa (fise de
magazine) si contabilitate. Pentru stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza
astfel:
 se verifica exactitatea stocurilor din fisele de magazine si a soldurilor din
contabilitate pentru bunurile inventariate; erorile ce se descopera se
coreacteaza operativ;
 se confrunta cantitatile consemnate in listele de inventariere cu evidenta
operativa pentru fiecare pozitie in parte;
16
 se preiau pozitiile cu diferente in lista de inventariere centralizatoare;
 se preiau, de catre comisie, explicatii scrise de la persoanele care au
raspunderea gestionarii, pentru plusurile, minusurile si deprecierile
contatate, precum si pentru pagubele generate de expirarea termenelor de
prescriptie a creantelor;
 se stabileste, in baza explicatiilor primite si a actelor cercetate, caracterul
lipsurilor, pierderilor, pagubelor, deprecierilor si plusurilor constatate;
 se formuleaza propuneri privind modul de regularizare a diferentelor dintre
datele din contabilitate si cele faptice, determinate prin inventariere;
 se inregistreaza in contabilitate, fara a se face compensari, plusurile si
minusurile rezultate in urma inventarierii, pentru a se pune in concordanta
evidenta contabila cu valorile inventariate.
2) Stabilirea lipsurilor imputabile
Daca se costata anumite lipsuri care se pot imputa, administratorii trebuie sa
ia masura imputarii acestora la valoarea de inlocuire.
Pretul de inlocuire este costul de achizitie al bunului respective la data
constatarii pagubei.
Costul de achizitie include pretul de cumparare existent pe piata + taxe
nerecuperabile, inclusive TVA + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli
accesorii necesare pentru punerea in functiune a bunului espectiv.
Documentul prin care se imputa persoanelor vinovate lipsurile din gestiune
este decizia de imputare, care se intocmeste in doua sau mai multe exemplare in
functie de numarul persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa si se
semneaza de catre conducatorul unitatii, cu viza de control financiar preventive si a
compartimentului juridic.

3) Compensarea lipsurilor cu plusurile constatate


Daca lipsurile constatate nu sunt urmarea savarsirii unei infractiuni, la
stabilirea valorii debitului se are in vedere posibiliattea compensarii lipsurilor cu
eventualele plusuri constatate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

17
 sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material, din cauza
asemanarii aspectului exterior; listele cu bunurile pentru care exista
posibiliatea compensarii se stabilesc anual de catre administratori;
 diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de
gestiune si aceeasi gestiune;
 lipsurile constatate la inventariere sa nu provina din sustragerea sau din
degradarea bunurilor respective datorita vinovatiei persoanelor care raspund
de gestionarea lor.
4) Aplicarea scazamintelor legale
Se aplica doar la bunurile materiale la care sunt acceptate scăzăminte.
In cazul compensarii minusurilor cu plusurile stabilite la inventariere,
scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari
decat cele constatate in plus.
Cotele de scazaminte se aplica, in primul rand, la valorile materiale la care
s-au costatat lipsurile. Daca in urma aplicarii scazamintelor respective mai rămân
diferente cantitative in minus, cotele de scazaminte se pot aplica si asupra
celorlalte valori admise in compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu
au rezultat diferenţe.
Normele de scazaminte nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea
existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora.
Diferenta constatata in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor
de scazaminte, reprezentand un prejudiciu pentru unitate, se recupereaza de la
persoanele vinovate. Imputarea pagubelor constatate in gestiune se face la valoarea
de inlocuire.
Rezultatele inventarierii se inregistreaza in evidenta operativa si in
contabilitate. Astfel, lipsurile se scad din evidenta operativa (in fisele de magazine,
coloana de intrari, cu rosu) si din evidenta contabila (in fisele de cont, coloana
debit, in rosu), iar plusurile se inregistreaza in acelasi mod, dar in negru.

18
Pe baza registrului inventar si a balantei de verificare se intocmesc situatiile
financiare, ale caror posturi trebuie sa corespunda cu datele din contabilitate, puse
de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilita prin inventariere.

2.5 Documente utilizate pentru efectuarea inventarierii


- liste de inventariere
- proces verbal de inventariere
- registru inventar
- declaraţia gestionarului

CAPITOLUL 3

CONTABILITATEA INVENTARIERII

3.1. Inregistrari contabile generale privind inventarierea

Plusurile constatate la inventar se inregistreaza in patrimoniu prin


debitarea conturilor de activ corespunzatoare, astfel:

19
1. Plusul de imobilizari corporale si necorporale constatat se inregistreaza ca
o intrare de imobilizari si ca o crestere a capitalurilor proprii reflectate in contul
131 “Subventii pentru investitii”:

20 “Imobilizari necorporale” = 131 “Subventii pentru investitii


21 “Imobilizari corporale” = 131 “Subventii pentru investitii

2. Plusurile de materii prime se inregistreaza ca o intrare in conturile de stoc si


ca o reducere a cheltuielilor:
301 “Materii prime” = 601 “Cheltuieli cu materiile prime”

Pentru a nu influenta rulajul contului 601 “cheltuieli cu materiile prime”,


inregistrarea de mai sus se poate face in rosu in debitul contului de cheltuieli si in
creditul contului de stoc.

3. Plusurile de materiale consumabile se inregistreaza:


302 “Materiale consumabile” = 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile”

4. Plusurile constatate la obiectele de inventar se inregistreaza:


303 “Materiale de natura obiectelor = 603 “Cheltuieli privind materialele de natura
de inventar” obiectelor de inventar”

5. Plusurile de produse finite se inregistreaza:

345 “Produse finite” = 711 “Variatia stocurilor”

6 .Plusurile de marfuri la o unitate care ţine evidenţa mărfurilor la cost de


achiziţie se inregistreaza:

20
371 “Marfuri” = 607 “Cheltuieli cu marfurile”

7. Plusuri de numerar in casierie


a) La unitatile cu capital privat:
5311 “Casa in lei” = 7588 “Alte venituri din exploatare”
b) La unitati cu capital de stat:
5311 “Casa in lei” = 4481 “Alte datorii fata de bugetul statului”

Minusurile constatate la inventariere se inregistreaza ca o iesire din


patrimoniu a elementelor de active, prin creditarea conturilor corespunzatoare,
astfel:
1. Minusurile imobilizarilor necorporale si corporale integral amortizate:
280 “Amortizari privind = 20 “Imobilizari necorporale”
imobilizarile necorporale”

281 “Amortizari privind = 21 “Imobilizari corporale”


imobilizarile corporale”

2. Minusurile imobilizarilor necorporale si corporale partial amortizate:


% = 20 “Imobilizari necorporale”
280 “Amortizari privind
imobilizarile necorporale”
6588 “Alte cheltuieli de exploatare”

% = 21 “Imobilizari corporale”

281 “Amortizari privind


imobilizarile corporale”
6588 “Alte cheltuieli de exploatare”

3. Minusuri de materii prime:

21
601 “Cheltuieli cu materiile prime” = 301 “Materii prime”

4.Minusuri de materiale consumabile:


602 “Cheltuieli cu materialele ” = 302 “Materiale consumabile”
consumabile”

5. Minusuri de obiecte de inventar:


603 “Cheltuieli privind materialele de = 303 “Materiale de natura obiectelor
natura obiectelor de inventar” de inventar”

6. Minusuri de produse finite:


711 “Variatia stocurilor” = 345 “Produse finite”

7. Minusuri de marfuri la o unitate care ţine evidenţa mărfurilor la cost de


achiziţie:
607 “Cheltuieli cu marfurile” = 371 “Marfuri”

8. Lipsurile peste normele stabilite si pierderile cauzate de proasta gestiune se pot


imputa celor vinovati la valoarea de inlocuire reprezentata de costul de achizitie,
care cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele
nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport si alte cheltuieli accesorii
necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului respectiv.
Inregistrarea in contabilitate a valorii bunurilor imputate, ceea ce inseamna,
in primul rand, crearea creantei fata de persoana vinovata, este urmatoarea:
 4282 „Alte creante in legatura = %
cu personalul” 7588 „Alte venituri din exploatare”
4427 „TVA colectata”

22
Daca valoarea bunurilor se imputa tertilor (persoane din afara unitatii), in
locul contului 4282,"Alte creante in legatura cu personalul" se utilizeaza contul
461 "Debitori diversi".
Concomitent cu operatia mentionata anterior, se descarca gestiunea cu
elementele patrimoniale de natura stocurilor.

3.2 Studiu de caz privind inventarierea (monografie)


1. SC “OPTIMEDIA” SRL avand ca obiect de activitate productia de geamuri,
usi termopan si accesorii prezinta la inceputul lunii decembrie urmatoarea situatie:

Produse finite 52150 Capital social 361150


Materii prime 22790 Amortizari privind 2850
imobilizarile corporale
Obiecte de inventar 8160 Furnizori 1000
Mijloace fixe 807100 Salarii datorate 2000
Imobilizari corporale in 23660 Venituri din productia de 558000
curs imobilizari corporale
Imobilizari necorporale 7060
Conturi la banci 1000
Casa 1080
Clienti 2000
Total 925000 925000

In cursul lunii au loc urmatoarele operatii:


1. Se aprovizioneaza de la furnizor cu materii prime in valoare de 2000 lei, TVA
19% si se primesc pe baza avizului de insotire.Ulterior soseste factura si se
plateste prin virament bancar
2. Se vand produse finite in valoare de 6000 lei, TVA 19%
3. Se inregistreaza amortizarea lunara (liniara) a unui utilaj.Valoarea contabila a
utilajului este de 9000lei, iar durata de folosinta 10 ani
4. Se vinde utilajul, amortizat 30%, la pret de 7000 lei, TVA 19% si se scoate
din evidenta

23
5. Se incaseaza, prin banca 5000 lei din contravaloarea produselor finite
vandute, iar diferenta se inaseaza prin casierie.
6. Se primeste factura telefonica, valoare facturata 200 lei, TVA 19%. Achitarea
cu 5 zile intarziere atrage dupa sine o penalizare de 2% pe zi intarziere.
7. Se platesc salariile datorate in valoare de 2000 lei.
8. La sfarsitul lunii decembrie, SC “OPTIMEDIA” SRL prezinta in urma
inventarierii generale urmatoarea situatie rezultata din listele de inventariere:
a. La gestiunea de materii prime s-au constatat urmatoarele diferente:
Contul 301
U/M S.faptic S.scriptic P/u Cantit. Cantit. Valoare Valoare
plus minus plus minus
Balamale fara Buc 60 62 125 - 2 250
role maro
Balamale fara Buc 63 60 124 3 - 372 -
role alb
Contrabroasca Buc 123 125 20 - 2 - 40
Stulp Roplasto

Legatura colt Buc 124 120 8 4 - 32 -

b. La gestiunea de obiecte de inventar s-au constatat urmatoarele diferente:


Contul 303
U/M S.faptic S.scriptic P/u Cantit. Cantit. Valoare Valoare
(RON) plus minus plus minus
CD-ROM Buc 3 4 110 - 1 - 110
Samsung
Calculator Buc 9 8 60 - 60 -
CASIO

c. La gestiunea de produse finite s-au constatat urmatoarele diferente:


Contul 345
U/M S.faptic S.scriptic P/u Cantit. Cantit. Valoare Valoare
plus minus plus minus
Prag ML 118 120 67 - 2 - 134
aluminiu
Maner Buc 104 105 90 1 - 90 -
usa
Broasca Buc 125 124 50 1 - 50 -

d. La gestiunea de mijloace fixe s-au constatat urmatoarele diferente:

24
U/M S.faptic S.scriptic P/u Cantit. Cantit. Valoare Valoare
plus minus plus minus
(RON)
Masina Buc 2 3 2950 - 1 - 2950
prelucrat
jaluzele
(amortizat
40%)
Ferestrau Buc 4 3 1600 1 - 1600 -
debitat dublu
sipci(integral
amortizat)

e. La gestiunea de imobilizari necorporale s-au constatat urmatoarele diferente:


U/M S.faptic S.scriptic P/u Cantit. Cantit. Valoare Valoare
(RON) plus minus plus minus
Marca Buc 1 2 550 - 1 - 550
Program Buc 9 8 320 1 - 320 -
informatic

f. La inventarierea numerarului din casierie s-a constatat urmatoarea situatie:


- sold scriptic: 680
- sold faptic: 650

REZOLVARE:

3.3 Concluzii si propuneri

BIBLIOGRAFIE
ANEXE

25

S-ar putea să vă placă și