Sunteți pe pagina 1din 29

S.C……………………S.R.L.

APROBAT
ADMINISTRATOR

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI


SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU LOC DE MUNCA :
LUCRATOR COMERCIAL / VANZATOR

IPSSM COMERT
IPSSM TRANSPORTUL INTERN
IPSSM TRANSPORTUL MARFURILOR
IPSSM PRIVIND INCARCAREA SI DESCARCAREA DIN AUTOVEHICULE
IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,
INTERVENTIE
PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI

1
IPSSM COMERT

ART.1 toate căile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curăţenie,
libere de orice obstacol şi vor fi marcate vizibil, pentru e se evita expunerea salariaţilor la
accidente. Căile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate, şi amenajate în vederea
scurgerii apei. Iarna, căile de acces vor fi curăţate de zăpadă şi presărate cu materiale
antiderapante (nisip, sare, rumeguş etc.);

ART.2 pentru autovehicule vor fi prevăzute drumuri sau spaţii de întoarcere cu o rază de
curbură care să permită manevre nepericuloase. Atunci când nu există spaţii de
întoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe căile de circulaţie ale autovehiculelor,
vor fi amplasate, la loc vizibil, plăcuţe cu semnele de circulaţie;

ART.3acolo unde este cazul (diferenţe de nivel) se vor amenaja rampe de încărcare-
descărcare, la cote de nivel corespunzătoare platformei mijloacelor de transport şi
prevăzute cu dispozitive de egalizare sau podeţe de trecere cu înălţime variabilă;

ART.4diversele mărfuri vor fi depozitate în spaţii distincte, special amenajate, în funcţie


de natura mărfii;

ART5.în spaţiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzător (natural, artificial sau


mixt) conform prevederilor H.G. NR.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru locul de muncă;

ART.5 se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu


alimentare

ART.6 aparatele de casă vor fi amplasate în aşa fel încât salariaţii care le deservesc să fie
feriţi de curenţii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea uşilor;

ART.7 pentru aşezarea şi manipularea mărfurilor din rafturi, spaţiile comerciale vor fi
dotate cu scări simple sau duble care vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere în partea
superioară şi plăci de cauciuc în partea inferioară (pentru scările simple), iar cele duble cu
lanţ de siguranţă şi plăci de cauciuc pe partea inferioară;

ART8.mobilierul comercial va fi amplasat astfel încât să se obţină o stabilitate


corespunzătoare. Rafturile se vor prinde de pereţi prin dispozitive speciale de prindere.
Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor;
ART.9 geamurile şi piesele de cristal sau semicristal din componenţa mobilierului vor fi
întregi, fără spărturi, crăpături sau bucăţi lipsă. Marginile acestora trebuie să fie şlefuite,
fără porţiuni tăioase sau zgrunţuroase;

ART.10 orice element de mobilier va fi finisat corespunzător , pentru a nu provoca


accidente la manipularea mărfii;

2
ART.11 periodic va fi verificată stabilitatea pieselor de mobilier;

ART.12.la amplasarea mobilierului şi a utilajelor comerciale se vor lua următoarele


măsuri:
• spaţiul de amplasare să fie în afara spaţiilor de circulaţie a personalului;
• personalul salariat să nu fie expus acţiunii curenţilor de aer, radiaţiilor solare
directe etc. ;

ART.13 maşinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pâslă, plăci de


cauciuc etc.);

ART.14 echipamentele şi utilajele comerciale vor avea ecrane de protecţie, apărători,


carcase etc. care să împiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale
acestora;

ART.15 echipamentele şu utilajele acţionate electric vor fi protejate prin carcase,


apărători etc. astfel încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse;

ART.16 cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva


deteriorărilor mecanice, termice, chimice etc.;

ART.17 se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele


aflate sub tensiune;

ART.18 toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra instalaţiilor electrice se vor
efectua numai după întreruperea alimentării cu energie electrică şi numai de către
electricienii de întreţinere, instruiţi corespunzător şi autorizaţi. În zona de lucru, vor fi
montate, la loc vizibil, tăbliţe avertizoare de interdicţie;

ART.19 toate maşinile de birou acţionate electric (maşini de scris, adunat, calculat şi
electrocontabile) vot fi prevăzute cu legătură de protecţie la priza de pământ;

ART.20 se interzice lucrul la maşinile de birou când acestea au capacele demontate;

ART.21 după terminarea lucrului, maşinile de birou vor fi scoase de sub tensiune;

ART.22.prizele de alimentare vor fi tip „Schuco” cu legătură de protecţie la priza de


pământ;

ART.23 se interzice lucrul la maşinile de birou acţionate electric, cu mâinile umede sau
murdare de grăsime;

ART.24 pentru blocarea maşinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune
iar pentru intervenţie, va fi solicitat mecanicul de întreţinere;

3
ART.25 se interzice salariaţilor accesul cu flacără deschisă în spaţiile de lucru unde există
pericolul producerii incendiilor şi exploziilor. Vor fi afişate, în locuri vizibile, tăbliţe
avertizoare pentru interzicerea fumatului în spaţiile de lucru cu pericol de incendii şi
explozii;

ART.26 conducerea persoanei juridice sau fizice care practică sistemul de vânzare clasică
va lua măsuri de organizare a locului de muncă şi a activităţilor, în aşa fel încât să fie
evitată producerea accidentelor de muncă. În acest scop, în magazinele cu vânzare
clasică, mărfurile vor fi aşezate astfel:
• la un nivel situat între 50 şi 180 cm înălţime de la podea, pe o lungime de
150-165 cm;
• sub 50 cm înălţime se vor aşeza stocurile de rezervă, iar pe părţile laterale,
mărfurile care se manipulează mai rar;
• cântarele se vor aşeza în centrul locului de muncă, iar uneltele şi sculele
destinate vânzării mărfurilor în dreapta vânzătorului;
ART.27 curăţenia în magazine va fi efectuată numai în timpul pauzelor sau la sfârşitul
programului de lucru, când unitatea va fi închisă;

ART.28 conducerea persoanei juridice sau fizice va lua măsurile necesare privind
dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor comerciale, conform reglementărilor
Ministerului Sănătăţii;

ART.29 mărfurile vor fi aşezate întotdeauna, pe sortimente şi în acelaşi loc, în funcţie de


natura lor, în aşa fel încât să fie evitate mişcările inutile, aglomerarea căilor de acces şi
producerea accidentelor;

ART.30 aşezarea şi manipularea mărfurilor în/şi din rafturile situate la înălţime, se vor
executa cu ajutorul scărilor simple sau duble prevăzute cu dispozitive de prindere şi
fixare;

ART.31 se interzice, pentru efectuarea operaţiilor menţionate, folosirea butoaielor,


scaunelor, lăzilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizaţie;

ART.32 mărfurile vor fi aşezate în rafturi şi pe gondole, în aşa fel încât acestea să nu
depăşească marginile mobilierului;

4
IPSSM TRANSPORTUL INTERN

Generalitati / Cai de circulate si acces


Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau
persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest
scop.
Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul
mijloacelor de transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri),
natura si dimensiunile materialelor transportate.
Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace
de transport utilizate.
Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile
"Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi marcate
prin indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi
semnalizafe prin lumini de culoare rosie.
Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport
sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.
Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat
sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.
Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in
vigoare.
Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva
pericolului de alunecare si derapare.
Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se
descarca simultan va fi:
- pentru autocamioane -1m;
- pentru tractoare cu remorci -1,5 m;
- pentru autostivuitoare -2m.
Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se
interzice incarcarea sau descarcarea simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto
se va face astfel incat sa se asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de
cale ferata.

Viteze de circulatie
Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite
de conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate, incat sa fie
asigurata securitatea circulatiei.
La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se
va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.
Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilor
Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. incrucisarile
cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In
locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.

5
Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate, in
directia lor de mers.
Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt
indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce in
prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

6
IPSSM TRANSPORTUL MARFURILOR

Art.1
Incarcarea autovehiculelor se va face in conformitate cu indicatiile date de fabrica
constructoare.
Art.2
La manevrarea, pozitionarea si fixarea autovehiculelor pentru incarcare-descarcare,
conducatorii auto vor respecta prevederile normelor de protectie a muncii specifice
locurilor de munca respective.
Art.3
Conducatorii auto vor supraveghea ca incarcatura sa fie repartizata uniform pe platforma
autovehiculelor, precum si respectarea tonajului si gabaritului.
At.4
Conducatorul autovehiculului care efectueaza transportul va verifica la plecarea in cursa
si in parcurs modul cum a fost legata incarcatura. Se interzice plecarea in cursa daca
acesta constata ca incarcatura nu a fost legata corespunzator.
Art.5
Asezarea marfurilor in autovehicule se va face astfel incat sa fie asigurata stabilitatea lor
in timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de asezare si de ancorare a
incarcaturii revine unitatii la care se face incarcarea. Conducatorul auto va refuza
efectuarea transportului daca aceasta nu indeplineste conditiile de tonaj si/sau gabarit. In
cazul incarcaturilor formate din lazi, butoaie, cutii sau colete, se interzice sa se lase locuri
goale intre acestea. La nevoie, intre randuri se vor pune chituci sau sipci de lemn.
La transportul pieselor si materialelor cilindrice, cu volum si greutate mare, acestea se
vor fixa de catre expeditor cu juguri care se fixeaza de platforma caroseriei. Cand raman
spatii pe platforma caroseriei, se va asigura incarcatura impotriva deplasarii.

Art.6
In caroseria autocamioanelor se pot transporta impreuna cu incarcatura numai incarcatorii
sau insotitorii marfurilor prevazuti in foaia de parcurs, cu obligatia sa nu calatoreasca
deasupra incarcaturii sau in picioare su sa nu fumeze. Pentru transportul lor se
amenajeaza un spatiu prevazut cu banca fixata rigid de platforma, in partea din spate a
caroseriei.
Art.7
Este interzis sa se transporte persoane pe partile laterale ale caroseriei, in picioare, in
caroserie, pe scari, precum si in remorci, sau deasupra incarcaturii.
Art8
Este interzis sa se transporte in caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se afla
in stare de ebrietate.
Art.9
Se interzice urcarea sau coborarea persoanelor in timpul mersului.
Art.10
Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare al autovehiculelor, persoanelor care
nu au nici o atributie la aceste operatii.

Art.11

7
Incarcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel facuta incat conducatorul auto sa
aiba vizibilitatea necesara in mers si posibilitatea supravegherii parcursului.

Art.12
La incarcarea autovehiculelor cu ajutorul macaralelor sau excavatoarelor, se vor respecta
urmatoarele masuri:
a) incarcarea se va face dinspre partile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea
din spate;
b) incarcatura va fi asezata pe platforma cat mai incet posibil pentru a se evita
socurile, avariile sau accidentele;
c) conducatorul auto nu va permite stationarea de persoane pe platforma
autovehiculului, in cabina si pe scari;
d) conducatorul autovehiculului (camion, basculanta, tractor etc.) va parasi cabina si
se va indeparta de zona de actiune a macaralei sau a excavatorului; prin exceptie,
la incarcarea cu excavatorul a autovehiculelor prevazute cu aparatoare de cabina,
se admite prezenta in cabina a conducatorului auto. In cazul incarcarii marfurilor
care depasesc gabaritul este interzisa prezenta conducatorului auto in cabina,
indiferent de mijloacele de incarcare utilizate si de capacitatea autovehiculului.
Art.13
Conducatorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului in timpul
incarcarii sau descarcarii acestuia.
Art.14
Marfurile care ar putea sa se imprastie in timpul transportului trebuie sa fie ambalate si
acoperite cu prelata, iar caroseria autovehiculelor destinate unor astfel de transporturi nu
trebuie sa permita scurgerea marfii.
Art.15
In functie de felul si dimensiunile marfii transportate, precum si de lungimea
autovehiculelor in care se transporta, pentru a se efectua toate manevrele cu usurinta si
fara pericol de accidentare, la locurile de incarcare-descarcare, beneficiarul transportului
trebuie sa asigure spatii corespunzatoare.

Marfuri grele si voluminoase

Art.16
Autovehiculele si remorcile nu vor fi incarcate cu marfuri ce pot depasi gabaritul admis si
greutatea pe osie prevazute de Regulamentul pentru aplicarea Decretului 328/1966.
Art.17
Daca incarcatura autovehiculelor depaseste gabaritul admis pentru circulatie pe drumurile
publice, transportul se va efectua numai cu aprobarea organelor Ministerului de Interne si
Regia Autonoma a Drumurilor. In aceasta situatie transportul se va efectua in conditiile
prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice (circulatia
autovehiculelor cu gabarite si tonaje depasite).
Art.18

8
Marfurile ambalate pot depasi inaltimea obloanelor, cu conditia de a fi asigurate prin
legare pentru a nu cadea in parcurs.
Legarea marfurilor se va face in asa fel incat ambalajul sa nu aiba muchii taioase care, in
parcurs, sa poata produce taierea (roaderea) legaturilor sau desfacerea acestora.
Art.19
Operatiile de incarcare si descarcare a pieselor grele si voluminoase in si din autovehicule
se vor face cu ajutorul instalatiilor de ridicat.
Art.20
Manipularea greutatilor mari pe platforma autovehiculelor se va face cu dispozitive
speciale de ridicat, omologate.
Art.21
Caroseria autovehiculului in care se face incarcarea marfurilor grele trebuie sa fie neteda
si rezisenta.
Art.22
Descarcarea marfurilor grele trebuie sa se faca pe suprafete nivelate si consolidate.
Art.23
La incarcarea si descarcarea marfurilor grele cu ajutorul planurilor inclinate se vor folosi
trolii. In aceste cazuri lucratorii vor pastra o distanta corespunzatoare fata de marfurile ce
se incarca – descarca.

Marfuri ambalate sau cu forme geometrice regulate

Art.24
Incacarea si descarcarea marfurilor ambalate sau cu forme geometrice regulate in si din
autovehicule se vor face in trepte, incepand de la partea superioara a stivei la descarcare
si invers la incarcare.
Art.25
Manipularea marfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai dupa ce acestea au
fost verificate sa nu aiba cuie sau capete de balot iesite, care ar putea produce taieturi.
Art.26
Lazile cu geamuri se vor incarca si descarca de pe autovehicule numai cu ajutorul
instalatiilor de ridicat. Se vor folosi numai autovehicule dotate cu instalatii de ridicat.
Art.22
Incarcarea si descarcarea butoaielor in si din autovehicule se vor face prin rostogolire pe
plan inclinat sau prin folosirea obloanelor ridicatoare din dotarea autovehiculelor.
Art.23
Marfurile incarcate pe paleti trebuie sa fie bine fixate, in vederea prevenirii deplasarii sau
rasturnarii.
Art.24
Paletii trebuie asezati in caroseria autovehiculului cu latura mica inspre cabina mijlocului
de transport.
Art.25
Paletii de dimensiuni mici vor fi stivuiti in caroserie, intretesut.

9
Materiale in vrac

Art.26
La incarcarea si descarcarea materialelor pulverulente in vrac, in si din autovehicule se va
evita stationarea lucratorilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari
in apropierea locului respectiv.
Art.27
Se interzice transportul in vrac al materialelor toxice.
Art.28
Incarcarea – descarcarea bitumului in vrac si a produselor care contin bitum, a
materialelor cu actiune fotosensibilizanta sau fotoalergizanta, precum si a acelora care au
actiune cancerigena asupra organismului, se vor face pe timpul noptii. In mod exceptional
aceste operatii pot fi efectuate si in zilele fara soare (cu nori) sau in spatii acoperite.
Art.29
Se interzice incarcarea in autovehicule a cerealelor neaerisite.
Art.30
In timpul operatiilor de incarcare mecanizata a materialelor in vrac cu ajutorul benzilor
transportoare, greiferelor etc., lucratorii nu vor stationa in raza de actiune a acestora sau
in zona de propagare a prafului.

10
IPSSM PRIVIND INCARCAREA SI DESCARCAREA DIN AUTOVEHICULE

Art. 1. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei va


intocmi un plan de lucru si de repartizare a sarcinilor pe muncitori, aratandu-i detaliat
fiecaruia locul si obligatiile ce-i revin, verificand totodata functionarea corecta a
utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.
In cazul executarii unor operatii deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie
insotite de demonstrarea practica a metodelor ce urmeaza a fi aplicate.
Lucrarile trebuie incepute numai dupa ce conducatorul formatieie de lucru s-a convins ca
toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin.
Art. 2. Daca in timpul lucrului apar modificari privind conditiile de manipulare,
conducatorul formatiei de lucru trebuie sa instruiasca personalul din formatie asupra
noilor conditii de lucru.
Art. 3. Inainte de a trece la incarcarea unui mijloc de transport, conducatorul formatiei de
lucru (ajutorul acestuia) trebuie sa controleze starea mijlocului de transport insistand
asupra platformei pe care se aseaza sarcina obloanelor, incuietorilor si sigurantelor.
Mijloacele de transport necorespunzatoare nu trebuie admise la incarcare.
Art. 4. Inainte de a efectua operatia de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei de
lucru trebuie sa examineze ambalajele materialelor pentru a evita ranirea mainilor in
cuiele iesite, aschii, muchii ascutite, fier ballot etc. Nu se vor incarca materialele ale caror
ambalaje sunt deteriorate.

Efectuarea operatiei de incarcare-descarcare a mijlocului de transport auto

Art. 5. Este necesar ca manipularea maselor să fie realizată corect, în conformitate cu


principiile fiziologice şi biomecanice
Art. 6. Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a mijloacelor de
transport trebuie prevazute cu cai de acces amenajate corespunzator si spatii de intoarcere
cu o raza de curbura care sa permita o manevrare nepericuloasa. Pe timp de iarna, caile de
acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura etc. Pe timp de
noapte aceste locuri trebuie sa fie bine luminate
Art. 7. Operatiile de incarcare-descarcare trebuie executate numai sub supravegherea
permanenta a conducatorului formatiei de lucru, instruit special in acest scop, care va
stabili procedeul de lucru nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa
de ajutorul acestuia.
Daca formatia de lucru se imparte in doua sau trei echipe, fiecare din ele trebuie condusa
de catre un responsabil numit dintre muncitorii cu experienta.
Art. 8. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a unui mijloc de transport,
acesta trebuie asigurat contra deplasarii necomandate prin cuplarea sistemului de franare
de ajutor pe teren orizontal si a sistemului de franare de ajutor si saboti de oprire pe teren
in panta. Se interzice deplasarea mijlocului de transport in timpul efectuarii operatiilor de
incarcare-descarcare.
Art. 9. Alegarea mijloacelor ajutatoare pentru operatiunile de incarcare-descarcare
(unelte, carucioare) trebuie facuta de catre conducatorul formatiei de lucru, in functie de
felul, volumul si greutatea materialului, de natura terenului si tipul mijlocului de
transport.

11
Art. 10. La manipulare muncitorii trebuie sa se asigure ca obiectele respective se pot
prinde sigur cu uneltele de apucare sau cu mainile.
Art. 11. Materialele incarcate in mijlocul de transport trebuie sa fie uniform repartizate
pe platforma acestuia si asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii in timpul
transportului. Asezarea materialelor va fi facuta in asa fel incat conducatorul mijlocului
de transport sa aiba asigurata o buna vizibilitate.
Art. 12. Materialele ambalate, care depasesc inaltimea obloanelor, trebuie sa fie ancorate
sau legate bine cu franghii, lanturi s.a. pentru a nu cadea din autovehicul in timpul
mersului.
Legarea incarcaturii care prezinta muchii taioase se va face astfel incat in timpul
transportului sa nu se produca deteriorarea sau desfacerea lagaturilor.
Art. 13. La operatiile de incarcare-descarcare si depozitare a semifabricatelor si
produselor finite in si din mijloacele de transport se vor utiliza mijloace tehnice adecvate
(instalatii de ridicat, traverse de ridicat, organe de legare si prindere a sarcinilor,
dispozitive speciale etc.) in stare tehnica corespunzatoare, respectandu-se instructiunile
ISCIR specifice
pachet.
Art. 14. Semifabricatele si produsele finite trebuie depozitate in loji sau stive, prin
suprapunere, pastrand verticalitatea si asigurandu-se stabilitatea necesara. Stalpii lojiilor
vor fi astfel dimensionati ca sa nu cedeze la incarcarea maxima a acestora cu
semifabricate. Semifabricatele se vor lua din stive sau loji initial din partea superioara, in
ordinea asezarii lor. Este interzisa extragerea semifabricatelor din stive sau loji, fapt ce
poate genera rostogolirea sau alunecarea celorlalte.
Art. 15. Materialele in vrac nu trebuie sa depaseasca inaltimea obloanelor
autovehiculului si nici capacitatea de incarcare a acestuia. In cazul cand incarcatura are o
greutate specifica mica, nedepasind capacitatea de incarcare admisa, se pot utiliza
inaltatoare de obloane
Art. 16. Materialele pulverulente trebuie acoperite cu prelate pentru a evita imprastierea
lor in timpul transportului.

Incarcarea-descarcarea manuala

Art. 17. In cazul cand accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe rampa,
muncitorii trebuie sa foloseasca scari de acces special confectionate, cu carlige de fixare
pe partea superioara si cu armaturi ascutite montate pe partea inferioara in vaderea
asigurarii stabilitatii acestora.
Art. 18. Pentru operatiile de incarcare-descarcare prin rostogolire sau alunecare a
materialelor din mijloacela de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate si calculate
corespunzator greutatii materialelor respective. Se vor lua masuri de franare a deplasarii
obiectelor manipulate (trolii, franghii etc).
Art. 19. La descarcarea pe plan inclinat, se interzice intreruperea lucrului pana cand
materialele nu sunt complet descarcate de pe acesta si asezate la locul de depozitare. Este
interzis a se sta in fata materialelor manipulate pe plan inclinat.
Art. 20. La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie sa
stea lateral la capetele obloanelor, la distanta, pentru a nu fi atinsi de oblon sau de
material in cazul unei caderi accidentale. Muncitorii desemnati pentru deschiderea

12
obloanelor trebuie sa stea lateral fata de acestea, fiind instruiti asupra pericolelor ce pot
apare.
Art. 21. Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate in forme geometrice
regulate trebuie incarcate in mijloacale de transport in stive, cu randuri intretesute
asigurandu-se o buna stabilitate. Pentru situatia in care se depaseste inaltimea obloanelor,
trebuie asigurata stabilitatea materialelor.
Art. 22. La incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel
asezati incat sa nu se loveasca intre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se
manipuleaza.
Art. 23. Depozitarea in stive cu randuri intre tesute a produselor cu sectiune rotunda este
admisa numai in pachete legate, pentru a se evita rostogolirea sau rasturnarea stivelor.
Art. 24. Inaltimea stivelor nu trebuie sa depaseasca de maxim 1,5 ori latura mica a
suprafetelor de asezare cu urmatoarele mentiuni:
- produsele trebuie sa aiba o suprafata plana;
- inainte de stivuire este necesara indepartarea eventualelor substante grase (uleiuri
unsori etc.) care se afla pe suprafata de contact a produselor, pentru a preveni alunecarea
acestora;
- intre fata superioara a stivelor si partea inferioara a sarcinii purtate de macara pe
deasupra stivei trebuie pastrata in mod obligatoriu o distanta de minim 500 mm.
Art. 25. Depozitarea produselor plate in stive se face astfel incat marginile sa fie paralele,
fara muchii sau colturi nealiniate (iesite in afara limitelor stivei).

OBLIGATIILE SALARIATILOR

Art. 26. Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesională, persoana proprie sau alţi angajaţi.
În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii:
- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile
de aplicare a acestora;
- să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace
de producţie;
- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune sau altă situaţie
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă survenite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la
procesul de producţie;
- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului
pentru care a fost acordat;

13
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de munca sunt corespunzătoare şi nu prezintă
riscuri pentru securitate şi sănătate la locul sau de muncă;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei
sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi
bolilor profesionale;
- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control si de cercetare
în domeniul protecţiei muncii.

14
IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

• Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice


masuri tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele
tehnice in realizarea protectiei necesare.
• Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin
atingere directa sunt urmatoarele:
- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de
protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare
- ingradiri
- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante
minime de securitate
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care
urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie
- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru
• Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere
directa sunt urmatoarele:

- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari,


racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de
electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respective
- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la
instalatiile electrice
- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de
protectie impotriva atingerii directe
• Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se
realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, Este
interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de
protectie organizatorice.
• Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua
masuri de protectie : o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in
orice conditii, si o masura de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in
cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie
astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din
punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a
unei masuri, considerate ca fiind principala.
• Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de
protectie care se pot aplica sunt urmatoarele :
- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS)

15
- legarea la pamant/legarea la nul de protectie
- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic
- izolarea amplasamentului
- separarea de protectie
- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de
defect periculoase
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

16
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,
INTERVENTIE

GENERALITATI

OBLIGATIILE CONDUCERII
-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsabilitatile salariatilor
-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si
mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor
pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
-elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor
salariatilor
-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea
masurilor de aparare impotriva incendiilor
-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz
de incendiu
-intocmirea planului de interventiei
-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

OBLIGATIILE SALARIATILOR
-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP
-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI
-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu,
defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva
incendiilor
-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR


SI ALTOR AMENAJARI
-stabilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a MTPSI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor
si utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de
materialele sau substantele combustibile
-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a
incendiilor
-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu

17
-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale
combustibile, stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea
permanenta a arderii precum sistingerii jarului
-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu
pe durata programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau
explozie, in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau
substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor,
indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea cu mijloace de iluminare si
stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru)
-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului
PSI)
-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor,
schemelor de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de
depozitare a materialelor periculoase
-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare
alta situatie

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA

LUCRARI CU FOC DESCHIS


-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a
lucrarilor cu foc deschis
-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza,
manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis
prezinta pericol de incendiu sau de explozie
-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale
sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si
celalalt pentru executant)
-obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri :
- pregatirea locului(conform NGPSI)
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)
-functionarea corespunzatoare a ET
-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET

FUMATUL
-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie
-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare
cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT

18
-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din
apropiere
-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere
-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile
-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse
-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile,
depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele
instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare
a mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor
de compartimentare), etc.
-asigurarea practicabilitatii si curateniei
-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu
dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor
fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
-functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de
incendiu a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor
precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
-asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
-marcarea cailor de acces
-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de
acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor,
holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul
personalului de interventie
-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane
desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii
-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu
indicatoare de securitate
-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe
durata noptii
-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru
caile de circulatie a vehiculelor
-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin
montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI


EXTREME
efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece

19
-asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire
-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse
temperaturii scazute)
-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de
interventie
-efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase
-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de
prevenire si stingere a incendiilor
-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
-interzicerea utilizarii focului deschis
-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care
favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire)
-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin
racire cu perdea de apa rece
-indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor
-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII


-organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de
munca)
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de
imbunatatire a activitatii
-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de
productie
-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor
tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de
aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale
specifice PSI
- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor
specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de
alarmare si alertare a personalului, instiintarea conducatorului locului de
munca si a conducerii societatii
- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a
propagarii si de stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate
(echipamente) de stins incendiu, mijloacelor de salvare si de protectie a
personalului
- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor
si a bunurilor

20
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET
- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor
NOTA :
-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se
intocmesc pe nivel (nr. persoane > 30) si pe incaperi
-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate
zonele ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se
intocmesc pe incaperi

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI


-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de
interventie
-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor
interventii specifice la instalatii si utilaje
-actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a
instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)
-evacuarea bunurilor si protejarea ET
-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale
incendiului(temperatura, fum, gaze toxice)
-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara
focare

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie
astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure
evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie
-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de
interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate,
trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient,
corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga
in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul
terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri
special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci
cand cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot
satisface conditiile normate
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu
indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform
reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa
fie usor recunoscute
-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot
bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice,
prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul

21
incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu
diverse obiecte, busculada, panica, etc.)
-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de
celelalte spatii, prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc
corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor
si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de
presurizare
-cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca :
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta
agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice
- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si
din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si
utilizabil in orice anotimp
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor
tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor
de interventie
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de
interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari
tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de
alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in
orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc)
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de
interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au
fost proiectate si realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror
situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii
de siguranta
-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de
urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol,
singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la
toate :
- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.)
si incaperile acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse,
produse finite si auxiliare)
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor,
precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de
semnalizare a incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor
speciale, hidranti de incendiu, stingatoare, pichete de incendiu, posturi
telefonice, etc.)
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si
gazelor fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din
elementele de compartimentare impotriva incendiilor)

22
- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de
iluminat, de forta si iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie
manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si
lichide combustibile)
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu
-

CAILE DE CIRCULATIE
-Caile de circulatie trebuie sa fie
- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut
- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea
rapida a persoanelor
-Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar
cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la
compresiune, socuri si uzura
-Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu
balustrade inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale
intermediare, iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm
-Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care
sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul
respective, sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in
cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii
-Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu
indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau
inscriptii luminoase)

SEMNALIZAREA DE SECURITATE
-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate
si/sau de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele
in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace
tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a
muncii
-Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor
legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la
evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante
sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice
-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de
obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau
ocazional
-Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la
o interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de
salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere
a persoanelor

23
- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce
preiau aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente
care contin substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe
partile vizibile, sub forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar
suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau
incintelor utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea
substantelor periculoase in cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi
plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
-Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de
atentionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al
persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor
care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol
-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate
si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e
comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori
de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari.

24
PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI

Personalul angajat este obligat sa cunoască cel puţin masurile de prim-ajutor


indicate mai jos:
a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura;
b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei răni;
c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfixiata;
d) transportarea corecta a unui rănit
e) luarea primelor masuri in caz de incendiu.
Personalul instruit este obligat sa intervină fara alta dispoziţie, imediat ce apare o
astfel de situaţie si sa acţioneze rapid si corect, neluand nici o măsura ce ar putea avea
urmări vătămătoare tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului ajutor.
In vederea acordării primului ajutor in caz de accident, trebuie sa se întreprindă
următoarele acţiuni;
a) sa se inlature pericolul;
b) se va chema salvarea, pompierii; (112)
c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile;
d) sa se creeze cele mai bune condiţii posibile pentru accidentat;
e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului.
înlăturarea pericolului se va face de la caz la caz, astfel;
- in caz de incendiu, se va pune rănitul la adăpost;
- in caz de accidentare pe strada, se va retrage rănitul din trafrlc;
- in caz de electrocutare, se va intrerupe curentul, tinandu-se seama ca in momentul
intreruperii curentului, electocutatul poate cădea si ca atare se va preveni lovirea sa;
- in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos.
La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului
ajutor : "In primai rând sa nu faci rau", neluandu-se masuri care ar putea fi vătămătoare
tratamentului ce se aplica ulterior acestor masuri.
Crearea celor mai bune condiţii pentru accidentat se face chiar la fata locului unde
se acorda primul ajutor, organizând concomitent transportul acestuia.
Orice rănit trebuie culcat si trebuie sa i se interzică orice mişcare.
In nici un caz nu i se va da sa bea băuturi alcoolice;
In toate cazurile de accidentare, victima trebuie transportata la spital,
In cazul in care victima si-a pierdut cunoştinţa nu se va transporta inainte ca
aceasta sa-si fi revenit.

La acordarea primului ajutor, in cazul accidentaţilor prin rănire se disting următoarele


situaţii:
- răniri grave, profunde sau întinse care necesita transportarea imediata la medic;
- răniri uşoare si puţin profunde, care se pot trata de către cel ce da primul ajutor.
Daca este cazul, la rănirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea
hemoragiei si imobilizarea (blocarea) fracturilor, iar apoi se va face un pansament
steril, rănitul fiind transportat la medic, care va face intervenţiile necesare.

25
Rănile uşoare si puţin profunde, provocate din diferite cauze, trebuie tratate
imediat, pentru a se impiedica infectarea lor. Se va acorda o mare atenţie rănilor
murdărite cu noroi.
In căzul unei răniri uşoare si puţin profunde se vor lua imediat următoarele
masuri:
- persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine mâinile cu apa
si săpun, folosind o perie, iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau
spirt medicinal;
- nu se admite atingerea rănilor, nici chiar cu mâinile spălate si dezinfectate;
- se interzice spălarea rănilor cu apa sau cu substanţe farmaceutice;
- nu se vor presară prafuri si nici nu se"vor acoperi rănile cu alifii.
Spălarea ranilor si acoperirea lor cu substanţe chiar farmaceutice nu se va face de
către persoane necalificate, deoarece prin aceasta operaţie se pot introduce particule de
nisip sau pamant mai adânc in rana, ingreunand operaţia de curăţire ce urmează a fi /
făcuta de medic sau infirmier si putând deci determina infectări ale rănii;
- nu se vor îndepărta cheagurile de sânge de pe rana, îndepărtarea cheagurilor de
sânge poate provoca hemoragii puteraice.
Se va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament.
- nu se vor pune alte bandaje (pansamente) decât cele sterile, din trusele medicale.
Se recomanda ca pe compresa sau pânza ce se aplica pe răni sa se toarne
tinctura de iod.
Rănile pot fi insotite de hemoragii puternice care, prin natura lor, sunt:
- hemoragii venoase sau capilare;
- hemoragii arteriale, care trebuie oprite inainte de tratarea rănilor.
Hemoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri
abundente de sânge de culoare inchisa, sub forma unei pânze continui in jurul rănii.
Hemoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in roşu
aprins si tasnind sacadat,
In cazul rănilor profunde, singele clocoteşte in rana.
Aceste hemoragii sunt foarte grave, putând provoca moartea in câteva minute.
Hemoragiile venoase, hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica
importanta, se vor opri prin aplicarea unui pansament compresiv.
Punerea unui garou, in aceasta situaţie, este o eroare grava care poate conduce la
infecţie sau cangrena.
Hemoragiile arteriale importante necesita o acţiune rapida si imediata, prin care
sa se oprească scurgerea de sânge. Oprirea sângelui se poate îace prin compresiune
(apăsare), fie cu ajutorul mâinilor, fie a unui garou sau a unui tifon răsucit.
Compresiunea trebuie făcuta intre rana si inima, de preferinţa astfel incat
strangularea arterei sa se facă pe osul cel mai învecinat
Se recomanda ca apăsarea sa se facă la braţe sau la coapse, deoarece la antebraţ
artera este cuprinsa intre doua oase si operaţia este mai dificila.
Trebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon
răsucit) este o operaţie periculoasa, deoarece acesta întrerupe circulaţia sângelui si poate
conduce deci la cangrena si amputare.

26
Garoul (tifonul răsucit) nu trebuie ţinut timp indelungat Se va face slăbirea lui
din 20 in 20 de minute, iar in cazul in care se constata încetarea hemoragiei, se va
înlătura.
După oprirea hemoragiei, sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea garoului
(tifonului), se va aplica un pansament steril - compresiv.
Accidentatului care prezintă răniri insotite de hemoragii, i se va aplica următorul
tratament, in completarea opririi hemoragiei:
- se va acoperi rana cu pansamente sterile;
- se va transporta culcat;
- se vor lua masuri de încălzire;
- i se va da sa bea, pe cat posibil, băuturi calde.
Rănirea pielii de pe cap se caracterizează prin hemoragie puternica, dar
nepericuloasa, care se va trata prin aplicrea unui pansament steril, apoi accidentatul se va
transporta la primul punct sanitar.
Rănirea in zona gatului este periculoasa, deoarece in acest caz, nu se poate
aplica garoul. Pentru oprirea hemoragiei, se vor pune tampoane de pansament steril,
căutând sa se extinde golul creat de rana, iar apoi accidentatul va fi transportat la
primul punct sanitar.
Hemoragiile nazale care sunt provocate de răniri se vor trata prin apăsarea
puternica a narii care sângerează, capul tinandu-se drept, după un minut se va slabi
foarte mult aceasta compresiune.
In cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in nara
sângerânda un tampon cu antipirina si se continua apăsarea,
Trebuie sa se cunoască ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt
necesare. In aceasta situaţie nu se va întreprinde nimic si se va consulta un medic sau
personal sanitar specializat.
In general, nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se ştie ca
suferă de hipertensiune, sunt obeze sau in vârsta.
Hemoragiile interne, la care nu apare in mod vizibil sânge, se pot recunoaşte după
faptul ca accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat, greu de numărat.
In aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si menţinut imobilizat, va fi
acoperit si se va proceda la incalzirea lui.
Nu se va da accidentatului nici sa bea.,, nici sa mănânce.
Persoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia, in primul fand,
următoarele masuri:
- sa nu mişte accidentatul;
- sa dezvelească zona in care s-a produs fractura, pentru a constata daca este o fractura
deschisa sau inchisa.
In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului, persoana care da primiil
ajutor va prinde accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealaltă pe dedesubtul
membrului fracturat si ajutat de o alta persoana, care va cuprinde corpul victimei, va
executa transportarea.
In cazul unei fracturi deschise, se va pune un pansament uscat pe rana, inainte de a
se face imobilizarea:

27
- se înţelege prin fractura deschisa, o fractura insotita de o rana ce comunica cu fractura;
- fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infecţii grave;
- exista posibilitatea ca un os spart sa pătrundă sub piele si sa o perforeze, de aceea
personalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica acest
fenomen;
Imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin aşezarea atelelor,
atât lateral, cat si pe fata posterioara a merabrului accidentat.
Este obligatoriu a se imobiliza ambele articulaţii din regiunea de deasupra si f
dedesubtul fracturii, astfel:
la o fractura in zona gambei, se va imobiliza deasupra - genunchiul si coapsa, iar
dedesubt - glezna si laba piciondui;
la o fractura in zona coapsei, se va imobiliza deasupra - soldul si trunchiul, iar
dedesubt - genunchiul si gamba.
Se recomanda, pe cat posibil, imobilizare totala.
Imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor, printr-o
eşarfa, cotul fiind indoit.
Se va putea completa aceasta prin aţele rigide, care insa nu vor ocupa decât
segmentut fracturat al membrului.
Cotul rănit poate impiedica îndoirea braţului si imobilizarea membrului cu
ajutorul eşarfei. In acest caz, se va face imobilizarea totala a braţului.
In cazul fracturilor craniene, intervenţia persoanei cate da primul ajutor, trebuie
sa fie foarte atenta, dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste traumatisme
cu întârziere de 2-3 ore si deci cunoaşterea existentei traumatismelor este uneori dificila.
Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt:
- pierderea cunoştinţei, care poate fi numai momentana;
- hemoragii prin nas sî prin urechi.
Pot apare fracturi craniene, fara sa provoace rănirea pielii de pe cap si fara sa
curgă sânge pe nas sau pe urechi.
Fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt, in cele mai multe cazuri,
accidente grave, si in aceste cazuri, transportul victimei se face prin rostogolirea acesteia
cit se poate de incet, pana va fî aşezata culcat pe o planşeta dura. Nu se va face vreo
imobilizare a victimei si se va transporta imediat la cel mai apropiat punct sanitar, unde se
afla un medic chirurg.
Se interzice transportarea pe braţe a unui accidental cu coloana vertebrala sau
bazinul fracturat, acest mod de transport putând sa-i fie fatal.
Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt:
- dureri puternice in zona dorsala;
- paralizarea membrelor inferioare;
- tulburări in urinare.
In cazul fracturilor de coaste, persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele
accidentatului printr-un bandaj strâns, realizat cu o fase, apoi se va transporta
accidentatul, in poziţia şezut, la primul punct sanitar. Simptomele in cazuri de fractura de
coasta sunt:
- respiraţie ingreunata si dureri in timpul respiraţiei;

28
- eventuale urme de sânge in saliva.
In cazul luxatiilor, se va proceda identic ca in cazul fracturilor la braţe si la
membrele inferioare:
- nu se va pierde din vedere niciodată ca o luxatie poate fî insotita de o fractura;
- in cazul unei luxatii a umărului, care este cea mai frecventa, cotul se depărtează de
corp. Nu se va face nici o incercare de a se readuce cotul la poziţia iniţiala, ci se va pune
o perna la subsuoara si se va transporta accidentatul fara eşarfa.
In cazul degeraturilor, membrul care a suferit va fî introdus in apa la temperatura
mediului ambiant, care apoi va fî încălzita treptat si cu mare grija, pana la temperatura
corpului.
Nu se recomanda frectionarea cu zăpada a membrelor degerate, deoarece pielea
degerata poate fi zgâriata si se poate provoca astfel, o infecţie.
In cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea
accidentatului la un punct sanitar, intervenţiile locale putând provoca agravarea situaţiei.
Toate înţepăturile sau zgârieturile, oricât de puţin grave ar părea la început,
trebuie dezinfectate.
Pentru dezinfectarea corecta a locului rănit:
- se va apasă puternic in vecinătatea locului undu s-a produs înţepătura sau zgârietura,
pana se vor scurge câteva picaturi de sânge ;
- se va acoperi locul rănit cu o soluţie antiseptica ce se găseşte in trusa medicala si se ve
lasă sa se usuce la aer liber;
-daca rana prezintă o oarecare intindere, după dezinfectare se va aplica un pansament
uscat sau o compresa sterila;
-se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere, sa se transporte
accidentatul la acest punct;
-nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zgârietura care nu prezinte., aparent,
nici o gravitate Ia inceput, poate avea ulterior, complicaţii grave (infecţii, flegmoane etc),
daca nu este dezinfectată corect si imediat;
In cazul in care cel care a dat primele îngrijiri nu are convingerea ca a reuşit sa
inlature toate corpurile străine, imediat după primele ingrijiri, va indrepta accidentatul
spre primul punct sanitar, unde medicul va lua masurile necesare.

29