Sunteți pe pagina 1din 671

PSIHOLOGIE .

PSIHOTERAPIE

Colec!ie coordonatd de
Simona Reghintovschi
Irvin D. Yalom
Molyn Leszcz

Tratat de
psihoterapie de grup
Teorie;i practicd
Edilia a cincea

Traducere din limba englezd de


Simona Reghintovschi (cap. 3-17)
Anatol Reghintovschi (caP 1,2)

A
TRCI
Editori:
S[\'IU DRAGOMIR
VASILE DEM, ZAMFIRESCU

Dircctor editorial:
MACDALENA MARCULESCU

Coperta colecfiei:
FABER STUDIO (Magda Radu)

Redactor:
BOGDAN PERDIVAM

Director producfe:
CRISTIAN CLAUDIU COBAN

DtP:
VICTORIA GARLAN

Co.ecturA:
LORINA CHT,TAN
EUGENIA URSU

Des$ier€a CIP a Bibliotecii N.iionale a Romaniei


YALOIT4IRVIN D.

lrvin D i
Anatol 3
Bibliog.
Index
tsBN 97*971707-73!2

L Leszez, Molyn
II. Reghintovschi, Simona (had.)
Itr. Reghhtovschi, Anatol (had.)

615.851

Titlu original: Tfte lheory and Practice ofGROUp pSyCHOTHERApy Fifth Edition
Autori: Irvin D. Yalom cu Molyn Leszcz

Copyright O 2005, by Iwin D. Yalom and Molyn Leszcz,


Published By Basic Books, a Member of the perseus Books Group

Copyright O Editura Trei, 2013,


pentru edilia in limba romAnd

C.P 27{490, Bucuregti


Tel.,rFax: +4 021 300 50 90
e-mail: comenzi@edituratrei.ro
www.editurahei.ro

tsBN 97 8-97 3 -7 07 -7 33 -2
Cuprins

Prefati la editia a cincea

Mullumiri

1. Factorii terapeutici 22

lnocularea sp eran! ei, 25

Uniaersalitatea, 27
Transmiterea int'ormaliilor, 30
Altruismul,34
Recapitularea corectittd a grupului primar familinl,
j5
Dezzroltarea tehnicilor de socializare, 38

Compor tament uI imi t atit;, 39

2. invilarea interpersonali. . .. .. . 40

lmportanla relaliilor interpersonale, 40


Experienla emolionald corectiud, 48
Grupul ca microcumos social, 52
Microcosmosul social: o interacliune dinamicd, 61'

Recunoagterea tiparelor de comportlment tn microcumosul social, 64


Microcosmosul social este real? 67
-
Rezumat, SS
Transfer gi infelegere, 70

3. Coeziunea grupului... .. 73

lmportanla coeziunii grupului, 76


Mecanismul de actiune, 81
Rezumat, 94

4. Factorii terapeutici:
o integrare. ... ..... ... . . .96
Valori comparatioe ale factorilor terapeutici:
punctul de aedere al clientului, 99
Valoarea compara tiod a factorilor terapeutici :
diferenle intre punctele de tsetlerc ale clienlilor gi terapeulilor, 124
Factorii terapeutici: lorle modifuatoare, 12b

5. Terapeutul:
Sarcini elementare
Crearea gi menlinerea grupului, 134
Construirea culturii de grup, 1j5
Cum modeleazd liderul normele? 139
Exemple ile norme terapeutice de grup, 145

6. Terapeutul:
Iucrul in aici-gi-acum... ...........155
Defi nil ia procesul ui, 1 56

Focalizarea asupra procesului: sursa de putere a grupului, 162


Sarcina terapeutului tn aici-pi-acum, 164
Tehnici ale actir,tdrii lui aici-Si-acum, 169
Tbhnici de elucidare a procesului, 177

Ajutarea clienlilor sd preia o orientare cdtre proces, 1g6


Ajutarea clmlilor
sd accepte comentariile care eluciileazd procesut, 1,gg
Comentariul de proces: o oedere d.e ansamblu teoreticd, 1g9
Utilizarea trecutului, J.99
Comentariul de proces al grupului-ca-intreg, 203

7. Terapeutul:
transfer gi transparenfe. ...........270
Transferul in grupul de terapie, 214
Psihoterapeutul pi transparenlo, 22J

6 lirln D. Yalon (cu l\,lolin Leszcz) - Tratat do pslhotolaplo de Elrup


8. Seleclia clienlilor 237

Criterii de excludere, 239


Criterii ile includere, 255
O perspectiod de ansamblu asupra ptocedurii de seleclie, 259
Rezumot, 26i

9. Componenla grupurilor de terapie . "" '264

Prediclia comportamentului in grup, 255


Principiile componenlei grupurilor, 274
P er spectiad ge ner ald, 281,

Un ultim aaertisment, 284

10. Crearea grupului:


locul, timpul, dimensiunea, pregitirea "" ' 286

Consideralii preliminare, 286


Durata gi freoxnla geilinfelor, 288
Terapia de grup de scuttd duratd, 292

Pregdtirea pmtru terapia de grup, 299

11. La inceput 314

Stadiile componente ale grupului, j14


lmpactul clienlilor asupra dezttoltdrii grupului, 325
Probleme ale colectiuului, i29

12.Grupulavansat.... 348

Subgruparea, j48
Conflict in grupul de teraPie, 366
Autodentdluirea, 375
In cheierea ter apie i, 383

13. Membri problemi in $uP . . 392

Monopolistul, i92
Clientul tdcut, 398
Clientul plict isi t or, 400
Nemu\umitul care ret'uzd ajutorul, 403

7
Cu9rins
Clientul psihotic sau bipolar, 405
Clientul cu caracter dificil, 412

14. Terapeutul:
formate specializate
gi materiale procedurale .

Terapie indiztiduald gi terapie de grup concomitente, 426

Combinarea terapiei ile grup cu grupurile in doisprezzce pagi, 436


Coterapeutii, 440
IntAlnirea fdrd lider, 445

Visele,446
Tehnol o gia au diottizuald, 449

Rezumatele scrise, 452


Pdstrarea inregistrdrilor terapiei de yup, 463
E xerc ilii struct urate, 45 3

15. Grupuri specializate de terapie .. .. .. . . . . .4ZO

Modificarea terapiei de grup hadilionale


pentru situalii clinice speciale: pagi
fundammtali, 471
Grupul de terapie cu pacimti aculi spitalizali, 476
Grupuri pentru pacienli cu boli somatice, 500
Adaptarea TCC gi a TIP la teropia de grup, 506
Grupurile de autoajutorare gi grupurile de suport pe internet, 511

16. Terapia de grup:


striimogi si veri .. .....519
Ce este un grup de inthlnire? 520

Antecedentele Fi eaolulia grupului ile inthlnire, 520


Terapia de grup pentru normali, 524
Eficien[a grupurilor ile ifiAlnire, 526
Relalia dintre grupul de intdlnire gi grupul rte terapie, 5j2

17. Formarea terapeutului de grup. ............535


Obseruarea clinicienilor cu experienld, S3B
Superoizarea, 541
Experimla de grup a terapeulilor in formare, 545

8 lryln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tlatat de psthoteraple de grup


P sihoterapia perconald, 551

Rezumat,554
Dincolo de tehnicd, 555
Anexd Informalii gi linii de orientare
pentru participarca la terapia de grup, 559
CAtuaa obiectiae ale psihoterapiei de grup, 559
Confidenlialit at ea, 560

Cefaci in grup? Ce comportament este a1teptat? 560


Durata perioadei de probd sau a angajamentului inifial, 562
Frccoenla gi coeziunea grupului, 563

Anexi. Informafii 9i linii de orientare


pentru participarea la terapia de grup .........559

Note.... .........564

Cuprins I
In memoria mamei mele gi a tatdlui meu,
RUTH YALOM pi BENJAMINYALOM

In memoria mamei mele gi a tatdlui meu,


CLARA LESZCZ 9i S AUL LESZCZ
Prefali la edilia a cincea

La aceasti a cincea edilie a ,,Tratatului de psihoterapie de grup" am avut


gansa de a-l avea colaborator pe Molyn Leszcz. Dr. Leszcz, pe care l-am intAl-
nit prima oard in 1980, cAnd, timp de un an, mia fost coleg la Stanlord Uni
versiry a fost gi este unul dintre cei care au adus contribufii majore la cerceta-
rea gi inovafia clinici in terapia de grup. in ultimii doisprezece ani, in cadrul
Catedrei de Psihiatrie a Universitdfii din Toronto, unde este profesor asociat,
a condus unul dintre cele mai mari programe de formare in terapia de grup
din lume. Cunogtinlele sale ample in domeniul tehnicilor de grup contempo-
rane, precum gi exhaustiva trecere in revistd a literaturii de specialitate, atat
din domeniul clinic, cat Fi din cercetare, au fost nepreruite in pregetirea volu-
mului de fald. Am lucrat impreuni cu sArguinli, asemeni coterapeulilor, pen-
tru ca aceasti edifie sd fie o integrare uniformi atit a materialelor noi, cAt gi a
celor mai vechi. Chiar dacd, pe parcursul textului, am optat pentru unitate sti-
Iisticd la persoana int6i singular, in spatele lui,,eu" se afli tntotdeauna un co-
laborativ ,,noi".
in aceasti noud edigie, sarcina noastri a fost de a incorpora noile schimbiri
din domeniu gi de a abandona metodele gi ideile demodate. Dar am avut o di-
lemi: dacd unele dintre aceste schimbdri gi noutdfi nu reprezinte, de fapt, pro-
grese, ci regrese? Daci ra[unile economice care cer metode mai eficiente, mai ra-
pide, mai ieftine acfioneazd impotriva intereselor clienfilor? $i daci ,,eficienfa"
nu este decAt un eufemism pentru scoaterea clienfilor din listele fiscale, cit mai
repede posibil? $i daci toli acegti diverti factori ai pierei ii fo4eazi, de fapt, pe
terapeufi si ofere clienfilor mai pufin decAt ar fi capabili sd le ofere?
Daci aceste supozifii sunt adeverate, atunci cerinlele noii edilii devin mult
mai complexe, pentru ce avem o dubld sarcind: se prezentem metode actuale
gi si pregitim terapeulii in formare pentru locul contemporan de muncd gi,
de asemenea, sd prezervdm tehlicile gi cunoalterea acumulate in domeniul
nostru, chiar dacd tinerii terapeuli nu vor avea oportuniteF imediate de a le
aplica.
De c6nd a fost introdusd pentru prima oard in anii 1940, terapia de grup a
trecut printr-o serie de modificdri pentru a face fali schimbdrilor practicii clini-
ce. Pe mdsuri ce au apdrut noi sindroame clinice, cadre terapeutice gi aborddri
teoretice, corespunzetor, au apdrut ti variante ale terapiei de grup. Multiplici-

Prelate la editia a clncea


tatea formelor sale este at6t de evidente astezi, incat are mai mult sens sd vor-
begti de ,,terapii de grup" decat despre ,,terapie de gmp". Grupuri pentm tul-
buriri de panici, grupuri pentru depresii cronice sau acute, gruPud Pentru Pre'
venirea reciderilor depresive, grupuri Pentru tulburiri de comPortament
alimentar, grupuri medicale de suport pentru bolnavii de cancer, HIV/SIDA,
artritd reumatice, sclerozd multipld, sindromul colonului iritabil, obezitate, in-
farct miocardic, paraplegie, orbire diabeticd, disfuncfii renale, transplant de mi-
duvi osoasS, ParkinsorL grupuri pentru birbafi 9i femei clinic sdn5toti care sunt
predispugi genetic la cancer, gmpuri pentru victimele abuzurilor sexuale, gn:-
puri pentru bdtrAnii amnezici Fi penku cei car,e ii ingrijesc, pentru clienfii cu tul-
burare obsesiv-compulsivi, cu prim episod de schizofrenie, pentru schizofre-
nie cronici, pentru adulfii cu pirinfi alcoolici, pentru perinfii copiilor abuzafi
sexual, pentru bdrbatii violenli, pentru cei care se automutileazi, pentru divor-
tafi, pentru indoliafi, pentru familii disfuncfionale, pentru cupluri cdsitorite -
toate acestea, gi multe altele, sunt forme ale terapiei de gmp.
Cadrul clinic al terapiei de grup este, de asemenea, divers: un grup care se
modificd rapid, cu pacienfi psihotici, acu;i sau cronici, dintr-o seclie de spital,
constituie o terapie de grup, la fel gi in cazul grupurilor pentru abuzatorii se-
xuali din penitenciat pentru femeile rezidente ale adtrposturilor pentru victi-
mele violenlei domestice gi in cazul grupurilor cu durate neprecizate, alcdtui-
te din indivizi cu o funclionare relativ bund, nevrotici sau cu tulburiri de
personalitate, care se intAlnesc in cabinetul particular al unui psihoterapeut,
conform unui program bine stabilit.
De asemenea, abordirile tehnice sunt descumpinitor de diferite: cogni-
tiv-comportamentald, psihoeducafionald, interpersonah, Sestaltiste, supor-
tiv-expresivi, psihanalitici, dinamic-interacfionali, psihodramd
tea ti multe altele sunt utilizate in cadrul terapiei de grup.
- toate aces-
Toate aceaste familie de terapii de grup este inghifitri gi mai mult, la rAndul
ei, de prezenla rudelor indepirtate ale terapiilor de grup care intrd in scenS:
grupurile de formare experien;iali (sau grupuri de proces), precum gi nume-
roasele gmpuri de autoajutorare (sau de suport mutual) precum Alcoolicii Ano-
nimi gi toate celelalte grupuri de recuperare in doisprezece pagi, Adult Survi
vors of Incest, Sex Addicts Anonymous, Parents of Murdered Children,
Overeaters Anonymous gi Recovery, Inc. Degi, formal, aceste grupuri nu sunt
grupuri de terapie, ele sunt foarte des teropeutice gi se afld la limita difuzi din-
tre dezvoltare personald, suport, educafie gi terapie (vezi capitolul 16 pmtru o
prezentare detaliati a acestei teme). Trebuie luati in considerare gi cea mai tA-
ndri dintre ele, exuberant incontrolabild gi impredictibiltr: grupurile de suport
pe intemet, oferite intr-un curcubeu de arome.
ii atunci cum se scrii o singurd carte care sd se refere la loars aceste terapii de
grup? Shategia pe care am ales-o acum treizeci ti cinci de ani, c6nd am scris pri-
ma ediyie a acestei cirfi, mi se pare incd potriviti. Primul pas pe care l-am fdcut
a fost acela de a separa ,,falad.a" de,,miez" in fiecare dhtre terapiile de gmp.

lrvln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


Falada este constituite din omamente, formi, tehnici, limbai specific ai aura spe-
cifici a gcolii ideologice; miezul este conshhrit din acele aspecte ale experienlei
inhinseci procesului terapeutic
- adicd mecanismele esenliale ale schimbdrii.
Daci nu luafi in considerare ,,fa;ada" gi frnefi cont doar de mecanismele cu-
rente prin care are loc schimbarea in client, veli descoperi ci mecanismele
schimbirii sunt limitate ca numar gi deosebit de similare in diferite grupuri.
Grupurile de terapie cu scopuri similare, care par a se diferenfia mult sub for-
ma exterioari, se pot baza pe aceleagi mecanisme ale schimbdrii.
ln primele doud edilii ale cirfii de fafi, cuprins de spiritul pozitivist care
inconjura psihoterapiile aflate in dezvoltare, am denumit ,,factori curativi"
aceste mecarlisme ale schimbirii. Ponderat gi educat de anii care au trecut, gtiu
acum ci rodul psihoterapiei nu este z,indecarea o rluzie, cu siguranli, in do-
meniul nostru
-
-, ci schimbarea sau cregterea. in consecin;i, accept6nd dicta-
tul realitdlii, acum md refer la mecanismele schimbirii ca fiind ,,factori terape-
utici", gi nu ,,factori curativi".
Factorii terapeutici consdruie principiul organizator central al acestei cirli.
^Incep cu o prezentare detaliate a unsprezece factori terapeutici, dupi care de-
scriu o abordare psihoterapeuticd bazati pe ei.
Dar care tipuri de grupuri se intre in discu;ie? Arealul terapiilor de grup
este acum atat de vast, incat este imposibil ca o lucrare si aduci in discufie fie-
care tip de grrp. Atunci cum se poate proceda? in aceaste carte am ales sa funi
centrez prezentarea pe un prototip al terapiei de grup gi tpoi sd ofer un set de
principii
care sd-i permitd psihoterapeutului sd modifce acest model Jundamental de
grup, adaptindu-l orictuei situalii clinice speciale.
Modelul prototipic este gmpul de psihoterapie intensivi, eterogerL alcituit
din pacienfl nespitahza1, cu o durate de cel pulin cateva luni, av6nd scopuri
ambifioase de inliturare a simptomului gi schimbare a personafitetii. De ce ne
concentrem pe aceasti formi specificd de terapie de grup cand scena contem-
porani a psihoterapiei, condusd de factori economici, este dominatd de un alt
tip de gmp
- omogery grup orientat asupra simptomului, cu irtAlrriri pe o pe-
rioadi mai scurtd de timp gi cu obiective mai limitate?
Rispunsul este ci terapiile de grup de lunge durati au fost prezente timp
de mulie decenii gi au acumulat un vast volum de cunogtin e, atat din cercete-
rile empirice, cAt gi din observafiile clinice profunde. Mai devreme, am menlio
nat ce terapeulii contemporani nu au frecvent oportunitdlile clinice de a-gi des-
fdgura cel mai bine actiyitatea; cred cA grupul prototip pe carel derriem aici,
in aceastd carte, este cadrul in care terapeufii pot oferi clienlilor lor un benefi-
ciu maxim. Este o forme ambifioase, intensivi de terapie, care cere mult atat de
la terapeut, cat gi de la client. Strategiile 9i tehnicile terapeutice necesarc pentru
a conduce un astfef de grup sunt sofisticate gi complexe. Oic,)m, de indatd ce te-
rapeulii in fomure le stdpinesc gi tnleleg cum sd le modifce pentru a se potriDi situa-
liilor terapeutice specifce, ei se oor afla in pozila de a concepe o terapie de yup care
ua fi eficientd pentru orice tip de populalie clinicd, din orice cadru. Psihoterapeufii

Prefat5 la editia a cincea


aflafi in formare ar trebui sd aspire se fie teraPeufi creativi gi plini de compasiu-
ne, cu profunzime conceptualtr, nu lucrdtori cu o vedere ingusti pi moral redus.
Intuitiv cei din sistemul de sendtate vid terapia de gn-rp ca modalitatea de tra-
tament a viitorului. Terapeufi de grup trebuie sA fie cat se poate de bine pregd-
tili pentru aceasti oportunitate.
intrucat marea maioritate a cititorilor acestei cdrfi sunt clinicieni, texh:I are
intentia de a avea o relevan;i clinicE imediatd. Cred gi cd, pentru clinicieni, este
imperativ sd rdmAne in contact permanent cu lumea cercetdrii. Chiar dacd tera-
peutii nu sunt angajati personal tntr-o actioitate de cercetare, ei trebuie sd;tie cum sd
Pin vmare, cartea se bazeazA din plin pe cercetdri
eallueze cffcetdrile celorla$i.
psihologice, clinice gi sociale relevante.
in timpu-l scrierii primelor edifii ale cdrlii de fald, cdutAnd prin rafturile bi-
bliotecii, deseori mi surprindeam rdsfoind texte psihiatrice foarte vechi. Cat
de nelinigtitor este si realizezi cd cei care s-au dedicat unor intreprinderi pre-
cum hidroterapia, repausul la pat, lobotomia sau gocul insulinic erau cu sigu-
ranld clinicieni integri, devotali gi inteligenli! Acelagi lucru se poate spune de-
spre primele generalii de terapeufi care pledau pentru flebotomie, infometare,
purgarie sau trepanalie. Carrile lor sunt la fel de bine scrise, optimismul lor
este la fel de nezdruncinat, iar rezultatele raportate sunt la fel de impresionan-
te ca gi rezultatele practicienilor contemporani.
Intrebare: de ce alte domenii ale asistenlei senetetii au lisat atat de mult in
urmd tratamentul tulburdrilor psihice? Rdspuns: pentru cd au aplicat principi-
ile metodei gtiinlifice. Firi o bazd riguroasi de cercetare, psihoterapeulii de as-
Ezi, atat de entuziagti cu privire la terapiile curente, sunt in mod tragic simi-
Iari hidroterapeufilor ori lobotomigtilor de altddati. Atat timp cat nu testem
riguros principiile de bazd gi rezultatele terapiei, domeniul nostru rim6ne la
bunul plac al modei gi capriciilor trecetoare. Din acest motiv, ori de cAte ori a
fost posibil, abordArile prezentate in aceastd lucrare sunt bazate pe cerceteri ri-
guroase, relevante, ti se atrage atentia asupra ariilor de activitate unde conti-
nuarea studiilor pare deosebit de promiletoare gi necesari. Anumite zone (de
exemplu, pregdtirea pentru terapia de grup sau motivele pentru renunrarea
premature h terapie) au fost studiate pe larg gi competent, in timp ce alte arii
(de exemplu perlaborarea sau contratransferul) au fost doar recent abordate
de cercetare. in mod firesc, aceastd distribufie a accentelor cercetdrii se reflec-
td in text: clinicienii pot avea impresia cd anumite capitole pun accent prea
mare pe cercetare, in timp ce altele pot pdrea lipsite de rigoare colegilor nogtri
orientafi spre cercetare.
Sa nu atteptdm de la cercetarea in psihoterapie mai mult decat ne poate
oferi. Descoperirile din domeniul psihoterapiei vor duce la o schimbare ma-
jord rapidd a practicii terapeutice? Probabil ci nu. De ce? ,,Rezistenla" este
doar unul dintre motive. Sistemele complexe de terapie, cu aderenfi care au
investit mulfi ani in formare gi ucenicie gi care se agald cu incdpdfdnare de tra-
di;ie, se vor schimba lent, doar in fafa unor dovezi substanfiale. Mai mult,

lryln D. Yalom (cu ltlolin Levcz) - Tratat de pslhoteEple de grup


terapeulii din prima linie se confrunti cu clien$ aflali in suferinll gi, evident,
nu pot attepta cercetirile gtiinfifice. Amintifi-vi gi aspectele economice ale cer_
cetdrii. Piafa controleazi focalizarea cercetdrii. Atunci c6nd economia siste-
mului de sdnitate a dictat o schimbare masive a orientdrii cdtre terapii de scur-
td duratd, orientate asupra simptomului, in literatura de specialitate au inceput
si aparl rapoarte ale multor proiecte de cercetare a psihoterapiei de scurta
durati, solid finanfate. in acelagi timp, sursele fondurilor de cercetare pentru
terapiile pe lungd duratd au secat, in ciuda puternicului consens clinic privi-
tor la importanla deosebitd a acestor cercetdri. in timp, ne apteptdm ca aceas-
te tendinle si se inverseze gi cd se va investiga mai mult eficienga psihotera-
piei in lumea reali a practicii, completAndu-se astfel cunogtinfele derivate din
studiile asupra rezultatelor psihoterapiei de scurti durati ce utilizeazi gru-
puri de control aleatorii. Un alt lucru care trebuie luat in considerare este cd,
spre deosebire de gtiinlele fizice, multe aspecte ale psihoterapiei, inerent, re-
fuzi cuantificarea. Psihoterapia este 9i arte, gi ttiin[A; descoperirile din cerce-
tare pot, in cele din urmd, si dea formi contururilor largi ale practicii, insi in-
tdlnirea umand din centrul terapiei va fi intotdeauna o experienli profund
subiectivi, necuantifica bil i.
Unul dinhe cele mai importante postulate aflate labaza cirfii de fald este
ce interacliunea interpersonali din aici-gi-acum este cruciald pentru terapia de
grup eficiente. Terapia de gmp cu adevdrat putemici, inifiat, oferi o areni in
care clienlii pot si interacfioneze liber unii cu al;ii, apoi ii aiute se identifice gi
sd inleleaga ce nu merge in interacliunile lor gi, in cele din urmd, le oferd po-
sibilitatea sa modifice acele tipare neadaptive. Credem cd acele grupuri care se
bazeaz6, exclusiu pe alte principii, cum ar fi principiile psihoeducalionale sau
principiile cogmtiv-comportamentale, nu reugesc si culeagd toate roadele te-
rapiei. Fiecare dintre aceste forme de terapie de grup poate sd devini mai efi-
cienti prin incorporarea congtienfi zdrii procesului interpersonal.
Acest aspect trebuie subliniat: are o mare relevanld pentru viitorul practi-
cii clinice. Dezvoltarea sistemului de asistenle a sdndtdlii va duce, in cele din
urmd, la o utilizare sporitd a grupurilor de terapie. Dar, in cdutarea eficienfei,
duratei reduse gi justificdrii cheltuielilor, factorii decizionali din sistemul de sd-
nehte pot face gregeala de a hotdri ce anumite orienteri (de scurte duati, cog-
nitiv-comportamentale, centrate asupra simptomului) sunt dezirabile, intrucdt
aceste abordiri circumscriu o serie de pagi compatibili cu alte aborddri medi-
cale eficiente: stabilirea unor obiective explicite gi limitate, misurarea indepli-
nirii obiectivelor la intervale regulate, frecvente; un plan de tratament specific;
o terapie inalt structurate, repetabil5, uniformi, pe bazd de manual, cu un pro-
tocol exact pentru fiecare gedinli. Dar nu trebuie confund,atl qparenta eficier.-
fei cu eficienla veritabilS.
ln aceastd lucrare discutdm, in profunzime, natura gi extinderea concentre-
rii pe interacliune gi foria sa de a duce la schimbiri de caracter gi interperso-
nale, semnificative. Concentrarea pe interactiune este motorul terapiei de grup, iar

Prefati la edltia a cincea t7


terapeufri capabili sA o stePaneasca sunt cu mult mai bine echipafi si practice
orice formd de terapie de grup, chiar dacd modelul grupului nu evidenfiazd
sau nu recunoa9te rolul central al interacfiunii.
Ini;ial, nu eram domic sd-mi asum sarcina considerabild de a revizui aceas-
td lucrare. Fundamentele teoretice gi abordarea tehnicd a terapiei de grup de-
scrise in edifia a patra sunt in continuare valabile 9i utile. Dar, mai devreme
sau mai tarziu, o carte dhtr-un domeniu aflat in dezvoltare este sordte imba-
trAnirii, iar ultima edilie pierduse ceva din actualitatea sa. Nu conlinea numai
aluzii demodate sau anacronice, dar gi domeniul se schimbase. Sistemul de sd-
netate s-a stabilizat in prezent, DSM-IV (Manual de diagnosticd $i statistice a
tulburdrilor mintale) a suferit o revizuire a textului (DSM-IV-TR) 9i literatura
de specialitate din ultimul deceniu trebuia investigati gi asimilati in lucrare.
in plus, noi tipuri de grupuri au apirut, iar altele au dispirut. Grupurile de te-
rapie de scurtd duratd cognitiv-comportamentale, psihoeducafionale gi cele
destinate unor probleme specifice sunt din ce in ce mai frecvente, astfel incdt,
in aceastd revizuire, pe tot parcursul cdrfii am fdcut un efort special pentru a
circumscrie problemele particulare, specifice acestor grupuri.
Primele patru capitole ale acestei lucrdri Prezinte unsPrezece factori tera-
peutici. Capitolul 1 se ocupe de inocularea speranlei, universalitate, distribui-
rea informaliilor, altruismul, recapitularea corectivi a grupului familial primar,
dezvoltarea tehnicilor de socializare gi comportamenhrl imitativ Capitolele 2
ti 3 prezinte factorii mai complecai pi puternici ai invdgdrii interpersonale 9i co-
eziunii. Modul in care aborddm aceste doui capitole a fost influenlat de pro-
gresele recente din inlelegerea teoriei interpersonale gi a alianfei teraPeutice
care pot cregte eficienla terapeutului.
Capitolul4 prezintd catharsisul gi factorii existenliali ti apoi incearcd o sin-
tezd, adres6ndu-se importantei comParative ti interdependenlei tuturor celor
unsprezece f actori terapeutici.
Urmdtoarele doud capitole pun in discufie activitatea teraPeutului. CaPito-
lul 5 prezinti sarcinile terapeutului de grup mai ales cele relevante Pentru
-
modelarea culturii grupului terapeutic gi canalizarea interacliunii grupului in
beneficiul terapiei. Capitolu-l 6 descrie modul in care, inifial, terapeutul trebuie
si activeze experienla in aici-gi-acum (adicd sd determine grupul sd plonieze
in propria experienfi) 9i, apoi, si elucideze semnficafia experienlei in aici-;ia-
cum. in aceastd edifie reducem accentul pus pe anumite modele care se bazea-
zd pe elucidarea dinamicilor grupului-ca-intreg (de exemplu, abordarea Tavis-
fi ineficiente in procesul terapiei.
tock)
- modele care, de atunci, s-au dovedit a
(O parte din materialul omis care ar putea se-i intereseze inci pe unii cititori
va rimdne disponibil la www.yalom.com.)
in timp ce capitolele 5 pi 6 se ocupi de ceea ce teraPeutul trebuie sd t'acd,
cel de-al 7-lea capitol se adreseazi modului in care teraPeutul trebuie srife.
Se explicd rolul terapeutului gi modul in care teraPeutul se folosegte de sine,
focalizAndu-se asupra a doui aspecte fundamentale: transferul gi transparen-

lryin D. Yalom (cu l\4olin Leszcz) - Tratat de psihoteraple de grup


!a. in ediliile anterioare m-am simfit constrans si incurajez restricfionarea te-
rapeutului. MuUi terapeufi erau atdt de influenfafi de migcarea grupurilor de
intilnire, incAt, prea frecvent gi prea extensiv, ,,slibeau frAnele". Timpurile
s-au schimbat; forle mai conservatoare au preluat conducerea gi acum ne sim-
tim conshangi si descuraidm terapeufli si practice prea defensiv. Mulgi tera-
peuti contemporani, ameninlafi de incdlcarea legilor profesionale ale dome-
niului (rezultat al iresponsabilitdpi gi conduitei gregite a unor terapeufi, cuplat
cu o industrie de malpraxis, nesocotitd gi lacomd), au devenit prea precauli gi
impersonali. Astfel, acordim o mare atenfie utilizirii propriului sine al tera-
peutului in psihoterapie.
De la capitolul8 gi pAni la capitolul 14 este prezentati o perspectivd crono-
logicd a gn-rpului de terapie gi sunt subliniate fenomene gi tehnici de grup re-
levante pentru fiecare stadiu. Capitolele 8 9i 9 despre selecfia clienfilor 9i com-
ponenla grupului includ noi date ale cerceterilor cu privire la frecvenfa,
renunfirile premature la grup gi rezultatele terapiei de grup. Capitolul 10
descrie realtafile practice ale inceperii grupului, cuprinde o noud secfiune de-
spre terapia de grup de scurte duratA gi prezinti multe cercetAri noi asupra
pregdtirii clientului pentru terapia de grup. Anexa confhe un document care
poate fi distribuit noilor membri pentru a aiuta preSitirea lor pentru activita-
tea din grupul de terapie.
Capitolul 11 se adreseazd stadiilor inifiale ale grupu-lui de terapie gi inclu-
de un nou material despre renunfdrile premature la terapie. Capilolul 12 se
ocupd de fenomenele intAlnite in faza mature a Eavaliului din terapia de gn:p:
subgruparea, conflichi, autodezvdluirea gi incheierea terapiei.
Capitolul 13, despre membrii problematici din terapia de grup, adaugd un
nou material ce reflectd progresele din teoria interpersonale. Sunt prezentate
contribuliile intersubiectivitifii, teoriei atatamentului ti psihologiei sinelui. Ca-
pitolul 14 prezinti tehnici speciaLzate ale terapeutului, incluzAnd terapia con-
comitente individuald 9i de grup (atit combinatd, c6t gi conjugati), coterapia,
intAlnirile firi lider, visele, intregistrarea video ti integrarea terapiei de grup
cu programele in doisprezece pagi.
Capitolul 15, despre grupuri specializate de terapie, pune problema grupu-
rilor care au apdrut pentru a lucra cu sindroame sau situa;ii clinice specifice.
Acest capitol prezinti principiile de importanle critice, u6lizate pentru a mo-
difica tehnica tradifionali a terapiei de grup in scopul proiectdrii unui grup
care sA safisfaci ceringele anumitor situalii sau popula;ii clinice specifice gi de-
scrie adaptarea terapiei cognitiv-comportamentale ti a terapiei interpersonale
la grupuri. Aceste principii sunt ilustrate prin discutarea in profunzime a di-
feritelor grupuri, cum ar fi grupul pentru pacienli psihiatrici aculi, spitalizafi,
ti Brupuri pentru pacienfi cu bol.i somatice (cu o ilustrare detaliatd a unui grup
pentru pacienfi bollavi de cancer). De asemenea, capitolul 15 aduce in discu-
fie grupurile de autoaiutorare gi cei mai tineri membri ai familiei terapiei de
grup grupurile de suport de pe intemet.
-
PrclatE la editia a clncca
Capitolul 16, despre grupul de intAlnire, prezinti cea mai mare provocare
a acestei revizuiri. Deoarece grupul de intAlrrire a disperut din cultura contem-
porani, am luat in considerare omiterea intregului capitol. Cu toate acestea,
cAfiva factori au adus argumente impotriva unei inmormanteri premature: im-
portan;a rolului jucat de migcarea grupurilor de intdlnire in dezvoltarea teh-
nologiei cercetdrii gi utilizarea grupurilor de intAhire (cunoscute Fi ca grupuri
de proces, gnrpuri T de la ,,training" sau grupuri experienfiale de forma-
- -
re) in formarea in psihoterapia de grup. Am ficut un compromis, reducdnd
considerabil capitolul gi am pus la dispozilie intregul capitol din edifia a pa-
tra la www.yalom.com pentru cititorii interesafi de istoria gi evolufia migcdrii
gn:purilor de int6lnire.
Capitolul 17, despre formarea terapeulilor de grup, include noi aborddri ale
procesului de supervizare gi se ocupd de procesele de grup in curriculumul
educagional.
in timpul celor patru ani de pregdtire a acestei edifii revizuite am fost im-
plicat pi in scrierea unui roman, The Schopenhauer Cure, care poate servi ca un
volum de acompaniere a acestui text: acfiunea se desfdgoara intr-un grup de
terapie ti ilustreaze multe dintre prhcipiile procesului de grup gi ale tehnicii
terapeuhrlui oferite in aceaste lucrare. De aceea, in cateva locuri din aceasti a
cincea edifie, trimit cititorul la anumite pagini din Tfte Schopenhauer Curc, care
oferd portretizdri literare ale tehnicilor terapeutului.
Volumele excesiv supradimensionate tind si graviteze in jurul rafturilor cu
,,lucriri de referinle". Pentru a evita aceeagi soarte, am rezistat tendinFei de a
lungi aceastd lucrare. Addugarea unei mari cantite[i de material nou ne-a in-
credinfat sarcina dureroasd de a tdia din secfiunile gi citatele mai vechi. (Zilnic
imi piriseam biroul cu degetele pitate de s6ngele multor pasaje condamna-
te.) Pentru a cregte u;urinla lecturii, am consemnat aproape toate detaliile gi
criticile metodelor de cercetare in notele de subsol sau in notele de final ale cdr-
fii. Revizuirea literaturii asupra terapiei de gmp din ultimii zece ani a fost ex-
hausdve.

Multe capitole conlin 5G-100 de noi referinfe. in cAteva locuri din lucrare
am inserat un semn (+) pentru a indica faptul c5, pentru studenfii interesali de
acea arie specificd, existd date sau observafii coroborante. Aceastd listd de lec-
turi recomandate gi referinle bibliografce a fost plasatd pe site-ul meu, zututo.yalom.com.

20 hyln D. Yalom (cu l\.,lolin Leszcz) - Tratat dc pslhoterapie de grup


Multumiri
,

(lrvin Yalom)
Sunt recunoscetor Universitifii Stanford pentm oferirea libertdfii academi-
ce, a facilitdfilor de documentare 9i personalului administrativ necesare pen-
tru a realiza aceastd lucrare. Extraordinarului mentor, Jerome Frank (care a mu-
rit chiar inainte de publicarea acestei edifii), multe mulfumiri Pentru ce m-a
introdus in terapia de grup gi mia oferit un model de integritate, curiozitate
gi dedicare. AIli ciliva m-au sprijinit in aceastd revizuire: Stephanie Brown,
doctor in gtiinte (Programele in doisprezece pagi), Morton Lieberman, (grupu-
rile pe intemet), Ruthellen Jossetsory (intervenfiile asupra grupului-ca-intreg),
David Spiegel (grupurile medicale) 9i fiul meu, Ben Yalom, care a editat cate-
va capitole.

(Molp Leszcz)
Sunt recunoscetor Departamenhrlui de Psihiatrie al Universitifii din Toron-
to pentru susrinerea acestui Proiect. Printre colegii din Toronto care au comen-
tat variantele inifiale ale acestei edifii ti au facilitat comPletarea ei sunt docto-
rii in medicind ]oel Sadavoy, Don Wasytenki, Danny Silver, Paula Ravitz, Zindel
Segal, doctor in ttiinle, doctorii in medicini Paul Westlind, Ellen Margolese,
Jan Malat gi |on Hunter, Liz Konigshaus ;i-a asumat sarcina migiloasi de pro-
cesare a textului, cu o eficienld enormd 9i mare inlelegere. Beniamin, Talia 9i
Noah Leszcz, copiii mei, 9i Bony Leszcz, sotia mea, au contribuit Permanent
cu sprijin gi incurajare.

Multumiri 2t
l. Factorii terapeutici

Terapia de gmp ajuti dienp? int-adevdr, o face. Multe cercetiri convingitoare


echivoc ci terapia de grup este o
te cel pufin egali cu psihoterapia
emnificativel .
Cum ajutd clienfii terapia de grup? Poate cd este o intrebare naivd. insd,
daci ii putem rispunde cu un anumit grad de prec2ie gi siguranfi, atunci vom
avea la dispozifie un principiu de organizare central, cu ajutorul cdruia vom
putea aborda cele mai controversate pi supdrEtoare probleme din psihoterapie.
Odati identificate, aspectele cruciale ale procesului de schimbare vor constihri
o bazE rafionald in selectarea tacticilor gi strategiilor destinate modelirii expe_
rienfei de grup de cetre terapeut astfel incAt sd ii maximizeze efectele cu dife_
riti clienfi gi in cadre diferite.
Propun ipoteza cd schimbarea in terapie este un proces de o complexitate
enormd, ce apare din interacfiunile complicate ale experien;elor umane, la care
md voi referi in continuare prin denumirea de ,,factori terapeutici,,. Existd un
avantaj considerabil in abordarea complexului prin simplu, a fenomenului to_
tal prin procesele componente elementare. Corespunzetor, voi ?ncepe prin de-
scrierea 9i discutarea acestor factori fundamentali.
in practica mea, experienla terapeutici este diferenfiati de linii naturale in
unsprezece factori primari:

1. Inocularea speranlei
2. Universalitatea
3. Transmiterea informaliilor
4. Altruism
5. Recapitularea corectivd a grupului familial primar
6. Dezvoltarea tehnicilor de socializare
7. ComportamentuI imitativ
8. invi garea interpersonald
9. Coeziunea grupului
10. Catharsisul
11. Factorii existenfial

lMn D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat d€ pslhoteEpie de grup


lalli factori terapeutici 9i, de asemenea, va fi discutat in capitolul4'
Distincliile dinire factorii prezentafi sunt arbitrare' Cu toate cd ii discut se-
se-
su
parat, ei
0."
parat. Mai
nr-
schimbare:

in mod
grup beneficiazd de Pe urma unei anumite gmpdri de factori terapeuhci
considerabil diferit. t
PdstrAnd in minte faptul cd factorii terapeutici sunt constructe arbitrare'
ii
putem vedea ca oferhd studentului-cititor o hartd cognidve Aceaste grupare
u fu.torilo, t".up"utici nu este bitutd in cuie, alfi clinicieni Fi cercetdtori
au de-

pacienlilor tratali cu succes in terapia de grup, precum 9i din cercetdri sistema-


tice relevante. insi nici una dintre aceste surse nu este dincolo de indoiali;
nici

terapeufii nu sau imparfiali, ei investesc timP li


energie consi mite abordiri teraPeutice Respun-
surile lor vor de pcoala cdreia ii aparlin Chiar in

1. Factorli terapeutlcl
rapeutici comuni este gradul tra-
iesc un acelagi eveniment ir te fi
importantd, ii poate aiuta pe
toa_
re pentru allii.

sursd bogatd de
. numai a lor gi, ct
t sunt concluziile
noastre mai bazate p std aspecte ale procesului de
schimbare pe care un dar asta .,u implicd faptul cd
ar trebui sd ignorem
Este o artd si obfii rapoarte de la cliengi. Chestionarele de
tip creion,/hArtie
sau cele de clasificare pun cu ugurinld la dispozifie date, insd
deseori
rateazi
nuanlele gi bogilia experienfelor clienlilor. Cu c6t mai mult
poate patrunde
persoana care chestioneazi in lumea experiengialE a clienfului,
cu atAt devine

hterioard a clientului.

lrvln D. Yalom (cu l\4olin Levu) - Tratat de pslhotorapie de grup


Pe lange punctele de vedere ale terapeufilor 9i rapoartele clienfilor existi 9i
o a treia metodd importanti de evaluare a factorilor terapeutici: abordarea prin
cercetare sistematicd. Cea mai uzuald strategie de ce(cetare este aceea de a co-
rela variabilele din cursul terapiei cu rezultatele terapiei. Descoperind care din-
tre variabile sunt semnificativ corelate cu rezultate de succes, se poate stabili
o baza raFonale de h care sd se poatd incepe schilarea factorilor terapeutici.
insi existi multe probleme inerente ale acestei aborddri: mesurarea rezultate-
1or terapiei reprezinti o arie confuzi a metodologiei, iar selecfia gi misurito-
rile variabilelor din cursul terapiei sunt la fel de problematice*lo.
Am folosit toate aceste metode pentru a obfine factorii teraPeutici discutafi
in aceaste carte. Cu toate acestea, nu consider definitive aceste concluzii; mai
degrabd Ie propun ca explicafii provizorii care pot fi testate gi aProfundate de
alli cercetetori clinicieni. Din punctul meu de vedere, sunt satisficut Pentru ce
derivd din cele mai bune date disponibile in acest moment, gi pentru ci ele con-
stituie baza unei abordiri eficiente a teraPiei.

Inocularea speranlei

lnocularea gi menlinerea sperantei sunt cruciale in orice psihoterapie. Nu


numai ce speranta este necesari pentru a P;sha clientul in terapie astfel incat
ceilalli factori terapeutici si aibd efect, ci 9i credinla tn modalitatea de trata-
ment poate fi in sine un factor terapeutic eficient. Cateva studii au demonstrat
ce atteptari mari ale ajutorului tnainte de inceperea teraPiei coreleazi semni-
ficativ cu rezultate pozitive ale terapieill. De asemenea, sd considerdm numd-
rul mare de date care documenteaze eficacitatea vindecirii prin credinle 9i a
tratamentului placebo teraPii mediate in intregime prin speranfd 9i convin-
-
gere. Un rezultat pozitiv al psihoterapiei este mult mai probabil atunci cind
clientul gi psihoterapeuh:l au agtePtAri similare de la tratamentr2. Puterea ag-
tepterilor se intinde dincolo de imaginafie. Studii recente de imagistici cere-
brali demonstreazd ci tratamentul placebo nu este inactiv, ci poate avea un
efect fiziologic direct asupra creieruluil3.
Terapeulii de grup pot profita de avantaiele acestui factor, ficdnd tot ce se
poate pentru a crette convingerea ti increderea clienfilor in eficienfa modului
de terapie de grup. Aceaste sarcinA incePe inainte de demararea grupului, in
orientarea pregrup, in care terapeutul intdrette attePterile pozitive, corecteaza
ideile preconcepute negative gi prezinti o explicalie lucide ti Putemica a Pro-
* Putem evalua maibine rezultatele teraPiei in Seneral decat se misurSm relaliile stabilite inhe
variab ele de proces ti rez Ii au construit o scal, Promi-
fEtoale, Group Helptul Im in iltregime Pmcesul teraPe-
utic de grup intr-o modali atat sarcinile ti relaliile tera-
peutice, c6t Fi variabilele proceselor de 8ruP, ale clientului gi liderului

1. Factorii terapeutici
Prietxrilor vindecitoare ale grupului. (Vezi capitolul 10 pentru o discufiie com-
pleti a procedurii de pregdtire pregrup.)
Terapia de grup nu utilizeazi doar efectele ameliorative generale ale agtep-
tdrilor pozitive ale clientului, ci beneficiazd gi de o sursd de speranli ce fine ex-
clusiv de formatul psihoterapiei de grup. Invariabil, grupurile confin indivizi
care se afld in puncte diferite ale unui continuum adaptare-colaps. Astfel, fie-
care membru al grupului intrd considerabil in contact cu ceilalfl membri
seori indivizi cu probleme similare
- de-
a cdror stare s-a imbunetefit ca rezultat
-
al terapiei. Deseori, la sfArgitul terapiei de grup, am auzit clienlii remarcAnd
cat de important a fost pentru ei si observe imbunitdlirea situaliei celorlalfi.
Remarcabil, speranla poate fi o forld putemicl chiar gi in grupuri de indivizi
care se luptS cu un cancer avansat gi care pierd membri apreciali ai grupului
din cauza bolii. Speranla este flexibili
- se redefinegie pe sine pentru a se
adapta parametrilor imediali, devenind speranle pentru linipte, pentru dem-
nitate, pentru legdturi cu ceilal;i ori penku un disconfort fizic minim.l{
in nici un caz terapeufii de grup nu trebuie sd evite exploatarea acestui fac-
tor, ci sd indice periodic progresele realizate de membri. Dac6 se intample si
primesc note prin care membrii grupului care gi-au terminat de curand tera-
pia md inlormeazd cu privire la progresele lor continue, am in vedere sd im-
pertigesc aceasta cu grupul actual. Deseori membrii seniori igi asumi aceaste
funcfie, oferind mdrturii spontane membrilor noi, sceptici.
Cercetdrile au aretat ce este de o importarli vitali ca terapeulii sE creadi
in ei ingigi, precum gi in eficacitatea grupului lor.ls Eu cred cu sinceritate cd
sunt capabil sd ajut orice client motivat care este dispus sd lucreze in grup cel
pufin gase luni. in gedinlele individuale preliminare le impirtEgesc clienlilor
aceastd convingere gi incerc sd le inspir gi lor optimismul meu.
Multe dintre grupurile de autoajutorare de exemplu, Compassionate
-
Friends (pentru pdrinfi care au suferit o pierdere), Men Overcoming Violence
(birbafi cu comportament agresiv), Survivors of Incest gi Mended Heart (pa-
cienli care au suferit operafii pe cord)
- pun un accent deosebit pe inocularea
speranfei.l6 O mare parte a intahirilor din Recovery Inc. (pentru fogtii sau ac-
tualii pacienfi psihiatrici) 9i Alcoolicii Anonimi este dedicatd mdrturisirilor La
fiecare int6lnire, membrii ai Recovery Inc. relateazd despre incidentele poten-
fial stresante in care au evitat tensiunea aplicAnd metodele Recovery lnc., iar
membrii Alcoolicilor Anonirni care au avut succes igi spun istoriile pribugirii
gi salvdrii lor de cexe AA. Unul dintre punctele de mare forfd ale Alcoolicilor
Anonimi este faph cd liderii acestui grup sunt toti alcoolici
rafie pentru ceilalfi.
- surse de inspi-
Programele de tratament ale abuzului de droguri trezesc de obicei speran-
!a in participanli folosind dependengi de droguri recuperali ca lideri ai grupu-
rilor. Prin contactul cu cei care au pegit pe acelagi drum ti s-au putut intoarce,
membrii sunt inspirali, iar agtepterile cresc. O abordare similari este folositd
in cazul persoanelor care suferd de boli cronice, cum ar fi artrita sau afecfiuni-

lrvln D. Yalom (cu [40lin Leszcz) - Tratat de pslhoterapie de grup


le cardiace. Aceste gmpuri de autoadministrare folosesc membri instrui;i pen-
tru a-i incuraja pe ceilalfi participanF se se adaPteze (copirzg) activ condi;iei lor
medicale.lT InsPfuafia oferiti particiPanfilor de cehe colegii lor duce la imbu-
nataFri substantiale ale rezultatelor medicale, reduce costurile asistentei sine-
tifii, promoveaze sentimentul de autoeficacitate al individului 9i, deseori, face
ca intervenfiile de grup si fie superioare terapiilor individuale.tt

Universalitatea

Multe persoane inceP o teraPie cu g6ndul nelinigtitor cd sunt unice in ne-


norocirea lor, ci doar ele au anumite probleme, g6nduri, impulsuri sau fantas-
me inacceptabile sau inspiimintitoare. Desigur, existd un miez de adevir in
aceasta nofiune, atat timp cat cei mai mulfi clienli au avut Parte de o constelare
neobignuiti de tensiuni severe de-a lungul vietii 9i sunt periodic inundafi de
material inspiimAntdtor, infiltrat din incon9tient.
intr-o anumitd misurd, acest Iucru este adeverat Pentru fiecare dintre noi,
dar mulfi clienfi, datoritd izoldrii sociale extreme, au un sentiment Putemic al
unicitelii. Dificultdlile lor interpersonale exclud Posibilitatea unei intimital
profunde. in viala cotidiand, nu afl6 despre sentimentele 9i experienlele ana-
loage ale celorlalgi, nici nu i9i oferi lor hgigi oportunitatea de a avea increde-
re in ceilalli gi, in cele din urmi, de a fi acceptafi 9i validafi de ei'
in grupul de terapie, mai ales in fazele de inceput, infirmarea sentimente-
lor de unicitate ale unui client este o Puternice sursd de ugurare Dupd ce ii
aud pe ceilal;i dezvdluind probleme similare cu ale 1or, clienfii rapoieazd cd
s-au simfit mult mai in contact cu lumea, descriind procesul ca pe o experien-
igi gise;te ex-
fd de tipul ,,bun venit irr rasa umand". Spus simplu, fenomenul
presia in cligeul ,,Suntem toli in aceeagi barci" sau, mai cinic, ,,Suferinfa ado-
rd compania".
Nu existi fapti omeneasci sau gdnd care si se afle in intregime in afara ex-
perientei altor oameni. Am ascultat membri ai grupului dezviluind acte ca in-
cestul, tortura, tAlhiria, delapidarea, omorul, tentativele de suicid, precum 9i
fantasme cu o naturi mai ingrozitoare chiar. in mod invariabil, am observat
ceilalgi membri ai grupului apropiindu-se 9i preludnd aceste acte ca 9i cum ar
aparline sferei interioare a ProPriilor Posibihtari, deseori urmand calea destii-
nuirii, deschisd de curajul sau increderea urrui membru al grupului' Cu mult
timp in urmd, Freud nota cd cele mai de neclintit tabuuri (impotriva incestu-
lui sau patricidului) au fost construite exact din cauze ca aceste imPulsuri sunt
parte componentA a naturii celei mai profunde a fiinfei umane'
insd aceastd formd de aiutor nu se limiteazd la terapia de SruP Universali-
tatea joace un rol gi in terapia individualS, cu toate ce in acest format exista o

1. F.ctorii terapeutici
oportuttate mai micd pentru validarea consensuale atunci c6nd terapeufii aleg
se-gi reshangd gradul de transparenle personalA.
in timpul propriei mele analize de 600 de ore am avut o intilnire persona-
li frapantd cu factorul terapeutic al universatitdfii. ga inLimplat cAnd md aflam
in miilocul descrierii unor sentimente extrem de ambivalente fafd de mama.
Eram foarte tulburat de faphll ci, in ciuda putemicelor sentimente pozitive pe
care le aveam pentru ea, eram asaltat de dorinla ca ea sd moari, in timp ce mi
aflam in pozilia de a mogteni o parte din averea ei. Analista mea a rAspuns sim-
plu, ,,Acesta pare a fi modul in care suntem construifi,,. Acea afirmafie direc-
td nu numai cd mi-a oferit o considerabild ugurare, dar mi-a dat posibilitatea
de a-mi explora ambivalenla in mare profunzime.
in ciuda complexitdfii problemelor umane, anumifi numitori comuni ai in-
divizilor sunt evidenfi, iar membrii unui grup terapeutic vor percepe rapid si_
milaritdfile pe care le au urul cu altul. Un exemplu ilustrativ: timp de mulfi
ani am rugat membrii gmpurilor T (aceltia nu sunt clienfi
- in primul
sunt studenli Ia medicini, rezidenfl in psihiatrie, asistente medicale,
r6nd,
personal
psihiatric ai voluntari din Peace Corps; vezi cap. 16) si se implice intr-o sarci-
ni ,,strict confidenliald" in care erau rugali si scrie, anonim, pe o bucatd de
hArtie, unul dhtre lucrurile pentru care ar avea cea mai micd tendhfe de a le
impdrtigi grupului. Secretele s-au dovedit a fi uimitor de similare, cu cdteva
teme majore predominante. Cel mai comun secret este convingerea profundi
a unei inadecvdri fundamentale
- sentimentul cd este o persoand fundamen_
tal incompetentd, cd drumul sdu in viald e o cacealma. Urmdtorul ca frecven_
te este un sentiment profund al aliendrii interpersonale
- cd, in ciuda aparen_
ielor, nu poate sd iubeasci 9i sd aibi griii cu adevdrat de o alt5 persoand. A
treia categorie de rispunsuri frecvente este reprezentati de un fel sau altul de
secret sexual. Aceste nelinigti principale ale nonclienfilor sunt calitativ identi_
ce cu ale celor care cautd aiutor profesional calificat. Aproape invariabil, clien_

fii nogtri triiesc o ingriiorare profundd cu privire la sentimenhrl propriei va_


lori sau la abilitatea lor de a relagiona cu ceilalfi.*
Anumite grupuri specializate compuse dh persoane in viala cirora secretul a
jucat un rol deosebit de important, fiind gi un factor de izolare, pun cu precidere
accent pe universalitate. De exemplq gmpurile struchlate, de scurti durati, pen_
tm clienfl bulimici au inclus in protocolul lor o cerin]E putemicd de autodezvdlu!
re, mai ales dezvSluirea atitudinilor fald de irnaginea corporale gi relatarea deta_
liatd a ritualurilor de hrdnire gi a practicilor de purgafie ale fiecirui membru al
gmpului. Cu rare excepfii, pacien[i exprimd o mare ugurare descoperind cd nu
sunt shguri, ce ceilalfi impdrtiger aceleagi dileme gi experienle de via!i.1e

2A lrvln D. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoterapie do grup


De asemenea, membrii grupurilor penhu persoane abuzate sexual profitd
enorm in urma experienfei universalitdfii.2o O Parte integrantl a acestor 8ru-
puri este impirtSgirea intimd, deseori pentru prima oari in viaia fieciruia, a
detaliilor abuzului, precum gi a devastdrii interioare suferite. In astfel de gru-
puri, membrii pot intAlni al;i oameni care au suferit violuri similare in copild-
rie, care nu au fost resPonsabili de ceea ce li s-a int6mplat 9i care au indurat
putemice sentimente de rugine, vind, furie sau necurdlenie Un sentiment de
universalitate este deseori un pas fundamental in teraPia clienfilor impovirafi
de rugine, stigmd pi autocuJ.pabilizare, de exemplu clienfii cu HIV/SIDA sau
cei care se confrunti cu urmdrile unui suicid.21
Membrii grupurilor omogene pot sd-9i vorbeascd unul altuia cu forla au-
tenticitdfii care derivd din experienfa direct6, Ia prima mAn6, in moduri in care
terapeulii pot si nu fie capabili si o facd. De exemplu, am fost supervizorul
unui terapeut h v6rstd de treizeci gi cinci de ani care conducea un grup de bir-
ba[ depresivi h virsti de gaptezeci-optzeci de ani. La un moment dat, un ber-
bat in vArsti de FPtezeci ti gaPte de ani, care i9i pierduse de cur6nd sofia, a
exprimat gAnduri suicidare. Terapeutul a ezitat, temandu-se ci orice ar fi spus
ar fi pirut naiv Atunci, un membru al grupului, in vArstd de nouizeci de ani,
a luat cuvAntul descriind cum gi-a pierdut sofia irr urmi cu gaizeci de ani, scu-
funddndu-se ah:nci intr-o disPerare suicidard gi cum, in cele din urm;, s-a re-
dresat 9i s-a intors Ia via1d. Acea declarafie a avut un ecou profund 9i nu a fost
dati deoparte cu ugurinle.
in grupurile multicultwale, poate fi nevoie ca teraPeufii sa acorde o aten-
fie deosebite factorului clinic al universalitdfii. MinoritS,ile culturale din gru-
puri predominant caucaziene s-ar putea simri excluse in principal datorite ati-
tudinilor culturale diferite privind dezviluirea, interacriunea 9i exprimarea
sentimentelor. Terapeulii trebuie sd ajute grupul sd treacd de Ia centrarea pe
diferenlele culturale concrete la rispunsuri transculturale - adici universa-
Ie la sihrafii gi tragedii umane.2 in acelagi timp, terapeuFii trebuie sd fie pro-
-,
fund congtienJi de factorii culturali aflali in joc. Profesionigtii din sendtatea
mentald sunt deseori lipsifi aProaPe cu totul de cunoagterea factorilor cullu-
rali de viali, necesard pentru a lucra eficient cu membrii divergi din punct de
vedere cultural. Este imPerativ ca teraPeufii se afle pe cAt de mult posibil de-
spre culturile clienli.lor lor, ca gi despre atapamentul sau alienarea acestora de
propria culturi.23
Universalitatea, ca gi ceilalti factori teraPeutici, nu are Sranile Precis trasa-
te; se imbini cu alri factori teraPeutici. Pe misurd ce clienlii percep similaritd-
gile lor cu ceilalgi Fi iti imPdrtagesc cele mai profunde framanteri. ei beneficia-
zA concomitent de catharsis, Precum de acceptarea definitivd a lor de citre
ti
ceilal;i membri (vezi capitolul 3 despre coeziunea grupului).

1. Factodl terapeutlcl 29
Transmiterea informatiilor

in rubrica generald a transmiterii informafiilor, includ instruirea didacticd


cu privire la sdndtatea mintaH, boala mintali precum gi explicafiile psihodina-
mice generale oferite de ceEe terapeufi ca gi sfaturile, sugestiile sau ghidarea
directd din partea terapeutului sau a altor membri ai grupului.

Instruireo didacticd
Cei mai mulfi dintre participanfi, la terminarea cu succes a unei terapii in-
teraclionale de grup, au invdlat foarte multe lucruri despre funclionarea psi-
hicd, sensul simptomelor, dinamica interpersonald gi de grup gi despre proce-
sul psihoterapeutic. in general, procesul educativ este impliciU mulli dintre
psihoterapeulii de grup nu oferd o instrucrie didacticd expliciti in cadrul tera-
piei de grup interacfionale. insi, de-a lungul ultimului deceniu, multe abor-
diri terapeutice de grup au fdcut din instrucfia formali sau din psihoeducafie
o parte importantd a programului lor.
Unul dintre cele mai notabile precedente istorice ale psihoeduca;iei se re-
gdsegte in lucrdrile lui Maxwell Jones, care, lucrAnd cu grupuri mari in perioa-
da anilor '40, a linut pacien[ilor sdi prelegeri, trei ore pe septemAni, despre
funcfiile pi structura sistemului nervos gi relevanta lor pentru dizabilitdfile gi
simptomele psihiatrice.2a
De asemenea, Marsh, care a scris in perioada anilor ,30, credea in impor-
tanfa psihoeducafiei gi a organizat ore de curs pentru pacienlii sdi, complete
cu clase, teme pentru acasi pi evaluare finali.s -
Recovery, Inc., cel mai mare gi mai vechi program nafional american de
autoaiutor pentru fogtii gi actualii pacienli psihiatrici, este fundamental orga-
nizat de-a lungul unor linii directoare didactice.2o Fondat, in 1937 de Abraham
Low, aceastd organizafie are astizi peste 700 de grupuri active.27 Calitatea de
membru este voluntari, iar liderii se selecteazd dintre membri. Cu toate cd nu
existi o indrumare profesionald formald, desfdgurarea intdlnirilor a fost solid
structuratd de citre dr. Low; pirli din manualul sdu, Me ntal Health Through Will
Training,B sunt cltite gi discutate la fiecare intalnire. Bolile psihice sunt expli-
cate pe baza citorva principii simple, pe care membrii le memoreazd
exemplu, valoarea ,,repererii" comportamentelor probtematice, de autosubmi- - de
nare; simptomele nevrotice sunt dureroase, dar nu sunt periculoase; tensiunea
intensificd gi susline simptomul gi deci trebuie evitatd; utilizarea liberei voin-
fe este solufia dilemelor pacientului psihiatric.
Multe alte grupuri de autoajutor pun url accent deosebit pe transmiterea
informafiilor. Grupuri cum sunt Adult Survivors of Incest, parents Anony-
mous, Camblers Anonymous, Make Today Count (pentru pacien;i bolnavi
de cancer), Parents Without Partners gi Mended Hearts incurajeazd schimbul
de informalii intre membri gi deseori inviti experli pentru a se adresa gru-

lryln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotersple de grup


pului.2e Climahrl Brupului in care are loc procesul de invAFre este imPortant'
Contextul ideal este unul de colaborare 9i parteneriat, nu unul de impunere
gi subordonare.
Literatura de specialitate terapiei de grup din ultimul timp abundd in de-
a
scrieri de grupuri sPecializate pentru persoane care au o anumitd tulburare sau
se confrunti cu o anumite crize de viali de exemplu, tulburare de panici's
- pi-
obezitate,3r bulmie,32 adaptare dupd divorj,33 herpes,3a boh coronariene'3s
sexual,s bdrbafi violenfi,3T persoane care au suferit o
IDA,3e disfuncfii sexuale,{ viol,al aiustareaimaginii de
a2 durere cronicS,a3 transplanta 9i prevenirea reciderii

in depresie.{5

toinfrAngere in fala bolii. De exemplu, conducitorii unui grup pentru pacien-


de panici'
;ii cu tulburare de panicd descriu cauzele fiziologice ale atacurilor
adrenalini, ce poa-
explicdnd ci stresul ridicat 9i excitafia cresc fluxul de ceea

te avea ca rezultat hiperventilalie, respirafie sacadate 9i ameleali; clientul in-

de relaxarea
Iiuni detaliate legate de tehnicile de respiralie adecvate 9i
musculard progresivi.
Deseori, grupurile rePrezinte cadrul in care sunt transmise noi tehnici de
reducere a stresului bazate pe meditalie 9i infelepciune. Aplic6nd o concentra-
re disciplinatd, membrii ir:rva|i si devini observatori clari, toleranli, nepirti-
nitori aipropriilor gAnduri 9i sentimente, reducAnd astfel stresul, anxietatea 9i

enfi seropozitivi HIV ofere frecvent informalii


membrii si-9i corecteze temerile irafionale 9i
concepfiile gregite cu privire la transmiterea bolii De asemenea, ei Pot sfatui
membrii cu privire la metodele de a-i informa pe ceilalri desPre condilia lor ti
modelarea unui stil de viali mai pu;in culpabilizant'
Liderii grupurilor pentru persoane in doliu pot oferi inlormafii despre ci-
clul natural al doliului pentru a-i aiuta pe membri sd realizeze ci existe o sec-
ventialitate a durerii Prin care trec ti ce natural, aProape inevitabil, va urma o
scddere a durerii pe mdsurd ce vor trece Prin stadiile acestei secvenfe' Liderii

1. Factorll tcraDeutlcl
malii cu privire la boala lor, la opfiunile de tratament, riscurile viitoare, pre_
cum 9i recomanddri relativ la un mod de viafi mai sinitos. Evaluarea rezul_
tatelor acestor grupuri demonstreaze ce participanfii au beneficii psihosociale
semnif icative gi durabile.+7

Instruirea didactici a fost folositi intr-o varietate de moduri in terapia


de
grup: pentru a transfera informa;ii, a modifica tiparele de gandire sabotoa_

intotdeauna nesiguranfa gi, de-a lungul timpului, au cdutat sd ordoneze


uni_
versul oferind explicalii, in principal religioase
,i Ftiinlifice. Explicalia unui
fenomen este primul pas pentru a, controla. Dace o eruplie vulcanici
este
cauzatd de un zeu nemullumit, existd cel pulin speranta de a_l mullumi
pe
zeu.
Frieda Fromm-Reichman subliniazd rolul incertitudinii in producerea an_
xietdlii. Congrientizarea faptului cd nu te afli la cArma propriei cordbii, subli_
niazd ea, ci propriile perceplii ti comportamente sunt controlate de forfe ira_
tionale, este o sursd de anxietate fundamentald, frecvent intehdte.4e

strumente terapeutice (vezi capitolul 5).

lrvln D. Yalom (cu [.4olin Levcz) - Tratat de pslhotoraple de grup


SJatul direct
Spre deosebire de instmctaiul didactic explicit realizat de terapeut, sfatul
direct venit din partea membrilor apare firi
exceplie in orice grup de terapie'
in grupurile de terapie dinamicd interacfionald, el reprezinti o Parte invaria-
bild din viafa inifiald a grupului gi apare cu o astfel de regularitate incat Poa-
te fi folosit pentru a estima varsta grupului. Daci observ sau ascult o inregis-
trare a unui BruP in care clienlii acestuia spun cu o anumiti regularitate Iucruri
de genul ,,cred ci ar trebui s4... " sau ,,ce ar trebui sd faci este sd ori ,,de ce
"'
nu ai...",atunci pot fi relativ sigur cd grupul este tAnir sau cd este un grup mai
vechi care, confruntat cu o dificultate, s-a oprit din dezvoltare sau a reSresat
temporar. Cu alte cuvinte, oferirea de slahrri poate reflecta o rezistenla Ia o im-
plicare mai inhmd prin care membrii grupului incearci si administreze relafi-
ile, qi nu sd stabileascd legituri Cu toate ca sfaturile directe sunt obitnuite in
etapele timPurii ale terapiei de grup, rareori un anumit sfat vadetermina un
beneficiu real al unui client. in orice caz, indirect, oferirea de sfaturi serve;te
unui scop; procesul de oferire a sfaturilor, gi nu confinutul lor propriu-zis, poa-
te aduce beneficii, presupunAnd gi transmi|6nd griii 9i interes reciproc'
Comportamentele de cerere 9i acordare a sfaturilor reprezintd deseori un in-
diciu important in elucidarea patologiei interPersonale. De exemplu, clientul
care se cerere de sfaturi sau sugestii din partea celorlalli,
afli intr-o continui
pentru ca, in cele din urmd, si le resPinge, frustrdndu-i, este bine cunoscut te-
iapeufilor de grup ca ,,nemul;umitul care refuzd aiutorul" sau clientul de tipul
,d.a... da/' (vezi capitolul Anumili membri ai gmpului pot sd solicite aten-
13)sr.
sau care deia au fost rezolva-
9ie gi griji cerAnd sugestii Ia probleme hsolvabile
te. Alfii cer sfaturi cu o sete de nepotolit, insd niciodate nu rdspund la rindul
lor celorlalfi care au o nevoie la fel de mare. Anumifi membri ai grupului sunt
atAt de preocupafi de menlinerea unui statut inalt in grup sau a unei fafade de
autosuficienle re.e, incat niciodate nu cer ajutor direct; allii sunt atat de domici
si placi, incit niciodati nu cer nimic pentru ei ingi;i, unii sunt excesiv de efu-
zivi in generozitatea lor; iar algii nu recunosc niciodatd darul primit, dar plea-
cE cu el acasd, ca gi cum ar fi un os pe care sd-l roadd in sPaliul Privat'
Alte tipuri de gruPuri, mai structurate, care nu se centreaze asupra inter-
acfiunilor membrilor, utilizeazd explicit 9i eficient sugestiile directe 9i ghida-
rea. De exemplu, grupuri.le de modelare a comPortamentului, grupurile de
tranzilie din spital 9i grupurile pentru extemare planificati, grupurile pentru
abilitdfi de conviefuire, gmpurile pentru abilitdfi de comunicare, Recovery Inc ,
Alcoolicii Anonimi, toate oferd sfaturi directe considerabile Un gruP Pentru
abilitefi de comunicare ai cdrui clienfi suferi de boli psihice cronice raPortea-
zi rezultate excelente in cadrul unui program de grup structurat care include
centrare pe feedback, pe vizionarea inregistrerilor video ale intdlnirilor 9i pe
proiecte de tiPul rezolvdrilor de probleme 52 A.A utilizeazd ghidare 9i sloganuri:
de exemplu membrilor li se cere abstinenla in urmetoarele 24 de ore - ,,O zi,
din cAnd in cAnd". Recovery, Inc. i9i invald membrii cum sd identifice simpto-

1. Factodi terapeutlcl
mele nevrotice, s; le tteargd ti sd retraseze, cum si repete
$i se inverseze, gi
cum sd aplice eficient puterea voinlei.
Existd sfaturi mai bune decat altele? Cercetdtorii care au studiat grupurile
de modelare a comportamenfului persoanelor care au comis un abuz sexual au
observat cd sfatul era intalnit ftecvent 9i era folositor pentru membrii diferifi in-
tr-o masurd diferite. Cea mai puFin eficientd formd de sfat era sugestia directd;
cea mai
eficienti consta dintr-o serie de sugestii alternative despre modul in
care putea fi atins un scop dorit.s3 Psihoeducafia cu privire Ia impactul depre_
siei asupra relafiilor de familie este mult mai eficienti cAnd participanlii exami_
neazd in mod direct, la nivel emofional, felul in care depresia le afectezd pro_
pria viald gi relafiile de familie. O aceeagi hformafie prezentata intr_o manierd
detatati ti intelectualizati este in mod evident mult mai pufin valoroasd.s

Altruismul

Existi o veche poveste hasidici despre un rabin care purta o conversafie cu


Domnul despre Iad gi Rai: ,,i1i voi ardta Iadul,,, a spus Domnul l-a condus
9i
pe rabin intr-o cameri in care, de jur imprejurul unei uriage mese rotunde, era
adunat un grup de oameni disperagi, infometali peste poate. in mijlocul mesei
era agezati o cratiti mare, cu tocane, mai mult decat suficiente pentru a-i sd_
tura pe tofi. Aroma tocdnilei era imbietoare, de-i lisa gura api rabinului. Cu
toate acestea, nici unul dintre cei aflali la masd nu mAnca. Fiecare dintre me_
senii agezafi linea in mAnd o lingurd cu coadd foarte lungd, suficient de lungi
pentru a ajunge la cratira cu tocenile, insd prea Iungd pentru ca mAncarea sd
poatd fi adusd la gurd. Rabinul a vdzut ca suferinla lor era teribild gi gi-a aple_
cat capul cu mili. ,,Acum am sdJi arit Raiul,,, a spus Domnul, gi au intrat in_
tr-o alte camere, identicd cu prima
- aceeaFi masd uriaFd ,i rotunde ir:l miiloc,
aceea;i cratile enormd plini cu tocdnild in mijlocul ei, aceleagi linguri cu cozi_
Ie foarte lungi. Si cu toate acestea in aer plutea veselia; fiecare pdrea bine hr5_
nit, tofi erau durdulii 9i exuberanli. Rabinul nu putea intelege gi privi spre
Domnul. ,,Este simplu", spuse Domnul, ,,dar necesitd o anume indemAnare.
Vezi tu, oamenii din camera asta au invdrat si se hrineascd unii pe allii!,,*
in grupurile de terapie, ca Fi in povestea ce imagineazd Raiul gi Iadul, mem-
brii cattigd oferind, nu doar primind ajutor ca parte a secvenlei reciproce ,,a
da
- a primi", 9i profitand de ceva intrinsec actului deruirii. Mulli pacienfi de
* in 1973, o membrd a deschis prima intalnire a primului grup pentru pacienFi bolnavi de can-
cer avansat, prezentand aceaste parabold celorlalte membre ale grupului. Aceaste femeie
(despre care am scds in altd parte, numind-o paula West vezi"l.ialom Momna and the
Meaning 1999)
- a fostimp - incd de la in_
in
ceput a acestui grup (vezi a ei s_a dove_
p
dit a fi ba au benefiiiat de altruismului.

34 lwln D. Yalom (cu l,lolin Leszcz) - T]atat de psihotersple de glup


psihiatrie care inceP teraPia sunt demoralizati 9i au sentimenh profund ci nu
au nimic valoros de oferit celorlalli. Foarte mult timP s-au considerat poveri
pentru ceitalfi, iar experienla descoperfuii faPtului cd 9i ei pot fi importanfl pen-
tru allii este reconfortanti gi revigoreazd stima de sine. Terapia de 8ruP este
unic6, fiind singura terapie ce oferi clienfiior oportunitatea de a aduce un be-
neficiu celorlalfi. De asemenea, incurajeazd versatilitatea rolurilor, cerAnd clien-
filor si oscileze intre rolul celui care Primegte ti rolul celui care oferd aiutor.ss
$i, desigur, cliengii igi sunt de un foarte mare aiutor unul celuilalt in proce-
sul terapeutic de grup. Ei igi oferd sprijin, reasiSureri, sugestii, infelegere (iz-
sight); impirtagesc probleme similare unul cu altul. $i nu rareori membrii gru-
pului vor accepta mult mai ugor observafii din partea unui alt membru decAt
de la terapeutul de grup. Pentru mul;i clienli, teraPeutul remane profesionis-
tul pletit iar ceilalfi membri rePrezinti lumea reald ti Pot si se bazeze pe re-
acliile lor spontane gi sincere, pe feedback-ul primit de Ia ei. Privind retrospec-
tiv cursul terapiei, aproape toli membrii grupului ii crediteazi Pe ceilalli
membri ca fiind importanti in imbundtifirea Propriei condifii. CAteodatd, ei
amintesc explicit spriiinul gi sfahrl lor, alteori simplul fapt de a fi prezenfi, per-
milinduJe colegilor de grup sd se dezvolte ca rezultat al unei relagii facilitan-
te, de suslinere. Prin experienfa altruismului, membrii grupului tnvald direct
cd au obligatii fali de cei de la care doresc sd primeasce ajutor.
O interacfiune inhe doi membri de gruP este ilustrativd: Derek, un birbat la
40 de ani, izolat gi cu anxietate cronicd, se aldturase recent grupului gi ii exas-
pera pe ceilalfi membri ai gmpului printr-o respingere constante a grijii 9i fe-
edback-ului Ior Ca rdspuns, Kathy, o femeie de 35 de ani cu depresie cronicd 9i
probleme leSate de abuzul de substanfe, ii impdrtdgegte o lec;ie centrald a ex-
perienfei sale de gnrp. Luni intregi ea riPostase atenfiei celorlalfl pentru cd sim-
lea ci nu o merite. Mai taziu, duPe ce ceilali au informat-o cd ripostele ei ii ri-
neau, a luat decizia congtienti de a fi mai receptivi la darurile ce ii erau oferite
gi, curAnd, spre surpriza ei, a observat ci a incePut se se simti mult mai bine.
Cu alte cuvinte, a avut beneficii nu numai datoriti sprijinului primit, dar gi da-
torita abfitefii ei de a-i aluta pe ceilalli sd simte ca, intr-adevdr, au ceva valoros
de oferit. Ea spera ci Derek ar putea lua in considerare aceste posibilitdfi.
Altruismul este un factor terapeutic demn de sfime 9i in alte sisteme de vin-
decare. in culturile primitive, de exemplu, unei Persoane cu Probleme ii este
deseori datd sarcina de a Pregdti un ospd| sau de a intreprinde anumite tiPuri
de servicii in folosul comunitifii.s Altruismul ioacd un rol imPortant in Proce-
sele de vindecare la altarele catolice, cum este cel de la Lourdes, unde cei bol-
navi se roagd nu doar pentru ei ingiti, dar gi unul pentru celdlalt. Oamenii au
nevoie si simt6 ci sunt necesari gi folositori. Este un lucru obignuit pentru al-
coolici sd-9i continue legiturile din AA mul;i ani dupi ce au depdgit complet
problemele cu alcoolul; mulgi membri gi-au relatat de mii de ori istoriile de
avertizare despre prdbugirile in alcool gi revenirile subsecvente ti continui se
se bucure de satisfacfia prilejuiti de ajutorul oferit celorlal;i.

1. Facto.ll ierapeutici
Membrii neofifi ai grupului nu apreciazi de la bun inceput impactul cura-
tiv al celorlalfi membri. in fapt, mulgi candidafi ce prospecteazd intrarea in grup
rezisti propunerii terapiei de grup intrebAnd: ,,Cum il poate conduce pe un
orb un alt orb?" sau ,,Ce ag putea primi de la ceilalfi care sunt la fel de deru-
tafi ca gi mine? Vom sfirgi prin a ne trage unii p€ alFii la fund,,. Astfel de rezis-
tente sunt perlaborate cel mai bine prin explorarea autoevaluirii critice a clien-
tului. in general, un individ care depldnge perspectiva de a primi ajutor din
partea celorlal;i membri ai grupului spune, de fapt, ,,nu am nimic valoros de
oferit".
Mai existd un beneficiu, mult mai subti| inerent actului altruist. Mutfi clienfi
care se plAng de lipsa de sens sunt scufundafi inh-o autoabsorbire morbidd, ce
ia forma unei introspecgii obsesive sau a unui efort foarte mare de autoactuali-
zare. Sunt de acord cu Victor Franlcl ce sensul viefii apare, nu poate fi urmdrit
deliberat: semnificafia viefii este intotdeauna un fenomen derivat care se mate-
ializeazd doar atunci cAnd ne obiectivdm, c6nd am uitat de noi ti suntem ab-
sorbifi de cineva (sau ceva) din afara noastrd.sT Centrarea pe semnificafia viefii
gi cea pe altruism sunt componente deosebit de importante ale psihoterapiilor
de grup destinate pacienfilor care se luptd cu boli care ameninfd viafa, cum ar
fi cancerul sau SIDA.iss

Recapitularea corectivE a grupului primar familial

Marea majoritate a cliengilor care intri in grupuri


- cu excepgia celor care
suferd de tulburare posttraumatici de stres sau de un alt tip de stres medical
ori de mediu
- au in fundal o experienfi profund nesatisfecetoare ir primul
pi cel mai important trup: familia primard. Grupul de terapie se aseamdna cu
o familie sub multe aspecte: existd figuri ale autoritdfii/figuri parentale, figuri
de tipul colegi de grtp / frali, dezvdluiri personale profunde, emofii putemice
Fi o intimitate profundd, ca gi sentimente de ostilitate gi competifie. De fapt, te-
rapia de grup este deseori condusi de o echipi terapeutici formata dintr-un
bdrbat gi o femeie, inh-un efort deliberat de simulare cAt mai apropiatd a con-
figuraliei parentale. Odati depdgit disconfortul inifial, inevitabil, mai devreme
sau mai tArziu, membrii grupului vor interactiona cu liderii gi cu ceilatJi
membri prin reminiscen;e ale modului in care interacfionau odatd cu paringii
pi cu frafir.
DacE liderii de grup sunt vezufi ca figuri parentale, ei vor atrage reacfii aso-
ciate cu figurile parentale/ale autoritdlii: unii membri devin neaiutorati, de-
pendengi de lideri, pe care ii investesc cu putere ti cunoaltere nerealiste; al;ii
sfideazi orbegte liderii, percepuli ca infantilizAndu-i gi controldndu-i; unii surlt
pruden[i cu liderii, suspect6ndu-i de intenfia de a-i ldsa pe membri fird propria

lrvln D. Yalom (cu l\,,!olin Leszcz) - Tratat de pslhoterapie de grup


individualitate, alli membri incearci sd-i scindeze pe coteraPeuli, incercand si
incite neinfelegeri gi rivalitdli parentale; unii se dezviluie cel mai profund
atunci c6nd unul dintre coteraPeufi nu este prezent; algii inEe in comPetitie
acerbd cu ceilalgi membri, sperand se acumuleze unitdlile de atenfie ;i triri ale
terapeufilor; alfii sunt covArgifi de invidie cAnd atenlia liderului este centratd
pe alli membri; unii cheltuiesc o mare cantitate de energie clutind aliali prin-
tre ceilalli membri pentru a-i detrona pe terapeufi; in timp ce allii igi neglijea-
zd propriile interese intr-un efort aParent altruist de a face pe plac liderilor 9i
celorlalli membri ai gruPului.
Evident, fenomene similare au loc in terapia individuali, dar grupul ofe-
re un numar ti o varietate mult mai mari de posibilitdli recaPitulative' intr-u-
nul dintre grupurile mele, Betty, o membri care a stat tacuti cahva tedinle, a
deplAns faptul cd nu se afla intr-o teraPie unu-la-unu' Ea pretindea ci era in-
hibatd din cauzd cd gtia ci grupul nu putea sd-i satisfaci nevoile ftia cd poa-
te se vorbeasce deschis despre sine intr-o conversalie privati cu teraPeutul
sau cu oricare dintre ceilalli membri. Presati, Betty exprimat iriiarea din
cauza faptului cd attii sunt mai favorizali decAt ea'i-ain grupul respectiv De
exemplu, de curAnd, grupul intAmpinase cu bucurie unul dintre membri, care
s-a intors din vacanfi, in timP ce intoarcerea ei din vacanle trecuse aProaPe
neobservatd. Mai mult de atat, un membru al grupului a fost apreciat pentru
cd a oferit o interpretare importante unui alt membru, in timP ce, atunci cand
ea spusese aproape acelagi lucru, cateva sePtdmAni mai devreme, interPreta-
rea sa nu fusese biSati in seame. De ceva timp, de altfel, ea i9i observase re-
sentimentul din ce in ce mai mare pe care-l avea fali de impdrfirea timpului
cu ceilalfl; era nerdbddtoare atunci cand attePta sa ia cuvAntul 9i iritati cind
nu se mai afla in centrul atenliei.
Avea dreptate Betty? TeraPia de grup era un tratament nePotrivit Pentru
ea? Desigur, nu! Aceste critici aspre ale ciror rddicini se intindeau p6nd la
- o obiecfie validi la adresa tera-
relaliite timpurii cu frafii sii
- nu constituie
piei de grup. Ba dimpotrivd: formatul de grup era extrem de valoros pentru
ea, atat dmp cat permitea invidiei gi striduinlei sale de a fi in centrul atenliei
si iasi la suprafald. in terapia individuali - unde terapeutul urmdregte fieca-
re cuvAnt qi nelinigte ale clientului gi e de aitePtat ca acesta sd se foloseascd de
intregul timp avut Ia dispozifie asemenea conflict€ specilice apar cu intAr-
-,
ziere, dacd apar vreodatd.
Totuti, important nu este doar faptul cd sunt retreite conflictele familia-
le timpurii, ci gi ci ele sunt retraite corectiu Reexpunerea farA reParalie nu
face decAt sd inreutAleasca situalia Tiparele de inhibare a dezvoltdrii rela-
liei nu trebuie lAsate se inghele intr-un sistem rigid, impenetrabil, care de
altfel caracterizeaze structurile multor familii. Rolurile fixe trebuie si fie ex-
plorate gi provocate constant ti trebuie stabilite reguli de bazd care incura-
jeazA investigarea relafiilor ti testarea noilor comportamente Atunci, Pen-
tru mulli dintre membrii grupului, perlaborarea problemelor pe care le au

1. Factodl terapeutici
cu terapeulii gi cu ceilalti membri reprezintd, de asemenea, gi perlaborarea
problemelor remase nefinalizate de mult timp. (Modul in care trebuie sd se
desfdgoare lucrul cu trecutul este o temd complexe gi controversatd, pe care
o voi aborda in capitolul 5.)

Dezyoltarea tehnicilor de socializare

lnvelarea sociali dezvoltarea abilitdfilor sociale de bazi


- - este un fac_
tor terapeutic care opereaze in toate grupurile de terapie, deri natura abilitefi_
lor invifate, precum pi gradul de explicitare procesului variazi foarte mult, in
funcfie de tipul de terapie de grup. De exemplu, pot fi intAlnite accentudri vi-

in alte grupuri, invelarea sociali este mai pulin directd. Membrii grupu-
rilor de terapie dinamici, ce au ca reguli de bazi incuraiarea unui feedback
deschis, pot obfine informalii consistente cu privire la comportamentul so_
cial neadaptativ. De exemplu, unul dintre membrii grupului poate si afle de_
spre tendinta deranjanti de a nu-l privi pe cel cu care converseazd; despre
impresiile celorlalli cu privire Ia atitudinea sa maiestuoasd, regali; sau de_
spre o multitudine de alte obignuinfe sociale care, fird gtirea sa, i-au submi_
nat relafiile sociale. Pentru indivizii cirora Ie lipsesc relaliile intime, grupul
reprezinte deseori prima oportunitate a unui feedback interpersonal acurat.
Mulfi se plang de singuritatea lor inexplicabild: terapia de grup le pune la
dispozifie o oportunitate de a hvdla cum contribuie ei ingigi la propria izo_
lare gi singurtrtate.5e
De exemplu, un bdrbat, care de ani intregi era congtient de faptul cd ceilalfi
evite contactul social cu el, a aflat in terapie ci includerea obsesivd in conver_
safiile sociale a unor detalii minulioase, irelevante era excesiv de neplAcutA.
Mulri ani mai tarziu, mi-a spus ci unul dintre cele mai importante evenimen-
te din viala sa a fost cAnd unul dintre membrii grupului (al cdrui nume l_a ui_
tat de mult) i-a spus: ,,CAnd vorbegti despre sentimentele tale, imi place de tine
gi vreau si mi apropii; dar atunci cAnd incepi si vorbepti despre fapte gi deta_
lii, vreau si ies dracului din camerd!"
Nu vreau sd simplific prea mulq terapia este un proces complex gi in mod
cert implca mult mai mult decAt simpla recunoagtere 9i modificarea delibera_
te, conttiente a comportamentului social. Dar, aga cum voi arita in capitolul 3,
aceste captiguri sunt mai mult decit beneficii marginale; ele sunt deseori in_
strumentale in fazele inifiale ale schimbirii in terapie. Ele permit ctienlilor se

lryln D. Yalom (cu [.,lotin Leszcz) - T]atat de pslhoteraple de grup


infeleagi cd existd o discrepan;i imensi intre intenlia lor 9i impactul concret
pe care-l am asupra celorlaili.t
Frecvent, membrii seniori ai grupului de terapie achizilioneazi abilitd;i so-
ciale foarte sofisticate; sunt in acord cu procesul (vezi capitolul 6); au invilat
cum sd fie de ajutor c6lrd Ie rispund celorlalli; au dob6ndit metode de rezol-
vare a conflictelor; sunt mai pufin inclinafi si-i judece pe ceilalti ii sunt mult
mai capabili de a trdi gi exprima o evidente empatie. Aceste abilitifi nu pot de-
cat si aiute, servindu-i pe clienfi in mod pozitiv in viitoarele interacliuni so-
ciale, gi constituie piatra unghiulard a inteligenlei emolionale.60

Comportamentul imitativ

in psihoterapia individuali, clien;ii pot, in timp, sA stea, si mear8e, sa vor-


beasci gi chiar sd gAndeasci aidoma terapeufilor 1or. Existi dovezi incontesta-
b e ce terapeulii de grup inlluenfeazd tiparele de comunicare din grupurile lor
prin modelarea anumitor comportamente, de exemPlu, sprijinul sau autodez-
viluirea.6l in grupuri, procesul imitativ este mai difuz: clienlii pot sd se mode-
leze dupd aspecte ale altor membri ai grupului sau, in egald mdsuri, ale tera-
peutului.62 Membrii grupului invafd privindu-se unul pe celilalt abordAnd
probleme. Acest fapt poate fi deosebit de putemic in gruPuri omotene centra-
te pe probleme comune de exemplu, un grup cognitiv-comportamental care
-
ii invald pe pacienfii psihotici strategii Pentru reducerea intensitdfii halucina-
tiilor auditive.63
Importanla comportamentului imitativ irx Procesul terapeutic este dificil de
mdsurat, dar cercetirile psihosociale sugereazi cd este posibil ca teraPeulii sA
o fi subestimat. Bandura, care a susfinut cd invifarea sociald nu poate fi expli-
cati adecvat pe baza intdririi directe, a demonstrat exPerimental cA imitafia re-
prezinti o forli terapeutici eficienti.f Nu este neobitnuit ca in terapia de
grup un membru si beneficieze observAnd terapia unui alt membru cu o con-
stelalie similard a problemelor un fenomen care, in general, este numit te-
-
rapia spectatorului sau terapie prin procuri.65
in general, comportamentul imitativ joacd un rol mai important in stadiile
ini;iale ale grupului, cAnd membrii se identifici cu membrii veterani sau cu te-
rapeulii.66 Degi comportamentul imitativ este, in sine, de scurti durati, el poa-
t€ a.iuta la dezghefarea individului, suficientd pentru a exPerimenta noi com-
portamente, care, la rindul lor, pot lansa o spirald a adaptirii (vezi capitolul4).
De fapt, de obicei, in timpul terapiei, clienfii ,,incearcd", fragmente din ceilalfi
oameni gi apoi renunti h ele pentru cd nu li se potrivesc. Acest Proces Poate
avea un puternic impact terapeutic; sd afldm ce nu suntem rePrezinte un Pas
inainb cehe a afla ce suntem.

1. Factorll terapeutlci
2. Invifarea interpersonali

Invafarea interpersonali, aga cum o definesc, este un factor psihoterapeutic


larg gi complex. in cadnrl terapiei de grup, este analog unor factori terapeutici
importanfi, cum sunt inlelegerea, perlaborarea hansferului gi experienfa emo-
fionald corectivi din terapia individuali. Dar, de asemenea, reprezinti un pro-
ces unic al cadrului de grup gi se desfigoari doar ca rezultat al activitifii spe-
cifice a terapeutului. Pentru a defini conceptul de invifare interpersonald gi a
descrie mecanismul prin care invdlarea interpersonald mediazd schimbarea te-
rapeutici in individ, va trebui sd discut mai intAi alte trei concepte:
1.Importanta relafiilor interpersonale
2. Experienla emofionalS corectivi
3. Grupul ca microcosmos social

Importanla relatiilor interpersonale

Din orice perspectivd studiem societatea umand fie cd examinem cu aten-


istoria vasti a evoluliei umanititii, fie
-
cd explorim dezvoltarea unei singu-
fie
re persoane suntem in permanenll obligati sd considerdm fiin1a umand in
-
matricea relaliilor sale interpersonale. Existi date convingdtoare ce provin din
studiul primatelor, al culturilor umane primitive sau al societalii contempora-
ne ci fiinlele umane au Eeit intotdeauna in gn:puri ce au fost permanent ca-
racterizate de relalii intense;i durabile intre membri gi cd nevoia de aparte-
nenrA este un motiv puternic, fundamental pi universal.l RelaiionArile
interpersonale au fost in mod clar adaptative tn sensul evolufionar: fdri legi-
turi interpersonale reciproce, pozitive gi profunde, supraviefuirea individului
gi a speciei nu ar fi fost posibil5.
Pornind de la studiile sale asupra relatiilor timpurii mami-copil, John
Bowlby concluzioneazd nu numai ci atagamenhrl este necesar supraviefuirii,
ci gi cd acesta este central, intrinsec Ai este genetic constituit.2 Dacd mama ti co-
pilul sunt separari, amandoi trdiesc, concomitent cu cdutarea obiectului pier-
dut, o putemice stare de anxietate. Dacd aceaste separare se prelungette, con-

lwln D. Yalom (cu fiIolin Leszcz) - T.atat de pslhote]aplc de grup


secintele pentru bebelug vor fi profunde. Wiruricott, in mod similar, observa:
,,Nu existi bebelug. Existd doar o pereche mami-copil".: Conlorm cu Mitchell,
treim intr-o matrice relafionald: ,,Persoana este comprehensibild doar in inte-
riorul acestei $esituri de relalii, trecute sau prezente".a
Similar, cu un secol in urm5, marele psiholog Fi filosof american William Ja-
mes sPunea:

,,Nu suntem doar nigte animale gregarg pldc6ndu-ne s,i fim in vdzul celorlalfi,
dar avem o inclharie inniscute sd ne facem remarcafi, gi remarcagi in mod favora-
bil, de cdtre cei asemenea noud. Daci un asdel lucm ar fi posibil, nu ar putea fi in-
ventati o pedeapsd mai diavoleascd decAt ca un individ sd fie lasat liber in societa-
te gi sd remane absolut neobservat de caEe tofi ceilalli membri."s

intr-adevir, speculaflile lui James, de-a lungul timpului, au fost demonstra-


te repetat de cerceteri, prin care se documenteazi durerea pi consecin;ele ad-
verse ale singuretelii. De exemplu, existd o serie de dovezi convingetoare ce
rata pentru fiecare cauzd majore a morlii este semnificativ mai mare in cazul
persoanelor singuratice, fere partener, divor[ate sau viduve.6 Izolarea sociald
este un factor de risc pentru mortalitatea timpurie la fel de mare ca gi factorii
de risc fizici evidenF, cum ar fi obezitatea sau fumatul7. $i reciproca este ade-
vdratA: inte8rarea gi legdturile sociale au un impact pozitiv asupra cursului
unor afecliuni grave cun sunt cancerul gi SIDA.8
RecunoscAnd prirnahrl apartenenlei ti atagamentului, modelele contempo-
rane de psihoterapie dinamici au evoluat de la o psihologie freudiand uniper-
sonaH, fundamentati pe pulsiuni, la o psihologie relafionali bipersonali, care
plaseazi experienla interpersonaH a clientului in centrul psihoterapiei eficien-
te.+e Psihoterapia contemporand folosegte ,,un model relalional in care psihi-
cul este imaginat ca fiind construit din configuralii interacfionale ale sinelui in
relalie cu ceilalli".lo
Pomind de la conhibuliile timpurii ale lui Harry Stack Sullivan gi ale teo-
riei sale interpersonale a psihiatriei,ll modelele interpersonale ale psihotera-
piei au devenit proeminente.l2 Degi opera a lui Sullivan a avut o importante
fecundd, rareori psihoterapeulii din noile generalii il citesc. Din mai multe mo-
tive: pentru ce limbajul siu este deseori obscur (degi existi transpuneri exce-
lente ale operei sale intr-un limbaj accesibil);13 sau pentru cI opera sa a petruns
atdt de mult in g6ndirea psihoterapeutici actuali, hcAt scrierile originale par
a fi ori prea familiare, ori pur gi sirnplu de bun-sirnf. Totuti, o datd cu recente-
le concentriri asupra integrdrii aborddrilor cognitive gi interpersonale in tera-
pia individuald gi in terapia de grup, interesul fagi de opera sa a fost reactua-
lizat.tl De fapt, Kiesler susfine cd perspectiva interpersonali reprezintd cel mai
adecvat model tn care terapeufii pot sintetiza in mod semnificativ abordirile
psihodinamice, cognitive gi comportamentale
dinhe psihoterapiile integrative.ls
- este cea mai cuprinzdtoare

2. invitarea i erpersonali
Formuldrile lui Sullivan sunt extrem de utile in inlelegerea procesului tera-
peutic de grup. Degi o discufie comprehensivi a teoriei interpersonale depi-
tette scopul acestei cirgi, voi descrie aici caeva concepte-cheie ale acesteia. Sul-
livan sus;ine ci personalitatea este aproape in intregime produsul interacfiunii
cu alte fiinle umane semnificative penku individ. Nevoia de a relaliona strAns
cu ceila\i este bazald, ca oricare nevoie biologicS, gi este, datorite perioadei
prelungite a neajutordrii infantile, la fel de necesard supraviefuirii. Copilul aflat
h dezvoltare, in cdutarea securitdfii, tinde si cultive gi sd accentueze acele trd-
seturi ti aspecte ale sinelui care sunt intamphate cu aprobare gi si le distrugd
sau sd le nege pe cele care sunt primite cu dezaprobare. in cele din urmi, in-
dividul dezvoltd un concept de sine bazat pe aceste aprecieri percepute ale ce-
lorlalfi semnif icativi.

,,Se poate spune ce sinele este construit din evaludri reflectate. Dace acestea sunt
in principal depreciative, ca in situaFia copilului nedorit, care nu a fost iubit nicio-
data, sau a copilului cEzut pe mainile unor pirinri adoptivi care nu au un interes
real in el ca gi copil; a9a cum spuneam, dacd dinamismul sinelui este format din
triiri ln pdncipal depreciative, el va lacilita evaluiri ostile, denigratoare ale celor-
lalti gi va intretine evaluirile de sine ostile gi denigratoare."l5

Acest proces al construirii respechrlui de sine pe baza evaludrilor pe care le


citim in ochii celor importanli pentru noi continue, desigur, de-a lungul intre-
gului ciclu al dezvoltirii. Grunenbaum gi Solomon, in studiul lor despre ado-
lescenti, au accenhrat faptul cd relaliile satisfdcitoare cu cei de aceeapi vArstd
gi stima de sine sunt concepte inseparabile.lT Acelagi lucru este valabil gi pen-
tru cei in varsta niciodatd nu depdgim nevoia de a avea relagii pline de sem-
nificagie.l8
-
Sullivan a folosit termenul ,,distorsiuni parataxice" pentru a descrie predis-
pozifia hdivizilor de a distorsiona modul in care ii percep pe ceilalfi. O distor-
siune parataxicd apare intr-o situalie interpersonald in care o persoani relalio-
neazi cu cealaltd nu pe biza unor atribute realiste ale celeilalte, ci pe baza unei
personificdri ce existi in special in fantezia sa. Degi conceptul de distorsiune
parataxicd este similar conceptului de transfer, el diferd de acesta in doui as-
pecte relevante. in primul rdnd, aria de acoperire este mult mai largi: se refe-
rd nu numai [a distorsionarea imaginii psihoterapeutului, ci la toate relaFile
inter;personale (incluz6nd, desigur, relafiile distorsionate cu ceilal;i membri ai
grupului). in al doilea rAnd, teoria originii este mai large: distorsiunea parata-
xicl nu este constituiti doar din simpla transferare asupra relaliilor contem-
porane atinrdinilor fald de figuri ale viefii reale din trecut, ci gi din distorsiuni
ale realitilii interpersonale ca rdspuns Ia nevoile interpersonale. Voi folosi in
general cei doi termeni ca interganjabili; in ciuda diferenlei atribuite originilor
lor, transferul gi distorsiunea parataxicd pot fi considerate ca identice operagio-
nal. Mai mult decAt atat, mulli terapeuli folosesc in prezent termenul ,,transfer"

lirln D. Yalom (cu l\4olin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


pentru a se referi la toate distorsiunile interpersonale, nu-l utilizeazi restrdns,
numai pentru relatia client-teraPeut (vezi capitolul 7).
Distorsiunile transferenfiale se ivesc dintr-un set de amintiri ad6nc inma-
contribuie
gazinate, ale experienlelor interaclionale timpurii Aceste amintiri
re

de atagament
ia construirea unui model intern de lucru, care d6 forma tiparelor
ale individului de-a 1

cut 9i sub denumirea


individului, din mod

un anumit incident imPortant.


El Pro-
Aceasta ne aduce la modul in care Sullivan vede Procesul teraPeutic'

2. inYitarea lnterpcrsonal5
lnln D. Yalom (cu Motin Leszcz) - T.atat de psthoteraple de grup
cadrul teraPiei.
Afirmafiile lui Sullivan cu privire la procesul 9i scopurile globale ale terapiei
individuale sunt proftrnd compatibile cu teraPia interacfionald de grup Aceas-
tA centrare relalionald gi interpersonali este fo4a definitorie
a terapiei de grup t

nuarea ei, Pentru socializare, Pentru ciutarea satisfacliei Nimeni - nici


muribunzii, nici proscrigii, nici cei foarte Putemici - nu transcende nevoia de
contact uman.
De-a lungul multor ani in care am condus grupuri de indivizi care sufereau
de o formi avansatE de cancer,32 am fost fraPat in repetate rdnduri de faptul
cd, in fafa morlii, nu ne insPeimanti atat de mult nimicul 9i nefiinfa,
ci singu-
ritatea absoluti ce le acompaniazd. Muriburzii pot fi bintuifi de nelinigti in-
de a fi abandonafi, chiar evitafi, de lumea celor
terpersonale
- de exemplu,
vii. O femeie, de pildi, gi-a planificat si organizeze o serati de ProPorlii ti'
chiar in dimineala zilei respective, a aflat ci boala, cancerul ei, p6nd atunci con-
dat pe-
siderat localizat, a intrat in metastaze. A pistrat secrete informalia ti a
trecerea, tot timPul avAnd in minie gindul oribil cd durerea cauzatd de
boali
va crelte atat de mult gi va aiunge atAt de insuportabild, incAt ea va deveni mai
pufin umani, 9i, irn final, de neacceptat de cAtre ceilalfi'
Izolarea muribunzilor este deseori cu doue teiFuri' De multe ori, pacienfii
ingi9i ii Andu-se cd i;i vor trage fa-
milia gi cd eviti discufiile morbide'

arborea treaze temerile in ei in9i9i'


Prietenii gi familia contribuie la izolare Prin retragere, nettiind cum se vor-
beasci cu muribunzii, nedorind si-i supere Pe acettia sau sd se supere ei
in-
gi9i. Sunt de acord cu Elisabeth Kiibler-Ross cd intrebarea nu este dac6' ci
cum

sd ii vorbegti deschis 9i onest unui pacient despre o boal6 fatalS intotdeauna


pacientul este informat indirect ci este Pe moarte, Prin atitudinea celor vii Prin
felul in care se retrag .33
Medicii adaugd deseori un plus de izolare, ginAnd pacienlii cu cancer avan-
sat la o distanld psihici considerabiH - poate Pentru a evita proPriul
senti-

2, invitarea lnterpetsonali
mai necesat nu pentru prezenrd umand. pacien_
tul are nevoie sd fie in
nerinisr,or in mod des E ffi::',11T#"i::"?il

sociale presante. Odati, intr-o inchisoare, am avut parte de o experienfd


care
mi-a amintit putemic de natura ubicui a acestei nevoi umane. Un tehnician
in

va face grupul s5-gi intoarci atenfia citre sine.) Degi planificasem sd discutdm
aceste rezultate inaintea Fedinlei urmetoare a grupului, circumstanre neagtep_
tate- ne-au fo4at si anuldm consultafia anterioard gedin;ei.
in timpul urmitoarei gedin;e de gn-rp, terapeutul, entuziast, dar firi expe_
rienfi profesionali 9i insensibil la nevoile interpersonale, a anunlat ca va
citi
cu voce tare rezultatele clasamentului de popularitate. Auzind asta,
membrii

Am propus un plan altemativ pentru urmitoarea intdlnire: fiecare mem_

Nevoia de a fi acceptat gi de a interac;iona cu ceilalfi nu este cu nimic


dife_
ritd in cazul oamenilor aflali la polul opus al sorfii _ care ocupd locurile
cele
mai de sus ale puterii, recunoagterii sau bogdgiei. Odatd am luciat timp
de trei

lrvln D. Yalon (cu l\4olin Levcz) - Tlatat de p6ihoterapl€ de grup


ani cu o clientd extraordinar de bogati. Temele majore au gravitat in Perime-
trul obstacolului pe care banii l-au creat intre ea gi ceilal]i. O aprecia cineva
pentru ea insigi gi nu pentru banii ei? Era exploatatl continuu de ceilalfi? Cui
s-ar fi putut plAnge de povara unei averi de noudzeci de milioane de dolari?
Secretul averii sale o izola de ceilalfi. $i darurile! Cum ar putea ea se ofere da-
ruri potrivite, fird ca ceilalfi si se simti dezamigi;i sau coplegili? Nu este ne-
cesar si intru in detalii minulioase cu privire la acest subiecg singuretatea ce-
lor mai privilegiali este bine cunoscute. (intimplitor, singuretatea nu este
irelevantd pentru terapeutul de grup; in capitolul 7 voi discuta despre singu-
ritatea inerenti rolului de lider de grup.)
Sunt sigur ci orice terapeut de grup a intahit membri ce-gi declard indife-
renla sau detatarea de grup. Ei proclami: ,,Nu-mi pasi de ceea ce simt ei, gan-
desc sau spun despre mine; nu reprezintd nimic pentru mine; nu am respect
fa;d de ceilatgi membri" sau alte afirmafii asemdnitoare. Din experienfa mea,
daci ii pot menfine pe acetti clienli in grup suficient de mult timp, dorinlele
lor de contact vor iegi inevitabil la suprafafi. Ei sunt nelinigtili de grup la un
nivel foarte profund. O membrd, care gi-a mentinut atitudinea indiferentd timp
de mai multe luni, a fost invitatd si puni grupului inhebarea ei secrete, acea
intrebare pe care 9i-ar dori cel mai mult se o adreseze. Spre surprinderea tutu-
tror, aceastd femeie, aparent distante, detagati a pus urmitoarea intrebare:
,,Cum puteti si md tolerafi?"
Mulli clienli anticipeazi intAlnirile cu mare anxietate sau cu nerdbdare;
mulli se simt prea zguduifi dupi gedinli pentru a conduce automobilul pe
drumul spre casi sau a mai dormi in acea noapte; mulfi poart; conversalii
imaginare cu grupul in timpul sdptimAnii. Mai mult, aceasta implicare este
deseori triitd indelung; am cunoscut mulli clienli care s-au gAndit ori i-au
visat pe ceilalli membri ai grupului luni sau chiar ani dupi ce grupul se in-
cheiase.
Pe scurt, oamenii nu rdman indiferenli fa;i de ceilalgi membri ai grupului
pentru mult timp. Iar clienlii nu piresesc grupul de terapie din cauza plictise-
Iii. Putefi sa credefi in disprei, satisfaclie, frici, descurajare, rugine, panice, uri!
Credeli in oricare dinhe ele! Dar niciodati si nu credeli indiferenla!
Rezum6nd, am trecut in revisti cateva aspecte ale dezvoltdrii personal!
tdlii, func;ionirii marure, psihopatologiei gi tratamentului psihiatric din punc-
tul de vedere al teoriei interpersonale. Multe dintre aspectele pe care le-am
indicat sunt relevante pentru procesul terapeutic din terapia de grup: con-
ceptia c5 boala mintalS provine din relalii interpersonale tulburate, cA vali-
darea consensuald are un rol in modificarea distorsiunilor interpersonale, de-
finirea procesului terapeutic ca o modificare adaptative a relafiilor
interpersonale gi sublinierea naturii durabile ti puternice a nevoilor sociale
ale fiin;ei umane. Si trecem acum la experienla emofionali corectivd, al doi-
lea din cele trei concepte necesare ingelegerii factorului terapeutic al invAle-
rii interpersonale.

2. inyilarea lntetpersonali
Experienga emolionall corectivi

in 1945, Franz Alexander, descriind mecanismul curei psihanalitice, a intro


dus conceptul de ,,experienli emolionald corectivi". Principiul de bazd al ha-
tamentului, afirma el, ,,este de a expune pacienrul, in cele mai favorabile cir-
cumstanle, situatii.lor emofionale pe care acesta nu lea Putut Sestiona in hecut.
Pentru a fi aiutat, pacienrul trebuie sd treaca Printr-o exPerien;i emofionald co-
rectivi, potrivite pentru a repara influenfa traumadce a exPerientei anterioa-
re".x Alexander a insistat asupra faptului ci doar inleleterea intelectuali este
insuficienti: trebuie sd existe o componentd emofionali gi o testare sistemati-
cd a realitifii. Pacienfii, degi interacfioneazd afectiv cu teraPeutul intr-un mod
distorsionat datoriti hansferului, treptat, trebuie si devini congtien;i de fap-
tul ci ,,aceste reacgii nu corespund reac;iilor analistului, nu numai pentru cd el
(analistul) este obiectiv, ci ti pentru ce este o persoani de sine stitdtoare. Ele
sunt nepotrivite nu doar in situalia pacient-terapeut, ci gi in relafiile interper-
sonale curente ale pacienhrlui, ii:l viala sa cotidiane".3s
Degi ideea experienlei emolionale corective a fost criticati de-a lungul ani-
lor deoarece a fost interprctatd gregit ca fiind artificiali, inautendce sau mani-
pulatoare, psihoterapiile contemporane o vid ca fiind Piatra unghiulari a efi-
cienfei terapeutice. Schimbarea, atat la nivel comportamental, cat gi la nivelul
profund al imaginilor intemalizate ale relajiilor din trecut, nu are loc in princi
pal prin interpr€tare gi infelegere, ci prinh-o experienle rehfionald plind de sers
in aicili-acum, ce infirmi credinfele patogene ale clienhrJui.36 Atunci cand aPar
astfel de infirmiri, schimbarea poate fi dramaticd: cliengii exprimd mai multe
emofie, igi amintesa experienle formative mai relevante personal gi dovedesc o
indrizneali mai mare gi un sentiment mai conturat al Propriei persoane.3T
Aceste principii de bazi importanla experienlei emofionale in terapie 9i
-
a descoperirii de cdtre client, prin testarea rea[titii, a neadecverii reacfiilor sale
in terapia de grup ca gi in terapia
interpersonale
- sunt la fel de importante
individuali, ba poate chiar mai mult, deoarece cadrul de grup oferi mai mul-
te oportuniteF de generare a experienlelor emofionale corective. in cadrul in-
dividual, experienla corectivd emofionali, degi valoroasi, poate fi atinsd mai
greu, deoarece relalia client-terapeut este mai insuhra, iar clientul are o caPa-
citate mai mare de a pune la indoiald spontaneitatea, scopul 9i autenhcitatea
acelei relagii. (Cred cE Alexander era congtient de asta, deoarece, la un moment
daL sugereaze faptul cd analistul ar putea fi nevoit se fie un actor, sd joace un
rol pentru a crea atmosfera emofionali doriti.)ss
O astfel de simulare nu este necesard in terapia de grup, care confine mul-
ale ciror rddicini se adAncesc p6nd la straturi-
te tensiuni inerente
- tensiunifrateme, competifie pentru atenfia liderilor/pd-
le cele mai timpurii: rivalitdfi
rinfilor, lupta pentru dominalie gi statut, tensiuni sexuale, distorsiuni parataxice
gi diferen;ele dintre membri din punctul de vedere al clasei sociale, educafiei

hvn D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de glup


gi valorilor. Dar eoocarea pi exprimarea at'ectelor pirnare nu sunt suficiente; hebuie
sd fie transformate inh-o experienli emolionald corecdve. in acest scop, sunt
necesare doud condifii: (1) membrii trebuie sd trdiasci sentimmtul cd grupul
este suficient de sigur 9i suportiv, astfel incat aceste tensiuni se poatd fi expri-
mate deschis, (2) in grup trebuie si existe o irnplicare suficient de mare 9i un
feedback onest care sA permitd testarea eficiente a realitdfii.
Dupd mulfi ani de experienli clinicd, mi-am fdcut obiceiul de a-i intervie-
va pe clienfi dupd ce au incheiat terapia de grup. intotdeauna ii intreb despre
un anumit incident critic, un punct de cotiturd sau un eveniment singular care
a fost de mare ajutor in terapie. Degi ,,incidenhrl critic" nu este sinonim fll nG.
|iunea de factor terapeutic, cele doui concepte nu sunt lipsite de leglturd, gi
pot fi invdlate multe lucruri din examinarea unor evenimente importante, sin-
gulare. Aproape invariabil, clienfii mei menfioneazi un incident putemic in-
circat emofional, care implicd unul dintre ceilalgi membri ai grupului, rareori
terapeutul.
Cel mai frecvent tip de incident pe care clienrii mei il relateazd (asemenea
clienlilor descrigi de Frank gi Ascher)se implici exprimarea neagteptate a unei
putemice repulsii sau a furiei fard de un alt membru. in fiecare caz s-a pdstrat
comunicarea, furtuna s-a imprigtia! iar clientul a treit un sentiment de elibe-
rare de restricfiile interioare ti a experimentat o capacitate mai mare de a ex-
plora in profunzime relafiile sale interpersonale.
Caracteristicile importante ale acestor incidente critice au fost:

1.Clientul a exprimat un afect negativ putemic.


2. Aceastd exprimare a fost pentru client o experienld noui gi unicI.
3. Clientul a hiit intotdeauna teama de a-gi exprima furia. insi nu a urmat
nici o catashofi: nimeni nu a plecat, nimeni nu a muriu acoperigul nu s-a prd-
bugit.
4. A survenit testarea realitigii. Clientul a realizat fie ci furia exprimatd a
fost nepotriviti ca intensitate sau ca orientare, fie cd evitarea anterioard a ex-
primirii afectului era irationale. inlelegerea a fost sau nu posibili, clientul a
putut sau nu si afle motivele responsabile pentru afectul nepokivit sau pen-
tru evitarea anterioari a triirii sau exprimdrii acestui afect.
5. Acest eveniment i-a permis clientului sd interaclioneze mai liber Fi sd ex-
ploreze mai profund relariile interpersonale.

Astfel, atunci cind vdd doi membri ai gmpului aflagi in conflict, cred ci
existe mari ganse ca ei sE devini deosebit de importanfi unul pentru altul pe
parcursul terapiei. De fapt, in cazul in care conflictul este deosebit de incon-
fortabil, pot incerra sd ameliorez o parte din disconfort exprimand cu voce tare
aceastd presimfire.
Un al doilea tip de incident critic obignuit, pe care il descriu clienfii mei, im-
plicd, de asemenea, un afect putemic dar, in aceste cazuri, un afect pozitiv.
-
2. invalares lnte]pelsonali
De exemplu, un client schizoid a descds un incident in care alergase dupi un
membru al grupului care, supdra! se ndpustise afari din sald, IinigtinduJ; mai
tirziu el a vorbit despre cAt de profund il afectase faptul ci putea avea grijd gi
putea aiuta pe altcineva. Alfi clienfi vorbeau despre descoperirea faptului cd
sunt vii sau despre sentimentul de a fi in contact cu ei ingigi. Aceste incidente
au avut i:n comun urmitoarele caracteristici:

1. Clientul a exprimat un afect pozitiv putemic


- o situafie neobignuiti.
2. Catastrofa temuti nu a avut loc ridicolul, respingerea, pribugirea sau
distrugerea celorlalfi.
-
3. Clientul a descoperit o parte a sa anterior necunoscuta, ceea ce i-a per-
mis sd relafioneze cu ceilalli trtr-o noud manieri.

Cea de-a treia catetorie de incidente critice obinuite este similari celei de-a
doua categorii. Clienlii igi reamintesc un incident, de obicei implicAnd auto-
dezviluire, care i-a ficut si plonjeze intr-o mai mare implicare in grup. De
exemplu, un birbat pini atunci retras, reticent, care lipsise Ia cAteva gedinle,
a dezviluit gmpului cat de disperat igi dorea si-i audi pe membrii grupului
spun6nd cd ii simfiserd lipsa in timpul absenlei sale. De asemenea, alfi membri,
intr-un fel sau alrul, au cerut deschis ajutorul grupului.
RezumAnd, experienla emolionali corectivi in terapia de grup are cateva
componente:

1. Exprimarea putemicd a unei emofii, orientatA interpersonal 9i care con-


stituie un risc pe care clientul gi-l asumd.
2. Un grup suficient de suportiv pentru a permite aceasta asumare a ris-
cului.
3. Testarea reahtelii, care permite individului si examineze incidentul cu
aiutorul validdrii consensuale a celorlalli membri.
4. Recunoatterea inadecvarii anumitor sentimente gi comportamente inter-
personale sau a evitirii unui anumit comportament interpersonal.
5. Facilitarea finali a capacitdfri individului de a interacfiona cu ceilalfi mai
profund gi onest.

Terapia este o experiente emolionaltr pi corectivd. Aceasti naturd duald a


procesului terapeufic are semnificatie fundamentald, gi me voi intoarce repe-
tat Ia ea in aceaste carte. Trebuie sd treim ceva intens; dar, de asemenea, tre-
buie sd infelegem implicafiile acestei experiente emofionale prin intermediul
rafiunii.t De-a lungul timpului, credh;ele profund inridicinate ale clientului
se vor schimba
- iar aceste schimbiri vor fi intdrite dacd noile comportamen-
te interpersonale ale clienfului vor evoca respunsuri interpersonale construc-
tive. Chiar modificdri interpersonale subtile pot reflecta o schimbare profun-
dd gi trebuie si fie recunoscute gi intarite de terapeut gi de membrii grupului.

lrvln D, Yalom (cu [.40] n Levcz) - T]atat de psihoteraple de gtup


desuis grupului, in culoi ttii, propria izolarc 9i
Barbara, t'emeie tindrd, depimatd, o
o

alienore, apoi s-a intots cdtre Alice, care tdcea Barbaro pi Alice se ce au desmri'
in princi-
in ori-
pal deoarece Barbaro o acum pe Alice cd o ignold 9i o respinge ln aceastd inthlnire'
esfe sefintt'icolia td-
cc caz, Barbara a folosit un ton moi blAnd Fi o intrebat-o Pe Alice care

cerii sale. Alice i'a rdspuns cd ascultase cu atenlie 9i ci se ghndea la cAt de multe au ele' de

fa?t, in comun, Apoi o adlugat cd modul mutt mai blhnd in care Barbaru o chestionase i-a
permis sd dea glas ghndurilot sale, in loc sd se apere de acuzalin de o f neplsdtoare' sea'en-
gedinlele antoioare' Schimbarea aryrmt mdrun'
ld care se sfhrpise rdu pentru amindoui in
llt, dor aitdld, ?n capocitalea Barborei de o se apropia empatic de Alice a crcat o oPorlunita'
te pentru re?aralie, nu Pentru rEetilie.

Aceastd formulare este direct relevante Pentru un concept-cheie al terapiei


de grup, aici-9i-acum, Pe care-l voi discuta in detaliu in capitolul 6' Aici voi
formula doar aceasti fundamentali: Chnd grupul de terapie se rcncen-
Premise
treazd pe aici-piacuttl , cresc puterea 9i eficimla .

Dar, pentru a fi teraPeufice, cenharea Pe aicigi-acum (concentrarea Pe ceea


ce se intample in aceaste camere, in Prezentul imediat) trebuie si aibi doui
componente: membrii grupului trebuie sd exPerimenteze cat mai sPontan 9i
onest relafiile cu ceilalfi 9i, de asemenea, trebuie sa reflecteze la aceasta expe-
rienld.
perien
cum v
mai multe grupuri au aceastd diJicultate de a intra in curentul emogional al lui
aici-gi-acum; insi, itr general, este sarcina terapeutului si menfind grupul orien-
tat citre aspectul autoreflexiv al procesului.
Presupunerea gregitd cd o experien|a emofionali intensi reprezintd, in sine,
o for[i suficienti a schimbirii este atat seductivA, cat 9i venerabili Psihotera-
pia modemd a descriere a
psihoterapiei d descria me-
toda catharticd uzati de un
eveniment traumatic, la care individul nu a rdspuns emofonal complet intru-
cAt se presupunea ci boala este cauzati de un afect inibugit, tratamentul era
orientat cetre a da glas acelei emofii neexPrimate. in scurt timp, Freud gia re-
cunoscut Bregeala: exprimarea emofionald, depi necesari, nu este o condifie su-
ficiente Pentru schimbare. Ideile Ia care Freud a renunlat au refuzat insi sd se

imprer.rnd cu colegii mei am condus o investigalie intensivi a procesului 9i


a rezultatelor multor tehnici ale grupurilor de intAlnire, PoPulare in Perioada
anilor '70 (vezi capitolul 16), iar descoperirile noastre suslin ideea componen-
|ei duale, emofional-intelectuald, a Procesului teraPeutic'al

2. inYitarea intGrDcrsonale
vinte, era probabil ca membrii care au rimas neschimbafi sau chiar au avut
o
experienld distructivd sd acorde o valoare inalte incidentelor emofionale din
grup, similar membrilor care au avut succes.
Ce tipuri de experienfe aa dtferenliat membrii cu succes de cei fdrd succes

mare componentei intelectuale spune ci aceasti componenta face parte din


fundafia, nu din falada procesului de schimbare.a2

Grupul ca microcosmos sociat

Un grup hteractiv liber, cu pufine reshicFii structurale, se va dezvolta, in


timp, intr-un microcosmos social al membrilor participanfi. Dacd li se oferE
timpsuficient, membrii grupului vor incepe sd fie ei inrigi: vor interacliona cu
membrii grupului aga cum interaclioneazd cu ceilalgi din sfera lor sociald, vor
crea in grup acelagi univers interpersonal in care au locuit dintotdeauna.
Cu
alte cuvinte,in or incepe sd-9i afigeze com-
Portamentul in terapie. Nu este necesara o
descriere sau o dmreme sau mai t6rziu, o oor
pune in act sub ochii celorlali membri ai grupulul. Mai mult de at6t,
comporta_
menful va servi ca sursd de date precise, lipsind neintenlionatele, dar inevita_
bilele pete oarbe ale raportului despre sine. Deseori, individului ii este greu sd
raporteze o patologie a caracterului deoarece ea este foarte bine asimilatd in

:::T,",'"Tjx'
tru indivizi cu
I*j"#li"il,t;,i;,'il,l_
lryin D. Yalom (cu Motin Leszcz) - Tratat de pslhotcrapls de
6rup
Aceasti concepfie are o importanri capitali in terapia de 8ruP Fi este Pia-
tra unghiulari a inhegii abordiri de acest [p. in cele din urmd, stilul interyer-
sonal al fiecdrui membru va apdrea in tranzacriile sale din grup. Anumite sti-
luri duc la fricfiuni interpersonale care se vor manifesta in fazele timpurii ale
grupului. Indivizii care sunt, de exemplu, furiogL rdzbunetori, deosebit de cri-
tici, evitanli sau cochefi vor genera tensiuni interpersonale considerabile chiar
din primele gedinfe. Tiparele lor sociale inadaptate vor atrage atenFia truPu-
lui in foarte scurt timp. Alfi clienfi vor avea nevoie de mai mult timp de tera-
pie inainte ca dificultilile lor sd se manifeste in truP, in aici-9i-acum. Sunt in-
clugi aici acei clienfi care sunt la fel sau chiar mai grav afecta]i, dar ale cdror
dificul6}i interpersonale sr:nt mai subtile, ca in cazul indivizilor care ii exploa-
baze tacit pe ceilalfi, al celor care dobAndesc in interiorul unei relafii un anu-
me grad de intimitate, dupd care, inspiimAntindu-se, se desprind din relafie,
sau aI celor care se pseudoimplicd, menfinAnd o pozilie subordonati, docili.
De obicei, activitatea iniliald a unui gruP conste in Sestionarea membrilor
a ciror patologie este cea mai evidente la nivel interPersonal. Anumite stiluri
interpersonale devin clare ca un cristal dintr-o singurd trarzac|ie, altele pe par-
cursul unei singure qedinle, h timp ce altele necesiti multe gedinle de obser-
vare pentru a fi infelese. Dezvoltarea abilitdgii de a identifica gi de a transfor-
ma in
avantaj terapeutic comportamentul interpersonal inadecvat din
perspectiva microcosmosului social al grupului mic este una dintre sarcinile
principale ale programului de formare a psihoterapeulilor de grup. CAteva
exemple clinice vor putea ilustra mai bine aceste principii.*

Dioa
Valerie, o muziciani in varste de douizeci gi gapte de ani, a solicitat ince-
perea unei terapii cu mine in principal din cauza unor neinlelegeri maritale
grave, ce durau de cifiva ani. Urmase o terapie individuald nesatisficitoare gi
o terapie prin hipnozd. Declara cd soful ei era alcoolic Ai ezita si se implice so-
cial, intelectual sau sexual aldturi de ea. in acest moment, gruPul ar fi Putut,
aga cum se intimpld in unele grupuri, sd investigheze interminabil mariaiul ei.
Membrii ar fi putut solicita date despre istoria comPlete a perioadei de ince-
put, a evolufiei divergenlelor, a patologiei sofului, a motivelor pentru care s-a
casetorit cu el, a rolului ei in conflict. Acestei colectdri de informalii i-ar fi pu-
tut urma sfaturi pentru schimbarea tipului de interacfiune maritale sau poate
sugestii pentru o separare de probi sau Permanente.
Dar aceaste activitate diacronici de rezolvare de probleme ar fi fost in van:
toate aceastd linie de investigafie nu numai ci ignori potenlialul unic al gru-
purilor de terapie, dar, de asemenea, se bazeazi pe hdoielnica premisd ci re-
Iatarea clientei despre propria cisnicie este Prccisa. Grupurile care funcfioneazd

' ln urmdtoarele €xemple clinice, ca oriunde in acest text, am Protejat intimitatea clienfilor Prin
sahimbarea anumitor date, ca numele, ocupatia ti varsta. De asemenea, intelacliunile descri
se in text nu sunt reproduse verbatim, ci au fost reconstruite din note clinice detaliate scrise
dupi fie(are tedinF de teraPie.

2. inv,larea interpersonal,
in acest mod nu reugesc sdJ ajute pe protagonist ti, de asemenea, suferi o de-
moralizare din cauza ineficienlei aborddrii diacronice de rezolvare de proble-
me h terapia de gmp. Sd observim ir schimb comportamenh:l Valeriei in gmp,
in aici-giacum.
Comportamentul ir grup al Valeriei era extravagant. Mai intAi erau intrd-
rile ei grandioase, intotdeauna cu cinci sau zece minute intArziere. Cu o finu-
td eleganti, dar skidente, inha sigurd pe sine, uneori impdrgind bezele, gi ime-
diat incepea si vorbeasci, fdrd sd find seama de faptul cd un alt membru al
grupului se afla in mijlocul unei propozifii. Narcisism in stare brute! Felul in
care vedea lumea era atAt de solipsis! incdt nu putea lua in considerare posi-
bilitatea ce viala s-ar fi putut desfegura in grrp inaintea sosirii ei.
Dupe foarte puline intAlniri, Valerie a inceput si ofere cadouri: unei mem-
bre a grupului, obezi, o noui carte de dietd; unei femei cu strabism, nume-
le unui bun oftalmolog; unui membru homosexual al grupului, efeminat, un
abonament la revista Field and Stream (intenlionAnd, fdri urml de indoiali,
sd-l masculinizeze); unui taner de doudzeci gi cinci de ani, virgin, o primd in-
tahire cu o prietene a sa, divorlatd gi promiscud. Treptat, a devenit evident
cd darurile nu erau lipsite de taxe. De exemplu, s-a amestecat in relatia din-
tre tandr gi prietena sa divorlate Fi a insistat sa ioace rolul de confident pi de
intermediar al lor, exercitAnd astfel un control considerabil asupra ambelor
Persoane.
Eforturile sale de a domina au colorat curAnd toate interacliunile sale din
grup. Eu am devenit o provocare pentru ea ti a fdcut diverse eforturi pentru a
mi controla. int6mplitor, in urmi cu cateva luni, o vizusem pe sora ei intr-o
consulta;ie gi ii recomandasem un terapeut competent, psiholog clinician. in
grup, Valerie m-a felicitat pentru skilucitoarea tactici de a o trimite pe sora ei
la un psiholog; probabil ghicisem aversiunea profunde pe care o avea fale de
psihiatri. Similar, cu o alti ocazie, a rdspuns unui comentariu fdcut de mine :
,,CAt de perceptiv sunteri, afi observat ci imi tremura miinile".
Capcana era intirsd! De fapt, nici nu am ,,ghicit" aversiunea surorii sale fafd
de psihiahi (pur gi simplu, i-am recomandat cel mai bun psihoterapeut pe care il
cunogteam) gi nici nu am observat tremurul mAinilor Valeriei. Daci, in mod tacit,
ag fi acceptat tribuhrl ei nemeritat, ag fi intrat in coluziune neonestd cu Valerie; pe
de altd parte, dace ag fi admis insensibilitatea mea faF de tremuratul mAinilor
sau fard de aversiunea surorii ei, recunoscAnd lipsa mea de perceptivitate, a9 fi
fost, de asemenea, invins. M-ar fi controlat, in oricare dintre cazuri! in astfel de
situafii, terapeutul are o singuri opfiune reali: sd schimbe cadrul gi sd comenteze
procesul sd vorbeascd despre natura gi semnificalia capcanei. (Voi avea mult
-
mai multe de spus despre tehnica relevanti a terapeutului in capitolul 5.)
Valerie a intrat in competilie acerbd cu mine in multe alte moduri. Intuiti-
vd gi dotatd intelectual, ea a devenit expertul grupului in interpretarea viselor
gi a fantasmelor. La un moment dat, intre gedinlele de terapie, a trecut sd ma
vadi pentru a-mi cere permisiunea si se foloseascd de numele meu pentru a

lrvln 0. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tratst de pslhoteraple de grup


imprumuta o carte din biblioteca medicali. La un arume nivel, cererea era re-
zonabili: cartea (despre meloteraPie) era legati de profesia ei; mai mult de atit,
neavand nici un fel de afiliere universitari, nu ii era permis accesul in biblio-
teci. in orice caz, in contextul terapiei de gruP, cererea era complexd, prin ea
testa limitele; dace ag fi dat curs cererii ei, acest risPuns ar fi semnalat grupu-
lui faptul cE ea avea o reialie speciald 9i unici cu mine. I-am clarificat aceste
considerafii gi am sugerat o discufle mai ampld in urmEtoarea Fedin]e de SruP'
Totu9i, in urma acestei resPingeri PercePute, i-a chemat Pe cei trei birbafi din
grupul de terapie la ea acasd gi, dupi ce le-a jurat ce va Pestra secretul, a aran-
se intretini relalii sexua-
lat se se intaheascd cu ei. Cu doi dintre ei a inceput
le; al treilea, homosexual, nu era interesat de avansuri; cu toate acestea, s-a lan-
sat intr-o formidabili incercare de seducfie.
Urmdtoarea intAlnire de grup a fost ingrozitoare. Extraordinar de tensiona-
te gi neproducdve, demonstra axioma (ce va fi discutati mai tArziu) ci, daci
ceva important din cadrul grupului se evit6 in mod activ, atunci nimic altceva
important nu poate 6 luat in discu;ie. Doud zile mai tArziu, Valerie, coplegiti
de anxietate ti vine, a cerut o gedinli individuald cu mine 9i a fdcut o mdrtu-
risire completi. S-a convenit ca intreaga situafie sd fie discutate in urmetoarea
gedinli de grup.
Valerie a deschis urmetoarea gedinri cu cuvintele: ,,Astdzi este ziua mertu-
risirilor! Di-i drumul, Charles!", 9i, mai tArziu, ,,Este randul tdu, Louis", ma-
nipulind cu multa abilitate situalia, astfel incAt transgresirile marturisite sa
devind numai responsabilitatea bdrbafilor in cauzi, nicidecum 9i a ei Fiecare
dintre cei vizafi s-a conformat locului pe care ea li-l acordase, iar mai tArziu, in
cursul pedinfei, amAndoi au Primit o evaluare critici a performanlelor sexua-
Ie. CAteva sdptdmAni mai tirziu, Valerie i-a fecut cunoscute aceste lucruri so-
fului ei instriinat, care a trimis mesaje de ameninlare fiecdruia dintre cei trei
birbafi. Aceasta a fost ultima piciturd! Membrii grupului au decis ce nu mai
puteau avea incredere in ea gi au votat excluderea ei din gmp - este singura
situafie de acest tip cunoscuti de mine. (Ea gi-a continuat de altfel terapia, ald-
turAndu-se unui alt grup.) Aceasti saga nu se sfArge9te aici, cred ins,i ci am re-
Iatat suficient pentru ilustra concePhrl de gmp ca microcosmos social.
Sd rezum cele spuse PanA acum. Primul pas a fost cd Valerie a afigat ir mod
clar patologia ei interPersonale in grup. Narcisismul ei, nevoia de fi adulatd,
nevoia de a controla, relafionarea sadicd cu bdrbalii - intregul panoptic com-
portamental tragic s-au desfigurat in aici-9lacum in cadrul terapiei Pasul
-
urmebr au fost reac;ia gi feedback-ul. BdrbafiLi giau exPrimat umilirea Profun-
dd 9i furia cA au fost nevoili sd ,,treaca prin foc" Pentru ea gi, in plus, si pri-
measce,,note" Pentru performantele sexuale Sau retras de l6ngi ea Au ince-
put sA reflecteze: ,,Nu am nevoie de o 69d de evaluare de fiecare datd c6nd fac
sex. Este control, ca gi cum m-ag culca cu mama! incep sd irrleleg din ce in ce
mai mult de ce soful teu s-a mutat!" ti aia mai departe. Ceilalli din grup, atAt
femeile, c6t qi terapeufli, impdrtigeau sentimentele bdrbafilor fa]d de cursul de-

2. invitarea lntsrpersonali
Iiberat distructiv al comportamentul ei
pentru ea ins69i.
- distructiv atat pentru grup, cAt gi
Mai important decat orice este cA Valerie a trebuit se se confrunte cu acest
fapt: ea se aldturase unui grup de indivizi cu probleme, ai cdrui membri erau
domici se se aiute unul pe celalalt gi pe care ajunsese si ii respecte sd ii pla-
9i
cd; insi, in decursul cAtorva siptimAni, gi-a otrevit atat de mult propriul me-
diu i:rcAt, impohiva doringelor ei congtiente, a devenit paria, o proscrisi in gru-
pul care i-ar fi putut fi de mare ajutor. Confruntarea cu aceste aspecte,i
perlaborarea lor in urmitorul grup de terapie i-au permis Valeriei sd {acd
schimbdri personale maiore gi sd-gi foloseascd potenfialul in mod conshuctiv
in relafiile ulterioare.

Bdrbatul cdruia ii pldcea Robin Hood


Ron, un avocat de patruzeci gi opt de ard, separat de sofie, a intrat in tera-
pie din cauza depresiei, anxietifii Fi sentimentelor puternice de singuritate.
Toate relafiile sale, atat cu berbari, cAt gi cu femei, erau problematice. mnjea
dupA un prieten apropiat, dar nu mai avusese unul din perioada liceului. Re-
lafiile curente cu birbagii imbricau doud forme: ori el sau celilalt relafiona in-
tr-o maniere foarte competitivS, antagonisti, cu viraje abrupte spre combativi-
tate, ori iti asuma de la bun inceput un rol excesiv de dominant gi, astfel, foarte
repede relalia devenea plictisitoare pi seacd.
Relafiile sale cu femeile urmaseri intotdeauna o secvenld predictibild; atrac-
fie imediatd, un crescendo al pasiunii, o rapidi pierdere a interesului. Iubirea
purtatd sofiei lui se stinsese cu ani tn urmd, acum aflAndu-se ir:r mijlocul unui
divorf dureros.
Inteligent gi clar in exprimare, Ron gi-a asumat rapid o pozifie influentd
in grup. Oferea in mod constant un flux de observalii folositoare pi profun-
de celorlal;i membri, insd finea bine ascunse propria durere pi propriile ne-
voi. Nu a cerut ti nu a acceptat nimic de la mine sau de la coterapeutd. De
fapt, de fiecare dati cAnd m-am aflat in pozifia de a interacfiona cu Ron m-am
simlit gata de a intra lntr-o bitdlie. Rezistenta sa antagonisti era atat de mare,
incat luni intregi interacfiunea mea maiori cu el a constat in cererea repeta-
t6 de a-Fi examina refinerea in a mE percepe drept cineva care ar putea sd ii
fie de ajutor
,,Ron", am sugerat, incercAnd cea mai bund mutare, ,,haide si ingelegem ce
se intAmpli. Sunt multe zone de nefericire in viara ta. Sunt un terapeut cu ex-
p€rienli, iar tu ai venit la mine pentru ajutor. Vii in mod regulat, niciodatd nu
lipsegti de la pedinlele grupului, md pldtegti pentru serviciile mele,
9i, cu toa-
te acestea, sistematic, mi impiedici sd te aiut. Ori ifi ascunzi intr-o asemenea
mdsure propria suferinli incdt gisesc extrem de pugine si-!i ofer, ori, atunci
cdnd incerc se te arut, refuzi ajutorul intr-un fel sau altul. Rafiunea spune ce
noi ar trebui sd fim aliafi. Nu ar trebui si lucrdm impreund, pentru a te putea
aiuta? Spune-mi, cum de am ajuns in situafia de a fi adversari?,,

lryln 0. Yalonr (cu Molin Leszcz) - Tlatat de psihotorapie de gup


Dar nici asta nu a reugit sd modifice relalia dinhe noi. Ron pdrea buimicit,
insd, abil, a speculat convingitor ce ar fi posibil ca eu si fi identificat una din-
tre problemele mele, nu o problemd a lui. Relafiile lui cu ceilalli membri ai gm-
pului erau caracterizate de lnsistenta de a-i int6lni in afara grupului. in mod
sistematic a aranjat activitifi in afara trupului, pentru fiecare membru in par-
te. Era pilot gi a luat cafiva membri sd zboare cu el, pe alfii si navigheze im-
preund, pe unii i-a invitat la cine opulente; cAtorva le.a oferit consultanle juri-
dici; s-a implicat intr-o aventuri romantici cu una dintre membrele grupului;
9i (ultima piceture) mi-a invitat coterapeuta, o tanire rezidentA in psihiatrie,
la schi, la sfArgitul s.iptdmAnii.
Mai mult decat atat, refuza si-9i examineze comportamentul sau si dis-
cute aceste intdlniri extragrupale in cadrul Fdinlelor, degi pregitirea preli-
minari (vezi capitolul 12) subliniase tuturor membrilor grupului c6, in gene-
ral, astfel de intAlniri extratrupale, nediscutate li neexaminate, saboteazi
terapia.
Dupe o gedirfi in care l-am supus unei presiuni greu de suportat pentru a
examina semnificafia acestor invitalii in afara grupului, mai ales a invitafiei la
schi fecuta coterapeutei mele, a pirdsit gedinla zguduit Si dezorientat. Pe dru-
mul spre casi, inexplicabil, Ron a inceput si se gandeasce la ,,Robin Hood",
povestea favoriti a copilSriei sale, la care nu se mai gAndise de zeci de ani.
Urm6nd un impuls, a mers direct la seqiunea de copii a celei mai apropia-
te biblioteci gi, atezat in scaunul mic, destinat copiilor, a recitit povestea. intr-o
strtrfulterare, semnificagia propriului comportament a fost elucidatd! De ce l-a
fascinat intotdeauna legenda lui Robin Hood, oferindu-i o asemenea plicere?
Deoarece Robin Hood ii salva pe oameni de tirani, in special pe femei!
Acest motiv jucase un rol deosebit de important in viala lui interioari, in-
cepand cu infuntdrile oedipiene din propria familie. Mai tArziu, la inceputul
viefii de adult, igi construise o firmi de avocaturi, de succes; iniflal fusese asis-
tent gi ii akAsese pe angajafi gefului siu si lucreze pentru el. Deseori se sim-
fise deosebit de atras de femei care erau legate de un birbat putemic. PAnd 9i
motivele cisdtoriei sale erau neclare: nu putea distinge intre iubirea pentru so-
fia sa 9i dorinla de a o salva de un tati tiranic.
Prima fazi a invilerii interpersonale este afigarea patologiei. Modurile ca-
racteristice ale lui Ron de a relafiona atat cu birbalii, cit gi cu femeile se de-
clantaseri cu putere in microcosmosul grupului. Motivafia sa interpersonald
maiore era de a se lupta gi de a-i invinge pe ceilalfi bdrbafi. Concura deschis
ii, datoriH intelitenlei 9i abilitifilor verbale foarte ridicate, obfinuse rapid ro-
lul dominant in grup. Apoi, incepuse mobilizarea celorlalli membri pentru
conspiralia finald: detronarea terapeutului. A format alianle str6nse prin in-
termediul acliunilor extragrupale, oferind favoruri 9i punAndu-i pe ceilalli
membri in situalia de a-i fi datori. in continuare, s-a streduit sE-mi ripeasce
,,femeia" mai intAi pe cea mai atregetoare membre a grupului, apoi pe
coterapeute.
-

2. invitarea lnterpeEonali
Nu doar patologia intelpersonali a lui Ron a fost afigata in interiorul gru-
pului, dar gi consecinlele sale adverse, autodefensive. LuPtele sale cu ceilal;i
bdrbafi au dus la subminarea motivului carel adusese in terapie: si oblind aiu-
tor. De fapt, compeUfia a fost atat de intensi, incat orice ajutor pe careJ iniliam
nu era trdit ca aiutor, ci ca infrAngere, semn de slibiciune.
Mai mult, microcosmosul gmpului a revelat consecinfele acfiunilor sale la ni-
velul teseturii relaliilor cu colegii de gmp. in timp, ceilalfi membri ai grupului
au devenit conttienli de faptul ci Ron nu relafioneazi inh-adevir cu ei. Pirea
sd relayioneze, dar, de fapt, se folosea de ei ca modalitate de a relafiona cu mine,
masculul putemic 9i temut al grupului. Ceilalli s-au simlit repede folosifi, au
simlit repede absenla unei dorinfe autentice a lui Ron de a-i cunoaFte gi, treptat,
au inceput se se distanteze de el. Doar dupd ce Ron a reugit si inleleagi ii se
schimbe modurile intense gi distorsionate de relafionare cu mine a fost capabil
se se intoarce gi se rehgironeze onest cu ceilalfi membri ai grupului.

,,Bdrba! ii dgt ia blest ema !i"


Linda, o femeie in virsti de patruzeci gi gase de ani, divorlate pentru a tre-
ia oari, a inhat in grup dh cauza anxiettrfii 9i a unei dureroase disfuncfii gas-
hointestinale. Problema notabili, din punct de vedere interpersonal, era rela-
tia chinuitoare gi autodistructivi pe care o intreginea cu actualul prieten. De
fapt, dea lungul vie;ii sale, intAlnise o lungi serie de bdrbafi (tatdl, frafii, gefii,
amanfii gi sofii) care abuzaseri de ea, atat fizic, cat gi psihic. Relatdrile abuzu-
rilor prin care trecuse gi pe care ince le suferea din partea birbafilor erau pro-
fund h-rlburitoare.
Grupul nu putea face prea multe pentru a o a,uta, ii ingrijea rtrnile gi ascul-
ta empatic relatirile tratamentului brutal pe care-l primea atat din partea te-
futui, cAt 9i din partea iubitului. intr-o zi, insA, a avut loc un incident neobig-
nuit, care a elucidat ilustrativ dinamica ei. M-a sunat intr-o dimineate, extrem
de tulburatd. Avusese o altercafie ingriioritoare cu iubitul, se sim]ea cuprinsd
de panice ti avea ginduri suicidare. Simlea ce nu avea cum se agtepte pane [a
urmetoarea gedin;e de grup, ce avea loc peste patru zile, 9i m-a rugat se pro-
Bramez imediat o sedinfA individuali de terapie. Degi era incomod, mi-am re-
aranlat int6lnirile din acea dupi-amiazi 9i am programat o gedinld pentru ea.
Cu aproximativ treizeci de minute inainte de ora programati a telefonat gi i-a
transmis secretarei cd nu va veni Ia gedinld.
in urmdtoarea int6lnire de grup, cAnd am intrebat ce s-a intAmplat, Linda
a rdspuns ca a decis si anuleze intAlnirea de urgenitr deoarece se simtea un pic
mai bine in dupd-amiaza respectivd gi gtia cd am o reguld conform cdreia pot
vedea un client doar o singure datd irr situafie de urgenld pe parcursul htre-
gii terapii. in consecinld, s-a gAndit ci ar fi mult mai bine se pestreze aceaste
opFune pentru un alt momenL cand ar fi putut fi intr-o criz6 mai gravd.
Rispunsul ei m-a niucit. Niciodatd nu avusesem o asemenea reguld; nici-
odatd nu am refuzat sd vid un client care se afla intr-o crizi reali. Si nimeni

lnln 0. Yalon (cu l,lolin Levcz) - T]atat dc pslhoterapl€ de grup


altcineva din grup nu gi-a amintit sd fi enuntat o asemenea reguli Cu toate
acestea, Linda s-a incipdlAnat sd-gi pistreze armele: ea a suslinut ce m-ar fi au-
zit spun6nd acest lucru gi cd nu se lisa abituti de la convingerile ei nici de ne-
gdrile mele, nici de consensul unanim al celorlalgi membri ai gmpului. Nici nu
p6rea sd fie ingrijorati de inconvenientul Pe care mi l-a cauzat. in disculia din
grup a devenit defensivi pi plind de amdriciune.
Acest incident, desfigurat in microcosmosul social al grupului, a adus multe
informafii gi ne-a permis sd dobdndim o PersPectivi importanti asuPra res-
ponsabilitilii Lindei pentru unele dinhe relafiile ei problematice cu berbafii.
PAnd la acel moment, grupul fusese nevoit sd se bazeze in intregime pe portre-
tizdrile relaliilor fdcute de ea. Relatirile Lindei erau convingdoare, iar gruPul
ajunsese si accepte imaginea de victimi a ,,birbalilor blestemafi de acolo" pe
care o prezenta. Examinarea incidentului in aici-9i-acum a indicat ce Linda Per-
cepea distorsionat cel pu;rn unul dintre bdrbalii imPortanfi din viafa ei: tera-
a distorsionat inci-
peutul siu. Mai mult decat atat
- extrem dem-aimPortant - mai nepisitor, mai
dentul intr-o manieri foarte predictibili: PercePut
insensibil 9i mai autoritar decat eram in realitate.
Acestea erau date noi, convin8itoare
- Prezentate in fafa ochilor tuturor
membrilor grupului. Pentru Prima dat6, grupul a aiuns sd se intrebe despre
acuratelea relatdrilor Lindei. Fdrd indoiald, ea 9i-a Portretizat treirile cu
buni-credinfd, dar era evident cd anumite distorsiuni Perceptive erau la lucru:
din cauza agtepterilor Pe care le avea de la bdrbali gi a relafiilor inalt conflic-
tuale cu ei, percepea gregit actiunile lor in raPort €u ea.
insd mai erau multe de aflat din microcosmosul social. O piesi importanti
din girul de date era tonul discufiei: defensivitatea, iritarea, furia. Cu timpul,
li eu am incePut si fiu iritat de iipsa de recunogthli fald de inconvenientul pe
carel suferisem schimbAndu-mi programul pentru a o putea primi pe Linda.
in plus, am fost iritat de insistenla cu care ea susfinea faptul ci am decretat o
reguli lipsitd de sensibilitate, in timP ce eu (9i restul grupului) gtiam ci nu este
adevirat. M-am ldsat cuprins de reverie, intrebAndu-md ,,Cum ar fi sd trdiesc
cu Linda tot timpul, nu doar o ord gi iumetate Pe sePtdmAn6?" Dacd ar fi exis-
tat mai multe incidente de genul acesta, me Puteam imagina devenind furios,
exasperat gi nepisitor fald de ea. Avem aici o exemplificare deosebit de clari
a conceptului ,,profeliei autoimplinite" descris la pagina 43. Linda a prezis ci
bdrbafii se vor comPorta intr-un anumit fel fald de ea 9i apoi, in mod incon-
ttient, a aclionat astfel incit aceastd predicrie sa se realizeze.

Bdrbqlii carc nu puteau sd sintd


Allery om de ttiinre h varsie de treizeci de ani, nec5setorit, a solicitat o te-
rapie pentru o shguri problemi, foarte strict delimitati: dorea si fie capabil sd
se simtd stimulat sexual de o femeie. lntrigat de aceastd garadi, grupul a cdu-
tat un raspuns. Au investigat viala sa timpurie, obiceiurile sexuale, fantasmele
sale. in cele din urmi, nedumerigi, s-au intors la alte probleme ale grupului' in

2. inritarca inteDeEonala
timp ce gedin;a a conthuat, Allen pdrea calm gi insensibil la durerea sa gi a ce-
lorlalfi. De exemplu, o membri a gmpului, necdsitoriti, foarte tulburatE, prin-
tre suspine, a anunlat grupul ce este insdrcinati ;i cd se gandea si facd un avort.
Pe parcursul relatirii, ea a menfionat cd a avut o experienld nepldcutd cu pCp
(fenilciclidini). A.llen, aparent neimpresionat de lacrimile ei, persista in a pune
intrebdri intelechrale despre efectele drogului gi a fost uimit cAnd gmpul a co.
mentat insensibilitatea sa.
Au apdrut multe incidente similare acestuia, astfel inc6t grupul a ajuns sd
nu mai attepte nici o emolie din partea lui. Atunci c6nd era direct intrebat de-
spre sentimentele sale, rdspundea de parci intrebirile i-ar fi fost adresate in
sanscrite sau aramaicd. Dupa cateva luni, grupul a formulat un rdspuns la in-
trebarea sa repetatd ,,de ce nu pot simfi o atraclie sexuali fald de o femeie?,,
I-au cerut si se intrebe de ce nu poate simfi nirnic fali de nimeni.
Tieptat, au apdrut schimbiri in comportamentul sdu. A invdlat sd localize-
ze sd identifice o emolie, urmirind semnele autonome care o trddau: imbu-
gi
jorare, hanspirafia palmelor sau crampe gastrice. La un moment dat, o femeie
foarte instabili a ameninfat cE pdrdsegte gn:pul deoarece era exasperatd de in-
cercdrile de a relagiona cu un ,,blestemat de robot mut Fi surd psihologic,,. Allen
a rimas din nou impasibil, replicAnd doar ,,nu mi voi cobori la nivelul tdu,,.
Totuti, in urmetoarea gedinld de grup, cand a fost intrebat despre ce a sim-
iit dupe gedinFa trecuti, el a spus cd, dupi intAlnire, a mers acasi gi a pl6ns ca
un copil. (Un an mar tArziu, c6nd a plecat din gmp, privind rehospectiv, a iden-
tificat acest incident ca fiind un punct de cotiturd.) in tunile care au urmat, a
devenit din ce in ce mai capabil si simti gi si-gi exprime sentimentele fafd de
ceilalli membri. Rolul sdu in interiorul grupului s-a schimbat de la mascoid to-
leratd la egal acceptat, iar stima de sine i-a crescut pe mdsurd ce-gi didea sea-
ma de respectul sporit al celorlalfi membri.

intr-un alt grup, Ed, un inginer in varsti de patruzeci gi gapte de ani, a in-
trat in terapie din cauza shgurdtifii gi inabilitdlii de a-ti gesi o pereche potri-
vitd. Tiparul lui de relagionare sociali era steril: nu avusese niciodati prieteni
apropiafi, birbati, gi intrelinuse numai relafii scurte, sexualizate gi nesatisficd-
toare cu femei care, in cele din urmd, invariabil, il respingeau. Bunele sale ab!
litefi sociale gi simful umorului deosebit de viu au ficut si fie foarte apreciat
de citre ceilalfi membri in fazele inigiale ale gmpului.
Tohrgi, cu trecerea timpului, pe misurd ce relagiile intre membrii grupului
au cdgtigat in profunzime, Ed a fost ldsat in urmd: cur6rd, experienfa sa de grup
a inceput sd semene puternic cu viafa sa sociald din afara gmpului. Cel mai evi-
dent aspect al comportamentului siiu era modul ofensiv gi limitat de a aborda
femeile. Privirea sa era indreptati in special catre sardi sau bazinul lor, atengia
ii era indreptatd voaieristic cetre viala lor sexuald; comentariile ficute erau sim-
pliste gi de naturi erotici. Ed ii considera pe birbafii din grup competitori ne-
pofti ; luni inhegi nu a iniliat nici o tranzaclie cu vreun bdrbat din grup.

lrvln D. Yalom (cu l\4olin Leszcz) - Tiatat de psihotoraplo de grup


Cu o at6t de reduse apreciere pentru ataiament, ii considera pe oameni in
mare mtrsuri interschimbabili. De exemplu, cind o membri 9i-a descris fan-
tasma obsedanti ci iubitul ei, care intarzia deseori, era ucis intr-un accident
de magind, rdspunsul lui Ed a fost sd o asigure cd era tAndri, fermecdtoare gi
cd nu va avea nici o probleme sd-gi giseasci un alt bdrbat cel pufin la fel de
bun. Pentru a da un alt exemplu, Ed era intotdeauna uimit de sihrafa in care
alli membri ai grupului pdreau ingriiorali de absenfa temPorare a unuia dintre
coterapeufi sau, mai tArziu, de iminenta plecare definitivi a unuia dintre ei.
Neindoielnic, sugera el, exista, chiar printre studenfi, un teraPeut cu o comPe-
tenle egaH. (De fapt, vizuse pe hol o psihologi cu sSni mari, pe care ar fi pri-
mit-o cu bucurie ca terapeut.)
A fost deosebit de succint atunci cand gi-a descris doza zilnici necesard de
afecfiune (DZN); cu timpul a fost clar pentru grup cd identitatea furnizorului
DZN era secundare pentru Ed
- mult mai pufin relevanti decit
increderea
inspirati.
Astfel s-a desfigurat prima fazi a procesului terapiei de grup: afigarea pa-
tologiei interpersonale. Ed nu a relafionat cu ceilalfi, ci i-a folosit ca echipa-
ment, ca obiecte utile in a-i fumiza cele necesare vie;ii de zi cu zi. Nu a durat
mult pAni cAnd a reconstruit in grup universul seu interpersonal obignuit ti
dezolant: legiturile cu ceilalfi au fost in intregime tdiate. Birbafii au rdspuns
cu aceeagi monedi indiferenlei sale totale; femeile, in general, nu au fost dis-
puse si-i fumizeze DZN-ul, iar acele femei pe care le dorea cu ardoare au fost
respinse de atenfia sa exclusiv sexuald. Cursul ulterior al terapiei lui Ed a uti-
lizat informaliile din aceastd afi9are a patologiei interpersonale in interiorul
grupului, iar terapia sa a profitat enorm in urma concentrdrii exhaustive asu-
pra relaliilor sale cu ceilalfi membri ai grupului.

Microcosmosul social: o interactiune dinamici

Exist{ o hlluente reciprocd foarte bogate gi subtili intre un anumit mem-


bru al grupului gi mediul general al grupului. Membrii i9i modeleazi propriul
microcosmos, care, la rAndul seu, atrate un comportament defensiv caracte-
ristic din partea fiectrruia. Cu cAt este mai sPontane interacfiunea, cu atat mai
rapide gi mai autenticA va fi dezvoltarea microcosmosului social. 9i, totodatA,
va cregte probabilitatea ca aspectele problematice centrale ale tuturor si fie evo-
cate gi aduse in discufie.
De exemplu, Nancy, o tAndrd cu tulburare de personalitate de tiP borderli-
ne, a intrat in grup din cauza depresiei incapacitante, a unei stiri subiective de
dezintegrare ti a tendinlei de a intra in panicd atunci cAnd rdminea singuri.
Toate simptomele lui Nancy au fost intensificate de teama de a se desprinde

2, iflilarca lnte]Dcrsonal,
de comunitatea mici in care triia. Mult timp fusese sersibilizati de disrmge-
rea unitdlilor nucleare; copil fiind, simfise cd era sarcina ei sd-9i gind laolaltd fa-
milia volatili, iar acum, ca adult, igi alimenta fantasma ci, odatd cisitoriti, di-
feritele fracgiuni ale rudelor sale vor fi permanent reconciliate.
Cum a fost evocatl gi perlaborati dinamica lui Nancy in microcosmosul
social al grupului? incet! A fost nevoie de timp pentru ca aceste nelini;ti sd se
manifeste. ta incepuL septemAni la rind, Nancy putea lucra confortabil asu-
pra unor zone de conflict importante, dar minore. Dar apoi anumite eveni-
mente din grup au stAmit nelinigtile ei malore, indbugite, in explozii de anxie-
tate. De exemplu, absenla unui membru al grupului o alarma. De fapt, mult
mai tarziu, intr-un interviu la sf6rgitul terapiei, Nancy a remarcat ci, deseori,
se simlea atat de gocati de absenla unui membru inc6t ea nu era in stare sa
participe.
Chiar 9i intArzierile o tulburau, asfel inc6t ii lua la rost pe fiecare dintre
cei care nu erau punctuali. Atunci cAnd unul dintre membrii grupului se gAn-
dea sd piriseascd grupul, Nancy devenea extrem de ingrijoratd gi chiar se
putea conta pe faptul ci va exercita o presiune maxime pentru ca acea per-
soand si continue terapia de grup, indiferent de interesele sale. Atunci cAnd
membrii grupului stabileau contacte in afara gedinfelor de grup, Nancy de-
venea anxioasi din cauza ameninldrii Ia adresa integritAlii grupului. Uneori,
membrii grupului se simleau sufocali de Nancy. Se indepdrtau gi i9i expri-
mau obieqiile cu privire la telefoanele pe care le primeau de la ea, pentru a-i
verifica cu privire la absenle sau int6rzieri. Insistenla lor ca ea sd-gi slibeas-
ci cererile pur 9i simplu i-a agravat anxietatea, determinind o cregtere a efor-
turilor protective.
Degi igi dorise confort gi siguranli tn grup, tocmai aparigia acestor vicisitu-
dini destabilizatoare a ficut posibil ca ariile sale conllictuale majore si fie des-
coperite gi si intre in fluxul activitiFii terapeutice.

Grupul mic nu ofere doar un microcosmos social in care comportamentul


neadaptativ al membrilor este afigat cu claritate, dar devine, de asemenea, gi un
laborator in care se demonstreaze, deseori cu mare claritate, dinamica gi sem-
nificafia comportamenfului. Terapeutul nu vede numai comportamentul, ci gi
evenimentele care il provoacd gi rispunsurile anticipate gi reale ale celorlalgi.
Interacfiunea de grup este atat de bogatd. incat ciclul tranzacfiilor neadap-
tative ale fiecerui membru este repetat de multe ori gi membrii au oportunitefi
multiple de refleclie 9i infelegere. Dar, pentru modificarea convingerilor pato-
gene, membrii gnrpului trebuie si primeard un feedback clar gi utilizabil. DacE
stilul livrdrii feedback-ului este prea stresant sau provocatot membrii pot fi
incapabi.li si proceseze ceea ce le oferd ceilalfi. Uneori, feedback-ul poate fi pre-
matur
- oferit inainte de a exista o incredere suficienti pentru a-i aplatiza as-
peritefile. Alteori, feedback-ul poate fi trdit ca devalorizant, coercitiv sau iniu-
rios.q Cum putem evita feedback-ul nefolositor sau vetemdtor? Este mai pufin

lrvln D. Yalom (cu lrolin Levcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


probabil ca membrii se se atace li sd se blameze unul pe altul dacA pot Privi
dincolo de suprafala comportamentului gi pot fi sensibili la experienfa inte-
rioari 9i intenliile fundamentale ale celuilalt.t Asffel, empatia este un element
decisiv al gmpului reugit. Dar empatia, mai ales cu clienfi provocatori sau agre.
sivi, poate reprezenta o mare dificultate, atat pentru membrii grupului, cAt gi
pentru terapeufi.t
Contribuliile recente ale modelului intersubiectiv sunt relevante gi utile in
acest punct.4s Acest model pune terapeu;ilor gi membrilor intrebdri cum ar fi:
,,[n ce fel sunt implicat in ceea ce interpretez ca fiind provocare din partea ta?
Care este contribufla mea aici?" Cu alte cuvinte, membrii grupului gi terapeu-
tul se influenleazi continuu unul pe altul. Relagiile, in semnificafiile, tiparele
gi natura lor, nu sunt fixate sau mandatate de inJluenle externe, ci sunt con_
struite coniugat. Viziunea tradilionald asupra comportamentului membrilor
considerA distorsiunile prin care membrii se raporteaze la evenimente
din trecut, fie din interacfiunea de grup - fie
ca fiind doar creafia 9i responsabi-
-
Iitatea acelui membru. Perspectiva intersubiective recunoagte contribugiile li-
derilor grupului 9i ale fiecdrui membru la experienta in aici-giacum
textura intredi lor experienle in grup. - 9i la
Sd luim in considerare clienh:l care, repetat, arunge cu intArziere la intAlni-
rile grupului. intotdeauna acesta este un eveniment iritant gi, inevitabil, mem-
brii grupului igi vor exprima enervarea. Dat de asemenea, terapeutul trebuie
sd incurajeze grupul si exploreze sersul acelui comportament specific al clien-
tului. A ajunge cu intArziere la gedinli poate insemna,,Nu-mi pasd cu adevi-
rat de 9rup", dar, de asemenea, poate avea gi multe alte sensuri interpersona-
le, mai complexe: ,,Nimic nu se intample firi mine, deci de ce m-a9 gribi?,,
sau ,,Pr.rn pariu ci nimeni nu va observa absenfa mea
- nu par sd observe cand
sunt acolo" ori,,Aceste reguli sunt pentm allii, nu pentru mine,,.
Ambele semnificafii care stau atdt la baza comportamentului individului,
cat gi a impactului acelui comportament asupra celorlalfi trebuie sd fie revela-
te ti procesate pentru ca membrii si alungd la o intelegere empatici reciproci.
Capacitatea empaticd este o componentA-cheie a intelitenfei emofionale6 gi fa-
ciliteazi transferarea invifirii de la gmpul de terapie la lumea mai largd a clien-
tului. Fdrd un sentiment al lumii inteme a celorlalgi relaliile aduc confuzie, surt
frustrante, repetitive, in tirnp ce, neglijengi, ii dishibuim pe ceilalli in roluri pre.
determhate in propriile scenarii proaste, fAri a lua in considerare motivafiile
gi aspira;iile lor reale.

- Leonard, de exemplu, a intrat in grup cu o problemi maiord de amAnare.


in vizir.rnea lui tronard, amAnarea nu era doar o problemd, ci gi o explicafie. ii
explica egecurile, atat profesionale, cAt gi sociale; ii explica derurajarea, depre-
sia gi alcoolismul. 9i totuti, era o explicalie care obtura infelegerea plind de
semnificalie gi explicaliile mai precise.
in grup, am cunoscut mai bine am6nirile lui Leonard gi, deseori, am fost
iritali sau frustrali de ele. ii serveau drept mod suprem de rezistenfd la terapie,

2. invitarea lnteDersonala
ahrnci c6nd toate celelalte rezistenle nu aveau succes. C6nd membrii grupului
lucrau din greu cu Leonard 9i pdrea c; acea Pade nevroticd a caracterului siu
era gata se fie dezriddcinatl, el gisea modalitdfi de a intArzia activitatea 8ru-
pului. Putea spune: ,,Astezi nu vreau si fiu supdrat de gnrp" sau ,,Acest nou
serviciu e decisiv pentru mine"; ,,Sunt suspendat de un fir de pir" sau ,,Li-
safi-me in pace nu clithafi barca"; ,,Nu am bdut trei luni pAni cAnd ultima
-
gedinle m-a fAcut se me oPresc intr-un bar in drum spre casa". Au existat mul-
te variafii, dar tema era constanti.
intr-o zi, lronard a anuntat o realizare maiore, Pentru care depusese efor-
turi mari: renuntase la vechiul serviciu gi obfinuse un post de profesor. Mai ri-
mtrsese un singur pas de fecut: si igi ia un atestat de profesor,
ceea ce Presu-
punea sd completeze un formular necesitAnd aproximativ doud ore de lucru.
Numai doui ore gi totugi nu putea face asta! A intarziat Pane cAnd timpul
alocat practic expirase 9i, in ultima zi rtrmase, a informat 8ruPul desPre limita
de timp lamentAndu-se de cruzimea demonului seu Personal, am6narea. To;i
cei din grup, inclusiv teraPeufii, au triit o Putemice dorinfd de a-l aieza Pe
[,eonard, eventual pe genunchi, de a-i pune un stilou intre degete 9i de a-i ghi-
da mAna de-a lungul formularului. O clienti, cea mai matemi membrd a gru-
pului, chiar asta a ficut: l-a luat acasi, I-a hrdnit 9i l-a ghidat ca pe un copil de
gcoalS in completarea formularului.
CAnd am inceput si revizuim ce s-a intamPlat, am Putut sd vedem exact ce
era tendinla de a amina: o cAutare jalnice, anacronictr a unei mame Pierdute.
Multe s-au agezat atunci la locul lor, inclusiv dinamica din sPatele dePresiilor
lui Leonard (care erau, de asemenea, cereri disperate de iubire), alcoolismului
gi mAncatului compulsiv in exces.
Cred ci ideea microcosmosului social este suficimt de clatd: dacd grupul este
condus astt'el incit membrii se pot cofiWtl nestingherifi, intr-o manierd nedefensi-
ad, ei i9i uor recrea pi tgi aor afiga patologia in grup, in cel mai aiu mod. Astfel, in
aceaste dramaturgie vie a intilnirilor de gmp, observatorul antrenat arc o oPor-
tunitate unici de a infelege dinamica fiecerui client.

Recunoa;terea tiparelor de comPortament


ln microcosmosul social

Pentru a aduce microcosmosul social in folosul terapiei, terapeu;ii trebuie


sd invele mai intai si identifice tiparele interpersonale recur€nte neadaPtative
ale membrilor grupului. in incidentul care il privea pe Leonard, indiciul vital
al terapeufilor a fost respunsul emofional al membrilor gi liderilor la compor-
tamentul lui Leonard. Aceste resPunsuri emofionale reprezinte date valide gi
indispensabile: ele nu trebuie trecute cu vederea sau subestimate. Terapeufii

lMn 0, Yalon (cu llloiin Leszcz) - Tratat de gslhotoraplo de grup


sau al[ membri ai gruPului Pot sim]i furie fa]5 de un membru, simfi ex-
se Pot

ploatafi sau extenuali, presafi sau intimidafi, pot fi plictisifi sau induioqali sau
le poate sim;i
pot trii oricare din inJinita varietate de emofri pe care o persoand
fate de alte Persoand.
Aceste sentimente reprezinte date - o firAmd din
adevdrul despre cealaltd
teraPeut' Dacd sentimentele trezite in
persoand 9i trebuie luate in serios de
- care clientul ar dori si le
ceilalgi sunt in mare discordanle cu sentirnentele pe
insd inhibi dezvol-
hezeasci in ei, sau dacd sentimentele trezite sunt cele dorite
cruciald a problemei
tarea (ca in cazul lui Leonard), atunci acolo se afli o parte
in aceastA teze' Unii cri-
clientului. Bheinfeles, existi multe complica[i inerente
patologiei
tici ar Putea spune ci un resPuns emorional putemic se datoreazd
incredere in
."rpo.d".tt lrri,.,u a subiechrlui Daci, de exemplu' un bdrbat cu

sine, asertir', evoce sentimente putemice de teami'


invidie intensd sau resenti-
cd rdspunsul re-
ment amar intr-un alt birbat, cu Sreu am Putea concluziona
de terapie de
flectd patologia primului. ExistA un avantai deosebit in formatul
grl'rp' i"ou."-""grupul con;ine mulli observatori, este mai ugot sd diferenfiezi
mai obiective'
iaspunsurite idiosincraiice 9i profund subiective de cele
suficient; teraPeutii
Respunsul emogional al unui singur membru nu este
,,.."uoi"d"dou"zideconfirmare.Eicautitiparerepetitiveintimpgirispun-
suri multiple adici reacfii ale altor cAfiva membri (numite validare consen-
-individ. in cele din urmi, terapeulii se bazeazd pe cea mai valo-
sual6) la acel
Terapeu[ii
roasd informalie dintre toate: propriile rdspunsuri emoiionale
trebuie si fie capabili sd-9i cunoascd propriile reaclii
fali de client' o abilitate
esenlial5 in toabe modelele relafionale Daci, a9a cum afirmi Kiesler' suntem
al unui memtru' propriile reaclii
,,aga4agi" de comPortamentul interpersonal
cu privire la
suit cea mai buna informalie interPersonale Pe care o definem
impactul clientului asupra celorlalgi't7
suntem capab i sd
Cu toate acestea, valoarea terapeutici apare numai daci
pe
ne ,,dez-ag6!dm" adicd si rezistim angajdrii in comportamentul uzual
-
.r." .li".,i-,1'il trezegte in ceilalli ti care doar intaregte ciclurile interPersonale
ne oferd
obilnuite. Acest Proces de menlinere sau redobAndire a obiectivitdfii
interPersonale Din aceasti
un feedback semnificativ cu privire la tranzacliile
generate in terape-
perspectivA, Sandurile, fanteziile 9i comPortamentul actual
.,t a" catre fi"ecare membru de grup trebuie considerate aur curat
Reacliile

noastre sunt date valoroase,.., Este imposibil sd nu fim agi}afi de


"'ec...'i. departe de experienla
clienfii nogtri, cu excePtia situaliei in care stim atAt de
clientului, incAt suntem neatinti de ea o distanli impersonali' care ne redu-
-
ce eficienta teraPeudcA.
terapeufilor sunt
Un critic ar putea intreba: ,,Cum putem fi siguri ce reacFile
CoteraPeulii sunt
obiective?" Coierapia oferd un rdspuns Ia aceaste intrebare
reacliilor lor permite o
expugi imPreund aceleiapi situalii clinice' ComPararea
evaludrile obiective ale
distinc;le clard intre propriile rdspunsuri subiective 9i
avanta'oasd
interacgiunilor. i.t pirr, t"r,p"t'1ii de grup Pot avea o Pozilie

2, invatarea lnteoersonala
gruD.

lryln D, Yalom (cu Molin Levcz) - Tratst de pslhotcrapls de grup


Microcosmosul social - este real?

Deseori am auzit membri ai grupului punind sub semnul intreberii veridi-


citatea microcosmosului social. Membrii Pot susline ce in acest gruP comPor-
tamentul lor este atiPic, ce nu este rePrezentativ Pentru comPortamentul lor
normal. Sau cI grupul respectiv este format din indivizi cu probleme, care au
dificultili in a-i percepe corect. Sau chiar cd grupul de teraPie nu este real, ci
o experinld artificiald, inventata care, in loc sd reflecte comPortamentul real al
cuiva, il distorsioneaze. Pentru terapeutul incePetor, aceste argumente Pot Pd-
rea formidabile, chiar convingdtoare, dar, de fapt, ele distorsioneazi adeverul'
intr-un anumit sens, gmpul esfe artificial: membrii nu i9i aleg prietenii din gruP,
ei nu sunt unul in centrul vielii altuia; nu triiesc, nu muncesc sau nu mdn6n-
cd impreund; degi relalioneazi intr-o maniere personali, intreaga lor relalie
constd din intAlniri in cabinetul unui profesionist, o date sau de doud ori pe
stabiJit prinh-un
sdptemanA; iar relafiile sunt trecitoare
- sfirgitul relafiei este
contract social, incd de la inceput
CAnd sunt pus in fara u.rror astfel de argumente, deseori md gAndesc la Earl
Fi Marguerite, membri ai unui grup pe care l-am
condus cu mult timp in urmd'
Earl se afla in grup de patru luni, cAnd a fost introdusd Marguerite Amindoi
s-au inrogit cAnd s-au intalnit Pentru cd, intAmpldtor, doar cu o luni in urmi,
fuseseri intr-o excursie la Sierra Club unde petrecuserl impreund o noapte 9i
fuseserd ,,intimi". Nici unul nu dorea si fie in grup cu celilalt. Pentru Earl,
Marguerite era o fatd proshrfi, goald, ,,un fund fdri minte", a9a cum a formu-
lat mai t6rziu, in grup. Pentru Marguerite, Earl era o nonentitate, searbdd, de
penisul cdruia se folosise pentru a se rizbuna pe sopl ei.
Au lucrat impreund in grup o date Pe siPtdmani, timp de aproximativ un
an. in aceasti perioadi, au ajuns si se cunoascd intim in adevdrah:I sens al cu-
v6ntului: gi-au impertetit cele mai profunde sentimente; au dus luPte crunte,
erau arfdgogi; s-au ajutat unul Pe altul in perioadele de depresie suicidara;9i,
cu mai multe ocazii, au plAns unul pentru altul. Care a fost lumea reald 9i care
a fost lumea artificiald?
Un membru al grupului declara: ,,Pentru o lungi perioadi de timp am cre-
zut cd grupul era un loc natural Pentru exPerienle nenaturale. Doar mai tAr-
ziu am realizat opusul este un loc nenatural pentru exPerienle naturale"
s
-
Unul dintre lucrurile care fac real gruPul de terapie este ci el elimini jocurile
sociale, sexuale 9i de statut; membrii trec funPreuna prin experienfe de viald vi-
tale, inlituri faJadele care distorsioneazi realitatea 9i se strdduiesc si fie onegti
unul cu celilalt. De cAte ori am auzit un membru de gmp spunAnd: ,,Este pri-
ma datd cAnd vorbesc cuiva despre asta"? Membrii grupului nu sunt strdini'
Dimpotrivd: ei se cunosc unul pe altul profund gi deplin. Da, este adeverat cd
membrii gmpului petrec impreuni doar o mice Parte din viala lor Dar reali-
tatea psihice nu este echivalentd cu realitatea fizictr. Psihic, membrii SruPului

2. inYitarea interDersonal,
petrec impreune infinit mai mult timp decat una sau doud intahiri pe sdptd-
m6nd cind ocupd fizic acelagi cabinet.

Rezumat

Sd ne intoarcem la scopul principal al acestui capitol: definirea 9i descrie_


rea factorului terapeutic al irrvererii interpersonale. Au fost puse gi descrise
toate premisele necesare in aceasti discufie:

1. Importanfa relafiilor intelpersonale


2. Experienra emolionali corectivi
3. Grupul ca microcosmos social

Am discutat separat aceste componente. Acum, dacd le recombindm intr-o


secvenld logicd, mecanismul invd;drii htelpersonale ca factor terapeutic devi_
ne evident.

I. Simptomatologia psihicd emand din relafii interpersonale tulburate. Sar-


cina psihoterapiei este de a ajuta clientul si invele cum sA triiascd relafii inter_
personale nedistorsionate, gratificante.
II. Grupul de psihoterapie, a cdrui dezvoltare nu este stingherite de restric_
fii structurale severe, devine un microcosmos social, o reprezentare in minia_
ture a universului social al fiecdrui membru.
III. Membrii grupului, prin feedback primit de la ceilal;i, prin autoreflexi_
vitate ti autoobservare, devin congtienfi de aspecte semnificative ale compor-
tamentului lor interpersonal: forrele, limitirile, distorsiunile interpersonale gi
comportamentul neadaptativ ce trezette respunsuri nedorite din partea celor-
lalli oameni. Clientul, care deseori a avut o serie de relagii dezastruoase in
urma cerora a suferit respingeri, nu a reuFit se invefe din aceste experienfe
pentru cA ceilalti, simlind insecuritatea sa generald gi respect6nd regulile de
eticheti ce guvemeaze interacliunea sociali normali, nu au comunicat moti_
vele respingerii. Prin urmare, ti acesta este un fapt important, clienfiii nu au
ir:rvdfat niciodati str facd diferenfa intre aspectele inacceptabile ale comporta_
mentului lor ti o conceplie despre she ca persoani total inacceptabili. Gru_
pul de terapie, prin incurajarea unui feedback corect, face posibili o astfel de
discriminare.
IV. in grupurile de terapie are loc o secvenri interpersonald obignuitd:
A. Afigarea psihopatologiei: membrul igi afigeaze comportamentul.
B. Prin feedback gi autoobservalie clienfi;
1. devin martori mai buni ai propriului comportameng

68 lMn D, Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de $up


2. evalueazi inpactul acelui comPortament asuPra:
a. sentimentelor celorlalti
b. opiniilor pe care ceilalfi Ie au despre ei
c. opiniilor pe care ei le au despre ei irgigi
V Clientul care a devenit deplin congtient de aceastd secvenli devine, de
asemenea/ conttient de responsabilitatea personaH pentru ea: fiecare hdivid
este autorul propriei lumi interpersonale.
VI. Indivizii care acceptd deplin responsabilitatea personali pentru lumea
lor interpersonali pot incepe apoi sd se lupte cu corolarul acestei descope-
riri: dacd ei igi creeazd lumea socio-relafionald, atunci ei au puterea de a o
schimba.
VII. Profunzimea gi semnifica[ia acestor infelegeri sunt direct propor]iona-
le cu cantitatea de afect asociati secventei. Cu cit o experienre este mai reali
gi mai plind de emofie, cu atAt mai putemic este impactul siu; cu cAt mai dis-
tanti ti mai intelectualizati este acea experiente, cu atit mai pulin eficiente
este invdlarea.
VIIL Ca rezultat al acestei secvenle a terapiei de grup, clientul se schimbd
treptat, riscAnd noi modalitifi de a fi cu ceilalfi. Probabilitatea ca schimbarea
sd apard depinde de:
A. Motivafia pentru schimbare a clientului gi gradul de disconfort gi insa-
tisfacfie cu modurile curente de comportamen!
B. Implicarea clientului in gn.tp adicd cat de mult ii permite clienhrl gnr-
pului sd conteze pentru el;
-
C. Rigiditatea structurii caracterului clientului gi a stilului interpersonal.
IX. O datd cu apari;ia unei schimbdri, chiar a unei schimbiri modeste, clien-
tul realizeazd ci teama de o anumite catastrofe, care pane atunci a impiedicat
un astfel de comportament, a fost irarionale gi a putut fi infirmati; schimbarea
comportamentului nu a dus la catastrofe cum ar fi moartea, distrugerea, aban-
donul, batjocura sau scufundarea.
X. Concepul de microcosmos social este bidirecflonal: nu numai comporta-
menhrl exterior devine manifest in gmp, dar ti comportamenhrl inv6,at in grup
este, in cele din urmi, transportat in mediul social al clientului gi apar modi-
ficdri in comportamentul interpersonal al clienh:lui in afara grupului.
XI. Gradual, o spirali a adaptdrii este pusii in miFcare, mai intAi in interio-
rul grupului, apoi in exterior. Pe mdsurd ce distorsiurile interpersonale ale unui
client se diminueaze, crette abilitatea sa de a forma relalii gratificante. Anxie-
tatea sociali descregte, stima de sine crette, nevoia de a se ascunde pe sine se
reduce. Schimbarea comportamentului este o componenti esenfiali a terapiei
de gn-rp eficiente 9i chiar schimbdri mai mici genereazi rdspunsuri pozitive din
partea celorlalfi, care arat6 o mai mare acceptare gi aprobare a clientului, ceea
ce, 1n continuare, sporette stima de sine gi incurajeazd, in continuare, schim-
barea.ae in cele din urmd, spirala adapterii dobandegte o asemenea autonomie
gi eficacitate incAt terapia nu mai este necesare.

2. inYitarea lnterpersonali
Fiecare dinhe pagii acestei secvenfe necesitri facfitdri difente 9i specifice din
partea terapeutului. De exemplu, in diferite puncte, terapeutul trebuie sd ofere
un feedback specific, sd incurajeze autoobservarea, si clarifice conceptul de res-
ponsabilitate, sd indemne clientr:l in direcfia asumdrii riscurilor, sI infirme con-
secinlele catastrofale fantasmate, se intereascA transferarea invelSrii 9i apa mai
departe. Aceste sarcini gi tehnici vor fi discutate in intregime in capitolele 5 9i 6

Transfer;i inlelegere

inainte de a incheia examinarea invdfdrii interpersonale ca un mediator al


schimbdrii, doresc sd atrag atenfia asupra a doud concepte care meritd o dis-
cu;ie mai ampld. Transferul gi inlelegerea ioacd un rol mult prea central in cele
mai multe formuldri ale procesului terapeutic pentru a trece cu ugurinle Peste
ele. Pe aceste concepte ma bazez mult in activitatea mea terapeuticd pi nu am
intenlia de a Ie diminua importanfa. Ceea ce am ficut in acest caPitol a fost se
le incorporez in factorul iavilirii interpersonale.
Transferul este o formi specifici de distorsiune PercePtive interpersonald.
in terapia individuald, recunoafterea gi perlaborarea acestor distorsiuni sunt
de importanle supremd. in terapia de grup, perlaborarea distorsiunilor inter-
personale nu este, aga cum am vizut, de o importanli mai mici; cu toate aces-
tea, aria ti varietatea distorsiunilor sunt considerabil mai mari. Perlaborarea
transferului
- adicd a distorsiunilor din relalia cu teraPeutul
- devine acum
una dintr-o serie de distorsiuni ce trebuie examinate in procesul terapiei.
Pentru mulfi clienfl, poate pentru majoritatea ior, relalia cu teraPeutul este
cea mai importanti relafie ce hebuie perlaborati, deoarece teraPeutul este Per-
sonificarea imaginilor parentale, a profesorilor, a autoritaFi, a tradifiei, a valo-
rilor incorporate. Dar cei mai mulfi clienfi au, de asemenea, conflicte gi in alte
domenii interpersonale: de exemplu, Puterea, asertivitatea, furia, comPetitivi-
tatea cu colegii, intimitatea, sexualitatea, generozitatea, ldcomia, invidia.
Cercetiri notabile scot h evidenfi importanla Pe care mulfi membri de grup
o acordi perlaboririi relafiilor cu ceilalfi membri, nu cu liderul.so Si ludm un
singur exemplu: o echipd de cercetdtori, in cadrul unui studiu asuPra
rezultatelor terapiei realizat la doudsprezece luni dupi incheierea unui grup
de scurti durati pentru situafii de crizA, a cerut fiecerui membru si indice sur-
sele ajutorului primit. Patruzeci gi doi la suti au simlit ce membrii grupului,
gi nu terapeutul, au fost de ajutor, iar 28 la suti au rdsPuns cA atat membrii,
cat ti terapeutul au fost de aiutor. Numai 5la sutd au sPus ce doar teraPeutul
a avut o contribufie majord la schimbare.sl
Acest corp de cercetdri are implicafii importante in tehnica teraPeutului de
grup: in loc sd se centreze exclusiv pe relalia teraPeut-{lient, terapeu}ii trebuie

lrvln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotcrapie de grup


se faciliteze dezvoltarea gi perlaborarea interacfiunilor dintre membri. Voi avea
mult mai multe de spus cu privire la acest subiect in capitolele 6 gi 7.
lntelegerea e dificil de descris cu precizie; nu este un concept unitar prefer
si il folosesc in sensul general de ,,a privi ineunhu"
- un proces care cuprin-
de clarificare, explicalie gi ridicarea refulirii. infelegerea are loc atunci cdnd ci-
neva descoperd ceva important despre el insupi
- despre propriul comporta-
ment, despre sistemul motivalional sau propriul incongtient.
in procesul terapiei de grup, clienlii pot dob6ndi infelegere la cel pulin pa-
tru niveluri diferite:
1. Clienlii pot obline o perspective mult mai obiectiva a prezentirii lor in-
terpersonale. Pentru prima date ei pot afla cum anume sr:nt vdzufi de citre cei-
lalfi oameni: ca incordafi, calzi, distanti, seductivi, amerali, aroganti, pompogi,
servili gi aga mai departe.
2. Clienfii pot obfine o ingelegere a propriilor tipare de comportament mai
complexe interacfional. Oricare, dintr-un numdr vast de tipare, le poate deveni
clar: de exemplu, ci ii exploateazd pe ceilalfi, ci incearci constant sd obfini ad-
mirafie, cd seduc, apoi resping sau se retrag, ce sunt neincetat in competifie, ce
cer iubire sau ci relafioneazd numai cu terapeutul sau numai cu unul dintre
membri.
3. Al treilea nivel poate fi numit inlelegere motivafionald. Clienfii pot afla
de ce fac ceea ce fac. O formd obignuiti pe care o ia acest tip de inlelegere este
descoperirea faptului ci cineva se comportd intr-un anumit fel deoarece crede
ci un comportament diferit ar duce la o catastrofe: ar putea fi umilit, descon-
siderat, distrus sau abandonat. Cliengii distanfi, detagafi, pot irnlelege, de exem-
plu, ci ei eviti apropierea din cauza spaimei de a fi inghilili 9i a se pierde pe
ei ingipi; clienfii competitivi, detatafi, care controleazd, pot inlelege ce sunt tn-
spdim6ntafi de dorhla lor profundi, irsa;iabili de a fi ingrijifi; indivizii timizi,
servili pot fi ingrozili de erupfia furiei lor distructive reprimate.
4. Un al patrulea nivel de infelegere, genetic, ii:rcearce se ajute clienfii sd in-
leleage cum au ajuns si fie aga cum sunt. Printr-o explorare a impactului ex-
perienfelor timpurii din familie gi mediu, clientul in[elege geneza tiparelor cu-
rente de comportament. Cadrul teoretic Ai limbaiul in care este formulatd
explicafia genetici sunt, bineinleles, mult dependente de gcoala de gAndire a
terapeutului.
Am enumerat aceste patru niveluri in ordinea gradului de inferenfd. O eroa-
re conceptuald nefericita gi mult timp menlinute a rezultat, in parte, din ten-
dinla de a echivala o secvenlA ,,superficial-adAnc" cu aceastd secvenlA a,,gra-
dului de inferenfd". in plus, ,,addnc" a devenit echivalent cu ,,profund" sau
,,bun", iar superficial cu ,,hivial", ,,evident" sau ,,neimportant". in hecut, psih-
analigtii au rispandit credinra cd, cu cAt mai profund este terapeutul, cu atat
mai adAncE este interpretarea (din perspectiva evenimentelor timpurii ale vie-
[ii) gi astfel mai complet tratamentul. Cu toate acestea, nu existd nici o doaadii cnre
sd sustind acmstd concluzie.

2. inYilarca lnterDersonali 7L
Fiecare terapeut a intahit clienli care au obrinut o infelegere tenetice re-
marcabild, bazatd pe o anumitd teorie accePtate a dezvoltirii copilului sau a
psihopatologiei fie ea formulatd de Freud, Klein, Winnicott, Kemberg sau
- nu au flcut nici un Pro8res terapeutic. Pe de alta Parte, este
Kohut ti totuFi
-,
obipnuit ca o schimbare clinici semnificativi se aPare ir1 absenfa inlelegerii ge-
netice. Nu a fost demonstrate nici o schimbare intre achizilionarea unei infele-
geri genetice ti persistenta schimbirii. De faPt, existe multe motive Pentru a
pune la indoiald validitatea celor mai respectate Presupozilii cu Privire Ia re-
lafia dintre tipurile de experienle timPurii, comPortamentul adultului ti struc-
tura caracterului.s2
Trebuie si ludm in considerare cercetirile neurobiologice recente cu privi-
re la stocarea memoriei. in prezent, memoria este infeleasd ca fiind alcituitd
din cel pulin doui forme, cu doui cdi cerebrale distincte.s3 Suntem mai fami-
liarizafi cu forma de memorie cunoscute drept ,,memorie expliciti". Aceastd
memorie constE in detalii, evenimente reamintite ti reactualiziri autobiografi-
ce ale propriei viefi ti, istoric, a fost in cenkul explordrilor gi interpretirilor din
terapiile psihodinamice. O a doua formd de memorie, ,,memoria impliciti", i;i
are originea in cele mai timpurii exPerienfe de viafi, multe dintre acestea pre-
ced6nd folosirea tirnbajului sau simbolurilor. Aceasti memorie (numitd 9i ,,me-
morie procedurald") modeleazi credinlele cu privire Ia modul in care proce-
ddm in lumea relafionald. Spre deosebire de memoria explicitd, la memoria
implicitd nu se ajunge in intregime prin dialogul PsihoteraPeutic obignuit, ci
prin componenta relafionali 9i emofionald a terapiei.
Teoria psihanalitici se schimbe datorite acestei noi inlelegeri a memoriei-
Fonagy, un cercetator gi teoretician analitic Proeminent, a condus o revizuire
exhaustivd a literaturii despre procesul psihanalitic ai rezultatele psihanalizei.
Concluzia sa: ,,Recuperarea experienlei tlecute poate fi de ajutor, dar cheia schimbd-
rii este inlelegerca modurilor curente de a f cu celdktlt. Pentru osta, e posibil ca atit
reprezentare| de sine, c Fi reprezentarea celuilalt pot oaea neaoie sd trebuiascd mo-
aici-gi-acum." Cu alte cuvinte,
dit'icate, ceea ce se poate realiza et'icient numai'in
motorul schimbdrii este experienla actuald din fiecare moment dintre client gi
terapeut, in relafia terapeutice.
O discufie mai complete a cauzalitilii ne-ar putea duce mult prea departe
de invi;area interpersonali, dar md voi intoarce Ia aceste chestiuni tn capito-
lele 5 9i 5. Pentru moment, este suficient sd subliniez ci existi Puline indoieli
cu privire la faptul ce inlelegerea intelectuald este un Iubrifiant Pentru mati
ndria schimbdrii. Este important ca infelegerea induntru" si
-,,Privirea -
apard., dar tn sensul sdu generic, nu Senetic.Iar psihoterapeufii trebuie si desprin-
dI concephrl de inlelegere intelectuald ,,profundd" sau ,,semnificativi" de con-
siderafii temporale. Ceva ce este adanc simiit sau are semnificalii adAnci pen-
tru un client poate si fie sau aga cum este cazul de obicei Poate se nu fie
relarionat cu clarificarea
-
genezei timpurii a comPortamentului.
-

72 lrvln D. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteEpie de $up


3. Coeziunea gruPului

dovezile conform cirora


in avest capitol exammez ProPrieteiile coeliunii,
diferitele cdi prin care aceasta i9i
coeziunea d" ir..p erte factor terapeutic ai

73
3. co6zlunsa gruPulul
terapiei? Degi sunt
o condirie sine qu, :":H::l.ij.t,.Jj,:i;t:
ternic concluzia cd ,l hatamentului medica_
caracterizatd de incredere,
alianfd terapeuticd poziti_
nu se stabilegte cu uFurin-
,e, din rutind. cercetiri extins
leiterapeuticeu,o",",".""ifi i;%::1i1'"T::,','.:'Hll,r;::mffi ;
mentinerea ei.6
Are legiturd calitatea relaliei cu gcoala
la care aderi terapeutul? Dovezile
pi eficiengi din pcoli diferite (freudiani,
cognitiv_comportamentali, psiho_
de ne-expergii din propria gcoali)
ideali gi in relaliile pe care ei ingipi le

Se notem cd o relalie terapeudci


in ,orte psihoterapiile, chiar gi in aga
five, comportamentald sau formele de
zi secundari recentA
a unui studiu asupra eficienfei psihoterapiei,
National
Institute of Mental Health,s (NMH) Treatment
of'Oepression Collaborative
Research Program, a concluzionat cd terapia
reupiti, fie ci a fost terapie cog_
nitiv-comportamentale sau terapie interpersonala,
a necesitat ,,prezenla unui

A,,pa cum obsewam, rela;iile


ioacd un.rol critic egal in psihoterapia de gmp.
^Dar analogul relaliei client_terapeut din terapia-individuald in
terapia de
grup trebuie sd fie un concept mai larg, care
sd cuprindi rela;ia membrilor
cu terapeutul de grup, cu ceilalgi membri
ai grupului gi cu grupul ca intreg.t
Cu riscul de a provoca o confuzie semantical
md voi ."r".iiuliut" u.".t" ."_
la[ii din grup cu termenu] de,,coeziune a grupurui,,.
coeziunea este o pro-
Prie_tate a grupurilor larg cercetate, cu..e u fost exploratA in
cAteva sute de ar_
ticole ttiinlifice. Din nefericire, existe mai
pulina coeziune in lir".r,r.r,.u."
suferd in urma utilizdrii unor definifii, scale,
subiecti 9i f".rp".nr" r".t-
servatorilor diferite.ll
C,l_,ou," acestea, in general, existi un acord
.- cu privire la faptul cd grupu_
rile diferd intre ele prin gradut de ,,stare ae grup.,.tete
mare al solidaritiifii, cu sentimentul lur
., ,., i".rti-".,t -ul
,,noi,1 valorizeazd grrpt,l mai inatt gi
il vor apdra impotriva ameninldrilor inteme
ratd mai mare a ftecvenlei, participirii
,i extern". e"tfli-J" g-p*i u, o
Fi suportului mrt.lut gi vol upara
"ta.,_
74 lMn D. Yalom (cu tvolin Leszcz) _ Tratat do psthoterapte de gtup
dardele grupului mai mult dec6t grupurile cu solidaritate mai mice Cu toate
acestea, este dificil de formulat o definifie Precise. O recenzie recent6, comPre-
hensivi 9i chibzuitd concluziona: coeziunea ,,este ca demnitatea: oticine o poa-
te recunoatte, dat aparent, nimeni nu o poate descrie, cu atAt mai pufin si o
mdsoare".l2 Problema este cd termenul ,,coeziune" se referl la dimensiuni care
se suprapun. Pe de o parte, existd un fenomen de grup
- totalul solidaritifii;
pe de alH parte, existd coeziunea membrilor individuali (sau, mai strict, atrac-
fia individului fa;i de grup).13
in aceastd carte, coeziunea este definitd in sens larg ca rezultat al tuturor
forlelor care ac;ioneazi asupra membrilor, astfel incAt ei rim6n in grupla, sau,
mai simplu, atractivitatea unui grup pentru membrii sdi.15 Membrii unui grup
coeziv simt cdldurd gi confort in grup gi au un sentiment de apartenenfi; ei va-
lorizeazd grupul gi, in schimb, simt ce sunt valorizati, acceptaF gi suslinuli de
ceilalli membri.l6t
Esprit de corps (spiritul de echipi) gi coeziunea individuali sunt interdepen-
dente gi, deseori, coeziunea grupului este calculatd simplu prin insumarea ni-
velurilor de atracfie fald de grup ale membrilor. Metode mai noi de mdsurare
a coeziunii grupului, pomind de Ia evaludri ale climahrlui de grup, au o pre-
cizie cantitativd mai mare, dar nu neagd faptul ci coeziunea grupului rdmdne
o funclie gi o insumare a sentimentului de apartenenle la grup al membrilor
individuali.lT Refine;i ci membrii grupului sunt atragi de grup in mod diferit
gi coeziunea nu este fixi
- odate dobandita, si se menlini pentru totdeau-
na ci fluchreaze mult pe parcursul grupului.l8 Coeziunea 9i angajamenhrl
-,
ini;ial sunt esengiale pentru ca grupul si depigeasci munca solicitanti ce ur-
meazi si fie desfdturate mai tarziu, pe mdsurd ce apar conflictele gi disconfor-
tul.le Cercetiri recente au fecut de asemenea diferenfa intre sentimenhrl indi-
vidual de apartenente gi aprecierea de cdtre individ a modului in care lucreazi
intregul grup. Nu este neobignuit ca un individ sa simti ,,ce acest grup lucrea-
zi bine, dar eu nu fac parte din e1".20 De asemenea, este posibil ca membrii (de
exemplu clienlii cu tulburiri de comportament alimentar) si valorizeze inter-
acfiunea gi legitura din grup, dar si se opuni fundamental obiectivului gru-
pului.21
inainte de a pirisi domeniut defini;iei, trebuie si subliniez cd aceastd coe-
ziune a grupu-tui nu este doar o putemicd forte terapeutici. Este o condifie pre-
liminare pentru ca alfi factori si funclioneze optim. CAnd, in terapia individu-
ald, spunem cd relatia este cea care vindecd, nu vrem si spunem cd iubirea sau
o acceptare din iubire este suficientd; vrem sd spunem cI o relafie ideald
client-terapeut creeazi condifiile in care se pot desfigura asumarea riscului ne-
cesar, catharsisul gi explorarea interpersonald gi intrapersonald. La fel este gi in
terapia de grup: coeziunea este necesari pentru ca alli factori teraPeutici de
grup si opereze.

3. Coezlunea grupului 75
Importan ga coe ziunii gr u pului

Degi am discutat factorii de grup separat, ei sunt, intr-o mare mesure, in-
terdependenfi. De exemplu, catharsisul gi universalitatea nu sunt procese com-
plete. Nu este important numai procesul de ventilare; nu este importantd nu-
mai descoperirea faptului cd gi alfii au probleme similare cu cele proprii,
urmati de infirmarea unicitdfii nefericirii. Pare a fi de o importanle cruciali
impdrtdgirea afectivd a propriei lumi interioare urmatd de acceptarea ei de cdtre
ceilalli. Faptd de a fi acceptat de cdtre ceilalfi zguduie credinfa clientului cd,
fundamental, este respingdtor, inacceptabil, de neiubit. Dorinra de apartenen-
|d este inndscuti in noi. Atdt afilierea la Brup, cat gi atagamentul din formatul
individual se adreseazi acestei nevoi.22 Grupurile de terapie genereazi o bu-
cli pozitivi, care se autointeregte: incredere autodezvdluire empatie
incredere.23 Grupul va accepta un
- individ cu condilia
- -
acceptare ca indivi-
-
dul si adere la normele sale procedurale, indiferent de experienfa trecutE de
vial6, transgresiuni sau egecuri sociale. Stilurile de viafi deviante, istoric de

- toate acestea pot fi


prostitufie, perversiunea sexuali, actele criminale atroce
acceptate de grupul de terapie, atat timp cat normele de acceptare necritici ti
de inclusivitate sunt stabilite inifial in grup.
in mare parte, abilitdfile rnterpersonale perturbate ale clienfilor nogtri au Ii-
mitat oportunitafile lor de participare eficienti ti acceptare in relafiile intime.
in plus, unii membri sunt convinti ci impulsurile lor respingitoare gi fantas-
mele le bareazi in mod ruginos drumul cdtre interacliunea sociald.t Am cu-
noscut mulfi clienfi izolali, pentru care grupul reprezenta singurul lor contact
uman profund. Dupd doar cAteva gedinle, aveau un sentiment mai putemic de
a fi acasi in grup decAt oriunde in alti parte. Mai tArziu, chiar ani mai tdrziu,
degi alte amintiri din grup li se estompaserd in memorie, incd igi reaminteau
sentimentul cald de apartenenle Fi acceptare.
Cum spunea un client care a avut o terapie reupitd privind retrospectiv doi
ani ;i iumitate de terapie de Brup: ,,Cel mai important lucru a fost se am aco-
lo un grup, oameni cu care am putut vorbi intotdeauna, care nu m-ar fi pird-
sit la greu. A fost atat de multd grijd gi urd gi iubire in grup ;i am fost o parte
din el. Sunt mai bine acum gi am propria viati, dar e trist sd mA gdndesc cd
grupul nu mai este acolo".
in plus, membrii grupului vid cd ei nu sunt numai beneficiari pasivi ai co-
eziunii de grup, ci, de asemenea, ei genereaze acea coeziune, creAnd relafii du-
rabile
- poate pentru prima datd in viala lor. Un membru al grupului comen-
ta cA, intotdeauna, a atribuit singurdtatea sa unui defect de caracter neidentificat,
intratabil, respingdtor Numai dupd ce a inceput si nu mai absenteze de la ir:r-
tAhiri din cauza descuraidrii ti sentimentului de intimitate a descoperit respon-
sabilitatea pe care o avea pentru propria singuretab: rela;iile nu pdlesc inevita-
bil in mare parte au fost condamnate de decizia lui de a te neglija.
-
lrvln 0. Yalon (cu lvlolin Levcz) - TEtat de pslhoteraple de grup
Unii indivizi internalizeazd grupul: ,,Este ca 9i cum grupul mi-ar sta pe
umdr, privindu-md. intotdeauna mi inheb: ,,Cg spun gmpul despre asta?,"
Deseori, schimbirile terapeutice persisti gi sunt consolidate deoarece, chiar gi
dupd ani, membrii au tendinla de a nu ldsa grupul sd dispari.2a
Calitatea de membru, acceptarea gi aprobarea in diferite grupuri sunt de
cea mai mare importanld in secventa dezvoltdrii individului. Cu greu poate fi
supraestimate importanta apartenenfei Ia gmpurile de joaci din copilirie, la
clicile din adolescenfi, la fratemitefi ori la grupurile adecvate social. De exem-
plu, nimic nu pare a fi de o importangi mai mare pentru stima de sine gi sta-
rea de bine a adolescentului decAt sd fie inclus gi acceptat intr-un anumit grup
social 9i nimic nu este mai devastator decdt excluderea.s
Totugi, cei mai mulli dintre clienfii nogtri au o istorie de grup siracd; nici-
odati nu au fost valorogi gi esen;iali pentru un grup. Pentru acegti indivizi,
chiar gi succesul negocierii unei experienle de grup poate fi in sine c:UJativ.
Apartenenla la grup cregte stima de sine gi vine in intAmpinarea nevoilor de
dependenfd ale membrilot dar pe cdi care, de asemenea, hrinesc responsabi-
litatea gi autonomia, pe mdsuri ce fiecare membru contribuie la starea de bine
a grupului gi intemalizeazd atmosfera unui grup coeziv26
Astfel, in diferite moduri, membrii grupului ajung sd insemne mult unul
pentru celdlalt. Grupul de terapie, la inceput perceput ca un grup artificial care
nu conteaze, poate, de fapt, si aiungd si conteze foarte mult. Am cr.rnoscut gru-
puri ai cdror membri triiesc impreune experienra unor depresii severe, psiho-
ze, casnicie, divorl, avorturi, suicid, schimbdri de carieri, impirtdgirea celor
mai intime gAnduri gi incest (activitate sexuali tntre membrii grupului). Am
vezut un grup ducAnd pe unul dintre membrii sii la spital gi am vizut multe
grupuri ficdnd doliu dupd moartea unui membru. Am vizut membri ai gru-
purilor de suport pentru pacienfi bolnavi de cancer ducAnd coroane la funera-
Iiile unui membru ripus de boald. Relafiile sunt deseori cimentate de aventuri
primejdioase sau emolionante. C6t de multe relafii din viale sunt atat de bo-
gat stratificate?

Dooezi
Dovezile empirice ale impactului coeziunii gmpului nu sunt atat de extin-
se sau sistematice precum cercetirile ce dovedesc importanla relafiei in tera-
pia individuald. Studierea efectului coeziunii este mult mai complexd,2T deoa-
rece implicd investigarea unor variabile strdns legate de coeziune, cum ar fi
climatul grupului (gradul de antaiare, evitare ti conflict din gmp)28 9i alian]a
(relafia membru-terapeut).2e Totugi, rezultatele cerceterilor din toate aceste per-
spective indicd aceeagi concluzie: relagia se afli in inima oricdrei terapii bune.
Acest fapt nu e mai pulin important in era sistemului de asistenfi a sinltdfii
gi a supravegherii de cetre o terle parte decat era in trecut. De fapt, terapeutul
contemporan de grup are chiar o responsabilitate mai mare de a proteja rela-
|ia terapeutice impotriva controlului 9i intruziunii exteme.30

3. Coezlunea Srupului
in continuare voi trece in revistd cercetirile relevante despre coeziune. (Ci-
titorii mai pufin interesafi de metodologia cercetdrii Pot sa continue direct cu
rezumatul.)

o intr-unul dintre primele studii asupra unor fogti clienfi care au urmat o
terapie de grup, explicafiile membrilor cu privire la factorii terapeutici au fost
transcrise gi clasificate, cercetetorii descoperind cd mai mult de rumatate con-
siderau suportul muhral ca modalitate fundamentali de ajutor in terapia de
grup. Clienlii care au perceput grupul ca fiind coeziv avuseserd o frecvenfd
mai mare, expe mentasera un contact social mai intens cu ceilalli membri ti
simleau ci grupul a avut efect terapeutic. Cdnd erau intrebafi despre experien-
fa lor de grup, clienfii a cdror stare se imbunitefise erau semnificativ mai in-
clinafi si spund ci s-au simfit acceptafi de ceilalfi membri decAt si menfione-
ze anumifi indivizi.3l
. in 1970 am prezentat un studiu in care clienfilor cu o terapie de grup re-
ugiti li se cerea si priveascd retrospectiv la experienla lor gi sd coteze, in ordi-
nea eficienfei, seria de factori terapeutici pe care ii descriu in aceastd carte.32
De atunci, urr vast numer de studii, utilizind un model experimental analog,
au Benerat date importante despre viziunea clienfilor asupra celor mai utile
aspecte ale terapiei de grup. Voi examina aceste rezultate in profunzime in ur-
mitorul capitol; pentru moment este suficient sd notez cd existE un consens
putemic cu privire la faptul cd membrii privesc coeziunea gmpului ca fiind un
determinant extrem de important al terapiei de grup reugite.
. intr-un studiu cu durata de gase luni, la care au participat doud grupuri
de terapie de lungi duratd,33 observatorii au cotat procesul fiecdrei gedinle de
grup, scorAndu-o pentru fiecare membru in funcfie de cinci variabile: accepta-
re, activitate, desensibilizare, abreactie gi imbuneteflre. De asemenea, autoeva-
ludri sdptimdnale au fost obfinute de la fiecare membru. Atat evaluatorii, cat
gi membrii grupului au considerat ,,acceptarea" ca fiind variabila cea mai pu-
temic legata de progresele in terapie.
o La concluzii similare s-a ajuns intr-un studiu realizat cu patruzeci
Fi tap-
te de ctienli din doudsprezece grupuri de terapie. Schimbarea de personalita-
te autopercepute a corelat semnificativ atat cu sentimentele de implicare in
grup, cat ti cu evaluarea pe care au fdcut-o coeziunii totale a grupului.x
. impreund cu colegii mei am evaluat dupi un an rezultatele tuturor celor
patruzeci de clienfi din cinci grupuri de terapie pentru pacienli nespitalizati.3s
Apoi, rezultatele au fost corelate cu variabile misurate in primele trei Iuni de te-
rapie. Rezultatele pozitive ale terapiei au corelat semnificativ numai cu doud va-
riabile predictive: coeziunea gmpului* gi popularitatea generald clien;ii care,
-
in partea de inceput a terapiei au fost cel mai mult atragi de gmp (coeziune hal-
te) ii care au fost cotali drept cei mai populari de ceilal;i membri ai grupului in
a pasea gi a doudsprezecea septemand au avut un rezultat al terapiei mai bun in
a cincizecea siptdmane. Rezultatul popularitdfii, care, in acest studiu, coreleazd

lrvin D. Yalom (cu L4olin Levcz) - Tratat de psihot.raple de grup


pozitiv cu rezultatele terapiei chiar mai mult decAt coeziunea, este, aga cum voi
discuta cur6nd, relevant Pentru coezitrnea grupului gi arunci lumind asupra me-
canismului prin care coeziunea grupului mediazd schimbarea.
. Aceleagi rezultate se obfin in grupuri mai structurate. Un studiu cu chci-
zeci 9i unu de clienfi care au frecventat 10 tedinle de teraPie comPortamenta-
li de grup a demonstrat ca ,,atraclia fati de grup" a corelat semnificativ cu im-
bunetefirea stimei de sine gi a corelat invers cu rata renunfirilor Premature la
terapie.3T
o De asemenea, calitatea relagiilor dintre membri a fost bhe documentatd
ca ingredient esen;ial in grupurile T (numite gi grupuri de antrenare a sensibili-
tdtii, grupuri de proces, de intdlnire sau grupuri experienfiale; vezi capitolul
15). Un studiu Proiectat rituros a descoperit o relalie semnificativi intre cali-
tatea relaliilor dintre membri 9i rezultatele unui grup T format din unsPreze-
siptimAni Pentru un total de tai
ce subiecfi, care s-au intAlnit de doud ori pe
zeci gi patru de ore.38 Membrii care au intrat in relafii terapeutice mutuale
bipersonale au aritat cele mai mari imbunitigiri in cursul gmpului.re Mai mult,
relafia perceputd cu liderul gnrpului nu a avut legeture cu dimensiunea schim-
birii.
. impreuni cu colegii mei, M.A. Lieberman, M. Miles, am condus un stu-
diu care
la au participat 210 subiec;i din 18 grupuri de intAlnire, cuprinzAnd
gcoli ideologice (gestaltisti, analizd trarzacfionald, grupuri I Synanon, dez-
voltare personald, Esalen, psihanalizd, maraton, psihodrami, int6lniri inregis-
hate).s (Vezi capitolul 16 penku o discuiie detaliatd a acestui proiect.) Coeziu-
nea a fost evaluati pe c6teva cdi gi a fost corelata cu rezultatele grupurilor.al
Datele au ardtat ci atracfia fald de truP este, intr-adevir, un determinant Pu-
ternic al rezultatelor terapiei. Toate metodele de determinare a coeziunii au de
monstrat o corelafie poziHve intre coeziune gi rezultatele terapiei. Un membru
care a Feit trn sentiment rcdus al aPartenentei sau al atracfiei fagi de gmp, chiar
mdsurat devreme pe parcursul tedintelor a avut o probabilitate reduse de a
beneficia de grup 9i, de fapt, a fost probabili obfinerea unui rezultat negativ.
Mai mult, grupurile cu niveluri globale ridicate ale coeziunii au avut un rezul-
tat total al terapiei mai bun decAt grupurile cu coeziune scezut5.
. Un alt studiu de mari dimensir.rni (N = 393) realizat asupra grupurilor ex-
perienliale de formare a indicat o Putemice relafie intre afiliere (un construct
care se suprapune considerabil cu coeziunea) 9i rezultatele terapiei.a2
. MacKenzie gi Tschuschke, studiind doudzeci de clienli in grupuri de ltrn-
g; duratS, pentru pacienli spitalizafi, au diferenyiat ,,relalionarea emofiona16"
cu grupul de evaluarea ,,activitefii trupului" ca intreg. Sentimentul individu-
al de apartenenli a corelat cu rezultatele ulterioare ale teraPiei, in timP ce sca-
lele de activitate totali a grupului nu au corelat semnificativ{3
o S. Budman gi colegii sdi au Pus la Punct o scald de misurare a coezitrnii,
prin folosirea unor evaluatori autorizali care au analizat intAlrriri ale unor gru-
puri inregistrate video. Au studiat cincizeci de grupuri de teraPie, gesind cele

3. Coezlunea grupulul
mai mari diminueri ale unor simptome psihiatrice gi cele mai semnificative im-
bunititiriale stimei de sine in grupurile la care coeziunea era ridicatd. Coe-
ziunea care se manifesta in mod evident devreme pe parcursul primelor
treizeci de minute ale fiecirei gedinfe
-
evidenfia o gansd crescute pentru re-
zultate mai bure.al
-
. Alte sh,rdii au examinat rolul relaliei dintre client gi liderul grupului. Mar-
ziali 9i colegii seia5 au examinat coeziunea grupului gi rela;ia client-lider in-
tr-un grup de terapie interpersonali de treizeci de gedinle, desfdguratd dupd
manual, pentru clien;i cu tulburare de personalitate borderline. Coeziunea gi
relafia membru-lider au cor€lat putemic, susfinAnd descoperirile lui Budman46
9i ambele au corelat pozitiv cu rezultatele terapiei. Totugi, misura relafiei Ii-
der-membru a fost un predictor mai putemic al rezultatelor terapiei. Relalia
dintre client gi terapeut poate fi importante mai ales pentru clienfi care au re-
lafii interpersonale volatile gi pentru care terapeutul indeplinette o importan-
td funcfie de confinere.
. intr-un studiu asupra unui grup de terapie cognitiv-comportamentalA
structurat, de scurtd duratd, pentru fobie sociali,lT relafia cu terapeutul s-a
aprofundat in cele doudsprezece siptimani de hatament 9i a corelat pozitiv cu
rezultatele terapiei, dar coeziunea a fost statice gi nu a avut o leteturA cu re-
zultatele terapiei. in acest studiu, grupul a fost un cadru pentru terapie, gi nu
un aSent al terapiei. t egdturile dintre membri nu au fost cultivate de terape-
ufi, conducAnd autorii la concluzia cd, in grupurile inalt structurate, ceea ce
conteazd cel mai mult este colaborarea terapeut-{lient cu privire la sarcinile te-
rapiei.s
. Un studiu la care au participat treizeci gi patru de clienli cu depresie gi
izolare sociali, tratali intr-un grup interacfional de rezolvare de probleme, cu
durata de doudsprezece gedinge, a aretat ca clienlii care descriau trdiri poziti-
ve, calde fald de liderul gmpului au avut rezultate ale terapiei mai bune. in si-
tuafia contrare, opusul s-a dovedit valabil. Rezultatele negative ale terapiei au
fost asociate cu relafii negative lider-dient. Totuti, acest studiu de corelafie nu
se adreseaztr cauzei 9i efectului: clienfii sunt mai simpatizali de terapeufii lor
pentru cd avanseazi bine in terapie, sau simpatia promoveaze o stare de bine
mai mare gi mai mult efort?ae
. Rezultatele din grupurile de formare intensive, de scurtd duratd, din Ame-
rican Group Psychotherapy Association Institute, au fost influeniate de nive-
luri ridicate ale implicirii.$ Rezultatele pozitive pot fi bine mediate de impli-
carea in grup, care promoveaze o mai mare comunicare interpersonali gi
autodezviluire.sl

Rezumat
Am citat doaezi cd membrii grupului ualorizeazd profund acceptarea Fi suportul
pe care le primesc de la grupul de terapie. Rezultatul autoperceput al terapiei corelea-
zd pozitia cu atraclia fald de grup. Grupurile tnalt coeziae au un rezultat global mai

l.vln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


bun decit grupuile cu redus *prit de corps (spirit de echipd). Atit legdtura emolio-
nald, ckt gi experimefltarea ficiefilei Stupurilor contribuie la coeziunea grupului. In-
diaizii cu rezultate pozitiae au aout mai multe relalii mutual satisfdcdtoare cu ceilalti
membri. Grupurile inalt coezioe au niaeluri mni mari de autodezadluire. Pentru unii
clienli;i pentru unele grupuri (mai ales grupurile inalt sttucturlte), relalia cu lide-
rul poate fi un factor esenlial. O relalie tel|peuticd putonicd nu poate garanta un rc-
zultat pozitia oI tuapiei, dar cu siguranld o relalie terlpeuticd slabd nu oa duce Ia un
tratament eficient .

Prezenla coeziunii la inceputul fiecdrei Sedinle ca ;i in primele gedinle ale grupu-


Iui coreleazd cu rezultatele poziti\e \le terapiei. Este oital ca grupurile sd dmind coe-
zioe, ca liderii sd t'ie alerli la modul ?n care t'iecare membru experimenteazd grupul si

sd aducd rapid in discu\ie problemele legate de coeziune. De asemenea, rezultatele po-


zitioe ale clienlilor coreleazd cu popularitatea in grup, o r.tariabild strins legatd de su'
portul gi acceptarw grupului. Degi schimbaru terapeuticd este multidimmsionald, toa-
te aceste descoperiri aratd coeziunea u pe un important determinant al rezultatelor
terapeutice.
Acestor doaezi directe li se adaugd considerabile doaezi indirecte din cercetdrile cu
alte tipuri de grupuri. O supraabundentd de studii demonstreazd cd, in grupurile de
laborator orientate cdtre sarcind, nioeluri inalte ale coeziunii grupului produc multe
f
rezultate care pot luate in considerare ca factoi ce influenleazi rezultatele terapiei.
De exemplu, coeziunu grupului duce la o ftecttenld mai bund, o mai mare participa-

re a membrilor, o mni mare influmlnbilitate a lor gi multe alte efecte. Voi analiza aceste
descopuiri in detaliu in scurt timp, cind aoi discula mecanismele pin carc coeziunea
promoueazd schimbarea terl peuticd.

Mecanismul de aqiune

Cum ii ajutd suportul, acceptar€a grupului gi increderea pe indivizii cu pro-


bleme? Cu siguranfa, trebuie si existe in grup mai mult decat simPlul suport
sau simpla acceptare; devreme irr cariera lor, terapeu;ii invald ci iubirea nu
este suficiente. Degi calitatea relatiei terapeut-{lient este cruciali, terapeutul
trebuie si facd mai mult decat sd relalioneze cald 9i onest cu clientul.52 Relalia
terapeutice creeazd condifii favorabile pentru punerea in miyare a altor pro-
cese. Ce procese? Si ce irnportanli au?
In;elegerea profundd a relafiei terapeutice de citre Carl Rogers este la fel
de relevanti azi ca gi in urmi cu cincizeci de ani. Sd ne incepem investigafia
examinAnd viziunea sa asupra modului de acgiune al relafiei terapeutice in te-
rapia individuald. in cele mai sistematice descrieri ale procesului terapiei,
Rogers afirmd cd, atunci cand existe condifiile unei relafii ideale client-terape-
ut, sunt puse in migcare urmdtoarele Procese caracteristice:

3. Coezlunea grupului
1. Clientul este din in ce mai liber tn exprimarea sentimentelor sale.
ce
2. Incepe se testeze realitatea gi si discrimineze mai mult intre perceperea
$i sentimentele fald de mediul seu, propriul sine, celelalte persoane gi expe-
rienfele proprii.
3. Devine din ce in ce mai congtient de incongruenla dintre experienlele sale
gi conceplia sa despre sine.
4. De asemenea, devine congtient de senhmente care, anterior, au fost ne-
gate sau percepute distorsionat.
5. Concepfia despre sine, care acum include aspecte anterior negate sau dis-
torsionate, devine mai congmentd cu experienla.
6. Devine din ce in ce mai capabil se trdiasci, fdrd ameninfare, experienla
interesului pozitiv necondigionat al terapeuhrlui gi si simte un autointeres po-
zitiv necondi;ionat.
7. Se simte din ce in ce mai mult pe sine insugi drept centrul de evaluare a
naturii ti meritelor unui obiect sau al unei experienle.
8. Reacfioneazi la experienle mai pufin in termenii modului in care perce-
pe evaluarea fdcutd de ceilalfi gi mai mult tn termenii eficienlei acelei experien-
fe in amplificarea propriei dezvolteri.s3

h viziunea lui Rogers este central conceptul tendinlei de actualizare, o ten-


dinte inerente vielii de a se extinde gi dezvolta o viziune care se intinde lna-
-
poi p6nd la vederile filosofice timpurii enunrate clar de Nietzsche acum un
secol. Sarcina terapeutului este de a facilita gi de a crea condifii favorabile ex-
pansiunii de sine. Prima sarcind a individului este explorarea de sine: exami-
narea sentimentelor gi experienfelor al caror acces la congtiin]i era negat ante-
rior.
Aceaste sarcind este un stadiu intahit peste tot in psihoterapia dinamicd.
De exemplu, Homey scoate in evidenfi nevoia individului de autocunoattere
gi autorealizare, afirmAnd cd sarcina terapeutului este de a indepirta obstaco-
lele din calea acestor procese autonome.ss Modelele contemporane recunosc
acelagi principiu. Deseori cliengii urmeazd in terapie un plan d€ a infirma cre-
dinfele patogene care obstrucfioneazd cregterea gi dezvoltarea.s6 Cu alte cuvin-
te, exista o inclinafle constitu;ionali de cregtere gi autoimplinire in tofi indivi-
zii. Terapeutul nu trebuie sd inspire clienJilor aceste cahteli (ca gi cum am
putea!). Sarcina noastrd este de a indepdrta obstacolele care blocheazd proce-
sul de cregtere. O cale de a face asta este crearea unei atmosfere terapeutice
ideale in grupul de terapie. O legiturd puternicd intre membri infirmd senti-
mentul lipsei valorii proprii pi, de asemenea, genereazd o disponibilitate mai
mare a membrilor de a se autodezvdlui gi a-gi asuma riscuri interpersonale.
Aceste schimbdri aiute Ia dezactivarea vechilor credinle negative despre sine
irr relafie cu lumea.sT
Existi dovezi experimentale conform cerora o relaFe burri in terapia indi-
viduald gi echivalentul sdu (coeziunea) din terapia de grup incurajeazd clien-

lryln 0. Yalom (cu l\4olrn Leszcz) - Tlatat de pslhoteraple dc grup


tul si participe la un proces de refleclie gi explorare personali. De exemplu,
Truax,st sfudiind patruzeci gi cinci de pacienli spitalizafi, in trei trupuri etero-
gene, a demonstrat cd participanlii din grupuri coezive aveau o probabilitate
semnificativ mai mare si se angajeze in autoexplorare profundd gi extensivd.se
Alte cercetlri demonstreazd cd o coeziune ridicatd este strAns legatd de grade
inalte de intimitate, asumare a riscului, ascultare empatici gi feedback.6o Daci
membrii grupului recunosc ci grupul indeplinegte bine sarcina invifdrii inter-
personale, are loc o cregtere a coeziunii intr-o bucld pozitive, de autointerire.6l
Succesul tndeplinirii sarcinii grupului htdregte legdturile emofionale din grup.
Poate coeziunea este vitali pentru cd mulfi dintre clienlii nogtri nu au be-
neficiat, in copildrie, de o acceptare continud 9i solidd din partea egalilor lor
De aceea, pentru ei, validarea de cdtre membrii grupului este o experienld noue
9i de mare importanfd. in plus, acceptarea gi inlelegerea dintre membri pot adu-
ce putere gi sens tntr-o mai mare misuri decat acceptarea din partea terapeu-
tului. Pini la urmd, ceilalfi membri ai grupului nu sunt obligafi sd infeleagi
sau sd le pese. Ei nu sunt pHtili pentru asta, nu este ,,meseria" lor.52
lntimitatea dezvoltate intr-un grup poate fi vizutd ca o contraforli inh-o
culturd dominati de tehnologie care, in toate modurile profesional,
- social,inh-o lume in
rezidenfial, recreafional
-, dezumanizeazi inexorabil relagiile.6
care limitele tradifionale care mengin relafiile sunt din ce in ce mai permeabi-
le gi instabile, existd o nevoie de identitate gi apartenen;i la grup mai mare ca
niciodati.e Experienfele umane profund simfite in grup pot fi de mare valoa-
re penku individ, crede Rogers. Chiar dacd nu creeazd nici o transferare vizi-
bild, nici o schimbare extemi a comportamenhrlui, membrii grupului pot ex-
perimenta o parte mai umand, mai bogati din ei ingigi, ce poate fi un punct de
referinfi intem. Acest ultim punct meriti scos in evidenli, pentru ce este unul
dintre acele cAgtiguri in urma terapiei
- mai ales in terapia de grup - care
imbogdfer viala interioare gi, totugi, cel pugin pentru o lungi perioadd de timp,
poate sA nu aibd manifestiri comportamentale externe fi, astfel, si scape mi-
surdtorilor cercetdtorilor 9i considerafiilor administratorilor din asistenla se-
nitifii care determini cit gi ce tip de terapie se indicS.
Acceptarea de sine a membrilor grupului gi acceptarea celorlalgi membri
sunt interdependente; acceptarea de sine este fundamental dependentd de ac-
ceptarea de cetre ceilalfi, iar acceptarea celorlalti este deplin posibild numai
dupd ce o persoani se poate accepta pe sine insigi. Acest princiPiu este susti-
nut gi de experienla clinici, gi de cercetare.6 Membrii grupuriJor de terapie pot
trdi un considerabil autodispre| 9i dispre, fate de ceilalfi. O manifestare a aces-
tui sentiment poate fi vizutd in refuzul inilial al clienlilor de a se aldtura unui
,,grup de scrantifi" sau ezitarea de a se implica mai mult intr-un grup format
din indivizi aflali in suferinld, din teama de a nu fi absorbifi intr-un virtej de
nefericire. Un rdspuns deosebit de evocator in fata perspectivei unei viitoare
terapii de grup a fost dat de un berbat de optzeci de ani cAnd a fost invitat se
se aldture unui grup pentru bdrbali in vArsti deprimafi: nu are rost, a spus el,

3. Coezlunea gruDulul
se pierzi timpul udAnd un pilc de copaci uscali metafora lui pentru ceilalfi
bdrbali din sanatoriu.55
-
in experienla mea, tofi indivizii care cer asistenld dh partea unui specialist
in senetate mintald au in comun doud dificultifi majore: (1) stabilirea gi men-
,inerea unor relafii interpersonale semnificative Fi (2) menlinerea unui senti-
ment al valorii personale (stima de sine). Este greu sA discuti aceste arii inter-
dependente ca entiteF separate, insd, penhu ci in capitolul anterior am steruit
asupra stabilirii relaliilor interpersonale, md voi orienta pentru scurt timp cd-
tre stima de sine.
Stima de sine (autoestimarea) ti stima publicd sunt putemic interdependen-
te.67 Stima de sine se referE la evaluarea de cdtre individ a ceea ce valoreazd el
cu adevirat gi este indisolubil legatd de experienfele acelei persoane in relafi-
ile sociale anterioare. Amintifi-vd afirmalia lui Sullivan: ,,Se poate spune cd si-
nele este format dinevaluiri reflectate".68 Cu alte cuvinte, in timpul dezvolt5-
rii timpurii,
perceperea atitudinilor celorlalfi fafe de sine aiunte s; reflecte
modul in care cineva se prive9te gi se valorizeazd pe she insupi. tndividul in-
temalizeazi multe dintre aceste perceplii gi, daci sunt persistente gi congru-
ente, se bazeazd pe aceste evaluari intemalizate pentru o anumitd mesure sta-
bili a valorii de sine.
Dar, pe ldngi acest rezervor al propriei valori, oamenii, intr-o mdsurd mai
mare sau mai mici, sunt preocupali intotdeauna gi influenlafi de evaludrile cu-
rente ale celorlalfi
- mai ales evaluarea oferitd de grupurile cdrora le apar[in.
Cercetdrile din psihologia sociali susfin aceaste inlelegere clinici: grupurile 9i
relafiile la care luim parte devin incolporate in sine.6e AtaFamentul cuiva fala
de un grup este multidimensional. Este modelat atat de gradul de incredere a
membrului in atractivitatea sa pentru grup
- sunt undoresc
cat ti de aspirafia relativd a membrului la afiliere
membru dezirabil?
-,
sd aparfin grupu-
lui?
-
Influenla stimei publice adicd evaluarea ficutd de grup asupra unui
- -
individ depinde de cativa factori: cat de important simte respectiva persoand
ci este grupul; frecvenfa gi specificitatea comunicdrilor grupului in raport cu
acea persoane, cu privire la acea stime publicd; importanla tresiturii discuta-
te pentru persoana respective. (E de presupus, luAnd in considerare autodez-
vdluirea onestd gi intensi din grupul de terapie, ca importanta este, intr-ade-
vdr, foarte mare, din moment ce aceste trdseturi sunt foarte aproape de nucleul
identitdtii personale.) Cu alte cuvinte, cu cAt grupul conteazd mai mult pentru
o persoane, cu cat subscrie mai mult acea persoand Ia valorile grupului, cu atAt
mai mult va fi inclinati sd valorizeze gi si fie de acord cu pdrerea grupului.7o
Acest ultim punct are mare relevanfd clinici. Cu cat un individ este mai atras
de grup, cu atat mai mult va respecta pirerea grupului, il va frecventa 9i va
lua in serios orice discrepante dintre stima publici gi stima de sine. O discre-
pante intre cele doud va duce [a o stare de disonanfd pe care individul va in-
cerca si o corecteze.

lrYln 0. Yslon (cu l\,!olin Leszcz) - Tratat d€ pslhotelaple de grup


Sd presupunem ci aceastd discrepanie vireaze cehe hhrra negativi
- adi
ci evaluarea individului de cdtre grup este mai mici decAt evaluarea de sine
a individului. Cum sd rezolvi aceasti discrepanfi? Un refugiu este negarea sau
distorsionarea evaludrii gruputui. in grupul de teraPie, aceasta nu este o evo-
lufie pozitivd, Pentru ce se genereazi un cerc vicios: grupul, Ia furceput, eva-
lueazi slab un membru pentru cd nu reu9egte se Participe la sarcina grupului
(care, intr-un gruP de terapie, constd in a explora activ propriul sine 9i relafiile
cu ceilalfi). Orice cregtere a defensivitifii gi a problemelor de comunicare nu
va face decAt si scad6, in continuare, stima grupului pentru acel membru anu-
me. O metodi obignuiti folositi de citre membri pentru a rezolva o astfel de
discrepanle este de a devaloriza gmpul scofdnd in evidenfd, de exemplu,
-
cd grupul este artificial sau compus din indivizi tulburafi 9i comparAnduJ apoi
nefavorabil cu un anumit gruP-ancori (de exemplu, un gmp social sau ocupa-
flonal) care evalueazd diferit respectivul membru. Membrii care urmeazd
aceas-

ta secvenlA (de exemplu, devianlii din grup descrigi in capitolul 8) renunli de


obicei la grup.
Citre sfArgitul unui curs reugit al terapiei de grup, o membri a trecut in re-
viste amintirile de la inceputul grupului dupd cum urmeazd: ,,Cea mai mare
parte din timp imi spuneam cd sunteri tofi scrantiti ti cd feedback-ul vostru de-
spre defensivitatea gi inaccesibilitatea mea era ridicol. Am vrut sd plec - ficu-
sem asta de multe ori inainte, dar, aici, am simfit o legeturd suficient de strAn-
si gi am decis sd rdmdn. O dati ce am fdcut acea alegere, am incePut si-mi sPun
cA nu ve puteli fugela tofi cu privire la mine. Acela a fost punctul de cotihrri in
terapia mea". Acesta este un exemplu al metodei terapeutice de rezolvare a dis-
crepanlelor simfite de individ: adicd de a spori stima publicd prin schimbarea
acelor comportamente gi atitudini care au fost criticate de grup. Folosirea aces-
tei metode este mult mai probabild dacd individul este Putemic atras de gruP
gi daci stima publice nu este mult mai scdzute decat stima de sine'
Dar utilizarea presiunii gruputui pentru a schimba comPortamenhrl sau ati-
tudinile individuale nu este o formi de inginerie sociald? Nu este mecanicd?
Nu negliieazi nivelurile mai profunde de integrare? intr-adevir, terapia de gmp
fil\\zeazd principii comportamentaliste; in toate variantele sale, psihoterapia
este, fundamental, o formi de invilare. Chiar 9i cei mai nondirectivi teraPeuli
utilizeazd, la un nivel inconltient, tehnici de condifionare oPerante: ei semnali-
Tl
zeaze conduita sau atitudinile dezirabile ale clienfi.lor, fie explicit, fie subtil
Acest proces nu su8ereazd totuti cd aborddm o viziune comPortamentalis-
tA, mecanicistA asuPra clientului. in opinia mea, condilionarea aversiva sau
operante a comPortamentului Fi atitudinilor nu este nici fezabild, nici eficien-
td, atunci cAnd este aplicatd ca tehnicd izolatd. Depi, deseori, clienlii raPortea-
za imbunatAfiri durabile dupi ce o anumita Plangere incapacitantS este reme-
diatd prin tehnici ale terapiei comportamentale, o examinare mai indeaproape
a procesului arati, invariabil, ci au intervenit relafii interPersonale imPortan-
te. Fie relalia dintre terapeut li client in teraPiile cognitive ti comPortamen-

3. Coe unea grupulul


tale a fost mai semnificativl decdt a realizat terapeutul (gi dovezile din cerce-
tare demonstreaze acest fapt),72 fie anumite schimbiri importante, iniriate
de
eliberarea de simptome, au aperut in relagiile sociale ale clientului gi au
ser_
vit la interirea gi menlinerea progreselor Din nou, aga cum am subliniat mai
devreme, bfi factorii terapeutici sunt dependenfi unii de ceilalfi. Schimbarea
comportamentale Fi atitudinale, indiferent de motiv, aduce alte schimbdri.
Grupul schimbd evaluarea fdcutd ului membru; respectivul se simte mai sa-
tisficut de sine in gmp gi de grup, 9i este inifiate spirala adaptirii descrisi in
capitolul anterior.
Mult mai obignuitd intr-un grup de psihoterapie este aparifia unei discre-
panle in direcfia opusd: evaluarea unui membru de cihe grup este mai mare
decAt evaluarea de sine a membrului. Din nou, membrul este pus lntr-o stare
de disonanf5 gi va incerca sd rezolve discrepanla. Ce poate face un membru in
acea pozifie? Poate ci va scddea stima publicd dezvdluindu-gi neadecvdrile
personale. Totugi, in grupurile de terapie acest comportament are efectul pa_
radoxal de a ridica aprecierea celorlalfi
- dezvdluirea hadecvirilor este o nor-
md de grup valorizate gi mirette acceptarea din partea grupului. Un alt sce_
nariu posibil, dezirabil terapeutic, apare cAnd membrii gmpului reexamineazi
9i modifici nivelul scdzut al stimei de sine. O viniete ctnicd va clarifica aceas_
td afirmafie:

. Marietta, lemeie cosnicd in airstd de lreizeci gi patru de ani, cu un t'ond emoliofial


o

sdrac, d solicitat o terupie d.in cauzo anxietdlii si uinoTJdliej ce deriulu dintr_o serie de legd_
twi extraconjugoLe. Stima ei de sine era excesb de scdzutd; nimic nu scdpa autocriticii se_
Ttere: aspectul fzic, inteligenta, lipso de inagindlie, ca mamd pi solie. Degi ua
funclionqteo
consolofd in comunitatea sa religioasd, era o binecuaintare cu doud tdiFuri, deoarcce se sim_

lei mult pre7 lipsitd de oeloare pentru a socializa cu credinciosii din comunitqtea ei. Se cd_
sdtorise cu un bdrbot pe ctre il considera respingdtot, dlt, cu toote acestea, un bdrbat bun _
cu siguranld sulicient de bun pentru ea.. Numai in apenturile sale sexuale, mai ales atunci
cdnd eru cu cilioa bdrblli ?n ocelaFi timp, pdrea sd deuind uie sd se simtd atrdgdtoare, de_
zirabild gi capabild sd olere ceoa din ea ce
-
pdru ualoros pentru ceilaryi. Totu1i, acest compor_
tament se ciocneo de conuingerile sale religioase
Fi ducea la o anxietate ridicatd si la o con_
tinud autodeoalo mre.
VdzA d gtupul ca t icrocosmos social, terapeutul a obser:olt in scutt timp trdsdturile
catucteristice ale comportamentului de grup al Mariettei. Deseori oorbea ilespre oinoodlia
ce apdrea din comportamentul sdu sexuol gi, nulte ore, grupul s-q luptat
cu rumificaliile ex_
citonte dle acestei situalii difcile. Totugi, in toate celelalte fiomente ale grupului, ea se dez_
implica Si nu oferea nimic, Relationa cu grupul aga cum
ftcea pi in med.iul ei social. Ar fi
putut sd-i apo1ind, dar nu relaliona cu odepdfttt cu ceilaLti oameni: singurul lucru de rul
interes pe carc simlea cd-l putea ofeti erau oryanele ei genitale.
De-a lungul timpului, in grup, a inceput sd tdspundd
Fi sd_i intrebe pe ceitatfi, sd ot'ere
cdldurd, supott Fi leedback. A descoperit alte aspecte din ea insdli de dezodluit
Fi a oorbit
deschis despre o largd arie de interese de oiald. Curlnd, a descoperit cd e oalorizatd din ce

lryln D, Yalon (cu Molln Leszcz) - Trstat de pslhoteraple de grup


in ce mai mult de ceilatli membri. Grodrul, a reexamitwt fi, in cele din urmd, a infbmat cre

de sine'
c t Fi in extetiorul gtupului, 9i acestea,lo rindul lor' i-au ridicat stimr

prin-
Cu cat teraPia infirmd mai mult imaginea de sine negativd a clienh.rlui
T3
tr-o noui experien;d relafionali, cu atAt mai eficientd va fi aceastd terapie

membrilor se se ordoneze unii pe alfir dupi citeva variabile') De asemenea' cer-

anumite limite, este mult mai accePtabild decAt aroganla'


De asemenea, este interesant sd luim in cosiderare datele despre
populari-

rezultat mai bun al teraPiei.


Ce factori par a fi reiponsabili pentru atingerea popularitdfii
in terapia de
semni-
grup? Trei variabile, care nu coreleazd cu rezultatele terapiei' coreleazi
ficativ cu PoPularitatea :

Autodezviluirea anterioari.T6
1.
(Poate din intamplare)
2. ComPatibilitatea interpersonali:z indivizii care
cu ale celorlalli
au nevoi interpersonale care se intAmpli si se combine bine
membri de grup devin poputari in gmp'
3. Alte valori sociometrice; membrii gn:pului care au
fost mai des alegi drept
populari in grup'
companioni in timpul liber 9i au lucrat bine cu colegii devin
membri a
Ur, studiu clinic al celor mai populari 9i celor mai pufin populari
lari tindeau afi' inteligenfi 9i in-
golul de lid tul gruPului' atunci
sd-;i asume er'74

3, Coeziunea grupului
Cercetdtorii din psihologia sociald au investigat gi atributele
care confere

putemic la normele gmpului ating pozigii de popularitate gi


influenld.u+ Mem_
brii care ajutE grupul sd ipi indeplineasci sarcinile sunt rdsplitili
cu un statut
mai inalt.Es

Coeziunea grupului pi frecaenla

lrvln D. Yalom (cu Motin Leszcz) - Tratat de pslhotcraplo de


$up
ge durat;, in primele doudsprezece intAlnid, au raPortat ci au ficut asta din
cauza unui anumit stres intalnit in grup. Nu au fost satisfdculi de exPerienla
*
'" ttl'
nn pfl lil1 lllif tffi Iill l]ltllil ffiltlt flttil tlltllil [nU ilill
ilT l'
fit foarte rdu.87 Clienlii care au rdmas in grup pentru cel pulin cateva luni au
avut o probabilitate mare (85 Ia sutd in unul dhtre studii) de a profita de pe
urma terapiei.s
Cu cat este mai mare atractia unui membru fafd de grup, cu atAt va fi mai
inclinatd acea persoand sd rdm6nd in grupul de terapie gi in grupurile de in-
talnire, in grupurile-laborator (formate in scopul unei anumite cerceteri) ti in
grupurile orientate asupra sarcinii (alcetuite pentru a indeplini o anumitd sar-
cini stabilitd).8e Studiul asupra grupurilor de int6lnire realizat de Lieberman,
Yalom gi Miles a descoperit o corelafie ridicatd intre coeziunea redusd gi renun-
firile premature la terapie.m Cei care au renunlat la terapie aveau un sentiment
redus de apartenente Ia grup gi peraseau mai des grupul Pentru ce se simleau
respingi, atacafi sau neconectafi la grup.
Relalia dintre coeziune gi menFinerea totalului membrilor are implicafii gi
pentru inhegul grup. Pe l6ngi faptul cd membrii mai pufin coezivi incheie gm-
pul gi nu reugesc si beneficieze in urma terapiei, gmpurile necoezive, cu o mare
schimbare in rAndul membrilor, se dovedesc a fi mai pufin teraPeutice gi Pen-
tru membrii rEmagi in gmp. Clienfli care renunre Prematur Pun la indoiaH sen-
timentul de valoare pi eficienld al grupului.
Stabilitatea colectivului este o conditie necesare pentru eficienla terapiei in-
teraclionale de grup, de scurti durati gi de lungd durati. Degi cele mai multe
grupuri de terapie trec printr-o faze inifiali de instabilitate, in timpul cdreia r:nii
membri remrnld la terapie gi sunt adeugafi noi membri care ii inlocuiesc, ur-
meazi o fazd stabild lungd, in care are loc o mare parte din activitatea so[de a
terapiei. UneJ.e grupuri par si intre in aceasti fazi de stabilitate mai devreme,
iar alte grupuri nu o ating niciodati. Uneori renunfirile Premature atrag alte
renunldri, alfi clienfi pot termina terapia Ia scurt timp dupd plecarea unui mem-
bru-cheie. intr-un studiu de urmirire realizat cu clienli din terapia de grup, de-
seori clien;ii au subestimat spontan importanra stabilitefii colectivului.el
in capitolul 15 voi discuta problema coeziunii in grupurile conduse intr-un
cadru clinic ce impiedici stabilitatea colectivului pe lungd durati De exem-
plu, grupurile pentru situafii de crizd sau gmpurile dintr-o secfie de Psihiatrie
pentru pacienfi aculi, spitalizafi, au rareori un colectiv constant, chiar pentru
doui gedinle consecutive. in aceste situalii clinice, terapeufii trebuie si-pi mo-
difice radical perspectivele asupra timpului de dezvoltare a grupului. De exern-
plu, cred ce durata de viafi a unui gruP Pentru pacienrii spitalizali este de o
singurd pedinfi. Terapeutul trebuie si se streduiasce se fie eficient gi sd arute
cit mai mulfi membri in timpul fiecdrei gedinfe.
Grupurile de terapie de scurti durati pletesc un Pre, deosebit de mare pen-
tru frecventa redusi, iar terapeufii trebuie si facd eforturi deosebite pentru a
crette coeziunea la inceputul vielii grupului. Aceste strategii (incluzAnd o

3. Coezlunea grupului
-,,f**it *'r' interveniri structu'

rn*'vorffi*
rate)e2fi
r'**i'
discutate in capitolul 15.
ii

Coeziunea grupului gi exprimarea ostilitdlii


Ar fi o gregeali sd echivaldm coeziunea cu conforhrl. Degi grupurile coezi-
ve pot ardta o mai mare acceptare, intimitate gi inlelegere, exisE dovezi cd,, de
asemenea, permit o mai mare dezaoltare pi o mai bund exprimare a ostilitdlii Si con-

flictului. Gntpu:ille coezive au nonne (adicd reguli nescrise de comportament


acceptat de cehe membrii gnrpului) care incuraieaztr exprimarea deschisd, ali-
turi de susfinere, a dezacordului sau a conflictului. De fapt, in afard de situa-
;ia in care ostilitatea poate fi exprimati deschis, atitudini ostile ascunse gi per-
sistente vor stingheri dezvoltarea coeziunii gi invifarea interpersonali eficienti.
Ostilitatea neexprimatd mocnegte in interior gi iese la suprafald in multe mo-
duri indirecte, nefac itand procesul terapeutic al grupului. Nu este ugor sd con-
tinui sd comunici deschis cu cineva care nu te place sau chiar te urigte. Ten-
dinla de a{ evita pe celilalt gi de a intrerupe comunicarea este foarte mare;
insa, atunci cand canalele de comunicare sunt inchise, dispar gi speranlele de
rezolvare a conllictului 9i de dezvoltare personalS.
Acest fapt este adevdrat gi la nivelul megagrupului
- chiar nafional - ca
gi la nivel diadic. Experimentul din Robbers' Cave, un proiect de cercetare fai-
mos condus cu mult timp in urme, la inceputurile cercetirii asupra dinamicii
grupului,* oferd dovezi experimentale hci relevante pentru activitatea clinice
contemporand.e3 lntr-o tabird la care au participat beieti in vArstd de unspre-
zece ani, bine adaptafi, au fost formate, Ia inceput, doui grupuri aflate in com-
petifle unul cu altul irtr-o serie de concursuri. CurAnd, in fiecare gmp s-au dez-
voltat o coeziune considerabild gi un profund sentiment de ostilitate fafe de
celilalt grup. Orice comunicare plind de sens intre cele doud grupuri a deve-
nit imposibili. Daci, de exemplu, se aflau in proximitatea fizicd a silii de mese,
granilele grupului rdmAneau impermeabile. Comunicarea intergrupald consta
in zeflemele, insulte gi cocoloage de hArtie aruncate.
Cum si se restabileasce comunicarea intre membrii celor doui grupuri?
Aceasta a fost intrebarea cercetitorilor. in cele din urmd, au aiuns la o strate-
gie care a avut succes. Ostilitatea intergrupald a fost redusd numai cAnd a pu-
tut fi creat un sentiment de loialitate fald de un singur grup mare. Cercetito-

lMn D. Yalom (cu lllolin Leszcz) - Tratat de pslhoteraplc de grup


rii au creat cateva scoPuri suPraordonate, care au intreruPt granifele gruPuri-
lor mici gi au obligat tofi beieFi str lucreze impreund intr-un singur grup mare'
De exemplu, un camion care transporta hmni ra impotnolit inh-o noapte in-
tr-un gant ti nu putea fi salvat decat prin eforturile comune ale tuturor beiefi-
lor; trn fiIm foarte dorit putea fi inchiriat numai prin contribufiile puse in co-
mun ale inhegii tabere; alimentarea cu api a fost opritd 9i putea fi restabilitd
numai prin cooperarea tuturor membrilor taberei.
Nevoia de apartenenli poate crea sentimente putemice in grupuri. Mem-
brii cu o aderenld putemice [a ceea ce se afld in interiorul truPului Pot trai o
putemici presiune de a exclude 9i devaloriza pe cei gi ceea ce se afltr in afara
granilelor trupului.q De obicei, indivizii au prejudecifi fale de grupurile ci-
rora nu le aparlin. Prin urmare, nu este surprinzetor ci ostilitatea apare dese-
ori inhe membrii grupurilor etnice sau rasiale, in care intrarea celor din afard
poate fi imposibili. Implicafia pentru conllictele intemafionale este evidenti:
ostilitatea intergrupali se poate dizolva in fafa unei anumite crize mondiale
urgent simfite, cooperarea supranagionald o poate indepirta: de exemplu, po-
luarea atmosferice sau SIDA. Aceste principii au aplicafii pentru munca clini-
ce cu grupuri mici.
Conflictul dintre membri in cursul teraPiei de gruP trebuie con;inut. Din-
colo de orice altceva, comunicarea nu trebuie intreruPtd gi adversarii trebuie
si continue sd lucreze impreunS, si-gi asume responsabilitatea pentru afirma-
liile lor 9i sd fie domici sd heaci dincolo de rostirea superficiali. Bineinfeles,
existd o mare deosebire intre grupurile de teraPie ti grupurile sociale in care,
deseori, conflictele duc la o rupture permanenti a relaliei. Descrierile pe care
clienfii le fac hcidentelor critice din terapie (vezi capitolul 2) implictr deseori
un episod in care au exprimat un afect Putemic netativ. Totuti, in fiecare s!
tuafie, clienhrl a fost capabil si depigeasctr furtuna 9i sd continue sd relafione-
ze (deseori intr-o manierd mai gratificanti) cu ceilalfi membri.
La baza acestor evenimente se afld condi;ia coeziunii. Grupul gi membrii
hebuie si insemne suficient de mult unul pentru altul Pentru a fi dispugi si
suporte disconlortul de a perlabora un conllict. intr-un anumit sens, grupuri-
le coezive sunt asemenea familiilor cu luPte inteme distructive, dar cu un pu-
temic sentiment al loialitilii.
C6teva studii demonstreazi o corelafle pozitivd iixk€ coeziune, asumarea ris-
cului gi interacliunea interuivi.es Astfel, coeziunea nu este sinonimd cu iubirea
sau cu un curent continuu de declarafii pozitive, suPortive. Grupurile coezive
sunt trupurile carc sunt capab e sa accePte conflichrl ti sa oblind din acest faPt
un beneficiu constructiv EvidenL in momentele de conflict, scalele coezitnii care
scot in evidenfi cildura, confortul gi suporhrl se vor roti temporar; de aceea mulfl
cercetitori au rezerve in a variabili precisi, stabild, misura-
privi coeziunea ca o
bil6, unidimensional6, consider6nd-o mai degrabd ca fiind multidimensionald.%
Din momentul in care grupul este capabil sd factr fa}i constructiv conllictu-
lui, terapia are de profitat in multe moduri. Am menlionat deia imPortanfa

3. Coe un€a glupulul


catharsisului, a asumirii riscului a explordrii graduale a propriilor pirli ante-
rior evitate sau necunoscute ti recunoagterea faptului ce temuta catastrofe an-
ticipate anterior este himerici. Mulli clienfir se tem cu disperare de furie de
cea proprie sau a celorlal;i. Un gup inalt coeziv hcurajeazd membrii si tole-
-
reze durerea gi rdnile pe care invdlarea interpersonaltr le poate produce.
Dar reginefi ci implicarea inifiali face posibili o astfel de perlaborare ulte-
rioari reutite.eT Exprimarea prematura a ostilitdfii excesive, inaintea stabilirii
coeziunii de grup, este o cauze principali a fragmentirii grupului. Clienlii tre-
buie si realizeze ci furia lor nu este letali. AtAt ei, cAt 9i ceilalfi pot 9i reugesc
si supraviefuiasci exprimdrii propriei neribdtrri, iritabilitdfii gi chiar miniei
pure. Pentru unii clienli este important ti sd aibd experienga trecerii printr-un
atac. in proces, ei pot cunoagte mai bine motivele poziliei pe care o au ti pot
invila sd se opuntr presiunii din partea celorlalli.ea
De asemenea, conllich poate cregte autodezviluirea pe mdsuri ce fiecare
oponent tinde si reveleze din ce in ce mai mult pentru a-9i clarifica pozifia. Pe
mdsurd ce membrii sunt capabili si treacd dincolo de declararea unei pozitii, pe
mfuure ce incep si inleleagi lumea experien;iali a celorlalgi, trecutd 9i prezen-
ti, 9i si vadd pozilia celorlalfi din propriul cadru de referintd, ei pot incepe se
inleleagi ce punctul de vedere al celuilalt poate fi la fel de adecvat, pentru acea
persoane/ ca propriul punct de vederc pentru ei intigi. Perlaborarea unei extre-
me antipatii sau a urii fafi de o alti persoani este o experienfd cu o mare pute-
re terapeutici. O ilustrare clinici demonstreazd multe dintre aceste puncte (un
alt exemplu poate fi gisit in romanul meu The Schopmhauer Cure).*

. Susan,ln vlrstd de Wttuzcci Fi Fase de qni, o respectabild difectoare de Fcoald, gi lean,


o finld d.e doudzrci ,i unu de ani care renunlose la liceu, s-au incleFtat i tra luptd uiolen-

td. Susan o dispr4uia pe leon pmtru stilul ei de oiald libertin pi pmtru ceea ce ipi imagina
af lene Si promiscuitate. Iean en infuriotd de otitudiflea criticd. a lui Suxn,
fdtdrnicio ei,
amdldciunea celibolului pi pozilia inchisd fald de lume. Din faicire, ambele
femei oau mem-
bre profund dedicate grupulul (Circumstqnle Wtticulore au jucnt aici un rol.
lmn fusese o
membrd centruld a grupului timp de un an, opoi se cdsdtorise Fi plecase in stfiindtote timp
de trei luni. Chiar in acea petioodd, Susan a deoenit membrd o grupului fi, in timpul ab-
senlei lui ledn, s-o implicot putemic in grup.)
Ambele aauseserd, in trccut, considerabile difcultdli in a toleru Fi exprimd
furia. Dupd
o perioadd de pattu luni intenclionau ihtens, uneori luptAhdu-se in runile. De exemplu,

Suson o erplodat indignatd cAnd a allat cd leon oblinea ilegal tichete d.e masd; iar Jan, aJlind
de airginitalea lui Susa , o ooansat pdroea cd aceasta era o cuiozitate, o piesd de muzcu,
o rclicud pictoriand,
More Wte din bunq actioitate a grupului s-a realiznt deoorece lean Si Susan, in ciuda
conllictului lol nu au rupt niciodatd comunicareo. Au inudlat multe uno desprc cealaltd Fi,
in cele din urmd, au realizat cruzimeo criticismului lor reciproc.ln fnal, am ndoud au pu-
tut inlelege cit de nult insennau tmo pentru cealaltd, afit la ni.'el personal, c6t gi lo nioel
simbolic. lean dorea cu disperare oprobarea lui Susan; Susan o inoidia profund pe lean pen-

lMn D. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tiatat de pslhoteraple de grup


tru libertatea pe care ea nu ,i-o pennisese niciodatd. In Wocesul de pe aborurc, ambele si.au
experimentot dElin furia; au inttlnit Vi apoi au lccEtat pdtti ptoprii, anterior necunoscu-
te. Ix cele din urmd, a apdrut o inlelegere empaticd. gi apoi o acceptore reciprocd. Nici una
dintre ele nu ar fi putut toleru disconlortul extrem al conflictului, dacd nu ar fi r}istat o co-
eziune puternicd ce le lega de grup, ?n ciud.o durerii.

Grupurile coezive sunt capabile sA exprime ostilitatea drntre membri gi, de


asemenea, existe dovezi cd sunt mai capabile sd exprime ostilitatea faid de li-
der.100 Indiferent de stilul personal sau aptitudinile liderilor de grup, grupul
de terapie va ajunge, deseori in primele doudsprezece intAlniri, si experimen-
teze un anumit grad de ostilitate gi resentiment fafd de ei. (Vezi capitolul 11
pentru o disculie completd a acestui subiect.) Liderii nu tndeplinesc agteptdri-
le fantasmate ale membrilor gi, din punctul de vedere al multor membri, nu
au suficientd griii, nu le pase destul, nu directioneazi suficient 9i nu oferi o
ugurare imediati. Daci membrii grupului reprimi aceste sentimente de deza-
mdgire sau furie, pot aperea cateva consecinle deundtoare. Ei pot ataca un lap
ispSgitor convenabil
- un alt membru sau o anumiti institufie ca ,,psihiahia"
sau,,doctorii". Pot trdi o iritare mocnite in raport cu ei ingigi sau cu grupul ca
intreg. Pe scurt, pot incepe se stabileascd norme care descuraieazi exprimarea
deschisi a sentimentelor. Prezenfa unui astfel de rap ispigitor poate semnali-
za faptul ci agresivitatea este deplasati de la sursa sa corecte
- adesea tera-
peuhrl.l0l Liderii care, in loc se coluzioneze cu alegerea tapului ispigitor, o con-
teste previn un atac incorect gi iti demonstreazi gi dedicarea fate de
autenticitate gi responsabilitate in relagii.
Aproape invariabil, grupul capabil se exprime sentimente negative fali de
terapeut este intdrit de aceaste experienle. Este un exercifiu excelent al comu-
nic6rii directe gi oferd o importantd experiente de invifare
- gi anume cd ci-
neva iti poate exprima ostilitatea direct, fdrd ca din asta se urmeze o calamita-
te ireparabili. Este preferabil ca terapeutul, adeviratul obiect al furiei, si fie
provocat decat ca furia sd fie deplasatA asupra unui alt membru al grupului.
in plus, terapeutul, sd sperim, este mult mai capabil sA faci fale confruntdrii
decit un membru devenit lap ispititor. intregul proces se autointirette; un
atac concertat asupra liderului, gestionat nedefensig nerizbunEtor, duce la o
cregtere suplimentard a coeziunii.
O atenlionare cu privire la coeziune: cu sarcina grupului pot interfera idei
gregite despre coeziune.1o2 Janis a inventat termenul de ,,g6ndire de grup" pen-
tru a descrie fenomenul ,,deteriordrii eficienfei mentale, testerii realtirii ti iu-
decdlii morale ce rezultd din presiunea de grup".103 Presiunea grupului cdtre
conformism gi menrinerea unui consens pot creea un mediu pentru g6ndirea de
grup. Aceasta nu este o coeziune bazatd pe alianld, care faciliteaza dezvoltarea
membrilor grupului; dimpotrive, este o mezalianld bazati pe presupuneri nai-
ve sau agresive cu privire la apartenenli. Liderul grupului trebuie si garante-
ze gi sd incurajeze gAndirea criticd sau analitice a membrilor grupului ca o

3. Coeziunea grupulul
norme esenfiaH de grup.104 Liderii autocrafi, inchigi 9i autoritari descuraieazi
o astfel de g6ndire. Grupurile lor sunt gata sd manifeste rezistenle in fala incer-
titudinii, si fie mai pufin reflexive 9i sd inchidd prematur exPlorarea.l0s

Coaiunea grupului gi alte ztariabile rcleoante pentlu terapie


Atat cerceterile asupra grupurilor de terapie, cAt 9i cele asupra grupurilor
de laborator au demonstrat ce existd o supraabundenfe de consecinfe imPor-
tante ale coeziunii, cu o evidenti relevanfi pentru procesul terapeutic al gru-
pului.lM De exemplu, s-a demonstrat ci membrii unui grup coeziv, spre deo-
sebire de membrii unui grup necoeziv:

1. Vor incerca mai mult str-i influenfeze pe ceilalfi membri de grupro7


2. Vor fi mai deschigi la influenta celorlalji membri ai grupului108
3. Vor fi mai dispugi si-i asculte pe ceilalfilts 9i ii vor accepta mai multn0
4. in grup, vor experimenta o mai mare securitate ti eliberare de tensiunellr
5. Vor fi mai domici si participe la gedinfell2
6. Se vor autodezvilui mai mult113
7. Vor proteja normele grupului gi vor exercita o presiune mai mare asuPra
indivizilor care deviazd de la nolmel4
8. Vor fi mai pugin susceptibili la distrugere ca grup, atunci cand un mem-
bru pirisegte colectivullls
9. Vor trii un mai mare sentiment de proprietate asupra realizirilor tera-
Pieittt

Rezumat

Prin definifie, coeziunea se referi la atraclia pe care membrii o au pentru


grupul lor gi pentru ceilal;i membri. Este treita la un nivel interpersonal, per-
sonal pi intragnrpal. Membrii unui grup coeziv se accepte unul pe ceHlalt sunt
suportivi gi inclinali sd formeze rela;ii pline de sens in grup. Coeziunea este
un Iactor semnificativ al succesului terapiei. in condigii de acceptare pi inlele-
gere, membrii vor fi mai inclinafi si se exprime 9i se se exploreze pe ei intiti,
si devind congtienri de aspecte proprii inacceptabile pAnd atunci ti se le inte-
greze, sd rela;ioneze mai profund cu ceilal;i. Stima de sine este influenlata in
mare mdsurd de rolul clientului intr-un grup coeziv Comportamentul social
cerut membrilor pentru a fi apreciafi de grup este social adaptativ pentru in-
divid in afara grupului.
lrr plus, grupurile inalt coezive sunt grupuri mai stabile, cu o frecvenli mai
mare 9i mai pufine schimbdri tn componenla grupului. Au fost Prezentate do-
vezi care arata ce aceaste stabilitate este vitale pentru o terapie reugite: termi-

lnln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhot€raplo de grup


narea premature inldh-rrd beneficiile clientului implicat 9i impiedici 9i ptoge-
sul grupului. Coeziunea favorizeazi autodezviluirea, asumarea rixului 9i ex-
primarea constructivd a conflicfului in gmp
terapiei.
- fenomen ce faciliteazd succesul
Ceea ce mai avem de luat in considerare sunt determinanfii coeziunii. Care
sunt sursele coeziunii inalte sau scizute? Ce face terapeutul pentru a facilita
dezvoltarea unui grup inalt coeziv? Aceste subiecte importante vor fi discuta-
te in capitolele despre sarcinile 9i tehnicile terapeutului.

3. Coezlunea grupulul 95
4. Factorii terapeutici: o integrare

Incepem investigarea factorilor terapeutici din terapia de grup cu gAndul


ci delimitarea acestor factori ne va ghida in formularea unor tactici gi strate-
gii ale terapeutului eficiente. Compendiumul factorilor terapeutici prezentafi
in capitolul '1. este, cred, complet, dar nu se afli inci intr-o formtr cu o mare
aplicabilitate. Pentru claritate, am luat in considerare factorii ca entitili sepa-
rate, cdnd, de fapt, ei sunt interdependent legafi. Cu alte cuvinte, am demon-
tat procesul terapeutic pentru aJ examina, iar acum este momentul se reasam-
blez pirgile componente.
in acest capitol voi lua in cosiderare mai int6i modul in care factorii terape-
utici opereaze atunci cdnd nu sunt vezuFi separat, ci sunt privili ca pirli ale
unui proces dinamic. Apoi mi voi adresa puterii comparative a factorilor te-
rapeutici. Evident, nu toli au aceeati valoare. Cu toate acestea, nu este posibi-
Ii o ordonare absoluti duptr rang a factorilor terapeutici. Multe evenimente
neprevezute hebuie luate in considerare. Importanla diferi;ilor factori terape-
utici depinde de tipul de terapie de gmp practicati. Grupurile diferi in privin-
fa popula;iei clinice, a obiectivelor terapeutice 9i a cadrelor de tratament de
exemplu grupuri pentru tulburdri de comportament alimentat grupuri pen-
-
tru tulburare de panice, grupuri pentru abuz de substan;e, grupuri pentru boli
somatice, trupuri pentru pacienfi nespitalizati, grupuri de terapie de scurti
durattr, grupuri pentru pacienfi spitalizali gi grupuri pentru spitalizare parfia-
li. Ele pot scoate in evidenld diferite grupiri de factori terapeutici, iar unii fac-
tori sunt importanfi inh-un stadiu al grupului, pe cind alli factori sunt predo-
minanfi in alt stadiu. Chiar gi in cadrul aceluiagi gmp, clienli diferili beneficiazd
in urma unor factori terapeutici diferigi. Ca la o cafenea, membrii grupului vor
alege un meniu personalizat de factori terapeutici, irr functie de nevoile, apti-
tudinile sociale 9i structura lor de caracter
Acest capitol subliniazi faptul ci anumifi factori nu sunt intotdeauna me-
canisme independente de schimbare, ci creeazd condilii pentru schimbare.
De exemplu, aga cum am menlionat in capitolul 1, inocularea speranlei poa-
te servi in mare mdsurd la prevenirea descurajdrii iniliale gi la menlinerea
membrilor in grup pind cAnd alte forfe, mai insemnate pentru schimbare, vor
intra in ioc. Sau sd ludm in considerare coeziunea: pentru unii membri, doar
experienla de a fi un membru acceptat ti valorizat al grupului poate fi, in

lrdn D. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotcrapls de grup


sine, un mecanism maior a1 schimbdrii. insd, pentru alli membri, coeziunea
este importante fiindcd oferi condifiile, siguranfa gi suportul ce le permit
sd-gi exprime emoliile, sd ceari feedback 9i si experimenteze un nou com-
portament interpersonal.
Eforturile noastre de a evalua 9i integra factorii teraPeutici vor rimane in-
totdeauna, intr-o anumiti misuri, con,uncturale. De-a lungul ultimilor doui-
zeci gi cinci de ani, cercetdrile asupra factorilor terapeutici s-au extins: recen-
ziile recente au citat sute de studii.l insi au fost conduse Puline cercetiri
irevocabile asupra valorii comParative a factorilor teraPeutici 9i a interrela-
lionirii lor; intr-adevir, s-ar Putea ca niciodatd si nu atingem un grad inalt
de certitudine cu privire la aceste valori comparative. Pentru cititorii mai pu-
lin interesali de detaliile cercetirilor, existe rezumate la sfArPitul fiecdrei
secfiuni.
Nu vorbesc de pe o pozifie a nihilismului investigativ ci argumentez fap-
tul ce natura datelor despre factorii teraPeutici este atat de subiectivi, incdt se
impotrivegte aplicarii metodologiei ttiinfifice. Precizia instrumentelor 9i anali-
za statistice vor fi intotdeauna limitate de imprecizia datelor noastre prima-
de cdtre clienfi a aspectelor care ce i-au ajutat cel mai mult din
re
- evaluarea
experienla lor de grup. Putem sI ne imbogdlim colectarea datelor punAnd
aceste intrebiri clienfilor la intervale de timp repetate sau utilizAnd observa-
tori independenfi care si evalueze factorii terapeutici in acliune2, dar vom fi
inci in situalia de a incerca si cuantificdm gi si clasificdm dimensiuni subiec-
tive, care nu se incadreazi cu uiurinla intr-un sistem obiectiv 9i categorial't3
De asemenea, trebuie si ne recunoaqtem limitele capacitilii de a inlera cu acu-
ratele cauze gi efecte terapeutice obiective din observafiile evaluatorilor sau re-
flecliile clientului, care sunt inerent subiective. Acest Punct este aPreciat cel
mai bine de acei terapeugi ti cercetitori care au avut ei ingiti exPerienla unei
terapii personale. E nevoie doar sd-gi dea sarcina si evalueze 9i si scoreze fac-
torii terapeutici din propria teraPie, Pentru a realiza cd o judecatE PrecisA nu
poate fi obfinutd niciodatd. Sd urmdrim urmdtoarea ilustrare clinicd, tipicd, ce
demonstreaze dificultatea determindrii factorului cu cel mai mare efect tera-
peutic pe parcursul unui tratament.

o O noud membrd, Barbaru, o femeie singufi in aArcfi de lrcizeci / gase de ani, de-
primatd, susyina in timp ce Pooeslea grupului fusese concediati DeFi oausese un
cd

seroiciu pldtit prost gi ttu ii Pldcel actiuitotea desfdsurutd, ea ltedea concedierea ca pe o


dooadd a faplului cd era inaccePtabild Fi cd ii era sortil sd aibll o oiald jalniclt, neferici
td. Ceilaui membri ai gtupului i-au ot'etit suPort 9i reosigutdti, dar cu un impact apa
rent minim. O altd mefibtd, GaiI, care \oea cincizeci de ani 9i aousese de-a face cu de-
presia, a indemnat-o pe Borbara sd ettite o cascodd negatirfi de ginduri deptesioe pi de
autodepreciere gi a oddugdt cd ea, doar dupd un an de et'orturi in grup, a fost capabild
sd atingd o dispozilie stabild Fi sd oadd eaenimentele negatbe ca dezamdgiri, gi nu ca

acuzalii persotlole .

4. Factodl terapeutlcl: o lnteglarc


Barbofi 0 incuuiintat si apoi a spus grupului cd aausese o neooie disperatd de a oorbi 9i
sosise mai depreme la intilnire, nu adzuse pe nimeni gi pruupusese cd grupul
lusese anu-
lat, iar liderul, neglijent, nu reugise sd o afiunte. Erl t'uriaasd, se gAndea fi plece, c6nd mem-
btii grupului au sosit. Pe mdsurd ce oorbea, zhmbea, recunoscind presupunuile depresiue
pe carele jdcea continuu Fi tendinto ei de 0 aclioha conJorm lo/.

Dupd un scurt moment de refeclie, gi-a amintit de un episod din copildrie _ de mama
ei anxioasd gi de motoul t'amiltei: ,,Dezastrul este intotdeauno dupd col!,,. Ia oArctu de opt
ani, fusese suspectd de tuberculozd, in urma unui test cutlnqt pozitilj. Mama ii spusese:

,,Nu-!i lace gtiji te ooi aizita la sanat\riu" . Ruultotele au fost negatiue, dar ecoul cu-
-
uintelormofieiincdoumpleadespaimd.ApoiBarboraaad.dugat:,,Nupotsdoddesctiu
cum este pentru mine, acum, sd ptimesc acest tip de t'eedback gi reasigurare,,.

Putem vedea in aceaste ilustrare prezenla catorva factori terapeutici uni-


-
versalitate, inocularea speranlei, inlelegerea de sine, transmiterea informafiei,
repunerea in scend a situafiei din familie, invilare interpersonald gi catharsis.
Care factor terapeutic este primar? Cum putem determina asta cu o anumita
certitudine?
Au fost fdcute unele incercdri de utilizare a factorilor terapeutici evaluali
subiectiv ca variabile independente in studiile asupra rezultatelor terapiei. insi
in astfel de cerceteri sunt htahite dificultifi enorme. problemele metodolog!
ce sunt formidabile: ca o reguld generald, precizia cu care variabilele pot fi md-
surate este direct proporfionald cu trivialitatea lor. O revizuire completd a aces-
tui tip de studii empirice a condus numai la cateva studii cu design
experimental rezonabil, iar aceste studii au o relevanli clinicd limitate.a De
exemplu, patru studii au incercat si cuanfifice gi se evalueze infelegerea com-
parand grupuri orientate cdtre inlelegere cu alte abordiri, cum ar fi grupurile
de antrenare a asertivitdlii sau grupuri interacfionale centrate pe aici-gi-acum
(ca gi cum astfel de grupuri interacfionale nu ar oferi infelegere).5 Cercetdtorii
au mdsurat tnFelegerea prin numdrarea comentariilor terapeufului ce aduceau
inlelegere sau prin cotarea orientdrii liderului cahe inrelegere de cEtre obser-
vatori. Un astfel de model experimental nu reulette se ia irt considerare aspec-
te cruciale ale experienfei infelegerii: de exemplu, c6t de precisi a fost infele-
gerea? Cat de bine temporizatd? Clientul se afla in starea de a fi gata se o
accepte? Care era natura relafiei clientului cu terapeutul? (Ca adversar, clien-
tul e gata sd resphge orice interpretare; daci este dependent clientul poate in-
ghiF toate interpretdrile, ftrrd discriminare). in;elegerea este o experienti pro-
fund subiectivd carc nu poate f. cotatd prin nici o mdsurd obiectiztd. (o ittterpretare
exacti, oferite la momentul potriviL este mult mai buni dec6t un grup de in-
terpretdri care nu reugesc sd aiunge la destinatar.) Poate ci din aceste motive
nici o noui cercetare asupra inlelegerii in terapia de gmp pi a rezultatelor te-
rapiei nu a fost prezentati in ultimul deceniu. Aproape in fiecare formi de psi-
hoterapie, terapeutul trebuie si evalueze contextul deplin al terapiei gi sd in-
Ieleagd natura intervenfiilor terapeutice eficiente.6

lnln D. Y.lom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotelapl€ ds grup


Ca urmare, mi tem ce cercetarea empirici in psihoterapie nu va oferi ruci-
odatd sentimentul de cerdrudine pe care-l cdutem gi cA hebuie si invildm sd
trdim eficient cu incertitudinea. Trebuie si ascultim ce ne spun clienfii gi si
ludm in considerare cele mai bune dovezi disponibile din cercetare gi observa-
rea clinicd. in cele din urm6, hebuie sd elaborim o terapie consolidata, care sA
ofere marea flexibilitate necesard in confruntarea cu sfera infiniti a probleme-
lor umane.

Valori comparative ale factorilor terapeutici:


punctul de vedere al clientului

Cum evalueazd membrii grupului dilerigii factori terapeutici? Ce factori pri-


vesc ei ca fiind cei mai importan;i pentru progresele in terapie? ir primele doui
edilii ale acestei cerF a fost posibild trecerea irr revistd Pe indelete a micului
corp de cercetiri referitoare la intrebarea in cauzd: am discutat cele doue stu-
dij existente ce exploreazi explicit evaluarea subiectivd de cdtre client a facto-
rilor terapeutici, gi apoi am continuat prh a descrie detaliat rezultatele primu-
lui meu proiect de cercetare asupra factorilor teraPeutici.T Pentru aceasti
intreprindere, impreund cu colegii mei, am adminishat, participanfilor la doui-
zeci de grupuri care au avut succes, un chestionar referitor la factorii terapeu-
iici destinat se compare importanla celor unsprezece factori teraPeutici iden-
tificagi in capitolul 1.
Lucrurile s-au schimbat de atunci. in ultimele patru decenii, un PotoP de
studii au cercetat viziunea clientului asupra factorilor terapeutici (cAteva din-
tre aceste studii au obfinut gi evaluarea de cdtre terapeufi a factorilor terapeu-
tici). Cercetdrile recente demonstreazd ce, pentru teraPeuti, centrarea Pe facto-
rii terapeutici este o cale foarte utili de a modela strategiile terapeutice de gmp
adecvate obiectivelor clienlilor.8 Aceasti explozie de cercetlri oferi date boga-
te gi ne permite sA hagem concluzii mult mai convingdtoare cu privire Ia fac-
torii terapeutici. Este clar ci valoarea diferenfiali este larg hfluenfati de tipul
de Brup, stadiul terapiei gi nivelul intelectual al clientului. Astfel, sarcina glo-
bali de revizuire gi sintetizare a literaturii ptiinfifice este mult mai dificili.
Totuli, deoarece mulfi dintre cercetdtori utilizeazi unele modificiri ale fac-
torilor terapeutici gi ale instrumentelor de cercetare pe care le-am descris in
studiul meu din 1970,e voi descrie acea cercetare in detaliu gi apoi voi incorpo-
ra in discutarea rezultatelor cercetAri mai recente ale factorilor terapeutici.l0
impreund cu colegii mei am shrdiat factorii terapeutici la clienlii aflali in te-
rapie de grup de lungi duratd, din douezeci de gruPuri care au avut succes.ll
Am cerut celor douizeci de terapeuli de grup sd selecteze clientul care a obli-
nut cel mai mare succes. Acepti teraPeufi au condus grupuri formate din pa-

4. Factodl te.apeutlci: o lntegrare


cienfi nespitalizati, din clasa mijlocie, cu probleme nevrotice sau de caracter.
Subieclii urmaseri terapia intre opt gi douizeci gi doud de luni (durata medie
a fost de gaisprezece luni) gi terminasere recent sau erau aproape de incheie-
rea terapiei de grup.12 To;i subieclii au completat un Q-sort pentru factorii te-
rapeutici gi au fost intervievafi de cehe cercetetori.
Au fost construite doudsprezece categorii de factori terapeutici pomind de
Ia sursele subliniate in aceaste cartel3* gi au fost scrigi cinci itemi descriind fie-
care categorie, ducand la un total de gaizeci de itemi (vezi tabelul4.l). Fiecare
item a fost tiperit pe un cartonag 3x5; clientului i se dddea o grEmadd de car-
tonaFe aranjate aleator gi i se cerea si plaseze cartonagele irn gapte categorii eti-
chetate dupi cum urmeazd:
Cel mai folositor pentru mine in grup (2 cartonage)
Exrrem de folositor (6 cartonage)
Foarte folositor (12 cartonage)
Folositor (20 cartonage)
Aproape folositor (12 cartonage)
Mai pufin folositor (6 cartonage)
Cel mai pufin folositor pentru mine in grup (2 cartonage)1a

' Lista de gaizeci de itemi factoriali a trecut prin cateva versiuni ti a circulat printre terapeufi
de grup seniori penku sugestii, adeugdri gi elimineri. Unii itemi sunt aproape identici, dar a
fost necesar din punct de vedere metodologic se avem acelagi numer de itemi pentru fiecare
categorie. Cele douasprezece categorii sunt alkuism, coeziune de grup, universalitate, invd-
catharsjs, familiei, infele-
ti factori identice cu cele
, fdre succ rsonall in douA:
intrare gi iegire. O categorie, inlelegerea de sine, a fost inclusa pentru a permite examinarea
depresiei ti a inlelegerii genetice.
Tehnica Q sort pentru doisprczece factori utilizatS in aceasei cercetare a condus la cei unspte.
zece factori terapeutici identificali in capitolul 1. Tturlsmiterco inJonnaliei i^l<xl]uiege Chdarca.
Recapit larea co ha-
rea tehni(ilot de in-
locuiegte iruri,ia mi-
t re inlocuiette
Factorul terapeutic a fost destinat se fie un insEument explorator construit a prio , pe baza
intuiliei clinice (a mea ti a clinicienilor cu experientl); nu a existat intenlia de a fi considerat
un instnrment de cercetare fin calibrat. Dar a fost utilizat in atit de multe cerceteri ulterioare
incat au apdrut multe discufii cu privire la validitatea de construct 9i fidelitatea test-retest. in
mare, fidelitatea test-retest a fost buntr; studiile de analize factoiiale au dus la rczultate varia-

forme scur6, modificate, cu o consistenli inteme remarcabiE.

100 lMn D. Yalom (cu [.4olin Levcz) - T]atat de pslhoteruple de grup


TABELUL 4.1 Factori terapeutici:
Categorii gi ranguri pentru cei gaizeci de itemi individuali
Ordinea rangului (cu cAt
este mai mic numErul,
cu atat este mai mare
valoarea acordati
itemului de cihe client)
1. A,utandu-i pe ceilalfi am obfinut 40r
mai mult respect de sine.
2. Sd pun nevoile celorlalfi inaintea 527
propriilor nevoi.
1. Altruism 3. Sd uit de mine pi si mi g6ndesc 377
si-i aiut pe ceilalti.
4. Si dau celorlalli pirli din mine. 17
5. Si-i ajut pe ceilalli 9i si fiu im- 337
portant in viala lor.
5. Si apargin unui grup pi sd fiu 1_6

acceptat de grup.
7. Contactul strans, continuu, cu 207
alfi oameni.
8. Sd dezvdlui lucruri stanienitoare 117
2. Coeziunea
despre mine insumi gi totu9i sd fiu
de grup
acceptat de grup.
mi mai simt sinSur.
9. Sd nu 377
10. Apartenenla la un grup de 207
oameni care mi inleleg gi md
acceptd.
-l5T
11.Si invdf cI nu sunt singurul
care are acest tip de problema;
,,Suntem cu tofii in aceeagi barcd".
12. Sd vid ci eram la fel de scrAntit 257
ca allii.
13. Sd vdd cd ceilalli au acelati tip 407
de gAnduri gi sentimente ,,rele" ca
3. Universa-
9i mine.
litatea 317
14. Sd aflu ce ceilalli au pdrinti sau
experienle anterioare la fel de nefe-
ricite sau incurcate ca 9i mine.
15. Sd descopir ce nu sunt foarte 337
diferit de ceilalfi oameni i-a f5cut sa
am sentimentul de ,,bun venit in
rasa umani".

a ,,T" deno6 o le8dture.

4. Factodl torap€utd: o I egrrr€ 101


Ordinea rangului (cu cdt
este mai mic numArul,
cu atet este mai mare
valoarea acordatl
itemului de citre client)
15. Grupul m-a invdfat ce tip de im- 5T
presie creez celorlal;i.
17. Sd aflu cum ii intimpin pe cei-
lalgi.
18. Ceilalli membri mi-au spus
4. invd farea onest ce cred despre mine.
interpersona- 19. Membrii grupului au indicat 187
H Intrarc unele dintre obiceiurile sau manie-
-
rele mele care ii enerveazi pe cei-
lalgi oameni.
20.Si invdf ci, uneori, dezorientez 137
oamenii, nespundnd ceea ce gdn-
desc cu adevirat.
21. Se-mi imbundtelesc aptitudinile 2sT
de a md apropia de oameni.
22. Sd simt mai multA incredere in 10
grupuri gi in algi oameni.
23. Sd invi| despre modul in care 137
5. invilarea
relafionez cu ceilalli membri ai gru-
interpersona-
pului.
15 Iegire
- 24. Grupul mi-a oferit oporhmitatea 27f
de a mi apropia de alfi oameni.
25. Si elaborez dificultAlile pe care JJ1
Ie-am avut cu un anumit membru
din grup.
26. Doctorul mi-a sugerat sau m-a 27-t
sf6tuit se fac ceva.
27. Membrii gmpului mi-au sugerat
sau m-au sfetuit sd fac ceva.
28. Membrii grupului mi-au spus ce 56
si fac.
6. Chidarea
29. Cineva din grup mi-a dat suges- 487
tii precise cu privire la o problemd
de viafd.
30. Membrii grupului m-au sfdtuit 527
sd md port diferit cu o persoane im-
portantd din viala mea.

to2 l.yln D. Yalom (cu l\,lo[n Levcz) - T]8tat dG pslhoteraple dG grup


Ordinea rangului (cu cdt
este mai mic numdrul,
cu atat este mai mare
valoarea acordati
itemului de cahe client)

31. Sd-mi iau o piate de Pe suflet. 317


32. Si exprim sentimente Pozitive 5T
sau ne8ative fala de alfi membri.
33. Sd exprim sentimente Pozitive 187
sau negative fa96 de liderul gruPu-
7. Catharsis
lui.
34. Si invif cum si-mi exprim sen- 4
timentele.
35. Si fiu capabil si spun ce md de- 2
ranjeazd in loc si |in in mine.

36.Si incerc sd fiu ca o Persoane 58


din grup mai bine adaptati decAt
mine.
37. Si vdd ci ceilal;i pot dezvdlui 8

lucruri stAnienitoare, sd-mi asum


riscul gi si beneficiez de faptul cd
8. Identifica-
m-au ajutat si fac la fel.
rea 59
38. Si adopt manierele 9i stilul altor
membri ai grupului.
39. Sd-l admir pe teraPeut 9i sa me 57
comport ca el.
40. Si gisesc in grup pe cineva Pe 60
care si-l pot copia.

41. intr-un fel, sd fiu in grup a fost 5l


ca gi cum ag fi retrAit gi inteles viala
din familia in care am crescut.
42. Sd fiu in grup m-a aiutat, intr-un 30
fel, sd inleleg vechile probleme din
9. Repunerea
trecut, ramase in suspensie, cu Pi-
in sceni a fa-
rintii mei, cu fratii, surorile Fi alte
miliei
persoane importante.
43. intr-un fel, sd fiu in grup a fost 41
ca gi cum ag fi fost intr-o familie, nu-
mai cd, de data asta, era o familie
mai inlelegitoare, care me accePta.

4. Factodl ierap€utlcl: o Intograre 103


Ordinea rangului (c,t cii
este mai mic numirul,
cu atat este mai mare
valoarea acordatd
itemului de cike client)
tl4. Sd fiu in grup m-a aiutat se in- .157

feleg cum am crescut in familia


mea.
45. Crupul a fost ceva asemenitor 487
familiei mele
- unii membri sau te-
rapeugii fiind ca gi pirinfii mei, iar
ceilalfi ca gi cum mi-ar fi fost rude.
Prin experienfa din grup mi-am in-
feles relafiile trecute cu perinlii gi
rudele (fra fi, surori etc.).

46. Si invrit ce poate si imi placd 15


sau sA-mi displacd o persoani din
motive ce pot avea pulin de-a face
cu persoana 9i mai mult cu dificul-
tetile 9i experienlele cu alfl oameni
din trecutul meu.
47. Sd aflu de ce gindesc i simt in- 117
h-un anumit fel (sd aflu unele cau-
ze gi surse ale problemelor mele).
48. Sd descopdr ti se accept perfi
i0. ingelege-
din mine insumi, anterior necunos-
rea de sine
cute sau inacceptabile.
49. Si aflu ci reactionez nerealist 207
(cu sentimente care aparfin unor pe-
rioade anterioare din viala mea) la
unii oameni sau in anumite situafii.
50.Si descopir ci modul ir care md 50
simt ti me comport astizi este legat
de copilaria gi dezvoltarea mea
(existi motive in viata mea timpu-
rie pentru care sunt aga cum sunt).

51. M-a insuflelit sd vid ci ceilal;i 127


11. Inocula- fac progrese.
rea speranlei 52. Sd gtiu cd allii 9i-au rezolvat pro- 37r
bleme similare cu ale mele.

104 lrvln D. Yalom (cu l\4olin Leszcz) - Tratat de pslhote.apie de glup


Ordinea rangului (crt cdt
este mai mic numdrul,
cu atAt este mai mare
valoarea acordati
itemului de cdtre client)

53. Sd vid
cum al;ii rezolvd Proble-
me similare cu ale mele.
54. Sd vid cd starea altor membri 27r
din gmp se imbuneteteite mia dat
curaj.
55. Sd gtiu ci grupul a aiutat alfii cu 457
probleme ca ale mele mi-a dat curaj.

12. Factori 56. Sd recunosc cd viala este uneorr


existengiali incorectd 9i nedreaPtd.
57. Sd recunosc cd, in cele din urmi, 427
unele dureri ale vielii ti moartea nu
pot fi evitate.
58. Si recunosc ci, indiferent c6t de 237
aproape sunt de alli oameru, tot sin-
gur trebuie sd infrunt viala.
59. S,i mi confrunt cu Problemele 237
fundamentale ale viegii gi mo$ii 9i,
astfel, sd-mi triiesc viala mai onest
9i sd fiu mai pufin prins in triviali-
t6F.
60.Si invdf ci, in cele din urmi, tre- 5T
buie si-mi asum responsabilitatea
pentru felul in care triiesc, indife-
rent catl ghidare gi cat suPort Pri-
mesc de 1a ceilal;i.

Dupd Q-sort, care a luat intre treizeci 9i patruzeci de minute, fiecare subiect
a fost intervievat timp de o ori de trei cercetitori. Au fost revizuite motivele

descrigi cu propriile cuvinte).

Rezultate
Un Qsort de gaizeci de itemi, gapte gnrpiri, doudzeci de subiec$ duce la date
complexe. Poate cd cea mai ugoard cale de a lua in considerarc rezultatele este o

4. Factorli t€lapouticl: o lntegrare


simpli ordonare dupi rang a celor gaizeci de itemi (la care se ajunge prin insu_
marea rangurilor pozitiilor din gmpiri pentru fiecare item). Sd ne intoarcem
din
nou Ia Tabelul4.1. Numirul care urmeazd fiecdrui item reprezintd ordinul ran_
gului. Astfel, in medie, iremul 48 (Sd dncopdr gi sd accept pdrti d.in mine.insumi
an_
terbr necunoscute sau inacceptabile) a fost considerat de cetre subiecfi cel mai
im_
portant factor terapeutic, itemul 38 (Sd adopt manierele si stilul altor membri ai
grupului), cel nai pu;in important factor terapeutic aga mai departe.
Ai
Cei zece itemi pe care subiecfii i-au considerat cei mai folositori au fost, in
ordinea importanfei:

1. Sd descopdr gi sd accept pdrfi din mine insumi anterior necunoscute sau


inacceptabile.
2. Sd fiu capabil
sd spun ce md deranjeazd in loc sd
fin in mine.
3. Ceilalfi membri mi-au spus onest ce cred despre mine.
4. Sa invdt se-mi exprim sentimentele.
5. Grupul m-a invetat ce hp de impresie fac altora.
6. Sd exprim sentimente pozitive gi/sau negative fafi de un alt
membru.
7. Si invif ci, in d-mi asum responsabilitatea pentru
felul in care hiiesc,
,i cat suport primesc de la ceilalfi.
8. Str aflu cum ii
9. Sd vdd ci ceilalli pot dezvilui lucruri stAnienitoare gi si_mi asum
riscul
pi sd beneficiez de faptul cd m-au ajutat sd fac la fel.
10. Sd simt o mai mare incredere fald de gmp
9i fa;d de alfi oameni.

Observafi ci gapte dintre primii opt itemi reprezinti o anumitd formd


de

Adminisharea gi scorarea unui e-sort de gaizeci de itemi sunt at6t de labo_


rioase, incAt, ulterior, cei mai mulfi cercetetori au utilizat o versiune abrevia_
td in general, una care cere unui subiect si ordoneze
-
sprezece categorii
dupd rang cele doud_
de factori terapeutici, gi nu cei gaizeci de itemi hdividuali.
Cu toate acestea, patru studii care au repetat e-sort pentru gaizeci de itemi
au
raportat rezultate similare.ls
Dacd analizdm cele doudsprezece categorii generale,* descoperim
urmdtoa_
rea ordine a rangurilor in funclie de importanld:

' i sunt utilizate numai pentnr analizi gi interpretare. Bineinleles,


categorii ii aveau de_a face numai cu cei gaizeci de itemi in ordi_
categorii a fost obfinut prin insumatea rangului mediu al fiectrrui

lrvln D. Yalon (cu l\,4olin Leszcz) - T.atat de pslhoteraple de grup


1. hvetare interpersonah intrare
-
2. Catharsis
3. Coeziune
4. in;elegere de sine
5. invi;are interpersonali iegire
-
5. Factori existenfiali
7. Universalitate
8. Inocularea speranlei
9. Alkuism
10. Repunerea in scend a familiei
11. Ghidare
12. Identificare*

Un numdr de studri-replicd au descris factorii terapeutici selectafi de pacienfi


nespitalizali aflati in terapie de gmp.16 Aceste studii se aflA intr-un acord puter-
nic; factorii terapeutici alegi cel mai des sunt catharsisul, infelegerea de sine gi
inveFrea interpersonali-inhare, urmafi, la mici distanfi, de coeziune gi univer-
salitate. Acelagi trio al celor mai folositori factori teraPeutici (invaFre interPer-
sonali-intrare, catharsis gi inlelegere de sine) a fost raportat de studii asupra gn.l-
purilor de dezvoltare personald.lT Un cercetator sugereaztr cA factorii teraPeutici
intre in trci clusteri principali: factorul re-moralizare (clusterul speranfei, univer-
salitifri 9i acceptdrii), factorul dezviluire de sine (autodezvdluire gi catharsis) 9i
factorul activitelii psihologice specifice (invetare interPersonali gi inlelegere de
sine).t8 4a"r.,- .r,rsterizare se aseamini analizei factoriale**a factorilor terape-
utici colectafi din shrdii asupra gn:purilor experienfiale din American Group
Psychotherapy Association lnstitute, ce sugereazi ci factorii teraPeutici de gruP
intre in trei categorii principale: factorii iniliali de apartenen;i gi re-moralizare,
comuni tuturor Brupurilor de terapie; factorii de ghidare gi instruire ti factorii
de dezvoltare a aptitudinilor specifice. in ciuda terminologiei djferite, aceste doud
aborddri sugereazi ci factorii terapeutici din grup constau in mecanisme uni-
versale, mecanisme de mediere gi mecanisme specifice de schimbare.le
Care factori terapeutici sunt cel mai pufin valorizafi? Toate shrdiile grupu-
rilor de terapie gi grupurilor de dezvoltare personald raPorteaze aceleagi re-
zultate: punerea in scend a familiei, ghidarea gi identificarea. Toate aceste re-
zultate sugereaze ca, in aceste grupuri de terapie, nucleul definitoriu al

item din ea. Unii cercetrtori au utilizat versiuni prescurtate ale chestionamlui factorilor tera-
peutici carc cereau clienlilor s{ ordoneze categoriile dupi rang. Cele doue aborddri cer subiec-
tului sd indeplineasce sarcini diferite 9i este dificil de evaluat con8ruenla celor doue abordtrri
* ln luarea in considerare a acestor rczultate, trebuie se pfuktrm in minte faPtul ctr sarcina su-
biecfului era o sortarc fotattr, ceea ce insearnne ctr itemii cale au rangul cel mai mic nu sunt
in mod necesar cei mai neimportanfi, ci sunt doar mai pufin imPortanli decat ceilalti.
*' Analiza factoriale esE o metodi sta6sticA ce identifice cel mai mic nlrmlr de constructe iPo-
tetice necesare pentru a explica cel mai mare grad de consistenld intr-un set de date. Este o
cale de a comprima mari canhteli de date intr-o truPare de date rcduse, dar comPatibilS con_
ceptual fi practic.

4. Factorll teiapeutici: o lntegrare


procesului terapeutic este o interacfiune interpersonald autoreflexivd, hcirca-
ti afectiv, desfiguratd intr-un cadru suportiv, de incredere.2o Comparafiile din-
tre factorii terapeutici din terapia de grup pi cei din terapia individuald au sub-
liniat aceste descoperiri2l gi au susfinut importanla conceptelor de bazi pe care
le-am discutat in capitolul 2: importanla experienlei emofionale corective gi
concep}ia cd focalizarea terapeuticd pe aici-gi-acum e alcatuite dintr-o compo-
nente de trdire, experimentare ti o componenti cognitivd.

in urmdtoarea secliune voi incorpora aceste rezultate ale cerceterilor intr-o


analizi mai detaliatd a intrebdrilor puse la inceputul acestui capitol cu privire
la interrelafionarea gi forla comparativa a factorilor terapeutici. Relineli cd
aceste rezultate apar;in unui anumit tip de grup de terapie: un grlp pe bazi
interacgionali, cu scopul ambifios al eliberdrii de simptom gi al schimbirii com-
portamentului gi caracterului. Mai tArziu, in acest capitol, voi prezenta anumi-
te dovezi cd alte grupuri, cu obiective diferite gi o durati mai scurta, pot ex-
trage beneficii din diferifi clusteri de factori terapeutici.

Catharsisul
Catharsisul a ocupat intotdeauna un loc important in procesul terapeutic,
degi argumentul din spatele utilizdrii sale a trecut printr-o metamorfozd. Timp
de secole, cei care sufereau au fost indemnafi sd se curefe de rdul excesiv, de
spiritele rele gi toxinele infecfioase (cuv6ntul derivi din grecescul ,,a curi;a").
De Ia aparigia tratatului lui Breuer gi Freud din 1895 despre tratamentul iste-
riei,z mul;i terapeuti au incercat si ajute clienfii si scape de afectele reprima-
te, inibugite. Freud gi, ulterior, toli psihoterapeufii de orientare dinamice au
invdlal cd nu este suficient catharsisuL PAni Ia urmd, avem descdrcdri emogiona-
le pe tot parcursul viefii, uneori unele foarte intense, firi ca ele sd conduci la
schimbare.
Datele susyin aceasti concluzie. Degi studiile evaluirii factorilor terapeutici
de cihe clienf indice importan a catharsisului, cercetArile sugereazi, de aseme-
nea, importante limite. Sudiul realizat de Lieberman, Yalom gi Miles ilustreazd
putemic limiErile catharsisului per se.23 Autorii au cerut celor 210 membri ai urui
grup de intAlnire de treizeci de ore si descrie cel mai important incident care a
avut loc pe durata gmpului. Triirea gi exprimarea sentimentelor (atat pozitive,
cat gi negative) au fost indicate frecvent. Insd acest incidmt critic nu a fost legat de
rezultltele pozitiae ale grupului: tttcidentele de tip catharsis erau indicate cu aceeagi
probabilitate atat de membrii cu rezultate bune, cAt gi de membrii cu rezultate
slabe in gnrp. Catharsisul avea legdture cu rezrlJtatele; era necesar, dar insufciefi.
intr-adevdr, in cazul membrilor care au indicat numai catharsisul, exista o mai
mare probabilitate ca ei sd fi avut o experienle negadve in gn-rp. Profilul carac-
teristic al celor care au invdlat mult din grup era alcdtuit d in catharsb plus o anu-
fiitd fornt de tnadlare cognitiad. Abibtatea de a reflecta la propria experienfe emc
fionald este o componentd esenliali a procesului de schimbare.l

lrrln D. Yalom (cu i.rolin Leszcz) - Tratat de psihoteraple dc grup


in shrdiile Qsort ale factorilor terapeutici, cei doi itemi cu cel mai inalt rang,
caracteristici categoriei catharsisului, sunt itemul 34 (Sd inad! cum sd-mi exprim
sentimentele) 9i itemul 35 (Sd t'iu capabil sd spun ce md dennieazd). Ambii itemi
implici gi altceva decit simpla ventilare li abreacfie. Ei conoteaza un sentiment
de eliberare gi de achizifionare a unor deprinderi Pentru mai tarziu. Alt item
al catharsisului ales frecvent este itemul 32 (Sd exprim sentimente neSltioe
-
Fi/sau pozitiae fald de un alt membru) -, care indici
rolul catharsisului in proce-
sul interpersonal aflat in desfdgurare. Itemul 31 care exprimd cel mai mult sen-
sul simplei ventil dri (Sd dau jos o poaard de pe uneri) n) a Primit un rang inalt
din partea membrilor grupului.2a
Interviurile desfdgurate cu clienfi.i Pentru a investiSa motivele selectdrii ite-
milor confirmd aceaste perspectivi. Catharsisul eta vezut ca o parte a unui pro-
ces interpersonal; rrrneni niciodatd nu obfine un beneficiu durabil din ventilarea

sentimentelor intr-o camerd goali. in plus, ata cum am discutat in capitolul 3,


catharsisul este shans relalionat cu coeziunea. Catharsisul este mai folositor
dupd ce s-au format legiturile suPortive it:l grup; cu alte cuvinte, catharsisul
este valorizat mai tdrziu pe parcursul gnrpului, nu inifial.D Reciproc, exprima-
rea emoliilor puternice cregte coeziunea: membrii care exPrime sentimente Pu-
ternice unul fald de altul gi lucreazd onest cu aceste sentimente vor dezvolta
strAnse legdturi mutuale. in grupurile de clienfi care se confrunte cu Pierderea
unei persoane apropiate, cercet6torii au descoperit cd exprimarea afectului po-
zitiv era asociatd cu rezultate Pozitive ale terapiei. Pe de alta Parte, exprimarea
afectului negativ era terapeuticd numai atunci cAnd apirea in contextul unor
incercdri autentice ale clientului de a se hlelege pe sine iruugi sau pe alfi membri
din 9rup.26
Exprimarea emofionali este direct legate de sPeranli 9i de sentimentul efi-
cienlei personale. Dezvdluirea emofionali este legatd 9i de abilitatea de gestio-
nare a dificulteflor: articularea propriilor nevoi Permite unei persoane gi ce-
1or din mediul siu sd rdspundd productiv provocdrilor viegii. Femeile cu cancer
de sAn care igi exprimd emofiile ating un nivel al calitelii vietii mult mai ridi-
cat decit cele care evite gi rePrime suferinla.2T Bdrbalii cu HfV pozitiv care au
pierdut recent o persoanl aProPiati 9i care sunt capabili sd-gi exprime emoli-
ile, sd sufere gi si gdseasci un sens h pierdere menlin o funclionare imuni
semnificativ mai inalti gi [eiesc mai mult decAt cei care minimizeazi suferin-
,a Fi evite procesul de doliu.2s
RezumAnd, exprimarea deschisd a afectului este vitald pentru procesul te-
rapeutic de grup; in absenfa sa, EmPul va degenera intr-un exerciliu academic
steril. insd este doar o Parte a procesului ti trebuie completati de ceilal;i fac-
tori. Un punct final: intensitatea exprimdrii emoyionale are o mare relativitate
gi nu trebuie apreciatd din perspectiva liderului, ci din cea a lumii experienfia-
le a fiecdrui membru. O exprimare aParent mute a emotiei, Pentru un individ
foarte refinut, poate sa rePrezinte un eveniment de o intensitate deosebitd. in
multe situaiii am auzit studenli care, urmdrind o inregistrare video a unei

4. Factodi terapeutici: o lntegrale


intAlniri de grup, derriau gedinfa fiind seaci 9i plictisitoare, in timp ce mem-
ca
brii traiserd gedinfa ca fiind intense ti putemic incdrcatd afectiv

inlelegerea de sine
Q-sort-ul factorilor terapeutici a subliniat, de asemenea, rolul important al
componentei intelectuale in procesul terapeutic. Din cele doudsprezece cate-
gorii, cele doud privind sarcina intelectuali in terapie (invdlarea interpersona-
ld-inhare pi infelegerea de sine) au un rang inalt. Inudlarea interpersonald-intrare,
discutati intr-o anumiti mdsurd in capitolul 2, se referi la faptul ci individul
afle cum este perceput de ceilalfi oameni. Este primul pas crucial in secvenga
terapeuticd a factorului invifare interpersonali.
Categoria inyelegere de sine este mai problematici. A fost construite pentru
a permite investigarea importantei inlituririi refulerii
Fi inlelegerii intelectu-
ale a relafiei dintre trecut $i prezent (infelegere geneticd). Sd ne intoarcem la
tabelul 4.1 9i si examinim cei cinci itemi ai categoriei ,,inlelegere de sine,,.
Este clar ce aceasta categorie este inconsistentd, conlinand cdteva elemente
foarte diferite. Existd o slabi corelalie intre itemi, unii fiind inalt valorizafi de
membrii terapiei de grup, allii mult mai pufin. Itemul 48, Sd descopdr gi sd ac-
cept pdrli din mine insumi, anterior necunoscute pi neacceptate, este itemul cel mai
valorizat dintre cei taizeci de itemi. Doi itemi (46 9i 42) privind in;elegerea ca-
uzelor problemelor Fi recunoatterea existenrei distorsiunilor interpersonale
sunt, de asemenea, inalt valorizayi. ltemul care se referd cel mai explicit la in-
|elegerea geneticd, itemul 50, este considerat de micd valoare de clienfii tera-
piei de grup.
Aceste descoperiri au fost coroborate cu alte cercetiri. Un sfudiu a repetat
analiza Q-sort a factorilor t€rapeutici gi, pe baza analizei factoriale, a subdiv!
zat infelegerea irL doud categorii: infelegerea de sine 9i infelegerea genetici.
Egantionul format din gaptezeci ti doi de membri a acordat inlelegerii de sine
rangul patru din paisprezece factori, iar intelegerii genetice rangul opt.2e Un
alt studiu a aiuns la concluzia ci, in producerea unor rezultate pozitive ale te-
rapiei, interpretdrile genetice au fost semnificativ mai pufin eficiente decAt
feedback-ul in aici-9i-acum. Clienfii indicau un beneficiu redus al interpretdri-
lor genetice, gi, mai ales, considerau eforturile liderilor in aceastd privinli ca
fiind neproductive. Comembrii erau mult mai eficien;i: eforturile lor de a lega
prezentul de trecut confineau mai pulin jargon gi erau legate mai direct de ex-
perienla imediati decAt expLicafiite terapeufilor, mai conceptualizate, mai pulin
,,teale" .n
CAnd am intervievat subiecfii care au participat la studiul nostru pentru a
afla mai multe despre semnificagia alegerilor ficute, am descoperit ca cel mai
popular item
- 48, Sd descopdr fi sd lccept pdrli din mine insumi, anterior necu-
- avea implicafii specifice pentru membrii grupului.
noscute sau neacceptate
Cel mai des, ei descopereau arii pozitiae drn ei ingigi: abilitatea de a avea griji
de altcineva, de a relaliona mai strAns cu ceilalfi, de a trii compasiunea.

lrvln D. YaloD (cu fi,lolin Leszcz) - T.atat de pslhoto]apie de grup


O leclie importanti, ce trebuie invilate. Psihoterapia, mai ales in concep-

rualzaille nait'e/ populaflzate sau timpufli, este tlAzuta prea des ca rnvesti-
galia unui detectiv ca o excavare sau o dezgolire. Rogers, Homey, Maslow
gi, de asemenea, clienlii nogtri ne reamintesc ci terapia este gi o explorare ori-
zontald 9i orientati in sus; siparea sau excavarea poate descoperi bogdliile 9i
comorile noastre, ca 9i aspectele ru9inoase, inspiimAntitoare sau primitive
din noi in9ine.3r Clienfii nogtri doresc si fie eliberafi de convingerile patoge-
ne; ei caute se se dezvolte personal gi si dobAndeascd control asuPra ProPriei
vieti. Pe mesure ce obfin acces deplin la ei ingigi, devin mai curajogi gi le creg-
te sentimentul de a define propria persoani. Psihoterapia a hecut dincolo de
accentul pe eradicarea ,,patologicului" gi lintegte acum citre cregterea amplo-
rii emoliilor 9i cognifilor pozitive ale clientului. O abordare a terapiei de grup
ce incurajeazd membrii si creeze gi str se situeze intr-un mediu putemic, atent
la nevoile personale, reprezintd o abordare eficiente a acestor obiective con-
temporane.t32
Astfel, una dintre cdile prin care infelegerea de sine promoveazd schirnba-
rea este incuraiarea indivizilor sd recunoasci, sa integreze gi sd exprime liber
pirfi anterior intunecate din ei ingigi. CAnd negim sau inibugim pirfi din noi
ingine, pldtim un prel mare: avem un sentiment profund, amorf, de reskicfio-
nare; slrntem constant in gardd, suntem deseori deranjafi gi nedumerili de im-
pulsuri inteme, dat aparcnt, exteme, care i9i cer exprimarea. CAnd suntem ca-
pabili sd recuperim aceste pirli negate, hiim o stare de intregire pi un
sentiment de eliberare.
PAni aici, toate bune. Dar ce se poate spune despre celelalte componente
ale sarcinii intelectuale? De exemplu, cum duce la schimbarea terapeuticd ite-
mul Sd inadl de ce simt gi gindesc intr-un anumit fel, care a oblrnut un loc inalt in
ierarhie?
Mai intAi, trebuie sd recunoagtem ci, in intreprinderea psihoterapeutici,
existd o nevoie urgenta de inlelegere intelectuald, o nevoie care vine atAt de la
client, cat 9i de la terapeut. Ciutarea infelegerii are ridicini adinci. Maslow,
intr-un tratat despre motivagie, a sugerat ca fiinlele umane au nevoi cognitive,
care sunt la fel de bazale ca gi nevoia de siguran;d, de iubire gi de stimd de
sine.33 Cei mai mulgi copii sunt excesiv de curiogi; de fapt, ne ingrijorim dac6
unui copil ii lipsegte curiozitatea fale de mediu. Cercetitori carc au studiat pri-
matele au identificat, de asemenea, niveluri inalte ale curiozitifii: maimulele
aflate inh-o cameri vor face eforturi deosebite pentru privilegiul de a fi capa-
bile se priveasca pe fereastre pentru a vedea afard; de asemenea, vor munci
din greu, perseverent pentru a rezolva un puzzle, fdrd nici o alti recompensd
decat satisfaclia inerenti in rezolvarea acelui puzzle.
in mod analog, ctienlii nogtri cauta automat se infeleage iar terapeutul,
prefuind ceutarea intelectuah, li se aleturi. Deseori pare at6t de natural in-
cdt pierdem din vedere raliunea de a fi a terapiei. PAnd la urmd, obiectul te-
rapiei este schimbarea, nu inlelegerea de sine. Sau este infelegerea de sine?

4. Factodl t€rapeutlcl: o lntegra.e


Sunt sinonime cele doud? Orice tip de inlelegere de sine conduce automat la
schimbare? Sau ciutarea infelegerii de sine este doar un exercitiu pentru
clienfi gi terapeuli, interesant, atregtrtor, rezonabil, servind, ca mortarul, drept
liant intre cei doi, in timp ce altceva
- ,,relagia" - se dezvoltd. Poate cA re-
lalia este adeverata for|tr a schimbdrii in terapie. De fapt, existe dovezi nota-
bile potrivit cirora o relafie suportive inh-o terapie noninterpretative poate
produce schimbiri substanfiale in comportamentul interpersonal.3a Este mult
mai ugor sd pui aceste intrebdri decat se le respunzi. Voi prezenta aici unele
puncte preliminare 9i, in capitolul 5, dupi prezentarea unui material despre
sarcina interpretativd gi tehnicile terapeutului, voi incerca sd prezint o tezi
coerenti.
Daci examinim motivele din spatele curiozitefii noastre gi inclinaliei de a
ne explora mediul, aruncim o anumiti lumine asupra procesului schimbirii.
Aceste motive incltd efectiaitatea (dorinla de putere gi d,e d,ominare), siguranla
(dorinfa de a face inofensiv necunoscutul prin in;elegere) gi cunoarterea purd
(dorinfa de cunoagtere $i explicare in sine).3s Un locatar care exploreazd un zgo-
mot misterios 9i insp{imAntitor din casi; studentul care, pentru prima dati,
privette printr-un microscop gi trdiegte entuziasmul inlelegerii stmcturii unei
aripi de insecti; alchimistul medieval sau exploratorul din Lumea Noud care
investigheazi regiuni necartografiate gi interzise
- tofi igi primesc recompen-
sele corespunzatoare: situranta, sentimentul competenlei ti satisfacfiei persG.
nale gi puterea deghizati in cunoagtere sau bogdfie.
Dhtre aceste motive, cel mai pufin relevant pentru procesul schimbdrii este
cunoatterea puri. Firi indoiale, cunoatterea de dragul cunoagterii a propul-
sat intotdeauna fiinla umane. Ispita interzisului este un motiv extraordinar,
popular gi prezent pretutindeni in literatura populari, de la istoria lui Adam
gi Eva pAnd la saga lui Tom cel Curios. Prin urmare, nu este surprinzetor ca
dorinla de cunoagtere sa inhe in arena psihoterapeutici. insd existi pufine do-
vezi conform cdrora cunoagterea de dragul cunoagterii conduce Ia schimbare.
Dar dorinfele de siguran!tr 9i dominare joacd un rol important gi evident in
psihoterapie. Insd, bineinfeles, aga cum White a argumentat competent, existi
o strAnsi ingeminare intre ele.36 Neexplicatul
mantitor
- mai ales neexplicatul inspii-
nu poate fi tolerat pentru mult timp. Toate culturile, fie printr-o
-
explicalie gtiingifici, fie prinh-o explicalie religioasd, incearcd sd geseasci o
semnificafie pentru situaliile haotice gi ameninldtoare din mediul social 9i fi-
zic ai pentru insiti natura existenlei. Una dintre metodele noastre principale
de control este prin intermediul limbajului. Sd numim forlele haotice, turbu-
lente ne oferi un sentiment de dominare sau control. in situafia psihoterape-
uticd, informagia descregte anxietatea prin inldturarea ambiguitdfii. Existd do-
vezi din cercetare care suslin aceasti observafie.3T
intdmptdtor, 9i contrariul este adevdrat: anxietatea crette ambiguitatea prin
distorsionarea acuitifii perceptive. Subiecfii anxiogi prezinte distorsiuni tulbu-
rate ale percepfiei vizuale; ei sunt mai pufin capabili si perceapi gi sd analize-

lMn D. Yalom (cu Molin Leszcz) - T?atat de pslhotcraplo de tnp


ze stimuli vizuali rapizi Fi sunt mai len;i in completarea 9i recunoa9terea ima-
ginilor incomplete inh-un cadru experimental controlat.$ ExcePtand situatia
in care lumea poate fi ordonate cognitiv in celelalte situafii poate fi exPerimen-
tati o anxietate care, daca este severe, interfereaze cu aparatul perceptiv. Ast-
fel, arxietatea aduce anxietate: perplexitatea ulterioard gi cunoagterea deschi-
si sau subliminali a distorsiunii perceptive devin o surse secundarA puternici
de anxietate.3e
in psihoterapie, clienlii sunt incurajali enorm de credinla cd lumea lor in-
terioari haoticd, suferin;a gi relafiile interpersonale torturante sunt toate expli-
cabile 9i, astfel, guvemabile. De fapt, Maslow vede cregterea cunoagterii ca
avand efecte transformative cu mult dincolo de ariile siguranfei, reducerii an-
xietaFi gi dominerii. El vede boala psihici drept o hrlburare cauzati de un de-
ficit de cunoagterc.o Pe aceasti cale, el susfine declarafia moral-filosofici con-
form cireia dacd cunoagtem binele vom acliona intotdeauna pentru bine. Din
aceasta rezulte ce, daci cunoagtem ceea ce este fundamental bun pentru noi,
vom acliona pentru a obline ce este mai bun pentru noi.{l*
De asemenea, terapeufii sunt mai pufin anxiogi dacd, atunci cand sunt con-
fruntagi cu o mare suferinld 9i un material haotic, voluminos, pot crede intr-un
set de principii care vor permite o explicagie ordonati. Frecvent, in fala unor
dovezi pronunrat conhadictorii
- uneori, in cazul clinicienilor<ercetitori, chiar
dovezi care au aptrrut din propriile investigafii
-, terapeufii se vor agila cu
tenacitate de un anumit sistem. Degi o astfel de tenacitate a credinlelor poate
aduce multe dezavantaje, ea indeplinegte o funclie valoroasd: permite terape-
utului si-gi pistreze calmul in fala putemicelor emofii care se declangeazi in
transf er-contratransfer
Din cele spuse mai sus, pufine sunt controversate. Cunoagterea de sine ne
permite se intetrem toate parfile din noi ingine, descrette ambi8uitatea, per-
mite un sentiment de eficienld gi dominare gi ne permite sd acfionim in acord
cu propriile interese. O schemi explicativi permite, de asemenea, generaliza-
rea gi transferarea invilirii din cadrul terapiei la situalii noi din lumea de
afari.
Marile controverse apar atunci cAnd discutdm nu procesul, scopul sau efec-
tele explicafiei, ci conlinutul explicafei. Aga cum sper sd clarific in capitolul 6,
cred cd aceste controverse sunt irelevante. Atunci cand ne concenEem asupra
schimbirii, 9i nu inlelegerii de sine ca scop ultim, nu putem concluziona de-
a
cAt ci o explicagie este corcctd atunci cAnd conduce la schimbare. Rezultatul fi-
nal comun al tuturor eforturilor noastre intelectuale in terapie este schimba-
rea. Fiecare act de clarificare, explicare sau interpretare al terapeutului este
destinat, in cele din urmi, si acfioneze ca o pArghie asupra dorinlei de schim-
bare a clientului.

* CerEeteri recente asupra rispunsului uman la stres 9i a impactului expunerii la evenimente


potenlial kaumatice demonstreazi ci gSsirea unui sent descoperirea unei s€mnificalii a pro-
priei experienle de viatl reduc s€mnele psihologice ti fiziologice ale stresului.

4. Factorll terapeutlcl: o l[te8]are


Comportame ul imitatiu (ldentit'icarea)
Participanfii la terapia de grup coteaze comportamentul imitativ printre cei
mai pufin folositori factori terapeutici. Totugi, in interviurile finale, am aflat cd
cei cinci itemi din aceasti categorie par si se fi apropiat numai de un anumit
sector al acestei modalitifi terapeutice (vezi tabelul4.l). Ei nu au reugit si facd
distinclia intre imitafie, care, aparent, are o valoare reshanse pentru clienfi, ti
achizigionarea unor stiluri gi strategii generale de comportament care pot avea
o valoare considerabild. Pentru cliengi, imitafia congtienta este un concept de-
osebit de nepopular ca modalitate terapeuticd, pentru cd sugereazd o pierdere
a individualitdlii teama fundamentale a multor participan;i la grup.
-
Pe de alti parte, clienfri pot dob6ndi de la alfii o shategie generali care poa-
te fi utilizate in diferite situalii personale. Membrii gmpurilor pentru pacienli
cu boli somatice beneficiazd deseori din a vedea cum alfi membri gestioneazi
eficient o problemi comund.a2 De asemenea, acest proces funcfioneaze atat la
niveluri deschise, cAt gi la niveluri mai subtile. Clienfii pot incepe si abordeze
problemele luind in considerare, congtient sau inconttient, ce ar face sau ce ar
gdndi un alt membru sau terapeutul in aceeagi situafie. Dace terapeutul este
tolerant sau flexibil, atunci clienlii pot adopta, de asemenea, aceste trdsaturi.
Daci terapeutul se autodezvdluie gi igi accepti limitdrile, fdrd a deveni nesigur
sau defensiv, atunci clientii sunt mult mai apfl sA-gi accepte neajunsurile per-
sonale.a3 Membrii grupului adopti hd$turile 9i stilul terapeutului, dar, une-
ori, ei pot asimila Fi sistemul complex de valori al terapeutului.a
Inifial, comportamentul imitativ este, in parte, o incercare de a obgine apro-
barea, dar nu se opregte aici. Clienlii mai pulin afectali igi pastreaze testarea
realitalii gi flexibilitatea gi realizeazi curAnd cd schimbdrile din comportamen-
tul lor duc Ia o mai mare acceptare de cdtre ceilalgi. Aceasti acceptare crescu-
ti poate acfiona, apoi, penku a schimba concepfia despre sine gi stima de sine
in maniera descrisd in capitolul 3, iniliindu-se o spirali a adaptdrii. De aseme-
nea, este posibil ca un individ sd se identifice cu aspecte care aparlin mai mul-
tor persoane, rezultAnd un amalgam. Degi sunt imitate pdrfi din ceilalfi, amal-
gamul reprezintd o sintezi creativd, o identitate individualiste inalt inovatoare.
Ce se poate spune despre terapia ca spectator? Este posibil ca membrii si
poate invela mult din observarea solufiilor la care au ajuns algii cu probleme
similare? Nu am indoieli ci astfel de invdlare are loc in grupul de terapie. Fie-
care terapeut de grup cu experienle are cel pufin o istorie a unui membru care
a venit retulat Ia grup luni intregi, pini la sfArgit, era extrem de inactiv, dar
care, in cele din urm5, a terminat terapia cu mari progrese.
Mi-l aminter clar pe Rod, atat de timid, izolat $i sociofob incat, in viala sa
de adult, nu luase niciodati masa cu cheva. CAnd l-am introdus intr-un grup
cu ritm alert, am fost ingriiorat ce ar putea fi depdgit de situafie. ;i, intr-un anu-
mit sens, a fost. Timp de luni intregi a stat gi a ascultat intr-o uimire tecute, in
timp ce ceilalli membri interacfionau intensiv unii cu alfii. A fost o perioadd
de invdfare asidua pentru Rod: simplul fapt de a fi expus posibilitdfii unei

114 lryln 0. Yalom (cu i.lolin Levcz) - Tratat dc pslhoteraple de grup


interacfiuni intime ia imbogifit viala. Dar apoi lucrurile s-au schimbat! Cru-
pul a inceput si ceari reciprocitate ti a exercitat o mare presiune asupra lui
pentru a participa mai personal la intAlniri. Rod s-a simlit din ce in ce mai in-
confortabil gi, in cele din urmi, cu incuraiarea mea, a decis se pereseasca gru-
pul. Pentru ci lucram la aceeagi universitate, am avut ocazia se me intahesc
cu el de cAteva ori in urmitorii ani ti intotdeauna mi-a spus cAt de imPortant
9i util fusese grupul pentru el. ii aritase o posibilitate, cum se Puteau implica
indivizii intr-o relalie unul cu altul, gi ii oferise un punct de referinfi interior
la care se putea intoarce pentru reasigurare pe misuri ce, trePtat, reugea $ in-
tre in contact cu persoanele din viafa lui.
Clienfii nu invald numai din observarea modului concret in care alfii, ca ei,
lucreazd cu problemele, ci gi din observarea acestui proces. in acest sens, irnita-
rea este un factor terapeutic tranzifional, care permite clien;ilor ca, ulterior, sd se
implice mai mult in alte aspecte ale terapiei. Dovezi in acest sens pot fi gisite in
faphrl cd unu din cei cinci itemi ai comportamenhrlui imita nv (ltemul 37 , Sd add
cd allii pot dezailui lucruri sthnjmitoare, igi pot asuma alte riscuri gi pot bmefcin din
asta m-a ajutat sd t'ac la t'el) a fost cotat ca al oPh. ea (din gaizeci) factor terapeutic
important. Un studiu pe scard largi din Olanda, a ardtat ci membrii gmpului
considerau identificarea ca fiind mai importante in stadiile iniliale ale terapiei,
cdnd membrii incepitori cautii membri seniori cu care si se identifice.as

Repunerea in scmd a familiei


Repunerea in sceni a familiei sau recapitularea corectivi a experienfei din
un factor terapeutic inalt valorizat de mulfi teraPeuli
familia primard
- - nu
e considerat folositor in general de cei mai mulgi membri ai grupului. Popula-
yiile clinice care acordi o mare valoare acestui factor sunt foarte specifice
-
grupuri pentru supraviefuitori de incest6 gi grupuri pentru cei care au comis
un abuz sexual.aT Pentru acegti membri, egecul timpuriu al familiei de a-i pro-
teja 9i ingriji se contureaza ca un subiect imPortant.
Totugi, faptul ce acest factor nu este deseori indicat de cei mai mulli membri
de grup nu trebuie si ne surprindi, deoarece el oPereaze h un nivel de con-
gtientizare diferit de cel al factorilor explicifi, cum ar fi catharsisul sau univer-
salitatea. Repunerea in sceni a familiei devine mai mult o parte a fundalului
general pe care grupul este hiit. Pufini terapeufi vor nega faptul ci familia pri-
mari a fiecirui membru al grupului este o fantomi ornniPrezentd, care ban-
tuie sala de terapie de grup. Evident, experienfa clienfilor in familia lor de ori-
gine va ffiuenla intr-o mare mesuri natura distorsiunilor interpersonale, rolul
pe care ei gil asumi in grup Fi atitudinea fald de liderii grupului.
Pentru mine existd pu;ine indoieli ctr grupul de terapie reincameazi fami-
lia primard. El acfioneazi ca o magind a timpului, aruncAnd clientul cdteva de-
cenii inapoi gi evoc6nd vechi amintiri gi sentimente adAnc intipdrite. De fapt,
acest fenomen reprezinti una dintre sursele majore de putere ale grupului de
terapie. in ultima mea intilnire cu un grup, inainte de despirfirea Pentru un
an sabatic, un client a relatat urmdtorul vis: ,,Tata Pleca intr-o cilitorie lungi.
4. Factorll terapcutlcl: o lntoglare
Eu eram cu un gnrp de oameni. Tata ne-a lisat o barcd de zece metri, dar in
loc si md lase pe mine la cArmi, i-a dat-o unuia dintre prietenii mei gi eram fu-
rios din cauza asta". Nu este locul aici se discut in intretime acest vis. Este su-
ficient si spun ce tatil clientului ptrrdsise familia c6nd clientul era tdndr 9i,
dupi aceea, il lisase si fie tiranizat de un frate mai mare. Clientul a spus cA
era pentru prima dati cind se gAndise la tatdl lui dupd ani buni. Evenimente-
le din grup plecarea mea, Iocul meu luat de un terapeut nou, atracfia clien-
-
tului fafi de coterapeute, resentimentele sale fali de un alt membru domina-
tor din grup toate aclionaseri concertat pentru a trezi amintiri demult
-,
adormite. Clienfii repun in scend, in grup, scenarii vechi din familie 9i, in tera-
pia de grup reugitd, experimenteaze noi comportamente gi se elibereazd de ro-
lurile familiale rigide in care au fost incetugafi mult timp.

Degi cred ce aceste fenomene sunt importante in procesul terapeutic, o alti


intrebare ar fi daci gnrpul hebuie si se focalizeze explicit asupra lor Cred ci nu,
din moment ce acest proces este o parte a pregdtirii inteme, in general silenfioa-
sd, a membrului de grup. fthimbiri majore ale perspectivei asupra trecutului
apar datorite vitalittr|ii activitefii prezente
- nu prin o invocare gi interogare
directi a spiritelor trecutului. A9a cum voi discuta in capitolul 5, existe multe
motive importante pentru menlinerea unei focaliziri anistorice. Sd te concentrezi
nepotrivit pe oameni care nu sunt prczenfi, pe pirinli sau fragi, pe tendinfele oe-
dipiene, pe rivafitaf frateme, pe dorinfe paricide inseamni sd evifi gi sd negi re-
alitatea grupului gi a celorlalli membri ca experienle vie in aici-9i-acum.

Factori existentiali

Categoria factorilor existenliali a fost un g6nd tardiv lmpreund cu colegii


mei, am construit instrumentul Qsort cu ursprezece factori majori. Pirea ex-
celent, precis, dar ceva lipsea. Sentimente importante exprimate atat de clienfi,
cAt gi de terapeuli nu fuseseri reprezentate, astfel incat am addugat un factor
constand din acegti cinci itemi:

1. Si recunosc cA viata este uneori incorecte ti nedreapta.


2. Si recunoasc ci, in cele din urmd, moartea gi unele dureri ale vie;ii nu
pot fi evitate.
3. Si recunosc ci, indiferent cAt de apropiat sunt de alfi oameni, tot singur
trebuie si infrunt viafa.
4. Sd md confrunt cu problemele fundamentale ale vietii gi morfii gi, astfel,
sa-mi trdiesc viala mai onest gi si fiu mai pufin prins in trivialitigi.
5. Si invif cd, in cele din urmd, trebuie si-mi asum responsabilitatea pentru
felul tn care triiesc, indiferent cate ghidar€ 9i cat suport primer de la ceilalgi.

livln 0. Yalon (cu lvolin Levcz) - Tratat dG pslhoteraple de grup


in acest cluster sunt prezente cateva teme problematice: resPonsbilitatea,
izolarea fudamentaH, neprevezutul 9i capriciile existenlei, recunoatterea mor-
talitelii noastre gi consecinlele care decurg de aici cu privire la felul in care
triim. Cum si etichetezi aceasttr catetorie? in cele din urmi, cu oarecare ezi-
tare, am stabilit denumirea de factori existenliali,insemn?nd faptul ce bfi acegti
factori strnt legafi de existenlA de confnmtarea noastra cu condilia uman6
-
o confruntare care ne aduce la cunogtint6 adevdruri existenliale aspre: morta-
-
litatea, libertatea Fi reponsabilitatea de a construi propriul proiect de viald, izo-
larea ce decurge din a fi aruncafi singuri in existenri gi ceutarea unui sens al
viefii, in ciuda faptului ce suntem suficient de nenorocogi penku a fi azvArlili
intr-un univers fdri un sens intrinsec.
Este clar cd itemii existenliali ating corzile sensibile ale clienfiloa 9i mulfi
indici unii dintre cei cinci itemi ca avand o importanfi cruciald pentru ei. De
fapt, intreaga categorie de factori existenfiali este deseori inalt cotate, peste mo-
dalitAlile de schimbare evaluate inalt cum sunt universalitatea, altruismul, re-
capitularea experienlei din familia primari, ghidarea, identificarea gi inocula-
rea speranlei. Itemul 60, Sd inud! cd, in cele din urmd, trebuie sd-mi asum
responsabilitatea pentru t'elul in care trdiesc, indiferent cAfi ghidare Fi cAt suport pri-
mesc de ln ceilalli, a fost cotat al cincilea din cei gaizeci.
Aceleagi descoperiri sunt prezentate de alfi cercetitori. Fiecare proiect care
include o categorie existenliald raporteazl cd subieclii situeazi acea categorie cel pu-
lin in prima jumdtlfe. De exemplu, in unele studii asupra unor grupuri de tera-
pie desfagurate in inchisoare, in spitale de zi, in spitale de psihiatrie gi in gru-
puri de tratament al problemelor generate de alcool, categoria existenfiah este
situate in primii trei factori.s De asemenea, factorii existenfiali sunt centrali in
multe intervenfii curente din terapia de grup pentru pacienfi cu boli somatice
grave.ae Un grup pentru femei in vArstd a agezat pe primul loc factorul exis-
tenlial, ca gi un egantion format din gaizeci gi gase de pacienfi dintr-o secfie de
alcoolici.5l Ceea ce reunegte aceste populafii clinice divergente este conptienti-
zarea limitelor imuabile ale viefii
- limite de timp, putere sau sinetate. Chiar
gi in grupuri conduse de terapeufi care nu conceptualizeazi factorii existen-
|iali ca relevanfi, acegtia sunt inalt valorizagi de membrii grupului.s2
Este important si acorddm atenfie datelor. EvidenL factorii existenliali in
terapie merite o considerafie mult mai mare decit primesc in general. Nu e o
intamplare ce aceastA categorie, introdusi mai tirziu, s-a dovedit a fi atAt de
importanta pentru clienfi. Factorii existenfiali joaci un rol important, dar, tn
mare mesurd, nerecunorut in psihoterapie. Nu exista o gcoald specifici de psi-
hoterapie existentiaE, nici un corp unic acceptat de teorii ti tehnici existenlia-
Ie. Cu toate acestea, o proporgie considerabili de terapeuli americani (Peste
16% intr-un sonda, din 1983 un grup Ia fel de mare precum cel psihanalitic)
considere cA
-
au orientare existengialiste sau ,,existenfialist-umanistd".s3 O Pro-
porlie similari de terapeufi seniori de grup, inclugi intr-un sondai din 1992, au
declarat abordarea existenlial-umanisti ca modelul ce reflecte cel mai bine te-
rapia de grup contemporana.s

4. Factorll terapeutcl: o lnt€grare


Chiar 9i terapeu[i care aderi nominal la alte orientdri sunt deseori surpringi
cAnd privesc mai profund la tehnicile lor gi descoperd ci au orientare existen-
iiale.ss Mulli terapeuFi de orientare psihanalitici, de exemplu, evite interior
sau, in cel mai bun caz, ignore o mare parte din teoria clasica gi considere in-
tahirea autentice client-terapeut ca un element mutativ al terapiei.s
Si refinem ci teoria clasici psihanaliticd se bazeazd explicit pe o viziune
materialisti a naturii umane. Nu este posibil si-l inlelegi pe deplin pe Freud
firl si iei in considerare loialitatea sa fala de gcoala lui Helmholtz, o gcoali
ideologicd ce a dominat cercetarea in Beneral ti pe cea medicald vest-europea-
ni in ultima parte a secolului al XIX-lea.s7 AceastA doctrine susfine ci noi, fi-
inlele umane, suntem exact suma pirfilor noastre. Este determinist, antivita-
list gi materialist (incearci si explice superiorul prin inferior).
Freud nu s-a indeptrrtat niciodate de acest postulat gi implicafiile sale pen-
tru natura umani. Multe dinhe formulirile lui greoaie (de exemplu teoria du-
ali a instinctelor, teoria conservirii gi hansformirii energiei libidinale) erau re-
zultatul neincetatei incercdri de a incadra comportamentul uman in regulile
helmholtziene. Aceasti abordare reprezinti o definilie negativd a abordarii
existenfiale. Daci vd simfifi restricfionafi de modul in care vi definegte, daci
simfifi cd ceva lipsegte, cA suntem mai mult decat o sumi de parfi, cA doctrina
omite unele caracteristici centrale care ne fac oameni fi scopul, res-
- cum ar atunci,
ponsabilitatea, sensibilitatea, voinia, valorile, curajul, spiritul in acel
grad, aveli o sensibilitate existentiali.
-,
Trebuie si fiu atent se nu alunec pe aceste pagini gi si nu glisez intr-o alti
carte Nu este locul aici penku a discuta in profunzime cadrul de referinti exis-
tenfial in terapie. Trimit cititorii interesali catre cartea mea Existential Psycho-
therapyss gi citre celelalte cirfi ale mele care portretizeazi abordarea clinicd in
acfiune, Loues Executioner,se When Nietzsche Wept,a The Gift of Therapy,tt Mom-
ma and the Meaning of Lif62 gi The Schopmhauer Cure .os Pentru moment, este su-
ficient si observim ci terapia existenfali modemi reprezinti o aplica;ie a doud
haditii filosofice contopite. Prima este substantivall: kbensphilosophie (filoso-
fia de viald sau antropologia filosofici); 9i a doua este metodologici: fenome-
nologia, o tradilie mult mai rccente, al carei perinte este Edmund Husserl, care
argumenteaze cd domeniul propriu de studiu al fiin|ei umane este irsigi con-
ptiinfa. Din perspective fenomenologici, intelegerea are loc din interior; de
aceea trebuie se punem intre paranteze lumea naturii 9i sd fim atenfi la expe-
rienta interioare, care este autoarea acelei lumi.
Abordarea terapeutici existenfiali
- cu accenhrl pe care-l
gtientizirii morfii, libertd;ii, izoldrii 9i scopului vie;ii
pune asupra con-
a fost pand recent mult
-
mai acceptabild pentru comunitatea terapeutictr europeand decAt pentru cea
americand. Tradi;ia filosofic6 europeand, granifele geografice gi etnice 9i o mai
mare familiaritate cu limitele, rezboiul, moartea gi incertitudinea existenlei au
favorizat rdspAndirea influenfei existenfialiste. Spiritul american caracterizat
prin expansivitate, optimism, orizonturi nelimitate gi pragmatism a imbrifigat

lrvln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotoraple d€ gnp


pozitivismul itiitific proferat de o metafizici freudiani mecaniciste sau de be-
haviorismul empiric, hiper-rafional (ciudali parteneril).
in timpul ultimelor patru decenii, a existat o dezvoltare majord in psihote-
rapia americand: aparifia a ceea ce a ajuns si fie cunoscute drept a treia for;i
in psihologia americand (dupd psihanaliza freudiani gi behaviorismul watso-
nian). Aceasti for|6, deseori etichetate drept ,,existeniiali" sau ,,umaniste,,, a
avut o influenti enormd asupra practicii terapeutice modeme.
Cu toate acestea, notaF ce am ficut mai mult decat si importem tradilia
existenfiald europeani; am americanizat-o. Astfel, degi sintaxa psihologie uma-
niste este europeand, accentul Noii Lumi este inconfundabil. Europenii se con-
centreaze asupra dimensiunilor tragice ale existenlei, asupra limitelor, asupra
confruntirii Fi confinerii anxietdlii determinate de incertitudine gi nefiinti. Psi-
hologii umanigti americani, pe de alte parte, vorbesc mai pugin despre limite
gi neprevAzut decat despre potenfialitatea umana, mai pufin despre acceptare
decAt despre congtientizare, mai pufin despre anxietate decAt despre experien-
fele de v6rf 9i cele oceanice, mai pufin despre sensul viefii decAt despre auto-
realizare, mai pufin despre apartenenla gi izolare fundamentali decAt despre
Eu{eilalgi 9i intAlnire.
Bheinfeles, atunci c6nd o doctrina fundamentali are un numir de postu-
late 9i accentul fiecdruia este modificat sistematic intr-o direcfie specificd, exis-
td un risc semnificativ de denaturare a dochinei originare. intr-o anumitd mi-
suri, asta s-a ti intamplat, iar anumifi psihologi umanigti au pierdut contactul
cu ridicinile lor existenfialiste gi au imbrifigat un scop monolitic al autoactu-
alizdrii, cu un set asociat de tehnici rapide de actualizare. Aceasta este cea mai
nefericite evolulie. Este important se relinem cd abordarea existenfiali in psi-
hoterapie nu este un set de proceduri tehnice, ci, bazal, este o atitudine, o sen-
sibilitate fa;d de adevirurile inerente condifiei umane.
Terapia existenfiali este o abordare dinamicd, bazattr pe nelinigti inridicina-
te in existenfi. Mai devreme, am menfionat ci o abordare ,dinamici" se referi
la o terapie ce presupune cd structurile profunde ale personalitdyii includ forge
in conflict una cu cealalte gi ca (acest punct este foarte important) forFele respec-
tive exista la diferite niveluri de congtientizare: intr-adevdr, trnele exist2l in afara
cAmpului congtiinlei. Dar ce se poate spune despre con/iruful luptei inteme?
Viziunea existenliali asupra conlinutului diferd maior de a celorlalte siste-
me dinamice. De exemplu, o abordare clasicd analiticd se adreseazd luptei din-
tre pulsiunile fundamentale ale individului (primar sexuale gi agresive) gi me-
diul care frustreazd satisfacerea acestor pulsiuni. Alternativ, abordarea
psihologiei sinelui ar acorda atenlie eforturilor individului de a mengine un
sentiment stabil al sinelui, ca vital gi putemic, in contextul unei relafii rezonan-
te sau de dezamdgire cu obiectul sinelui.
Abordarea existenliala susline ci lupta supremi a fiinlei umane se dd cu
,,datele" existenlei, nelinigtile ultime ale condtiei umane: moarte, izolare, li-
bertate gi lipsd de sens. Anxietatea apare din conflictele fundamentale din fie-

4. Factorll lerapeutlcl: o lntegrare


care arie: (1) ne dorim sI continuim si existim gi, totu9i, suntem congtienfi de
inevitabilitatea mortii; (2) dorim intens structurtr ti, totugi, trebuie si ne con-
fruntim cu adevirul ca suntem autorii propriului proiect de viale, iar credin-
fele noastre ti propriul sistem neuronal sunt responsabile pentru forma reali-
tefii: sub noi este Nicirts, golul, abisul; (3) dorim contact, Protecfie, se fim Parte
dintr-un intreg mai mare, insd experimentim PraPastia de netrccut dintre noi
9i ceilalti; 9i (4) suntem fiinle in ceutare de sens, aruncate intr-o lume care nu
are un sens intrinsec.
Itemii din Qsort care au atins corzi semnificative in subiectii participan;i
la studiu reflectd unele dintre aceste adevAruri dureroase desPre existenle.
Membrii grupului au realizat cd existi limite in ghidarea 9i suportul pe care le
pot primi de la ceilalgi 9i ci responsabilitatea ultimi pentru conducerea pro-
priei viefi este doar a lor. De asemenea, au invilat ca, degi pot fi aproape de
ceilalfi, existd un ptrnct dincolo de care nimeni nu poate fi acompaniat: existd
o singuretate fundamentali in existente, ce trebuie priviti in fafd. Mulli clienli
au invdlat se se confrunte cu limitele gi mortalitatea lor, aretand o mare can-
doare 9i mult curaj. impdcarea cu propria moarte intr-o manierd profund au-
tentici Ie permite si vadi nelinigtile cotidiene dintr-o PersPecdve diferiti. Le
permite si banalizeze banalul.
Deseori ignorem aceste daturi existenfiale, pAni cAnd evenimentele vielii
ne cresc sensibilitatea. La inceput putem rispunde la boali, doliu gi kaumi cu
negare, dar, in cele din urmd, impactul acestor evenimente ce ne modifice via-
la poate crea o bregi, deschizAnd o oportunitate terapeutice ce poate cataliza
schimbiri constructive in noi ingine, in relaliile noastre gi in relajiile cu via|a
tn general.ts
Dupd zece gedinfe de terapie integrativi de grup, femeile cu cancer de sAn
in stadiu incipient heiesc mai mult optimism, anxietate 9i depresie mai scdzu-
te, gi, de asemenea, au ajuns la concluzia cd boala a conkibuit pozitiv la viefi-
le lor, ficAndu-le sd-gi reordoneze prioritifile de viafi.6 in Pl..s, au Prezentat
o scidere semnificativa a nivelului cortizolului, hormonul de stres.6 Membrii
unor astfel de grupuri de suport pot beneficia psihic, emorional gi chiar fizic
ca rezultat al suportului grupului, valorizAnd angajarea in provocirile vielii
(vezi capitolul 15).67
Cursul terapiei Sheilei, o clienti care la sfirgitul hatamentului a selectat ite-
mii existenfiali din +sort ca responsabili de progresele sale in terapie, ilustrea-
ztr multe dintre aceste puncte.

. Sheila, o perpetud studentd in ?arcfi de doudztci fi cinci de ani, se plangea de derye-

sie, singurdtote, liryd de sens fi nepldceti gastrice seoerc, penlru care nu fusese gdsitd nici
ocauzl sofiaticd.lntto fedinld indioiduold prelimindtd grupului se llmentase in nod re-
petot: ,,Nu ,tiu ce se petrcce!"
Nu afi putul descoperi lo ce se rcIerea exoct li, deoarcce aceastd pldngerc era incastrotd

intr-o litanie de autodaenlii, am uitot-o in cufind. ToluFi, eo nu inleleSeo nici ce se petre-

lMn D. Yalom (cu l\,4olin Levcz) - Tratat de pslhoteraple d€ grup


cea cu ea in gtup: nu Putea i lelege de ce ceilalli erau
otit de neinteresali de ea' de ce sufe-

rea de o parolizie de conoerc:E; de ce irrtrl ht relalii sexuale mo*chiste sau de ce idealim afit
de nult tetupeutul.
In grup, Sfuila era plictisitoarc gi absotut predictibild. lruinte de o rosti c.oa, scona nu-
rea de fguri din gup, cdutind indicii cu privire lo ceea ce ceilalli doreau Fi astEtou. Er?
dispusd sd focd aproape orice Wntru a eaita sd-i ot'ensen pe ceilalli gi, mentual, sd-i inde-
pfutez de u. (Bineinfeles, ii indepdrta pe ceila\i, nu prin Juric, ci prin plitiseali.) Sheila
se alla intta rctrugerc crcnicd difi uiald, iar yupul a incetut nesfhr/te apropiui pmtru a

opti oceostd retragerc, descopmnd cn Sheilo se afla intrun cocon de complacere pe care-l !e-

sux in jurul sdu.


Nici un progres nu a apdrut pAnd cAnd grupul nu s-a oprit din a o incuraja pe Sheila,
din o o forl? sd socislizeze, sd studiez!, sd s1ie articole, sd-gi pldteascd Iacturile, sd-\i cum-

ryre haine, sd se ingrijeascd, irdemnhnd-o,ln schimb, sd se gindeascd la binefacerile epecu-


lui. Ce eru acolo, in efec, afit de seductia fi otAt de rccompens|nt? Destul de pulin, dupd
cum s-a douedit! ESecul o pdstra tindrd, protejatd,loitd de decizii. Idealimru terapeutului
seruea aceluiagi scop. Ajutorul eru in erleiot. El fiia rdspunsurile. Sarcina ei in teropie ero
de a deaeni din ce in ce rai slabd, pind in punctul i cote teruPeulul nu m.ai putea, dind
doaadd de bund-credinld, sd-Fi mefiinn W$io rcgald.
l.ln eoenimefit critic 0 azlut l@ atunci cAnd i s-0 ndrit un nodul linlatic axilar. I se ld-
cuse o biopsie pi, mai tirziu, in acea zi, a oenit lo grup, incd oftEfind cu teamd rezultatele
(core, in din urmd, au doaedit cd nodulul efi benign). Niciodotd nu fusese atit de aproa-
cele

pe de proprio moirte, ,i am ajutat-o pe Sheilo sd plonjae in singudtatu teifantd Pe corc o


ttdio. Eristd doud tipuri de singudtate: singudtateo pimordiold, existenlirld, cu ute Shei-
la s-a mnfruntat in acea fedinld, Fi o singudtate sociald, o inupacitlte de a f cu ceilalli.
Singurdtotea sociald este obi\truitd Fi se poale lucra ugor cu eo in cadrul unui grup te-
rapeutic. Singurdtotea bazild este tai ascunsd, mai camuflotd de solicitdrile otelii cotidie-
ne, twi rar infruntatd. ltneori grupuile
fac o cont'uzie intre cele doud gi se strdduiesc sd re-
zoltn sau sd oindece singurdtateo bozold o unui membru. DaL ara cum Sheilo d tnvdlat in
acea zi, oceasta ldcutd sd disrytd, nu Poote f rczolvatd;
nu poate f Poate f doar cunoscutd
pi, in cele din urml, imbfiliFatd ca Wrte integrold a ex.istelei.

Dupd aceea, aproape imediat, Sheila s-a schinbot. A reintegrlt Pdrli, scindote denult,
din ea insdli. Ainceput sd ia decizii Fi sd preia cArma aielii ei. A s?us .ued cd ftiu ce se in-
fiinpld" (uitlsem de nult pldngercL ei iniliald). Mai mult decit orice altcma, incercase sd
eoite spectrul singurdtdlii. Cred cd incercase sd-l eoite prin 0 tdmdne tAndrd, prin euitareo
alege i Si deciziei, prin perpetuarea mitului cd at trebui sd existe intotdeouru cifleoa care
sd oleagd pentru eo, care ar acompania-|, core ar f acolo Wtru ea. lnooriabil, alegereo gi li-

bertateaifiplicd singurdtote fi, afa cufi Frcmm euidefllia cu nult titfip ifi urmi in Fuga
de \berlate, libertated fie aduce fiai multd leroarc decAt rania.58

Sd ne intoarcem din nou la tabelul 4.1. Sd analizdm itemul 50, Pe care atat
de mul;i clien;i il situeazi h un nivel ridicat: Sd trud! cd, in cele din urmd, t/e-
buie sd-mi asum rcsponsabilitstea pentru t'elul in care trdiesc, indiferent citd ghkhre
Fi clt suport primesc de ln ceitalyi. intr-un anumit sens, acesta este un factor cu

4. Factorii tcrapeutlcl: o lntegrare


un dublu aspect in terapia de gmp. Membrii gmpului pot invefa multe despre
cum sd relafioneze mai bine, cum si a.iungd la o intimitate mai mare cu ceilalti,
cum se ofere aiutor gi cum si ceari ajutor de la ceilalfi. in acelagi timp, ei des-
coperd lirnitele intimi|5.t,ti; inodld ce nu pot obline de la ceila{i. Este o lecfie aspri,
ce conduce atat la disperare, cat gi la fortd. Nu poli privi Ia soare foarte mult
timp, iar Sheila, in multe ocazii, i9i plecase privirile gi evitase spaima. Dar a
fost intotdeauna capabili sd se intoarci la ea gi, la sfArgitul terapiei, f5cuse
schimbiri majore in ea insdgi.
Un concept important in terapia existenfiali este ci fiinfele umale pot re-
lafiona cu nelinigtile ultime ale existenfei in una dintre cele doud modaliteti
posibile. Pe de o parte, putem reprima sau putem ignora situalia de viald in
care ne afldm, trdind ceea ce Heidegger numea uitare a t'iinfei.@ Setali pe coti-
dian, trdim intr-o lume a lucrurilor, il:l ocupariile cotidiene; suntem absorbifi in
sporovdiali, tranchilizafi, pierdufi in ,,ei"; suntem preocupali numai de felul
in care sunt lucrurile. Pe de alti parte, putem exis ta intr-o stare de deplindtate
a finlei, o stare in care nu ne minunim de felul in care sunt lucrurile, ci pentrl

ca'sunt. in aceaste stare, suntem congtienri de fiinlare; treim autentic; ne cu-


prindem posibilitdfile gi limitele; suntem congtienli de responsabilitatea pe care
o avem pentru vielile noastre. (Prefer defini;ia pe care Sartre o dd responsabi-
Iittrfii: ,,si fii responsabil inseamnd si fii (incontestabilul autor al. ..,".;zo
A fi congtient de propria autocreafie, intr-o stare autenticd de deplinitate a
fiinlei, ofere puterea de a rhimba gi speranla cd propriile acfiuni vor avea roa-
de.t Astfel terapeutul trebuie se acorde o atenfie speciali factorilor care trans-
porti o persoani din modul de existenfi cotidian in cel autentic. O astfel de
schimbare nu se poate realiza doar prin eforturi, str6ngAnd din dhli. Exis6 anu-
mite experienle zguduitoare (deseori numite in literatura filosoficd ,,expeden-
Ie-limite"), care duc eficient pe cineva intr-o stare de deplinitate a fiintei.Tl
O experienfi extremi ca intalnirea lui Sheila cu o posibild tumoare ma-
-
lignd
- este un bun exemplu de experienti{imiti, un eveniment care aduce
pe cineva, dintr-o date, inapoi la realitate 9i il ajutd si-gi ierarhizeze nelinigti-
le dintr-o perspectivi adecvatd. Cu toate acestea, experienfa extreme apare in
starea sa naturale numai rareori pe parcursul unui grup de terapie, gi un bun
lider gdsegte alte cii de a introduce ace9ti factori. Accentul crescut pus pe te-
rapia de scurtd duratd oferd o oportunitate excelenti: sf6rgitul intrevdzut al
grupului (sau, din acelagi motiv terapia individuali) poate fi utilizat de tera-
peut pentru a indemna clienfii sd ia in considerare;i alte finaluri, inclusiv
moartea, ti se reconsidere modul de imbunitifire a calitalii gi satisfacfiei vie-
fii in timpul rdmas. in acest domeniu, in care interpersonalul gi existenlialul se
intersecteaze, clienfii incep sd-gi puntr intrebdri fundamentale: Ce alegeri fac
in relayiile gi tn comportamentul meu? Cum doresc sd fiu cunoscut de ceilalli?
Sunt cu adevdrat prezent ti implicat in aceasti relalie sau imi administrez
inautentic relafiile pentru a-rni reduce anxietatea? imi pasi de ceea ce aceastd
persoand are nevoie de la mine sau sunt motivat de un autointeres limitat?

hvln D, Yalom (cu l!,lolin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


Alfl, lideri de grup incearci se Senereze
formd de terapie existenliald de 9oc. Printr-o
aducd clienfii la marginea abisului existenfei
incepeau grupuri de dezvoltare personal{ cerAnd clien;ilor sa-ti comPuna Pro-
priul epitaf. Algi lideri pot incepe prin a le cere membrilor sd-9i deseneze linia
viejii gi si marcheze pe ea pozilia momentului Prezent: CAt de departe de nag-
tere? Cdt de aproape de moarte? Dar capacitatea noashA de netare este enor-
mi, gi sunt rare grupurile care persevereaze, care nu alunecd inapoi, in neli-
nigti mai pufin inspiimAntitoare. Evenimentele naturale care apar pe parcursul
unui grup
- boala, moartea, incheierea
gi pierderea
- Pot zdruncina 8ruPul,
dar intotdeauna temporar.
in 1974 am inceput sd conduc grupuri formate din indivizi care treiau con-
tinuu in millocul unei exPerienle extreme z Tofi membrii aveau o boald termi
naltr, in general carcinom metastatic, 9i erau deplin congtienfi de natura 9i im-
plica;iile bolii lor. Am invdfat mult de Ia aceste grupuri, mai ales cu privire la
aspectele fundamentale, dar ascunse, ale viefii, care sunt atat de frecvent ne-
glijate in psihoteraPia tradifionaH. (Vezi capitolul 15 pentru o descriere deta-
liati tip de grup gi a aplica;iilor curente ale abordirii suportiv-expre-
a acestui
sive in terapia de grup.)
ReflectAnd retrosPectiv la acel grup inifial de teraPie Pentru paciente bol-
nave de cancer, ies in evidenfi multe caracteristici. Membrele erau profund su-
portive una cu alta gi le era de extrem de mare aiutor si fie astfel. Singurul, dar
nu cel mai important, beneficiu al acestei atitudini suPortive era si ofere aju-
tor gi, reciproc, se-l primeasci. Sd fie utile altcuiva Ie extrdgea din morbida ab-
sorbfie de sine 9i le dddea sentimentul cd au un scop 9i un sens' Aproape fie-
care persoane cu o boald terminali cu care am vorbit a exPrimat o profundi
numai str fie o povari pentru ceilalli Fi
teamd de imobilizare neajutorata
- nu
incapabili si se ingrileard singurd, dar 9i sd fie nefolositoare 9i lipsiti de va-
loare pentru ceilalfi. Atunci viafa se reduce la o suPraviefuire ftrri sens, gi in-
dividul caute un sens in interior, mult mai profund. Grupul a oferit acestor fe-
mei oportunitatea de a gdsi un sens in afara lor; extinzAnd aiutorul la o alte
persoani, avAnd griii de celelalte, au descoPerit sentimentul de a avea un scop,
care atdt de des sctrpase reflecfiei introspective.*
Aceste abordiri, aceste cdi ale autotranscendenlei, dacA sunt bine urmate,
pot crette sentimentul propriului sens 9i scop, 9i proPria abilitate de a suPor-
ta ceea ce nu poate fi schimbat. Si gdsegti sens in fafa adversitefi Poate fi un
eveniment transformatorT3 Cu mult timp in urmd, Nietzrhe scria: ,,Daci dis-
pui de acel de ce? al viefii, te imPaci cu aproape otice cum?"?a
A fost clar pentru mine (ti demonstrat de cercetirile empirice) ci membre-
le din acest grup care plonjau cel mai profund tn ele insele, care se confruntau
*NaturaatemPolaldgiuniversaHaacestornelinigtiexistenFaleestercfleciattrincuvintelein-
sAi, Hillel ar fi spus: "Dactr
leleptului Hiilel, de acum 2000 de ani. Adresandu-s€ studenlilor
,ru t*t p"nttt, cine ar Putea fi? Dactr sunt numai Pentru mine, ce sunt? 9i dacS nu
", atunci cand?"^lne,
acum,

4. Factorll te.apoutlcl: o lntograre


cel mai deschis pi ferm cu soarta loq, treceau inh-o modalitate de existenla mult
mai bogati.zs Perspectiva pe care o aveau asupra viegii era radical modificatd;
devierile inconsecvente, kiviale ale viefii erau vdzute ata cum erau. Fobiile tor
nevrotice s-au diminuat. Apreciau mult mai deplin aspectele elementare ale
viefii: schimbarea anotimpurilor, primivara trecuti, ciderea frunzelor, iubirea
pentru ceila[i. in locul resemnirii, neputintei gi restricfiilor, unele membre au
heit un mare sentiment de eliberare ti autonomie.
Unele chiar au vorbit despre darul cancerului. Ceea ce considerau hagic nu
era moartea per se, ci faptul ci aflaseri cum sd triiasci deplin, numai dupi ce
fuseserd ameninlate de o boali gravi. Se intrebau daci era posibil si-i invele
mai devreme pe cei pe care-i iubeau aceasti lecfie sau dacd ea putea fi invdga-
te numai in extremis? Degi actul morfii i-ncheie viala, este posibil ca ideea de
moarte sA revitalizeze viafa: moartea devine un coterapeut care impinge ina-
inte opera psihoterapiei.
Ce poli face ca terapeut in fala inevitabilului? Cred ci rdspunsul se afli in
verbul a f. Facefl prin a fi, prin a fi acolo, cu clienhrl. prezen]a este un
agent de
ajutor, ascuns in toate formele de terapie. Clienfli care privesc retrospectiv tera-
pia lor rareori igi amintesc o interpretare dintre cele pe care le-afi dat, dar intot-
deauna igi amintesc prezenla voastre, cd erafi acolo, cu ei. Se cere mult de la te-
rapeut pentru a fi alituri de un astfel de grup, insi ar fi o ipocrizie sd nu i se
aldture. Grupul nu conste din tine (terapeutul) gi ei (muribunzii); noi suntem cei
care murim, roi ne coalizdm in fala condifiei noastre comune. in cartea mea T/re
Gift of Thuapy sugerez ctr cel mai precis sau cel mai reugit termen pentru relafia
terapeuticd ar putea fi ,,tovarSgi de dmm,,. Acum doud sute de ani, Schopenhauer
sugera cd ar trebui si ne numim unul pe altul ,,tovardgi de suferinge,,.zo
Grupul demonstreazi bine sensul dublu al cuvAntului aparre: suntem sepa-
rali, singtn| aparte fald de, dar, de asemenea, o parte din. Una dintre clientele
mele a formulat elegant aceaste situafie, descriindu-se pe sine ca o barcd, sin_
gurd, in intuneric. Chiar dactr nu avea unde sd arunce ancora, era enorm de li-
nigtitor sa vade luminile de pe alte vase, care navigau in aceleagi ape.

Valoarea comparativtr a factorilor terapeutici:


diferente intre punctele de vedere ale clienlilor ti terapeuiilor

Clienfii 9i terapeuFii sunt de acord cu privire la ceea ce aiute in psihoterapia


de gmp? Cercetdrile care compari evaludrile clien;ilor gi ale terapeufilor sunt in_
structive. Mai intdi, refine;i faptul ci punctele de vedere publicate ale terapeufi_
Ior cu privire la aria factorilor terapeutici sunt in mare misurd similare factori_
lor pe care i-am descris.z Dar, bineingetes, lideri din gcoli ideologice diferite vor
valoriza diferit factorii terapeutici, degi se aseamini in relafiile lor terapeutice.T8

liyln D. Yalom (cu Molin Levcz) - Tratat de pslhotoraDlo de gup


Datele cercetdrilor ne spun ci terapeulii 9i clienfii diferi in evaluarea facto-
rilor terap€utici de grup. Un studiu la care au particiPat 100 de membri de
grup, spitalizati, in stare acute gi heizeci de terapeuli de orientare comporta-
mentale au ardtat ce terapeulii gi clienlii diferi semnificativ in ordonarea fac-
torilor terapeutici. Terapeulii au acordat o greutate considerabil mai mare ofe-
ririi unui model gi experimentdrii comportamentale, in timp ce membrii
grupului au valorizat mai mult alfi factori: autoresponsabilitatea, inlelegerea
de sine gi universalitatea.D Un alt studiu a aretat ce grupurile pentru alcoolici
au acordat factorilor existenliali un rang mult mai inalt decat cel acordat de te-
rapeugii lore Cliengii care fac abuz de substanfe au valorizat infelegerea gi res-
ponsabilitatea personali, ceea ce nu ar trebui sd fie o surprizd. Acegti factori
sunt piehele unghiulare ale grupurilor in douisprezece trepte.
Cincizeci de bdrbagi HlV-pozitiv, tratali in grupuri de terapie cognitiv<om-
portamentaH pentru depresie, cu durate fimitatd, au indicat factori terapeutici
diferifi de cei indicafi de terapeufii lor. Membrii au selectat suportul social, co-
eziunea, universalitatea, altruismul gi factorii existenfiali, in timp ce terapeu-
|ii (in acord cu gcoala lor ideologicd) au considerat restructurarea cotnitivi
drept agent mutativ.El
O ancheti extinsd asupra grupurilor de terapie din inchisoare a indicat ci
delinufii erau de acord cu liderii de grup cu privire la importanta invelerii in-
terpersonale, dar acordau factorilor existen;iali o valoare mult mai mare decAt
terapeufii lor.82 Aga cum am spus mai devreme, victimele unui incest, in tera-
pie de grup, acordd o valoare mai mare factorului terapeutic al repunerii in
scend a familiei.s3
Este inlelept ca terapeulii sd fie atenfi la aceste divergen;e. Dezacordurile
client-terapeut cu privire la scopurile gi sarcinile terapiei pot deteriora alianla
terapeuticd.t Aceaste problemi nu este reshansa la terapia de grup. Dscrepan-
te client-terapeut cu privire la factorii terapeutici apar, de asemenea, in psiho
terapia individuali. Un studiu extins al terapiilor de orientare psihanalitici a
descoperit ci succesul terapiei este atribuit de cdtre clien;i factorilor relafionali,
in timp ce terapeurii lor acordi prioritate abilittrlilor tehnice.e in general, te-
rapeufii analitici valorizeazi mult mai mult intrarea in congtient a factorilor in-
conFtienli gi legdtura subsecventd dintre experienrele din copilerie gi simpto-
mele prezente decAt clienfii lor, care neagi importanta sau chiar existenla
acestor elemente in terapie; ei evidenfiazi elementele personale ale relafiei gi
intAlnirea cu o figurd a autoritefli de un tip nou, aprobatoare.
Un punct de cotiturd in tratamentul unui client ilustreazd putemic diferen-
;ele. in mijlocul tratamentului, clientul a avut un atac acut de arxietate gi a fost
primit de terapeut intr-o tedinll de urgenle. Atat terapeutul, c6t gi clientul pri-
veau incidentul ca fiind critic, dar din motive foarte diferite. Pentru terapeut,
gedinfa de urgente debloca amintirile clientului anterior refulate ale unui joc
sexual incestuos din copiHrie ti facilita o perlaborare a unui material oedipian
important. Pe de alti parte, clientul a inliturat in intregime conrin fu I iedinlei

4. Factorll terapeutlcl: o lntegrare


de urgenfii gi a valorizat implicafiile relafionale: interesul gi grija exprimate de
disponibilitatea terapeutului de a-l vedea in mijlocul nopgii.
O dixrepanfi similard intre perspectivele terapeutului 9i clientului asupra
terapiei se intdlneglein Euery Day Gets a Little Closer, o carte pe care am scris-o
impreund cu o clienti.8s De-a luntul tratamenhrlui, pe baza impresiilor subiec-
tive, am scris rezumate independente ale fiecirei gedinle gi le-am inmanat, si-
gilate, secretarei mele. La un interval de citeva luni, fiecare citea rezumatele
celuilalt gi am descoperit cd valorizam aspecte foarte diferite ale procesului te-
rapeutic. Toate interpreterile mele elegante? Niciodati nu le auzise! Ceea ce
acumulase gi igi amintea erau schimburile personale fine, subtile, care, pentru
ea, transmiteau interesul 9i grija mea.
Cercetirile procesului Si rezultatelor terapiei arate cd evaluirile pe care
clienfii le fac implicdrii gi empatiei terapeuhrlui dau o predicgie mai buni a suc-
cesului terapiei decAt evaluirile aceloragi variabile de citre terapeuE.e6 Aceste
descoperiri ne conshang se acordtrm o atenlie miriti punctelor de vedere ale
clienfilor asupra celor mai proeminenfi factori terapeutici. in cercetare, ca 9i in
munca din clinici, e bine si finem seama de maxima: Ascultd-l pe client.
Rezunut Terapeulii gi clienlii lor difud in aiziunile pe care le au asupra factori-
lor tuapeutici importanli: climlii accmtueld constont impo anla rclaliei Fi a calitll-
tilor umane, pusonale ale terapeutului, in timp ce tuapeulii atribuie succesul pe ca-
re-l oblin tehnicilor lor. Ciwl discrepanla client-terapeut este Wu marc, cind toapeulii
pun accent W factori tefipeutici care sunt incompatibili cu neuoile gi capacitdlile mem-
brilor grupului, atunci intreprinderea terapeuticd oa deraia: climlii aor deaeni con-
fuzi Si aor aaea rezistenle, terupeulii aor f descurajali Si emsperuli. Caplcitatea tera-
peutului de a rdspunde cu cdldurd gi tandrele aulnuabilitdlii climtului este ce rald
gi se poate afa ?n inima puterii transformatoare a terapiei.l

Factorii terapeutici: fo4e modifi catoare

Nu este posibil si construiegti o ierarhie absoluti a factorilor terapeutici.


Existd multe forle care ii modificd: factorii terapeutici sunt inlluentafi de tipul
de terapie de grup, de stadiul terapiei, de fortele extragrup 9i de diferente in-
dividuale.

Factorii terupeutici in difuite terapii de grup


Diferite tipuri de terapie de grup favorizeaztr acgiunea unor gruptrri de fac-
tori curativi. De exemplu, se considerAm grupul de terapie dintr-o seclie de
psihiatrie pentru bolnavi acufi. Membrii gmpurilor de terapie pentru pacienfi
spitalizafi nu selecteaztr aceeagi constelalie de trei factori (inveFre interperso-
nald, catharsis gi inlelegere de sine) precum cei mai mulfi membri ai grupuri-

lMn D. Yalom (cu l,rtolrn Levcz) - T]atat de pslhoiorapls do grup


lor din ambulatoriu. selecteazi o arie larg.i de factori terapeutici care, cred
87 E.i

eu, reflectd atAt comPonenra eterogend a grupurilor de terapie cu


pacienfi spi-
talzafi, cat Fi teoria cafenelei pentru Progresul in teraPia de grup' Clienli care
diferd mult unul de altul in fo$a eului, motivafie, scopuri 9i tip 9i severitate a
patologiei se intalnesc in acelagi grup pentru pacienfi spitalizafir 9i, in conse-
cinle, selecteaze g i valoizeazd aspecte diferite ale procedurii de grup
Mai mulli pacienli spitalizafi decAt pacienli din ambulatoriu selecteazd fac-

cient antidot al demoralizirii este prezenfa celorlalfi care au fost in situafii si-
milare gi au dexoPerit o cale de a iegi din disperare. Factorii existenfiali (definifi
in general in instrumentele de cercetare ca ,,asrrnarea responsabilitSfii ultime
pentru propria via1d") sunt de o imPortante deosebiti Pentru Pacienlii sPita-
lizafi, deoarece, deseori, spitalizarea ii confrunti cu limitele celorlalfi oameni;
resursele exteme au fost ePuizate; familia, Prietenii, terapeufii nu au avut suc-
ces; au ajuns la fund gi rcalizeazl' c5, intr-o finald analizi, se pot baza numai
pe ei in9i9i. (intr-un studiu Q-sort cu Pacienfi spitalizafi, itemul 60, asumarea
responsabilitifii, a fost pus pe primul loc.)s
Astezi se intahette o mare gami de grupuri cu comPonenle omogend Sd
revizuim factorii terapeutici alegi de membrii cAtorva dinhe aceste grupuri'

o Membrii Alcoolicilor Anonimi 9i Recovery Inc. pun accent pe inocularea


speranfei, transmiterea informafiei, universalitate, altruism 9i unele aspecte ale
coeziunii de grup.
. Membrii Brupurilor de extemare din spitalele de psihiatrie Pun accent Pe
transmiterea informagiei 9i dezvoltarea tehnicilor de socializare.
o ParticipanFi la truPuri de teraPie ocupafionali au valorizat cel mai mult
factorii coeziune, inocularea sPeranlei ti invilarea interpersonald'8e
. Membrii grupurilor de psihodrami din Israel, in ciuda diferenlelor cul-
turale gi de format al tratamentului, au selectat factori consistengi cu cei selec-
tafi de pacienfri grupurilor din ambulatoriu: invetare interpersonali, catharsis,
coeziune de grup 9i ingelegere de sine.m
. Membrii gruPurilor de autoajutor (trezirea congtiinfei femeilor, pdrinfi in-
durerali, vdduve, pacienfi cu operafii cardiace gi mame) aleg de obicei factorii
universalitafii, urmali de ghidare, altruism 9i coeziune.el
. Membrele unui grup cu durata de optsprezece luni pentru sofii care in-
griiesc un partener cu tumore cerebrald aleg universalitatea, altruismul, inocu-
Iarea speranfei 9i transmiterea informafiilore2
. Clienlii psihotici cu halucinafii
auditive intruziYe, de control, tratafi cu
succes in grupuri de teraPie cognitivtomPortamentaH, au valorizat univer-

4. Factorll terapGutlcl: o lntegrare


salitatea, speranla gi catharsisul. pentru ei a contat enorm se fie, in
sfArgit, ca_
pabili sd vorbeascd despre voci 9i si se simte inlelegi de ceilalfi din grup.e:
o Cei din gmpurile educa;ionale pentru persoane
care igi abuzeazi parte_
nerul au selectat transmiterea inlormafiei ca factor terapeutic principal.x
o Adolescenlii din grupurile pentru hrlburiri de invitare au indicat eficien_
fa ,,recunoagterii mutuale" a se vedea pe sine in alfii 9i a se simli valorizat
gi mai pulin izolat.es
-
o Participan;ii la gmpurile geriatrice care se confrunti cu limitelq mortali_
tatea gi trecerea timpului indici factorii existengiali ca fiind de o importanld
critice.%

CAnd terapeulii formeaze un nou grup de terapie, intr-un cadru special sau
pentru o populagie clinici speciali, primul pas, aga cum voi accentua in capi-
tolul 15, este de a determina obiectivele adecvate gi, dupe aceea, factorii tera_
peutici cei mai probabili si ajute acel grup particular. Orice altceva, tot ce
fine
de tehnica terapeutica, deriva din acest cadru. Astfel, este de importanla vita_
H se peshezi in minte dovezile convingetoare ale cercetirilor, conform cdrora
diferite tipuri de terapie de grup utilizeazi factori terapeutici diferigi.
De exemplu, sd considerim un grup psihoeducafional, cu duratE limitate,
pentru atacuri de panici, ai cdrui membri pot beneficia considerabil de strate_
giile cognitive pentru prevenirea gi minimalizarea tulburerilor determinate de
atacul de panicd prezentate de liderul de grup (ghidare). De asemenea, expe_
rienla de a fi inh-un gnrp de oameni care suferi de aceeagi problemE (univer_
salitatea) poate fi foarte linigtitoare. Degi dificultifile relafionale pot contribui,
intr-adevdr, la simptome, o centrare inoportuni pe factorul terapeutic al invi-
terii interpersonale nu ar fi justificatd, dat fiind cadrul temporar al grupului.
Infelegerea modului in care clientul kaiette experienla factorilor terapeu-
tici poate conduce la inovafii de grup clare 9i productive. De exemplu, o abor_
dare de grup multimodali, eficiente, a bulimiei integreazi gi secvenfializeazd
trei tratamente eficiente independent. Acest grup de douisprezece siptimdni
incepe cu un modul psihoeducalional despre bulimie gi nutrifie; urmetorul mo_
dul este cognitiv-comportamental gi examineazi gAndurile distorsionate de_
spre hrinire gi imagine corporald; iar grupul se incheie cu un setment de grup
cu orientare interpersonali, care examineazd problemele relafionale in aici_gi-a_
cum gi impactul lor asupra comportamentului alimentar.e

Factorii terapeutici pi stadiile terapiei


Terapia de grup interacfionald intensivi igi exerciti principalele puteri te_
rapeutice prin invdtare interpersonald (ce presupune catharsis, inyelegere de
sine, invelare interpersonali intrare/iegire) gi coeziune de grup, dar ceilalfi
factori interpersonali loacd un- rol indispensabil in procesul terapiei intensive.
Pentru a aprecia interdependenla factorilor terapeutici trebuie sd ludm i-n con_
siderare intregul proces de grup, de la inceput pAntr la final.

Inln D. Yalom (cu Motin Leszcz) - Tratat ds p3lhotoraple ds grup


Mulli clienf au exprimat dificultef in ordonarea dupi rang a factorilor tera-

tera-
piei, dar natura
altul
piei, altruismul
tzlt'
si vorbeascd, P

pa-
personale, care au nevoie de timP pentru a se maturiza' intr-un alt studiu'
sPeran]a
cienfi de psihiatrie spitalizafi au valorizat cel mai mult universalitatea'

4. Factorll terapeutlcl: o lntcgrare


Factorii terapeutici din extriorul grupului

acest text, am folosit termenul ,,spirald a adaptirii,, pentru a mi


referi la pro_
cesul prin care o schimbare in client genereazd schimbiri in mediul
siu inter_

guri (membri ai sexului opus, pdrinte, partener de viald, profesol, familia


adop_
tivd sau un nou grup de prieteni;.ros Doi clienli au susfinut ca au beneficiat
trecAnd printr-un divo4 care aFtepta de mult. Mulli alfii au indicat
succese pro-
fesionale sau gcolare care le-au crescut stima de sine pe mdsurE ce
constituiau

hyln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de psihotcraple de grup


un rezervor de realizdri reale. Alfii s-au implicat in noi activitdli sociale (grup

mutt timp disponibile ?n mediul lor.


a frecven-
Si luim cazul lui Bob, un barbat singuratic, timid 9i nesigur care

unei satisfacgii 9i cregteri personale'


irr citeva locuri in acest text, am luat in considerare modul
in care abilitd-
ii noi situalii so-
fle pe care Ie dob6ndesc membrii gruPului Pregetesc Pentru
.ial",iitoure.Nu,untdobAnditenumaiabiliterileextrhseci,darsrrntelibera.

4. Factodl terapeutlcl: o lntcglare


Diferenle indiaiduale gi factori terapeutici

lryln 0. Yalom (cu [4otin Leszcz) - T]atat de pslhoteraple de grup


5. Terapeutul: Sarcini elementare

Acum, dupd ce am reflectat asupra modului in


terapia de gruP, este timpul sd ne indrePtdm cetre
sul terapeutic. in acest capitol, voi avea irr vedere
rapeutului gi tehnicile
Cele patru capitole oces comPlex, ce

consti din factori elem peutului de grup


este si creeze mecanismul terapiei, si il pund in migcare fi se-l menlini in sta-
re de funcfionare cu maximd eficienfi. Uneori, mi gAndesc la terapia de grup
ca la un enorm dinam: deseori, terapeutul se afli adAnc in interior -
lucrdnd'
experimentand, interaclionind (9i fiind inlluenFat personal de cAmpul de ener-

gie); alteori, terapeuh:l imbracd vegmintele mecanicului 9i cArpice;te prin ex-


terior, ungAnd, string6nd guruburi, inlocuind pdrfi'
inainte de a ne orienta atenlia cetre sarcini 9i tehnici specifice, vreau si sub-
liniez un lucru Ia care md voi intoarce rePetat in paginile urmitoare ' Labaza
tuturor consideratiilor tehnice trebuie sE se afle o relafie de acord, pozitivd, in-

sugerdnd c6, dacd clientul nu va lucra, va trebui si se gAndeascd si piriseas-


ci grupul. Dar aceste eforturi (care in anumite circumstante Pot avea scoP te-
rapeutic) nu sunt niciodatd eficiente, in afara cazului in care sunt experimen-
tate pe fondul unei relaliiterapeut{lient de accePtare 9i Sriia'
Voi discuta tehnicile teraPeutului cu privire Ia trei sarcini fundamentale:

1. Crearea 9i menfinerea gruPului


2. Construirea unei culturi de gruP
3. Activarea 9i elucidarea lui aici-9i-acum

Prima dintre aceste sarcini o discut Pe scurt aici 9i o voi relua in detaliu
dupi ce prezint materialul de bazd al c t caPitol me voi
.o.ra".,t a in primul r6nd asupra celei ruirea unei cul-
turi de grup, ti, ir capitolul urmdtor, celei de-a treia
sarcini, activarea gi elucidarea lui aici-giacum'

5. Terapeutul: Sarcini elcmentarc


Crearea ;i menfinerea grupului

Liderul grupului este singurul responsabil


lui. Inifial, oferta voastri de ajutor profesional
pului 9i voi stabilifi locul pi momentul intAlnir
realizatl inainte de prima intAlnire gi, aga
are, expert2a liderului in selectarea gi pre-
It soarta grupului.

peut, care reprezintd forta primard unificatoare a grupului. La inceput,


mem_
brii rela;ioneazi unul cu altul prin relafia lor comune cu terapeutul aceste
,i
alianfe terapeut-clienfi stabilesc scena pentru evenhrala dezvoltare a coeziunii
grupului.
Terapeutul trebuie sd recunoascd gi si descuraieze orice forle care amenin_
fd coeziunea grupului. intArzierile continue, absengele, subgruparea, sociali_
zarea extragrupale distructivi gi
tisirea un
integritatea funcfionald a grupului gi necesi
re dintre aceste probleme va fi discutatd pe

O viniete clinice ilustreazd cAteva dintre aceste puncte:

. Oda rup ambulatoriu. Acest grup partlcu-


lor, cuun ea dtftcultdli in a pdstra membrele 9i
doud feme . lntilnirea a auut un i
ceput de til.L
augur pentru ufla dintrelemei, al cdrei part'um a proL,ocat un lcces de sttdnut
unuii dintre

lMn D, Yalom (cu Molin Leszc2) - Tratal de pslhotoraple de ghlp


btuball care Fi-l nutot scaunul departe de ea, pi, apoi, in tinp ce deschidea mergic t'erestre-
le, a inlormat-o despre alugu sa la porfun 9i despte regula ,,ftrd parfum" o grupului

In acest punct, un alt membtu, Mitch, ajuns cu citsla minute int|rziere, anunld' fdtd
am newie timp din par-
Pril)ire cdtre cele doud noi flonbrc: ,,Azi
ttdcar de ceoa
sd arunce o

Iea grupulu in
la grup spre rii
mi-ou pldcu oi,

in acea seard, m-am cutat ingrozitor cu solio mea, carc o obiectal la foPtul cd citeafi o re'
oistd medicald [Mitch era medic] la masd.9i, de atunci, nu am mai schimbal
nici un cuodnt"

Ei bine, aceastd deschiderc speci.ald este un bun incePul Pefllru cele mai multe infilfliri
de grup. Are multe lucruri ure se lugd de ea. Clientul a alinrut un tinP ku cAlcd urea
cu olAt nai eter-
sunt rni muui membri ute ttin la gtup cethnd timP si dornici sd lucreze'
giza
din
mul
o inceput infilnirea otucAnd turaPeulul un lucru bun' Acest gr\p fid truto mult
muU, el
- n impot-
Wea bhnd. Eram sigur cd atocul lui Mitch, deri inconfortobil, urmo sd Ptoducd
tant truvaliu de gru?,
Astfel, aoeam m|i nulte o?liuni diferite ifi oceo intAlnire, dor era o sarcind cdreia trc-

bui| sd-i acord cea mai iultd prioritale: mcnlinerea iflteg:ritdlii funclionale a grupului Tre'

buia sd inhoduc doud membre intr-un grup care auea dificultdli in


pdstrarea femeilor' $i

cum ou rdspuns membtii gruputui? Nu bine! Aproape au ptittot de drEturi noile membre
in considerare pre'
ale grupului. DuPd incidentul sttdnutului, Mitch nici ru'icar nu o luat
zensa lor |i s-a lansat intr-o acliune deschisd care, degi irnry afltd personal' excludeo
-
sistetatic noile femei prin referitea la inthlnitu onterioord'
Prin unnare, pentru ntine era important u

cind ti, docd efi posibil, sd aduc disculie


in o

tolul 2 am munlat principiul de bazd mnfo d

trunsforme toote sttbiectele in problemele in aici-li-acum Ar fi fost prostie sd Pornesc di-


o

despre solia lui or


f
rect de lo cearta lui Mitch cu solia sa Dltele Pe care Mitch le-nr dat
at fi dus la moarteo
t'i det'ormate gi ar fi putut foatte bine sd spund ,do, dor", ceea ce
fost
grupului.
Oricum, drn foicire, existo o cale de o aborda ambele probleme dintt-o datd. Modul in
care Mitch le trata pe cele doud femei din gtup aaea multe similaritdli cu modul in carc se

intuilii ai dapre modul in care cele doud noi fiefibrc se sint azi in gtuP?"
Mitch citre problema generald a emPatiei 9i inobililatea
Aceastd ?nlrebqre l-a condus Pe
sou, in multe situolii,lipsa lui de dorinld de a intro in lufiea etperimlei
celuilalt Din ferici-
mefibri ai grupului cdtre modul in
re, dceostd taclicd nu numai cd o dtros atenlio celortatli
carc le-au tgnorat pe cele doud lefiei, dor l-a aiutlt Pe Mitch sd elaboreze ficie Problema
sa

5. Terapcutul: Sarclni el€mentare


pincrpald: eycul de o recanoapte gi aprecia neooile
fi doinlele cetorlali. Chiar dacd nu ar f
lost posibil sd md adraez unot problene centrale ale lui Mitch, tot ag f optat q mi ln_
Wttu
griji de integrarea noilor membre. Suprauieluiren f.zici o grupului trebuie frfe prioitafi ori_
cdrci alte sqrcini.

Construirea culturii de grup

tiuni de grup et'iciente.

Este evident ce
gur,e sau
tip de grup, memb
eticheta .:::::$',ffi#1.:;L:1ff;;
i sd comenteze sentimentele ime-

lryln D. Yalom (cu Molln Leszcz) - TElat de


Dslhotcraplc de grup
diate pe care le trtriesc fald de grup, fati de ceilalli membri 9i fald de terapeut.
Onestitatea gi spontaneitatea exprimirii trebuie sI fie incurajate de grup. Pen-
tru ca grupul sd evolueze intr-un adevirat microcosmos social, membrii tre-
buie se interaclioneze liber. intr-o form{ schemadce, modurile de interacgiune
trebuie sa arate mai mult ca in prima, decAt ca in a doua diagramd, in care co-
municirile se fac cu sau prin intermediul terapeutului.

Alte norme dezirabile includ implicarea activi in grup, acceptarea necriti-


ci a celorlalfi, dezviluirea de sine extensivi, dorinfa de inlelegere de sine gi o
dorinle putemice de a schimba modurile actuale de comportament. Normele
pot fi o prescriplie Wtru, cagio interdic! le a anumitor tipuri de comportament.
Normele pot fi la fel de bine implicite sau explicite. De fapt, in general, mem-
brii grupului nu pot elabora congtient normele grupului. Astfel, cercetitorul
care, dorind sd afle normele grupului, cere membrilor o listd a acestor reguli
nescrise este gretit indrumat. O mult mai bune abordare este aceea de a pre-
zenta membrilor o listi de comportamente gi a le cere sd indice care sunt gi care
nu sunt potrivite intr-un grup.
Normele apar invariabil in fiecare tip de gn:p
- social, profesional si tera-
peutic.l in nici un caz nu se poate corsidera ci, inevitabil, un grup terapeutic
va genera norme care faciliteazd procesul terapeutic. Observarea sistematice a
grupurilor de terapie araE cA multe sunt impovarate de norme paralizante. De
exemplu, un grup poate valoriza atat de mult catharsisul ostilittrfii, incdt senti-
mentele pozitive sunt evitate; un grup poate dezvolta un format ,,pe rdnd" in
care, secvengial, membrii descriu grupului problemele lor; sau un 8rup poate
avea norne care nu permit membrilor str pund in discufie sau si provoace te-
rapeutul. Voi discuta pe scurt anumite norme specifice care impiedici sau faci-
liteazi terapia, dar, mai intAi, voi lua in considerare modul in care iau fiinli
normele.

5. Terapeutul: Sarclnl elementare


Construirea normelor
Normele grupului sunt construite atAt din agteptirile pe care membrii le au
de la gmp, cAt 9i din direcfionarea implicitd sau expliciti a liderului sau a mem-
brilor mai influenli. Dace agteptarile membrilor nu sunt ferme, atunci liderul
are chiar o libertate mai mare de a proiecta o culfuri de grup care, in viziunea
lui, va fi optim terapeuticd. Degi de obicei, in mod implicit, declaratiile lideru-
lui cdtre grup joaci un rol putemic in determinarea normelor stabilite in grup.i
inh-un studiu, cercetitorii au observat ce, atunci cAnd liderul face un comen-
tariu imediat dupd acfiuni ale unui anumit membru, acel membru devine cen-
trul atenfiei trupului 9i, de obicei, joaci un rol maior in intdlnirile urmAtoare.
Mai mult, relativa raritate a comentariilor liderului cregte forla intervenliilor
sale.2 De asemenea, studiind grupuri experienfiale intensive de formare in te-
rapia de gmp, cercetdtorii au ajuns la concluzia ci liderii care au propus ca mo-
del expertul ce ofertr tehnicd gi cdlduri au avut mai des rezultate pozitive:
membrii Srupurilor lor au cAgtigat o mai mare incredere in ei ingigi gi o mai
mare congtientizare atdt a dinamicii de grup, cAt 9i a rolului liderului.3 in ge-
neral, liderii care stabilesc norme favorabile cregterii, implicirii 9i reducerii con-
flictelor au avut rezultate clinice mai bune.l
DiscutAnd despre lider ca persoanE care modeleazi normele, nu propr.rn un
rol nou sau improvizat. Cu sau fird voia sa, liderul irlotdeauna mod,eleazd, nor-
mele grupului 9i trebuie si fie congtient de aceasti funclie. Aga cum este im-
posibil ca cineva si nu comunice, liderul n a poate sd nu influenteze normele;
aproape tot comportamentul siu inilial in grup are injluente. Mai mult, ceea
ce cineva nri face este deseori la fel de important precum ceea ce face.
Odati am observat un grup condus de un analist britanic, in care un mem-
bru care absentase la cele gase intahiri precedente intrd in gedinfd cu cdteva
minute intirziere. Terapeutul nu a remarcat in nici un fel sosirea membrului;
dupe gedinle, el le-a explicat studen;ilor observatori ci a ales sd nu influen-
feze grupul din moment ce prefera ca ei sd-gi facd propriile reguli in legdtu-
ri cu intAmpinarea membrilor care int6rzie sau a celor risipitori. Oricum, pi-
rea clar pentru mine ce lipsa de reacfie a terapeutului era un act influent ti,
intr-o mare mesur;, un mesai de stabilire a unei norme. Grupul siu a evo-
luat, firi indoiali ca rezultat al unor actiuni similare celei anterioare, intr-un
grup nepesAtor, nesigur, ai cdrui membri ciutau metode de a intra in graliile
liderului.
Normele sunt create relativ devreme in viala unui grup 9i, odaH stabilite,
sunt dificil de schimbat. De exemplu, sd considerdm grupul mic dintr-un ca-
dru industrial care formeazd norme pentru a regla producfia fiecirui mem-
bru, sau o bandd delincventi care stabilegte coduri de comportament, sau un
pavilion psihiatric ce formeazi norme pentru comportamentul atteptat de la
paciengi 9i personal. Sd schimbi standardele deja consolidate este un lucru cu-
noscut ca dificil gi necesittr timp considerabil 9i, deseori, mari schimbiri in
8rup.

138 lrrln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - T.atat de pslhote.aple de grup


Ruumhnd: t'iecare grup dezooltd un set de reguli nescrise ce determind procedtra
grupului. Grupul de terapie idul are norme care permit t'actorilor terapeutici sd ope-
reze cu eficientd. maximd. Normele sunt modelate atit de apteptdrile membrilor gru-
pului, cit Si de comportamentul terapeutului. Terapeutul are o influenld enormd in
stabilirea normelor - de fapt, este o funclie pe care liderul nu o poate eaita. Normele
construite timpuriu in grup au o persistmld considerabild. Astfel, se recomandd tera-
peutului sd aborrleze aceastd funclie importantd intr-o t anierd int'ormatd, deliberatd.

Cum modeleazi liderul normele?

Existi doui roluri de bazi pe care terapeutul trebuie si 9i le asume in grup:


expertul tehnic Fi participantul model. Prin fiecare din aceste roluri, terapeu-
tul ajutd la modelarea normelor grupului.

Expettul tehnic
AsumAndu-gi rolul experhrlui tehnic, terapeufii imbraci deliberat costumul
tradifional al expertului gi intrebuinfeazi o varietate de tehnici pentru a duce
grupul intr-o direclie pe care o consideri dezirabild. Ei incearcd sd modeleze
normele explicit in timpul pregitirii ini;iale a clienlilor pentru terapia de grup.
Pe aceasti cale, descrise in intregime in capitolul 10, terapeufii instruiesc atent
clienfii cu privire la regulile gmpului gi intiresc indica;iile in doui moduri: in
primul r6nd, incdrcAnduJe cu greutatea autoriteFi gi a experienlei gi, in al doi-
lea r6nd, prezent6nd ralionamentul din spatele modalitSfii sau procedurii su-
gerate, pentru a obJine suportul clienfilor.
La inceputul unui grup, terapeufii au la dispozifie o largd varietate de teh-
nici penku a modela cultura de grup. Aceasta se intinde de la indica;ii 9i su-
gestii explicite la tehnici subtile de interire. De exemplu, cum am descris mai
devreme, liderul hebuie si incerce si creeze o relea interacfionald in care mem-
brii interacgioneazd liber, neorient6ndu-ti toate comentari e cehe terap€ut. Pen-
tru a atinge acest scop, terapeulii pot instrui implicit membrii in interviurile
preliminare sau in prirnele gedinle de grup; ei pot, repetat de-a lungul intdlni-
rilor, sd ceard reacliile tuturor membrilor fa;i de un anumit membru 9i fald de
o probleme a grupului; ei pot intreba de ce conversafia este invariabil orienta-
ta catre terapeuc pot refuza sa rispundd la intrebdri, atunci cAnd le sunt adre-
sate; pot cere grupului sd se implice in exercilii care invafd clienlii cum sd in-
teraclioneze de exemplu, cerAnd membrilor grupului si-gi spuni, pe rind,
-
prima impresie pe care au avut-o despre fiecare dintre ceilalfi membri; terape-
ufii pot, intr-o manierd mult mai pufin indiscretd, si modeleze comportamen-
tuI, recompensAnd membrii care se adreseazi unul altuia pot in-
cuviinla, inclinAnd din cap, sau le pot z6mbi, li se pot adresa- terapeufii
cald sau igi pot

5. Terapeutul: Sarclnl elomentare


rhimba postura, adopt6nd una mult mai rcceptivi. Exact aceleapi aborddri pot
fi aplicate unui numir mare de alte norme pe care terapeutul doregte sd le im-
prime: dezviluirea de sine, exprimarea liberi a emofiilor, punctualitate, explo-
rare de sine gi aga mai departe.
Ca stif terapeufii variazi considerabil. Degi mulli preferd sd modeleze ex-
plicit normele, tofi terapeufii, intr-un grad deseori mai mare dec6t presupun
ei in9i9i, i9i indeplinesc sarcinile prin tehnica subtili a reintdririi sociale. Com-
portamentul uman este continuu influenlat de o serie de evenimente din me-
diul inconjuritor (intiriri), care pot avea o valenre Pozidve sau negative 9i care
igi exercitd influenla la nivel conttient sau subliminal.
Tehnicile de publicitate sau de propagandd politici sunt doui exemple de
utilizare sistematici a agenfilor de intdrire. Nu mai pufin, psihoterapia se ba-
zeazd pe :utiizarea unor intiriri sociale subtile, deseori nedeliberate. Degi pu-
linor terapeufi care se respectd le place sd se considere agenfi de interire socia-
lA, incongtient sau deliberat igi exercitd inlluenla continuu in aceastd manierd.
Ei pot interi pozitiv comportamentul prin numeroase acte verbale sau nonver-
bale, incluz6nd inclinarea capului, zAmbetul, aplecarea inainte sau oferind un
interesat ,,mmm" ori o cerere directi Pentru mai multe informafii. Pe de altA
parte, terapeufii incearci si elirnine comPortamentul considerat nesinetos Prin
absenla comentariului, a incuviinlirii din cap, ignorAnd comportamentul, in-
drept6ndu-9i atenlia cdtre un alt client, privind sceptic, ridicAnd sprAncenele
gi apa mai departe. De fapt, cercetarile sugereazd ci teraPeurii care intaresc in-
direct comportamentele progrup ale membrilor sunt adesea mai eficienfi de-
cit cei care cer explicit un astfel de comPortament.s Orice direcfionare verba-
li evidentd din partea terapeutului devine eficientd mai ales datoritd raritdfii
acestor intervenlii.
Orice formd de psihoterapie este un proces de invilare, care se bazeazd, in
parte, pe condifionarea operanti. TeraPia, chiar gi Psihanaliza, firi o anumitl
formd de intirire sau de manipulare din partea terapeutului, este un miraj care
dispare la o privire mai atenti. 6
Cercetiri importante demonstreazi eficienla tehnicilor operante in mode-
larea comportamentului de grup.7 Folosind deliberat aceste tehnici, Pot fi re-
duse tdceriles sau pot fi sporite comentariile personale sau ale grupului, expri-
marea ostiJitdfii fale de [der sau acceptarea dintre membri.e Degi exist6 dovezi
cd mare parte din eficienra psihoterapeulilor se datoreazi acestor principii ale
invaierii, ei trec deseori cu vederea aceste dovezi din cauza temerii nefondate
cd un astfel de punct de vedere mecanicist va submina componenta esenfial
umani a experienrei terapeutice. Faptele se impun, 9i inlelegerea propriului
comportament nu lasd terapeulii fire sPontaneitate. Pdnd Ia urmd, scopul fo-
losirii tehnicilor operante este de a facilita o imPlicare autenticd, plind de sens.
Terapeufii care recunosc ce exerciti o mare inlluenli prin interire sociald ti care
au formulat un principiu organizator central al terapiei vor fi mult mai eficien;i
Si consecvenli ln realizarea intervenfiilor terapeutic€.

lnin D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotelaple de gnrp


Participantul model
Liderii modeleazd normele de grup nu numai prin ingineria sociali impli-
citi sau expliciti, dar gi prin exemplul dat prin Propriul comPortament de
grup.lo Cultura grupului de terapie reprezintd o deviere radicali de la reguli-
le sociale cu care cliengii sunt obiFnuifi. Clienfiior li se cere sd lase Ia o parte
convenliile sociale familiare, sd incerce noi comportamente gi sd-gi asume mul-
te riscuri. Cum pot demonstra cel mai bine terapeulii clien;ilor lor ci noul com-
portament nu va avea consecinlele nefavorabile anticipate?
Modelarea este o metodA putemic susfinutd de cercetare: cliengii sunt incu-
rajafi sd-gi schimbe comportamentul observAnd cum terapeutul se angajeazir
Iiber gi fdri efecte adverse in comportamentul dorit. Bandura a demonshat in
multe studii bine conholate ci indivizii pot fi influenfafi si se implice in com-
portamente mai adaptative (de exemplu, depigirea unor fobii specifice)ll sau
in comportamente mai pufh adaptative (de exemplu, agresivitate nestepani-
ti),r2 prin observarea ti asumarea comportamentului celorlal[i.
Oferind un model de acceptare necriticd gi recr:noagtere atat a forfei, cat ti a
ariilor problematice ale celorlalli, Iideml poate ajuta la formarea unui grup orien-
tat citre sendtate. Pe de altd parte, dacd liderii iti conceptualizeazd rolul ca pe
un detector de patologie, membrii grupului le vor urma exemplul. De exemplu,
o membrd a unui gmp a lucrat activ luni intregr cu problemele celorlalli membri,
dar nu a cedat in a-gi dezvdlui propriile probleme. in sf6rgit, intr-o inElnire, a
mirturisit ci un an mai deweme fusese intematA doue luni intr-un spital de psi-
hiatrie. Terapeutul a rdspuns din reflex: ,,De ce nu ne-ai spus p6ni acum?"
Acest comentariu, perceput de clientd ca punitiv, a servit doar intiririi te-
merilor ei gi a descurajat o dezvdluire de sine mai mare. Evident, existd unele
intrebdri gi comentarii care vor inchide oamenii gi altele care ii vor ajuta sd se
deschidd. Terapeutul are opiiuni pentru ,,deschidere": de exemplu,,cred cd e
grozav cd acum ai suficienti incredere in grup pentru a impirtegi aceste lu-
cruri" sau ,,cAt de dificil trebuie sd fi fost pentru tine, mai devreme, in grup,
pe de o parte dorind si impdrtigegti aceasta dezveluire gi, pe de alti parte, fi-
indu-li teame si faci asta".
Liderul stabilegte un model de onestitate Fi spontaneitate interpersonald,
dar uebuie si find cont, de asemenea, de nevoile curente ale membrilor 9i sd
demonstreze un comportament congruent cu aceste nevoi. Sd nu concluzionagi
cd terapeufii de grup trebuie si-gi exprime liber toate sentimentele. Dezinhi-
barea totald nu este mai salubrd in terapia de grup decat in alte forme de in-
tdlniri umane gi poate duce la interacliuni distorsionate, distructive. Terapeu-
tul trebuie se modeleze responsabilitatea gi constrangerile corespunzdtoare, la
fel de bine ca onestitatea. Dorim sd implicdm cliengii gi se ne permitem se firn
afectali de ei. De fapt, ,,implicarea personali disciplinatd" este o parte nepre-
Fite a armamentului liderului de grup.l3 Pentru clien;ii nogtri este terapeutic
sA le permitem se conteze pentru noi gi ne putem folosi reacfiile ca date valo-
roase despre ei - cu condifia si ne cunoagtem pe noi ingine suficient de bine.t

5. Terapeutul: Sarcini elementare


Si urmirim urmdtoarea intervenfie eficientd terapeutic:

In prima pedinld a unui grup de administlatori de frme care se infilnea intr-un labo-
rutor de relalii urane de cinci zile, un membtu de doudzeci fi cinci de ani, agesia, infatuat
fi core, eaidefi, bduse mult, incepe sd domine intllnirea si
se lacd de ris. S-a ldudat cu
sd
realizirile sale, a depreciat gupul, a nonopolizal ydinla gi a introupt, a oociferut fi a in-
sulfat fiecare dintrc ceilaui menbri Toate incercdile de a abordo situalia feedback despre
-
cAt de furiogi sau c d.e rdnili i-a ftcut pe ceiloryi sd se simtd sou interpretdri ole sensului

,i cauzei comryrtamentului sdu ou e\uat. Atuflci, colidetul meu a coment|t sincer: ,,Ftii
-
ce imi place la tine? Teama Fi lipsa ta de tncredere. Esti sryriat aici, exoct ca ,i mine. Sun-
tefi toti speriati ni se oa infifipla sdptfunAna aceasta" . Aceastd declaralie a ?er-
d.e ceea ce

mis clie ului sd rmunle lafalodd pi, in cele din urmd, sd deoind un manbru oaloros aI gru-
pului. Mai nult,liderul, oferind modelul unui stil ernpatic, necritic, a ojutot la inteneierea
unei culturi de grup moderate, tolerdnte.

Pentru aceaste intervenlie eficientd a fost nevoie ca, mai intAi, coliderul si
recunoascd impactul negativ al comportamentului acestui membru gi apoi si
articuleze suportiv vulnerabilitatea care se afla in spatele comportamentului
ofensivla
lnteracfiunea ca membru al grupului necesitd, pe l6ngd alte lucruri, ca te-
rapeulii de grup sd accepte ti se admite propriile cdderi in pdcat. TeraPeulii
care au nevoie sd pard infailibili oferd un exemplu debusolant gi obstructiv
cliengilor lor Uneori pot fi atat de ezitanfi in a admite o eroare, incAt devin re-
finufi sau distanfi in relafiile cu gmpul. De exemplu, intr-un grup, un terape-
ut care avea nevoie si pard omniscient hebuia se plece din orat la data urm;-
toarei intAlniri. Le-a sugerat membrilor gmpului si se int6lneasci firi el 9i si
inregistreze audio gedinla, promiland cd va asculta caseta inaintea urmitoarei
intahiri. A uitat sd o asculte, dar nu a admis asta tn fala grupului. Ca urmare,
intilnirea urmitoare, tn care terapeutul a blufat, evitand se menlioneze gedin-
fa anterioari f{rd lider, a fost pane la urmi difuzd, confuzi gi descurajanti.
lntr-un alt exemplu e implicat un terapeut debutant cu nevoi similare. Un
membru al grupului l-a acuzat cd face afirmalii confuze, lungi gi plicticoase.
Pentru cd era prima confruntare a terapeutului cu o probleme in acest grup
t6nir, membrii erau tensionali gi stiteau ca pe ace. Terapeutul a respuns inhe-
bAndu-se daci nu ii amintea clientului de cineva din trecut. Membrul care ata-
case a prins sugestia gi l-a propus pe tatel sau drept candidau criza a trecut gi
membrii grupului s-au agezat din nou la locurile lor. Lsi, anterior, acest tera-
peut fusese membru al unui grup (de studenri in psihoterapie) 9i colegii sii se
concentrasere in mod repetat asupra tendinlei sale de a face comentarii confu-
ze, lungi gi plicticoase. A iegit la iveaH ca, de fapt, clientul il vizuse pe terape-
ut destul de corect, dar fusese convins str renunte la percepfiile sale. Daci unul
dintre scopurile terapiei este si aiutem clenfii si testeze realitatea pi sa-ii cla-
rifice relafiile interpersonale, atunci aceasti tranzacfie a fost antitenpeuticd. Este

lnln D. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tratat do pslhoterapie de grup


o situafie in care, in psihoteraPie, nevoile terapeuh:lui au avut prioritate in fala
nevoilor clientului.i
O altd consecinld a nevoii de a fi perfect apare cAnd terapeufii devin exce-
siv de prudenfi. TemAndu-se de gregeli, igi cintiresc cuvintele atat de atent, in-
teraclioneaza atat de chibzuit, incAt igi sacrificd spontaneitatea gi modeleazd
un grup bombastic, lipsit de viald. Adeseori, un teraPeut care menline un rol
omnipotent, distant, sPune de fapt ,,ld ce vrei; nu mi pofi rini sau atinge"
Aceasti pozilie poate avea efectul conhaProductiv de a agrava in clienfi sen-
timentul neputinlei interpersonale, ceea ce impiedicd dezvoltarea unui grup
autonom.

. Intr-un grup, un bdrbot findr, numit l,rs, aoonsose pulin tn ciudo iorturilor aiSu-
roase ale lider ui.In aProoPe t'iecare intAlnire, liderul incerco sd-l oducd pe l-es in disculie,
dar cu nici un t'olos. In schimb, I4 a deoenil mult mai s@toryi relinut, iar teraPeutul mai
actio 5i insistent. in cele dit find,loan, o membrd a grupului, a adreslt u comefltariu te-

ropeutului, spunhndu-i cd eru ca un tatd incdpd$naL trlthndu-l Pe Les c0 pe un fiu incd'


pd[Anat, cd era mdrginit 1i hotdril sd'l focd pe Les sd se schimbe. ks, d addugal ea, gus'
fi
to rolul fiului rebel, decis sd-ri int'ra gd tatdl. Pentru teraPeut, comentoriul lui loan a sunot
ca adeadrut; corespunzAnd cu eaPerienla s0 interioard, a produs un declic 1i o ftcunoscut
osto in fala grupului gi i-a mullu it loonei Penttu comentariile ei.

Comportamentul terapeutului in acest exemplu a fost extrem de imPortant


pentru grup. De fapt, el a spus: vd valorizez Pe voi ca membd, acest gruP 9i
acest mod de a invifa. Mai mult, el a intdrit normele de exPlorare de sine 9i in-
teracliune onesta. Tranzac;ia a fost uHlA gi Pentru teraPeut (din nefericire exis-
tA terapeuli care nu pot invelamult despre ei ingigi in munca lor teraPeutica),
gi pentru Les, care a inceput si exploreze rdzbunarea prezentA in atitudinea
provocatoare falA de terapeut.
Uneori este mai pulin necesar ca terapeutul sd modeleze normele datorite
prezenlei unor membri ideali de gruP, care vor indeplini aceasti funcfie De
fapt, au fost realizate studii in care membri-model erau introdugi deliberat in
grup.rs intr-un studirl cercetitorii au introdus aliati instruili (nu clienfi, ci ab-
solvenfi de psihologie) in doud gruPuri Pentm Pacienfi nesPitalizafi.r6 ,,SPio-
nii" au pretins ci sunt clienfir, dar se intAlneau regulat cu terapeulii gi supervi
zorii. Rolul gi comportamentul lor erau planificate Pentru a facilita, prin
exemplul personal, dezvdluirea de sine, exPrimarea liber6 a afectelor, confrun-
tarea cu terapeutul, reducerea la ticere a monopoligtilot disPersarea clicilor 9i
aga mai departe. Cele doud grupuri au fost studiate (prin sociometrie gi ches-
tionare de coeziune administrate ParticiPanlilor) timp de douizeci de 9edin9e.
Rezultatele au indicat cd ,,spionii", degi nu erau cei mai populari membri, erau
privili de ceilalli participanfi ca facilitAnd terapia; mai mult, autorii au conclu-
zionat (de9i nu a existat un gruP de control) cd ,,spionii" au servit Ia cretterea
coeziunii grupului.

5. Terapeutul: Sarcini elementare


Degi contribufia unui ,,spion" instruit ar fi o formi de irgeldtorie incompa-
tibili cu procesul terapiei de grr.p, folosirea acestor indivizi are implicalii cli-
nice contrariante. De exemplu, un grup de terapie nou poate fi ,,insimintat,,
cu un membru ideal pentru terapia de grup dintr-un alt grup, care va conti-
nua apoi terapia in doui grupuri. Sau un individ care recent a terminat satis_
ficitor o terapie de gmp poate servi ca terapeut auxiliar pentru modelarea nor-
melor, in timpul perioadei de formare a unui nou grup. poate c6 un grup in
desfdpurare ar putea alege sd adauge noi membri inaintea absolvirii membri-
lor seniori, gi nu dupd aceea, pentru a capitaliza modelele oferite de membrii
seniori experimentafi, de succes.
Lesand aceste posib iteF deoparte, terapeutul este cel care, cu sau firi in-
tenfie, va continua sd serveascd drept figurd principali in stabilirea modelului
pentru membrii grupului. in consecinte, este de extreme importanle ca terape-
uhrl sE aibi suficienti incredere in sine pentru a indeplini aceasti funcgie. Dacd
terapeufii se simt stingheri[i, e mult mai probabil sd intAmpine dificulti]i in
acest aspect al rolului lor gi vor vira frecvent dintr-o extremd in alta in impli-
carea personalE in grup: fie vor recurge la un rol profesional confortabil, care
ascunde, fie vor scdpa de responsabilitatea gi anxietatea inerentd rolului de ti-
der, abdicAnd gi devenind simplu unut din gatce. f u
In special terapeufli incepdtori sunt predispugi la aceste pozi]ii de activita-
te exageratd sau inactivitate in fala cererilor emofionale ale conducerii grupu-
rilor de terapie. Fiecare extremi are consecinle nefericite pentru dezvoltarea
normelor de grup. Un lider prea inchis va crea norme de precaugie gi pruden-
le. Un terapeut care renunta la autoritate va fi incapabil si foloseascd o gami
largi de metode disponibile pentru formarea normelor; in plus, e pufin proba-
bil ca un astfel de terapeut sd creeze un grup care si lucreze productiv asupra
unor importante chestiuni transferenfiale.
Problema transparenlei terapeutului are implicalii mult dincolo de stabili-
rea normelori C6nd terapeugii de dezvdluie pe sine in grup, nu numai cd mo-
deleazd comportamentul, dar indeplinesc un act deosebit de semnificativ pen-
tru procesul terapeutic in multe alte moduri. Mulfi clienfi dezvoltd sentimente
distorsionate gi conflictuale fald de terapeub transparenla terapeutului facil!
teazi elaborarea transferului de cdtre membri. Voi discuta detaliat implica;iile
transparenfei terapeutului in capitolul 7. Sd ne intoarcem acum de la aceastd
discufie generald cdtre normele specifice care sporesc puterea terapiei de grup.

144 lMn D. Yalom (cu Molin Les?cz) - Tratat de pslhoteraple de grup


Exemple de norme terapeutice de grup

de a
recfiei. Liderul unui astfel de grup, simlindu-se iritat 9i obosit de povara
face munca tuturor, este conitient de faph-rl ci ceva nu a mers bine
in dezvol-

un spectacol mai bun sdptdmAna viitoare!" Prin urmare, sarcina mea


in grup
este ie a ajuta membrii si inteleagd ci ei sunf filmul Daci
ei nu ioaci' nu exis-

ti alb'
transfer membrilor responsabilitatea grupu-
lu incePutul unui grup, al sunt singurul din ca-

intr-o astfel de intilnire, Pot comenta duPe o iumdtate de ord: "Md intreb ce
trecu-
sirn;ili despre intAlrrire astdzi? Cum ali compara-o cu cea de sdptdmdna
td? Ce am fdcut diferit siptimdna trecuta?"
De asemenea, Poli aiuta membrii si formuleze o definilie a unei gedinte
bune cerAndu-le si examheze 9i sd evalueze pdr;i ale unei anumite intalniri
De exemplu, in una dintre primele intalniri, Pot intrerupe grupul remarcAnd:
nCum a mers grupul astizi? Sun-
,,Vid cd a trecut o ori 9i ap dori si vd intreb
tefi satisficuti cu ce intAmpli? Care a fost cea mai incitante Parte Pand acum'
se
cla-
in int6lnirea de azi? Dar cea mai pufin incitantd?"" Problema generalf, este
rd: md strdduiesc sd mut funcfia evaluativd de la mine Ia membrii grupului'
Prin urmare, le spun: ,,Avefi abilitatea 9i responsabilitatea
de a determi-
- -
na cAnd lucreazd eficient acest SruP 9i c6nd pierde timpul"'
Dacd un membru se lamenteazd, de exemplu cd ,,singura parte incitante a
acestei intAlniri a fost in primele zece minute dupa care doar am pdlivrigit
-

145
5. Telapcutul: Sarcinl clcmentare
este productiv Si inva_
riabil se va consi nhne
o concentrare Pe

Derudluirea de sine

briisd nu experimenteze grupul ca pe un confesional forlat, in care revelalii


profunde sunt smulse, una cAte una, de la membri. 18

Relineti cd aspectul su te, intr_adevdr,impor-


tant. Pot exista situalii in ii de grup vor conclu-
ziona gregit ci grupul nu d dezvdluirea este su-
perficiald ori triviald. Adesea existd o discrepanli enorme inhe dezvdluirea
de

o Mark, un membru de grup, oorbea incet Fi metodic despre intefis| lui anxietate pi eoi-
tqrc sociald. Marie, o findrd, indurerutd Fi crunic depresiod, s-a ardtlt imptesionotd
t'emeie
de lunga gi laborioasa elaborurc a dtficultdlilor lui.Ia un moment d|t, s_a i treb|t cu oocc
tare de ce ceilalli por sd il tncurajeze pe Mark
9i sd fie atit tle intetesoli de discursltt lui, in
tifip ce ea se sifllen lfit de netdbddtoare in roport cu ritmul lent al gruputui. Era preocu-
patd de faptul cd nu o0 p tea ajunge Ia ceea ce
loea trecut ifl ageflda sa perconqld: sd pti_
meascd sfaturi despre cumlocd sd 0i ptdcutd
sd fe
de ceilatli. Feedbock-ul primit a sur_
prins-o: membril s-au simlit instrdinLli din cauza inabilitdlii ei de a empatiza.
l-au spus cd
ceea ce se intimplase in pedinld, cu Mark, era chiar problema
de examinat. Ei sinteau cd
dezodluirea lui Mark in inthlnire era un mare pas inainfe pentru el. Ce o oprit_o
sd oodd
ceea ce ttedeau ollii? Aceasta a fost intrcbarca_cheie $i explorarea acestei dtlicultdli a Iost
,,sfatul" ofcrit de grup.

146 lnln D. Yalom (cu [,ltotin Leszcz) - Tratat de psihoterapie de grup


Ce se poate spune despre marele secret? Un membru poate veni in terapie

oane.
cest tiP de clienfi ci, mai devreme
secretul cu ceilal|i membri ai gru-
tePte PAnd cand
pului. Ev
vor simfi rtdgirea secrehr-

lui trebui rii gmPului care

nosticul; mai avea de trdit doi sau trei ani. A solicitat terapie de grup pentru
a

un tranvestit li un bolnav de cancer Era justificabili ingrijorarea lor cd' dacd


se dezvdluiau prea devreme, vor fi stereotiPizafi, iar stereotipul
ii va bloca pe

ugoari
tre o crettere a deschiderii 9i increderii? Trecerea timpului va face mai
dezviluirea, aga cum s-a intdmplat cu John 9i Charles, sau tensiunea 9i evita-
rea vor crette Progresiv?
Deseori, se ;ii cu dinlii de un mare secret, Pentru prea mult timp' poate
fi
contraproductiv. Si ludm in considerare exemplul urmdtor:

5. Terapeutul: Salclni elementale


. Lisa, o clientd a uruti cu gtup p
formase cu lideru! grupul
(dupd ce se
d
a renunlat la prot'esie si d intrut in lu c
ordinar. A intnt
in grup din Wicina insatisfacli?i din oiala ei sociald. Lisa se simleo singu-
rd gi instfiinatd. Ftia cd, ora cun spuneo,
Fi-a jucat cfiteq ,,prea aproope de uest,, eru _
cordiald cu ceil,lti fi o bund ascurtdtoare, dar tinded sd rdmand distantd.
Atribuia asta enor-
mei sale aueri, pe care simlea cd trebuin sd o
lind ascunsd penlru a nu trczi inuidia si resen_
timentele celorlo\i.
ln a cincea lund, Lisa o rc.,elat ,i mai mult din ea insdgi. IFi pdstruse aptitudinite
psi_
hoterupeutice ti, ostfel, se dooedel de ajutor pentru multi fiembri
carc o admirau enorm

us grupului cd a t'ost terapeutd. pAnd h urmd Lisa si_a luot 0oA Fi, in
tdlniri rdmase, o lucrat terupeutic mai mult decAt in toote infihirile pre_

Ce pozilie trebuie sd ia terapeutul cand cineva releva marele


secret? pentru

el acum sE dezvdluie pe orizontald: adicd dezztdluire despre


adluire) in special in legdturd cu aspectele interactionale ale
-
John a divulga
.un , ai venit la aces
zec se impdrtaregti
fost se viiin ci in legdturd cu secretul tdu?,,, ,,Cat de
ienat ai fost i acestui fapt cu noi?,,, ,,Nu te_ai simlit
in siguranli i pAni acum. Astdzi ai ales sd o faci. Ce

l.vin 0. Yalom (cu l\.4olin Leszcz) - Tratat de pslhotcraple de g.up


John a rispuns cd se temea cd va fi ridiculizat, se va ride de el sau va fi con-
siderat ciudat. MergAnd pe linia explordrii in aici-gi-acum, l-am ghidat mai
adAnc in procesul interpersonal, intrebAndui: ,,Cire din grup te-ar fi ridiculi-
zat?" 9i ,,Cine dln grup ar fi gAndit cd epri ciudat?" Apoi, dupd ce fohn a selec-
tat cativa membri, l-am invitat sd verifice cu ei aceste presupuneri. Salutdnd
dezvdluirea int6rziati gi necriticind intdrzierea, terapeuhrl susfine clientul gi in-
tiregte colaborarea terapeuhce. Ca reguli generald, este intotdeauna util sd te
deplasezi de la afirmafii generale despre ,,grup" la afirmalii mult mai persona-
le: cu alte cuvinte, sd ceri membrilor sd diferenfieze intre membrii gmpului.
Dezvdluirea de sine este intotdeauna un act intelpersonal. Ce este impor-
tant nu este ce cineva se dezvdluie pe sine insugi, ci ci cineva dezviluie ceva
important in contexhrl unei relafii cu ceilalli. Actul dezvdluirii de sine capAte
o importanli reale datorite implicaliilor pentru natura relaliilor aflate in des-
figurare; mai important chiar decat despovirarea imediatd este faptul cd dez-
viluirea duce la o relalie mai profund5, bogatd 9i complexd cu ceilalli. (Aces-
ta este motivul pentru care eu, in contrast cu ceilalli cercetetori,t nu consider
dezviluirea de sine ca un factor terapeutic separat, ci il includ in invilarea in-
terpersonali.)
Mai ales dezvdluirea unui abuz sexual sau a unui incest este incdrcatd in
acest mod. Deseori, victimele unui astfel de abuz au fost rraumatizate nu nu-
mai de abuzul in sine, ci pi de modul in care ceilalfi au rdspuns in trecut la dez-
viluirea abuzului. Nu este neobignuit ca dezvdluirea inigiali in familia victimei
sd fie intAmpinati cu negare, blamare gi respingere. Ca rezultat, garldul de a se
dezvilui pe sine in gmpul de terapie evocd frica de o maltratare suplimentard
gi chiar de retraumatizare, i:r locul speranlei de a perlabora abuzul.2l
Dacd asupra unui membru se face o presiune inoporhrni pentru a se dez-
vdlui, pot rispr,rnde in cAteva moduri, in funclie de problemele respectivului
client ;i de stadiul siu de terapie. De exemplu, pot scddea presiunea comen-
tind: ,,Este evident cd sunt anumite lucruri pe care John nu dorepte sd Ie im-
pdrtigeasci. Grupul pare domic, chiar nerdbditor sd-l aduci pe John la bord,
in timp ce John nu se simte lncd in siguranld sau suficient de confortabil". (Cu-
vantul ,,ir:rce" este important, intrucat exprimd setul expectafional adecvat.) Ag
putea continua, sugerAnd sd examinim aspecte care fin de lipsa de securitate
a grupului, nu numai din perspectiva lui Johl, dar gi din perspectiva altor
membri. Astfel mut accenhrl grupului de la a smulge dezviluirile lui John la
explorarea obstacolelor ce stau in calea dezviluirii. Ce genereazi frica? Care
sunt consecinrele anticipate care inspeimAnti? De la cine din grup anticipeazi
membrii dezaprobarea?
Nimeni nu trebuie pedepsit areodatd pentru dezudluirea de sine. Unul dintre cele
mai distructive evenimente ce poate apdrea intr-un grup este ca materialul per-
sonal, sensibil, care a fost dezvdluit cu incredere grupului, sd fie folosit de
membri ulul impotriva altuia, in momente de conJlict. Terapeutul trebuie si
intervind puternic daci acest lucru se intAmpld; pe l6ngd faptul ci este o luptd

5, Terapeutul: Sarclnl elementare


murdari, submineaze norme imPortante de 8ruP. Aceasti interventie viSuroa-
sa poate lua multe forme. intr-un fel sau altul, teraPeutul trebuie se atraBi aten-
;ia asupra violirii increderii. Adesea, eu opresc acfiunea, intreruP conflictul ti
punctez faptul cd ceva foarte important tocmai s-a intAmplat irl grup. Voi cere
membrului ofensat si-gi exprime sentimentele in legituri cu incidentul, le voi
cere celorlalfi acelagi lucru, mi voi intreba daci altcineva are exPeriente simi-
lare, voi evidenfia modul in care acest fapt va face dificlld pentru unii autodez-
viluirea gi aga mai departe. Orice alt subiect de discufie in gruP este temPorar
am6nat. Punctul important este ca incidentul si fie inleles pentru a reinHri nor-
ma conform cireia dezviluirea de sine este nu numai importanti, ci gi siguri.
Numai dupd ce norma a fost stabiliti ne putem intoarce cehe examinarea al-
tor aspecte ale incidentului.

Norme procetlurale
Formatul procedural optim in terapie este ca grupul sd interaclioneze ne-
structura! spontan gi liber. Dor un astfel de format nu apare niciodatd natural: este
necesard o modelare actiad di partea terupeutului a unei culturi de grup. Existd mul-
te curente clrora terapeutul trebuie sd li se opun6. Tendinfa naturali a unui
grup nou este de a acorda o intreagE int6lnire fiecdruia dintre membri, prin ro-
tafie. Adesea, prima persoane care vorbegte sau cea care prezintd cea mai pre-
santi crizi de via[e in acea septemane obfine scena grupului tn respectiva in-
tAlnire. Unele gmpuri intampinA dificultafi enorme in schimbarea concentrdrii
atenfiei de la un membru Ia altul, deoarece, intr-un anumit fel, o normd pro-
cedurald a evoluat gi, ca urmare, schimbarea subiechrlui este considerate o con-
duiti proastd, nepoliticoasd sau de respingere. Membrii pot aluneca in tdcere:
ei simt ci nu indriznesc sd intrerupd gi sd ceard timp pentru ei ingigi, insd re-
fuzd sd-l alimenteze cu intrebdri pe celilalt membru pentru cd, irr tacere, spe-
rd ca el sE se opreasci in curAnd din vorbit.
Aceste tipare stingheresc dezvoltarea unui grup putemic gi, in final, rezul-
tatul sunt frustrarea gi descuraiarea grupului. Prefer si confrunt grupul cu
aceste norme terapeutice atrigAnd ateniia asupra lor gi indicAnd c6, din mo-
ment ce grupul le-a construit, are gi puterea de a le schimba.
De exemplu, ag putea spune: ,,Am observat cd, de-a lungul ultimelor gedin-
fe, intreaga intAlnire a fost dedicatd numai unei singure persoane, adesea pri-
ma care a vorbit in acea zi, gi, de asemenea, cd ceilalfi pdreau sd nu doreasci
se o intrerupd gi cred ce au pdstrat tdcerea in legdture cu multe sentirnente im-
portante. Mi ir:rtreb cum a inceput aceaste practicA gi daci dorim sau nu sa o
schimbdm". Un comentariu de aceaste nature poate fi eliberator pentru grup.
Nu numai cd terapeutul a pus in cuvinte ceva ce tofi gtiau ci este adevdrat, dar
a ridicat ti posibilitatea unor alte opfiuni procedurale.
Unele gmpuri dezvolte un format birocratic tip ,,prezenle" in care, pe r6nd,
fiecare membru ia cuvAntul pentru a discuta evenimente importante ale sip-
temanii anterioare sau anumite momente de mare suferinfd. Uneori, in special

lryln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


in grupuri cu membri anxiogi, putemic disfuncfionali, o astfei de skuciurl ini-
fiali este necesard gi facilitanti, dar, in experienla mea, o astfel de structuri de
grup, in general formald, in cele mai multe grupuri incurajeazi intahti de tip
,,acolo-ti-atunci", heficiente, monotone, neinteractive. Prefer un format in care
membrii care au probleme se poati anunla simplu Ia inceput: ,,Astdzi doresc
ceva timp" gi, de-a lungul evolufiei naturale a gedinfei, membrii gi terapeutul
sd incerce sd se aplece asupra fieciruia dintre ceilal;i membri.
Frecvent, grupurile specializate, in special cele de scurtd duratd gi cu membri
mai profund tulburafi, necesitd norme procedurale diferite. Trebuie fecute com-
promrsuri de dragul managementului eficient al timpului, iar liderul trebuie si
construiasca o structuri expliciti. Voi discuta astfel de modificiri de tehnici in
capitolul 15; pentru moment doresc numai sd accentuez principiul general cA
liderul hebuie sd incerce se sfuctureze r.rn grup, astfel incat se construiascd nor-
mele terapeutice discutate in acest capitol: suport ti confruntare, dezvdluire de
sine, automonitorizare, interacfiune, spontaneitate, importanla membrilor gru-
pului ca agenfi de intraiutorare.

lmportanla grupului pentru membrii sdi


Cu cAt membrii considere grupul mai important, acesta devine cu atat mai
eficient. Cred ci situafia terapeuticd ideali este prezenti ahrnci cAnd clienlii con-
sideri gedinlele de terapie de gmp ca fiind cel mai important eveniment al vie-
|ii lor din fiecare sipt6mAni. Se recomandd terapeutului si intdreasce aceastd
credinli in orice manieri disponibild. Dacd sunt obligat sd lipser la o intAlnire,
informez membrii in avans gi le transmit ingrijorarea legaH de absenla mea. Sunt
punctual Ia intAlniri. Daci m-am gAndit la grup intre gedinte, pot imperteFi ca-
teva dinhe aceste ginduri cu membrii grupului. Orice dezvdluire fac, este in ser-
viciul gmpului. Degi anumifi terapeufi evitd astfel de dezveluiri personale, cred
ci este important si formulezi clar cAt de mult conteazi grupul penhu tine.
incurajez membrii atunci c6nd aduc merturii despre utilitatea grupului sau
cAnd aratd cA s-au gandit la ceilalgi membri de-a lungul septemanii. Dace un
membru exprimi regretul cd grupul nu se va intAlni pentru doud sdptdmani
in timpul vacantei de Crdciun, ii indemn sd-9i exprime sentimentele despre le-
gitura lor cu grupul. Ce inseamni pentru ei si pestreze grupul ln suflet? Sd
protesteze la dezbinarea lui? Sd aibd un loc in care si-;i descrie grijile deschis,
in loc sd-gi find ascunsi durerea sufleteascd?
Cu cat mai multi continuitate intre intahiri, cu atat mai bine. Un gmp care
funclioneazi bine continui sd perlaboreze problemele de la o intAlnire la alta.
Este bine ca terapeutul si incurajeze continuitatea. Mai mult dec6t oricine, te-
rapeutul este istoricul grupului, conectand evenimente gi potrivind experien-
le in matricea temporali a grupului: ,,Suni foarte asemenetor cu ceea ce John
spunea acum doud septAmani!" sau ,,Ruthellen, am observat ca de cand tu Fi
Debbie aii avut acea ceartd, acum trei septemani, ai devenit mai deprimatd gi
mai retras6. Care sunt sentimentele tale fa;d de Debbie acum?"

5. Tenpeutul: Sarclnl elcnentaie


Rareori incep eu o intahire de gruP, dar c6nd o fac este invariabil in servi-
ciul pistrdrii continuitdfii intre int6lrriri. Astfel, cAnd pare potrivit, pot incepe
o intAlnire astfel: ,,Ultima intAlnire a fost foarte intensi! Mi intreb cu ce tipuri
de sentimente ali plecat cu voi acasd gi cum sunt aceste sentimente acum?"
in capitolul 14 voi descrie rezumatul grupului, o tehnice ce servette cre9te-
rii sentimentului de continuitate intre gedinle. Scriu un rezumat detaliat al in-
tAlnirii de grup in fiecare siptdmane (o descriere narativi editate a confinutu-
lui gi procesului) gi o trimit membrilor intre pedinle. Una dintre cele mai
importante funclii ale rezumah:lui este ci oferi clientului un alt contact sip-
tdmAnal cu grupul 9i cregte probabilitatea ca temele unei anumite intahiri se
fie continuate in urmitoarea intAlrrire.
Grupul cregte in importanre atunci cAnd membrii ajung si il recunoasci
drept un rezervor de informafie gi suslinere. CAnd membrii igi exprimd curio-
zitatea despre ei ingigi, eu, intr-un fel sau altul, incerc se transmit credinla ci
orice informatie pe care membrii sr dori sd o cunoascd despre ei inSigi este disponibild
tn spaliul de infilnire al grupului, cu conditia sd ;tie cum sd pund mina pe ea. Ast-
fel, cAnd Ken se intreabd daci el este prea dominant gi amenintitor pentru cei-
Ialli, tendinla mea este sA rispund: ,,Ken, in aceastd camerd sunt mulfi oameni
care te cunosc foarte bine. De ce nu-i intrebi pe ei?"
Evenimentele care intiresc legiturile dintre membri cresc potenta grupu-
lui. E un prognostic bun c6nd membrii grupului ies Ia o cafea dupd o intAlni-
re, au discufii lungi in parcare sau i9i telefoneazi unul altuia in timpul sipti-
m6nii, in perioade de crizd. (Astfel de contacte extragrupale nu sunt fird efecte
potenfiale adverse, aga cum voi discuta in detaliu in capitolul 11.)

Membrii ca agenli de tntrajutornre


Grupul funcfioneazd cel mai bine dacd membrii sii apreciazi ajutorul va-
loros pe care gi-l pot oferi unul altuia. Dacd grupul continui sd priveascd te-
rapeutul ca surse de ajutor atunci pentru grup este cel mai pulin probabil sd
obfind un nivel optim de autonomie gi respect de sine. Pentru a interi aceas-
te norme, terapeutul poate atrage atenlia asupra incidentelor ce demonstrea-
ze intraiutorarea mutuald a membrilor. De asemenea, terapeutul ii poate in-
vdla pe membri metode mai eficiente de a se ajuta unul pe altul. De exemplu,
dupi ce un client a lucrat cu grupul o temi pe o lungd porliune a unei intAl-
niri, terapeutul poate comenta: ,,Reid, te pofi intoarce inapoi cu gAndul la ul-
timele patruzeci gi cinci de minute? Care comentarii au fost cele mai utile pen-
tru tine gi care au fost cel mai pulin utile?" sau: ,,Victor, observ cd,iai dorit
sd vorbegti in grup despre asta de mult timp, dar pdnd astdzi ai fost incapa-
bil sd o faci. Cumva, Eve te-a arutat se te desch.izi. Ce a ficut? $i ce a ficut azi
Ben gi pirea sd te inhibe, in loc sd te deschidd?" Nu trebuie sd i se permite sa
treacd neobservat comportamentul care submineazd norma intrajutordrii mu-
tuale. Dacd, de exemplu, un membru provoaci un altul cu privire la compor-
tamentul fafi de un al treilea membru spundnd: ,,Fred, ce drept ai sd vorbegti

lrvin D. Yalom (cu l,ilolin Leszcz) - Tratat de pslhoteEple de grup


cu Peter despre asta? Tu egti infemal, mult mai reu decat el in aceaste privin-
,i", eu pot interveni comentAnd: ,,Phil, cred ci ai nigte sentimente negative
fafd de Fred astizi, provenind Poate dintr-o alti sursd. Poate ar trebui sd Pe-
trundem la ele. Oricum, nu pot fi de acord cu tine cind spui cd, deoarece Fred
seamini cu Peter, el nu-i poate fi de ajutor. De fapt, chiar conhariul a fost ade-
virat aici, irr grup".

Suport Fi confiuntare
Aga cum am subliniat in discugia desPre coeziune, este esenflal ca membrii
sd perceapA terapia de grup ca siguri gi suportivi. in cele din urmd, tn cursul
terapiei, trebuie abordate ti exPlorate multe subiecte inconfortabile. Mulli
clienfi au probleme cu furia sau sunt aroganfi, condescendenfi, insensibili sau
doar arligogi. Terapia de 8ruP nu Poate oferi aiutor fdri ca astfel de trisituri
sd iasd la suprafald in timPul interacflr:nii dintre membri De fapt, aparifia lor
trebuie salutati ca o oPortunitate teraPeutica. in cele din urmd, conflictul tre-
buie sd apari in grupul de terapie gi, apa cum voi discuta in caPitolul 12, este
esenlial pentru havaliul terapiei. in acelagi timp, prea mult conflict timpuriu
in cursul unui gmp poate sd-i invalideze dezvoltarea. inainte ca membrii sd se
simtd suficient de liberi sd-gi exprime dezacordul, ei trebuie se se simtd in
dephne siguranfa 9i trebuie sd valorizeze gmpul destul de mult pentru a fi dor-
nici si tolereze intilnirile inconfortabile.
Astfel, terapeunrl hebuie si construiascd un 8ruP cu nonne care permit con-
flictul, dar numai dupi ce un fundament ferm de suport 9i siguran;d a fost sta-
bilit. Este deseori necesar sd intervii pentru a Preveni proli{erarea conflictului
prea devreme in gruP, afa cum ilustreazd urmitorul incident'

. lntr-un gruP nou de teraPie erau doi menbri deosebit de ostili li, inceP|nd cu o treio
i tAhire, critica, sarcosmul pi conflictul deschis erau puternice. Apatra inthlnirc a
t'ost du-
chisd de Estelle (una dintre ocepti membi) care sublinia cit de inutil a fost gtuPul
penttu

ea pind atunci. Estelle aoea un mod de a tra sfonna orice contz ariu Pozitit)
care i se fdcea

intr-unul negatil,, cofibatio. Se plhngu, de exemplu, cd ea nu se poate exryimo bi e pe sine


gi cd erau multe lucruri pe core or fi doit sd le spund, dar fusese atAt de neclad, incdt nu
putuse depdpi asta. CAnd o altd fienbrd a grupului nu a lost de acotd Fi a afinnat cd eo o
gdsea pe Estelle e refi de clard, Estelle a somqt-o sd nu-i Pund sub semn intrebdrii pro-

priile judecdli despre sine insdgi Mai fArziu, in grup, o comPlimefltol o oltd membrd sPu-
nindu-i: ,,\lene, e;ti singura de aici ure mi-a pus oreodatd o intrcbarc inteligmtd" Eoidatt,
llene a t'ost destul de stAnienitd de acest cottPlineflt deloc bine-oeflit'
ln acesl punct, am simlit ci e imperotiu sd luPt cu flormele de ostilitate Fi criticisfi carc
sedezoollau in grup 9i om interuenit in fo4d. Anl infrebat-o pe Estelle: ,,Care sunt Wesu-
punerile tale despre modtl in cate aftrmalia td despre llene i-a fdcut sd se simtd Pe ceilalli
din yup?"
Estele a dat difl coll in col!, ddr, PAnd ld urmd, a sPus cl at f posibil ca ei sd se simtl

insultoli. Am sugerut ca ea sd tterrfice cu ceilalli membri ai grupului A fdcut asta Fi a afat

5. Terapeutul: Sarcini elementare


cd presupuneteo eru corcctd. Nu numai ci. f.ecsrc membtlt 0l gtupului se simtise insultat,
d.ar gi llew se simtea iitotd Fi dotd la o parte de afirflulie. Atunci n_om interesat: ,,Estel_
le, se pare cd presupunerel a
fost corectd. Ai insuhat grupul. De asemeanea, se pare cd stiai
cd, cel mai probabil, asta unna sd se intlnple. Descumpdnitor este cd o pld.tefli,i !ie. Ce
li
oblii din asta?"
Estelle a sugerof doud posibilitdli. Moi ? Ai, a spus: ,,pret'er sd
fiu respinsd pentru cd
insult oaflenii decAt pmtru cd sunt d.rdguld cu ei',. Asta pd.req o piesd de logicd contorsio_
natd, fi, cu toate acesteo, compreheuibild. A doua afrmqlie a ,,Astt'el, cel pulin, reu_
fost:
pesc sd fiu in centrul atenliei". ,,Ca ocum?", afi intrebot. Eo a incuaiinlot. ,,Cum este sd
simli asta chiar acufi?", m-am lntrebat. Estelle a spus ,,Bine,,. ,,Dor tn rcstul aielii tlle?,,
am ifllrebat. A rdspuns ingetuu: ,,Este singurdtate. De
fapt, lsto este. Acelstd ord si jumd_
tate reprczintd oametii din oiala mel" . M-om aoenturat: ,,Atunci grupul acesta este cu ade_
ahot un loc intryfiant pentnt tine?" Estelle a incuaiinfat. An comentat: ,,Estelle, intot-
deauna ai at'inrut cd unul difitre fioti.oele pentru core elti criticd cu ceilolti din grup este
faptul cl nimic nu este moi
important decAt onestitatea totold. Totuli, docd dorerti sd
fri ab_
solut onestd cu noi, cred cd oa trebui d rc spui, de qsemeneq, clt de importonti suntem pefi_
tru tine fi cdt de nult ili place sd fi
aici. Ceea ce nu t'aci niciodotd, 9i md intreb dacd poti
incepe sd inuestighezi de ce este a6t de d reros sou pericuru sd Ie ardti celorlqlli cat de im-
portanli sunt pentru tine" .

Din acest tnoment, Estelle o deoenit mult mai inlelegdtoare am putut sd oblin incl
fi
un punct de sprijin, anseunind ocordul ei cu p aire la
laptul cd ostilitatea gi insultele con_
stituie o problemd pentru e0 gi cll i-or ojutor sd ii etragem qte tia asuprd lot _ adicd sd
f de
etichetdm instantaneu orice cofiwrtameflt iflsultdtor din partea ei. Este intotdenuna
ttil sd
obtii acest tip de co tract cu un mefibtu: in infilnirile urndtoare, terupeutul confrun_ Wate
ta membrii cu un anumit aspect al comportqfientului lor, osupro cdruia au cerut sd li se
atragd atenlin. Deoarece se considerd aliati in acest proces de identificarc gi conftuntare,
e
t'oarte pulin probabil si.fre d.efrnsioi in raport cu lceastd interl)enlie.

Multe dintre aceste exemple ale comportamenfului terapeutului pot pdrea


deliberate, pedante, chiar pontificale. Ele nu sunt comentariile necritice, non_

cini ale terapeutului.


Este timpul sd ne tntoarcem acum cdtre cea de-a treia sarcind elementari
a
terapeutului: activarea gi elucidarea lui aici-9i-acum.

154 lrvln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat do pslhoterapie de glup


6. Terapeutul:
lucrulin aici-;i-acum

Dilerenfa maiori dintre grupurile de psihoterapie care sperd si efectueze


schimbiri comportamentale gi caracteriologice extensive gi durabile gi alte gm-
puri ca AA, grupuri psiho-educafionale, grupuri cognitiv-comportamentale gi
grupuri de suport pentru bolnavii de cancer este ce grupurile de psihoterapie
pun un accent putemic pe importanFa experienFei tn aicigi-acum. insd toale te-
rapiile de grup, inclusiv grupurile inalt structurate, beneficiazd i:n urma capa-
citifii terapeutului de a recunoagte gi a infelege experienfa in ,,aici-gi-acum".
Terapeufii care igi dau seama de nuanlele relafiei dintre tofi membrii grupului
sunt mult mai pricepu;i in a elabora sarcinile grupului, chiar gi atunci cAnd ex-
plorarea profundi, interpersonald gi de grup sau interpretarea nu sunt in cen-
tml terapiei.r
in capitolul 2 am prezentat cdteva fundamente teoretice ale utilizdrii lui
aici-9i-acum. Este timpul sd me concentrez asupra aplicafiilor clinice in terapia
de grup. Mai tntAi, pdstrali in minte acest principiu important
- poate singu-
rul lucru foarte important pe careJ evidenfiez in aceasti cafiei centrarca pe
aici- i-acum, pentru a fi efcientd, constd din doud straturi simbiotice, nici unul nea-
uind putere terapeuticd ldrd celdlalt.
Prifill strat este unul experien}ial: membrii trtriesc in aici-gi-acum; ei mani-
festa sentimente putemice fafd de ceilalli membri ai grupului, fale de terape-
ut gi de grup. Aceste sentimente in aici-gi-acum devin discursul major al gm-
pului. Reactia este anistortcd,: eaenimentele imediate ale intAlnirii au pioritate, atAt
fald de oiala curentd din exterior, cdt gi fald de trecutul tndepdrtat al membrilor. Aceas-
td focalizare faciliteazi enorm aparifia gi dezvoltarea microcosmosului social
al fiecirui membru. Faciliteazd feedback-ul, catharsis-ul, dezviluirea de sine
semnificativd ti achizifia Ehnicilor de socializare. Grupul devine mai viu, ti
Ioli membrii (nu doar cei care lucreazE direct in acea tedinte) sunt intens irn-
plicagi in intAlnire.
Dar centrarea pe aici-Fiacum igi atinge rapid limitele unliteEi ferd 0l doilu
strat, care este el cidarea procesului. Pentru ca factorul terapeutic putemic al in-
velirii interpersonale sd fie pus in migcare, grupul trebuie sd recunoasca, sE
examineze gi sA inteleagd procesul. Trebuie sd se examineze pe sine insusi; trebuie

6. Terapeutul: lucrul in alcl-tl-acum


sd- i studieze propriile tranzaclii; trebuie sd transceldd experienla purd pi sd se dedi-
ce integrdrii acelei experienle.
Astfel, utilizarea eficiente a lui aici-gi-acum necesita doi parl. grupul trdieg-
te in aici-pi-acum gi, de asemenea, se dubleazd pe sine insupi;face o bucld autoreJlexi-
ad Fi examineazd comportamentul in ci-gi-acum care tocmai a aout loc.
Pentru ca gnrpul sd fie ehcient, ambele aspecte ale lui aici-Fi-acum sunt esen-
$ale. Dacd numai primul - experimentarea in aici-gi-acum - este prezent, ex-
perienla Brupului va fi intensi, membrii se vor simfi profund implicali, expri-
marea emolionali poate fi inalte ti membrii vor termina grupul spun6nd:
,,Uau! A fost o experienfd putemicdl" Dar, de asemenea, se aa dlttedi 0 fi o expe-
rientd eaanescentdi membrii nu vor avea nici un cadru cognitiv care si le per-
mitd se refini experienla de trup, sd generalizeze pomind de la ea, sd identi-
fice gi si modifice comportamentul interpersonal gi sd transfere ce au invalat
de la grup la situaliile de acasd. Exact aceasta este gregeala fdcutd de mul;i li-
deri de intilniri de grup ai deceniilor de inceput.
Pe de alte parte, dace este intelnitd numai a douL paie a lui aici-gi-acum
elucidarea procesului
-
grupul ipi pierde viata gi sensul. Degenereazd inh-un
-,
exerciliu intelectual steril. Aceasta este gregeala ficutd de terapeufii vddit for-
mali, distanfi, rigizi.
Ptin ulrrlare, terapeutul are doud funclii distincte tn aici-pi-acum: sd ghideze gru-
pul tn aici-si-acum si sd faciliteze bucla autoreflexiod (sau comentariul procesului). in
mare parte, funcfia de ghidare poate fi impirfiti intre membrii grupului, dar,
din motive pe care le voi discuta mai tarziu, comentarea procesului rdmAne, in
mare misur;, sarcina terapeufului.
Ma.ioritatea terapeufilor de gmp inleleg ci hebuie pus accenh:l pe aici-gi-a-
cum. O anche6 ampli, la care au participat terapeufi de grup de diferite orien-
tiri, a subliniat activarea lui aici-gi-acum ca o abilitate centrald a terapeutului
de grup contemporan.2 Un studiu mai mic, dar atent realizat, a codificat inter-
pretirile terapeulilor de grup ii s-a constatat ce peste 60 la sute din interpre-
teri erau centrate pe aici-gi-acum (pe tipare comportamentale sau pe impactul
comportamentului), ir timp ce aproximativ 20 la suti se focalizau pe cauze is-
torice gi 20 la sute pe motivafie.3

Definilia procesului

Termenul proces, utilizat din plin in acest text, are o semnificafie inalt specia-
lizate in multe domenii, incluzAnd dreptul, anatomia, sociologia, antropologia,
psihanaliza gi psihiatria descriptivd. in psihoterapia interacfionald, de aseme-
nea, termenul proces are un sens tehnic specific: se referi la naturs relatiei dintre
indhsizii care relalioneazd membri si terapeuti. Mai mtlt, aga cum vom vedea, o
-
hvln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de psihoteraple de gmp
inlelegere deplini a procesului trebuie sd |ind cont de un numdr mare de fac-
tori, inclusiv lumile psihice interioare ale fiecdrui membru, interacfiunile inter-
personale, forlele grupului-ca-intreg gi mediul clinic al grupului. ia
E folositor contrastul dintre p/oces gi conlinut.Imaginali-ve doi indivizi in-
tr-o discufie. Continutul acelei discufii constd in cuvintele rostite explicit, su-
biectele concrete, argumentele avansate. Plocesul este ceva cu totul diferit.
Atunci cAnd ne intereseaze procesul, ne intrebem: ,,Ce spun aceste cuvinte ex-
plicite, stilul participanfilor, natura discufiei, despre relalia interpersonl.ld. o par-
ticipanlilor?"
Terapeulii orientafi cihe proces nu sunt preocupali in primul rAnd, de con-
finuhrl verbal al rostirii c]ientului, ci de,,cum" gi,,de ce"-ul respectivei rostiri,
in misura in care ,,cum" gi,,de ce" elucideazi aspecte ale relafiei clientului cu
ceila}i. Astfel, terapeulii se concentreazi asupra aspectelor metacomunicalio-
nale* ale mesajului ti se intreabd de ce, sub aspectul relaliei, tn individ face o
declaralie unei anumite persoane, la un anumit moment Fi intr-o anumite ma-
nieri. O parte din impactul mesaiului este transmis verbal gi direcu o parte a
mesaiului este exprimatd paraverbal (prin nuante, inllexiuni, inilfimi gi ton);
gi o alte parte a mesajului se exprimd comportamental.t in centrul procesului
terapeutic se afld identificarea conexiunilor dintre impactul real al comunici-
rii gi htenfia celui care comunici.
Si analizdm, de exemplu, aceaste tranzaclie: in timpul unei prelegeri, o
studentd a ridicat mana gi a intrebat in ce an a murit Freud. Lectorul a rds-
puns ,,1938", numai cd studenta a intrebat ,,dar, domnule, nu a murit in 1939?"
Din moment ce studenta a pus o intrebare al cerei respuns il gtia deja, moti-
vafia ei, in mod evident, nu era ceutarea informafiei. (O intrebare nu este o
intrebare dacd ttii rispunsul.) Procesul acestei tranzacrii? Cel mai probabil,
studenta a dorit sd-gi demonstreze cunogtinrele sau seJ umileasci, sdJ infr6n-
gd pe lector!
Frecvent, inlelegerea procesului intr-un grup este mult mai complexe de-
cat inh-o interacfiune bipersonali; trebuie si ciutim procesul nu numai in spa-
tele unei simple declarafii, ci gi in spatele unei secvenle de declaralii ficute de
cAgiva membri- Terapeutul de grup trcbuie si se striduiasci sd inleleagd ce dez-
vdluie o anumitd declarafie despre relalia dintre un client gi ceilalfi membri ai
grupului sau dintre subgrupuri de membri ori bisericufe, dintre membri gi li-
der sau, in sfArgit, dintre grup ca intreg gi sarcina sa primari.i
CAteva viniete clinice vor clarifica, in continuare, conceptul.

. IA inceputul unei tedinle de terapie de grup, Burt, un bfubof ce utna sfudii postuni-
oersitarc, lendce, puternic, noAnd inJdtiFarca unui buldog, q exclafiat foid de yup in gene-

* Metacomunicarea se refere h comunicarea despre o comurucare. Sd compardm, de exemplu,


,,inchide fereastra!", ,,Nu ai dori sE inchizi fereastra? Trebuie s5-li fie fri8.", ,,Mi-e f.ig. vrei se
inchizi fereasha, te rog?", ,,De ce e des.histr fereastra?" Fiecare dintre aceste afirmalii conline
mult mai mult decat o simple cerere sau un simplu ordin. Fiecare poartd o metacomlrnicare:
adice un mesaj despre natura relaliei dintre cei doi indivizi caIe interacfioneaze.

6. Terapeutul: lucrulin alcl- -acum


ral li, in plrticulat, fald de Rose (o cosmetkiand nesofisticotd, cu inclinalii spte astrologie,
mom.d a patru copii): ,,Sd fi ptuinte este degradont!" Aceastd declarolie prouocotoare 0 tre-

zit un rdspuns puternic din porteo membrilor grupului, toli auAnd pdinli ,i muLli dinlre
ei t'iind pdrinli. Disculia neoryanizatd care a unu a consumat testul fedinlei de |tup.

Declarafia lui Burt poate fi vezute strict in termeni d e conlinut. De fapt, este
exact ceea ce s-a intamplat in grup; membrii l-au implicat pe Burt intr-o discu-
lie despre virtufi versus aspecte dezumanizante ale parentalEfii o discufie
-
plind de afect, dar intelectualizati, care nu aducea pe nici unul dintre membri
mai aproape de scopurile lor in terapie. Ulterior, grupul s-a simfit descurajat
relativ la intAlnire, iar membrii erau furiogi pe ei ingigi 9i pe Burt pentru disi-
parea gedinfei.
Pe de alte parte, terapeutul ar fi puhrt situa procesul declaraliei lui Burt in
una dintre urmdtoarele perspective.

1. De ce a atacat-o Burt pe Rose? Care era procesul interpersonal dintre ei?


De fapt, de multe siptimAni, cei doi se aflau intr-un conflict mocnit gi, in ge-
dinfa anterioari, Rose se intrebase de ce Burt, daci era atAt de strilucit, ircd
mai era student la vArsta de treizeci gi doi de ani. Burt o vedea pe Rose ca o fi-
inld inferioard, care funcfiona in primul rind ca o glandi mamard; odati, cAnd
era absentd, se referise la ea ca la o iapd de prdsild.
2. De ce era Burt atat de intolerant Fi critic-moralist cu neintelectualii? De
ce trebuia sd-gi menlind intotdeauna stima de sine stdnd pe cadavrul unui ad-
vercar invins sau umilit?
3. Presupun6nd ce intenria principali a lui Burt era si o atace pe Rose, de
ce a procedat atit de indirect? Este caracteristica modului in care Burt igi ex-
primd agresivitatea? Sau, din motive neclare, este caracteristic pentru Rose ca
nimeni si nu irdrdzneascE si o atace direct?
4. De ce Burt, printr-o declaralie evident provocatoare gi nejustificatd, s-a ex-
pus unui atac universal din partea grupului? Degi versurile erau diferite, melo-
dia era aceeagi pentru grup gi pentru BurL care, in mu.lte situatii anterioare, se
plasase in aceastd pozifle. De ce? Era posibil ca Burt si se simtd mai conlortabil
cAnd relafiona cu ceilalfl in respectivul mod? Odatd afumase ca i:rtotdeauna a
iubit lupta; intr-adeviq, radia anticipand aparifia unei ce4i in gmp. Mediul siu
familial timpuriu fusese unul dominant conflictual. Atunci, pentru Burt, lupta
era oare o forml (poate singura formi disponibild) de implicare in rela;ii?
5. Procesul poate fi evaluat din perspectiva mai largi a intregului grr.p. Alte
evenimente relevante din viala grupului trebuie luate in considerare. in ulti-
mele doud luni, gedingele au fost dominate de Kate, o membrd deviantd, ex-
plozivi gi parfial surdi, care, doud saptemani mai devreme, pirdsise grupul
spun6nd, pentru a salva aparenJele, ci se va intoarce in momenful in care va
obfine un aparat auditiv Era posibil ca grupul sd aibd nevoie de o Kate, iar
Burt doar sd ocupe rolul de ,,oaie neagri" cerut de gn:p?

lNln D. Yalom (cu l\,4olin Leszcz) - Tratat de psihoterapie de glup


Pnn climatulcontinuu de conflict, prin disponibilitatea sa de a pehece o 9e-
dinli intreagi discutAnd in termeni nonpersonali o singuri temi, grupu-l evi
ta ceva poate o disculie onesti a sentimentelor membrilor fafS respingerea
-
lui Kate de grup, vinovdfia lor sau teama de o soarti similard? Sau Poate evi-
tau riscurile anticipate ale intimitalii 9i autodezvdluirii? Grupul spunea ceva
terapeutului Prin intermediul lui Burt (9i prin Kate)? De exemplu, poate ci Burt
susfinuse un atac orientat, cu adeverat, cahe coteraPeufi, dar deplasat de la ei
cu inclinafie ceEe sentinle rabinice nu fuseseri
Terapeulii
- figuride distante
gmp sau pugi tntr-o situa;ie dificild. De
-
asemenea, relafia
niciodati atacagi
lor de coterapie scdpase pAnd atunci oricirui comentariu. Cu siguran[i, exis-
tau fafi de terapeuli sentimente Putemice, evitate, care ar fi Putut fi sGrnite in
continuare de egecul de a o susfine pe Kate 9i de complicitatea lor Prin inacti-
vitate Ia plecarea ei din grup.
Care dintre aceste multe observafii ale procesului este corecte? Care ar fi
putut fi intrebuinlatd de terapeufi ca o intervenlie eficienti? Rispunsul este,
desigljJ., oricare pi toate pot fi corecte. Nu se exclud reciproc, fiecare vede trarzac-
lia dintr-o pozilie pufin Totugi, decisiv este faph.rl cd centrarea pe pro-
diferiti
ces incepe cu refleclia teraPeutuhd asupra mullimii de {actori ce Pot sta la baza
unei interac;iuni. La rAndul siu, clarificAnd toate acestea, teraPeutul ar fi Pu-
tut centra grupul Pe diferite aspecte ale viefii sale. Atunci, pe care ar fi ttebuit sd
oal
utului trebuie sd se bazeze pe o singuri considerafie prima-
rd: ale grupului. Unde se afla grupul in acel moment sPecific?
Terapeutul avea multe opfiuni. Dace simlea ce existase o focalizare mult prea
mare pe Burt in ultimul timP, lisAndu-i pe ceilalli membri si se simte Plicti-
sili, neimplicali gi exclugi, atunci s-ar fi putut intreba cu Slas tare ce evita gru-
pul. Apoi teraPeuhll ar fi putut reaminti SruPului tedinlele anterioare, Petre-
cute cu disculii similare nesatisficetoare, sau ar fi putut aiuta unul dintre
membri sd verbalizeze acest Punct, intrebdndu-se despre inactivitatea mem-
brilor sau aparenta lor neimplicare in discu;ii. Dacd simlea cE o temi majori
era comunicarea indirecti in grup, ar fi Putut comenta aspectul indirect al ata-
cului lui Burt sau ar fi Putut cere Srupului siJ ajute sd clarifice, prin interme-
diul feedback-ului, ce se intdmplase intre Burt ti Rose Dace simtea ce un eve-
niment de grup exceplional de imPortant (plecarea lui Kate) era cu
incdpifAnare evitat, atunci s-ar fi puhrt focaliza pe acel eveniment 9i pe con-
spiralia ticerii din jurul lui.
consideri cd reprezinti cea mai
Pe scurt, teraPeutul trebuie se determine ce
mare nevoie a Srupului gi a membrilor sdi la un moment dat 9i sd aiute grupul
si avanseze in acea direcfie.

. Intr-un |rup, Saul solicitase o teroPie din cauza sentimentului sdu


alt profund de Eo-

lare Ero inleresot nni ales de o experienld leruPeuticd de grup, penlru cd niciodatd phni
ntu ci u fdcuse Porte dintu-un grup primdr. Chiar Si ?n fomilia so Ptimori se simlise un

6. Telapeutul: lucrul in alci'$'acum


sttdin. Fusese ut sryctatot tontd ohla,lipindu-gi nasul de Jerestrele reci ale uselor gi prfuiind
cu jind. la yupurile calde, oesele din inteior.
Ia a patra pedintil de terapie a lui Saul, o altd nefibrd, Barbaru, a inceput intAhirea
anunlAnd ci toctai s-a despdrlit de un bfubqt care fusese
foarte impo ant Wtru ea. Mo_
tiuul ei major pmtru terapie fusese incapacitqtea de o susline o retalic cu un bdrbat, ero Fi
profund ?ndureratd in timpul ped.inlei. Barbaru aoea ufl mod extrcru de oiu de a_pi desuie
durnea pi grupul o fost prins de smtimefltele ei. Toli cei din grup fiigcati; an ob_ fusesetd
seruot in tdcefe cd Fi Saul auea lacini i ochi.
Membrii grupului (cu exceplio lui Saul)
ldceau tot ce le stdtea in putere pentru a-i ofei
Barbarei un sprijin. I-ou dat peruelele; i-au reonintit toate colitdlile si insugiile bune; au
osigurot-o ci fdcu1e o alegere proastd, cd bdrbatul nu ero suficient de bun pentru
ea, cd era
,norocoasd cd a scdpat de smucitul dla" .

Deodatd, Saltl a strecurlt: ,,Nu-mi place ceu ce se intdnpld qici, in gup, astdzi
Fi nu_fii
place modul in carc este condus" (o aluzie slabd la mine, m-am g6ndit).
A continuat, expti_
chnd cd membii grupului nu aaeau nici o justificarc pe tru criticile oduse prieten lostului
al Barbarei. Ei nu ttiau cu ad.eofuat cum era el. Il puteau 7edu numai prin ochii Barbarei
pi, probabil, ea il prezento intr-un mod distorsionat. (Saul aoea o luptd personold de dus pe
aceastd temd, lrecAnd printr-un diaorl in unnd cu chliaa ani. Sotia sa
lrecaaiase uh grup
pefitru suslircrca JeTneilor gi el
fusese ,,smucilul,, ocelui grup.)
Bi einleles, conentqiile lui Saul qu
schittblt intregul ton al int Bhndelea gi hiii.
suslinerea au dispdrut. Cafiera se simlea rece; legdtura caldd dintrc mefibri se
rupsese. Tbti
erau eAeroati. Eu fi-am simlit mustrat pe bund drcptate, pozilia lui Saul eta
tehnic corec_
td: grupul gEise condamnlndu-l pe
fostul pricten al Barbarei intr_o fionietd atAt de ndaol_
nicd gi necriticd.
Afil desprc conlifiut. Acum sd examindm prccesul ocestei interacliuni. Mqi ?ntdi, sd
notdm cd replicile lui Soul au aaut efectul de 0-l afem ?n afara yupului. Restul
grupului
era prifis intto atmost'erd caldd, suportiud, din care el s_a exclus pe sine.
Reamintili_ad,
principaLa sa plingoe era cd nu
fusese niciodatd membru al unui grup, ci intotdeouna ci-
teoo din exterior. Inthlnirca oferise o dmto stto[ie in vivo a modului ?n care se intimpla
asta.In a Wtla infilnire de grup, Saul, in stil kamiknze, a atqcat sa izgonit t)oluntar
Fi din
grupul cdruia dorise sd i se qldture.
A douo chestiune aoea legdturd nu cu ceea ce spusese Saul, ci cu ceeo ce nu spusese. ln
partea d.e ircEut
tntAhbiL toli, cu erceplia tui Saut, iau ldcut Barborei declaralii supor_
a
tfue, cdlduroase. Nu auea nici un dubiu cd Saul se simtise aldtui d.e ea, suportiq
lacrimi_
le din ochi indicau qsta. De ce alesae sd tacd? De ce intotdeauna alegeo sd rdspundd din si-
nele sdu critic ,i nu din cel cald, mai suportio?
Exafiinaru acestor aspecte ole procesului a cofldus la cdteuo chestiuni
foate importante
pmtru Saul. Evidmt, era difcil pe tru el sd-pi exprime partea delicatd, afectuoasd. Se tefiea
sd oulnerubil gi sd-fi expund dorinlo putenicd de depndmld. Se tenea cd se x,a piede
fe W
sine insuti Fi propril unicitate apropiinduae prel mult de ceilo$i 6i deoenind un
membru al
grupului. In spatele agresioului, eternului 7)igilent, inctpdlAnatului aptud.tor al onestitdtii
(dat o onestitate selectiod: onestitotea expimdrii sefitine
elor negotiue, nu pi a celor pozi_
tiz.n), se afd od.esea copilul cel mai bun, s bmisio, tAnjind dupd acceptare Fi iubire.

160 lMn D. Yalon (cu Motin Leszcz) - T.atat de pslhote.aple de grup


. lntr-un grup foflnard olcdtuit di intemi in psihologie cli-
T (un 8!up experienlial de

nicd, unul dintre membri, Robert, a comrntat faptul cd, in mod sincer, simleo liPsa co tri-
buliilor citorta mattbri care erau, in gmeral, foo e tdculi. S-a intors cdlrc doi dintre aces-
til
Fi a intrebat dacd era ceoa ce el sau ceilaryi fiemfui at f
putut face Pentru o-i ojutq sd
participe mai rnult. Cei doi membri gi rcstul grupului au rdspuns lanshnd un alac ninici-
tor asupra lui Robert, I s-a reamintit cd propria contribulie nu fusese substanliald, cd el in-
suSi era adesea tdcut Fedinle futregi, cd nu ifi exPrinwse niciodati cu adcodrat emoliile in
grup Fi aff moi departe.
Prioitd la niuelul conlinulului, aceastd lronzrclie este nducitoorc. Robert a exprimat o
yiid autenticd de menb i tdculi gi, pelttru solicitudinea s0, afost Pdlnuit. Ptioitd lo
lold
nioelul procesului adicd al rcloliei capdtd Wrfect sens: membrii grupului erou impli-
- -
cali i:ntt-o luptd pettru dominore gi rdspuflsul lor interior l0 afirnalio lui Robett a fost:
,,Cine eFti tu st emili o inpitalie de a oorbi? Egti gazda sau lilerul aici? Dacd ili petmitem

faci comeitatii des?re tdcercl noastrd gi sd sugerezi salulii, atunci ili recunoaFte
sd dofii-
nalia asupra noastrd".

. Intr-un alt grup, Kmin, un director de frmll autotitor, a deschis Fedinlo, cefindu)e
celorlatli mertbri gospodine, profesori, funclionari gi comcrcianli sd-l oiute cu o Pro-
- -
blemd: primise ordine ,de rcducerc a jectivului". Trebuia sd reducd personalul cu 50 la
sutd sd concedieze doudzeci din cei patruzeci de angajafi.
-
Conlinutul problemei astt'el cd gtupul a consumot Patruztci 9i cinci de minute
inti|a,
discut1nd ospecte ca drePtate aersus caritate: adicd , dacd cineoq or trebui sd pdstrcze lucrd-
torii cei nai competenli, luctdtorii cu cele mai numetoose familii sau pe cei cate ttor ottea
cele mai mari dificultdli tn a-fi gdsi att Loc de nuncd.ln ciuda faptului cd cei mii mulli
membri s-au angajat in disculia care imPlic1 probleme importante in relaliile interumane,
coterupeulii ou prioit fedi lo ca neProductiad: fusese im?erconald, membrii rdmdseserd in-
h-un tetitoiu sigur, gi disculia ar putut sd aihd loc in mod potriuit la ut dineu sou o altd
f
reuniune sociald. Moi mult, W misurd ce trecea timpul, deoenea W deplin clu faptul cd k-
ain petrecuse fiult timp gLndindu-se la toqte as\ectele acestei probleme 9i cd nimeni nu era
upabil sd-i olere o sugutie sau o abordore noud a problemei. $edinld nu era cu adeudrat o
gedinld de lucru: era o gedinld de
fugd-de-muncd.
focalizore osupru conlinutului era frustruntd pentru gtup Fi lera-
lneoitabil, o astlel de

peutii ou inceput sd-fi pund intrebdri cu Prioirc la proca adicd ce dezviluie acest con-
-
tinut despre natura relafiilor lui Kevin cu ceilalri membri Pe rndsurd ce Fedinla auan-
sa, Keoin, in doud ocazii, a ldsot sd se strecoare mllrimea soloriului sdu kore era nui mult
decht dublu fald de al orictuui alt membru). De qectul interpercorul general al
flfi, ptaet
tdrii lui Keztin eru de a-i face pe ceild\i conptieflli de bogdlia 9i Puterea sa.
Plocesul a deoe it gi mai cllr cAnd turdPeulii gi-au redmintit ydinlele anterioare, in care

Keoin incercase, in oon, fi stabileascd un tiP speciol de relatie cu unul dintre teroPeuti (ce-

ruse c1boa inlormalii tehnice despre testdrea psihologicd a personolului)- Mai mult, in 9e-

dinlele ontetioore, Keoin fusese atocot stralnic de qrup Pentru conoingerile sole religioase

fundamentaliste de care se folosea pentru a critica comPortqmentul


celo alfi, dar nu 5i pro-
priile predileclii pmtru legdturi ertnconjuSole 9i minlit compulsio. De oseme ea, in ocea

6. Terapeuiul: lucrul in aicltl-acum


gedinld i se spuxse cll are ,,obrazul gros" din coum oparentei xle
insensibilitdli t'old de cei-
lalli. Oticum, i ciuda criticilor primite, Keain eru un membru domifiant: erq cel moi actili,
personajul centrul in aprcape fucorc infilnirc.
Cu oceistd inlonndlie despre proces, sd examindm oariontele disponibile pentru a
fi lua-
le in considerure. Terapeutii ar
fi trebuit sd se fuolizen pe cererel de Westigiu a lui f\eoin,
mai ales dupd atocul asupro lui pi pierderea reputaliei din pedinla anterioerd. Formulati in-
tr-o manierd neacuzatoore, o clorifcarc a acestei secaenle l-0r f putut ajuto pe Keain sd de-
uind conrtie t de neaoia s0 disperatd ca membrii gtupului sd-l respecte si sd-l admire. in
acellFi limp, at f
putut t'i punctlte aspectele de autoanulare ale mmportnmettului siu. In
ciuda dorinlei xle orzltoare de respect, grupul ojunsese sd nu-l poltd suleri si, uneori, chiar
sd-l batjocoreascd. Poate Fi Kni
?ncerca sd repudieze acumlia de a aaeo obraz gros,impdr-
tdfikd cu grupul intr-o manierd melodramaticd dgonia personald pe corc o trdise decizind
cum sd-gi reducd personalul.
Stilul interuenliei terapeulilor or f depins de grodul dqensiaitdlii lui Keain: dacd ar fi
pdrut deosebit de ftagil sau miscot, atunci terapeulii prcbabil cd subestimasetd c6t de tdnit
trebuie fi lost in Fedinta precedentd. Dacd ar f. fost mai deschis, l-ar
sd
fi putut intreba di-
rect ce tip de rdspuns i-ar fi pldcut sd oudd de lo ceilalti.
Ali terapeuli ar f pret'uat sd intrerupd continutul disculiei i sd intrebe simplu grupul
care este legdtura dintrc problera lui Kmin Fi fedinld din cdptdmina anterioard. Incd o al-
lernatiztd ar fi fost sd atragd atenlia asupra unui tip de prcces cu totul d.iferit, reJleclind la
oparenta bufldooinld a grupului de a-i pennite lui Keain sd ocupe locul cmtral in gntp sdp-
fimAnd dupd sdpldfiAnd. Incurajhnd membii sd discute rdspu sul lor la aceostd monopo-
lizare, terupeulii ar fi ojutat grupltl sd inilieze o explorare a relaliilor cu Keoin.

Refineli ci terapeufii nu trebuie sd attepte sd definA toate respunsurile ina-


inte de a adresa o intrebare de proces. Terapeufii pot incepe cercetarea proce-
sului intrebAndu-i pur gi simplu pe membri: ,,Cum a simFit fiecare dintre voi
gedinfa pand acum?" Sau pot folosi o inferenfi de un grad ceva mai inalt: ,,
Aretafi ca gi cum ali avea unele reac;ii". Alteori, nivelul de inferenyd al terape-
utului poate fi ridicat 9i intervenfiile pot fi mai precise ti interpretative: ,,Ke-
vin, am sentimentul ce taniegti dupd respect aici, in grup, 9i md intreb dacd co-
mentariul de septemana trecuti despre faptul cd ai obrazul gros nu are o
legdturd cu aceastd dilemi de serviciu pe care ai adus-o ir:r grup,,.

Focalizarea asupra procesului: sursa de putere a grupului

Focalizarea asupra procesului


- in aici-gi-acum - nu
tre multele orientdri procedurale posibile; dimpotrivi,
este doar una din-
este indispensabild gi
reprezinte un numitor comun al tuturor interacliunilor de grup eficiente. De-
seori, se pot auzi cuvinte despre acest efect: ,,lndiferent ce poate fi spus despre
grupurile experienliale (grupuri de terapie, grupuri de intAlnire pi a;a mai de-
parte), nu se poate nega faptul ce sunt putemice ci oferi o experienfa irezis-
-
lrvin D. Yalom (cu Molin Leszcz) - T.atat de psihoteraple de grup
tibili participanfilor". De ce sunt Putemice aceste grupuri? Pentru cd incura-
jeazd explorarea procesului. Focalizarea pe proces este celula de putere a grupului'
Focalizarea pe proces este trdsetura caracteristici, cu adevdrat unicd, a gru-
pului experienfial; p6nd la urmd existi multe activitdgi stabilite social in care
cineva iti poate exprima emofiile, ii Poate aiuta Pe ceilalli, Poate da 9i primi
sfaturi, se poate confesa gi Poate stabili similariteli ti diferenle intre sine 9i cei-
lalfi. Dar tn care alt loc este Permis, de fapt incuraiat, si faci comentarii, in pro-
funzime, despre c omportamefiul in aici-9i-acum, despre natula relaliei curente, ime-
diate dintre oammi? Probabil numai in relafa pirinte-copil mic, 9i chiar 9i atunci
fluxul este unidirecfional. Pdrintelui, dar nu 9i copilului, ii sunt permise co-
mentarii a1e procesului: ,,Nu te uita in alte Parte c6nd vorbesc cu tine!", ,,Taci
cAnd vorbegte altcineva", ,,Nu mai sPune ce nu 9tii".
GAndifi-vi la o recepfie. Imaginafi-vi cd ve confruntali cu un individ nar-
cisic, absorbit de sine, care prive9te prin voi sau pe deasupra voastre in timP
ce vd vorbegte, ciutAnd pe cineva mai atragetor sau interesant in locul unei
intampineri autentice, cel mai probabil, comentim: ,,Mi-a ficut plicere si dis-
cut cu tine..." sau ,,Trebuie sd-mi umplu paharul.. " Recepfia nu este un loc
pentru proces. Un rispurs autentic, orientat cehe Proces, ar subfia foarte pro
babil teancul cu invitafiile Ia Petreceri.
Comentarea procesului, intre adulfi, este un comPortament social tabu, con-
siderat grosolan sau impertinent. Comentariile pozitive desPre comPortamen-
tul imediat al altcuiva denotd adesea o relagie seductivi sau un flirt' C6nd un
individ comenteazd negativ manierele, gesturile, discursul sau aparifia fizici
a altcuiva, putem fi siguri cd bitelia esie chinuiioare 9i posibilitatea de conci-
liere nesiguri.
De ce hebuie si fie aga? Care sunt sursele aceshri tabu? Miles, intr-un eseu,s
sugereaze urmdtoarele motive pentru evitarea comentariilor de proces in in-
teracliuniLe sociale: anxietatea de socializare, normele sociale, teama de revan-
gd 9i menfinerea puterii.

Anxietatea de socialimre
Comentariile de proces evoci aminiiri timpurii 9i anxieteF asociate cu cri-
tica parentale a comPortamenhllui copilului. Piringii comenteazi comPorta-
mentul copiilor. Degi o parte a acestei focaliziri asupra procesului este poziti-
v5, o parte mult mai mare este critici gi servegte Ia controlarea 9i schimbarea
comportamentului copilului. Deseori, comentariul de proces adult trezegte
vechi anxietdF bazate Pe socializare 9i este simfit drept critic ti destinat sd con-
troleze.

Normele sociale
Dacd indivizii s-ar simli liberi si comenteze in orice moment, orice comPor-
tament al celorlalfi, viafa sociald ar deveni intolerabil de inclinati sPre auto-
observafie, comPlexd 9i conflictuald . La baza interacliunilor adulte se afli un

6. Torapoutul: lucrul in alci'$'acun


contract implicit cd o mare parte din comportamenh:l imediat va fi inv2ibil pdr-
$lor implicate. Fiecare petrecere se desfdgoard cu certitudinea cE felul in care se
comportd cineva anume nu este observat (sau controlat) de ceilalgi; aceasti cer_
titudine ofere o autonomie gi o siguranld care ar fi imposibile dacd fiecare ar
stirui asupra faptului ci ceilalfi ii observd comportamentul gi sunt liberi s6 il
comenteze,

Teama de reoansd
Nu putem supraveghea sau nu putem privi o persoani prea ir:rdeaproape
(in afard de cazul in care relalia este extrem de intimd), pentru cd o astfel de
intruzivitate este aproape intotdeauna periculoasi, provoace anxietate evo_
,i
ci pedeapsa. in afard de astfel de sisteme deliberate cum sunt grupurile de te-
rapie, nu existi forumuri in care indivizii care interactioneaze se-gi testeze,i
si-gi corecteze observafiile pe care le au unul despre celdlalt.

Mentinerca puterii
Comentariile de proces submineazd structura autoritd[ii arbitrare. Consul_
tantli d
chisd a
adicd o

putere a unei organizaFii, cu atat mai stringente sunt precaufiile impotriva co_
mentariului deschis despre proces (de exemplu ca in armatd sau bisericd). In_
dividul care dorette se-gi menfind o pozilie de autoritate arbitrard trebuie si
inhibe dezvoltarea oricirei reguli care permite un proces reciproc de observa-
re comentariu.
ti
in psihoterapie, comentariul de proces implicd un grad mare de transpa-
renle a terapeutului, expunere gi chiar intimitate; mulli terapeuli au rezisten_
|e faid de aceastd abordare, datoriti propriilor nelini;ti sau anxietdfi. Si inain_
tezi intr-un proces inseamni sE inaintezi in a recunoagte ce relatiile sunt create
in comun de ambii participanfi gi au un impact reciproc-

Sarcina terapeutului in aici-;i-acum

In primul stadiu al centrdrii pe aici-gi-acum faza de actioare _, sarcina


-
terapeutului este de a conduce grupul in aici-gi-acum. prin diferite tehnici,

t hyln D. yalom (cu Molrn Leszcz) - Iratat do pslhoteraplo dc grup


dintre care multe vor fi discutate pe scurt, liderii de grup ghideazi membrii
grurrriui departe de materialul din afar6, focalizAndu-se in schimb pe relafiile
pe care le au unul cu celdlalt. Pentru aceaste sarcind, Ia inceput, terapeufii de
grup cheltuiesc mai mult timp gi efort decat mai tarziu, pe parcursul grupu-
lui, pentru ca, pe misurd ce grupul progreseazi, membrii incep si Preia mult
din aceaste sarcini gi focalizarea pe aici-9i-acum devine, adesea, o Parte natu-
rald, lipsiti de efort, a migcdrii grupului. De fapt, multe dintre normele Pe care
terapeutul trebuie si le stabileasci in grup, descrise in ultirnul capitol, pdstrea-
ze o centrare pe aici-gi-acum. De exemplu, liderul care stabileite normele de
confruntare interpersonali, de exprimare emofionali, de autoobservafie, de va-
lorizare a grupului ca sursi importantd de informafie, de fapt intdregte impor-
tanla lui aici-gi-acum. De asemenea, membrii, gradual, ajung sd valorizeze
aic!9i-acum-ul, se vor focaliza pe el gi, prin diferite miiloace, ii vor incuraia pe
ceilalfi membri sd facd la fel.
Cu totul alta este situafa in cazul celei de-a doua faze a cenhirii pe aici-;i-a'
cum, elucidarca procesuhti. Existi forfe care impiedicd membrii se funParte Pe
deplin aceasti sarcine cu teraPeutul. Amintifi-vd vinieta Prezentata mai sus de-
spre grupul T in care Robert comenta procesul 9i, astfel, se situa separat de cei-
lalfi membri gi era privit cu suspiciune ca ,,nefiind unul dintre noi". CAnd un
membru al grupului face observafii despre ceea ce se intAmpld in grup, dese-
ori ceilalfi rispund plini de resentimente la impertinenla de a se inella Pe sine
deasupra celorlal;i.
Dacd un membru comenteazS, de exemplu, ci ,,azi nu se intAmpli nimic"
sau cd ,,grupul s-a inlePenit" sau ce ,,nimeni nu se autodezviluie" sau ci ,,Par
si existe sentimente puternice fald de teraPeut", atunci acest membru este Pe-
riculos. Rispunsul celorlalgi membri este Predictibil. Ei vor soma membrul pro-
vocator: ,,Ta faci sd se iixtamPle ceva astizi" sau,,Tu si te dezvilui" sau ,,Vor-
begte tu despre sentimentele tale fafe de teraPeut". Numai teraPeutul este
relativ scutit de aceaste garii. Numai teraPeutul are dreptul de a sugera ca 9i
ceilalfi si lucreze sau si se autodezviluie, fdrd a trebui sd se implice personal
in acfiunea pe care o propune.
De-a lungul vielii grupului, membrii sunt implicaF intr-o luPte Pentru Po-
zigia din ierarhia dominirii. Uneori, conllictul in jurul conholului 9i dominafiei
este flagranu alteori ticut. Dar nu dispare niciodate 9i hebuie exPlorat in tera-
pie, atat pentru cI este o sursi bogata de material, cat ti pentru aJ impiedica sd
se intireascd gi se se transforme intr-o sursi de conllict continuu, de agitalie.
Unii membri tind deschis citre Putere; a\ii tind subtil; allii o doresc, dar se
tem sd declare acest lucru; alfii adoPta intotdeauna o Pozilie servila, submisi-
vi. Declaraliile membrilor care sugereazi cd se plaseazd Pe ei in9i9i deasuPra
sau in afara grupului evoci in general rispunsuri care se nasc din luPta Pen-
tru domhafie, 9i nu din considerarea confinutului declara;iei. Nici terapeufii
nu sunt in totalitate imuni la evocarea acestui tip de rispuns; unii clienri sunt
foarte senzitivi la a fi controlali sau manipulali de teraPeut Ei se gisesc in

6. Terapeutul: lucrul in alcl-ll.acum


Pandoxala pozilre de a cere terapeutului ajutorul 9i de a fi incapabili siJ ac-
cepte, pentru ce toate afirmafiile ficute de terapeut sunt vezute prin lentilele
neincrederii. Astfel se manifesti patologia specificd a unor clienti (care, bine-
infeles, poate fi pusd in folosul terapiei). Nu este un rispuns universal al intre-
Sului 8rup.
in grup, terapeutul este un obervator-participant. Statutul de observator
permite obiectivitatea necesari pentru a stoca inlormalii, a face observafii de-
spre secvenle sau tipare ciclice de comportament, pentru a conecta evenimen-
te ce au avut loc intr-o perioadi lungd de timp. Terapeutul joacd un rol de is-
toric al grupului. Numai lui i se permite se mengini o perspectivi temporali;
numai el rdmAne imun la acuzafia de a nu fi unul din grup, de a se ridica dea-
supra celorlalgi. De asemenea, numai terapeutul pesheazi in minte scopurile
inifiale ale membrilor gnlpului 9i relalia dinhe aceste scopuri gi evenimentele
care, gradual, se desfrigoard in grup. Terapeutul de grup este principalul pur-
Htor al standardelor culturii grupale, susfinand 9i sprijinind grupul gi ficAn-
du{ si avanseze.t5

.Doi menbri ai unui grup, Tim gi Marjorie, aoeau o legdturd omoroasd core, in cele din
urml, a ie1it lo lumind in grup. Ceiloryi membti au reacliotut in diferite moduri, dar nici
unul otit de acumlor gi atit de oehemmt ca Diana, o moralistd de patruuci lni,
fi cinci de
carc ii critica W amdndoi prntru cd au cdlcot rcgulile gupului: pe Tim pe ru ,,a f preo in-
teligeflt pmtru o aclion| ca un prost", pe Marjorie pmtru ,,indilerutla iresponsobild
fald de
so! Fi copil" Fi pe tetlpeutul Lucifer (eu) care ,,o stot acolo gi a ldsat ca lucrurile sd se in-
timple". ln cele din utnd a punctat foptul cd, in lormidabitul ei potop moralizntor, anu-
mili indiuizi fuseserd distruri, cd Ma4otie Fi Tim, cu toate luptele, indoielile 9i temerile lor,
pe core Diana le gtia de
afita !rcme, fuseseld dintr-o datd inlocuili prin stercotipuri unidi-
mensionale, ononime. Mai mult, om fost singurul care a refienorot,
Fi a onintit asta ?i gru-
pului, motioele (expi ate lo prima fedinld de grup) pe ru core Diano intrase in teropie:
2i anume, findcd aoea nt@ie de djutot Wtru o-fi gestiona futia llld de fica ei in u rstd de
noudsprezece oni, rebeld, in paioada truirii sexualitdlii,
care era in mijlocul cdutdrii pro-
priei identitdli Fi outonomii! Nu 0 mai lost decAt un mic pos pentru gtup, apoi pentru
Fi fi
Diana, pind la a inlelege cd propriul conllict cu fica fusese pus in scend in aici-9i-acum, in

8tuP.

Existe multe situafii in care procesul este clar pentru tofi membrii grupu-
lui, dar nu se pot face comentarii asupra lui, pur gi simplu pentru ce situafia
este prea fierbinte: membrii sunt implicafi prea mult in interacgiune pentru a
se detaga de ea. De fapt, deseori, chiar gi la distanle, terapeutul simte, de ase-
menea, temperatura inalte Fi este precaut afunci cAnd trebuie si o numeascd.
Uneori, un terapeut neexperimentat poate si considere ci cel mai bine este ca
unul dintre membrii grupului sd ridice in grup o problemi pe care liderul se
simte prea anxios sd o ridice el insugi. De obicei, aceasta este o eroare: terape-
utul are o abilitate mai mare de a rosti nerostitul gi de a gisi moduri accepta-

lrvlo D, Yalom (cu Mo|n Leszcz) - Tratal do pslhoteraple do thrp


bile de lucruri inacceptabile. Limbarul este pentru teraPeut ceea ce este
a spune
bisturiul pentru chirurg.

.l]nteroPeutdebutantceconduceaunsruPexPelienliolfoffiatdinasistentemedica-
le in de oncologie Wdiatricd fufl grup de suPort ce w drea sd oiute la scddereo strc-
seclio

sului trdit la locul de munci) a lflot din priairile furipe pe care pi le aruncou membrele lo
primo intre asistentele tinere, progresiste, 9i supertti-
Fedinld cd exista o tensiune netostitd
zoarcle lor bd*Ane, conserLwtodre. Terupeutul o sifilit cd oceostd chestiune, fiergind adhnc
in regiunile tabu qle autotitdlii ,i trqdiliei, era prea sensibild gi potenlial erPloziud Pentru
i fi atinsd. Superuizorul sdu la asigurat cd erI o chestiune nult Preo imPortantd Pentru o
fi neerplorutt ,i cd ar trebui sd o abordeze, din moment
ldsatd ce etista o probabilitate redu'
sd ca cinetta din gtup si Iacd ceea ce el nu indrdznea,

in Tedinla urmdtoare, teroPeutul o abordlt problema intr-o monietd aproape inttariabil


efcimtd in minimiurea comportammtului defmsiu: a descis propria diland in legdtutd cu
aceastd chestiune. A spus grupului cd el simlea o luPtd ierafiicd intre asistentele iunioare
qceastd
Fi putenticele asistente senioare, dor cd a ezitat sd ridbe Problemd pentru ca nu cum-
t)a zsistentele tiflerc fe sd nege, fie sd atace snperoizoarele, care or fi putut fr ofit de dnite,

incht ar fi putut decide sd pdfiseascd gtupul. Comentariul lui a folosit enorm Fi a lonsat
grupul intr-o explorare deschisd gi constructiad a unei chestiuni oitole.

Adesea, articularea dilemei intr-o manierd echilibrati, neacuzatoare este cea


mai eficientd cale de a reduce tensiunea ce obstructioneazi munca grupului.
Liderii de grup nu trebuie si de;ini un rdspuns comPlet Ia dilemd
- dar tre-
buie sI fie capabili sd o identifice qi sd vorbeascd despre ea. t
Nu vreau si spun ci numai liderii pot Iace comentarii de proces. Aga cum
voi discuta mai t6rziu, alfi membri sunt pe deplin capabih se indeplineasci
aceastd funclie; de fapt, sunt momente in care observaliile lor despre proces
vor fi acceptate cu mai mare uturinlS decAt comentariile terapeufilor.
Un rezultat important al terapiei de grup este o mai mare abilitate de a re-
cunoafte procesul in interacfiuni, poate o formd de inteligen;i emorionali ce
ii va ajuta pe membri in viald.i (Frecvent, studengii care observi un 8ruP ma-
tur la lucru sunt uimifi de inaltul nivel de deschidere psihologici a membrilor
grupului.) Prin urmare, este bine pentru membri si invete sd identifice qi sd
comenteze un proces. Dar este important ca ei sd nu preia aceasti func;ie din
motive defensive de exemplu, pentru a evita rolul de client sau Pentru a se
-
indepirta de munca grupului.
PdnE acum, din motive pedagogice, am exagerat doue puncte fundamen-
tale pe care acum trebuie sd le restr6nt. Acestea sunt: (1) abordarea in aici-gi-a-
cum este una anistoricd 9i (2) existd o distinclie precise intre experienfa in
aici-gi-acum gi elucidarea procesului in aici-gi-acum.
Strict vorbind, o abordare anistoricd este o imposibilitate: fiecare comenta-
riu de proces se referd la un act care deia apa4ine trecutului. (Sartre a spus oda-
ttr: ,,lntrospecfia este retrospeclie".) Comentariul de proces nu implici doar

6, Terapeutul: lucrul in alcl-Si-acum


comportamentul care tocmai a avut loc, ci se referl hecvent ia ciciuri de com_
portament sau acte repetitive care s-au intamplat
sau luni. Astfel, eaenimentele trecute ale grupulu
aici-si-acum gi o parte constituantd a datelor pe care se
Deseori, este util sd ceri clienfilor sd priveasci retrospectiv la experienla tre-
cute in grup. Daci o membri simte cd este exploatati de fiecare datd cAnd are
incredere in cineva sau cdnd se dezvdluie pe ea insegi, me interesez de istoria
triirii acelui sentiment in grup. Al[i clienfi, in funcfie de chestir.rnile relevante
pentru ei, pot fi incurayafi sd discute experienfe cum ar fi momentele irr care
s-au simgit cel mai aproape de ceilalfi, mai furiogi, acceptati sau ignorafi.
Restrangerea pe care o fac abordirii anistorice merge chiar mai departe. Aga
cum voi discuta mai tArziu, intr-o secfiune separatd, nici un grup nu poate men-
fine o abordare totald in aici-glacum. Vor exista incursiuni frecvente in ,,aco-
lo-9i-atunci" adici in istoria personali gi in situafiile curente de viale. De
-
fapt, astfel de incursiuni sunt atAt de inevitabile, incAt ar fi curios si nu apard.
Nu se pune problema ca grupul sd nu aibd legdturi s) trecutvl; ci ce se t'sce cu
arec ful: sarcina crucialA nu este de a descoperi, a lega evenimente, de a inle-
lege deplin trecutul, ci de a folosi trecutul pentru ajutorul pe care el il oferd tn infe-
legerea (;i schimbarea) modului in care indhsidul relalioneazi cu ceilalli in prezent.
Distincfia intre experienla in aici-gi-acum gi comentarea procesului in
aici-gi-acum nu este exactd: existi multe suprapuneri. De exemplu, un comen-
tariu cu inferenld redusd (feedback) este atat experienld, cAt 9i comentariu.
CAnd o membrd remarci faptul ci alt membru refuzd sa o priveasce sau ce este
furioasd pe celdlalt pentru ci o depreciaze continuu, in acelagi timp ea comen-
teazd procesul gi se implici in experienfa afectivd a grupului in aici-gi-acum.
Comentariul de proces, ca gi oxigenul liber, existe numai pentru scurt timp;
este incorporat rapid in fluxul experientei grupului gi devine parte a datelor
din care vor izvori viitoarele comentarii de proces.
De exemplu, intr-un grup experienfial alcituit din studenfi in formare (o
experienle de grup ce reprezenta o parte din curriculumul formdrii lor in tera-
pie de gmp vezi capitolul 17), un membru, John, a inceput gedinla cu o re-
-
latare a unor sentimente extreme de depresie gi depersonalizare. in loc sa ex-
ploreze starea disforicd, grupul a inceput imediat sd-i ofere sfaturi practice in
legdturi cu situafia lui de viafi. Liderul a comentat procesul
- faptut
pul a deviat de la a se interesa de experienla tui John. Inierventia
cd gru-
liderului a
pdrut folositoare: membrii grupului au devenit mai implicali emofional gi cAli-
va au discutat despre admirafia lor pentru modul in care John gi-a asumat ris-
cul gi despre propria teami de autodezviluire.
Oricum, curAnd, caliva membri contradependenli au obiectat la interven-
fia liderului. Ei simleau cd liderul era nesatisfdcut cu performanfa lor in grup,
ci ii critica gi, in maniera lui subtile obitnuite, manipula grupul pentru a co-
respunde noliunilor sale preconcepute despre conduita adecvati intr-o te-
dinld. Allii au ridicat problema acelor membri care atacau orice migcare a

lnln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de glup


terapeutului. Astfel, comentariile de proces fdcute de lider au devenit parte
a fluxului 9i refluxului experienfial al grupului. Chiar 9i criticarea membri-
lor de citre lider (care a fost, la inceput, un comentariu de proces) a devenit,
curind, parte a experienlei de grup 9i critica insdgi a fost supusd comenta-
riului de proces.

Rezumat
Utilizarea eficientd a concentrdrii pe aici-gi-acum necesitd doi pagi: experienla in
aici-pi-acum Si elucidarea procesului. Combinarea acestor doi papi oferd grupului o for-
ld capthtantd .
in primul rAnd,3zupul trebuie
Pentru t'iecare pas, terapeutul are sarcini dit'erite.
propulsat in experienla in aici-pi-acum; in al doilea rind, grupul trebuie ajutat sd
inleleagd procesul experienlei in aici-si-acum: adicd ce transmite experienla desqe
natura relaliilor dintre membri.
Primul pas, act'warea lui aici-gi-acum, darine parte a structurii normelor de grup;
in cele din urmi, membrii grupului oor ajuta tenpeutul in aceastd sarcind.
Al doilea pas, elucidarea procesului, este mli dificil. In interactiunile sociale
cotidiene existd prescriptii puterflice impotrioa comentariului de proces pe care terape-
utul trebuie sd le inaingd. tntr-o mare mdsurd (dar nu exclusiu), sarcina comertdrii
procesului rdmine in responslbilitllea terapeutului gi constd, aFa cum aoi prczenta pe
scurt, intr-o largd gi complexd categoie de comportammte de la a eticheta acte com-
-
portamentale singulare la juxtapunerea cdtoraa acte, combinarea actelor dea lungul
timpului tn scheme de comportamett, eoitlenlierea consecinlelor indezirabile ale sche-
melor de comportament ale clientului, identificarea comportamentelor tn aici-si-acum
simihre comportammtelor membrilor tn afara grupului, pini la explicalii mai comple-
xe inferen[ial sau interpretdri despre smsul pi motiaalia unui astfel de comportanwtt.

Tehnici ale activirii lui aici-si-acum

in aceastd secgiune doresc sd descriu (dar nu si prescriu) cAteva tehnici: fie-


care terapeut trebuie sa-li formeze tehnici consonante cu stilul siu personal.
intr-adevdr, terapeufii au o sarcini mult mai importanti decAt aceea de a sti-
pAni o tehnicd: ei trebuie si infeleagi pe deplin strategia gi fundamentele teo-
retice pe care trebuie sA se bazeze orice tehnicd eficientd.
Primul pas: vd s'tgerez sd gindili in termeni de aici-9i-acum. CAnd te obip-
nuiegti cu g6ndirea in aici-9i-acum, automat aduci gmpul in aici-9i-acum. Une-
ori, mi simt ca un cioban care igi mind turma intr-un tarc care se restrAnge
continuu. Schimb direcfia oilor rdtdcite
- incursiuni in materialulgiistoric
sonal, disculii ale situaliilor curente de viafe, intelectualzeri
per-
le conduc
-
inapoi in farc. Ori de cate ori este ridicati o problemi in grup, mi g6ndesc:

6. Telapeutul: lucrul io alci-li-acum


,,Cum ag putea-o lega de sarcina primari a grupului? Cum ag putea sI o aduc
la viali in aici-gi-a cttm?" Sunt neabdtut in acest et'ort si tl incep chiar din prima pe-
dinld a grupului.
Si analizdm o gedinld inifiald de grup, tipici. in general, dupd o scurtd pa-
uzd penibili, membrii se prezinta gi continui, adesea cu ajutorul terapeutului,
prin a spune ceva despre problemele lor de viali, de ce au solicitat o terapie,
gi, poate, despre tipul de suferin|5. in general, eu intervin intr-un punct con-
venabil, dupi ce a trecut ceva timp din gedinte, ;i remarc ceva de genul: ,,Am
ficut multe pAnd acum. Fiecare dintre voi a impirtdgit mult despre sine hsugi,
despre durerea sa, motivele de a ciuta ajutor. Dar am presimlirea cA se intam-
pli ci vd evaluali unul pe altul, fiecare aiungAnd la anumite impre-
gi altceva,
sii despre ceilalfi, fiecare inheb5ndu-se cum se va arrnoniza cu ceilalli. Mi in-
treb dacd am putea petrece un timp discut6nd concluziile la care fiecare a ajuns
pAni acum". Nu este o formulare subtild, artisticA: este asprd, explicit directi-
v5. insd am descoperit cd cele mai multe grupuri rispund favorabil la astfel de
linii directoare clare ti apreciaze imediat facilitarea terapeuticd.
Terapeutul schimbd centrarea din exterior in interior, de la abstract la spe-
cific, de Ia generic la personal, de la personal la interpersonal. Dacd un mem-
bru descrie o confruntare ostild cu sofia sau cu colegul de cameri, terapeutul
poate inheba la un moment dat ,,Dacd ar fi si fii la fel de furios pe cineva din
grup, pe cine ai fi?" sau ,,Cu cine din grup te-ai putea vedea inh6nd in acelagi
tip de conflict?" Dacd un membru comenteazd faphrl cd una dintre probleme-
le lui este aceea cd minte, ce stereotipizeaze oamenii, sau cd manipuleazd gru-
purile, terapeutul poate intreba: ,,Care este principala minciuni pe care ai
spus-o grupului pdnd acum?" sau ,,Pofi descrie modul in care i-ai stereotipi-
zat pe unii dintre noi?" sau ,,in ce mdsurd ai manipulat grupul pAnd acum?"
Daci un client se plAnge de accese de furie sau compulsii suicidare, terape-
utul poate indemna clientul se semnaleze gmpului momentul exact in care ast-
fel de sentimente apar in timpul gedin[ei, astfel incAt grupul si poatd depista
ti sd poatd relafiona aceste momente cu evenimentele din gedinld.
Daci o membri igi vede problema in a fi prea pasivd, prea ugor influenfa-
bili de cdtre ceilalfi, terapeutul o poate conduce direct in miezul problemei, in-
treb6nd: ,,Cine din grup te influenteazi cel mai mult? Dar cel mai pu;in?"
Dacd un membru comenteazA cd grupul este prea politicos gi prea plin de
tact, terapeutul poate intreba: ,,Cine sunt liderii migcdrii linigte-pi-pace din
grup?" Dacd un membru este terorizat de autodezviluire gi se teme de umili-
re, terapeutul poate aduce asta in aici-gi-acum, cerAndu-i sd-i identifice pe ace-
ia din grup despre care igi imagineazi ci ar fi cel mai probabil si-l ridiculize-
ze. Si nu fifi satisficufi cu rdspunsuri ca ,,intregul 8rup". Insistali mai mult.
Deseori e util sd reformulezi intrebarea intr-o manierd mai bl6ndd, de exem-
plu: ,,Ce persoani din grup e cel mai pufin probabil sd te ridiculizeze?"
in fiecare dintre aceste exemple, terapeutul poate aprofunda interacliunea,
incuraj6nd rdspunsuri suplirnentare din partea celorlalgi. De exemplu: ,,Ce sim;i

lrvln D. Yalom (cu lvolin Leszcz) - Tratat de pslhote.aple de grup


despre teama sau presupunerea lui ci il vei ridiculiza? Te pogi imagina ficAnd
fa$ de grup?" Chiar 9i tehnici simple de a cere mem-
ash? Uneori te sim$ critic
brilor grupului si vorbeascd deschis unul cu ceHlalt, se foloseasci, de prefe-
rinte, pronume la persoana a doua (,,tu"), 9i nu a treia 9i si se Priveasci unul
pe celtrlalt sunt foarte folositoare.
Ugor de spus, greu de ftrcut! Astfel de sugestii nu sunt intotdeauna luate in
seame. Pentru unii membri ai grupului ele sunt, intr-adevet amenintatoare fi
aici, ca intotdeauna, terapeutul trebuie sd intrebuinieze o bune temporizare 9i
sd incerce str simte ceea ce simte clientul. Ctrutafi metode care reduc amenin-
Jarca. lncepeli cu focaliznrca pe interacliunea pozititsd:,,Fafi de cine simfi cea mai
mare cdlduri?" ,,Ce persoani din grup seamene cel mai mult cu tine?" sau
,,Este evident ci existi o tensiune putemicd intre tine 9i |ohn. Md inheb ce in-
vidiezi sau ce admiri cel mai mult la el? 9i ce Parte a lui gisegti ci este cel mai
dificil de acceptat?"

. O iedinld a unot clienli in oarcfi, carc frecoentou un sPital Psihiatric de zi pentru


katome ul depresiei, erq supruincdrcatd cu sentifiente de izolarc Fi disPeturc. lnilial, in 9e-
de oPl
dinld, in cenlrul atenliei a fost Son
- o suprauieluitoare a Holocaustului in varcfi
uci pi doi de ani. Soru se Angea de Wejudecdlile Pefiiste te, uro fi nsismul afil de Pre-
ztnte ln gtirile cotidiene. Simlindu-se sPetiatd gi neajutorotd, ea wrbeo despre amintirile
din timpul rdzboiului de a fi dezumonizatd de cei ure o urau, fdrd ca ocEti.a sd Ftie nimic
despre ea ca persoand reald. Membrii grupului, inclusiu alli supraoieluitori ai Holocoustu-
lui, ou impdrtdgit, de osefieneo, aminti le lor chinuitoare.
Liderul gtupului a inceftlt sd intrcruPd preocuryreo intensd a gtupului cu trecutul, co'
mutAnd-o in aici-9i-acun. Ce a sinlit Saro azi oofuind gupului? A simlit cd membrii gru-
o oedeou co perxand reald? De ce olesese u azi sd fle dife td
pului
- preferhnd sd oorbeas-
cd deschis, dec t sd se rcducd la ldcoe ofa cum ffcuse atdt de des inainte? Iri poate osuta
osto? Ce au simlit ceilalli lald de Sara care o ootbit deschis in acustd Fedinld?
Treptat, focoliztreo ydinlei s-a schimbat de la relatarea omintirihr truwnatice la o in-
tencliwv insull4itd, suslinoe Wtru Sara fi putemice sentitl te de legdtufi intre menbi.

Uneori este mai ugor pentru membrii grupului sd lucreze in tandem sau in
gmpuri mici. De exemplu, daci afltr ci existl 9i un alt membru cu nelinigti sau
temeri similare, atunci doi (sau mai mulfi) membri pot forma un subgrup in
care si discute ingriloririle lor in aici-gi-acum cu o ameninlare mai micd.7
Aceasti situafie poate apirea spontan sau prin intermediul teraPeutului care
creeazA o punte intre anumili membri de exemPlu, indicand faPtul ca ingri
-
iordrile tocmai dezviluite de un membru au fost, de asemenea, exPrimate de
un alt membru.t
Folosirea formelor condi;ionale ale verbelor oferd siguranli gi distante 9i
adesea este miraculos facilitanti. O folosesc frecvent cAnd mi lovesc de o re-
zistenli inifiald. Dacd, de exemplu, un client spune; ,,Astdzi nu am nici un rds-
puns sau sentiment faitr de Mary. Md simt doar foarte amorlit gi retras", ade-

6. Terapoutul: lucrul in alcl.gl-acum


sea replic ceva de tipul: ,,Dacd nu ai fi fost amorfit gi retras azi, ce ai t'i putut
simfi fati de Mary?" in general, clientul rispunde imediat; pozifia de elimina-
re temporard a rezistenlelor permite un refugiu gi incuraleazi clientul si ris-
pundi onest 9i direct. Similar, terapeutul poate intreba: ,,Daci ar fi sd fii furios
pe cineva din grup, pe cine ai fi?" sau ,,Dacd ar fi si mergi la o intAlnire cu Al-
bert (un alt membru al grupului), ce tip de experienld ar putea fi?,,
Terapeutul trebuie si-i tnvele pe membri arta de a cere 9i de a oferi feed-
back prin indicafii explicite, prin oferirea unui model sau prin intdrirea feed-
back-ului eficient.8 Un principiu important pe care trebuie si-l invefe clienfii
este evitarea intrebdrilor gi a observaliilor globale. intrebiri ca: ,,Sunt plicitisf
tor?" sau ,,Md placi?" , de obicei, nu sunt productive. Un client aflI mult mai
mult irnhebAnd: ,,Prin ce te-am ficut sd nu-mi mai acorzi atenfie?,, ,,Cind egti
cel mai mult gi c6nd egti cel mai puFin atent la mine?" sau ,,Ce perfi din mine
sau ce aspecte ale comportamentului meu ifi plac cel mai mult gi cel mai pu-
|in?" in aceeagi cheie, feedback-uri gen ,,egti OK" sau ,,e9ti un tip pldcut" sunt
mult mai pufin folositoare decdt ,,md simt mai aproape de tine cand etti dis-
pus se fii sincer cu sentimentele tale, ca in gedinfa de siptimAna trecuti, cAnd
ai spus ce erai atras de Mary, dar te temeai ce ea te-ar putea disprefui. Me simt
mai departe de tine c6nd egti impersonal gi incepi si analizezi sensul fiecirui
cuvant care fi se adreseazi, aga cum ai fdcut mai devreme, ir gedinfa de azi,,.
(Aceste commtarii, ca gi cea mai mare parte a commtariilor terupeutului din acest text,
au o aplicabilitate egald in terapia indh:idualii.)
Rezistenta se manifesta sub multe forme. Deseori, apare sub deghizarea h-
gelEtoare a egaliteFi totale. Mai ales in gedinfele de inceput, clienfii rdspund
adesea indemnurilor terapeutului citre aici-glacum pretinzand ci simt exact
acelagi lucru pentru tofi membrii grupului: adici ei spun cd simt aceeagi cil-
dure fald de toli membrii, nici un pic de furie fati de vreunul dintre ei, sau ci
se simt influenlali gi ameninfafi de ei in mod egal. Nu ad ldsali cdlduzili gre1it.
Astfel de reomdicdri nu sunt niciodatd odndrate. Ghidafi de propriul sim| al tem-
porizirii, insistafi mai departe asupra acestei probleme 9i ajutafi membrii sd se
diferengieze r.rnul de altul. in cele din urmi, vor dezvilui faptul ce existd utoa-
re diferen;e in sentimentele pe care le au fafd de unii membri. Aceste mici di-
ferenle sunt importante gi sunt adesea vestibulul participirii depline la inter-
acFiune. Eu explorez micile diferenfe (nu a spus nimeni niciodatd cd trebuie sd
fie enorme); uneori sugerez clientului sd pund sub lupi aceste diferenle gi sA
descrie ceea ce vede gi simte. Deseori rezistenla este ad6nc impregnatE gi clien-
tul este mai inclinat sa menfina o pozifie cunoscuta gi familiari, degi este sub-
minanti sau distructivi din punct de vedere personal.
De obicei, rezistenla nu este incepefanare congtiente, ci, mult mai des, ema-
ne din surse din afara cdmpului congtiinfei. Uneori sarcina centrdrii pe
aici-giacum este atat de nefamiliard 9i inconfortabild pentru client, incAt nu
este cu mult diferitd de invalarea unei limbi noi; trebuie se i se acorde o con-
centrare maxime pentru a nu aluneca inapoi in rezerva obignuite. Aga cum

lryln D, Yalom (cu Molin Leszcz) - T6tat de pslhoteraplc de grup


aratd umitorul sfudiu de caz, poate fi necesari o ingeniozitate deosebitd a
terapeutului.

. De-a lungul mai multor gedin\e, Claudh a rezistat participdii la niuelul aici-9i-ocum.
ln modul ei caracteristic, odltcea grupului onumite probleme presante ale aielii cotidiene,
deseori de asmrenea prupo4ii, incAt mernbrii grupului se simleau prin\i in capcani. Mai in-
tAi , se simleau cons*Anpi sd se ocupe imediat de problema prccisd prczentatd de Claudia; in
al doilea rhnd, erau nmoili sd inointezc prudent pefltru cd ea ii infonnase exPlicit cd orc fle'
uoie de toate resursele proprii pentru uizei ptin care trece 1i nu /-ar permite sd
a
lace t'ald

fe zguduitd de o confrufitnre interpersonald. Ca gi cum ar fi spus: ,,Nu ml preso acum. |n-


cerc sd nu cedez", EJorturile de a modit'ica acest ti?ar nu au aaut succes, iar membrii gru-

pului se simleau descurojali cind se ocuplu de Claudit. Se fdceau mici cind ea prezenta
probleme in gedinfd.
Intr-o zi, o deschis grupul cu o migcare tipicd. Dupd sdptdrndfli de cdutdti, oblinuse un
nou loc de muncd, dor eru conoinsl cd ad do ge| Fi aa f concediatd. Grupul inoestigdse si'
tualio conftiincios, dor cu ?rccoulie. lnaestigalia intilni* multe din obstocolele obipnuite
2i perfde care, in general, blocheazl calea de a lura asupra problemelor din
afara grupului.

Nu pdreau sd existe doaezi ci eo or fi grcfit la seruiciu. Claudio ptuea sd se sfrdduiascd difl


greL lucfind o?tzeci de ore pe sdpfim1nd. Douezile, insista Claudia, pur pi simpLu nu pu-
teau li apreciate de cineoa care nu lucra acolo, cu ea: pioiile oruncate de superoizorul ei,
insinuirile rdutdcioase, aerul de nenullufiire lald afibiaflla generald a biroului, epe-
de ea,

cul de a se ridico Id nioelul obiectiuelot sale de oinzlri (tutoimpuse gi nerealkte). Era dift
cil sd @aluezi ceea ce spunee, Wtru cd nu era un obseruatot W ctrc sd nu te Wli bazr i sd,

de obicei, se declasa pi igi minim.alizt realiz.drile.


Terapeutul 0 fiutot tntraga traflzoclie in 0ici-fi-acufi, intrcbA d: ,Claudio, este grcu
pmtru noi sd determifidm dacd tu, de Iapt, nu grEerti l0 seruiciu. Dar lasd-md sd-li pun o

oltd intrebare: Ce calificatii crezi cd merili pentru nunca ta in grup Fi cAt at obline t'iecarc
dintrc ceilalli membri? "
Cum era de dlteptat, CLaudia gi-a acordat ei insdpi un ,,-5" 9i gi-a Prcnosticat incd oPt
ani in gup. Celorlalli membri k-a acordal ulifiatiw substaflli.al iui itulte. Teraryutul a
rdspuns, recompensind-o pe Claudia cu un ,,9" pettru mutco in grup gi opoi a continuat,
puncfind motiuele: angajanentul fald de grup, frecoe4a tuxini, dorinla de a-i ajula pe
ceila\i, trari elorturi de a luqa, in ciuda anxietdlii pi a depresiei, adueo incapacitontd.
Claudia a luat lucrurile in rhs, incercind sd rcfuze acest schimb, considefindu-l ur gag

sau un truc terapelttic. Dar tera?eutul 0 rdmas letm fi a insistat asupra t'aptului cd el era
deplin serios. Apoi Claudiq a ircistnt cd terupeutul se inTela pi a scos in aidenld qecurile
grup (plintrc care Fi eo;torco nioelului aici-pi-acum). Totugi, dezacordul Cloudiei cu
sale in
terapeutul o crut in ea o disonanld, fiind incompatibil cu inc-redereo totald in teraryut, sus'
linutd fi deseoti rostitd cu uoce tarc. (Freqtent, Claudi.a inoalida feedback-ul altor membi
din yup, suslinA d cd ea nu are inqedere decit in judecata tenpeutului.)

krtervenlia a fost enorm de folositoare 9i a transferat procesul autoevalud-


rii Claudiei dinh-o camerd secreti ciptugitd cu ogLinzile deformatoare ale au-

6. Terapeutul: lucrul in alcl-$l-acum


topercepfiei sale in arena deschisd, vitald a grupului. Nu mai era necesar ca
membrii grupului sd accepte modul in care Claudia percepea privirile pefului
gi subtilele lui insinueri. tsfuI (terapeutul) era acolo, in grup. intreaga hanzac-
fie era vizibili grupului, iar depistarea in aici-gi-acum a aaalogului experiential
al nesigurelor dificultifi ,,atunci-gi-acolo" relatate a deblocat procesul terapeu-
tic pentru Claudia.
Niciodata nu incetez si fiu uimit de bogata incerciturd subterand de date
ce existd in fiecare gmp gi in fiecare intAlnire. Sub fiecare sentiment exprimat
existd straturi de alte sentimente invizibile, nerostite. Dar cum si atingi aceste
bogifii? Uneori, dupd o lungd ticere intr-o Fedinle, exprim chiar acest gAnd
,,ExisH atat de multd informafie care ar putea fi valoroasd pentru noi tofi, daci
am putea sd o dezgropdm. Md tntreb dac6 am putea, fiecare dintre noi, si spu-
nem grupului cAteva ginduri care ne-au apirut in minte in aceastd tacere ti pe
care ne-am gAndit se le spunem, dar nu am ficut-o".
in parantezd fie spus, exercifiul este mai eficient daci participafi personal,
chiar incep6nduJ. Importante dovezi empirice susfin principiul ci terapeulii
care folosesc autodezvdluirea judicioasd gi disciplinatd, centrate pe relatia te-
rapeutici in aici-gi-acum, cresc eficienJa terapeuticS gi faciliteazi capacitatea
de explorare gi deschiderea clienlilore De exemplu, ali putea spune: ,,M-am
simtit la stramtoare in aceastd tdcere, dorind sd o rup, sd nu pierd timpul, dar,
pe de alta parte, m-am simfit iritat ci lntotdeauna eu trebuie si fac asta pen-
tru grup". Sau: ,,Mike, m-am sirnfit stingherit de conllictul care se desfetoari
in grup intre noi. Sunt incomodat de toate aceaste tensiune gi furie, dar inci
nu gtiu ce ar fi de a.jutor pentru a o inrelete gi a o rezolva".
Deseori, in special cdnd simt cd foarte multe au rdmas nespuse intr-o gedin-
fd, consider utild urmitoarea tehnicd: ,,Acum este gase fix gi ne-a mai rimas
incd o jumtrtate de ord, dar mi intreb daci fiecare dintre voi tiar putea imagi-
na ci gedinla s-a terminat ti este pe drum, spre casi. Ce dezamigiri legate de
intdlnirea de azi af avea?"
Multe dintre concluziile terapeutului pot fi ,,in afara fintei". Dar proble-
ma nu este acuratelea obiectivi: afit timp cit orientezi percistent grupul de la
nereleaant, de la acolo-gi-atunci, la aici-Si-acum, e corect din punct de aedere opera-

lional. De exemplu, dacd un grup irosegte timpul inh-o gedinfd neproducti-


vd discutAnd despre petreceri plicticoase ;i monotone, iar terapeutul se in-
treabd cu voce tare dacd membrii se referd indirect la prezenta gedinld de
grup, nu exista nici o cale de a determina cu certitudine dace aceastd afirma-
fie este corectd. in aceaste situafie, corectitudinea trebuie definitE relativist gi
pragmatic. SchimbAnd atenfia grupului de la materialul in atunci-ti-acolo la
cel in aici-gi-acum, terapeutul face un serviciu grupului
- un serviciu care,
consecvent intdrit, va conduce, in cele din urmd, la o atmosferd coezivi, in-
teractionalA, maximal utili pentru terapie. UrmAnd acest model, eficienla
unei intervenfii poate fi mdsuratd prin succesul in focalizarea grupului asu-
pra lui insugi.

114 lryln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Trat t de pslhotersple de grup


Conform acestui principiu, terapeutul poate intreba un grup care stdruie
asupra subiectului sinitifii gubrede sau asuPra sentimentului de vinovdfie al

funde gi neexprimate, legate de gruP


in in-
Evident, aceste intervenfii vor fi inoportune dacd grupul a perlaborat

este ugor se te imPotrive9ti curentului grupului Cum am semnalat in caPito-


pu-
Iul 3, cercetdrile socio-psihologice asupra grupurilor mici demonstreazi
terea conshangAtoare a presiunl grupului Pentru a lua o Pozilie
opusi con-
sensului percJput al grupului este nevoie de o convingere 9i
de un curai
remarcabile.

6. Terapeutul: lucrul in aicl'li-acum


intrat in grup. De ce crezi cd se intAmpli acum?,, Sau: ,,[eonore, am avut doui

structiv pentru grup.ro

176 lryin D. Yalom (cu Motin Leszcz) - T.atat de pslhotelaple de


$up
Tehnici de elucidare a procesului

lndatd ce clien;ii au fost condugi cu succes intr-un tiPar de interacliune h


aici-gi-acum, teraPeutul de gruP trebuie si se preocupe de transformarea aces-
tei interacfiuni intr-un avantaj teraPeutic. AceastE sarcina este complexi 9i con-
sti in cAteva stadii:

. Mai intdi, clienlii t€buie sA rccunoascd ce fac cu ceilalfi oameni (de la sim-
ple acte la iipare complexe, desfigurate pe o lungi perioadi de timp).
. Apoi, ei trebuie si aprecieze impach:l acestui comportament asuPra ce-
lorlalli gi modul in care el inlluenleaztr opinia celorlalfi despre ei 9i, in conse-
cinF, impactul asupra modului in care se privesc pe ei inpigi.
o Trebuie sd decidd dacd sunt sau nu satisfdcugi de stilul lor interpersonal
obignuit.
. Trebuie si recunoascd dorinla de schimbare.
. Trebuie se transforme intenfia in decizie gi decizia in acliune.
. in cele din urmi, trebuie si consolideze schimbarea 9i sd o transfere, din
cadrul grupului, in cadrul mai larg al vie;ii.

Fiecare dintre aceste stadii poatefi facilitat de citre terapeut printr-o anu-
mitd contribufie cognitivi; pe rdnd, voi descrie aceqti pa;i. Totugi, trebuie sd
prezint mai intai cdteva consideragii prelirninare: Curn recunoafte teraPeutul
procesul? Cum poate teraPeutul se ajute membrii sd adopte o orientare cdtre
proces? Cum pot terapeutii sd mireascd receptivitatea clientului la comentari-
ile lor de proces?

Recunoagterea procesului
inainte ca terapeufri si-gi poatd aluta clienlii sd inleleaga Procesul, este ne-
cesar ca ei ingigi si invele si-l recunoasci: cu alte cuvinte, trebuie si fie capa-
bili, in mijlocul interacliunii grupului, si reflecteze gi sd se intrebe: ,,De ce se
intamph asf, in acest grup, in acest mod specific ai in acest moment Particu-
lar?"t Terapeufii cu experienfd fac asta natural 9i firi efort, observAnd dezba-
terile din grup din cateva PersPective, inclusiv interacliunile individuale spe-
cifice gi aspectele de dezvoltare a gmpului (vezi capitolul ll). Aceaste diferenle
a perspectivelor reprezinti diferen;a majori de rol inhe client 9i terapeut. Sd
urmarim cateva ilustrafii clinice:

. lntro ,edintd, Alana dezodluie fiult material perconal profund. Grupul este mi,c7t
de relataren ei fi acotdd tult lifiP Perttru a o zsculla, a o aiuta sd elaborcze moi fiulf Fi d-i
oferi susliflere. Terapeutul sc implicd in oceste lctiuitdli, daL in plus, are in minte multe alte
ghnduri. De exemplu, teraPeuful se Poate ?ntrcba de ce, dintrc toli fiembrii, inoariabil, Alano
esle cel core se dezodluie prima pi in ceo mai mare trisurll. De ce Alanl se Pune ofit de des

6. Terapeutul: lucrul in aici-9i-acum


in rolul membrului pe carc toli ceilalli trcbuie sdl ingrijeascd? De ce inlotduunl trcbuie
sd se pr inte pe ed insdgi find oulnuabild? $i de ce azi? 9i cum a fost ultima fedinld!
ca

Afif de null conllict! Dupd o astfel de ged.inld te-qi pute| a?tepta ca Alana sd
fe furioasi.
In loc sd facd asta, ea se expune. Eaitd oare sd-gi etprime furia?

.
Intr-un alt gtup,la sf|rpitut pedinfei,lay, n tdndr nai degrabd lragil, care fusese
inoctio in grup, a duodluit faptul cd erl gay primul sd.u pas in alaro ascunzitorii. In ur-
-
nrttoarea ;edinld, grupul l-a indemtut sd continue. Aincercqt sd
lacd dsta, dar a fost cople-
git d.e mtotie, s-o blocat si a ezilat. Chiar in acel mommt, cu o ttioiciune indecmtd, Vicky a
umplut spaliul creat, spunind: ,,Ei bine, dacd nimeni nu are d.e gfr.nd sd aorbeascd, am eu o
problemi".
Vicky, o laxi et std agresiod in oArsfi de patruzeci de ani, care solicitase o terapie din
cauza izoldrii sociale Fi amdrdciunii, a continuat descriind in nesfdr te detalii o situalie
cofiplexd ce implica oizita nedoritd a ufiei ndtuFi. pentru terapeutul experimentat, orien
tot cdtre prcces,laam ,,am o problemd" are dublu sens, Mult mai perfid decit cuaintele,
comportammtul lui Vicky declard ,,am o problemd", ptoblenli ranifestatd pri insensibili-
tatw fald de lay care, dupd luni de tdcerc, phnd lo urmd, gi-a ftcut curaj sd oorbeqscd.

Nu este ugor si spui terapeutului incepetor cum se recunoasca procesul;


achizifia acestei perspective este una dintre sarcinile majore ale formirii.
$i este
o sarcine interminabild: de-a lungul carierei veli invd;a sa pdtrundeli tot mai
profund in substratul discursului grupului. Aceaste viziune profundd cregte
entuziasmul preocuparii terapeutuIui pentru gedinfi. in general, terapeufii in-
cepdtori care observd gedin;e le considere mult mai pufin pline de semnifica-
fii, complexe gi interesante decat terapeufii experimentati.
Totuti, anumite linii directoare pot facilita terapeuh ui neofit recunoagte-
rea procesului. Fifi atenti la informagiile nonverbale simple disponibile.i Cine
gi unde alege sd stea? Ce membri stau impreund? Cine alege si se ageze cel mai
aproape de terapeut? Dar cel mai departe? Cine sti lange uge? Cine vine la
timp la gedinfe? Cine intdrzie de obicei? Cine privegte pe cine atunci c6nd vor-
begte? Sunt membri care, atunci cAnd vorbesc cu un alt membru, privesc citre
terapeut? Dacd este ata, atunci ei nu relafioneazd unul cu celilalt, prin dis-
cursul lor citre ceilali, ci cu terapeutul. Cine privegte la ceas? Cine atame pe
scaun? Cine casce? igi rehag membrii scar.rnele din centru in timp ce, verbal,
pretind cd au un mare interes pentru grup? CAt de repede intrE in camere mem-
brii grupului? Cum pleacd? ipi pistreazd pardesiele? CAt dureazi p6n6 9i le
scot, o singuri gedinld sau o serie de gedinre? De obicei, o schimbare in modul
de a se imbrica sau a se ingriji indicd o schimbare in client sau in atmosfera
intregului grup. Un bdrbat excesiv de politicos, dependent poate exprima pri-
mul siu licir de rebeliune impotriva liderului purtAnd ieans 9i pantofi sport in
locul cosh-rmafiei formale.
O mare varietate de schimbiri posturale poate indica disconfor! flexiunea
piciorului, de exemplu, este un semn particular obignuit al anxietdlii. intr-ade-

lMn D. Yalon (cu Molin Levcz) - Tratat do pslhoteraple dG grup


var, se gtie ce, ftecvent, comportamenhrl nonverbal exprimi sentimente de care
inci. Prin observare 9i invildnd grupul si obser-
o persoane nu este congtienti
ve comportamenhrl nonverbal, terapeufuI poate accelera procesul de autoex-
plorare.
Presupunem, pdni se va dovedi aldel, ci fiecare comunicare are semnifica-
fie 9i importanfd in schema interpersonald a individului. Utilizafi-vi reacfiile
fafd de fiecare client ca surse de informalii de proces.l2 Conthuafi sA insofifi
reacfiile pe care membrii grupului le trezesc unul in celdlalt. Care par a fi re-
acliile in consens, implrtigite de cei mai mulfi membri, ti care sunt reaclii uni-
ce sau idiosincrasice?l3
Uneori procesul este clarificat urmdrind nu numai ce se spune, dar pi ceea ce
este omis: femeia care oferi sugestii, sfaturi sau feedback membrilor bdrbafi,
dar niciodatd unei alte femei din grup; gmpul care niciodate nu il intreabA sau
nu il conlrunti pe terapeut cu o problemi; subiecte (de exemplu, trioul tabu-
urilor: sex, bani, moarte) care nu sunt niciodatd abordate; individul care nu
este niciodate atacau cel care nu este niciodata susfinut; cel care nu susfine sau
nu deschide niciodati o teme toate aceste omisiuni fac parte din procesul
trarzaclional al gmpului.
-

. De exemplu, intr-un grup, Sonia o afrnut cd u simte cd ceilaui o antirytiztazt. Cdnd


o lost intrcbatd cine, eo la oles pe Eric, un bdrbat detorat, distant, care, de obicei, relaliona
numai cu cei care i-at f putuf f
de folos, Eric s-a zburlit: ,,De ce eu? Spune-mi un singur

lucru pe care li l-am spus ,i corc tea fdcut sd ml alegi pe mine" . Sonia a spus: ,,Exact de-
spre osto este wrbo. Niciodotd nu rni-ai spus nimk. Nici o intrebare, nici un salut. Nimic.
Eu chiar nu exist penlru line. Pentru mine, epti inutil". Eric, mai tirziu, intrun ropott
dupd terninarca terapiei, a indicol lcest incident ca find o leclie deosebit de putemicd ,i
clarifuotoare.

De obicei, fiziologii studiazi func;ia unui hormon prin indepirtarea glan-


dei endocrine care il produce gi observarea schirnbirilor organismului cu de-
ficit hormonal. Similar, in terapia de grup, putem inveF foarte mult despre ro-
Iul unui anumit membru observAnd procesul in aici-gi-acum atunci cdnd acel
membru este absent. De exemplu, daci membrul absent este agresiv $i com-
petitiv 8rupul s-ar putea simli eliberat. Ceilalfi membri, care s-au simlit ame-
nintafi sau limitati in prezenla celui care lipsegte, dintr-o date pot trcce la o ac-
tivitate freneHce. Pe de alti parte, daci grupul fusese dependent de membrul
lipsa care purta povara dezviluirii de sine sau ii convingea pe ceilalri membri
sa vorbeasca, ahrnci se ya simfi neaiutorat ti ameninlat atunci cAnd respecti-
vul este absent. Deseori aceaste absenld clarificd sentimentele irterpersonale
care, anterior, erau in intregime in afara congtiinfei membrilor. Terapeutul poa-
te incuraja grupul se discute aceste sentimente fali de membrul absent atAt in
acel moment, cat gi mai tArziu, in prezenla sa. Un mit obiFnuit trebuie destri-
mat, anume acela ci a vorbi despre un membru, atunci c6nd el nu este prezent

6. Tcrapeutul: lucrul in alcl'll'acum 179


in gedin!tr, este politic sau social incorect. Acest fapt nu inseamni ,,aJ vorbi pe
la spate" gi nu trebuie sd conducd la alegerea unui,,gap ispdpitor", dat fiind cd
grupul adoptd practica impirtigirii disculiei cu acel membru, la urmitoarea
int6lnire.
in mod similar, r.rn sulplus bogat de date despre sentimentele fale de tera-
peut apar intr-o gedinli in care terapeutul sau coterapeutul este absent. Un Ii-
der conducea un gmp experiengial de formare pentru profesionigti din dome-
niul sdntrttilii mentale compus dintr-o femeie gi doisprezece bibali. Femeia, degi
ocupa de obicei raunul cel mai apropiat de u9i, se simlise rezonabil de confor-
tabil in grup p6ni cand, datoritd plecdrii din orag a terapeutului, a fost progra-
mati o gedinld flrd lider. La acea gedinle s-au discutat experienle gi sentimen-
te sexuale mult mai deschis decAt inainte, gi femeia a avut fantasma terifiante
ci grupul blocheazi uga 9i o violeazi. A realizat ci prezenla terapeutului ii ofe-
rise siguranld in raport cu fricile de comportamentul sexual necenzurat al ce-
lorlalfi membri gi apari[a propriilor fantasme sexuale. (A realizat, de asemenea,
semnifica;ia faptului ci ocupa locul cel mai apropiat de upi!)
Ceutafi se infelege;i, pe orice cale posibild, mesa.jele relagionale din fiecare
comunicare. Ciutafi incongruenlele dintre comportamentul verbal gi cel non-
verbal. Fiji curiogi, in mod special, atunci cdnd este ceva aritmic intr-o tranzac-
rie: cAnd, de exemplu, intensitatea unui rdspuns pare disproporfionate fale de
declarafia-stimul, c5nd rdspunsul pare sd fie in afara subiectului sau si nu aibi
sens. in aceste momente fifi atenli la cateva posibilitifi: de exemplu, distorsia-
nea paratax.icd (respondentul igi percepe nerealist emildtorul), metacomunicarea
(respondentul rispunde corect, dar nu confinutului manifest, ci altui nivel al
comunicdrii) sau dqlasarea (respondentul nu reacgioneazi la tranzaclia curen-
ti, ci la sentimentele trezite de tranzacfiile anterioare). O reaclie emolionale
putemici, disproportionati ce un membru al grupului ar putea numi
Mare Sentiment"
- ceea
poate fi vArful aisbergului unor nelinigti profunde,
,,Un
-
din trecut, care au fost reactivate in prezent.

Tensiuni de grup obipnuite


Amintifi-vi cd, intr-o anumitd mdsuri, in fiecare grup de terapie sunt pre-
zente intotdeauna anumite tensiuni. Sd ne gindim, de exemplu, Ia tensiuni
cum ar fi lupta pentru dominafie, antagonismul dintre sentimentele de susfi-
nere reciproc5 gi cele de rivalitate fratema, intre lScomie 9i eforturile altruiste
de a-l ajuta pe celdlalt, intre dorinfa de scufundare in apele confortabile ale gru-
pului gi teama de pierdere a propriei individualitdfi, intre dorinla de vindeca-
re gi dorinla de a rdmAne in grup, intre dorinla ca starea celorlalfi se se imbu-
netaleasce gi teama de a fi l6sat in urmi. Unmri, aceste tensiuni nu se manifestd
Iuni inhegi, pAnd c2nd un anumit eveniment [e hezegte gi erup in prim-plan.
Nu uitafi de aceste tensiuni. Sunt omniprezente, alimentand intotdeauna
cu combustibil motoarele interacfiunii de grup. Deseori, cunoagterea acestor
tensiuni oferi terapeutului informalii pentru recunoatterea procesului. Sd ludm,

lrvln 0. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


cerut terapeutului si clarifice o anumiti remarce pe care le-o adresase in intAl_
nirea anterioar5. Remarcile fuseseri atAt de suportive in natura loryi atat de
deschis formulate, incat terapeutul a fost nedumerit de cererea de clarfficare.
O investigare mai profundi a revelat faph:l ci cei doi membri gi, de asemenea,
al[i, mai tArziu, ii cereau calificative terapeutului.

. Intr-un olt grup de specioliFti in doneniul sdndtdlii rnentale afali la niaeluri difeite
d.e training, liderul a fost impresionat mult de abilitdlile de grup ale lui Stewart, nul din-
tre cei mai tinerl ti neexpetimentali fiembri. Liduul pi-a erprimat
fantasma cd Steua erd
un spion, cd nu era posibil sd fie doar la inceputul t'ormdrii, din mofient ce se purta u un
setior cu zece ani de erpeienld de yup Comentoriul a eoocat un potop de tensiufii. Nu a
t'ost uitat cu uyinld
de gtup fi, in sedinlele urnitolrc, o
t'ost periodic rcadus la viald /
discutat cu furie. Prin comentariul sdu, terapeutul 0 afuat sdtutul mo4ii pe
lruntei lui
Steuart, pentru cd, ulteriot, sistematic, grupul l-a proaocat pi l-a descatit'icat. Este de aFtE-
tat ca evaluarea pozitiod a unui membru de cdtre terupeul sd et)oce senlimente de riualitate

lraternd in ceilalli membri.

Lupta pentru dominafie, aga cum voi ardta in capitolul 11, fluctueazd ir in-
tensitate pe parcursul grupului. Iese mult in evidenri la inceputul grupului,
cAnd membrii cauta sa obFna un anumit statut in grup. Odati stabiliti ierar-
hia, situalia poate deveni calmi, cu pAlpAiri periodice, de exemplu, atunci cand
un membru, ca parte a muncii sale terapeutice, incepe si devind mai asertiv gi
se atace ordinea stabilite.
CAnd inhe in grup membri noi, mai ales membri agresivi, care nu-gi cunosc
locul, care nu au respect fale de regulile grupului gi nu le onoreazi, poli fi si-
gur ce lupta pentru dominafie va iegi la suprafali.

. Intr-un grup, o membtdoeterqnd, Betty, se sinleo putemic smqinlatd de introrea in


grup a unei femei noi, ogresiae, Rma. Chteoa sedinle rwi tirziu, citnd Betty prezenta un
materill impo ant prioind incapacitotea so de a se afirma, Rena a iflcercat sd o ajute, co-
menfind Japtul cd gi ea obignuise sd fie apoi a expus ualiate metode pe care le-a folo-
aSa, fi
sit pentru a depdFi acest fapt. Rer,a a asigurut-o pe Betty cd, dacd zla continua sd oorbeascd
deschis despre asta it grup, y
ea oa obtine o incredere considerabild. Rlspunsul lui Betty 0

fost furie
o tdcutd d.e asemenea mognitudine, incAt au trec cAbaa gedinp pAnd cAnd 0 pu-
tut discuta ti perldbotq oceste sentifieflte. Pentru obseroatorul neaoizat, rdspunsul lui Bel
ty ar putea pdtea enignatic; dar in lumina poziliei de mefibru se or a lui Betty in grup
li
a atacului serios al Retei fald de aceastd domiruntd, rdspunsul ei oa total prcditibil. Ea nu

6. Tercpeutul: lucrul in alcl-$l-acum


a ispuns ofertei matileste de aiutor, ci mmunicdrii implicite a Rmei: " Sunt mull mai saan-

sotd dec t fine, fioi raturd, cunosc tui multe despre procesul psihoteraPiei Fi sunt mai pu-
lemicd in ocest grup, itl ciuda Wezenlei tdle mai indelungate aici"

. Intr-un alt gruP, Bea, o femeie asertitfi, clald i exprifiare, t'usese, luni de zile, cea
mai octiod ,i influentd membrd. ln yup a fost intrcdus un nembru nou, Bob, un asiste t
socitl in dommiul psihiatriei kare nu dezadtuise acest IaPt gtuPului) El a lost excesiu de
piold cu afita
asutia pi limpede in etp mate in pima sa pedinfd, desuiind situalia sa de
candoare gi claritate, incit ceilalsi membti au t'ost impftsionali 9i indtiogoli Oricum, rds'
(nu ,,Ai fd-
punsul pe care Bu I-a dat a t'ost: ,,Unde te-ai fontut in Psihoterupie de grup?"
cut arcodatd o formare in psihoterapie?" sau ,,Vorberti ca 9i cAnd ai aPu exPetienld in 4 te
exatnina pe tine i6uli" .) Formularea comenlariului JdcuL de Bea a ardtat clat luPtl pentru
dofiinatie, pentru cd, inplicit, eo spunea: ,,Te-am prins. Sd nu crezi cd md poli Prosli Pe

mine cu jargonul ila. Mai ai mult dr ners pAnd sd nd ajungi din urmd!"

Sarcina primard pi gratit'icarea secundard


Conceptele de sarc ind primard gi gratit'iure secundafi 9i tensiunea dinamici
dintre cele doui ofere teraPeutului un thid util Pentru recunoatterea Procesu-
lui (gi, cum voi prezenta mai tarziu, un ghid al factorilor subiacenfi rezistenlei
clientului la comentariul de proces).
Mai intAi, cAteva definifii. Sarcina primard a clientului este si-gi atingd sco-
purile inifiale: eliberarea de suferin;e, relafii mai bune cu ceilalfi, sd heiasci
mai deplin gi mai productiv. insa, pe mesura ce o examindm indeaproape, sar-
cina devine mult mai complicatd. in general, viziunea despre sarcina primard
se modifice maior pe mesure ce clientul avanseazi in terapie. Uneori, clientul

ti terapeutul au viziuni mult dilerite asuPra sarcinii Primare. De exemplu, am


cunoscut clienli care afirmau cd scopul lor este eliberarea de durere (de anxie-
tate, depresie sau insomnie), dar care aveau un scoP mult mai profund 9i mai
problematic. O femeie dorea ca prin terapie se se simtd atdt de bine, fuIcat se
devini chiar superioari adversarilor ei, ,,dePa9indu-i in sdnitatea mentah";
un alt client dorea se invele cum sd-i manipuleze pe ceilalgi cu eficienri spori-
td; un altul dorea sd devini un seducdtor mai eficient. Aceste scoPuri Pot fi in-
congtiente sau, chiar dace sunt conttiente, Pot fi bine ascunse de ceilalfi; ele nu
fac parte din contractul inigial pe care individul il face cu teraPeutul, dar, cu
toate acestea, exercitd o influenli constantd asupra muncii terapeutice. De fapt,
e nevoie de multd terapie inainte ca unii cliengi sI poati formula o sarcini pri-
mard adecvatd.14*
+ Aceste fenomene provoacS mare dezordine in strate8iile de cercetare a rczultatelor teraPiei
care se focalizeaze pe simptomele inifiale gi aPoi evalueaza simPlu schimbarea clientu-
'int}teraPeuFi exPerimentafi sunt PuSi in dificultate in fala
lui in aceste privinle. Din acest motiv,
administratorilor naivi ai fumizdrii de servicii in domeniul seneteii umane, cale insista Pen-
tru evaluarea terapiei, periodic, la ceteva gedin;e, pe baza obiectivelor inifiale Utilizarea ches'
tionarelor mai complete pentru stabilirea rezultatelor globale, cum ar fi Outcome Question-
naire 45, poate oferi teraPeulllor un feedback semnificativ, menfinandu-i Productiv in acord
cu clienfii

lnln D. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tratat de Pslhoteraple de grup


Degi obiectivele pot evolua pe parcursul terapiei, inilial, clienlii au o con-

Deseori, tocmai prin recunoagterea acestei adereri (ad\cd raistnld) apare pri-
ma oportunitate reald pentru reparafie.i
CAteva viniete clinice ilustreazi acest paradox:

.
Lln f6ndr, Cal, era intercsat de seducerea ferneilor din grup pi li-a modelat comporta-
de jend' neao-
mentul,ldchnd elorturi sd patd suau 9i fermecdtot $i-a ascuns sentimentele
ia disperatd de a f grozto, teama de t'emei, inoidia fald de unii bdrbali
din grup Nu a pu-

lut discuto niciodotd desPre nastutbarea compulsiad 9i ooaierismul ocazional


Cfrnd un alt

membru al grupului a ootbit despft disryelut sdu fald de lemeile din grup' Cal ftorcind
de

un olt mem-
pldcere ca o pisicd datoritd dis?a.iliei competiliei) i-a elogi^t onestitatea Cand
deLiberot con-
bru o prezent t, cu multd antietqte, fonlasmele sale homosexuale, Cal o oPrit
putut-o oferi im\drtifind propriile fantasme, similare Niciodatd nu q
soloreo pe care i-at f
indrdznit sd discute despre problemele corc intrase in terapie; nimic nu ouea Wioi-
Wntru
tale fald de a fi Yozav.
de oSilitate menta-
O oltd nembrd li-a dedical toate energiile Pentru o obline o inagine
td ,iptofunzime. Era in controT)ercd continud cu mine, deseori subtil Desconsidera orice

ajutor ii ofeream pi se simlea ot'ensatd de orice incercare a mea de a-i interyrcto comportn-
mentul. in cele din urmi, am reflectat la loptul cd luqul cu ea ni ldcea
sd siflt cd nu aru
insorit in
nimi ualorcs de ofeit. Ahst o ord ercelentd Pefitru ea! Mi-a atuncat un zhmbet
pentru a-!i elabo'
timp ce-fii spunea: ,,Poote cd or trebui sd te aldturi unui grup de teripie
ra problema osta".
alt membru se bucuru de o Pozilie de irttridiat in Yup datoritd iubitei sole' o
actrild
lln
a cdrei fotogrolie era incAnht sd o treacd de la unul la oltul, itl gtuP'
RePrezenta
frumoosd,
etponatulprincipal,dooadaaieasuperioritdtiilui.Chnd,intr'ozi,ditltt-odatdFiireuoca-
bil, ea l-a pirdsit, o fosl prea ienat sd dea ochii cu grupul 1i s-a retras din terapie'

Ce au in comun aceste exemple? in fiecare dintre ele, clientul acordi prio-

pe est comPortament

in embrii ar fi Putut'
in lui Pentru a-9i ob-

6. Terapeutul: lucrul in alcl'li-acum


serva acfiunile cu mai putina paHmi atunci intreaga secvenF ar fi devenit
-,
o parte a unei bune actiyitefi terapeutice. Dar asta nu s_a intamplat!
in toate
aceste exemple, gratificarea secundard d aaut ptioritate de fald actiaitatea ce lre_
buia efectuatd. Membrii grupului au ascuns informafii, s_au interpretat
pe ei ingigi, au respins arutorul terapeutului gi au refuzat si se ajute
trerit
unul pe
celdlalt.
Acesta este un fenomen bine cunoscut in terapia individuali. Cu mult timp
in urmi, dorinld de a rdmine in taapie cii_
tdreste m terapia individuali, terapeutul
satisface ut, auzil,legdnat. insi, in aceaste pri_
vinfd, existd o enormi diferenfd cantitativE intre terapia individuali gi
cea de
grup. Formatul individual de terapie este relativ irsular; situalia de
grup ofe_
rd o arie mai mare de gratificafii securdare, de satisfacere a multor nevoi
so_
ciale existente in viala individului. Mai mult, deseori gratificafiile oferite
sunt
constr6ngitoare; nevoile noastre sociale de a fi dominanfi, admirafi, iubifi, ve_
nerali sunt inh-adevir puternice. pentru unii, grupul de psihoterapie
oferi re-
lalii satisfdcitoare ir:r loc sd fie o punte cdtre formarea unlr rela;ii mai bune
in
lumea lor extragrupali. Acest fapt reprezintd o provocare clinicd
in lucrul cu
anumite populalii, cum ar fi bdtranii, care au oportunitaF reduse de
legdturi
umane in afara grupului de terapie. in astfel de cazuri, cea mai bund
cale de a
respunde eziterii de a incheia terapia poate fi se oferi in continuare gedinfe
de
sprijin mai pufin frecvente, poate lunare, dupi o scurtd fazd intensivd. rs
Oare tensiunea care existd intre sarcina primard pi gratificarea secundard
este un alt mod, ugor diferit, de referire la conceptele familiare de
rezistenfi gi
punere in act (acting out)? in sensul in care urmirirea gratificagiei secundare
obstruc;ioneazi munca terapeuticd, aceasti tensiune poate fi etichetate
ca re_
zisten;i. insi existe o importanti diferen;d d".,run1d, rezistenta se referi in
mod obignuit la evitarea durcrii. Evident, in acest sens, rezistenra este mult
mai
evidentE in terapia de gmp, at6t la nivel individual, cdt gi la nivelul grupului.
Dar ceea ce doresc si eviden;iez este faptul cd terapia de grup ot'erd o abundenld
de gratifualii secundare. Adesea, munca terapeutici in grup
deraiazd nu penku
ci membrii sunt prea anxiogi defensiv pentru a lucra, ci fiindcd nu sunt dor_
nici sE renunfe la gratificafie.
Deseori, distincfia dintre sarcina primard gi gratificafia secundare este
ex_
trem de utili atunci cAnd terapeutul este nducit de desfdgurarea lucrurilor
in
grupul de terapie. Adesea este clatificator pentru terapeut sd se intrebe dacd
clienhrl lucreazi la sarcina sa primard. atunci c6nd substituirea sarcinii pri_
$i
mare cu gratificafia secundare este bine fortificatd gi rezistd intervenfiei,
cea mai
putemici tehnicd de care displrn terapeufii este si reaminteascd membrilor gru_
pului sarcina primard
- motivul pentru care au solicitat aiutor terapeutic.
Acelagi principiu se aplicd intregului g7ap. Se poate spune ci intregul gnrp
are o sarcind primare care consta in dezvoltarea gi explorarea tuturor
aspecte_
lor relafiei fiecdrui membru cu fiecare dintre ceilalfi, cu terapeutul gi cu grupul

Irvln D. YaloD (cu Motin Levc?) - Tratat de pslhoteEple de Etrup


tn tlrtil Trrnlflltllt
it lllflt lilrrtll ffiIllxill iltllulul|fi ilririi rtl fliltr]l0 ll)[
rinfi cdnd lucreazi grupul, c6nd este implicat in sarcina sa primari 9i cAnd evi-
ti acea sarcini.
Uneori, e posibil ca terapeutului si nu ii fie clar ce face grupul, dar sd gtie
ci nu se concentreazd nici pe dezvoltarea, nici pe explorarea relafiilor dintre
membri. Daci terapeufii au avut grijd sd ofere grupului o descriere clari a sar-
cinii sale primare, atunci ei pot conchide ci grupul evite activ aceasta sarci-
anumite disforii asociate sarcinii, fie datoriti unei gra-
nA
- fie datorita unei
tificalii secundare suficient de satisfdcitoare Pentru a inlocui activitatea
terapeudce.

Smtimentele ter oPeu t ului


Toate aceste linii de ghidare in recunoagterea ti inleleterea procesului de cd-

sentimente-
le, eori' simPla
ex meargd mai

departe.

.1.]nterapeliseruportalao|emeieinlirsfddepatfuzeciFicincideaniintr-omanie-
fi nerulistd, confuzfi, din cauz.a metodei ei rapid fuctuonte de a se prezenta pe sine
ln cele

din urmd a commtol: ,,Sharon, am chtetta sentixmte fdld de tine pe care oP dori sd le ?m'

pirtdtesc in timp uorbe\ti, te simt Iemeie maturd' com\elentd'


dar une-
Adesea, ce ca liind o

old e tAndrd, oproape caPe o coPild Preodolescentd' necon1tientd deprc'


ori le ca fiind foa
fie Pldcutd de toli Nu Ued cd
sexualitate, care incearcd sd se alinte sd pot sd merg
Wi| ti se

mai departe acum, dar md intreb dacd ce am s1us arc orcun sens Pentru tifle" Obseroolia

aatinscoardeprofundealeclienlei2iaajutot.osd-pierplotezeidentitlteasexualdconflic-
tuald gi f
naoia de a iubifi de toli.

Deseori este foarte util pentru grup si irnpirtigegti sentimentele de a fi res-


rareori def ensivitate, deoa-
aProaPe de acea PersoanE'
scului, colaborare 9i luarea
in serios a relafiilor
Pentru a exprima sentimente in procesul teraPeutic, teraPeutul trebuie sd
aibi un grad rezonabil de incredere in adecvarea lor Cu cat rdspundefi mai

6. Telapeutul: lucrul in alcl'$l'acum


male importanld ca acest instrument sd fie cAt de t'iabil pi precis posibil.
in sens larg, contratransferul se referd Ia reacliile pe care le au terapeufii
fald de clien;i. Este de o importanla ma,ori sA distingefi inrre contratransferul

numai experienfd gi formare, dar gi o profundi cunoartere de sine. Din cest


motia cred cd fiecare terapeut trebuie sd urmeze o psihoterapie personald. (Mai
mul_
te despre asta in capitolul 17).

Ajutarea ciienlilor si preia o orientare c5tre proces

De multd vreme se cunoagte faptul ci observa;iile, punctele de vedere


gi in_
|elegerea la care se ajunge prin propriile eforturi sunt valorizate mai mult de_
cAt cele care sunt impuse de o altd persoani. Liderul matur
rezisti tentafiei de
a face intefpretdri shilucite gi, in loc si-gi arate virtuozitatea, cautA metode care
vor permite clienfilor sd atingd cunoagterea de sine prin propriile eforh.rri.
Aga
cum spuneau Foulkes gi Anthony, ,,existd momente in care terapeutul
trebuie
si fie inlelep! si tolereze cunoagterea imperfecti gi sd agtepte ca grupul sd ajun_
gd la soluFi".17
Prin urmare, sarcina terapeutului este de a influenta membrii sd_gi
asume
gi sd valorizeze pespectiva procesuali. Multe dintre activitilile
de stabilire a
normelor, desfigurate de lider gi descrise in capitolul 5, servesc acestui
scop.
De exemplu, terapeutul evidenliazd procesul extrigAnd permanent
membrii
din aici-9i-acum gi invitdndu-i si evalueze ., o
-"i mici implicare afectivd
semnificalia tranzacliilor recente. Deri tehnicile variazd in funclie
de stilul te_
rapeutului, intenfia acestor intervenfii este de a comuta pe uI pol
autoreflexiv
De exemplu, terapeutul poate intrerupe grupul intr-un moment
oportun pen_
tru a comenta: ,,Suntem la iumetatea timpului pe care_l avem pentru
azi pi mi
intreb ce simte fiecare dintre voi fagi de modul in care s_a desfdgurat
gedinla
pAnd acum". Repet nu este nevoie si inlelegefi procesul pentru
a solicita ana_
Iizele membrilor Putefi spune simplu: ,,Nu gtiu sigur ce se intimpld
in gedin-
te, dar vdd cateva lucruri neobignuite. De exemplu, Bill a fost neobignuit de t6_

lryln D. Yalon (cu Motin Leszcz) - T.atat de pslhoto.apie de


&up
cut,lack $i-a mutat scaunul cu trei paii mai in sPate, Mary mi-a aruncat ochea-
de in ultimele cateva minute. Ce idei aveli despre ceea ce se intamplf azi?"
Deseori, este necesari o trecere in revistd a procesului dintr-o gedinfi foar-
te tensionatA. Este important ca terapeutul sd demonstreze cd exPrimarea emo-
|ionali intensi oferd material pentru o invalare semnificativi. Uneori, puteli
diviza o astfel de gedinli in doue pfuIi: segmentul experien|ial gi analiza ace-
lei experiente. Alteori putefi analiza procesul in urmAtoarea tedhle; puteli in-
treba despre sentimentele pe care membrii le-au avut duPd gedinla antedoari
sau putefi si Ie solicitali sd vorbeascd despre gAndurile pe care le-au avut de
atunci, legate de ce s-a intAmplat in intAlnire.
Evident, ii invd;a;i pe ceilalli oferind ca model propria orientare cetre pro-
ces. Nu avefi nimic de pierdut, ci mult de cigtigat dacd va imPertegili punc-
tul de vedere asupra grupului ori de c6te ori este posibil. Uneori putefi face
asta in efortul de a clarifica gedinfa. ,,late cateva dintre lucrurile pe care le-am
vizut in desfigurare astdzi." Uneori putefi dori si utilizali un procedeu con-
venabil, cum ar fi rezumarea gedinfei pentru cineva care a intArziat, coterape-
ut sau membru. O tehnici prin care impirtegesc sistematic cu ceilal;i membri
observafiile mele asupra procesului corsti in a scrie un rezumat detaliat al ge-
dinfei dupd terminarea ei, incluzAnd o descriere deplind a observagiilor asu-
pra procesului rostite sau nerostite in tedinfi, ti a-l trimite membrilor inain-
te de tedinfa urmatoare (vezi capitolul 14). in aceastd abordare, teraPeutul
intrebuinleazl o insemnatd dezvdluire personali gi profesionald care facilitea-
zA munca terapeutici, mai ales prin amplificarea receptivitdfii membrilor fald
de procesele din grup.
Este util sd tncurajezi membrii sd descrie punctele lor de vedere asupra pro-
ceselor dh intAlnirile de grup. Mulli formatori in terapia de gruP, care i9i trans-
mit cunottinlele conducAnd un grup experienfial format din studen;ii lor, h-
cep deseori fiecare gedinti cu un raport al procesului gedinlei precedente,
pregdtit de un shrdent desemnat anterior. Unii teraPeuli invate sd apeleze la
anumili membri care manifestd o abilitate intuitive neobignuitd in recunoaFte-
rea procesului. De exemplu, Ormont descrie un membru, marginal in grupul
siu, care avea o sensibifitate neobignuitd la limbajul corporal al celorlalfi. Te-
rapeutul ardta modul ir:r care a valorificat acest talent in serviciul terapiei. O
intrebare cum ar fi: ,,Michael, ce ii spunea Pam lui Abner cu acea fluhrrare de
mAnd?" a servit unui dublu scop: a elucidat procesul 9i l-a ajutat pe Michael sd
obrind o pozifie centrah in grup gi respect.l8

6. Tercpeutul: lucrul in alcl-$i-acum 187


Aiutarea clenlilor si accepte comentariile
care elucideazi procesul

F. Scott Fitzgerald scria odate: ,,Am fost forlat sd gAndesc. Doamne, ce di-
ficil a fost! Se mitti atatea cufere mari 9i secrete". De-a lungul terapiei, le ce-
rem clienlilor nogtri si gAndeasci, sd-gi schimbe organizarea interioari, sd exa-
mineze consecinfele comportamentului lor. Este o muncd grea, adesea
neplicuti, inspdimAntdtoare. Nu este suficient si le furnizezi pur 9i simplu
clienfilor informalii 9i explicalii; de asemenea, trebuie sd le facilitezi asimila-
rea noilor informalii. Existe strategii pentru a ajuta clienlii sd face acest efort.
Fili atenli la cadrul remarcelor interpretative gi al feedback-urilor Nici un
comentariu, nici mecar cel mai shelucitot nu poate avea valoare dacd nu este
acceptate livrarea lui, daci clientul lasi pachetul nedeschis gi neinspectat.
Astfel, relagia, stilul livririi gi temporizarea sunt la fel de insemnate ca gi con-
|hutul mesajului.
Clienlti sunt intotdeaara mai receptivi la informalii formulate intr-o manie-
rd suportivi. Rareori indivizii resping observagia cE se distanleaza sau ii expe-
diazd pe ceilalgi, cA sunt prea neegoitti gi nu cer nimic niciodatd pentru pro-
pria persoani, ci sunt zgarcifi cu sentimentele Ior sau cd ascund mult din ceea
ce au de oferit. Toate aceste observafii confin un mesaj suportiv: ci membrul
are multe de diruit gi cd observatorul doregte sd fie mai aproape, dorette se
ajute, doregte siJ cunoascd pe celilalt mai intim.
Feri|ivi de apelativele care catalogheazd sau limiteaze: sunt contraproduc-
tive; ameninfi; ridicd apdriri. Clienfii resping acuza;iile generalizante
exemplu: dependenfd, narcisism, exploatare, aroganla
- de
gi pe bund dreptate,
-
din moment ce o persoane este intotdeauna mai mult decat orice etichete sau
orice combhafie de etichete. Este de departe mult mai acceptabil (9i adevirat)
sd vorbegti despre hisaturi sau parFi ale unui individ
- de exemplu: ,,Adesea
simt ci dorepti foarte mult se fii aproape de ceilalli, c6nd ifi oferi ajutorul, aga
cum ai facut septemena hecute cu Debbie. Dar sunt gi alte momente, precum
cel de astdzi, in care te vid distante, aproape dispreluitoare in raport cu cei-
talli. Ce ptii despre aceasta parte din tine?"
Deseori, in mijlocul unui conflict intens de grup, membrii igi aruncd ulul
altuia adeveruri importante. in aceste condilii, adeviml nu poate fi recunos-
cut: membrul l-ar ajuta pe agresor, tridAndu-se pe sine insugi. Terapeutul tre-
buie se esfimeze gi sd neutralizeze felul defensiv de a fi al combatanlilor pen-
tru a face ca adevirurile
- roade ale conflictului - sd poatA fi utilizate.
De exemplu, putefi face apel la un scop mai inalt (dorinfa membrilor de au-
tocunoattere) sau putefi crette receptivitatea limit6nd sfera acuzatiei. De exem-
plu: ,,Farell, acum te vdd inchisi, ameninfati, parAnd tot ceea ce spune Jamie.
Ai fost foarte abild in a indica sldbiciunea argumentelor ei, dar ceea ce se in-
tampld este ce tu (gi, de asemenea, Jamie) ai sfdrgit prin a nu lua nimic pentru

lrvin D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


tine inseli. Mi intreb daci nu ai putea incerca o alti tacticd penhu o vreme Fi
nu te-ai putea intreba (gi, mai tarziu: Iamie, a9 dori si-fi cer si faci ti tu la fel):
Este ceaa adevdralpentru tine in ceea ce spune Jamie? Ce PerF Par se atingd o
coardd interioari? PoI se uili Pentru moment lucrurile care nu sunt
adevdra-
te gi si rdmdi pentru un timP Ia cele care sunt adevdrate?"
fac o
Uneori, membrii grupului, intr-un moment neobignuit de deschidere'

furioasd. Nu sunt pe cale si mi duc de r6pd, deci nu mi mai linigtili, oprili-vi'


nu me mai tratafi ca pe un copil". Pdstrali aceste momente de adevdr; ele
vor
fidemarevaloaredacdsuntreamintitemaitArziu,intr-omanier;constructi-
ve, suportiva, cand clientul este inchis 9i defen putefi
pur gi simplu sd-i amintili clientei comentariul cu ca-

teva Fedinfe ti sa intrebafi dacd acelagi lucru (z


urerea

sau plAnsul autoprotector) se intampld 9i acum'


Adesea este util si angajezi clientul mai activ in stabilirea contractelor De

un feedback ori de cAte ori observim ci faci asta in tedinfele viitoare?" Aceas-
ti formi de ,,contract" consolideazi alianla teraPeuticd 9i natura mutuali' co-
laborative a PsihoteraPiei.le

Comentariul de Proces:
o vedere de ansamblu teoretice

Nu este ugor de discutat intr-un mod sistematic Practica actualS a elucidi-


rii procesului. Cum ar putea cineva si propuni linii directoare bazale' fragile'
pe.,tr,. o procedrtd cu o asemenea anverguri 9i complexitate' cu o temPoriza-
re atat de delicata, cu atat de multe nuanle lingvistice? Sunt tentat se
ve cer sd

6. Terapeutul: lucrul in alcl'$'acum


1. Me hEerupi.
2.Ai vocea tensionate gi pumnii stranri.
3. Ori de c6te ori imi vorbepti, md provoci.
4. CAnd faci asta, mA simt ameninrat
Fi, uneori, inspiimantat.
5. Md intreb dacd nu cumva te simfi in competilie cu mine gi
incerci sd md
devalorizezi.
lucru cu tofi bdrbafii din grup. Chiar 9i
tine serviabil, ii ataci. prin urmare, ei te

7. [n cele trei gedinle ir care nu au fost prezente femei, ai fost mult mai abor_
dabil.
preocupat de atractivitatea ta sexuali fafd de femei,
9.
incAt concuenfi gi te lipsegti de oportunitatea de a te apro_
pia v t.

lrlln D. Yalon (cu l\.4olin Levcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


intr-un fel, pen-
iafi. Cred cd ifi dorepti foarte mult si te apropii de mine, dar,
parte'
tru tine apropierea 9i erotismul sunt incurcate ti continui sd md dai la o
10. Egii shgur aici 9i te simfi neiubit 9i neb5Sat in seami' Asta declangeazi
din nou multe din sentimentele tale de lipsd de valoare'

Mai intAi, observafi cd aceste comentarii formeazd o progresie: incep cu o


observafie simpli a unor acliuni sin8ulare ti trec la o descriere a sentimente-
lor evocate de o acgiune, la observalii desPre cabva acte de-a lungul unei pe-

rapeulii neexperimentali se simt uneori pierduli pentru ci nu 9i-au dezvoltat


2l
incd o congtiingd a acestei secvenle progresive de intervenfii
in aceastd progresie, comentariile devin din ce in ce mai inferenliale lncep
cu observalii ale datelor senzoriale ti se muta gradual cdtre generaliziri com-
plexe bazate pe secvenle de comportament, tiPare interpersonale, fantasme 9i
material oniric. Pe mdsuri ce comentariile devin mai complexe 9i mai inferen-
persoani, mai mult un terape-
Iiale, autorul lor devine mai detatat de cealalti
ut comentator al procesului. Deseori membrii i9i fac unul altuia anumite de-
claralii ce aParfin incePutului progresiei, dar, din motivele pe care le-am
prezentat, rareori le fac pe cele din finalul ei.
in parantezd fie spus, existe o barierd exceplional de bine definite intre co-
,.,"nturiil" 4 9i 5. Primele patru declaralii apar din exPerienra comentatorului'
EIe sunt observaliile gi sentimentele comentatorului; clientul poate si le
deva-
lorizeze sau si le ignore, dar nu le poate nega, nu Poate sA nu fie de acord cu
ele sau sd le conteste. Este mult mai probabil ca a cincea afirmalie (,,M4 intreb
dacd nu cumva te sim;i in competifie cu mine 9i incerci si md devalorizezi'")
si evoce apdriri gi sd inchidd fluxul interacfional constructiv' Acest gen de co-
mentarii este intruziv; este o PresuPunere desPre intenliile 9i motivafiile celui-

intreb"?
Dar se ne intoarcem la intrebarea noastrd de baze: cum il alutd aceaste se-
rie (sau oricare alta serie de comentarii de proces) pe client si se schimbe?

6. Terapeutul: luc.ul in aicl'll'acum


Rispunsul este cd terapeutul de gmp inifazi schimbarea, insofind clienhrl de_a
lungul urmdtoarei secvente:

l.latd cum este comportametltul td rziu, prin autoob_


servare, membrii invafi sd se vadi vizugi de ceilalgi.
2. lntd cum comportamentul tdu ii Membrii afli im_
pactul comportamenhrlui lor asupra sentimentelor celorlal!i membri.

construit din evaludrile reflectate ale sinelui.)

Terapeutul se afli acum in pozitia de a pune o intrebare care inifiazd ade_


viratul demaraj al terapiei. intrebarea, prezentati in diferite moduri de tera_
peut, dar rareori in formd directi, este: E;ti satisJdcut de lumea pe care ai oeat_o?
Asta faci celorlalfi, opiniei celorlalli despre tine gi opiniei tale despre tine _
elti satisfdcut de acfiunile tale?*

Agentul intrapsihic care iniliaze un act, care kansformd intentia gi decizia


in acliune, este voinla. Voinla este principala forld motrice responsabild a indi_

lrvln D. Yalom (cu Motin Leszcz) - T.atat de pslhoteraple do grup


vidului. Degi metapsihologia analitici a ales sd evidenfieze fo4ele motrice ires-
ponsabile ale comportamentului nostru (adici mohvaliile gi pulsiunile incon-
giiente), este dificil si infelegem schimbarea firi noliunea de voinli.26 Nu pu-
tem trece pe l6nge ea presupunAnd cd este prea nebuloasi sau prea alunecoasi
gi, ca urmare, si o depozitdm in cutia neagrd a aparatului mental la care tera-
peutul nu are acces.
Congtient sau nu, toli terapeurii presupun ce fiecare client posedd capaci-
tatea de a se schimba prin alegere voluntard. Folosind o multitudine de stra-
te8ii ti tactici, terapeutul incearcd sd escorteze clientul pani la o riscruce la
care el poate alege, voluntar, in interesul propriei integritili. Sarcina terapeu-
tului nu este de a crea voinla sau de a o insufla clientului. Asta, bineinleles, nu
puteti face. Ceea ce puteli face este sd ajutati la indEdrtarea pooerilor de pe ooinla
restriclionatd sau sulocotd a clientului.2T
Conceptul de voin|5 oferi un construct uril pentru inlelegerea procedurii
de elucidare a procesului. Toate remarcile interpretative ale terapeutului pot fi
vdzute in termenii modului in care se sprijini pe voinla clientului. Cea mai
obitnuita gi simpliste abordare terapeutici este sf tuirea: ,,Compoftamenh.rl tirl
ata cum;tii ti tu acum, este irnpotriva interesului tiu. Nu egti satisficut. Nu
asta vrei sd triiegti. La naiba, schimbi!"
Agteptarea ci persoana se va schimba este doar o extensie a credin;ei de
tip moral filosofic ci, dacd cineva cunoatte binele (adicd ceea ce este, in cel
mai profund sens, in interesul cuiva), atunci va acliona in consecinfii. in cu-
vintele Sf. Thomas D'Aquino: ,,Omul, in misura in care acfioneazd din voin-
td, acfioneaze conform unui bine imaginat".z8 Si, intr-adevir, pentru anumifi
indivizi, cunoagterea gi sfdtuirea sunt suficiente pentru a produce schimbarea
terapeuticd.
Oricum, clienfii cu o patologie semnificativd, bine fortificati, vor avea ne-
voie de mult mai mult decit un simplu sfat. Terapeutul, prin comentarii inter-
pretative, continua apoi sE exerseze una dintre alte cAteva opliuni care aiuti
clienlii sa-gi elibereze voinla. Scopul terapeutului este de a ghida clienfii pani
in punctul in care, din urmdtoarele premise fundamentale, ei accepti una, ca-
teva sau pe toate:

1. Numai eu pot schimba lumea pe care am creat-o pentru mine.


2. Nu existi nici un pericol in schimbare.
3. Pentru a atinge ceea ce doresc cu adevirat, trebuie si mi schimb.
4. Md pot schimba; sunt puternic.

Fiecare dintre aceste premise poate fi un stimulent puternic al acliunii vo-


luntare dacd este acceptati pe deplin de client. Fiecare igi exercite influenta in-
tr-un mod diferit. Degi le voi discuta pe rdnd pe fiecare, nu doresc si sugerez
un tipar secvenfial. Oricare, in funcfie de nevoile pacientului gi de stilul tera-
peutului, poate fi eficientd independent de celelalte.

6. Terapeutul: lucrul in aicl-ll-acum


,,Numai eu pot schimba lumen pe care afi creat-o pentru mine."
in spatele secvenlei simple de terapie de grup pe care am descris-o (obser-
varea comportamentului propriu gi aprecierea impactului lui asupra celorlalyi
gi asupra propriei persoane), existi un viguros concept-acoladd, ale cdrui um-
bre ating fiecare parte a procesului terapeutic. Acest concept este responsabili-
tatea. Degi este rar discutat explicit, e intretesut in materialul celor mai multe
sisteme psihoterapeutice. Responsabilitatea are multe sensuri Iegali, reli-
-
gioasi, etici. Folosesc acest termen in sensul in care o persoand este ,,respon-
sabili pentru" prin a fi ,,la baza a", ,,cauza a",,,autorul a" ceva.
Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale terapiei de grup este ce to,ti srrf
ndsculi din nou, se nasc impreund tn grup. Cu alte cuvinte, tofi membrii pornesc
de 1a o pozifie de egalitate. Sub privirile celorlalfi (gi, dacd terapeuhrl face trea-
bd buni, sub propriile priviri), fiecare, gradual igi excaveazi gi igi modeleazd
un spafiu vital in grup. Fiecare membru, in cel mai profund sens al cuvdntu-
hi, este responsabil pentru acest spaliu pentru secLlenla de eaenimente care i se oor
tnthmpla in grup.
Clientul, ajung5nd intr-adevar se aprecieze aceaste responsabilitate, trebuie
sd accepte apoi, de asemenea, ci nu existd o sperantd de scltrnbare cu exceplia
cnzului in care el se schimbd. Ceilalfi nu pot aduce schimbarea, nici schimbarea
nu poate apdrea de la sine. O persoand este responsabild pentru viala trecuta
gi prezentd h gmp (ca gi in lumea exterioari) gi total responsabilS pentru viito-
rul siu.
Astfel, terapeutul ajuta clientul sA inreleagi cA lumea interpersonald este
aranjati inh-o manieri in general predictibild pi ordonatd, cd nu este vorba de-
spre faptul cd, nu se poate schimba, ci ci nu area se se schimbe, ci poarte res-
ponsabilitatea pentru crearea lumii sale gi, prin urmare, responsabilitatea pen-
tru trasformarea ei. Clientul trebuie sd rec6gtige sau si triiascd din nou
sentimentul de a fi propriul agent interpersonal in lume.

,Nu etistd nici un pericol tn schimbare"


Este posibil ca aceste eforturi bine intenlionate sd nu fie suficiente. Terape-
uhJ poate trage repetat de fr6nghia terapeuticd gi poate descoperi cd indivizii,
chiar gi dupd ce au fost clarificafi astfel, tot nu efectueazi o migcare terapeuti-
ci semnificativd. in acest caz, terapeutii aplici o pArghie terapeutici suplimen-
tari, ajut6nd clientul sd infrunte paradoxul de a continua sd acfioneze contrar
interesului lor fundamental. in diferite moduri, terapeutul trebuie si puni in-
trebarea: ,,Cum a9a? De ce continui sd te inft6ngi pe tine insufi?"
O metodd obignuitd de a explica ,,Cum aga?" este de a presupune ca in fara
exercitdrii alegerii voluntare de citre client existd obstacole formidabile, obsta-
cole care i[ impiedicd si ia serios in considerare modificarea comportamentu-
lui. Prezenfa obstacolului este, in general, deduse; terapeuhrl face o presupu-
nere ,,ca gi cum": ,,Te comporli ca gi cum ai simli cd te-ar pAndi un pericol
considerabil daci te-ai schimba. Te temi se aclonezi altfel de teama cd se va

lwin D, Yalom (cu [.,lolin Leszcz) - Tratat de pslhote]aple de grup


intdmpla o catashofd". Terapeutul ajuti clienhrl si clarifice natura pericolului
imaginat gi apoi continui, pe cAteva cdi, sd detoxifice, si infirme realitatea aces-
tui pericol.
RaFiunea clientului poate fi luatd drept aliat. procesul de identificare gi nu-
mire a pericolului fantasmat poate, in sine, si il determine sa inFleage cat de
departe de realitate sunt propriile temeri. O altd abordare este de a incuraja
clientnl, in doze calibrate cu atenfie , sd infdptuiascd in grup actele de care se tefie.
Bineinfeles, calamitatea fantasmatii nu are loc ti sparn.a este stinse heptat. Ade.
sea aceasta este piesa tumanti a terapiei eficiente. Probabil schimbarea nu este
posibili, lisAnd la o parte durabilitatea, fere o experienli triiti a infirmirii di-
recte a credinfelor patogene. Este pufin probabil ca doar in;elegerea si fie efi-
cienti. Acest principiu separd clar diferite gcoli de terapie.t
De exemplu, sd presupunem cd un client evita orice comportament agresiv
pentru ce, la un nivel profund, se teme ci are un rezervor nenorocit de furie
homicidd 9i trebuie si fie constant vigilent ca nu cumva si o dezlinfuie 9i, evm-
tual, si infrunte pedeapsa veniti de la ceilalgi. O shategie terapeutici adecva-
ta este de a a.iuta clientul si-gi exprime agresivitatea in doze nici in grup: ener-
vare la a fi intrerupt, iritare fa;d de membrii care intArzie de obicei, furie fali
de terapeut pentru cd cere si fie pldtit gi altele. Treptat, clientul este ajutat sA
relagioneze deschis cu ceilalfi membri 9i sd se demitizeze pe el insugi ca fiingd
homicidari. Degi limbalul gi perspectiva asupra naturii umane sunt diferite,
este exact aceeagi abordare a schimbdrii folositd in desensibilizarea sistemati-
cd o tehnice majore a terapiei comportamentale.
-
,,Pentru a atinge ceea ce doresc cu adetfirat, trebuie sd md schimb"
O altd abordare explicativi, folositi de mulli terapeugi pentru a se ocupa
de tm client care persisti in comportamentul impotriva interesului seu, este de
a lua in considerare urndrile acelui comportament. Cu alte cuvinte, clientul are
motivagii aflate in conflict, care nu pot fi satisficute simultan. De exemplu, un
client poate dori si stabileasci relafiii heterosexuale mature, dar la un alt nivel,
adesea incongtient, poate dori si fie hrinit, si fie legdnat neincetat, se evite
abandonul pe care-l anticipeazi ca pedeapse pentru tendin;ele sale adulte sau,
pentru a folosi un vocabular existenfial, se se adiposteascd de libertatea teri-
fianti a vArstei adulte. Evident, clientul nu poate satisface ambele seturi de do-
rinle: el nu poate stabili o relafie heterosexuald adulti cu o femeie dacd spune
de asemenea (9i cu voce mult mai putemici): ,,Ai grije de mine, protejeaze-me,
alinti-md, lasi-m5 sd fiu o parte din tine".
Este important se-i clarificam clientului acest paradox. De exemplu, am pu-
tea remarca: ,,Comportamentul tiu capdte sens daci presupunem ci doregti
sd-fi satisfaci nevoile timpurii, mai profunde, mai primitive". incercdm sE aju-
tdm clientul si inleleagi natura dorinlelor sale contradictorii, si aleagi inke
ele, si renunfe la cele care nu pot fi implinite decat cu un cost enorm pentru
integritatea gi autonomia sa. O dati ce clientul realizeazd ce doregte cu ade

6. Terapsuiul: lucrulin alcl- -acun


virat (ca adult) 9i ci propriul comportament este destinat sd indeplineasci ne-
voi opuse, de impiedicare a dezvolttrrii, treptat, el conchide: pentru a obline ceu
ce doresc cu adallrat, trebuie sd md schimb.

,,Md pot schimba; sunt putemic."


Poate ci abordarea terapeutici majord a intrebirii ,,Cum se face ci acfio-
nezi impotriva propriului interes?" este de a oteti o explicalie. Ca rezultat, te-
rapeutul spune,,Te compo4i in anumite moduri pentru cd.. ." 9i propozifia in-
trodusi de ,,pentru ce" presupune, in general, factori motivafionali din afara
congtiintei clientului. Este adeverat ci cele doui oPliuni Precedente Pe care
le-am prezentat oferi, de asemenea, o explicafie, dar
(natura
- 9i voiesteclarifica
vointe) total
asta pe
diferit in
scurt scopul explicafiei fundamentdrii pe
-
cele doud abordiri.
Ce fip de explica;ie ii oferd teraPeutul clientului? Care explicalie este corec-
td gi care este incorecti? Care este ,,Profundi"? Care este ,,superficiald"? intr-o
astfel de coniuncturi apar cele mai mari conkoverse metapsihologice din do-
meniu, din moment ce natura exPlicaliilor terapeufilor depinde de gcoala ide-
ologici de care ii aparlin.
Cred cd putem evita confruntarea ideologici ginind in centrul atenfiei7t[c-
,ra interpreterii, relafia dintre explicafie gi produsul final: schimbarea. PAnd la
urmi, scopul nostru este schimbarea. Cunoapterea de sine, ridicarea refulirii,
analiza transferului gi autoactualizarea toate sunt leluri care meriti ostenea-
-
la, inspiratoare, toate sunt relalionate cu schimbarea, sunt preludiu al schimbd-
rii, rude gi camarazi ai schimbdrii; gi totugi ele nu sunt sinonime cu schimbarea.
Explicafia oferi un sistem Prin care Putem ordona evenimentele dh viefa
noastra int-un tipar coerent gi predictibil. Anumi ceva gi aJ plasa intr-o sec-
venli cauzald insemni a-l trdi ca fiind sub controlul nostru. ComPortamentul
gi experienla noashe interioari nu mai sunt insPeimantetoare, nedezvoltate,
in afara controlului; in schimb, ne comPortem (sau avem o experienli interioa-
rd) pentru cd... ,,Pentru ne oferd dominare, stePanire a propriei persoane
ci"
(sau trn sentiment al stdpinirii care, fenomenologic, este egal cu staPanirea).
Ne oferi libertate gi autoeficienfi.f Pe misurS ce ne deplasim, dintr-o pozilie
de a fi motivafi de fo4e necunoscute in Pozifia de a identifica 9i controla ace-
le forfe, ne deplasem dinh-o Posturi pasivi, reactivi in una activi, de acfiu-
ne, care efectueazd schimbiri.
Daci acceptam aceasttr premisd de bazd ci o funcgie maiord a explica9iei
clientului un
-sentiment al stePanirii de sine
in psihoterapie este de a oferi -
rezulti cd valoarea unei explicafii trebuie mdsurate in raPort cu acest criteriu.
O explicalie cauzali este vafide, corectd sau ,,adeverate" in misura in care ofe-
re o stare de echilibru ti control. O astfel de definifie a adevdrului este com-
plet relativi gi pragrnaticd. Susfine ci nici un sistem explicativ nu deline hege-
monia gi nu are drepturi exclusive, cd nici un sistem nu este cel corect,
fundamental sau cel ,,profund" (gi, ca urmare, cel mai bun).

hyln D, Yalom (cu Molin Leszcz) - T.atat de pslhoteraple de grup


Pentru a clarifica aceeagi situalie problematicS, terapeulii pot oferi clien-
tului o interpretare din citeva posibile; fiecare poate fi ficuti dinir-un anu-
mit cadru de referinfd gi fiecare poate fi,,adevdrati". Explicafii freudiene, in-
terpersonale, aparfinAnd relaliilor de obiect, psihologiei sinelui, teoriei
atatamentului, existentialiste, analitic tranzaclionale, jungiene, gestaltiste,
transpersonale, cognitiviste, comportamentaliste - toate acestea Pot fi simul-
tan adevarate. Nici una, in ciuda revendicdrilor vehemente ale faptului con-
trar, nu are drepturi unice asupra adevdrului. PAni la urma, toate se bazea-
zA pe structuri imaginare, pe ca gi cum. Toate spun,,Te porli (sau simli) ca pl
czm lucrurile acesta gi acesta ar fi adevdrate". Supraeul, Se-ul, Eul; arhetipu-
rile; protestul viril; obiectele inteme; obiectele sinelui; sinele grandios 9i obiec-
tul omnipotent; stirile eului de copil, adult 9i pirinte - nici una nu existd cu
adeudrat. Toale sunt ficliuni, constructe psihologice create Pentru comoditate
semantici. Ete igi justit'icd existenla numai p n ttirtutea puterilor lor explicatioe
2e

Din acest motiv trebuie sd abandonim incercirile noastre de a face inter-


pretdri precise, ira;elepte? Nicidecum. Noi doar recunoagtem scopul 9i funqia
interpreterii. Unele pot fi superioare altora, nu Pentru cd sunt mai profunde,
ci pentru ce au mai multe Putere explicativi, sunt mult mai credibile, oferi un
mai mare control, gi, din acest motiv, sunt mult mai folositoare. Evident, inter-
pretirile trebuie si fie adecvate recipienh:lui. in general, intervenliile terape-
utice sunt mult mai eficiente daci au sens, dace suni loSic compatibile cu ar-
gumente care le susfin vizibil, dacd sunt spriiinite Pe observaria empirica, daca
sunt,,simlite" drept corecte sau sunt congruente ti ,,fac clic" cu un cadru de
referinld al clientului 9i cu lumea sa intemi 9i dacd pot fi generalizate 9i apli-
cate multor situafii similare din viafa clientului.
in general, interpretirile de ordin inalt oferd clientului o noui explicalie
a unui tipar larg de comPortament (in opozilie cu o singurl treseture sau ac-
liune). Noutatea explicaiiei teraPeutului provine din pozilia sa avantaioasi
de a fi obiectiv 9i din cadrul de referinli neobignuit care Permite o sinteze
originald a datelor. intr-adevir, deseori datele constau in materialul pe care,
in general, clientul l-a trecut cu vederea sau care se afld in afara congtiinlei
sale.
Dacd a9 fi constrAns, in ce mAsure ag vrea sE apir aceastd teze rehtiviste?
CAnd prezint studenfilor aceastd pozifie, ei rdspund cu intrebiri ca: Asta in-
semni cd o explicalie ashologice este de asemenea validi in psihoterapie? Ast-
fel de intrebiri mi fac si mi simt stingherit, dar trebuie sd rispund afirmativ.
Dacd o explicalie astrologicd, sau gamanici, sau magicd sPoreqte sentimentul
de control, de stepAnire gi conduce la o schimbare personala interioare, atunci
este o explicafie vaIde. Existi multe dovezi in cercetarea psihiatrici intercul-
turala pentru a sustine aceaste Pozilie; exPlicafia trebuie si fie compatibild cu
valorile pi cadrul de referhle al comuniteFi umane in care triieqte clientul in
cele mai primitive culhrri, adesea numai explicaya magicd sau religioase este
acceptabild, 9i astfel validi gi eficienti.m

6, Terapeutul: lucrul in alci-llacum


Revizionigtii din psihanalizd ajung intr-un punct analog argumentezd ci
9i
incercdrile reconstructive de a captura ,,adevdrul,, istoric sunt futile; construi-
rea de narafiuni personale plauzibile, pline de sens este de departe mult mai
importante pentru procesul de schimbare.3r Trecutul nu este static: orice tera_
peut experimentat gtie ci procesul de explorare gi inlelegere altereazi reamin_
fuea hecutului. De fapt, cercetarile neurobiologice actuale ne spun cd, de fie_
care dati cAnd accesdm o amintire veche, o modificdm automat in acord cu
contextul nostru actual, iar amintirea revizuita se intoarce apoi in depozih.rl
memoriei de lungd durati in locul amintirii ini]iale.:z
O interpretare, chiar gi cea mai elegante, nu aduce nici un beneficiu dacd
nu este auzitd de client. Terapeulii trebuie sd se strdduiascd sE treaci in revis_
tE impreund cu clientul dovezile gi sd prezinte clar explicafia. (Sd fim clari: dacd
nu poli fi limpede ca un cristal, cel mai probabil explicafia este qubredd sau tu
insufi nu o inleleti. Motivul nu este, aga cun s-a susfhut adesea, cd vorbegti
direct inconttientului clientului.)
Nu ve atteptafi intotdeauna ca o interpretare sd fie acceptate de client.
Uneori clientul aude aceeagi interpretare de multe ori pAnd cAnd, inh-o zi, pare
sd se producd un ,,clic". De ce a ficut ,,clic,, in acea zi? poate clientul tocmai a
aiuns la anumite date confirmative oblinute din noile evenimente din mediu
ori din iegirea la suprafafE in fantasmi sau in vis a unui anumit material ante_
rior incongtient. Notafi de asemenea cd interpretalea nu 0a produce un clic pind
c1nd relalia clientului cu terapeutul nu este adecaatd. De exemplu, e pufin proba_
bil ca un membru al gmpului care se simte ameninlat gi in competifie cu tera_
peutul sA fie ajutat de orice interpretare (cu excepfia celei care clarificd trans_
ferul). Chiar gi cea mai inleleapti interpretare va egua pentru cd el se poate
simli invins sau umilit de dovada perceptiviteli superioare a terapeutului. O
interpretare devine maximal eficiente numai cand este oferitd intr-un context
de acceptare gi incredere.
Uneori un client va accepta de la un alt membru o interpretare pe care nu
ar accepta-o de la terapeut. (Amintifi-vd, membrii grupului sunt pe deplin ca_
pabili sd faci interpretdri la fel de folositoare ca gi cele ale terapeutului, mem-
9i
brii vor fi receptivi la aceste interpre tdti cu conditia ca cetiilalt membru sd-gi ac-
fi
csptat rolul de client si sd nu ot'ere interpretdri pentru a obtine prestigiu, putere sau o
pozilie faaoizatd in raport cu lifurul.)
O prezentare cuprinzitoare a tipurilor de interpretdri eficiente ar necesita
descrierea unui numdr vast de gcoli gi modele explicative de terapie de grup _
o sarcind cu mult dincolo de orizontul acestei cerfi.33 Oricum, trei concepte cla_
sice sunt atat de sEans asociate cu interpretarea, incat meritd si fie prezentate
aici:

1. Utilizarea trecutului
2. Comentariul de proces al grupului-ca-intreg
3. Transferul

198 l.rin 0. Yalom (cu l,lolin Levcz) - T]atat de pslhoteraple dc grup


Le voi discuta pe primele doud in ce mai rdm6ne din acest caPitol Atat de

Folosirea trecutului

6. Terapeutul: lucrul in alci'd-acum


Pe l6ngi puterea explicativi a hecuturui gi viitorului, etstd
un ar treilea con-

defantosme. Se intreba dacd terapeutul este bine ingrijit


infimpLot ceua soliei terape tului gi cd eo oa aoeq yijd de
ndu-i.

tualia, totuFi, fiu reu\ise niciodatd. Foarte des ii descurdja gi ii


t'rustru pe ceilatli. Era mai
important faptul cd, atAt ifip cAt se comporta in rnoduri care
ii cauzou atht de nare ru!i_
ne, ea nu se putea iubi pe ea insdgL El a eoidenliat
Iaptut cd, pentru ea, era cruciltl sd schim_

pund in act. Era un ciclu bine suslinut, lutointdrit, de autoinltLngere.

200 lMn 0. Yalom (cu i/olin Leszcz) - Tratat dc psihoteraple de glup


Deci aici avem doui cliente cu un tipar comportamental similar: pasiune
,,sexuali" oarbi pentru terapeut. insi terapeutul a oferit doui interpretdri di-
ferite, reflectAnd doud cii dinamice diferite ale masochismului psihologic. in
fiecare, terapeutul a asamblat cAteva aspecte ale comportamentului clientului
in grup gi ale materialului fatasmatic ti a suterat cA, dacd s-ar formula anumi-
te presupuneri ,,ca 9i cum" (de exemplu, ci Ellen acfiona ca cum ar putea
,i
obfine iubirea terapeutului numai oferindu-se pe ea insigi sever deteriorati,
iar Carol actiona ca gi cum ar putea obgine iubirea lui numai slujhduJ ast-
9i
fel fdcAndu-l si-i fie dator), atunci reshrl comportamentului ,,avea sens,,.
Ambele interpretdri au fost puternice gi au avut un impact semnificativ asu-
pra comportamentului viitor. insi nici una nu a abordat intrebarea ,,Cum ai
ajuns sd fii in felul dsta?" Ce s-a intamplat in viala ta timpurie pi a condus la
crearea unui astfel de tipar? Ambele interpreteri s-au ocupat de tipare existen-
te in prezent: dorinla de iubire, convingerea cd aceasta poate fi obfinuti numai
pe anumite cdi, sacrificiul autonomiei, ruginea care rezulta, nevoia crescute a
unui semn de iubire 9i altele.
O problemi formidabili a explicaliilor bazate pe trecutul indepertat este ce
ele contin semintele disperdrii terapeutice.
$i astfel, paradoxul: daci suntem
pe deplin condifionafi de hecut, de unde apare capacitatea de schimbare? Vi-
ziunea deterministi fAre compromis a lui Freud l-a condus la acest nod gor-
dian, dar niciodati dincolo de el, aga cum e evident in lucriri tdrzii cum ar fi
Analizd terminabild Fi interminabild.
in plus, trecutul nu determind prezentul gi viitorul mai mult decat este de-
terminat de acestea. Trecutul existe pentru fiecare dintre noi doar impregnat
in prezent pe fundalul orizontului viitorului. Jerome Frank ne amintegh cA,
pani ti in terapia de lungd durati, clienlii reactualizeazd numai o fracliune
foarte mici din experien;a lor trecuti, dar pot reactualiza selectiv gi pot sinte-
tiza trecutul astfel incit si fie consecvent cu modul in care se vdd pe ei ingigi
in prezent.3TO cliente iti poate reconstitui trecutul in acelagi mod in care (ca
rezultat al terapiei) i9i modificd imaginea de sine. De exemplu, ea igi poate re-
aminti experienle pozitive cu perinfii de mult uitate; poate se-i umanizeze gi,
in locul unei experienfe solipsiste (ca fiind figuri ce existtr in vitutea serviciilor
pe care i [e fac), sd inceapd si-i infeleagi ca indivizi her$iF, bine intenlionafi,
luptAndu-se cu aceleagi evenimente coplegitoare ale condiliei umane cu care
se conlruntd Fi ea. O date ce a reconstituit trecutul, un nou hecut poate mai de-
parte si-i influenfeze evaluarea de sine; totugi, cruciaH este reconstituireL, nu
simpla excaoare a trecutului. Relineli un rezultat al cerceterilor conexe: terapia
eficiente genereazA mai departe reamintirea trecutului, care,la rAndul siu, mo-
dificd reconstituirea trecutului.$
Daci explica;iile nu trebuie cdutate dintr-o perspecdva a originii gi dacd cea
mai putemice focal2are a grupului este anistoricul aici-gi-acum, atunci trecu-
h.rl nu joaci nici un rol in procesul terapeutic al grupului? Nici vorbd! in cursul
terapiei, trecutul este un vizitator continuu al lumii inteme a fiecdrui membru

6. Terapeutul: lucrul in alcl.ll-acum


al grupului. Nu rareori, de exemPlu, o Prczentare a trecutului joaci un rol im-
portant in dezvoltarea coeziunii grupului prin creiterea intelegerii 9i accePte-
rii dintre membri.
Trecutul este adesea nePrefuit in rezolvarea conflictelor Si examinim, de
exemplu, doi membri blocafi intr-o confruntare aParent ireconciliabilS, fiecare
considerAnd multe aspecte ale celuilalt ca fiind respingdtoare. Adesea, confrun-
tarea poate fi reumanizate prin o intelegere deplini a traseului de dezvoltare
prin care fiecare a ajuns la punctul siu de vedere particular. Un b5rbat cu un
aer regal de aroganle gi condescendenld poate dink-o dati sd pari de infeles,
chiar cuceritor, daci afldm despre pirhfii sii emigranfi ti desPre luPta disPe-
rate de a transcede degradarea unei coPilirii intr-un cartier serac. Indivizii be-
neficiazd in urma faptului ce sunt cunosculi pe deplin de citre ceilalfi din gmp
gi sunt pe deplin accePtafi; cunoagterea procesului de devenire a celuilalt repre-
zinti o anexd bogatd $i adesea hdispensabila a cunoatterii acelei persoane.
Focalizarea interacfionali anistoricd pe aici-gi-acum nu Poate fi atinsa nici-
odatd in intregime. Discufii despre anticipiri ale viitorului, atat temute, cat 9i
dorite, despre experienlele trecute 9i prezente sunt o Parte inexkicabili a dis-
cursului uman. Important in terapia de grup este accentul; trecutul este servi-
tor, nu stapan. Este imPortant datorite faPtului ci explicd realitatea curenta a
clientului care se afli in procesul de dezvdluire in relafie cu ceilalli membri ai
grupului. A9a cum afirma Rycroft, ,,are mai mult sens si spui cd analistul face
excursii in cercetarea istorice Pentru a inlelege ceva care interfereazd cu comu-
nicarea sa prezente cu Pacientul (in acelagi mod in care un traducetor trebuie
str se indrepte spre istorie Pentru a elucida un text obscur) decit si spui cd ia
contact cu pacientul penku a obfine acces la date biografice."3e
inhebuinlarea trecutului intr-o astfel de manierd implicd o tehnicd anam-
nestici diferitd de cea utilizata frecvent in terapia individuali. In locul exami-
narii istorice tlobale, terapeugii de grup incearcd periodic o analizd sectoriald
prin care exploreazd dezvoltarea unei anumite Pozifii intelpersonale. in con-
secinle, multe alte aspecte ale trecutului pacientului rimAn nediscutate in te-
rapia de grup. Nu este neobignuit, de exemplu, Pentru teraPeufii de grup si
incheie parcursul unei terapii reutite cu un client 9i sA fie incd nefamiliari cu
multe aspecte semnificative ale primei perioade a viefii acestuia.
Absenla discutirii explicite a trecutului in terapia de grup aflati in desfi-
gurare nu reflectd cu exactitate modul in care, in interior, hecare client evaluea-
ze trecutul in timpul terapiei. Focalizarea intensive Pe aicili-acum nu are, bi-
neinfeles, ca scop final formarea unor relafii trainice intre membrii grupului.
Este o stafie, este o repetilie in decor a piesei care trebuie iucaH cu familia 9i Prie-
tenii hdivizii cu adeverat imPortanfi in via;a clientului.
-
De obicei, la sfirgitul teraPiei, clienlii raporteazi imbuneteFri atitudinale
semnificative in relalii care au fost rareori dirutate explicit in grup. Multe dh-
tre ele implicd membrii familiei cu care clientul are o relafie care se extinde in
trecuhrl indepdrtat. De fapt, mulli clienfi i'i schimbi sentimentele fafi de mem-

lryln D. Yalom (cu l\4olin Leszcz) - Ttatat dc pslhoteraple de gnrp


brii familiei care au murit de mult timp. Deci hecutul joacd un rol in procesul
de perlaborare gi terapeutul trebuie sd fie congtient de aceaste temi Pentru aca-
sa, importantd pi de ficut in tdcere. insi este un rol implicit. Folosirea repeta-
ti a intAlrririlor de grup pentru discutarea exPlicita a trecuhlui ar sacrifica pu-
terea terapeuticd a focalizdrii interaclionale pe aici-9i-acum'

Comentariul de proces al gruPului'ca-intleg

Anumili lideri de grup au ales sd se concentrez


Iui gnrpul-ca-intreg. in comentariile lor, acegti lideri
sau ,,noi", sau ,,noi tofi". Ei incearci sd clarifice rel

6. Terapeutul: lucrul in alcl'li'acum


leazi semnificativ comportamentul; indivizii se comportA diferit in grup fald
de diade (un factor care, aga cum voi discuta pe larg in capitolul 9,
complicd
selecfia membrilor grupului de terapie). Existd o largd aprobare
a faptului ci
comportamentul individului nu poate fi pe deplin infeles fird o apreciere
a me_
diului gi contextului siu social. Dar rdmdne intrebarea: cum si aplici cel mai
bine aceste cunogtinle in cursul terapiei de grup? Examinarea argumentelor
comentariului de tipul grupul-ca-intreg oferd cAteva linii directoare.

Argumentarea comentariului de proces de tipul grupul-ca_intreg

_ Fenomenele de tip grupul-ca-intreg influenfeaz6 cursul clinic al grupului


in doud moduri semnificative; pot acfiona in seviciul grupului gi pot
impiedi-
ca terapia de grup eficiente.
Forlele grupului-ca-tntrcg aclioneazd tn sertticiul tenpiei. pe parcursul
_ acestei
lucrdri am luat deja in considerare multe utiliziri terapeutice ale fenomenelor
ce fin de grup-ca-intreg: de exemplu, mulfi dintre factorii terapeutici
majori,
cum ar fi coeziunea solidaritatea inhegului grup _, sunt in mod evident le_
-
gafi de proprietdfile grupului-ca-intreg,
Fi terapeuFi, de fapL exploateazi for-
fele grupului-ca-intreg atunci c6nd faciliteazd dezvoltarea coeziunii. Totugi, de
aici nu rezultd cd liderul trebuie sd
facd comenteze explicit procesul.
de tipul grup-ca-intrcg impietlicd terapia. Sunt momente in
-Forlele care proce_
sele de tipul grup-ca-tnheg impiedici semnificativ terapia, gi
atunci este nece_
sar un comentariu. Cu alte cuvinte, s copul interpretdii dr tipul grup_ca_intreg
este
de a inldtura unele obstacole care s-au ridicat tn calea progresului intregului grup.tr
Cele doui tipuri obignuite de obstacole sunt subiectele incdrcate de anxietate gi
normele de grup antiterapeutice.

Subiecte ?ncdrcate de anxietate


Adesea, in grup se ridici o anumitd problemi care este atAt de incircatd
de
anxietate, incat membrii refuzd sd se conlrunte cu ea incearcd
9i sa scape. Aceas_
tA evitare poate lua multe forme, toate fiind cunoscute drept fuga grupului _
o regresie de la funcliile normale ale grupului. Urmeazd un exemplu
clinic de
fugd de o problemd incdrcatd de anxietate:

. li
a doudzeci Fi cincea inthlnire o unui grup ou
lost prezenli sase membri; un mem_
bru, ]ohn, era obsent. penttu prifio datd,
Fi Jdrd o semnalare |fiterioard, o membri o gru_
pului, Mary, fi-d adus cAinete la gedinld. Menbtii gtupului, de obicei
aninali Fl actioi, au
fost neobi1nfit de liniftiti fi neproductioi. Discursul lor era cLr greu audibil, de la ince-
;r
putul pand h sfArFitul infilnirii au discutlt subiecte ce le ofelau sigurontd,la
tn nioel im_
personal adecoat unei int1hiri sociale sou unei petreceri. Male parte a conlinutului se cen_
tra pe deprinderile de studiu (lrei dintre membri urmau studii postunil,ersitorc),
exnfiene
si profesori (in special lipsa de probitate pi defectele lor). Mai mult,
membrul senior al grtr
pului a adus in disculie membrii anteriori di grupului care plecasetd
de fiult timp din
grup fenomenul ,,uremurile bune de altddatd,,. Ciinele tui Mlry b
- creatutd afutisitd,

204 livln D. Yalom (cu [4olrn Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de g]up


agilatd, carc o petrecut cea mai marc pa e 0 ,edinlei de ?rup lingAndu-fi zSomotos otSone-
le genitale) nu a fost deloc menlionat.

ln cele din urmd, terupeutul, gAndindu-se cll lorbea in numele tuturot fiefibrilot gru-
pului, a ridicat problema cd Mary o adus clinele la infilnirea de grup. Spre marea surpri-
d a teraryutului, Mory o membrd foarte nepopulod, narcisicd o fost apdratd unanim.
- -
Toti au negot cd prcmtlo cdinelui ia dktros in ureun fel pi l-au Msat pe terupeutul cate pro-
testase sd se agite degeabo.

Terapeutul a considerat intreaga intAlnire ca fiind una de ,,fuge" Fi, prin ur-
mare, a fecut interpreteri corespunzetoare de tipul grup-ca-intreg, pe care le
voi discuta pe scurt. Dar, mai intAi, care este dovada faptului ce o astfel de ge-
dhfi este de ,,fugi"? $i de ce anume fugeau? Mai intAi, si luim in considera-
re vArsta grupului. intr-un grup tinir, intilnindu-se, si spunem, pentru a tre-
ia oari o astfel de gedinli poate
fi o manifestare a nesiguranlei membrilor
-
grupului cu privire la sarcina lor primari 9i a bA.jb6ielii lor in stabilirea norme.
lor procedurale, gi nu a rezistenlei. Dar acest grup se intdlnise deia timp de
multe luni gi funclionase consecvent la un nivel mult mai matur
Devine foarte evident cd grupul se afla setat pe ,,fugi" atunci cand exa-
minim intAlnirea precedente. La acea int6lnire, |ohn, membrul absent la in-
tAlnirea pe care o avem in atenlie, a intarziat douizeci de minute 9i s-a in-
tampht se treace pe coridor exact in momentul in care un student a deschis
uga camerei de observare adiacente pentru a intra iniuntru. Timp de cAteva
secunde, cat uga a fost deschisi, John a auzit vocile celorlalti membri ai gru-
pului gi a vizut o camerd plini cu observatori care urmdreau grupul; mai
mult, intamplitor, in acel moment, observatorii chicoteau la o glumi. Bine-
in;eles, lui John, ca gi celorlal;i membri ai grupului, i se spusese ce grupul
va fi observat de cetre studenli. Cu toate acestea, confirmarea gocantA gi ne-
respectuoasd l-a uimit. Cdnd, in ultimele momente al tedinlei, John a fost
capabil, irn cele din urmd, sd discute despre asta cu ceilalii membri, ei au fost
la fel de uimili. fohn, aga cum am mentionat, nu a apirut la urmetoarea in-
tAlnire.
Acest eveniment a fost o catastrofi de propor;ii ma.jore pentru intregul
grup aga cum ar fi pentru orice grup. A ridicat inhebiri serioase in min;ile
-
tuturor membrilor. Terapeutul era de incredere? Oare el, ca 9i colegii sii din
camera de observare, rAdea de ei in sinea lui? Era ceva din ce spusese auten-
tic? Grupul, perceput odate ca fiind o intAlnire umane profunde, era de fapt
un specimen de laborator steril, hventat, studiat fArA sentimente de un tera-
peut care probabil simlea o loialitate mai mare fald de ,,ei" (ceilalfi, observato-
rii) dec6t fafi de membrii grupului?
in ciuda sau, mai bine spus datoritri magnitudinii acestor probleme de
- -
grup dureroase, grupul refuza si se confrtnte cu aceastd chestiune. in schimb,
se angara intr-un comportament de fu96, ce acum incepe si devind de infeles.
Expugi la o ameninfare exterioari, membrii grupului s-au coalizat strans pen-

6. Terapeutul: lucrul in alcl-$-acun


hu a obfine protecfie. Ei au vorbit suav despre subiecte sigure, astfel hcat sa
evite si spune ceva despre ameninfarea exterioard (observatorii gi, prin asocie-
re, terapeutul). Terapeutul nu a fost susfinut cand a ridicat problema compor-
tamentului evident deranjant al cdinelui lui Mary. ,,Vremurile bune de alti-
dati" ficeau o aluzie la dorul duptr perioada trecute gi il exprimau c6nd grupul
era pur 9i inocent iar terapeutul era demn de incredere. Discufiile despre exa-
mene 9i profesori lipsifi de probitate erau, de asemenea/ expresii slab voalate
ale atitudinilor fale de terapeut.
Natura precisi gi temporizarea intervenfiilor sunt in mare mEsuri o ches-
tiune de stil individual. Unii terapeufi, printre care gi eu, tind sd intervini in
momentul in care simt prezenfa unei fugi a grupului, chiar dacd nu ii infeleg
clar sursa. De exemplu, pot comenta ce sunt nedumerit sau me simt stinghe-
rit de intAlnire gi inheb: ,,Este ceva despre care gnrpul nu vorbegte astdzi?" sau
,,Oare eviti grupul ceva?" sau ,,Am sentimentul ci azi existi o (ordine de zi
ascunsi); putem vorbi despre asta?"
Pot crette fo4a interogdrii mele, menfionAnd dovada unei astfel de conclu-
subiecte neuhe gi modul
zii
- de exemplu, cuvintele goptite, orientarea citremea de a fi ignorat sau pi-
de comunicare neinteractiv impersonal, experienla
rdsit de ceilalF cand am menfionat evidenta distragere reprezentate de cAine.
h plus, ag putea adiuga ci, in mod shaniu, gmpul evite orice discufie atat de-
spre intAlnirea precedente a grupului, c6t gi despre absenra lui John. Oricum,
intr-un fel sau altul, inainte ca lucrul interpersonal plin de sens sa poate fi re-
luat, trebuie ridicate problemele grupului-ca-inheg.
in acest exemplu clinic, am putea fi satisficufi numai cu readucerea grupu-
lui pe pista discutirii unui material personal plin de sens? Nu! Este nevoie de
mai mult: chestiunile evitate erau mult prea hotaratoare pentru existenla gru-
pului pentru a fi ldsate in suspensie. Aceaste considerafie era relevantd in spe-
cial pentru acest trup, ai cirui membri igi exploraserd insuficient rela;iile cu
mine. Din acest motiv repetat, am atras atenfia grupului citre problema prin-
cipald (baza 9i increderea lor in mine) gi am incercat sd nu md las condus gre-
titde un comportament substitutiv
- de exemplu, oferirea unei alte teme de
discufie, poate chiar a uneia incircatd intr-o anumiti misuri. Sarcina mea nu
a fost o simpli dejucare a rezistenfei, o orientare a grupului cere ariile de lu-
cru, ci si fac membrii sd plonjeze tn sursa rezistenlei
jurul anxielelli, ci p nea.
- cu alte cuvinte, nu il1
Un alt indiciu al prezenlei gi forlei rezistenlei este respunsul grupului la co-
mentariile terapeutului de strdpungere a rezistentei. Dace comentariile terape-
ufilor, chiar gi atunci cAnd sunt repetate, ajung la urechi surde, daca terapeu-
fii se simt ignorati de grup, daci gisesc extraordinar de dificil sd influenleze
intahirea, atunci este clar ci rezistenta este putemice gi este nevoie ca terape-
ugii sd se adreseze at6t grupului, cAt gi membrilor individuali. Nu este o intre-
prindere ugoari. A fi impotriva intregului grup provoace anxietate, iar terape-
utul se poate simfi descalificat in astfel de ht6lniri.

lrtln 0. Yalom (cu l/olin Leszcz) - T]8tat de pslhoteraple de grup


me gi de ce acum?
Poate fi ilushativi o exPerienr; dintr-un gn:p de terapie din 2003, c6nd epi-

demia SARS (Sindrom resPirator acut sever) avea un nivel maxim'

. Lln gtup dintrut Progam sPitoliztre Wrliald Wnttu bdfiani depresiai a fost anu'
de

lat pentru cdteuo sdptdm\ni 9i, in cele din urml, a fost reconuocat, cu condilia ca
tuturor
(inAnd
participanlilor sd ti x ceard st poarte mtpti faciate inanfortabile 9i indburitoore sea-

ma de remmanddrile pentru controlul infecliilot), md$i carc ascunduu comunicorea


non-

aerbold. lnti,lnhw a frr,t uracterizrtd de comentarii neobipnuit de ostile despre depritate:


copii-adutli nepdsdtoi, lunclionlri incomPetenti din sd dtatea publicd, tenryuli indispo-
nibili, neglijmli. CurAnd, membrii au incePut sd se atace unii Pe aUii Fi gtupul Pdtu fi fie
la morginea dezintegrdrii totole.
Terapeutul,lup$ndu-se fi el cu nasca resltictiud, a cerut o ,,aerifcate a procesului" -
adicd a cerut grupului sd se oPreoscd Wttu un moment pi sl refectezc la ceeo ce se
ifltAm-

phse pAnd atunci in ydinld. Toli mmbrii au fost de acord cu foPtul cd uruu ceea ce ctiza

SARS fdcuse grupului. Nu numai cd md1tile eruu iritante fzic, dar ii opruu in a se simli
oproape de ceilalli din grup. De asemenea, au realiz.at cd furio generolizatd din StuP o lost
plosatd prcfit, dar nu ftiusefi ce sd facd cu intensele lot senti ente'
Terapeutul a ldcut o interryetare de tiPul Srup-ca-intreg: ,,E un lel de paradot azi' aici:
este cuident cd vd este drng acest StuP 9i sunleli lwiofi cd ali fost liPsili
de el, insd, Pe de

oltd pafte, furia pe corc o trlili fi o erPtinuti ameninld ahnosfera caldd fi suPottiod o gru-
pului pe carc Preluili ofit de mull". O muuime de incuoiinldti
o din caP a utmat inter-

Wefdtii, iqr lwia ti diuizoreo s-au disiryt cwAnd.

Nonne de SruP antiteraPeut ice


Un alt tip de obstaco
apare atunci cind sunt e
un BruP Poate stabili un
dicata, secvenfial, fiecirui membru al grupului. Procedura ,,pe rAnd" este con-
fortabild gi comodi, dar este o normi indezirabiltr pentru ci descuraieazd in-
teractiunea liberi in aici-9i-acum. ln Plus, membrii sunt deseori forlafi sd se

6, Terapoutul: lucrul in alcl'9|'acun


Pentru a interveni eficient in astfel de situafii, terapeufii pot avea
nevoie de
interpreteri de tipul grup<a-inheg, care descriu clar proce;ul
,i efectele vita_
metoare pe care formatul ,,pe r6nd,, le are asupra membrilor sau asupra
gru_
pului gi evidentiazi variantele existente pentru acest mod de a deschide fieca-
re intAlnire.
Frecvent, de-a lungul dezvoltirii sale, rln grup eludeazd anumite faze im_
portante sau nu iilcorporeaze niciodati in cultura sa anumite norme. De exem_

astfel de evitare este un rezultat al colaboririi membrilor grupului care, impli_


cit, construiesc norme care dicteazi aceasti evitare.
Terapeufii care simt cd grupul oferi membrilor o experienle unilaterala sau
incompleti faciliteazd adesea progresul muncii de grup ficAnd comentarii de_
spre aspectele care lipsesc din via;a grupului. (O astfel de intervenfie presupu_
ne, binein;eles, ce existi recurenle obipnuite, faze predictibile ale dezvoltirii
grupurilor mici cu care terapeutul este familiar subiect pe care_l voi prezen_
ta in capitolul 11.)
-

Temporizarea interumliilor in grup


Din motive pedagogice am discutat fenomenele interpersonale gi fenome_
nele ce privesc grupul-ca-intreg ca gi cum ar fi distincte. Bineinleles, in practi_
cd, cele doui se suprapun deseori, iar terapeutul se confruntd cu dilema c6nd
si scoati in evidenfd aspectele interpersonale ale tranzacfiei gi cAnd si subli_
nieze aspectele ce fin de grup-ca-intreg. Acest aspect al deciziei clinice nu poa_
te fi prescris cu acuratele. Ca in orice travaliu terapeutic, simful clinic se dez_
voltd din experienld (mai ales experienfa supervizati) din intuifie. Aga cum
,i
afirma Melanie Klein, ,,cea mai prefioasi calitate a unui analist este de a fi ca_
pabil ln orice moment sd recunoasci punctul de urgenre,,.42

lryln D. Yalom (cu Molin Levcz) - Tntat de pslhotc.aple de gIllp


6. Teiapeutlll: lucrul
in rlcl.gl-acum
209
transparenll
7. Terapeutul: transfer 9i

ce in teraPia de gruP'
a indePlinegte aceste
cd teraPeutul b gntP cd'
rol? in ce mi-
iucali un
Cat de multA
Puteii fi?

tului. o evolugie deo-


ttima ium,tate de secol, a avut loc
Degi inpsihanalizt.ll_ll|[ffi;li^, de bazi
."."n, unr*ite principii
in teon
sebit de imPortanta gslhoteEDto do Srup
Leszcz) - fratat
dG
lrvln D. Yalom (cu Molin
210
privind rolul transferului in terapia psihanaliticd au suferit relativ puline
schimbiria:

Analiza hansferului este sarcina majori a terapeuhrlui.


1.
2. Pentru ci dezvoltarea (gi apoi rezolvarea) transferului este cruciali,
este important ca terapeufii sd faciliteze dezvoltarea sa, rimAnAnd opaci, ast-
fel incAt clientul si-i poati invegmAnta cu atitudini 9i sentimente transfera-
te, asemenea cuiva care ar imbrdca un manechin dupd propria fantezie.
(Acesta este argumentul din spatele rolului de ,,ecran alb,, al analistului, un
rol care se bucuri de pulind circula;ie in prezent, chiar gi printre analigtii
tradilionalitti.)
3. Cel mai important tip de interpretare pe care o poate face terapeutul
este cea care clarificd anumite aspecte ale transferului. (in perioada de ince_
put a psihanalizei, interpretirile de transfer erau considerate ,,interpretdri
mutative".)

Oricum, in deceniile recente, mulli anali9ti ti-au schimbat premisele, recu_


noscand importanFa altor factori in procesul terapeutic.
fudd Marmor, un ana_
list american proeminent, a anti€ipat aceastd evolufle intr-un articol din 1973
in care scria: ,,in generaf psihanaligtii au inceput sA se simte mai liberi sd in-
tre intr-un schimb comu'ricativ activ cu pacienfii, in loc si rdm6nd legafi de in_
cognitoul modelului <ogiinzii neuhe" al tdcerii relative gi impasibile,,.s Mai re_
cent, Stephen Mitchell, un lider al aborddrii relafionale in psihanaliza
contemporane, comenta:

Acum mulfi pacienFi sunt inleleti ca suJerind nu dh cauza unor pasiuni infan_
tile conflictuale care pot fiimblanzite gi transformate prin raliune,i inlelegere, ci
datorite unei dezvoltiri personale blocate. Deficientele in ingriiire din primii ani
sunt infelese ca avdnd o contribufie prin interferen]a cu aparitia unui sentiment
al sinelui pe deplin centrat gi integrat, cu apadlia propriei subiectivittrfi a pacien-
tului. Pacientul nu are o nevoie atat de mare de clarificare sau inlelegere, cat de o
experienfi suslinuti in a fi vdzut, implicat personal, valorizat fundamental gi de
a fi intriiit.6

Mitchell gi mulfi alfii sustin ci factorul ,,curativ,,, atAt in terapia individua_


ld, cAt gi in terapia de grup, este relatia, ceea ce necesiti implicarea autentici a
terapeutului pi acordajul empatic la experienfa emofionald intemd, subiectivi a
clientului.fT Remarcafi ce aceastd noud evidenflere a naturii relafiei semnifice
faptul cd psihologia igi modificd focalizarea de la o psihologie unipersonald (evi-
denfirnd patologia clienhrlui) la o psihologie bipersonald (ce evidenfiazd impac_
tul mutual gi responsabilitatea impertdgita pentru relatie).i8 in acest model, ex_
perienta emofionaH a terapeutului in terapie este o sursd putemicd gi relevantd
de date despre client. Pe scurt, va fi elaborat modul in care aceste date pot fi

7. Terapeutul: tlansfGr tlansparenti


utilizate inlelept. Pulini sr.rnt cei care ar contesta imPortanta dezvolterii, recu-
noagterii gi rezolvdrii kansferului in terapia individuald, orientatd dinamic'*
Nu existi un acord printre psihanaligti in privinga gradului permis de dez-
vdluire a terapeuhrlui se extinde de la dezviluirea extensivie la opaci-
- care
tatea completd.lo Dar sunt de acord ce transferul este ,,neadecvat, intens, am-
bivalent, capricios gi tenace"ll gi, de asemenea, sunt de acord cu locul central
al transferului 9i rolul-cheie al interpretirilor de transfer tn tratamentul anali-
tic. Diferen;a dintre gcolile analitice se axeazi in principal pe chestiunea ,,trans-
ferul este totul sau aproape totul".l2
in terapia de grup, problema nu conste in importanfa manilestirii transfe-
rului; este datd de prioritatea acestei manifestari in raport cu alti factori teraPe-
utici in procesul tratamentului. Terapeuhrl nu poate sa se concentreze numai
asupra transferului gi, in acelagi timp, sd indeplineascd diferitele sarcini nece-
sare construirii unui gmp care sd poati folosi factorii teraPeutici de grup im-
portanli.
Dferenla dintre teraPeufii de grup care consideri rezolvarea transferului
terapeut-tlient ca factor teraPeutic absolutl3 9i cei care ata;eazd o importanld
egali invdlirii interpersonale care rezultd din relafiile dintre membri 9i din alJi
factori terapeutici este mai mult decAt teoreticS: in practici, ei folosesc tehnici
deosebit de diferite. Urmdtoarele viniete dintr-un grup condus de un analist
britanic, formal care fdcea numai interpretdri de transfer, ilustreazi acest Punct:

. Ia a doudzecea inthlnie, membrii au discutqt detaliqt faPtul cd nu iFi cunorteau nu-


mele unulaltuio. Apoi, au abordat problemo Seflerald a intimitdlii, discutind, de exemplu,
despre cht de difuil era sd infilnegti 9i sd cuno1ti cu adeodrat oametii in zilele noastre Cum
sd-1i facd cineua un prieten intr'adsudr apropbt? In doud ocazii in timpul acestei discufii,
un membru a gregit sau a uitat numele unui alt membru Pornind de la aceste date,liderul
grupului a fdcut o interPretarc de tfinsfer: Prin uitarea numelor celorlalli, membrii grupu-
lui exprimau dorinla w toli ceilalli membti sd disPod, astlel incAt fiecore sd poatd oaea par'
te de intrelga atenlie q teroPeufului.

. In o altd Fediflld, doi mefibri eruu absefili Fi patru membre au ctiticat cu inoeryufla-
re singurul membru prezent, care era goy, Pentru deta1|rca Fi narcisismul sdu care ii blo-

cau orice interes pentru ttiala { problemele celorlalli Terapeutul a propus ipoteza cd t'emei-

te surse de transfer decat transferul simplu sau deplasarea sentimentelor de la un obiect


anterior la unul acfual.

lrvln D. Yalon (cu Molin Levcz) - Tratat de pslhotcraPle dc grup


Ie il atacau pe client pmtru cd el nu le dorea sexuoL Mai mult, ero o lintd indirecld: femei-
le doreau cu adeodrat sd'l ltace pe terupeut pentru ret'uzul sdu de a se anglia intr-o rcla-

lie sexuali cu ele.

in fiecare exemplu, terapeutul a linut cont de date in mod selectiv 9i, din
perspectiva concepfiei sale specifice despre factorul terapeutic absolut adi-
-
cd rezolvarea transferului a fecut o interPretare care era dotmatic corecte,
-,
din moment ce concentra atenfia membrilor asupra relaliei lor cu liderul. To-
tuFi, din punctul meu de vedere, aceste interpreteri centrate Pe teraPeut sunt
incomplete, pentru cA ele neage rehliile importante dintre membri De fapt, in
prima vinietd, membrii, pe l6ngd dorinla lor pentru intreaga atenfie a teraPe-
ttlhsi, se luptau cu intimitatea, dorinlele gi temerile lor de a se implica in rela-
lii unii cu ceilalfi. in a doua vinieti, clientul /zsese, de fapt, absorbit de sine gi
detagat de ceilalfi membri ai grupului ti era exhem de important penku el sd-gi
recunoascd gi s5-gi inleleagA comportamentul.
Orice prescripfie care limiteazd flexibilitatea teraPeuiilor de gmp ii face mai
pufin eficienli. Am vAzut unii terapeufi poticnindu-se in convinterea ca ei he-
buie se rimane intotdeauna anonimi 9i neutri, alfli in cruciada lor de a fi intot-
deauna total ,,onegti" ti transParenli, iar allii in zicala ce trebuie se face numai
interpreteri de transfer sau numai interPreteri ale fenomenelor de grup sau,
chiar mai riguros, numai interpretdri ale transferului de grup.
Abordarea terapeutului poate amplifica sau modera expresia transferurilor
membrilor. Dacd terapeutul pune in evidenfd centralitatea sa, grupul va de-
veni mai regresiv 9i dependent. Dimpotrivi, dacd teraPeutul aPreciazi inter-
acliunile gi transferurile dinhe membri ca exPresii Primare, 9i nu ca deplasdri
de la terapeut, atunci intensitatea exPerienlei transferenliale in gruP va fi mai
bine modulati.la
in acest capitol voi atinge urmdtoarele puncte cu privire la transfer:

1. Transferul intr-adeudr are loc in grupurile de terapie; este omriprezent 9i


infl uenleazi radical natura discursului grupului.
2. Fdrd o evaluare a transferului gi a manilestdrilor sale, deseori terapeutul
nu va fi capabil si infeleati Procesul de grup ira intregime.
3. Terapeu;ii care ignori consideraliile asuPra hansferului pot inlelege to-
tal gretit anumite trarzacfri gi" in loc si ghideze membrii SruPuluL Pot $i-i con-
fuzioneze; terapeufii care sunt atenli numai la aspectele transferenfiale ale re-
laliilor lor cu membrii pot sd nu reugeasce sa relafioneze autentic cu ei.
4. Existd cliengi a ceror terapie pivoteaza in iurul rezolvdrii distorsiunilor
transferenfiale; existi allii al cdror progres va depinde de invdlarea interPerso-
nald care nu derivi din munca cu teraPeutul, ci cu alt membru, in iurul unor
chestiuni cum ar fi competilia, exploatarea, conflictele de intimitate sau cele
sexuale; gi existd mulli clienfi care, in grup, aleg cii terapeutice altemative gi
igi extrag in intregime beneficiul primar din alri factori teraPeutici.

7, Terapeutul: kanster $ ttansparenti


5. Dstorsiunile hansferenfiale dintre membri pot fi elaborate la fel de efi-
cient, poate chiar mai eficient decdt reacliile transferenliale fale de terapeut.l5
5. Atitudinile fald de terapeut nu sunt bazate in totalitate pe transfer: mul-
te se bazeazd pe realitate, altele sunt iralionale, dar decurg din alte surse de
iralionalitate inerente dinamicii grupului. (Aga cum recunogtea Freud, nu toa-
te fenomenele de grup pot fi explicate pe baza psihologiei individuale.)ro
7. MenfinAnd flexibilitatea, putefi pune in folosul terapiei aceste atitudini
irafionale fald de voi, ftrrd si neglijali, in acelagi timp, celelalte funclii pe care
Ie aveli in grup.

Transferulin grupul de terapie

Fiecare client, inh-tur grad mai mare sau mai mic, percepe incorect terape-
uh:l datoritl distorsiunilor transferengiale, uneori chiar inainte de inceputul te-
rapiei. Un psihiatru povestegte despre cum a mers in sala de atteptare pentru
a intAlni un nou client gi cum acesta nega faph:I cd terapeuhrl era cine spunea
ce este, pentru ce era atit de diferit fizic de modul in care clienhrl gi-l imagina-
se.lTPufini clienfi nu au nici un conflict in atitudinile lor fald de teme cum ar fi
autoritatea parentali, dependenfi, Dumnezeu, autonomie gi revolti
- care sunt
adesea personificate de terapeut. Aceste distorsiuni se joace nelncetat sub su-
prafala discursului gmpului. intr-adevd! cu greu poate trece o tedinte ffud une-
le indicii clare ale sentimentelor putemice evocate de terapeut.
Fili martori la diferenra care apare in grup cind intrd terapeutul. Deseori,
grupul poate fi angajat intr-o conversatie animati, pentru a cidea lntr-o t6ce-
re grea la vederea terapeutului. (Cineva spunea odata ci intAkrirea grupului
de terapie incepe oficial cAnd, dintr-o dati, nu se intAmpld nimic!) Sosirea te-
rapeutului reamintegte grupului sarcina sa pi, de asemenea, evocd in fiecare
membru constelafiile timpurii de sentimente in raport cu adultul, profesorul,
evaluatorul. Fere terapeut, grupul se simte liber se petreac{; prezenta terape-
utului este kiiti ca un memento sever al responsabilitdlilor vArstei adulte.
Trparele ocupdrii locurilor indici adesea sentimente putemice gi complexe
fali de lider. Frecvent, membrii incearcd sa se ageze cat mai departe posibil de
voi. Pe mdsurd ce membrii vin la gedinfd, ei ocupd, de obicei, locuri indepdr-
tate, lasandu-le pe cele de l6ngi terapeut drept pedeapse pentru intarziali; un
client paranoid se agazi deseori pe scaunul exact opus, poate pentru a vd su-
praveghea indeaproape, un client dependent, in general, se agazd aproape, ade-
sea in dreapta noastre. Daca coterapeugii se agazd aproape unul de altul, cu un
singur scaun vacant intre ei, pofi paria ci va fi ultimul scaun ocupat. Un mem-
bru, dupd luni de terapie de gmp, descria inci un sentiment de mare apesare
atunci cdnd se ageza intre terapeufi.

lnln D. Yalom (cu l\4olin Leszcz) - Tratat de psihotcraDlc do grup


De-a lungul c6torva ani, in scopul cerceterii, am cerut membrilor grupului
si completeze un chestionar dupi fiecare intAlnire' Una dintre sarcini era sd
ordoneze fiecare membru pentru activitate (conform cu numirul total de cu-
vinte rostit de fiecare). in evaludrile lor a existat o excelenti validitate in-
termembri, dar o er cesiu de slabd aaliditate in eaaluarea terapeutului grupului . Pen'
tru aceleagi intdlniri, unii membri evaluau terapeutul ca fiind cel mai actia
membru, in timp ce algii il considerau cel mni pulin actia. Sentimentele putemi-
ce gi nerealiste ale membrilor fald de terapeut impiedici o evaluare corectd,
chiar in privin;a acestei dimensiuni relativ obiective.
Un client, cAnd i s-a cerut se-ti exprime sentimentele fald de mine, a afir-
mat ce ma displicea foarte mult pentru ce eram rece ti distant. Imediat, a re-
aclionat la aceaste dezviluire cu disconfort intens. i9i imagina posibile reper-
cursiuni: ag fi putut fi prea supirat de atacul sdu pentru a mai fi de alutor
grupului; m-ag fi putut rizbuna, azvArlindu-l afari din Brup; l-a9 fi putut
umili, zeflemisinduJ pentru fantasmele sexuale inflicdrate pe care le impir-
tdgise cu grupul; sau mi-at fi putut folosi vreiitoria psihiatricd pentru a-i face
rtru in viitor.
intr-o alti ocazie, cu mulfi ani in urmi, membrii unui grup au observat ce
purtam o brdlard de cupru. Cind au aflat ci era pentru ,,cotul de tenis" [ePi-
condilite hteraldl, reacfia lor a fost extreme. Au fost furiogi ce ag putea fi su-
perstigios sau i-a9 putea ahibui puteri timiduitoare. (Luni de zile mi musha-
serd pentru ce eram prea gtiintific ai nu suficient de uman!) Ciliva au sugerat
ci, dacd mi-ag fi petrecut mai mult timp cu clienfii 9i mai pufin pe terenul de
tenis, ar fi fost mai bine pentru toate lumea. O femeie care mtr idealiza a spus
cd vdzuse brdliri de cupru expuse intr-un magazin local, dar presupunea ci a
mea era mai speciali poate cd o cumpirasem din Elve;ia.
-
in mod caracteristic, unii membri adreseazd toate remarcile lor terapeutu-
lui sau vorbesc cu ceilalli membri, aruncdnd pe furig o privire cAtre terapeut
la sf6rgitul afirmaliei. Este ca 9i cum ei ar vorbi cu ceilalgi in incercarea de a
aiunge Ia terapeut, ciutind indiciul aprobirii pentru toate gdndurile pi acfiu-
nile lor. Uitd care erau motivele pe care le-au avut pentru a fi in terapie: cauti
continuu sI obfini un contact vizual conspirativ; sd fie ultimii care pirdsesc
gedinla; sd fie, in diferite moduri, copilul favorit al terapeutului.
O femeie de vArstd mijlocie a visat ci inciperea pentru terapie de truP se
transformase in camera mea de zi gi era goali gi nemobilati. Ceilalfi membri
ai grupului nu erau acolo; in camerd se afla familia mea, ce consta din cAfiva
fii. Le-am prezentat-o ii ea a simtit o plecere gi o cdldurd intens6. Asocialiile
sale la vis au fost cA era extrem de bucuroasi la g6ndul ci, pentru ea, exista un
loc in casa mea. Ar fi putut se-mi mobileze gi si-mi decoreze casa (era desig-
ner de interior profesionist) gi, din moment ce aveam numai fii (in visul ei),
exista loc pentru o fiicd.
Transferul este atat de puternic ai de omniprezent incAt zicala ,,liderul nu
trebuie si aibe favorifi" pare sd fie esenfiald pentru stabilitatea oricirui trup

7. Terapeutul: tlansrer $ transpaiente


de .lucru. Freud sugera cd, in mod curios, coeziunea grupului derivi din do-
rinla universald de a fi favoritul liderului 9i din identificer e mutuale ale mem-
brilor grupului cu liderul idealizat.la Si examinim prototipul grupului uman:
grupu.l fratem. Abundd de sentimente de rivalitate intense: fiecare copil doreg-
te si fie favorit gi este ofensat de tofi rivalii care revendica iubirea parentali.
Copilul mai mare doregte sdJ jefuiasce pe cel mai mic de privilegii sau sd-l eli-
mine total. $i totu;i, fiecare realizeazd cd lralii riaali sunt iubili in mod egal de pd-
rinlii lor gi cir, pin urmare, nu-gi poate distruge fratele sau sora firi a-gi atra-
te asupra sa mAnia parentald, distrugandu-se astfel pe sine.
Existd o singurd solutie posibild: egalitatea. Daci cineva nu poate fi favorit,
atunci trebuie sd nu existe nici un t'atsorit. Fieciruia i se admite o investire egali
in lider gi, din aceastd cerere de egalitate, se natte ceea ce cunoagtem drept spi-
ritul grupului. Atent, Freud ne reamintegte ci cererea de egalitate se aplicd nu-
mai celorlalgi membri. Ei nu doresc sd fie egali cu liderul. Dimpotrivd: au o sete
de obediengi
- o ,,dorinfi de supunere//, aga cum spunea Erich Fromm.le Voi
reveni la asta in scurt timp. Regretabil de des suntem martorii mariaiului din-
tre discipoli slabi, devitalizagi, demoralizafi gi lideri de grup carismatici, ade-
sea malign narcisici.2o
Freud a fost foarte sensibil la maniera putemici 9i iralionali in care mem-
brii grupului il vid pe lider, a analizat sistematic acest fenomen gi I-a aplicat
in psihoterapie.2t Evident, psihologia liderului 9i a membrului de grup a exis-
tat ince de la primele grupdri umane, iar Freud nu a fost primul care a obser-
vat-o.+ Pentru a cita numai un exemplu, in secolul al XIXJea, Tolstoi a fost ex-
trem de congtient de subtilele complexititi ale relafiei membruJider in doui
dintre cele mai importante grupuri ale vremii sale: biserica 9i armata. in;elege-
rea supraevaluirii liderului di romanului Rizboi gi pace mult din patosul gi bo-
gitia sa. Sd vedem modul in care Rostov il privegte pe far:

inh-o clipi uitase gi de regretul de a nu fi luat parte Ia luptd, gi de plic-


tiseala care-l stip6nea fiind tot in cercul aceloragi persoane, gi uiti pe date
toate preocuperile in legeturd cu propria-i persoani; il coplegea un simfd-
mant inveluitor de bucurie gi de fericire, ce decurgea din faptul ce era aproa-
pe de suveranul sdu. Apropierea aceasta, ea sinture, il fecea si se simti rds-
plitit de necazul zile pierdute. Era in culmea fericirii, ca un indregostit care
a obfinut int6lnirea mult jinduitd. Cum era in front, nu indrdznea sd se uite
inspre partea de unde venea impiratul, dar ii simlea apropierea. $i simlea
aceasta nu numai dupd tropotul de copite al cailor ce se apropiau intr-o ca-
valcadd maiestuoasd, ci gi dupd lumha sirbitoreascd, veseld, care aseme-
nea soarelui cregtea in.jurul lui pe mdsurd ce grupul cilirelilor se apropia.
Tot mai aproape gi mai aproape simlea radierea acestui soare care cregtea
9i rispAndea blAnd in jur raze de maiestuoasd lumind, gi iatA cd Rostov se
gi simlea napedit de lumina aceasta, iat6-l auzind vocea aceea plind de calm,
impunitoare, ti totugi atat de prietenoasi. (...) Rostov se ridici 9i pomi sd

216 lflln D, Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de glup


r;teceascd printre focuri gi sA viseze la fericirea de a muri, de a muri firi
sd-;i pese de viaF, pur gi simplu, de a muri sub ochii impiratului. Era in-
tr-adevir irndrdgostit 9i de !ar, gi de gloria armelor ruse, 9i de dezntrdeidea
lui in victoria care va sA vine.
$i nu numai el incerca sentimentul acesta in zilele memorabile dinain-
tea bitiliei de la Austerlitz; in armata rusd, noui din zece oameni erau in-
drigostifi pe vremea aceea, degi Poate mai Pufin nebunegte decat Rosto9
de tarul lor pi de gloria armelor rusegti.z

intr-adevtrr, s-ar parea ci scufundarea in iubirea pentru lider este condilia


preliminard a rizboiului. Ironic este ci probabil mai multe ucideri s-au infdp-
hrit sub egida iubirii decAt sub cea a urii!
Napoleon, acel desevargit lider, nu era, conform lui Tolstoi, iSnorant in Pri-
vinta transferului, gi nici nu ezita s5-l utilizeze in serviciul victoriei. in ndzboi
gi pace,Tolstoil-a ldsat se-ii transmitd mesajul in alunul bitiliei:

Soldafi! Eu insumi vI voi conduce batalioanele! Mi voi fine departe de


foc daci voi, cu viteiia voashi de totdeauna, vefi Provoca in rAndurile ina-
micului dezordine 9i invdlmigeali; dace inse victoria va fi mdcar o singu-
ri clipi indoielnici, il vefi vedea pe imPAratul vostru exPun6ndu-se cel din-
tAi loviturilor inamicului, pentru cE nu Poate fi Puse in ioc victoria, mai cu
seami intr-o zi in care e in ioc onoarea infanteriei franceze, atAt de necesa-
ri onoarei intregii noastre nafiuni. ts

Ca un rezultat al transferului, grupul de teraPie le Poate atribui liderilor


puteri supraumane. Cuvintelor terapeulilor li se acordi o Sreutate 9i o inleleP-
ciune mai mare decAt au. Conhibufii la fel de perspicace aduse de alfi membri
sunt ignorate sau distorsionate. Toate Progresele grupului vd sunt atribuite
voui, terapeulilor. Erorile, gafele gi absenfele sr:nt vdzute ca tehnici delibera-
te pe care le intrebuinlafi Pentru a stimula sau provoca grupul, pentru binele
seu. Grupurile, inclusiv grupurile de terapeuli profesionigti, vd supraestimea-
ze puterea ti cunoagterea. Ei cred cd existd profunzimi grozav de calculate in
fiecare dinhe intervenfiile voastre,ci prevedefi gi controlali toate evenimente-
le gmpului. Chiar gi atunci cSnd vi mdrturisif ignoranfa ti confuzia, acest faPt,
de asemenea, este privit drePt Parte a tehnicii voastre deltePte, destinati se
aibd un anumit efect asupra grupului.
Ah, sd fii copilul favorit al perintetui, al liderului! Pentm mulfi membri,
aceastd dorinld servegte
-
drept un orizont intem Pe care sunt Proiectate toate
celelalte evenimente ale grupului. Oricat de multi grijd ar manifesta fiecare
membru pentru ceilalfi membri, oric6t de muuumit ar fi si-i vadd pe ceilal;i
lucrind 9i primind aiutor existi un fundal de invidie, de dezamigire cd nu
este singurul care se incilzegte sub razele liderului. Aproape invariabil, inves-
tiga;iile liderului in aceste domenii cine Primette cea mai mare atengie? Dar
-
7. Terapeutul: transfer gl transparenli
cea mai pufind? Cine pare sI fie cel mai favorizat de lider?
sd plonieze
- ii fac pe membri
intr-o examinare profitabild a strdfundurilor grupului.
Aceastd dorinle de a fi unicul posesor al liderului impreund cu invidia gi
lecomia rezultante sunt profund incrustate in substructura fiecdrui grup. Un
vechi colocvialism pentru organele genitale este ,,pirgi intime". Astezi multe
grupuri de terapie discuti despre sexualitate cu ugurinfd, chiar cu mare pldce-
re. Este mult mai probabil ca ,,pirtile intime ale" unui grup sd fie structura ta-
rifelor: deseori banii aciioneaze ca electrozi pe care se condenseazi mare par-
te din sentimentele fafi de lider. Structura tarifelor este o temd deosebit de
tensionate in multe clinici de sindtate mentali in care sumele pldtite de membri
se stabilesc conform unei grile de tarif bazate pe venituri. Adesea, unul dintre
cele mai bine pdstrate secrete ale grupului este cit pldtegte cineva, din moment
ce tarifele diferite (9i corolarul tdcut, insidios: drepturi diferite, grade diferite
de proprietate) ameninle chiar liantul grupului: egalitatea tuturor membrilor.
Adesea, terapeufii se simt penibil discut6nd despre bani: discufiile de grup de-
spre bani 9i tarife pot deschide subiecte dificile pentru terapeut, cum ar fi ve-
niturile, ldcomia perceputi sau legitimitatea.t
Adesea, membrii agteapti ca liderul si le simtd nevoile. Un membru a scris
o listd cu problemele care il supdrau gi a adus-o gedinle dupd gedin;d, agtep-
tand ca terapeutul sd ii ghiceascd existenla gi se-i ceare se o citeasce. Evident,
confinutul listei insemna pufin
- dacd ar fi dorit cu adevirat sd lucreze asu-
pra problemelor enumerate acolo, ar fi putut el insuti sd prezinte lista grupu-
Iui. Nu, ceea ce era important era credinla in prescienla terapeutului. Transfe-
rul acestui membru era de a9a naturi, incAt el se diferenlia incomplet de
terapeut. Granilele eurilor lor erau neclare; si gtie sau si simtd ceva era, pen-
tru el, echivalent cu faptul cd terapeutul Ftie gi simte acel ceva. Mulli clienli iti
poarte cu ei terapeutul. Terapeutul este in ei, le observd ac;iunile privind peste
umir, participe la conversafli imaginare cu ei.
CAnd cdfiva membri ai grupului impirtigesc aceastd dorinfd pentru un li-
der atotcunoscetor gi atotsusfinator, tedinlele capetA o coloraturd caracteristi-
cd. Grupul pare nea.iutorat gi dependent. Membrii se descalificd ei ingigi
9i par
incapabili si se ajute pe ei sau pe ceilalfi. Descalificarea este dramatici mai ales
in grupurile de terapeuti profesionigti care, dintr-o dati, par incapabili sd-gi
puni unul altuia chiar gi cea mai simpld intrebare. De exemplu, intr-o intahi-
re, un grup poate discuta despre pierderea unei persoane apropiate. O mem-
bre menfioneazi, pentru prima date, moartea recenti a mamei sale. Apoi td-
cere. Brusc, s-a instalat o afazie de grup. Nimeni nu este capabil sd spuna nici
mecar,,spune-ne mai multe despre asta". Tofi agteapte
- agteapti atingerea
terapeutului. Nici unul nu doregte se incuraieze pe oricare dintre ceilalfi sd vor-
beascd de teame se nu-ti micgoreze gansa de a obfine ajutorul liderului.
Apoi, alteori sau in alte grupuri, se intAmpli contrariul. Membrii il provoa-
cd pe lider continuu. Terapeutul este pus la irndoiald, este infeles gretit, este tra-
tat ca un inamic. Exemplele de astfel de transfer negativ sunt obignuite. Un

lnln 0. Yalom (cu [4olin Leszcz) - T]atai do psthoteraple de gup


client care tocmai incepuse gruPul a risiPit o energie considerabild in efortul
de a-i domina pe ceilalli membri. Ori de cdte ori teraPeutul incerca se scoatd
asta in evidenld, clientul considera intenfiile sale drept malifioase: teraPeutul
interfera cu dezvoltarea sa; terapeutul era ameninlat de el 9i incerca sd-l men-
fhd servil; sau, in cele din urmd, terapeutul bloca deliberat progresul siu, ca
nu cumva starea lui sd se imbundtileasci prea rapid gi astfel si se diminueze
veniturile terapeutului. Ambele pozifii polarizate astfel idealizarea servili
-
gi devalorizarea implacabili, reflecte norme de grup distructive gi reprezinti
o pozitie antigrup care necesita atengia terapeutului.2a
intr-un grup de femei care au trecut printr-un incest, eu, singurul birbat
din grup, eram provocat continuu. Spre deosebire de coterapeuta mea, eu nu
puteam face nimic bine. infd;igarea mea era atacatd
- alegerea cravatelor, go-
setele care nu erau perfect asortate. Aproape fiecare interven;ie a mea era in-
tampinate cu critici. Tlcerea mea era etichetati drept dezinteres, iar suportul
meu era privit cu suspiciune. CAnd nu puneam intrebiri suficient de profun-
de despre natura abuzului lor, eram acuzat de lipsd de interes gi empatie. CAnd
intrebam, eram acuzat de a fi un ,,pervers secret", care se simlea stimulat se-
xual ascultand povegti de viol. Degi gtiusem ce furia transferenfiald din partea
unui grup de femei victime ale unui abuz sexual va fi inevitabili Pi utila Pro-
cesului terapeutic, ti cd atacurile erau impotriva rolului meu, gi nu impotriva
persoanei mele cu toate acestea atacurile erau dificil de tolerat. Am inceput
-
si fiu inspiim6ntat de intAlniri gi sd md simt anxios, descaMicat gi incompe-
tent. Transferul nu era doar simfit sau rostit, era putemic pus in act.25 Eram
atacat nu numai ca reprezentant al prototipului de birbat din vielile acestor
membre ale grupului, dar, de asemenea, eram ,,abuzat" sub forma unei inver-
siuni de rol. Astfel s-a deschis o fereastrd utili cdtre experienla membrelor aces-
tui Brup care, prea des, s-au simfit inspiimantate, terorizate ti incomPetente.
in menginerea poziliei terapeutice au fost esenFiale inlelegerea naturii transfe-
rului gi absenla rizbundrii din furie contratransferenliald.
intr-un alt grup, o clientd paranoici, cu o lungi istorie de concesiuni imo-
biliare cu condifij. nerespectate ti procese intentate ei de proprietari, a recreat
in grup tendinla sa cdtre litigii. A refuzat s6-gi achite mica taxd citre clinicd,
susfinAnd ci era o eroare in actele contabile, dar cA nu-Fi Poate face timp pen-
tru a veni sI vorbeasci cu administratorul clinicii. in citeva ocazii, cdnd tera-
peutul i-a amintit de suma datorate, ea I-a comparat cu un evreu de mahala
sau cu un capitalist lacom ceruia i-ar pldcea ca ea si-gi deterioreze definitiv sd-
nitatea lucrAnd ca sclavi intr-o fabrica cu mediu toxic.
O alti membri se imbolndvea fizic ori de cite ori devenea deprimati, de obi-
cei avAnd simptome de gripi. Terapeutul nu a putut gesi nici o cale de a lucra
cu ea, fdri ca ea sd se simtd acuzati de prefdcdtorie o repunere in scenE a pro-
-
ceselor de acuzare din familia ei. C6nd un terapeut, de cateva ori, a accePtat o
bomboand Life Saver de la o membri a grupului, o altd membri a resPuns pu-
temic Fi l-a acuzat atAt de trAndivie, cat gi de exploatarea femeilor din grup.

7. Terapeutul: transfer li traBparonli


Existe multe motive iralionale pentru aceste atacuri impotriva terapeutu-
lui, dar unele apar din aceleagi sentimente de dependenld neajutoratd care au
ca efect obedienla plini de venera;ie pe care am descris-o. Unii clien;i (,,con-
tradependenfi") rdspund contrafobic la dependenla lor, sfid5nd neincetat lide-
ruI. Alfii i9i valideazd integritatea sau puterea incerc6nd sd triumfe asupra ma-
relui adversar, hdind un sentiment de euforie gi putere dacd au tras tigrul de
coade gi au scepat nevdtdmafi.
De obicei membrii il acuzd pe liderci este prea rece, prea distant, prea inu-
man. Aceasti acuzafie are o anumitd bazi irr realitate. AFa cum voi arita pe
scurt, multi terapeuli se ascund de grup atAt din motive profesionale, cdt gi
personale. De asemenea, rolul lor de comentator al procesului necesite o anu-
miti distanfare de grup. Dar existi mai mult decAt atAt. Degi membrii rnsisti
si fie mai umani, ei au, simultan, contradorinfa ca aceg-
cd doresc ca terapeufii
tia sd fie mai mult decit umani. (Vezi romanul meu Cura lui Schopenhauer
lpag.221.-2531pentru o portretizare ficfionald a acestui fenomen.)
Freud a fdcut des aceaste observatie . in Viitorul unei iluzii, d,gi-a bazat ex-
plicalia pentru credirfa religioasi pe setea fiinlei umane de o fiinfl supremi.26
Pentru Freud, perea cd integritatea grupului depinde de existen;a cAtorva fi-
guri supraordonate care, aga cum spuleam mai devreme, hrdneau iluzia cd fie-
care membru este iubit in mod egal. Legdturile puternice de grup devin lan-
|uri de nisip dacd liderul este pierdut. Dacd generalul piere in bitilie, este
imperativ ca vestea si fie finuti in secret, sau ar putea izbucni panica. Valabil
ti pentru liderul bisericii. Freud a fost fascinat de un roman din 1903 numit
Cind ero intuneric, in care divinitatea lui Hristos era pusi sub semnul intrebi-
rii gi, in cele din urm;i, combitutd.27 Romanul descria efectele catastrofice ale
civilizafiei vest-europene; instituliile sociale anterior stabile se desfiinfau una
cate una, lisAnd numai haos social gi moloz ideologic.
Astfel, existd o mare ambivalenld in cererea membrilor ca liderul si fie ,,mai
uman". Se plAng ci nu le spui nimic despre tine, insi rareori intreabi ceva ex-
plicit. Cer si fii mai uman, dar te jupoaie de viu dacI porli o brdfarl de cupru,
accepfi o bomboand sau uiri se spui grupului cd ai avut o conversafie la tele-
fon cu unul dintre membri. Preferi sd nu te creadi daci ifi declari deschis con-
fuzia sau ignoranla. Boala sau infirmitatea unui terapeut le provoacd intotdea-
una membrilor un disconfort important, ca gi cum, cumva, terapeuful ar trebui
si fie deasupra lirnitirilor biologice. Cei care urmeazd un lider care-9i abando-
neazd rolul sunt grav afecta[i. (C6nd Richard al Illea al lui Shakespeare igi de-
plAnge inutila coroand gi lasi s5-i izbucneascd descuraiarea gi nevoia de prie-
teni, curtea ii poruncegte sd taci.)
Un grup de reziden;i in psihiatrie pe care l-am condus odatd a formulat
foarte clar aceastl dilemd. Adesea luau in discufie ,,oamenii mari" din lumea
externd: terapeufii lor, liderii de grup, supervizorii gi comunitatea psihiatrilor
seniori practicanfi. Cu cat acetti rezidenfi se apropiau de finalizarea formirii,
cu atAt mai importanfi deveneau oamenii mari. M-am intrebat cu voce tare dace

lrvln D. Yalom (cu l\4olin Leszcz) - Tratat de psihoteraplc de grup


putut deveni in curAnd ,,oameni mari". Ar fi posibil ca
gi ei, de asemenea, ar fi

Fi eu si am ,,oamenii mei mad"?


Existau doud seturi opuse de nelinigti cu privire la ,,oamenii mari" 9i ele

fala Vriiitorului din Oz. A doua Posibilitate avea implicagii mult mai inspdi-
mAntdtoare decAt prima: ii aducea fale in fale cu singuretatea ti singularitatea
lor. Era ca li cum, Pentru o scurte Perioadd de timp, iluziile viefii erau date ios,
expunAnd egafodaiul nud al existenlei o priveligte terifianta, Pe care o as-
-
cundem de noi ingine cu cele mai grele draperii. ,,Oamenii mari" sunt una din-
tre cele mai eficiente draperii. OricAt de inspiirn6ntdtoare ar fi iudecata lor, este
mult mai pufin teribild decAt altemativa ci nu existd ,oaffieni mari" 9i cd e1ti
-
definitiv 9i absolut singur.
Astfel, liderul este vdzut nerealist de membri din multe motive Adevira-
tul transfer sau dePlasarea de afect de la un obiect anterior rePrezinte unul din-
tre motive; atitudini conllictuale fafe de autoritatea (dependenfi, neincredere,
revoltd, contradePendenfd) personificati de teraPeut rePrezinta alhl; ti un alt
motiv este tendinla de a le atribui teraPeufilor tresaturi supraumane, astfel in-
cAt sd fie folosili drePt scut funPotriva anxreteFi existenliale'
O sursd adifionali, dar in intregime ralionali, a sentimentelor Puternice
ale membrilor fafd de terapeutul de grup const; in aprecierea intuidva sau

oricine doresc.
De fapt, sursele sentimentelor intense, iralionale fali de teraPeut sunt atat
de variate gi atAt de putemice, incAt transferul va avea loc intotdeauna Nu este
nevoie de nici un efort din partea terapeutului - de exemplu, sd ia o pozd de
neutralitate gi anonimitate retrasa
- Pentru a Senera sau facilita dezvoltarea
transferului. Un exemplu ilustrativ de transfer dezvoltat in Prezenla transPa-
rentei terapeutului s-a intdmplat cu un client care adesea me ataca Pentru in-
de faPtul cd trdgeam
u, ci nu eram clar 9i
ea ce incercam si fac

in terapie. Totugi, acest bdrbat era membru al unui grup in care scrisesem re-
zumat; de SruP foarte clare, oneste 9i transParente ti Ie trimisesem membrilor
inainte de urmdtoarea int6lnire (vezi capitolut 14) O incercare mai serioasd de
a demistifica procesul teraPeutic ar fi fost dificil de imaginat CAnd am intre-
bat cafiva membri desPre autodezvdluirea mea din aceste rezumate, el a recu-
noscut ce nu le citise remesesere nedeschise pe biroul sdu'
-
7. Terapoutul: iranlfer $ transparerti
Atat timp cat terapeutul de grup igi asumd responsabilitatea conducerii,
transferul va apirea. Niciodatd nu am vdzut un grup dezvolt6ndu_se fdri
o
complexi gi profundd sprijinire pe transfer. Terapeutul care urmeregte utiliza_
rea terapeudcA a hansferului hebuie sd ajute clienfii sd recunoascd,
sd inlelea_
gd gi sd-9i schimbe setul atitudinal distorsionat fali de lider.
Cum rezolvd grupul distorsiunile transferengiale? in grupurile de terapie
sunt intahite doui aborddri majore: oalidare consensuald gi tronsporen!0 crescu_
td a terapeutului.

Validarea consensuald
Terapeutul poate incuraja un client sd-gi valideze impresiile, confruntan_
duJe cu impresiile celorlalli membri. Dacd mulgi sau to;i membrii sunt de acord
cu v2iunea clientului gi sentimentele sale fali de terapeut, atunci e clar cd re_
acfiile membrilor apar din forle globale de grup legate de rolul terapeutului in
grup sau ci. reacfia nu este deloc nerealiste membrii grupului il percep cu
acuratele pe terapeut. Dacd, pe de alte parte,- nu existd un consens, dacd nu_
mai acel membru are o anumitd imagine despre terapeut, atunci poate fi aju-
tat sd examineze posibilitatea ca el si priveasci terapeutul, gi, de asemenea,
posibil gi alfi oameni, prin o prismi intemi care distorsioneazd. in acest pro_
ces, terapeutul trebuie sd aibd griji si opereze cu un spirit de examinare
des_
chis, ca nu cumva toful sd se transforme intr-un proces de tipul
,,majoritatea
conduce". Poate exista ceva adevdr chiar gi in reacgia idiosincrasicd a unui sin_
gur membru.

Tran sparcn I a cresc ut d a I erapeu I ului


Cealalti abordare majore c
ne. Terapeufii igi ajutd clienfii
viluind gradual mai multe de
cu terapeutul ca persoanE reald in aiclpi-acum. Astfel, rdspunzi clientului, ili
impertd9e;ti sentimentele, recunogti sau respingi motivele sau sentimentele ca_

Ne folosim transparenla gi autodezvdluirea pentru a menline cu clienfii


nogtri o pozifie terapeuticii echilibratd intr-un punct la
iumetatea drumului

in timpul vie;ii grupului, terapeutul trece printr-o metamorfozd treptate.


La inceput, suntefi ocupagi cu diferitele funclii necesare in crearea gmpului,
cu
dezvoltarea sistemului social in care pot opera multi factori terapeutici pi
cu

lryln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


activarea ti elucidarca lui aici-gi-acum. Gradual, pe misue ce gruPuI avansea-
zd, incepefi si interaclionafi mai personal cu fiecare dinhe membri 9i, pe md-
suri ce deverufi persoane in came 9i oase, membrilor le este mai dificil si men-

find stereotipurile anterioare pe care le-au proiectat asupra voasEa.


Acest proces ce se desfdgoari intre voi gi fiecare dintre membrii grupului
nu este diferit calitativ de invalarea interpersonald care are loc intre membri.
PAni la urmd, nu avefi nici un monopol asupra autoritefii, dominanlei, perspi-
cacitilii gi indiferenlei, gi mulfi membrii i9i elaboreazi conflictele din aceste
arii nu cu terapeuhrl (sau ,? ,4 rrrdi cu terapeutul), ci cu ceilal$i membri care se
intAmpli si aibd aceste atribute.
Aceasti schimbare in transparenfa terapeutului nu este in nici un caz limi-
tate la terapia de grup. Cineva spunea odate ce, atunci cind analistul ii spune
analizandului o glumi, pogi fi sigur cd analiza se apropie de sfirgit. Oricum,
ritmul, gradul, natura transparenlei terapeutului gi relafia dintre aceasti acti-
vitate a terapeutului gi celelalte sarcini ale terapeutului in grup ridicd proble-
me 9i necesiti o considerare atente. Mai mult decAt oricare alti caracteristicS,
natura 9i gradul autodezvdluirii terapeutului diferenliazd diversele gcoli de te-
rapie de grup. Autodezviluirea ;udicioasi a terapeutului este o caracteristice
definitorie a modelului interpersonal al psihoterapiei de grup.2e

Psihoterapeutul ;i transparenla

Inovafiile terapeutice apar 9i dispar cu o rapiditate ntrucitoare. Numai un


observator cu adevdrat indriznel ar putea incerca se diferenlieze intre tendin-
tele evanescente ti cele importante gi durabile de pe scena psihoterapeuticd
americane, heterodoxi 9i difuzd. Cu toate acestea, in cadre terapeutice foarte
diferite, existd dovada unei schimbiri in autoprezentarea bazali a terapeutu-
lui. Si parcurgem urmetoarcle viniete:

. Terupeulii carc condut gtupui de lenpie obseruate pin oglindn unid.ireclioruld. schim-
bd rolurile la slnrgitul fedinlei. Clientilot li se Wmite sd obseme, in timp ce tenpeutul Fi
studeqii discutd sou reiou ydinfa. Sau, in grupurile pentru Wcienli spitali?ili, obseruato-
rii intrd in camad cu doulztci de minute iruinte de slAryitul fedinlei pe tru a d.iscuta ob-
seraaliile lor tderitoare la infilnire. ln ultimele zcce minute, nefibrii grupului reaclio ea-
zl la co entariile obserastorilor.3o

e Intr-un centru de lonure dintr-o unh)ersitate o Jost intrebuinlotd o tehnicd tutoria-


Ulin corc Wtru rezidenli in psihiot e se infilnmu regulal cu un clinician experifientot care
conducea un intmtiu in folo urci oglinzi unidirecfionale. Adexa, cliantul en inuitot sd ob
serae discu! ia Wstinteruiu.

7. Terapeutul: tlansfer $ transparenti


. Tom, unul dintrc cotoapeulii unui gtup, 0 inceput o intdlnie intrebAnd un client,
care fusese extrem de trist la Sedinld antaioard, cum se simte pi dacd ocea Fedinld i-a fost de
ojutot. Dupd asta, coter|Wulul u ia spus: ,,Tom, cred cd Jaci emcl ceeo ce eu fdceom cu
cAtu)o sdp mAni in urmd
- prcsdnd clienlii sd-mi spunn c de efcientd este terapia noas-
tfi. Amifldoi pdrem a
f intt4 cdutote constontd de osigutdri. Cred cd rcflectdm o parte din
descurujaru gerurald din grup. Md intreb docd nenbtii s-at putea simli ?rcsoli sd-ri im-
bundtdtuscd starco petlru o nt ne descuruja."

c In citetn grupuri dintrun ambulatoiu, tefipeulii au scris un rezumat minulios (uezi


upitolul 74) dupd fecare inthlnire gi l-au trimis membrilor inainte de urmdtoarca *din!d.
Rezumatul conlineo nu numai un bilonl naratiu ol fdinlei, un comentdriu neintrerupl al
prucesului fi cont bulia fecdrui membru la Fedinld, ci, de asemenea, conlinea multd dez-
adluire a terupeutului; ce incocase exact sd facd terupeutul in oceo gedinld, sentirnentele sale

de confuzie s|u de ignorunld in legdtutd cu eoenimentele din grup, sentimentele Wrcokole


lle terlpeutului din timpul gedinfei, incluzindu-le atit pe cele rostile, cht gi pe cele neros-
tile in acel moment. Auste rczumote \proary cd nu Wt fi distinse de rezum|tele suise al-
tddotd de tera?euli ?entru ?rcptia arhiud.

FirE a discuta meritele sau dezavantajele abordirilor demonstrate iin aceste


viniete, pentru moment se poate spune ce nu existtr nici o dovade ce aceste
aborddri au corodat relafia sau situa;ia terapeutici. in secfia psihiatrici, in sala
de seminar gi in grupurile de terapie, membrii grupului nu gi-au pierdut cre-
dinfa in terapeulii lor mult-prea-umani, ci au dob6ndit o mai mare incredere
in procesul in care terapeufii erau dispugi sd se implice ei ingigi. Clienfii care
ti-au observat terapeufii aflaii in dezacord au invifat cd, degi nu existd o sin-
gurd cale adevdratti, terapeulii sunt, fird indoiali, dedicati gi implicafi in a gdsi
un mod de a-9i aiuta clienfii.
in fiecare dintre aceste viniete, terapeulii abandoneazd rolul tradigional
gi impirtdgesc cu clienlii unele dintre nesiguranlele lor. Gradual, procesul
terapeutic este demistificat gi terapeutul este, intr-un anumit fel, respopit.
in ultimele patru decenii am fost martori la abdicarea conceptului de psiho-
terapie ca domeniu exclusiv al psihiatriei. AltddatA psihoterapia era, intr-a-
devir, o afacere cu ugile inchise: psihologii erau sub supravegherea psihia-
trilor, ca nu cumva se fie tentali si practice psihoterapie, gi nu consiliere
psihologicd; lucrdtorii sociali puteau face asistenta sociald, dar nu psihote-
rapie. in final, aceste trei profesii psihiatrie, psihologie gi asistenle socia-
-
li s-au unit, manifestand rezistenle Ia aparifia unor noi profesii psihote-
-
rapeutice: psihologii cu masterat, consilieri de familie gi de cuplu, asistenti
din psihiatrie, consilieri pastorali, terapeuli prin dans gi migcare, terapeuli
corporali, art-terapeuli. Era ,,coiii de ou" a terapiei in care clientul era
-
considerat atat de fratil misterele tehnicii atat de profunde incdt numai
gi
individul cu cea mai bund diplomi indriznea se trateze pe cineva este
dispirutd pentru totdeauna.f
-

hyln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Trat8i de pslhote.aplG de grup


Nici aceastd reevaluare a rolului 9i autoritefii nu este un fenomen modem'
Schige ale unor astfel de exPerimenteri au existat
la Primii teraPeuli orientafi
dinamic. De exemplu, S6ndor Ferenczi, un colaborator aPropiat al lui Freud,
nesatisfdcut de rezultatele psihanalizei, a contestat continuu rolul omniscient
pi distant al psihanalistului clasic. De fapt, Ferenczi 9i Freud 9i-au despirlii
drumurile datoriti convingerii lui Ferenczi cd for;a mutativi a terapiei era re-
lalia muhrali, oneste gi transparentd pe care terapeutul gi clientul o creau im-
preuni, pi nu interpretarea ralionali.3l
Cu aceasti accenhrare revolufionari a rela;iei interpersonale, Ferenczi a in-
fluenlat psihoterapia americand prin impactul asupra viitorilor lideri ai do-
meniului ca William Alanson White, Harry Stack Sullivan gi Frieda
Fromm-Reichman. De asemenea, Ferenczi a avut un rol semnificativ, dar tre-
cut cu vederea, in dezvoltarea terapiei de grup, subliniind baza relafionald a
tuturor {actorilor terapeutici de grup.32 in ultimii sdi ani a recunoscut deschis
posibilitatea de a gregi cu clienlii gi, ca rdspuns la o critice iustd, s-a simlit Ii-
ber si spund: ,,Cred ci s-ar putea si fi atins o arie in care eu insumi nu sunt
in inhegime liber. Poate cd m-ai putea ajuta si vdd ce e h nereguld cu mhe".33
Foulkes, un pionier britanic al terapiei de grrp, afirma in urmi cu gaizeci de
care ar fi
ani cd terapeutul de grup matur era cu adevdrat modest
- chevainfruntAnd
puhrt spune unui grup, cu sinceritate: ,,Ne aflim aici impreuni,
realitatea gi problemele de bazi ale existenlei umane. Sunt unul dintre voi,
nici mai mult, nici mai pulin".3a
Examinez mult mai complet transparenta terapeutului in alte lucrdri litera-
re: doud cdrli cu povestiri bazate pe cazurile mele de psihoterapie Cri'ldul
-
Plhnsul lui Nietz-
dragostei Si Momma end the Meaning of Lrle
- gi in romanele -
scle (tn care clienhrl gi terapeutul schimbi rolurile) 9i Lying on the Couch,in cate
terapeutul protagonist reia exPerimentul analizei mutuale al lui Ferenczi, re-
velAndu-se deplin unui client.35 Dupd publicarea fiecdreia dintre aceste cerf
am primit un potop de scrisori, atAt de la clienfi, cAt gi de la terapeuli, dovadi
a interesului larg risp6ndit gi a dorinlei putemice pentru o relarie mai umane
in aventura terapeudcA. Acliunea celui mai recent rom an al me.u (The Schopen-
hauer Cure)% se desfdgoari intr-un grup de terapie in care teraPeutul se anga-
ieaza intr-o transparenld eroicd.
Acei ierapeuli care incearci o mai mare transParenre demonstreaze ce te-
rapia este un proces explicabil, ce poate fi inleles. Ei se consacri unei atitudini
umaniste fali de terapie, in care clientul este considerat a fi un adevdrat cola-
borator in aventura terapeutice. Nu este nevoie de nici un mister care se inva-
luie terapeuhrl sau procedeul terapeutic; exceptAnd efectele ameliorative ce de-
rivd din atteptarea unui ajutor de la o fiinli magici, prin demistificarea terapiei
se pierde pulin pi, probabil, se cAptigi mult. O terapie bazate Pe o adevirate
alianj6 intre terapeut ti clientul inlormat reflectd un resPect mai mare fali de
capacitilile clientului 9i, in acelagi timp, o mai mare incredere in congtienfa de
sine decAt in confortul upor de ob;inut, dar precar, al autodecePtionarii.

7. Terapeutul: transler gl transpa.enti


Pa$ial, tansparenla mai mare a terapeutului este o rcacl.te la figura beba-
nului vraci autoritar care, timp de multe secole, s-a contopit cu dorinla fiinfei
umane aflate h suferinli de a primi aiutor de la o fiinfd superioard. Vindeci-
torii au utilizat pi, inh-adevir, au cultivat aceastd nevoie ca fiind un putemic
agent al tratamentului. Pe nenumirate cdi, au incuraiat gi au alimentat credin-
,a in omniscienla lor: prescripfii in latini, cabinete impundtoare, afigarea os-
tentativa a diplomelor
- toate au contribuit la imaginea vindecitorului ca fi-
gura putemice, misterioase, prescientS.
Desficind citufele acestui rol ancestral, uneori, terapeutul contemporan
care se dezvdluie deschis a sacrificat eficienla pe altarul autodezvdluirii. To-
tugi, pericolele transparenlei nechibzuite a terapeutului (pe care, pe scurt, le
voi enunla) nu trebuie si ne impiedice si explorim folosirea judicioasi a au-
todezviluirii.

Efect l transparenlei terapeutului asupra grupului de terapie


Prima obiecfie putemicd faia de transparenla terapeuhllui emand din cre-
dinFa analitice tradi;ionald cd factorul terapeutic suprem este rezolvarea trans-
ferului client-terapeut. Acest punct de vedere susline cA terapeutul trebuie sd
rim5ni relativ anonim sau opac, pentru a favoriza dezvoltarea unor sentimen-
te nerealiste fald de el. Pozifia mea este cd alli factori terapeutici au o impor-
tanld egale sau chiar mai mare gi ce terapeutul care-gi folosegte judicios pro-
pria persoand cregte puterea terapeuticl a grupului, incurajAnd dezvoltarea
acestor factori. Proced6nd astfel, obfinefi o mare flexibilitate de rol gi manevra-
bilitate gi putefi sd vd ocupali direct de menfinerea grupului, de modelarea nor-
melor de gmp, de activarea lui aici-gi-acum gi de elucidarea procesului, fdrd si
vi ingrijorafi ci vi distrugefi rolul (dovezi importante din cercetare sustin ci
autodezviluirea terapeutului faciliteazi o mai mare deschidere a membrilor
grupului37 pi a membrilor familiilor in terapia de familie3s). DecenhalizAndu-vii
pozilia in grup, grdbili dezvoltarea autonomiei gi coeziunii grupului. in tera-
pia individuali descoperim dovezi care conJirmd acest fapt: autodezvdluirea
terapeuhrlui este deseori simlitd de clienfi drept suportivd gi normalizatoare.
Ea favorizeazd o mai profundd explorare din partea clientului.t Autodezvdlui-
rea terapeutului este deosebit de eficiente atunci cand servegte angarerii auten-
tice a clientului, gi nu controlului sau direcgiondrii relariei terapeutice.+3e
Dezviluirea personali a unui lider poate avea un efect puternic, de neui-
tat. intr-o publicalie recenti, un membru al unui grup condus de Hugh Mul-
lan, un binecunoscut terapeut de grup, igi reamintegte un episod dintr-un gmp
care avusese loc in urma cu patruzeci pi cinci de ani. intr-o gedinli, liderul sti-
tea cu ochii inchigi gi unul dintre membri i s-a adresat: ,,Pari se te simfi foarte
confortabil, Hugh. De ce?" Hugh a rdspuns imediat: ,,Pentru ci stau l6ngi o
femeie". Membrul nu a uitat niciodati acel rdspuns ciudat. A fost enorm de
eliberator gi I-a fdcut liber sd traiascd Fi se exprime cu intensitate materialul
personal. Aga cum spunea, nu s-a mai simlit singur in ,,ciudArenia" sa.ro

226 lwln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat do pslhoterapie dG grup


O obiecfie faf.i de dezvlluirea de sine, o obiecfie nefondatd, cred eu, este tea-
ma de escaladare teama ci, o dati ce tu, ca teraPeut, te-ai revelat, insafiabil'
-
grupul va cere mai mult. Amintili-vi ci, in gmp, acestei tendinle i se opun for-
te putemice. Membrii sunt extraordinar de curioti in Privinla voastrd, insa, in
acelagi timp, igi doresc sd rim6neli neo:noscufi gi putemici. Cateva dintre aceste
puncte au fost evidente cu mulfi ani h urme, cand tocmai incepusem si conduc
gmpuri de terapie. Tocmai me intorsesem dintr-un weekend in care conduse-
sem un laborator de relalii umane pentru rezidenfi (gruP T htensiv; vezi capi-
tolul 16). Dat fiind ci regula in asffel de SruPud este hansParenla Iiderului, m-am
intors h gmpul meu de terapie amorsat pentru cea mai mare autodezvdluire.

. Patru membri, Don, Russell,lanice gi Martha, oau pruetli la a douizeci pi noua in'
tilnire grupului. lln membru gi coterapeutul meu eruu absenli; un alt membru, Peter, re-
a

nunlose la grup in infilniea anterioard. Prinu temd carc a aPdrut a fost rdsPunsul gtuPu-
lui la plecorea lui Peter. Grupul a discutat despre acest fqpt cu Prudenfd, de la marc disknld,
,i am comentat cd mi se pare cd niciodatd nu ofi discutat onest sentime ek noostre fald de
Peter atunci cind ero preznt 2i cd le mitdn chiar gi acum, dupd plecarea lui. Prinlre rds'
punsui numirat pi comntaiul Marthei cd era bucuroasl cd Petet Pletts, dzoorcce sim-
s-a

leo cd membrii nu or f ?utut ajunge la el, iff ea nici nu simlise cd metita sdincerce. Apoi,
a ldcut un comentlriu despre lipsa lui de educalie gi a menlionat surprizq cd Peter fusese

inclus in grup o louitud indirectd adrcsatd teraPeulilor.


-
Am simlit cd grupul eoito sd discute despte Peto gi refuza sd ifiunte blamoreo 9i ne-
incetltul criticism al Morthei fald de ceilal[i; n-on gAndit cd af Puteo aiuta \rupul $i of
pule| sd o ajut pe Martha sd explorcze oceastd chestiune, cefindu-i sd treacd in nistd 8r1t-
pul Fi sd-i desuie fiecfuei persoane lspectele pe care eq se mnsiderd incoPabild sd le accePte
Aceastd sarcini s-a dooedit 0 fi Ioarte dit'icild pentru ea, /, ?n generul, a eoitat-o foflnulAn-
du-pi obiecliile la timpul trecut: ,,Odatd tu ni-a pldcut o anufiitd trdsdtufi a ta, dat acum
este altfel" . CAnd o terfiinat cu fecare dintre nembrL afl punctal flptul cd Pe fiine mt ld-
sose pe dinofard; intr-adeudr, niciodatd nu-Fi expinuse sentimentele fold de nine, decAt Prin
atacuri indirecte. A continuat comparAndu-md d{aaorubil cu coterapeutul, afnnAnd cd md
gdsee prea retras fi ifleficimt; apoi imediat a lncercat sd-gi anuleze rerarcile, cornenfind cd

,,apele lfuirtite sunt odAnci" Fi arnintindu-pi etemple ale sensibilitdlii mele in ruPort cu eo.

Dintr-o dltd, ceillui membi s-au oferit uoluntsi Wttu o abofiL ocee&ri sarcind ,i, in
limpul procesului, s-au dezodluit multe secrete uechi ole yuPului: efemirurea lui Don, in-
a lui Russell
fdliFarea neglijentd Fi costuralia desexualizatd ale lui lanice,lipsa de empatiz
cu lemeile din grup. Martha a fost comPorotd cu o minge de golf ,,sfrins inchisd ?ntr-un in-

oelif de smau". Eu fost atacat de Don Pefltru izolarea fiea Fi liPsa de interes penttu el.
am

Apoi membrii mi-au cerut sd trec in reoistd Stupul in aceea\i manierd in care o Jdcuse-
rd ei. Fiind proaspdt reoenit dupd un st'irsit de sdptdnAnd de guP-T pi nefind un admira-
tor al generalilor care-fi conduc amato din srytele frontului, am rcspitat ad| c fi am lost
de acord. I-am spus Marthei cd graba ei de a-i judeca ,i condomna pe ceilali md face sd po-

adi in a md dezadlui, ca nu cumoa gi eu sd fiu judecat Fi gdsit vinoaat. Am fosl de acord cu

metafora ningii de gou ,i am addugat cd atitudfuea ei ldcu sd fte difuil penttu mine & mi

7. Terapeutul: tlanstel gl transparenti


aprupii de e0 altfel decit a ut tehniciafl exryrt.
I-am spus lui Don cd-i sinlel,n Wiairca
alintitd co stant osupn mea; ptiam cd dorea cu dispuarc cez.n de la nifle gi cd intensitateo
neuoii lui si inupacitotu mea d.e o satisfoce acea nel)oie fi-ou fdcut adeseori sd fid simt i -
confortabil. I-am spus lui lanice cd-mi lipsea la ea spiritul de opoziti4 tindea sd accepte fi
sd se efltuziasneze Lo tot ce spu eotn, afit de necritic, inc uneori de1)enea difcil sd rela-
lionez cu eo co odult autorcm.
Intilnirea
contintut la un nioel intens, implicat, si la sfhrpit obseroatorii au exptinat
a

graoe ?nyijordri cu priuirc la conryrtamentul fieu. Au simtit cd am pdrdsit ireoocabil ro-


lul de lider pi am deaefiit
un membru al grupului, cd grupul nu aa nai fi niciodotd lo lel Fi
cd.,in plus, l-am plasat pe coterapeutul fieu, care urmd sd se into cd ifi oiitoarea sdptdmA-
nd, intr-o pozilie inposibil de nentinut .
De fopt, nici una dintrc aceste prcdiclii nu s-a tate alizqt.ln intilnirile urmdtoare,
grupul aruncdt mai adinc in lucru; au lost necesare c1bua sdptdfiAni pentru a osimila
s-a

materialul geterat in acea singurd. infiliire. In plus, membrii grupului, urmhnd exemplul
teropeutului, au rclalionat unul cu celdlalt mult moi deschis decAt inainte si nu 0u fdcut
nici o cerere, mie sau coterapeutului meu, de escaladare a autodaudluirii.

Existi multe tipuri diferite de transparente a hrapeutului, ir funclie de sti-


lul personal al acestuia gi de scopurile din grup la un anumit moment. Tera-
peufii se pot dezvilui pentru a facilita rezolvarea transferului, pentru a mode-
la norme terapeutice, pentru a asista invtr|area interpersonali a membrilor care
vor se lucreze asupra relafiei lor cu liderul de gmp sau pentru a susFine gi ac-
cepta membrii spun6nd, de fapt, ,,te valorizez, te respect gi ifi demonstrez asta
ddruindu-mi"?

. Un exemplu ilustratio al dezudluirii teropeutului care a facilitat terupia o ooul loc


intr-o gedinld in care loote cele trei lemei membre discutau despre puternico lor atractie
sexuold fatd de fiifle. S-a lucrut fiult osupra ospectelor transferenliale ale situaliei, s-o
discutot despre femeile otruse de un bdrbat care era in fiod eaident din punct de tedere
profesional intenis fi indccesibil, mai in uirsfd, intr-o pozilie d.e autoritdte
,i aFa moi de-
parte. Apoi, am eoidenliat faptul cd mai etista o altd laturd 0 situafiei. Nici una d.intre
fe-
mei nu erprimase senlimente similare fatd de coterapeutul meu (de asefieneo, bdrbat); in
plus, alte cliefie care luseserd antuior in gruV aauseserd aceleagi sentimeflte. Nu a, pu-
tea nega faptul cd imi fdcea pldcere sd aud erprinAndu-se acesle sentinente si le-am ce-
tut sd ttd ajute sd-fii odd petele oarbe: ce fdceam, inuoluntar, pentru a incuraja tdspun-
sul lor pozititt?
Cercrea rga a deschis o discuiie lungd Fi ltuctuoasd despre sentimentele membrilor gtu-
pului Iold ambii terupeuli. Au fost de ocotd cd noi doi eram diferili: eu erum mai incre-
d.e

zut , acordafn nai nqrc otmlie qsryctului


lzic fi vestirnefitaliei gi doeam o exactitate Fi prc-
cizie in formulorea afrmaliilor care imi creou o aurd otractiad de finele fi incrcderc. Celdtalt
teropeut era fioi neglije in infdlifarc Fi cottportament: oorbea mai des atunci cind nu
era sigur cew ce aoea sd spund; igi asuma mai multe riscuri, era dispus sd se inpele gi,
d.e

Jdcdnd astfel, eru mult rnai des de ajutor climtilor. Feedback-ul mi s-a pdrut corect. fi mai

lMn D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de psihoteraple de grup


auzisem inainte Fi sm spus asta yupului. M-afi gLndit Ii cofientntiilc lor in timpul sdp-
fimAnii gi, la urrndtoarco intAlnire, am nullLmit gtupului pi le-am spus cd mi-au Jut de
ajutol.

Sd gregegti este un faPt banal: deseori este vital, in terapie' cum


operezi
cu greleala. Terapeufii nu sunt omniscienti, 9i cel mai bine e sd recunoascd
asta.

. Dupd un schimb fwios de rePlici intre doud mtmbte, Barbora / |uson, grupul a cot-

statatcderadit'icilsdaindecerdnilesuferitedeBarbara.De?i,inultimlinstanfd,Barbara
era copabild sd pe aborezz dkwgmlele cu Susan, continua sd se luPte cu fiodul in core fu-
sese ldsotd atAt de lipsitd de de cdtrc teraPeutul grupului Numetoase incetcdi de
Prcteclie
erplicare pi inlelegere nu au reu?it sd dePdFeoscd impasd, PAnd cAnd am afirmat: "Regtet

loorte mult ce s-o intAfi?lat. hebuie sd recunosc cd n-o luat prin surprindere Uiticismul
Iui Susan a looit cq o fwtund trcPicall li am rdmas fdrd cwsinte Mia luat ceLv timp sd
-
md regrupez, dor rdul fusese deia ldcut. Dacd o; fi gtiut atunci ceu ce gtiu acum, oP f rds-

puns dit'erit. lmi pare rdu pe ru asta" .

Insd simtd cd erafi incofipelent ?entru cd ratasefi ce1)a de o imPorlontd mqiord'


loc

Barbara s-a sifirit ururatd gi a spus cd era exact ceea ce ouea neooie sd audd Barbaro nu
w dotu ca eu fiu uuan, sd fu capabil sd-mi recu-
aaea neooie eu sd fu omfliPotenl
-
sd

nosc grerelile gi sd itlodl din ceea ce s-a Petrecut , astfel incit sd fie nai pulin probfuil fi se

inlimple in aiitor.

. lln alt erem?lu ilustratit) clinic lemei care trecuserd


s-o futAmPlat lrlft'un gtup de

ln acest co?itol Fwia uciSd-


?rintr-rfi incest, Srupul pe cate l-am mmlionat mai dmreme
toare fald de nine (9i,lntr-un gtod Pulin rnai scdzut, fald de coteru?euto rnea)
ne-a ot'ectot

gi, cdtre sfirlitul unei ydinle, amindoi am disculat deschis erPerienla noastrdin SruP
Am
dezodluit faptul cd md simleo dcmoroliztt ,i descolifictt, cd tot ceea ce incercavm in gruP

flu fusese de ajutor, fi, in PI s, cd md simledm antios 9i cotfuz tn grup Coliderul meu a
discutat sentinente sinilare: d.isconfortul ei legat de modul competiti|) in urc femeile da-
ei pentru 0 dezodlui oice abuz pe carc l-ar
lionau cu ea / pruiu ea continud ldcutd asurya
in noi oou dElin
fi putut trdi. Le-am sprts cd furia lor ne?ndupleutd Fi lipsa de incredere
inreligibile in lumina obuzului trecul, totupi, anhndoi dorum fi slriSdnl ,,1)i s-ou infirn-

plat l cruri teribile, dar nu noi b-om Jdcut" .

Acest episod s-a dottedit 0 t'i un punct de cotitwd Pentr grup Exista incd o membrd
(core a relatat cd trecuse printr- n sdlbotic abuz ritual cinil eta coPil) care cofltinuase in
cel pulin acum
aceeoti tinie ( ,,O , te simli inconfortobil 9i confuz! Ce rupine! Ce ruFine! Dar
ce recufloscu'
gtii ce inseomnd sd simli asta"). Dor celelqtle au lost prot'und afectote de ceea
sern. Erau uluite descoptind disconfortul nosttu, Puteta W ure o aoeau asupra noqstrd 9i

fiultufiitede|aptulcderamdornicisdrcnun!funldautoritotegisdrelaliondmcueleintf-o
manied deschisd, egalilard. Din acel moment, gtupul o trccut intr-o fad de l cru fiult rui
profitabild.

7. Terapeutul: tlanslel $l transparonti


ln plus, comentaiul ,,acum stii cun este sd. simti asta" a tdus h lumind unul dintre
motioele oscunse ale atacurilor asupla terupeutilot. Era o situalie prin care membra gruptr_
lui d.enonstfa Fi stdpAneo experiefila de a f maltratatd find agresor, Fi flu rlictimd.

A fost corstructiv pentru terapeufi si recunoasci sd lucreze cu aceste


9i sen_

Aceste episoade clinice ilustreazd cdteva principii generale care


se dovedesc
a fi utile terapeutului atunci cAnd primegte un feedback, mai ales unul negativ:

Luafi{ in serios. Ascultaf-I, lua;i-l in considerare gi rispundefi la el. Res_


1.
pectati clienfii gi ldsali feedback-ul lor si conteze pentru voi; daci nu faceli
asta, singurul efect va fi si sporifi sentimentul lor de neputintd.

te cu experienla interioard?

Cu aceste principii ca linii directoare, terapeutul poate oferi rispunsuri ca:


,,Ai dreptate. Sunt momente in care me simt iritat de tine, dar in nici un mo_

tale. Dar adesea le consider fEri rdspuns. imi atribui prea multa intelepciune.
Me simt inconfortabil din cauza respectului pe careJ ai fald de mine. inlotaea_
una am simlit ce te situezi foarte jos gi ce intotdeauna te uiti in sus la mine,,.
Sau: ,,Niciodati nu te-am auzit provocdndu-mi atdt de direct p6ni acum. Degi
este pulin i:rfricogetot este, de asemenea, foarte reconfortant,,. Sau: ,,Mi simt
relinut, foarte lipsit de d imi acorzi atat de multe pu_
tere asupra ta. Simt ce cuvant pe care_l spun fiindci
acorzi atit de mare gre mele,,.

au copii, dacd pleaci in vacanfd, unde au crescut gi altele asemdndtoare. Unii

l.vln D. Yalom (cu Molrn Leszcz) - Tratat d€ pslhoteraple de grup


terapeufi merg mult mai departe gi pot dori sd descrie unele probleme perso-
nale pe care le-au intAmpinat 9i le-au depigit. Personal, rareori am gesit acest
fapt folositor gi necesar. r2*
Un studiu al efectelor dezvdluirii teraPeutului asuPra unui grup de-a lun-

autodezvdluirea teraPeutului a avut ca rezultat o crettere imediatS a coeziu-


nii grupului. Multi teraPeufi se codesc inci in fala autodezveluirii, firi sd Ie
fie clare motivele Pentru care fac asta. Prea des, Poate, ralionalizeazA acest
le personale in haina profesionali Cred ce exista
faptul ci stilul profesional al unui terapeut, alege-
delele clinice preferate sunt influenlate de caliteti-
le sale personale.i
Deseori, dupi terminarea terapiei, in gedinlele de raport, am discutat cu
clienfii despre dezvAluirea terapeutului. Marea majoritate a exPrimat dorinla
ca terapeutul sA fi fost mai deschis, mai implicat personal in grup Foarte Pu-
gini gi-ar fi dorit ca terapeufii si discute mai mult cu ei despre viafa lor parti-
culard sau problemele personale. Un studiu asuPra teraPiei individuale a ajuns
la aceleagi rezultate cliengii preferi 9i, de fapt, progreseaze datorite imPli-
-
cirii terapeutului gi preferd teraPeulii care,,nu sunt Prea ticuli"'rl Nici unul
nu a exprimat o Preferinfi pentru dezviluirea totah a teraPeutului'
in plus, existd dovezi ci liderii sunt mult mai transparenfi dec6t $i dau sea-
ma. Problema nu este ce ne reveldm pe noi ingine
- asta e inevitabil4s
-, ci
care este folosul pe care-l extragem din aceaste transPar€nle 9i din onestitatea
clinic6. O anumite autodezviluire este neintentionatd sau inevitabiltr - de
exemplu sarcina, doliul 9i reatizdrile profesionale.6 ln anumite grupuri, in spe-
cial in grupuri omogene cu o anumitd focalizare cum ar fi abuzul de substan-
Ie, orientare sexuali sau o boali anume
(vezi capitolul 15), probabil cd liderii
vor fi intrebali despre relafia lor personali cu problema comuni a grupului:
au avut o experienli personald cu abuzul de substanfe? Au avut personal boa-
Ia pe care se focalizeazi gmpul? TeraPeulii trebuie si Prezinte un material Per-
sonal relevant care si ajute membrii grupului si realizeze ce teraPeutul Poate
inlelege gi poate empatiza cu experienfele clienfilor Asta nu inseamnd ca tera-
peutul trebuie sd ofere extensiv detatii istorice personale. De obicei, astfel de
desteinuiri nu sunt utile teraPiei Pentru ci fac neclard diferenta de rol 9i func-
fie dintre terapeut gi membrii gruPului.

' Un studiu restr ctr


berapeutului in rel
ld) dintreclient cu
ne, atunci cand
lor ti, indirect, a aprofundat inv5larea.

7. felapeutul: transler 9l t.anspalenti


Degi rareori membrii fac presiuni asupra unui terapeut penku o dezvdlu!

t sd fi-o ingfac, dar erai mult prea departe,,.


ceastd femeie a fecut cateva schimbiri per-
isul gi a adiugat ce a ;tiut tot timpul ce scri-
sesem pe hArtie, dar nu a vrut se spund in fafa grupului. Era rdspunsul meu la

Aceste intrebiri ameninfi chiar esenla contractului terapeutic. Ele cer pd_
reri pe care ambele pirfi au fost de acord sd le pdstreze invizibile. Sunt doar la
un pas de un comentariu al modelului ,,cumpdrarea prieteniei,,: ,,Daca intr-a-
devir ifi pasd de noi, te-ai intilni cu noi daci nu am avea bani?,, Ele ajung pe_
riculos de aproape de secretul ultim, teribil al psihoterapeutului, care este ci
drama intensd din sala de trup.ioace un rol foarte mic, izolat in viala sa. Ca gi
in piesa h gi Guildenstern sunt morti, figurile-che-
ie dintr- in culise pe mesuri ce terapeutul se in-
dreapti drame.
O singurd dati am fost atAt de blasfemitor incat sd dezvdlui asta in fala unui
grup. Un grup de rezidenfi in psihiatrie se confnurta cu plecarea mea (pentru
un an sabatic). in acea perioadd, experienta
-"u p".ronuli ".u de a-mi lua rd-
mas bun de la un numir de clienfi gi de la cAteva grupuri, in unele fiind mult
mai mult implicat emogional decAt in grupul de rezidenfi. Munca de incheie_
re era dificild, gi membrii grupului atribuiau mare parte din dificultate faptu_
lui ci eram atAt de implicat in grup, incAt imi era greu si spun la revedere. Am
recunoscut implicarea mea in grup, dar le-am prezentat faptul pe care il
,tiau,
dar refuzau si il gtie: eram mult mai important pentru ei decat erau ei pentru
mine. Pini la urmi, aveam mulfi clienfi; ei aveau doar un terapeut. in mod
clar. apeuticd cu propriii
clien t un suspin in grup
c6nd ceas6 inerentA cru_
zime a psihoterapiei, a atins punctul sensibil.

Chestiunea transparenlei terapeutului este considerabil complicatd de cazu_


rile larg mediatizate de abuz sexual terapeut{lient. Din nefericire, terapeulii
iresponsabili sau impulsivi, care, pentru a-9i satisface propriile nevoi,
9i-au tri_
dat legimAntul profesional gi moral, nu gi-au vetemat numai propriii clien[i,
dar au cau2at o rcacfle negativd care a dirurat increderii in rela]ia terapeut-dient
de oriunde.

lryln D. Yslom (cu lrohn Leszcz) - I]atat d€ pslhoteraple de gnlp


Multe asociafii profesionale au adoptat o pozilie foarte reacfionard fafi de re-
lalia profesionald. Simfindu-se ameninlali de acliunea legali, igi sfdh-riesc tera-
peufii si practice defensiv gi si pistreze intotdeauna in minte un potenlial liti-
giu. Avocagii gi jurafii, spun ei, vor gAndi cd ,,nu iese fum fdrd foc,, ci, din
9i
moment ce fiecare int6lnire terapeut-<lient incepe si coboare panta alunecoasd
a neinsernnatelor transgresdri de limite, interacfiunile umane dmtre client gi
te_
rapeut sunt prin ele insele dovezi ale erorilor in consecinfi, organLafiile profe_
sionale avertizeazd terapeulii se vircze constant, indepertandu-se de umanismul
care se afle in centrul relafiei terapeutice. De exemplu, un articol cu un ton foar-
te victorian dintr-un numdr al American lournal of psychiatryT, dn 1993, pleda
pentru un formalism sufocant gi avertiza psihiatrii si nu ofere clienfilor cafea
sau ceai, si nu li se adreseze cu prenumele, sd nu foloseascd propriile prenume,
sd nu depigeasci niciodatd cele cincizeci de minute, si nu vadi nici un client in
timpul ultimei ore de program zilnic (pentru ci atunci apar cel mai des hans-
gresdrile), sd nu atingd niciodatd un client chiar un act cum ar fi shAngerea
-
de mAnd sau o bdtaie ugoard cu palma pe spatele unui bolnav de SIDA care are
nevoie de atingere terapeuticd hebuie se fie cercetati atent documentatd.+ Evi-
9i
dent, aceste instrucfiuni gi sentimenh:l din spatele lor sunt profund corozive pen-
tru relafia terapeuticd. Spre merituJ lor, autorii articolului din 1993 au recunos_
cut impactul antiterapeutic al articolului inifial gi cinci ani mai tArziu, au scris
un al doilea articol menit sii corecteze suprareacfia generati de primul lor arti_
col. Al doilea articol fdcea apel la bunul-simt comun gi la recunoagterea impor-
tanfei contextului clinic in ingelegerea gi judecarea chestiunii limitelor in terapie.
Ei incurajau terapeutii se apeleze la consultagii sau supervizdri ori de cite ori
erau nesiguri in legeture cu pozifia terapeutici sau intervenfiile lor
Dar e nevoie de moderafie in toate. Absenla dezvdluirii terapeutului are lo-
cul sdu gi, in nici un caz, nu este de cel mai mare ajutor terapeutul care se au-
todezviluie in intregime, cu cea mai mare consecvenla. Sd ne irrtoarcem aten_
lia cAtre pericolele transparenlei.

Capcanele I ra nspare n! ei t erapeu tul u i


Acum cAtva timp, am observat un grup condus de doi terapeu;i debutanli
care, Ia acel moment, erau dedica;i in mare mdsurd idealului hanspareniei te-
rapeutului. Ei formau un grup pentru pacienfi nespitalizafi gi se comportau in-
tr-o manierd deosebit de onesti, exprim6nd deschis in prima intdlnire nesigu-
ranla cu privire la terapia de grup, Iipsa lor de experienfA, anxietatea pi
indoielile personale. Curajul lor ar putea fi admirat, dar nu gi rezultatele, in
obedienta asidud fafi de transparenla, au neglijat funclia pe care o aveau in
menlinerea grupului gi majoritatea membrilor s-au rehas din grup in timpul
primelor ;ase intalniri.

* La o reuniune tecenta a profesionittilu din domeniul psihoterapiei, producetorii au promo_


vat sisteme video pe care terapeulii le-ar putea utiliza pentru ainregistra fiecare gedmga ca
proteclie impotriva litigiilor legate de neseriozitate.

7. ferapeutul: tlansfer $ kansparenli


in generaf liderii neformaf care intreprind conducerea grupului cu credo-
ul monolitic ,,fii tu insufi" ca PrinciPiu organizator central Pentru orice alte
tehnice gi strategie nu obfin libertate, ci restriclie. Paradoxul este ci, in formi
extreme, Ubertatea gi sPontaneitatea Pot avea ca rezultat un ro1 de lider la fe1
de ingust Fi restrictiv ca gi hadigionalul lider ca ecran alb. Sub deviza ,,Orice
merge dacd este autentic", Iiderul sacrifici flexibilitatea.ae
Si luim in considerare problema temporizdrii. Terapeufii debutanfi deplin
deschigi pe care tocmai i-am menfionat au trecut cu vederea faphrl cd compor-
tamentul de lider ce poate fi adecvat intr-un stadiu al terapiei poate fi nepohi-
vit in altul. Dacd, inilial, clienfii au nevoie de susfinere ti structurare Pentru a
rdmine in grup, atunci sarcina teraPeutului este sA le asigure asta.
Liderul care se shiduiegte doar si creeze o atrnosferi de egalitaritate intre
membri gi lider poate, pe lungi durate, se nu olerc nici o activitate de conduce-
rc. Comportamentul de rol al liderului eficient nu remane in nici un caz neschim-
bat; pe mesuri ce grupul se dezvoltd 9i se maturizeazi, sunt necesare diferite
forme de activitate de conducere.s ,,Terapeutul onest", aga cum afirmd Parloff,
,,este cel care incearci sd ofere ceea ce clienhrl poate asimila, verifica 9i utiliza"
st

Cu ani in urmd, Ferenczi sublinia imPortanla temPorizdrii adecvate. Analistul,


spunea el, nu trebuie sd-gi admitd prea devreme defectele 9i incertihrdinea.sz Mai
intAi, clientul trebuie sd se simtd suficient de in siguranld datoriti propriilor abi-
ltefi inainte de a fi pus fali in fafd cu defectele celui pe care se sprijini.*
Cercetirile asupra atitudinilor membrilor gmpului fafi de autodezvlluirea
terapeutuIui arata cA membrii sunt sensibili la temporizarea 9i confinutul dez-
vdluirii.s3 Dezviluirile apreciate ca fiind diunitoare in fazele timpurii ale gru-
pului sunt considerate facilitatoare pe mdsurd ce gmpul se maturizeazd in plus,
membrii care au o exPerienfd mare de terapie de gmp sunt mult mai domici de
autodezvdluiea terapeutului decdt membrii neexperimentafi. A.*1iru O" .o,t[-
nut demonstreaze cd membrii preferi liderii care dezviluie ambitii pozitive (de
exemplu scopuri personale gi profesionale) 9i emotii Personale (singur;tate, tris-
tele, ingrijorare fi anxietate); ei dezaprobd exprimarea sentimentelor negative ale
liderului fali de oricare membru individual sau fald de experienla in grup (de
exemplu, plictiseald sau frustrare).s Nu toate emofiile Pot fi exPrimate de tera-
peut. Exprirnarea osti[tefii este aProape invariabil diundtoare 9i, adesea, irepa-
rabild, contribuind la o incheiere premature ti h rczultate negative ale terapiei.t

' Un exemplu ilushativ al acestui PrinciPiu se Strselte in ,Jocul cu mergelele de sticld", in care
Herman ilesse descrie un eveniment din vielile a doi renumili vindectrtod strdvechi (H' Hes-

a-i cere lui Iosif ajutorul.

234 lryin D. Yalom (cu l\4olin Leszcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


Este oare posibild dezvtrluirea completd in grupul de terapie sau in lumea
extemi? Sau dezirabill? Un anumit grad de ascundere personali gi interPer-
sonali este o parte integrali a funclionirii oricirei ordini sociale. Eugene
O'Neill a ilustrat asta sub formd dramaticd in piesa The Iceman Cometh.ss Un
grup de infractori locuiegte de doudzeci de ani in camera din spate a unui bar
Grupul este extrem de stabil, cu multe norme de grup bine consolidate. Fieca-
re bdrbat se mentine printr-un set de iluzii (,,vise de fum", cum le numette
O'Neill). Una dintre cele mai apdrate norme de grup este ca nici un membru
se nu pund la indoiali visele celuilalt. Apoi intrd in sceni Hickey, vAnzitorul
de inghefatd, un comis-voiajor in trecere, un terapeut complet iluminat, un fals
profet care crede ci va aduce implinirea gi pace durabili in fiecare birbat for-
fAndu-l sd lepede autodecepliile gi si priveasce cu onestitate neclintita h soa-
rele vielii sale. Chirurgia lui Hickey este abil,i. EI il forfeazd pe Jimmy Tomor-
row (al cdrui vis de fum este se-Fi scoata costumul de la amanet gi sd-gi ia
,,m6ine" un serviciu) sd aclioneze azi. ii da haine gi il trimite afard din bar sd
infrunte ziua de azi, apoi gi pe ceilalfi birbafi.
Efectul asupra fiecirui bdrbat gi asupra grupului este dezastruos. Unul se
sinucide, allii aiung grav deprimafi, ,,viafa iese din biuturd", birbafii igi ataci
unul altuia iluziile, legiturile de grup se dezintegreazd gi gmpul vireazi citre
disolufie. in ultima clipd, intr-un act brusc, convulsiv, grupul il eticheteazd pe
Hickey drept psihotic, il alungd gi, gradual, se restabilesc vechile sale norme gi
coeziunea grupului. Aceste ,,vise de fum"
numit Henrik Ibsen in Ra,la sri'lbaticd56
- sau ,,minciuni vitale", cum le-a
sunt adesea esenfiale integritdfii so-
-
ciale gi personale. EIe nu trebuie luate ugor sau desprinse impulsiv in serviciul
onestitAFi.
ComentAnd problemele sociale din Statele Unite, Victor Frankl a sugerat
odate ca Statuia LibertdFii de pe Coasta de Est sd fie contrabalansatd de o Sta-
tuie a Responsabilitdtii pe Coasta de Vest.sT in terapia de grup, libertatea de-
vine posibild Fi constructive numai cdnd e cuplatd cu responsabilitatea. Nici
unul dintre noi nu este liber de impulsuri sau sentimente care, dace sunt ex-
primate, pot fi distructive pentru ceilalfi. Propun si incurajim clienfii gi tera-
peufii sd vorbeascd liber, sd inldture toate filtrele gi cenzorii intemi in afard de
unul filtrul responsabilitilii fald de ceilalfi.
-
Nu vreau si spun ci nici un sentiment nepldcut nu trebuie exprima[ irntr-a-
devdr, cregterea nu poate sd apard in absenla conflictului. Vreau si spun cd
principiul supraordonat este responsabilitatea, nu dezvdluirea totali.t
Terapeutul are un tip particular de responsabilitate
- responsabilitate fale
de clienli 9i fafi de sarcina terapiei. Membrii grupului au o responsabilitate
umani unul fa;d de celdlalt. Pe misurd ce terapia progreseazd, pe masurA ce
solipsismul se diminueazd ti empatia cregte, ei aiung se exerseze responsabi
litatea in interacliunile dintre ei.
Astfel, raliunea de a fi a terapeutului de grup nu este in primul rdnd si fie
onest gi se se dezviluie deplin. Trebuie si vd fie clar de ce vi dezviluifi pe voi

7, Terapeutul: transfel Si transpalenti


ingivd. Avefi o intenfie terapeuticii clard sau abordarea voashi e influenlati de
contratransfer? Ce impact al autodezviluirii anticipa;i? in clipe de confuzie le-
gate de propriul comportament, putefi profita fdcAnd un pas inapoi pentru mo-
ment pentru a ve reconsidera sarcinile primare in grup. Autodezvdluirea tera-
peutului este de ajutor pentru grup, deoarece stabilegte un model pentru clienfi
gi permite anumitor membri si testeze realitatea sentimentelor lor fafd de voi.
Un grup ascuns, peste mesure de prudent, poate beneficia de un lider care mo-
deleazd autodezviluirea personald? Ori deja a stabilit norme solide de auto-
dezviluire 9i are nevoie de alt tip de ajutor? incd o dati, kebuie si evaluali
daci comportamenhrl vostru va interfera cu funcgia de menfinere a grupului.
Trebuie si gti;i cAnd sA ve rehagefi in fundal. Spre deosebire de cel ce practicd
terapie individuali, terapeutul de grup nu trebuie sd fie axul terapiei. in par-
te, este moaga grupului: trebuie sd puna in mitcare procesul terapeutic i sd
aibd grijd si nu interfereze cu acest proces prin insistenle asupra rolului sdu
central.
O definire restrictive peste mdsurd a rolului terapeutului de grup baza-
-
td pe transparenti sau pe orice alt criteriu poate determina liderul sd piar-
di
-
din vedere individualitatea nevoilor fiecirui client. tn ciuda orientdrii asu-
pra gmpului, trebuie se peshafi o anumiti focalizare individuali; nu tofi clientii
au nevoie de acelagi lucru. Unii, poate cei mai mulli clienfi, au nevoie si sli-
beascd controlul; au nevoie se tnveFe cum sd-ti exprime afectele
- furia, iubi-
rea, tandrefea, ura. Ceilalli au nevoie de ceva opus: au nevoie sd obfini un con-
trol al irnpulsurilor, pentru ce stilul lor de viali este deja caracterizat de afect
labil, pus imediat in act.
O consecinfi finald a transparenlei mai mult sau mai pufin nelimitate a te-
rapeutului este cd aspectele cognitive ale terapiei pot fi complet negliiate. Aga
cum observam m ai d.evreme, catharsisul in sine nu este o experienld corectiud. in-
vaFrea Fi restructurarea cognitivd (din care mare parte este furnizat5 de tera-
peut) par necesare clientului pentru a fi capabil si generalizeze experien;a din
grup la viala din afara grupului; firi acest transfer, firi aceastd deplasare, am
reuqi numai sd creim membri de terapie de grup mai buni, mai amabili. Fird
achiziFionarea anumitor cunogtinte despre tiparele generale in relaliile inter-
personale, clientul poate, de fapt, sd fie nevoit sd redescopere roata in fiecare
tranzactie interpersonali ulterioard.

236 lrvln D. Yalom (cu lt4olin Leszcz) - Tratat de pslhoterapie d6 grup


8. Seleclia clienlilor

8. Seleclla cllentllol
deseori de terapeulii ce practicE terapie individuali p usd intotdeauna
9i de pldh_
torii din afara grupului, trebuie examinatd inainte de a lua in discufie chestiuni
mai subtile ale selectdrii clientilor. Rdspunsul este neechivoc. Terapia
de grup
este o modalitate eficace, care aduce
un benefrciu semnificatia tuturor participanlilor.z
De asemenea, foarte multe cerceteri au incercat si determine eficienla
rela-
tivi a terapiei de grup versus terapia individuali 9i rezultatele sunt clare: exls_
td importante doztui mnform cdrora terapia de grup este cel pulin
la t'et de efcientd ca
Si terapia indiuiduald. O revizuire excelente, timpurie a treizeci gi doui de stu_
dii bine controlate experimental, care a comparat terapia individualE cu tera_
pia de grup,* indicd faptut cE terapia de grup a/o st mai eficientd decAt
turapia in_
dioiduald in 25./" din studii.itresatl de ZS7. nu au d.iferente semnificatioe
fost intre
terapia individuald gi cea de grup.: ln nici un studiu terapia individuali
nu a
fost mai eficienti. O revizuire mai recentd ce a folosit o meta_analizi**
riguroa_
sa a demonstrat rezultate similare.a Alte revizuiri, unele incluzAnd
un numdr
mai mare de studii (dar mai pufin riguros controlate) au ajuns la
concluzii si_
milare gi, de asemenea, au subliniat faptul ci terapia de grup este mai
eficien_
td decAt terapia individuald (din punctul de vedere al resurselor
terapeutului)
cu un factor de doi la unu gi, probabil, chiar ajungdnd la patru la unu.s
ln plus, cercetirile arate ce terapia de grup are beneficii specifice:
de exem_
plu, este superioard terapiei individuale in asigurarea invi;iiii
sociate, dezvol_
tarea suportului social gi imbunitdfirea relelelor sociale, factori
de cea mai mare
importantd in reducerea recdderilor clienfilor cu hrlburdri din cauza
consumu_
lui de substan;e.o Este mult mai eficientd dec6t aborddrile individuale in obe_
zitateT (un rezultat atins in parte prin reducerea stigmatizdrii) pi
pentru cliengi
cu.boli somatice clientii invati mai bine sd_9i sporeascd auioeficienga de la
-
colegii de grup decAt in terapia individuald.a Adiugarea terapiei de
grup la
tratamentul femeilor care au suferit un abuz sexual aduce beneficii
ce intrec
terapia individuald: se fortificd gi dobdndegte o stare de bine psihologic.s
Dovezile eficienlei terapiei de grup sunt atAt de convingdioare,
incAt unii
experfi pledeazd pentru ca terapia de grup sd fie utilizatd ca model primar
al
psihoterapiei contemporane.ro Totugi, terapia individuald poate fi
preferabili
pentru_clienfi care necesite o gestionare clinici activd sau cdnd problemele
re_
lafionale sunt mai putin importante gi cunoagterea gi tngelegerea
sunt deosebit
de importante.ll
PAnd acum, toate bune! putem avea incredere ce brapia
de grup este o mo_
dalitate de tratament eficientd (gi fiecare dintre noi trebuie sd
tiansmite aceas_
td incredere surselor de referinfi gi pldtitorilor).

care au folosit repartizarea aleatorie Ia sifualiile de


sau nonaleatorie), care au specificat clar variabilele
variabilele dependente prin r.rnulsau mai multe in-

nurner rnaE de studii gtiinFifice pu-


a determina rezultatele care ar fipu-
i de dare.

238 lrvln D. Yalom (cu Molin Levcz) - Tratat de pslhoteraplo de grup


Rezonabil, cineva s-ar putea a9tepta ca literatura gtiinfifice se ofere respun_

,,,1,1]], l, Ll-L,,ea,,ca,e Jenl] I,o *L r,] *,,1 p,og*,n l, lo,ee,a Jn s,re


gi care ar fi mai bine si fie orientafi cdtre alte forme de terapie". Pini la urmd,
iate ceea ce trebuie fecut: inaintea repartizdrii aleatorii a clienfilor in terapia de
grup sau prin alte modalitdfi, trebuie descrisd gi mesurati o panoplie a carac-
teristicilor clinice gi demografice pi apoi trebuie corelate aceste caracteristici cu
variabile dependente adecvate, cum ar fi rezultatele terapiei, sau poate cu anu-
mite variabile intermediare, cum ar fi frecvenfa, modul de interacfiune sau co-
eziunea grupului.
Dar se pare cd situalia este mult mai complexd. Problemele metodologice
sunt grave, mai ales din cauza faphrlui cd o misurare conformi cu realitatea a
rezultaielor psihoterapiei este nesiguri. Variabilele clientului utilizate pentru
prediclia rezultatelor terapiei sunt influentate de o mul;ime de variabile ale
grupului, liderului gi membrilor, care influenleazd realizarea cercetdrii.tl2 Clien-
Iii se retrag din terapie; mul;i urmeazi suplimentar o terapie individuali; te-
rapeufJ.i de grup variaze in competen,; ti tehnice; iar tehnica de diagnostic ini-
fial este nevalidi pi adeseori idiosincrasici. Este nevoie de un numir enorm de
clienfi pentru a obgine suficient de multe grupuri de terapie astfel inc6t rezul-
tatele sd fie semnificative statistic. Degi sunt necesare terapii standardizate pen-
tru a avea siguranla ca fiecare modalitate de tratament oferi o terapie cores-
punzdtoare, totugi fiecare persoand gi fiecare grup sunt extraordinar de
complexe ti nu se pot simplifica pe ele insele pentru a fi precis mdsurate. in
consecintd, in acest capitol voi atrage atenlia asupra cercetdrilor relevante, dar,
de asemenea, mi voi sprijini pe experienla clinici a mea gi a altora.
-

Criterii de excludere

intrebare: Cum selecteazd clinicienii de grup clienfri pentru psihoterapia de


grup? Marea maioritate a clinicienilor nu selecteazi pentru psihoterapia de
grup, ei deselecteazri. Fiind dat un numdr de clienfi, terapeufii de grup experi-
mentaFi determind care anume nu ar putea lucra intr-o terapie de trup gi tre-
buie si fie exclus. $i apoi continud prin a-i accepta pe toli ceilalli clienli.
Aceastd abordare pare necizelati. Cu tofii am prefera ca procesul de selec-
fie si fie mai elegant, mai fin reglat. Dar, in pracdce, este mult mai ugor si spe-
cifici criteriile de excludere decAt pe cele de includere; este suficienta o carac-
teristicd pentru a exclude un individ, in timp ce, pentru a justifica includerea,
trebuie conturat urr profil mai complex.
Relineli faptul ce existe multe terapii de grup gi criteriile de excludere se
aplicd numai pentru tipul de grup Iuat in considerare. Aproape toli clienlii
(existd exceplii) se vor potrivi intr-un anumif grup. O caracteristicd ce exclude

8. Sclectla clicntllor
pe cineva dintr-un grup poate fi exact acea Eesdture care-i asigurd inharea in-
tr-un alt grup. De exemplu, o clienttr reticentd, firl simf psihologic, cu anore-
xie, este, in general, un candidat slab pentru un grup interacrional de lungd
duraE, dar poate fi candidatul ideal pentru un grup omogen, coSnitiv-com-
portamental pentru tulburiri de comportament alimentar.+
Existd un consens clinic: clienfii care suferd de tulburdri cerebraler3, cei
paranoizila, ipohondrils, dependenli de droguri sau alcooll6, acut psihoticilT
sau sociopafi sunt slabi candidafi pentru grupurile eterogene de terapie in
tratament ambulatoriu.t Dar astfel de liste seci sunt mai putin valoroase de-
cAt identificarea principiilor care le fundamenteaze. IatA linia cdliuzitoare
majord,: in terapia de grup, clienlii oor aoea un eFec dacd sunt incapabili sd partici-
pe la strcina primard a grupului, din motioe logistice, intelectuale, psihologice sau
intupersonale. Acest criteriu este mai restrictiv pentru grupurile scurte, cu du-
ratd limitate, care sunt deosebit de stricte cu privire la seleclia candidalilor
slabi.f
Ce trdsdturi trebuie s{ posede un client pentru a participa Ia sarcina prima-
rd a unui grup de terapie dinamic, interacfional? Ei trebuie sd aibi capacitatea
gi disponibilitatea de a-gi examina comportamentele interpersonale, de a se
autodezvdlui gi de a da 9i a primi feedback. Clienfii nepotrivifi thd cd constru-
iasci un rol interpersonal care se dovedegte a fi atAt in detrimentul lor, cAt gi
al grupului. in astfel de sihrafli, grupul devine un loc de intaldre pentru recrea-
rea 9i reconfirmarea tiparelor neadaptative, firi posibilitatea invdldrii sau
schimbdrii.
De exemplu, sd luim cazul clienfilor sociopafi, care sunt candidafi deose-
bit de slabi pentru terapia interaclionali de grup pentru pacienli nespitalizati.
in mod caracteristic, acegti pacienli sunt distruchvi in grup. Degi la inceputul
terapiei pot deveni membri importanfi gi activi, in cele din urmd igi vor mani-
festa incapacitatea bazald de a relafiona, deseori cu un impact dramatic ai dis-
tructiv considerabil, aga cum ilustreazd urmitorul exemplu clinic.

. Felix, un bdrbat loarte inteligent in aArsfi de treizeci Fi cinci de ani, cu o islorie de al-
coolism, tronzienld Fi relalii interpersonale sdrdcite, a fost adllugat impreund cu alli doi
clie li noi intt-un y
p in daftgurare, ure Jusese redus la trei membri in urun recentei ab-
solairi a cdtoraa persoone. Grupul se restrfrnsese ofit de fiult, incAt pdrea in pericol de co-
laps, iar terapeulii s-au grdbit sd-i restabileascd dimmsiunea. Au rcalizat cd Felix nu ero un
candidat ideal, dar aveau puliri oplicaflli ti au decis sd-;i asume riscul ln plus, erau oare-
cum intrigoli de hofirArea lui fermd de a-9i schinba stilul de oiald. (Mulli iruliuizi socio-
pali sunl intotdeauna ,,aproape de un momeflt de coliturd in oiald".)
PAnd la a treio fedinfd, Felix deoenise liderul sociql Fi enoliorul al grupului, pdfind cq-
plbil sll simtd mult tnai intens sd sufere mult moi ptofund dec ceilaui mefibri. El prc-
!
ze ase grupului, ofa cum ficuse ;i cu terapeulii, o relatarc in marc pnrte fabricatd a pro-
priei istorii gi o situaliei sole curente de oiald. PAnd Ia a potro ifltAlnirc, afa cun terapeulii
oor afa mai thniu, sedwese una dintre Jemeile din grup 9i, in a cincea gedinld, a lansot o

lryln 0. Yalom (cu l\.,!olin Leszcz) - Tratat de pslhotelaple de grup


disculie despre insatisfoclia membrilor cu priaire la timpul redus al gedinlelor. A propus u
grupul, cu sau lird permisiutrca terlpeutului, sd se infilneascd mai des, poate in locuinla
unuio dintre membri, fdrd teruPeut. La a ?asea intAlflire, Felia dispdruse, Jdrd a anunla gru-
pul. Mai firzi , teropeulii au afl|t cd se decisese brusc sd facd o cdldtorie de 2 000 de mile
cu bicicletn, spefind sd aandd unei reoiste un articol desPrc aceastd cdldtorie

Acest exemplu extrem ilusrreaze multe dintre motivele pentru care nu se


recomande includerea unui individ socioPat in SruP: falada sa sociald este in-
gelitoare; adesea consumi o cantitate extraordinar de mare din energia SruPu-
lui, incit plecarea lui lasi grupul deposedat, confuz 9i descurajat; rareori asi-
mileazi normele terapeutice ale grupului, ir schimb, ii exploateazd deseori pe
ceilal;i membri sau grupul ca intreg in scopul imediatei gratificafii. Nu oreau
sd spun,;i subliniez osto, cd terapia de grup per se este contraindicltd clitnlilor so-
ciopafi. De tapt, o formd specializatd de terapie de gmp cu o popula[e mai omo-
gend gi cu o utilizare inleleaPti a Presiunii grupale 9i institufionale poate fi cel
mai bun tratament.lE
Cei mai mulgi clinicieni sunt de acord ci acei clienli afla;i in mijlocul unei
crize situalionale acute nu sunt buni candidafi pentru terapia de gmp; ei sunt
mult mai bine trataFi Printr-o terapie de intervenlie in situalii de crizA in for-
mat individual, familial sau social.te Pentru cliengii profund deprimafi, suici-
dari este ce1 mai bine sd nu fie admigi intr-un gruP de teraPie eterogen, inter-
aclional. Este dificil pentru grup sd le acorde ateniia specializatd de care au
nevoie (exceptind consumul enorm de timp gi energie al celorla}i membri); in
plus, gestionarea ameninfdrii cu suicidul este mult Prea tensionanti, Prea an-
xiogend pentru ceilalfi membri.2o Repet, asta nu insemni ci terapia de gmp per
se (sau terapia de grup in combinafie cu teraPia individuald) trebuie exclusi'
Sa raportat ca un gruP omogen structurat Pentru conduiti suicidari cronici
a fost eficient.21
De asemenea, pentru dezvoltarea unui gruP coeziv este necesari o frecven-
fd buni, agadar este inlelePt sd fie exclugi clienlii care
nu Pot frecventa gruPul
regulat, oricare ar fi motivul lor Frecvenla scezute Poate fi cauzati de cerin-
fele de serviciu imPrevizibile sau greu de controlat, ori
poate fi o manifestare
a rezistenlei initiale la terapie. Eu nu selectez indivizi al ciror serviciu necesi-
te celetorii de lungi durati, din cauza cirora vor lipsi chiar 9i la una din pa-
tru sau cinci Fedinle. La fel, ezit si selectez clienfi care trebuie si depindd de
atlii in privinla transportului sau care ar trebui sd facd o lunge naveta Pentru
desfiturarii teraPiei, un client
a ajunge la grup. Frecvent, in special la inceputr:l
se poate simli negliiat sau nesatisfdcut cu o gedinfe, Poate Pentru cd un alt
membru a primit marea maioritate a timpului 9i atenliei SruPului sau Pentru
ci grupul a fost ocuPat cu construirea Propriei infrastructuri - munci ce nu
oferd o gratificalie imediati evidentd. Daci sunt cuplate cu o naveti lungd 9i
obositoare, sentimentele profunde de frustrare Pot atenua motivalia, ceea ce
conduce la o frecvengi sporadicd.

8. Selectla cllentllol 24L


Evident, existd multe exceplii: urii terapeufi vorbesc despre cliengi care, cu
fidelitate, iau avionul in fiecare lund pentru a aiunge la gedinle ce se desfdgoa-
rd in regiuni indepdrtate. Oricum, ca reguld generald, este bine ca terapeutul
se tini seama de acest factor. Este in interesul tuturor ca acei clienli care lo-
cuiesc la o distanli considerabili gi au un grup echivalent h altA parte se fie
recomanda;i unui grup mai apropiai de casd.
Aceste criterii clinice de excludere sunt largi, grosiere. Unii terapeuli au in-
cercat se afingd criterii mai rafinate prin studiul sistematic al cliengilor care nu
au reugit sd obghd un beneficiu din terapia de gmp. permiteli-mi si examinez
cercetdrile asupra unei singure categorii de clienfi fdrd succes: cei care au re-
nunlat Ia terapia de grup.

Renunldri la terapie
Existd dovezi conform cdrora terminarea prematuri a terapiei de grup este
rea atat pentru client, cAt 9i pentru grup. intr-un studiu la care au participat
treizeci gi cinci de clienli care s-au rehas dupi cel mult douisprezece gedinge
din grupuri interac;ionale eterogene de lungd duratd pentru pacienli nespita-
Iizagi, am aflat ci numai trei clienfi au raportat un progres. Nici unul dintre cei
treizeci pi cinci de clienfi nu pEresise terapia pentru ci igi incheiase satisfici-
tor munca in grup; togi fuseserd nesatisfeculi de experienta din grup. in ptus,
incheierea precoce avusese un efect advers asupra membrilor care rimdseseri
in grup, ameninlagi gi demoralizali de renunlirile premature. De fapt, mulli li-
deri de gmp raporteaza un ,,efect de val", renunldrile generAnd alte renun[dri.
Dezvoltarea adecvatd a unui grup necesite stabilitatea membrilor; o erup;ie de
retrageri pot intarzia cu luni de zile maturizarea gmpului.
Astfel, terminarea timpurie a terapiei este un etec pentru individ e h de_
9i
trimentul terapiei celor remagi in grup. Din nefericire, acesta este un fapt obir_
nuit irx psihoterapie. O analizd empiricd recentd concluziona cd 47ol. din tota_
lul clienfilor pdrdsesc prematur psihoterapia (atAt de gnrp, cAt pi individuali)z:.
Chiar gi in mAini experte, unele renunleri sunt inevitabile, din cauza, fird in-
doiald, a jocului complex dintre variabilele clienhrlui, grupului gi ale terapeu-
hrlui.2a Si ludm in discufie procentele prezentate in tabelul g.1: uzura grupu-
lui de terapie se intinde dela 77% la 57%. Degi aceasti rati nu este mai mare
decAt in terapia individuali, fenomenul renunfdrii premature ingrijoreazi mai
mult terapeufii de grup din cauza efectelor vetemetoare ale renunldrilor asu_
pra restului grupului.
Un studiu al renuntdrilor timpurii la terapie poate ajuta in stabilirea unor
criterii de excludere rafionale gi, in plus, poate oferi un scop important proce_
sului de selecfie. Dacd in procesul de selec[ie invdtem doar si sortim membrii
predestinafi se renunre la terapie, acest fapt in sine ar putea constitui o achizi-
fie majore. Degi persoanele care termini premafur terapia nu reprezinti sin_
gurele nereugite ale terapiei de grup, ele sunt egecuri neechivoce.t Cred ci pu_
tem considera improbabili posibilitatea ca persoanele care incheie prematur

lryln D, Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de psihoteraple de grup


terapia se fi achizilionat ceva pozitiv care se va manifesta mai tarziu. Un stu-
diu relevant al rezultatelor terapiei realizat cu participanli la grupuri de intAl-
nire a ardtat ce indivizii care au avut o experienld negativi irr grup, studiafi
pase luni mai tArziu, nu ,,au pus lucrurile cap la cap" gi nu s-au bucurat de un
beneficiu intArziat provenit din experienta de grup.r Dacd, dupd plecarea lor,
gmpul a fost zdruncinat sau descuraiat, este foarte probabil ca gi ei sd fi rimas
in acel mod. (O excepfie de la regulS pot fi indivizii care inhi ink-o crizi exis-
tenfialE gi incheie terapia de indatd ce criza este rezolvati.)
Refinefi faptul cri studiul renunldrilor la gmp ne spune pufin despre cei care
continue grupul; continuarea grupului este un factor necesar, dar insuficient
pentru succesul terapiei, degi existi dovezi conform cdrora clienfii care conti-
nue tratamenhrl gi eviti incheierea premature sau forfati obfin cele mai bune
rezultate ale terapiei.25

Motioe ale incheierii premature a terupiei


Un numir de studii riguroase ale terapiei de grup in diferite cadre (ambu-
latoriu, spital de zi, clinici ale Veterans Administration ti pracdce privati, in-
cluzAnd atAt grupuri eterogene, cAt gi grupuri omogene pentru probleme cum
ar fi doliul gi depresia, conduse intr-o manieri interacfionalE sau pe linie cog-
nitiv-comportamentald) au ajuns la constatdri converSente.2T Aceste studii de-
monstreaze cA este probabil ca, in seleclia inifiald sau ir primele intAlniri, dien-
lii care se retrag prematur din terapia de grup sd prezinte una sau mai multe
dintre urmitoarele caracteristici:

. Siml psihologic scdzut


. Capacitate redusi de a gAndi despre emogii fird a acgiona
o Motivafie scdzuti
. Mai puline emolii pozitive
. Negare mai mare
. Somatizare inalte
. Abuz de substante
. Furie gi ostilitate mai mari
o Statut socio-economic gi eficienli sociala mai scizute
. Inteligenti redusa
. Lipsa htelegerii modului in care funcfioneazd terapia de grup
o Experienla sau expectalia hsensibilitifii culturale
. Mai pulin simpatici (cel pufin dupl pdrerea terapeutilor)

8. Selectla cllentllol 243


TABELUL 8.1 Ratele renunlirilor premature Ia terapia de grup
Tipul de gmp Durata gmpului Numirul de Procentajul
gedhle renunlirilor prema-
ture la terapie
Clinici universitari General, final 12 sau
ambulatoriu- deschis
50%a
mai puyine
Clinicd universitard Pierderea unei 12 sau 28%b
ambulatoriu - persoane, inchis mai putine
Clinici universitard Duratd redusi 8 sau 39"/"c
ambulatoriu - mai pu;ine
Cl.inicd universitari Final deschis 3 sau 57%d
ambulatoriu - mai pulie
Clinicd VA
- Final deschis 9 sau 57%e
ambulatoriu mai puline
Clinicd VA- Final deschis 16 sau 50"/.r
ambulatoriu mai puline
Clinicd universitardFinal deschis 12 sau 35"/,8
ambulatoriu - mai pugine
Clinicd pi practicd Final deschis 3 sau 30%h
private mai pufine
Clinici 9i spital Pacienfi 20 sau 25%i
spitaliza;i mai pufine
gi nespitalizafi

Practce private Analitic, 12 sau 35y.1


de lungi durati mai puline
Clinici
- Final deschis 12 sau 77,/"k
ambulatoriu mai pugine
Clinici Scurtl duratl 5 sau
-
ambulatoriu mai pufine
170/"1

Clinicd gi practicd Analitic 10 sau 24%^


private mai purine
Clnica Orientare 6luni 77"kn
dinamicd sau mai pulin
PracticA privatd Dinamic/anali- 6 luni 27ok terapedtl A
tic sau mai pufin 38o/. terapeutul B"
Practicd privatd Analitic/de lun- Unansau SSy"p
gd duratd mai pulin
/
Centrul de consiliere Interacfional 12 sau 3170 terapeutul A
al universitiFi interpersonal mai pufine 45% terapeutul Bq

lryln D. Yalom (cu Molin Levcz) - Tratat de pslhoteraple de g.up


Tipul de grup Durata grupului Numdrul de Procentajul
gedinle renunliirilor
premature Ia terapie
Clinicd universitard Doliu complicat 8 sau
ambulatoriu - mai pufine
Clinicd universi tare Terapie 12 septemani 48%s
ambulatoriu
- cognitiv- sau mai purin
comportamen-
tald pentru
depresie
(Not5: Pentru notele la acest tabel vezi nota de final 28 de la pagina 611

Aceste concluzii sugereaza ci bogatul devine mai bogat, iar siracul devi-
ne mai sdrac. Ce paradox! Clienfii care au cele mai pufine aptitudini ti atri-
bute necesare activitdfi in grup emct cei care au cea mai mare netoie de ce are
grupul
-
sunt cei care, cel mai probabil, nu reugesc! Acest paradox
de oJerit
-
(impreuni cu chestiuni economice) a stimulat incercarile de a modifica inde-
aiuns experienla terapiei de grup prin diferite structuri gi de a-i extinde ca-
drul pentru a gdzdui mai mulfi dirtre acegti clienli cu risc de renunlare pre-
maturE.f
Relinegi faptul ci vizute drept avertismente, ti
aceste caracteristici trebuie
nu contraindicayii absolute. Persoana care suferd un egec intr-un grup sau in-
tr-un tip de grup poate reugi intr-un grup diferit. Trebuie sd ne propunem sd
reducem, nu sd eliminim renunfirile premature la terapie. Daci creim gru-
puri care nu vor avea niciodati experienla unei renunleri, este posibil ca ba-
remul de intrare pe care-l stabilim sd fie prea inalt, elimindnd astfel cliengi care
aveau nevoie de terapie gi pe care, de fapt, am fi fost capabili si-i ajutdm.
Voi prezenta un ultim studiu, in detaliu, deoarece are o mare relevanfi pen-
tru procesul de selecfie.2e Am studiat primele gase luni a noue grupuri de te-
rapie din ambulatoriul unei clinici r:niversitare gi am investigat tofi clienfii care
s-au retras dupi cel mult douesprezece gedinfe. In aceste grupuri au fost im-
plicali un total de nouizeci gi gapte de clienfi (gaptezeci gi unu de membri ini-
fiali gi doudzeci gi gase adlugali mai tArziu); dintre acettia, treizeci gi cinci au
renunlat prematur la terapie. Date importante au fost oblinute din studii ba-
zate pe interviuri gi chestionare aplicate atAt celor care s-au retras prematur,
cAt gi terapeufilor, ca 9i din inregistrdrile gi observarea gedinfelor de grup gi din
datele istorice 9i demografice din dosarele cazurilor.
O analizi a datelor a sugerat noui motive majore ale clienlilor pentru re-
nunlarea la terapie:

1. Factori extemi
2. Devianld in grup
3. Probleme legate de intimitate
8. Selectla clientilor
4. Teama de contagiune emofionali
5. Incapacitatea de a impdrfi terapeutul cu ceilalfi
6. Complicafii determinate de desfdgurarea simultani a terapiei de grup ;i
a terapiei individuale
7. Provocatori precoce
8. Orientare neadecvate cdtre teraPie
9. Complicalii apirute din subgrupare

De obicei, in decizia de a termina teraPia sunt imPlicali mai mulli factori


Unii factori sunt mai strAns legafi de circumstanlele externe sau de rezistenta
trdsiturilor de caracter pe care clientul le aduce in grup gi, astfel, surrt relevanfi
pentru procesul de selecfie, in timp ce alfii sunt relafionafi cu terapeutul sau
cu problemele care apar in grup (de exemplu, abilitatea ti competenta teraPe-
utului, variabile ale interacfiunii client-teraPeut, cultura SruPului)t gi srmt mult
mai relevanli pentru tehnica teraPeutului (voi discuta aceste chestiuni in capi-
tolele 10 gi 11). Clienfii care au renunlat din cauza t'actorilor externi, deaianlei in
grup Si problemelor legate de intimitate sunt cei mai relevanfi pentru stabilirea cri-
teriilor de selecfie.

Factori externi. Motiztele logistice pentru terminarea teraPiei (de exemplu,


conllicte ireconciliabile referitoare la Program, mutarea domiciliului din zona
geografici) au iucat un rol neglijabil in deciziile de a incheia terapia. Atunci
cAnd acest motiv a fost oferit de un client, un studiu mai atent a ardtat cd, de
obicei, shesul legat de grup era un motiv muli mai perhnent al plecirii clien-
tului. Cu toate acestea, in interviul inifial, teraPeutul trebuie se inkebe intoi-
deauna despre orice schimbdri majore de viali planificate, cum ar fi o mutare
Existd dovezi importante conform cerora teraPia care-9i propune atAt elibera-
rea de simptom, cAt gi realizarea unor schimb5ri in structura de caracter a clien-
tului nu este o formi scurtd de terapie necesar un minim de gase
- este
lunit iar clienlii nu trebuie acceptali intr-o astfel de terapie dacd existd o
-,
probabilitate considerabild a unei incheieri fo4ate a terapiei in urmitoarele cA-
teva luni. Astfel de indivizi sunt cei mai buni candidafi pentru grupuri de du-
rati scurtd, orientate asupra problemei.
Stresul extern a fost considerat un factor in retragerea Prematura a citorva
clienli care au fost atat de tulburati de evenimentele exteme din viala lot in-
cit le-a fost dificil si investeascd energie Pentru implicarea in grup. Nu gi-au
putut explora relaliile cu ceilalti membri din grup in timp ce erau fremantari
de ameninlarea ruperii relafiilor cu cei mai imPortanfi oameni din viala lor. Se
pare cd, pentru ei, era deosebit de frustrant Fi liPsit sens si-i audd pe ceilalfi
vorbind despre problemele lor, in timp ce erau atat de caPtivati de propriile
probleme. Printre formele de stres extem se numirau divergen;ele maritale
grave cu un divori iminent, ameninlarea carierei sau teama de un etec acade-
mic, ruptura rela;iilor cu membrii familiei, dolj.ul sau boala fizici gravd. in ast-

lryln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de psihoteraplo de glup


fel de cazuri, ar trebui remomandate grupuri destinate explicit acestor situalii:
de exemplu, doliul acut, in general, este o condifie limitati in timp, 9i cea mai
bund recomandare pentru un client in doliu acut este un grup de scurtd dura-
td, orientat asuPra problemelor pierderii unei persoane aProPiate
s
Observati o diferenld importanti! Daci scopul este specific (9i nimic mai
mult de atdt), eliberarea de durerea unei despdrfiri, atunci este indicati o tera-
pie de scurtd durate, orientatd asuPra problemei Dar daci clientul dorepte sd
schimbe in el insu;i ceva ce il determini sd intre repetitiv in astfel de situalii
dureroase (de exemplu, se implici in rela;ii cu femei care, invariabil, il pdri-
sesc), atunci este indicat un grup de lungi duratd'
A fost dificil de sta itfiportanta stresului extern ca factor in termina-
^datdizat
rea prematurd a terapiei de grup, pentru cd adesea a aParut ca secundar forte-
lor inteme. Dezorganizarea psihicl a unui client Poate cauza zdruncinarea si-
tuafiei sale de viald, astfel incdt si apard un stres extem secundar; sau un client
se poate concentra asupra unei probleme externe amplific6nd-o ca miiloc de a
evita anxietatea provenit; din teraPia de grup. CAliva clienfi au considerat stre-
sul extern ca principalul motiv pentru terminarea terapiei; dat de fiecare dati'
studiul atent a sugerat cd, h cel mai bun caz, stresul extem i9i aducea contri-
bufia la terminarea Premature a terapiei, dar nu era un motiv suficient Dese-
ori concentrarea inoPorfune asupra evenimentelor exteme PArea sd fie o ma-
nifestare a unui mecanism de negare, care ajuta clientul se evite c€va PercePut
ca fiind periculos in gruP.
Din acest motiv, in Procesul de selecfie, consider ci accentul Pus Pe stres
extem este un semn nefavorabil pentru terapia de gmp intensivi, fie cd repre-
zinti o cantitate de stres extraordinard fie ci este o manilestare a negirii

Dnianla ?n grup. Studierea clienfilor care renunle h terapie pentru cd sunt


devianfi in grup aduce un bogat aPort de informalii relevante pentru procesul
selecfiei. Dar, mai intAi, trebuie definit cu atenlie termenul dezlanl'
upului este deviant in sensul in care rePre-
ensiune de exemplu, cel mai tAnir mem-
-
t, cel mai bolnav singurul asiatic, singurul
student, cel mai furios, cel mai ticut.
in studiul meu, o treime dintre cei care au renunlat Prematur Ia terapie de-
viau semnificativ fald de restul grup:ului tn arii cruciale pentru participarea lor la
g/np gi aceastd deviere gi repercursiuni te motive Prima-
re pentru incheierea prematur; a teraP clienlilor in grup
lrriiu d" tu cei care erau tecufl la cei ca re, furiogi, tulbu-
rau grupul, dar toli erau izolali ti erau PercePuli de teraPeuli 9i de ceilalli
membri ca incetinind progresul grupului
sPuneau desPre a
po deseori devianfii
td de tradus in facto

8. Selectla clientllor
le descrise in mod obignuit sunt lipsa simfului psihologic gi Iipsa sensibilitdlii
interpersonale. Adesea, tatut socio_economic ai un ni_
vel de educafie mai scdz Terapeufii, descriind compor_
tamenhrl in grup al devi cd ei i:rcetineau grupul. Func_
|ionau la un alt nivel de comunicare decAt restul grupului. Rdmineau la
descrierea simptomului, acordarea pi cererea sfaturilor sau la un nivel critic
ai
evitau discutarea sentimentelor achrale gi interacfiunile in aici_gi_acum. Rezul_
tate similare au fost raportate Fi de alfii.3r
O subcategorie importante a celor care terminaserd prematur terapia era
formatd din clienfi care aveau o boald mentali cronici gi care realizau o aco_
modare marginali. Erau inchigi gi utilizau mult negarea gi reprimarea gi, in
mod evident, erau diferi;i de ceilalfi membri ai grupului in manierism
Finute,
9i comentarii. Dat fiind impactul psihologic negativ al emofiilor exprimate la
un nivel ridicat asupra clienfilor cu boli mentale cronice cum este schizofre_
nia, o terapie de grup intensiv-interaclionald ar putea fi contraindicati in tra_
tamentul lor Grupurile structurate, suportive, psiho-educa;ionale sunt mult
mai eficiente.t
Doi clienfi din studiu care n z au renunlat premahtr la terapie difereau foar_
te mult de ceilalfi membri datoritd experienfei lor de viafi. Unul avea
o isto_
u adiclia gi traficul de
moduri care si impie-
litate interpersonali gi
comunicare eficiente) ti nu au devenit niciodati devianfi in grup.

sunt mai pulin atragi de grup gi mai motivali se nu mai fie membri.33 Indivi_
zii ale ciror contribufii nu reugesc sd corespundd standardelor inalte de inter_
acliune din grup au o ratd mare a retragerii premature, pi aceastd tendinfi
de
a renunla este pronunrat mai putemicd prinhe indivizii care au
un nivel scd_
zut al stimei de sine.y
Sarcina in terapia de grup este aceea de a te implica in comunicare plind
de sens cu ceilalli membri ai grupului, de a te dezvilui, de a da un feedback
valid gi de a examina aspectele ascuase, inconrtiente ale sentimentelor, com_
portamentului gi motivafiei. Deseori, indivizii care nu reugesc in aceasti sar_
lipsili de gradul necesar de sim| psihologic, sunt mai pulin intro_
cinE sunt

lryln D. Yalom (cu lvolin Leszcz) - Tratat de psihotelaple de grup


sPectivi, mai pulin curiogi gi mai disputi sA recurge la mecanisme defensive
prin care se mint pe ei ingigi. De asemenea, pot fi reticenli in a accepta rolul
de client 9i consecinla corespunzAtoare
- cA este necesari o anumiti schim-
bare personali.
Cercetdrile au aritat ci indivizii cei mai satisficufi de ei ingigi 9i cei mai in-
clinali spre supraestimarea opiniei celorlalgi despre ei ingigi tind si profite mai
puFin in urma experienlei de grup.3s Un studiu a demonstrat cd e mai mare
probabilitatea ca membrii grupului care nu valorizeaze inalt sau nu doresc
schimbdri personale sd termine terapia prematur.s Studii bazate pe chestiona-
re demonstreazi ci e mai probabil ca membrii grupului care nu Pot PercePe
corect modul in care sunt vizuF de ceilalfi sd rimAnd membri periferici.3T
Ce se intimpli cu indivizii care sunt incaPabili sd se implice in sarcina de
bazd a grupului 9i sunt percepufi de citre ceilalfi 9i, la un anumit nivel al con-
gtiin;ei, de ei ingi9i, ca impiedicAnd grupul? Schachter a demonstrat ci, inifial,
comunicarea cetre un deviant este ridicate gi aPoi scade abrupt, pe mdsuri ce
grupul respinge membrul deviant.38
Multe cercetdri au demonstrat cA satisfacfia unui membru in raport cu gru-
pul depinde de pozilia sa in releaua de comunicare a grupului3e 9i mdsura in
care este considerat valoros de cetre ceilalli membri ai grupului.s De aseme-
nea, s-a demonstrat cd abilitatea grupului de a influenta un individ depinde
pe de o parte de atractivitatea grupului pentru acel membru 9i, pe de altd par-
te, de gradul in care membrul comunicd cu ceilalli din gruP.al Statuh.ll unu
-
divid in grup este conferit de grup, nu hotarat de individ. Statutul inferior di-
minueazi starea de bine personal 9i are impact negativ asuPra exPerientei
emolionale a unei persoane in grupurile sociale.a2 Aceasta este o descoperire
importanti la care ne vom intoarce: statutul inferior in gntp diminueaz.d starea
de bine personal; cu alte cuvinte, este antiterapeutic.
De asemenea, este bine cunoscut din lucrdrile lui Sherifa3 ti Aschs cd,
deseori, un individ se va simli extrem de inconfortabil din cauza unui rol
de deviant in grup 9i existd dovezi ci astfel de indivizi vor manifesta din
ce in ce mai multi anxietate gi iend daci vor fi incapabili sd vorbeascd de-
spre pozitia lor.{s Lieberman, Yalom gi Miles au demonstrat ce membrii de-
vianfi in grup (membri considerafi ,,in afara grupului" de ceilalfi sau care,
in mod evident, percep gretit normele grupului) nu au aproape nici o pansd
de a benelicia in urma grupului gi au o probabilitate mai mare de a suferi conse'
cinle negatiue.a6
Rezumdnd, douezile experimentale sugereazl cd deuiantul in grup' in compara-
lie cu ceilllli membri ai grupului, obline moi Pulind satisfaclie din grup, tfiie;te an-
xietate, este mli pulin aalorizat de grup, e mai pulin probabil sd benefcieze sau sd fie
inJluenlat de grup, este mai probabil sd fie adtdmat de slup Fi mult mai probabil sd in-
cheie premotur grupul.
Aceste rezultate experimentale coincid cu exPerienfa membrilor devianfi
din grupurile de terapie pe care leam studiat. Din unsPrezece membri devianfi,

8. Selectla cllentllol
unu nu a terminat prematur terapia
- un berbat de vdrsti mijlocie, izolat, cu
apiriri rigide. Acest bdrbat a reugit sd continue grupul datoriti suportului ma-
siv pe care l-a primit in terapia individuali pe care o desfdgura simultan. To-
tugi, nu numai ca a rimas izolat in grup, dar, dupd opinia terapeufilor ti a ce-
lorlalfi membri, a impiedicat progresul grupului. Ceea ce s-a intAmplat tn acel
trup a fost uimitor de asemanetor cu fenomenele din grupurile lui Schachter
derrise mai sus.az Mai intAi, a fost cheltuite o energie considerabild cu devian-
tul; in cele din urmd, grupul a renunlat gi deviantul a fost inh-o mare misuri
exclus din releaua comunicafionali. Dar grupul nu a putut uita niciodatd de
deviantul care incetinea travaliul terapeutic. Dacd in grup se desfdgoari ceva
important despre care nu se poate vorbi, intotdeauna va exista un grad de in-
hibifie comunicativd generalizatd. Cu un membru neemancipat, grupul nu este
niciodati cu adeverat liber; intr-un anumit sens, nu se poate migca mai repe-
de decAt cel mai lent membru al sdu.
Acum, sd aplicdm procesului de selecgie aceste rezultate ale cercetdrilor
gi observaliilor clinice. Clienfii care vor prelua un rol deviant in grupurile
de terapie nu sunt dificil de identificat in interviurile preliminare. Negarea,
lipsa accentului pus pe factorii intrapsihici gi interpersonali, Iipsa dorinfei
de a fi influenlat de interacliunea interpersonali gi tendinta lor de a-9i atri-
bui disforia factorilor somatici gi mediului extern vor fi evidente intr-un in-
terviu condus cu atenlie. Unii dintre acegti indivizi ies in evidenle in virtu-
tea unei deteriordri semnificativ ridicate in funciionare. Adesea sunt orientafi
cetre terapia de grup de cetre terapeulii lor individuali care se simt descu-
raia;i sau frustra;i de lipsa progresului. Ocazional, amAnarea intririi in te-
rapia de grup pentru a oferi mai mult timp unor clienfi pentru a beneficia
in urma farmacoterapiei 9i a consolida o anumitA stabilitate poate face po-
sibili ulterior terapia de grup, dar in coniunclie cu tratament individual, gi
nu in locul acestuia.
Astfel, acepti clienli nu sunt dificil de identifcat. Deseori clinicienii gregesc pre-
supunAnd ci, degi anumigi clienfi nu se potrivesc cu restul grupului, ei vor be-
neficia de suportul global al grupului gi de oportunitatea de a-gi imbunitd;i
tehnicile de socializare. in experienla mea, aceastd atteptare nu a fost implini-
t6. Este o recomandare nefericiti, din care nu profiti nici clientul, nici gruput.
in cele din urmi, grupul il va exclude pe deviant. De asemenea, terapeufii tind
deschis sau pe ascuns sd renunte la astfel de clienfi, investindu-ti energiile te-
rapeutice in acei clienli care le rispldtesc efortul.s
Atitudinile rigide cuplate cu dorinle de convertire pot propulsa rapid un
individ intr-o pozifie devianta. Un client cu care este foarte dificil de lucrat in
grupurile de lungd durati este individul care intrebuinleazi perspective fun-
damentalist-religioase in serviciul negdrii. Deseori ap6rerile acestui client sunt
impenetrabile pentru presiunile unui grup obignuit, deoarece sunt suslinute
de norme ale unui alt grup-ancori
- gruparea religioastr respectivi. A-i spu-
ne clientului ci aplicd anumite dogme fundamentale cu o [iteralitate nerealis-

l.yln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de p3lhoteraple do grup


td este deseori ineficient, iar un asalt frontal asupra acestor aperiri doar le rigi-
dizeazd.
Rezumind, este'rmportant ca teraPeutul se identifice clienlii care Pot sA de-
vinA devianli in BruPul Pentru care sunt luali in considetate' Clienlii deain de'
oianli din cauza conPortamentului interpersonal tn gedinlele de grup, nu din cauza
stilului lor de aiald sau istoriei personale det:ionte. Nu existd nici un tip de compor-
tament trecut prca deonnt pentru c0 grupul sd nu-l accEte din mommtul in care nor-
mele ternpeutice de grup au fost stabilite. Am adzut indiaizi implicali in prostitulie,
exhibifionism, incest, waieism, cleptomanie, int'anticid, jaf gi trafc de droguri accep'
tali de grupuri ,,corecte", din clasa miilocie.

intinitate. CAliva clienli au renunfat la teraPia de gruP


Probleme legate de
din cauza conflictelor asociate intimitefii, manifestate sub variate forme: (1)
retragere schizoidi, (2) autodezviluire nePotrivittr (autodezviluire promiscui
sau groaza pervazivi de autodezviluire) 9i (3) cereri nerealiste de intimitate
instantanee.*
CAfiva clienli care fuseseri diatnosticati cu tulburare schizoidi de perso-
nalitate (reflectand retragerea lor sociali, riceala interpersonali, detagarea, in-
troversia ti tendinta spre PreocuPari autiste) au experimentat dificulteF maiG'
re in a relafiona gi comunica in grup. Fiecare a hceput grupul cu decizia de a
exprima sentimentete gi de a corecta tiParele anterioare neadaPtative de rela-
fionare. Nu au reugit si indeplineasci acest scop 9i au fost cupringi de frustra-
re gi anxietate care, la rAndul lor, au blocat in continuare eforturile lor de a
vorbi. Terapeulii au descris rolurile lor de grup ca ,,membru lzolat" , ,,tecul' ,
,,periferic" pi,,ascuns".
Mulfi dintre acegti membri de grup au terminat tratamentul pe deplin des-
curajali cu privire la Posibilitatea de a putea primi vreodati aiutor Prin tera-
pia de grup. Ocazional, la inceputul unui nou gruP, am vazut cum astfel de
clienfi perAsesc grupul beneficiind mult de factori terapeutici ca universalita-
te, identificare, altruism gi dezvoltarea tehnicilor de socializare. Totugi, dacd
rimdn in grup, in timp, membrii grupului devin neribddtori la ticerea mem-
brului schizoid, se plictisesc si tragd de el (sd ioace ,,douizeci de intrebiri",
a9a cum se exprimau membrii unui gruP) 9i se intorc irnpotriva lui.
Un alt client cu conllicte legate de intimitate a renuntat la teraPie din mo-
tive diferite: teama de propria agresivitate impotriva celorlalfi membri ai gru-
pului. Inifial, el a cerut tratament din cauza sentimentului ci vrea si explode-
ze: ,,MA tem ci ucid pe cineva cand explodez... din cauza asta stau foarte
departe de oameni". t-a primele patru intAlniri a participat intelectual, dar era
inspdimintat de exprimarea emofiilor de cdtre ceilalgi membri. C6nd un mem-
, Categor matur terapia s€ suPraPun substanlial. Mulli dintre clienfii
cane ren problemelor legate de intimitate inceP Prin a ocuPa un rol
deviant comPortamentale ale Problemelor lor legate de intimitate.
Dactr stresul conflictului legat de intimitate nu i'a fo4at sI renunle la teraPie, e de PresuPus
cd stresul inerent rolului deviant va crea Presiuni care vor conduce Ia terminarca teraPiei'

8. Seleclla cllenlllor
bru a monop pedinld
genfial, a fost pe restul
complezenfa t sA se in
tisment, a incheiat abrupt terapia.
Alli clienfi au hdit o groazi permanente, pervazivi de autodezviluire, care
a impiedicat participarea in grup 9i, in cele din urmi, a dus la renunfarea la te,
rapie. Alfii s-au angajat in autodezvdluiri promiscue, premature gi terminate
abrupt. Unii clienfi au fecut celorlali colegi de grup cereri de intimitate ime-
diatd, prefabricatd, astfel incAt au creat pentru ei ingiti un rol de grup neviabil.
La prima intahire, o membrd care a renunrat prematur la terapie a tulburat
grupul anunlandu-i pe ceilalfi ci ea bdrfegte compulsiv gi se indoiegte cd va
putea menfine confidentialitatea.
Clienfii cu probleme grave in aria intimitilii reprezinti o provocare deose-
bite pentru terapeutul de grup, atAt in procesul de selecfie, c6t gi in gestionarea
terapeutic; (ce va fi discutat in capitolul 13). Ironia este ce acegti indivizi sunt
exact cei pentru care o experientd de trup reugita ar aduce recompense deose-
bite. Un studiu al grupurilor experienfiale a descoperit cd indivizii cu o emo-
fionalitate inhibate, care sunt ameninlali de exprimarea emoliilor de cetre cei
lalgi 9i care au dificultdli in hairea gi exprimarea propriilor reaclii emolionale,
invatd ti se schimbi mai mult decit ceilalfi ca rezultat al experienlei de grup,
chiar dacd ei se simt semnificativ mai inconfortabil in gmp.ae Prin urmare, acegti
clienfi, ale cdror istorii de viate sunt caracterizate de relafii interpersonale ne-
gratificante, sunt gata se profite mult in urma unei experienfe intime in grup,
negociate cu succes. insd, daca istoria lor interpersonald a fost prea deprivatd,
vor gisi grupul mult prea ameninldtor gi vor renunla la terapie mult mai de-
moralizali decat tnainte.so Clienlii care sunt insetafi de legituri sociale, dar sunt
stingherili de aptitudini sociale sdrace, sunt in mod special predispugi la distres
psihic.sl Acegti indivizi sunt frustrafi 9i stresali c6nd se afli irntr-un grup in care
existi o explozie de oportunitafi de rela;ionare pe care nu le pot accesa penku
ei ingigi.s2
Astfel, clienfii cu probleme in aria intimitdfii rcprezintd in acelagi timp o in-
dicalie specificd ti o contraindicalie penku terapia de grup. Binein;eles, pro-
blema este cum si ii identifici ti se-i diferenliezi pe cei care vor fi coplegigi in
grup. Daci am putea cuantifica cu acuratele acest punct critic de discontinui-
tatel Predicfira comportamentului de gn:p pomind de la gedin;ele preliminare
de seleqie reprezhtd o sarcina complexd pe care o voi descrie in detaliu in ca-
pitolul urmitor.
Indivizii cu patologie narcisici severd, tulbureri de caracter gi o teame
nedefiniti de dezviluirea de sine pot fi candidafi nefavorabili pentru terapia
de grup interacfionali. Dar, daci astfel de indivizi sunt nesatisfdcu;i de stilu-
rile lor interpersonale, exprimd o putemice modvafie pentru schimbare gi ma-
nifestd curiozitate fata de viala lor interioard, ei pot avea o tanse mai mare de
a beneficia de terapia de grup. Interactiunea de grup poate determina in cazul

lMn 0. Yalom (cu i/olin Leszcz) - Iratat de pslhotsraple do trup


acestor indivizi o arxietate intense de pierdere a sentimentului de sine a au-
9i
tonomiei. Ei sunt insetafi si stabileascl legituri cu ceilalfi, dar se tem si nu se
piardi pe ei ingigi toonai in acest proces. Apdrdrile interpersonale fara de aceste
vulnerabilitifi, cum ar fi retragerea, devalorizarea sau infatuarea, pot impinge
membrul grupului intr-un rol deviant.53 Pe de alte Parte, clieniii mediu sau
moderat schizoizi gi indivizii cu tulburare evitanti a personalitilii sunt candi
dafi excelenfi pentru terapia de grup 9i rareori nu reugesc si ob;in5 beneficii
in urma ei.
O precaufie suplimentari este necesare atunci cAnd teraPeutul cautA un
membru de inlocuire pentru un grup deja consolidat, care inainteazi rapid.
Adeseori poate fi necesard combinarea terapiei individuale cu cea de gmp pen-
tru a lansa sau a susfine clienfii vulnerabili in grup. SuPortul sPorit ti conline-
rea oferiti de terapeutul individual pot diminua sentimentul de risc al clien-
tului.Y

Tum.a de contagiunea emolionald. C6i:wa clienli care au renunlat Prematur la te-


rapie au raportat ci arultarea problemelor celorlal;i membri ai grupului a avut
o injluenla negadve. Un bdrbat a declarat cd ir timpul celor trei siptimAni pe-
trccute in grup fusese foarte tulburat de problemele celorlalfi, visase despre ele
in fiecare noapte gi retreise in timpul zilei problemele lor. AI;i clienfi au relatat
faphrl ci fusesertr zdn:ncinafl de un anumit c]ient hrlburat aflat in gmp. Toli fu-
seserd ingrozifi vdz6nd aspecte ale celuilalt client in ei ingigi gi se temuserd ci ar
putea deveni la fel de bolnavi ca gi clientul grav hrlburat sau ce exPunerea con-
tinud la acel membru ar putea declanga propria regresie. O alti clienti din aceas-
te categorie, care a plecat in grabd cu treizeci de minute mai devr€me la prima
gedinfe de grup gi nu s-a intors niciodatd, descria o repulsie putemici fa;i de
ceilalfi membri ai gmpuJui: ,,Nu am putut tolera oamenii din gmp. imi stimeau
repulsie. M-a tulburat sA-i vid irncercAnd si-;i ingrimideascd problemele pe
umerii mei. Nu voiam si aud de problemele lor. Nu simteam nici o simpatie fald
de ei gi nu puteam suporta sd-i privesc. Erau tofi ur6|i, gragi 9i neatractivi".
Aceasti clientd avea o istorie de viale plina de tulburare in fafa bolii altor oa-
meni gi de evitare a persoanelor bolnave. Odatd, c6nd mama ei leginase, a ,,pi-
tit peste ea" pentru a scdpa, in loc si incerce se o ajute. Alfi clinicieni au remar-
cat cd persoanele din aceastd categorie au o inclinafie pe lungi duratd de a evita
oamenii bolnavi gi, dacd fuseserd prezengi la un accident, se num5rasera Printre
primii care plecaseri sau fuseserd tentali se Priveasci in alti Parte.s5
Astfel de griji legate de contagiune au multe dinamici Posibile. Mulfi clienfi
cu tulburare de personalitate de tip borderline raPorteazd astfel de frici (este
un fenomen comun in grupurile cu Pacienfi sPitalizaii) 9i deseori acest fapt e
privit ca un semn al permeabilit{Fii Srani;elor eului 9i ca o incaPacitate de a se
diferen;ia pe ei irgigi de ceilalfi oameni care conteaz5 din mediul lor
Teama de contagiune emofionaH nu rePrezinte un indiciu util Pentru se-
leclia sau excluderea dintr-un truP, in afari de cazul in care este extrem de

8. Selectla cllentllol
vizibile gi clar exprimate in procedura preliminard. in general, este dificil sA
prezici un astfel de comportament pornind de la interviurile preliminare. Mai
mult, teama de contagiunea emofionali nu este prin ea insigi un motiv sufi-
cient pentru etec. Terapeufii sensibili la aceastd problemi o pot aborda eficient
in procesul terapeutic. Uneori, clien;ii trebuie si se desensibilizeze gradual ei
ingigi: am cunoscut indivizi care au pirisit prematur citeva grupuri, dar care
au perseverat pAnd cAnd, in cele din urmi, au fost capabili se remane intr-un
grup. in nici un caz aceste atitudini nu exclud clientul din grupul de terapie.
Terapeutul poate fi de ajutor, clarificAnd pentru client efectele paralizante ale
atitudinii sale fa}6 de suferinta celorlalyi. Cum poate cineva si-gi faci prieteni
dacd nu poate suporta se audi dificultdfile celuilalt? Daci disconfortul poate
fi confinut, grupul poate oferi chiar formatul terapeutic ideal pentru un astfel
de client.

Alte motiue. in general, celelalte motive penku retraterea premature din te-
rapie incapacitatea de a imperF terapeutul cu ceilalfi membri, complicalii
-
determinate de desfdgurarea simultane a terapiei individuale gi a celei de gnrp,
provocdrile timpurii, probleme in recomandarea pentru terapie gi complicatii
apirute din subgrupare
- au rezultat mai pugin din selectarea gregiti, c6t din
tehnica terapeuticd gregiti; ele vor fi discutate in alte capitole. Totugi, nici una
dintre aceste categorii nu aparline numai rubricilor selecfie sau tehnicd tera-
peutici. De exemplu, unii clienfi au lncheiat terapia din cauza incapacitefii de
a imperfi terapeutul cu ceilalfi membri. Ei nu au renunfat niciodatd la ideea ci
progresul in terapie depindea exclusiv de cantitatea de bine (timp, atenfie gi
ata mai departe) primitd de la terapeutul de grup.
Degi poate fi adevdrat ce acegti clienli aveau tendinla de a fi excesiv de de-
pendenfi gi orientaii cehe autoritate, era de asemenea adevdrat ci fuseseri in-
corect indrumali cehe terapia de grup. Tofi trecusere prin terapie individuald
9i grupul fusese considerat o metodd de ,,in;{rcare" de la terapie. EvidenL te-
rapia de grup nu este o modalitate ce poate fi folosita pentru a facilita faza ter-
minale a terapiei individuale gi terapeutul, in interviurile preliminare, ar fi tre-
buit si fie alertat de recomandirile neadecvate ficute clien;ilor. Uneori,
putemica impotrivire a clienhrlui de a renunfa la terapia individuald il va im-
piedica si se implice in terapia de grup.t
A9a cum am vizut in capitolele anterioare, existi dovezi convingetoare cd
forla alianlei terapeutice prezice rezultatele terapiei. Invers, probleme tn alian-
ia terapeuticd, cum ar fi dezacorduri terapeut-client cu privire la scopuri, la
sarcini sau la relalia terapeutice, sunt asociate cu incheierea prematurd ti cu
egecul. Un studiu la care au participat zece clienFi care s-au retras prematur din
terapie a aretat cd unii dintre ei fuseserd neadecvat pregitifi pentru grup.* Te-
rapeutul fusese neclar in legeture cu motivele pentru care ii plasase in grup.
Nu fusese formulat nici un set clar de scopuri 9i unii clienli erau suspiciogi in
legiturd cu motivele terapeutului intrebindu-se dacd nu cumva fuseseri
-
lMn D, Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotolapl€ de glup
plasali in acel grup nlrmai pentru ce Brupul avea nevoie de o fiinle vie. Unii
fuseserd rini;i din cauza faptului cd au fost plasafi intr-un gmp cu membri pro-
nunlat disfunc[ionali. Ei considerasere asta o afirmare a Pirerii teraPeutului

decAt primeau.

Criterii de includere

Cel mai important criteriu de includere este evident: motivafia


5TClientul
ivatPentru in sPecial Penhu ie-
va reugisi ruP Pentru cd a fost
e vorba de insPectorul de caz'

terapie.
-ei mai mulli clinicieni sunt de acord cd problemele evidente ale clientului
e: de
dea
itate,
duritate, inclinafia spre disputd, suspiciozitate, probleme cu autoritatea' nar-
cisism, incapacitatea de a impdrli cu ceilalli, de a empatiza, de a accePta criti-
ca, o nevoie continud de admiralie, sentimentul de a fi antipatic, teami
de aser-

tivitate, sewilism gi dePendenle. in plus, bineingeles, clien|ii trebuie sd fie

Iogii egosintonice a caracterului).s8


De-obicei, indivizii impulsivi, care gdsesc dificil de controlat nevoia de a
pune imediat in act sentimentele, lucreazd mai bine in grup decit in terapia in-
dividuali.5e Adeseori, pentru teraPeutul care lucreazd cu acepti clienli in tera-
pie individuali este dificil sd fie atAt participant, cat 9i observator' in timp ce
in g..,p aceste roluri sunt distribuite membrilor grupului: de exemplu' unii

8. Selectla cllentllor
membri se pot grebi si se infrunte cu clientr.rl impulsiv, in timp ce alfii ii insti
ie"), iar ceilalti joacd rolul martorilor dezinteresafi, vred_
a cdror mirturie clientul impulsiv este deseori mai dispus
terapeu tu lui .

,n terapie de grup de cdtte ter|peuta


,o itare aproape t'obicd a tandretei si de_
pe fzic din patea fatdlui sdtt, un indi_
|tid. brutql. CAnd zbenguiala stu a inceput sd-l inspdimAntu, a cdutat ajutol ?n tera_
f.ului
pia indioiduald deoarece era ingrijorut cd 0r putea un tatd inadecaat
f snu abuzio.
I4 inceput, terapia indioid.uald o progresat bine, dar, curhnd, terapeuta g
deaenit neli_
ioe pi brutale ale lui Gront
lald de ea. S-a tngrijorat mai
-ar putea exryit 0 cel moi bine recunostittto prin mij_
perlabororeo acestei situalii,insd ezifind sd incheie te-
rapia oblinute de Grant, terape ta i_a reconfindot
rind multond o terupiei in format indiuidual
inten gi a contratranst'erului. Grupul a olerit ati
pentru asocieri, cAt si pentru confruntd.ri, incAt batomentul lui Grunt
a pt*ut twqnso ef_
cient pe ombele cdi.

aceste nepldceri are o laturd interpersonald


,i fiecare poate fi tratate in terapia
de grup cu un succes la fel de mare ca in terapia individuaH.r2

Cercetdri asupra criteriilor de includere


Orice incercare sistematicd de a defini criterii de includere trebuie sd rezul_
te din studiereaparticipanfilor care au avut succes in terapia de grup. Din ne-

lMn D. Yalom (cu ttrolin Leszcz) - Tlatat de pslhoteraple do grup


fericire, aga cum spuneam Ia incefut,I acestui clitol, astfel de cetCetlri SUnt

I
exhaordinar de dificil de conholat. Ar trebui si remarc faptul cd prediclia
re-
zultatelor in cercetirile din terapia individuald este la fel de dificili sistema-
9i
tizdrile teoretice recente pun accentul asupra penuriei de cerceteri reugite, re_
levante clinic.
intr-un studiu la care au participat patruzeci de clienii din cinci grupuri de
terapie cu pacienfi in tratament ambulatoriu, am incercat, impreund cu colegii
mei, sd determin factorii care, in mod evident, ar putea fi predictori ai unui re-
zultat de succes inainte de inceperea terapiei de grup.a Rezultatul terapiei a
fost evaluat gi corelat cu multe variabile misurate inainte de inceperea terapiei.
Rezultatele noastre au aritat ce nici unul dintre factorii misurali inaintea
terapiei nu a fost predictiv pentru succesul terapiei de gmp, inclusiv nivelul de
sofisticare psihologici, predicfia rezultatelor de cetre terapeut, autodezvdluirea
anterioare gi datele demografice. Totugi, doi factori misurafi la inceputul trera-
piei (la a gasea ti a douisprezecea gedinld) au prezis succesr-rl obfinut un an mai
tarziu: atraclia cliengilor fald de grup 9i popularitatea generali a clienfilor in
grup.6 Descoperirea faptului ci popularitatea coreleazi inalt cu succesul tera-
piei are anumite implicafii pentru selecfie, deoarece cercetdtorii au descoperit
cd gradul inalt de autodezviluire, activismu.l in gnrp gi capacitatea de inhospec-
fie erau condi;ii preliminare ale popularitifii in grup.ro Amintifi-vi ci popula-
ritatea gi statutul in gmp cresc in cazul indivizilor care oferd un model de com-
Portament ce face gmpul si progreseze in atingerea ropurilor sale.67
Studiul realizat de Lieberman, Yalom gi Miles (vezi capitolul 15) a demon-
strat cd, in testarea pregrup, cei care au profitat cel mai mult in urma terapiei
de gmp au fost cei care valorizau inalt schimbarea personald gi gi-o doreau; cei
care se vedeau pe ei ingigi ca deficienfi atat in intelegerea propriilor sentimen-
te, cat ti in sensibilitatea lor fatd de sentimentele
celorlalfi; cei care aveau a9-
tepteri ridicate de la gmp, anticipind cd acesta le va oferi oportunitigi relevan-
te pentru comunicare 9i ii va aiuta se-ti corecteze deficien1ele.c
Melnik gi Rose, intr-un proiect implicind patruzeci gi cinci de membri ai
unui grup de intAlnire, au determinat, la inceputul grupului, inclinafia fieci-
rui membru cetre asumarea riscului gi atteptdrile fale de calitatea comporta-
mentului hterpersonal ce urma a fi hdit in grup. Apoi au mdsurat comporta-
menhrl real in gn:p al fiecirui membru (incluzind autodezvilu.irea, feedback-ul
oferit, asumarea riscului, profunzimea implicirii, atracfia fali de grup).re .Au
descoperit cd atit propensiunea cdtre asumnrea riscului, c1t gi erpectaliile mai faaora-
bile au corelat cu comportammtul fauorabil terupeutic in grup.
Descoperirea cA un set de expectanle pozitive este predictiv pentru rezul-
tate favorabile ale terapiei este suslinutd substanfial prin cercetdri: cu cAt un
client arteaptd mai nult ca terapia de grup sau indiuiduald sd fe folositoare, cu
atit mai folositoare oa fi.t7o Rolul-terapiei anterioare este important
- in aceaste
privin;i: clienfii cu experienld au agteptiri pozitive gi mai realiste de la tera-
pie. Acordul dintre terapeut gi client in legituri cu attepterile fafa de terapie

8. Selectla cllenlllor
interesc alianla teraPeutice, ceea ce, de asemenea, Prezice rezultate teraPeuti-
ce mai bune.Tr Aceaste relalie dintre setul de agteptdri Pozitive ti
rezultatele
pozitive are implicalii imPortante nu numai pentru procesul de selecfie, ci 9i
pentru pregitirea clienfilor Pentru teraPie. A9a cum vom discuta in caPitolul
posibil se creezi un set favorabil de attePtiri Printr-o pregitire adec-
10, este
vatd pentru terapie.

Et'ectut clientului asurya celorlalli membri ai grupului


Un alt criteriu de includere devine evident atunci cdnd luim in considera-
re ceilalfi membri ai grupului in care Poate fi plasat clientul. Pentru claritate
pedagogicS, pAni acum am suprasimplificat problema, incercAnd sd identific
numai criterii absolute de includere sau excludere din grup. Spre deosebire de
selecfia pentru terapia individuali, unde avem nevoie sd luim in considerare
numai dacd clientul va profita in urma terapiei 9i daci el 9i un anumit terape-
ut pot stabili o relafie de lucru, in practici, recrutarea Pentru teraPia de gruP
nu poate ignora ceilal;i membri ai grupului.
De exemplu, e de conceput ci un client suicidar depresiv sau un vorbitor
compulsiv poate obfine un anumit beneficiu dintr-un gruP, dat de asemenea,
ce prezenla unui astfel de client va face grupul mai pu;in eficient Pentru alli
cAfiva membri. Terapeulii de grup nu numai ce se antaieazA ei iniigi in trata-
mentul oricdrei persoane Pe care o aduc in grup, dar, de asemenea, ii angaiea-
ze gi pe toli ceilalfi membri in relagia cu acel individ. De exemplu, Grant, clien-
tul descris mai devreme in acest caPitol, in fazele inifiale ale terapiei sale de
grup, a trezit reacIii femeilor foarte Putemice. La un moment dat o membri a
iasiuns la una din seriile de atacuri furioase ale lui Grant spundnd: ,,hcerc sd
infeleg ce se intAmpli cu Grant, dar cAt de mult timp trebuie si md mai sacri
fic pe mine 9i progresul meu pentru teraPia lui?"
lnvers, pot exista clienfi care ar face progrese prin diferite modalitdfi de tra-
tament, dar sunt plasa;i in grup pentru a satisface anumite nevoi sPecifice ale
grupului. De exemplu, uneori, unele gn:puri par a avea nevoie de un membru
agresiv sau de un berbat Putemic ori de unul delicat, feminin. Deoarece clien-
;ii cu tulburare borderline de personalitate au deseori un curs furtunos al te-
rapiei, unii terapeu;i ii introduc intenlionat in gruP datoritd influenlei benefi
ce pe care o au asuPra procesului teraPeutic. in general, astfel de indivizi
percep mai bine propriul incongtient, sunt mai Pufin inhiba;i 9i mai puiin de-
dicafi formalismului social gi pot conduce grupul citre o culturd mai oneste,
orientatd cetre intimitate. Oricum, trebuie luate Precaufii considerabile in in-
cluderea in gmp a unui membru a cdrui fo4d a eului este semnificativ mai micd
decat a celorlalfi membri. Daci acegti clienfi au tdseturi comPortamentale de-
zirabile gi sunt valorizali de ceilalfi membri datorite deschiderii 9i perceptivi-
tigii lor proftrnde, in general vor avansa foarte bine. Daci insi comportamen-
tul lor ii alieneaze Pe ceilalli, dacd grupul se migce mai repede sau existe
ameninlarea ca ei si intArzie grupul in loc sd il conduca, atunci vor fi impingi

lryln D. Yalom (cu Molin Levcz) - TEtat dc pslhotel8ple de grup


irtr-un rol deviant gi este probabil ca experienla hiite in grup sd fie conhate-
rapeuticd.

Sentimentele terapeutului fald de client


Un ultim gi important criteriu de includere il reprezinti sentimentele tera-
peutului fafd de client. Indiferent de surse, terapeutul cdruia ii displace puter-
nic un client sau ii este indiferent (gi nu poate inlelege sau modifica acea reac-
[ie) ar trebui sd trimiti acea persoani in alte parte. Evident, acest avertisment
este relativ Fi trebuie sd stabilifi personal ce sentimente ar putea impiedica efi-
cienfa terapiei.
Impresia mea este cd aceastd chestiune poate fi mai bine gestionatd de te-
rapeufii de grup decat de cei care practicd terapie individuali. in grup, av6nd
la dispozilie validarea consensuald din partea celorlal[ membri gi a coterape-
utului, mulli terapeufi descoperi ce sunt mai des capabil se perlaboreze sen-
timentele negative iniliale fald de client in terapia de grup decit in terapia hdi-
viduali. Cu toate acestea, existi dovezi conform cirora ostilitatea terapeutului
duce adesea la terminarea premature a terapiei de grupz. Pe mdsuri ce tera-
peufri cAgtigi experienlA ti autocunoagtere, de obicei evolueazi spre o mai mare
generozitate gi toleranfi gi descoperi cd antipatizeazi activ din ce in ce mai
pulini clienli. Deseori, antipatia pe care o treiegte terapeutul reflecte impactul
caracteristic al clienhrlui asupra celorlalli gi astfel constihrie o informalie utili
terapiei.f

O perspectivi de ansamblu
asupra procedurii de selegtie

Materialul pe care l-am prezentat pani acum despre selecfia clienfilor poa-
te pirea disjunctiv. Pot introduce o anumitd ordine aplic6nd acestui material
un principiu organizator central un sistem simplu recompensi-pedeapse.
-
Este probabili incheierea premahrri a terapiei de grup de citre clienfi
prin urmare, sunt candidafi slabi
- care,
cind sanctiunile sau dezaoantajele situalia de
-
o fi membru al grupului depdpesc recompensele actuale sau anticiplte. Prin ,,sanc-

fiuni" pi ,,dezavantaje" inleleg preful pe care clienh trebuie si-l pliteasci pen-
tru a fi membru in gn:p, incluz6nd investigia de timp, bani gi energie, ca gi dife-
rite sentimente neplicute care apar din experienla de grup, incluz6nd anxietate,
frustrare, descurajare gi respingere.
in procesul de selecgie, clientul trebuie si joace un rol important. E prefera-
bil ca cineva sd se deselecteze pe sine inainte de a infra tn grup decat se trea-
cA prin disconfortul de a renunla la grup. Oricum, clientul poate lua o decizie
judicioasd numai daci i se oferi informalii suficiente: de exemplu, natura expe-

8. Selectla cllentllol
rienlei de grup, durata anticipati a teraPiei ti ce se aiteaPte de la el in grup
(vezi capitolul 10).
Recompensele faptului de a fi membru al gmpului de terapie constau in di-
feritele satisfacfii pe care membrii le obfin de la grup. Si luim acele recompen-
se sau determinanfi ai coeziunii grupului care sunt relevante penrru selectarea
clienfilor pentru terapia de grup.73
Membrii sunt satisficuli de gmpul lor (sunt atragi de grupuri gi dispugi sd
continue si fie membri ai grupului lor) daci:

1. VEd grupul ca venind in intampinarea nevoilor lor personale


- adicd a
scopurilor Ior in terapie.
2. Obfin satisfaclie din relafiile cu ceilalfi membri.
3. Obfin satisfaclie din participarea la sarcina grupului.
4. Obfin satisfacfie din faptul de a fi membru al grupului in raport cu lu-
mea exterioare,

Acegtia sunt factori importanfi. Oricare, daci lipsegte sau are valoare nega-
tive, poate canteri mai greu decAt valoarea pozitivi a celorlalfi gi poate duce
la incheierea premature a terapiei. Si-i discutim pe rAnd.

Nnoile personale sunt satisfdcute de grup?


Nevoile personale explicite ale membrilor grupului sunt exprimate mai in-
tai in nemulFumirea maiore, iIl motivul pentru care au solicitat o terapie. De
obicei, aceste nevoi personale sunt puse in termenii eliberdrii de suferingd sau,
mai pulin frecvent, in termenii inlelegerii de sine gi ai dezvoltdrii personale.
Aici sunt importanfi c6fiva factori: trebuie sd existe o nevoie personali semni-
ficativd; grupul trebuie si fie vizut ca agent care are potenfialul de a satisface
acea nevoie; in timp, grupul trebuie sd fie vizut ca fdcAnd un progres cdtre in-
tAmpinarea acelei nevoi.
Bineinfeles, clienfii trebuie si trdiascd un disconfort in viald pentru a avea
motivafia necesard pentru schirnbare. Relafia dintre neplecere ti oportunitatea
terapiei de grup nu este liniard, ci curbiliniani. De obicei clienlii cu prea pulin
disconfort (asociat doar cu un grad modest de curiozitate fafd de grup sau de
ei ingigi) nu sunt dispugi sd pliteasce preful pentru a face parte din grup.
Pe de altd parte, clienlii cu un disconfort moderaf pot fi dispugi sd pldteascd
un pref mare, dovedind astfel ci au credinga sau proba faptului cd grupul poa-
te fi gi va fi de aiutor De unde apare aceastd credinfe? Existe cateva surse po-
sibi.le:

. Suslinerea terapiei de grup de mass-media, de prieteni pentru care tera-


pia de grup a fost o experienld reulite, de un terapeut anterior dintr-o terapie
individuald, o institulie sau un medic care a recomandat-o.
. PreSdtirea explicitd realizatd de terapeutul de grup
lryin D. Yalom (cu l,4olin Leszcz) - Tratat de psihotcraple de grup
o Credinla in omniscienfa figurilor autoritEfii
o Observarea sau faptul ca i s-a povestit despre imbunitigirea stdrii altor
membri de grup
. Obseryarea propriilor schimbiri apdrute la inceputul terapiei de grup

Clienlii cu vn disconfort excesio de mare, derivat dintr-un mediu extraordi-


nar de stresant, conllicte inteme, fo4i neadecvati a eului sau o combinafie a
acestor cauze pot fi at6t de coplegili de anxietate, incat multe dintre activitefi-
le unui grup dinamic, de lungi durate, pot pdrea absolut irelevante. Inilial,
grupurile sunt incapabile si vini in intAmpinarea unor nevoi personale extrem
de presante. Terapia de grup interacrionali, dinamice este ineficiente in tes-
tionarea crizelor intense ti distresului psihic acut.
Cliengii profund tulburafi pot fi incapabili si tolereze fruskarea ce apare pe
mdsuri ce grupul evolueazi gradual, devenind un instrument terapeutic efi-
cient. Ei pot cere un aiutor imediat, pe care grupul nu il poate acorda nu
este proiectat se faci asta. Sau pot dezvolta apiriri impotriva anxietdtii care
-
pot fi at6t de neadaptate interpersonal (de exemplu proieclie extremd sau so-
matizare) incAt pot face grupul neviabil social pentru ei. Repet, nu terapia d.e
grup pet se este contraindicatd pentru clienlii cu tlisconfort excesia de mare, ci tera-
pia de grup dinamicd, de lungd duratd. Acegti clienfi acut tulburafi pot fi candi-
dafi excelenfi Ia trn Brup pentru situagii de crizi sau la un gmp specializat, cen-
trat pe problema
- de exemplu un trup cognitiv-comportamental pentru
clienfi cu depresie sau tulburare de panici.i $i acolo vor fi nevoigi sd participe
la activitatea grupului; diferenla constd in natura gi focalizarea activitifii.Ta
Unii clienfi care se conJrunti cu o decizie majori urgenti, cum ar fi un di-
vorl, un avort sau cedarea custodiei unui copil, pot se nu fie buni candidali
pentru un grup dinamic. Dar mai tArziu, dupi ce decizia a fost luati, pot be-
neficia de terapia de grup in confmntarea cu ramifica9iile psihologice gi socia-
le ale alegerii ficute.
tndivizii descrigi in diferite moduri ca lipsili de deschidere psihologice, ne-
introspectivi, cu un grad inalt de negare, analfabefi psihologic, insensibiJi psi-
hologic, cu alexitimie pot fi incapabili si perceapi grupul ca rdspunzAnd ne-
voilor personale. De fapt, pot percepe o incompatibilitate intre nevoile lor
personale Fi scopurile grupului. Deschiderea psiholotice este o variabih im-
portante, pentru ci ajutd indivizii sd se implice in ,,travaLiul" terapieiTs ce pro-
duce rezultate pozitive. Fere asta, clienlii pot gandi: ,,Cum m-ar putea aiuta
cercetarea relaliilor mele cu membrii grupului in problemele mele cu nervii?"

Satisfaclii oblinute din relaliile cu ceilalli membri


Membrii grupului ob;in satisfac;ie din relagiile cu ceilalfi membri ai grupu-
lui,9i, deseori, aceasti sursd de ahaclie cAEe grup le poate face pe celelalte sa
pare neinsemnate. Importanla relaliilor dintre membri, atit ca sursi de coeziu-
ne, cat gi ca factor terapeutic, a fost pe deplin discutatA in capitolul 3, aici e

8. Seleclla cllentllol
nevoie doar se spun cA se intample rar ca un client sA continue si fie membru
al grupului in absenla preluntite a satisfacfiei interpersonale.
Dezvoltarea satisfacliei interpersonale poate fi un proces lent. in psihotera-
pie, clienlii sunt deseori disprefuitori fali de ei in9i9i 9i predispugi si fie dis-
preluitori inilial cu colegii lor de grup. Cei mai mulfi au avut puline relafii in-
terpersonale gratificante in trecut gi au o incredere mice sau agteptiri reduse
de a obfine ceva in urma unor relalii strdnse cu ceilalli membri ai grupului.
Adesea, ei pot folosi tranzilional terapeutul: relagiondnd pozitiv cu e[ la ince-
put, apoi devenind din ce in ce mai apropiafi unii de alfii.zr

Satisfaclii oblinute din participarea la actiztitdlile grupului


Satisfaclia oblinutd de clienli din participarea la sarcina grupului este in
mare mesura inseparabild de satisfaclia oblinutd din relaliile cu ceilalfi membri.
Sarcina grupului si se atingi o culhrrd de grup bazatd pe intimitate, accep-
-
tare, introspecfie, infelegere 9i onestitate interpersonald
- este fundamental
interpersonali gi cercetirile cu o largi varietate de grupuri au demonstrat ci
participarea la sarcha grupului este o surse importanta de satisfaclie pentru
membrii grupului.z Clienfii care nu pot introspecta, nu se pot revela pe ei in-
gigi, nu le poate pisa de ceilalgi sau nu igi pot exprima sentimentele vor obgi-
ne o satisfac;ie mici din participarea la activitilile grupului. Astfel de clien;i
includ multe dintre tipurile discutate mai devreme: de exemplu personalita-
tea schizoidi, clienlii cu alte tipuri de ignorare a problemelor de intimitate, cei
care neagd, somatizeazi,, cei cu leziuni organice 9i retarda;i mental. Acegti in-
divizi sunt tratafi cel mai bine in grupuri omogene, orientate pe o problemd
specificd, ce au o sarcini de grup consonanti cu abilitdfile membrilor.

f membru al grupului
Satisfaclia derfuatd din mdndria de a
Membrii multor tipuri de grupuri obgin satisfaclie din faptul de a aparfine
acestora pentru cd lumea exterioard investette un anume grup cu valoare sau
prestigiu ridicat. Asta nu se intample gi in grupurile de terapie, datoritd struc-
turii de participare. De obicei, membrii gnrpurilor de terapie vor deveni mdndri
de grupul lor: de exemplu, il vor apdra dacd este atacat de membri noi. Ei se
pot simgi superiori celor din afara grupului
- celor,,in negare", celor care au
la fel de multe probleme ca gi ei, dar le lipsegte bunul-sim; de a se alStura unui
grup de terapie. Dacd clienfii manifeste o exkaordinari rugine de a face parte
din grup gi govdie in a dezvelui asta prietenilor apropiati sau chiar parteneri
lot atunci faptul de a fi membru al grupului de terapie va disona cu valorile
altor grupuri-ancore importante. Este improbabil ca astfel de clienfi sd devini
profund atragi de grup. Ocazional, gmpuri exterioare (familia, armata sau, mai
recent, induskia) vor exercita presiuni asupra individului pentru a se aldtura
unui grup de terapie.u Grupurile finute la un loc numai prin astfel de coerci-
lie sunt fragile la inceput, dar procesul de grup in desfdgurare poate genera
alte surse de coeziune.

lryln D. Yalom (cu lllolin Leszcz) - Tratat de pslhot€raple de grup


Rezumat

in practicd, selectarea clienl or pentru terapia de grup este un proces de


deseleclie: terapeuFii de grup exclud anumili clien;i gi ii accepte pe tofi cei-
lalfi. Degi studii empirice ale rezultatelor terapiei gi observafii clinice au ge-
nerat ceteva cliterii de includere, studierea egecurilor in terapia de grup, in spe-
cial a clienfilor care au renunrat prematur la grup, oferd importante criterii de
excludere.
Clienfi nu trebuie plasa]i intr-un grup dacd este probabil sd devind devianfi
in acel grup. Devianlii au o gansd mici s5 profite de experienla de grup 9i o
gansd considerabild de a fi vitimafi de ea. Un deviant in grup este o persoani
incapabild si participe la sarcina grupului. Astfel, inh-un trup eterogen, inter-
aclional, deviant este un membru care nu poate sau nu se va examina pe she
insugi gi relafiile sale cu ceilalfi, in special cu ceilal;i membri ai grupului. Nici
nu poate accepta responsabilitatea pentru dificultifile sale de via;i. Deschide-
rea psihologicd redusd este un criteriu-cheie pentru excluderea dintr-un grup
de terapie dinamicd.
Clienlii trebuie exclugi din grupurile de lungd durati daci se afld in mie-
zul unei crize existenfiale ce poate fi mult mai bine abordati intr-un grup de
scurte durate, centrat pe o problemd specificd sau prin alte forme de terapie.
Conllictele dh sfera intimitdfii reprezinte atat o indicafie, cat ti o contrain-
dicalie pentru terapia de grup. in acest domeniu, terapia de grup poate oferi
un arutor important
- insd, dacd conflictele sunt extreme, clientul va alege si
pirlseasci grupul (sau va fi dat afard de grup). Sarcina terapeutului este de
a-i selecta pe acei cliengi care se afli cit de aproape posibil de limita dintre ne-
voie ti imposibilitate. Dacd nici un indicator pentru excludere nu este prezent,
marea majoritate a clienlilor care solicitd o terapie pot fi tratafi prin terapie de
gruP

8. Selectia clientllol 263


9. Componenla grupurilor de terapie

La prima vedere, un capitol despre componenla grupului poate pirea ana-


cronic in raport cu practica contemporane a psihoterapiei de grup. Presiunile
de nature economicd gi cele din sistemul de senetate exercitate asupra terape-
utului de grup contemporan pot face ca ideea compunerii atente a unui grup
de psihoterapie si pari un lux impracticabil. Cum s-ar putea gindi cheva Ia
metoda ideald de a compune un gn:p de psihoterapie, c6nd presiunile legate
de eliberarea de simptomul-fintd, grupurile omogene, tedinle structurate gi
prescurtarea terapiei se afli pe ordinea de zi? Mai mult, cercetdrile empirice
aratd cei cu cAt grupul are duratd mai scurtd Fi este mai sttucturat, problemele lego-
te de cofiponenla sa sunt mai pulin impottante.r Perltn) a ir:rgreuna gi mai mult Iu-
crurile, cercetarea componenlei grupurilor este una dintre ariile cele mai com-
plexe pi confuze din literatura despre terapia de grup. Atunci care e motivul
includerii unui capitol despre componenfa grupului in aceaste carte?
in acest capitol, scopul meu este de a ardia ci principiile de compunere a
grupului sunt relevante in toate formele de grupuri de terapie, chiar pi in cele struc-
turate Fi aparmt omogene. Principiile de compunere a grupului ajutd liderii de
grup se inleleage procesul ce se desfdgoard in fiecare gmp ;i sd-gi ajusteze mr.rn-
ca pentru a veni in intAmpinarea cerinlelor fiecdrui client. Dacd terapeulii nu
reugesc si acorde atenfie problemei diversitdfii in dimensiunile sale interper-
sonale, cognitive, de personalitate gi culturale, vor cddea pradd unei abordiri
simpliste gi ineficiente a terapiei de grup, de tipul ,,aceeati mesura e potrivite
pentru tofi". Cercetarea componenlei grupului este complexd gi voluminoasd.
Cititorii care sunt mai putin interesafi de detaliile cercetdrilor pot alege ca, in
acest capitol, sd se concentreze asupra rezumatelor subcapitolelor gi a perspec-
tivei generale finale.
Sd incepem cu un experiment mental. Imaginafi-vd urmdtoarea situalie: un
ambulatoriu al unei clinici de sdndtate mentald sau al unui centru de consilie-
re cu zece terapeufi de grup gata sd formeze gnrpuri gi Faptezeci de clienfi care,
pe baza criteriilor de selec[ie subliniate pAnd acum, sunt candida]i potrivifi
pentru terapia d,e gntp. Existd oreo cale ideald de a compune aceste zece gruputi?
Sau imaginafi-vi aceasti situalie, mult mai obignuita, analoagi. Un coor-
donator de intemiri considere cd un client este candidat potrivit pentru tera-
pia de grup, iar in clinicd existd c6teva grupuri i:r desfigurare, fiecare cu un loc

lrvln 0. Yalom (cu lL,lolin Leszcz) - Tratat de pslhoterapie de grup


trup ar hebui sa inte clienhrl? in care grup s-ar potriai cel mai
vacant. in care
bine?t Ambele situafii ridici intrebiri similare: Existd o metodd fird grep de com-
punere sau combinare a unui grup? Combinarea adecvatd a indivizilor va condu-
ce la formarea unui grup ideal? Combinarea treiite va face ca grupul sd rimA-
nd dezarmonios gi membrii sd nu se uneasce Pentru a forma un grup
funcfional?
Cred ci este important si stabilim principii de compunere valide, care sd ne
ajute sI determindm ce clienli ar trebui se intre 9i in care grupuri' Dacd incer-
cim sd construim un Srup sau si umplem un loc vacant, necunoscAnd nimic
despre organizarea generald a sistemului, bAjbiim Prin intuneric Mizele sunt
mari: in primul rAnd, un numdr de comembri vor fi afectafi de decizia de a in-
hoduce un anumit client intr-un gruP 9i, tr at doilea r6nd, cadrul scurt al tra-
tamentului de grup contemporan lasd pufin timp pentru corectarea erorilor'
Ca 9i in capitolele anterioare, voi acorda o atenlie speciald grupurilor cu
scopuri ambilioase, ce se centreaze Pe interacliunea in aici-gi-acum a membri-
Ior Dar principiile de compunere se aplicd, de asemenea, 9i grupurilor omo-
gene, orientate asupra unei probleme sPeciJice, cognitiv-comportamentale sau
psiho-educafionale. Refineli cd, 9i in aceste gruPuri, omogenitatea din perspec-
tiva unei dimensiuni cum ar fi diagnosticul Poate masca inilial o importantd
eterogenitate (de exemplu, stadiul gi severitatea bolii) ce poate interfera puter-
nic cu capacitatea grupului de a lucra bine.
Mai intAi, permite;i-mi si clarific ce infeleg prin ,,combinafie" adecvatd sau
gregiti. Combinare a ce? Care sunt ingredientele combinaliei noastre? Care din-
tre infinitele caracteristici umane este relevant6 Pentru componenla unui grup
de terapie interacfionaH? Din moment ce fiecare membru trebuie sd comuni-
ce 9i si interacfioneze continuu cu ceilalli membri, interaciiunea membrilor
este cea care va dicta soarta grupului Agadar, daci trebuie si abordim inteli-
cdtre un mixai care le va permite
Bent compunerea grupului, trebuie sd fintim
membrilor sd interaclioneze intr-o anumitd manierd doritd Astfel, intr€aga Pro-
cedurd a compunerii grupului gi a selectirii membrilor gnrpului se bazeazi pe
prezumfia cd pdem, pornind de Ia seleclia preliminard' sd prukem comportamen-
tul interperconll sau de grup al unui indiuid cu un anumit grad de acuratele' Sun-
tem capabili sd facem aceasti prediclie?

Predigtia comportamentului in gruP

in capitolul anterior am contraindicat includerea indivizilor al ceror com-


portament de grup va face propria teraPie ineficienti 9i va impiedica terapia
iestului grupului. in general, predicgiite comPortamentului in grup aI indivi-
zilor cu comPortament interpersonal extrem, fix, neadaPtativ (de exemplu

9. Conponenta grupudlor de telapie


clientul sociopat sau maniacal) sunt corecte rulional.. in general, cu cht este nai
eoidentd patologia, cu atdt mai mare este acuratetea predictiad.
in practica clinicd cotidiani, problema este mult mai subtild. Cei mai mutfi
clienfi care solicitd tratament au ur repertoriu comportamental larg gi compor_
tamentul final in grup este mult mai pulin predictibil. Si examinim cea mai
obignuitd procedurd folositd pentru prediclia comportamenfului in grup.

Int era iul diagnos t ic st and.a r d


Cea mai comund metodl de selectare a clienrilor pentru grupuri este inter_
viul individual standardizat. Pe baza datelor despre stresul din mediu, a isto-
riei personale gi inferenlelor despre motivafia pentru tratament forla eului,
Fi
intervievatorul incearci si facd predic;ii asupra modului in care individul se
va comporta in grup. Aceste predicgii, bazate pe observarea comportamentu_
lui clientului in sihralra diadicd, sunt adeseori incelo;ate,i inexacte. Mai tar_
ziu in acest capitol voi prezenta cAteva strategii de crertere a validiteFj acestor
hferen[e preliminare.
Unul dintre produsele finale tradilionale ale interviului in sdnetatea men_
tald este un diagnostic care, in formd concentrate, e destinat si rezume con_
dilia clientului gi sd transmite informalii utile de la un practician la altul. Dar
are succes in oferirea unor informafii practice? Terapeufii de grup vor atesta
cd nu are! Diagnozele psihiatrice bazate pe sisteme clasificatorii standard (de
exemplu, DSM-IV-TR), in cel mai bun caz, au valoare limitatd ca indicator al
comportamentului interpersonal. Nomenclatorul diagnostic nu a fost nicio_
data destinat acestui scop; el a aplrut dinh-o disciplind medicald orientatd cd_
tre boald. Se bazeazd in principal pe determinarea sindroamelor in conformi-
tate cu acumularea anumitor semne pi simptome. in general, personalitatea
este clasificati intr-o manierd similard, evidenlitnd categorii discrete de com_
portament interpersonal, nu descriind comportamentul interpersonal mani_
festat in realitate.2
Manualul diagnostic Fi statistic al tulburdrilor rrenfale (DSM{V_TR) din
anul 2000 constituie remaniere a sistemelor de diagnostic psihiatric anterioare
pi acordd o mai mare atenfie personalitdfii. Codeazd personalitatea pe
o axe
specificd (Axa II) ti recunoatte faptul cd urr jndivid poate prezenta clusteri de
patologie a personalitifii in mai mult de o arie, diferit de (sau tn adifie la) Axa
I a tulburirilor psihiatrice. DSM-IV-TR oferi o delimitare mai exactd intre tul_
burdrile de personalitate severe gi mai pulin severe gi, in general, are obazd
empiricd mai mare dec6t sistemele DSM precedente.:

tueazi comportamentul discret, observabil, acord6nd putind atenrie vierii in_


terioare a individului.a

llYln 0. Yalom {cu ilolin Levcz) - Tratai de psihoteraple d€ grup


in general, interuiul clinic standard s-a tlouetlit a aau o ualoare rdusd in prediclia
comportammtului ulterior in grup.s De exemplu, un studiu la care au participat
treizeci de clienli cirora li s-a recomandat terapia de gnrp a demonstrat ci scG
rArile realizate de intervievatori pentru cinci factori importanli
- motivafla pen-
tru terapia de grup, aptitudini verbale, cronicitatea problemelor, istoria relafilor
de obiect gi capacitatea de inlelegerc profundd (insight)
- nu au avut nici o va-
loare predictivd pentru comportamentul subsecvent al clientului in grup (de
exemplu activitatea verbali gi responsivitatea fafd de ceilalli membri 9i lider).e
Faphrl cd o etichetd diagnosticd nu reupgte sd prczice multe aspecte ale com-
poriamentului uman nu ar trebui nici si ne surprindd, nici sd ne inkisteze. Nici
o eticheti ti nici o frazA nu pot circumscrie adecvat esenla unui individ sau o
hheagd categorie de comportamente.T Orice categorizare limitativ; este nu nu-
mai gregiti, dar gi jignitoare 9i se opune fundamentului esenfial uman ce sti la
baza relafiei terapeutice. Dupi pirerea mea, cu cAt mai pufin gAndim (in tim-
pul procesului de psihoterapie) in termeni de etichete diagnostice, cu atat mai
bine. (Albert Camus descria odati iadul drept un loc in care identitatea cuiva a
fost fixatd extem 9i afigati in semne personale; Umanist Adulterin, Proprietar
Cregtin, Filosof Neastamperat, Ianus Fermecetor gi ata mai departe.8 Pentru Ca-
mus, iadul este locul in care cineva nu are nici o cale de a se explica pe sine in-
sugi, unde este fixat, clasificat o daE pentru totdeauna.)
-
Tes t area psihologicd st andar d
Testele standard de diagnostic psihologic
- printre ele testul Rorschach,
Inventarul multifazic de personalitate Minnesota (MMPI), Testul de apercep-
lie tematicd (TAT), testul de completare a frazelor gi testul ,,Deseneazi o per-
soand" nu au reugit sA aduce predicfii valoroase terapeutului de grup.e
-
Proceduri specializate de diagnostic
Valoarea limitati a procedurilor standard de diagnostic sugereazi ci avem
nevoie sd elaborim noi metode de evaluare a comportamentului interperso-
nal. incet, in domeniu incep si fie evaluate mult mai precis tendin;ele gi tresa-
turile de personalitate pentru a ne irnbunAtAfi metodele de stabilire a compa-
tibilitdlii dintre clienli gi terapie.l0 Cercetirile gi observaliile clinice recente
sugereaze cdteva direcfii promiletoare in doud categorii generale:

1. O formulare a unui sistem nosologic intelpersonal. Dacd variabila criti-


cA in seleclia pentru terapia de grup este de natura interpersonald, de ce sd nu
se dezvolte o schemd de diagnostic pe baze irterpersonale?
2. Noi proceduri de diagnostic care egantioneazi direct comportamentul de
grup relevant

Un sistem nosologic interpersonal. Prima incercare cunoscuti de a clasifica


boala mentale dateazd din anul 1700 inainte de Cristos,I iar secolele care au

9. Componenta grupudlor de teraple


urmat au fut mafiore unui numdr confuzionant de sisteme avansate, fiecare
blocat de propriile inconsistente inteme. Maioritatea sistemelor au clasificat
boala mentali in conformitate cu simptomele sau cu presupusa etiologie. Apa-
rifia sistemelor de conceptualizarc a psihopatologiei bazate pe relafii de obiect
gi relafii interpersonale impreuni cu cregterea numerului de oameni care soli-
cite Eatament pentru probleme de viala mai pulin severer2 au stimulat incer-
c6ri mai sofisticate de a clasifica indivizii conform stilurilor personale de rela-
fionare.f Cercetitorii in psihoterapie din genera;iile anterioare au fost interesafi
de impactul variabilelor personalitilii asupra participirii individului Ia grup
gi au mdsurat variabile cum ar fi: extemalizare gi rezistenid,l3 control perceput

ti ingeniozitate invdfatd,ra dogmatism,ls preferinga pentru situafii inalt sau slab


strucfurate,16 evitare sociali,lT locul controlului,18 incredere interpersonali,le
inclinafia ceke asumarea riscului.2o
Este important sd observim cd unele scheme empirice contemporane ale
relafiilor interpersonale provin din conceptualizerile clinice timpurii. in spe-
cial modelul conceput de Karen Homey la jumitatea secolului trecut a fost re-
levant in noi formuliri. Homey vedea indivizii tulburati ca deplasAndu-se exa-
gerat ti neadaptativ cdtre, impot a0 sat departe de ceilalli oameni 9i a descris
profilurile interpersonale ale tipurilor 9i diferitelor subtipuri ale acestora.zt
De asemenea, scrierile lui Bowlby pe tema atagamentuluiz au dat nagtere
unor noi lucrdri care claseazi indivizii pe baza a patru stiluri fundamentale de
atagament relafional: l. sigur; 2. anxios; 3. detagat sau rejectiv ti evitant ti 4. te-
mdtor ti evitant.2s Unii terapeufi simt cd aceste stiluri de atatament sunt atat
de importante, incat recunoagterea lor de citre terapeut ti reacfia terapeutice
adecvati la ele pot face str reugeascd tratamentul sau pot il pot distruge.24
Teoreticienii interpersonali contemporanit au incercat sd dezvolte o clasifi-
care a diverselor stiluri gi comportamente interpersonale bazatd pe datele cu-
lese cu inventare de personalitate (adesea cu Inventory of Interpersonal Pro-
blems, IIP).zs Ap6i au plasat aceste informafii inh-un circumplex interpersonal,
multidimensional (o ilustrare schematicd a relafiilor interpersonale araniate in
lurul unui cerc intr-un spafiu bidimensional; vezi figura 9.1).b
Doud studii care au utilizat circumplexul interpersonal intr-un grup de
formare alcdtuit din studenfi inscrigi intr-un program postuniversitar in psi-
hologie, cu o duratd de douisprezece gedinfe, au obtinut urmdtoarele rezul-
tate:

1. Membrii re.jectivi gi evitanfi ai grupului aveau o mai mare probabilitate


de a-i sim;i pe ceilalfi membri ca fiind ostili.
2. Membrii anxiogi sau preocupafi de relafii i-au vizut pe ceilalfi ca fiind
prietenogi.
3. Indivizii putemic dominanfi rezisti implicdrii in grup 9i pot devaloriza
sau pot ignora grupul.27

268 lrvln 0, Yalom (cu [,4olin Levcz) - Thlat dG pslhote]aple d€ grup


Dominant

Axa orizontal6 = Afiliere Axa verticali = Control


FIGURA 9.1 Circumplex interpersonal

Un exemplu ilustrativ al aceshli tiP de cercetare Poate fi SAsit intr-un stu-


diu bine construit, care a testat eficienla comParativa a doud tiPuri de teraPie
de grup gi a incercat si determine influen;a trdsdturilor de personalitate ale
clien;ilor asupra rezultatelor terapiei.28 Cercetitorii au distribuit aleator clien-
|ii care solicitau tratament pentru pierderea unei Persoane aPropiate gi doliu
complicat (N=107) atat intr-o terapie interpretativ/expresivi de grup cu dura-
ta de doudsprezece tedinle, cAt gi intr-o terapie suportivd de grup. Evaluarea
rezultatelor clienfilor a inclus misurarea depresiei, anxietSgii, stimei de sine 9i
adaptdrii sociale. inainte de terapie, fiecirui client i-a fost administrat NEGFive
Factor Inventory (NEO-FFD, care mdsoari cinci variabile ale Personalitefii:
nevroticism, extraversie, deschidere, caPacitatea de congtientizare 9i agreabi-
litate.2e Ce a descoperit studiul?

1.Ambele terapii de grup au fost demonstrabil eficiente, degi grupul inter-


pretativ a generat in membrii grupului anxietate gi afect mai mari.
2. Un factor de personalitate, nevroticismul, a prezis rezultate mai slabe in
ambele tipuri de grupuri.
3. Trei factori au prezis rezultate bune in ambele tipuri de tratamente: ex-
traversia, capacitatea de conltientizare gi deschiderea.
4. Al cincilea factor, agreabilitatea, a Prezis succesul in teraPia interPreta-
tiv/expresivd de grup, dar nu 9i in terapia suportivd de grup.

Autorii sugereazi cd factorul agreabilitate este deosebit de imPortant in sus-


finerea relafionirii in confruntarea provocatoare cu travaliul asociat acestui tip
de terapie intensivi de grup.
Alte doud dimensiuni ale personalteFi, relevante Pentru rezultatele tera-
piei de grup, au fost de asemenea studiate in Profunzime: simlul psihologic3o

L Components gmpurllor de terapls


ticalitatea relaliilor de obiect (Quality of Obiect Relations Scale
- QOR).31+
Ambele mdsurltori au inconvenientul de a cere clientului si participe la un in-
terviu semistructurat de 30-60 de minute (in contrast cu instrumente relativ
ugor de completat, cum ar fi NEO-FFI).
Simful psihologic prezice rezultate bune in toate formele de terapie de gnrp.
Clienfii cu simf psihologic sunt cei mai capabili sd lucreze i:r terapie
- si explo-
reze, sd reflecteze gi sd infeleagd. in plus, astfel de clienli sunt mult mai respon-
sabili pentru ei irgigi gi rdspr.rnd celorlalfi membri.:z Clienlii cu scomri QOR inal-
te, care reflectd o mai mare maturitate in rela;ionare, au o probabilitate mai mare
de a obgine rezultate pozitive in terapia de grup interpretativ/expresivi, de ac-
tivare a emofiilor. Ei au mai mare incredere ti sunt capabili si exprime in grup
o gamd mai lalgd de emolii pozitive gi negative. Clienfri cu sconri reduse la QOR
sunt mai pufin capabili sd tolereze aceasti formi de terapie mai solicitanti pi re-
uqesc mai bine in formatele de grup suportiv, de suprimare a emofiilor33
O datd ce am identificat ca problemd-cheie o arie interpersonald a unui
client, apare o intrebare interesantd: vom utiliza o terapie care ezritd sau care se
adreseazi aceler aii de vulnerabilitate? Un studiu amplu realizat de NIMH asu-
pra terapiei cu termen limitat in tratamentul depresiei a demonstrat ci nu in
mod necesar clienlii fac progrese atunci cand sunt repartizaFi intr-o formd de
terapie care pare sd finteasci problemele lor specifice. De exemplu, clienfii cu
cele mai mari dificultigi interpersonale realizeazi pufin in terapia interperso-
nald. De ce ar fi a9a?
Rdspunsul este ce sunt necesare rn nire competenfe interpersonale pentru
a beneficia de terapia interpersonali. Clienfii cu disfuncfii intelpersonale ma-
jore tind sd faci progrese in terapia cognitivd, care necesite mai puFine abfiteFi
interpersonale. O descoperire suplimentari a studiului realizat de NIMH este
tendinla clienfilor perfecfionigti de a obline rezultate slabe in terapiile cu du-
rati limitatd, adeseori fiind preocupafi de apropierea sfArgitului terapiei gi de
dezamigirea fa[i de ceea ce au realizat.]
Ruumat: Cercetarea componentei grupului este incd Ia inceput, Cu tolte acestea,
din rezultatele cercetdrilor apar unele consideratii Wactice asuptl tldtlmefitului. CA-
teoa principii-cheie ne pot ghida tn compunerea grupurilor de psihoterapie inteructio-
nald intensiud:

. In microcosmosul grupului, clienliiigi ztor re-crea tiparele relalionale tipice.


. Voriabilele personalitate fi qtaFoment sunt predictori mai importanli ai cofiportamen-
tului in grup decht numai diognosticuL
. Clienlii necesitd un onumit gr\d de competenld interpersonald pentru a se ?n
folosi
cel mai bun mod de terupia interlclionald de grup.

. SimFul psihologic rii psihologici ti a-i pune in letiture cu


cuiva.
dificultdlile rsonaliteFi, care nu se schimbe in 6mp,
nici mecar in urm ons (@R) Scate evalueaztr maniera ca-
racteristicA a clienlilor de a relaliona de,a luntul unui continuum ce se intinde de la matur
Ia primitiv

lrvln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslholelapie de grup


. Clienlii care sunt rigid dominanli sau reiectioi uor dete oru munco grupului de
terapie.
. Memfuii dorrici de implicare gi dispupi sd-Si asume risc social oot aiuta munco gtu_
pului.
. Clienlii cu siml psihologic sunt esenlbli pentru efcienlo unui gtup de terupie intn-
aclionau; cu pre| pulini astld de climyi, grupul o0 f tent ,i inefcient.
. Clienlii ure sunt mai pulin increzd.toi, mdi pulin altruitti slu mai pulin coorynnli
eprobabil sd aibd difcultdli cu erplorurea fi feedback-ul interpersonal pi pot aoeo newie de
grupuri mai suportiue.
. Climlii cu ne!rcticism sou pe*clionism inalt wr ooeo nmoie probabil de o durotd
mai lungd a teropiei pentru d rcalizt schimbdti semnifcotiue in simptofie
fi funclionare.

Selectarea directd. a comportamentului rclmant pentru grup. Cea mai putemice


metodd de predicfie a comportamenhllui de grup este observarea comporta-
mentului unui individ angajat inh-o sarcine aflate in shansi legiture cu situa-
lia din terapia de grup.3s Cu alte cuvinte, cu cAt uom aproxima mai bine terapia
de grup in faza de obsertsare a indiaizilor, cu atht mai corect wm prezice comporta-
mentul lor in grup. Dovezi substanfiale ale cerceterilor suslin aceasti teze. Com-
portamentul individului va avea o anumiti consecvenld de-a lungul timpului,
chiar daca oamenii cu care persoana interacfioneazi se schimbd ata cum a
fost demonstrat in interactiunea terapeutrlient ti interacfiunea in grupuri
-
mici.$ De exemplu, s-a demonstrat cA un client vazut de mai mulgi terapeufi,
prin rotalie, va fi consecvent ln comportament (9i, surprinzitor, va schimba
comportamentul fiecdrui terapeut!).az
Deoarece deseori nu putem face o prediclie corecta a comportamentului in
grup pomind de la interviul individual, ar trebui sd ludm in consitlerare obfine-
rea d.atelor d*pre comportament tn cadrul grupului. intr-adevir, cei din domeniul
afacerilor 9i guvemul au descoperit de mult timp aplicafiile practice ale aces-
tui principiu. De exemplu, in selectarea aplicafiilor pentru pozifii care necesi-
td abilitdfi de grup, organizafiile observa comportamentul aplicanfilor in situa-
|ii referitoare la grup. Un interviu-test de grup a fost folosit pentru a selecta
ofiteri Air Force, inspectori din sinetate gi multe tipuri de funcfionari publici
sau manageri din industrie. De asemenea, universitd;ile au utilizat eficient eva-
luarea de grup pentru a angaia personal academic.s
Acest principiu general poate fi cizelat mai mult: cerceterile asupra dinami-
cii de grup demorstrcazi ce comportamenh:l intr-un gmp este in acord cu com-
portamentul ir grupurile anterioare, mai ales daci gmpurile sunt similare in
componenli,3e in sarcina gmpului,s in normele gmpului,ar in comportamentul
de rol agteptata2 sau in caracteristicile globale de grup (cum ar fi climatul sau
coezir.mea).43 (u 6lte cuvinte, deti comportamenhrl cuiva este stabi.l in linii mari
de la un gmp la urmitorul, comportamenhrl specific al individului inh-un gmp
nou este influenlat de sarcina gi proprietifile struchrrale ale gmpului gi de sti-
lurile interpersonale specifice ale celorlalgi membri ai grupului.

9. Componenla grupurllor de teraple


Prin urmare, consecinla este cd Putem obfine cele mai relevante date pen-
tru prediclia comportamentului de grup prin observarea modului in care un
individ se comporte intr-un gruP carc este cit de similar posibil cu cel pentru care
este luat in considerare. Cum putem aplica cel mai bine acest principiu? Cea mai

literaltr aplicare ar fi sI facem ca aplicantul sd se intilneasci cu grupul de te-


rapie in construcfie gi sd observim comPortamenh-rl sdu in acest cadru. De fapt,
unii clinicieni au incercat exact asta: au invitat Potenfialii membri sd viziteze
grupul pentru o probtr gi apoi le-au cerut membrilor grupului sd participe Ia
procesul de selecfie.s Degi existi cAteva avantaie ale acestei proceduri (ce vor
fi discutate in capitolul 11), eu am considerat-o incomodi clinic: tinde sd scin-
deze grupul; membrii nu sunt inclinali sa resPinge un membru Potential, in
afara de situatia in care existe o anumita incompatibilitate izbitoare; in plus,
membrii potenliali pot se se poarte natural atunci cAnd sunt in probi.
O tehnice de cercetare interesante cu putemice implicalii clinice este 8ru-
pul ,,listei de a$teptare" din clienfii inscrigi pe o
- un 8ruP alcetuit temPorar
liste de agteptare de la un spital. Clinicienii observa comPortamentul unui
membru potenfial pentru terapia de grup in aceasta structurd gi, pe baza da-
telor oblinute de acolo, trimit individul cdtre un grup de terapie specifici sau
grup de cercetare. intr-un studiu exPlorator, cercetitorii au format dintr-o lis-
te de atteptare pentru terapia de grup patru 8ruPuri de cincisprezece membri
fiecare; grupurile s-au intdlnit o datd pe siptim6ni, timp de opt sdptimAni.as
Comportamenhrl clienfilor in gmpul ,,listei de agtePtare" nu a fost doar un pre-
dictor pentru comportamentul ulterior in terapia de grup de lungd duratd, ci
a extins implicarea in acest grup de terapie. Ca gi alji cercetetori care au folo-
sit un grup ca proceduri de diagnostic al clienflor care solicite tratament, ei
au ajuns la concluzia cA nu au existat reacfii adverse ale clienfilor la grupul
,,listei de a9teptare".6 Este incitant sa conduci astfel de grupuri. Este nevoie
de un lider experimentat, care are abilitatea de a susfhe un grup viabil in con-
difiile unui numir redus de membri, un grup alcituit din clienli vulnerabili,
adesea demoralizafi.aT
intr-un shrdiu bine conceput, treizeci de clien;i de pe o liste de agtePtare au
fost plasafi in patru gedinfe de formare cu durata de o ori. Toate gedinlele au
fost conduse conform cu un singur protocol, care includea o introducere in in-
teracfiunea in aici-gi-acum.s CercetAtorii au descoperit cd participarea verba-
la a fiecrrui client gi sensibilitatea interpersonali in gedinrele de formare au co-
relat cu comportamentul ulterior din timpul primelor gaisprezece gedinfe de
terapie de grup. Ulterior, aceste descoperiri au fost reproduse intr-un alt pro-
iect, mai larg.ae
Rezumat: Un numdr de studii atestd puterca predictiad a comportamentului ob-
seruat tn grupurile prelerupie. In plus, existd t'oarte multe doaai coroborate din do-
meniul relaliilor umane pi cel al cercetdrilor socio-psihologice asupra grupurilor con-
form cdrora poate fi fdcutd o predictie satisftcdtoarc a comporlamefitului subsecaent
de grup pornind de la grupurile de agteptare preterapie sau grupurile de formare.l

lnln 0. Yalom (cu Molin Levcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


lnteruiul interpersonalde admitere in grup . Pentns practicienii sau clinicienii
care se confruntl cu presiunea timpului gi a resurselor, folosirea unor grupuri
de ilcercare poate fi o idee care trezegte curiozitatea, insi una extrem de ne-
practicd. O metodi mai putin exactd, dar mult mai pragmaticd de obfinere a
unor date similare este interviul orientat interpersonal in care terapeuh.rl tes-
teazd abilitatea potenfialului client de a se confrunta cu realitatea interPerso-
nald in aici-gi-acum. Este clientul capabil si comenteze procesul interviului de
admitere sau sd inleleagi gi se accepte comentariul teraPeutului despre pro-
ces? De exemplu, clientul este evident tensionat, dar neagA asta atunci cAnd e
intrebat de cetre terapeut? Este capabil sau este dispus si identifice cele mai
nepldcute sau plicute perfi ale interviului? Face comentarii asupra modului in
care igi doregte ca terapeutul si gAndeascd despre el?
Trebuie fdcutd o investigare detaliate a relatiilor interPersonale 9i de grup
ale clienfilor, a relaliilor cu vechii amici, a celor mai aproPriate Prietenii de du-
ratd gi a gradului de intimitate cu persoane de ambele sexe. Multe dintre teh-
nicile de interviu ale lui Harry Stack Sullivan sunt deosebit de valoroase pen-
tru aceastA sarcine.s De exemplu, cAnd investiga;i prieteniile, inhebali cu titlu
informativ despre numele celor mai buni Prieteni 9i ce s-a int6mplat cu ei. Este
de mare folos sd obfineti o istorie detaliatd a grupurilor formale 9i informale,
a gigtilor din copilirie gi de la vArsta adulti, fratemitdfi, cluburi, bande, echi-
pe, funclii definute, roluri informale gi statut. Am constatat ce este imPortant
sE ceri clientului s6-Yi dea o descriere detaliatd a unei zile obignuite gi si ob-
servi mai ales modul ir:r care este populatd viafa clienhrlui.
Puterea predictivl a acestui tiP de interviu trebuie sd fie determinatd emPi-
ric, dar, pentru mine, pare mult mai relevant pentru comportamentul subsec-
vent de grup decAt interviul clinic hadifional. Aceast{ abordare a interviului a
devenit o componentd standard a evaludrii in terapia intelpersonali (lPT) 9i psi-
hoterapia bazatd, pe analiza sistemicd cognitiv-comPortamentale (CBASP).5I
Cu cincizeci de ani in urmd, Powdermaker 9i Frank descriau un interviu al
relafiilor interpersonale care ducea la predicfii corecte despre cAteva tipare de
comportament subsecvent in teraPia de gmp, cum ar fi: ,,va domina gmpui prin-
h-un potop de cuvinte gi sfaturi"; ,,va avea dificultifi majore in aai arita senti-
mentele, dar va avea compulsia de a mullumi teraPeutul ti celorlalli membri";
,,va fi amabil gi abil social, tinz6nd se atragd atenlia liden:lui in timp ce-i va ig-
nora pe ceilalfi membri"; ,,va avea o atihrdine expectativd"; ,,va avea o atihrdi-
ne sarcasticd, superioard, de tipul va ezita sd discute despre pro-
"arati-mi,,9i
blemele sale".52 PsihoteraPeufii contemporani au adus o cornPletare imPortante
acestei aborddri: ei pun accentul Pe credinrele 9i a9tePtdrile clienhrlui fafd de re-
Ia[i care dau forme comPortamentului seu interPersonal. I-a rdndul siu, acest
comportament atrage rispursuri caracteristice din partea celorlalfi.s3
O astfel de secvenlA este ilustrata in vinieta care urmeazd, ce arati de ase-
menea necesitatea ca teraPeutul si-gi urmireasci propriile reaclii emofionale
gi comportamentale gi rispunsurile fali de client.

9. Componenta grupurllor de terapie


. Connie, o femeie de patruzeci de ari, 0 fost trimisd de medicul de familie in terapie de
grup din cauza anxietdlii sociale, d.istimiei ti izoldrii. In*Atd in birou, ifiediot mia spus
cd are ,,ceoo de inpdrlit"cu mine. ,,Cum mi-ati putut ldsa un mesaj pe robotul tel{onic spu-
nindu-mi Connie, fur W dumnequoastfi numindu-ad Doctorul <aga-gi-aga>? Nu inlelegefi
duechilibrul puternic care se perpetueazd? Nu ati auzit de leminism fi p terc? Tratali afa
toate t'emeile pe care le cunoasteli sou numai clientele?"

L0 incEut am fost descutnpdnit, apoi n-am simlit lmeninlot si m-om infuriat. Dupd
cdteoa mofiefite de r4leclie, am considerat cd, iflh-adeadr, steo dreptdte Fi mi-om recunos-
cut neglijenla.
Mai tdrziu, in timpul Fedinlei, atn intrcbot-o dacd ar puteq explora proporliile fu-
riei sole gi, curind, am ajuns sd discutdm desprc arteplareo ei cd at puteo fi redusd la
tdcere ,i devalorizatd in acest proces, 1fa cum se inlimpldse de mulle oti in trec t. l-am
spus cd, intr-un fel, fid supusese unui puternic test sperA d,poate,cdnuuoi mu;-
-
co momealo, cd nu ii ooi confirma agtepldrile cu priaire la modul in care lumea o ln-
teozi intotdetunI, un tipar care deseoti o fdcuse sd se simtd mustratd, atacatd gi scoa-
sd din funcliune. Am sugerdt cd, fdfi indoiald, a ajuns la aceste uedinle in mod onest
pi cd ele reflectau etperienlele ei de oiald. Ar putee foarte bi e sd relotioneze ifliliol cu
membrii grupului la fel cum o fdcuse cu nine, insd chiar aoea de ales. Ar putut
fi foce
din experienti in &rup lncd un eaeniment din seria respingerilor furioase sau ar pu-
fi
lut incepe un proces de inodlarc Fi inlelegere care sd intrerupd oceastd prolelie care se
outoind.eplinefte.

Rezumat: Pornind de la o int1lnire preterapie poate f ldcutd prcdiclil. comporta-


tlentului de grup. Dintre toate metodele de predictie, interuiul indh.:idual de admite-
re orimtat cdtre stabilirea diagnosticului pare a f cel mai pulin exact gi, cu toate aces-
tea, d.e obicei este cel mai folosit. Comportafientul unui indfuid in grup aa ztaia in
funclie de neooile psihice inteme, tnaniera de a le exprimn, componenta interpersona-
ld pi normele grupului. Cu toate acestea, un pincipiu general afinnd cd, o) cet e mai
mare similitudinea intre procedura de admitere ti situafia reald de grup, cu
atat mai exacti va fi predicfia comportamentului clientului. Cea mai promildtoa-
re metodd clinicd singulard plate t'i obseraarea comportafientului clientului intr-un
grup preliminar, de joc de rol sau ,,listd de asteptare" . Dacd circumstanlele gi logisti-
ca nu permit sceastd fletodd, recomand ca terapeulii de grup sd-pi modifice interaiul
de admitere, concentrAnd.u-se in principal asupra Junctiondrii interpersonale a
clientului.

Principiile componenlei grupurilol

Sd ne intoarcem acum la intrebarea centrali: date fiind circumstantele idea-


le urr mare numir de clienfi care solicitd o terapie de grup, timp din belrug
-
lrvin D. Yalon (cu l\,4olin Leszcz) - Tratat de pslhoterapte de grup
gi o abundenf6 de informafii prin care putem face o predicfie a comportamen-
hrlui
-, cum si alcituim grupul de terapie?
Poate cii motivul pentru deficihrl de interes in predicgia comPortamentului
de grup este ce informafia disPonibild despre urmitorul Pas - alcetuirea gru-
De ce si ne ostenim si rafinim instru-
pului
- este chiar mai rudimentari.
mente pentru predicfia comPortamentului de grup, dacd nu gtim si folosim
aceastd informafie? Degi toli clinicienii exPerimentali simt c; comPonenla unui
grup ii influenfeazi profund caracterul, mecanismul real de inlluenli nu a pu-
tut fi clarificat.s Am avut ocazia de a studia indeaProaPe concePerea, nagterea
gi dezvoltarea a mai mult de 250 de grupuri de terapie grupurile mele 9i ale
-faptul cd unele grupuri
studenfilor mei qi am fost frapat in mod rePetat de
-
par sd se cristalizeze imediat, altele mai incet, in timP ce altele se scufundd du-
reros gi ori naufragiazi in intregime, ori intri in vrie li se transformi in gru-
puri func;ionale numai dupl c6teva cicluri de fricfiuni 9i addugiri de noi
membri. Am avut impresia ci, daci un gruP se cristalizeaze, acest faPt se da-
toreazd numai parfial competenlei, eforturilor terapeutului sau numirului de
membri ,,buni" in grup. intr-o anumite mfuurd, variabila critici, inci neclari,
gine de combinarea membrilor.
O experiente clnice ce a avut loc cu mulfi ani in urmd mi-a readus in minte
cu mare intensitate acest principiu. Conform Pro$amului, h€buia si conduc r:n
grup experiengial de gase luni format din intemi in psihologie clinicd, tofi afla;i
la acelagi nivel de formare gi aproximativ de aceeagi virsE. ta prima intdlnire au
apirut peste douezeci de participanfl
- prca muui Pentru un singur grup -, ap
cd am decis si-i impart in doui gmpuri gi le-am cerut participanfilor si se mi;-
te la intamplare prin cameri timp de cinci minute gi, la sfArgih:l acelui interval
de timp, si se pozifioneze la un capit sau altul al camerei. Dupi aceea fiecare
grup s-a intAlnit o ord gi iumetate, urm6nd imediat unul dupi alhrl.
Degi la prima vedere poate Pdrea ce grupurile au avut o comPonenp simi-
Iari, amestecul subtil al personalitellor a fecut ca fiecare sd aibe un caracter
radical diferit. Diferenla a fost evidenti la prima intalnire Fi a Persistat de-a
lungul parcursului grupurilor. Un grup a preluat o pozifie extrem de depen-
dentd. Am sosit la prima gedingi cu cdrie 9i cu piciorul in ghips pentru c5, in
urmd cu cateva zile, me rdnisem Ia genunchi juc6nd fotbal. Insd grupul nu a
pus nici o intrebare cu privire Ia starea mea. Nici nu au araniat scaunele in cerc.
(Amintifi-vd cd erau tofi terapeufi profesionigti gi cei mai mul;i conduceau gru-
puri de terapie!) Mi-au cerut Permisiunea de a deschide fereastra sau de a in-
chide uga. Cea mai mare parte a vielii SruPului trecea analiz6nd teama simli-
td fafi de mine, distanla dintre mine gi membri, rezerva gi riceala mea.
in celdlalt grup, nici nu parcursesem iumetate din distanla de la ugi la sca-
un, c6nd cA;iva membri m-au intrebat: ,,Hei, ce-ai pifit la picior?" Imediat, gn:-
pul a inceput sd lucreze temeinic, fiecare dintre membri folosindu-gi abilitifi-
le profesionale in maniera constructive. Deseori, in acest gruP, m-am simlit
inutil gi uneori am intrebat daci nu cumva eram desconsiderat de membri.

9. Componenta grupudlol de tcraple


Aceaste ,,poveste a doud grupuri" subliniazi faphrl cA componenia grupu-
rilor a inlluengat dramatic caracterul activitilii lor ulterioare. Dacd grupurile
nu ar fi fost limitate in timp, poate cd, in cele din urmi, mediile diferite pe care
le creaseri ar fi produs o diferenli micd in efectul benefic pe care fiecare grup
il avea asupra membrilor sdi. insi, pe termen scurt, membrii primului grup
s-au simlit mai tensionagi, mai incapabili 9i mai reskicgionati. Daci ar fi fost un
grup de terapie, unii membri s-ar fi putut simli atat de nesatisfdculi, incat ar
fi renunlat la gmp. Grupul era dominat de ceea ce Nitsun descrie ca forle ,,an-
tigmp" (elemente prezente in fiecare grup care servesc la subminarea activitd-
F grupului).ss D'in cauza ariei inguste a experienlei in grup, au invelat mai pu-
line despre ei ingigi decAt membrii din celdlalt grup.
Un exemplu similar ar putea fi exhas de la doud grupuri din studiul reali-
zat de Lieberman, Yalom gi Miles.s0 Aceste doui grupuri de scurti durati au
fost compuse aleator, insi aveau un lider identic o inretistrare pe caseti care
oferea instrucfiuni despre modul in care
-
si se continue activitatea la fiecare in-
tAlnire (Encountertape Program). in intervalul catorva gedin;e, au apirut doui
culturi de grup foarte diferite. Un grup era total obedient instrucfiilor inregis-
trate ti urma fidel toate exercifiile prescrise. Celilalt grup dezvoltase un ton
lipsit de respect fale de iffe$share, in cur6nd referindu-se la ea ca fiind ,,Geor-
ge". Era ceva obignuit ca acegti membri si ridiculizeze inregistrarea. De exem-
plu, cand caseta a dat o instrucfiune grupului, un membru a comentat bago-
coritor: ,,O idee mdreale, George!" Nu doar cultura a fost diferiti in aceste
grupuri, ci gi rezultatele. La sfartitul a treizeci de ore de experienld de grup
zece tedinle gupul lipsit de respect avea un rezultat considerabil mai bun. -
-,
^insiAstfel, cu siguranli componenta alecteaze caracterul ti procesul grupului.
suntem departe de a conchide cA o anumite metodi X compune un
trup
mai eficient decat metoda Y. Studiile asupra rezultatelor terapiei de grup sunt
complexe, iar cercetdrile riguroase nu au stabilit inci rehfia dintre componen-
!a grupului 9i criteriul ultim: rezultatele terapiei. in ciuda unor lucriri promi-
tetoare prezentate la inceputul acestui capitol, Iucriri c are uhlizeazd, variabile
ale personaliteFi, trebuie sd ne bazim in mare mdsuri pe observafii clinice ne-
sistematice gi pe studii aperute din cadre neterapeutice.

Obsensalii clinice
Impresiile specialigtilor in terapie despre efectele componenrei grupului tre-
buie evaluate cu precaufie. Lipsa unui limbaf comun pentru descrierea com-
portamentului, problemele ce fin de evaluarea rezultatelor, orientarea teoreti-
ci a terapeuhrlui, numdrul limitat de grupuri pe care un clinician le poate trata,
toate acestea limiteazd validitatea impresiilor clinice din aceaste arie.
Pare str fie in asentimenhrl clinic general faptul cd grupurile eterogene sunt
avantajoase fafd de grupurile omogene in terapia interaclionald de grup de lungd
duratd.lv Pe de altd parte, grupurile omogene oferd multe avantaje dace tera-
peutul doregte se ofere suport pentru o anumite problemd comund sau sd dez-

lryln D. Yalom (cu l4olin Levcz) - T]atat dG pslhoteraple de grup


volte abilitdli de obfinere a eliberirii de simptom intr-o perioad6 scurtd de
timp.ssTotugi,chiargiinacestegrupuri,comPonenranuesteirelevantdUn
g-p o-og"n p".tru birbafi cu HIV sau femei cu cancer de san va fi alectat
putemic de stadiul bolii fiecdrui membru. Un individ cu o boal5 avansati poa-
te fi reprezentantul celor mai mari temeri ale celorlalgi membri gi Poate duce
la neimplicarea sau retragerea membrilor.se
Chiar gi in cazul terapiilor de gruP foarte specializate, cu grupuri omoge-
ne, ghidate de manual, cum ar fi gmpurile pentru indivizi ce se confrunti cu
predispozilii genetice de a se imbolndvi de cancer colorectal sau de san, tera-
peutul se poate attePta ca un rol semnificativ si fie jucat de componenra tru-
pului.m Ca gi in cazul grupului de psihologi intemi descris mai sus, unele gru-
puri de terapie se unesc repede, in timP ce altele gchiopiteazi cu chiu cu vai,
chiar gi avAnd acelagi lider,
Cu toate acestea, in general grupurile omogene se cristzlizeazi mai rapid, dnin
mai coezioe, ot'erd membrilor grupului supott imediat, sunt mai bine frectsmtate, au
conflicte mai mici gi ot'erlt elibuare nai raPidd de sinptome. insi mulli clinicieni cred
ca ele nu pot imprumuta scoPurile ambifioase ale schimbdrii personalitdfii de
la munca psihoteraPeuticd de lungd durat6. Grupul omogen/ in contrast cu
grupul eterogen, are tendinfa de a rim6ne Ia niveluri superficiale 9i este un
mediu mai pulin eficient in modificarea structurii caractedale'
Problema se agraveaze atunci cand intrebim: ,,omogen sub ce asPect?" ,,ete'
rogen sub care asp ect?" ,,verclj?" ,,sex?" ,,complex de simptome?" ,,statut ma-
rital?" ,,educafie?" ,,statut sociometric?" ,,aptitudini verbale?" ,,dezvoltare psi-
hosexuali?" ,,categorii de diagnostic Psihiatric?" ,,nevoi interPersonale?" Care
dintre acestea sunt variabile critice? Un gn'rp compus din femei cu bulimie sau
bdtrAni cu depresie este omogen datorite simPtomului comun sat eterogen da-
toriti gamei largi de triseturi de Personalitate ale membrilor?
CAliva auiori incearcd si clarifice aceastd chestiune, sugerdnd ce teraPeu-
tul urmdregte o m aximd eterogenitate in ariile de conflict ale clienlilor 9i tn schemele
de adaptare ;i, in acelagi timp, omogenitatea gradului de oulnerabilitate 0 cliefiilor 9i
a capacitdlii lor de a tolera anxietatea. De exemplu, un gruP omogen format din
indivizi care au cu tofii conflicte maiore legate de ostilitate cirora Ie fac fa|5
prin negare ar putea oferi cu greu un beneficiu terapeutic membrilor sii insd
un grup cu un spectru foarte larg al vulnerabilitdgii (vag definita ca for;d a eu-
Iui) va fi de asemenea retardat, din motive diferite: cel mai vulnerabil mem-
bru va pune limite grupului, care va deveni puternic restrictiv Pentru cei mai
pulin vulnerabili. Foulkes gi Anthony propun combinarea diagrrosticelor 9i tul-
burerilor pentru a forma un grup eficient teraPeutic. Cu cat mai mare este in-
6l
ten'alul dintre tipurile polare, cu atat mai mare va fi potenfialul terapeutic
Dar, pentru ca beneficiul teraPeutic se aPara, atat caPul, cAt 9i coada grupului
trebuie sd rAmane conectate la corpul grupului.
Din aceste observalii clinice se desprinde regula conlorm cereia, Pentru a
apdrea schimbarea, trebuie sa existe un grad de incompatibilitate intre client

9, Componenla grupurllol de teraple


gi cultura interpersonali a grupului. Acest principiu s chimbarea este preceda_

td de o state de disonnntd sau de incongruen[d


-
este spriiinit de importante cer-
-
cetdri clinice gi socio.psihologice; mA voi tntoarce la el mai tArziu in acest ca-
pitol. Oricum, in absenla unei forle adecvate a eului, membrii grupului nu pot
profita in urma disonanlei.
De aceea, in grupul de terapie intensivd de lungd durati, regula care le va

gi abilitatea de a da giprimi feedback pi de a se imptica in procesul terapeutic.


Dar eterogenitatea nu trebuie menlinutd cu preful credrii unui membru izo-
lat at gmpului. Sd considerdm variabila vArsti: dacd existd un singur membru
in vArstd de gaizeci de ani htr-un gn:p de tineri adulfi, acel individ poate ale-
ge (sau poate fi fogat) si personifice generafia betrand. Astfel, acest membru
este stereotipizat (ca gi membrii mai tineri)
9i onestitatea interpersonaH,i inti_
mitatea necesare nu vor reugi sd se materializeze. Un proces similar poate ape_
rea intr-un grup de adulfi cu un singur adolescent care-gi asumd rolul de ado-
lescent turbulent. Existd irrsd 9i avantaje in a avea in gmp o largd distribufie de
varste. Multe dinke gmpurile mele in tratament ambulatoriu au membri cu vAr-
ste cuprinse inhe douezeci gi cinci gi gaizeci gi cinci de ani. prin elaborarea rela_
fiilor cu ceilalfi membri, ajung sd-9i inleleagd relaliile trecute, prezente Fi viitoare
cu o largi gami de persoane semnificative: pdrin;i, colegi gi copii.
Simila4, este nevoie si se ia in considerare orientarea sexualE, factorii cul_
turali 9i etnorasiali. Membrii de gmp ce aparfin minoritdfilor vor trebui sd aibi
incredere tn faptul ci ceilalfi membri ai grupului sunt dispugi sd ia in conside_
rare contextul specific al fiecdrui individ gi nu siJ vadl pe acel individ ca pe
un stereotip al culturii sale.t
in abordarea componenlei grupului, unii terapeuli utrlizeazi,un alt con-
cept eterogenitatea de rol. Considerentul primar atunci cAnd adiugi un mem_
-
bru este rolul liber in grup. Teoretic, o astfel de orientare pare dezirabild. prac-
tic, suferi de lipsd de claritate. ga propus un specku extraordinar de roluri tn
grupul de terapie: lider de sarcini, lider socio-emofional, provocatorul, ajuto_
rul doctorului, nemulgumitul care refuzd ajutorul, moralistul echitabil cu sine,
starul, liderul de luptd/fugn, hderul dependenfei, liderul colegiat, istericul gru_
pului, liderul tehnic-executiy secretarul social, armdsarul grupului, criticul gru_
pului, romanticul gn:pului, gardianul democrafiei, pontatorul, berbatul agre-
siv, vigilenfa onestitdlii, rolul sociabil, rolul structural, rolul divergent, rolul
prudent, examinatorul, inocentul, ,apul ispdgitor, intelectualizantul, copilul,
puritanul, unificatorul gi aga mai departe. Putem extinde lista arbitrar gi nede-
finit, incluzand toate constelafiile de tesdturi comportamentale? Sau existi un
set de roluri fix, constant de la un grup la altul, pe care membrii sunt forraF se
le ocupe? Pdni cAnd nu vom avea un cadru de referinld satisfdcitor pentru a

lnln lr. Yalom (cu illolin Leszcz) - Tratat de pslhotcraple de grup


ne pune aceste Probleme, intrebarea ,,ce rol este liber in gmp?" va avea o mici
contribufie Ia o abordare eficientd a componenlei gruPului.
Experienla clinici arati cd grupurile merg mai bine daci unii membri pot
fi exemple gi pot fi avocafii unor norme de grup constructive Plasarea a unu
sau doi ,,seniori" in terapia de SruP intr-un gruP nou Poate aduce mari
cAgti-
a clientilor intr-un anumit
guri. Invers, uneori Prezice o potrivire slabd
Putem
nesSnetos in grup' Si ur-
!rup datoriti probabiliteFi ca ei sd-gi asume un rol
mdrim aceastA vinietd clinicd:

. femeie tn airstd de doudzeci 9i


Eae, o noud de ani cu pronunlate difcultdli
narcisice de personalitate, a fost eoaluatd pentru terupio de Srup' Attu succes pro'
fesional, dar era izolatd interpersonal 9i
trdia o distimie oonicd, parlial amelioru-
td de antidepresiae. Cind a aenit in biroul meu Pentru o consultatie pregrup'
in

citna fiagild, exploziod, extrem de


clipe am perceput-o ca rmmdiutiod' deualori'
zhndu-i pe ceilalli. In multe moduri, difcuttdlile lui Eae le repetau pe cele nle unei

alte femei, Lisa, care tocmoi pdrdsise grupul (cteind astJel un loc liber
pmtru care
era eaaluatd Ead. Neaoia intensd, dominantd a Lisei de a fi ?n centrul grupului'
cuplatd cu o extraordinard ttulnetabilitate la feedback, a paralizat membrii grupu'
lui, iar plecarca ei fusese primit de toli cu o ufurarc midentd' l'ntr-un alt mommt'
intre acest grup gi Eoe at f putut exista o compatibilitate constructiad Totupi' atAt
de cur|rnd dupd pleclred Lisei, era Joate probabil ca stilul de relalionale
caracte-
la ca-
ristic pefitru Eae sd trezeascd in grup sentimente putetnice t'ald de acest "de
intorcAnd membrii grupului Ia sentimentele
pd.t" , Pe care tocmai Ie elaboraserd du-

reros. Lui Eoe i s-a recomandat un olt grup.

O singurd observalie clinicd finald. Ca supervizor 9i cercetetor' am avut


oportunitatea de a studia indeaproape intregul parcurs al unui grup pentru
pacienli nespitalizali, condus de doi rezidenli in psihiatrie comPetenli Pe o
perioadi de treizeci de luni. Grupul era alcdtuit din gaPte membri' tori in iu-
iul vArstei de douizeci de ani, dintre care gase puteau fi clasificafi ca avAnd
tulburare schizoidi de personalitate. Cea mai frapantd tresitura a acestui
grup omo8en era sta8narea extraordinard. Tot ceea ce era asociat cu gedinte-
t" a" gtrp-, inregistririle, rapoartele scrise, gedinfele de supervizare' pirea
neimportant, inaintand cu greu. Deseori pirea sd nu se intAmple nimic: nu
ca in-
exista nici o migcare individuali definitd a membrilor sau a grupului
treg. insd frecvenfa era aProaPe PerfectA 9i coeziunea grupului extraordinar
de ridicatd.
in acea perioadd, multe gmpuri ambulatorii dh clinica Stanford participau
la un studiu ce presupurea mdsurarea coeziunii grupului Acest grup omogen
cu autoad-
de schizolzi a obghut un scor al coeziunii (mdsuratd prin chestionare
par-
minishare) mai mare decAt oricare alt grup Deoarece in acea perioadi tofi
ticipanlii la SruPurile din clinica Stanford erau subiecli intr-o cercetare asupra
rezultatelorlrapiei,62 erau disponibile evaludri minufioase ale progresului

9. Componenla grupu]llor de te.aple


Degi teoretic sunt de acord cu ideea de alcituire a unui grup din indivizi
cu nevoi gi tensiuni interpersonale variate, cred ci, tn practice, aceasta ar pu-
tea fi o falsd problemd. Dati fiind valoarea predictive hmitatd a interviurilor

mult diferifi decAt aseminitori. Acest grup aparent omogen, contrar dictonu_
Iui clinic, nu a rimas la un nivel superficial, ci a realizat schimbdri semrifica_
tive de personalitate in membrii sdi. Degi pentru terapeuri gi cercetetori in_
teracliunea pdrea cd se desfdgoard greoi, nu era ara pentru participanfi.
Nici
unul dintre ei nu avusese vreodatd o relarie intimd multe dintre dezviluiri_
$i
le lor, degi neremarcabile obiectiv erau subiectiv primele dezvdluiri
emo;io_
nante, tulburdtoare.

lryln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotcrapic de grup


Penpectivi generall

in acest punct, cel mai gratilicant ar fi se integram aceste rezultate clinice 9i


experimentale, sI punctim liniile de clivaj gi fuziune nevizute p6ni acum 9i sd
revenim la suprafald cu o teorie reviSorante a comPonentei grupului care are
atat fundamente experimentale ferme, cAt gi practicabilitate imediatd. Din ne-
fericire, datele nu permit o astfel de sintezi definitivd. Dar sublinierea desco-
peririlor majore ale cercetdrilor ce fin de componenfa gmpului este valoroasd.
Cultura 9i func;ionarea fiecdrui grup ethosul, valorile ti un anumit t o-
-
dus aiaendi vor h inlluenlate de componenp sa. Abordarea comPonenfei tre-
-
buie si se bazeze pe modul in care inlelegem sarcina grupului. Grupul trebuie
sd fie capabil si rispundi nevoii de suslinere emofionali a membrilor sdi pi
provocirilor constructive. in grupurile de psihoterapie trebuie str fintim cdhe
o componenle carc echilibreazi similaritatea ti divergenta in imPlicar€a 9i com-
portamentul interpersonal, relafia cu autoritatea, legaturile emogionale gi con-
centrarea pe sarcini. Mai mult, este esenfial ca membrii sd fie de acord cu va-
lorile care ghideaza aventura teraPeutica.
De asemenea, cercetirile indici anumite descoperiri neechivoce. Componen-
la grupului ueeLzd o dit'erenld gi influnleazt multe aspecte ale funcliondrii grupu-
lai. t Componenfa unui gruP influenteazi anumite caracteristici predictibile
9i angaiare ridicate, conllict Putemic,
pe termen scurt
- de exempluincoeziune
fugi, dependenfi pronunlate. Plus, daci alegem si utilizim procedurile dis-
ponibile, putem prezice intr-un anumit grad comPortamentul de SruP al indi-
vidului.
Oricum, nu suntem siguri de relafia existentd intre oricare dintre aceste ca-
racteristici ale grupului 9i rezultatele ultime ale terapiei membrilor grupului.
Mai mult, nu gtim in ce misurd liderul grupului Poate inlluenla aceste carac-
teristici ale grupului sau cat timp se vor fi manifesta in grup. Totugi, gtim ci
grupurile coezive, cu o implicare mai mare a membrilor, produc rezultate cli
nice mai bune.f
De fapt, existe doui abordiri teoretice majore ale comPonenlei grupului:
abordarea omogene gi cea eterogene. Si examindm Pe scurt suPortul teoretic
al acestor doue aborddri. La baza aborddrri eterogene a comPonenlei stau doud
artumentiri teoretice care pot fi numite teoria microcosmosului social 9i teo-
ria disonanfei. La baza abordirii otnogene a comPonenlei grupului se afla teo-
ria coeziunii grupului.

Modul de compunere eterogefl


Teoria microcosmosului social posttleazi ci, deoarece gruPul este Privit ca un
univers social in miniature in care membrii sunt nevoiti se dezvolte metode
noi de interacfiune interpersonali, gruPul trebuie se fie eterogen Pentru a ma-
ximaliza oportunitef e de invtr,are. El trebuie si semene universului social real,

9. Componenta grupurllor de teraple


fiind compus din persoane de diferite sexe, varste, profesii, niveluri socio-eco_
nomice 9i educafionale. Cu alte cuvinte, ar trebui se fie un melanj demografic.
Teoria disonanlei aplicatd terapiei de grup propune de asemenea o abordare
eterogeni a componenfei, dar dinh-un alt motiv. invifarea sau rhimbarea este
probabil sd apari ahmci cand individul, in stare de disonantd, aclioneazd pen-
tru a reduce acea disonanld. Dsonanta creeaze o stare de disconfort psiholo
gic ai stimuleazi incercarea individului de a atinge o stare mai consonanti. In-
divizii care se gisesc intr-un grup in care statutul de membru are multe
trisituri dezirabile (de exemplu, speranle de ugurare a suferinlei, atracfie fald
de lider sau ceilalgi membri), dar ale cdrui cereri, in acelagi timp, produc ten-
siune (de exemplu, dezvdluirea de sine sau confruntarea interpersonald), vor
hdi o stare de disonanti sau dezechilibru.6s
Similar, o stare de disconfort apare atunci cand, intr-un grup valorizat, ci-
neva descoperi ci nevoile interpersonale nu sunt satisficute sau cAnd stilul
siu de comportament interpersonal e discordant. Individul aflat in aceste cir-
cumstanle va ciuta cdi pentru a reduce disconfortul
- de exemplu va piresi
gmpul sau, preferabil, va incep€ se experimenteze noi forme de comportament.
Pentru a facilita dezvoltarea unui disconfort adaptativ, perspectiva eterogend
propune expunerea clienlilor in fala celorlalfi indivizi din grup care, in loc sd
intireasci pozifiile nevrotice satisfdcAnd nevoile htelpersonale, ii vor frustra
9i ii vor provoca, ficAnd clienlii congtienfi de diferite arii de conflict gi, de ase-
menea, demonstrdnd moduri altemative de interacfiune interpersonali.
Din aceste motive, se susfine ci ,? grup trebuie sd includd membri cu stiluri Si
conflicte interpersonale aariate. Este un echilibru greu de obfinut, deoarece, dacd
frustrarea gi provocarea sunt prea mari, iar forlele ce mengin membrul in grup
sunt prea mici (atracgia fafd de grup) nu va apdrea nici o disonanle sau asime-
trie reali; in loc si se schimbe, fizic sau psihic, hdividul pdrisegte grupul. pe
de alta parte, daca provocarea este prea mici, nu apare invifarea; membrii vor
coluziona gi explorarea va fi inhibatd. Astfel, teoria disonanlei pledeazd pen-
tru o largi armonizare de personalitdfi.

Modul omogm de compunere a grupurilor


Teoria coeziunii ce std,la baza abordirii omogene a componenlei grupului
postuleazA, destul de simplu, cd atraclia t'ald de grup este uarinbita criticd ce inJlu-
enluzd rezultatele terapiei gi cd scopul major trebuie sd fie asamblareo unui grup co-
ezia, compatibil.

Rezumat
Cum putem reconcilia aceste doud aborddri sau cum putem alege intre ele? Mai
tntii, sd obserudm cd nici o cercetare din domeniul terapiei de grup nu sustine mode-
lul disonantei. Existd un couArsitor consens clinic (la care ader) cd in terapia de grup
clienlii trebuie fie expufi unei aaietdli de arii de conflict, metode de adaptare gi sti-
sd
luri interpersonale in situalii de co flict, Fi cd,in geaeral, conflictul este esential proce-

lrrln D. Yalon (cu Molin Levcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


sului terapeutic. Oricum, nu existd doaezi empirice conftom cdrora grupurile com-
puse eteroten in mod deliberat fncilite azi terapia gi tocmai om mmliorut mOdeS-

nk doaezi ak rrlntrrriului,
Pe de altd parte, multe cercetdri asupra grupurilor mici suslin ideea coeziunii.
Grupurile de terapie compatibile interpersonal oor dezaolta o coeziune mai mare.
Membrii grupurilor coeziae au o lrecaenyd mai bund, sunt mai copabili sd exprime
gi sd tolereze ostilitatea, sunt mai apli sd incerce sd-i influenleze pe ceila\i gi sunt
ei infifi gata de a fi influenlali. Membrii cu o atraclie mai mare fald de grupul lor
au rezultate terapeutice mai bune; membrii care sunt moi pulin compatibili cu cei-
lalli tindsd renunle la grup. Membrii cu cea mai mare compatibilitate interperso-
nald deuin cei mai pupulari membri ai grupului, iar popularitatea coreleazd puternic
ot succesul terapiei.
Teama cd un grup omogm oa t'i neproductia, limitat, lipsit de confict sau cd se oa
confrunta numai cu o orie restrlnsd de temeri interpersonale este nefondatd din cAte-
a0 motiae. Mai inthi, existd pulini ind.iuizi a cdror patologie este intr-adeodr monoli-
ticd care, in ciuda ariei lor principale de conflict, sd nu in$t
pine conflicte in aria
-
intimitdlii sau a autoritdlii, de exenplu. ln at doilea rind, procxul dezaoltare a gru-
d.e

pului le poate cere clienlilor sd se cont'runte cu anumite arii de conflict. De exemplu,


legile dezaoltdrii grupului (aezi capitolul 11) cer u, in cele din urml, grupul sd se con-

ftunte cu problema controlului, a nutoritdlii pi a ierorhiei dominanlei. Intr-un grup


unde sunt chliaa indiaizi cu conflicte legate de control, aceastd
fazl polte apdrea de-
ureme gi foarte acut.Intr-un grup din care tipsesc astfel de indiaizi, dqi membrii au
conficte mai mici sau conllictele lor tn aria dependenlei gi autoritdlii sunt mai pulin
deschise, ei pot f forlali sd sd confrunte cu ele pe mdsurd ce grupul trece ineaitabil
prin fazd a dezwltdrii. Docd anumite roluri necesare dezaoltdrii grupului nu
aceastd
sunt ocupate in acel grup, cei mai mulli lideri, conftient sau inconFtient, igi modit'icd
comportamentul pentru a umple acel 9ol.56 Mai mult gi lcesta este un punct im-
portant
-
nici un grup de terapie cu o cond.ucere adecaatd nu poate fte prea mn-
-,
sau sd nu producd disonanld membrilor sdi pentru inaariobil,
sd

fortabil cd, membrii tre-


buie sd se loaeascd. de sarcina grupului. Sd deaii intezltor, sd te tlezadlui, sd creSti
niaelul intimitdsii, sd. te autoexaminezi, sd te cont'runli cu ceil\lti toate acestea
-
sunt sarcini discotdanle pentru indiaizii care au probleme semnifcatiae in relaliile
interpersonale.
Multe grupuri de scurtd duratd orientate asupra unei probleme specifce, cu o ghi
dare adectsatd din partea liderului, pot f
transt'ormate cu ugurinld in grupuri interuc-
lionale productbe. De exemplu, doud studii riguroase au comparut yuputi ofiogme
pentru clienli cu bulimie repartiali aleator in terapie comryrtamentald de grup, tera-
pie cognitia-comportamentald de grup sau terapie interaclionah de grup (terapie care
nu se adresa explicit comportamentului alimmtar, ci se concmtra in intregifie pe in-
teractiunea interpersonald). Nu numai cd aceste grupuri interactionale omogene au
funclionat eficient, dar rezultatele lor au t'ost tn toate priainlele egale cu cele ale gru-
puriht cognitia-comportamentale, incluzind eJectul pozitil) asuprd tulburdrii coflWr-
tammtului alimmtar.6T

9, Componenla grupudlor de ieraple


De nWen, ye bnzn cunostintehr actutle, yroyun coeziwea ca
linie directoare

primare in alcituirea grupurilor de terapie. Disonanla speratd apdru tn Srup'


a0

presupunind cd terapeutul tta t'uncliona efcimt in indrumarea preterapie a clienlilor


gi in timpul primelor gedinle de grup. Ttebuie sd se acorde cea mai mare prioritate in-
tegritdlii grupului pi terapeulii de gruP trebuie sd selecteze clienlii cu cea mai scdzu-
td prcbabilitate de incheierc pretnaturd a terapiei. lndiuizii cu o probabilitate mare de
a fi ireconciliabil incompatibili cu ethosul gi cultura grupului xu cel pu\in cu un alt

membru nu trebuie inclupi in grap. Coeziunea gmpului nu e sinonimd cu confor-


tul sau relaxarea gruprlr:ui. Dimpotrittd: doar intr-un gtup coezio confictul poate fi
toluat gi transJormat tn muncd productiud.

Un ultim aYeftisment

E drept, ideea de a megteri un grup ideal este seducdtoare. Este un cantec


al sirenelor care a ademenit mulli cercetdtori ;i a Senerat un mare numir de
cercetdri dintre care, din pdcate, pufine s-au dovedit a fi substanfiale, repeta-
bile sau relevante clinic. $i nu doar atat, ci in multe moduri tema comPonen-
lei grupului nu este in contact cu realitdfile cotidiene ale practicii clinice. Aga
cum spuneam mai sus, presiunile contemporane asupra practicirii terapiei de
grup nu incurajeaza terapeutul se acorde multi atengie componenlei grupului.
Mulfi clinicieni de grup contemporani din practica privatd sau clinici pu-
blice sunt mai preocupafi de integritatea gi supraviefuirea grupului. in gene-
ral, acegti clinicieni au dificulteF in strdngerea unui numir suficient de clienfi
penku a forma 9i menfine grupurile. ($i nu am nici o indoiald ci aceastl difi-
cultate se va miri pe an ce trece datoriti cregterii numtrrului de psihoterape-
ufi practicanli ce provin din tot mai multe discipline profesionale.) Cu c6t sunt
mai mulfi terapeufi disponibili, cu atat mai mare este competifia profesionald
pentru clienfi ti este cu atat mai greu sd incepi gi sd menfii grupuri de terapie
in practica privati. Terapeufii preferd sd-9i ocupe orele de terapie individuali
gi ezite se rigte se piarda un client recomanddndu-i o terapie de grup. Dacd cli-
nicienii incearci si puni unii clienli ,,la pestrare", in agteptarea combinaliei
perfecte a participanfilor la grup cd ei gtiu formula acestei
(pe noi nu gtim)
- presupunAnd
nu vor forma niciodate un grup. Reco-
combinagii care o
-
mandirile se acumuleazi atat de incet, incAt primii membri potenfiali vor obo-
si agteptand gi vor gesi h alte parte o terapie potrivite.
Astfel in general clinicienii contemporani, printre care gi eu, formeazd, gru-
purile acceptAnd, in anumite limite, primii papte sau opt candidagi evaluafi gi
considerali a fi candidagi buni pentru terapia de grup. Sunt intrebuinlate doar
cele mai grosiere principii ale componenlei grupului, cum ar fi un numir egal
de femei gi birbali, interval larg de vArsti, activitate sau stil interacfional. De

hyln D. Yalom (cu lL,lolin Leszcz) - Iratat dc pslhoteraple de grup


exemplu, dacd doi birbafi deja selectali pentru grup sunt in mod sPecial Pa-
sivi, este dezirabil sd se creeze un echilibru prin addugarea unor birbali mai
activi.
Totugi, in practici existA gi alte oPriuni excelente. in primul rdnd, clinicia-
nul poate alcatui un grup din clienli aflafi in practica sa de terapie hdividua-
li. A9a cum voi discuta in caPitolul 15, terapia concomitentA este un format de
terapie cu o eficienld inalti in al doilea rind, clinicienii care colaboreazi in
practicd, adesea impirfind un apartament cu cabinete, pot coordona clienfii re-
iomandafi gi pot completa un singur grup la un anumit moment tn multe co-
muniteli, terapeutii de grup au creat cu succes o Practicd de specialitate me-
diatizAndu-se prh conferinle gi reclame publicitare.
Sarcina maiore a terapeutului este de a crea un truP coerent' Tirmpul 9i ener-
gia cheltuite pentru a realiza 8ruP nu Pot
ii justificate, date fiind stare ractica clini-
c6. Cred ci cel mai bine este 9i energia in
Pregddrea Pretera-
comPonen!a afec-
unit 9i dacd valori-
zafi factorii teraPeutici gi suntefi flexibili in rol, putefi folosi in scoP teraPeutic
orice conditii (altele decAt absenfa motivaliei) ce apar in grup'

285
9, Componenta gruPurilor de teraple
lO. Crearea grupului:
locul, timpul, dimensiunea, pregitirea

Consideragii preliminare

inainte de convocarea unui grup, terapeutul trebuie sd asigure un loc adec-


vat gedinrei gi sA ia cAteva decizii practice in legituri cu structura terapiei: pen_
tru derularea, mdrimea gi durata viefi gmpului, admiterea noilor membri, frec_
venla tedinlelor gi durata fiecdrei gedinle. in plus, practicianul contemporan
trebuie deseori sd negocieze o relalie cu a treia parte plititoare, HMO sau or_
ganizarii din sistemul de asistentd a sdnatdlii.r De asemenea, trebuie investi_
gati tensiunea dintre prioritefile terapeutice gi prioritdfile economice ale siste-
mului de sendtate cu privire la scopul gi durata tratamentului.2 Disonanla
dintre terapeut gi administratorii celei de a heia pirti poate avea un impact
ddundtor asupra relagiei client-terapeut.f intreaga practici a psihoterapiei, in_
clusiv moralul terapeutului, va avea de cdgtigat in t.r.rnu t.r.,"i relafii de parte-
neriat mai strAnse gi a unei polarizdri mai reduse.
Clinicienii de azi au responsabilitatea etici de a pleda pentru o terapie efi-
cienti. Ei trebuie sd educe publicul, si destigmatizeze terapia de grup, sd con-
struiasci organizafii de practicd clinici putemice, cu clinicieni bine formagi gi
acreditati adecvat, ti sd indemne pldtitorii si urmdreasci robustele cercetiri
empirice care suslrn eficienla terapiei de grup.i

Cadrul fizic
int6lnirile grupului pot fi finute in orice cameri care asigurd intimitatea
-
linigtea. in cadru institufional, terapeutul trebuie si negociele cu administra_
Fi

fia pentru a stabili pentru grupurile de terapie un interval de timp gi un spa_


fiu inviolabile. Primul pas al unei gedinfe este de a forma un cerc, astfel incAt
membrii sd se poatd vedea unul pe celilalt. Din acest motiv, un aranjament
in
jurul unei mese dreptunghiulare gi folosirea canapelelor pe care
se aFazd trei
sau patru persoane sunt nesatisfecetoare. Dacd sunt membri absenri,
unii tera_
peufi preferd si indepirteze scaunele goale gi si formeze un cerc
mai str6ns.
Dacd tedinla de grup va fi inregistratd video sau va fi observatd printr_o
oglindd unidirecfionald de cdtre studenfi in formare, in prealabil trebuie
obfi-
nute permisiunea membrilor gmpului gi trebuie prezentatd ampla oportunita-
te oferite de discutarea metodei de lucru. ConsimfdmAntul scris
este esengial
dace se intenfioneazi o inregistrare audiovizuali. De obicei, un grup
care este
observat dupd cateva sdptdm6ni pare si uite de fereastra de observare, dar,
de_

lryin D. Yalom (cu [rotin Leszcz) - T]atat dc pslhoteraplc de glup


seori, cand se elaboreazi Probleme legate de lider ti autoritate, membrii devin
din nou preocupafi de ea. Daci observatorii obignuili sunt numai unul sau doi
studenli, cel mai bine este ca ei si rimAnd in camerd, dar sd se aieze in alara
cercului grupului. Astfel se evitd intruziunea oglinzii 9i se permite studenfilor
sd testeze mai mult afectul grupului care, inexplicabil, este filirat de oglindd.
Observatorii trebuie avertizali sd taci gi sd reziste oricdrei incercdri a membri-
lor grupului de a-i implica in disculie. (Pentru o disculie mai extinsd despre
observarea grupului, vezi capitolul 17.)

Grupuri deschise gi grupuri inchise


La inceput, grupul este desemnat de liderul sdu ca fiind deschis sau inchis.
Un grup inchis, o datd ce a inceput, igi inchide porfile, nu mai accePte membri
noi cu excepfia primelor doud sau trei pedin;e gi se intalnegte Pentru o Perioa-
dd de timp predeterminate. in contrast, un grup deschis menline o mirime
constanti, inlocuind membrii pe mdsuri ce pleacd din grup. Un grup deschis
poate avea un timp de viale predeterminat de exemplu, grupurile dintr-un
-
serviciu de sanatab pentru studenli Pot Planifica si se intAlneasci numai in
cele noui luni ale anului academic. Multe grupuri deschise continud nedefi-
nit, degi o dati la c69iva ani poate avea loc o schimbare completi a colectivu-
lui 9i chiar a liderilor. in cenhe de formare in psihoterapie am intAlnit gruPuri
de terapie care au durat doudzeci de ani, fiind ldsate mogtenire in fiecare an
sau la doi ani de citre un terapeut absolvent unui student nou-venit. Crupu-
rile deschise tolereazd mai bine schimbdrile in colectiv dacd existe o anumita
consecvenla a liderilor O cale de a obfine asta intr-un cadru de formare este
ca gmpul sd aibd doi coteraPeufi; cand coterapeutul senior pleacd, celdlalt con-
tinui ca lider de grup senior gi i se alaturd un nou coteraPeut.3
Cele mai multe gnrpuri inchise sunt grupuri de terapie de scurie duraU care
se intilnesc siptimAnal timp de gase luni sau mai pufin. Un grup inchis de du-
ratd mai mare ar putea avea dificultdfi in menfinerea stabilitilii colectivului. tn-
variabil, membrii renunle, se mute sau se confrunt6 cu incompatibilitdfi de pro-
gram neatteptate. Grupurile nu funclioneaze bine dacd devin prea mici 9i
trebuie adiugali noi membri pentru ca grupul sd nu dispari in urma uzurii. Un
format de tipul grup inchis de lungi duratd este fezabil intr-r.rn cadru care asi-
guri o stabilitate considerabild, cum ar fi o inchisoare, o bazd militard, un spi-
tal psihiatric cu intemiri de lungi duratd gi, ocazional, un grup ambulatoriu in
care tofi membrii sunt concomitent in terapie indviduald cu liderul grupului.
Unii terapeuli conduc un gmp inchis timp de gase luni, moment in care mem-
brii igi evalueazd progresul gi decid daci se imP[ca sau nu pentru incd gase luni.
Unele programe intensive cu spitalizare parliale inceP cu o fazi intensive
de terapie intr-un grup inchis, urmata de o faze extinse de menfinere Posttra-
tament cu terapie intensive in grup deschis. Faza de grup inchis pune accen-
tul asupra neliniptilor comune gi deprinderilor fundamentale care sunt achizi-
tionate cel mai bine daca intregul SruP Poate acliona de comun acord. Faza de

10. Crearca grupulul: locul, tlmpul, dlmoNlun€e, progiUrea 247


8rup deschis, care urmerette reducerea recederilor, intdregte cagtigurile ob[i-
nute in timpul fazei intensive gi ajutd clienlii sd-;i aplice cAgtigurile mult mai
extins i-rl propriile medii sociale. Acest model a avut rezultate bune in trata-
mentul abuzului de substanfe, traumei gi depresiei.a

Durata si frecventa sedintelor

Pdnd la jumitatea anilor'60, durata unei pedinle de psihoterapie pArea fi-


xate: ora individuald de cincizeci de minute gi gedinla de terapie de grup de
optzeci sau nouizeci de minute fdceau parte din inlelepciunea de neclintit a
domeniului. Cei mai mulfi terapeuli de grup afirmd cd sunt necesare cel pufin
gaizeci de minute pentru intervalul de incdlzire Fi pentru desfigurarea gi ela-
borarea temelor majore ale gedinlei chiar gi in grupuri bine consolidate. De ase-
menea, terapeufii consideri ci dupd doud ore gedinfa aiunge inh-un punct de
reludri diminuante: grupul este extenuat, repetitiv ti ineficient. Mulli terape-
ufi par sd funcfioneze cel mai bine in segmente de optzeci pAnd la noudzeci de
minute; deseori, dacd au gedinfe mai lungi, terapeuiii obosesc, ceea ce ii face
mai pufin eficienfi in urmebarele gedinfe de terapie din acea zi.
Degi frecven[a variazi intre una gi cinci gedinle pe siptdmind, maioritatea
covartitoare a grupurilor se intAlnesc o datd pe siptdmanA. Deseori este difi-
cil din punct de vedere logistic sd programezi mai multe gedinfe pe saptdma-
na pentru un grup ambulatoriu gi cei mai mulli terapeufi nu au condus nicio-
dati un grup ambulatoriu cu mai multe gedinle sdptdminal. Dar, daci a9 avea
de ales, m-a9 int6lni cu grupurile de doue ori pe siptamAnd: astfel de grupuri
au o intensitate mai mare, membrii continud sd elaboreze chestiunile ridicate
in gedinga anterioard gi intregul proces capdtd caracterul unei gedin;e continue.
Unii terapeufi se intAlnesc de doud ori pe sdptdm6ni pentru douE sau trei sep-
tdmdni la inceputul unui grup cu duratE limitata pentru a accelera intensita-
tea gi a lansa grupul mult mai eficient.s
Trebuie evitate intAlnirile prea pulin frecvente. Grupurile care se intdlnesc
mai rar de o datA pe septemand au dificultdli importante in menfinerea unei
focalizdri pe interacfiune. Dacd s-au int5mplat multe lucruri in vielile membri-
lor intre tedinle, astfel de grupuri au tendinta de a se concentra pe evenimen-
tele de viaFe gi pe rezolvarea crizelor
Grupul extins in finrp. in eforturile de a realiza ,,terapia eficiente Emporal,,6,
liderii de grup au fdcut experimente cu multe aspecte ale cadrului terapiei, inse
cel mai mult cu durata tedinlei. Mentalitatea economicd cotidiand exercitd pre-
siuni asupra terapeulilor sd prescurteze terapia, dar in anii'60 1i'70, perioada
de glorie a grupurilor de intAlnire (vezi capitolul 16) c6nd terapeufii de grup
experimentau cu indrizneali lungimea gedin;elor, opusul era adevdrat. Tera-

lrvln D. Yalom (cu llrolin Levcz) - Tlatat do pslhoteEple de grup


peulii }ineau tedinle siptlm6nale care durau patru, gase, chiar gi opt ore. Unii

gului gnrp un sfArpit de sdptdmAnd cu un alt terapeut sau, de obicei, conduceau


o gedinle-maraton cu propriul gmp Ia un moment dat pe parcusul terapiei.
,,Grupul-maraton" a fost larg popularizat in acea perioadd in revistele, zia-
rele gi relatdrile romanfate americane.t Grupul se intahea intr-o gedin]i pre-
lungit6, probabil dur5nd doudzeci gi patru sau chiar patruzeci opt de ore, cu
9i
pufin sau deloc timp permis pentru somn. Participanlilor li se cerea sd rdm6-
ni impreuni intregul timp stabilit. Mesele erau servite in sala de terapie gi,
dacd era nevoie, se putea afipi in timpul gedinlelor de terapie sau in timpul
scurtelor pauze de somn desemnate. Se punea accent pe dezviluirea totali,
confruntarea interpersonali intensivd, participarea gi implicarea afectivi. Mai
tArziu, formah-rl extins in timp a fost adaptat de tnheprinderi comerciale ca est
gi Lifespring; astdzi, aceste programe de antrenament al congtientizirii in gru-
puri mari aproape au dispdrut.7
Partizanii grupului extins in timp sustineau ci acesta accenhra dezvoltarea
grupului, intensifica experienra emo;ionald gi condensa eficient un lung par-
curs al terapiei intr-o zi sau un sfArgit de siptdmAnd.+ De asemenea, htensita-
tea emofionald gi oboseala rezultati din lipsa somnului erau considerate ca ac-
celerind abandonarea faJadelor sociale. Rezultatele terapiei cu gmpuri-maraton
raportate in mass-media gi in revistele gtiiniifice ale vremii erau impresionan-
te, intrecAnd pAni gi pretenfiile efectelor de transformare a personaliti;ii ale
noilor medicamente miraculoase de azi: ,,Optzeci la suti dintre participan;i au
suferit o schimbare semnificativd in urma unei singure intAlrriri,,;8 ,,noudzeci
la suti dintre cei 400 de membri ai unui grup-maraton au considerat intAlni-
rea ca fiind cea mai semnificativd gi plind de sens experienli a viefii lor,,; e,,5g-
rapia de grup-maraton reprezintd o descoperire uimitoare irt practica psihote-
rapeuticd";10 ,,grupul-maraton a devenit unicul agent de schimbare care
permite rapiditatea invildrii pi adaptdrii la noi tipare de comportament impro-
babil sd apard in formula tradifionald ";11 ,dacd tofi adullii ar fi participat la un
grup-maraton, nu ar mai exista rdzboi; dacd tofi adolescenfii ar fi participat la
un grup-maraton, nu ar mai exista delincven;d juvenili";tz gi aga mai departe.
insi, ir ciuda acestor pretenfii, migcarea-maraton a apirut gi a dispirut. Te-
rapeufii care incd mai fin in mod regulat sau periodic intahiri de grup extin-
se in timp reprezintd o minoritate de practicieni. Degi, ocazional, au existat ra-
poarte recente ale unor retrageri la sfartit de sdptemane, intensive gi eficiente,
pentru diferite afecliuni, de la abuz de substante la bulimie,r3 ele au constat
dintr-un program cuprinzetor care include terapie de grup, psiho-educafie gi
clarificeri teoretice gi nu s-au bazat pe confruntarea intensivd gi extenuarea ca-
racteristice aborderii maraton. De asemenea, aceaste abordare este folositd azi

10. CrearEa grupulul: locul, tlmpul, dlmenslunoa, prsgEth€a 2gg


pentru a amPlifica sePtdmanal terapia de grup cu pacienfi bolnavi de cancer
sub forma unei retrageri intensive la sf6r;itul siptimAnii Pentru construirea
deprinderilor, reflecfie 9i meditaFe.rl
Cu toate acestea, este imPortant sa avem cunottinle despre migcarea mara-
ton nu numai pentru cd a fost mult utilizatd, nici pentru a aduce url oma-
-
giu unui capitol din istoria psihoterapiei, ci Pentru ceea ce dezviluie despre
modut in care psihoteraPeugii decid in legdturi cu practica clinici. De-a lun-
gul ultimelor decenii, psihoterapia in general 9i terapia de grup in particular
au fost asaltate de o serie de capricii ideologice 9i stilistice. Cel mai bun bastion
impohiva modalitdlilor de terapie himerice dominate de moda zilei il consti-
tuie increderea in fundamente gi in cercetirile temeinice.
Multe capricii teraPeutice apar 9i dispar atAt de rePede incat rareori cerce-
tarea se adreseazi problemelor pe care ele le ridici. Acest fapt nu e valabil insi
pentru tedinlele extinse in timp care au zdmislit o literatura Fdinlifice consi-
derabili. De ce? Pentru cA formatul se preteazi Ia experimentare: este evident
mai ugor sd cercetezi rezultatele terapiei unui grup care dureazd, si spunem,
o zi decAt asupra unuia care dureazi gase luni: existi mai pufine retrageri, mai
pufine crize existenfiale, subiecfii nu au oPortunitatea de a urma terapii auxi-
liare. Un alt motiv este cd grupurile extinse in timp apar in organizafii (Natio-
nal Training Laboratories vezi capitolul 16) care au o veche tradigie de im-
-
binare a inovafiei cu cercetarea.
Cele mai extravagante Pretenlii citate mai sus se bazau in intregime Pe re-
Iatiri anecdotice ale diferililor participanfi sau pe chestionare distribuite la
scurt timp dupd sfArgitul intAlnirii a evaludrii excesiv de nevali-
- o abordare
dd. De fapt, orice studiu al rezultatelor teraPiei bazat numai pe interviuri, re-
comandiri sau chestionare autoadminiskate de client, oblhute la sfArpitul gru-
pului, are o valoare indoielnici. in nici un alt moment clientul nu este mai loial,
mai recunoscetor 9i mai pufin obiectiv cu privire la un grup decSt la incheie-
rea grupului, cdnd existe tendinla Putemica de a-gi reaminti 9i a exprima nu-
mai sentimentele pozitive, tandre. Trdirea gi exprimarea sentimentelor negati-
ve fali de grup in acest moment ar fi improbabile din cel pufin doud motive:
(1) la incheiere, existe o putemicd Presiune din Partea grupului de a participa
la declaralii pozitive
- inPulini Participanli la grup, aga cum ardta Ash1s, igi pot
menfine obiecfivitatea fa]a unanimiti[ii aParente a gmpului; 9i (2) in acest
moment, membrii resping sentimentele critice fald de grup pentru a evita o
stare de disonanfi cognitivi: cu alte cuvinte, o dati ce un individ investelte
mult timp gi emofie intr-un gmp gi dezvolta Putemice sentimente pozitive fald
de ceilalfi membri, devine dificild chestionarea valorii activitafilor gruPului.
Daci face asta, individul este aruncat intr-o stare de disonanfa inconfortabile.
Cercetarea grupurilor-maraton este Parazitate de o multitudine de defecte
de proiectare.l6 Unele studii nu au reutit se utilizeze grupuri de control adec-
vate (de exemplu, un grup de comParalie neextins in timp). Altele nu au reu-
git sd rezolve problema efectelor artefactelor 9i a variabilelor contaminate. De

lMn D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotcrapie de grup


exemplu, intr-o comunitate rezidentiali de dependenfi de droguri, era propus
un grup-maraton anual pentru cei care au trecut printr-un viol. Deoarece gru-

pul avea loc o stngufi dati pe an, parflcrpantir


li ahibureu 0 nare valoue chiu
inainte de a avea loc.17
Studiile riguros controlate ce compari diferenlele in privifa rezultatelor in-
tre grupurile extinse in timp gi neextinse h timp au concluzionat ci nu existd
nici o dovadi eficienlei formatului exths in timp. Rezultatele pozitive rapor-
a
tate de cateva shrdii au fost nesistematice gi s-au evaporat rapid.18
Aga cum se susfine uneori, este posibil ca intAlnirile extinse tn timp sd ac-
celereze maturizarea grupului de terapie, sd creascd deschiderea, intimitatea
gi coeziunea gi astfel sd faciliteze tnlelegerea profundi gi avansarea terapeuti-
ci? impreuni cu colegii mei am studiat efectul unei intAlniri de tase ore asu-
pra dezvoltdrii coeziunii gi a modului de comunicare interactiv in aici-gi-a-
cum.le Am urmerit tase grupuri nou create dintr-un program ambulatoriu
pentru senetatea mentali pe perioada primelor gaisprezece gedinfe. Trei din-
tre grupuri au linut o prime gedinle cu durata de gase ore, tn timp ce celelalte
trei au avut a unsprezecea tedinld de gase ore.20
Am descoperit cd sedinta-maraton nu a inlluenlat Jatsorabil tiparele de comuni-
ure din tntAlnirile ulterioore.zl De fapt, a existat un curent in direcgia opusd: dupi
intdlnirile de pase ore, grupul plrea sd, se lmpltce mai pulln in interacfiunea din
aici-gi-acum. Influenla gedinlei de gase ore asupra coeziunii a fost destul de in-
teresante. in cele trei gmpuri care au finut intilnrea iniliald de gase ore a exis-
tat o orientare citre descresterea c(r-zilrii in urmitoarele intAlniri. Totugi, in cele
trei grupuri care au lin,ut a unspruecea intalnire de tase ore a existat o c/eptefe
semnificativd a coeziunii in urmitoarele intdtniri. Astfel, timpul trebuie luat ir:r
corsiderare: este foarte posibil ca, intr-o anumiti coniuncturi pe parcursul unui
grup, o gedinli extinsi in timp se poata aiuta la cretterea implicdrii membri-
lor in grup. Agadar, rezultatele au aretat cd poate fi acceleratd coeziunea, dar
nu poate fi adusi la viald prin intAlniri extinse in hmp.
in timput anilor '60 pi '70, mulfi terapeufi recomandau pacienlilor aflali in
terapie individual6 grupurimaraton pentru sfArgitul sdptimdnii; in anii '80,
mulli trimiteau pacienlii in grupuri mari, intensive, de antrenament al con-
ttientizarii (de exemplu, est gi Lifesprng). Este posibil ca un yup extins in timp,
intensio, plin de afect, sd poatd deschide un pacient core este blocat in terapie? im-
preund cu colegii mei am studiat treizeci 9i trei astfel de clienli trimigi de te-
rapeufii lor intr-un grup de intilnire la sfArgitul sdptdmAnii. I-am distribuit in
trei Brupuri: doud grupuri-maraton de evocare gestaltistd a afectului gi un
grup de control (un sfArpit de siptimAni de meditafie, ticere gi tai chi).z $ase
sdptimAni mai tArziu, subiecfii din grupurile experimentale au aretat o ugoa-
ri, dar semnificativi imbunitifire in terapia individuald in comparayie cu su-
biecfii din grupul de control. Totugi, dupi douisprezece siptim6ni, a dispS-
rut orice diferenld ?i nu s-0 mentinut nici un efect mdsurabil asupra procesului
terapiei indiaiduale.

10. Crearea grupulul: locul, tinpul, dlmensiunea, pregitiloa


ienOmenUl gtUpUlUr.mantOn ne faCe si reflectim alupm problemei traru'
feririi invilirii. Fdri indoiali, grupul extins in timP Poate evoca un putemic
afect gi poate incuraja membrii si experimenteze un comPortament nou. Dar
o schimbare a cuiva in gn:p genereazd invariabil o schimbare in viala din afa-
ra grupului? De multe vreme, clinicienii gtiu cd schimbarea in gedin;a de tera-
pie nu este echivalentd cu succesul terapeutic, cd schimbarea, Pentru a se con-
solida, trebuie transferate cu multe eforturi in relaliile interpersonale
importante din afara grupului gi testati repetat in aceste cadre naturale. Bine-
inleles, terapeufii doresc si accelereze procesul schimbdrii, dar dovezile suge-
reazi ci durata tratamentului are o influenli mai mare decAt numdrul de tra-
tamente. Transt'erul int:dldrii este laborios gi necesitd un anumit interual de timp,
ireductibil.D
Si ludm, de exemplu, un client care, din cauza experienlelor timpurii cu un
tate autoritar, distant gi aspru, tinde sd-i vadi pe toli ceilalfi bdrbafi, mai ales
pe cei aflafi in pozifii de autoritate, ca avind caliti;i simi.lare. in grup, el poa-
te avea o experienre emo;ionaH total diferite cu un terapeut gi poate cu caliva
alfi membri. Ce a invdlat? Ei bine, a invdlat ci nu tofi bdrbafii sunt ticdlogi
groaznici sau doi care nu sunt aga. Aceaste experienla
- existi cel pufin unulProbabil
are o valoare durabili penku el? foarte pulin, in afari de cazul in care
poate generaliza aceaste experienle la situafii viitoare. Ca rezultat al gmpului,
individul invafd ci existd cel pufin uniib balt aflali in pozifii de autoritate
care pot fi de incredere. Dar care? El trebuie si invefe cum sd diferenlieze oa-
menii, astfel incdt sd nu perceapd tofi birbafii intr-o manieri predeterminatd.
Este nevoie de un nou repertoriu de deprinderi perceptuale. O dati ce este ca-
pabil si facE discriminerile necesare, trebuie si invefe cum si inahteze in for-
marea relafiilor pe o baze egalihre, nedistorsionata. Pentru individul ale cdrui
relafii interpersonale au fost sdricite gi neadaptative, acestea sunt sarcini for-
midabile gi foarte indelungate, care necesiti deseori testarea coniinud gi intd-
rirea disponibile in relafia terapeuticd de lungd duratd.

Terapia de grup de scurti duratt

Terapia de gmp de scurti durati devine rapid un format de terapie impor-


tant gi larg utilizat. intr-o mare misurd, ciutarea de forme mai scurte de tera-
pie de grup este alimentatd de presiuni economice. Planurile din sistemul de
sdndtate gi HMO tind fdrd incetare cdtre forme de terapie mai scurte, mai pu-
fin costisitoare gi mai eficiente.* O anchete h care au participat administrato-
* Ne-am putea aminti de fermierul care incerca sd-9i dreseze calul s; muncesci fiind hrenit cu
(antiteF din ce in ce mai mici de mancare, pentru ca, in cele din urme, se se tanguiascS: ,,Chiar
atunci cand il invelasem sA se descurce fdre nici un pic de hrand, blestematul a murit".

lrvln D. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tratal de pslhoteraple de grup


rii din sistemul de sinitate responsabili cu ingrijirea sdnetelii a peste 73 de mi-
lioane de particianfi24 a constatat ca au fost interesafi in uti].izarea multor
6ru,
puri, dar au iavorizat gmpurile shucturate, omogene ca problematici, de scur-
td duratd. in aceeagi anchetd, unii terapeu[ au fost in favoarea teraPiei de gruP
psihodinamice, interpersonale, de proces, firi restriclii arbitrare de timp. Alli
factori au favorizat, de asemenea, terapia de scurti durati: de exemplu, mul-
te locuri geografice au mari cereri de servicii ti Pulini profesionigti disponibili
in domeniul sAnAtAtii mentale; in aceste situafii, durata scurte se traduce in-
tr-un acces mai mare la servicii.
Cit de mult timp inseamni ,,scurt"? Intervalul este larg: unii clinicieni spun
ci mai pufh de douizeci doudzeci gi cinci de gedin;e inseamni scurt,25 pen-
-
tru alfii intre gaisprezece 9i doudzeci de gedin1e26 gi mai sunt 9r unii care vor-
besc despre cincizeci sau gaizeci de gedinle.2T Grupurile pentru pacienfi spita-
lizali pot fi gAndite ca avAnd o duratd de via!{ de o singurd gedinli (vezi
capitolul 15). Poate este mai bine sd fie oferitd o definifie funcfionald, 9i nu una
temporala: un grup scurt reprezintd cea mai scurte dunte de viale a unui grup
in care pot fi atinse anumite scopuri specificate gi fericitul termen
-caredeseaiciconJrunti cu o crizd
,,terapie de grup eficienti temporal".28 Un gruP
acuti de viafi, cum ar fi pierderea serviciului, poate dura inhe Patru $i oPt 9e-
dinle, in timp ce un grup care se adreseazi unor pierderi relafionale maiore,
cum ar fi divorful sau doliul, poate dura inhe optsprezece 9i douizeci gi patru
de gedinle. Un grup ,,scurt" cu scopul schimbArii problemelor persistente de
caracter poate dura tntre gaizeci gi gaptezeci de gedinle.2e
Aceste intervale de timp sunt intr-un fe1 arbitrare, dar exPlorerile recente
asupra ,,efectului dozi" din psihoterapia individuali au aruncat o anumite
Iumine asupra problemei duratei terapiei.30 Aceste cercetdri incearcd sd apli-
ce psihoterapiei individuale modelul curbei rispunsului tip dozi de drog, stu'
diind un mare numir de clienfi care solicite teraPie in tratament ambulatoriu.
Tipic, forma de terapie oferitd este terapia eclectici, integrativ-suportivd, ex-
ploratorie gi cognitivi fdrd utilizarea manualelor de terapie. Degi nu a fost ra-
portate nici o cercetare comparabild a efectului-dozd in teraPia de 8ruP, Pare
rezonabil si presupunem ci existi tiPare similare de rdspuns la terapia de
8ruP.
Cercetdtorii au observat ce membrii cu o tulburare mai mici au nevoie in
general de mai purine ore de terapie Pentru a atinge o imbunatilire semnifi
cativi. Revenirea moralului poate apirea rapid 9i surt suficiente oPt sau mai
pufine gedhfe pentru a readuce mulfi clien;i la nivelul anterior crizei. Marea
majoritate a clienlilor cu mai multe dificulti;i cronice necesite aProximativ
cincizeci sau gaizeci de gedinye pentru ca starea lor sd se imbunitdleasce, iar
cei cu tulburdri de personalitate semnificative necesitd chiar mai mult. Cu c6t
este mai mare deteriorarea increderii sau deprivarea emofionale gi cu cat mai
timpuriu in dezvoltare individul a suferit o pierdere sau o trauma, cu atat este
mai mare probabilitatea ca o teraPie de scurte durate se fie insuficientd. Deseori

10. Crearos gruDului: locul, tlmpul, dlmenslunoa, prsgithsa 293


6eculunor hrapiide scurti durati anterioan este semnulnevoiide o terapie
mai lungd.:t
Indiferent de durata exacti a terapiei, toate grupurile de psihoterapie de rur-
ti durati (cu excepfia gmpurilor psiho-educalionale) au multe trisAhri comune.
Toate tind cdtre eficien;d; ele fac un contract pentru un set de scopuri distincte
ti
incearcd si rimAnd concentrate pe atingerea scopului; thd sd rim6ni in prezent
(fie cu o focalizare pe aici-gi-acum, fie cu o focalizare pe ,,acolo-gi-atunci", orien-
tate pe probleme recente); acordi deplini atenfie restricflilor temporale gi sfArgi-
h:lui apropiat al terapiei; pun accent pe hansferul deprinderilor gi al invdlSrii de
Ia gmp la lumea reali; componenfa lor este deseori omogend dh punchrl de ve-
dere al anumitor probleme, sindroame simptomatice sau experienld de viald; se
concentreazd mai muJ.t pe neliniptile interpersonale dec pe cele intrapefionale}2
Cursul unei terapii de grup de scurtd duratd nu trebuie vdzut ca fiind tra-
tamentul definitiv. Ar putea fi considerat o iniriere a hatamentului
- o opor-
tunitate de a realiza o activitate importante, cu sens, care poate sau nu sd ne-
cesite in viitor o alti trange.::
CAnd conduce un grup de terapie de scurtd duratd, terapeutul de grup tre-
buie si find cont de cAteva principii generale:

. Grupul de scurti duratd nu este un grup de lungi durati trunchiat;} li-


derii de grup trebuie sI aibe un set mental diferit: ei trebuie sd clarifice scopu-
rile, si focalizeze gnrpul, sd administreze timpul 9i sd fie activi gi eficienfi. Pen-
tru cd grupurile tind se-gi nege limitele, liderii grupurilor de scurte duratd
trebuie sd acfioneze drept ceasomic al grupului, reamintind periodic grupului
cit timp a trecut Fi cat a mai rdmas. Regula! liderul trebuie sA face comentarii
de tipul: ,,Aceasia este cea de-a douisprezecea intAlnire. Am parcurs doui
treimi, dar mai avem incd gase gedinle. Ar putea fi inrelept si petrecem azi cA-
teva minute trec6nd in revisti ce am realizat, ce obiective au rimas gi cum ar
trebui sd investim timpul care ne-a mai rdmas".
. De asemenea, liderii trebuie si acorde atenlie transferirii invifdrii, incu-
rajAnd clienfii si aplice ceea ce au invdlat in grup in situa;iile din afara grupu-
lui. Ei trebuie se scoate in evidenfi faptul ce tratamentul este destinat se pune
in migcare schimbarea, dar nu neapdrat si incheie procesul in limitele trata-
mentului programat. Munca terapiei va continua sd se desfdgoare mult timp
dupd ce gedinlele au incetat.
. Liderii trebuie sd incerce sd transforme dezavantaiele limitirilor in timp
in avantaje. inci din timpul eforturilor lui Carl Rogers, care a fost preocupat
de terapia limitate in timp, gtim cd limitele de timp impuse pot cregte eficien-
fa gi pot energiza terapia.3s De asemenea, sfargitul fixat, iminent, poate fi uti-
lizat pentru a intensifica congtientizarea dimensiunilor existenfiale ale viefii:
timpul nu este etem; orice are un sfAr9it; nu va exista nici un rezolvator magic
de probleme; intAlnirea imediatd conteazd; responsabilitatea ultimE se afld in
interior, nu in afard.ft

lflln D. Yalon (cu Molin Leszcz) - Tratat de psihoterapie de grup


metsul tera-
grupului nu determr.nd
. E de relinut faPtul cd numele oficial al recent
este alcdtuit din.indivizi
p."or;;;*P;
riei. Cu alte cuvinte, numai ce in
incest nu'lnseamnS
c^ane care au trecut Printr-un mai
Este mult
;;buzul sexual"
"tffiJ'il
ti"t*p"""la' odentata cere acele
aspec-

t-" * t"^it-"uft tg."P' * uta::;iH,?:


"'0"
"'
de
in iideri) 9i dificultatea
mai
divorlali vo( lucra cel

profitabilnuPrintr-o
ex ;:Ht"r:T;::1il:':"Jt"tl
trebuie
in cisnicie, ci Prin aici-gl-u.rr-. M"mbrii
ciirui membru aga cum
se rr .,---^ astfel vl-
aceste tiPare' -"+r.l inc t sa nu (deterioreze
:i.H.s.#";ielga ei sa schimbe
iioarele relalii. si foloseascd toate mii-
. Terapeutul de gruP " n terapia cognitivi
sau
loacele disPonibile Pen
comPortamentala Pot
distresul simPtomattc
mentatie Poate recomand
comportamentul de
hrdr ,nal. Dar, in nici un caz'
mAncare, si mediteze
sa durata care se concen-
acest fapt nu este.esenri
ali-
mptomelor legate de
treaz6 pe nelinigtile
intet fifi durati care tintesc di-
ifllel o'4"
alte cuvrnte' teraPeit]1,ryT::::
mentaiie esfe
rnro, tulburatv cu alun-
ln *'*tn t *"t'onarea interPersonale 9i Pot
t
lerPersonale

obtini timP Prescurtaft


buie s; acorde o griid
st eze telefonic noii clien;i 9i
ag
re (6cutd de clinicile iminard individuald
sau

si-i introducd imediat ;unt mai pulin induigente


o gedinp de Prege i este de numai, si
cu erorile decAt ce te gedinle sunt con-
sPunem,
sumate a
la erup (sau trebuie sA

t.Xrui"' este int6rziatd' nivelul


I"iii ",t" tuttifitatd o ProPortie
srupului nu
pregruP sunt folosite I"Tl':::IJ[fi:";
' intalnirile individuale se-91 reca'{r;s';v;;;
,,*a""'a p"rl* )' ci li Dentru a aiuta clienfii teraPre
a*'"';
tttpurile' "stfel incat sa fie adecvate
#;;il;;' 295
loc l' thpul' dlmonslune!'
progitlrua
10. Crc8rc8 grupulul:
Unii terapeufi de gn:p vo
crien t s,i_ii prezin.?
;.;i#:[Li:il:.I",T;: :;,:]l j:H,L"T"_T::y
Unii clinicieni au cduL
arunca o punte
tamentul de scurti or.rrr'^',10," : Peste prapastia dintre tra-
de.lunga duati o ulotarl
Pul de s.,rta d;; r;"#*1 """roare este ca' dupd gm-
poate runar, pe o p*""0;l:il:rt::fi%t"
un SruP de scurH durati dar le ofe.e enlilor
de intiir^iri. arlcr^anva
"i;"; d serie
din o serie d
temani intre
gasea s;pumand,
moment in care grupul
devine
scrie intr-un alt segment.
hali asupra scopului, in_
e segment, igi reformulea_

Sunt eficiente qruor


terapiei de grup d"e tdrile asupra rezultatelor
scu
analizi a patruzeci fial in ultimii zece ani. O
si o
durate (atat cognitiv-co :uri de terapie de scurte
tru katamentul depresir iclinterpersonald) pen-
die, douasprezece care se int6lnesc, in
sedin me-
brii grupului au avut o icd semnificativd:
mem-
decAt clienfii care se de trei
aFtep ori mai mare

ffi::::;T:r.::::;
Un studiu asupra teral
..
clienfii cu tulburare le scurtd durate pentuu
bordei
tat imbunE td firi in dis-

rile de dispozifie, im_

pupn salubre. lnh_un


I de lungi duratii,
te_
lungd duratd, gru_
.
patru modalitdli.4s
c I tratame
e
,.",r.
296
|rvtn D. Yalon (cu
""lIll;..iTI
Molin Leszcz) _ Tratat
dc pslhotoraple de gtup
descoperit imbunitifiri semnificative in ambele grupuri 9i nici o diferenli
semnificativd intre ele
- cu exceplia faptului cd, subiecliu, membrii au prefe-
rat tratamentul individual de scurti durate tratamentului de grup de scurti
durat6.ae
Ruumfrnd, cercetdrile demonstreazi efcienla terapiei de grup de scurtd duratd. To-
tugi, nu existd nici o doaadd cd tnapia de scurtd duratd este superioard terapiei de lun-
gd duratd.fl Cu alte cuainte, dacd grupurile de scurtd duratd sunt necesare,le putem
conduce cu incredere: gtim cd aoem multe de oferit climlilor in formatul scurt. Dat sd
nu sucombdm sub puternica presiune contemporand pellttu et'icimld. Sd nu lacem gre-
seala de a crede cd o abordaret*apeuticd de scurtd duratd, intmsd, oferd climlilor mai
mult decdt o terapie de lungd duratd. Unul d.intre arhiteclii NIMH Collaboratiae Trea-
tefient of DEresion Study, unul dintre cele mai mari studii asuprl rezultatelor teru-
piei realizate pini acum, a declarat cd, probabil tn domeniu, a fost exageratd puterea
psihoterapiei de scurtd duratd.sl

Dimensiunea grupului
Propria mea experienle Fi consensul din literatura clinicd sugereazd cd mE-
rimea ideald a unui grup interacfional de terapie este de gapte sau opt membri,
cu un interval acceptabil intre cinci gi zece membri. Limita de jos a grupului
este determinate de faptul ci este necesard o masd critice Pentru ca o atrega-
re de oameni si devini un Brup care interaclioneaze. Deseori, cAnd un grup
este redus la trei sau patru membri, el inceteazi sd opereze ca gruP; interacfiu-
nile membrilor se diminueazi, iar terapeulii se trezesc angajafi in terapie indi-
viduali in grup. Grupurilor le lipsegte coeziunea gi, cu toate ce frecvenla Poa-
te fi buni, ea se datoreazd deseori unui sentiment de obligalie, 9i nu unei
adevdrate alianle. Multe drntre avantajele unui gruP, in sPecial oporturutatea
de a interacliona gi analiza propriile interacliuni cu o mare varietate de indi-
vizi, sunt compromise pe mdsurl ce scade mdrimea grupului. in plus, grupu-
rile mai mici devin mai pasive, suferd in urma intArzierii dezvoltdrii gi, frec-
vent, dezvoltd o imagine de grup negativd.s2 Evident, terapeutul de grup
trebuie si inlocuiascE membrii rapid, dar adecvat. Dacd nu sunt disponibili noi
membri, este mai bine ca terapeulii sd contopeasci doui grupuri mici decAt sd
continue sd gchiopiteze cu membri insuficienfi in ambele grupuri.
Limita superioari a grupurilor de teraPie este determinati de principii eco-
nomice absolute. Pe misurd ce grupul cregte in mirime, din ce in ce mai pu-
fin timp este disponibi.l penku elaborarea unei probleme individuale. Deoare-
ce este probabil ca unu sau doi clienli sA renunle Prematur la teraPie, este
recomandabil si se inceapd cu o mdrime a grupului utor mai mare decAt md-
rimea preferate; astfel, pentru a obline un grup de gapte sau opt membri, mulgi
terapeuli incep un grup cu opt sau noud. inceperea cu un gruP mai mare de
zece membri, anticipand retragerile Premature din terapie, Poate deveni o
profelie care se autoindeplinegte. Unii membri vor abandona terapia pentru cd
grupul este pur gi simplu Prea mare Pentru ca ei se ParticiPe Productiv

10, Cloaroa gruDului: locul, timpul, dlmsnslunea, prcgiur€a 297


Grupurile mai mari, intre doisprezece gi gaisprezece membri, se pot intAlni pro-
ductiv inh-un cadru de tipul spital de zi, deoarece este probabil ca fiecare mem-
bru si aibi alte oportunitefi terapeutice in cursul sdptdmdnii gi nu toli mem-
brii vor participa in mod necesar la fiecare gedinfd de grup.
intr-o anumiti mdsuri, dimensiunea optimi a grupului depinde de dura-
ta tntdlnirii: cu cAt este mai lungi intAlnirea, cu atat mai mare este numirul de
participanfi care se pot angaja profitabil in grup. Astfel, multe dintre grupuri-
le-maraton de terapie din anii treculi aveau taizeci de membri. Grupuri cum
ar fi Alcoolicii Anonimi gi Recovery Inc., care nu se centreazd pe interacliune,
pot cuprinde intre doudzeci ti optzeci de membri. in grupurile psiho-educa-
|ionale pentru afecfiuni cum ar fi anxietatea generalizati se pot htaLd eficient
intre douizeci gi treizeci de participanli. Aceste grupuri descuraieaze activ in-
teracliunea ti dezvdluirea individuald, baz6ndu-se pe transmiterea didacticd a
informaYiilor despre anxietate gi reducerea stresului.s3 Rezultate similare au
fost raportate in tratamentul tulburdrii de panicd gi agorafobiei.x
Formatul grupului mare a fost utilizat de asemenea cu pacienlii bolnavi de
cancer, deseori cu un antrenament in reducerea stresului gi autoadminiskarea
simptomelor bolii gi a efectelor secundare ale tratamentului medical. Aceste
grupuri pot confine intre patruzeci gi optzeci de participanfi care se intAlnesc
sdptiminal timp de doud ore pe parcursul a gase siptim6ni.ss Daci vd gindifi
la sistemul de senetate ca la o piramidi, grupurile mari de acest tip fac parte
din baza largd a tratamentelor accesibile, necostisitoare, de la nivelul intrdrii
in sistem. Pentru mulfi, este suficienta aceasti aprovizionare cu cunottinte gi
deprinderi. Clienfii care necesiti mai multd asistenli pot urca piramida citre
intervenlii mult mai concentrate sau intensive.s
Diferifi factori terapeutici pot opera tn aceste grupuri. Grupurile omogene
mari normalizeazd, destigmatizeazd, activeazd sentimente de universalitate gi
oferi deprinderi ti cunogtinle care cresc autoeficienla. Grupurile AA folosesc
inspirafia, ghidarea gi reprimarea; comunitatea terapeuticd mare se bazeazi pe
presiunea grupului gi interdependenle pentru a incuraia testarea realitdfii, pen-
tru a combate regresia gi pentru a inocula un sentiment al responsabilitdfii in-
dividuale fafi de comunitatea sociald.
Mdrimea grupului este invers proporfionald cu interacfiunea. Un studiu a
investigat relafia dintre mErimea grupului gi numirul de interacfiuni verbale
diferite irdfiate intre membri in cincizeci gi cinci de grupuri de terapie cu pa-
cienfi spitalizafi. Mirimea grupurilor a vadat intre cinci gi doudzeci de parti-
cipanfi. O reducere insemnati in interacfiunile dintre membri a fost evidentd
cAnd mirimea grupului atingea noud membri gi gaptesprezece membri. Con-
secinta cercetirii este cd, in cadrul de tipul spitalizirii, grupurile intre cinci gi
opt membri oferi cea mai mare oportunitate pentru participarea totald a clien-
tului.sT
Cabva studii asupra grupurilor nonterapie sugereazd ci, pe mdsurd ce creg-
te merimea unui grup, existe o tendinld corespondentd a membrilor de a se

lryln D. Yalom (cu Molin Leszcz) - Tlatat de pslhoterapte de grup


simfi privali de drephrri gi de a forma clici 9i subgmpuri disruptive.$ in plus,
numai cei mai putemici gi agresivi membri sunt capabili si-gi exprime ideile
sau abilitdfile.se O comparafie intre grupuri de rezolvare de Probleme alcdtuite
din cinci membri gi cele din doisprezece membri indici faptul cd, in grupurile
mai mari, experienla este mai nesatisficitoare ti existe un consens mai mic'to

Pregitirea pentru teraPia de gruP

Existi o mare variafie in practica clinic6 cu privire la gedin;ele individua-


Ie cu clienfii anterioare terapiei de gruP. Unii teraPeuri, dupd ce vid viitorii
clienfi o dati sau de doud ori in interviuri de selecgie, nu se intAlnesc din nou
cu ei individual, in timP ce allii continuA gedinlele individuale p6ni c6nd
clientul incepe terapia de gmp. Dacd sunt necesare cateva sePtdmani Pentru
a acumula suficienfi membri, este recomandabil ca terapeutul sd continue se
se intAlneasci periodic cu fiecare membru pentru a preveni o uzurd semnifi-
cativ6. Chiar gi in cadre cu trimiteri abundente corespunzitoare terapiei de
grup este imPortanti menlinerea elanului ;i interesului clientului O cale este
stabilirea unei date ferme pentru inceperea grupului 9i aPoi concentrarea ener-
gicd pe recrutarea 9i evaluarea clien;ilor. Un lider de gruP Poate fi nevoit si
investeascd doudzeci sau douizeci 9i cinci de ore pentru a asambla un singur
8ruP.
Uni terapeuli preferd sd vadi clientul de cAteva ori in gedinfe individuale
pentru a construi o relagie care va pistra membrii in grup in timpul perioade-
lor inifiale de descurajare 9i dezvrdiire. Conform impresiei mele clinice, cu cdt
clienfii sunt vezuli mai des inainte de intrarea in gruP, cu atat e mai Pufin Pro-
babil sd termine prematur teraPia. Deseori primul pas in dezvoltarea legeturi-
lor dintre membri este identificarea lor mutuah cu Persoana pe care o impart:
terapeutul. Sd relinem cd scoPul tedinlelor individuale preliminare este de a
construi o alianla teraPeutici. Utilizarea gedinlelor in principal in scopuri
anamnestice nu reprezinti o buni utilizare a timpului clinic; sugereazi clien-
tului ci anamneza este centrale Procesului terapiei.
O alte sarcine imPortanta trebuie indeplinit6 in interviul sau interviurile

gdtitoare, liderii de gruP trebuie sa atingd cdteva obiective specifice:

. Clarificarea concepliilor gre'ite, a temerilor nerealiste 9i a attePt6rilor


. Anticiparea gi diminuarea aPariliei Problemelor in dezvoltarea grupului

10. CrEar€a gDDulul: locul, tlmpul, dlnenslun€a, prsgEtirea 299


o Oferirea unei structuri cognitive care faciliteazi participarea eficienti
a
clienlilor in grup
. Generarea de agteptari pozitive ti realiste in legdturi cu terapia de grup

Conceplii gresite legate de terapia de grup


Anumite conceplii gregite gi temeri legate de terapia de grup sunt atat de
obignuite incAt, daci clientul nu le mengioneazd, terapeutul trebuie sd le scoa-
ti in evidenli ca potengiale probleme. in ciuda puternicelor dovezi aduse de
cercetare in legeturA cu eficienta terapiei de grup, mulfi oameni incd mai cred
ci terapia de grup este de rang secund. Clienfii se pot gAndi la terapia de grup
ca la o terapie ieftind
- o altemative pentru cei care nu-ri pot permite o tera-
pie individuald sau o modalitate a sistemelor de asistenld a sAneteFi de a cre9_
te profihrrile. Allii o privesc ca pe o terapie diluati, pentru cd fiecare membru
are numai zece sau cincisprezece minute din timpul terapeuhrlui in fiecare sdp_
tdmAni. fi alfii cred cd ragiunea de a exista a terapiei de grup este sd gdzduias-
ci un numdr de clien;i ce depdpegte cu mult numirul terapeufilor angaiaFi ij:l
clinici.
Sd examindm cAteva analize ale credinlelor publice despre terapia de grup.
Un studiu la care au participat 200 de studenfi care solicitau consiliere gi un
numir comparabil de studengi la psihologie a identificat trei concepfii grepite
comune:

1. Terapia de grup este impredictibili sau implici o pierdere a controlului


personal de exemplu, grupurile pot constrange membrii si se autodezvi_
luie.
-
2. Terapia de grup nu este la fel de eficientl ca terapia individuald deoare_
ce eficienla este proporfionale cu atenlia primitd de la terapeut.
3. A fi intr-un grup cu mulli indivizi cu tulburiri emofionale semnificative
este in sine ddunitor6l

tdlire a simptomelor printr-o anumiti form6 de contagiune. Care sunt sursele


acestor puternice tendinte antigrup? pentru mulli clienri care solicit5 terapie,
dificultdfile cu colegii gi grupul social sau cu famfia reprezintd problema. por_
nind de aici, in general, grupurile sunt privite cu neincredere gi formatul indi_
vidual este considerat a fi zona protejati, sigurd famfiari. Acesta este in spe_
9i
cial cazul celor care nu au o experienle anterioare in terapie.52
In general, portredzArile romaniate sau din media despre terapia de grup
sunt enorm de inexacte gi deseori grupurile de terapie sunt portretizate intr_o

lrvin D, Yalom (cu Molin Leszcz) - T.atat de psihoteraple de grup


manierd zeflemitoare, ridiculizanti.* De asemenea, emisiunile de televiziune
pot juca un rol. Ele vorbesc temerilor noastre incongtiente de a fi expugi 9i altrn-
gafi din gnrp pentru ce s-a constatat ce suntem imperfecfi. deficienfi, provocdm
invidia sau suntem considerafi a fi ,,veriga slabi".a: Oricare le-ar fi sursele, ast-
fel de concepgii gi perceplii $etite trebuie contrazise; altfel aceste expectalii ne-
gative putemice pot face ca succesul terapiei de gmp sd fie improbabil.i
Aceste expectalii nefavorabile nu se limiteazi numai la publicul general
sau la cliengi. O analizi cu reziden;i in psihiatrie a oblinut atitudini negative
similare fagi de eficienla terapiei de grup.a Lipsa de expunere in formarea
personali reprezinte o parte a problemei, dar forfa rezistenlelor la remedie-
rea acestor deficite ale formdrii sugereazi ce atitudinile antitrup pot fi pro-
fund inridicinate gi chiar incongtiente. Astfel, nu ar trebui si fim surpringi
descoperind astfel de atitudini in conducerea institufionali gi administrativd.
Aldhlri de concepfiile evaluative gregite, de obicei clienlii nutresc conceplii
procedurale gregite gi temeri interpersonale nerealiste. Multe dintre ele sunt evi-
dente in urmitorul vis pe care o clientd l-a relatat in a doua gedinli individua-
li pregrup, cu pugin timp inainte de a participa la prima sa intilnire de grup:
o Am oisat cd frecdrui membru din grup i se ceruse sd aducd prdjituri la inthlnire. Am
mers cu mama sd cumptu ptdjitutile Am auut nati di-
pe corc trebuia sd le aduc la pedintd.

fcultdli in a decide care pdjituri f lost


ar potrioite.Intre timp, eram conFtimtd cd urma sd
ojung loarte tiniu lo intilnire gi am dnenit tot mai nelinirtitd cd nu uoi ajunge la timp.
ln cele din urml ne-am decis in legdturd cu ptdjitwile ri ltfl continuat sd mery cdtre gup.
Am cerut indiulii despre sala in care trebuio sd se intilneascd grupul ,i rni s-o spus cd se
intilnea in 1294. Am tdtdcit dintt-o Wrte in alta a unui hol lung in care sdlile nu erau nu-
merctole consecutiu gi unde nu puteam gdsi nici o sold cu ,,A".ln cele din utmd om desco-
perit cd 729A era pozilionotd in spatele unei alte sdli fi om intrat in grup. Cdnd cdutosem
sala, infilnisem muryi cqmeni din hecutul meu, muui oameni cu care am mers la gcoak 9i
pe care i-am cunoscut tiup de c|fioa ani. Grupul era Joarte mare, pi in jur de patruzeci sou
cinciztci de oammi se miScou in cerc in jurul camerei. Membrii grupului includ.eau membri
ai lamiliei mele mai eract, doi dintre frolii mei. Fiecd.rui membru al grupului i se cerea
-
sd se rid.ice in flla unei audienle numeroase gi sd spund care credeo cd este dificultatea sa,
de ce ero acolo gi care era problema. lntregut ois a fost foarte onxiogen Fi situalia de a fi in
intAnieryi de a owa in fold un mare numlr de oameni era foafte tulburdtoarc.

Cabva teme sunt extrem de clare in acest vis. Clienta anticipa prima gedh-
16 de grup cu o spaimi considerabili. ingriiorarea sa cu privire la int6rziere re-
flecta o teame de a fi exclusi sau respinsi de grup. in plus, deoarece incepea
un grup care se intAlnea deja de cAteva sdptimini, se temea cd ceilalfi progre-
sasere prea mult, ci va fi ldsati in urma gi nu va putea niciodatd sd-i aiunga.

' Tocmai din acest motiv am decis s5 scriu un rcman desprc terapia de grup, ,,The SchoFnhauer
Cure" (New York: Harpercollins, 2005), in care incerc str ofer un portret onest al grupului efi-
cient de terapie in acliune

10. Cltar!! grrDulul: locul,ompul, dlnomlun€a, pt€lldlla 301


(Nu putea gisi o cameri cu un ,,A" inxripfionat Pe ea.) A visat ci grupul va
numira patruzeci sau cincizeci de membri. ingriiordrile in legeture cu meri-
mea gmpului sunt obitnuite; membrii se tem ci individualitatea lor unice se
va pierde 9i vor deveni una cu masa gmpului. Mai mult, in mod eronat, clien-
fii aplici experientei terapeutice principiul distribugiei economice a bunurilor,
presupunAnd ci dimensiunea mulfimii este invers proporgionald cu bunurile
primite de fiecare individ.
Imaginea din vis in care fiecare membru destiinuie audienlei grupului pro
blemele sale reflecti r.rna dintre cele mai bazale gi pervazive temeri ale hdiv2i-
Ior care inhi in grupul de terapie: oroarea de a trebui si se reveleze pe ei insugi
gi si destdinuie transgresiuni gi fantezii ruginoase unei audienle striine. Mai
mult, membrii i9i imagineazi un resPuns critic, disprepitor, ridictrlizant sau umi-
litor din partea celorlalgi membri. Experienla este fantasmati ca un Proces aPo-
caliptic in fala unui tribunal sever, nemilos. De asemenea, visul sugereazd ci an-
ticiparea pregrup a dus Ia o recrudescenli a arxiettrfii legati de experien;ele de
grup timpurii, incluzAndu-le pe cele din gcoali, familie 9i grupurile de joacd. (in
sens metaforic, este un adevdr: in misura in care Persoana a fost modelati de
alte grupuri ti alli indivizi, in mdsura in care i-a htemalizat, ii va aduce in grup
cu ea pentru ce sunt parte a skucturii sale de caracter in plus, transferengial, va
recrea in gmpul de terapie relaliile sale timpurii semnificative.)
Din referinlele la camera 129 (o sald de clasi din trecut) este clar ci a asociat
experienfa de gmp iminentd cu o perioadd din viala ei in cale pufine lucmri erau
mai importante decat acceptarea gi aprobarea grupului de colegi. In plus, anti-
cipa ci terapeutul va fi ca fogtii sii profesori: un evaluator distant, neiubitor.
StrAns legati de teroarea unei confesiuni fortate este ingrijorarea legatd de
confidenfialitate. Clienta anticipa ci nu vor exista limite ale grupului, ca orice
intimitate pe care ar fi dezviluit-o ar fi fost cunoscute de orice persoani sem-
nificativi din viafa ei. O alte nelnigte comund indivizilor care intre in terapia
de grup, neevidenfiatd in acest vis, include teama de contagiune mentali, de
a fi imbolnivit mai mult prin asocierea cu ceilalfi membri bolnavi. Deseori, dar
nu exclusiv aceasta este o preocupare a clienfilor cu limite fragile ale eului, cd-
rora le lipsegte un sentiment de sine solid, stabil.
Anxietatea letate de regresie intr-un trup nestructurat, de a nu fi capabild
se reziste tendinlei de a fuziona gi a se alipi celorlal;i, poate fi coplegitoare. in
parte, aceastd ingriiorare este tot o reflexie a disprefului de she al indivizilor
care proiecteaze in ceilalfi propriile sentimente de neputinfd. Astfel de dina-
mici se afld sub obignuita intrebare: ,,Cum poate un orb sd conducd un orb?"
Convingi cd ei ingigi nu au nimic valoros de oferit, pentru unii clienf este de
neconceput ca ar putea primi ceva din Partea altora asemenea lor Alfii se tem
de propria ostilitate. Ei cred ci, daci igi vor elibera vreodati furia, aceasta ii va
inghifi at6t pe ei, cAt 9i pe ceilalfi. Ideea unui grup in care m6nia este exprima-
te liber este terifianttr, de vreme ce g6ndesc in tecere: ,,Dacd ar tti ceila}i ce
cred cu adevdrat despre ei..."

lrrln D. Yalom (cu irolin Levcz) - Tratat de pslhoteraple de grup


Toate aceste agteptiri nerealiste care, neinterogate, duc la respingerea sau
adecvatd a clien-
Prejudicierea terapiei de gmp pot fi ponderate prin pregitirea
tului. inamte de a schila procedura de PregAtire, voi evidenfia patru probleme
intehite de obicei devreme in cursul gruputui, ce pot {i ameliorate prin pregd-
tirea desfdguratd inainte de incePutul teraPiei'

Probleme obignuite in gruP

tivele lor individuale (eliberarea de suferinfd) Membrii s-ar Putea intreba


ce

subgrupare chiar de la Primul contact cu clienfii'

IJn sistem de Ptegdtire


Existd multe aborddri ale pregitirii clienfilor Pentru teraPia de
grup Cea

mai simple 9i mai practicd abordare in lumea gribite


de a oferi clientului informafiile necesare in interviul
Sunt atent se acord sulicient timp acestei Prezentiri'
pupn de iar dacd vid Pe ci-
n"r, imi trmP Pentru a adu-

ce in re c anterior 9i Proble-
mele iniliale ale terapiei de grup.

10. CrosrDa grupulul: locul, tlnpul, ditrcnslunea, prcg5ilrca 303


Concepfiile gregite trebuie explorate in detaliu
9i fiecare trebuie corectati

Am descoperit cd este deosebit de valoros un interviu pregdtitor cu urmi_


toarele obiective:

3. Oferirea unor linii directoare despre cum se participi cel mai bine in gmp,
cum se maximizeazii utilitatea terapiei de grup.
4. Anticiparea frustrdrilor gi dezamEgirilor cu privire la
terapia de grup, in
special in primele intAlniri.
5. Oferirea unor linii directoare cu privire la durata terapiei.
Stabilirea unui
contract cu privire la frecvenfa in grup.
6. Inocularea increderii in terapia de grup; crerterea agteptirilor
cu privire
la eficienfa terapiei.
7. Stabilirea regulilor de bazd ce privesc confidenlialitatea subgruparea.
,i

lniD D, Yalom (cu Molin Leszcz) - Tratat de pslhotGraplG de gYllp


2. Descriu terapia de grup intr-un limbaj simplu, clar, ca fiind un laborator
in
social care o astfel de explorare interpersonale ones6 este nu numai Permi-
si, dar 9i incurajati. Daci oamenii au conflicte in metodele lor de a relafiona
cu ceilalli, atunci o situalie sociald care incurajeazd interacliunea onesti oferi
o oportunitate prelioasd de a tnvdla multe lucruri valoroase despre ei ingigi.
Scot in evidenfi faptul cI nu va fi ugor sd lucreze direct cu ceiialfi membri asu-
pra relafiilor lor; de fapt, poate fi chiar stresant. Dar este crucial pentru cd, dacd
aot putea inlelege complet Si ztor putea elabora relaliile cu ceilalli membri de grup, oa
existl o enormd transpunere in lumea din afara grupului: vor descoperi cdi cdtre re-
Iafii recompensante cu oamenii semrificativi din viala lor prezentd 9i cu cei pe
care nu i-au intAlnit inci.
3. Sfdtuiesc membrii ce modalitatea de a folosi cel mai bhe terapia este de
a fi direcfi gi onegti in raport cu sentimentele lor in grup in acel moment, mai
ales cu sentimentele fald de ceilal;i membri de grup gi fald de terapeufi. Accen-
tuez acest punct de multe ori gi md refer la el ca fiind esenfa terapiei de gmp.
Spun cd, pe mesurd ce clienfii capdti incredere in grup, ei pot revela aspecte
intime despre ei ingipi, dar ci grupul nu este un confesional forlat 9i cE oame-
nii au ritmuri diferite de a cdpita incredere gi de a se dezvalui pe ei irqigi. Evi-
denliez faptul cd grupul este urr forum pentru asumarea riscului gi ii indemn
sd ircerce noi tipuri de comportament in cadrul grupului.
4. Fac predicfia anumitor piedici gi avertizez clien;ii cd s-ar Putea simli des-
curaiali sau confuzi in primele intAlniri. Uneori nu va fi evident cum elabora-
rea problemelor grupului gi a relafiilor dintre membri Poate avea valoare in
rezolvarea problemelor care i-au adus in terapie. Aceaste stare de confuzie,
accentuez, este de agteptat in procesul terapeutic tipic. Le spun cd mulgi oa-
meni considerd dificil la inceput si se reveleze pe ei ingigi ori sd exprime di-
rect sentimente pozitive sau negative ti discut tendinla de retragere emofio-
nald, de a ascunde sentimentele, de a-i lisa Pe ceilalli sd ne exprime
sentimentele, de a forma cu ceilalli alianle de camuflare. De asemenea, spun
cd e probabil sd trdiascd sentimente de frustrare gi enervare fale de teraPeut
Fi ce vor a;tepta rdspunsuri pe care terapeuhrl nu le poate oferi. Adesea, aju-
torul va veni de la ceilalfi membri ai grupului, oricAt de dificil ar fi pentru ei
sd accepte acest fapt.
5. Pentru clienlii care intrd intr-o Psihoterapie de grup cu final deschis scot
in evidenl5 faptul ci scopurile terapeutice ale terapiei de gruP sunt ambilioa-
se pentru cd dorim si schimbdm atitudini gi comportamente care s-au format
in mulfi ani. De aceea, tratamentul este gradual gi Poate fi lung, deseori fdrd
ca nici o schimbare se apare luni intregi. indemn viguros clienfii si rdmAnd cu
grupul gi sd ignore orice inclinalie de a pdrdsi grupul inainte de a-i acorda o
gansi reali. Este aproape imposibil sd prezici eventuala eficienfi a unui grup
in timpul primei duzini de gedinfe. Astfel, ii indemn sd-gi suspende iudecata
criticd pi si se implice cu bund-credinfd in cel pufin douisprezece gedinle ina-
inte de a incerca sd evalueze definitiv utilitatea grupului. Clienfilor care inird

10. Croarea grupulul: locul, tlmpul, dlmcnslunea, pregitlrca 305


in terapie de grup de scurti durati le spun cd grupul oferi o oportunitate
remarcabili de a realiza o parte de munci importanti, din travaliul pe carc vor
putea construi in viitor Fiecare gedinle este importante gi este in interesul lor
gi in rnteresul celorlalfi membri de grup sd frecventeze fiecare gedinli din nu-
mirul limitat programat.
6. Este de o importantd vitaH pentru terapeut sA creascd agteptirile, sd ino-
culeze increderea in terapia de grup gi sd risipeascd falsa noliune cd terapia de
grup este o terapie de rang secund. Conform cercetdrilor, clienyii care incep te-
rapia agteptAndu-se si aibd succes vor depune un efort mult mai mare in tera-
pie, vor dezvolta o alianld terapeuticd mai putemicd gi au o probabilitate sem-
nificativ mai mare de a avea succes.66 Acest efect al agteptdrilor clientului
anterioare terapiei este mai mare pentru terapiile mai pufin structurate ce pot
genera anxietate fi nesiguranle mult mai mari.rT De aceea, in pregdtire ofer o
scurte descrierc a istoriei 9i dezvoltirii terapiei de gmp
- cum terapia de gnrp
a trecut de la stadiul din timpul celui de-al Doilea Rdzboi Mondial, cAnd era
valorizatd pentru avantajele sale economice (adicd permitea psihoterapeurilor
si ajungd la un mare numdr de oameni care aveau nevoie de ei), la pozifia ac-
tuali in domeniu, in care este clar ci are ceva unic de oferit 9i este deseori tra-
tamentul cel mai bun. lnformez clienfii cd studiile rezultatelor psihoterapiei
demonstreaze ce terapia de grup este la fel de eficienti ca orice mod de tera-
pie individualE.
7. Existl cAteva reguli de bazd. Nirnic nu este mai important decAt impdr-
tetirea oneste a percepfiilor gi sentimentelor despre propria persoand gi despre
ceilalli membri ai grupului. Confklenlialit ea, declar eu, este esenfiald in tera-
pia de grup ca 9i in orice alte rehlie terapeut-dient. Pentru ca membrij sd vor-
beascd deschis, trebuie ca ei si aibi increderea ci afirma;iile lor vor rdmAne in
interiorul grupului. in experienla mea de terapie de grup, cu treu imi amin-
tesc o singurd incilcare semnificativ5 a confidentialitatii gi, prin urmare, pot
asigura membrii gmpului in privinla acestei probleme.*6
Este important ca increderea clientului cu privire la confidenfialitate sd nu
fie corodattr. Totugi, in acelagi tirnp, in spirihi oblinerii consimfimAntului in
cunottinld de cauze pentru tratament, informez de asemenea clientul despre
indatoririle mele profesionale de a raporta anumite contraven;ii.5g Aproape in
toate iurisdicriile, terapeutul trebuie sd raporteze situafiile in care acliunile
clientului sun! sau urmeazd sd fie, vitimetoare pentru sine sau pentru ceilalgi.
Uneori membrii intreabi daci pot relata aspecte ale discufiilor din terapia de
grup sofului/sofiei sau unui confident. ii indernn se discute numai propria ex-
perienle: experienla celorlalfi membri ti cu sigurante numele lor trebuie pis-
trate strict secrete.
* Limitele confidenfialiHlii in ter arie care nu a fost larg exploratd in
literatura de specialitate, dar r ateri despre comembri care au fost
chemali s5 depund merturie in Un studiu pe baze de chestionar la
care au participat 100 de terapeuli de grup cu experienli a constatat ca peste jumtrtate dintre
respondenti au hecut prin unele incAlctrri minore ale confidenfialite[i.

306 lrvln D. Yalom (cu [4olin Leszcz) - T]atat de pslhoteiapie de Etup


Alituri de regulile de bazi ale onestitifii pi confidenfialitdfii, fac eforturi in
a discuta chestiunea contactelor intre membri in afara gmpului care, intr-o for-
md sau alta, vor apdrea in fiecare gn:p de psihoterapie. Tiebuie accentuate doui

volte relalii intime, pe lungi duratd, dar nt ot'efi aceste relafii' Este o punte' nu
destinalia. Nu este via|6, ci o rePetilie Pentru viaF'
2. Totugi, daci din intAmplare sau Programat membrii se infdlnesc in afa-
ra grupului, este responsabilitatea lor sd discute in cadrul grupului aspec-
telJ remarcabile ale acelei intAlniri. Este cat se Poate de inutil ca teraPeutul
se interzicd socializarea in afara grupului sau si dea dispozifii cu privire la

rrlr.,arc per se (de fapt ele Pot fi extrem de importante in procesul teraPeu-
t\c); ceea ce tmpiedicd terupio este conspiratia tdcerii care adesea inconjoard astfel
de intdlniri.
Pro gruPului in tema
sta lor. exPlici Pe larg de
ce cu azul subgruPdrii'

Le reamintesc cd sarcina primard a membritor grupului de terapie este de a


inudla cht

lei inirebAnd ,,cum se face cd vi sabotafi proPria teraPie?"

10. Crcaroa grupulul: locul, tlmpul, dlnenslunoa, prcgitlrot 307


RuumAnd, aceastd abordare cognitiud a pregdtirii terapiei de grup are cAteoa sco_
puri: oferirea unei erplicalii ralionate a procesului toapiei; descrie