Sunteți pe pagina 1din 50
\ CITm.CUIT1r18 ITN1r18((]m.A1r18 11 AUI[)) IT(()) ~IT • JRAJD)IT(())=1rV . ., ', . : catalog
\
CITm.CUIT1r18 ITN1r18((]m.A1r18 11
AUI[)) IT(()) ~IT
JRAJD)IT(())=1rV
.
., ',
.
:
catalog scurt - seria TCAxxX?<· :.,;:: ,.,"

.

:

",'

,:

: :'

"

TCA105N

TCA I OSN este un comulator cu senzor de proxilliilalc . Circuilul cOlll i ne un cl<lj oscil<llor. lIlI comutator Cu delecto r

de prag şi dowi ieşiri in antifaz.:1 , compatibile ITL (colector în gol). Această configuratie a fost concepută specia l pentru montaje sesizoarc de proximitate, comutatoare sensibile la lumină şi alte a plicatii de cOl11ul<Jţie. Unele canl-clcristici a le acest ui circui t integrat sunt :

V+=12V

Seuzor imJuctiv de proximitate

Miez

feromagnelic

1/

II

<C-i>

L1

de proximitate Miez feromagnelic 1/ II <C-i> L 1 2 B 7 TCA105N 3 4 6

2

B

7

TCA105N

3

4

6

5

Cl

L2

C2

Y+=12V

S('I1Z0r de ni",,1 Intrare electric 8 +-r-I--1--f 2 71----' TCA105N 200u 3 6 .------' 4
S('I1Z0r de ni",,1
Intrare
electric
8
+-r-I--1--f 2
71----'
TCA105N
200u
3 6 .------'
4
5

- tensiunea de alimentare. +U

-

-

-

-

-

4.5

OV

20 V (maxim) SO mA

40

20 V

tensiunea minimă de intrare tensiunea de ieşire (pin 4.5) curentul de ieşire

frecventa m<l:-.:Îmă d0 co mutare

domeni ul

kHz

nm.'\im de frecvenţă de lucru

1

S MHz

- c"psu la ci rcuitului TCA I05 B

DlP6

TC.'dOSN

DIP8

Obs.: pentru alte ap lica~i vezi Anexa 1.

S .C. ~T.M.~S .R.L

sir . Miron Co sti" (1(.2

Iei.: 056 - 190380

1000 Timişoara

TCA150

2

TCA ISO este un amplificator destinat aplicapilor din gama frecvcnlelor audio în care putere a utilă nu depăşeşte S W. Circuitul conline un preamplificator, un etaj amplificator, un ek1j de putere şi un etaj de prot e cţie temu c ă. Circuitul este montat în capsulă TABS, în patru variante constructive.

Unele pcrfomlanţe ale"circuitului sunt prezentate in continuare:

- tensiunea minimă de alimentare, +V

6 V

- tensiunca

maximă de alimentare, + V

18 V

- putcrca maximă de ieşire,Poul

S W

- curcnt de alimcnk'lfC , ' ,co (V;n = O)

13 mA

- rezistenta de sarcină, Rs

4Q

- gama de frecvenle reprodusă

30

Hz

18

kH z

- coeficientul de distorsiuni (P = O,S W)

O.S% (tipic)

1% (maxim)

- capsula circuitului

TCAISOU

TABS U

TCAISOD

TABSD

TCAISOT:

TABST

TCAISOS:

TABSS

Obs.: pentru alte aplicaIii vezi Anexa 1

R" 40 • 10}C~
R"
40
10}C~

cs

1001~ 7

Intrare

e l

<>------l

40 • 10}C~ cs 1001~ 7 Intrare e l <>------l S. C. -T.M. · S. R.L.

S. C. -T.M. · S. R.L. fel.: 056- 190389

sir. Miron Co,stin fIf.2

1900 Timişoara

=

3

TCA220

V.

"1

TCA220 este UII circuit illtegrat ce cuprillde trei amplificatoare operaliollalc. Unele caracteristici ale acestui circuit intcgmt s11nt prezentate În conlinuare:

-

lCII S iulK!f:l de nlimclltarc. V\,;".;

* tensiunea de intrare dircrcntiahi. ± Vid

- curent de intrare. Ii. ~

-

curent de ieşire,-I Q

IIIIX IXV 9V)

n." 5 V

max. 500 !lA

max 100 mA

- puterea disipată totală,PlOI

max 550 mW

- amplificarea În tensiune

4000

- domeniultcnsiunii de ieşire, U o

-6V

+3,5V

- capsula circuitului

DIP 16

Dispunerea pînilor este

prcl.clllată ill continuare:

2.4. 7

1. 5. X

14, 13, Il

6

16

- intr.iri lIcinvcrsoarc : 1". In, le

- intrări invcrsoarc: IA' In- le

- ieşiri:QA' Q B' Qc

-

- mnplifi catoarcle A, B)

u+V cc "

"-Vec " (pcntm

9 - "-Vec" (pcntlU amplificatorul C)

15 ,

3

12 ,

10

- KA ' KB' KC

- pin comun pentru A, B, C

S . C. -T.M . - S . R.L.

$/r.

Miron CO$lin flr. 2

tel. : OS 6-190 3Sg

1900 Timişoara

I

TCA240

4

=

TCA240 este un circuit integrat dual simetric MODULATORIDEMODULATOR folosit in modulatoare, mixere, choppcre. AM-sincrodemodulaloarc, FM-modulatoare în cuadratură. amplificatoare diferen~ale,comparatoare de fază.

Unele pcrfonnanţc ale circuitu lui sunt prc ;t.cntatc

În continuare :

- pentru tranzistoa re:

U ebo = max. 16 V U esa = max.16 V

U eea = max.12 V

- puterea totală, PlOI

-

ca psula circuitului

U ebo = max.S V

-le = max.1O mA I b = max.1O mA

SOOmW

DlP 16

J

1.

12

mA I b = max.1O mA SOOmW D l P 1 6 J 1. 12 •

2

15O==="'1"'- -K.

_l

16C>-----+--~

_

S

. C.

~T.M . W S . R.L

sir, Miron Costin "".2

Iei.: 0.56-190 38 9

1!X1O Timişoara

5

13

11

6

"".2 Iei.: 0.56-190 38 9 1!X1O Timişoara 5 13 11 6 Jt----- -<:> 7 t-------<> 8

Jt----- -<:> 7

t-------<> 8

Iei.: 0.56-190 38 9 1!X1O Timişoara 5 13 11 6 Jt----- -<:> 7 t-------<> 8 1--<---+----0

1--<---+----0 9

5

TCA280

TCA280 este un circuit integrat speciali7.at în comanda triacurilof. O aplicaţie tipică acestui circuit integrat este comutatorul pomit-oprit (cu trecere prin zero). Une le pe~~ormante ale ci rcuitului sunt prezentate în continu:uc:

BYX10 10kO 5,5W 13 Sarcină 180kn O,5W Triac Si lA Comanda Q-10V 5 10

BYX10

10kO

5,5W

BYX10 10kO 5,5W 13 Sarcină 180kn O,5W Triac Si lA Comanda Q-10V 5 10
BYX10 10kO 5,5W 13 Sarcină 180kn O,5W Triac Si lA Comanda Q-10V 5 10
BYX10 10kO 5,5W 13 Sarcină 180kn O,5W Triac Si lA Comanda Q-10V 5 10
BYX10 10kO 5,5W 13 Sarcină 180kn O,5W Triac Si lA Comanda Q-10V 5 10
BYX10 10kO 5,5W 13 Sarcină 180kn O,5W Triac Si lA Comanda Q-10V 5 10

13

Sarcină

180kn

O,5W

Triac

Si lA

Comanda

Q-10V

5

10

22OV-

TCA280 16 11 8 2 7 9 6 3 12
TCA280
16
11
8
2
7
9
6
3
12
Q-10V 5 10 22OV- TCA280 16 11 8 2 7 9 6 3 12 - de

- de comandă. U s

tensi unea

O.

10 V

- între pinii II

tensiunea

şi 12

Il

'

17 V

- curent de comandă în grila triacului

(R = 82 Q)

100 mA (max)

- capsula circuitului

DlP 16

S.C. ~T.M. ~ S.R.L sir. Miron Coslin nr.2

tel.: 056-190389

1900 Timişoara

TCA290

6

TCA290 este un decodo r stereo , având dis torsiunile de 0,2% şisepararea Întrc canale de 40 dB ,

Tensi un ea d e a l i m e nt are tipicâ a acest u i c ir cu it este 16 V ( m ax, 1 8 V). Circuitul are o

ieşire (pin ulll ) pen t ru

a

comanda aprinderea bec ului î n cazu l receptie i stereo. Ci rcuit ul primeşte semna lul de intrare demodul ato rul FI-FM (TCA420A) şi coma nda pent ru decodare la pinu l 13 (max . 3 V) de la circuitului este OIP 16.

(1 V vv ) la pinul acelaşi integrat.

14 de la Caps ul a

, ,5kfl

1.5kO

1- -.-- --0 +VA::I16V ( 18Vmax) 4 ,1 kO 6,8nF f ",7kn 8 5 4
1- -.-- --0 +VA::I16V
( 18Vmax)
4 ,1 kO
6,8nF
f
",7kn
8
5
4
7
1<
(de la TCA420A)
5,6kn
8
TCA290
'oF
9
"OF I
I-l
10F
5.6kn
15
12
2
" '0

8 .2nF

I

intrare semnal multiplexat

ieşire stanga

'0 8 .2nF I intrare semnal multiplexat ieşire stanga ieş ire dreapta S . C. -T.M.

ieş ire dreapta

S . C.

-T.M. - S . R.L.

teL 056·'90389

VL=23V

(max 28V)

sir. Miron Co stin nr.2

1900 Timişoara

=

7

TCA311

TCA311 este un circuit integrat operational compatibil TIL cu intrare Darlington. Circuitul are rezistentă mare de

iIIlarc. amplificare Ilk1rC in tensiune. excursie mare a tellsÎunii de U rele pcrfOntl.1ntc ale acestui circuit integrat sunt prezentate

ieşire. curenl mare de În continuare:

Dispunere.1 pinilor:

- tensiunea de alimentare, U batt

- curentul de ieşire, la

- tensiunea de intrare diferentală, Ude

15 V

Uba. = 13 ".

U ban = 2

15V

- capsula circuilului

I - "+U batt " intrare neinversoare

2

3 - intrare inversoare -

4

II·U batt "

5 - ieşire

6 - resei (initializare)

± 15 V

70 mA

± 13 V

± U batt

DlP6

ieşire.

S .C. "T.M." S .R.L . t&/.: ~G-190389

s tr. Miron CoştiflIV.2 HKXJ Timişoara

TCA315A

8

TCA315A este un circuit integrat amplificator operational cu intrare Darlington. Unele perform1nte ale acestui circuit integrat sunt pre7.cntate în continuare:

-

tensiunea de alimentare, U batt .

- curentul de alimentare, I batl

- impedanta de intrare (f = I kHz)

- tensiunea de ieşire

RI =2 k.O RI = 620 O

f=

2 kHz, RI = 2 k.O

- am,pliQ'frca în tensiune

@ cx

- capsula circuiniiui

~~ = fkHz. RI = 2 kO)

+ 15 V (maxim)

1,8 mA (tipic)

3Mn

+

+

+

14 V (minim) 12 V (minim)

JO V (tipic)

80 dB (lipic)

DlP6

o aplicatie tipică pentru acest circuit integrat esle prezentată În continuare:

S.C. -T.M. · S.R.L

Iei.: 056-1P038P

str. Miron CO$lin nr.2

1900 Timişoara

R, 2kO 3 Intrare inversoare 5 .u u. 2 .1 Intrare neinversoare '------~ -u_
R,
2kO
3
Intrare inversoare
5
.u u.
2
.1
Intrare neinversoare
'------~ -u_

9

TCA325A

iC'A325A este un circuit integrat amplificator operaponal . C oele performante ale aces tui circuit integra t su nt preze nta te În

co ntinuare :

- tens iunea de alimentare, U bnu

- c urentul de ieşire maxim. In

-

-

-

-

tensiunea de intrare dircrcnli a lă l11ax .~ Ude

tens iunea de

amplificarea

a o-se t la intrare. U cos

În tensi une

capsula circuitului

Disp unerea pînilor este prezentaL:1 în continuare:

1- u+V cc "

2 - intrare IlcÎnvcrsoarc

- intra re invcrsoarc

3

4-"-V.;;c"

5

6

- se co nectea7<~ printr-o rezistentă l a + V cc

±2

± ISV

70 mA

± U batt

± 7.5 mV

70dB

DIP6

S . C.

"T. M. " S.R.L .

sir. Miron Cos /in nr.2

tel.: 056-190389

1900 Timişoara

TCA331A

10

TCA33 IA este un amplificator operaliona l. Domeniu l tensiunii de alimentare este de 4 suponat este de 70 mA. Capsu la circuitul ui este DtP 16.

O

ap licalie a acestui ci rcui t integra t es te Trigge r comandat prin roto tranzistor.

20 V. iar curentul maxim

1.5mA 100kn 10kn 6 TCA331 2 • 5 3M" 70mA 3 4 . max '0""
1.5mA
100kn
10kn
6
TCA331
2
5
3M"
70mA
3
4
.
max
'0""
Fototranzislor BPY62

+Vcc=20V

(4 la 30V)

S.C. 7.M. ~ S. R.L.

IeI.: OS(J· 1SKJ389

11

TCA335

TC A335 A este un amplificator operational cu intrare Darlington. rele pcrfonnanţe ale acestui circuit integrat sunt prezentate În continuare:

.

- tensiunea de alimentare, U batt

- curentul maxim de ieşire. Ia

- tensiunea difcrcntială max.la intrare, U

- temperatura de functiona re

- curentul de alimentare, I ban

- tensiunea de ieşire, U o

R J =2 kn

R J =

620 n

R J

= 2 kn, f=

100 kHz

- impedant a de intrare , Zi

- amplificarea in tensiune

+ 2

+15V

70 mA

+

U bau

-25

1,8 mA (tipic) 2,5 mA (maxim)

+85°C

14 V

12 V

+IOV

3 MW

+

+

-

R J = 2 kil, f =

I kHz

75

80 dB

capsu la

ci rcuitului

DlP6

Dis punerea pinilor este

prezentată În continuare ;

I

-

"+V cc "

2

-

int ra re

ne inversoare

3 - intrare inversoare 4-"-V CC '

5 - ieşire

6 - compensare în frecventă

S . C. -T.M. - S.R.L.

sir. Miron Costin rv.2

fel.: 056--HIOJ89

1900 Timişoara

TCA345A

12

=

TCA345A este un comutator cu detector de prag cu ieşiri compatibile TTL. Are imped,1n(ă mare de intrare. curent mare de ieşire,o bună stabilitate a histerezei.

Unele caracteristici ale acestui

circuit integrat sunt :

- tensiunea de alimentare, U ba

- curentul de ieşire,I qt 70 mA

2

10 V

- intrare, U i

tensiunea de

- la ieşire, Lq

inductivitate

O

500 mH

U bal ,

- domeniul temperaturilor de lucru, Tu

- capsula circuitului

-25

DIP 4

: 85°C

o aplicalie a acestui circuit integrat este comanda lriacului prin

fotorezistenlă.

l N.OOl 470n F 10kH 82kn BZX97 4 C5V6 220V TCA345 2 3 3,9kU 220U
l N.OOl
470n F
10kH
82kn
BZX97
4 C5V6
220V
TCA345
2
3
3,9kU
220U
FWll801

S.C. 8T.M." S.R.L. IeI.: O~.1!XJ38P sir. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara

TCA420/420A

X. -\-I 20 A este

un circuit integrat fJmplificator-dcl1lodu lator FI-FM . Circu itul primeşte tensiunea de comandă a

=;::g:,ru. Ia intrare (de l a TCA 530) şi furnizează tensiunea de CAF (cMre TCA530)
=;::g:,ru. Ia intrare (de l a TCA 530) şi furnizează tensiunea de CAF (cMre TCA530) , semnalu l multiple,at (către
-::
_
,
A) şi te nsiunea
de comand.1 pentru
decoda re (către TCA290A).
~-;rle pc rfomlante
notabile ale acestui
circuit integrat sunt pre zentate nUli jos :
- tensiunea de alimentare, U p
o
In 11'F
+ 15 V (tipic)
ou
I
p•
:::
4,1kO
+ 18 V (maxim)
'~
~
o
3 .9k
".
p~
J.3kU
P,
- curenl de a li menk1re, lp
. 40 mA
(maxim)
_"re ~
Ifllmrt;
- F I
l kll
ş
tig ul
(Ii = 10,7 MH z )
65 dB
~
",S "
,
I
,
,
-Icns illllc a de ieş ire audio (M = ±
15 kH z )
I
O
7
'Okll
'"
u.
11 5 mV
6
'LJ~,~ "
~
ten siu ne de ie
- rcjccţia AM
50 dB
audio
- di storsiunilc
0, 8 dB
=
TCM20
- capsula circuitu lui
'Qn ""
OI? 16
I
"
120pF1 p0rlF
,-
-
T
-,
16
U.
5
Obs. : pentru aUe aplicatii vezi Anexa 2
,
,
J
mtfafl!!
JJ pF = =
=
JJpF
.,.g
:=
82011
1""
I
pF
S.C. -T.M. - S.R. L.
Iei.: 056 ·1 00389

s ir . Miron Co s/in nr.2

f goo Timişoara

TCA440

14

TCA440 este un " radioreceptor AM" .

Unele caracteristici ale acestui circuit integrat sunt pre ze ntale in co nll.rn::?

- tensiunea de alimentare. Ve

4,5

15 V

- tensiunea de intrare în radiofrecventă 500 mV (maxim)

-

- controlul automat al amplificării (Ia

contro lul automat al amplificării (radiofrecventă)

38 dB

frecventa intem1Cdiară)

62 dB

-tensiunea "audio" de ieşire

350 mV

- frecventa de functionare

30 MHz

(maxim)

- capsula circuitului

DIP 16

, --- --- -

I

I

1-

- capsula circuitului DIP 1 6 , --- --- - I I 1- ,---- ---~ -

,----

---~ -

---

o aplicatie tipică a acestui circuit

integrat este prezentată în continuare :

Obs.: pentru liite aplicatii vezi Ilnexa 3

il

continuare : Obs.: pentru liite aplicatii vezi Ilnexa 3 il ", 1 -.- avdio ". 1

", 1

-.- avdio ". 1
-.-
avdio
".
1

S.C. -T.M. · S.R.L

IeI.: 056- 190389

&/r. Miron Cos/in " .2

1900 Timi~oara

-5

TCA520

7C. -\5 20 e ste un amplificator operational compatibil TTL, destinat aplicatiilor de puteri şi tensiuni reduse precum şi ·iIox:::e:rde co mparator in sisteme digitale. Acest circuit poate fi compensat in frecventă cu un singur condensator

pe rformanţe ale acestui circuit sunt prezentate în continuare:

1kH

100kO Y+ 7 2 5 TCA520'!>'B,-_>--o 3 + 4 y-
100kO
Y+
7
2
5
TCA520'!>'B,-_>--o
3
+
4
y-

- tensiunea de alimentare minimă

- tensiunea de alimentare maximă, V ee 22 V

2 V

- tensiunea de olTset

2 mV

- in bu c lă deschisă

amplificarea

40000

- intrare

tensi unea de

0, 1

4.9 V

- slew-rate (R 1 = I kn. C = 100 pF)

(R 1 = 1 kO, C = O)

0,3 VIms

50 V /ms

- di sipată TCA520 N

puterea

300 mV

TCA520

500 mV

- circuitului TCA520 N

capsula

DIP 8

TCA5 20

DlP 14

Obs .: pentru a lte ap licatii vezi Anexa 4

S.C. -T.M. · S.R.L.

31" Miron CO$ /in nr.2

tel.: 056+1 903811

1900 Titrllşoara

TCA530

16

TCA530 este un circuit integrat pentru comanda diodelor varicap şi furnizează la pinul 3 o tensiune pentru coman- da câştigului (către AFI-TCA420A) ce depinde de tensiunea de CAF (de la TCA420A) . Circuitul mai fumizczază o ten- si une Între 8 şi II V (Ia pinul4) necesară potentiometrelorde acord. Zgomotul la ieşire este mai mic de 50 f'V Capsula circuitului este DI? 16.

Schema de aplic11ie a acestui circuit integrat este prezentată in continuare:

S.C. -T.M. M S.R.L.

$ /r. M iron Costin nr.2

Iei.: 0,56.190389

1fXJO Timişoara

+15V

M iron Costin nr.2 Iei.: 0,56.190389 1fXJO Timişoara +15V " d' la TC"4 2OA (TenR. C,A.F.)

"

d' la TC"4 2OA

(TenR. C,A.F.) l00l((l
(TenR. C,A.F.)
l00l((l

47ktl

" " Ten• . ert. Pl'el. o derivA (8 la l1V) C-dA c:aş!ig c.atre TCA420A
"
"
Ten• . ert.
Pl'el. o derivA
(8 la l1V)
C-dA c:aş!ig
c.atre TCA420A
6OOkO TCA530 8 6 " 12k(l 4 .7kO 20V 2,2kU
6OOkO
TCA530
8
6
"
12k(l
4 .7kO
20V
2,2kU

I

88kn

Ten! da c-d a

~nlrv regulllior

lempeililu/'lll

.OmA

«3OOmA)

+1 6V

\ 10 1ol20V)

<6OV

(47 la 63V)

=

1

TCA540

es te un circuit in t egrat demod ul a t or s in cron TV c u b anda C.A.F. de 5 MHz şi intermodula~a de 52 dB :i=l== :a de alime ntare tipică pe ntru acest circui t este 12 V ( 18 V max .), cure ntul de alimen~1re este 40 mA . iar nivelu l ,"",,,,,,,f!:t!!i. Ia intrare 70 mV. Capsu la circu itu lui este DlP 16 .

.

IC.~

O Qlic.aţie tip ic ă a ac es t u i circui t in t egra t este p r c/.cntat i n co n tinuare :

.~

100til l00kO 270kn 1,5nF 47kn 2,2MO "Vcc"1 2V (18V mall) 68.0 """ ' OmA TenR.
100til
l00kO
270kn
1,5nF
47kn
2,2MO
"Vcc"1 2V
(18V mall)
68.0
"""
' OmA
TenR. 3COn:I
lOnF
8
.I
3~.
~ ie~re
Intr, C.A.F.
7~
.
"
6
"O
Ilf
.~"'
"
TCA540
"
L2
"
"oF
,"
11V
Ilf

S. C. -T. M. - S .R . L.

sIT. M iron Cos tin nr.2

tel .: 050- 190389

1900 Tifl'l/ş08ra

TCA640

18

TCA640 este un amplifica tor de craminantă pentru decodoarele SECAM sa u bisistem. Comutatoare le PALISECAM

s unt intemc şi sunt acţionate prin ap li carea unei ten s iuni de c.c. exterioare.

Cireuitul mai în corpo rea ză şi un bi s t a bil de linii (7 , 8 kH z) . un c ircuit d e id e ntific a re SECAM, un ci reuit d e blan care, un circuit de extragere a burst-ului. Ca şicaracteristici putem aminti :

- amplificator de crominan(.ă cu rcglaj automat al

culorii (RAC) ;

- bistabil de linii sincronizabil;

- c ircuit de

• a tenuar ea

identificare SECAM încorporat ;

burst-ului la ieş irea de c romin a nlă Ill a i

ma re de

40 dB ;

- amplitudinea se mnalului de crominanlă

0 ,5 Vvv (PAL) ; 2 V vv (SECAM) ;

- circuit pentru blocarea automată a culorii (BAC) încorporat;

- tensiunea de alimentare maximă

13.2 V

- gama temperaturilor de functionare

 

-

25 °C

+ 70 0 C

- pu t erea di sipat ă

625mW

- capsula circuitului

DIP 16

Obs .; pentru alte aplicatii vezi Anexa 5

S.C. - r ,M . - S.R.L.

IeI.: 056-190389

str. Miron Costin ",.2

1900 Timişoara

impuls H

impuls V

3

6

7

15

S

1

 

TCA6 4 0

 

11

16

 

14

4

10

9

8

13

12 2

ieşire crominanţa

intrare

crom inan \ă

C.

13 12 2 ieşire crominanţa intrare crom inan \ă C. V+ GND / intrare reglaj automat

V+

GND

/

intrare

reglaj automat

al culorii

selector sistem

PAUSECAM

I I.
I
I.

ieşire blocare

a uto ma tă a culorii

circuit le pen tru

identificare SECAM

cond ens atoare de integrare pentru identificare

SECAM

=

TCA650

;650 es te un

demodulator de crominantă pentru decodoarele PALISECAM .

7L . -\ 65O s e pară şi extrage semnalele difercnt ă de culoare prin demodularea sincronă a semnalului de crominantă. -:;"'>o:::n:. n rca bi st"ndard (PALISECAM) estc asigurată prin trei blocuri independente de selectare a sistemului comandate

:Jcmod ulm oa relc sunt dublu echilibrate. as igurând În SECAM delllodularca semnalelor MF, iar În PAL demodularea . MA. La demodularca MA sincronă. subpurtătoarea PAL refăcută este furnizată de circuitul TBA540 .

:' :e ca racte ristici ale circuitului

SlUlt mentionate în continuare:

ÎeŞlre crominan\ă

(e -v); D.

ref . B-V

ref. R-Y

ÎeŞlre crominan\ă (e -v); D. ref . B-V ref. R-Y SECAM SECAM Ieşire c~inanţa intrare crominanţa

SECAM SECAM

Ieşire c~inanţa

intrare crominanţa

(R -Y); O.

(R-V); O.

6

7

TCA650

intrare crominanţa (R -Y); O. (R-V); O. 6 7 TCA650 V+ GND j "re (B-Y) demodu
V+ GND j "re (B-Y)
V+
GND
j "re (B-Y)

demodu lat

> 10nF
> 10nF

.I

rcon. H12

i 5<Hz

(B-Y) demodu lat > 10nF .I rcon. H12 i 5<Hz ref. B·Y PAL inlrare crominanţa (B-Y),

ref. B·Y

PAL

inlrare crominanţa

(B-Y), D.

ref R·Y

PAL

de la TBA540

· circuit de sumă şi diferentă care Împreună cu

comutatorul PAL asigură separarea semnalelor R·Y şi

8·Y:

· permutHtor SECAM Încorporat pentru separarea semnalelor D, şi D b :

· demodulatoare MA./MF dublu echilibrate cu limita· tor SECAM Încorporat:

- amplitudine mare a semnalelor difercntă de culoare

demodulate;

· tensiunea de alimentare O1Hximă

· gama temperaturilor de functionare

13.2 V

25 0 C

+

70 0 C

· puterea disipată

625 mW

- capsula circuitului

DIP 16

Obs.: pentru alte aplicatii vezi Anexa 6 şi Ane xa 7.

S.C. -T.M. - S.R.L.

sir. Miron Costin nr.2

tel.: 056·190389

1900 TifTIfş08ra

TCA660

20

TCA660 asigură controlul semnalului video la ieşirea decodoruJui de culoare. Contrastul se ajustează prin modifi- carea concomitentă a amplitudinii semnalelor Y, R- Y şi B- Y. Cireuitul asigură blancarea culorii. precum şi a semmlului de Iwninanţă pe durata intoarcerii s potului (linii , cadre) şi. de asemenea. obţinerea semnalului 0- Y şi re g lajul nivelului de negru (control Unele caracteristici ale circ~ilului sunt amintite în continuare :

- trei blocuri identice penuu reglajul

pe cale electronică a amplitudinii Y. R- Y, B- Y intr-

un domeniu de 23 dB şi a senmalelor R- Y şi B- Y Într-un domeniu de 26 dB;

- încorporează un inversor pentru obţinerea (cu

ajutorul unei matricieri exterioare) semnalului

incorporea7

O-V;

ă

- circuitul pemute blocarea automată a culorii (cu semmlul BAC de la TCA640) prin terminalul de

control al saturaţiei;

- blocul de inhibare Y pe durata

intoarcerii spotului;

- blocul de reglaj al nivelului de

negru:

incorporea7

ă

incorporea7

ă

- tensiunea de alimentare maximă

13,2 V

- gama temperaturilor de functionare

 

-25°C

+70 0 C

- puterea disipată

625 mW

- capsula circuitului

DIP 16

Obs.: pentru alte aplicaţii vezi IInexa 8

S. C. 7.M. - S.R.L . leL 056-190389

sIr. Miron Costin nr.2

1(}OO Timişoara

5: intrare R-Y

:j!

~ intrare B-Y

Înlr.lre lu minan !"

strălucire) .

TBA530

TBA 530

mirare G-Y ieşire O·Y

6

,

5

-"4 5

14

ie~ire R-Y

ieşire B-V

ieşire O·Y 6 , 5 -"4 5 14 ie~ire R-Y ieşire B-V 9 4 TCA560 .

9

4

TCA560 .

Impuls
Impuls

GNO

damping

Impuls

blancare

reglaj saturatie

ie ire lum inant.1

(TBA530i

re

laj contrast

2,5

7V

--I~

condensator de

memorare

reg laj stra luCÎre

J

.5

7V

TCA671

.1 ' 71 es le o arie de cinci tranzistoare NPN.

::.ace caracteri stici ale acestor tranzistoare sunt:

tensiunea

- co lecto r- b ază. U cbo

50V

- colector-emitor, U cco

tensiunea

42 V

tensiunea

- emitor-bază. U ebo

6V

- tensiunea, U cs

80V

- curentul de colector, 1,

200 mA

- curentul

de

bază, I b

10 mA

- puterea totală. Ptot

300mW

- domeniul temperaturilor d e luc ru. T J

- capsul. cireuitului

-!S7="rca pinilor este prezentată maijos:

-25

DlP 14

+85°C

flf. pin denumirea

nr. pin

denumirea

I

CI

8

C3

2

BI

9

84

3

E I , E2

IO

E4

4

B2

Il

C4

5

C2

12

85

6

83

13

E5

7

E3

14

C5

3 . E C s-au notat baza. emitorul respectiv colectorul fiecărui tranzistor.

S.C.

7 . M. - S.R . L.

tel.: 056· 19038g

TCA730/740

22

TCA 730rrCA 740 este un circuit integrat specializat destinat aplicatiilor din gama audio stereo, şi anume coman-

da volumului (90 dB) prin tensiune. În principiu, se foloseştecu TCA 740 care are acee.1şi destinatie : este folosit pentru comanda tonalilătii (:t 15 dB

la 40 H z

15 kHz) având distorsiuni de 0 . 1% . Tensiunea de alimentare variază Între 13,5

16,5 Y.

Ambele au acelaş i tip de capsulă: D1P 16 .

=

Obs.: O aplicatie tipică a acestor dOlk1 circuite este prezentată În anexa 9.

S.C. "T.M." S.R.L.

(&/. : 056-190389

$/r . Miron Coslin nr.2

HI00 Timifoar.

TCA750

'

>L.>,.i5() es te un circuit integrat multistabili7.1tor folosit pentru unele radioreccptoarc. Furnizează mai multe tensi-

-=--=:::sa::::

pentru :

- acordul electronic;

- alimenlarea circuitelor receptorului, V,3 = 16 V;

- alimentările " atL,iliare " , V"

- capsula circuitului este DIP 16.

= 7,5

18 V.

Obs. : schema de aplicaţie se găseşte În Anexa 10

S .C .

7 . M. ~ S. R.L .

tel.: 05tJ 190389

TCA760B

24

TCA 7608 este un amplificator audio de putere. Ia care puterea ma,imă la ieşire nu depăşeşte 2 IV. Câştigul În ten- siune este de 50 dB. Zgomotul la intrare este mai mic de 3mV.

Unele pcrfom13n\e ale circuitului integrat sunt prezentate În continuare:

- tensiunea de alimentare, +V cc

6

12 V

- curentul de alimentare, I coo (V;n = O)

10mA

- rezistenta de sarcină optimă, R,

80

- puterea maximă de la ieşire, Pmax

2IV

- tensiunea de intrare, Vin

4.8

12 mV

- curentul maxim admisibil, Imax

300 mA

-

gama de frecvente reprodusă

40 Hz

18 kHz

- capsula circuitului

TABSA

47,U'.c;: 16 2 15 470 , i 4 1S0nF 13 7 ( :.;'6C 3 5
47,U'.c;:
16
2
15
470
, i 4
1S0nF
13
7 (
:.;'6C
3
5
1,SIlF
12
.i<fl
"
6
10
7
5 9

'-

o aplicatie tipică a acestui circuit integrat este prel.entată Î

-r

Obs.: pentru alte aplicatii vezi Anexa JJ

+V.O-~-+---------1

(5 la 14V, ba terie )

S.C. "T.M. ~ S.R. L.

str. Miron Cos/in nr.2

tel.: 056-190389

1900 Timişoara

(5 la 14V, ba terie ) S.C. "T.M. ~ S.R. L. str. Miron Cos/in nr.2 tel.:

-

TCA830/830A/830S/830SM

,

-:".1,.":!, '"

30 Ar.n OSIK10SM este un amplifi ca t o r de put ere d es tin a t ap lic aţiilor Î n ga m a rrecventelor audio. in c are

""'".

nu _DO! ;crfon11;ml c a le a ces tui c irc u it sunt prc zc nt:ltc În co ntinuare :

dcp ;i

ş

l

c

~

.2

W.

8 5MI! anoooa re raore 9 10 6
8
5MI!
anoooa re
raore 9
10
6

-t ensiunea

minimtl de alimelltare. + V

- tens iunea

ma xim,) de alime ntare. + V

20 V

- curent de aliment are. I

TCA830:

10 mA

 

TCA830A :

10

mA

TCA830S:

10

mA

TCA830S:

10

mA

- puterea maximă de ie şire. POLII

 

TCA830:

~ W

 

TCA830A:

]A W

TCA830S:

U

W

TC A830SM :

2.3 W

 

- rezistenta de sa rcin::i. R"

 

-+ n

_ gama de frecvenţe reprodus.)

30 Hz O"

JX kHz

-

capsula ci rcuitu lu i

TCA830:

TABSS

TCA830A

TABST

TCA 83 US :

TABST

TCA83USM :

DIPg

 

o "plicapc lipică pentru TCA8 30183 U AM3U~

es te dală În figura

1.

Obs .: pentru aJl e aplica~i vezi A n exa

11 şi

Anexa 12.

S. C. " T.M." S.R . L .

,sti

Miron Coslm nr2

tel

056 - '90389

1900 T,mişoara

I

TCA871

26

TCA871 este o arie de c inc i tranzi stoare NPN .

U nele caracteristici ale acestor tranzistoare sunt prezentate În co ntinuare :

tensiunea

- colector-ba !'

1.

U.: hu

- co lector-emitor. U

ten siu nea

:

- tensÎunea emÎtor-ba/.;i. U

- tensiunea. U.,:s

:

hn

-

c urentul de colector. 1,

:

o

- curentul de baz(i. I b

-

puterea lotală. P rol

- domeniul temperaturilor de lucru . TI

- capsula circuitului

35

V

32 V

(,V

V

200

80

mA

10mA

300

- 25

DIP 1-1

rnW

+8 5° C

Di s punerea pinilor este preze nwtă Imi jo s :

ne. pin denumirea

ne. pw

denumirea

I

CI

8

C3

2

6 1

9

6-1

:1

E I. E2

10

E4

-1

62

II

C4

5

C2

12

65

(,

63

13

E5

7

E3

1-1

C5

Cu B ,E .C s-au notat baza . emitorul res pectiv col ectorul ficcfirui tran zi stor.

S.C. 7 ."'. - S.R.t . str. Miron Cos tin nr.2

teL 0515· 190389

1900 Timişoara

TCA900/910

-

da:::I<:S

'-41

I

T e Al} I () s unt c irc uite inte g rate Iiniarc În c ap s ul ,l d e

pl as tic ro 12(). El e s unt fo lo s it e C: I rcg ulato m c rapi-

::'too rc de c . c

. din cc l s ctofoanc şi I1m g n c l o f o an c .

l~ fo l o s it În apar t ltura ~T1abil :i . iar TC A9 10 in

c

a s e t o f o an e aulo .

?-~ff0n ll.1n lc ale aces tor c ir c uit e int eg ral e s unt pr eze ntat e

În c ontinuare :

- tensiunea de a lime ntare . Ve .,;

-

TCA~OO:

TCMIO:

puterea totalei di sipaUL Pl OI '

T'"llh = 70 0 C

T''' ''h = I OO".C

(,.

(,

I~ V

20 V

O.X W

S W

"-Is:J!:O:"'re:J plIl ilo r este pre/,entate1 în co ntinua re :

1 - intrare

2

- ieş ire

3 - GND

S

s Ir

.C .

- T. M . M S . R . L .

Mlfon Cos / iti nr 2

' e i : 0 .56- 190389

1000 Timişoara

TCA940/940E

28

TCA940N WE est e un

dep;;şeşle 10 W.

Une le performante ale

amplificator de putere de s tinat

aces tui circ uit sun t prczc nt:uc

apl ica tiilor in gama frcc ve nt c lor audio. În care put e rea utilfl nu

În co ntinuare :

~ lCllSÎunca

-

tensiunea

minimc1 de alime nt a re. +V ma ximă de a lim entare. + V

6V

24 V

- curentul de alimentare . ' CC(l

20

mA

- puterea maxilll :i de ieş ire. P oul

TCA940 :

10 W

TCA940E:

6.5 W

- rezistenta de sarcimt Rs

TCA940:

4 n

TCA940 E:

8 n

• gama de frecve n!e reprodusă

- capsula circuitului

TCA940:

TCA940E:

20

H z

20

kH z

TABS T

TABSA

o aplica!ie lipică pClllru

TCA940 / 940E esle pre ze ntală lIlai jo s:

20m/V770mA

an

r

8 oare Clre 9
8
oare
Clre
9
pre ze ntală lIlai jo s: 20m/V770mA an r 8 oare Clre 9 Obs.: pentru alte

Obs.: pentru

alte ap licaţii v e z i Anex a 12

S .C. 7 .M." S .R.L

sir Miron Cos lm rlI'.2

Iei.: 056-1 00389

1900 Tirruşoara

TCA955

-::::: ~

:,:\

es te un rcgulalor de (uJ<lţic fol os it in case tofoa ne. ca me re v ideo. etc .

_-=c .:aJ:tclcri stici ale acestor tranzistoare sunt prezen tate În cont inuare:

o

C

.,,~""'1 c

c

',

,-1f-1

I

U

".

L.S

J

-

, =-c=:J-r-I!-; I J 3 n F" - _ 0. 1 la 47uF ~ --;=-''''1
,
=-c=:J-r-I!-; I
J 3 n F"
-
_
0. 1 la 47uF
~
--;=-''''1
I
6
,
TC A955
11
"
"
>
I---cb--:';:
7'
LD 4Q
I R,~kU

~_-.-_+u,

D .
D .

-o~

I

I---cb--:';: 7' LD 4Q I R,~kU ~_-.-_+u, D . -o~ I - tens iunea (pi nul

-

tens iunea

(pi nul II

de

se

alime ntare. U s

co n eC l c a:t.•·"j c u pinu l 15)

2

6 V

(pinul

II

se COllcctC<l/.c1 la masă prin C

- c ur e ntul de ieş ire l a pinul

~.8

16. I V

6 V

)

200 mA ( ma x .)

- domeniul temperaturilor de lucru.

-

capsula circu itului

-25

+85°C

DIP 16

s.c. "T.M." S.R. L.

IeI.

056 -1 90389

TCA965

30

TCA965 es t e un co mp arator cu prag dublu, l a care ten s i unea de al Caps ul a circuit ului estc DIP 14.

im en t are va riază Între 4,75 V şi 27 V.

in

con ti nuare se vor prezenta câteva ap licaţii ale ac estui circuit int egrat:

Multivibrator 91 III. ,,' Ikllz

10kO

10kU

+V,,=10V

(4 ,8 la 27V)

11 frecven.la 10 ""~6:-""'';';'' 10kO 7 TCA965 3 1kO
11
frecven.la
10
""~6:-""'';';''
10kO
7
TCA965
3
1kO

?560n

47kO

l00nF

determină plaja

de frecvenţă

Obs. : pe ntru alte a plica li i vezi Anexa J3.

S.C. 7.M. ~ S.R.L

Iei.: 056-190389

sir. Miron Cos/in "'.2

1900 TimişOlJf8

TCA991

- C .; l}tJ! es te o lIrie de cinci tranz i stoare NPN .

_ -.d e 12:1ractcri sti ci al e

tra nz istoarelor s ulll pre ze ntate 111 co ntinuare :

- t e nsi ull ea colcclo

r-b ;u.::l. Uebu(l<.: = O)

J 5

V

- tensiull ea co lec to r- emit or. Ucco(lh = U)

32

V

- t ens iunea c mit o r-ba l

1.

U

c bo(lc = O)

6 V

- curentul

de

colec to r. 1,

200 mA

- de

curentul

ba ;;':l , I II

10 mA

puterea

- (o la Iă. PlOI

 

300 mW

- c<lps ul a

c irc uitului

D IP I~

~pu nC'rc;1 piui l o r es tc

prc / .CJl lîlW Illa i jos:

nr. pin dCll ll mirc i1

nr. pin

dcnumirctl

I

C I

S

C3

2

8 1

9

84

3

E I.

E2

10

82

II

5

C2

12

85

6

83

13

E5

7

E3

C5

'=_ 8. E. C s-a u

nota l baza . emitom) re spec ti v co lec Lo rul fi ccftmi tranzislOr.

S.C . -T.M. - S.R .L. str. Mir on Cos tin nr . 2

Ie I. 056· '90389

1900 Tll'lhşDara

TCA4500

32

TCA4500 esle un cireuil illl eg flli decadar slerea FM având di s larsiuni de U.I% şi raportul senuwl/zgamal de 80 dB .

Unele caracteristici ale acestor tranzistoare sunt prezentate În con tinuare :

- tensiunea de alimentare

- niv elul semnalului de intrare . Vi -t V ,,\, (max .)

8.5.

16 V

- di slOrsi uni la Vi = 4 Vv v

U.9%

- capsula circ uilului

DlPI6

Obs : sc hema de aplicaţie se găseşte În Anexa 1.J.

S.C. -r.M. - S.R.L. tel.: 056· 100389

Anexa 1

V.=1 2V

8 TCA105N
8
TCA105N
Anexa 1 V.=1 2V 8 TCA105N - :--- IN u - Intrare [1 R, u, 6

-

:---

IN

Anexa 1 V.=1 2V 8 TCA105N - :--- IN u - Intrare [1 R, u, 6
u - Intrare [1 R, u, 6 5 4 TCAI05 , 2 3 Ro R.
u -
Intrare
[1
R,
u,
6 5
4
TCAI05
, 2
3
Ro
R.
2000
5,6kO
S. C.
- r .M. - S .R.L.
te l.: 05 6-1 90389

Anexa 2

"""
"""

S.C. ·T.M. · S.R.L. Iei.: 056-190389

str. Miron Costin rv.2

1900 Tirrllşoara

~

dec od

e

(r:.ilrto TD

?iQA.1

ten ~~ne de comandi a dI,Uoului '"

",t

",

(de la TCA 5.301

Anexa 3

2 ,2kW rFiiiru AA118 35 22 50 1,SnF CA.G 1 15mVef (38dB) L- _J Indic.
2 ,2kW
rFiiiru
AA118
35
22
50
1,SnF
CA.G 1
15mVef
(38dB)
L-
_J
Indic. de acord
35
16
15
80
5
4
20QmVef
Ose
AA118
"
100nF
6
7
2
100
39kO
nF
]
100nF
C A.G (SOdB)
8,2kn

' Vcc

4,Sla 15V

S . C .

wT, M . - S . R.L.

str. M iron Cos /m nr.2

le/. " 056 ·1 1X.l38!,}

1900 Timişoara

-

Anexa 4

+5V V+ Extinderea c3nabiiitătii de rnn:.nl R 7 2 TCA520~_-.- r L----., 6 TCA5 20
+5V
V+
Extinderea c3nabiiitătii de
rnn:.nl
R
7
2
TCA520~_-.-
r
L----.,
6
TCA5 20
CDB400E
3
+
4
u,
COB400E
c
o-_
_
_
---=-i2
7
5
Comnarator cu iesire 'rrL
TCAS20B
6'>-=-~--o
Amlllific"tor ranid
8 O
3

r

S .C. WT. M. ~ S.R. L. tel.: 056·1SI0389

str. Miron Coslin nr.2

HIOO Timişoara

Anexa 5

burst +l '2V PAL H/2 I '·8kn 1O" F O,221'F T 820n 10)IF O. lj1F
burst
+l
'2V
PAL
H/2
I
'·8kn
1O" F
O,221'F
T
820n
10)IF
O. lj1F I.
"
"
"
"
"
9
TCA640
,
2
3
Ieşire croma
l,8kU 3,9kO 5.6kO
l,8kU
3,9kO
5.6kO
" 9 TCA640 , 2 3 Ieşire croma l,8kU 3,9kO 5.6kO str S.C. Miron NT.M. C

str S.C. Miron NT.M. C

S R

8

.-

.L.

os/m nr2

tel .: 05 B-' 90389

1900 Tmlişoara'

Anexa 6

lnF

22 pF

~1f-t---1-r-,::h -;-

l kO

semnal demod.

(R - VI

(B - VI

-

l<

_:-

f ~ ~;~ r ! rLv~ ~rI6Î~

Qj

2

27kn

1

O.1J,1F

!lI. Li ~,---OF-+---,

2.7ko

~rI6Î~ Qj 2 27kn 1 O.1J,1F !lI. Li ~,---OF-+---, 2.7ko T, fii -'- Ir-+---t--+--+- f-J [4
T, fii -'- Ir-+---t--+--+- f-J [4 ,7kO 16 15 14 13 12 11 10 9
T,
fii
-'-
Ir-+---t--+--+-
f-J
[4 ,7kO
16
15
14
13
12
11
10
9
-~
TCA6 5Q
1
2
3
4
5
6
7
8
L
\
.
+12V
10nF

'o F =,=

T

l oF

==

Ţ

(

~ ,lk n

~

~

- f

(R- VI

T 10n F

(B-V)

HI2

0,1"F

7,5'Hz ILf-[t-J--t--.

15'"

TCA640

linie

i nlarz

64 j lS

-~""~~_ :relerinla PAL

de la TBA54Q

S.C. "T.M. · S.R.L. le/.: 056-190389 .sIr. Miron Co.stin nr,2 1900 TlfTlI!Joara

Anexa 7

R~Y

22pF

4AMHz 2}kU v =1 2V ( 10 . 2 la 13 . 2V) R~Y demodulal
4AMHz
2}kU
v
=1 2V
( 10 . 2 la 13 . 2V)
R~Y
demodulal
68pF
1.1V~
<45mA
20pF
B~Y
68pF
l nF
demodulat
-
15
13
12
Hr
-1220pF
1Sk!)
"
16
3,3kO
3.3k1)
9
<1
DO
<loon~
I TCA650
, ,7kll
l ,7kO
> lkU
,
5
6
7
8
22pF
lnF
'nF
2V~ SECAM
I
O.2V~ PAL
22nF
lQnF
10nF
I
1k.O
j
I
1-
f,l2
Vo
Comutare
R-Y
B-Y
50mV~ PAL
mIrare
O,2V~ SECAM
sistem
Ref
PAL
directă
(PAU
de la TBA 540
SECAM)

S . C. "T.M. " S.R.L. sir. Miron Cos /m nr.2

tel.: 056· 1903 89

1000 T"rllşOdra

Anexa 8

1,BkO

4 ,7kn ~ 1, kO ,.F 3,2k!1
4 ,7kn
~
1,
kO
,.F 3,2k!1
Ieşire G-Y 2kU 4,7kU 16 15 14 13 12 11
Ieşire G-Y
2kU
4,7kU
16
15
14
13
12 11
,.F 3,2k!1 Ieşire G-Y 2kU 4,7kU 16 15 14 13 12 11 750 1 0 0

750

1000

2 3

L-~~~

>1000

TCA660

-4

5

14 13 12 11 750 1 0 0 0 2 3 L-~~~ >1000 TCA660 -4 5

>50kO

6

10

5kn

5k!l

7

+12V

+

Ie ş ire R - V

o,lV

0 k O 6 10 5kn 5k!l 7 +12V + Ie ş ire R - V

10uF

9

Inlrare R-V

~

10J.lF

+-=-6--l~

intrare B-Y

L

u """""

~~~~~ 1,2kO
~~~~~
1,2kO

Ieşire B-V

impuls de

retur de linie

+12V'- ~--_e--_{----}_--_I--_,~

2.2kO

de retur de linie +12V'- ~--_e--_{----}_--_I--_,~ 2.2kO S.C. - r. M . - S.R . L

S.C.

- r. M . - S.R . L .

I~,: O,s(J · 190389

Anexa 9

- lOOrlF " ,"'". " ~O'I) ~ U ·V~ .5 111 " UV " TCA130
-
lOOrlF
" ,"'".
"
~O'I)
~
U
·V~
.5 111 " UV
"
TCA130
TCANO
-~
~~ţ
~70'0
"
~
2S01<f)
,
"
.,."
"
"
13 12
-~-
"
1201<<1
.,f
8.2nF
"'O
ietlte ~lIpta
",
\810:1.1
V.
"".
"""
3.9"'11
391<11
1.5ItI1
'~iI.
"'O
101<11
10kll
"'0
(lin)
On )
(~ nl
(M)
""o,
~.
~
~~
""'.

S.C. ~ T.M." S.R.L.

sir. Miron Cos/in nr.2

tel .: 055 - 190389

1900 Timişoara

Anexa 10

Sltnga L - amplificator FI ampltflcalor ~tef6<) fIltru FI tuner cu ellode f-- TCA of
Sltnga
L
-
amplificator FI
ampltflcalor ~tef6<)
fIltru FI
tuner cu ellode
f--
TCA of 2OET
decodotst~
10.7 MHl.
:.uOÎOll"I!It:ventA
.~
p
detector FM
I
Dreapta
---.
tensllme~
,
becW'ldlCCltor
,,-
~
.~.
-
'----:<? V_
7.51a 18V ~
~
55V~/·20%
V.
l00kn
10kO
HH
corn. C-AF .
manuala
"
,
l ookU
100kO
1--'
'f
m"
V .=-45V
47nF
blo<: de pre&elec~e
,r
'~
9
420:0
"
"
~W)
-=
c-da mIrare
,
"
~"ll'F
I
10jif=k
]
""O
6mA
(64V)
BDI37
"""' O
I
JkO
,
- ,
!!29
max
J
22'"
~
.
,
(S.SW)
TCA7!>O
c
"
l'
~~
-
12k(l
1'ltll
21 1831V
JJkO
=P20
P
F
l
lens stabil
-
lJ
3
18kO
de slim.
pt circ de
f-
•,
'O -
470U
'.
fl!U!P!Îe
5
7,51-.26V
V c "16V
1, 2kO
',"
I
-
1.5mA
13
JkO
ti nliirziere
~
,
C
. A. F .
,
BlV:l8
I
S.C .
- T.M. · S.R.L .
IeI.: 056· 190389
s tr. Miron Cos /in nr.2
1900 Tif7JIş08ra

Anexa 11

11 TCA760B 4 16
11
TCA760B
4
16

III[

Transformator

1Nrr--f'-r---;,-,L-
1Nrr--f'-r---;,-,L-

2x9VI3VA

40 1000"F 100nF 2,7nF Hl 560
40
1000"F
100nF
2,7nF
Hl
560

1

-r0"F

y100lUl

s.c.

_~T.M.~ S.R L

sIr . M/(on Cos/in ~ _·2

IeI.: 0515-190389

1900 Timişoara

Anexa 12

Anexa 12 IN)---1-I 6,&l (l00kO) <1 la 20V (100kO) +Vtt O,lJJF ~ 390pF RL l00"~ l
Anexa 12 IN)---1-I 6,&l (l00kO) <1 la 20V (100kO) +Vtt O,lJJF ~ 390pF RL l00"~ l

IN)---1-I

6,&l

Anexa 12 IN)---1-I 6,&l (l00kO) <1 la 20V (100kO) +Vtt O,lJJF ~ 390pF RL l00"~ l

(l00kO)

<1 la 20V

(100kO)

+Vtt O,lJJF ~ 390pF
+Vtt
O,lJJF
~
390pF

RL

l00"~

l 000" F

10

(100kO) +Vtt O,lJJF ~ 390pF RL l00"~ l 000" F 10 IN)-_,-I 100kO S. C. wT.M.

IN)-_,-I

100kO

S. C. wT.M. " S.R.L tel. ; 0!)6· HI0389

str. Miron Costin nr.2

1900 Timişoara

Anexa 13

Ind icato r de ten si un e nentru ac umu la tor aut o

r 60< 5600 - 1 - 1 110 U = 11.5 ". 14,5 V se
r
60<
5600
-
1
-
1
110
U
= 11.5 ". 14,5 V se aprinde V
11
kO
10
'"1il
U
< 11.5 V se aprinde R
P·2""
R
G
~
U
> 14.5 V se aprinde G
l
~~
~
~
10
~
-L
TCA965
~
~
k<' .,
- - 7
13
l J
1.
2
e
Monostabil
3-
9
f--
27""~
1
100n
BAY61
Triggcr
8AY61
765432
2,2kn
10""
+V","'12V
TCA965
9
10
11
12
13
14
10111
~