Sunteți pe pagina 1din 50

..

\
11

CITm.CUIT1r18 ITN1r18((]m.A1r18
AUI[)) IT (()) ~ IT
...•..... . . . JRAJD)IT(())=1rV
. I

., ', .

: catalog scurt - seria TCAxxX?<· :.,;:: ,.,"


. : ",' .. . ..,: : :' .... "
TCA105N
TCA I OSN este un comulator cu senzor de proxilliilalc . Circuilul cOlll i ne un cl<lj oscil<llor. lIlI comutator Cu delector
de prag şi dowi ieşiri in antifaz.:1, compatibile ITL (colector în gol). Această configuratie a fost concepută special pentru
montaje sesizoarc de proximitate, comutatoare sensibile la lumină şi alte aplicatii de cOl11ul<Jţie.
Unele canl-clcristici ale acest ui circuit integrat sunt :
V+=12V
Seuzor imJuctiv de proximitate
- tensiunea de alimentare. +U 4.5 ... 20 V
Miez B
feromagnelic - tensiunea minimă de intrare OV
Cl
2 7 - tensiunea de ieşire (pin 4.5) 20 V (maxim)
TCA105N
- curentul de ieşire SO mA
L1
- frecventa m<l:-.:Îmă d0 co mutare 40 kHz
1/ 3 6 - domeniul nm.'\im de frecvenţă de lucru
4 5 1 ... S MHz

II
L2 - c"psu la ci rcuitului TCA I05 B DlP6
C2
TC.'dOSN DIP8
<C-i>
Y+=12V Obs.: pentru alte aplica~i vezi Anexa 1.
S('I1Z0r de ni",,1
Intrare electric

+-r-I--1--f 2 7 1----'
TCA105N
200u 3 6 .------'
4 5
S .C. ~T.M. ~ S .R.L Iei.: 056- 190380
sir. Miron Costi" (1(.2 1000 Timişoara
TCA150 2

TCA ISO este un amplificator destinat aplicapilor din gama frecvcnlelor audio în care puterea utilă nu de păşeşte S W. 1
Circuitul conline un preamplificator, un etaj amplificator, un ek1j de putere şi un etaj de protecţie temucă. Circuitul
1
este montat în capsulă TABS, în patru variante constructive.
Unele pcrfomlanţe ale"circuitului sunt prezentate in continuare:

- tensiunea minimă de alimentare, +V 6V


- tensiunca maximă de alimentare, +V 18 V
- putcrca maximă de ieşire, Poul SW
- curcnt de alimcnk'lfC, ' ,co (V;n = O) 13 mA
- rezistenta de sarcină, Rs 4Q
cs
R"
- gama de frecvenle reprodusă 30 Hz ... 18 kH z 1 001~ 7 40
- coeficientul de distorsiuni (P = O,S W) O.S% (tipic)
Intrare el
1% (maxim)
- capsula circuitului
<>------l
TCAISOU TABS U •
TCAISOD TABSD
TCAISOT: TABST
TCAISOS: TABSS

Obs.: pentru alte aplica Iii vezi Anexa 1


.. 10}C~

S.C. -T.M. · S. R.L. fel.: 056- 190389


sir. Miron Co,stin fIf.2 1900 Timişoara
= 3 TCA220
V.
TCA220 este UII circuit illtegrat ce cuprillde trei amplificatoare operaliollalc.
"1
Unele caracteristici ale acestui circuit intcgmt s11nt prezentate În conlinuare:

- lCIISiulK!f:l de nlimclltarc. V\,;".; IIIIX IXV (± 9V)


* tensiunea de intrare dircrcntiahi. ± Vid n." 5 V
- curent de intrare. Ii. ~ max. 500 !lA
- curent de ieşire , -I Q max 100 mA
- puterea disipată totală, PlOI max 550 mW
- amplificarea În tensiune 4000
- domeniultcnsiunii de ieşire, Uo -6V ... +3,5V
- capsula circuitului DIP 16

Dispunerea pînilor este prcl.clllată ill continuare:

2.4. 7 - intr.iri lIcinvcrsoarc : 1". In, le


1. 5. X - intrări invcrsoarc: IA' In- le
14, 13, Il - ieşiri : QA' QB' Qc
6 - u+Vcc "
16 - "-Vec" (pcntm mnplificatoarcle A, B)
9 - "-Vec" (pcntlU amplificatorul C)
15, 12, 10 - KA' KB' KC
3 - pin comun pentru A, B, C

S.C. -T.M. - S.R.L. tel.: OS 6-1903Sg

I
$/r. Miron CO$lin flr. 2 1900 Timişoara
TCA240 4
=
TCA240 este un circuit integrat dual simetric MODULATORIDEMODULATOR folosit in modulatoare, mixere,
choppcre. AM-sincrodemodulaloarc, FM-modulatoare în cuadratură. amplificatoare diferen~ale , comparatoare de fază.
Unele pcrfonnanţc ale circuitului sunt prc;t.cntatc În continuare :

- pentru tranzistoa re: Uebo = max. 16 V


Uesa = max.16 V J 1. 12
• 5 13 11 6

Ueea = max.12 V
Uebo = max.S V
-le = max.1O mA
Ib = max.1O mA
- puterea totală, PlOI SOOmW
2 Jt-- - - --<:> 7
- capsula circuitului DlP 16
t-------<> 8

15O==="'1"'--K.

1 6C>-----+--~_ _l 1--<---+----0 9

S .C. ~T. M. S. R.L


W Iei.: 0.56-190389
sir, Miron Costin "".2 1!X1O Timişoara
5 TCA280
TCA280 este un circuit integrat speciali7.at în comanda triacurilof.
O aplicaţie tipică acestui circuit integrat este comutatorul pomit-oprit (cu trecere prin zero).
Une le pe~~ormante ale ci rcuitului sunt prezentate în continu:uc:

Sarcină

180kn Triac
BYX10 O,5W
Comanda
Si lA
10kO Q-10V
5,5W - tensi unea de comandă. U s O. 10 V
- tensiunea între pinii II ş i 12 Il ' .. 17 V
13 5 10
- curent de comandă în grila triacului
22OV-
TCA280 (R = 82 Q) 100 mA (max)
- capsula circuitului DlP 16
16 11 8 2 7 9 6 3 12

S.C. ~ T.M. ~ S.R.L tel.: 056-190389


sir. Miron Coslin nr.2 1900 Timişoara
TCA290 6

TCA290 este un decodor stereo, având distorsiunile de 0,2% ş i separarea Întrc canale de 40 dB ,
Tensiunea de alimentare tipicâ a acestui circuit este 16 V (max, 18 V). Circuitul are o ieşi re (pinulll ) pentru a
comanda aprinderea becului în cazul receptiei stereo. Ci rcuitul primeşte semnalul de intrare (1 Vvv) la pinul 14 de la
demodulato rul FI-FM (TCA420A) şi comanda pentru decodare la pinul 13 (max. 3 V) de la acelaşi integrat. Capsula
circuitului este OIP 16.

4,1 kO
1--.- ---0 (+VA::I16V
18Vmax)
, ,5kfl 6,8nF

",7kn f
1.5kO
8 5 4 7
1< intrare semnal multiplexat
(de la TCA420A)
5,6kn
8 TCA290 9 'oF ieşire stanga
"OF
I
5.6kn 10F
I-l
15 12 2
" '0 ieşire dreapta

8.2nF
I
VL=23V
S.C. -T.M. - S.R.L. teL 056·'90389 (max 28V)
sir. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara
= 7 TCA311
TCA311 este un circuit integrat operational compatibil TIL cu intrare Darlington. Circuitul are rezistentă mare de
iIIlarc. amplificare Ilk1rC in tensiune. excursie mare a tellsÎunii de ieşire. curenl mare de ieşire.
U rele pcrfOntl.1ntc ale acestui circuit integrat sunt prezentate În continuare:

- tensiunea de alimentare, Ubatt ± 15 V


- curentul de ieşire, la 70 mA
- tensiunea de intrare diferentală, Ude
Uba. = 13 ". 15 V ± 13 V
Uban = 2 ... 15V ± Ubatt
- capsula circuilului DlP6

Dispunere.1 pinilor:

I - "+U batt "


2 .. intrare neinversoare
3 - intrare inversoare
4 - II·Ubatt "
5 - ieşire
6 - resei (initializare)

S .C. "T.M." S .R.L. t&/.: ~G-190389


s tr. Miron CoştiflIV. 2 HKXJ Timişoara
TCA315A 8

TCA315A este un circuit integrat amplificator operational cu intrare Darlington.


Unele perform1nte ale acestui circuit integrat sunt pre7.cntate în continuare: T
L

- tensiunea de alimentare, Ubatt . + 15 V (maxim)


- curentul de alimentare, Ibatl 1,8 mA (tipic)
- impedanta de intrare (f = I kHz) 3Mn
- tensiunea de ieşire
RI =2 k.O + 14 V (minim)
R,
RI = 620 O + 12 V (minim) 2kO

f= 2 kHz, RI = 2 k.O + JO V (tipic)


3
- am,pliQ'frca în tensiune
Intrare inversoare
@cx ~~ = fkHz. RI = 2 kO) 80 dB (lipic)
2
5
.u. u.
- capsula circuiniiui DlP6
Intrare neinversoare .1
'------~ -u_

o aplicatie tipică pentru acest circuit integrat esle


prezentată În continuare:

S.C. -T.M. · S.R.L Iei.: 056-1P038P


str. Miron CO$lin nr.2 1900 Timişoara
9 TCA325A
iC'A325A este un circuit integrat amplificator operaponal .
Coele performante ale acestui circuit integrat sunt prezentate În co ntinuare:

- tensiunea de alimentare, U bnu ±2 ... ± ISV


- curentul de ieşire maxim. In 70 mA
- tensiunea de intrare dircrcnli a lă l11ax.~ Ude ± Ubatt
- tens iunea de a o-set la intrare. Ucos ± 7.5 mV
- amplificarea În tensiune 70dB
- capsula circuitului DIP6

Dispunerea pînilor este prezentaL:1 în continuare:

1 - u+Vcc "
2 - intrare IlcÎnvcrsoarc
3 - intrare invcrsoarc
4-"-V.;;c"
5 .. ieşire
6 - se co nectea7<~ printr-o reziste ntă la +Vcc

S . C. "T. M. " S.R.L . tel.: 056-190389


sir. Miron Cos /in nr.2 1900 Timişoara
TCA331A 10

TCA33 IA este un amplificator operalional. Domeniul tensiunii de alimentare este de 4 ... 20 V. iar curentul maxim
suponat este de 70 mA. Capsula circuitului este DtP 16.
O ap licalie a acestui ci rcuit integrat este Trigger comandat prin roto tranzistor.

1.5mA
100kn

10kn
6

2 TCA331 5

3M" 70mA
3 4 . max

+Vcc=20V
(4 la 30V)
'0"" Fototranzislor BPY62

S.C. 7.M. ~ S. R.L. IeI.: OS(J· 1SKJ389


str. MirOII Costin "".2 1POO Timişoara
r
11 TCA335
TC A335 A este un amplificator operational cu intrare Darlington.
rele pcrfonnanţe ale acestui circuit integrat sunt prezentate În continuare:

- tensiunea de alimentare, Ubatt + 2 ... +15V


. - curentul maxim de ieşire. Ia 70 mA
- tensiunea difcrcntial ă max.la intrare, U + Ubau
- temperatura de functiona re -25 ... +85°C
- curentul de alimentare, Iban 1,8 mA (tipic)
2,5 mA (maxim)
- tensiunea de ieşire, Uo
RJ =2 kn + 14 V
RJ = 620 n + 12 V
RJ = 2 kn, f= 100 kHz +IOV
- impedanta de intrare, Zi 3 MW
- amplificarea in tensiune
RJ = 2 kil, f = I kHz 75 ... 80 dB
- capsu la circuitului DlP6

Dispunerea pinilor este prezentată În continuare;

I - "+Vcc "
2 - intra re neinversoare
3 - intrare inversoare
4-"-VCC '
5- ieşire
6 - compensare în frecventă

S .C. -T.M. - S.R.L. fel.: 056--HIOJ89


sir. Miron Costin rv.2 1900 Timişoara
TCA345A 12

TCA345A este un comutator cu detector de prag cu ieşiri compatibile TTL. Are imped,1n(ă mare de intrare. curent
=
mare de ieşire, o bună stabilitate a histerezei.
Unele caracteristici ale acestui circuit integrat sunt :

- tensiunea de alimentare, Uba• 2 ... 10 V


- curentul de ieşire, Iqt 70 mA
- tensiunea de intrare, Ui O ... Ubal ,
l N.OOl 470n F
- inductivitate la ieşire, Lq 500 mH
- domeniul temperaturilor de lucru, Tu 10kH
82kn
-25 .. : 85°C
BZX97
- capsula circuitului DIP 4 4 C5V6
220V
o aplicalie a acestui circuit 2 TCA345 3

integrat este comanda lriacului prin


fotorezistenlă.

3,9kU 220U
FWll801

S.C. 8T.M." S.R.L. IeI.: O~.1!XJ38P


sir. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara
TCA420/420A
X.-\-I 20 A este un circuit integrat fJmplificator-dcl1lodulator FI-FM. Circuitul primeşte tensiunea de comandă a
=;::g:,ru. Ia intrare (de la TCA 530) şi furnizează tensiunea de CAF (cMre TCA530), semnalul multiple,at (către
-::.. _ , A) şi
tensiunea de comand.1 pentru decoda re (către TCA290A).
~- ;rl e pcrfomlante notabile ale acestui circuit integrat sunt prezentate nUli jos:

- tensiunea de alimentare, Up
o In 11'F + 15 V (tipic)
ou
I
'~ ~
p• ..::: 4,1kO
+ 18 V (maxim)
o
_"re ~
3.9k
p~
".
J.3kU P, - curenl de alimenk1re, lp . 40 mA (maxim)
Ifllmrt;
l kll - câştigul F I (Ii = 10,7 MH z) 65 dB
~ I -Icnsillllca de ieş ire audio (M = ± 15 kHz)
,

",S" '"
, , 7 I ....'Okll
u.
O

11 5 mV
6

'LJ~,~ ~ ten siune de


• audio
ie - rcjccţia AM
- distorsiunilc
50 dB
0, 8 dB
= " TCM20
- capsula circuitului
,-
-
I
'Qn ""
" 120pF 1 p0rlF
OI? 16

-, T
16 5 U. Obs. : pentru aUe aplicatii vezi Anexa 2
, , J

mtfafl!!

JJpF == = JJpF

.,.g := 82011

1"" I pF

S.C. -T.M. - S.R.L. Iei.: 056·1 00389


sir. Miron Co s/in nr.2 f goo Timişoara
TCA440 14

TCA440 este un " radioreceptor AM".


Unele caracteristici ale acestui circuit integrat sunt pre ze ntale in conll.rn::?

- tensiunea de alimentare. Ve .. 4,5 ... 15 V


- tensiunea de intrare în radiofrecventă 500 mV (maxim)
- controlul automat al amplificării (radiofrecventă) 38 dB
- controlul automat al amplificării (Ia
frecventa intem1Cdiară)
-tensiunea "audio" de ieşire
62 dB
350 mV
, --- --- - ,---- ---

---~
- frecventa de functionare 30 MHz
I
(maxim)
I
- capsula circuitului DIP 16 1- __ _
-

o aplicatie tipică a acestui circuit


integrat este prezentată în continuare :

Obs.: pentru liite aplicatii vezi Ilnexa 3


il -.-
avdio

".
", 1
1
S.C. -T.M. · S.R.L IeI.: 056- 190389
&/r. Miron Cos/in " .2 1900 Timi~ oara
-5 TCA520
7C.-\520 este un amplificator operational compatibil TTL, destinat aplicatiilor de puteri şi tensiuni reduse precum şi
·iIox:::e:rde comparator in sisteme digitale. Acest circuit poate fi compensat in frecventă cu un singur condensator..
pe rformanţe ale acestui circuit sunt prezentate în continuare:

- tensiunea de alimentare minimă 2V


- tensiunea de alimentare maximă, Vee 22 V
- tensiunea de olTset 2 mV
- amplificarea in buc lă deschisă 40000
100kO
- tensiunea de intrare 0, 1 ... 4.9 V
Y+ - slew-rate (R1= I kn. C = 100 pF) 0,3 V Ims
(R 1 = 1 kO, C = O) 50 V /ms
1kH 2 7 - puterea di sipată
TCA520 N 300 mV
5 TCA520 500 mV
TCA520'!>'B,-_>--o
- capsula circuitului TCA520 N DIP 8
3 +
TCA520 DlP 14
4

Obs.: pentru alte aplicatii vezi Anexa 4


y-

S.C. -T.M. · S.R.L. tel.: 056+1 903811


31" Miron CO$ /in nr.2 1900 Titrllşoara
TCA530 16

TCA530 este un circuit integrat pentru comanda diodelor varicap şi furnizează la pinul 3 o tensiune pentru coman-
=
da câştigului (către AFI-TCA420A) ce depinde de tensiunea de CAF (de la TCA420A). Circuitul mai fumizczază o ten-
siune Între 8 şi II V (Ia pinul4) necesară potentiometrelorde acord. Zgomotul la ieşire este mai mic de 50 f'V Capsula
circuitului este DI? 16.
Schema de aplic11ie a acestui circuit integrat este prezentată in continuare:
+15V

d' la TC"4 2OA


(TenR. C,A.F.)
l00l((l
47ktl

" "
"
6OOkO

I TCA530

8 6
88kn "
Ten! da c-d a 12k(l
~nlrv regulllior
lempeililu/'lll 4 .7kO

Ten • . ert.
.OmA Pl'el. o derivA
«3OOmA) (8 la l1V) 20V
2,2kU

C-dA c:aş!ig
c.atre TCA420A
+1 6V <6OV
S.C. -T.M. M S.R.L. Iei.: 0,56.190389 \ 10 1ol20V) (47 la 63V)
$/r. Miron Costin nr.2 1fXJO Timişoara
1 TCA540
IC.~ este un circuit integrat demod ulator sincron TV cu banda C.A.F. de 5 MHz şi intermodula~a de 52 dB .
:i=l== :a de alimentare tipică pentru acest circuit este 12 V ( 18 V max .), curentul de a l imen~1re este 40 mA. iar nivelul
,"",,,,,,,f!:t!!i. Ia intrare 70 mV. Capsula circuitului este DlP 16.
O Qlic.aţie tip ică a acestui circui t integrat este prc/.cntat in continuare:

.~

100 til l00kO


270kn

1,5nF

47kn 2,2MO

"Vcc"1 2V
(18V mall)
68.0
""" ' OmA

TenR. 3COn:I
lOnF

~ ie~re
8
3~. • .I
Intr, C.A.F. 7~ .
6 "
.~"' "O
..
"
Ilf
TCA540
" L2

," " "oF


11V
Ilf
S. C. -T. M. - S.R.L. tel.: 050- 190389
sIT. Miron Cos tin nr.2 1900 Tifl'l/ş08ra
TCA640 18

TCA640 este un amplificator de craminantă pentru decodoarele SECAM sa u bisistem. Comutatoarele PALISECAM
sunt intemc şi sunt acţionate prin aplicarea unei tensiuni de c.c. exterioare.
Cireuitul mai încorporează şi un bistabil de linii (7,8 kH z). un circuit de identificare SECAM, un cireuit de blancare,
un circuit de extragere a burst-ului. =
Ca şi caracteristici putem aminti :

- amplificator de c rominan(.ă cu rcglaj automat al


culorii (RAC) ;
- bistabil de linii sincronizabil; impuls H impuls V

- circuit de identificare SECAM încorporat;


ieşire crominanţa
• atenuarea burst-ului la i eş irea de c romina nlă Illai intrare 3 6 7 15 C.
crom inan \ă S
ma re de 40 dB ; intrare
1
TCA640 11
- amplitudinea semnalului de crominanlă reglaj automat 16
al culorii 14 V+ /
0,5 Vvv (PAL) ; 2 V vv (SECAM) ; selector sistem 4 10 9 8 13 12 2 GND ..
PAUSECAM
- circuit pentru blocarea a utomată a culorii (BAC) circuit le pen tru
condensatoare identificare SECAM
încorporat; de integrare
- tensiunea de alimentare maximă 13.2 V pentru identificare
SECAM
..I..I.
ieşire blocare
- gama temperaturilor de functionare a utomată a culorii
- 25°C ... + 700 C
- puterea disipată 625mW
- capsula circuitului DIP 16

Obs.; pentru alte aplicatii vezi Anexa 5

S.C. - r ,M . - S.R.L. IeI.: 056-190389


str. Miron Costin ",.2 1900 Timişoara
TCA650
..;650 es te un demodulator de crominantă pentru decodoarele PALISECAM.

... 7L.-\65O s epară şi extrage semnalele difercntă de culoare prin demodularea sincronă a semnalului de crominantă.
-:;"'>o:::n:.n rca bi st"ndard (PALISECAM) estc asigurată prin trei blocuri independente de selectare a sistemului comandate

:Jcmodulmoarelc sunt dublu echilibrate. asigurând În SECAM delllodularca semnalelor MF, iar În PAL demodularea
. MA. La demodularca MA sincronă. subpurtătoarea PAL refăcută este furnizată de circuitul TBA540.
:' :e caracteristici ale circuitului SlUlt mentionate în continuare:
· circuit de sumă şi diferentă care Împreună cu
comutatorul PAL asigură separarea semnalelor R·Y şi
ÎeŞlre crominan\ă
ref . B-V ref. R-Y
8·Y:
(e-v); D.
SECAM SECAM · permutHtor SECAM Încorporat pentru separarea
Ieşire c~in anţa intrare crominanţa
(R-V); O. (R -Y); O. semnalelor D, şi Db :
· demodulatoare MA./MF dublu echilibrate cu limita·
tor SECAM Încorporat:
- amplitudine mare a semnalelor difercntă de culoare
TCA650
demodulate;
V+
> 10nF · tensiunea de alimentare O1Hximă 13.2 V
.I 6
GND
· gama temperaturilor de functionare
rcon. H12
i 5<Hz j "re (B-Y) • 25 0 C .. . + 70 0 C
demodulat
7 · puterea disipată 625 mW
inlrare crominanţa
- capsula circuitului DIP 16
(B-Y), D.
ref R·Y ref. B·Y
PAL PAL
de la TBA540
Obs.: pentru alte aplicatii vezi Anexa 6 şi Anexa 7.

S.C. -T.M. - S.R.L. tel.: 056·190389


sir. Miron Costin nr.2 1900 TifTIfş08ra
TCA660 20

TCA660 asigură controlul semnalului video la ieşirea decodoruJui de culoare. Contrastul se ajustează prin modifi-
carea concomitentă a amplitudinii semnalelor Y, R-Y şi B- Y.
Cireuitul asigură blancarea culorii. precum şi a semmlului de Iwninanţă pe durata intoarcerii spotului (linii, cadre)
şi. de asemenea. obţinerea semnalului 0- Y şi reglajul nivelului de negru (control strălucire) .
Unele caracteristici ale circ~ilului sunt amintite în continuare :

- incorporea7..ă trei blocuri identice penuu reglajul


pe cale electronică a amplitudinii Y. R-Y, B-Y intr-
un domeniu de 23 dB şi a senmalelor
R-Y şi B-Y Într-un domeniu de 26 dB; TBA530 TBA 530
- încorporează un inversor pentru obţinerea (cu ie~ire R-Y ieşire B-V mirare G-Y ieşire O·Y

ajutorul unei matricieri exterioare) semnalului


O-V;
- circuitul pemute blocarea automată a culorii (cu 6 reglaj saturatie

semmlul BAC de la TCA640) prin terminalul de , ie ire luminant.1


(TBA530i
control al saturaţiei;
TCA560 .
- incorporea7..ă blocul de inhibare Y pe durata 5: intrare R-Y 9
5 re laj contrast
2,5... 7V
intoarcerii spotului; :j!
~ intrare B-Y
5
-"4 --I~
- incorporea7..ă blocul de reglaj al nivelului de condensator de
Înlr.lre luminan!"
negru: 14 memorare
reglaj straluCÎre
- tensiunea de alimentare maximă 13,2 V 4 J .5...7V
- gama temperaturilor de functionare
-25°C ... +700 C GNO Impuls
damping
Impuls
blancare
- puterea disipată 625 mW
- capsula circuitului DIP 16

Obs.: pentru alte aplicaţii vezi IInexa 8

S. C. 7.M. - S.R.L . leL 056-190389


sIr. Miron Costin nr.2 1(}OO Timişoara
TCA671
.1 ' 71 esle o arie de cinci tranzistoare NPN.
::.ace caracteristici ale acestor tranzistoare sunt:
- tensiunea co lecto r- b ază. Ucbo 50V
- tensiunea colector-emitor, Ucco 42 V
- tensiunea emitor-bază. Uebo 6V
- tensiunea, Ucs 80V
- curentul de colector, 1, 200 mA
- curentul de bază, Ib 10 mA
- puterea totală. Ptot 300mW
- domeniul temperaturilor de luc ru. T J -25 ... +85°C
- capsul. cireuitului DlP 14

-!S7="rca pinilor este prezentată maijos:

flf. pin denumirea nr. pin denumirea


I CI 8 C3
2 BI 9 84
3 E I, E2 IO E4
4 B2 Il C4
5 C2 12 85
6 83 13 E5
7 E3 14 C5

3 . E C s-au notat baza. emitorul respectiv colectorul fiecărui tranzistor.

S.C. 7 .M. - S.R.L. tel.: 056· 19038g


s IT. Miron Costin nr.2 1900 Timi~oar8
TCA730/740 22

TCA 730rrCA 740 este un circuit integrat specializat destinat aplicatiilor din gama audio stereo, şi anume coman-
=
da volumului (90 dB) prin tensiune.
În principiu, se foloseşte cu TCA 740 care are acee.1şi destinatie : este folosit pentru comanda tonalilătii (:t 15 dB
la 40 Hz ... 15 kHz) având distorsiuni de 0.1%. Tensiunea de alimentare variază Între 13,5 ... 16,5 Y.
Ambele au acelaş i tip de capsulă: D1P 16.

Obs.: O aplicatie tipică a acestor dOlk1 circuite este prezentată În anexa 9.

S.C. "T.M." S.R.L. (&/. :056-190389


$/r. Miron Coslin nr.2 HI00 Timifoar.
TCA750
>L.>,.i5() este un circuit integrat multistabili7.1tor folosit pentru unele radioreccptoarc. Furni zează mai multe tensi-
'._-=--=:::sa:::: pentru :

- acordul electronic;
- alimenlarea circuitelor receptorului, V,3 = 16 V;
- alimentările "atL,iliare", V" = 7,5 .. . 18 V.
- capsula circuitului este DIP 16.

Obs. : schema de aplicaţie se găseşte În Anexa 10

S .C. 7 .M. ~ S.R.L. tel.: 05tJ.. 190389


st,. Miron Cos tin f1r. 2 1000 Timi~ oarlJ
TCA760B 24

TCA 7608 este un amplificator audio de putere. Ia care puterea ma,imă la ieşire nu depăşeşte 2 IV. Câştigul În ten-
siune este de 50 dB. Zgomotul la intrare este mai mic de 3mV.
Unele pcrfom13n\e ale circuitului integrat sunt prezentate În continuare:

- tensiunea de alimentare, +Vcc 6 ... 12 V


- curentul de alimentare, Icoo (V;n = O) 10mA
- rezistenta de sarcină optimă,
R, 80
- puterea maximă de la ieşire, Pmax 2IV
- tensiunea de intrare, Vin 4.8 ... 12 mV

-
47,U'.c;: 16
- curentul maxim admisibil, Imax 300 mA
2 15
- gama de frecvente reprodusă
- capsula circuitului
40 Hz ... 18 kHz
TABSA
470 , i4
1S0nF
13
7 (....:.;'6C 3
o aplicatie tipică a acestui circuit integrat este prel.entată Î

-r
1,SIlF 5 12

.. .i<fl
6 "
7 10
Obs.: pentru alte aplicatii vezi Anexa JJ
5 9

+V.O-~-+---------1
(5 la 14V, baterie)
'-
S.C. "T.M. ~ S.R. L. tel.: 056-190389
str. Miron Cos/in nr.2 1900 Timişoara
TCA830/830A/830S/830SM
-:".1,.":!, '" 30Ar.nOSIK10SM este un amplificato r de putere destina t ap licaţiilor În ga ma rrecventelor audio. in care
,. .""'". nu dcp;i ş cş l c ~ .2 W.
_DO! ;crfon11;mlc a le acestui c ircuit sunt prc zc nt:ltc În co ntinuare:
-tensiunea minimtl de alimelltare. + V ~ v
- tensiunea ma xim,) de alime ntare. + V 20 V
- curent de alimentare. I ..:..:~)
TCA830: 10 mA
TCA830A : 10 mA
TCA830S : 10 mA
TCA830S : 10 mA
- puterea maximă de ie şire. POLII
TCA830: ~ W
TCA830A : ]A W
TCA830S : U W
8 5 MI!
TC A830SM : 2.3 W
- rezistenta de sarcin::i. R" -+ n
_ gama de frecvenţe reprodus.) 30 Hz O" J X kHz
anoooare
raore 10 - capsula ci rcuitulu i
9
6 TCA830: TABSS
TCA830A TABST
TCA83US : TABST
TCA83USM : DIPg

o "plicapc lipică pentru TCA830183 U AM3U~


este dalăÎn figura 1.

Obs.: pentru aJle a plica~i vezi Anexa 11 ş i


Anexa 12.

S.C. " T.M." S.R.L. tel 056 - '90389


,sti Miron Coslm nr2 1900 T,mişoara
TCA871
I TCA871 este o arie de cinci tranzistoare NPN.
26

Unele caracteristici ale acestor tranzistoare sunt prezentate În co ntinuare :

- tensiunea colector-ba!'...1. U.: hu 35 V


- tensiunea co lector-emitor. U..:..: o 32 V
- tensÎunea emÎtor-ba/.;i. U..: hn (,V
- tensiunea. U.,:s 80 V
- curentul de colector. 1, 200 mA
- curentul de baz(i. Ib 10mA
- puterea lotală. Prol 300 rnW
- domeniul temperaturilor de lucru. TI -25 ... +85°C
- capsula circuitului DIP 1-1

Dispunerea pinilor este preze nwtă Imi jos:

ne. pin denumirea ne. pw denumirea


I CI 8 C3
2 61 9 6-1
:1 EI. E2 10 E4
-1 62 II C4
5 C2 12 65
(, 63 13 E5
7 E3 1-1 C5

Cu B,E.C s-au notat baza. emitorul respectiv colectorul ficcfirui tranzistor.

S.C. 7 ."'. - S.R.t. teL 0515· 190389


str. Miron Cos tin nr.2 1900 Timişoara

r
TCA900/910
- '-41 I T e Al} I () sunt c irc uite integrate Iiniarc În capsul ,l de plastic ro 12(). Ele s unt fo los ite C: I rcgulatomc rapi-
da:::I<:S.. ::'toorc de c.c. din cclsctofoanc şi I1mgncl ofoanc.
-.s._ l~ fo losit În apartltura ~T1abil :i . iar TCA9 10 in caseto foane aulo.
?-~ff0nll.1 n l c ale acestor circuit e integrale sunt preze ntate În continuare:

- tensiunea de alimentare. Ve.,;


TC A~OO : (,. I~ V
TCMIO : (, . . 20 V
- puterea totalei di sipaUL PlOI '
0
T'"llh = 70 C O.X W

T'''''h = IOO".C SW

"-Is:J!:O:"'re:J plIlilo r este pre/,entate1 în co ntinua re:

1 - intrare
2- ieş ire
3 - GND

S .C. - T.M. S.R.L . 'ei : 0.56- 190389


M

s Ir Mlfon Cos /iti nr 2 1000 Timişoara


TCA940/940E 28

TCA940N . WE este un amplificator de putere destinat aplicatiilor in gama frccve ntclor audio. În care puterea utilfl nu
dep;;şeşle 10 W.
Unele performante ale acestui circ uit sun t prczc nt:uc În co ntinuare:

~ lCllSÎunca minimc1 de alimentare. +V 6V


- tensiunea ma x imă de alimentare. +V 24 V
- curentul de alimentare. ' CC(l 20 mA 20m/V770mA
- puterea maxilll:i de ieş ire. Poul
TCA940 : 10 W
TCA940E: 6.5 W
- rezistenta de sarcimt Rs 8
TCA940 : 4n
TCA940E: 8n an oare
r Clre
• gama de frecve n!e reprodusă 9
20 Hz ... 20 kH z
- capsula circuitului
TCA940: TABS T
TCA940E: TABSA

o aplica!ie lipică pClllru


TCA940 /940E esle pre ze ntală lIlai jos:
Obs.: pentru alte ap licaţii vezi Anexa 12

S .C. 7 .M." S .R.L Iei.: 056-1 00389


sir Miron Cos lm rlI'.2 1900 Tirruşoara
TCA955
-::::: ~...:,:\ es te un rcgulalor de (uJ<lţi c fol osit in casetofoa ne. ca me re v ideo. etc .
_-=c .:aJ:tclcri stici ale acestor tranzistoare sunt prezen tate În cont inuare:

- tens iunea de alime ntare. Us


o C
(pi nul II se co neC lca:t.•·"j cu pinul 15)
',..,-1f-1 I U._ ". 2 ... 6 V
-

-
.,, ~
_
""'1
c
c,
0. 1 la 47uF
L.S..J
=-c=:J-r-I!-;
~
J 3nF" I ~_-.-_+u, (pinul II se COllcctC<l/.c1 la masă prin C... )
~ . 8 ... 6 V
--;=- ''''1
6 , .. I D. - curentul de i eş ire la pinul 16. IV

200 mA (max.)
- domeniul temperaturilor de lucru.
-25 ... +85°C
TC A955
- capsula circuitului DIP 16

11 -o~ I

"
">
I---cb--:';: 7' LD 4Q
I R,~kU

s.c. "T.M." S.R. L. IeI. 056 -1 90389


sIT. M lI"on Coslm nr 2 t 900 Tlf1l1~oara
TCA965 30

TCA965 este un comparator cu prag dublu, la care tensiunea de al imentare va riază Între 4,75 V şi 27 V.
Capsula circuitului estc DIP 14.
in conti nuare se vor prezenta câteva aplicaţii ale acestui circuit integrat:

Multivibrator 91 III. ,,' Ikllz

+V,,=10V
10kU (4 ,8 la 27V)

11 ?560n
frecven.la 10 ""~6:-""'';';''
10kO

10kO 7
TCA965 47kO
3

1kO l00nF
d etermină plaja
de frecvenţă

Obs. : pentru alte aplicalii vezi Anexa J3.

S .C. 7.M. ~ S.R.L Iei.: 056-190389


sir. Miron Cos/in "'.2 1900 TimişOlJ f8
TCA991
- C .;l}tJ! este o lIrie de cinci tranz istoare NPN.
_ -.de 12:1ractcri sti ci al e tra nzistoarelor sulll preze ntate 111 co ntinuare:

- tensi ullea colcclo r-b;u.::l. Uebu(l<.: = O) J5 V


- tensiullea co lec tor-emitor. Ucco(lh = U) 32 V
- tensiunea cmitor-bal...1. U cbo(lc = O) 6V
- curentul de colec to r. 1, 200 mA
- curentul de ba;;':l , III 10 mA
- puterea (o la I ă. PlOI 300 mW
- c<lpsula circuitului DIP I~

~pu nC'rc;1 piui lor es tc prc/.CJl lîlW Illai jos:

nr. pin dCllll mirci1 nr. pin dcnumirctl


I CI S C3
2 81 9 84
3 E I. E2 10 E~
~ 82 II C~
5 C2 12 85
6 83 13 E5
7 E3 I~ C5
'=_ 8. E. C s-au notal baza. emitom) re spec tiv co lec Lorul fi ccftmi tranzislOr.

S.C. -T.M. - S.R.L. IeI. 056· '90389


str. Miron Cos tin nr.2 1900 Tll'lhşDara
TCA4500 32

TCA4500 esle un cireuil illlegflli decadar slerea FM având dislarsiuni de U.I% şi raportul senuwl/zgamal de 80 dB .
Unele caracteristici ale acestor tranzistoare sunt prezentate În continuare :

- tensiunea de alimentare 8.5. 16 V


- nivelul semnalului de intrare. Vi -t V,,\, (max.)
- dislOrsi uni la Vi = 4 Vvv U.9%
- capsula circ uilului DlPI6

Obs : schema de aplicaţie se găseşte În Anexa 1.J.

S.C. -r.M. - S.R.L. tel.: 056· 100389


sIr. Miron Cos/in nr.2 190() Timişoar.
Anexa 1
V.=1 2V

8
IN

TCA105N

Intrare
-
u

-
:- - - u,

6
[1
5 4
R,

TCAI05
, 2 3

Ro R.
2000 5,6kO

S. C. - r .M. - S.R.L. te l.: 05 6-1 90389


sIT. Mlfon Coslin nr 2 f 900 Tlfrnşoara
Anexa 2

"""

~ decod....e ten ~~ne de comandi a dI,Uoului '"


(r:.ilrto TD ?iQA.1 ",t ... ", (de la TCA 5.301

S.C. ·T.M. · S.R.L. Iei.: 056-190389


str. Miron Costin rv.2 1900 Tirrllşoara
Anexa 3

AA118 2 ,2kW rFiiiru


35 22
50

' Vcc
1,SnF 4,Sla 15V
CA.G 1 15mVef
(38dB)

L- _J
Indic. de acord
35 16
15
80 5
4
20QmVef
Ose AA118
" 100nF 6 7

2
100
nF 39kO

] 100nF

C A.G (SOdB)

8,2kn

S.C. wT,M . - S.R.L. le/. " 056 ·1 1X.l38!,}


str. M iron Cos /m nr.2 1900 Timişoara
-
Anexa 4
V+ +5V
Extinderea c3nabiiitătii de
R rnn:.nl

7
2

TCA520
6 TCA520~_-.-_ _r ...L----.,
CDB400E
3 +
4

u,

COB400E

c
o-_ _ _ ---=-i
2 7

5
TCAS20B 6'>-=-~--o Comnarator cu iesire 'rrL
Amlllific"tor ranid 8 O

S .C. WT. M. ~ S.R. L.tel.: 056·1SI0389


str. Miron Coslin nr.2 HIOO Timişoara

r
Anexa 5
burst
+l '2V PAL H/2

I '·8kn
1O" F O,221'F

820n
T
10)IF
O. lj1F I. " " " " " 9

TCA640

Ieşire croma
2 3 ,

l,8kU
3,9kO

5.6kO

S.C.
str NT.M.
Miron C S .- R .L.
8

tel.: 05 B-' 90389


os/m nr2 '
1900 Tmlişoara
Anexa 6
lnF 22pF
~1f-t---1-r-,::h -;- semnal demod.
(R-VI (B-VI
_:-
l<
l kO

!rLv~
Qj 2 27kn 2.7ko

f~ ~;~ r ~rI6Î~
O.1J,1F
1 !lI. Lifii~,---OF-+---, -
HI2 0,1"F -'- T,
7,5'Hz ILf-[t-J--t- - . Ir-+---t--+--+- f-J [4 ,7kO

15'" 16 15 14 13 12 11 10 9
-~

TCA65Q

1 2 3 4 5 6 7 8

...L

'o F =,= l oF ==
\ .
~ ,lkn ~
+12V
- f T 10nF
10nF

T Ţ ~
(

(R-VI (B-V)
TCA640 linie -~""~~_:relerinla PAL
i nlarz de la TBA54Q
64 j..lS

S.C. "T.M. · S.R.L. le/.: 056-190389


.sIr. Miron Co.stin nr,2 1900 TlfTlI!Joara
Anexa 7
22pF
R ~Y

4AMHz 2}kU

.. v =1 2V
(10 .2 la 13.2V) R ~Y
demodulal

68pF 1 .1V~
<45mA
20pF B~Y
68pF
l nF demodulat

15 13 12 Hr - -1220pF
1Sk!)
16 "
3,3kO 3.3k1)
< 1 DO 9
<loon~

, ,7kll l ,7kO
I TC A650 > lkU

, 5 6 7 8 22pF

l nF 'nF
2V~ SECAM
I O . 2V~ PAL
22nF lQnF 10nF

I
jI
1k.O

1- f,l2 Vo 5 0mV~ PAL Comu tare R-Y B-Y


mIrare O , 2V~ SECAM sistem Ref PAL
directă (PAU
SECAM) de la TBA540

S . C. "T.M. " S.R.L. tel.: 056· 190389


sir. Miron Cos /m nr.2 1000 T"rllşOdra
Anexa 8
1,BkO

4 ,7kn
Ieşire G-Y

~
2kU

1, kO
4,7kU Ie ş i re R -V

,.F o ,lV
3,2k!1

16 15 14 13 12 11 10 10uF Inlrare R-V


9

~
750 >1000 >50kO 5kn

TCA660
10J.lF intrare B-Y
5k!l ....++-=-6--l ~
1000
2 3 -4 5 6 7 u """""...L
L-~~~ __~~~~~ Ieşire B-V

impuls de
retur de linie
+12V

1,2kO
+12V'-____~--_e--_{----}_--_I--_,~
2.2kO

S.C. - r. M . - S.R. L . I~, : O,s(J· 190389


sir Miron COl/m nr 2 1900 Tlmişoera
Anexa 9

- ...... lOOrlF
" ,"'". "
~O'I) ·V~
~ U.5 111 " UV

-~ ~~ţ ~70'0
" TCA130 TCANO

~ ." 2S01<f)
,"
-~-
.,."
" " " 13 12

1201<<1

8.2nF .,f "'O


",...
ietlte ~lIpta
\810:1.1
V.
"".
3.9"'11 391<11
""" 1.5ItI1
' ~iI.

""o,
"'O
(lin)
101<11
(~ nl

~~ ~.
10kll
On )
.. ~
"'0
(M)

""'.

S.C. ~ T.M." S.R.L. tel.: 055-190389


sir. Miron Cos/in nr.2 1900 Timişoara
Anexa 10
Sltn ga

L
I
tuner cu ellode
.~ p
- fIltru FI
10.7 MHl. f--
amplificator F I
TCAof2OET
detector FM
decodotst~
ampltflcalor ~tef6<)
:.uOÎOll"I!It:ventA

Dreapta

-
tensllme~
.~.
---. ~ ,
,,-
becW'ldlCCltor

'----:<? V_
V. l00kn~ 7.51a 18V ~ 55V~/· 20%

10 kO

corn. C-AF .
manuala
HH
" ,
'f"
l ookU 100kO
1--' 47nF m" V .=-4 5V

,r
'~
blo<: de pre &elec~e

9 420:0

•, " ~W)

-= c-da mIrare
" I~"ll'F
"""'O~.

,
10jif= k
I JkO ] TCA7!>O
,
""O 6mA
max
(64V)
- ,..!!29
BDI37

J
c
22'"
(S.SW)

~~ J - •
2 1 183 1V
1'ltll JkO
" 12k(l l'
=P20 PF
-
l lens stabil

lJf - •,
3 18kO de slim.
pt circ de
'O -
470U

- ',"
1.5mA
13
'. 5
I

t inliirziere
7,51-.26V
1,2kO
fl!U!P!Îe
Vc "16V

JkO
BlV:l8
~, C .A. F.
,
I

S.C. - T.M. · S.R.L . IeI.: 056· 190389


str. Miron Cos /in nr.2 1900 Tif7JIş08ra
Anexa 11

4
11

TCA760B
I I[
Transformator
16 2x9VI3VA

40

-r0"F 1000"F

1Nrr--f'-r---;,-,L- y 100lUl
100nF

2,7nF
Hl
560

1 s.c. _~ T.M. ~ S.R L IeI.: 0515-190389


sIr. M/(on Cos/in ~_·2 1900 Timişoara
Anexa 12

<1 la 20V

IN)---1-I
(100kO)

6,&l

+Vtt
(l00kO)
RL
l00"~
IN)-_, - I
100kO l 000" F
O,lJJF 10

390pF ~

S.C. wT.M. " S.R.L tel. ; 0!)6· HI0389


str. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara
Anexa 13
Ind icato r de tensiune nentru ac umu lator auto
r
--
60< 5600

1
1 kO 10 110 11 U = 11.5 ". 14,5 V se aprinde V
P·2""
-L
--
10
k<' ., l
~
7
TCA965
13
'"1il ~
R
~~ ~ ~ ~
~
G

..
U < 11.5 V se aprinde R
U > 14.5 V se aprinde G

lJ e
1.
2
3- Monostabil

27""~
9 f--
1
100n

BAY61

Triggcr 765432
8AY61

2,2kn 10"" +V","'12V TCA965

9 10 11 12 13 14
10111
~
TCA965 1,~! J"
e • '-
.v.
1 (4,8 la 27)

)
1:0"" h;stereZ;sJ }2kO BAY61

--L
S.C. -T.M. · S.R.L. Iei. : 056· 190389
$/r. Miron Costin nr.2 1000 Timişoara
Anexa 14

S.C. -T.M. - S.R.L. tel.: 056-1fXJ389


str. Miron Costin nr.2 1fKJO Timif08r8
Capsule

eS s 3 1 4
~
1 7

~
1 6

o
TO 126

S.C. 7 . M. ~ S.R.L IeI. : 056 -1 90389


str. Miron Coslm fi( 2 1900 TmllşOBra
Cuprins

TCAlO5N .......... ............. ........ ...... .. .. 1 TCA650 ..... ................... ... ............... 19
TCAI50 .................. ........ ...•............ .. 2 TCA660 ......... .. .................. ...... ___ 20
TCA220 .............. ............ .................. 3 TCA671 ................... ......................... 21
TCA240 .. ................ .......................... 4 TCA 730n40 ... ..................... ........... _ 22
TCA280 ...... .......... .. .. ... ............. ....... 5 TCA750 ...... ...... ............. _.. .... .. .... _____ 23
TCA290 ....................... ............. .. ...... 6 TCA760B ..... ................................ _. 24
TCA3 11 ............................................ 7 TCA8301830A1830S1830SM .. .......... 25
TCA3 15A .............................. ... .. .. .. .. 8 TCA87 1 ........ .......................... ......... 26
TCA325A ............... ... ................ ...' ... 9 TCA900m o .................. .. ............... 27
TCA33 1A ............... .......................... 10 TCA940fJ 40E ................. ........ ......... 28
TCA335 ................. .... ....................... II TCA955 ............................................ 29
TCA345A ................. .. ............... ..... .. 12 TCA965 ....... .... .. ............... .............. 30
TCA420/420A ....... ....................... .... 13 TCA991 ........ .. ... .............................. 31
TCA440 .... ............ ... .... ................... .. 14 TCA4500 ........................ ........ ... ...... 32
TCA520 ..................... ................... .... 15 Anexe
TCA530 .. .... .......... ........ .......... ... .. ... 16 Capsule
TCA540 .................. ................... . ..... 17 Cuprins
TCA640 ............................................ 18

S. C. -T.M. - S.R.L. tel.: 056· 1WJ389


ştr. Miron CO$tin nr.2 f fXX} Timi~oara
ÎN ATENTIA DUMNEAVOASTRĂ!
În seria de scurte cataloage

AU APĂRUT:

seria de circuite ANxxx seria de circuite STKxxx


seria de circuite BA xxx seria de circuite TAxxx
seria de circuite HAxxx seria de circuite ţJPCxxx
seria de circuite LAxxx seria de circuite TDAxxxx
seria de circuite KAxxx seria de circuite TCAxxxx
seria de circuite Slxxx seria de circuite TBAxxxx
seria.de circuite SNxxxx

Cataloagele prezentate nu constituie un periodicl Astfel, pentru procurarea lor,


adresati-vă la magazinele "RET" din Timişoara :
str. Miron Costin nr. 2, tel.: 056 / 190389
str. Zborului nr. 7, tel.: 056 / 126784
Pentru a vă asigura din timp procurarea lor, puteţi comanda primirea lor, fie la una
din cele două adrese, fie la telefoanele:
056 / 190389 - S.C. "T.M." SR.L.
056 / 126784 - S. C. "General Electrotehnic Electronic Service" SR.L.

S-ar putea să vă placă și