Sunteți pe pagina 1din 3

Implementare SCIM (sistem de control intern managerial)

1. Constituirea Comisiei pentru control managerial intern


Comisia pentru control managerial intern cuprinde conducătorii de compartimente din
structura organizatorică, care se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către
preşedinte, persoană care deţine funcţie de conducere. Secretarul comisiei şi înlocuitorul acestuia
sunt desemnaţi de către preşedinte.
Președintele Comisiei, Secretarul, înlocuitorul acestuia și membrii comisiei îi numiți
dumneavoastră în funcție de cine se va implica în activitatea de implementare în instituția
dumneavoastră, ținând cont și de următoarele indicații:
a) Preşedinte Comisie: o persoană din conducere;
b) Secretar Comisie: o persoană de la Contabilitate sau de la Secretariat;
c) Membrii Comisiei: şefii compartimentelor instituției.
Ulterior este emisă decizia privind constituirea Comisiei pentru control managerial intern.

2. Desemnarea resposabilului/responsabililor cu riscurile


Pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale conducătorii
compartimentelor desemnează un responsabil cu riscurile, care îi asistă în procesul de
administrare a riscurilor.
Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor consiliază personalul din cadrul
acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente.

3. Constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR)


Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii de compartimente sau înlocuitorii
acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată
de către preşedinte, persoană care deţine funcţie de conducere şi este diferită de persoana care
coordonează Comisia pentru control managerial intern. Secretarul echipei de gestionare a
riscurilor şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte dintre responsabilii cu
riscurile de la nivelul compartimentelor.
Președintele Echipei, Secretarul, înlocuitorul acestuia și membrii echipei îi numiți
dumneavoastră în funcție de cine se va implica în activitatea de implementare în instituția
dumneavoastră, ținând cont și de următoarele indicații:
d) Preşedinte EGR: o persoană din conducere diferită de persoana care coordonează
Comisia pentru control managerial intern;
e) Secretar EGR: o persoană de la Contabilitate sau de la Secretariat;
f) Membrii EGR: şefii compartimentelor institutiei sau înlocuitorii acestora.
Ulterior este emisă decizia privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor.

4. Codul de conduită
1
Codul de conduită se aprobă prin hotărâre a Consiliului de Administrație al școlii și
trebuie adus la cunoştinţa fiecărui angajat din cadrul instituției, pe bază de semnătură (de
exemplu: se întocmește un proces-verbal în care toți angajații semnează că au luat la cunoștință
prevederile Codului de conduită).

5. Proceduri de sistem
Procedurile de sistem sunt elaborate la nivelul instituției, se aplică tuturor
compartimentelor instituției și sunt întocmite conform cerințelor standardelor de control intern
managerial. Procedurile de sistem sunt avizate de Președintele Comisiei pentru control
managerial intern.
Consiliul de administraţie aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.
Pentru aprobarea procedurilor este emisă o decizie în care sunt precizate procedurile de sistem
aprobate. Ulterior, sunt difuzate compartimentelor conform Listei cuprinzând persoanele la care
se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii.

6. Proceduri operaționale
Procedurile operaționale sunt specifice compartimentelor instituției; în cadrul fiecărui
compartiment sunt identificate activitățile procedurabile și, ulterior, sunt elaborate procedurile
operaționale.
Procedurile operaționale sunt avizate de către Președintele Comisiei pentru control
managerial intern.
Consiliul de administraţie aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.
Pentru aprobarea procedurilor operaționale este emisă o decizie în care sunt precizate procedurile
aprobate. Ulterior, sunt difuzate compartimentelor conform Listei cuprinzând persoanele la care
se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii.

7. Activități anuale și documente întocmite


- întocmirea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial care
cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi si termene. În program se evidenţiază, în mod
distinct, şi acţiunile de perfecţionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere,
cât şi pentru cele de execuţie, prin cursuri organizate de organisme abilitate. Programul de
dezvoltare elaborat şi actualizat, inclusiv decizia de constituire şi modificare a Comisiei de
pentru control managerial intern, vor fi transmise, în vederea informării şi armonizării, la
entităţile publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea, dar nu mai târziu de data
de 15 martie a fiecărui an.
- Stabilirea obiectivelor și monitorizarea realizării acestora conform PS-SCIM-04 privind
stabilirea obiectivelor și monitorizarea performanțelor.
- Identificarea și gestionarea riscurilor conform PS-SCIM-05 Procedura de sistem privind
managementul riscului.
- Inventarierea situaţiilor generatoare de întreruperi ale activităţii conform PS-SCIM-08
Procedura de sistem privind continuitatea activitatii.
2
- Actualizarea documentației privind implementarea sistemului de control intern managerial ori
de cate ori necesitățile o impun (modificări legislative, modificări organizaționale).

8. Raportări semestriale și anuale

1. SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării şi dezvoltării


sistemului de control intern managerial, Anexa nr. 3 la Ordinul 400/2015, cu modificările și
completările ulterioare, conține:
- CAPITOLUL I Informaţii generale - se întocmeşte semestrial de către toate entităţile
publice şi se transmite entităţii publice ierarhic superioare până la data de 25 a lunii următoare
fiecărui semestru încheiat; data situaţiei este, după caz, 30 iunie sau 31 decembrie a anului de
raportare;
- CAPITOLUL II Stadiul implementării standardelor de control intern managerial,
conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20… - se întocmeşte anual de
către ordonatorii principali de credite (prin cumularea informaţiilor conţinute în coloana 6 din
anexa nr. 4.2 la Instrucţiuni, "Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării"), data situaţiei fiind
31 decembrie, şi se transmite până la data de 20 februarie a anului următor pentru anul precedent.

2. RAPORT asupra sistemului de control intern managerial, Anexa 4.3 la Ordinul


400/2015, cu modificările și completările ulterioare
Raportul conducătorului entităţii publice este întocmit la data de 31 decembrie 20…, se
transmite odată cu situaţia financiară anuală şi se prezintă organului ierarhic superior la
termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege.
În vederea întocmirii, aprobării şi prezentării raportului asupra sistemului de control
intern managerial sunt prezentate instrucțiuni în Anexa 4 la Ordinul 400/2015, cu modificările și
completările ulterioare. Documentele utilizate în vederea elaborării acestui raport sunt:
- CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor
de control intern managerial Anexa nr. 4.1 la Ordinul 400/2015, cu modificările și completările
ulterioare;
- SITUAŢIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării, Anexa nr. 4.2 la Ordinul
400/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20…,
Anexa nr. 4.3 la Ordinul 400/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Raportările anuale se întocmesc conform PS-SCIM-15 Procedura de sistem privind


evaluarea sistemului de control intern managerial.