Sunteți pe pagina 1din 11

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A

SISTEMULUI DE
CONTROL INTERN MANAGERIAL AL
ȘCOLII GIMNAZIALE
STÎNGĂCEAUA
Nr. ........./................................
Aprobat,
Director,
Gogoașe Alin-Dumitru

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE


CONTROL INTERN MANAGERIAL AL ȘCOLII GIMNAZIALE STÎNGĂCEAUA

• Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul Școlii Gimnaziale Stîngăceaua

Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5

I. MEDIUL DE CONTROL

1. 1. Etica, • Asigurarea condiţiilor • Desfăşurarea de activităţi de consiliere Comisia pentru control Permanent
integritatea necesare cunoaşterii, de către etică a personalului. managerial intern
salariaţii unității, a valorilor • Monitorizarea respectării normelor de Comisia pentru control Permanent
etice şi valorilor instituției, conduită de către toţi angajaţii unității. managerial intern
reglementărilor cu privire la
Conducere
etică, integritate, evitarea
• Elaborarea/actualizarea şi Conducere 31.12.2016
conflictelor de interese,
comunicarea Codului de conduită către
prevenirea şi raportarea
toţi angajaţii unității.
fraudelor, actelor de corupţie
• Întocmirea procedurii de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
şi semnalarea
privind monitorizarea respectării managerial intern
neregularităţilor.
normelor de conduită.
• Întocmirea procedurii de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
privind semnalarea neregularităților. managerial intern
• Întocmirea procedurii de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
privind cercetarea disciplinară. managerial intern
2. 2. Atribuţii, • Întocmirea şi actualizarea • Întocmirea şi actualizarea Responsabil resurse umane Ori de câte
Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
funcţii, sarcini permanentă a documentului regulamentelor interne şi informarea ori
privind misiunea entităţii angajaţilor cu privire la acestea, în necesităţile
publice, a regulamentelor concordanţă cu misiunea unității. impun acest
interne şi a fişelor posturilor lucru
și asigurarea cunoaşterii • Actualizarea fişelor de post şi Conducătorii Ori de câte
acestora de către angajaţi. informarea angajaţilor cu privire la compartimentelor din ori
acestea, în concordanţă cu misiunea unitate necesităţile
unității şi prevederile regulamentelor Responsabil resurse umane impun acest
interne. lucru
• Elaborarea Procedurii operaționale Responsabil resurse umane 31.12.2016
privind întocmirea și actualizarea
fișelor de post, a Procedurii
operaționale privind elaborarea și
actualizarea regulamentului intern şi a
Procedurii operaționale privind
elaborarea și actualizarea
regulamentului de organizare şi
funcţionare.
• Întocmirea procedurii de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
privind managementul riscurilor de managerial intern
corupţie.
• Întocmirea procedurii de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
privind funcțiile sensibile. managerial intern
• Identificarea funcțiilor sensibile și a Conducere 31.12.2016
funcţiilor considerate ca fiind în mod
special expuse la corupţie și stabilirea
de măsuri de control adecvate şi
Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
suficiente pentru administrarea şi
gestionarea acestora.
3. 3. Competenţă, • Asigurarea ocupării • Identificarea nevoilor de perfecţionare Conducătorii Permanent
performanţă posturilor de către persoane a personalului. compartimentelor
competente, cărora le instituției
încredinţează sarcini potrivit Responsabil resurse umane
competenţelor, şi asigurarea • Elaborarea planului de pregătire Responsabil resurse umane Anual
condiţiilor pentru profesională a angajaților din
îmbunătăţirea pregătirii compartimentele unității, conform
profesionale a angajaţilor. nevoilor identificate.
• Elaborarea procedurii operaționale Responsabil resurse umane 31.12.2016
privind organizarea concursurilor de
recrutare și promovare, a Procedurii
operaționale privind evaluarea
angajaților și a Procedurii operaționale
privind perfecționarea angajaților.
4. 4. Structura • Definirea structurii • Efectuarea de analize, la nivelul Conducere Permanent
organizatorică organizatorice, principalelor activităţi, în scopul Conducătorii
competenţelor, identificării eventualelor compartimentelor
responsabilităţilor, sarcinilor, disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de instituției
liniilor de raportare pentru lucru individuale prin fişele posturilor
fiecare componentă şi în stabilirea atribuţiilor
structurală şi comunicarea compartimentelor din instituție.
salariaţilor documentele de • Asigurarea funcţionării circuitelor şi Conducătorii Permanent
formalizare a structurii fluxurilor informaţionale necesare compartimentelor
organizatorice. supravegherii şi realizării activităţilor instituției
proprii ale structurii organizatorice a
instituției.
Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
• Elaborarea şi aprobarea unei proceduri Comisia pentru control 31.12.2016
de sistem privind structura managerial intern
organizatorică.
• Elaborarea şi aprobarea unei proceduri Comisia pentru control 31.12.2016
de sistem privind delegarea managerial intern
competenţelor şi responsabilităţilor.

II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI

5. 5. Obiective • Definirea obiectivelor • Stabilirea obiectivelor generale ale Conducerea instituției 31.12.2016
determinante, legate de instituției.
scopurile entităţii, precum şi • Stabilirea obiectivelor specifice, astfel Conducerea instituției 31.12.2016
pe a celor complementare, încât să răspundă pachetului de cerinţe
legate de fiabilitatea SMART1), la nivelul fiecărui
informaţiilor, conformitatea compartiment funcțional al instituției.
cu legile, regulamentele şi • Reevalurea obiectivelor specifice, Conducerea instituției Permanent
politicile interne, şi când se constată modificări ale Conducătorii
comunicarea obiectivelor ipotezelor/ premiselor care au stat la compartimentelor din
definite tuturor salariaţilor. baza formulării acestora. instituție
6. 6. Planificarea • Întocmirea planurilor prin • Alocarea resurselor, astfel încât să se Conducerea instituției La
care se pun în concordanţă asigure efectuarea activităţilor necesare Conducătorii termenele
activităţile necesare pentru realizării obiectivelor fiecărui compartimentelor din prevăzute
atingerea obiectivelor cu compartiment funcțional din cadrul instituție pentru
resursele maxim posibil de instituției. elaborarea
alocat, astfel încât riscurile bugetului de
susceptibile să afecteze stat
realizarea obiectivelor • Stabilirea măsurilor necesare pentru Conducătorii Permanent
entităţii să fie minime. încadrarea în resursele repartizate, în compartimentelor din
11) SMART: S = precise; M = măsurabile şi verificabile; A = necesare; R = realiste; T = cu termen de realizare
Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
situaţia modificării obiectivelor instituție
specifice.
• Adoptarea măsurilor de coordonare a Conducătorii Permanent
deciziilor şi activităţilor fiecărui compartimentelor
compartiment cu cele ale altor instituției
compartimente, în scopul asigurării
convergenţei şi coerenţei acestora.
• Realizarea de consultări prealabile, în Conducătorii Permanent
vederea coordonării activităţilor. compartimentelor
instituției
7. 7. Monitorizarea • Monitorizarea • Stabilirea unor indicatori cantitativi şi Conducerea instituției Permanent
performanţelor performanţelor pentru fiecare calitativi, care trebuie să fie: măsurabili; Comisia pentru control
obiectiv şi activitate, prin specifici; accesibili; relevanţi; stabiliţi managerial intern
intermediul unor indicatori pentru o anumită durată în timp.
cantitativi şi calitativi • Instituirea unui sistem de monitorizare Conducătorii Permanent
relevanţi, inclusiv cu privire şi raportare a performanţelor, pe baza compartimentelor din
la economicitate, eficienţă şi indicatorilor asociaţi obiectivelor instituție
eficacitate. specifice. Comisia pentru control
managerial intern
• Efectuarea reevaluării relevanţei Conducătorii Permanent
indicatorilor asociaţi obiectivelor compartimentelor din
specifice, atunci când situaţia o impune, instituție
în vederea operării ajustărilor cuvenite. Comisia pentru control
managerial intern
• Elaborarea unei proceduri de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
privind stabilirea obiectivelor și managerial intern
monitorizarea performanţelor.
8. 8. Managementul • Instituirea şi punerea în • Identificarea şi evaluarea principalelor Conducătorii 31.12.2016
riscului aplicare a unui proces de riscuri proprii activităţilor din cadrul compartimentelor din
Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
management al riscurilor care compartimentelor, asociate obiectivelor instituție
să faciliteze realizarea specifice ale acestora. Echipa de gestionare a
eficientă şi eficace a riscurilor
obiectivelor instituției. Responsabilul cu riscuri
• Stabilirea măsurilor de gestionare a Echipa de gestionare a 31.12.2016
riscurilor identificate şi evaluate la riscurilor
nivelul activităţilor din cadrul Responsabilul cu riscuri
compartimentelor. Comisia pentru control
managerial intern

• Centralizarea principalelor riscuri şi Echipa de gestionare a 31.12.2016


elaborarea registrului riscurilor la riscurilor
nivelul instituției care afectează Responsabilul cu riscuri
atingerea obiectivelor generale şi a
celor specifice.
• Elaborarea unei proceduri de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
privind managementul riscului. managerial intern
III. ACTIVITĂŢI DE CONTROL
9. 9. Proceduri • Elaborarea de proceduri • Elaborarea/actualizarea şi Conducătorii 31.12.2016
scrise pentru activităţile comunicarea procedurilor pentru compartimentelor
derulate în entitate şi activitatățile derulate în instituție. instituției
aducerea la cunoştinţa Comisia pentru control
personalului implicat managerial intern
• Urmărirea de către conducerea Conducătorii Permanent
compartimentelor instituției, a aplicării compartimentelor
principiului separării funcţiilor de instituției
iniţiere, verificare şi aprobare a
operaţiunilor.
• Elaborarea unei proceduri de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
privind elaborarea procedurilor. managerial intern

• Elaborarea şi comunicarea unei Comisia pentru control 31.12.2016


proceduri de sistem privind managerial intern
identificarea și gestionarea abaterilor.
10. 10.Supravegherea • Iniţierea, aplicarea şi • Adoptarea, de către conducătorii Conducătorii Permanent
dezvoltarea controalelor compartimentelor instituției, a compartimentelor
adecvate de supraveghere a măsurilor de supraveghere şi instituției
activităţilor, operaţiunilor şi supervizare a activităţilor care intră în
tranzacţiilor, în scopul responsabilitatea lor directă.
realizării eficace a acestora. • Elaborarea şi comunicarea unei Comisia pentru control 31.12.2016
proceduri de sistem privind managerial intern
supravegherea.
11. 11. Continuitatea • Identificarea principalelor • Inventarierea situaţiilor generatoare de Conducătorii 31.12.2016
activităţii ameninţări cu privire la întreruperi în derularea unor activităţi. compartimentelor
continuitatea derulării instituției
proceselor şi activităţilor şi • Stabilirea şi aplicarea măsurilor Conducătorii 31.12.2016
asigurarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuităţii compartimentelor
corespunzătoare pentru ca activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii instituției
activitatea acesteia să poată generatoare de întreruperi.
continua în orice moment, în • Elaborarea şi comunicarea unei Comisia pentru control 31.12.2016
toate împrejurările şi în toate proceduri de sistem privind asigurarea managerial intern
planurile, indiferent care ar fi continuităţii activităţii.
natura unei perturbări
majore.

IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

12. 12. Informarea și • Stabilirea tipurilor de • Stabilirea metodelor şi căilor de Conducerea instituției 31.12.2016
comunicarea informaţii, conţinutul, comunicare care să asigure transmiterea
Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
calitatea, frecvenţa, sursele, eficace a datelor, informaţiilor şi
destinatarii acestora şi deciziilor necesare desfăşurării
dezvoltarea unui sistem proceselor instituției, inclusiv
eficient de comunicare îndeplinirii obiectivelor.
internă şi externă, astfel încât • Stabilirea canalelor adecvate de Conducere instituției Permanent
conducerea şi salariaţii să îşi comunicare, cu respectarea limitelor de
poată îndeplini în mod responsabilitate şi a delegărilor de
eficace şi eficient sarcinile, autoritate.
iar informaţiile să ajungă • Elaborarea unei proceduri de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
complete şi la timp la privind informarea. managerial intern
utilizatori. • Elaborarea unei proceduri de sistem Comisia pentru control 31.12.2016
privind comunicarea. managerial intern
13. 13. Gestionarea • Organizarea şi • Elaborarea şi comunicarea procedurii Comisia pentru control 31.12.2016
documentelor administrarea procesului de de sistem privind gestionarea managerial intern
creare, revizuire, organizare, documentelor.
stocare, utilizare, identificare • Elaborarea şi comunicarea procedurii Comisia pentru control 31.12.2016
şi arhivare a documentelor de sistem privind arhivarea managerial intern
interne şi a celor provenite documentelor.
din exteriorul instituției. • Elaborarea şi comunicarea procedurii Comisia pentru control 31.12.2016
de sistem privind circuitul managerial intern
documentelor.
• Implementarea măsurilor de securitate Conducătorii Permanent
pentru protejarea documentelor compartimentelor
împotriva distrugerii, furtului, pierderii, instituției
incendiului etc.
14. 14. Raportarea • Asigurarea bunei • Elaborarea/actualizarea procedurilor Administrator financiar 31.12.2016
contabilă şi desfăşurări a proceselor şi contabile în concordanţă cu prevederile
financiară exercitarea formelor de normative aplicabile domeniului
control intern adecvate, care financiar-contabil.
Nr.
Standardul Obiective Acţiuni Responsabili Termen
Crt.
0 1 2 3 4 5
garantează că datele şi • Aplicarea în mod corespunzător a Administrator financiar 31.12.2016
informaţiile aferente utilizate Procedurilor contabile.
pentru întocmirea situaţiilor
contabile anuale şi a
rapoartelor financiare sunt
corecte, complete şi furnizate
la timp.

V. AUDITAREA SI EVALUREA

15. 15. Evaluarea • Instituirea funcţiei de • Realizarea autoevaluării sistemului de Conducătorii Anual
sistemului de autoevaluare a controlului control intern managerial. compartimentelor
control intern intern managerial, la nivelul instituției
managerial fiecărui compartiment, Comisia pentru control
precum şi la nivelul managerial intern
instituției. • Întocmirea Raportului asupra Director Anual
sistemului de control intern managerial
de către conducătorul instituției.
• Elaborarea şi comunicarea unei Comisia pentru control 31.12.2016
proceduri de sistem privind managerial intern
verificarea şi evaluarea controlului.
16. 16. Auditul intern • Asigurarea desfăşurării • Executarea misiunilor de consiliere Structura de audit public Conform
activităţii de audit intern privind pregătirea procesului de Planului de
asupra sistemului de control autoevaluare a sistemului de control audit
intern managerial, conform intern managerial.
unor programe bazate pe • Planificarea şi desfăşurarea auditurilor Structura de audit public Conform
evaluarea riscurilor. interne, prin care se verifică Planului de
conformitatea sistemului de control audit
managerial.
Elaborat,

Comisia pentru control managerial intern