Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNGĂCEAUA

DIRECTOR

DECIZIA nr. ........... din ...........................


privind aprobarea procedurilor de sistem specifice sistemului de control intern
managerial (SCIM)

Directorul Școlii Gimnaziale Stîngăceaua,


Având în vedere:
- Prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă procedurile de sistem specifice sistemului de control intern managerial


prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentele din
cadrul Școlii Gimnaziale Stîngăceaua.
Art. 3 Directorul școlii va comunica prezenta decizie autorităților, instituțiilor publice și
persoanelor interesate.

Director,
Gogoașe Alin-Dumitru
Anexa nr. 1
la Decizia nr._____/_________

Proceduri de sistem specifice sistemului de control intern managerial (SCIM)

- Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor


- Procedura de sistem privind structura organizatorică
- Procedura de sistem privind delegarea
- Procedura de sistem privind stabilirea obiectivelor și monitorizarea performanțelor
- Procedura de sistem privind managementul riscului
- Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor
- Procedura de sistem privind supravegherea
- Procedura de sistem privind continuitatea activității
- Procedura de sistem privind informarea
- Procedura de sistem privind comunicarea
- Procedura de sistem privind gestionarea documentelor
- Procedura de sistem privind arhivarea documentelor
- Procedura de sistem privind circuitul documentelor
- Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților
- Procedura de sistem privind evaluarea sistemului de control intern managerial
- Procedura de sistem privind monitorizarea respectării normelor de conduită
- Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupţie
- Procedura de sistem privind cercetarea disciplinară
- Procedura de sistem privind identificarea funcțiilor sensibile