Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNGĂCEAUA

DIRECTOR

DECIZIA nr. ........... din ...........................


privind aprobarea procedurilor operaționale specifice sistemului de control intern
managerial (SCIM)

Directorul Școlii Gimnaziale Stîngăceaua,


Având în vedere:
- Prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă procedurile operaționale prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă
din prezenta decizie.
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentele din
cadrul Școlii Gimnaziale Stîngăceaua.
Art. 3 Directorul școlii va comunica prezenta decizie autorităților, instituțiilor publice și
persoanelor interesate.

Director,
Gogoașe Alin-Dumitru
Anexa nr. 1
la Decizia nr._____/_________

Proceduri operaționale specifice sistemului de control intern managerial (SCIM)

- Procedura operațională privind controlul financiar preventiv


- Procedura operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor
- Procedura operațională privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare
- Procedura operațională privind inventarierea patrimoniului
- Procedura operațională privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli
- Procedura operațională privind casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe
- Procedura operațională privind întocmirea Registrului jurnal
- Procedura operațională privind întocmirea Registrului inventar
- Procedura operațională privind întocmirea Registrului cartea mare
- Procedura operațională privind întocmirea Balanței de verificare
- Procedura operațională privind întocmirea ordinelor de plată
- Procedura operațională privind întocmirea ordinului de plată multiplu
- Procedura operațională privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor
- Procedura operațională privind întocmirea registrului de casă
- Procedura operațională privind organizarea și funcționarea casieriei
- Procedura operațională privind întocmirea statelor de personal și a statelor de plată-
EDUSAL
- Procedura operațională privind întocmirea Registrului general de evidență al
salariaţilor
- Procedura operațională privind evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar
- Procedura operațională privind evaluarea personalului nedidactic
- Procedura operațională privind elaborarea deciziilor
- Procedura operațională privind completarea documentelor școlare
- Procedura operațională privind întocmirea pontajului
- Procedura operațională privind organizarea concursurilor de recrutare pentru
personalul didactic auxiliar și nedidactic
- Procedura operațională privind organizarea concursurilor de promovare pentru
personalul didactic auxiliar și nedidactic
- Procedura operațională privind întocmirea și actualizarea fișelor de post
- Procedura operațională privind planificarea Concediilor
- Procedura operațională privind gestionarea corespondenței
- Procedura operațională privind perfecționarea personalului didactic auxiliar și a
personalului nedidactic
- Procedura operațională privind întocmirea dosarului personal
- Procedura operațională privind Întocmirea dosarului de pensii
- Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea regulamentului intern
- Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea regulamentului de organizare
și funcționare
- Procedura operațională privind accesul la informațiile de interes public
- Procedura operațională privind primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale
- Procedura operațională privind întocmirea strategiei anuale de achiziții publice
- Procedura operațională privind elaborarea Programului anual al achizițiilor publice
- Procedura operațională privind achiziţia publică
- Procedura operațională privind achiziția direct
- Procedura operațională privind sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP
- Procedura operațională privind întocmirea dosarului achiziţiei publice