Sunteți pe pagina 1din 34

Manual instrucŃiuni

3. Controler Elektronikon®

3.1. Regulator Elektronikon®

Panou de control

Introducere
În general regulatorul Elektronikon® are următoarele funcŃii:
• Controlul compresorului
• Protejarea compresorului
• Monitorizarea componentelor ce pot necesita service
• Repornire automată după o lipsă de tensiune (dezactivată)

Control automat al compresorului


Regulatorul menŃine presiunea reŃelei în limitele programabile prin încărcarea şi descărcarea
automată a compresorului. Sunt luate în considerare un număr de setări programabile, de exemplu
presiunile de încărcare şi descărcare, timpul minim de oprire şi numărul maxim de porniri ale
motorului.
Regulatorul opreşte compresorul atunci când este posibil pentru a reduce consumul de energie şi îl
reporneşte automat când presiunea din reŃea scade. Dacă perioada de descărcare este prea scurtă,
compresorul este menŃinut activ pentru a preveni perioadele de repaus prea scurte.

Protejarea compresorului
Oprire
Dacă temperatura de ieşire a elementului compresorului depăşesc nivelul de oprire programat,
compresorul va fi oprit. Acest lucru va fi indicat pe ecranul regulatorului. Compresorul va fi de asemenea
oprit dacă există o supraîncărcare a motorului de comandă.
Pentru versiunile răcite cu aer, compresorul va fi de asemenea oprit dacă există o suprasarcină la
motorul ventilatorului.

Înainte de remediere consultaŃi PrecauŃii siguranŃă.

Avertizare oprire
Nivelul de avertisment oprire este un nivel programabil sub nivelul de oprire.

2920 7083 30 25
Manual instrucŃiuni
Când una din măsurători depăşeşte nivelul de avertisment oprire programat, acest lucru va fi indicat
pentru avertizarea operatorului înainte de atingerea nivelului de oprire.

Avertisment service
Dacă temporizatorul service depăşeşte o anumită valoare, acest lucru va fi indicat pe ecran pentru
avertizarea operatorului privind efectuarea unor operaŃiuni de service.

Repornire automată după căderea tensiunii de alimentare


Regulatorul are încorporată o funcŃie de repornire automată a compresorului la revenirea tensiunii
după o cădere de tensiune. Această funcŃie este dezactivată în compresoare la părăsirea fabricii.
Dacă se doreşte funcŃia poate fi activată. ConsultaŃi Centrul relaŃii clienŃi Atlas Copco.

Dacă funcŃia este activată şi dacă regulatorul este în modul de operare automată, compresorul va
reporni automat dacă tensiunea de alimentare a modulului este repornită!

3.2. Panou de control

Descriere detaliată

Panou de control Elektronikon cu afişaj standard

ReferinŃă Denumire FuncŃie


1 Ecran Prezintă icoanele şi condiŃiile de operare.
2 Simbol operare automată
3 Led, operare automată Acesta indică activarea controlului automat pentru
compresor: Compresorul este încărcat, descărcat, oprit şi
repornit în funcŃie de consumul de aer şi limitările
programate în regulator.
4 Simbol avertisment
5 Led, Avertizare Aprins indică existenŃa unei stări de avertizare.
6 Simbol tensiune
7 Led, tensiune activată Indică conectarea tensiunii de alimentare.
8 Simbol service

26 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
ReferinŃă Denumire FuncŃie
9 Led, Service Este aprins când este necesară întreŃinerea.
10 Buton start Acest buton porneşte compresorul. Ledul de operare
automată (3) se aprinde. Elektronikon este funcŃional.
11 Buton oprire Buton folosit pentru oprirea compresorului. Ledul de
operare automată (3) se stinge.
12 Butoane navigare FolosiŃi aceste butoane pentru a naviga prin meniu.
13 Buton Enter FolosiŃi acest buton pentru a confirma ultima acŃiune.
14 Buton Escape FolosiŃi acest buton pentru a trece la ecranul anterior
sau a anula acŃiunea curentă.

3.3. Icoane folosite pe ecran


FuncŃie Icoană Descriere
Oprit/Pornit Când compresorul este oprit, icoana este fixă. Când
compresorul este pornit, icoana se roteşte.

Stare compresor Motor oprit

FuncŃionare descărcat

FuncŃionare încărcat

Mod control maşină Pornire/oprire distanŃă

Control LAN

Repornire automată Repornirea automată după o lipsă de tensiune este activată


după căderea tensiunii
de alimentare
Temporizator săptămână Temporizator săptămână activ

FuncŃii de protecŃie active Oprire urgenŃă

Service Necesitate service

2920 7083 30 27
Manual instrucŃiuni
FuncŃie Icoană Descriere
MPa Unitate presiune (mega Pascal)
psi Unitate presiune
bar Unitate presiune
% Procent
x10 Valoarea prezentată trebuie înmulŃită cu 10 pentru a obŃine
valoarea reală
x100 Valoarea prezentată trebuie înmulŃită cu 100 pentru a obŃine
valoarea reală
X1000 Valoarea prezentată trebuie înmulŃită cu 1000 pentru a obŃine
valoarea reală
hrs Ore (prezentat împreună cu secunde)
°C Unitate temperatură
°F Unitate temperatură
Motor

Temperatură ieşire element.

Filtru

Scurgere

Economie de energie (uscător)

Temperatura mediului

Temperatura punctului de condensare.

3.4. Ecran principal


La conectarea alimentării electrice primul ecran este un ecran de test. Următorul ecran este ecranul
principal, prezentat automat.

28 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Ecranul principal arată următoarele:
• Starea compresorului folosind pictograme.
• Presiunea de ieşire a aerului

ConsultaŃi întotdeauna Atlas Copco când presiunea de pe ecran este precedată de „t”.

3.5. Avertizare oprire

Descriere
Un avertisment de oprire va fi afişat în următoarele cazuri:
• Temperatură prea mare la ieşirea elementului compresorului
• Temperatură prea mare a punctului de condensare (compresoare Unitate completă)

Temperatură ieşire element compresor


• Când temperatura la ieşirea elementului compresorului depăşeşte nivelul avertismentului de oprire
(fixat din fabrică la 110 °C / 230 °F) ledul de avertisment (5) încep e să clipească.

ApăsaŃi butonul de navigare jos (12): Ecranul prezintă temperatura la ieşirea elementului compresorului:

Ecranul arată temperatura de ieşire a elementului ca fiind 122 °C.

Este posibilă navigarea prin celelalte ecrane, folosind tastele de navigare sus şi jos (12) pentru a
verifica starea actuală a celorlalŃi parametri. ApăsaŃi butonul (11) pentru a opri compresorul şi aşteptaŃi
până la oprirea compresorului. DeconectaŃi alimentarea, inspectaŃi compresorul şi remediaŃi. Mesajul
de avertizare va dispărea atunci când condiŃia de avertizare va dispărea.

2920 7083 30 29
Manual instrucŃiuni
Temperatura punctului de condensare.
Pentru compresoarele cu uscător integrat, ledul de alarmă (5) se va aprinde iar pictograma asociată va
clipi atunci când temperatura punctului de condensare depăşeşte nivelul de avertisment
(programabil).

Ecran principal cu avertisment temperatură punct de condensare

Pictograma aferentă

va începe să clipească
ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişată temperatura punctului de condensare.

Ecran avertisment, temperatură punct de condensare

Ecranul arată temperatura punctului de condensare ca fiind 9°C.


• Este posibilă navigarea prin celelalte ecrane (folosind butoanele de navigare 12) pentru a verifica
starea actuală a celorlalŃi parametri.
• ApăsaŃi butonul (11) pentru a opri compresorul şi aşteptaŃi până la oprirea compresorului.
• DeconectaŃi alimentarea, inspectaŃi compresorul şi remediaŃi.
• Mesajul de avertizare va dispărea atunci când condiŃia de avertizare va dispărea.

3.6. Oprire

Descriere
Compresorul va fi oprit:
• Atunci când temperatura la ieşirea elementului compresorului depăşeşte nivelul de oprire
• În caz de eroare a senzorului de presiune de ieşire
• În caz de supraîncărcare a motorului de comandă
• În caz de supraîncărcare a motorului ventilatorului pentru compresoare răcite cu aer

30 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Temperatură ieşire element compresor
Dacă temperatura de ieşire a elementului compresorului depăşeşte nivelul de oprire (setare din fabrică la 120 °C
/ 248 °F, programabil) compresorul va fi oprit, led ul de alarmă (5) va clipi, ledul de operare automată (3) se va
stinge şi va fi afişat următorul ecran:

Ecran principal cu indicare oprire, temperatură ieşire element

Pictograma aferentă

va începe să clipească.
ApăsaŃi butoanele de navigare (12) până ce este afişată temperatura curentă a elementului compresorului.

Ecran oprire, temperatură ieşire element

Ecranul arată temperatura de ieşire a elementului compresorului ca fiind 122 °C.

• DeconectaŃi alimentarea şi remediaŃi problema.


• După remediere şi când condiŃia de oprire a dispărut, conectaŃi alimentarea şi reporniŃi compresorul.

Suprasarcină motor
În cazul unei supraîncărcări a motorului, compresorul va fi oprit, ledul de alarmă (5) va clipi, ledul de operare
automată (3) se va stinge şi va fi afişat următorul ecran:

2920 7083 30 31
Manual instrucŃiuni

Ecran principal cu indicare oprire, supraîncărcare motor

DeconectaŃi alimentarea şi remediaŃi problema.


După remediere şi când condiŃia de oprire a dispărut, conectaŃi alimentarea şi reporniŃi compresorul.

3.7. Avertisment service

Descriere
Un avertisment de service va fi afişat atunci când temporizatorul de service atinge intervalul de timp programat.

• Când temporizatorul de service depăşeşte intervalul de timp programat, ledul de alarmă (5) se va aprinde.
• ApăsaŃi butoanele navigare (12) pentru navigare la <d.6> şi va fi afişat simbolul de service. ApăsaŃi butonul
(13): va fi afişată citirea curentă a temporizatorului de service în <hrs> sau <x1000 hrs> (x1000 ore) (atunci
când valoarea este mai mare de 9999).

Exemplu de Ecran temporizator de service

Ecranul arată că citirea temporizatorului de service este 4002.

32 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
ApăsaŃi butonul de navigare (12) pentru navigare la <d.1> şi va fi afişat simbolul ore de operare. ApăsaŃi
butonul (13): va fi afişată citirea curentă a temporizatorului de service în <hrs> sau <x1000 hrs> (x1000 ore)
(atunci când valoarea este mai mare de 9999).

Exemplu de Ecran ore de funcŃionare

OpriŃi compresorul, deconectaŃi alimentarea şi efectuaŃi acŃiunile de service necesare. Vezi secŃiunea
ÎntreŃinere preventivă.

AcŃiunile de service la intervale lungi vor include şi acŃiunile din intervalele scurte. În exemplul de mai sus,
executaŃi toate operaŃiunile de service pentru intervalul de service de 8000 de ore de operare ca şi cele pentru
intervalul de service de 4000 de ore de operare. Dacă utilizaŃi ulei mineral în loc de Atlas Copco Roto-lnject
Fluid, timpul operaŃiunilor de service va fi redus. Vezi secŃiunea Program întreŃinere preventivă.

După service, resetaŃi temporizatorul de service. Vezi secŃiunea Apelarea/resetarea temporizatorului de


service.

3.8. Navigare prin toate ecranele

Panou de control

Panou de control

Tastele de navigare (12) pot fi folosite pentru navigare prin toate ecranele. Ecranele sunt împărŃite în ecrane
registre, ecrane date măsurate, ecrane intrări digitale (indicate ca <d.in>, <d.1 >, ...), ecrane parametri (indicate ca
<P.01 >, <P.02>, ...), ecrane protecŃii (indicate ca <Pr.01 >,...) şi ecrane test (indicate ca <t.01 >,...).

În timpul navigării numerele ecranelor vor fi consecutive. Pentru majoritatea ecranelor unitatea de măsură şi
pictogramele sunt prezentate împreună cu numărul ecranului.

2920 7083 30 33
Manual instrucŃiuni

Exemplu

Ecranul prezintă numărul ecranului <d.1 >, unitatea utilizată <hrs> şi simbolul aferent orelor de funcŃionare.
ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru apelarea orelor de funcŃionare curente.

Prezentare generală ecrane

Ecrane intrări Denumire Subiect aferent


digitale
<d.in> Stare intrări digitale
<d.1> Ore funcŃionare (hrs sau x1000 hrs) Vezi secŃiunea Apelarea orelor de
funcŃionare
<d.2> Porniri motor (x 1 sau x 1000) Vezi secŃiunea Apelarea pornirilor motor
<d.3> Ore modul (hrs sau x1000 hrs) Vezi secŃiunea Apelarea orelor modul
<d.4> Ore încărcare (hrs sau x1000 hrs) Vezi secŃiunea Apelarea orelor încărcare
<d.5> Releu încărcare (x 1 sau x 1000) Vezi secŃiunea Apelarea releu încărcare
<d.6> Citire temporizator service (hrs sau x1000 Vezi secŃiunea Apelarea/resetarea
hrs) temporizatorului de service.
<d.7> Versiune curentă program.

Ecrane Denumire Subiect aferent


parametri
<P.01 > SelecŃionare între control local, la Vezi secŃiunea SelecŃionare între
distanŃă sau LAN control local, la distanŃă sau LAN
<P.02> Setare ID nod pentru control LAN şi Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
canalele pentru Mk 4 şi Mk 5 adresei control CAN
<P.03> Setări pentru IP, gateway şi Subnet mask Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
IP, Gateway şi Subnet mask
<P.04> Setări bandă de presiune Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
setării benzilor de presiune
<P.05> Setarea selecŃiei benzilor de presiune Vezi secŃiunea Modificare selecŃie
bandă presiune
<P.06> Modificarea unui temporizator service Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
setărilor temporizatorului service
<P.07> Configurarea unităŃilor pentru temperatură Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
unităŃilor pentru temperatură
<P.08> Configurarea unităŃilor pentru presiune Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
unităŃilor pentru presiune

34 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Ecrane Denumire Subiect aferent
parametri
<P.09> Selectare pentru funcŃii: Repornire automată Vezi secŃiunea Activare repornire automată
după o cădere de tensiune (activă sau nu,
doar pentru Atlas Copco)
<P.10> Selectare între pornire Y-D sau DOL Vezi secŃiunea Selectare între pornire Y-D
sau DOL
<P.11 > Setare timp întârziere încărcare Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
timpului de întârziere încărcare
<P.12> Setare timp minim oprire Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
timpului de minim de oprire
<P.13> Setarea unei parole Vezi secŃiunea Activare protecŃie parolă
<P.14> Senzor presiune la distanŃă Vezi secŃiunea Activare senzor distanŃă
încărcare/descărcare

Ecrane Denumire Subiect aferent


protecŃie
<Pr.01> Ecrane protecŃie Vezi secŃiunea Apelarea/ modificarea
<Pr.02> setărilor de protecŃie
<Pr.03>

Ecrane test Denumire Subiect aferent


<t.01 > Afişare test Vezi secŃiunile Ecrane test
<t.02> Test supapă de siguranŃă Vezi secŃiunile Ecrane test
<t.03> Test producŃie Vezi secŃiunile Ecrane test

2920 7083 30 35
Manual instrucŃiuni
Diagramă meniu

Diagramă meniu simplificată

Ref. Descriere Ref. Descriere


(1) Presiune ieşire compresor (16) Pressure band setting
(2) Temperatură ieşire compresor (17) Service timer settings
(3) Temperatura punctului de condensare. (18) Temperature unit
(4) Stare intrări digitale (19) Unit pressure

36 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Ref. Descriere Ref. Descriere
(5) Ore funcŃionare (20) Auto repornire
(6) Porniri motor (21) Selectare Y-D/DOL
(7) Ore modul (22) Timp întârziere încărcare
(8) Ore încărcare (23) Timp minim oprire
(9) Releu încărcare (24) Setări parolă
(10) Citire temporizator service (25) Senzor presiune la distanŃă
(11) Versiune curentă program. (26) ProtecŃii
(12) Selectare LAN (27) Afişare test
(13) Setare ID nod (28) Test supapă de siguranŃă
(14) Setare IP (29) Test producŃie
(15) Selectare bandă de presiune

3.9. Apelarea temperaturilor de ieşire şi punct condensare

Panou de control

Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12): Este prezentată temperatura de ieşire:

2920 7083 30 37
Manual instrucŃiuni

Ecranul arată temperatura de ieşire ca fiind 82 °C.


Pentru compresoare unitate completă:
ApăsaŃi butonul de navigare (12): Este prezentată temperatura punctului de condensare:

Ecranul arată temperatura punctului de condensare ca fiind 3 °C .


ApăsaŃi butonul de navigare (12) pentru a naviga în jos sau sus prin ecrane.

3.10. Apelarea orelor de funcŃionare

Panou de control

Pornind de la Ecranul principal:


ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <d.1 > şi apăsaŃi tasta Enter (13):

38 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

Ecranul prezintă unităŃile folosite (x1000 hrs) şi valoarea (11,25): Orele de funcŃionare pentru compresor sunt
11250 ore.

3.11. Apelarea pornirilor motorului

Panou de control

Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <d.2> şi apăsaŃi tasta Enter (13):

Acest ecran prezintă numărul de porniri ale motorului (x 1 sau - când <x1000> se aprinde - x 1000). În exemplul de
mai sus, numărul de porniri ale motorului este 10100.

2920 7083 30 39
Manual instrucŃiuni

3.12. Apelarea orelor modulului

Panou de control

Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <d.3> şi apăsaŃi tasta Enter (13):

În exemplul prezentat, ecranul prezintă unităŃile folosite (hrs) şi valoarea (5000): Modulul regulator a funcŃionat
pentru 5000 ore.

3.13. Apelarea orelor de încărcare


Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <d.4> şi apăsaŃi tasta Enter (13):

Ecranul prezintă unităŃile folosite < hrs > (sau <x1000 hrs>) şi valoarea < 1755 > : Compresorul a fost în modul
încărcat pentru 1755 de ore.

3.14. Apelarea releului de încărcare


Pornind de la Ecranul principal:

40 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <d.5> şi apăsaŃi tasta Enter (13):

Acest ecran prezintă numărul de acŃiuni descărcare şi încărcare (x 1 sau - când <x1000> se aprinde - x 1000). În
exemplul de mai sus, numărul de acŃiuni descărcare şi încărcare este 10100.

3.15. Apelarea/resetarea temporizatorului service


Apelarea/ temporizatorului service

Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <d.6> şi apăsaŃi tasta Enter (13):

2920 7083 30 41
Manual instrucŃiuni

Ecranul prezintă unităŃile folosite < hrs > (sau <x1000 hrs>) şi valoarea < 1191 > : În exemplul prezentat,
compresorul a funcŃionat 1191 ore de la ultima intervenŃie service.

Resetarea temporizatorului de service


După service, vezi secŃiunea Avertisment service, temporizatorul va fi resetat:

• NavigaŃi până la ecranul registru <d.6> şi apăsaŃi tasta Enter (13).


• Va fi afişată citirea (de exemplu 4000).
• ApăsaŃi tasta Enter (13), dacă este configurată o parolă introduceŃi parola.
Icoana va clipi (arătând că este posibilă resetarea).
• ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru resetarea temporizatorului la <0.000> sau apăsaŃi tasta Escape (14) pentru a
anula operaŃia.

3.16. SelecŃionare între control local, la distanŃă sau LAN

Pornind de la Ecranul principal:

• ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.01> şi apăsaŃi tasta Enter (13). Este prezentat modul
curent de control: <LOC> pentru control local, <rE> pentru control la distanŃă sau <LAn> pentru control prin
LAN.
• ApăsaŃi tasta Enter (13), şi dacă este necesar introduceŃi parola. Modul curent de control va clipi. FolosiŃi tasta
de navigare (12) pentru a schimba modul de control.
• ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a programa noul mod de pornire sau apăsaŃi tasta Escape (14) pentru anulare.

3.17. Apelarea/ modificarea adresei control CAN


Apelare
Pornind de la Ecranul principal

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.02> şi apăsaŃi tasta Enter (13).

42 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Dacă este necesar introduceŃi parola. Ecranul următor arată funcŃia ca fiind "ON sau OFF". ApăsaŃi
butonul Enter (13) pentru a schimba acest mod. FolosiŃi tastele de navigare (12) pentru a selecta ON
sau OFF.
Când această funcŃie este ON, folosiŃi butoanele de navigare sus sau jos (12) pentru a vedea ID nod.
Dacă se doreşte utilizatorul poate schimba acest ID. ApăsaŃi tasta Enter (13): Valoarea ID nod începe să
clipească. FolosiŃi tastele de navigare (12) pentru a schimba ID nod, ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a
programa noua ID nod sau apăsaŃi tasta Escape (14) pentru a părăsi acest ecran sau a anula operaŃia.

Modificare ID nod
ID nd se poate schimba; folosiŃi o valoare între 1 şi 31. Când funcŃia este ON, parametrii nu pot fi
modificaŃi. SchimbaŃi funcŃia la OFF pentru a modifica ID nod.

Se pot de asemenea schimba canalele. Controlerul are 4 canale. La schimbarea canalelor controlerul
funcŃionează ca un controler Mk IV. Pentru fixarea canalelor, mergeŃi la ecranul în care ID nod este
vizibilă. ApăsaŃi butonul de navigare jos (12). Va fi afişat următorul ecran:

2920 7083 30 43
Manual instrucŃiuni

ApăsaŃi butonul Enter (13) pentru a modifica setarea. Valoarea din stânga extrem va clipi. SchimbaŃi această
valoare folosind tastele de navigare (12). ApăsaŃi butonul Enter (13) pentru a confirma. ModificaŃi restul valorilor în
mod similar, conform necesităŃilor.

După modificarea setărilor, ecranul va arăta astfel:

3.18. Apelarea/ modificarea IP, Gateway şi Subnet mask


Apelare

Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.03> şi apăsaŃi tasta Enter (13).

Următorul ecran arată OFF sau ON. Când este ON, apăsaŃi butonul Enter (13) pentru a modifica în OFF. FolosiŃi
butoanele de navigare sus şi jos (12) pentru a naviga prin articolele din listă (<IP> pentru adresă IP, <SUB>
pentru Subnet mask sau <GATE> pentru Gateway):

44 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

Modificare
ApăsaŃi tasta Enter (13), şi dacă este necesar introduceŃi parola. Primele cifre clipesc. FolosiŃi butoanele
de navigare sus şi jos (12) pentru a modifica setările şi apăsaŃi Enter (13) pentru a confirma. ModificaŃi
următoarele cifre în mod similar. Adresa IP standard este setată ca 192.168.100.100.

2920 7083 30 45
Manual instrucŃiuni

3.19. Apelarea/ modificarea setării benzilor de presiune


Apelarea setărilor

Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.04> şi apăsaŃi tasta Enter (13). Banda de
presiune 1 (<Pb.1>) este afişată pe ecran. Butonul (12) poate fi folosit pentru a naviga la banda de
presiune 2 (<Pb.2>). ApăsaŃi tasta Enter (13), pe banda de presiune dorită. Este afişat nivelul de
încărcare al benzii de presiune selectate. Butonul (12) poate fi folosit pentru a naviga la nivelul de
descărcare.

46 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

Presiune descărcare

ApăsaŃi butonul Enter (13) pentru a modifica nivelul de încărcare (valoarea începe să clipească).
Poate fi necesară o parolă. FolosiŃi butoanele de navigare (12) pentru a schimba presiunea de
încărcare.
ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a programa noile valori sau apăsaŃi tasta Escape (14) pentru anulare.

3.20. Modificarea selecŃiei benzilor de presiune

Panou de control

2920 7083 30 47
Manual instrucŃiuni
Pornind de la Ecranul principal:

• ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.05> şi apăsaŃi tasta Enter (13). Banda de presiune
activă 1 (<Pb.1>) este afişată pe ecran.
• ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a modifica banda de presiune selectată (poate fi necesară o parolă). Banda de
presiune activă <Pb.1> începe să clipească.
• ApăsaŃi tasta (12), pe banda de presiune activă. ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru confirma sau apăsaŃi tasta
Escape (14) pentru anulare.

3.21. Apelarea/ modificarea setărilor temporizatorului service

Panou de control

Pornind de la Ecranul principal:

• ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.06> şi apăsaŃi tasta Enter (13): Setarea
temporizatorului de service este prezentată în <hrs> (ore) sau <x1000 hrs> (ore x 1000). Exemplu: <4000
hrs> arată că temporizatorul este configurat la 4000 de ore de funcŃionare.
• ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a modifica această valoare (poate fi necesară o parolă): valoarea clipeşte.
FolosiŃi tastele de navigare (12) pentru a modifica setarea.
• ApăsaŃi butonul Enter (13) pentru a programa noua valoare.

3.22. Apelarea/ modificarea unităŃii pentru temperatură

Panou de control

Pornind de la Ecranul principal:

• ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.07> şi apăsaŃi tasta Enter (13). Este prezentată
unitatea curentă utilizată. Setările posibile sunt <°C> şi <°F>.
• ApăsaŃi tasta Enter (13) (unitatea clipeşte) şi folosiŃi tastele de navigare (12) pentru a selecta o altă unitate
pentru temperatură.
• ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a programa noua unitate sau apăsaŃi tasta Escape (14) pentru a reveni la
ecranul parametri fără nici o modificare.

48 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

3.23. Apelarea/ modificarea unităŃii pentru presiune

Panou de control

Pornind de la Ecranul principal:


• • ApăsaŃi tasta de navigare (12) până ce este afişat <P.08 >, setările posibile sunt (<MPa>, <psi>,
şi <bar>). ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a afişa unitatea folosită curent.
• ApăsaŃi tasta Enter (13) (unitatea începe să clipească) şi folosiŃi tastele de navigare (12) pentru a
selecta o altă unitate pentru presiune.
• ApăsaŃi butonul Enter (13) pentru a programa noua unitate de presiune. ApăsaŃi tasta Escape (14)
pentru a reveni la ecranele parametrilor.

3.24. Activare repornire automată după o lipsă de tensiune

Descriere
Acest parametru, accesibil din ecranul <P.09>, poate fi modificat doar după introducerea unui cod.
ConsultaŃi Atlas Copco dacă doriŃi activarea acestei funcŃii.

3.25. Selectare între pornire Y-D sau DOL


Panou de control
Pornind de la Ecranul principal:
ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.10> şi pictograma motorului şi apăsaŃi tasta
Enter (13). Este prezentat modul curent de ponire: <Y-D> (stea-delta) sau <doL> (Direct-On Line).

2920 7083 30 49
Manual instrucŃiuni
Acest parametru poate fi modificat doar după introducerea unui cod. ConsultaŃi Atlas Copco dacă doriŃi
modificarea acestui parametru.

3.26. Apelarea / modificarea timpului întârziere încărcare

Panou de control

Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.10> şi pictograma încărcare compresor şi apăsaŃi tasta
Enter (13):

• Acest ecran arată timpul de întârziere încărcare 10 şi unitatea <s> secunde. ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a
modifica această valoare (poate fi necesară o parolă).
• Valoarea începe să clipească iar tastele de navigare (12) pot fi utilizate pentru modificarea acestei valori.
• ApăsaŃi butonul Enter (13) pentru a programa noua valoare.

Valorile minime şi maxime depind de parametri.

3.27. Apelarea / modificarea timpului minim de oprire


Pornind de la Ecranul principal:

50 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.12> şi pictograma motorului şi apăsaŃi tasta Enter
(13):

Acest ecran arată timpul minim de oprire 20 şi unitatea <s> (secunde).


ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru a modifica această valoare. Valoarea începe să clipească iar tastele de
navigare (12) pot fi utilizate pentru modificarea acestei valori.
ApăsaŃi butonul Enter (13) pentru a programa noua valoare.
Valorile minime şi maxime depind de parametri.

3.28. Activarea protecŃiei cu parolă


Setările importante cum ar fi setarea temporizatorului de service, setarea benzii de presiune, setarea modului de
control,…, pot fi protejate de o parolă.

Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.13 > şi apăsaŃi tasta Enter (13):

Pe ecran este afişat (<PASS>) parolă. ApăsaŃi butonul Enter (13).


Ecranul prezintă starea parolei (ON (<On>) sau OFF (<OFF>). ApăsaŃi tasta Enter (13) pentru modificare.
SchimbaŃi valoarea folosind tastele de navigare (12).
SelectaŃi <On> şi apăsaŃi tasta Enter (13).
IntroduceŃi noua parolă şi apăsaŃi tasta Enter (13) pentru confirmare.
IntroduceŃi din nou parola şi apăsaŃi tasta Enter (13) pentru confirmare.
Pe ecran va fi afişat <On>. ApăsaŃi tasta Reset pentru a reveni la ecranul parametrilor.

Parolele pierdute nu mai pot fi recuperate. SalvaŃi cu grijă parola.

3.29. Activarea senzorului presiune încărcare/descărcare la


distanŃă
Pornind de la Ecranul principal:

ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <P.14>.

2920 7083 30 51
Manual instrucŃiuni
ApăsaŃi butonul Enter (13).

FuncŃia acestui ecran este activarea releului încărcare/descărcare la distanŃă. Pentru a activa
această funcŃionalitate încărcare/descărcare la distanŃă, este necesară o intrare digitală fizică cu
funcŃia încărcare/descărcare. După activarea acestui parametru, intrarea fizică digitală poate fi
folosită pentru comutarea compresorului între stările încărcat şi descărcat.

3.30. Apelarea/ modificarea setărilor de protecŃie


ProtecŃii disponibile

Sunt prevăzute un număr de setări de protecŃie. Ecranele de protecŃie sunt etichetate <Pr>. Pictograma
prezentată cu ecranul d eprotecŃie indică scopul protecŃiei.
CombinaŃiile posibile sunt <Pr.> urmat de un număr şi una din pictogramele următoare:

Pictogramă Denumire
<Pr> prezentat cu pictograma pentru presiune indică
protecŃiile pentru presiune.
<Pr> prezentat cu pictograma pentru temperaturii
de ieşire a elementului indică protecŃiile pentru
temperatura de ieşire a elementului.
<Pr> prezentat cu pictograma pentru
temperatura punctului de condensare indică
protecŃiile pentru temperatura punctului de
condensare.
<Pr> prezentat cu pictograma pentru temperatura
mediului indică protecŃiile pentru temperatura mediului.

Sunt disponibile următoarele setări de protecŃie:

52 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Un avertisment nivel redus, afişat pe ecran ca <AL-L>.
Un avertisment nivel înalt, afişat pe ecran ca <AL-H>.
Un avertisment redus oprire, afişat pe ecran ca <Sd-L>.
Un avertisment înalt oprire, afişat pe ecran ca <Sd-H>.
Un nivel service, afişat pe ecran ca <SE-L>.

Exemple de Ecrane de protecŃie

Nivel service afişat pe ecran ca <SE-H>.

Schimbarea setărilor
Pornind din ecranul principal (exemplul dat descrie protecŃia pentru temperaturile de ieşire ale
elementului):
ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <Pr.> urmat de un număr şi pictograma
temperatură ieşire element şi apăsaŃi tasta Enter (13):
• Nivelul de avertisment pentru nivelul de avertisment temperatură înaltă <AL-H> şi nivel oprire
temperatură înaltă <Sd-H> devin vizibile. FolosiŃi tastele de navigare (12) pentru a comuta între de
nivelul de avertisment <AL-H> şi nivelul oprire <Sd-H>, apăsaŃi tasta Enter (13) pentru a modifica
valoarea.
• Poate fi necesară o parolă opŃională, valoarea începe să clipească iar tastele de navigare (12)
pot fi utilizate pentru modificarea acestei valori.
• ApăsaŃi butonul Enter (13) pentru a programa noua valoare.

Setările programabile pot fi modificate doar în limitele permise.

2920 7083 30 53
Manual instrucŃiuni

3.31. Ecrane test

Afişare test
Pornind de la Ecranul principal:
ApăsaŃi butonul de navigare (12) până ce este afişat <t.01> şi apăsaŃi tasta Enter (13).

Test supapă de siguranŃă


În ecranul de testare <t.02> este prevăzut testul pentru supapa de siguranŃă. Supapa de siguranŃă poate
fi testată doar după introducerea unui cod. ConsultaŃi Atlas Copco dacă doriŃi testarea supapei de
siguranŃă.

Test producŃie
Ecranul de testare <t.03> este folosit pentru testul de producŃie. Când ecranul principal arată
ecranul următor, controlerul este în mod testare producŃie:

Mod de rezolvare?
FolosiŃi tastele de navigare (12) pentru a naviga în meniul <t.03>.
Ecranul arată următoarele:

ApăsaŃi butonul Enter (13): Textul începe să clipească. ApăsaŃi din nou Enter iar meniul va dispărea.

54 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni

3.32. Setări programabile


Parametri: Presiuni încărcare/descărcare pentru compresoare fără uscător refrigerare incorporat

Setare Setare Setare


minimă fabrică maximă
Presiuni descărcare
Presiune descărcare (compresoare 7,5 bar) bar(e) 4.1 7 7.5
Presiune descărcare (compresoare 7,5 bar) psig 59.5 101.5 108.8
Presiune descărcare (compresoare 8,5 bar) bar(e) 4.1 8 8.5
Presiune descărcare (compresoare 8,5 bar) psig 59.5 116 123.5
Presiune descărcare (compresoare 10 bar) bar(e) 4.1 9.5 10
Presiune descărcare (compresoare 10 bar) psig 59.5 137.8 145.0
Presiune descărcare (compresoare 13 bar) bar(e) 4.1 12.5 13
Presiune descărcare (compresoare 13 bar) psig 59.5 181.3 188.6
Presiune descărcare (compresoare 100 psi) bar(e) 4.1 6.9 7.4
Presiune descărcare (compresoare 100 psi) psig 59.5 100 107.3
Presiune descărcare (compresoare 125 psi) bar(e) 4.1 8.6 9.1
Presiune descărcare (compresoare 125 psi) psig 59.5 125 132
Presiune descărcare (compresoare 150 psi) bar(e) 4.1 10.3 10.8
Presiune descărcare (compresoare 150 psi) psig 59.5 150 156.6
Presiune descărcare (compresoare 175 psi) bar(e) 4.1 12 12.5
Presiune descărcare (compresoare 175 psi) psig 59.5 175 181.2
Presiuni încărcare
Presiune încărcare (compresoare 7,5 bar) bar(e) 4 6.4 7.4
Presiune încărcare (compresoare 7,5 bar) psig 58 92.8 107.3
Presiune încărcare (compresoare 8,5 bar) bar(e) 4 7.4 8.4
Presiune încărcare (compresoare 8,5 bar) psig 58 107.3 121.8
Presiune încărcare (compresoare 10 bar) bar(e) 4 8.9 9.9
Presiune încărcare (compresoare 10 bar) psig 58 129.1 143.6
Presiune încărcare (compresoare 13 bar) bar(e) 4 11.9 12.9
Presiune încărcare (compresoare 13 bar) psig 58 172.6 187.1
Presiune încărcare (compresoare 100 psi) bar(e) 4 6.3 7.3
Presiune încărcare (compresoare 100 psi) psig 58 91.4 105.9
Presiune încărcare (compresoare 125 psi) bar(e) 4 8 9
Presiune încărcare (compresoare 125 psi) psig 58 116 130.5
Presiune încărcare (compresoare 150 psi) bar(e) 4 9.7 10.7
Presiune încărcare (compresoare 150 psi) psig 58 140.7 155.2
Presiune încărcare (compresoare 175 psi) bar(e) 4 11.4 12.4
Presiune încărcare (compresoare 175 psi) psig 58 165.3 179.8

2920 7083 30 55
Manual instrucŃiuni
Parametri: Presiuni încărcare/descărcare pentru compresoare cu uscător refrigerare incorporat

Setare Setare Setare


minimă fabrică maximă
Presiuni descărcare
Presiune descărcare (compresoare 7,5 bar) bar(e) 4.1 7 7.2
Presiune descărcare (compresoare 7,5 bar) psig 59.5 101.5 104.4
Presiune descărcare (compresoare 8,5 bar) bar(e) 4.1 8 8.3
Presiune descărcare (compresoare 8,5 bar) psig 59.5 116 120
Presiune descărcare (compresoare 10 bar) bar(e) 4.1 9.5 9.7
Presiune descărcare (compresoare 10 bar) psig 59.5 137.8 140.7
Presiune descărcare (compresoare 13 bar) bar(e) 4.1 12.5 12.7
Presiune descărcare (compresoare 13 bar) psig 59.5 181.3 184.2
Presiune descărcare (compresoare 100 psi) bar(e) 4.1 6.9 7.1
Presiune descărcare (compresoare 100 psi) psig 59.5 100 103
Presiune descărcare (compresoare 125 psi) bar(e) 4.1 8.6 8.8
Presiune descărcare (compresoare 125 psi) psig 59.5 125 127.6
Presiune descărcare (compresoare 150 psi) bar(e) 4.1 10.3 10.5
Presiune descărcare (compresoare 150 psi) psig 59.5 150 152.3
Presiune descărcare (compresoare 175 psi) bar(e) 4.1 12 12.2
Presiune descărcare (compresoare 175 psi) psig 59.5 175 177
Presiuni încărcare
Presiune încărcare (compresoare 7,5 bar) bar(e) 4 6.4 7.1
Presiune încărcare (compresoare 7,5 bar) psig 58 92.8 103
Presiune încărcare (compresoare 8,5 bar) bar(e) 4 7.4 8.2
Presiune încărcare (compresoare 8,5 bar) psig 58 107 119
Presiune încărcare (compresoare 10 bar) bar(e) 4 8.9 9.6
Presiune încărcare (compresoare 10 bar) psig 58 129.1 139.2
Presiune încărcare (compresoare 13 bar) bar(e) 4 11.9 12.6
Presiune încărcare (compresoare 13 bar) psig 58 172.6 182.8
Presiune încărcare (compresoare 100 psi) bar(e) 4 6.3 7
Presiune încărcare (compresoare 100 psi) psig 58 91.4 101.5
Presiune încărcare (compresoare 125 psi) bar(e) 4 8 8.7
Presiune încărcare (compresoare 125 psi) psig 58 116 126.2
Presiune încărcare (compresoare 150 psi) bar(e) 4 9.7 10.4
Presiune încărcare (compresoare 150 psi) psig 58 140.7 150.8
Presiune încărcare (compresoare 175 psi) bar(e) 4 11.4 12.1
Presiune încărcare (compresoare 175 psi) psig 58 165.3 175.5

56 2920 7083 30
Manual instrucŃiuni
Parametri

Setare Setare Setare


minimă fabrică maximă
Timp funcŃionare motor, mod stea sec 5 10 10
Timp întârziere încărcare (stea - delta) sec 0 0 10
Numărul de porniri ale motorului porniri/zi 0 240 480
Timp minim oprire sec 10 20 30
Timp oprire programat sec 30 30 30
Timp recuperare putere (ARAVF) sec 10 10 3600
Întârziere repornire sec 0 0 1200
Lipsă comunicare sec 10 30 60

ProtecŃii

Setare Setare Setare


minimă fabrică maximă
Temperatură ieşire element compresor °C 50 110 119
(nivel avertisment oprire).
Temperatură ieşire element compresor °F 122 230 246
(nivel avertisment oprire).
Temperatură ieşire element compresor °C 111 120 120
(nivel oprire).
Temperatură ieşire element compresor °F 232 248 248
(nivel oprire).

Plan service
Temporizatorul service incorporat va genera un mesaj de avertisment service după ce a trecut
intervalul de timp programat.
Vezi de asemenea secŃiunea Program întreŃinere preventivă.
ConsultaŃi Atlas Copco dacă trebuie modificată setarea unui temporizator. Vezi secŃiunea
Apelarea/ modificarea setărilor temporizatorului service. Intervalele nu trebuie să depăşească
perioadele nominale şi trebuie să coincidă logic.

Terminologie

Termen ExplicaŃie
ARAVF Repornire automată după o lipsă de tensiune. Vezi secŃiunea Regulator Elektronikon şi
Activare repornire automată
Timp recuperare Reprezintă perioada în care tensiunea trebuie restabilită pentru a avea o repornire
putere automată. Este accesibilă dacă este activată repornirea automată. Pentru activarea
funcŃiei de repornire automată consultaŃi Atlas Copco.
Întârziere Acest parametru permite programarea unui comportament astfel încât nu toate
repornire compresoarele să fie repornite simultan după o cădere de tensiune (ARAVF activ).
Ieşire element Regulatorul nu acceptă setări ilogice, de exemplu când nivelul de avertisment este
compresor programat la 95 °C (203 °F), lim ita minimă pentru nivelul de oprire se schimbă la 96 °C
(204 °F). Diferen Ńa recomandată între nivelul de avertisment şi nivelul de oprire este de
10 °C (18 °F).

2920 7083 30 57
Manual instrucŃiuni
Termen ExplicaŃie
Întârziere la Reprezintă timpul pentru care trebuie să existe un semnal înainte de oprirea
semnal oprire compresorului. Dacă este necesară programarea unei alte valori pentru această setare
consultaŃi Atlas Copco.
Timp minim Atunci când compresorul se opreşte automat, acesta va rămâne oprit pentru un timp
oprire minim de oprire (circa 20 de secunde), indiferent de presiunea din reŃeaua de aer.
ConsultaŃi Atlas Copco când este necesară o setare mai mică de 20 de secunde.
Presiune Regulatorul nu acceptă setări ilogice, de exemplu când presiunea de descărcare este
descărcare / programată la 7,0 bar(e) (101 psi(g)), limita maximă pentru presiunea de încărcare se
încărcare schimbă la 6,9 bar(e) (100 psi(g)). DiferenŃa minimă de presiune recomandată între
încărcare şi descărcare este de 0,6 bar (9 psi(g)).

58 2920 7083 30