Sunteți pe pagina 1din 1

Decizie }&6

al qedinfei Comisiei Situafii Excepfionale


a primiriei oraqului Otaci din 25.06.2021, ora 15:00

Au fost prezenfi membrii comisiei: Invitafi:


I.Zavro\chii Dmitrii Plopa Iurie
2. Gurdu Mihail Pavlov Serghei
3.Rusnac Oxana Plegco Maxim
4. Goncear Liudmila
5. Casian Veaceslav
6. Josan Serghei
7. Vihrist Igor

$edinla a fost prezidatd de domnul Zavrolchii Dmitrii, primar al or. Otaci


-pregedinte CSE Otaci.

. Ordinea de zi:

1. Stabilirea misurilor de lichidare a conflictului din 24.06 .202ldin or.


Otaci.

Comisiei Situalii Exceptionale a primdriei orasului Otaci a decis:

1.4 interzice tuturor agenlilor comerciali realizarea bduturilor alcoolice dupd


orele 19:00
2. A monitoriza gi interzice conglomerarea persoanelor pe strbzile: $tefan cel
Mare gi SfAnt, Prieteniei, Libertdlii, Doina din or. Otaci.
A pune in sarcina mediatorului comunitar Plegco Maxim (cu acordul
ultimului gi compensarea orelor extra-serviciu) patrulare in comun cu
organele MAI.
3. Se interzice in teritoriul or. Otaci petrecerea discotecilor.
4. A permite persoanelor minore aflarea in locuri publice doar in prezenla
insolitorului mdtur dupd ora 20:00.
5. A stabili termenii de bxecutare aprezente restriclii in perioada
25 .06.2021 -09.07 .2021 .

6.Prczenta decizie intrd in vigoare la momentul emiterii qi se publicd pe pagina


oficia16 a Primdriei oragului Otaci www.otaci.md. Se pune in sarcina mediatorului
comunitar Plegco Maxim a remite gi explica conlinutul deciziei persoanelor de
etnie romd.

Pregedintele Comisiei
pentru Situafii Excep
or. Otaci Dmitrii Zavrofchii

Secretar al Comisi
pentru Situafii Ex
or. Otaci Oxana Rusnac