Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE

REFERAT DE SINTEZ
la disciplina

TIIN A I INGINERIA
MATERIALELOR

Responsabil disciplin :
Prof. univ. dr. ing. MARIUS BIBU

Student:
Anul – I – I.E.D.M. - ID
Semigrupa:

2020 – 2021
REFERAT DE SINTEZĂ
la disciplina
ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Se consideră o probă metalografică de dimensiuni  10 x 15 mm, elaborată din:

A. Oţeluri carbon:
1. - hipoeutectoide;
2. - eutectoide;
3. - hipereutectoide;
B. Fonte albe:
4. - hipoeutectice;
5. - eutectice;
6. - hipereutectice;
C. Fonte cenuşii cu grafit lamelar:
7. - fontă cenuşie feritică cu grafit lamelar;
8. - fontă cenuşie perlito-feritică cu grafit lamelar;
9. - fontă cenuşie perlitică cu grafit lamelar;
10. - fontă cenuşie perlito-cementitică cu grafit lamelar;
D. Fonte cenuşii modificate cu grafit nodular (sferoidal):
11. - fontă cenuşie modificată ferito-perlitică cu grafit nodular (sferoidal);
E. Fonte cenuşii maleabile (cu grafit în cuiburi):
12. - fontă cenuşie maleabilă feritică / perlitică / perlito-feritică cu grafit în cuiburi.

I. Realizaţi pentru proba considerată, o tehnologie completă de pregătire în vederea


unei analize optice metalografice microstructurale. Se vor evidenţia operaţiile şi materialele
necesare pentru următoarele etape:

a. - stabilirea locului pentru debitarea probei metalografice;


b. - posibilităţi de extragere a probei metalografice;
c. - realizarea suprafeţei plane;
d. - şlefuirea probei metalografice;
e. - lustruirea probei metalografice;
f. - punerea în evidenţă a structurii probei metalografice (atacul chimic metalografic).

II. Elaboraţi pentru proba selectată o sinteză a aparaturii şi metodelor utilizabile practic
în vederea efectuării unei analize metalografice macro şi microscopice a acestei piese.

III. Considerând proba metalografică în stare de echilibru, descrieţi detaliat şi în ordine:

a. - principalele caracteristici mecanice şi de compoziţie chimică ale materialului


(conform standardului);
b. - evidenţierea transformărilor de stare pe care materialul le parcurge la răcire din faza
lichidă pâna la atingerea temperaturii ambiante;
c. - caracteristicile şi proprietăţile fazelor şi constituenţilor structurali omogeni şi
eterogeni în timpul transformării din faza lichidă în cea solidă;
d. - structura metalografică la temperatura ambiantă care ar putea fi teoretic observată
prin analiza optică microstructurală (faze şi constituenţi structurali – desen, definire,
proprietăţi mecanice şi caracteristici generale).

CONŢINUTUL LUCRĂRII
Observaţie:

Lucrarea elaborată va conţine maxim 20 pagini, va fi scrisă pe calculator sau de mână, pe


format A4 şi se va transmite examinatorului pe platforma Google Classroom.

BIBLIOGRAFIE
1. Bibu, M. – Metalografia aliajelor feroase şi neferoase, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, ISBN 973-651-027-1, Sibiu, 2000;
2. Bibu, M. – Metode şi tehnici de analiză structurală a materialelor metalice, Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-030-1, Sibiu, 2000;
3. Bibu, M., - Ştiinţa materialelor, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2004;
4. Bibu, M. – Studiul materialelor – Bazele teoretice ale ştiinţei şi ingineriei materialelor metalice,
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-824-8, Sibiu, 2004;
5. Bibu, M. – Studiul materialelor – Materiale utilizate în construcţia de maşini, Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-825-6, Sibiu, 2004;
6. Bibu, M., - Tehnologia construcţiilor sudate – Bazele tehnologice ale sudării şi tăierii termice,
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2004;
7. Colan, H. ş.a., - Studiul metalelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983;
8. Domşa, A., Domşa, S. – Materiale metalice în construcţia de maşini şi instalaţii, Editura Dacia,
Bucureşti, 1981;
9. Gâdea, S., Petrescu, M., ş.a. – Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol.I, II şi III, E.D.P.,
Bucureşti, 1979, 1981, 1988;
10. Geru, N. – Metalurgie fizică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;
11. Geru, N., ş.a. – Analiza structurii materialelor metalice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1991;
12. Geru, N., ş.a. – Materiale metalice. Structură, proprietăţi, utilizări, Editura Tehnică, Bucureşti,
1985;
13. Mitelea, I., Radu, B. – Selecţia şi utilizarea materialelor inginereşti, Editura Politehnica,
Timişoara, 1998;
14. Mitelea, I., ş.a. – Ştiinţa materialelor în construcţia de maşini, Editura Sudura, Timişoara, 1999;
15. Truşculescu, M., ş.a. - Studiul metalelor - tehnici de laborator, Editura Facla, Timişoara, 1977.
16. *** Colecţia de standarde STAS, SR ISO, SR EN ş.a.