Sunteți pe pagina 1din 10

Plan de dezvoltare profesională

pentru profesorul debutant

Instituţia de învăţământ - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 LUGOJ

Profesor – mentor PROF. ANTONI MARIA

Profesor – DEBUTANT .....................

Durata – AN ŞCOLAR 2020-2021

Obiective

 Facilitarea integrării profesorului debutant in organizaţia şcolară;


 Ȋmbunătăţirea performantelor didactice ale profesorului stagiar;

 Adaptarea tehnicilor de predare-evaluare la specificul școlii, particularităţilor de vârsta și individuale ale elevilor;

 Ameliorarea strategiilor didactice de predare-însuşire de cunoştinţe, formare de priceperi și deprinderi,


sistematizare si recapitulare și de cunoştinţe;

 Proiectarea ȋn acord cu standardele de performanţă a materiei didactice;

 Elaborarea sistematică a planificărilor pe unităţi de învăţare;

 Completarea corectă a documentelor şcolare;

 Proiectarea etapizată a unui demers didactic specific diferitelor tipologii de lecţii;


 Elaborarea unui plan sistematic de evaluare a materiei predate;

 Aplicarea și interpretarea corectă a testelor de autoevaluare;

 Participarea activă și eficientă, prin implicarea in programele educaţionale derulate de instituţia pe care o
reprezintă;

 Sporirea prestigiului organizaţiei şcolare din care face parte profesorul debutant.

Scop : Asigurarea creşterii calităţii in sistemul educaţional prin ȋmpărtășirea experienţei didactice a profesorului mentor
și valorificarea entuziasmului de debut a stagiarului;

Plan de realizare a obiectivelor

Nr. Indic
crt. Luna Responsa- Rezultate a- Dovezi
bilităţi Resurse tori
Obiective Activităţi Termene Revizuiri
materiale de
realiz
are

1. 20  Să - vizită de Profesor Fișă de 31 august - tabel cu 100% Tabel


august recunoască recunoaştere a debutant consemnare; însemnări Carte
instituţia si școlii; Mentor despre dotarea de vizită
specificul acesteia, - discuţie școlii, date de Broşura de
dotările etc.; preliminară cu contact, adresa prezentare a
 Să directorul, institutiei, școlii etc.
ȋntâlnească echipa responsabilul numele
manageriala; comisiei, colegi de managerilor
catedră și din aria etc.
curriculară.

2. 1  Să inventarieze - inventarierea Profesor Manuale 15 - statistici, 90% Utilizarea


septemb materialul materialului debutant alternative, septembrie raport de corecta a
rie didactic, didactic; Mentor ghid informare a tehnicii,
manualele, - învăţarea metodologic, comisiei, Procesul verbal
auxiliarele, ghidul utilizării planșe, tabele, proces verbal de luare in
metodologic; materialelor aparate etc. de luare in primire.
 Să recunoască didactice; primire.
documentele - învăţarea Profesor Condica 15 Completarea
şcolare, utilizarea completării debutant didactica, septembrie - completarea 100% corectă a
lor, modul de documentelor Mentor planul corectă a documente
completare. şcolare; managerial, documentelor lor
 Să parcurgă - studiul regulamentul
programa şcolară; programei şcolare, Profesor de ordine Proiectarea
 Să participe la discuţie debutant interioara, 15 corectă a
consfătuirile lămuritoare cu Mentor cataloage, septembrie 90% planificărilor
profesorilor de mentorul; norme PSI etc. Consemna- rea
specialitate, ale - participarea la - site-ul ISJ noutăţilor
comisiei metodice activităţile de Buzău si al
etc. perfecţionare, scolii, edu.ro , Completarea
 Să se informeze cu schimb de documente, corectă a
privire la planul experienţă Profesor portofolii 15 100% documente
managerial, planul didactică; debutant - planul septembrie lor
comisiilor - studiul planului Mentor managerial,
metodice din care managerial, planul regulamentul
face parte, comisiei metodice, de ordine
regulamentul de regulamentul de interioara,
ordine interioară , ordine interioară; norme PSI
orarul claselor etc.

3. 15  Să elaboreze - întocmirea Profesor Modele de 1 - planificarea 100% planificarea


septemb planificările planificărilor debutant planificare; octombrie unităţilor unităţilor de
rie didactice pe unităţi conform Mentor ghidul de ȋnvăţare, ȋnvăţare,
de ȋnvăţare; standardelor de metodologic, teste de raport al
 Să aplice teste de calitate; teste de evaluare, rezultatelor
evaluare iniţială; - aplicarea testelor Profesor evaluare, scheme evaluării
 Să proiecteze un de evaluare debutant scheme recapitulative, iniţiale
plan de iniţială; recapitulative, fișe evaluative program de
recapitulare a - proiectarea planşe masuri
materiei; sistematica a situ-uri ameliorative
recapitulării. educaţionale

4. Octom  Să asiste la 8-10 - participarea la Mentor Planuri de 31 - fișă de 80% Fișă de


brie activităţi didactice activităţile Profesor lecţie, octombrie observaţie, observaţie,
ale mentorului; susţinute de debutant ghid fișă de evaluare fișă de evaluare
 Să identifice si mentor; metodologic, fișă de fișă de
să–și ȋnsușească - completarea Mentor didactica asistenţă, asistenţă,
tipologia de predare fiselor de Profesor predării unei fișă de fișă de
a diferitelor tipuri deasistenţă; debutant limbi străine, autoevaluare, autoevaluare,
lecţie; - - consemnarea site-uri prezentare prezentare
 Să adopte diferite modului de Mentor educaţionale, power-point, power-point,
stiluri de lucru cu redactare a unui Profesor articole referat, referat,
clasa; plan de lecţie; debutant metodico- jurnalul jurnalul
 Să îmbine metode - prezentare ştiinţifice, activităţilor activităţilor,
și tehnici variate ȋn power- lucrare de înregistrări
demersul didactic; point/referat cu Mentor grad, audio și video,
 Să proiecteze metodele specifice Profesor fișă de grafice de
secvenţial activitatea disciplinei; debutant observaţie, interpretare a
didactică; - elaborarea fișă de fiselor
 Să includă portofoliului evaluare,
secvenţe de evaluare debutantului; Mentor etc.
diferenţiate; - discuţii Profesor
 Să elaboreze lămuritoare debutant
planul de dezvoltare Profesor
personală. debutant

5. Noiem  Să susţină diferite - proiectarea și Mentor Ghid 20 - planuri de 100% Planuri de


brie secvenţe de lecţie ȋn predarea unor Profesor metodologic, noiembrie lecţie, lecţie,
echipă cu mentorul; secvenţe de lecţie debutant didactica secvenţe de secvenţe de
 Să proiecteze - corectarea după predării limbii lectie, lectie,
diferite secvenţe de barem a lucrărilor engleze fișă de fișă de
lecţie; participanţilor la ( Teaching autoevaluare, autoevaluare,
 Să evalueze concursul Profesor English as a 13 prezentare prezentare
lucrările elevilor „Evaluare in debutant Second noiembrie power-point power-point
participanţi la educaţie” language), jurnalul jurnalul
concursul „ Evaluare - proiectarea, articole activităţilor, activităţilor,
ȋn educaţie”; elaborarea și metodico- postere cu postere cu
 Să susţină o susţinerea știinţifice, mesaj mesaj
activitatea educativă activităţii Mentor material 25 antitutun, antitutun,
„Ziua naţionala „ Fumatul ne Profesor informativ, noiembrie chestionare, chestionare,
împotriva fumatului” distruge viitorul! „ debutant Inspector broşuri broşuri
- împreună cu - discuţii Agenţia informative informative
mentorul. lămuritoare Naţională
 Să elaboreze Antidrog
planul de dezvoltare
personală

6. Decem  Să proiecteze o - proiectarea, Mentor Articole 19 Moment 100% Moment


brie activitate elaborarea și Profesor informative, decembrie artistic artistic
extracurriculară susţinerea debutant documente „Trăim astăzi „Trăim astăzi
dedicată sărbătorilor activităţii „Trăim Casa Corpului bucuria bucuria
și datinilor naţionale astăzi bucuria Didactic, datinilor datinilor
legate de Crăciun și datinilor Site-ul străbune!”, străbune!”,
anul nou; străbune!”; inspectorului participarea la participarea la
 Să participe la - vizită la muzeul Mentor de specialitate, cercul cercul
cercul profesorilor judeţean; Profesor Site-uri 5 pedagogic pedagogic
de limba engleză; - participarea la debutant educaţionale, decembrie judeţean, judeţean,
 Să analizeze activitatea Expoziţii raport de raport de
performanţele susţinută ȋn cadrul Profesor tematice, 10 evaluare a evaluare a
elevilor și să cercului pedagogic debutant Discuţii/ decembrie performanţelor performanţe-
proiecteze activităţi judeţean; interviuri cu elevilor, lor elevilor,
remediale; - plan de personalităţi activităţi ameliorarea
 Să elaboreze recuperare a ale culturii specifice situaţiei la
planul de dezvoltare decalajelor de Profesor locale, pentru ȋnvăţatură a
personală. ȋnvăţare . debutant Expoziţii la recuperarea elevilor cu
Biblioteca decalajelor in decalaje
judeţeană. învăţare

7. Ianuarie Să proiecteze - proiectarea Mentor Ghid 5 Planşe 100% Planşe


evaluarea sumativă sistematică a Profesor metodologic, ianuarie recapitulative, recapitulati-ve,
ȋn echipă cu evaluării materiei debutant Didactica Scheme Scheme
mentorul; pe semestrul I; predării unei informative, informative,
 Să completeze - completarea Profesor limbi moderne, Jocuri Jocuri
corect documentele catalogului, debutant Site-uri didactice, didactice,
şcolare la sfârşitul situaţiei şcolare, educaţionale, Fișe de Fișe de
semestrului I; condica Profesor Fișe de 31 evaluare, evaluare,
 Să finalizeze planul activităţilor etc. debutant autoevaluare ianuarie Fișe de Fișe de
de dezvoltare - completarea autoevaluare autoevaluare
personală pe portofoliului Portofoliul
semestrul I. personal personal

8. Februa  Să formuleze - proiectarea, Mentor Mentor 28 februarie Planul de 90% Planuri de


rie împreună cu elaborarea Profesor Ghid dezvoltare lecţie
mentorul obiectivele planurilor de lecţii debutant metodologic, personală Analiza Swot,
din planul de pentru fiecare Didactica Planuri de Diagrama
dezvoltare pentru tipologie ȋn parte; predării unei lecţie Isikawa
semestrul II. - susţinerea limbi moderne, Analiza Swot, Fișe de
 Să proiecteze și să activităţilor Profesor Site-uri Diagrama autoevaluare
susţină activităţi de proiectate; debutant educaţionale Isikawa, Teste de
predare, ȋnsușire de - ameliorarea Articole 28 februarie Fișe de evaluare,
cunoștinţe și de strategiilor de informative, autoevaluare, Prezentări
sistematizare; ȋnvăţare conform documente Teste de Power-point
 Să identifice situaţilor concrete Mentor Casa Corpului evaluare,
punctele tari și semnalate; Profesor Didactic Prezentări
punctele slabe ale - completarea debutant Power-point,
lecţiilor; documentelor din
 Să amelioreze portofoliul
deficientele personal ;
semnalate ȋn lecţiile - aplicarea fișelor
anterioare; de evaluare
 Să arate - discuţii Profesor
deschidere, interes lămuritoare debutant
și entuziasm pe
parcursul dezvoltării
sale profesionale;
9. Martie  Să susţină - proiectarea, Mentor Site-uri 15 martie Prezentare 90% Prezentare
activitatea de elaborarea și Profesor educaţionale Power-Point, Power-Point,
informare educativă susţinerea unui debutant Articole Suport de curs, Suport de curs,
„ Metode și tehnici material informative, Broşura Broşura
moderne de predare” informativ ȋn Documente, informativă, informativă,
- împreună cu consiliul publicaţii Raport de Raport de
mentorul. profesoral - Profesor educaţionale, 10 martie evaluare a evaluare a
 Să participe la „ Metode și tehnici debutant Suport de curs, rezultatelor, rezultatelor,
cursul de moderne de Site-ul ISJ Diagrama Diagrama
perfecţionare „ predare”; Buzău, Isikawa, Isikawa,
Primul meu an de - întocmirea Fișă de Analiza Swot, Analiza Swot,
ȋnvăţământ”; raportului de evaluare a 15 martie Proiect de Proiect de
 Să întocmească un evaluare a rezultatelor, parteneriat, parteneriat,
raport cu evaluarea rezultatelor Profesor Proiecte Formular de Formular de
rezultatelor şcolare şcolare de pe debutant educaţionale, 1 aplicaţie aplicaţie
pe primul semestru; semestrul I; formular de martie Chestionar Chestionar
 Să iniţieze o - proiectarea, Mentor aplicare,
activitate de elaborarea și Profesor Prezentare
parteneriat cu susţinerea debutant Power-Point
Poliţia comunitară parteneriatului cu
pentru prevenirea și Poliţia
combaterea Comunitară;
delicvenţei juvenile;

10. Aprilie  Să-și dezvolte - discuţii Mentor Fișă de 30 Diagrama 100% Diagrama
capacitatea de a autoevaluative cu Profesor evaluare a aprilie Isikawa, Isikawa,
analiza critic lecţiile mentorul; debutant rezultatelor, Analiza Swot, Analiza Swot,
susţinute; - consilierea Articole Proiect de Proiect de
 Să prevină și să părinţilor in informative, parteneriat, parteneriat,
remedieze diferite probleme Documente, Formular de Formular de
disfuncţionalităţile semnalate in publicaţii, aplicaţie aplicaţie
constatate ȋn relaţia cadrul şedinţelor Site-uri Chestionar Chestionar
cu părinţii; și a activităţilor de educaţionale Raport de Raport de
 Să colaboreze cu consiliere Mentor Chestionare, 20 autoevaluare, autoevaluare,
alţi colegi de - activitatea Colegi de Fonduri aprilie Vizită Vizită caritabilă
catedră/ arie caritabilă „Dărui catedră extrabugetare, caritabilă Grafice
curriculară ȋn vei dobândi! In Profesor Donaţii Diagrame
elaborarea unei parteneriat cu debutant Interviu ȋn
activităţi educative; Parohia Sf. presa locala,
Gheorghe

11. Mai  Să coreleze - activităţi de Mentor Ghid turistic; 31 Raport final cu 90% Raport final cu
obiectivele cu reliefare a Profesor Broşuri mai rezultate rezultate
strategiile privind succeselor și debutant informative, elevilor, elevilor,
dezvoltarea reuşitelor Albume itinerariul itinerariul
personală; profesionale până memorialistic, excursiei excursiei
 Să-și ȋn prezent; Profesor Site-uri tematice, tematice,
ȋmbunătăţească - activităţi de debutant educaţionale, chestionare, chestionare,
continuu spiritul reflecţie și Fotografii analiza analiza
autocritic pentru autoevaluare Digitale, Swot, Swot,
ameliorarea continuă; Videoclipuri, Eseu de Eseu de
precoce a - excursie Documentare, reflecţie, reflecţie,
disfuncţionalităţilor tematică împreuna Prezentări Panou al Panou al
semnalate in cu mentorul; power-point activităţilor, activităţilor,
procesul de predare- - redactarea unui Articol ȋn
ȋnvăţare; eseu reflecţie in presa locală
 Să-și dezvolte urma excursiei - Profesor
capacitatea de a „ Pe urmele debutant
analiza critic lecţiile marelui cărturar”;
susţinute; - realizarea unui
 Să proiecteze unui panou cu Mentor
itinerariul unei secvenţe Profesor 15
excursii pentru reprezentative ale debutant mai
atingerea unor activităţilor
obiective stabilite; elevilor derulate
pe parcursul
anului şcolar;

12. 1  Să-și revizuiască și - realizarea unui Profesor Scheme 1 Raport final de 100% Raport final de
Iunie să-și dezvolte poster/ portofoliu debutant recapitulative iunie evaluare și evaluare și
agenda de lucru din cu secvenţe Culegeri de autoevaluare, autoevaluare,
anul respectiv, a reprezentative ale exerciţii fise, fise,
evaluărilor, activităţilor Site-uri scheme, scheme,
activităţilor curriculare și educaţionale, grafice, grafice,
curriculare și extracurriculare Chestionar analize analize
extracurriculare; realizate pe Fise de intermediare, intermediare,
 Să proiecteze parcursul anului autoevaluare, fotografii fotografii
activităţile de şcolar ca parte a Profesor Costume electonice, electonice,
evaluare sumativă; planului personal debutant Recuzită eseu eseu
 Să aplice și să de dezvoltare portofoliul portofoliul
interpreteze profesională profesorului profesorului
chestionare de - serbare şcolară; 1 debutant, debutant,
evaluare finală; - întâlnire cu iunie documente
 Să completeze părinţii; şcolare,
documentele şcolare - completarea fișei Profesor situaţii
la sfârşitul anului de autoevaluare. debutant 15 statistice
şcolar. iunie

13 15  Să-și dezvolte - discuţii Mentor Site-uri 30 Portofoliul 90% Portofoliul


iunie capacitatea de a constructive Profesor educaţionale, iunie de dezvoltare de dezvoltare
analiza critic pentru debutant CCD, profesională, profesională,
activitatea didactică elaborarea/conti - ISJ Buzău Calificativ Calificativ
ȋn ansamblul ei; nuarea planului de anual, anual,
 Să identifice noi dezvoltare Distincţii, Distincţii,
modalităţi de personală pentru Adeverinţe, Adeverinţe,
dezvoltare anul următor. Diplome Diplome
profesională pentru
anii următori;

Mentor: profesor metodist ………………………… Semnătura: ………………


Data 15 .09.2020

Profesor stagiar: …………………………….. Semnătura: ……………………

Data 30. 09. 2021

S-ar putea să vă placă și