Sunteți pe pagina 1din 24

CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA EDITATĂ DE REVISTA " TlINTA I TEHNICA" .24 PAGINI- 2 LEI

I
-
1.

I
În numărul
viitor.
e • Redarea acustici de inalti calitate;
• Ampliflcator de 20-60 W cu tranzis-
toare;
1
• Convertor pentru benzile de amatori;
• Aparat universal cu tob cu neon;
• Receptor pentru incercat tranzis-
I
toare;

NICOLAE PORUHBARU
Un receptor cu .. tranzlstoare cu buni
sensibilitate ,1 cu un consum mic de ener:le
constituie un mare avantaj. Pentru a nu
j
avea prea multe circuite cu acord variabil,
sarcina unui etaJ de ndlo'recven~ este
aperlodld. Receptorul are o bandi de tre-
Receptorul este conceput penlru recepljo.. (Vackar). Acest lip '" oscllalor eale loarte o:ere de 10 kHz. ceea ce ulluri o selectlvl-
narea emisiunilor de amatorf pe banda de eo m ltabil şf se reglead uf/)r.
(3,5 MHz-J,8 MHz), atit In te~r811e cII şi In Tubul ECC 83 asigUra o foarte bunA ampllli-
foni., In special la receptionarea emisiunilor care in joas! frecven1A, cu un zgomol de fond
cu banda laterala unica (558). redus.
Circuitul de Inlrare este acordat pe banda CAşll1e fol08lte vor fi de ImpedanlA mare
de80m, Iar In prJmullub (ECC81) se face hetero- (2 IJOO-...I 000 a).
dlnarea semnalului de la circuitul de Intnue cu tn prlvln18 tehnolog ~ de asamblare: legături
semnalul o8cilalorulul local. Cupleiu! 58 face scurte, lipituri foarte corecte, masA unicA co-
prin calod!, ceea ce asigurllzolarell circuitului munA la piesele aferenta fiecArui tub etc. De
de tedlofr&C\lenţ! de cel oscilator. Deasemenea, asemenea. este de recomandat ca fIIamenlele
radlatla paraziti II oscilalorulul local se ate- sA tie alimentate prin ~blu coaxial legat la masa,
nueaz! la minimum. pentru evitarea brumutul. Toate tuburile trebuie
De remarcat ca schema IntrArII fKePlorului eaenMe cu cite un capac. Se preferi ecrana,.. I
este similara cu montalul de detector 4e produs osclTatorului; dacI acest lucru prezTnt! greutl1J,
folosit la ,&cuptoarele superheterodln6 de bafic. atund toateleg!turile oscilatorulul şi ale tubului
Dael In acest scop, in receptoarela SUpet1 se T, si tle sub şasiu, iar ci{cuilul de intrare deasu-
fo loseşte ECC 82 sau ceva similar. In receptaM pra, legAtura Inlre piciorul T de la T, şi bobina
descris se preconizeaza folosirea lui ECC 81, \IA fi ecranatA şi va trece prin şasiu cit malaprOl-
I
avind un randament Incqmparabll mai bun. ~ t;fe piciorul 7.
'ntrucl! tu bul este conceput pentru folosirea In Allmentar68 receptorului nu s-a dat,
~
tate suflclentl. Cele doul etaje utilizeazl
dolll tranzistoare de tip EFT 317-320, rro401.
AF 11S. AF 125, OC 6H etc. Circuitul de
intra re se realizea.u pe o bari de feriti citin-

,~~::~..:;::,~d~'~ld~C5U~dai.~cum~.~t~'~UI[!d.~mm,
8~m~m~~,~'U;ngimea
Iar ~
de
din sirml
are 5-10
d in aceeaşi sirml. Datele sint utile
gama de unde medII. Cel de-aJ doilea
de acord se real it.eazi pe o carcasl
de fetid (de tip «Mioriţu) cu
,obi .. l,) are 100 de spire din sirmi
CU" 0,15 mm. Acordul celor doui
reallzeui cu un condensator-
cu doui secţiuni cu valoa-
pF. Pentru alinierea. celor
va. rolosi fie mutarea bobl-
netor li JI 11.11'111.11 barel de feriti.
fie miezul de al boblnelor l -l.r Dupi
cele doui radlofrecven~ ur~eui
o detecţie cu de I EFO. Ultimele
dou! etaje SÎnt
frecvenp ce lo!,,,,. ~
..
>I~:~:~:: de audio-
EFT 351-
inalt! frecven1A. Duble triode de acesl gen fiind clasică, orice schema 353, lTU-Tr15
ma, sint ECC 85, ECC 88, PCC 88. valorile piese- care asigurA de 25D V la de 2.5 mW
2001l(DiI.). AI~~~~~~::~ 'O"taiiulo';1 se face
10. de la Inlrare. trebuie insA adaptate caracteris- 12-15 mA, un curent altar·
ticilor tubului folosll Este foarle importanti de de la o baterie JI intregul
loloslrea unor piese de cea mal bun! calilate sA fie degajată si montaj se poate reallz:a mid cutie
(condensatoare, socluri elc.). CondenS8lorul m lunoime şi la o de material plastic.
variabil Vc, poate avea şi o valoare de 50 PF 10 m.
dacă se leagă un trimer de 50 pF '1'1 paralel cu şi
in gama de 40 m,
condensatorul variabil; atit acest trimer cit şi intrare şi oscilatorul
T c trebuie s! fie de tip concentric.
Se recomanda ca, la punerea la puncl a mon-
tajului, In locul 11.11 R 7 să se monteze un polen-
llomelru trimet de 500 K, care apoi va fi inlocuit
cu o rezistenta Ibă de valoare corespunzătoare.
Folosind 3JOKD, s-au ob1inut rezultate optime.
.. ~.,c.". cu,. 2S mm,
carcasA cu _12 mm
Oscilaterul (EF 80). este de tip. •Tesln de 2,5 mH.

)
p

L c)U
IT SELECTIV Re i:..,-L

PENTRU RECEPTIA

a).
,
FI,." R
j,i

I
~ ~f
II

: :
c
Rb le

I F'9. 2

Ing. punctelor ,i liniilor. De ..ceea, s-a p revăz u t un


potenpometru R.. cu care modificăm condiţia de
o emisiune radlolelegrafici de tip AI (tele- rejeqie infinid il circuitului In dublu T, I ărglnd
grOlfie nemodulni) ocuJ)i o bOlnd;!i de frecvenţă
lOfoidale de feriti li au un astfel hnda de trecere.
de circa 200 Hz. de aceea, pentru il putea selecta Circuitul lucreui pe o frec ... enţi apropiau de
emisiunea dorită de o alta inveclmd., este nece- sau se utHizeazi chiar mici
nu au intotdeauna ~n O .~I"~i'~ 1 000 Hz. CondensatorH CI' e). C J ,i rezisten-
sar ca banda de trecere a receptorului să fie de ~ele R. şi Rl $E' 'lor som Iii o punte, ca si albi
O soluti" sImpli este dati "Iii"",. unui
cel puţin 500 Hz. Banda de trecere a unui circuit
osci~..r!!. (fig.ia) este dau de relaţia simpl;!i
circuit selectiv Re. Circuitul (fig. 2) toleranţe sub 2%.
are proprie.tatea d. dati de Este suficient si asigufim cu precizie condiţia :
, f C,
1
B
L .
--=.
Q
unde f este frecvenţa de acord. Iar
o
Q - factorul de calitate, Pentru a o
relaţia : =
t~~~;;;~=~~~~'~i~~~C,
P
--- ,t:ee<l ce se poate
i :hiar li cu ajutorul unei
este necesar fie si mirlm O, fie si. miqorim f p,,,.np unui eXilcu:. C; se n realiza legind
o negatid condensatori de 1 nF. Tot montajul
Deoarece O-ul Dobinelor obi~nuite nu dep.li~~te pe o mld plăcuţi de circuit Imprl-
in practid 200. se utilizea..zl in receptoarele de se va ampll1u sub şasiul receptoruluI.
trafIC filtre I:U I:ristale de cuars. care pot avea ~",,;',~;'~I R.. v;a fi semlreglabil. Conexiu-
0=10000...100.000
O ald metodi este să utiUdm CI frecvenţi i la comun-corul K vor fi cit miii scurte şi
Intermediari dt mai sehud (SO ... 100 kHz). ,i ecranate..
in acest caz receptorul va fi cu dubl;!i sau chiar Partea de iludiofrecyenţl il receptorului poate
cu triplă schimbare de rrel:venţl. De pild;!i, pentru avea in principiu orice tub final pentodă, dar
f _50 kHz li 0=100. obţinem dOOlr cu un singur rezultate bune :re obţin cu tuburi cu panti· mare
o . (El &4, 6P14P, 6P9 etc.). Este posibil chiar ca
circuit o bandi de 500 Hz.. Utilizind mai multe montajul si autooscileze. Se fixeazi puţin
I c:lrculte acordate pe aceeaşi frecvenp de SO H:r..
banda de treţere ;~E!:~~:!!:::!!:~
ce este acceptabil. o obsenaţie : montajul dă rezultate
...'" =o, ............ 1" ........
PeMru un receptor gata construit avînd o . ;o,::.o:"~~':N~~':'~:le;
I Olre omontalul da rez.ultate
bună stabJlitare de
bandi de trecere de ciţiva kHz. problema intro- poziţia Al a comutatorului 100-200 Hz. a oscilato-
ducerii unui filtru cu un cristal de I:uarţ adecvat reaqi. a B. F.O .)'"erscOOlteJl emlslu-
dUbIU'~~T;~'~i~',~~:~~~~~
rului
sau il ind unei schimbiri de frel:venţă este dell· (poziţia AI a filtrulul. Se rec.omandă ca
tului
cati ,1 laDo[ioasi. Dup;!i cum se ~tie, recepţIa
emisiunilor telegrafke AI se face cu ajutorul
Cu acest "",h'o< benzi . cu are reglim
de trecere' de. recepţia frecvenţa emlsiunea doriti si poată fi
unui oscilator local special pentru telegrafie telegl'ilfiei devine .Iungimii» sepal'ildi u~r.
(B. F.O.). care lucreazi pe o frecven!i apropiati
de frecvenţa Intermediari il receptorului. De
pildă. daci F. =46S kHz. atunci, luind f =466
I ose
kH:r. şi aplicind aceasti frecvenţl detectorului. JiJJnF
se obţine, datoriti ef~tului de mlxare a diodei

dete<toare.. o frecvenţl audio de 1 kH:r.. care
poate fi ascultati. Selectivltatea se poate obţine
ulor in lanţul de audiofrecvenţi al receptorului.
deo'a rece frecvenţa r este sdzud. Cad f =1
o o
kH:r. şi utilizăm un circuit oscilant cu Q=10.
rezultă o bandi de trecere doar de 100 Hz .
Dar circuitele lC pentru frecvenţe atît de
joase au l ~i C marI. Bobinele se fac pe miezun

Primele inscrieri la noul concurs 'Teh- 1


nium. n-au .IIsleplll' .epuizarea inlleb4rilof- 1
":"~I.:;:;I;t;~

L
1,5V ,
II + '"
rezolv4r1lor, la Intrebarile de specia-
".':",58 cere lrom,sa Si o sw::cinta C.IIracleri- ,
,__ ___ -' lucrării cu care vor sa partiCIpe la

-
ORGA ELECTRONICA -
CU UN TRANZISTOR
-
ORGA ELECTRONICA -
CU PATRU TRANZISTOARE
N. GALAMBOS

Tntl'ucit mulp citi ton ne cer Rezrstenţa de 1,2 H " bateria de 1.5 V «Ia'. piN la «laI It. in Intervalul de o octavă..
@ scheme de orci elet:tronid. in-
cepem cu un asemeneoa instru-
ment simplu. dar cu rezultate satisBdtoare.
polarlzuzi baza tranristorului in ~ fel
incit si nu se audl pocnituri in difuzor daci
cb.pele nu sint aCţionate.
Instrumentul poate (unqlona ,1 intr·un In-
terval de trei octave.
Frecven~ sunetelor este urmltoarea :
la orp electronld se fol osesc, in general.
trei sisteme pentru producerea sunetelor : s unet r~en!-l lunet lunet
frec::""np fr-ecv.nţ!
1) un oscilator cu polariz.are variabilă. in
vederea ptoducerll diferitelor frecvenţe; 2)
un osciluOl'" fix (de preferat termosutat)
cu di ... izoa~ de frecven ţl; l) oscilatoare
.'... 1111.00
l3l,1J8
291.66

111 .'tl
wl

,oi 'It-
191."
415.lO
separate pentru fiecare sunet, care generea-
ză frecven~ corespu nutoare.
.. 146." Jl9.62 1,' " '.00

-
Sistemele 1 " 2 se preteazi pentru in- do 161 ,62 m.D
strumente monofonice sau pseudopolifo--
"Ice. Ia.: siste mul J pentru instrumente poU- m,1' 369,99

fo nlce. In schema dl!$Crlsi mai ;OS s-a folosit


primul Sistem, ' " nO Cel mal Ilm p lU
Schema de principiu se poate inţelege ~-----...,Tr - Ti'
mal bine dati se executi schema experl-
mentali confo"" figurII 1. Prin invirti rea
potenţiometru lui P" se obţ in sunete dife-
7;
EFT»I ."
+0=-
rite in tr~ anumh:lgami $i interval. 15K
<r.
• ""
T raru:istorul foklsit poate fi orice tr-ant:i$+
tor de c~ puţin 1sa mW fi cu un p, mai mare 500K ..J I.-F <" '"
d. 50 (f FT 352. 353. 312. 323 nu OC 71. il'f ~"J.r. "1 k~ l'r .4Er ,.,t.,t"
OC 12. 1114, 1115). ~'9(
"
Ca t ransformator se poate folosi orice
transformator de 1\e$lre pentru trant:istori
cu priză la mijloc.. Recomandăm t ransfo,- inainte de a sr2hili valoarea I"I!zlstenţelor
matorul de i\e$lre de la aparatele «Hamalu Ix>binate. t rebuie stabilit in ce laml " ce
sau «Albatros •• cu dlfuzoarele corespund- interval 'Il lucn. instrumentul executat.
toare. Condensatorul de 1 jJF este cu it:cMa- Instrumentul descris -s·a executat de la
ţie de hirtie.
Pornind de ta acest principiu. dlm sche--
ma deflnitivi (vezi fi,. 2).
Tnnt:istorul. tnnsformatorul ,1 difuXQJ.-
rele sint identice cu cele recomandate in
fi,. 1. Redstenţele R,. A. z • R) sint .bobinate
semireglabil (de lenul celor cu cotler regla-
bil}. in enul ci sTnt .reudţi de procurare,
se pot comanda l;a cooperativele de spe-
clalinte sau se confec1ioneui de dtre ama-
tori.
S. ales acest sistem intrucit valorile exac-
te ale ruistenţelor nec~ nu sint valori
standard. Valoarea rexluenţelor RI' Rz. Rl IOD
depinde de tranzistorul fi t~nsformato~ul
foloslce " este intre 1 ,i 5 kO. '" locul colle-
relor se teeomandl utilizarea unor lamele T, -7j -1j :: EFT.JSj
de alami intlrlte cu an: (de ceas). in vede.rea 74' :: rFT.323
obţinerii unul rell" mal fin (veti ni· 1).
TEHNICA INSTALARII -
,
in vederea determinlrii rezlsten~elor Ra. L POPA
R2 • R). in locul acesto,. se conec:.teau un
potenţiometru de H-50 kn. se acordează
capetele gamei in Intervalul dorit, se ' Adeseori ....em .. dl.pozltil! .1.lenw de red.r ••• unetulul (.mpU_
lu::.IOIIfe) de 1011... buni alltate, da radar. nu e •• corupunz'"
misoarS apoi rezisten~ maximă necesarS 10"', deo.r_ fie el M folo.....: cMfUZOllHl rwtc:ote.puru:II011H1,
,Ji se adaugi un coeficient de 20"10, Rezulta- '18 el a.eza,. lor .. 1e detec:tuoa .... Dupl cum .. ,tie, dlfuzoruluw
.r.doctor .*tfOKU.tIe prin Intermediul uru. . . rHII,ea.r:J trene-
tul este rezisten~ totall a celo.- trei rezis- lorm.rea .(UIfIiJIel .*trla de .udlofrK....n" In enerliJie acu.tIei,
tenţe ; se: imparte rezultatul cu 3, obţlnTn­ c . .. racll.zlln .patlu. Adu.lmante .. folo .. ~ In 'JMI(:iIIl dlfuzOllt.
elec::t,odlmlml(;. IMI cu bobina moblll, elec:lro.bI'lc:e .. p'.zoelec:.-
du-se valoarea unei rezistenţe. Cele trei Ir lcl!. Nu ... om Incerca sa pr.zentAm princ Ipiul de func:tlonere. ac. .
rezisten~e sint egale ca valoare. tor IIpurl de dlfuzOllre. el sa arltlm c.raeterl.llclle lot" fi lelul cum
Trebuie si menţionăm d toate contactele .. In .....ezl. Se ,liII el dlfuzOllr. eleclrodl.n.mk;. pol reproduc::e
~lliplturi le din aparat trebuie si fie perfecte,
lo. ne bl". "11'0'" de Irec; ...an\el_,1 medi din 60menlul .udlo,
In timp c. d lluzo.r. eleclTosbltIee UIt ,",zoeMclnc:. redau to.rte
pentru a nu introduce rezistenţe suplimen- bine 1rec;.... nt.1e Inalte. Ca urlllllr., pentru reciaru m. corectl •
.. mnalelor prlmlle ba Inlrer. . .1.lemului de reda,. • sun.lulul, .11.
tare Instabile nedorite. nec;...ri uIl1I1"" • douA dltuzoar., lucru c::e 1mbunltJle,t. mull
Pentru a putea folosi instrumentul. tre- reda rea lunelulul. Acelt lucru n InHlnlm ba mu"- .-.diorec;eptOllre
buie exec:.utati o claviaturS cu 13 clape,
asemlnltoare celei de la pian sau acordeon,
n.lelor ba i.,ir.. tran.fo r""torulul de ""re.
..u I ....,zoar.. Pentru red. .... corectl, .. face o IM9M1Ir•• sem-
fklndu-w fi adapblr ..
d lluzorul ul l;U lran l lormatorul .. iII,ir., lucru c::e .. con.blta In ligura
F/g.2
I In ac.ulli schemA, Dt esle dlfuzorvt principe! eledrodi""mk:
care comandă cele 13 contacte in vederea penlru redarealrec:wenlelor JOII" ti medU, iIIr D esle dHuzorvl piezo-
obţinerii sunetelor. e lectric pentf\l red.r. frec .... nl.lor In.lt • . ce\i dout difuzoare se
PentN cei care vor sl-$i confecţioneze " ni pe perete" d in 'eUl . 1 cullel r.dioree,ploru'ul. Acest Illtem
clape le, cu titlu orientativ, dlm dimensiu-
nile clapelor de pian. Clapele albe sînt de
p.relil! cu o reproduc.re "",u,.lI. de"
d.6 tolu,1 lIonorltlt W un ear.cter rec::" o nuantA m ... licl In com-
re41 mal btM ..m~ decn
un . Ingur d lluzor. Pentrv . . . ,..lIm o reproduc... dl mal apro-
pl.tI de ,eatllele. ... c onuput .1.lemui .cUltle de .onoriblle .pe-
aproximativ 20-30 mm Ilţime, iar clapele 11.11 30. In a ,. .. 1010Msc un difuzor principe! eledrodlnarnlc: D,
negre incep la 50 mm faţl de muchia exte- , 1 doul difu zoare D. .. D . *lrOlbaHc::e _u ple.r:oeMH::lric:e (fio. 1).
rioari a clapelor albe. Acordeoanele au ela- In ac elt .Islem, dltuzof\ll b elill ..e.r:at , .!peretele Ironiei .. culle{
. p.ralulul, Iar d lluzoarele O. tI __D, I int ~bllal. pe peretii laterall
viatura ceva mal miel. Pentru inceput se (fig. 3). Difuzorul D, redla.r:.l nu~ Irec ......... In'erioare ,i
. udio. Iar dlfulOllrele I. !erala D. .. D. nu rul Pe ce...uperiOllre, ~re,
mijlocII
pot folosi clavlaturlle de la instrumente, 18'*OndU-II de peretl,lere.tIe" mobl..4ieoc. merI, . . di.per_lI
judrll de copii. amenajindu-Ie pentru co- In toate jW1Ue, cralnd prin .ce.... efKtdl. citi softOf1tete spatleAl. Ca
manda contactelor. Se pot adapta. de ase- ur"",. a ac" tul 'apt, URI.,. p-. si r.1 IIn1» de muziel, laţ
d lrectlvlletee IOnor!Wii _ .ten_&. ~.I_ ul ecu.lfc de 'OfIOf ~
ml!nea. in al:eSt SCOD si un numlr corespun- . .1....... tl,,'" ......... ........ r.nmn..., al din .al _lle dltuzoare..ln caz
manda contactelor. Se pot adapta, de ase- urmare e ace.luI 'apt, cam.,. p're M,lie pIIni. de mU11~ la
dlrecti ... ltet. . . 0no,111 ii . . .tenveaz&. stlll. ul acu.tic de so ~ .,
menea, În acest scop ~i un număr corespun- tate .petlaUl POlIte.. compus .. din - ' ""\e dlfuzOIIre. In caz
dto.- de comutatoare basculante (modelul ti mulul de l onori sP't'-ll ao, ma\lul cIt,,,,,"" ..I ......
t 1J)'1i111e depinde m.re masuri cr.; ......,. COfedi e ree
cu clapă pentru I:lmpadare). Prin Introdu- tOtUlui In amerl. Prtn •• ~tI, . ... . tetHlit CiI ce6e mal b _ r~
cerea. unui resort ~i prin mici modificări,
aceste comutatoare se pretem la modifică­
rile funcţionale cerute.
~I url le camerei, .Itf.
'eţ.: II obtin In c.lIIi CJneI recepto,," . . . .~ Intr-unul dint,. u
Ind peretII la,*,11 al cutiei .. ,le dl.p
le uq unghi de .prOl I,...t", 4S d t.tI de ,.retil camerei (fig. 4). Au~
IOrl~ trebuie II II afle " o dlltantl de i~ m de receplor. La un
Acelo,. care vor si incerce ~I introduce-
cEl tjnie.) ,1 .. v~.,
camerei. ca In fiu. ..
__ o "de
apa..te. dlluzoar• • pentru IrK ... ente . -,te 58 pol deba .. (.par I
de pvte .n. • • pualulul pe per H

i fuLar
rea uno.- registre cu ure si schimbe tlmbrul
obţinut. le sugerim si experimenteze cu
alte valori de rezistenţe in locul celor de
1500 indicate În scheml. Cu rezistenţa.
indicati se: obţine un sunet tare. avînd un
,Reci*,_ de e&lKAte . . . . . . .Ivb (HI-FI)., pnbl_1

Int .....f t . . . . par •• un maN" ,..mAf de dtitori. P_In4I de la


lolic:ftIrfla lor, publlclm mal _ modul'" ...... mia.e expe-
rlmenQII • p.arametrllOl' dlt. ••arelor dlnilmlc ..
~
ne-am oc:.upt pe J.arg In nr. 5 .. , • ."idej • • ~. . . . .ti . . . II
o
timbru similar oboiulul.
e b:wt. unui generator audio RC
Penlru d~ln.r.. frecventel cit .zon.nl,l. unul m.
d lfuZOf dlneilk .In! nec;. . .,. un ........or .u6lo. un a dlluzOl'\lluJ cu formula: m - --~ In c.r.
in dublu T. se poate executa ... ollmat", e*tIOfIIc .. o rezlst~t..,jul .. '.ce
o orgi electronid cu patru conlorm IChernei tMoc
Re.r:i.tenta R trebuie si fie de c .. putin zece ori lIIIIi
(l!or'
m - .,... pieeelor mobi" ~ ko; m. _ masa .upl~
tranzistoare conform schemei din fig . ... mIIre decit Impadan" dlfuzoRllui de mI.urat. mentiflln ilD; f - frec:.venta • rezON~' difuzo-
Milurltoarea . . t_ prin Crettef.. Ir.pletl. fr.c- o
in scheml s-au desenat numai 8 contacte
(o octavl Brl clape negre). Se poate miri
...."Ie1 generatofulu!, Incepind de .. aprodmam 20 Hz. rului In Hr, '(ti; - Irec"'8flţa de rezonantl cu ""M
plni cind obtinem brulC un mIIllmum la ...oItmetrul .upllmenlllrt In HL
insi numlrul contactelor, adăugînd, bine- alectronlc. Ac.......te frec:wents da l'azonenCl-' etilu- Cunoscind "",sa tI.lemulul maoll, con.lanta de
inţeles., potenţiometre trimer corespund-
lorulul Um"ezi ..,01 mIIW1I' • ..."... ,1 constante;
da ....IIcitate. II.temului mobil Cunosc:lneI tr.c:Y_ta ,
..... tlcit..ta .... fi:

toare. Cu aceste potenţiometre se acordea- de rezonan~. dHUIOl'Ului, . . fiquJ tem~o mai Cd 4If'Lhn ,In c:are:'o_ Irec:w8fltl! de re.r:o""ntl
cunoscuti (o bocll da carton NU de mabal) pe ma_
zi fiecare ton in parte. br.ne difuzorului .... determini din IKXI Iracotenl' • dlfuzorululln H.r:; II' - " " " sI.temului mobil iri ilO.
Instrumentul este monofonle. sunetele
avind timbru de orgi. v.
da rezon.nţl. Din c.u.r:. mII. mal m.r!, fr8C'l'efltll
fi mai .clzutl. Se poate determl"" ..Hei mIII.
In .cHi fel ....am loate datele nec... re c.lcullril
CuttllOf ec:u.t1ce pentru dlluzo.e.

l ,
G. NICOLAE
In COnllnu;ueil •• ri •• nout,. de constructii T ....
... , prezentim un mod.1 original de anlen'.
economic ,1 u,or de reall.lat.,
o conatruc,ie menlll al aalgure, atit un ci,tlg ridicat
{lai' de dipolul elementar> cit ,i o bun' d lrectl ... ltat• .

Pentru cei care, din anum ite


motl ... e, nu pot sau nu ... or si ce este orientat, este fixat in
monte~e antena de tele ... I~lune patru colţuri prin ni~te fi re de
pe acoperi~ , dlm mal jos descrie- nailon sau sfoară, la rnllţime. ca
rea unei antene slm~ le , dar foar- .d nu fie accesibil persoanelor
te eficace can! se montează in care circulă in pod .
podul cuei. Ca performanţf' , Benzile metalice pot fi din
menţionlm ci se apropie de o staniol. aluminiu (cond ensatoa-
antenl montat! pe casl ~I es-te re ... echl). tablă de fier (benzi
mult mai buni ca o anteni de balot), cupru etc. Important este
cameri Totodati. (aţi de un ca banda care formem un ele-
d ipol simplu montat. in pod. are ment să fie dintr~ singuri bu- ''1-'
un ci~tlg de 5-9 ori. Trebuie cad.. Trebuie asigurat, de ase-
subliniat insi el antena descrisi menea. un contact bun intre
fig. , - AnlMl ~,u c.blu de cobo-
are eficacitate numai in cazul cablul de coborire şi bandi (nl-
",. lIP {Mnglkl (1_ 2401L)
in care acoper J~ ul nu este meta- tu ire, lipire cu cositor). Benzile FIfI 2 - Anl.nI ~nvu "blu dI! co-
lic (tablă, beton armat). metal ice sînt lipite sau nituite botl,. «*I.J (1 _ $O-15n) (t.~.,t.
D imensiunile din schlţl per- pe un suport izolant d in mate- d"n~nslulII sint id.n~ cu c.~ din figu-
rII 1)
mit recepţionarea canalelor rial plastic. textolit. pre~pan.
6--12. Unghiul de dlrectl ... ltate la ne ... oie carton. Pentru a evita
- 46-58~ Antena este de tip orice posibilitate de accidenta- F•• 1
Vagi, originalitatea constind in re prin electrocutare la atinge- monteu in serie cu fiecare fir Antena descrisi se poate dl-
faptul că elementele sint benzi rea antenei in Calul defectlrH al cablulul de coborire a antenei mensiona şi la alte canale res-
metalice lipite pe un SUPOrt televizorului . se recomandă ca cite un condensator de 1 000-- pectind regulile de: dimensiona-
izola tor, Iar dlspoziti ... ul. dup3 la ieşirea din tele ... izor sl se re pentru antenele tip Ya~i.
' ....... . M ~ . . . ' . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . "'a ,. ,"'"" "'. U,,, L"""''''LU' ". "'" 1000 Of " '500 V
Z V\.AJ pr la l;'W V. re pentru antenele tip ragl.

PLACAREA
PERTINAXULUI
CU FOLII
DE CUPRU
In,. C. POPESCU In s ituaţia In care nu dispunem de o
pllcuiJ de clrcul~ Imprima" vlr,ln. o
Acordarea circuitelor osci1ante, atît in radiorecep- vom PUt.. elCecuUl in propriul nO'itl"U
toare cit li fn emlţltoare. constituie o operaţie dificilă labontor. printr-un procedeu foule
simplu II Ieft in. Ca supOrt vom folosi
pentru orice radloconstructor. ma l ales ci de frecven~a o plad de pertlnalC de 1,S-1 mm Iro-
pe care sint acordate aune circuite depinde bUIlil ,Ime. dlre'l ii ..om uperlu cu lmirchei
funcţionare a intrelulul aparu. de cnnula~ le fini una dIntre iupnfeţe
Vi reco ma ndim spre executare un ;aparat deosebit ~~dupl aceea. o vom delresa, Itercind-o
de simplu. cu precl:r.le buni in acordarea circuitelor pe o Boolnele sint executate cu sirmi din Cu-Em cu .dia .. cu spirt sau acetonl. Acelil$1 proces 11
anumiti frflcvenţ:l . metrul de 0 .4 mm. pe o carcad. firi miez cu dlametrul YO<TI apUca ,1 follel de cupru. care 'i;1
Tn esenţl. este ... or~ despre un oscllator de band! de 12 mm. avu o Croslme de O,OS 0,08 mm. Ca
openţie urmltoar •. vom aplla. un unt
construit cu partea trlodi a tubului EM 84. Tot tubul Pentru mburarea frecvenţei de rezonanţi a unui subţ ire de IK de bachelit~ sau _It adetlv
EM &4 serveşte ~I ca indicator de acord . circuit oKi1ant necunc»cut. cuplăm inductl... această pe bul 6e r"lnl epoxldlce pe suprafap!
Oscilatorul acoperi o bandi de frec... enp intre 6 bobinl cu bobina circuitului rezonant al instrumentului. hperiutl. pette care \rOII't preA folla
MHz ,i 80 MHz. subdlyl:r.ati In 4 sub,ame. Schimbarea la rezonanp absorbţia, fiind mare. infiuenţead sec- de cupru cu ajutorul unei ,reutl~I,
de lami se face prin schimbarea boblnel...aria~ia frec- torul luminos al tubului EM 80. Butonul de rotire al Stntul d. adetiv 'i;1 trebui 11·1 poli·
... enţei in gamă flcindu-se prin Intermediul condensato- condenutorulul variabi l eue etalonlt in rreC'lenţă cu merlz.lm la o tempenturt de cea 100't .
rului variabil. Gama 1 este cuprind intre 6 $i 12 MHz. ~jutorul altor instrumente uu al unor circuite oscilame openţie nre se va jWtea faee intr-un
bobina ,vind 54 de spire. lama 2 cuprinde frec ... enţele etalon. CUp!:Of' cu posltMliuteJ de control al
intre 11.S,I 22 MH l, Iar bobina are]') de spire ; lama tempenturll IIU. cel m;al UfOf'. cu un
Valorile pieselor sint trecute pe schemi. Cuplarea fier de dlnt elear1c cu termore,ulatOf'.
] cu prinde frecvenţele intre 20 ,1 40 MHz. bobina avînd bobinelor la apara t se face prin Intermediul unul cuplu Poziţia rotetel de re,laj al tempenturll
1S splre: lama 4 cuprinde freC'lenţele intre 35 $i 80 soclu-cu lot. o ..om determiN cu ajutorul unul Ief"_
MHz. bobina avînd 10 spin In locul tubului EM 84 poate fi utilizat tubul 6E1lT. mometl"U de laborator de lOOc.:

• .
PENTRU
ÎNCERCAT SI

SORTAT

Teh. P. DOHWALD
Apu~tu' pe are-j prezent1m ne permite, ~ tendlnp. si se st ln8i. Apoi comutăm pe K, pe
v
cum se predu:ul ,i in tit lu. s~ incerdm tranzli· tranzistorul TJ' $Î s ltuJţlJ trebuie d rimini ne-
to~rele " totodati d le sordm corupundtor schimbul dad cele doui tranIistoare sint iden.
calltlţli i l parametrilor. Schema nu reprezinti ti ce. OJd nu, se va schimba tranzistorul T J pinl
dedt un oscllator de Joasl frec.venţl. allment.at vom 8isl unul Identic cu TI _In cazul in care incer.
de la O baterie de -4.5 V. ~a cum se constati, dm dad un tranz istor este bun, este necenr si
sistemul permite Inee rare .. nit a trant lstoarelor putem aduce sistemul si osclleze, d«i becul N
n-p-n cit " 1 celor ~--p, prin utilluru cores- 51 se aprlndl Pentru control se po;iIte ut iliza ,i
punzltoare a comutatorulul K. _ In montaj se pot un 05cUolraf catodic, conectat ia bprnele sec un·
conecu. rte 2 tranzlstoilre de ace iaşi tip. cind darului transformatorul ul Tr " cu comutatorul
do rim d bcem o sortare pent ru a Ilsi 2 tranzis- K pus pe pozlţJ.a R" Se vizuaUl.em daci oscila·
toare Identice, fie 1 tnnzistor. cind dorim numai toru l lucrează nu nu.
sI_1 verlficim. SI vedem cum functloneazl siste- Ca. bec cu neon se va folos i un b~ t ip M ~ · 3
muL Se conectead cele 2 tranzistoare ,1 se pune sau orice alt tu b cu neon. Transformatorul T r se
comutatorul Kl corespundtor tipului de erall- va realiu. pe un miez. de tole de tip E cu s« ţlunp
zlster. Apoi se inchide in t rerupltorul '1' daci m iezului de 1 cm l . Pri ma rul are 120 de splre cu
tn.nzistoarelol locerute sint de mld putere.. Se priză la a 2IHo spiri ,i este ruUut cu sirmi din
aplld tensiunea de aUmentare inchizind În t re- Cu·Em cu _ 0,3 mm, Iar secundarul are 1 SOO de
rupltorul l, In acest caz se aprinde becul cu neon spin! din sirmi de Cu·Em cu _ 0,1 mm. Sistemul
N . Se cauti, dupA aceuta, aqionlnd din potenflo- eue fe»rte util t i il recomandlm cu ellduri tutu·
metrul P, si se adud sistemul J.a limita lui de ror electroni$t ilor.
ac~are, adld atunci cind b«ul cu neon ani

Celor interesaţi in realiza rea unor

--_... ....,.. ..
PENTRU APARATURĂ
~.
sonorldri Interioare, pentru uculu·
rea discurilor sau inregistrirllor mal'
netlce, le recomandlm constructia unul
netice, r. recomandlm conJtf'uqla unul
simplu ampllflc.ator de mici putere
Particular ltatea amp llficator ulul con·
sti in f~ptul el utili:a:eul numai dou!
duble tr lode. TI - GH2Tşl"2 - 6~1W
sau ech ivale nt, are o putere de le,lre
de 0.6 W, d istors Iuni 1.5% intr·o b~ ndl
" de freeve nt1 de 40 plni la 10 000 ~z.
Prim ul etaj a mplificator de tens iune
este prevhut cu reglajut ampllfidrii
tonului ,1 reacţ./e negat ivi A doua
Transformatorul de reţea esu prevazut si torulul de 1e:;;lre de I~ recl!'ptorul IIMamaia». pe triodli a tubului TI este un euj defuor.
debl teze mal multe tensiuni (in schemă au fan c~re I·am rebob ln~t cu sirml de " 0.2 mm. Mon. care uilU" exc!tarea etaju lui f1n~1
omise prizele) la un curent egal cu Intensicate. taJul SI!' re~lbead practic pe o plic ud de AI. Cu Eta jul nn~I, construit cu tubul Tl de
maxim! redresati de elementul redresor folosit sau Fe, cu dimenSiunile in funcţie de g~bafltul tipul 'H111', Jucre~d in contra timp.
Per$onal am folosit o punte de selenlu de 18 pieselor folOSite Se \Ia avea 8nil (;1 la prinderea asl8 urind puterea la ie:;;ire de 0 .6 W
V,O.S A. in a:a:ul folosirii diodelor D7J. curentul eleclfo!ltlclror C , C fi C .. minu~ul aces-ton, să
maxim redresat va fi de 150 mA Transformnorul 2 J
folOSIt de mine are urmltoarele date u:qlune~ nu f~d contact cu şuiul Realizat separat. redre.
din fier - 4 cm l • primarul - 2x 200 de splfe sorul poate fi incasetat într-o cutie de metal uu
din Cu·Em f1I 0.15 mm ,1 secund~rul. pentru 6 v. material plastiC previzutl cu 81uri pentru răclreoli
12 V $' 18 V _ 7S+13S+ 1S9 de s plre din Cu·
Em _ 0,5 mm. Datele celorlalte piese sînt noute
transformatorului EI va fi prevlzut cu un bec
Je control. un comutator pentru tensiUnile se·
"
pe schemi. Bobina de Joc se re~lil.eul pe un cundare $1. eve nt ual, cu un Inst r ument conectat
p~chet de tale de 0,5--2,0 cm l , boblnind cit la 1e:;;lre care d ne Indice {('nliunea de {uncllo.
inn pe pe carcui cu sirma de _ 0 .15--0.25 mm nare in 101 Personal I·am '~orntrU lt in Interiorul
Personotl am folOSIt tolele si urc~u transforma· unUI amplificator. dind rez ulta te excelente
Trandormatorul de ie:;ire este con--
LEONIDA DAN stru lt pe un miel. cu secpune.a de 1,8
dl!'v cm -. coli E 16. Primarul este boblnat
cu sirml din Cu·Em cu secţiunea de 0,12
mm. avind 2 X 750 de splre.
Secund~rul are 55 de spini din Cu·Em
cu seqi un .~ de O,S mm pentru difuzor
cu Im pe(tI nţa de .. n.
Ali mentarei se face de la IJn redre-
sar co d.b lteau 240 V tensiune redre-
sati ~I 6,3 V pentru a lim enure~ (11;••
mentelor
MontaJulle realizeau pe un 1i1$Iu de
200 x 100 )( 40 mm .
•• Io ~(
1 •
RUL LUI
lucrează pe frecvenţa de 800-900 H:r.., eil comporte ca un generator de tensiune
putindu-se modifia prin alegerea unei alte constanti. Cuplajul intre etaje se face'cu un
villori pentru CI <; $1 C J • Daci dorim să transformator Tr cu raportul de transfor·
obţinem o frecven{i mai ridicati. trebuie mare 1/10--1/20. Se pot utiliza ca transfor-
scUute valorile condensatoarelOf" CI' C l şi mator transformnoare iludic folosite in
C .I indicate pe figuri. Pentru a obţine o bună receptoar-ele cu tranzistoare. MonUjul se
stabilitate de frec:venţi, se recomandi a se poate .. !imenta cu o tensiune E de 3+1.5 V.
DE utiliza condensatoare styroflex. Rezistenţa
R este dată numai ca valoare medie. deoa-
5
Tranzistoarele Ti' TI sînt de fabricaţie româ-
nenel.de tip se 107. BC 108 sau SC 109.
rece valoarea exacli H' va alege prin incer- Monujul se poate realln pe circu it impri-

.-
,~
ciri cu re'l.ist e n~e avind Valoarea in jurul
celei india-te FC schemi, pentru a obţine o
funCţionare stabili a monujului şi o formă
mat sau pe o plaei de pertinax cu dimensiu-
nile de 5 x S cm ~i se introduce intr~ cutie
de material plastic împreună cu sursa de

cu cit mal sinusoidală (firi distorsiunI). Cel


de-al doilea etaj. cu tr.m'l.lstorul T l' este
un repetor pe emitor. ceea ce permIte ca
oscilatorul si lucreze pe o impedanţl. mare
alimentare. le,irea a-O se face cu un ablu
ecranat cu două borne. cu care se merge
la aparatul pe care dorim să-I Încercăm .
Nivelul semnalului de I~lre este cuprins
şi constanti, iar la ieşire sistemul si se intre 1 Ji 200 mV.

TBJ\NZISfOJ\RE
Un generator de audiofrecvenţi pe (rec-
venţi firi Ji cu nivel de ie;lre yariabil este
intotdeau na util pentru a controla rapid
un lanţ de loasl frecvenţă. Indiferent daci
este cu tuburi sau traruJstoare. Totodati. el
permite d se aprecie~ şi amplificarea lanţU­ R. J,o"F /;()"F !to"F ~ rr-<> 8
lui, constatind daei sistemul este sau nu in
ordine. Montajul pru.entat utilizead primul
'~'~~~~'K~______>-H'~'~~k____-J~:~~~ __-l______-c~~______~1~K-L__~b
tranzistor TI ca oscilator RC. folosind pen-
tru defa.ul uel celule Re, identice.. Montalul I
Inl' MIRCEA IVANCIOVICI ' -

TUBUL CU
INSTRU-
:m 200 V (deci aparatura nu mai funqJonem in
condi~ii bune) nu se aprinde nici un tub cu neon.
Pentru ilCest montaj se '101' folosi tuburi so vle·
Rez i slen~a RI =
u
210


U
II.
• tice de tip MH·) . cu tensiunea de ap..-Indere de R, _ __ o
MENT.... .... Se poe: folosi ,i
65 V. Valorile pleselOl' sint tre<:Ule pe sche mi.
alte tipuri de tuburi cu neon.
2)0 Ua

DEMASURA dar se vor modifica nlorlte ruistenţelor Rl' R2 •


RJ ~i R.. In acest cu. re:dstenţa RJ (orlenutiv.
indltim modul de ClIlcul al acestor rezistenţe)
Dupl. ce aparatul a fost confeqlonat, funCţio­
narea se compari cu un voltmetru pro feSio nal.

Pentru il veni in ajutorul connrucoorilor ama·


are valoarea :
200--U,
<6----,...-T""""---.---, 7;
tori, vom prezenta, incepind cu acest numir, R, _ - ---' (Ol. /"1::-,:4
diferite connruqll de aparate de mburi avind
OI Indlc:atOl' un tub cu neon ; 'n cele: CI: urmeazl : '.
unde U esle tensiunea de aprindere a tubu lUI
schema unui indicator ai tensiunii de reţea.
Aceu indicator ne arati. cind tensiunea reţe­

cu neon. iar I este curentul nominal al tubului
:::;220 V

,1
lei este mai mare de 210 V cind ea scade sub n
lOD V. Sistemul are doui tuburi cu neon, T I T2·,1 cu neon. la fel :
Cind tenSiunea reţelei este cuprinsi. intre 200 210 U
____ o
,1210 V, se aprinde doar TI' iar cind ea este sub
II. - - ,
liJ n

=
Alimentar.. mont.tjului .. face de la o tensiune

al"
de 22,5 V,Iar tensiun_ efectiv. de alimentare trebuie
de 16 V Cu comutatorul pe poziţlll6 se regleazl
rezistenţa R.. utfel CI II avem tensiunea de 111 V
III bornele luT C;. Se face un mic semn pe cadranul
Instrumentulul ,1, cind facem o mlsurAtoare, fil.Am
K, pe politia fi ti reglam pe R... CI sa ajung..,.. Ia
semn. Cind reglajul nu este po.roll, sursa de alimen-
ter. trebuie schimbati. Ca Instrument de mburl
18 .... folos' un mlcroampermetru cu cedru mobil de
1!Xl"uA. Tntregul Iistem .. '18 realiza pe placA de
pertinax ••u circuit Imprimat cu dimensiunea de
7x8 cm .,1 A .... monta Inl,-O cutie de plastic "u
tabll. Panoul hontal .... cuprinde cele Irel born.,
Instrumentul de masuri, butonul potenţiometrulul
R,.,. comu1atorul K, fi butonul B. Pentru etaJonar ••
tn,. H . HURGU se va aplica la Inlrare tensrUIleIII de la retea ,1, pe
scara de 100 Hl, se .... regla polenliomelru! R.~ plnl
Un fTecventmelru cu tranlÎetCHIre cu chlre direcUJ, Pe pozl11a 2 ee ml50ari frecvenja pina la 100 Hz, cind acul Instrumentulul va fi la mijlocul scalel
lucrll'Ki inlra 10 Hz $ilO) KHz, este foarte util In orice pe poziţia 3 -1 KHz, pe po z iţia 4 - 10 KHI, iar pe (Indlcatia 50), Scala fiind liniarA, totul este In ordine,
I mie laboralor. VA prazentAm un astfel de apalal poziţia 5 -100KHz. In poziţia II se permite mlsura- tinind $Uma de ordinul de multiplicare.
penlru mlsurer811 frecventalor cind nivelul semnalu- rea lensJunH de alimentare.
r lulesle mal mare de 0,4 V. Pentru tensiuni pina la 5 V
aplicAm semnalul la bornele AI~' laI pentru ten-
siuni peste 5 V semnalul se aplica la bornele A,.-l'.
Impedanta de Intrare a frecvenlmetrulul este de
°
circa t kn. Oacl dorim Impedant6 de intrare mai
mare, putem monta la inlrare un repetor poe emitol.
Primele doua etate lucreazA ca empllflcatoare, etajul
al doflea lucrind practic la saturalie. Ca urmare a
acestui fapt, elajul limiteazA puternic. U ieşire
elistA un circuit de integrare, care dA o tensiune
proporţlonalA cu fTecven1a. Aceasta tensiune esle
masuratA cu un vollmetru electronic cu diode O~ . CU
ajutolul butonului B se pOlIte mAsura cu vollmelrul
elecllonic tensiunea la intrare. Aparatul poate mAsu-
ra frecvente pe patru scArlllniare, folosind comutato-
rul K, cu doua sectiuni ,16 pozllll, Acesl comutator
folose,te" ca Intrerupator pentru aparal, pe poziţia ,.

TEHNICA DEPANĂRII
RE DRESOR
PENTRU
DEPANAREA ETAJULUI NEGATIVARE
...,~. ..........J .............
~.~,...,.,~""'

ftrof.I,... IUE BRE8EN

In sch~mI este repre-


zentu un redrflOl" folosit
pentru tensiunea de nega-
tivare a ,rllelor pentode--
In,. I L tE MtHĂESCU lor finale sau a tetrodelor
cu fucicul dirijat
In radioreeepioarele superhete.- torulul CI şi a eventualelor contacte R, . R,. R,_ O dubli diodl conec-
rodină de inalta clasă, precum şi imperfecte. Pentru depanare folosrm un avo- tati Într·un montaj de re-
in radioreceptoarele de trafic, inhe Producerea unor oscilatil para- metru adecvat sau un generator de dreure a unei singure al-
antenă şi etajul mixer esle interca- zite, flu i erături sau pocnete se da- semnal şi '1011 metru electronic, pri- ternan~e cu dublare de
lat elajul amplificator de inaltă frec- toreşte condensatoarelor de decu- cepere şi Indeminare. tensiune este alimentat!
'lentă. plare C; , e" C" care vor fi masu· A fosl prezentată schema unui de la acee~i in~urare de
Acest etaj are circuite acordate rale şi , eventual, inlocuite; totodata amplificator clasic, unele radiore- filament: ca l' filamentul
pe frecventa postului recep110nat se vor mAsura rezistentele din cir· ceptoare putind uliliza alte variante, tubului ampHficatorului
atitia Intrare cit şi la ieşire. In acest cultul de CAA. de exemplu lipsa circuitelor acor-
mod se imbunătăţeşte seleclivila- Scăderea amplificarii se poate date la Intrara sau la ieşire etc.,
tea radioreceptorulul, mărlndu-se datora epulzărll tubului electronic dar la loate depistarea defectelor
şi sensibilitatea, prin folosirea unul
tub electronic cu panta mare.
T sau devalorizlirii rezlstentelor făcindu·se in aceeaşi manieră.
(.I.,r. ••,
Dacă prin cuplarea antenei direct
pe grila de comanda a tubului
mher receplorul funcţionează nor·
Et~ ~mP/If/Ciitor de RF cu circuite iKO(d~f.
, • r~
f--
mal, dar cu antena cuplatA pe con-
densatoful C, receplorul nu func·
Ilon9l!lZ4, defectul esle, sigur, In e18-
jul amplificator de inall.ă frecventA.
le, T
<,y

Se inlimpl4 ca numai pe anumite Tensiunea de te:tÎre de·


game receptorul sa nu functioneze; pinde de capacitatea con-
c,
atunci vom verifica in primul rind
bobinele ce Intră in respectiva ga·
mA, contactele din comutator sau
Irimerli de acord al bobinelor.
Nefunctlonarea pe toale game le
"1 "c.
'. densatorulul C .. de va--
Ioarea reZiSten~el R. Cind
capacitatea ,1 rezistenţa It
sint de valoare mare, ..
poate obtine O tensiune
impune verific-area tensiunilor de C.
polarlzare direct la sodul tubului, Rs RAA corwand de necatlvare CU
'IIIoara. pinl la 18 Y
a stării condensatorulul variabil,
comulatorului de gama, condensa· tl!C;2i---=~~. ItAA Ea '"

J
N umeroşi
lAXA
Ing, R. DUlGHERU
sllli cel care, din experienţA proprie, din rllClam"e cinemato-
grafice sau ziarlstlce, cunosc calitAl l1e odihnltoare e~ceptiona" ale eallalelor
. Relua» din cauciuc spongios, Acestora le of.rim ocaZia de a-,' construi
un pal-canap8a cu saltea _Relaxa •. Esta o construCţie s impla. laftlnA ,1
frumoes.A. Ce" doua variante din figura alaturata 5e deosebesc prin construc-
tia pllcll de baza. una fiind din panel, Iar cealalta din ,Unghii dtspuse sub
forma de gratar. Cadrut (-.lb) se executa din aclndurl de brad, care se Imbina
ca in figura (nit ,1 pana sau ştifturi de lemn) şi H InlAresc cu colllre de metal
(d). Picioarele, din leavA (c), se IudeUl cu suportl1 din tabll, Care H f1KeuA
In şuruburi pe cadru. la varlanm cu ttlnghll, In Inte riorul cadrului se lipesc
,1 se fixeaza In şuruburi douA scinduri de ghldal (elI), Iar In spatiul dintre
ecestea se Introduc ca petele sllnghillor (g). Pe ntru salleeua . Relalld se
recomanda solll\ia cu placa de panel, la care cadrul se rlgld r,ea:a cu doua
scinduri transvarsale (h), pe care se fixeazA In şuruburi placa de panel;
bineinţeles, placa de panel se fixeall şi pe al1nghlile de capat (1). Forma
pe lalurilor cadrului se alege de cAtre constructor; epol se taculeşte petul In
ton cu restul mobileI.
Dimensiunile cadrului se stabilesc in functie de salteaua dlsoonlblll.

Ing. M. LAURIC

Nu vrem sa vA prezentam avantajele


glmnasllcll zilnic., nld nu ... a amintim
n_placerile cauzate de lipsa acesteia.
VA Invllim doar si va construiţi un
aparat foarte simplu ear. reproduce
lnloc;:ma; ml:şce r. ~ Canglllj III schlf.
Desigur, cunoaştetl gama mare de
fibre musculare sollcltala ele acest
sport 51 Influenţ!! SI rapida asupra
creşterii capacitatii pulmonar • .
Aparalul se poate re.llza lesne, cu
mijloacele avute la Indemlni de catre
flfIQr • •
Vom incepe prin II conhlclloN ca-
drul: leav8 1" 811 va Indoi CII In fig. 1
ş' se VI aolldiza cu un cap din lemn
care Intr' pllsuit In ambele capete.
Flgul'1I 2 ofert toate Indlcalille 1Mtn-
Iru construirea 8cluOlliuiui cu rotile
(vAzut de Jos).
c:...
, _. ~ L ~ RR ..A _ . . . . _ _ _ •. __ _ ......

(....zut de joa).
Scrlpetala. pe caf. trece cureaulI.
sa construieşte din sirmA cu _ S mm
" unul dintre mOloar. ,1 se montaati
cain fig. 1, Unul dintre minerele exten-
sorulul sa prinde cu clrllgul A de miJ-
locul traverael din spate a oadrulul,
In timp ce el doilea se leagl de un ca plt
el cureleI. CelAlalt capit al curelei 88
peultai peshl scripete" B t1 se prinde
de un miner din lemn.
Prin aşezaree scaunelul ul pe cedru,
aparatul este pregatit. Miscer. vi
e.te, des igur, cunoscuti ... Fo". poate
fi f8{lllta s implu, modificind lungimea
cu relei: curea lunga - forţA miel;
curea scu rtA - forţA mare.

LISTĂ DE MATERIALE
{SOO
Piesa I Bllcllti) Denumirea M.,erlel Dlmenelunl

~L. .....
~ _ _..J'
~ VA,'UANTA A,
• 2 Laturi cadru ' Blad (pent ru 1110 )( 10)( 2.5 ' cm
mobilA)
LISTA DE MATERIALE b 2
, 110)( 10 )( 2,5 mm
" " "

Podţla o.n urrtiru Cantlulea


, • Plcloa"
5upofll
ŢeavA
PletballdA
, 50 )(2)(210 mtll
150 )( 40 )(3 mm

, Tead tllnalallll" 4 000 rrtm


d
• CoU.re Plalballda 130 )(2,5)(3 mm

2 Slrml cu ; 5 mm (poate n
•t 2
2
Stlnghll de ghldara Lemn laII 185 )( 2 " ' ,5 cm
185_2 _ 1,5 cm
" " " " "
$1 ner_beton) 2000 rrtm
• " " " " " .. 84,8_ 5 )(0,8 cm
l utensCH" din comerţ (CII VARIANTA II
arcuri sau QIKIIK) ,,~ ..-.d ca ,1 pie"~'e cor.. punzatoare dlll varianta A

• .,.
MosOl,.. dlll lerrtn pentru
5 buc.
h 2 Scinduri tren,veru te L.mn 'er. 85_ee)(2,5 cm

, Curea d. pl.le l bllC,


I

I
2
,
51111go11 de capat
Plad d, panel Penel
" "
8$ _2)(I,5cm
185 _ 85 _ 1.2 cm

• PlaaJ lros 5 mm i,)ux""SO


mm , Dimens iunile e.acl. In functie de modul de Imbinata.

I
BAIA
CELOR
MICI
_Tehnologl,. Imblileril unul copii nu IntrI In mod
normlll In profllul reYlltel nOlltre ••" el nu ne vom
ocupa d. Ia, dae i poate ci ,1 ,Ici ,r " cit. clVa d.
IPUI, Inla...
Intre noi. plrlntll, !le vorba, probl.ma _ulll'Julul.
necH,r ,celtel operatII n.a PUI de mull. or~ In
Incurelturl. Unda se poate ampl ... bllta?
PI ml5l? Eltl un loc Inlt.bll ,1, un.orl, pf.. Inalt.
Pe Joa? E Incomod; de alHal. ee I I In cazul anterior,
lIe Icurge api In Jur .
.ln cada de bale? Din nou Incomod, trebuind'" ne
epleclm mult, ,1 larl,l In_tabU.
SOlutia de laII conl'tl In .Iubdlmenllonar.a' clzll
obl,nulta de bale la dlmenllunl" micului IIran al
'amlnel.
PENTRU Vom procurlO dec i. mal InUl. O cada din material plaa·
tic apeclaLi panlru copII. O pl.naati de lemn Icoaal
dIn \LI va fI. aJulleti ta dlmenllunlle elzil din bala.
NACEV aAOESCU In parteaJnfarloeri se mont.azl o rama d In ,h)(:1 d.
lemn cu lecţlunea de 30 lOC 30 mm.
Pentru. da un a.pect mal plleut Inter1orululloeuln-
tel dv ...... recomandlm .. ,1 confKţJonatl un ".1".'"
muci plntru ealorlt."
El pcN.UI fi confKllonat din buclt'" placaj da 5 mm,
'10palt tllleull. din Mmn furnltult In culoar. . mobl""
dV, HU din foi o. plac.J Imbrleate In hirtia Im prlmetl
cu Imlt.tle de lemn, IIcultJ.
Pllclle • I.mn VOI' " fllilte cu cit. .. holJ;~uruburt
(de prlf.,lnti nichelate) pe dout ,UnghII d. lemn
0.3x2em.
Lungim.. atlnghlllor" numarul pll<:llof Iim In func-
lle de numlrul I'ementelor de calorii... CI trebuie
umuflat..
In achiti am d-'. dlm*",lun'" pentru un Plf1lV,-" R,ma poata ay. un dublu ,01:
de.tlnat camuillrll Cllonf,retor din "roduella at.:lu." 1. Nu Impiedici depta.., . pl.n,etel IaU d. c.dl.
cu car. sint dotdl noile loculnle. Pentru calOrlfer. de 2_ Rlgldll'eazl, ayenlual. o plan"tA crlpatA .. 1.1
tip mal veeh~ dlm.n.lunUe lor trebuie Idaolele IC"- realizati din doul bucll l.
,,~ O remerel: grollm. mlnlmi a pl,n,.'.I- 10 mm.
In ,Unghia da lUI . . fac doul acobltur~ pentru ea In planaati .. practicii un orificiu d. dlmanllunl
pal1lvanul .. poeti fi Igl\et In c." dau' suporturi corllpunlltoara ciI" din material plaatlc. Oad ..
conf.cllOfllte din tabll de t-4 mm, car. Ia filleazi ceallll din urml nu ..te prevAzuta cu ,curgarl. "
Intre .t.mantl cu lIjutorul • doul placut. !Mtalle. praellcl un orificiu cu Ufl dlam'lru de lG-20 mm,
Ilrtn .. cu un .... ,lIb !MClnle de 18-17 cm lun g ime. care le IIlupA cu un dop d. cauciuc,
Par,vanul poate " dat JOIi u,or pin Iru ,lergerNl
pralulu!.
Fata auperloari I planletel SIvop .. ,I.
cu vop.ea
" ulei 111J 18 .coperi cu o lolla de material pla.lle.
Cu ajutorul In.tallatlel d. mal .1,1"
pulem 'mblla
Ilnl,tIţI cel mal lvipllat ,1 reealcltrant «murdAriei.,
lirA ajutorul competant al Intr.gll echIpa d. bunicI.

sĂ ÎNVĂTĂM

CUM ...
.~.I gr.vlm Inecrlpţll ,.. .tldl apti plnl .. obtina o ma.. cl.lo.... ln
unele eazuri .. pOlII. renun~ la ,odA ,1
Pafll"" e gra .... In.crlptll ·pa ,tk;If (p. .. atlc" _olubUI.
DIN borcane ..... pe fI.coana • chlmlcal.)
.. pregAteac: dau!. aolutll: I - .olutie
eaaelne . . poat. prepara din la"te
.eri! Iau din brtnu de wKl degraN1.lln
compu'" din clorurl. zinc _14 pArti, acelt acop: laptele .crlt taU br1nuo .se
acid elOfhldrle - 115 de pirt~ .pl - lasa ai .. llItr.ze prlntr.o pinII deali.
500 • Plrtl: II - aoMIe compusA din .. lpalt blM cu apa (e ...."tuel ,1cu
..ra de bucltlr" - 31 de parti, &UUal P\lllni lodl) ,1 apoi .. UIUC',
de aodlu - 7 plrtl. apoi - 500 de partI. CIoeIuI trebuia ptapere' num.1 Inalnht
Intr.o .dlncltura tlcutl Ifllr-o bucati de folol l". deo.rtca el poall ti 'fI'r.
"roa'" da paratiNi . . . me.t.clln pArti bu lntal numai timp de o ori duDA "r.
.gela ambele .011.1111 (nu ...... iRtrebuin- perarl.
\1 un VII de Illcli NU din alt material, P.ntru U,," port.lanul m.1 pulem a·
mesteca In cll.ya IIn"uri de.pa cildutl-
d.oarece ac.. ta 1011.1111 actioneazA dl.
o consvuqie 11mpli tl d. tructlv .. Iupr. 101) ,1 . . .daugl ii!-3 pl. gumi arable. p laatl bine. pullnl fllfll
,1 un albu, de ou. Cu acaastl IOlulle
efect : rahuri montat. lnas· cilu,1 de tu, (nu cerneal,). Greyarea le
tn.t, an! permit miri rea bI- face cu Ylrful "culli al unei penlula da ungem plrtlla pa car. vrem II .. Upim,
.cu.r,1a eau CI,I o pafl!ţi noul, curati. le legim Ilrtnl ,1 1. la.am sa .. uluce .
blioteciI fie tn lnitţJme, fie Jn Dupa aprollmatlv o lumltel. de ori, .. Se mal poata loloel II urmlloltftl r.
tiţlme. obtin. Ifllcrlptla proprlu·zlsi p• •tlcll ţltlA: blolld de man"an - 4 plrtl. ollld
Connruqb 1e ob~lne prin al ecellta tr.bul•• pAlati bine. de zinc - 5 plrţl, IlIlca' da aodlu (lticUi
UIImbtarea a d~i .temerit_ Atenlla, lubltan,e" ce Inlrlln com- lolublll) - 1 p.rt •. ACII' clm.nt ..
d. bul. unul yertJaJ 11 pozitia Itnt olrhltoarel ulucl rep• • ,1 rezltti III cllduri.
unul orlmnul. Elementele
yertk;lle se leql In tre e~ ._SA hlc.m crel_ne d, acri, pa IUetl _SI Pfepulm:
prin Imbln.,.. cep-buca Sa tecI Ufl amllt.: din 10 g cearl d. CIe4 pentN .Ucl&. Se emelteel 1
(c.pul drept). 1.,. ce" ori· albina" 31 g de parallnl. ca,. se '"" paria (In gr.utale) ca..lnI cu 5 pl",1
zonula w Clip coadl da rIn. ca lle,1t> plfll ca .. lopeat • . In topllur. 1tk:1I IOlublll; cu ma.. omogefll obtl·
dunld. Polip! oMzontalJ pol' .. adaugI :JO.-.«) g de plgman! (negru nuta .. ung plrtlle Obleclulul da Uplt,
ta nea trei mal"llnl, pentru 6e turn, o~ld de line, miniu de plumb MI preleazl ,1 .. 1. . . . . . . UIUC • . Sa
a pune dr~le, nu mal"linl alc,), M... c.ldA .. lo.rnlln tubutoare mal poate foloal ,1 urmltoarea ret.ta:
pa Ulllta bturile. pentru a de hirtie atezale yertlc,1 ti sa tati ... se 3 plrtl .Ibu, de ou, 1 p.rt. YII' n..tln,
ric.aael. Sa Ind.ptrteall hirtia" .. (CaO), 1 paria apti JI 5 plrtl ghlp • •
servi df'lPt Hl'tlf.
Mnerlalul 'omit poItII ..
aeoate creionul. Clei pantnl .bo .. ..a. Doul plici din
ebonltt .. pot lipi folosind urmAloar..
lamn, PA.l. pIkt melaminate m,todA: .. Inmoale clei d. tlfn916rlli In
.~ N IIplln porţMaAul
\penttll nhuri) etc. acid .cetk:.. Sa IlICItzllta toM pe IIbM
Oistanp dintre elementele O~I.1e din porţelan .. pot lipi cu ele .pl .. t..lnlrabulntar. . . .pilei 1011.1'
yertla!e esti! da SO-65 c:m. a"""ee IOfmat din 10 parti caaelnl,
:11'1 tII caldA pa pllclle ,.apacU... eara ta
1.,. C\!II dintre .lementela of"\. 3 pjrtl var Itlrl .. s Olirtl .odl de ruta, tlrl"" puternic ",ni cind lolutla .. ra·
zenta" _ dupl dorlnp . 4 pArti Itlclt .alublLi ewa ..arglatt) ,i cesta.

m
r

Al Etaj ampliflCa/or .
~
., ., '------"--J-j-±:--.•
ţ-jH
8) Etaj multiplicator i
C) Oscila/Of Ca/pills;
DI O .schemA greşit r~",ul.t

-r ~
" -- -.
H
E61'1I!I
Al Alimentata In pet'{eclll
B) Alimen/a/Of g'f'şJl concepul ..
C J Scheml/ locQll1pfel1
SllIre de luncI/onan ,

" - -
- ,.-~
-'x
'"•
r-,-------------------,---------+I5DV

Ee 92 " ~
,,:"!,
- .,...
50
It;, Al
8)
e)
O)
Receptorul (unctlonuri /'t(xmill;
Are p1e~ In plus '
Are piese lipu ; •
Are ple~ montate {urşi/.
-
-- - f--
f-
," 20'

Ce montaj puieti 'H/iZ. cu prese/e tit miii jos: Cum SI cu ce pine IeU co(',plelil $Che")11 .laluT.I...
R' - 'OK ; R2-~K , ~ - nK ; Rs_5'K ; m - IOK. {n au (el Incit monlaJul U (IInr:I,onue :
CI _ Cl' _ el - 2fJJffi r rllnzistor EFT 323 A - Cii ampllr/Cillor;
T'imlteti, lolodill',şi schemll 8- Cii oscila/ar.

folo
SIII tell . - lItDI"d ci (oIograr.. ,lidA un
Juetta • tIIn " In m/$Cllrel Care fISie
PfondeUf -1 . cu ~UIOfUI clTu;, /1 (osl
obtlllul"
~ prln,..l!-,miJff' şi Cor"ff"e suprapuU II
"n""'n/~ . "
bf tu a/ulolCi ma; mullor (ulflel'e ekelro-
nk:fI cv ~zPVf)ffN 1/30 000 secundi;
cI culljulorul mal mvllor (ulgen! elee/ro-
• fllre cu npunerH 1/500 Sflcundi•

-
FoI.Of1,a(ia a fost lormiJlJ prlnq
il) !luprapunerN a rinri ~JJve
b) prin acllonar.. de cinci ori. dec//UlplO"
rulul apara/v/ul (elo
c) prin acflonarea de cincr orr-a decl.nşafo­
rvlul dfl b/ilz.

c. reprezintI (oI.Of1ral/a?
a) o rachfltl CII,e decoleazA
O) o 'khetă ca!. II/fir/zelUl
c} un glonle

FoiOfIrlJrliJ liste
ezecutafA cu :
". a) (iltru rOJu
b) (illIu galbtln-vfII'dfl
c) {a" filtru.
,

,
CONDITII

DE PARTICIPARE
1 In ~e p~oPOl1le nte lndmtl O buer;" de ~cumuluoa~ ;avind densl-
utea electralitu lul 1, 2 1 Competi1Je de largA solicitare creaUva, angajind In e galI!. mAsura
:o) complet indrud : cunO$tlnleJe tehnice, fantezia efi şi spIritul practic al participanţi·
lor, noul concurs cTehnlum--711 !lr. ca principal obiectiv sa dis·
b) pe lumlitue desdiratl ~
lingA şi sA puna corespunzator in v!lloar. cel. mal bune lucrari
el complet desdiratli.
2. Li cîţi kilometri (sau tlle. in UL de suţ l on;are) se verifici nivelul elecuo-
-- INDIVIDU ALE sau COLECTIVE !l1e dlferltetor categorII de con-
structori amatori.
IIfuJui/
;a) 2500 km (5:OU 15 lil,,) :
b) 10000 km (sau 6 I... nl) :
el 1 000 km (sau 5 :zile).
- Pentnl a nu limita participarea, concursul se desfAşoarA pe patru
discipline distincte;
a) radloconslrucţii ;
b) mlnlautomallzAri;
1. FrIna de mini ;acţlone3Z~ : c} dispoz itive şi tehnici originale folo:
a) toate cele -4 ro~j : d) construcţii mecanice (de cea mal diversa ut{lizare).
b) ro~ile din Rtl;
el rotile din s~te.
lntr-o prima etapl, concurentii sint Invlteti si! rAspundA la o
sullA de IntrebAri-l&st menite sa 8'lldenţie:ze cunoştlntele lor
4 . De la ce di5un~ mIn imA trebuie si fi" vltibile lumlnUe de pozitie ale
unui ;lutomobJll tehnica ,1, tolodalA, -In lunctle de domeniul In CIIre vor concura-
capacitatee lor de a desctlra prompt şi corect o schemA electroni-
a) 150 m :
b) SO m;
el 800 m.
5. La vlten de 40 km/ori. pe drl,lm Ulut cu aderenp optimi. drumul
-- c!, de a descoperi ,1 discerne COlI mal Judicioasa lehnlcA folo sau
de a opta, In sftrşit, pentru o soluţion!lre practica de maximA
eficienti·
Tntr-a doua etapA., concurenţii vor trimite pe adresa revistei
de frinue complet (Inclusiv timpul de reaqre) este de :
a)12m ;
b)20m:
el 30 m.
- noaslre securle prezentari ale lucrarilor originale, cu care vor sa
concur~ urmind ca - dupa o competenta triere - lucrArile re-
tinut. de J~rlu sa 1. apreciata şi din punctul de ... edere, decisiv, al
6. lncărarllll "Ioenro$tilt,d:o auclucurUor ,1 ilutomobilului poate atlnle: realizArii lor practice.
a) 50000 V ; Cele mal buna lucrari, in afara premlerl! lor corespundllollre,
b)10000V ; VOf fi prezenlate. in cadrul unei e_politil speciale ITehnlum 71».
el 500 V.
7 . FrinueiI complm cu friru. de minI se va realin :
al 1.1 lumitale de curU pe sectorul dlnţ;n ;
- OesfA,urat sub egida Ce. al U.T.C., bucurlndu-se de sprijinul
caselor şi C9rcurilor tehnice, concursul cTehnlum-~l. 1$1 propun~
....Iinn. ti ... recom.nd • .tentlel publice pe cel mal talentatI
b) la cur» completl; consbudori amatori, d-i s timuleze material ,i si of. r. celo r
c) la trei sfenuri din curU. mlH'ituo,i, cele mai bune condiţii da lucru.

-- Venind in intimpinarN c ititorilor cant nu , i-au p~ t~ p rocura


intreb&J-ile-t..t publica te In numerele 1 ,1 8 ale ~vI~tei n oastre
(iuU ..a ugust). le republlclm integral, g rupate pe speCla l.'tă11, res pec-

--
tiv pe c a" patru dom e n ii de d ..flş u,.,. a c o nc urs uluI.
P e ntru partici pantii la concunl ul d e e lectronic A, 1010 ,1, respectiv,
auto , preci.la rea s uplime ntara:
a) de . . . a lege de tiecare d a ti rAs puns ul c orect d in cele J-t pro-
p ...t nok-.fin."Vj""'hl1llIl'r.".,th 00ll9al1a oe a se ras punde la toale cele
Ce esle fals In repre zen/cuea ~ - _ cinci probleme cupri ns. in chest ionar.
graflc! de mai jos? ~ I,t.
'r", .r-...... - ---~:r=;;;=

- ÎN VIZ ITĂ LA. ..
• In c.e direcţie se roleşte rotlţa A
dac! roall! diOlatl mare se roleşte
in direcţI.!! slgelU?
CONSTRUCTORII
AMATORI D IN GALATI
Oalvoltarea in rindurile tineretului a pasiunii pentru şflinlA şI
tehnica - crearea unor daprlnderi pracllce epl1catlve _ constituie
Indiscutabil, un Imperativ al apocii contemporane. j
Unul fierar I s-au adus 5 segmente d. I!lnl. fi8C!lre avind cite Fantezia şi Indemlnaretl viitorului specialist, capabil sa dea
3 verigi,şi I 6-8 ce rut sa le reuneasc! Intr-un lanţ. fnalnte de a se relolv!ri originale diverselor problema puse de vl.Ja şi soclatale,
apuca de lucru, fierarul s-a gindit cite verigi Irebuie sa desfac! se formeaza Inca din anii de şcoal", din perioada realizArii primuluI
şi si indoaie la loc. EI crede eA trebuie sa lac! aceastA operatie apara! cu un tranlistor, a primei Inslalatil penlru o sonerie elaelrica
cu 4 verigI. Oare nu se poate cu mai put/ne? a primelor eonstrucţW mecanice, aefO sau na~omodele. '
Recenta expoliţle a conslructOrilor gllA)enl deachlsA la Casa
Ce figurA descrie capatul lib8f al pionierilor se conamuia a.tfel prin prezenlarea unei varlete game
unei bucap de platbandA de olel, de exponate, intr-o do .... dă elocvente a InloJigentei şl indemina"i
prinsa cu cel31alt capAt in menghina, celor mallinerl conlltructori. fn mod deosebit alrag atentia: radio.

.'
daca illrllllsm pe diagonala şi li dam
drumul? PrlKlzam cA acest capalliber
al platbandei afeclueala oscHatii cu
- receptOltrele cu tuburi electronica sau tranzistoare _ stationare
sau portabile -, diferitele !adlotelaloane, sistemele de automaU.
zare şi telecomanda, mllchetele unor comple~a instala)" Indus •
,

perioade diferite In doua planuri ver- trlale. Interesantul panou didactic continind sislemul perIodic iii
tlcele perpendiculare, IlIr lorma curbe- elementelor dupa Mendeleev, precum şi seria vehIculelor cu pernA
lor descrise depinde de raportul celor de a81. Un astfel de vehicul proiectat li In wr. de constructie
doua dimensiuni ale platbandel $i de 'Ia fi uUlizal, gralie calitatilor sala, in Delta DunArii.
direc11a primului impuls. VilIoar811 casA a tehnicII din Gelaţi - In prezenl. in constructie-
are menirea sa Cfeeze condiţiile adecvate, optime, pentru dezvol-
Ce figuri S8 obllne cu larea diferitelor activitAll desfAşurale pinA In prezent In cadrul cer-
aJu lorul unei rue de lu- curilor tehnice-ştiinţifice dIn şcoli şi Intreprinderi ($anllerul naval,
mina reflectatA de oglinzi Uceul nr. 1 elc.).
"_at. pe dlapazoaneafla- Revista IT ehniumlt foloseşte prilejuI acestei scurle prelentArl
le In vibratie? penlru a Invita, o data In plus, pe loji constructorilamalorl gAtiteni,
tineri şi vIrstnici, &li. devinA colaboratori activi al revislel şi, In mod
speciei, d participe, cu lucrlri de inalta IInuta tehnicI, la noui
concurs ITehnium 711,
1III111111111111111111
LABORATQRUL FOTO
VA PROPUNE:
.1l.lbltllalea T imp
peliculei de .xpu- Olalragm
ner.
111 publice cu Uumille,lallllenlA, 11'1 c erII 5e del
hosrA dll oblcai ac". II, \1 CII d lnamlcllnlell",
e, d. uemplu: dU de IPOrl, Icene, 1111 de 21"0lN 1~1f1 3,~2,8
eSIOIlilall1 bine lIumln81e, IIb,Arli elc. 'lICundll
III publica cu lIumlllatle .llIb., In care se del-
',oarl de obicalaellvlI'll cu dlllamieA redu'A ,
II, d, uemplu: .'11
da a"e.,II'" culoare
~rl In lmoblle de locull, 1"llIurante slab lIu-
'1 21"OIN 1-1/2
secunda
3,5-2,'
Illele

AC.I'e .1I10d 51nl med II Cilr. lin .ellma de lIuml/'llll" cO/'l,lderete normille In
..ame/'lea 1111. Ablllllrlie llI"d d .. lul de mllrl, .. 1, d, d011t II uUUdm expunerell
repetall cu Ilmpl dllerltl. Vallll!llll.pUnerll cu aJuloru l dlalraomel nu ..a recomllndA,
dloarecl profunzImile de cimp Ilnl In mllJorllllltil caturllor Inlullellnla chlllr la
dlllirloma 3,5.
Daci dllpunlm dll un ex~onomllru .utlell/'ll de .Inllbll, dellgur cj .om Plalera
si m'lurlm luminii cu lI.Iulolul Ilu. Slngul1l praclutle Cil11 Ilebule lI~utl In vedere
e.11I ... miaurim numai lu mln. lubleetulul, I.ltlnd lumina dilacta I bacurllor nu
tuburllor tluorelicellle.
Oa.igul ci. aplratul da lotograllal va fi aprlJlnll de un punct 1Ix, 1111' pe/'ll'" Umpli
mal lungi al VII ulIU" declan,alorul fle~lbll.
Lumina exislllnta noaplea pe .1"dă provine d. II lur.1 I/'Itorne ,1 dl dlamel,u
mIc, bpUnlleil 1/'1 aco.1 caz depInde In primul rtnd da Intonliile celui care fotoglil_
lIazl.
Fllclorll care Irebule lua" In considerare .Inl:
- CO"lr.. lul 10llrle mara al lubleclulul;
- replrtlureil JurHlor ,1 a elriluelrllor '" cimpul 10togl1lfia+;
- contulurlla naclare .te obl.clelor aflate In I/'Itunellc;
- ,alllxute pal1lzlte " .taclela Iconogllllce dIre de Jupralete" r.ltaclante;
- •• lllallta lactorilor Ilmoshtriel .,.rTurblllort
Plllcullt IdealA plnlru iIIlm.ntil 10logralll ..te 2~IN, dlOlI-aca are C811 ma'
miII lalltudlne de e.punllle,111 gl1lnula!ia 58 pl.rde In alb ieU /'IeglU 1"Ie/'ll. Re-gula
Cla,leA II 1010gralle! dl Iloaple Ipune ci llilbuia obUnul un negativ cu toale aml-
nuntele din Intuneric, •• tfel Incit plin expunerell mere In Iilborelor IA H poati

DE obtine pozlllve Cilre pol II Inlerpretate ca 'olog,,111 .xacutal, In timpul tll,l SilU,
prin Ilpunll. mici, ca 1010g,,1II de nOllple.
In reaJlt!!te, "emetl,a performante le oblln mal II"U, ,1 InCllcarll1l de a lepro-
dUCI loala IImanunlelll.tsWcI .carll CO/'lIIIllI.lol. Comportamalliui opUm lite si
'"carclm .A rlproduClm dIstributia .ursllor de lumina II linIIle asanUI" .Ie IU-
blecluluL
Vllorill medii a" expunaril In dlfllritll .lIulllll de folograflere nOllpl" allll:

--~---
100 n
--
. .... ,

'ng. D. POL DAN


hA'"

Timpul
Se/'l.lbllltatea Olalr.gma da upu-
pellculai
/'1."
APU5Ul 508111ul r""amo' InceUl'u .cU~llalti 1010gl.lulul? lummlle strAzII
sau .Ie ,"teriOfurlll unei .,,11 dll a,leptarern gara 5'"1, Inlr-adedr, In.uflelenll! pentru In IIploolllell IUltelOI d. luminA: ~Itrloe lumi
lologl.lierBa la luminI •• I,lenll. Armllorli Cled IIdel. cA lualu unei imagini nala. 1/'1 lilla vltlinllor lumln.I., lub fellner 21"OIN 3,5--4,' .".
"oaplea este o p,oblamll eale pmett. In prlnclpa' perform_nlele ulll.jurul. AUllm
• de.ea Intreblrea naiv,: Cu acesl apara' poli d laci pOle noaplea? ". lacunde
RIospunlul coreCI la ICI•• tA 1"lrebal••• ,. ea orlee apara' lotograllul nOII pl•• Slritl bine lum inate, plete 1" carI au loc lelU
dac' ,t,m cum d-I 1010slm. vltlll publice, 51111ul UlU clAdiri lumlnille c 21"DIN 3,~U 1/ 15-1/8
Situatiile de 1010g,"'i", ., c,,,llld! dupa p,uentl! IIIU ab.enta lIumlnlril prolacto"l lacunda
genlfale In 1010g,.lle. Alttll, Interiorul unul ,e,.aura,,1 11111 al unIII dll '" CI". III.
loc un m&cl dl bO. dlapulM de o Uumlnart gaoMala. dar ca,e •• t. In.unclenlA Sub IImlla deSl:l'llibllllllta e ochiului umllll,. _ ~
.,."Iru obli"ern Ullel 1010glllili cu limpii obl,nultl Olt fIlpuner • .,. mllt.rl a" de Xlmplu .trb! Inlullacoal., 1/'1 alara ora,,,lu 21"DIN 3,5-2,' I/ S-IO
Sell.!bililate nOlm.... P•• lladA, In ",'CUd, ~ plaja. III Umpul Iloptil lIumill"" elc. sacull.
gellelalA e5111 1l1lO1I)abll&, dar existA IlllOldeaunll ,UIA da 'umillll cu ••,atuclre
ma ••, Cilre dewln tehet.tul lolografla!.
Oild In primul caz utlllur .. axponomelrulul lI.te IlIComandabll" cu cOlld,,1a Trabule ,Uut cj penlru fotografii d. ""pl. pulem d fOlograll.m din ml/'ll,
tA 108 destul de ,,"slbl~ In cel a..1 doilea, upollomelrul nu poate ,1 IIU trebuie chiar cu timpul de 1/ 10 .acund., de"race naclarflAliI. /'IU les III IIvldanlA.
51 lIa 'ntrllbulll!lIl. CII mijloc dl IUitlnere a • .,aralulul fotografic .om ullllZil U/'I trlpled foarte ulor
Luml"lI nll1entA ~aliill' In limite foarte largi, dar 111111 aproape Intoldll8unll IIU, ,1 mIII bine, o mlnghlnA de .tumlnlu.
corellll! cu !!CllvltAflie Cilla " det'hoa.! In Inclnl!! dllior publice, ceea ce permite In Inchelell. vA sugerlm cllove leme elellct caII ..e pot Innoi In l"tarpretar811
ullll ~lI rlla unor Ilm.,1 de a~punare dllerltl, dv.: o ,lradA dupa plOllll, luminile unei g1,1 vAlUl' din Irl/'l seIra, ,~ple.1e orlYllo-
Vom retille astlel urmltoarelll villorl de la care te poale porni: rulul 1/'1 IlIta ullei vllrlne, linia munlllor dinc olo da Cil11 II apU5 'o.Ir.'I.

(\1 luruburl.

R]E:V]~LArolR
In peretele la teral se face o decu-
pa rc rotu/'Idl (diametru <tO mm) pen-
tru o duHe, care se Ilxeu.i intre
doui rondele de lemn (plii Ciil 10 mm

la 1tellDp.e:raltum grosime) Interiorul discului despi-


cat in doui se pile~te, pentru potri-
vile pe dulle, ~pol cele doui Jumi-
titi - cu duli~ prinsi intre ele -

constalllta se flxuu de discui intreg D IscurIle


se fi.eu.i in decupa re cu suruburi,
Iar peretele se prinde I~ cutii' cu
doui cirlige finte pe peretii l;ne-
Pentru indll.ire;l sol uni lor foto- călduri fn primul rind, se ['lle dill nil , udel incit si se poată demonta
grafice, ca " pentru mellVnerea lor placaj gros de 10 mm pereţii ti fun-- U$or pentru $chlmbare~ becul ul.
la temperaturi consUntă, vi pro- dul unei cutii avirld d lme/'lsiunile Cildrul din lemn zimţat uiguli e--
punem să vi constrUIti dlspoziti.ul 25 x 1S x 10 cm (lungime x liţi­ tallfarea luminoui .
simplu descris m~l los Problem~ me x i/'lilţime) . Se aumbleul cu- Cutiil se pone executa $1 integral
indlx1riJ soluţiilor se pune pe timp tia ,i se dptu,e~te cu tabli de cutie din tablA monuti pe un cadru de
rece, iar problem~ mentinerii la de conserve. In locul celuI de-al 'lemn In loc de un bec puternIC se
tempera t uri const~ntll este impor- patrulea perete lueral (peretele pot folosi şi trei becuri mal mic i, cu
untl in special pentru revelator inlu~t) se monteui Ull cadru din dulie subţire, montate j" serie 11
Dispozitivul este, de f~pt, o cu[ie lemll zlmpilt. Cutl~ se acoperi cu un IIxate in cutie Uil cu m reiue din
de indlzire, cu becuri a sursi de capilc din ubli zincall de 1 mm fixat filun illAtund.
Inl. MARIA ZAMFIR

Pe ntru posC$ofll de d l~pol 't l ve cu a ~ttl!r $c ll npfl c· d ,n dlapro,(!cco r. si ,nu m. liu,ţinli tor u l ton de nso-
doc:u me ntu. prop<l nem un I nU! r~:lnt dlapro.ecto r, rulu' 11, liusţiniro rul oblee u ... ulu i 9 tl sUlillnlto rul
U ni pmte fi fo loSIt comod Intr. un Labontor, in cond l ~H ~cullli 14 lie construIesc tot din ubll de a lu min, u.
normlJe de ,l um inari! ;a a.me re, de lucru, urmlrlru conform d esene lo r
imazinll Bdnd u·sc In Interioru l a~n.tuluJ, CirCUi t ul e lK trK (fii _ 12) eupronde trVl$formarorul
) Conltruqla aparatului H'le Ilmpll , nKle$it ind d~r de ~~ea. becu l ti intreruplto ru l_
confeqlonareJ citorva pie:$e mecan ,ce. Tn nsfo rmatorul H exetuti pe un miel de fier ~ lp E
De la Jopar'lul de mlrlt fatO de tip . lucl. se utlU· cu lieq lunn de 8 croY , Fig. J - Sec/!u". pr/nlf-un d,.ptOIector: , -/Hnou
leul conden,orLiI ,1 vb'e<:tJYul 6e tip elnduuar·SO • . d. ruşl/fI.fe • • 1.lemulul e/eclrk , 1 optic; t - placi
Primuul iii! bobinl!!l.D cu sîrmi dIn Cu· Em. cu dia.
Ca su"" de lumINi se fol~te un bec de la fIOrul
IIII ln rap. al unul «f'1osk ...ici ., JiUrnenUot cu 12 V
metru l de 0.6 mm. Pentru tensl,uneJ de reţ. 220 II
iii! vor bobina 1 180 de lipi re, cu priu ~ spin 190
ment; 5 - IN.,.
(fofl'clllI de .u.tln"e; ] - H:1.n; 4 - plK' rh potI.

n•.,... OţJllflZII,'
th .wsl/n.,e cii Of//inzil; a - •• uI d.
l-Of/llndl; '-ob/eel/.; '-C'OI~
Prindpiul de 'unqionare p<Qtl! fi lesne 1nleles ob- pentru 120 V th ~u.uM'e. obi«ti,ulul; fl! -loc ""Irll d~POZI/I" ,
servînd fi,. 1
melcului luminos emis de becu l Il trecO! prin (on·
Secundarul pentru ten,lunu de 12 V se bobinelzi
cu 8l de sp lre d in sirmi de Cu-Em cu dilmetn/ll,S mm.
" - ,usllner.. t:OfId~.tru/u': "-Ir'fI.(ormMor:
Il - b«; 14 - colI«' de su.tln_ e l)«ul0llr l5 - pl.:;.
den'orul dhl 11 (ie obline IIImln1 C\I rue pan.lele), Ream int Im d datele conJtn/etlve prezentate ,int de ~uttlfl_' bet:vlul: 16 - Uf(cIIU.
apoi prin dlapotltl .... obiectivul 8 , I lntilnt:$te OC1incb 1 pentru un obiectl" cu dlliul'II' focall de sa mm
Astfel, !m.,trlel este prolecutl pe ecranul l ,1 poate Cind di spunem dc un obiect .... cu alti d l liunţi focali,
fi priviti prin ~rta din bţ:l • diaprolectorulu l pe ntn/ a obţi ne o bu.u lnu,ine, trebu ie d corectim
PIKiII dc rlurll" a d laproiec~~ulu l :fi placa lilstemulul dinanţ:l de la obiKtl" la ecnn
Op~1C 1 liint dIn lemn de [III nu din panel (event ual. $C ln- '" fi, 13 Util prezenUt $Chematie drumul lum ini i in
Guri de b~dl . sisu,mut optic, .... ind : I _ dlsun" de ~ planul ecn-
Ec~nul 3 pt are se faCil pro lflqia ene din hlrtlll nulu l pl"' 1. planul prin cipal fiP. de oblectl ... ul H ;
albi. a~ forml p.lt~ti 136 X 136 mm ,1 iii! llpe,u b _ dl$tln" de la plinul d iap<lJ:ltl~ulul pinl la planul
de plaa postamcnt .. cu lipi noI. din spate al obi Kt I ~ulu l H': I - d imensiunea dlap<l-
Plaa 15 d. IiUSl incrc a bKulul. placa 1: pentru '1,1$' ritl ..."I"I; l - dJme"slunel Iml,lnli ; d _ dilitlnp din_
Ilncr. slnemulul optic ~f bralele 5 sînt construite tre pl anul princ ipal fa,ltl pl.nul principal SpUIl al o-
dm cabli m~1e de aluminiu de 1 mm. bieec lvulu l; t - d'5tlmp de la pbnul fl"Onul pinl la
eareua dlaprolectorulul 16 este construiti din tablA e~tremltatea frontali I ob,ect.î ... ulu l: t' _ dlJtanp
d. aluminiu dl! 1.5 mm. dintre planul spate ~i extremitatea spate a obiectl ... ulu l.
Locqul In care iiI! introduc dlapolltlvu l t i li iHemul Fololilnd formula rellliel de scari (miri re) :
de licoatere • d iapolltlvulul ene l1uliu,1l in fi, 8. Iar 11 l-f r Fig . 2
dltele coniCn/ctlve ale iCestul dbpolltl ... sint prfIm. - - - . In OIre m - _, ; m _ _ ,Iar f titll d is·
tlte in fl,. 1 L m b-f
Dlspoxiti... u l este construit din lemn ti .iii! fiucIID unţa focali il "oul ui ob 'Kliv In mm. determ lnim :
d. placa 2 prin lipi re. f(m+l)
O,Und. refl« tt>rluntl 1 este o pllcup pltr.tI cu
latura de 60 mm b 'ati pe axul 6. m
D1tl!le connruecln ale celorlll~e plrţl componente f llura 14 reprezinti drumulluminil 'n diapro,ec~or.
in u re S5' repre'll nti OJlinda reflectorlnntl
.:Ii'
D1telt! cQflstrueci"'ll .Ie celorlalte plrţi componente Fi,un 14 reprezl"tl drumul lum inii In dllproiector
in OIre 55' reprezinti 0lli nda reflectoriuntl .

Fi, J

-
•• •
FiCl. 6 - - --.1:':" b
Flg, 6

d SI Fig. 7

-" ,
~
FIII . 10 •
" '
,
J Fig. II S Fig . '4
Fig. ,
H R' Fig. t - C.,UM (fa)
Fig. J - P~. tit po5lMn.n' ( 4}
Fig. <1 - PI«' (ronull de tu./ln". (t} L
Fig. 5 - PIKcII de .us/l".,. • b«ului (15)
L Fig. a- S,.t.1e th .uSlln.,• • Qflllnzll (5)
Fig. 7 - DltpQzltIyul th ghid.,. ,1 nIVW • dlcllpozili-
T ruluI: cii - ghidl/llie d~pozltJrulul; b - ezlrM:lor; c -
pIrghia ezlr«torulu/; d _ preluflglt«u/ plfQh;"; . _
220 ffUHrlele ezlr«lorulul.
I F,. , _ Modul de Iut:fU -' ellretorulul
120 S ':1'1. , - Suşrlnllorui oondensaulul ( I'}
Fig. '0 - Su.lfnllorul OOIl!cI/'ulUl fII)
Fig. II FI{}. , , - Su.t/nl/arul b«ulul (fof}
Fig. 11_ Sch.~ el«tfld

o fIg. 12
Fiti. 13 - Schema ".'Hrlu/uIOptIc
Fig. 14 -iJ,umul luminII In dl.,DI«IOI
FIg. 15 - 'AlfIIl tit .ustlfl"e. Of/llnzlI (a)
,
('
1
1 •

de la
<- - - ------ • Un ven .. l.tor ele ~rou reproduce
A-I
elect poata II p,l, de cele mal multe ori,
de.tul ~ corect zgomotul unul avlon tlrili ca Injelag8r. scenei ali fie preju·
cu moto.re et..lce. Penlru obţinerea dlclat • .
unei allminiri mal buna, ae va utiliza • Focul se poate reda prin O],).olollrea
o aurat de alimentare cu tan,lun . . mal unal foi de celofan, de calc sau de sta·
mici eleclt Caii nomlnali. n lol. In luncUa de distanta pinii la micro-
• Efactul de aproplera ,1 dapirtare Ion, pOll11ll butonului de ton·c onlrol
. .Ia prafer.bU si MI oblln' Orln .oro- sau a modulu l In care II tace mololo-
oler. nu Indeplrlar.. ele microfon, 1I"a. focul 'Ia avea diferite nuante p, lho-
f.11I a .. fac •• peI It: butonul de reglaJ logic • .
al volumului. • Focul de puse! set Imlt" .Implu
• Puner. In functlUM a unul a.plra- prin lovlr. hOlilirl\ă a maro lnil me,aI cu
tor ele pod reproduce zgomotul cafac- o rioti platii de lemn. ŞI In aCII! c~
lerl.tlc al unui lift cere porn ..I• . Ace- .e pune problema tiieril lIecvenlell)f'
1,,1 •• plr.lor de pral •• Inlr.bulnleaz. Inalla, cara nu poate fi rezolvatA decn
pantru ,Imularea eleclulul .0nor.1 unul prin Incerclirl.
avion cu reaclle, prin .,tup.rea gurII de • Toale zgomotele descrise mal sua

r Pali"l ruliDtl de Inl_ DAN PETROPOL


IIIplralla cu ajutorul unul carton.
• L.ovlr. unei Unglrl de .rama cu
un ckM:en de lemn produc' un sunet
au In comun ° anumiti p.rtlcutarltate,
,1 an ume aceea ci au spectrul ele frec·
ventil foarte laro tl ,Inl de scurta duratA
sau ,Inl lormale dinlr-un comple~ ele
"".minllor cu acela al unul oong chI-
Elaborarea unui film presupune 'eZOlll'lIr811 unei probleme spinoase pentru nei. dacA se tale freevenl.le Inelte cu zgomote ~ scurti dura ti.
amator, şi anume ac_ li sunetului. OeşL uneori, se mai aud aflrma1i! despre ajutorul lon-conlrolulul ,au un .... nel • Din cateoorla zgomOlelor mal mu-
Independenţa Imaginii cinematografica sau despre rolul numai auxllle, al sono- asemlnator cu un clopot dec' tabla din zicala fac parta acel ... c." nece.lti
Iltllll, totuşi rAmlM un fapt cen ca filmul mut produal un sentiment de Insa- ca" "le conlactlonatli Ilnglrea esle d lapotltlva acordala (termenII tr.bule
tisfactie. ,uflcJ.enl de .ubtire, Inlele.1 In aen, relallv , dloarece, In
• Un bldon de malerlal plasllc trecal fond, loale alectete .onore dupre care
Din punct de vedere tehnic. aonorizarN lIatelegallII da dlficulUili ele culegere vorbim ,Inl Igomole).
,1 prelucrare II materialului 50nOl cit ,1 de dificultati de sincronizare. Amatorul ritmic eu unohllie devin. analooul .onor
al unu.! I.I1I,tt1Iu. UtqI dlnl" gr.,elila • Dispodilvel. da acordaj .Int cutii
UliUlllali de cele mal multe ori inregistrarea magnetIcA şi lac. epella o "fle de c ... m. frecvente ralultl din dealncro- sonore dlll lamn uscal de dllerlle dl-
dlspodtive aurilla'e, ca pupitrul de mllal, dlspozitl.,. de sincronizare etc. Ceea ce nlt.r. ml,drllor Illetowlul cu zoomo- men,lunl. In care .·au practlc.1 una
sa u doua gaur! de dl.matru s-a cm
surprinde de la Inceput liste reproduce,N, care nu seamlnl Intotdeauna cu
sunetele nalulllle car. 81,1 fosl inreglstrate. In func1ie ele camat_ mijloacelor de
Inregistrare si de cunostlnţele celui car. operea.tl culeger. Informatiei sonore,
• a t....
tul produs ele ferlefriu.
cu margInI .uliclenl H
1nelta Imlli lovIrea valurllor da ,nnel
s a u reme din lemn ,au din melal pe
ca" '·.u Inllns timpane dlll plela.
aceste diferan1e pot Il mal mari sau mal mici. Dar ellsll uneori sltua1i1lrelolva- daci a,le umpluUi cu griunta " asle • Cavilalea bucati poate deveni culle
ba, dac3 nu sa recurge la ttucajul sonor. SI presupunem ca trebuie reprodusa ba.culatl. aaci In auea,1 tavi se ~onor'. Se pol Imitl!l .,tfel de.tul de
toarni apA cu ajuloNI unal .Iropllorl ~ , mplu plcillurlle de ploaie Izolille ,tiU
emisiunea sonorlll a unei mitraliere; devine evident ce dlflcultAţI materiali ,1 sau .. Iad sA catli gr'un,_ da orez . .,a lopul unul cal.
orgonllatorlGe avem de intimpinat ,1, In plus, chiar daca reu,lm ti Inregi$I!Am se poala obtina o ploaie foarte convin· In Incheiere, trabule mentiona! clI
sunetul unei mitraliere reala, 'II asiguram G6 relull.lliui nu va fi cal scontal. Oltoar. ,t, eventuel, cu ralate. loa'e ac"la mijloace de eml.1e .onoril
De aceea vom recurge cel mal adeaea la slmu1llr8iJ sunetelor din nalurl cu • FrwearM uMi .tlcla cu aJuloru l prod uc a fecta diferite In funclle de ca·
aiuiorui unor procedee şi d lsPOliltva . imple. lista auslora poale fi edinsl unul dep mulat In apl "produCti ".Titul racta,l. hcile lanlulul de In"ollirare ,1
ele amalor In luncţ .. ele necesitAţi şi de capacitBtIMl; de a sesiza analog U sonore. aripilor unI!! pasllorl In aer, desi acesl am o hllcare a semnalulu I

--
CONFECŢIONAREA

PENTRU FILMUL DE ANIMATIEtou da filmare In care fiecare m"care a fali de spril ln sili lle cn mal mare.
fleclrul personaj ilie d.scompusi In Problema IIlabllltltH .e poale rlzolvil
faze ,uec"lve. Daci materl.lul cu c.re ,1 cu Ijuiorui unor mici magn.t! lnlro-
.. lu!;:... ,1 nu a.te .ullcl.nl de malea- du,! In pantofii pl.pu,lI, dar lolul ia
bil. .. planle conllllulla"8. P",upu- rlmlnl 101 u, 1 Incomodl;.
nlnd In" ci .malorul a acumula! o oare- Scheletul papueUor 'Ia fi cII mal male-
Cilre uparlenţi cu privira la descompu- abil. Ma!erialele cele mai utlllt a ta , Int
ner.. ml,cArllor, rimloe de IIzolval, ' Irma de plumb, plumko,ltor, aremill
lolu,~ ° problemi prlnclplal noua laţa
d. lehnlca anlmaUel cartoanelor, ,1 a-
sau alum inIu cu diametrul de 1,5- :i!mm.
Penllu il flaUliI o dlmen,lonare co-
numi repartizarea .pellali a ml,clrllor rect.i a dimensiunilor pi!lpu,lI, vom adop.
,1 se.lzarea tuluror elementelor cafe ti montarea prin Inlermedlul unar ele-
concul1l 111 realizarea unei ml,cilrl. mente de prlnGere elasllc., ele uemplu
Unul dintre cele mai lipiCI uemple lama dIn cupru sau din olel, lolldarilale
.,te problema centrului de greu tale. cu aJulorul ,u.uburrlor.
un paflonl!li uman reel . " cenlrul de Redu. Iii cea ma' simpli co n.lruc tle,
oreutat. amplasat ap,ollmaUv pe . u SCheletul a'le lormat d in douA mlln. ,
c.pulul, la Inl"lmee ficatuluI. In functMI doua pic Ioare, corpul, form'le d.n slrmi
da ml,car.. pe care ° •• acutil., poliţia , 1 din elemele de prlnd.re.
cenlrulul de greulat. . . modilici IatA a solutie este arjlall. In tigura aii.
da .nsamblul plrtllor corpulu I, dar a- tUflll;, CaJ)ul, panlo"I, burta " toale
c ...... modificare re,pactl regula ,Im. .'.menlele vesllmenlllre 'e pol con.
pla CI" .pune el prolact1ll vertlcati a tecllona din orice maler,,,1 u,or, cu
centrului de greutale cade In Inieriorul J)oalbUitilti de prelucr.re , l lIn ls.r. sufi-
luprafelel de sprilln. a pillpu .... orldl cient de larg I. Se pol ullltza lemn,
ele In""nlOll conlectlona"', nu pOlile DOII,lIren ..pandal. cnl'. plnd. co-.,i1
pllt,.. o repartltle I oreuli\lIo, .semA- de ou, hIrtie. Se poale renunta c hiu la

P a mihllfl ce miiloacel. de e .. pri-


mare ale artei an lmallal devlO mai
complue, "paclul lehn lcil cinemalo
niloare cu a corpuluj uman, ele aceea
esle foalie prob.bll ci va " capabili sA
e.ecule mlscirl inlenlse unul om .au,
orice meler lal da Inveltl, du alunci
deltour ci vom renunta 1• • olulla de
prindere cu clerne Si ,uruburl.
grallce r'mlne In umbra. d,mpolflv", " va ,I.turna .Iunci cind Im.Olna,1a poate Iflnsforma un ,er_e-
Astfel, confecllona"a ,1 mane",ar" nu". "teptoilm. lel d. ma ... din hirtia In Ir·o balerină.
pilputllor animale .ntreneazil cea mal
mare parte a aforlulul amalorulul. Ac.
55 De aceea. Ia confecllonare. este de
dorit ca centrul de greutale si fie tolusl
Prlmekt prIncipII ele anlmalorulul sini
'Impllllcar8l, delaller81 cII ma' preciSll

1
tlunaa filmului .. deaf"oaril Inlr-un amplasat asemlnilor CI la omul real, a s cenarIului. ,1, odall. flspaclate aceste
.patlu leenle Irldlmln.lonal, pe un pla- cal puUn In POlitia olio,tallc&. Iar .upra- principii, nimic nu elte Interzll.
TEHNOLOGIA
DIA

ALBI REA
COLOR
Dupii d""'Oparea alb-negru, IOlarizar. ~ de-
velopere cromogerii, trebuie Indeptrtata granulele
ele .rgint obtlnule din prima opentle.
v . fi n•• oie deci c. .rglntul metalic si fie Inlln$-
lurma' Inlr-o lubslattt;J solubtll In bala de liure
prII' Iratare cu Ieric:lanurt de potasJu.
Panlru peliculeie ORWO, UT le. UI< 14 se va
1010111 relela ORWO COLOA 51. cu ufmatOlirea
compozlUe:
1. Ferlclanuri de potasi u - 500,
Bromunl de potasiu -1,5 0:
Fostal monopotallc -2,90:
FOllal d lsodlc - 2,2 g;
Api - plnl
.. "'"'
Timpul de prelucrare In ac..... ba'e _ 5 minule.
TampetetuIW de lucru - ma.lmum 18"c.
De regulA, reactia feric:lanuri cu .rglnlul metalic Ing. 'V. LA URI C
Oegejl o OIIrecare cantitate de dldurl, c.re, In
lip.. unei 'ermo.tatarl permanente, poata produce
OUponitivelt colot' $JIU I Ib-nelru tÎnt destln;ate in dul cutiei ,1, deasuplll Iri. lot! R_ud intr·unul dintre.
rldlc'r•• 'empenilurU In doza la valon periculoase
(pe,le 2O"C). Sini rac;:omandabU, In le.s' caz o special proleqiitor pe ecnn. Insi pent", IC_ta e pereţi fasunlut 11 .
'emperalunl Initla&ii mal 1000si (chl.r ,s-t:) ,1 o nevoie de Intuneric; or. de multe ori dorim Ă ne pri. u dlsunp' de SO mm de plICI de fund .., 51! pouni
prelung ire s timpului de pre1uc,.r, cu cea 50"- vim eoiec:ţg de diapozitive la lumiru zilei. In cele ce difuzorul optic: 9, cu ajutorul unor ,ipd de lemn de
du"tt peste care solutia nu msl IUCISsti, ssHel urmenl Sol prezlntl un ~emena dispozitiv, are per. S x 5 mm (Inclelate).
Inclliolersn\ll la Ump In acestUi bete este mal largi mite o vizionare de buni Cliltate a Imlllnllo.- dlapozl. TOt acum MI montem '" Ihidajele supo/"tulul dia
(-3-(1 minute). Atentie la n\llnlpularel Solutia este tlve pinl la rormatul de 60 x 60 mm. Pentru conuruc. (5 x 5 mm) In Interiorul cutiei. In dreptul celor dou.
usor 10dcA, mar ain la zglr!elurl pe miIn i. ile .vem nevoie de plaa! de 1,3 x 8 ti 10 mm lroslme,
°
Urmeui spllare Jn eurenl continuu de apa cu o lentUl de condensuor CIJ S6 90 mm. 0.0 dlsun", focIli
bnu de 10 X 13 mm din pe""lil latenll 3.
In mod aserninlitOl' confeqlonltn ClI"Q:A lentl1ei 10,
o tem~lurt de ma.lmum II"C. Din nou alentlel
Apa sa ~a Inlroduce cu ajutorol unul racord de de 100 mrn. ti ce ..... tablL Su~ de luminii o VI constitui ati! are drept funcl diafralfN H. cu un orifICiu circu-
Clucluc: In centrol bobinei dOze( de deYIHopal SII,- un bec .iumlnatet de 15 W (110-220 V) 0JliI1. lar cu J1S 80 mm. Se Introduce Ient!1;a ,i, sub ea. dbl..,·
,Itul spillrfl ... eonatati prin IIMI eYSeuatA, cere Pe o foi .. de plfQj cu Il"O$imea de 3 mm lot! dese- rm13,ClreMlfixeni,de t.sel'l\etla.cu Jlpa(5 x 5mm)
mi mal prezinta coklntll!l ItIIlbefll cte la IncepuL ~ r ....., . . 1,1.3, " , 5. 6. 7, 13 $114 $1 se w. cu atit- lncleU.te.
(Ourlta: CCi 5-10 minute) torul unul fer!striu de. tnfor;aj DU eu ~ndl pe contur. UraR .... putea eulisol UJGt' pe cutie. pucind rella
Oupi Indepirtarea eomp!et6 I soiutie( de Ilbire Se executi purlle (\1 ~ 5 mm ce servI$( pentru rk .. clariutea ima,inU. Potip. udel obţ.inut1 se flxe:ad (\1
prin spllare, sa elllCUUl flur. Intr~ II&lutle de
tI:.I beculul ,1 decu~i.1e intel'ioare d in reperele 3, alUU)rullimit.t~relor L (5 x 5 x 15 mm - 1 bucifi),
tiolUIfI' de lodlu, lolulie In ca .. sa produce ,nml.
n~lf" urII de srginl metalic produ'" In operalia
precedenll.
".11$1' '.
CUlb se iWmblf!llLd cu dei de tTmplirie ,1
lot! ullur1i
ee vor pltrunde in Iocqurile A.
Suportul dia lot! executi d In placaj de 1 mm lrosirne
Pentru pellculele 6e tabrleltle 1O~I,Uc' (TSD2) cu tinte o,Hnda meta-Ud se Introduc. forpc In fun. (15), cu mÎnetl! (16) ti dilunţier (17) din pbClj de 8 mm
reteta baII de alblre este ceva mai slmpl.: Iros im!!, u~mblatl! eu cleI. 'nainte de ~mblue, In
i Fericianurl de potasiu - 50 g: _ .' _ ...... _ ... ~,_ ... ~ .. ~ ....... ".~ .,,"" '"" "",.n, ... r~, ... In
Interior se introduc arcurile de presIune 18 (.. bue.),

f Bromurt de potasiu _ 1 g;
Timpul de prelucrl,e - 5 minute:
T,mperltu.. de lucru - msrJmum 18"c
LISTA DE MATERIALE din tabli de oţel de 0,1 mm. ~ MI uiluri cu nÎ[Uri cu
~ 1 x ) mm Înl ropate.
Pentru pelicUla ORWO (UT 16 tt UK 14) vom
lolosi relela ORWO COLOR 11:
1 TlosUnl1 de 10diu (Cristal/ZI!) _ 100 g;
Ap.I - pln;l ta 500 mi;
tar pentru peticule6e color sorieUce (ŢSO 2) retata
.-
1P0ll.
tia In

1
Denum i, .

P..ete lalerll
BJc.MiJterLr O'lI'HInsiunlln

Placaj 3xlOx15O
-
mm
Dupi cum MI observi.. luponul este dimem.·
pentru diapozitive de 6 x 6 cm (nme 7 x 7 ~"
pentru eele de 1.. x 16 mm. cu mlrima rvnei 5
an. se modifkli CIOf'apundu.- ferestrele _ d
(m),
x,
."
nr. 4:
.. Tlosullal de sodiu (cns'allzal) _ 125 g;
, Idem 1 rdem 3 x 9O x 15O
55 x SS mm I;a 16 x 16 mm - " lpa~lul intre " mir.
t~tI!- de b 7 X 7 em ta 5 X 5cm.
Int"lul ansamblu se ,/efult!ŞtI!. se \'O~te (in Int~
Api - plni Is 500 mi.
Tn Imbete cazuri, du ..ta de prelucra. . . . 1, de 3 Idem Idem 3x84xl50 rior cu l;ac nqru mu) ,1 se :a.ambleazl cu su portul
cea 5 minute (cu o lolerlnti de CCI + 2 mlnule) , format din reperele 7 ,1 8 din placaj de 8 mm.
rar lempar.tu .. de lucru _ 1."W'C.
Atn solutia de albire cit tt c... de Ilure, spre
•, Placi de lund 1 ldo 3xlOx98 Dupi in,urulNre.a bec:ulul ti ncordal'e:il la ref eaua
eleetricl, putem Introduce dllpozlt,vele 5ub lu pl.
deosebire de cel doi revalalorl _ cromogen ,1 Ilb_ Perele ~,.

,
._-- ... . . ~- - J"r-... "-,mI-
negru -. se cons8rYi !oarle bine, tiri precauliuni cest lentill ld~ 3x60x.
Speciale, productiYitala. lI(:eslo.. mnd de cca ,
,•
-- :U q: . 2t: ...
6--7 fUme(l,It Htru de soiutle. Idem IdeII 3x60x9O
De ramlreat ci solutia de fi.are poale fi Inlre-- "lT.t:- ,
bulntatl cu deplin succes tt la liur .. msteri.... Suport ver1icl 1 Iden 10x54x113 .'' ::: :
\~
lor loto Ilb·n-oru, 1. cea de albire - pentru bila
ce precede, de elemplu, loniri" p'in sullUllfe • Supari d.
" :'" ,1 '"
~'" •
""
(cu Na.S). Dupa o noui spAlare (2!1 minute _ 111"C), bad 1 Ide" tO x l00x210 -
::!,;ţ= '._. ' •
sa POale Ireee ta uscarea lilmuluL
Daci dorim ca geilUnI pelicule( si prez inte o
rezlslen~ mecanici sporiti, vom Interc... Tnlte
• Difuzor optic 1 Gum
mal (f;l
lI",r. tt spalsr.. finali o sPiI, .. de scurti durall ri de--
(5 minute - 18"C) si o It,tare In b,iI, de lan,re lecte) 2x84xlO alo ~~'
ORWO COLOR nI. 205: 10 lentUl de 1 Stiei' _ 90, dislantl
5. Acelal de aodlu C,nhldru) _ 30 g; condensor optici caii 100 mm
, •
Sulr,1 de 11um1nÎu -10 g;
,
Api _ plni
" h5ung
_mlgnon.
1 Bache-- Din comf!l'1
IItI (fi 28) ,
cca 5 mlnuta la 18"C.
""'"'
Timpul de Imersie e peliculei In ,ceu" bale -
Din comert ) \
" Bec _Iumln.rl 1 - : ;:" .
*~
15 W/ llG--220

.
Pentru a p reveni depoz"lIIe neplicut. de airuli
pe auprl'l" peliculei, InaÎnt, de uscare, leaasta
sa va trabl In agentul de Inmuler. ORWO F li05 13 Muci 1 P lacaj 3x 90 x \110 ,
(din com.rt) - 5 mIII I de llJ)I; 2-3 minute; ,.-c - "'oeI 1 Idem 3 x gQ x\110
ai Ipol se 'Ia c1.t~ ftenlu,l, In apt d l,mat4. Filmul
Suporti dia ,
se aUrnlln POzl1lev..rtk:Ui ,1 salndapirtHzl de pe
" ,
Id_ I x72x l67

t--' ,
1'" ,
peliculi plc'lurIle de apa In elcn cu un burele
1000rte mOI" AU eu puti"" hirtie de filtru. Oupi CI
" Mrnere Idem 8,.21 x72 ! ,

~
G,ci •

ra tt ~
IIImul 1 ... Ulcat complel (In nici un cu nu se "'1
" Olsll"lIer 1 Idem Ix7x70

. I
usca In curenl de ser cald), se tale In slrellurl de
cca +-fi ImaginI. RularlIIiI peliculei prezint. periCOlul
aplrlUel unor zglrietur~ ce nu m,1 pOllllndep'rl,te 18 Arcuri lamel,_ T,blii d •
ulterior.
Ina'nle de Inltoduem-ea In lame, esle recoman.
r, de pr.. lun'
• Iei FJ
,2)(5x67
L
,.-----
---~;-.-
,
"
"
- -.
d,bill p,....,'" slreifurilor Inlr~ Clrle mal grOllsi, Oglindi ablide
pentru I .. ap!allZL melallci 1 lumi·
iu lo.o:s· , ------<r ,-
Irulli ,2 xlO x65
t::;:;;/
P-=4
, ...... 1·

-
Inl_ A,N, PETRESCU

Mieromoloarllle eu ardere InternA - o altA cifra Im portantA la un combusti- molecula - lata oe numirul de atom i obtlnerell unei enelliil calorlce medme
acesle bijuterII tehnice - au In trai de bil este p ulerea la calorld (In calor1ll de (:arbon al hidrogen - un numAr la arderel! cu oceellii cantlteta de aer.
• multa vreme etn In arsenalul marilor
campioni cn " In al tuturor amatorilor
gram sau calorU/cm1. ma~lm de atomi de ollgen garanteazl Ameatecul de bul pentru mlcromo--
toarele cu aprindere prin InC,llln descenl!
de modellsm. Performantele modelelor se compune din 20 plnl la 25% ulei de
echipate cu astfel de motoare, fie e le
Ta'-II.II I
, rlc!n, ea lubr1lianl, ,1 75 plni la 80"-"
aeromodele, navomodele Iau chiar au - melan ol (procentul ma)1.lm admis de
lomodela, depind -ln foarle mara mil- me!onollUnd de 118%). Intrucit mela no-
auri -. In afară de clalUl de cilindru, Pulerea c alo rlcl luI aste pulernlc h idrolll, acesta se va
de cond itIIle de funcllonare ,1, Implic!!, Oenumlrea pblra In vase etanşe, pentru a nu
de combusti bilul folo_ll Spre deosebire InrllulAţI ca!llatea combustlbllulul prIn
prelentl!apeL Metanolul c,lllre a ab$orbil
de alte sporluri, aici cdopajul» nu esle
Interzis. Relele amlnune» ,u carac ter apll In Cllnt!tlilt m,lllrl asta Inulltllabll
prel lntll o coloralle I"ptoasl-tulbure.
,1
universal Iru;1 nu ulst!, ch ler dacII sInt
comerclallute In ambalaje frumos coio- Daci dorim iii obtinem o pule re su-
rala, cu rllClamil .foriltoare ,1 cu pre- 108 80, t"C II B60 8 650 pllmenlerA la un micro motor cu apr'n-
turI plperate. Cea mal bunii reteta pen. dere prin In candescentA, va trebui .a
tru fiecare mlcromolor nu poa.\e fi da- 'nloculm din amealec o anumltll canll-
terminaU! decit pe cala uperlmenlaUI. Motoare tate de metanol "rlntr-un adltlw de
In cele ce urmeaza, vom Incerce d cu aprin- dO'paj .
prezentAm proprietAtile principalilor
:omponenţl al combulttbllIIor pentru
mlcromoloare, Inlluenta «!fil lvllor , 1
chiar citeva rele te .peclale ce pol serv i
dere prin Clcloheun
Incan_
descenlA Mata nol
t; Hl2.
CH 30H
". 0 ,119

0,803
80,1"C

6-4.6"C
11200
5 400
11700

4 340
In acesl scop, se lolosesc de mal mu lti
ani derlva\1 nllroparallnlc l, CII: n!tro-
metan, nltrobulan , nllroelan, 2-nllropro-
pan, ca ,1 un nllraderlV/.t de benzen -
CII punct de plec are penlru uperlmen-
.!ar:!",,, ... "" ..'"....,,, .. """" " A.. """' ....- rnn11
tare.
Inalnle de loate, va Irebu l s.I vorbim După c um se observ! d in tabelul [eP]
delpre cl1"'l1 lacto rl de bazl ce con- nr. 1, energia degajati In timpul procet;u-
d ltlonead functionarea mlc romoloare-
lor, lactori ce ne Inlere_aazl pentru re-
lui da a rdere dlte r! de la o c ompone nta
la sIta. Acells ta depinde de atructurll
-----,.-.....
telele de amestecuri combustJblle. moleeulolltl, respectiv de raportul dlntra
Se ,11e ci un mOlor cu ardere Interni atom II ~e carbon, hidrogen ,1 ollgen.
lunctionellll cu detonal ll cind se folo- pentru I,eca r. dintre comp o nentele unl,ll
seate un combustibil cu c"rl oelllnld ames tec co mbusti b il.
p rea mici. Ame_tecul combultibll-aer Mal Important! decit puterea celorlci
pilruns In cilindru nu arde progrellv, specilicA (In cal./c m' ) este m3r1mel!
ci A auloaprlnde la u n anumit grad de energiei cli lo rice co nVnu le de amestecul
comprimare (neco nt rolat), ceea ce a re aer-combu_tlbil as plral In molor (In "
ca efeet Imediat mlc,of1lru pulltrU mo- cal/gram IImestec). Astlel, collnlitatea "
lorului. Combust lb llul-etlllon pentru Ita- de aer ma d mi nece.. ", a rderii com-
blli rea cifrei oclanlce eete un amestec
de Ilooetan (CO - 100)" n-heplan 100
(C O - lero). Cllra o ctan lci este data
bus tl bilului condlllonellA C,lllracterls-
liclle molorulul (clpollcitllie cHlndrlcl
rapo r1 de com prima re, carbura tor ell:.):
,"",
da cantitatea procenlual.. de izoaclan Sub acest aspect, reiese elll r cA com.
din amestec. ponen~ combus tibil" ce cont'ne In

' I' CAldu r"


RlI!)orlu _ eg"latA IndIce
Punctul Puterea C810+ F.~ldUIII dil lIer{com la erde- te de
Fo rmula de e~ a- rliJea vaporl18r;:l bUlltbll rea cu au lo--
omponenla chlmlcl parere Densitate (calJlIl (In gram e Clfr. aprln-
ombusUbiUI. bruti ("C, (glcm') calJg aVc~ la ard.,e I qrlllTl oc!anlc;! dere
comp lelA 011 10111)

, , , -

Metanol
O
HOH ",9
3
0,803
• ,..
"oi . •
'"
7

','
a
1130 .
9 10

-110

Etanol c;l-\0 H 78,4 0,189 "OI


"" ... 9,'
'" " I 'f!
-28
eu5%

bop'openol
tzooctall
It H. OH
c. H,.
82,' 0,185

0,&92
....
7900

" ...
15' lI,g

t5,2
730
" -

Benzen C.".
99,'
0,819
7950

96'"
" 13,2
780 'OI +50

NII.ometl\Tl
90,'
t ,l39
'860
, 800 3180
" '" 108

-
+30

-
Nllroet a Tl
CH, NO.
C, H,NO.
101 .3
114,8 t ,052 4 3l1li 4520
'"- 1,7

' ,1
1620

1 050 - -
2-N itropropan C, H,NO. 120.3 0,992 , 400 , 350 - ',a '50 - -
Aceloni!i CH,COCH. 358,1 0,191 7 350 , 800 ". ',' 7110 1110 +18

I
Anumi te. dt:talll de reallure a nodurilor se
impun a se da. Astfel. nodul A se realiz.euJ com·
plet din lemn. Se va decupa un cub cu luun
cQl.. O fea~ de 2 x 2 mm. in care se vor da
o lauri stribltutl pentru cepul en. ,1 doul
,lUri inclinata la. 60° pentru cepurlle «m», care
se VOf introduca '1 inclela. In final. dupI uscare,
se va ala 'Iona «.1. Se vor confeqlona 12 piese
de lel;llurl.
PentnJ v,,.,anUi a doWl nu mal trebu ie date
uplicative.
Nodul B se poate reilhza dintr-un apac de
(r.up cirUlil il tllem mar, lOIle ~I in Qrll dlm
,Iurl pentru CUiele de slguran,i, din 60 in 6O~
pentru prinderea cepUrilor din lem n co •.
Dupl ce s-a croit, dupa. fiecare sector. folla din
masl plastici. aYÎnd Iflji si lbim o margine de
20 mm pentr\l Îmbinare, fo/iUe se vor lipI la cald
cu flerul de cilcat: utfel. pe o bucati de pinzl
sau 1Iar se ~w una peste alta marllnile de lipit,
se pune deuupn o alti pind ,1 se trece cu flerul
de dkat.
I nlt'. ST ELI AN ST AN K O V SKY

NODUL A

Inci din primele ore ale dimineţ ii, pe plaja


miril sau la mafJinu unu l lile, cei aflaţi in con·
cediu, in toate 1I Ieie tor lde, dar cu un vin t ce
ne rbcol~te. lucrurile sau ne azvirle nis ip in 5
ochi, se straduiesc si .dune be~e , bolovani pen- ~
tn.t a Improvlu un paravan sau un con. rudlmen· \'Ii
tilr.
Oar proverbul vechi al bunului lospodar (cel
cu arul ,1 sania) ne imbie de a ne preliti din t imp
diverse ustensile pentru construirea unu l par.ll·
nn sau a (on:ului propus ele noi.
Se reali:r.eul un cadru, fie din feavi de aiu-
mi niu (pent n.t cel ce au). fie din tub de protec-
~ie pentru cond ucte e lectrlce-(din mm plastlcl),
ca cel dl" fI,ur.ll 1, pene care se ap..d. o fotle din
masa plasticl crolddupl cadru, inflorat!, trans-
parenti sau combinat!, rezultind un frumos.
practic ,1 elelant con: de plajl , Iar, şi inclpltor

lfi. ')\ . a - ._. _ _ . . . _.~ . _ .. . . . . . ~_ .. _ _ •

(fi,_ 2). -
Dupl ce se VfX ti la la lunarmlle indlQte. ţevile
se vor im bina cu variantele de lepturi propuse
pentru nodurile A II 8 , urmind Q {evile de legi-
turi (poZiţiile 5 ~i 6) s.Ii se Uite la fa~ locului.
dupl ce s-a rid ic.at in picioare scheletul, avind
Irijl si disUinţlm in mod elai picioarele po:r.l-
ţ.llar 2- ] - 6 bueiţ l.

AUTOMATIZĂRI
T,NIUI'

Proc.ntul de Il'Ilocul,. • m.lanolulul

....
cu _doppl";_
Adltlvul 6e dop-,J ..,. I LA GARAJ
"'"
Nltrometan
Nlttoel.n
'l.Nltropro~n
li(
)( 1,1
x 1,0.
1,13 ·,..,'.1»
Cre'lltf"l' d. pUI,r,. maIoruluI

• 1.tl

x I •..e
)( 1,30
)It 1,12
VI prtunum in cele ce ur~l1 sene-
nu unuI dIspoZitIV C\I 'lutOf\lI dru.a se
pot ObPM Jlmulun dac:h rdera au_
lcxocelul1 IaU fotochodl
(I. P.R.5. tip OF-1) sau tn.n~ls­
tor mod lr.-cat
ton'IlIt1 a praiului ti apnnder_ lumlmi. releu 1 K, contao: norm~ des·
D,spozltlvul ene aq iOflllt de brurde chis
alltomob,lului prin oIummanll. un81 (oto- T,' T J - tl"lnz'ltorll de la euJul On,1
"Ittobenz.". lent, 'ItlIII" Ind.lung, .. poata obllne diode. ~ n.dlereceptcrulul .. Zefir "
Ac..tI .dlll"" au urmllto.rele formule prin d~ lot atit d, putin al "dintr-un Un amplrflcnor cu tnnz,norl ul,url EFT 32) ,1 5FT )n
chlmlclt: molor M .port ~,. ar. Jocuri mall fl andlnpra cu tempo..iure a unul releu O _ diodl EFOt08.
ac,"", comprnla In al".,. In afart M

I
NUrom.U1n - CHJ.N0. de comanda "~ o pnn Intermediul unul Descludaru I.utomau se rezolvi. mal
Hltroeta" - C..H~Ob .e"Ita, nu orlc, motor IUporti dOla
mart de dopaj, ,tiind elin aC'.la cazuri mnuctor. inch,de cirollt.... opel"l~ U$Of la acele IIJÎ ca", ,hse1lD ori pe orI-
Nllrobulan - '""
2-Hilropropan - ;t ~ r~O. Inclrcat.. tarmlel I pl,lonulul, In ,p. nale de execu~'L zontalI. ori pe vertleall. In KfIlIt caz se
NitrolMntell - c.nsNO. elal, cr"tIt conalda,.bll. Eailtll "lfal, Menţltler. releulu l se poate re,la ut- monteal1 pe u~ un cablu de oţel ,1 o
Dintre aee,tla cel mal Import.nl .ate chilii' la motoare da ,port. In cllul utl- (el CI si rSminl anda~t timp de 1.~ eonUl,reuute CI,.. deschide "la, Iar
"1Iromet.nolul, car. poale fi ulUlzat Il1lrll unor doza l'IBControlata de ntlro- 10 de minUte. con uctorul aqloneul un elec:tromaa·
pentru Inlocui,.. met.nolulu l dintr-un Plratln" tiacul dl,tru~L Vom pro- R, _ 10 K. potenpomet1'U pent1'U net care atrqll piedica $1 eare in poziţ ..
.m.alee pinii la ~ In fun<:"- de cada deci ... xpaflmentJti cu proc,nta
f Ileellre tip de mlc:romotOf . .. poal, mIcI de dopa;, poli cara la vom miri lenl.
urmlrlnd. In primul r1nd, .. nu ~ung.m
r"bt senslbihtata
Rl _ 1 M, potenlJomet1'U poIInt.ru re-
norma" oprl:$te d~hlderea u,'i.

I
merge plnl la un procent d. Inlocuire
, lat t impul de men~lne",
r:ie 70%. mijlocul dtt dopl] fiind In acest
caz un .mettac da n"rop.r.li~ cu
la o ,uprall'!Cllzlta • motorulu l.
Ptoaln'elIt minime da n!trom'lan 1a
CII,. ap.r. o cr.,t~ vizibilA d. pule"
RJ _ rezIstenţi 21 K •
nltrobentln. O asemenea conc.nlr,ţi, ~ = rtr.Jltenp. 1 K
nu .... put" fi Ind utlllutll decft In . Int de 5 pin' 1. I~. C, - mndeltl.ltDr electrohtk t 000

..,.....
lll,.. fierbintI ,1 useata d. var'. In ea.zul In c.r. . . utUilnzJ amu· J,lF/15 v +
Ot.gr.mele .Iltur.ta el tJbt'lui 2 ne taeuli cu nltrometan ., nltrobenzan.
prezinta et.. t.r.. de pul',. Ia dlfertte
eonc:entr'llI de cdopplng •.
.0lublHtataa raelllfoci • tuturor con.n.
tuanţllor aste conaklal1lbll tmbunltJ·
51 _ bYton C\I contact norm.ll in-
chIl ; 11 apăsa,.. .. eadude in· -",
Blnelnlel." conslnlctla ,1 ,t.r.. de
ulufi a mlcromolorulul loael! un rol
deoleblt de Im portatlt. Dintr-un molor
11t1 prin adAug.,.. a Cal 2% acela! da
ICOHFlHt.WI(. ~ HG. UI
tinara şi se ~te re,b sen-
s i blli tau~a
8, _ baterie de 12- 15 V
C,le.' 1J It'"
, .. - -
VA PREZENTAM:
• ARTISTUL ROBOT

Inl. L VINTI LĂ
Desenele pe care le vedeţi sîni opera unui lemn cu grosimea de cca 20 mm, de marime bratele furci lor este de ';fi mm. _Lagarele_ se
artist-robot Acesta, in funcţie de reglarea şi 560x9OO mm. Din colturile din spate se taie realizeazA, de asemenea, cu alulorul unui punc-
impulsul Initial, da la Iveala o infinilale de mo- cite două Iriunghiurl de 15Oxl50 mm şi in latu- tatar.
dele, ce par a fi primite de pe altă planetă.. rile astfel formate se execută cite o degajare Crucile cardanice (14) le vom realiza din sirma
In principiu, harmonograful se compune d in penlru tija pendulului (100 mm Iătime x 125 mm de otel (JI15) cu virfurlkt ascu1ile. lungimea bra-
douA pendula, ale câror mişcări sint combinate adincime). telor fii nd de 19 mot, iar Imbi narea se va face
prin douA pirghii cu articulatii cardanice şi De fiecare parte a degajării se bale cite o prin "pire cu cositor.
transmise unui creion sau stilou cu pasta. l inl! de tapiterie (2) cu floarea de cca fi 10 mm, Tijele de conexiune (1S) se el8Cuta din teava
Intregului sistem i se imprimă o m iş c are in care apoi, cu un punctator, se realizează cu _ 9-10 mm )( 455 mm.
I niţi ală anumita ( liniară, circularA, eliptica etc .) , lagarele de oscila1ie ale pendulelor. Una dintre tl)e poartA o furci cardanica, Iar
după care creionul traseaza desenul pină la Planşeta astfel obtinuta se poate amplasa pe cealalta un cleşte de ptindere (16) a sliloului
amortizarea completA a m.işcArilor celor două -c-oltuJ unei mese sau i se pot confecţiona 3 cu pastA. Se poate utiliza un cleşte realizat din
pendule. picioare proprii (3) din teavă de ~ 2S--3O mm, doua cleme de prins rufe din material plastiC
Tn cazul in care lungimile pendulelor sint imbinata cu eclise (5), şurub (4) şi cu apăra torl (conforT1J detaliului B) .
egale. desen ul rezulta simetric. A j ustind greu- de cauciuc la partea Inferioară (n. AiCt. In locul crucii cardanlce (14) se utili-
lal tle pe cele doua Ilie, suprapunind desene c u PtlOdulele sini identice. La pel.llea suptuioar4 .l6it.c..!i un singur ali. (17), de aceleaşi dimensiuni
mi şcări iniţiale diferite, inlocuind culoarea la sint consLUuite din cite un bloc de ~emn (8) 6!f1,5 x 38), solidarizat cu c leştele de prindere
stiloul cu paslă, se obtin desene hl pnotizanle. de dimensiuni 38x65 x 200 mm. Pe una dintre prin lipire de arcul metalic al acestuia. Ţija (15)
Vom Incepe cu executia m esei (1). A ceasta laturile mari se el8Cufâ o gaură cu _ 16X2:) mm se prinde de cleştele (16) prin lipire cu adeziv
se realizează, conform figuriI. d Intr-o iJJacă de penlru tija pendulului (9). Tija pendululUI, din sau, mecanic, cu şu ruburi pentru lemn.
teavă de ~ 16 x 9OO mm, se introduce in blocul Cele douA greutati (18) ale pendulelor se

-- de lemn şi se lIs igură cu un şuru b pentru lemn


(., ." ... 911 mm'
ue ",,11111 ~. _ a:.."v la ... v V" :;OV'V V ...... "u '''''''''
execută identic, din plu'mb UI 20 ţnm) . reglarea
NO, liiA Af,.....l"inrh, __ ,.,,, diA n ~lAmlii mMAlir.A
.....""""v .... ' ..........., .... ' ..., ....... . , ... ......1' , ..
pe tijă efectuindu-se cu cite o clemă metalicl
V-· ....
U1' 4 x 2O mm) .
T ot la partea inferioara a bloc ului de lemn, (19) cu gaura de " 16 mm.
se introduc cele doua ace de oscilatie (10) După montaj, sa ung toate articulatiile cu
(o'el J5 2 x 15 mm), ascu1ite la capetele libere şi ulei mineral, pe planşel! se amplaseaza un
executate din bandA de tablă (grosime: 0,6- suport oarecare (20) cu o foaie de desen şi se
1 mm) de dimensiuni 2O x 90 mm. Distanta inhe pune aparatul in mişcare.

EX~L1CATIE LA "c;UAI

1. P/a,.fj (1 bue.)
2. Tln(r dr /.ipil~ ~ (4 buc.)
3. Picloart (3 buc.)
4 . Suru burl M 8 (3 bue.)
5. Eeliw cu 3 g' url (3 bue.)
6. S uru burl pen tru lem n
_ 4 )( 15 (6 bue .'
7. Apkllorl de CIUC/UC (3 buc.'
8. BloCuri dt Irmn (2 buc.)
9. Tlje th ~ndul (2 bue.)
10. Au d. oscl/alle (4 buc.)
g: ~~~ul;i~d~:'~!n(~t bue.)
Il. S uru burl pentru I.mn I
".2 )( 12 (5 buc.)
14. Cruci cardanicl (2 buc.)
15. T/It dt COtltt/UM (2 buc.'
16. Cleşt. th pt lnd~e ( 1 bue.'
17. AI! cardan le (1 buc. )
II. Grru!11i tit pendul (2 bue.)
19. C/tm. dt p; ind«t (2 buc.'

J
Ai

o cisi dm zona su bcar-p,ltidi;


O poard, m,lIr"a m ure~anj;
O sugestivă harti a ~ri1
Un veritabil t~lent intru reconstiwlfe.l celor m;1I auten-
tice forme $i mOtl"e de afli popular.ii $1, mal presus de
orice - O PASIUN E, Iii Inelden~. dintre rigurOzitatea
constructi"i, echilibrul de "olume si cunoa~terea de esentă
a rokloruiui
Este [ee; ce un pasionat, actorul MO",. 8cnea. ne de<:lara
il fi hobby-ul său, UU"Iutea !'neOiti să-i ocupe timpul

,
Detreeut in afara scenei

I.•
-
C,"lorÎl m' . r.Mll
'n pr. l uan~ a c • • t el
, tAfeta • Ing. nlozilA-
1,lor ~ mliestriel .int
f ugaţi si i .. ad r•• e~ .
p un m term ed.ul fe vil-
'" I
Fotoreportaj
rea.llzu de C. RADU

o. curind lucrar ii.


11.1, H B.nea;au cons -
lI luit Ob •• Clul un •• in_
t.r. ...nte •• p oz,t il
Pf'.z.ntAti mAr. lui pu-
b lic d. CIlS& C.ntf1llll
• Crea ţi.i Buc urest i.
sub~lre, lalm fiind ooslto-

A R E
dintr-o

~ J~~~~~~~~:""--:":"~~~~~~~~f,~ac pune-
tean t.lbla
O alti II ';:'~;',::;:;;::-::;;;~....
solUţie co",tI '
mIci adinci- !
budfele de furtun de Quduc. lilm de
prlndere fixindu-:w: in ."est cu intre
- student dulle $1 tub
Conul de protecj.le front;1.1 :w: con(l!C-
Daci. din
voastri 3 .ulult
,
(ionud dintr-o labt:5
pUI'lC_
nop~iI ,1
este s-au pilit micile
ţie ""pldli la d~n esle dau
rmltli, p~rţl componente I duliel
blemi. - dulle pentru tOC de baterie (din Dimensiunile nu ,~

O comerl) (1) oirec.e reIultiii ~;,~;,;;;;;


- bec pentru biiterJe cu 'UP~QţI re- de pratec~le se Pmlte utillili
flectoriunu (2) dru'a I Ii~ tllu fundlll.
Jntrebulnp,rea acestui mijloc de
minire poate fi mult mai larl~: in
- con de proteqle;1(~,;:;" ... repuirll unor mecanisme de miel di •
de reflector pentru bec obltnult) ....~ m.'~."',";, de exemplu, el Pmlte ~,ne
- fir electric (6). lunei yeloze de arte (alimenure
Tubul confecţioneuJ d irect pe sonerie).
unei fi,i l de hirtie conulu l, ,\O-
cu un IImi de prlnderll! prlUupune o m1lcue de
(dlO alami conului cu [ele do05
slme) fiind I Io na c",iti (prin plll-
Se poilte. evident de de II a spre b
~~:-,.,.".
DE FIZiCĂ

'. ". , .'" .sene I


,!~\'î;;,:,~,',;;;~
"! cu fl~_
Intensitlltea
si se sting'

.,
-
INTUITI

PER-
SD" ITATE
1) S-a observat
un glonţ intr-un
" ",",,,,,'
este
1 giurmicii decit
mai
flcute de
d Ia·
metrul Puteţi si spuneţi care este
,
unii n,teliţl a"ifidall ai Pimintu·
orbitei astfel incl inat incit flceau
65° (latitudine nord ici) cu planul
plmÎntesc, Aceşt i $ateliţl au
observ"'ţi uior pe cer. D in. ce pan.e
cardin",l) păreau ci «risar. aceşt i
sarea lor s· a flcu t in sensu l de rotaţie
tuluQ
l) In ce cu este nevoie de ~'~~ energ ie
pentru lansaru unei I c.iUul cin d

- luna se aflI in ~p~;",~

~ţ.~~
sau cind luna

in mome,mul in care
pomi lor ~I. in general,
""...--:!.------t~ ~I verzi capltl O; culoare cu
mai inchisi decit de obicei!
°
nuanţl
5) Sint ~i acum unii care, vrind si se co nving'-
da~ o piatri 'preţioas~ este ver itabilI, opun
in palm1li obse rvi daci ea atrage unele corpur i
ConstruqA unul periscop ~re, in':~~~~~~~l~;i~~~~~ I vertical (2) rNlidim patru pnţun ' uşoare. Puteţi s.l aflati pe ce proprietate se ba-
~e fi lentile.(luneU Ga.lileu) nu
au.
doui Avem
lentile nevoie
~I... puţideniplacaj, clei, douA
ribdare.
Din placaj de 6 mm lroslme realirim fi-
I I
şe monuni °illnIile.
~~~:p;'~'~
al '"proc:u
;m;~ririi ..
'~:".'.~'_U2
lor. ,;".,.V.aţJ
J:eazi acest mod de recunoaşterel
pus vreodatl intrebarea de ce I .. ~..,
guri, conform dimensiu n ilor Indlate pe -'>~."'~'" "entl • p1an coocl.v• cu ei nu se
din $Ipdi de brad Cu seqiunea de 12 mm~••;;,~::~~ cu un a num it scop.
~ prlndere a lentilelor ("). 'ntr~ga CI plan con'll!d cu f/J 42 mm. 1) Cum explica~i faptul d,.Înluntrul globurilor.
_mbJ~d [u del. se a.siiuri cu ~Inte ,1se vopseŞte i care Înconjuri becurile cu Î nt;:andescenţ~ se adunll
IntenOl" nqru mal. m~, mult praf decit afarl!
- - - -----'

K
.,StaUa
lovlatlcl "
O~ i'~'[i~ ~Jl:t~)'~~~~!~i~~~~;~~
I ellptlcl, la
calre N.A .S.A . dII la
spec.lall,1II italien i, un
"" 1. cu stablll-
astronomice, denumit

~
~~~:~..~rmlnate Incercarile
.-A lgol .. lII , al ra-
va miri pollbUltA-

1. •
careia do
unde radio num!!l lo;';;;;;;.'i';'';''';;'· Prlnlre element,11I conl~"i dll parllclpare a
BIIIgl81111 actlvll/ltUe s ~ din * ru llIIocl o\l1l1inter-
In loarnnllanulul ll73 va l "lAICle la Cape Kenned)', europene E.LD.D. .. fiU""'" fi; 8fupul de statII de
de o rachetA eAtlas-CentaUn. .... aparel cosmic 111.110- urmiTlre a sateUmor de II Q~ n. Dotate cu mo-
mat de tip «Marlner., In Q(. . . . . da CCII 400 kgf (din toare aletlrlce .::u corn. , . ~'"' urmAriraa continui rare In
ca r. peste SO kgf apareltipl "fie,>, cu oblecUv , ..leilflloT cit timp se ... In cdmpul lor vizuala, sta-
aslronaulic dublu: planet.1iI Mercur .. VenuI! Sonda tll18 de III Grimbllrg&n pOMdI cind anlana pentru re-
VII survola In februarie HI7.t ".,.... V"' UI, la o altit u.- ceptlonarlNl IIm",,"I« ___ ....... Iţl al una IImi-
d ine de 53 000 km , Iar num~ ....,. doul lunl VII uece 1ltoate_ !n ImaginII, In prim plan, _ dd douA antene "
prin aproplerllll planetei M9JCUI', '- cell... 1 000 kml pa~11ce (dlamlltru 4,30 m,I . . . . . ., In plan 1.,
De remarcat cA speclllll,m de 111 N.....SlA . ,1 J .P.L sllCund, antena emltilto....
(Plludenll.) folosesc cimpul ~ al aplanetai
furtunilOr» pentru II accelera " ..... spre MerCllf •

pere
IICIIIII'. 10nO&, prima de acest.... In Statele Rec:ent a avut loc In A ....... ltInt:Io~ ul intarna-
Unile. tlon" .. A.ocl«1le1 r'9lle . . ...,. t'~1 , 1cercetari
• spaţl.ala, dllstina1 prOgfll"*- .......... da colabo-
Pe linia programelor de Japonia, ce.
de-a palra membri II .Clubulul ~ • • II anu ntat &II
In II doua jumltate iii deceniului .. ,. In masuri
ti lansllze un latellt de Ielec Ic:atII, mal multi
rneteosalelill Intre tll15 ,1 llIre, *j
probabil, plnl In
1878 un salellt destinlJt ajutorlr. ~ ocaanlce,
domeniu In cera acea.ta ţarl . . de;e ","umale de
mare prod uca toare ,1 uportatqare .

.,~

voara,
larmlci, nu va
\', '\~~,\'7l:
Prima moleculA
tatA In
'''cuta

I ",~,~:~~i;7l.~~~~~~~~~~~
""
aCN zoni, spaUulul, d ar
tIIlcate molaculll mult ma'
Iden-

ill delfli,oarl In
In aprilie, de pe

L MICRO- tendJnt;!ll pul&TnJeA da auloaprindere.


A cest fenomen este Inlllnit In deo.eb l
K".
la moloarele de competltle cu aprindllrll

MOTOARE prin tele, la care .. InJoculasc


SO---9O% din benzlnll cu maia-
noi .au ef!lnol. In funclle de IIpul mo-
torulul (camerl dll ardara , slstam da
I la dopajul cu carbu-
cu nitrometaro,
,
r6clra), melanolulll auto apr lnde Inal n-
t. de sclnlala bu jlel, de undll rezultl o
c ons lderabUI plardere da putere, A-

~

, , ceasti tand lntilla auloaprlndeta consti-


tuie o caracteristici pentru !leclTe com-
n-
"
~,,~,,", de ardere decurge ma l IIIU "Itro-
btlltlbll, fIInd mlsurati pr intr-un Ind ice
(labelul nr. 3).
Cu el! valoarea negativi • aClIstul
Ind ice ..te mal mare, cu allt acaasl!
omogenlzeazl ames- caracteristlcA nedoritl este mal puler-
" ,,
din motivlI de TatJ./ul J
I I nltro-
2,5 cm' 3,5 cm' 10 cm>
"

"• ..,."""''''" 25'" nltrometan


10% nlttobenzen
45" metanol
20" ulai dl ric in
50% n"romellln
1~ nitrobenzen
20% mel.nol
20% ulii de ricin
cu matanol au o

m
•••

Aveţi aptitudini IMPORTANT'


pentru MATEMATICĂ? Doriţi
si primiţi 1. domiciliu almanahul «şt ll n~
şi t e hnici. ediţia t,n ?
Tri miteţi o carte poştali pe adresa: Libriria
Tut'" p.iholook.. gluentlte pinii obtloetl un clliflcatlv ,.tJsfIcIlOl, wa «Cartea prin poş tJ.", 8u curqtÎ,_tr. Se rge nt Nuţu
Irabul. probabil. al; declu04lţ1 un efort
lKum ...·au d. po.lblU18Iea .... cuna.,tell
nl".tul d, dlnofta.el unor IP!Hudln! cu mal mi" penlru I Itu,i In uemen_ Ion nr. 8-t l ,Sector 6.
domaoll d. acllwl1lte. 10 CIIU'" unIII
caraCIM o.n.r.l Memor ia, allnll .. adlp.-
LiMitat... capac'ta,e."" calificllI, nautlllacllOl , .. rltl Indk;H
relo1"'1 Comandt ndu-l d in t imp, vi asilUra ţl primi rea
probleme ele. au II ati. mIII mare de ci ,eli awu dlftcult'tlln KlIritttile clra a lmanahulul Imed iat dupA apariţie.
nece.itl, cu pregondlfentt. ' atlon.
I'HK:-s'ta.le .~ Iirl Indoiala, lolr.o anu-
mitA mhu'" le frllnnlm 'a orice pe.!oa. ment malematlc. Plata se face cont ra rambun 1. prim ir ea al m a na..
nI. c:ondllionlnd (eu,lla In loal. do- Instruetlunl: Icrletl rAspunlurlle d,.
mtniile de adl""'I .. le f!ec .... Intrebara In I",ttul lod'CIt. hului.
lncesl!nd cu acut num6r '" 'H,.Iei,ne Ea.clltatM e.t. O\IIÎ importantA dac" N .B.: Alma nahul conţ ine li un numir inedit al
vom OCUPI diI c"eva apttludinl,pecla'e, wUez .. 10" nu labo.rţl 10Iu,. prN mult
Indiapen,.blle obll"lII'lI unor relUna'a la vreuoa din lolrebari. Ollclr vi a,le re vist ei «T e hnium •.
bune doar In anumit. domtlflN de acll- nece'lIr,puII,1 teca eak:ula pe o foaie dl
'tIlat.. Din". _etil''',
aptitudinile pen_ hirtie IIPlnll Urnit. de lImp . . . d.
Iru rnatematlet ocupi utili un loc $O "'muie.
Importa!!' lItft prin prolller.rea prof. 1. 01lcA dlotr-o dulinl • mere .lnt
,1utlllo. tehnice cit" ImpllelirU el lot Iirielle. cite Ilnl bune? ( )
mali ..:e8nlo.o.l.,. In domeniuL ,lUntelll' 2. Inlr· o cutie In Cllre . . alll ... m.re,
loclll" ,1 umanistial. a m.r. din fiecare duzina Ilnl bune.
Prin lestul pe are ri.J loMltAm I .. Uid Cft. mere dlO cut.. Iint stricat,? ( \
veţi pul •• conlllll, mt.ura In clre I.efl 3. Car. oumir "le cu .tit mal mic )umAtate? ( )
c.p_cUalu pentru rationamentul m,. decll 60 cu cII elle mal ma,. dl:<:n I~. Dadi la uo magazin 'IAllmen'artll lip...... Completati cu 1It....1e CIII'I:
lemlllc. goslbdil.'.. de 1 opara cu !507 ( ) ellllli $utle'enta o~ penlru a agro- "piese II att.p apoi cH,.le cara cores.
a1mbolun mlt"matlca ,. nu cuoo,tln. .. O lamille 1 cheltuit turnal_ dlfl 'tIzlol\a fJIXJ clienti In timp de 2 slpta- pund fiec:irel Uter ..
,ale d •. 10 domeniul ml'Mlaticl!. filod benll cu ca,e a plec. 11'1 Ofaf plltlnd mini, 10 eli timp .. 'lOr eplotlll ouAle S - .. li{
un te&/. d. Iptftudlrn,' nu de (:uno"llo\a, pentru mass de pt10z ,1 dif1 !umltata dac' Ittrte,l. 400 d. clIenli 1 ( ) C'
el nu v,cuprinda ploblema ca pol fi dlo .uma Chel lulli penlru mIlA d4 13. SA presuguoem cir A B ,1 C sîni
ournere. A + 8 + C _ O. In 2 - A V
r.lol ..... cu Ijutorul WlOl calcule sau gtTOl • cumplrat cirtl I· eu 11'1111 rAmas Kest C II
,"
..........
-
O - A Mii ~aI cu B + C?
..
-..
~ de IeI. Cfţl bani 1 ch.tlu.t pentru ma..
pcl bala unor regulllnvllliltl! anterlOl' ta
,
..
_ ... . .
- - • • • •• ' • . . - -'•••
.• ~

dlnala,1. A.tlel oe In!rablli 10111010'1 In


mod cureot In lIşa-numitela le,t. pentru
Iptltudinl mat.matle •. d. cir. In fond
'."'.'- '.
_ _ • ••• _ . r _ ~"
de pr1o,? ( )
5. Citi ore Ti va 'rebul uoul 'u1omobil
paotru a part:urga distaote de «ICI 11111
DI ~
De c
N\.I c:::r
Nu o
POlI P t::J
POal1t t::J
1•. S" pralupunem cA A ,1 B sint
num ..... A - B - O. lnac_CIII O + A
• •
~I Intr-o Mrie . , ' " galtoana a:d $'1
-
Clot 3 pattoaoe albe miii pullfl dacn cele
,.pruiotA In. lrum""te de milur' 1
cuno,tlnlelor uu mijloace de anlr.
cu o vitel' de SO IIm /orl? ( )
II. !lIS aiIa cu ain mai fftlIre decit 21 cu dec;" ,..?
., " egl' eu 8 dacA B ISle mal marit
fO$1i al 5 paltoane albe mai "'ull det:1t
cele ~et'lt Dac:l toate plllto..,ale ,101
nlmlnl ml'amaUc. Acest. IIsla dau
poalbilltata.. da ••• 0'1111 .., II constatatl
dacA ,inaU m.nte libia lomultlril ._
cit elte mar mic dl<:ft ca numlr? ( )
7. CUiul d1l. rnef"ge loalnw cu •
mlnlotle le "kar. H da or.. DacA la oq
Oa c:3 Nu O
15. Ze<:e WDPoate cooaurnl leca
lolf'lOlre c#e ~,01 In lece zile 10 cne
T.
POlle t::I
ro.Ii, albe 11\.1 .arz~ ctl. palloane ro,ii
110+1 I )
regulile d. IcAde,. I IfiK!.lIor " daci 1.30 Indica 7.30 ,i lum"II. d. mJnul,cu ,11e va cooluma WI • ."..,.. lin 'a-l....,.,r Compaflt' ri,gun$urlle date da eN.
Iintel. lullelanl de lotrenat pentru a le cite mlnur. VI " to.lol. Ia o,a 12 In OI petrol 1 ( ) cu .oIulille corecte ale t"lulul. Acor.
umIla cu ,.pwcluoe, dar nu permit si Iceeall I t? f ) dllli-wj cn, un p ..od penlru flet:llre
aflatI daci Iveţl cIPIICit.l_ de a rallOOl LA + B _ "6. A n'. cu J ulWtMi aJunl la tin"
II. La o II"rgare calul t:latlgillor a
la ora le ei 1 mlnul C\.I
pa,tru lunglml fn.lm_ ce{ul de-.llr~tlea
rAlPUnl CorllClII lume oblinutl rapofta..
Ii-o II \.Irml'orul .l1kIn:
II .. nu cu lIulorul cifrelor. Nefiind \II'!
t." aa gerformanta, '"lUi no."u po!:".
Il r.zolval chiar 10 Ipoteze unor cuno.·
m....
mal mie dtdt C. dll' cu • un1t1ti ~
.gaIC?( )
deo;lt B. CU " oum,," "le cal.,c_ a ajun. "" flnie cu dou.t. lunOlml
du.,. cal de- al dGil_ cat. Cel da_a!
Aptitudini penlru matematici toarle tHne
dazvoltll. 17-21 p\.locte
Ilnl. elttmeollIra OI matelrlalicj. II. DacA' peraoalNl din l00.lnl bloode, ~ilN ~~ a ajuns III "ni, cu palru lu .... AplJtudlnl penlru malemetk:1 bine daz.
Obtiner.. unul califlcati. IUPlrlor clleperloaoedio500ou Ilo, blonde1 ( ) g.mI " JumAtate lnaIol... cetul d@ '" .ollale 1....' . puncte
(blOII .au loarte bln.) ... ac.st Iesi 10. In cn. or.... percurga un IWIon patrul. cal,cara a obtinut "" limp de Agtitudinl ptonlru mallmiltic.1 Htt$11cA-
r.prezlntl o Q1'ognozl favo.rablllln ceea cu reactie 400 km la o vllelA de II' lecunde ,i .\1"10. in ult.ma p.6lrimf' " lor denolllia 11-13 puncta
ca priwa,la Inlu,lr... m ..emallcllor ,1 IlOO km for'? ( ) "erglfl~ Ilacara c.t fAc_ o lung.me Aghludinl pentru malami/tlel 0_1111111-
r.allzlru rn domenil~ ""da m.temalit:1 11 . D.clll metri" juml'ala de huli 10lr-o clodme de secuoda. la t:e ori II cll100 deuollale 0-10 guocte
cooslrlul. un IldOl" Important Oadl 1.0$li " lai., cn wot COl" 3 metri 51 Inceput alergar ... 1 ( )
17. In seria 1, ' . 2. 1 CIIra ilie numlrul SOLUŢII U TESTULUI
ur"'tlor? I )
la. Complala,l cltrflle lip" dio urm. t . (1). 2. ( 16). J,. (55), of. (10 Iei). 5. (1).
1001" lomuttlre: • . (43). 1. (1 II. mI01l1.). a. (S3), D. (415).
• COLABORATORll PERMANENŢI AI REVISTEI: ----.1. 10. (2i3). II. (1. Iei). 12. (10 1/2 zile).
13.. (De), 1". (Oa). I$. (10), ,a. (15).

."'.
0- 17. (24).
• m.. R. COMAN. Dr. ln&. L FLORU • Teha. NIC. HANU 7 - S • - II. 10IM le

• Ioa. M..IVANClOVJa. 10,. M. LAURlC ..... V. lAURIC


• 8101. EL MAl'II'TU • hta. L MARTIN • Ifta. L MlllAEscu ----2 •
Ia,. m ••

..
• 10,. R. MOSCOVJCI • Pror. L pATRAŞCU •
PE I ROPOL • FU. VLAlCU RADU • In,. L RUDEI.. • Inc.
Il.. sucru • Arh. E. VERNESCU • In«- D. ZAMFlRESl."tJ
D. It. SI prllUgUOam d literele d tn
lomuttir. care urmeazA .Toi dir .. Cu
c.e cifra esta ..... IkIcara IIt..11
F I F •
......
1" 6 - 7. C - II. D .. .. E .. 3-
• Dr. lq. FI- ZAGANESC U F - 2•
... se<.
Pnunt:aru ardItJdi : ADRIAN MATEESCU 63C C'
Preuntau. ,"Oei: ARCADIE OANEUUC DOD
2FAY
Oa8C A'fII
RHacţia" tldmlni.traţla: IIvcu ....ti, Pili" Sdnt.ii 1
B_ ;C_ :0- :E_
~ F_ AC",V
htttfon: n _ tI. Int.ricw t1. " 1714 20. SI prllUPUneffl cA li..,,,, din A-2, C_., F _ 7, V - O.
c pc.s. TlpuulelllK"uiM la Combfntdul poI5graHc ..c... Scinteii. 21 (55'.
,"mult"'- c.er. urmeaz' Ilot cifre, l..-
liac.'. IInlutl reprelintl o Iltarl CIIre