Sunteți pe pagina 1din 24
CONSTRUCTII PENTRU AMATORi- PUBLICAŢIE LUNARĂ EDITATĂ DE REViSTA •• ŞTIINŢĂ Şi TEHNiCA " ÎN ACEST

CONSTRUCTII PENTRU AMATORi- PUBLICAŢIE LUNARĂ EDITATĂ DE REViSTA •• ŞTIINŢĂ Şi TEHNiCA "

EDITATĂ DE REViSTA •• ŞTIINŢĂ Şi TEHNiCA " ÎN ACEST NUMĂR: • Receptor cu 3 tuburi

ÎN

ACEST NUMĂR:

• Receptor cu 3 tuburi electronice • Receptor cu amplificare directă • Dubii conversie •
Receptor
cu 3 tuburi
electronice
Receptor
cu amplificare
directă
Dubii conversie
Staţie
de telecomandă
cu circuite logice
Milivoltmetru
electronic
Aparat
pentru verificarea
condensatoarelor
Convertizor
cu tranzistoare
Decuplarea
tensiunii
la magnetofonu I
~
8-4
-
Consultaţii TV
Alimentator
pentru tus
Avertizor·
pentru ploaie
Emiţător
tranzistorizat
pentru banda
de 435 MHz
Inregistrarea
discurilor
pe bandă
TII OI
RADIO NSTRUCTII CU AMPlIflCARI OIRlelA l, cu performanle bune ei cu cum arAtllm, r' caplorul

RADIO

RADIO NSTRUCTII CU AMPlIflCARI OIRlelA l, cu performanle bune ei cu cum arAtllm, r' caplorul lucreazA

NSTRUCTII

RADIO NSTRUCTII CU AMPlIflCARI OIRlelA l, cu performanle bune ei cu cum arAtllm, r' caplorul lucreazA
RADIO NSTRUCTII CU AMPlIflCARI OIRlelA l, cu performanle bune ei cu cum arAtllm, r' caplorul lucreazA
RADIO NSTRUCTII CU AMPlIflCARI OIRlelA l, cu performanle bune ei cu cum arAtllm, r' caplorul lucreazA
RADIO NSTRUCTII CU AMPlIflCARI OIRlelA l, cu performanle bune ei cu cum arAtllm, r' caplorul lucreazA

CU AMPlIflCARI OIRlelA

l,

cu performanle bune ei cu

cum

arAtllm, r' caplorul lucreazA In bande

de !lnde medII ,1 lungi dll.a 165-1 ilOO

m (POII!1a 1 de le comut,torul 1<) ,1 de

le 310-2000 m (pOllţ t'torul 1<). In aee,t Iei

C'I cu Valolula S+2lIO pF. Ata

dublare a ten$iunl~ la ,a,I,

rulu; "

"

amplli,cetorulul

ElaJul empiilicator de ten,lune cu Iran-

AF

doua,l semnalul AF la In tr.reH

receptoruluI.

lltlorul ,. J ere ca

10'1.11 detalor Tr\, Urmeall Il.Ijul flmli

In

detecto.

alta polen\lometrl/l P cu care

al

2 d. Ia comu-

pe

POl recepllo,

na pOlturile nationale ,1 'IrAme din

lung,. Sem-

IUIlul

T , cllre Impreunl cu hanzi,IOf"ul T

cdn'I,tule un amplificator aPlrlodl~ Aca,1 amplificator "t tIei elllcu-

lat Incit. III lin nl"el de semnal de c,rea

10 mV/m ,.

deteetorului un nl"ej dl clrea O,~ V,

ceea CI a,lgur! luncllonarea delecto-

Intrare, Ipa,. Ia Inlra rea

"lnzl,to'ul

laranl tran.lorma-

T

fi

T

,

banda de unde mlilil

"'1

tran,feral

dout

tranl' toare,

contr~lIImp. Tfilnl'$IOa(a~ T 3 .T:. T

5

,In\ de lip EFT 351-353, EFT 321 -323,

n

cel

de I ita Tr

ta receptorul _Zef.,_, _Electronica_

83t

magazinele

lin d,fultll' m,"lIllur! de 110 cu putltH

de 100 mW In Clell ce ptl"e,ta dlodM O, - O 2 , trabuie spus ci pol II diode

II

caUI se Oi,,$(: la

,Inl Iren,lormaloare de

13-n 16, OC 70-75, AC 125 alc. Trent;!ormaIOful dalazor Tr

l

,1

2

T, lI:rl

T etc"

_Oioda_,

Diluzorul

CI/

rului In regim llnllt

calOl' "

dllnaH' IflI(:venli. TI"

EFT 317, EFT 319, EFT 320, n.20-n .23,

tip

In aCISl. ampllfl-

l"nllsIOlr.

folosesc

dou.li

T.t' de

Pertl"" tmerll no,.n Clutor!, vom pl'. lent" In cele ce urme.zI! un receptor

cu 5 lfe",15toar. CUie"! 10105111, u,or

de rla!Ju

t;ub\lrIO carca!il ce se hpeete cu pell- canol. Bobina ~ are 220 ,plt•• Jar 4-

din ,lrml1 dl Cu·Em eu, _

a

8 .plre

L. all

0,08-0,1 mm. 'nlre cete douA bobma

IaSi o dlltentA dl 5-6 mm.

C'rcull'Ell de inlrate, care "le cin;Ultul

lecU., al receptorului. u'. acordat

de un condensalor ".rllbil minlaturA

TI .01

03,

AF lIS·AF tll1,AF I~AF

eu oermanll/, defectOllIl de orice lip.

1215 ete.

Construclorul 1'1'1 trebUI "" lucreze

AceSle etaje lucreaza cu un curent

cu grilA, ee leOlturile pe drcuUul Im-

mic sub 1 mA,

ce&ll ee

ti important

prlmll1 51 Ile cII mal ,curie, penlru a

pen\ru un .aup'or porlabll. Dupl a _

,

lta

eventualele IIUIOOlC,lllH ale am·

cesl ampllficalor urmaaza delectorul, cara pentrv II mAri sen"bllilll&ll r

phflcatOfului de InallA freevenţa. Spe- rAm ei ee.eastj con,tructle "a multu·

ceplo,ului .,Ie ••allll\ cu &ll1emul de

mi

pe IIdel" no,tri clUiorL

un reglaj foarte Ilmplu. E5I" vorba de

t,1n

receptor

In

C1J

ampllflcar.

unde

medii ,i

directi,

luerll'ld

Jungl. Un

benzile de

tt

de rac.Olor '1'1 o een_

.obtli'_'. de 20-30 mV/m, eu o puler.

ludlo la ie,lre de 100 rrfN la o bandA

de 20(1-3Il00 Hl. Alimentare. apar.-

tutui .e poala flicI de '- 2 baterii plate d. 4,5 V .au de la un eUmenlalor de

IV. Intreg monlaJul ,.Indiei I " rea- tire pe o plaeA de circuli Imprima' cu

dlmenlilunUe

115 X

10.

Iar

grolilm.a

montajulul lI1J trebuie il depheuc'

35

10101'

cate MI pOlile cumpjt •. $1 acum si

e"aUlim

o

ante". de l!tritA pe cari" rUnzelll"

circuitul de

semnalUl

Ieclal de circuitul da Intrare t;e IPlleli pl baza primului tranzillor T1"

Baltonul de '.,.11i ar. dlamatrul de 1-10 mm şi lungimea de clrea 10 cm, lA mijlocul el se rulb"t" din carton

eZelir.,

mm. fnlr-o .,Uel d. ,rlull'a şe poale

culla

de

la

aparetu'

propu5l.

,chema

AN

cum

vede, "

folo •• ,te

Intrltl L, C", Prin Inl&l'-

mediul IJnul cuplaj Inductl."

Prin Inl&l'- mediul IJnul cuplaj Inductl." - - RECEPTOR CU TREJ TUBURI ELECTRONICE convertorul,

-

-

Prin Inl&l'- mediul IJnul cuplaj Inductl." - - RECEPTOR CU TREJ TUBURI ELECTRONICE convertorul, Semnalul

RECEPTOR

CU TREJ TUBURI ELECTRONICE

convertorul, Semnalul electric primit din antenA prin Infhurarea L, este seleelat de eir.

cultul L.C",fl aplical pe gnla de coman_

dl a

bului are rol de oscilalor 'oeal, al c'ru l

semnal

free"antalslmnalulul o,cllalorvlul esht

plr11J h

odl.

Partea trlodi a tu-

aplk::ll pe orlla 3. Valoarea

dl!

la

de circuitul LC

In

.noda

ha.odel se alll cuplatl o

Infl,urare a primului transformaior de frec"entA intermediarI, care "Iedeaza

dIn produ&ele d e modull1U numai sem-

nalul

cu

'rec"en\a

de

4115

Pr in

cupla/,

aee,t

5emnal

ItStl

apUcat

pe

gr i la 61 comamll din

tubul

EF ee, ce

lucreazA

CI

amplillc;alor

de

Iree"entA

Calor care dorer;e a feeapllo.,. o sln- lIurt gaml de free"lnll ,au calOf" pa,lo- nati In descifrarea telnelor funcllonaril unul radloreceplor 'uperhlterodirUI a-

chlpa' cu

tUburi

electronIce

le

reco-

int!trmedl.,t. SemnalulamplJllcat de ac",t etaj ~te

mandlm

schama alilurall,

realiUle

un

montaj dupA

apoi IpHcal, prin Intermediul tran,for· maioruluI MF 2, etajuluI detector cu

P rimul ela), utilizind lubul ECH 81, eile

dioda

semlconductoere

EFO

1(18.

De la delector, prin rezlstlnta de2 Mn., se culeg. componenla continui plHltru CAA, lar prin rezl_tanla de 5 lin le cu- lega lemnllul de audiofreewenll, Urm•• ,l apoi ampljfjcatorul de .udlo-

frec"enţA echlpal c u tubul ECl 12. Par- tea trlod' a acestuI tub ••Ie ampllllca- torul In ten.lune, Iar partn p.nlod.lJi , ampllflealorul In putere.

In pr ivi nta ,.aUdril practice, con,truc-

tOflll "",,'e notate pe .chemA "alorlle pl.I.lor al 1"IIlIoIurllOf" la soclu, Bobinele de la Intrat. ,1 o,cllator pol fi •• ecutale pa carease de carton cu dlim.trul dl 12 mm. Pentru recaptlonarea undelor medii, L. a,. 22 .plra, lar ~are 50+50 .pfr•.

Df.tanta Intr. l , fll. ilie de S mm, Iar dlltanta Intr. cele doul Infl,urlrl l" ilIe d. 4 mm,

l" are 50+30 .plre (deci lot

doul Infhurlrl dlatentel. Ia 4 mm).

Bobina

Infl,urlrl l" ilIe d. 4 mm, l" are 50+30 .plre (deci lot doul Infhurlrl dlatentel. Ia

-,

2

RADIO NSTRUCTI
RADIO
NSTRUCTI
RADIO NSTRUCTI EA DISCU In se rie ,1 lunlale cu un cOndenlilllor ellH;lrolili(; de valoare mar•.

EA DISCU

RADIO NSTRUCTI EA DISCU In se rie ,1 lunlale cu un cOndenlilllor ellH;lrolili(; de valoare mar•.

In se rie ,1 lunlale cu un cOndenlilllor ellH;lrolili(; de valoare mar•. Con$umul fiind mic, se aslguri esllel Inreglstrarl\ll unui nu mII. dl!51ul de M:o", de d iscu ri 10 cond.tii bune_

2

, d8 , • 6 • -,, -, , -14 -, , -~ -ID -22
, d8
,
6
-,,
-, ,
-14
-, ,
-~
-ID
-22
I
.
I
I
3 , dB , • ~ n ,. 16 " , ., , , KHz
3
,
dB
,
~ n
,.
16
"
, .,
,
,
KHz
2
10
• •

dB

PE BAN

16 " , ., , , KHz 2 10 • • • dB PE BAN N

N . PORUMBARU

Schema din Ilg. 4 raprellntA un montaj mal perfec-

tional, care tn atari da filtre are un lam e~Pllndor de

frecventA. conceout In soeclal

pentru compensarea,

respectiv amphl!carell, frecventalor joas8, care ,e IIta- nueazl la mll jorltat811 discurilor dIn motl'le tehnolo- gice. Inlrarea asta prevAleti penlru doze dinamice;

,e Inte raalefllzi! un clrcuil

c ua ju lor ul comulatorulul

RC In vederea adllptllrllla doze cu crtslul. Comutatorul ~ comllndl filtrul «Irece-au,_ (alenuarea loaselor

Inal-

telor pesle "

kHzj, Aust tHlru lC este 'cordat pe 4

Vatorlla pIeselor din lillra sI ni catculllia con form

sub 30 Hz ). Iar K., IUlrul «1rece-jou (atenulraa

k H z.

cutbelor de trecere d i n 110 , 5 &1 8.

ra- !Ochmel din fig. 4 cu un etaj

preampllflcator reprezentalln 11g. 1. Monla jul aSigur' adaptarea impedantelor, un regl~ de ton !Oupilmanlllr

a ( P, ) ,1 Inalte ( P ,,), de ase-

menea. amplificarea ute re{J ebil' cu pOll!ntiomatrul

'3'

Mo nlajul liB poale folos , ,1 !Oaparat, ca preampllfi- calor. Reg laraa amplificarII eSl8 neceu r' In vederea com-

menllnarea

penlArN allnutlfilor produse de filtre"

nivatutul.lmnllulul de 1a,lre la valoarea oplim' caruti

pentru

radete

pr81enlete

curbele de raspuns a ta monlajulul din fig. 7.

in dependent pentru jo

In

vedarea obtinerii

unor rezultate o

coman da completarea

In!rerM '"

magnllolOfL

alimentar. a

In

fig.

B alnl

Tensiunile de

lic"emelor

!rebule 51 fie loarte bine filtrale. Cel mal u,ar sa as i-

g u r' o allmantare corelpunzAtoare

Vu,

",,'

"'. ,

u,.n'''U'' ~. 'UI''V

c u baterii leoale cu U.,otfll .egale

1

AparllCekt d. 'eprodu, dlseurl de ulitate ,1 ,eml-

ti tehnologia Im bunAteUI. Ia

[n reg lsbatea d iscu r ilo r permit ematof\llul sAlact Inr&-

profeii Conale , precum

lI'litrAri de bunII calitate;

Ind.

.ste redus numlrul ace-

lora care 1" PQt permite procurarea aceslor aparat,

foarte c05111.i108111, de 8liemanee.

lleI,

Schema

din

fig.

1 fflprez l ntl

un

dhu:urlll! Cllf. se

Inrf!Gllllreatl de obicei 81.1 ut-url remarcabila. Discurile

vechi cu

de 1tI lur. pe minut prllllnll,1mai mu lte

deflclente c"ief d in Inrfljlstrlllea 1" ltlaii.

Scnemele !:Irezenla!, mal jos IIU CI 5COP Irnbun/ll!_

lirel! Inregis ' rarllor cu mijloace .' pos lb IU"" amalo r,. ce,tl, rezultatele obţlnule 'i lncl excelente, uneori chlaf

spec:tacu 108$8.

filtru In vederea

atenua,H zgomolelor de JoaSili !'(IoC'te"!., provenlh. d ill reec lla acusUcl a doze! cu angranajele macan ice (."u rull.) ti a zgomotalOl' de frecvenţA ridicati {«zgo- mot de ac»l, cara sa daloraazllmperfec:lIunllor, Impuri-

tlilllOl' tI:tglrlelurilar unlurllor dillculuf, Tranzistorul

su&ll

pl.sele afe-

renta -

tat oara le ~

ci rcu li a mlralor. [a ,coalerea Inhalor d in cl r c: u lt, blln .

da de tr8C8f1I eale IIneari. Tomd,toarale, lucrInd In

monl~ de c o lector la maaI. aaJgur' adaplal'M Impe.

dentetor, coeficientul de ampllfiC:llr. a,la Inlil

unllar. Polenllometrul P

de rI,puna la filtruL «Ireca-IuI' In raparl de c.rint• •

Cu valoarea

curba d in fig . 2.

reolatA la aprodmatl" 10 kn liB oblina

TI cu plasele ala,anle formeazi un llUru «Iree

(vOlI curba 11g. 2), Iar Iranz lstorul T!l cu

un mlru .crece-jo

(veti cu ma fig. 3) . Com u-

III!nJ &<:olllllrAA din

aub-

al K., parmlt punere

t

permite rell/,ar. curbei

_

_

curba din IIg. 2.

5 , "~I ,"V ~ O ~ iNTRARE , ~ , 'o. • , H.
5
,
"~I
,"V
~
O
~
iNTRARE
,
~
,
'o.
, H.
,
d6
-
O
,
6
-
II
fiLTRU
"
o- "
, flTRO JOASE
,",
Ha;
10
10
10
10'

-F

" , flTRO JOASE ,", Ha; 10 10 10 10' -F 7 -10 -20 10 H:z

7

-10 -20 10 H:z 10 1
-10
-20 10
H:z
10 1

3

Ha; 10 10 10 10' -F 7 -10 -20 10 H:z 10 1 3 r ler
r
r

ler bobina ~ are 8 Iplre. Dlltanta Intre boblne e,te de 5 mm. Toal. bobinele vor fi e~ecutat. cu sIrmA Cu-Em," _ 0,1 mm , e"anlual Izolal \>. cu m'lase , Cel care dorele a ulII lla receptorul In gama undelor !iCurta vor bob Ina pen- Iru L, un num lr da 10 splre, Iar pentru

"or bob lne 8 I p lr •. L, ullUz",zl alrmA

L.

cu

cu

d la matrul 0,8 mm, ambele cupru-emall.

d lametrul . O, t

mm , Iar

L.

s1rmll

Bobina La are 7 splre Cu-fm,; -

0,8

mm, 'ar L,.aree s plreCu- fm .1II _ 0,1 mm.

Aceale boblne se "or faca apirl ling i!

de

mm. Tren.formaloarela da frecven!! In- tarmedlail (MF 1 ,1 MF 2) 51 vor cum· pira din comert (cu cond. Incorporltll\.

4

Iplri, dIstanta lnlra boblnale fiind

Tranlformatorul de le,ire IIB e"cu ii pe un mIm cu secjlunea de 4 cmt, eare

a re In prim,

0,2 mm, Iar In secundar - II!: aplre

Cu-Em, III - 0,11 mm. Impedanţa difuzo- rului fii nd 4a,. Ace,t tranaformlIItor p oltla fi ,1 cum-

III -

2200 de s plre Cu-Em ,

pira!. Ul Iei recomandilm a aa cum p'ra Iranslormatorul da relea.

Oupil

ca aparatul a lO I I ezeculai, se

rote,te

condensalorul

"arlabil

(C"

_

2xSOO p F) ,1 se cauti un posL Dec' nu 5e gllaa,ie nici un post, In'eamnil el nu lunc!loneazl o"ilaloru~ fi Iiuncl 5I" "lmbl lnl,e ele capelele bobln" L Se Iad receplorul pe un POlt III s.

roleie 10a11e putin mlazurlte da tarlli

de

pinii audltia e511 malliml .

la fel penlru Inl lnliiila mulmA, 'a roleale condanSlIl orul Irlmer montal In

mar i

paralel pe L. (pe nlru Iracventale

din gaml) . StablUrH cllpitulul de gam' se fllce

ajutorul conden!iltorulul la oacilalor .

cu

la

MF "

Irlmer da

t radlorecaptor

are acelea,1 calitAti ea " rad loreceptoa- rale de fabricatie profesionalA.

Cu o I"tanl bunA, ac

• ---- ---- ---- -- --- -- - - --- ---- -=-- --== === ---

• ---- ---- ---- -- --- -- - - --- ---- -=-- --== === --- ==

----

--------

-- --- --

-

-

---

----

-=-- --== === --- == --

---- -- --- -- - - --- ---- -=-- --== === --- == -- • ~=~
---- -- --- -- - - --- ---- -=-- --== === --- == -- • ~=~
---- -- --- -- - - --- ---- -=-- --== === --- == -- • ~=~
---- -- --- -- - - --- ---- -=-- --== === --- == -- • ~=~
~=~ ~= .,. - - =- - = - - -
~=~ ~=
.,.
-
-
=-
-
= -
-
-

Ing. SERGIU FLORIC.l

CU

CI ReUITE =::~~!~~~~;~::2o~~~:~e~

m8J m.ulte: canale pl'Cvlzute cu ftI~~ de aud lofrecven-

~ Evident CiI pc mbura cr~teru numlrulw de c0-

L I IICE

~~~~li=~~~:~~~=~:~i:~

integrate. Aceste piese fiind inci greu accesibile amatorilor, in scopul construirii unor SIRiu de te~

comanda muhicanaJ de dimensiuni relatiV reduse se folosesc nişte «artificii de scheme» care Sl asilure:

nişte «artificii de scheme» care Sl asilure: NU parţial dcridttatde de mai sus. In acest scop.
nişte «artificii de scheme» care Sl asilure: NU parţial dcridttatde de mai sus. In acest scop.

NU

parţial dcridttatde de mai sus. In acest scop. stalia de tdecomand4, care o prezentAm to
parţial dcridttatde de mai sus. In acest scop. stalia
de tdecomand4, care o prezentAm to cele ce urmeazl.,
1
permite:
executarea
.
cu
toale
ci
kglluJa dintre
se raoc
pe
UD singur canal.
Din schema bloc: a porţII de recepţ ie (fig. 1) rezultA
el Wl radioreceptor de tip supcrreacţie R acţioneazt
asupra unui registru de deplasare O (fonnal din
dolll circuite basculante bIStabi le) ilie cln1Î impulsuri
comanda o matria: de decodificare M. care asigurA
o succesiune de ieşire(ordine zecimalA) a impuJsurilor.
Radioreccplorul (fig. 2) arc UD etaj de deteclie super-
reacpc (lTanzistorul 2 SA 340), un etaj It.OlplifK:ator
de
audioCrec:venţl (tranzistorul 2 sa 475 sau alt
lrallZUtor de tiP p
n
p.
cu un Il > 1'00) şi un releu
electronic,
care in
prezenţa
semnalului
(deloc:!al)
2
deblocbeazi tn
nzistoful
T
_
-
deblocbcazt tranzistorul T
_
Bobina L
se executi
pe o carcasl din
malenal
plasoc al diamelrul de R mm. folosind in acest acop
sîrml de eupru-email (12 spire) ţJ 0,5 mm. Şocul de
radiotrecvenli este o bobinl de filtraj utili.z.atlla tele-
vizoarde ",Rubin 101 A» sau se confecţioneazl pe un
miez de feritA 02 mm bobmind 35 'p'te cu SÎrma
de cupru email ti 0.1
Transformatorul de cupla) esle de tip RLT 3e3
mm
folosit la radiorecept08rele Il.ElectronlCll S 631 E. CII
OAIO!
defazor in etajul de au(hofrccverJll.
Regla)ul
radiorcccploruiui
se
face
monllnd
o
pereche de clşlJ (2000 fi) in puncle~ a $i b ŞI ael'C).
nind asupra miezului bob.nei L
pinA la obllnerea
unei audilii
maxime in
casca. Sensibilitatea
radio-
receptorului se regleaza din poten\iomelrul de 2.S kCl,
flrt insi a depăşi pragul de acroşaJ.
La aparilia semnalului de audiorrecvenJ4
pe
un
3
mstrument de 10 V (20 000 O{V~ montat Intre punctele
c şi Il, se observi o deviaţie a acului instrumentuluL
Un circuit basculanl bistabil (fig. 3~ format din
douA tranzistoare MP 41 cuplate galvanie Intre
z:1e, are in permanenţ!. unul din tranzistoare in stare
de conduqie. La un semnal negallv se modifici
,
-
,
,
';:t.f
""'"
I
O ,
-ir
,
O
I
,
, •
, ,
,
I
,
3'
s larea de conducţie a tranzistorulu~ trec;nd In con·
, O
,
,
duqje celălalt IrannSl0f. SLlriie celor doul tranZiS-
,
,
.,
toare sint stabile pÎni la folosirea celuilalt
Impuls.
,
,
• ,
,
Primul ClCCUJl buculan\ blstllbil poate comanda cel
de al doilea ClTCWI bascu1ant pl"m Impulsurile pro-
~
1.2K.AR) 4
venJle de la tranZistorul T 1 ~U'I CODdensalorul
"
vom
ea
D.
A
%o,
C _6 800 pF.
Dea, la lC$lOle
1,
2,
3
4
!jJ
Uk.aRt
st:m.naJe fi)
Degative 10 AU
+),
pDljlive, conform
"
tabelulUL
MatrK:ea de dccodifJCa.n: M (fia. 4) este alditwtl
;r.,
-fi- ,v
~
~
1.2K.p.R3
3' r
din elemente lopce SL Un astfd de arcuil es:te pre-
zentat in figura s. ii este format dm trei diqde
!R
~
.'
~
1,2kAR
Du D l ŞI D J legate la un poten~aJ pozttiv CircUitul
dectric fiUld inchis
prin
rezlMen\.<l
R,
la
bornele
"
~
dlodC::1 D. nu se ob\me lenSI\IOe. Numai dael toate
o,

• • dlodele D,. D J $1 D J lml polanule ncpuv (fi" 5 b) !le
• • dlodele D,. D J $1 D J lml polanule ncpuv (fi" 5 b) !le
• • dlodele D,. D J $1 D J lml polanule ncpuv (fi" 5 b) !le

dlodele D,. D J $1 D J lml polanule ncpuv (fi" 5 b)

!le obline

un semnal

la

bornele diodei

D

JJccl,

daci. $1 la IRtrArile

1, 2 $1 3 circuitele bistablk vor

rurniza tensiuDI DCJamc. numai .tURCI la dioda O

apare un semnal negativ care, dacA este aplicat unm mtrcrupilor electronic (fi" 6J,poatc aelloM rcleul Ro 1_

Peotru

asi~urarca comenZIlor

modelului

teleco-

mandat sA analizăm sehe mH din li,. 7. urmArind $1 tabelul CU poZl11a circuitelor bascuJante:

- la impulsul O modelul porneşte.

-

la

impulsul

I

electromOloruJ

releul

R I

este

atras, aJimentînd

servomecanismului

care

depla-

st:azI cirma modelului intr-un seD$.

- la impulsul 2 releul Rl este atras 5<:himbiDd sensul

de rolatie al servomccanismului.

-

Ia impulsul 3 releul

R J

schimbi sensul de ali-

mentare al eJectromotorului de propulsie.

- la impulsul 4 se reia ciclul. Registrul de deplasate impreuna (:li matricea de

ptll;u~ cu circuit

pl1cuta

cu patru conductoare (fiI- 9) dm

radloreceptorului

cupru cu diamclrul de 2 mm.

decodllkare

lmprunat

M se executa

81 eate

pc:

o

(fig.

se solidarizeazl

de

RadlocDlJJltorul ". fi prezentat in doua vanante.

$1 anume cu cnSlaJ de cuarl tfll-

lfig. II). RadJoemllilorul ( fia · 10) a~ un O)Cllator pilotat cu

10) $1 Gri cnstaJ

I;rThLUI de cuart II '

27. 120 MHZI, montat ÎnlCe bani

!fi colectorul tnl.lwstorulw P 401 Bobma L I (12 splre firma cupru_emal~ diametrul 0.3 mm) cupleazl OSCdatorul prin bobina Ll (2,.5 splre sirma li18LA 10 x 0.03 mm izo lati In mltase) cu C'lajul final , echipat CU trlUlZlstorui 2 N 1613.lc81U cu baza la

IUlia. GellcralOrul de audiorrec~en\A,ccl\lpat cu un

tranustor uOlJoncţiune 2N 2646. ataci un ampWi. tator ~ comandA un tranZiSlOr srr 124 in reJlllIl

de COmUlalle. Bobina Ls c,::onlÎne 10 spirt cu sirmA de Cu·AI cu un diametru de I mm, iar bobina de compen/IUrc • luna' mii antenCi L $t COnfecIÎODeaD

pc 1,) c.:.m;.bA din p.v.c:. cu diametru! de 10 mm, avind

c

Iti ~plre cu slrrnl de \\ 0,6 Cu-Em.

unOl cl.şLi se verifică oscllatorul de

luuJK)rrC\:~enl1 dm punct 10 punct, pinlla colcctorul

tr"i1J'I~torulul SIT 124.

('u

aJulOrul

.'

~

M

o

traruuloruhu SFT 124.

Qscilatorul de radlOfrec-.enll fiind pilotat cu cns181

de cuarţ se regJea2i U~, re'Lumindu·sc la lu;ordul

_

urmlnnd lunuoOLuatea ma,,"nl a unuI

bec: de 2,S V/o'OO A, monlat la capetele bobmCl L z. Cu un mAsUritor de cimp !iC re&leatt condensatorul de: 40 pF dm C'laJul final. Oael se foloseşte o antcnl de 1,.2S m lun,une (aHlena de cameri de: tdcvlZor) atunCi nu mal esle tlC"QtC de mia la bobina Le. Impulsunle "OI'" 6 dale cu IIJulorul unuI dl!iC tddonic de lip vechi la care sint folOSite contactele: act-ionale

de camA.

Radi oerrll!4torul nu trebuie sA depAşeas<:4 in umpul lucrulUI un consum de 50-75 mA.

(rig. II)

bobmei L

lo cea de-a doua ~ananlă. radioemi\Atorul

es te format dintr-un OS<:IIalOf" in trei puncle echipat

cu tranzaL IT, EFT 319 sau P 403 (circuitu! C]L I liind acordat pc 27.120 MHz), eare are in colector

un

alt

cirCUit

L:.c

tlcordut pe aceeaşI frec~tA

de 27.120 MHz. Bobina LI arc 9 spu-e din sîrma de Cu · Em cu dia- metru! de 0.4 mm. pnza mediană la 3 Spirt de la masâ. Iar boblOu ~ ,n~ 8 Spirt dm acee<l$1 sirmA. Ambek bobme se executi pc:. carauc: cu diamelTui de 8 mm Reglarea oscilatoTuiui se racc cu polenliometru!

P,-SOkn.

Gencratorul de: aUlhofrecvenll este un circuil basculant astabil cc generC82ll unde dreplun,}uulare

cu o frecvcoll de cea I kHz. Tranzistorul T

lEfT 321)

joacl rolu! unui intrerupător elcctronic. Alimentarea !It face la Il V, tol pnn contactele disculUI telefonic. La montaj. se re<::omandl ca QCIc douA bobiDc:

LI şi ~ sa rlC perpendiculare, reglarea osciIatoruiui

rca1izilldu-te cu UD undametru ŞI mlsurltor de cimp ctaJonllle, pentru • nu ieş.i in afara benzii alocate

de 27.120±o.6% MHz. Anltua va fi tOI de 1,25 m

lungime. T) şi T. -E l-T3 2:1.

o, 1 ~. VI 02 2 ~~ v. - VI , ~. 0, OV v,
o,
1
~.
VI
02
2
~~ v. -
VI
,
~. 0,
OV
v,
R
+
1,
5
+ 6 -

1

\

o 1"-1'1 -u VI ",,11., h . Il:! - 1" h,O , -o v. R
o
1"-1'1
-u
VI
",,11.,
h
. Il:!
-
1"
h,O ,
-o
v.
R
+,.
-, ,
, b
1'_- 6V
I
,--------
/
-o v. R +,. .ţ -, , , b 1'_- 6V I ,-------- / SFT351 (MP42)
SFT351 (MP42)
SFT351
(MP42)

1:.

-, , , b 1'_- 6V I ,-------- / SFT351 (MP42) 1:. , KA 7 9
-, , , b 1'_- 6V I ,-------- / SFT351 (MP42) 1:. , KA 7 9

, KA

, , b 1'_- 6V I ,-------- / SFT351 (MP42) 1:. , KA 7 9 ,---------

7

9 ,--------- - , 10 SPiRE ~ 1~12
9
,--------- -
,
10 SPiRE
~
1~12

10

(MP42) 1:. , KA 7 9 ,--------- - , 10 SPiRE ~ 1~12 10 • SFT124
(MP42) 1:. , KA 7 9 ,--------- - , 10 SPiRE ~ 1~12 10 • SFT124

SFT124 11 T, rAŢĂ DE Lz
SFT124
11
T,
rAŢĂ DE Lz
- , 10 SPiRE ~ 1~12 10 • SFT124 11 T, rAŢĂ DE Lz BOBI.A l>

BOBI.A l> ARE 4 S~

CU sIRMA-DE 0,4111111 CuEm

LA 1mm

.-

•
•
•
• N. GALAHBOS . • Un instrument util, liniar, fntr. 2S Hz şi circa 100 kHz,

N. GALAHBOS

. •

Un instrument util, liniar, fntr. 2S Hz şi

circa 100 kHz, cu domenii 10be 0 - 1 mV

0-500 mV.

şi

Conf,I,virea ~l daţ!8flere8 ula]elo. de IOlld 'fBC:'1enj~

ale apaflllelOl de radio el ,'ImpIiUcaloare,or d. Inalti

Ifdehtale imphdi mburllrUlll tensiunilor da Intrare s

Iesire ale IhH:6rulelaj cu un In,trumenl tu Impedllnla de Inl'8,e liulielenl de mare, ca SIli nu Influenteze bunII luncllonll'lI a ela)ulul măGural ", totodal;l sulicillfll de senSIbil, In vederea mburlrl1 lansiun;\of mici de ordinul mlilvoll,lor.

In5trumenlul pe tll'8-1 dlillicrlem IndllpllnUla eceste conditiI. O caUtata In plus este Hnearilllh,!11 deoutb!lt

II

In

trumentului. In ace5( fel "8 tacllll"du.

h8~i"IH'

turbei de raspuns /1 ampliHClllorulul ln l, -o "lIm,1 la.g!

da "&evan!e.

Impedanla de Intra rII 861e p"le 500 I::ll, tapi cara iiI:!

daloreaza schemei 1010s,le (fig. 1) Anahzlnd schema din IIg. 1. $e poale vedea eA !fI5lru- meniul con~t;J d in: 1- elajul de Inlr are (T cu p,e"ele aferenle): 2 -un alanualo, comula b ll (1(, eu rezhilan-

1

lele corespunz,Uoare): 3-uJl ampliliealor de len,[una (T 2 - T 3- T~ ) : ~-un Inlilrumenl de lndlcalle Inlr-un monta) redresor In punle, prevhul cu un ,uni cores- punzAlor; 5-surr;a de allmenlare (o bateTie de 4,5 "

$1 o d iodA Zenner

Se veda alitlel ca lichema aleclrlcA asia relaliv SimplII. -

In

vederea aslgurllrii IilabIIIIătu).

Semnalul de mlr,re esle dus la bala Iranziliioruiui TI P"" CI' rezl$lanlele R, $1 R~ formeaza un dlvllor prin care r.e polarizealA bau . Traflzlslorul esle

lOlOSlt Intr-un mania; de repelor t8todlc, aSigurind

alollel

obloBrvlI cII lIlenuatorul nu aste legal de Intrare. cI In c"curtul de emItor, ca reljslen\!1 de Ioarc:in! variabllll. Ace:r.te rezlslente fiind a,ezale III letirea de Joasll Impe danlA a Iranzistorulul, nu mal elita n"cesarii com- panSIHeI! la dlferile Irecvente, Inconvenienl cara sa Inlllnaşle la vollmetrele eleclronlce cu alanualorul monlat d lreclla Intrare. De asemenea. schema folos illl uţlUreazA tllllbTllrea mstrumen tulu" Inlruclt dac! re- zlstentele alenualorululslnt suficlenl de precise (1"), clIl}brllrea se poala eleclu. pentru un sIngur domaniu, talelalili vor It In clllsa In mod ImpUclt.

° impedllnLt da Intrare mllre. T010dlltA 'II poala

da $unlara a ,ezhilen!alor R, - Ra asupra

IITlpedanlel

emitor şi bazi prin S ,i Inlercalaf(~a lui ~ Intre div;lOr

"

CiZia

sorlllrea rezl 5lan\alor folosila, care se vor m'liura la

un ohmetru de pre<:izie. Valorile nestafldardlzale ,e vor obl"'e p'''' Inserierea II doul reZlslenţa 'Iandard. In vede rea stabllitlt;l, rezl&tenlela vor II de cel pulm

0,25 W.

In\'e

Efectul

de

mtrare

e51e

redus

prin

reaclla

bllzi. Prlt(izlll razislenlalor din IIlenuator determin' pre-

Instrumanlulul: dIn acest

moti'l sa recomllndA

care cupleu' In trarea la ampllf l-

c alor nu trebure li! Ile electro"Ilc, In!rucU p.olarlllltell

COt1denSalorul C

electro"Ilc, In!rucU p.olarlllltell COt1denSalorul C MI~O-5U:A 1 OJ D4'" D108 "'9
electro"Ilc, In!rucU p.olarlllltell COt1denSalorul C MI~O-5U:A 1 OJ D4'" D108 "'9
electro"Ilc, In!rucU p.olarlllltell COt1denSalorul C MI~O-5U:A 1 OJ D4'" D108 "'9
electro"Ilc, In!rucU p.olarlllltell COt1denSalorul C MI~O-5U:A 1 OJ D4'" D108 "'9
MI~O-5U:A 1 OJ D4'" D108 "'9 "" 68 C, ~ K2 R17 "IS ~" ~,
MI~O-5U:A
1
OJ
D4'"
D108
"'9
"" 68
C,
~
K2
R17
"IS
~"
~,
'OK
~
R21
1DK
BC108
8CtOS
&109
1!12
RI6
P,
.+
'70
100
1'"
4

270K

1!12 RI6 P, .+ '70 100 1'" 4 270K 6 lens'unll de Inllllre sural, de lI&8menea,

6

1!12 RI6 P, .+ '70 100 1'" 4 270K 6 lens'unll de Inllllre sural, de lI&8menea,
1!12 RI6 P, .+ '70 100 1'" 4 270K 6 lens'unll de Inllllre sural, de lI&8menea,

lens'unll de Inllllre

sural, de lI&8menea, CUfent ul da I ugllar putea In!lueflla

negat(v

to lo1ilrea unor COnden1iIl IOllr., eu pOhsllren legate In

paralel

bunA calitate, Iar tan,lunea da lucru

de mld.

hlrlle

ti oricit

de

recomandl

dlle" In raport eu domen iul mll-

IIliupra

SIIU

un

pr!K:lz'l'I

mll5uf'rii.

Se

condan.alor cu

melalizalA,

pOlita

Tranzl~loarele T 2 -T 3

-T

,lnlloloslle Intr-o lichemâ

buei lui T 2 asle asi_

cu emllorul comun. POllllrlzeree

guratA prin rez'5~en~ R:za d~ la divizorul ~-Rz! co-

guralA pTln reZlslan\a R2J de III divlzorul ~1-~ co- nectal La le'lre. Se oblln IIsllelo puternldl raacUe ne- ga\(vA In curenl conlmuu '1. concomlten\, o slabiHtllle loarta mare. Condensalorul C 6 a:r.lguril decuplarell

cureniuiul al!ernallv " Impiedid astfel rallclla In curent eltetnatlv. Polllrilllrea lui T WI obllfle d in 00- lectorul lui T 2' Iar T 4 aSola polanzal din co!ftctorullUI T3

mA-

reşte ,mpa danla de mtrllre a ampllllCl!.torulul de ten_

SIune, astlel condensa torul C 4 panta avea o capaCI- lale relativ miel. Condonulorul C 6 cupllazil itI"rea

Rezlslenla nedecuplalil RIS din emItorul 11.11 T

2

Inslru-

mentul 1010$,1 In monla) are o rel'slenlA internll de 1,3

kn. $Unlul R 2!t 5'11 ales la o valoare de 680 1\. Le un Instrumenl cu aHa rezlslent! (nlernll $untul ~8 avea o

vllioar, dlfenla. A!oltal, de exemplu, daci rezlslenla

InternA 85ta do 9000.,unluJ vlIl!lvea ":iOA DaCi nu 1iB cunos,te r"'slenta inlernA, sa va fololii o vatoare de

micsoreazA

680 n

daca ,e observi o sen,lbilllale al!C8liv/l III proceGul

d, calibrare. sau" mllreele dlll:A fenslb,hlalea asta

In5ullcienl'

Pentrllll compenu nalm88T1talea rellslenlel dl,qela

~ in1ilrumenlulmdl cator (de 50 mICToampen).

CII

rali",n\A

de ,unlaro, care

dlodelor dIn punt"

da redresare,

jonc\luflea dia-

delor \)3,° 4 a.ta conec talA la

IrUIUI samlreglabll P , InlfOdu1i

al lUI T 3 . Se Obil.,. utfel o rellc!!e "'galld reglllbil/l

cu P" Rea clla negativA 8sle maxIm. cind cu rsoru llie

regle.lI! lipre parlea legalA I:a emitor, Polentlometrul P I regle",zlI totodall senslblll1alea Inslrumenl ulUI

Indicaior

cursorul potentlome- In d"ullul de emitor

INDICATa CONSTRUCTIVE

Aparatul 85le r!K:omandal amliltorilor eleclronl,ti

cu cuno$llnlll ma, av.nsllIe ,i cu PflllClldl const rUI;-

5, 8 se

dau unele datalll constructive. eJecujllll trebuie sA fie loene !rlgll(III. Dalorll. lans,unllof mici care se mâ-

1ioar" orlC'e ret"tenlA de contacl, IIp,lurl necore,,· punzlltoate InflUlnteazl negfltlv asupra preciZIei

mllfiu,a"l

5curla 'fI rlg!de.

Sa VA 1010'1 cablu bhndlll III intrera SI la 10gălurlie fll-

cut., h, 1( III el K Ib; dllll5emenea. lagatunle la bll~a 11.11

T s' vor t.ee teranllle, Plesale sa vor fl)fa "gld de

,latele, tfu,pecl\y de plllci din malerla! Itolan!. Se VII

9vltl slilul da mOntat9 CU

la (ulul. Logalurll. trebuie" lIe CII mal

,.1.1 IlivorlzoV' In t rarea In oscllaue amon-

hvA. Cu Illiu In lormatlv lotu", In IIguflle 2, 3,

Iese Cflre Ifalirn!i In "erll

Pl aCIle Ilolllnl, vor II montlll, pa şuruburi da al"ml. dl,tall!lere, Placa pe cllre se fixează pOlen\1omalrul

montea,a In a,a tllf ca prmlr-un

lo~mlraolabll P,

ELECTRONIS I o o P, o o INSTRUMENT INDICATOR 5 C8 «I"tiu IA ha posibilii

ELECTRONIS

I o o P, o o INSTRUMENT INDICATOR 5 C8 «I"tiu IA ha posibilii regtatlNl

I

o o P, o o INSTRUMENT INDICATOR
o
o
P,
o
o INSTRUMENT INDICATOR

5

C8

«I"tiu IA ha posibilii regtatlNl lui ~

cu cutia complet

lochli" Ace'l lucru es te necesar pentru calibrarea

corec t. II

miniu nu

1111,1 "lI'lnl.

In ,trumen t uluf. Culll! VII II dm l abt! d. alu·

din I, b lt de filM" IICOpetl!j galvank: cu cupru

Ia Inlr.re (Sl' '8 face prlnh-o

Cu plar

cu ple de

mlll'".tolon_

S ateni

d, ,lImanl.tlr. 5' va

monta Intr.un compllrUmenl 'aparat, if1 veder. atan-

'illrll montllJulul de eventual, 5dPllrl de II'IIZI 'IU li-

ch ida corosl"'9 din balerle.

CALIBRAREA

APARATULUI

Calibrarea H poate ••scula cu .Julorlll unul 08n'ra-

lor de Joasa Iretvan l.'!

al unII' m,lIvohmelru calibra"

lolollt CI e talo 'l, l1li1,1, In lip" unul asemenea Instru-

ment, In cal

mel l\! d, prec:i:ue lololilnd domeniul de 0-500 mV

Fr,cven\ll , o,raloruhll 58 reel,adl 1. ~000 Hot:

mal rau (!IZ

se p Olle u h l1n

,1

un mull!-

regleaz' laroul

mKanic

ap.rtlu l In tunc Uuna II 5e lay JumAlate de ori Inamle

d", callbrara. S . pune m l ,area In ,cun 51

dacA Inlln,.lmanlullnd ,c' lero. Daca apa'a o mdlca\le,

monlalu! M I. InCor"1 5eu

apOI

In."'II. de punlllfe In funC\lun

al

in$ll\Iman lulul

H

mdlcalo,

Se

puna

se ~f!flt,~A

151& 05clla\11 par.!wte

(tia vor controla IIlent c.onlac lele comula loruhll)_

In uur t

pe hacl,e dIn cele tII~ domanl~ rollnd comutalorUI

Se VII ~arllica Indlcaţlll de lero eu mira,

K

de cile

0"

In ditarna

POII\<I,

's; potnv"te apoi comulalorul In POI'\III n,_ 6

(O-500 mV) '1 U laagllnlra,

len,lun&a cu un Inlol,umenl atalon. Se gen e-relll;l!

500 mV ,1 u ra " lel zA pohrn tJom e l rul P, pInA la obti-

nerea unei Indl~alU e~acle la CliP de 5cal,. D.cA d,n

reglllJ

bi fezl,len," 'UliI ~ LI o vIItoare core5Punliloare.

nu 5e pOIIII obţJna o IndlcallEl corK I A. H schim-

Ia gena,alor, _e"llclnd

.pallllului I.ec:utal SI! he sub 4%- Lucrind cu allnUI "Ş! eu Pllil corespuru110are roe pOlle ajunge la o precllHt de r,{ ,1 ch,l, 1,"" aimolnd I&tfal prKll1II lpa,alelor de ml$urt Indurol"ale Daci ull"tentela dIn alenualor ilU 10'1 sortall ta

mdlc.le. callb,a," Intr·un rolngu, domeniU

In mod ImphClt UlourA preCllla In loale domenIIle de

m15ur1.

,01118

In

domeniul

de

senslb,IiI!!le

mulmA

(0-1

mV)

unean 1I"le ne<:a5l1 r A te,,"118 la pAmIn t II CUI!81 IIp.,,-

lulul. In vederea Obtin!'" un. ecrana" oeffeeie lata de IventUlllata umnale pertu,baloare, cara .r put

O,

-- ~----- CIRCU IT "9 INTRARE R4 ~ R. + 8 c , "18 ••
-- ~-----
CIRCU IT
"9
INTRARE
R4
~
R.
+
8
c ,
"18
••
,
+
,
,
R
C.
2
C,
C7
r
c.,
+
OR",cru.-H:8)
"' - :.e
,
L
R
T3
B
T4
PENTRU
'E,
,
HIIPlI-
DtmNŢIER
"
E
fICA-
TO~
I
OZ
--
O--

K,.

03
03

04

precizie

mlurl'll

umnlllulul

utd.

A$llel, dac' ind'CIIlla erota mal micA. rU15lenll sunl miri. i.r da~' acul bIla Dule valoa r. CIIpulu.

de 5CIlIA, rezls ten lll respec:hvA tr ebuie mle.ora tA.

l1l1lea IIp ll ra lulu-l generInd

tenslu", de valori corespunziloare reperelor de pe

Ins trumenlul

in d,cator folorol\

pe mA6Url! clUet de pr8ClIIe. Inrotrumentulul. De rei-

eroarea

maJlmA In proce n le d in Indlcalla m• • imi (ca r, de

,;clIllJ SI nu d U'! vllioarea elllli, A

un Instrumenl

5C'"

te line.,. SI IndicatIIle vor fi lineare.

mlnll l cA preCi"

H

S.

~e ~erj flca apoi Ilne

In5lrumen tulul

Ind icator.

DllcA

unuI In~t,umanl sa referi la

lIel.

ooda sa Ile ecranal!. IIvlnd tOlodalA o

Itolll ,'e b uni Inlra ecran '1vlrlui do mAr.u,/I.

6

"

modii1ca

S onda de mburl "'a fi leg.IA de aparat cu un c.blu bli n da! cu miu 11\81 (cablu de microfon) cu o lun gime

ma_lma de ap ro.ima!l'f 5O-1!O cm. Sa va 1I'·ea gr!J~

rellSletllt

ue

m.tllhcl ro.u fU o treU

"11I1i de la un cablu blllldlll. Ecrlnul 11511el obtInut se cUlto,e, le da bllndalul c.blulul. Tol de aee51 ecrall

'" II p e, t e

("/1

Se poale 10'0,'1 11 IIcsl 5COP O r.-ondll de multlmelru

care se ecr.n'''1 cu o \ea

o rolrmA htal! Itnlatl, dl ap r OJ lmalfv 20 cm.

prevAzul cu un crocodil, care .a leao" la mua a pa· ralulU; d. m/l'ural &8U, respec;:!lv, la punctul de mAr.url

'aIA de care 58 mhoa,a o Inumlti (ell5iuna cu vIrfUl

care e5te In cla&8 d. prKIlle 1.5 "'" VOie d albi o &fO". d. 3.~ mV III domemul de SOO mV. Ia olice ~e­ loare ,",,5uratA In domeniU. eroii da dant 1;11 precil

"'rl"~ lanomiin apare daca Clrcultul de Inh.re WlU 1_04IUl1llnl,. comutatOl' ,1 amphllcalor e$lalnlrerup!l;

comutatOl' ,1 amphllcalor e$lalnlrerup!l; 50ndel. P E N T U OI<lFl~U DlSTANŢlffl I PEITRI

50ndel.

PENT U

OI<lFl~U

DlSTANŢlffl

I PEITRI
I
PEITRI

VERifiCAREA

E N T U OI<lFl~U DlSTANŢlffl I PEITRI VERifiCAREA In,. 5. GHINDEANU ti In,. A• •

In,. 5. GHINDEANU ti In,. A• • "l.DI$TIEANU

m:lJOntatca rodlocons truclt i\or se uull7 foane

despre care con-

amator nu ,tic si8ur daca p[Ulnt:\ un scurl.

ean

des colldensa toore de dlVC:rse upuri

sl ruclol\Il c i ecUÎ t fi n .

ull

al unIII condensalor cu ajutorul ~rirlc:lloardOf obi,nui- II:. lampa cu incandescenl! ;.au ohmcttu. Aparltul de \erifiClit pe c;arc-I I"relemim mai p se compune dintr-o pume pre\'JautA ni un IndIcator oJ'\I~ de acord de: tipul EM 84 {fig. II. Daca. conffiăm intn:

:modul Inodc! ic::uc eSle in k:;ălura CII pU.IIIe,,1 ~ gnlil

de comandă un condcnsalOr. iltun~, \om o~lY.I ci

benlilc lumllKJQ# ~Ie tubuluI se dcsparl UlaI Inlil ~I apoI se UOC5\: dU! nou In penood~ <k timp In care 'om.lcog- tnrul se incarcl. 1n t.'il.lul ,onucn\U.toarel('lf hur\C. care nu rrellllill Kllrlclreuil. ben7J\c luml1lOasc ajuna. dupJ

In mod lIDpc.rfed. putem

Identdica

un $Cur tci

irtdl'\:Jrea ~1)lluell!klwntlui C'U -

de

poZllia

lor

IfIIliala.

DacA

Imna electricI

conderualorul

Jl'ruapo.-

prezin t!!

un

urll;lrcu it fin. IItuna benZIle: lunun03SC $o: dcsp;!tl

,i nu se miU UIlc:!iC sa u. i n u n ele CIII Un. Lmd sA se apropt~

roonc p u lm. Vlleu uni r ii

c;apetclc 1:C\or doul benzi lummoase depind de Cllpact- talea condensa torului care se \-crificl

ŞI măr imea dislnnjei dmlrc

In cazul wOOcnsatoarclor ccramitc

cu hirtie sau. in

gencnaL .1 conde nsa toarelor nCpolllrizll te_ benule lumi-

!leun

pcllIru va lori m ai mici ilie capaci ttljii ii. n:sptt liv. inu·un timp mai maIT pentru \lllon mllÎ nutri IIJc.o c;apa. Cl16jU condcn.sa lorului ~.SIe \'Crird. In caTul ronden!ill- loe reJo.- el« l rNiucl'. h<-n7ilc lummoa.~ se Ip!"OplC intr-u n mterval de tun p rel~lIv mare şi dtSUllltll dintre

d e tste de 2O-S0~. d i n JUII,imca lo r Îoil llll!. Pentru

noase se un t!SC apro ape 10 1111. intr-un timp IfUlI

uşurarea verificării cou dcns.a toll rclor. $-3 pre~A1.ut pa-

1n1110metru! P. cu IJutorul drum poale li fricutJi \'lIn.- Ma dislanjll dintre cele dou. benzi lummoose. Se rttO- nwlldA ca. in cazul verilica.m condcrua loarelor de c_pa- "I J le mare. dlsllln\-ll Uliliată dmtre t;lpeu:1c ettor două bt:T\7J lumi DOII':iC );\ li e ma! miel. ulr ;n clilul verificArii ~"OndcnSlttoarelor de capacn:lle mJC4. di.slllll\ll sA fic

mal mare (IÎ!-

21

Cu aJuto rul aces t uI :.Iparal poe fi \eriflClte condc.osa- toarele a câTor capactlatc elile filaJ mare de SOO p F.

deoarece.: s,:,.b lICC:lStiI valoare VI I ClA dep;;rt!ni. fl:l;pctUV

luminoase Cft"$k" roanc de I)(;hiul Omo:lM'1iC

Pcnlru ahmcm.irca montajulUI >C IO~Ic uu I\-dre-

sor carc po"le IIn"il o IcmlUllC conllnua de 200 \' IA

be.n ll

a aproptcnt .~lor douA

Piuit ŞI nu mal poale fi ~tt

un ţURnl de:

schcml de pOllCtf'iU Il aparalului IU!o<;.eşte un Il1In~ror.

5 mA

RC"drcsorul pc tiln'-I prezentam În

mator de Ttlca de lIP d{omalllll>f şi o diod.' rcdrC"S(>II.Tt

de: ul'ul

In hl~·bclerc.un ultnn Jmanunl dm CIIUl.i.l ><n~lbilil.illu I.:lIp;!('I\llC' man I 3['(lf3tulul, ~ reoomand.ă ulliuarat unor buCŞC de: calilatc_ 13 elre se ,II. C"OnCCUI condcn$il- lorul de \'criIiCllL

O

7

J

EM84 r+-=1 1 330}(JI. 2KA. ov
EM84
r+-=1
1
330}(JI.
2KA.
ov

IN

NuMAR UL VUTOR,

• Avertizor de furtuni Staţll de emisle pentru ba n- da de 144-146 MHz

• EmitAtor portabil

• Modificarea unui bloc

, .

UUS

• Adaptoare pentru radiorecep-

(oare

7

,

I FunC1Jonarea montajului din fiII. I este raiati' si mpla. unul ga raj sau ~
I
I

FunC1Jonarea

montajului din

fiII.

I

este

raiati'

si mpla.

unul ga raj sau ~ port iera lIutomobl1u l ul.

uşor de rea H z8t

şi S8

poate

monta

la u şa

Funcţionarea montajulu i se

lace In

douA l aze

e last ice : starea de .veg he ll şi starea de alarmA • . CInd sistemul de alarma se afli In sta rea da «ve·

ghe», contactele K , şi IS

c olecto rul tranzistorul ui " 2 se a flA pe rezistenţii R,

c afe pol arJzeadi bazA t ranzi stor ulu i T 2'

,

alnl cuplat e In t re e le , dec i

DIn punct de vedere electric. aoeasta'nseamnA ca

co lectorul tranzist orului T 2 se 11116 la un potenţial

1. ISVORANU

p ut in mal ridic at d ecit pot8nlllll ul em ltoru lu l - c o lec-

trafl l i st o r ulu i

tor ul lui T2 s e afli la potent ial ul bazei

T, _

Rezulta In

mod ev iden t ca

tranz i sto r ul T

este

blo c at da l or i ta fap t ulu i cA

se

vedere electric, CB,Jn sc urtcircuit Sla~a de blocare a celor douli tranz istoare T

joncţiun ea emito r :J:ole c tor

de

II

tranzist orului

T~

comporta, d in

pu nct

şi

T produ ca In mod evid8flt

fdlmat d i n cele doua tranz i s t oa re T3' T", care I mpre- unii IIJclitu Jesc ulti mul el llj a l schemei electroni ce .

blocarea etaj ul ui ur mator ,

Deschiderell con tacte lo r K, , 1 ~ trece sc hema In sta rea de «alarmb. Tra nzIstoa rele T, şi T2 Intri In

c o n d ucţl e şi pe rmi t e ta j ul ui urmlitor y

lucru. Perioada oscll alll!or praduse de etajul format

de tranzlst aB re le T 3 şiT 4 -

da multivlbrat or -

condensatoarelor C 2 şi C 3 cu

alte val o ri.

A llment llrea i ntreg ul ui m ontaj $8 fa ce de la o ba -

lerie de 9 V. Pentru real izar98 montaju lui se fola- seşte o pl aca de cab laj Imp ri mat pe cue desen'm

traseele

Dup.!J tr l miterlHl p lacll d e cab laj

Imprtmat vo m trece la mOntarea următ oarelor p iese;

condenSlltoare de

In t r e ş i elin

de fa pt a ba n ll ia s c hemA modiflca prIn Inloc ulrlHl

$8 poate

d in

f ig . 2.

_

R! _ R 3 -

R

150 kn

100 kn

C

,

C~ =

C

-

50 nF

11)lF /12 V

,2kn JJg- T2 -

T3= BC108A, B, C, BC

Rs -

8,2 kn T

". AC 181

K, E FT 373

R 3,9 kQD lfuzor _

Intr oduce intr-o savon ierli.

se rea tlzea zli d in trei pi oneze ce se

monteazA d o uli pe Cllnll t ul uşII şi una pe uşii (f i g . 3) . De le cele douA p io ne ze S8 fac legAturile ure merg III plllC8 de cablaj Imprimat.

Contactele K

SOJO,3 W

_

~ntregul ansamblu se

K 2

Contactele K SOJO,3 W _ ~ntregul ansamblu se K 2 UŞA - - o .lolulle practicA
Contactele K SOJO,3 W _ ~ntregul ansamblu se K 2 UŞA - - o .lolulle practicA
Contactele K SOJO,3 W _ ~ntregul ansamblu se K 2 UŞA - - o .lolulle practicA
Contactele K SOJO,3 W _ ~ntregul ansamblu se K 2 UŞA - - o .lolulle practicA
Contactele K SOJO,3 W _ ~ntregul ansamblu se K 2 UŞA - - o .lolulle practicA

UŞA

-

-

K SOJO,3 W _ ~ntregul ansamblu se K 2 UŞA - - o .lolulle practicA de
K SOJO,3 W _ ~ntregul ansamblu se K 2 UŞA - - o .lolulle practicA de

o .lolulle practicA de allment.re cu energte a aparaturli elee-trice II' eleclro- nlce In curent aUernallv, at unci cind

de curenl

co", erlf!or

Sr.hema prezenlall! allilurat repral ,nla un CCnVf'n,zOl' .\o,mlllne p;"ale1. Ia Cllfe rellcl,ti !oa pOllle ajUlitll d,n rer.,,,tllrlt. R pom,rtlfl demn/,nd de con·

eonlfnuu,

unUI

(f"punem dOllr de o surd

o constltu,a

ull,"zarell

"

n"b,l~

n n~lItorur C I ,a. IIm,talea tens,un"

tII tA,ere tund eondllllHlllla de C 2 Con-

gne-

lOlon cu I,anlJ

p.-"Iell olaClron,ca m;,v eulit!!! un molo,

ce con

ton

uli!tta CII sur!.â plfmllr.1 un acumulator de automob,l (:1.1 lenlto'unea de Il V ad'C! locm!l' lenli,unoo cu care !!IImenlllm

umJ o pul~f' de 10 V A sub o

.,d e,am eA lI~em (1" IIhmenllll

un m

toare, la. ca'e

in all.,A de

,une

normal'zal;l de 220 V Vom

amflh!1CIIloruL

Se ~Ol montll in eon1erl,zof. l ranz,.\o- loare Cllre In colector pOl SUpct111 o tenSIune CU CE ) egalc'i cu dublullen.\o'un"

dlO ball!"e CUB)

U ef -

2U S -

'2)( 6

'"

12 V

Curentul da eoleclor de vIrf (Icmu)

ma.,m' 10 \IA )

" t,

In

tunclle

de

pul el"

necesar-li ta eo n t.um ( P amu -

8

Inl. 1. MIHAescu

"

o

penlru cele

lIulere), Se

de lelUlun" de saturalle (U sal ' cara

pul am Il xa I ArA mare

eroare III 0,5

\1

1TUl' mutte tranzIS toare de pOli te sen e:

III 0,5 \1 1TUl' mutte tranzIS toare de pOli te sen e: " _1,2-- _ 2.18

"

_1,2-- _ 2.18 A

6-0.5

Cuncsclnd vatonle obtU1ule cu cele douA IOlmul•. vom dul!! IrIlOI,.\ololil'e ce suporti aproape dublul IiIcestor "a- IOrl. A celil5011i1 deoarece un tranll.\olor ul,"zill in ,eglm permanenl, aproape da limIta de Ind,care. se degradaal~ In tImp. dOOlllda/e ce '" Iladuce pr'rI ffl,esorarea ht(;toruiul de amphl,cltrO In

curent

ioe~derell reL'iolenlelo.

In timpUl tUrlCtlOn'", convert'to.ulu,. tr;lnllstoarellt lucfel:wi Inlll!'fm,lenl cind

CI

ur,n

Inlerna ,nver50p

unul

T ranz,slorul In conduclu! eSle

de lapl in regIm de s.alurllhe cInd tIfOn

e' Ireee I mllll. ,ar Intr", colector Il em,·

,n~ers

eSle

,

blOCAI

cel~lalr conduce

s '

lor apare len'lunH de .58:11.1';11 (U ntl

Cind acest trllnlll.lor $e blocheilz!. bal!! capa~ aproape po\j~nl!alul emit,,_

rul ul, , 1prin el I reca dcar un mII: curent reziduei (I CES )' tensIunea de coleclcf

c !plltlnd va loar ea U CE caku lat! ante-

rIor.

n

V om

mal

lranzl,.lor In reg Im d e sa l ura tie ,1 Pca -

pu t erea d lsi pat. da ,r anllsl Qr c i nd esl e

locat.

urata cft este blocaL C ele do uA sta d II A ,/ B core!fpund la

d

d

b

c

ola In co nlinull re slarea de ccnduc !ia

Pantru

u,url'1l a

de e~prlm are. vo m

B.

puterea d lslp alli de

U A , Iar ,.Iarea da bloc. ere cu

ncta; PCA. -

IA -

d urala de conduclle, la -

ou;'! pu ncta de tu ncllonare ilie Iran.

zist o ru l ul, puncte Sl t u ale la a xtrem,t.t-

I lie dreptei de sarcinA , 1 ca,a Irebule .a .\oe otseascjl 5ub hlperbQIa puterii

d'5lpale

$arcinj In l ret af8 ecea, tA hIperbola,

IIml'" In cluul cind dreaptll de

Pulerea medl8 d,Slpal! (Pm) de he-

e are Ira oz l,IOI', care nlc,odali!! nu Irebu,e &1 deplisellscA Pemu, se poale deler-

mina d on relftlia:

P CA

Pemu, se poale deler- mina d on relftlia: P CA blocat, &8 poale IiIc rle; -

blocat, &8 poale IiIc rle; -

P CB

U Cf .I CES

Converl l zo r UI fii nd sim etr ic I ns e emnli

o undjl dlllptunghiullifli

icli, IIi decI 'A - ts ' Rezut tA ea

valoar ea:

ci el "'" debili!

s im etr

p ulere a med kt

d h; !peti

are

P CA + P CB

,

Fl1nd vorba de tntnZ I&I OIlte de p utere,

&e poate tua ca valoar. pen tru I Cfe

c hiar " aloa. ea IUII CEO Indu::al.ltn cata-

toaoe: pe de allll parte. pentru "ourtln l a

In l unC!lo nare. 5-a adaptat

pentru U CE

balene U e

panlru UŞllt - 0,5 V ,1

dublul valonl l enslunl' de

d erlnd

pentru t CES -

0,5

Con"

2,\8

1,5

mA ,

1,5 10"

.

'

'2

,

Pen l ru maonelolon

-

0.55W

a~em ne~o!e de

., deci vom delef-

m,nn s8Cllunea mlezuluf de t'er allran5-

o pulere de 10

Ia/maiorulUI'

v A

S _ V pC m.~ _VTIi - 8,16 cm', f' Pentru calul cfnd Ill'mzlSIorul e"Ie
S
_
V pC m.~ _VTIi -
8,16 cm', f'
Pentru
calul
cfnd
Ill'mzlSIorul
e"Ie
praclt<: !oI'! 1<1 S
-
3,2 r;:m<
-
!l
U.
r Î"lC 2
':0
6V
e,
h,
R
,
+
7
;
T2
'v
ES I~E
"3
U I
,
,
"
0\
n,
,
nr
" DoI R, R," " " 1" r r, 1 o , OECUPlAREA TENSIUNII DE
"
DoI
R,
R,"
" "
1" r r, 1
o ,
OECUPlAREA TENSIUNII
DE ALIMENTARE
LA TERMINAREA BENZII
1, j
8@@.OL»e~~~~= =
-------
~l'ICiI'lU0.,"1144)
T,
••
~
e €)' ·
c;J
D
~
'3
T 3
••
G:
I
--
I
''''
UrmilOllrea elllP! In c81cul se refert
la determlnaftlll numărului de ,plre pen-
Iru flecllr. h,lhUfllre. Mal Inlli sa VII
0,6 mmt. deci uo dlamelru al trrulul de
0.81 mm, .ar pentru n 2 un dIametru de
0,28 mm
delerrnlnn un fllclot ce depInde de mIe·
,ui de IiM.
"
Anume:
In ~eeundllr, unde ftvem nevoie de
10 VA '0 o ten51une de m v, YlI circula
uo curent 13 - 0.045 A şi alel IncJIrcAm
Sl"temul descri" mal 1_ permite atit
Anularea remane01l11 la d01;uPlare II
G-e
5
decupla//!!!
lenliiiunll de alimentare II
releu lUI rL sa re9ltIB~ prm Intermediul
ma"n.tolonulul la lermmarea be"'ll, cit
$1 decuplarea de III relell a oricArUI con-
'umil lor (un IImpllficatOf da redllrll, un
conlllclu(ui
elll&llc: c-c, monlel In par/l-
In
ura B" 851e Indu<:\11I magnolie! exprl-
firul cu o den51tate de 3 A1mm:>. Ia CMe
.,a coreliopunde lin conduclOf cu drame-
Iei pe p,CiorU$ele 4. 5 alll mufel de co-
mII!!!; tn k,IOgau!>s, 5 aSle uctlunea mie-
l\llul
de
111l'r e~pflmeli In
centlmetrt
11"1111\1 '1 t lIble nolatlalrecvemeÎ exprr-
Irul de 0,15 mm DOii-tour, ou lotdellunll
dlsplmem de lire cu 11101181 de nlamelre;
ahlnel vom uhlira dlamelre mal mllfl
IlIlavizor, un apara! de radIO elc.), 'uoll-
menlar allmllnlat de la bornele d-d',
SCOIISII pe panoul lateral al me"nelo-
mand6 la dl&I."11i • maOl'lelolonulul_
Conlactul c-c' ute 1Ic-llon.! (cuplat)
da o prlliunglffl izolilla a I1jel care .tllo-
''''ala suportul role1 pllIsoere.
malA: In hen.d. Deci. uUhl.ind o 1011 de
(Indrcare
mIII
mica II
sectiunII).
H alOle d/!llt
10"ulul.
ln(:ul ti", ",mp,*sa'", r'ml
Ia ap ••
l,rQ"II.;:,u de bUM cal'\1I1e, ,nduCI"'" lI'e
Valoarea reU!illlOllli "
d,
Schema are douA pO$lbllltAli de lucru-
VRIOllre de
14
k,IOO,<'tU!ioS
.'
cu
dalele
ce le pOlie(lAm ~{' poa\& calcula:
'.
ciefftll eoo~truc\orulu
NORMAl_
ti
eAUTOM A h.
ro'lpor1ul R _ --, III In cazul no.stttJ
In pOlllia « NORMAua comutalOfu,
G_B
SI_14x3,2x50_224(l
lui K" la lermll'lllllla benll~ 'II Indllp4r _
lem (datonta IIct'unil rO!llIulul rl, ,l)
suponul lOIB! presoare de pt: lI)<ul r~{,_
Comulalorul K, er.la un comutator
oblSllu't de IIpul celor eJI51eoie In co-
mei\; elllre doull PONII. Si pOllle 1, roUt-
Daci In lnl!$urar. ", ,.pam lel11;lu-
hv .au tiP cla~nllurl.
0,8
Se poale ulthza cu sucee. comutalo-
R
_
_
~n, b, Care 1
0,2
A apare
~
nea
b",ndl'l nu ya mal II ,,"trenaIA
US-
6-0,5 -
oecliV
,
U,
5.SV.
U sat -
02
In 00111111 .AUTOMAT_ pr;n comUla.
",
.
cInd prin Irllnzr,IOf trece Icmu. In plac.·
lorul KI
allmenterell cu 'a""uoea elee·
rul de y,leze de 1<1 "Sonela 8-3.
Pantsu a putea It aCllonat e&te ~co
pe pllnoul Irontel; la hll .1 becyl cu neon
", -
Ind
la
Intreruplitorul
de
retea
R. se
10
_
---i-
62 'litrI!
t,d,
R !.ti le de ~eloare mIII
mam
.'
TH-O,3,
realizeazA prin conlllclele elastice
';
•G
II~OI se
lt,)uSlelllA.
b-b'.
In
secundar,
unde avem
nevo,e
de
CondenSlltorul
C,
poalll
II
celculat
220 V, detarmonAm
pe
_
0 3
cu
formula;
U 1
fra
0.1 PcmlU
0,1 )(10
la rindul du, o'Ice$Ia conlacte sInt
.c\lonale mecanic de o prelungirII 110-
latl a suporlulul rolel prGii-Ollre.
CinCi rnagnelolonul lI5Ie ce -.RE-
-
1,05", --- ",
-
C,
~
0 3
-
--- -
,
55!)uF
$1
DARE"
(iNREGISTRARE), contaclele
Contactele ela~t!c. 'e pol procura
dIn comel'\ de la magazinele de :,pecla-
Illale
Bornete supllmenlarll d-r:\' se con-
lectlonallZA prm monlaree a dou.!i buue
rad,o pe UII dreptunghi dll oarlinaw, pe
panoullalefal hub numilrlltorul de lure~
IIlastlce
II -II'
Ib-b')
81nl
''&cull1
d
In IIsa Iei Ind! 'Illnlre perfect $t&cherul
uou/ Con&umaior :ioupllmentar.
220
.' ,051<62- - 2600~,:me
Sti
amplasarea &el/stor buc-.e se
1& C
~
SOO)lF
permlUI apUcarea tllmnunil da "Hrnen·
lllfe.
La terrnlnllreB bllnzii, prelung"ea ilO'
Sigur,
poale lace '1 in aIIA parle. In lunclie de
5,5
Valo~rea condenSlilorulul C
trebuie
".,
2
co"cep\tll cO"struclorului.
fie cit mIIi mare ,i In practic! se alege
Punerea In
l u n ctiune II schemlll
r.e
IIIr
n 2 -
2"1
--, ", In Cllte U BE -
O,81J
Inlre 500 şi 2000jlF.
la~ Irecind comulalotul
K,
In
pOI'll1l
Cind
reall~eua
tran!Olormatoruf.
«AUTOMA T", butoanele magneto!onu-
este
se
In d ic al
pentru
a
bobina
cfte'llll
splre
In
IIIIA a r.uportului rollll prII10011" e5le In-
depllrfaHi, conlllclllie _' (b-b') sa das-
lse 8i tensiunea nu lOII mal at>UcI. Ace·
lui lucru ill Inllm plt1 flle bornele (i-d'.
{Deoarllce sini legale In paralel pe con-
lui
mnd
10
pON'a
(rNREGIST RA RE)
plu$
,1
n2'
la
care
"
vor
tac tele
etullce .}
flR(OAREIt,
pentru lcmll~,
rezultind O 2
18 spire
n 1
Peolru semnalizare dll mod de luc ru
S istemul prezenlat arII
o lu"c!fonetll
Din schema
se vede ci: apar do uA jn.
lost
prevAzul bllcul cu 1'180" T H-0.3
slgun'l
,1 poa!1I fi rNl1zal , In funclle de
la.urAri " , ,1 doua InlA.urlirl n 2 . Inten·
scoale prilll. CInd ioa IncheIe calculul,
este bine a con/Oulta mal InUi datele de
catalog ilie lt8nl1510arelor ce le po'e-
dam fi.l!U pe care le pulem procura.
II
cu rez islente delimitarII R" ellre rAmlnll
ap rins cII timp aclionAm schema In 00-
SPIt!lu, $; la alill tipuri ele magnetoloane
511elea curentuluI " 10 Inlhurerell n,
~llie " A UTO MA T" ,
8inelollllll$, traoll$toarelll vor ti mon-
,
Pentru
re~enlrell schemei In
pozilia
este tocmai I mll~
2,18 A. Iar Inleo-
lale pe radlaloare de caldura, Iar cuJla
.
NO RM AUI sa actiOneaza iri mod co-
In Cllre SII monleaz!
converliloruf
~a
I
l
eare r.lnt prev;!iLule dlo conslructie cu
oprirea aulomalt1 la terminarea bellLÎI.
OBSERV A T II. T oale contaClel1l dIn
schemll ,rnt relllflllie pe pOLI!ia _AU_
TOMAT».
sltalea curenlulul In Inlburarl!ll O 2 se
rlls p ul'lzAlor
comuta to rul
modulul
de
lucru.
III
aproumallv 0,1
1"
deci 0,218 A .
Ing, DANIEL IVAŞCU
o
lo 'i!lşuriirile I renslormalorutul de 3,6
Admltlod
densitale
de
curen t
prevAzuta cu orllfcll de rAClte.
A<1lcolul c:Io 1"14. preuntlnd un mod
de calcul orleolatlv, nu a specificat li·
puri de tranzistoare. IImalorul conslruc-
lt1
AI
mm", se ob!l(lA peolru n, o sactlune de
(CONT INU A RE IN PAG , 2l)
9

~ •• -

1

~ •• - 1 ••• - - DATELE INFl$URARILOR EMITATOR Denu- mirea Observaţd L, a 0,15

••• -

~ •• - 1 ••• - - DATELE INFl$URARILOR EMITATOR Denu- mirea Observaţd L, a 0,15
~ •• - 1 ••• - - DATELE INFl$URARILOR EMITATOR Denu- mirea Observaţd L, a 0,15

-

DATELE INFl$URARILOR EMITATOR Denu- mirea Observaţd L, a 0,15 05 , 0,15 O,, " •
DATELE INFl$URARILOR
EMITATOR
Denu-
mirea
Observaţd
L,
a
0,15
05
,
0,15
O,,
"
0,3
O,,
lingi
,
'"
0"
435
L,
6
0,85
0,.
,
L.
0,5
O. ,
In,. GEORGE PI NTI LIE
II
no
ă
Y01AVE -
us
t ru
al .port ulu i
0,85
O.,
L 7
Pina nu demult $1'0,1111311911 Irecvental em,jAIQlllrelor
In benzile dll frecvente uUraJnalle (UHF) nu a cOln.tI-
tult o probleml deo~eblli, un auloosc,lator "ind in
O. '
lingA
cele mei
multe
(:811,1'1
,ulician!,
marea
majoritate li
exceptia celor ca'e sini conectate 10 serie CII l'3 ,1
l' 4' ce sini cu \le!' (de tip butoi) .
Modulatorul n' prezlnili panicularilil\i. T ransfor.
maIorul de modU 1,ie are $ecţlunea de 2 cm' $i contine
rllceptoarelot ton5trumdu-sa pe principlI,I1 suporreac-
L,
3
IIBl,ln prozent ind, pentru a put&!! reali'lI performante
"
" pentru /1 putea fllI'culial " de receploarelfl super-
heterodină. u Impune slablliurea frecventelor ami·
0.85
0,6
1dloarelof cu a]utorul crislllielor de cuart.
in acaliI IiI!Ins IIm realizel amll!itorul prezentei In
tn primar 2)( 100 sporit, ia r In secoJ'Idar:200 splre d,n
conductor du cupru ama"al cu diamll'rul de 0,4 mm
P,uampUl1calorul du microfon (in IIchem! nu aste
prezentat) elOle montat In carcasa melalic4 a micro-
(anului ,1 este relllzai cu un tranzislor de Upul EFT
322. Acesl
am inunl
lnl41url
delmihv
evenluiliele
f,gura 1 pe MzA de tranzistoare, pentru a putea ti
fololiil şi In portabil. pe virf de munle.
/Icros.rf Intre microfon $1 etajul Imal de RF
P e car-
Pl!rformlln\ele GmlţAtorulul sInI urmAtoarele:
pule-
ca!l!l mlcrolonului esle monlal , 1 b uto nul K, care lace
comutarea emisle recepţia.
rell tImpul): '.57 6 Wj puterea (OUlpul): citea 2,5 W
(1
-
432
MH .,.:
C(HIs\." n ul
(I!!,};
mOdUl",Io",.
i"
18
V
cm:a 0,55
A: con~umul (cu
modulfl\IIIJ;
tllfll 0,8
A
.
t
~
~
'IO.MJ,I.,
(.r.-'N'"
l'l.4'.~'u"l
',_
,.
!,ec:vunlll;
~3:1 ,92 Mloh (c,ie1111
_
13,51 MH z),
Oseilalon,lt stab,lIzat eu cuart esle de t,pui eu reae-
Ue Inlre bazA '1 emlt()t, cu d Ivizor capeclUv, In circuilui
colectorului
s ll llIcliod
armonlca
li
2-a.
Urmilloarele
trlli etale funcllonllaIi In re g im de
dublarll de frecven jă.
Tra n1l6l0 rc;1 T6 este fltnplillcator
de pc;lere al I,ecven.
lei de 216,16 MHz, cu un impul de corca 2 W. Elalul
Imal lucread In reOlm de dublare de Irecventll. Am
ales aC8a5111 varill)'lt! dupa mzll multe Incercări, deoa-
rEtCe am con5tallli ct In r&g,m de d ublare
5a obllne mal multA en erg ie (In frecVenta
de Irecven\A
de
432 MH z)
dedl alunci cind a tajul IInel funclloneaz! ca amplifi-
cator Pe acea".f recven!al Aceasta 5e eJplicl pron
eceea d
Itecvenja maxIm! de hanzille ('1-400 MHz)
• Iranzll.loarelor
olo.lle e"te comparabil
cu frltCYen-
la la cara &olnl lolo"ill) 2 N 3375 ,1
KT 907.
Cu ace&ol em!\lllor, In concursul «Pol ni den ill '1 In
Camp,onalul na\lonal III UUS - 1973 am feallzalleoj.
turi, fiind amplual pe vIrful Omu l, cu sla,lunl dlo Y03
(7 statiu ni), cu Y09ARJ , Y01VS (distanta 150 IIm)
sI cu
Y05 OS.
Lonille L,a fi 1,4 IOln! executate d,n conductor din
cupru arOlntat, cu dl,metrui de 1.5 mm, de lunglma
5(1 mm. Oiliil/lnlll Int~ l'3 $/ L I4 Qlile de 3 mm. Lmla
LIS Illa prlUi III d,stimlll de 15 mm, mburat dinspre
capa.tui rece.
Releul comutator diI IInteni este de tipul mlnj~lur.t
jT,I~). dII 12 V Si consuma circa
20 mA
De
cj! condennlorullflmer de
are lace lagli1Uta int,e L I4
2-12
pF (produs
ram a rCill
I.P. R.S),
'Ii releu, ImpreunA cu con-
(act ele "Ileulul tltzonaaz;'i in bandA. In ace$\ IeI s-a
ewitat
JlierrllHea
de
energie,
dalor(l!
lolosirii
unuI
releu
ordInar.
Toate
condensato.rele
Irlmer
sinI
ceramice,
cu
[I08MH' [
39
pF
DE L"
PREAMPLIF
DE MICROFON
l'l.O· ll0mA
47nF
4'1"
T1
,Jf375
T,
T5
BCI07
SC.107
2N2219
(
KT 9 04)
)0
••• - •• , - EMITATOR PIITRU 144-148 T. DUHI11I:ESCU YOl L A   e",

••• -

••• - •• , - EMITATOR PIITRU 144-148 T. DUHI11I:ESCU YOl L A   e",  
••• - •• , - EMITATOR PIITRU 144-148 T. DUHI11I:ESCU YOl L A   e",  

••

,

-

EMITATOR

PIITRU

••• - •• , - EMITATOR PIITRU 144-148 T. DUHI11I:ESCU YOl L A   e",  

144-148

T. DUHI11I:ESCU

YOl

L

A

- •• , - EMITATOR PIITRU 144-148 T. DUHI11I:ESCU YOl L A   e",   Conduclor
 

e",

 

Conduclor

N,

8ob'"~ Acord

     

Bob,",

 

'eu

r (MHI)

"

(

m)

"(mm)

llmm)

L,

 

"

,

]

 

"

72

 

-

   

L.

 

lS

U

]

 

15

,

   

L.

 

15

, ,S

]

 

lS

,

 

-

 

L.

 

lS

, ,S

,

 

lS

a.

 

-

   

L,

lS

 

"

 

30

'"

S, bobl"u:Uo deuupn lui 4

 

1+'

         

S<II r

d

d,n"'"ţa'MA lp'r

",nIN

RF

'"

G,

I

ti

G,

I

II GUll

l.

 

30

]

2+1

 

a.

   

l,

 

30

,

,

 

-

a.

S<II plasea>:lo In tr. IPOAt. lUI L

 

este

etaje

de lludio[Tecvcn\i Principala parucula- ritnte Il ace!ltul mont3j o constituie: relP-

mul de multiphcaT': a [m:vt:nle1 cUlI11l1-

,,,

wn~trult din

Eml\ltorul

pTc:zcntat

5 etaJC

de

mal

RF

şi

JOS

)