Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr.

162 din 6 iulie 2017

privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative

EMITENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Titlul I Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate

Capitolul I Obiect și definiții

Articolul 1 Obiect

(1) Prezentul titlu reglementează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare
anuale consolidate, întocmite potrivit legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Prevederile art. 35 alin. (1), (4), (6), (7) și (10) nu se aplică pentru auditul statutar al situațiilor
financiare anuale și consolidate ale entităților de interes public, cu excepția cazului în care aplicarea este
prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie
2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare
a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 158 din 27
mai 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Articolul 2 Definiții

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. audit statutar înseamnă un audit al situațiilor financiare anuale individuale sau al situațiilor financiare
anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit, în sensul art. 32, în
măsura în care:

a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;

b) este efectuat în mod voluntar la entitățile mici, iar situațiile financiare auditate sunt publicate,
împreună cu raportul de audit statutar, potrivit legii;

2. auditor al grupului înseamnă auditorul financiar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al
situațiilor financiare anuale consolidate;
3. auditor dintr-o țară terță înseamnă o persoană fizică care nu este înregistrată ca auditor financiar în
România ca urmare a autorizării în conformitate cu art. 3 și 66 sau în alt stat membru al Uniunii
Europene/Spațiului Economic European și care efectuează auditul situațiilor financiare anuale sau
consolidate ale unei societăți înregistrate într-o țară terță;

4. auditor financiar este persoana fizică, autorizată în conformitate cu prevederile prezentei legi de către
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar să efectueze audit financiar;

5. auditul financiar cuprinde auditul statutar așa cum este definit la pct. 1, precum și activitatea
efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale
acestora, dar și exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor
internaționale de audit și altor reglementări în domeniu;

6. autoritate competentă înseamnă Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit


Statutar, denumită în continuare ASPAAS, în calitate de autoritate de reglementare în domeniului
auditului statutar și de supraveghere a auditorilor financiari și a firmelor de audit. Prin referința la
„autoritate competentă“ din orice articol se înțelege o trimitere la ASPAAS sau la orice altă autoritate
competentă dintr-un alt stat membru responsabilă pentru funcțiile, sarcinile sau atribuțiile prevăzute la
articolul respectiv, după caz;

7. COESA înseamnă Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (Committee of


European Auditing Oversight Bodies);

8. conducere înseamnă conducerea executivă a unei entități, care reprezintă, de regulă, un organ de
conducere diferit de consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere;

9. cooperativă înseamnă o societate cooperativă europeană, astfel cum este definită la art. 1 din
Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative
europene (SCE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 207 din 18 august 2003, sau
orice alte cooperative pentru care se impune un audit statutar în temeiul legislației UE, cum ar fi
instituții de credit, astfel cum sunt definite de Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare),
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 177 din 30 iunie 2006, și întreprinderi de
asigurare în sensul art. 2 din Directiva 1991/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind
situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 374 din 31 decembrie 1991;