Sunteți pe pagina 1din 19
MINISTERUL SANATATII SECRETAR GENERAL ADJUNCT Nr. 1059/25.06.2021 CATRE, SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUL DOMNULUI SECRETAR GENERAL TIBERIU HORATIU GORUN Inigiator: Ministerul SAnatifii Titlul proiectului: Ordonan{a de urgenfi a Guvernului privind masuri de punere in aplicare a cadrului curopean pentru cliberarea, verfiearea si acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 ‘Va transmitem, aldturat, proiectul de act normativ mai sus mentionat in vederea inscrierii pe agenda reuniunii pregttitoare, litera c). Proiectul de act normativdocument de politici publice a fost transmis in vederea avizarii cdtre Viceprim-ministru, Ministerul Aparirii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Exteme, Autoritatea Najionala de Supraveghere a Prelucririi Datelor cu Caracter Personal, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitici. Prin prezenta adres confirmam faptul cd textul proiectului de act normativ prezentat pe suport de hirtie este identic cu varianta electronicd transmisi la adresa de e-mail: sgg.pregatitoare@gov.ro, in data de 25.06.2021. Cu deosebita stima, adjunct su Str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti ‘Tel. 024.307.25.03, Fax. 021.307.26.36, E-mail: secretar general@ms.ro NOTA DE FUNDAMENTARE privind masuri de punere in aplicare a cadrului european pentru eliberare: Sectiunea 7 Titlul prezentului act normativ ORDONANTA DE URGENTA verficarea si acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 ‘Secfiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 241, Descrierea actuale situatiel Obligatia —_reglementarilor __msurilor__necesare implementarii incepand cu data de 1 iulie a cadrului pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 in scopul acestuia de a facilta libera circulatie, in condifii de siguranta impune punerea in aplicarea a Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie. rice cetatean al Uniunii are dreptul fundamental de libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitarilor si a conditilor prevazute de tratate side dispozitile adoptate in vederea aplicari acestora. in contextul actual al pandemiei de COVID-19 si potrivit dovezilor stiinfifice actuale, se pare ca persoanele vaccinate sau care au avut un rezultat negativ recent la un test pentru depistarea COVID-19 gi persoanele care s-au vindecat de COVID-19 in ultimele sase luni prezinta un risc redus de infectare a altor persoane cu SARS- CoV-2. Libera circulatie a persoanelor care, potrivit unor dovezi stiintifice solide, nu reprezinta un risc semnificativ pentru sanatatea publica, de exemplu pentru cd sunt imune si nu pot sa transmit’ SARS-CoV-2, nu ar trebui 8 fie restrictionata, intrucat astfel de restrictii nu ar fi necesare pentru realizarea obiectivului de protectie a sAnatatii publice. in cazul in care situatia epidemiologica © permite, libera circulatie a unor astfel de persoane nu ar trebui s& fie supus unor restricfii suplimentare legate de pandemia de COVID-19, cum carantina ori autoizolarea in contextul calatorillor, cu exceptia cazului jin care, pe baza celor mai recente dovezi stiintifice disponibile si in concordanfé cu principiul precautiei, astfel de restrictii suplimentare sunt necesare si proportionale pentru protectia sanatatii publice si sunt nediscriminatori. Conform cunostinfelor _medicale actuale, persoanele vaccinate, cele care au obfinut un rezultat negativ la un test NAAT efectuat cu cel mult [72 de ore] inainte sau cele care au obtinut un rezultat negativ la un test antigen rapid efectuat cu cel mult [24 de ore] inainte si persoanele care au prezentat anticorpi specifici impotriva proteinei spike in ultimele (6 luni] au un risc semnificativ redus de infectare a altor persoane cu SARS-CoV-2. Libera circulatie a persoanelor care, pe baza unor dovezi stiintifice, nu reprezinta un isc semnificativ pentru sAnatatea publicé, nu ar trebui sa faca obiectul restrictor, deoarece aceste restrictii nu ar fi necesare pentru realizarea obiectivului urmarit. in rezolutia sa din 3 martie 2021 referitoare la definirea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil, Parlamentul European a solicitat 0 abordare armonizata in intreaga UE in materie de turism, atat prin punerea in aplicare a unor criterii comune pentru calatorii sigure, cu un protocol al UE de siguranté sanitara pentru teste si cerinfele de carantina, ct si prin crearea unui ceriificat comun de vaccinare, de indaté ce vor exista dovezi suficiente c& persoanele vaccinate nu transmit virusul, sau prin recunoasterea reciprocd a procedurilor de vaceinare. Astfel, solutia de a facilita exercitarea dreptului de circulatie gi sedere pe teritoriul statelor membre o reprezint& certificatul interoperabil_ privind vaccinarea impotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 si vindecarea de COVID-19, denumiti ,cerfificatul UE COVID-19", Aceste certificate pot fi eliberate, verificate si acceptate in baza cadrului comun institut care s& fie obligatoriu si direct aplicabil in toate statele membre. Conform celor aratate mai sus certificatul, care va fi in format digital sau pe suport de hartie, va dovedi c& definditorul a fost vaccinat, s-a vindecat in urma infectiei sau a trecut recent un test negativ. Acesta va fi disponibil in format digital si pe suport de hartie, va contine un cod OR si va fi eliberat gratuit. Certificatul nu este o conditie prealabila pentru exercitarea dreptului la liber circulatie ginu este un document de calaitori Certificatele eliberate vor fi verificate si validate la intrarea pe teritoriul national prin punctele de trecere de frontier’ prin intermediul sistemului informatic,SII-CDC", in platformele informatice si bazele de date detinute de c&tre institutile si autoritétile publice responsabile. Sistemul informatic integrat SII-CDC reprezinté o infrastructura de servicii informatice necesare pentru comunicarea cu portalul de interoperabilitate creat si gestionat de Comisia European’, pentru gestionarea Criterilor specifice de validare a cerlificatelor si pentru aplicatia mobil& de verificare. Validarea certificatului const in indelinirea criterilor de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19, a identificarii persoanei si a existenfei valabilitatii in termen. Astfel un certificat validat de sistem la intrarea in tara permite accesul persoanei in tar dovedind indeplinirea criterillor de calatorie in contextul pandemiei de COVID-19. Un certificat nevalidat de sistem se supune criteriilor de verificare in frontiera de catre directille de s&natate publica judetene si ale municipiului Bucuresti in conformitate_cu_prevederile legale privind intrarea pe teritoriul national in contextul actual al pandemiei de COVID-19. 2.2. Schimbari preconizate Prin prezentul act normativ se instituie un complex de masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID- 49 (Text cu relevant pentru SEE) si ale Regulamentului (UE) nr. 2021/9564 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea _ceriificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE ‘privind COVID) referitor la resortisantii {arilor terfe aflai in situatie de sedere legal sau care au resedin{a legala pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19, Prin prezentul act normativ se reglementeazé urmatoarele: = proiectarea, dezvoltarea si operarea unui sistem informatic integrat in temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953 gi are ca scop asigurarea urmatoarelor facilitagi: a) _operationalizarea unei aplicatii de interogare a bazelor de date ce contin inregistrari privind perscanele vaccinate impotriva COVID-19, rezultatele testelor pentru virusul SARS-CoV-2, precum si pentru evidenta persoanelor vindecate de COVID-19; b) __ interconectarea bazelor de date prevazute la lit. a), administrate de cdtre structuri din cadrul sau aflate in subordinea sau coordonarea Ministerului Sanatatii, Ministerului Afacerilor Interne, precum si de catre alte autoritati si institutii publice implicate in combaterea efectelor generate de virusul SARS-CoV-2; c) furnizarea de solutii si instrumente informatice care s permit asigurarea, generarea, distributia si verificarea certificatelor digitale ale UE pentru COVID-19, prevézute de Regulamentul UE 953/2021; - autoritafile si institufile publice din Romania cu atributii in indeplinirea masurilor prevazute in Regulamentul UE 953/2021 utilizeazé un Sistem informatic integrat in vederea eliberdrii, verificarii si acceptarii certificatelor digitale ale UE pentru COVID-19, de testare, de vindecare si de vaccinare, pentru facilitarea liberei circulatii in timpul pandemiei de COVID-19, denumit »Sistemul informatic integrat de emitere si verificare a cettificatelor digitale ale UE privind COVID-19" (,SII- coe") = asigurarea suportului pentru utilizatorii beneficiarii sistemului informatic integrat prin implementarea unei solutii de tip call-center. ~SIFCDC” este un sistem informatic integrat, compus din mai multe componente precum: o infrastructuré de comunicatii de date pentru comunicarea cu portalul de interoperabilitate creat de Comisia European, un portal web pentru emiterea certificatelor digitale ale UE pentru COVID-19 si o aplicatie mobil de verificare a acestor certificate. Totodata, ,SII-CDC’ asigur’ posibilitatea _revocérii certificatelor emise, conform prevederilor Regulamentului UE 2021/953, precum si notificarea posesorului certificatului fata de care s-a luat decizia revocarii acestuia. Sistemul informatic este dezvoltat in acord cu prevederile Regulamentului UE 2021/953 si este proiectat s& raspunda exigenteleor tehnologice si de securitate cerute de Comisia Europeand, inclusiv in ceea ce priveste posibiltatea verificari offline a certificatelor digitale ale UE ntru COVID-19. In ceea ce priveste seturile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul ,SII-CDC", precizam faptul cd certificatele digitale ale UE pentru COVID contin date cu caracter personal, date ce fac parte dintr-o categorie specialé de date (date privind sanatate). Prelucrarea acestor date, conform Regulamentului UE 2016/679 se poate opera doar in conditile in care sunt adoptate masuri adecvate de securitate si confidentialitate a datelor, menite sa impiedice prelucrarea neautorizat a datelor privind sanatatea ale persoanelor care s-au testat, s-au vaccinat sau s-au vindecat de boala COVID- 19. Jin acest sens, tn vederea valid&ri identitatii persoanelor care solicit emiterea unui certificat digital pentru COVID- 19, ,SII-CDC" valideazé mai multe seturi de date sau informatii particulare cu privire la solicitantul certificatului jin bazele de date sau platformele informatice aflate in administrarea insitutilor si autoritatilor publice cu rol in gestionarea si limitarea efectelor Pandemiei de COVID- 19, cu respectarea principiului proportionalitatii privind prelucrarea detelor cu caracter personal, raportat la scopul urmarit de operator. 2.3. Alte informatit Dat fiind caracterul urgent al situafiei legate de pandemia | de COVID-19 si necesitatea reglemntarii unor masuri de punere in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verficarea si acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19, se impune adoptarea de urgenté a prezentei Ordonante in conformitate cu art. 115 alin. (4) din Constitutia Roméniei, republicata, deoarece in conformitate cu ,,Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanta pentru SEE) si ale Regulamentului (UE) nr. 2021/954 al Pariamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisantii t&rilor terte aflai in situatie de sedere legal sau care au resedinta legal pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19”, Romania a comunicat Comisiei Europene c incepand cu data de 01.07.2021 va pune in aplicare prevederile Regulamentelor mentionate mai sus, iar acest fapt impune adoptarea de urgent’ a proiectului de Ordonanta pentru a defini cadrul general de aplicare in Roménia a Regulamentelor mentionate, institutille care se vor implica in punerea in aplicare a acestor Regulamente, si pentru a nu ingr&di incepand cu aceasta data libera circulatie in spafiul statelor membre ale Uniunii Europene. Nepunerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2021/953 incepand cu data de 1 iulie duce la intirzierea punerii in aplicare a cadrului comun pentru eliberarea, verificarea si acceptarea unor certificate interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID. Sectiunea a 3-a Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 3.1, Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 3.1", Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 3.2. Impactul asupra mediulul de afaceri Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 3.3. Impactul social Reglementarea va avea un impact social pozitiv prin facilitarea exercitarii dreptului de libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre Uniunii Europene, 3.4, Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 3.5. Alte informati nu Sectiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetulul general consolidat, att pe termen scurt, pentru anul curent, cét si pe termen lung (pe 5 ani) acesta: veniturilor bugetare, plus/minus din care: a) buget de stat, din (i) impozit pe profit Indicatori Anul | Urmatorii 4 ani Media curent pe 5 2020 [2021 [2022 [2023 [2024 | ani i. 2. 3. a 5. 6. 7. 1. Modificari ale (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit ¢ bugetul asigurarilor sociale de stat: (i) contributii de asigurari Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli' de personal bunuri si servici b) bugete locale: (i) cheltuieli' de personal (i) bunuri si servicii °) bugetul asigurarilor sociale de stat: (i) cheltuieli' de personal (i) bunuri si servicii Impact financiar, plus/ minus din care: MAJ (venituri. — cheltuieli) buget de stat bugetul asigurarilor sociale Propuneri___pentru acoperirea _ cresterii cheltuielilor bugetare Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Calcule detaliate privind undamentarea modificarilor Veniturilor _sifsau cheltuielilor bugetare Alte informatii Sectiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislatiei in vigoare 3.1, Masuri normative necesare pentru aplicarea _prevederilor prezentului act normativ: a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a prezentului act normativ; b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispoziti a) actualizarea OMS 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2, cu cerintele regulamentului european privind continutul adeverintelor verzi digitale; b) - dupa aprobarea Ordonanjei se va emite ORDINUL comunn al institutillor implicate pentru punerea in aplicare a acesteia, privind realizarea fluxurilor informationale privind eliberarea, verficarea gi acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei. ©) se va emite Ordinul ministrului sanatatii pentru stabilirea conditilor tn care medicii de familie asigura asistenta in vederea eliberdrii certificatelor digitale. 5.2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislatia comunitaré tn cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 5.3. Masuri normative necesare aplic&rii directe a actelor normative comunitare Prezentul act normativ creeaz& cadrul de punere in aplicare. a Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanti pentru SEE) gi ale Regulamentului (UE) nr. 2021/954 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul’ digital al UE privind COVID) referitor la resortisantii {arilor tere aflati in situatie de sedere legala sau care au resedinta legal pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19. 5.4. Hotarari ale Curfii de Justitie a Uniuni Europene Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 5.5. Alle acte normative si/sau documente Prezentul act normativ nu se refera la internationale din care decurg angajamente acest subiect. 5.6. Alte informatit bugetare. Masurile propuse nu presupun modificari ale veniturilor Sectiunea a 6-a Consultarile efectuate in vederea elab ordrii prezentulul act normativ 6.1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate Projectul a fost transmis, pentru punct de vedere si ministerelor implicate in punerea in aplicare a ordonantei 62. Fundamentarea alegerii organizafillor cu care a avut loc consultarea, precum gi a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de prezentul act normativ 6.3. Consulfarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situafia in care prezentul act normativ are ca obiect activitati ale acestor autorititi, in condifile Hotararii Guvernului nr. 521/205 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administrafiei_publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul 6.4, Consultarile desfagurate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotararii ~Guvernului_—nr.750/2005 _privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 65. Informafi privind avizarea de catre: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apdirare a Tari c) Consiliul Economic si Social 4d) Consiliul Concurentei e) Curtea de Conturi 6.6. Alte informatii ‘Sectiunea a 7-a Activitafi de informare public: ‘4 privind elaborarea $i implementarea prezentului act normativ 7.1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elabordrii prezentului act normativ Nu, deoarece in conformitate cu »Regulamentului (UE) 202/953 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea cettificatelor _interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanté. pentru SEE) si ale Regulamentului (UE) nr. 20217954 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanti {arilor terfe aflafi in situatie de sedere legal sau care au regedinté legala pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19", Romania a transmis Comisiei_ Europene ca Incepand cu data de 01.07.2021 va pune in aplicare —_prevederile Regulamentelor mentionate mai sus, iar acest fapt impune adoptarea de urgent a proiectului de Ordonanta pentru a defini cadrul general de aplicare in Romania a Regulamentelor mentionate, _institutille care se vor implica in punerea in aplicare a acestor Regulamente, si pentru a nu ingradi incepand cu ‘aceasta data _libera circulatie tn spatiul statelor membre ale Uniunii Europene. 7.2. Informarea societafi civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii prezentului act normativ, precum gsi efectele asupra sdanatatii si securitatii Cetdtenilor sau diversitaii biologice Nu este cazul 7.3. Alte informatii Secfiunea a 8-a Masuri de implementare 8.1. Masurile de punere in aplicare a prezentului act normativ de c&tre autoritatile administrajiei publice centrale si/sau locale — infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente Se va constitui prin ordin comun al institutilor prevazute la art 2 din proiectul de ordonant’, un Centru de suport pentru utilizatorii _,SII-CDC", format din Centrul de preluare a apelurilor si Grupul operational pentru verificare, eliberare si acceptare certificate. Modul de functionare, atributii si procedurile aplicabile in cadrul Centrului de suport mentionat se stabilesc prin ordin comun_ al conducatorilor institutiilor mentionate la art. 2. in proiectul de Ordonanta. 82. Alte informalit Nu este cazul Avand in vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de ORDONANTA DE URGENTA, privind masuri de punere in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verficarea si acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe VICE PRIM-MINISTRU llie Dan Barna MINISTERUL APARARII NATIONALE Nicolae-lonel CIUCA MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Lucian BODE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Bogdan AURESCU MINISTERUL JUSTITIEI Stelian-Cristian IOAN AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Ancuta Gianina OPRE SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE GLlt.ing. Ionel-Sorin BALAN GUVERNUL ROMANIE! ORDONANTA DE URGENTA privind masuri de punere in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verficarea si acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 Avand in vedere: - aplicarea Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 gi a Regulamentului (UE) 2021/954 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare gi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisantii tdrilor terte aflati tn situatie de gedere legala sau care au resedinfa legala pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 incepnd cu data de 1 iulie 2021; + Intrucat cele doua acte europene urmaresc facilitarea liberei circulafii pe durata pandemiei de COVID-19 iar punerea tn aplicare la nivel national a masurilor necesare nu poate fi amanat, se impune adoptarea de masuri imediate prin ordonanté de urgenf&, in caz contrar, nu se poate asigura respectarea obligafillor ce revin Romaniei incepand cu data de 1 iulie 2021; = finand seama de faptul c& neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgent, ar conduce la neaplicarea celor dou acte europene, situatie extraordinara a crei reglementare nu poate fi amanata; = in considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigentelor art. 115 alin, (4) din Constitutia Romaniei, republicata, motivarea urgentei si a situaliei extraordinare a c&rei reglementare nu poate fi amanaté este generat de inexistenta unui cadru normativ national care s& stabileasca la nivel national masurile necesare aplicari celor doua acte europene; - In egalé masur8, promovarea si adoptarea unei legi pentru crearea cadrului national pentru instituirea masurilor de punere in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certficatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei, implicd 0 procedura indelungata, soluije juridic&’ care presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare aplicarea celor doua acte si nu se poata realiza; - finand seama ca elementele sus-menfionate constituie premisele unei situatii urgente $i extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate n vederea stabiliii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor masuri cu celeritate poate avea consecinte negative asupra obligatiei Romaniei de a aplica cele doua acte europene, reglementarea operativa neputandu-se realiza pe calea procedurii obisnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp indelungat; = Intrucat aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectiva, cuantificabila, extraordinard, independent de vointa Guvernului si a carei reglementare nu poate fi amanaté, se impune adoptarea de masuri imediate prin ordonanta de urgenté, in conseciné, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Roméniei, republicata, Guvernul Roméniei adopt prezenta ordonanta de urgent’: Art. 4. - (1) Prezenta ordonant& de urgenta reglementeaz& modul de eliberare, verificare $i acceptare a Certificatelor digitale ale UE privind COVID, care atesta vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, denumite in continuare Certificate, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/953 si regulamentul UE nr.2021/954. (2) Autoritaitile si institutlle publice din Romania, cu atributi in indeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/953 al Pariamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea gi acceptarea certficatelor interoperabile de vaccinere, testare $i vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19 gi ale Regulamentului (UE) nr. 2021/954 al Parlamentului European gi al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisantii {Srilor terle aflati in situatie de sedere legala sau care au regedinta legal pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19, astfel cum sunt reglementate in art. 2 din prezenta ordonanta de urgenta, utiizeaz, incepand cu data de 1 iulie 2021, ,Sistemul informatic integrat de emitere si verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19", denumit in continuare -SIL-CDC’, (3) .SI-CDC" se afla in administrarea operational a Ministerului S8n&tati, in calitate de autoritate resonsabila cu eliberarea certificatelor, si este dezvoltat si implementat, din punct de vedere tehnic, de c&tre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/953. (4) .SIl-CDC" este compus din urmatoarele elemente: a) un portal web, htips://certificat-covid.gov.ro, ca unic punct de eliberare al certificatelor digitale ale UE privind COVID, pe baza informatilor privind persoanele vaccinate impotriva COVID-19 inregistrate in Registrul Electronic National de Vaccinairi, a rezultatelor testelor pentru virusul SARS-CoV-2, precum si evidenta persoanelor vindecate de COVID-19 inregistrate in platforma informatica ,Corona- forms";

S-ar putea să vă placă și