Sunteți pe pagina 1din 5
Comisia Electoral Centralia DECLARATIE Subsemnatyl(a), eau Thehen _ feta ts aa USM oobi la fimetia de deputat in Parlament la alegerile parlamen conform tare din 11 julie 2021, in fate cu urt.49 alin. (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ea 1. Tn ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianuarie 2019 — 31 decembrie 2020 - am realizat urmitoarele venituri: ENITURILE OBTINUTH DE SUBIECTUL DECLARARIL, DE MEMBRII FAMILIEI LUI | DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUL ATIT IN TARA ctr SI inst ROINATATE ‘Sursa venitului: Servic Nr. Brae (numele/denumirea | prestat/obiectul | Suma venitul ert, generator de refinere E nut din activititi didactice, sti a ect ude Persoanele aflate la intrefinere itul obfinut din depuneri Subicetul declarivii wcubinul/concubina Copiii minori : anele aflate la intrefinere nitul obfinut din activitatea de rey Subiectul declaririi Sojul/sofia sau [ coneubinul/concubina_ a intrefinere Venitul obtinut din donafii si mosteniri _] Subiectul declararii = Soul/sofia sau concubinul/eoncubi . 4 | Copiii minor’ ut din instrifinarea si/sau definerea valorilor mobiliare si/sau a cotelor-parfi in capitalul social al societatilor comerciale — [6.1 | Subiectul declarar i — 6.2 | Soful/sotia sau —_j sr |__| concubinul/coneubina 6.3 | Copiii minori — 6.4 | Persoanele aflate la intrefinere 7. Venitul obfinut din instrain: 7.1_| Subiectul declarairit 7.2 | Sopul/sofia sau concubinul/coneubina — 73_| Copiii minori 7.4 _| Persoanele aflate la intrefinere 8, Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizafii, premii, drepturi de proprictate intelectual ete.) Us00 Bi 8.1 _| Subiectul declararii 8.2 | Soful/sotia sau | concubinul/coneubina [8.3 _| Copiii minori — Persoanele aflate la intrejinere ‘Anul Cota- dobandirii | SUPTatata Titularul=** Categoria* —= IIT Se indica, inclusiv, bunurile detinute de membral familiei, concubinului/concubinel subjectului declarciri, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorit (1) agrieol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) ate categorit de terenuri aflate in cireuitul civil, ** Mod de dohindire: (1) proprietate; (2) poseste; (3) alte contraete translative de posesie side folosin *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastral, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sam 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienta acestuia wee Se indicd ~ mumele subiectului declardirii; Nu se indica - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declarciri. Not. Subiectié declardrit care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmdtoarele informayi: categoria unului; modul de dobindire: anul dobandirt; suprafaga si stularul buna B. Clidiri si construetii 5 Tipul actului Modul de | Anat Cota- | care confirma | Valoarea Categoria | dabindir | aopanaivt | S*P™*™ | parte | provenienta | bunului*** HISe indica, inclusiv, bunurile detimue de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectalui declararti, ford indicarea numelui/prenumelui acestuia, * Categorii: (1) apartament; (2) casci de loeuit; (3) vil; (4) spajiu comercial sau de productie: (5) garaj: (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate *¥ Mod de dohdndire: (1) proprietate: (2) posesie: (3) uzuftuct: (4) uz; (5) abitatie: (6) alte contracte translative de posesie si de folosingé. °° Valoaréa bunului: 1) valoarea cadastrala, a cazul in care bun @ fost evaluat de organele cadasirale, sai 2) valoarea bunului conform documentului care cerlificé provenienga acestuia. “*e Se indied ~ numele subjectului declardrii; Nu se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/eoncubinei subiectului declardrit Nota, Subiectit declardrit care mi detin bunwvile tn proprietate vor indica urmatoarele informatii: categoria bunului; modul de dobandire; anul dobéndirii; suprafaga si titularul bunului ine BUNURI MOBILE IN TARA SI/SAU IN STRAINATATE A. Auoturisme, eamioane, remorei, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport [ naval/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatricubirii_ Valoarea bunul documentului care ii certified | Titularul* provenien(a Tipu’ modelul Amul Modul de dobandirii | dobandire* * Mod de dobandire: (1) proprietate;(2) pos folosinté. i (GB) alte contracte translative de posesie si de ~ mmele subiectului declardrii; Nu se indie - numele membrului de familie, al | concubnulu ‘concubine subiectului declardrii. D. Bunuri transmise cu tidy oneros sau gratuit, personal sau de citre membril Tamilic, coneubiniconcubind, unor persoane fizice sau juridice in perioada declaririi, daci valoarea ficeirui bun depaseste suma a 10 salarii medii pe economic __ ese se Nr, | _ Desevierea Modul de Data rena Valoarea bunului cdireia i-a fost ; ert. transmitere bunutui | transmis Sransmite . : ————— ——— ica, inclusiv, bunurile definute de membrul familie’, concubinului/eoncubinel subiectulut declardirli, fra indicarea numeluifprenumelui acestuia. * Se indicd - numele subiectului declardirii; Nu se indicd - numele membrutui de familie, al concubimului/concubinei subiectului declardirii, - E, Alte bunuri mobile a eiror valoare unitari depiigeste suma a 10 sala medii pe economic _ Nr. | Deserierea Modul de Valoarea estimati a Ana ert. | bunului dobindire 7 bunului a — ee me = — 7 = | 2 . = i = a 3 _. = - 117 Se indie, 'v, bunurile definute de membrul familiei, concubinului/concubiner sublectului declardri, fardt indicarea numelui/prenumelui acestuia * Se indicd - mumele subiectului declardrii; Nu_s concubinului/eoncubinei subiectului declararit. IV. ACTIVE FINANCIARE IN TARA Si/SAU IN STRAINATATE indica - numele membrului de familie, al A. Conturi bancare, plasamente in fonduri de investifii si/sau in alte forme echivalente de economisire si investire in fara si/sau in straindtate _t a = : i 7 Titularul ert, afondului de investigit | | C**eB0rie ae ___ eteJadresa | ab I ra HESe indicd, inelusiv, bumurile defimute de membrul familie’, concubinulatonecubinei subjectului declardrii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorit: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menfiondnd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investi sau forme echivalente, inclusty fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. ** Se indicd - numele subiectului declarer | concubinului/concubinei subiectului declardrit : B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii directe in moneda nafionald sau in valuti string Emitentu] titlului/societatea la care ‘Numirul de persoana este actionar, fondator tidluri/cota- Dobinda ‘Titularul** asociat/beneficiar de imprumut | parte _ indied - numele membrului de familie, al 3 MW Se indicd, inclusiv, bunurite detinute de membrul familiei, concibinuluileoncubinel subicchalul declararii, ford indicarea muneluifprenumelui acestuia. " Categorit: (1) hartii de vatoare (tithuri de stat, certificate, obligagiuni); (2) cecuri; (3) cambii: (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investigit directe, ** Se indicd ~ mmele subiectului declardirii; Nu_se_indi concubinului/concubinei subiectului declaréiii, ae YV. COTE-PARTI/ACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC - numele membrului de familie, al Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de juridics activitate eumpaira _-participare ic (Inclusiy taxe) neachitate, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unor terfi, imprumuturi si eredile Anul [Sumwerthitiats | Valuta contractirii_| Seadent la VI. INTERESE PERSONALE [bean neatint teats neh ae i tn ti dah A. Calitatea de asociat, de acfionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in eadrul unor organizatii necomerciale sau societafi comerciale ori de membru in eadrul unor organizatii necomereiale sau internationale il Documentul Calitatea definutit ne B. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridicd, de consuitanfi i eivile, incheiate sau aflate in derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori ineheiate ctdfi comerciale eu capital de stat Beneficiarul Institufia contractului organizatia Data Durata contractului biectul declararii 2. Prezenta declaratie este un act public si rispund potrivit legit pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate, Data completirii_ IA. 05. 2024 *Declarafia se completeazéi personal de candidat si va fi plasatt pe pagina web oficial a Comisiei Bleetorale Centrale (www.cee.md) la rubrica ,,Alegeri parlamentare”