Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect educational „OMUL UN PRODUS EFICIENT” Ediția a III-a

PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEȚEAN CU PARTICIPARE


NAȚIONALĂ „OMUL UN PRODUS EFICIENT”
SIMPOZION – Workshop - Expoziție
Ediţia a III-a 2021 înscris în CAEJ Giurgiu
A. GRUPUL ȚINTĂ

Proiectul  educațional județean „Omul un produs efficient”, cu participare națională are


tematica: “NU ABANDONA – Rămâi Alături de Noi!” se va derula în perioada septembrie
2020- 30 iunie 2021 şi va implica elevi din învăţământul primar și gimnazial de la Școala
Gimnazială “Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu, din județul Giurgiu şi din alte județe ale ţării.

Acest proiect se adresează cadrelor didactice și elevilor din clasele primare, gimnaziale şi
liceale, din școlile partenere, comunităţii locale, altor instituţii şi organizaţii axate pe educaţie
permanentă. Cadrele didactice interesate pot coordona activitatea elevilor pentru participarea la
activitățile proiectului.
Colaboratori - cadre didactice şi elevi din alte școli din România.

B. TIPUL ACTIVITĂȚII PRINCIPALE


1. Workshop – Expoziție :
a. Creaţie plastică: desen, pictură, poster, etc
b. Creaţie tehnico-informatică: PPT, mouvie maker, film – Interviuri sau monolog.
c. Fotografie;
2. Simpozion cadre didactice.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PRINCIPALE

I. Workshop-Expozitie județeană cu participare națională on-line “NU ABANDONA –


Rămâi Alături de Noi!”

Expozitia județeană cu participare națională on-line “NU ABANDONA – Rămâi Alături


de Noi!”este structurtă pe 3 secțiuni distincte
1. Secţiunea I: - Creaţie plastică: desen, postere, pictură (acuarelă, guaşe) format A4,
A3.
2. Secţiunea aII-a: - Creaţie tehnico-informatică: PPT, mouvie maker, film – Interviuri
sau monolog cu elevii aflați in dificultate de a abandona( cauze- metode de
intervenție pentru ajutorarea lor- implicarea/ neimplicarea comunității: primarie-
biserică- comunitate civilă)
3. Secţiunea a III-a: - Fotografie: format A4/A5 – ce ilustrează viaţa şi condiţiile
copiilor care din diverse motive abandonează şcoala.
Proiect educational „OMUL UN PRODUS EFICIENT” Ediția a III-a

II. Simpozion Judeţean cu participare națională "Cunoașterea și promovarea metodelor


didactice pentru prevenirea abandonului şcolar în România" este structurat pe 3 secțiuni
distincte:

1. Secțiunea I: Sesiune de comunicări şi referate cu tema: „Rolul dascălilor în


cunoașterea și promovarea metodelor didactice pentru prevenirea abandonului şcolar în
România”; ( a se avea în vedere actualele condiții de învățare on-line impuse în timpul
pandemiei.)
2. Secțiunea a II-a: Proiecte, parteneriate, activităţi extraşcolare şi extracurriculare
legate de tema simpozionului „"Cunoașterea și promovarea metodelor didactice pentru
prevenirea abandonului şcolar în România";
3. Secțiunea a III-a: PPT cu tematica simpozionului pentru lectoratele cu părinţii, piese
de teatru, dramatizări care valorifică prevenirea abandonului şcolar.

D. IMPACTUL EDUCATIV ESTIMAT ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ:

 Sensibilizarea și mobilizarea elevilor și a cadrelor didactice, de a valoriza și promova


eradicarea abandonului şcolar în rândul elevilor.
Ne dorim să îmbinăm în acest proiect educaţional cele două teme, copilul şi omul-
produsul eficient pentru civilizaţia umană, omul trecut prin şcoală.
Într-o societate dominată de audiovizual, în care navigarea pe internet pare să ofere
răspuns la toate întrebările copilului şi adultului, dorim să vă incităm la a descoperi cele mai
adecvate metode de a aduce copiii României la şcoală.
Ne puteţi împărtăşi experienţa dumneavoastră didactică în cadrul sesiunii de comunicări
ştiinţifice, iar lucrările artistice vor putea fi prezentate în cadrul unei expoziții județene de creaţie
pentru elevi.

E. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
În fiecare unitate de învățământ participantă la proiect, se organizează Workshop-uri/
Ateliere de creativitate artistico-plastică în care elevii își vor etala talentul creeând postere
tematice, picturi și fotografii,

Fiecare unitate de învățământ participantă la proiect, va organiza în perioada 15 ian-15


mai 2021, expoziții cu lucrări realizate de: elevi, cadre didactice, părinți, bunici și alți membri
din comunitate.
În perioada 1 mai -25 mai 2021, cadrele didactice participante la sipozion, vor trimite
prin e.mail la mihaandrei64@gmail.com fișa de înscriere elevi cu lucrările tematice cele mai
reușite realizate de elevi, în vederea editării revistei electronice cu ISSN ”Rădăcini” cu Nr.2.

Fiecare lucrare trebuie să conțină informațiile necesare, pentru identificare:


Titlul lucrării, Secțiunea, Numele și prenumele elevului, Clasa, Școala, Judeţul, Prof.
coordonator- eticheta să fie fotografiată lângă lucrarea elevului.
Proiect educational „OMUL UN PRODUS EFICIENT” Ediția a III-a

Înscrierea cadrelor didactice la simpozion, se va face on-line prin trimiterea fişei de


înscriere (Anexa 2), a acordului de parteneriat (Anexa 3) semnat și ștampilat de către
directorul unității de învățământ, şi a lucrării integrale precum şi a unui rezumat de o pagină,
ambele în format electronic document word, în perioada 1mai 2021 – 25 mai 2021, la adresa
de e-mail: mihaandrei64@gmail.com cu menţiunea: Pentru Simpozionul județean cu
participare națională "Cunoașterea și promovarea metodelor didactice pentru prevenirea
abandonului şcolar în România", Ediţia a III-a, an școlar 2020-2021 şi menționată
secţiunea la care participă cadrul didactic.

Lucrările pentru simpozion, vor respecta următoarele instrucţiuni: redactarea lucrărilor se


va face în format A4, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), titlul va fi
scris cu majuscule (Times New Roman 14 bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie
numele autorului, instituţia, localitatea și judeţul (Times New Roman 12); la două rânduri de
numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12); obligatoriu cu caractere
româneşti (diacritice); bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării; lucrarea nu va depăși 3-5
pagini.

Data desfășurării Simpozionul Județean cu participare națională "Cunoașterea și


promovarea metodelor didactice pentru prevenirea abandonului şcolar în România":

26 mai 2021, ON-LINE.

Nu se percepe taxă de participare!

Toţi participanţii vor primi diplome de participare, coordonare elevi şi


Revista de schimb cultural național "Rădăcini" Nr.2, în format electronic cu
ISSN.
Centralizarea lucrărilor primite on-line și editarea revistei electronice cu
ISSN ”Rădăcini” Nr.2, expedierea diplomelor și adeverințelor de
participare/coordonare elevi/ schimb de experință, se realizează până la
sfârșitul anului școlar curent.

Mai jos sunt inserate anexele:


Proiect educational „OMUL UN PRODUS EFICIENT” Ediția a III-a

ANEXA 1
PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEȚEAN CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ

„OMUL UN PRODUS EFICIENT”


Ediţia a III-a 2020-2021
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE Workshop- Expoziţie
Elevi

Unitatea şcolară: ...................................................................................................


Adresa unităţii şcolare ..........................................................................................
...............................................................................................................................
Numele cadrului didactic participant: ..................................................................
Specialitatea: ........................................................................................................
Telefon: ................................... e-mail: .................................................................
Adresa cadrului didactic: ......................................................................................

Nr. Crt. Numele elevului Clasa Sectiunea la care participă Titlul lucrării

Am acordul părinţilor pentru publicarea lucrărilor elevilor sau a fotografiilor în care aceştia apar.

Semnătura,
Prof . îndrumător
Proiect educational „OMUL UN PRODUS EFICIENT” Ediția a III-a

ANEXA 2
PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEȚEAN CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ

„OMUL UN PRODUS EFICIENT”


Ediţia a III-a 2020-2021

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Simpozion

Unitatea şcolară: ..................................................................................................


Adresa unităţii şcolare .........................................................................................
.................................................................................................................................
Numele cadrului didactic participant: ...............................................................
Specialitatea: ........................................................................................................
Telefon: ................................... e-mail: ................................................................
Adresa cadrului didactic: ....................................................................................

Sunt de acord ca materialele trimise să poată fi folosite spre publicare în Revista electronică
Rădăcini cu ISSN.

Semnătura,

Prof.............................................

* Sunteţi rugaţi să scrieţi o adresă de e-mail corectă cu litere STAS


Proiect educational „OMUL UN PRODUS EFICIENT” Ediția a III-a

ANEXA 3

Aplicant Partener
Şcoala Gimnazială”Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu Şcoala Gimnazială………………................................
Str. Negru Vodă Nr.16A , Giurgiu Str. ……………… Nr…. loc ………………………..
Telefon : 40) 0246 230 104 Telefon …………………………………………
e-mail: scoala.amv@gmail.com e-mail:…………………………………………..
Nr._________/________________ Nr._________/__________

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE


„OMUL UN PRODUS EFICIENT” Ediţia a III-a 2020-2021
SIMPOZION
Încheiat azi ……………………..
1. Părţile contractante:
A) Şcoala Gimnazială “Acad. Marin Voiculescu”Giurgiu, reprezentată prin: Director Prof. Dan Luminiţa şi coordonatorul
proiectului Prof. Ing. Andrei Mihaela şi Prof. Ing. Sîrbu Petra în calitate de Aplicant.
B)ŞCOALA...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin SIMPOZION ŞI SCHIMBUL DE
EXPERIENŢĂ A PROIECTULUI EDUCAŢIONAL „OMUL UN PRODUS EFICIENT”
3. Grup ţintă: Elevi din clasele I-XII
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea activităţilor proiectului;
- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor ;
- să organizeze Workshop-uri;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să emită şi să distribuie diplomele;
- să distribuie diplomele, de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare, precum şi revista electronică.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze proiectul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activităţi;
- să organizeze Workshop-uri;
- să selecteze lucrările elevilor pentru expoziţie şi să ceară acordul părinţilor pentru publicare lucrare şi imagine elevi;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea scolii partenere.
5. Durata acordului:
Acordul intră învigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2020– 2021.
6. Clauze finale ale acordului:
SIMPOZIONUL ŞI SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte
stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară şi de peste hotare.

Aplicant, Partener,
Director, Director,
Prof. Dan Luminiţa Prof.................................................

Coordonatori proiect
Prof. ing. Andrei Mihaela
Prof. Ing. Sîrbu Petra

S-ar putea să vă placă și