Sunteți pe pagina 1din 4

Sumar – Adunări mai 2002

Dragi prieteni, sunt fratele Frank, şi vă vorbesc din Centrul


Misionar din Krefeld, Germania. Avem adunări speciale odată pe
lună, întotdeauna în primul week-end. Din nou ne gândim la
adunările care au fost deosebite. Am avut în adunări reprezentanţi
din multe naţiuni. A avut loc şi un serviciu de botez. Au fost adunaţi
peste şase sute de oameni ca să asculte mesajul acestui ceas,
adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru acest timp.
Noi credem că Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci.
Credem Cuvântul Său promis pentru timpul acesta şi credem că
Dumnezeu are un plan de mântuire; şi de asemenea, credem că
suntem foarte aproape de revenirea Domnului şi Mântuitorului
nostru preaiubit, care a promis în Ioan 14 că merge să pregătească un
loc şi se întoarce să ne ia acasă, în slavă. El a mai spus că această
Evanghelie a Împărăţiei va fi predicată tuturor neamurilor, apoi va
veni sfârşitul. De aceea noi luăm Cuvântul scump al lui Dumnezeu,
Evanghelia lui Isus Hristos, Evanghelia împăcării şi facem de
cunoscut pretutindeni că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea
cu Sine. De asemenea, suntem călăuziţi de Duhul Sfânt să arătăm
deosebirea dintre tradiţii, fie ele chiar creştine, învăţături nebiblice,
şi apoi comparăm cu Sfânta Scriptură, astfel ca poporul lui
Dumnezeu să aibă din nou ocazia de a se alinia cu Cuvântul lui
Dumnezeu, cu adevăratele învăţături despre Dumnezeu, despre
botezul în apă, despre botezul Duhului Sfânt, despre revenirea lui
Hristos, despre timpul de sfârşit, despre împlinirea proorociilor
biblice în timpul nostru, inclusiv făgăduinţa care spune „vi-l voi
trimite pe proorocul Ilie înainte de venirea zilei celei mari şi
înfricoşate a Domnului.” Ioan botezătorul a avut slujba lui în
momentul în care a început ziua mântuirii. Au trecut 2000 de ani, dar
ziua înfricoşătoare a judecăţii, ziua Domnului încă nu a venit. Dar
Dumnezeu a promis că înainte de a veni ziua aceea mare, îl va
trimite pe proorocul Ilie – pur şi simplu un profet în acelaşi duh cum
a fost Ilie, Elisei şi Ioan Botezătorul, şi desigur, proorocul timpului
de sfârşit din epoca laodiceană, care este ultima. Apoi desigur, vor
veni la Israel cei doi prooroci şi vor prooroci în Ierusalim, conform
Apocalipsa 11:3, trei ani şi jumătate.

1
Preaiubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni, în Cuvântul Sfânt al
lui Dumnezeu este o rânduială divină. În Biblie este scris întregul
plan de mântuire şi noi avem cuvântul proorociei, făcut şi mai tare
nu tălmăcind proorociile biblice, ci urmărind împlinirea lor.
Aş vrea să citesc un text din 2 Cronici 18. Profetul Mica a
fost trimis de Domnul cu un anunţ foarte special şi el a spus în cap.
18, vers. 13: „Viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul
meu.” Noi trebuie să vorbim ceea ce a spus Domnul, nu explicaţii
date de „părinţii” bisericii sau care se găsesc în anumite cărţi. De
aceea, a venit timpul să subliniem faptul că toate tălmăcirile
omeneşti despre Dumnezeu şi Cuvântul Său vor da greş dar
Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne veşnic; căci cerul şi pământul vor
trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.
Tot timpul trebuie să fie pusă aceeaşi întrebare: ce spune
Dumnezeu despre Sine? Ce mărturiseşte Scriptura despre El? Ce
spune Scriptura despre botezul în apă? Cum au botezat apostolii?
Cine a fost botezat? Iar apoi despre botezul Duhului: cum a avut loc
şi ce s-a întâmplat atunci când acesta a avut loc? În toate lucrurile
noi trebuie să ne întoarcem la modelul biblic. Acelaşi Duh Sfânt va
lucra la fel acum, aşa cum a făcut-o şi acum 2000 de ani.
Aici, în 2 Cronici 18, citim în vers. 18: „Şi Mica a zis:
„Ascultaţi dar cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe
scaunul Său de domnie, şi toată oastea cerurilor stând la dreapta şi
la stânga Lui.” Ce a fost acolo? Un om stând cu picioarele pe
pământ, dar în duhul a fost luat în slavă. Au fost oameni ai lui
Dumnezeu care trăiau pe pământ, dar în inimă, în duhul lor, erau în
legătură cu Dumnezeul cel viu. Vedeau viziuni, auzeau glasul Celui
Atotputernic şi erau trimişi să ne împărtăşească ceea ce Dumnezeu
le-a descoperit. Avem apoi în 2 Cronici 20:17, o afirmaţie minunată:
„Nu veţi avea de luptat în lupta aceasta: aşezaţi-vă, staţi acolo şi
veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul.” Dacă luptăm, noi
luptăm cu un duşman deja biruit. Luăm întreaga armătură a lui
Dumnezeu – suntem gata să luptăm pentru credinţa dată sfinţilor
odată pentru totdeauna. Dar înţelegem că Domnul nostru a luptat, a
biruit moartea, iadul şi pe Satan şi a înviat a treia zi, după ce a plătit
preţul pe crucea Calvarului.
Dragi fraţi şi surori, prieteni care iubiţi Cuvântul Domnului,
care credeţi făgăduinţele pentru timpul acesta, aş vrea să mai
împărtăşesc ceva cu voi. De fapt, noi trăim la zi în Împărăţia lui

2
Dumnezeu. În 2 Cronici 20:20 ni se spune: „La plecarea lor, Iosafat
a venit şi a zis: ascultaţi-mă Iuda şi locuitorii Ierusalimului!
Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi;
încredeţi-vă în proorocii Lui, şi veţi izbuti.” Aici accentul este pus pe
Domnul: ascultaţi Cuvântul Domnului, credeţi-L pe Domnul şi
credeţi proorocii Lui. Nu pe oricine pretinde că este un proroc, ci un
om trimis de Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care l-au
crezut pe Moise, L-au crezut de fapt pe Dumnezeu. Cei care l-au
crezut pe Ilie, L-au crezut de fapt pe Dumnezeu. Cei ce au crezut
cele spuse de proorocii trimişi de Cel Atotputernic, ei L-au crezut pe
Dumnezeu însuşi, pentru că El vorbea prin buze omeneşti. La fel este
şi pentru cei ce au crezut slujba lui Ioan botezătorul, proorocul care
pregătea calea Domnului, fiind o punte de legătură între vechiul şi
noul testament, aşa cum învaţă atât de clar Luca 16:16.
Preaiubiţilor, noi am avut privilegiul de a cunoaşte faptul că
Dumnezeu a trimis un om în timpul acesta, cu un mesaj pentru copiii
lui Dumnezeu de pe tot Pământul. Dumnezeu face toate lucrurile în
simplitate. Lui William Branham i s-a spus: „Aşa cum a fost trimis
Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu
eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui
Hristos.” L-am cunoscut personal pe acest bărbat, timp de 10 ani,
din 1955 până în 1965. Dumnezeu l-a folosit ca să facă străpungerea
spre trezirea de vindecare, de mântuire, însoţită de mişcarea şi
lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Dar mulţi alţii au ajuns
cunoscuţi în diferite biserici şi denominaţiuni, însă preaiubiţilor, nici
măcar unul nu a putut arăta o zi sau un ceas în care să fi primit o
trimitere directă de pe buzele Domnului. Dar William Branham a
putut arăta spre 7 mai 1946, a putut spune ziua, ceasul şi cuvintele pe
care le-a auzit cu urechile sale. De aceea, ştiind că Dumnezeu face
totul conform Cuvântului, eu vă rog să nu vă opuneţi lucrării pe care
o face Dumnezeu conform Cuvântului Său promis pentru acest ceas.
Recunoaşteţi timpul în care trăim, şi recunoaşteţi că planul de
mântuire al lui Dumnezeu se împlineşte şi ajunge acum la
desăvârşire şi Domnul reaşează Biserica noului testament aşa cum a
fost aceasta la început. Slujba mea este legată în mod direct de cea a
fratelui Branham. Eu nu sunt un branhamist, eu sunt un slujitor al
Celui Preaînalt. În 2 aprilie 1962 am primit o chemare directă, dar
împărtăşesc Cuvântul care a fost descoperit într-un mod atât de
maiestuos slujitorului şi proorocului Său din timpul nostru. Vechiul

3
şi Noul Testament au devenit pentru mine o carte nouă, iar acum
Domnul mă foloseşte ca să merg printre naţiuni, pe fiecare continent,
vestind Evanghelia veşnică şi arătând oamenilor că noi trăim foarte
aproape de revenirea lui Hristos. Şi de aceea, prieteni preaiubiţi fie
ca vouă să vă fie făcut de cunoscut că acesta este timpul lui
Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, ca acesta să cunoască
Cuvântul făgăduit pentru azi, să se conformeze cu Scriptura şi să se
întoarcă în toate lucrurile la Domnul, aşa ca noi să umblăm pe căile
Lui şi voia Lui să se facă pe Pământ.
Iubitul nostru Domn să fie cu voi şi să vă binecuvânteze.
Fratele Frank vă vorbeşte în numele Domnului, din Centrul Misionar
din Krefeld, Germania. Până data viitoare, Dumnezeu să vă
binecuvânteze.