Sunteți pe pagina 1din 14

Dosarul nr.

3-100/21
2-21094785-02-3-25062021
HOTĂRÂRE
În numele Legii
28 iunie 2021 mun. Chișinău
Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de
Apel Chișinău
În componență:
Președintele ședinței Clima Vladislav
Judecătorii Minciuna Anatolie și Palanciuc Ecaterina
Grefier Sechiraș Doina
Examinând în ședință publică, acțiunea înaintată de Partidul Politic „Noua
Opţiune Istorică” împotriva Comisiei Electorale Centrale, terț Partidul Politic
„Partidul Acțiune și Solidaritate” privind anularea actului administrativ, Colegiul civil
al Curții de Apel Chișinău,

Constată:

Argumentele participanților la proces:


1. La data de 24 iunie 2021 (înregistrată la 25 iunie 2021) reclamantul Partidul
Politic „Noua Opţiune Istorică” a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Comisiei Electorale Centrale privind anularea parțială a hotărârii nr. 5401 din 22
iunie 2021, cu privire la demersul Partidului Politic „Alternativă și Șanse” („Noua
Opţiune Istorică”) de înregistrare a simbolului electoral și confirmarea
reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală.
2. În motivarea acțiunii a relatat despre faptul că, la data de 22 iunie 2021, Comisia
Electorală Centrală a Republici Moldova, a emis Hotărârea nr.5041 cu privire la
demersul Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică” de înregistrare a simbolului
electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală ”, prin care:
- S-a refuzat înregistrarea simbolului electoral prezentat, pentru imprimare în
buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în demersul
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică” din 19 iunie 2021 şi descris în partea de
motivare a hotărârii.
3. Întru motivarea refuzului, Comisia Electorală Centrală a RM s-a expus prin faptul
că, simbolul electoral prezentat de doamna Chesari Svetlana, preşedintele
Partidului Politic Noua Opţiune Istorică, în vederea imprimării acestuia în
buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 contravine
prevederilor art. 53 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, conform căruia în
buletinul de vot nu se admite identitatea de semne sau de simboluri electorale.
4. Reclamantul consideră că, hotărârea CEC nr. 5041 cu privire la demersul
Partidului Politic Noua Opţiune Istorică, de înregistrare a simbolului electoral și
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrala ca fiind ilegală şi nefondată, în partea refuzului înregistrării simbolului
electoral prezentat.
5. În drept, menţionează că, conform prevederilor art. 4 alin. (1) - (2) din Legea
privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, fiecare partid politic are
denumire integrală, denumire prescurtată şi simboluri proprii. Denumirea
integrală, denumirea prescurtată şi simbolurile partidului politic trebuie să se
deosebească clar de cele ale partidelor înregistrate anterior în Republica Moldova.
Nu se admite utilizarea aceloraşi simboluri grafice de către partide, indiferent de
figura geometrică în care sînt încadrate.
6. Reclamantul invocă faptul că refuzul înregistrării simbolului electoral PAŞ,
reprezintă o deviere de la prevederile legale - art. 4 din Legea privind partidele
politice nr. 294 din 21.12.2007, fiind întrunite condiţiile prevăzute de articolul
menţionat.
7. În opinia reclamantului, simbolul electoral „PAŞ” nu poate fi considerat ca fiind
identic cu vreunul din simbolurile electorale înregistrate, având nu doar un design
grafic şi color distinct, dar şi deosebindu-se prin litera - componentă a simbolului
electoral, aceasta fiind elementul iniţial de distincţie între simbolul electoral al
Partidului Politic „Acţiune şi Solidaritate” – „PAS” si simbolul electoral prezentat
de Partidul Politic „Alternativă şi Şanse” – „PAŞ”, asemănarea între aceste două
simboluri fiind prezentat drept temei întru refuzarea înregistrării simbolului
electoral „PAŞ” de către Comisia Electorală Centrală a R.M.
8. Menționează reclamantul că, pentru a exprima diferenţierea dintre simbolurile
„PAS” şi „PAȘ”, urmează a fi descifrate abrevierile prezentate în calitate de
simboluri electorale. Astfel, în cadrul Partidului Politic „Acţiune şi Solidaritate” –
„PAS”: „Acţiune” conform DEX înseamnă - Desfăşurare a unei activităţi; faptă
întreprinsă (pentru atingerea unui scop). Om de acţiune = om întreprinzător,
energic, care acţionează repede. „Solidaritate conform DEX înseamnă - Faptul de
a fi solidar, comunitate de idei, de sentimente, de interese; mod unitar de acţiune,
spirit de înţelegere; unitate.
9. Pe când în cadrul Partidul Politic „Alternativă și Şanse” – „PAȘ”, cuvântul
„Alternativ” conform DEX înseamnă - Posibilitate de a alege între două soluţii,
între două situaţii etc. care se exclud; iar cuvântul „Şanse” conform DEX
înseamnă - împrejurare favorabilă, posibilitate de reuşită, de succes; noroc.
10. În opinia reclamantului, din analiza acestor părţi de vorbire (noţiuni) se observă
deosebirea.
11. Mai menționează și faptul că, diferenţierea este vizibilă şi în cadrul design-ului
simbolului prezentat, acesta fiind constituit dintr-o gamă diferită de culori, decât
cea a simbolului electoral „PAS”, fiind în opinia reclamantului, un criteriu de
diferențiere, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea privind partidele
politice nr. 294 din 21.12.2007.
12. Reclamantul solicită anularea hotărârii CEC nr.5041 cu privire la demersul
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică”, în partea refuzului înregistrării
simbolului electoral prezentat și obligarea Comisiei Electorale Centrale de a
înregistra simbolul electoral al Partidul Politic „Alternativă şi Şanse” – „PAŞ”.
13. Prin cererea de concretizare a cerințelor din 28 iunie 2021, reclamantul Partidul
Politic „Noua Opţiune Istorică” a indicat faptul că, a depus la data de 11 iunie
2021 cerere la Agenţia Servicii Publice prin care a solicitat înregistrarea
modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de
stat al persoanelor juridice, cu privire la organele de conducere şi control ale
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică”.
14. Prin decizia Agenţiei Servicii Publice din 16 iunie 2021 s-a decis de a modifica şi
consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice în calitate de preşedinte al
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică”, pe Svetlana Chesari.
15. În partea ce priveşte modificarea denumirii partidului în Partidul Politic
„Alternativă şi Şanse” (PAŞ) şi simbolul permanent sub formă de paralelogram,
cu abreviatura PAŞ, cererea a fost respinsă.
16. Până la soluţionarea litigiilor în cauza privind înregistrarea denumirii Partidului
Politic „Alternativă și Şanse” și a simbolului electoral al acestuia, reclamantul
indică că, urmează a fi identificat ca Partidul Politic „Noua Opţiune Istorică”.
17. Prin referința depusă la 25 iunie 2021 și 26 iunie 2021, pârâtul Comisia
Electorală Centrală, a indicat că, consideră că acţiunea înaintată ca fiind
neîntemeiată.
18. În motivarea poziției a relatat despre faptul depunerii la 19 iunie 2021, de către
doamna Chesari Svetlana, preşedintele Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică”,
la Comisia Electorală Centrală a unui demers, prin care a solicitat înregistrarea
simbolului electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare
anticipate din 11 iulie 2021, care reprezintă proiecţia unui paralelogram, având
inscripţia ,,/paş/” abreviere a numelui aprobat la Congresul IX al Partidul Politic
„Noua Opţiune Istorică” din 16 mai 2021.
19. În scopul soluţionării celor invocate în demers în vederea înregistrării simbolului
electoral, s-au constatat următoarele:
20. Prin pct.2 al hotărârii nr.4858 din 21 mai 2021 „Cu privire la demersul de
înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, a
simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”
un asemenea simbol electoral a fost înregistrat;
21. Conform art.5 din Statutul Partidului Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”
Simbolul permanent al acestuia reprezintă cuvântul „pas” - acronim al denumirii
depline a partidului - scris cu litere mici, cu fontul Tahoma Bold, încadrat între
slash-uri - ,,/pas/”.
22. Indică faptul că, simbolul electoral prezentat de doamna Chesari Svetlana,
preşedintele Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică”, în vederea imprimării
acestuia în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021
contravine prevederilor art.53 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, conform
căruia în buletinul de vot nu se admite identitatea de semne sau de simboluri
electorale.
23. Astfel, s-a refuzat înregistrarea simbolului electoral prezentat, prin demersul
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică” din 19 iunie 2021, pentru imprimare în
buletinul de vot, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.
24. În scopul soluţionării celor invocate în demers, prin prisma legislaţiei în vigoare,
Comisia prin scrisoarea nr. CEC-8/4249 din 20 iunie 2021 a solicitat poziţia
Partidului Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate” privind existenţa unor
eventuale similitudini cu simbolul Partidului Politic „Partidul Acţiune şi
Solidaritate”.
25. Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate” şi-a formulat poziţia (scrisoarea
nr. CEC-7/13489 din 21 iunie 2021), conform căreia nu este de acord cu
înregistrarea simbolului electoral ce aparţine Partidului Politic „Noua Opţiune
Istorică”, totodată consideră demersul înaintat contrar legii şi a solicitat Comisiei
Electorale Centrale să dispună respingerea acestuia, considerând preluarea
simbolului respectiv, drept o acţiune ilegală realizată cu rea – credinţă, pentru a
induce în eroare alegătorul şi a face transfer de imagine, fapt care, încalcă
prevederile legislaţiei electorale şi ale Legii nr.294/2007 privind partidele politice.
În răspuns se menţionează că, semnul ,,/pas/” este utilizat de şase ani de către
Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, iar marca ,,/pas/” este
înregistrată oficial de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală prin
certificatul nr. 29915.
26. Având în vedere cele expuse, în conformitate cu art. 53 alin. (2) din Codul
electoral nr. 1381/1997 şi art. 221 alin. (1) lit. f) din Codul administrativ nr.
116/2018, Comisia Electorală Centrală solicită respingerea acţiunii înaintate, ca
fiind nefondată.
27. Prin referința depusă la 28 iunie 2021 Partidul Politic „Partidul Acţiune şi
Solidaritate”, a solicitat respingerea acțiunii înaintate.
28. În motivarea poziției sale a menționat faptul că, acţiunea înaintată urmează a fi
respinsă, ca fiind neîntemeiată.
29. A menționat faptul că, cererea de chemare în judecată a fost formulată din numele
reclamantului Partidului Politic „Alternativă şi Şanse”, însă, nu există un astfel de
concurent electoral înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare
anticipate din 11 iulie 2021. Conform listei partidelor şi altor organizaţii social-
politice, înregistrate de Agenţia Servicii Publice, care au dreptul să participe la
alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 publicată de către Comisia
Electorală Centrală, un partid, cu o astfel de denumire, nu se regăseşte.
30. Mai indică faptul că, la data de 22.06.2021 Comisia Electorală Centrală a
examinat demersul Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică” privind
înregistrarea simbolului electoral cu denumirea prescurtată /paş/, şi respectiv a
adoptat o hotărâre în acest sens.
31. Prin Decizia IP „Agenţia Servicii Publice” nr. 1013620003262 din 16.06.2021, a
fost refuzată înregistrarea modificărilor în actele de constituire a partidului politic
„Noua Opţiune Istorică” prin care a fost solicitată modificarea denumirii
partidului în Partidul Politic „Alternativă şi Şanse” şi a simbolului electoral cu
denumirea prescurtată /paş/.
32. Notează că, prin încheierea Judecătoriei Chişinău nr. 3-1758/2021 din 23.06.2021
a fost declarată ca fiind inadmisibilă, acţiunea înaintată de către Preşedintele
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică” împotriva Agenţiei Servicii Publice cu
privire la obligarea emiterii actului administrativ. Îîn încheierea respectivă,
instanţa de judecată a menţionat că, cererea reclamantului Partidul Politic
„Alternativă şi Şanse” urmează a fi declarată inadmisibilă, or, la organul
înregistrării de stat nu a fost înregistrată modificarea denumirii partidului,
respectiv aceasta nu poate fi utilizată până la data înregistrării modificărilor
denumirii în Registrul de stat al persoanelor juridice şi actele de constituire a
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică’’.
33. Menționează faptul că, în conformitate cu art. 53 al Codului Electoral, nu se
admite identitatea de semne sau de simboluri electorale. La fel, în alin. (4) al
aceluiaşi articol, se indică că: în patrulater, în partea stîngă, se imprimă semnul
sau simbolul concurentului electoral care a înaintat lista de candidaţi sau
candidatul respectiv ori semnul electoral al candidatului independent, la dorinţa
acestuia. Semnele şi simbolurile electorale sînt prezentate organului electoral
respectiv odată cu documentele pentru înregistrarea concurenţilor electorali.
34. În temeiul art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice,
se prevede că, fiecare partid politic are denumire integrală, denumire prescurtată
şi simboluri proprii. Denumirea integrală, denumirea prescurtată şi simbolurile
partidului politic trebuie să se deosebească clar de cele ale partidelor înregistrate
anterior în Republica Moldova. Nu se admite utilizarea aceloraşi simboluri grafice
de către partide, indiferent de figura geometrică în care sînt încadrate.
35. Consideră că simbolul electoral propus de Partidul Politic „Alternativă şi Şanse”,
este aproape identic cu cel al Partidului Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”,
este elaborat cu încălcarea normelor de la art.4 alin. (1) şi alin. (2) din Legea
nr.294/2007, precum şi a prevederilor art. 53 alin. (3) şi alin. (4) din Codul
Electoral. Simbolul electoral propus şi elementele descrise nu sunt distincte, nu
sunt clare și nu sunt proprii, pentru a fi clar diferenţiate de cele ale partidelor
înregistrate anterior.
36. Notează și faptul că, la data de 18.06.2021, prin Hotărârea CEC nr. 50363, a fost
aprobat demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Noua Opţiune
Istorică”, fără nici o menţiune despre careva confirmare oficială (de la ASP) a
schimbării denumirii sale în Partidul „Alternativă şi Şanse”, şi vre-o menţiune
despre simbolul de partid/electoral similar cu cel al PAS-ului.
37. Mai consideră, că demersul de înregistrare a simbolului electoral către CEC din
19.06.21 este tardiv, fiind depus urmare a înregistrării sale în calitate de partid
candidat la alegerile parlamentare, dar cu depăşirea termenului de 30 zile înainte
de data alegerilor.
38. S-a menționat și faptul că, la semnul propus spre înregistrare în calitate de simbol
electoral comparativ cu cel al Partidului „Acţiune și Solidaritate”. Acesta este
format din următoarele elemente similare sau chiar identice după caz: aceeaşi
combinaţie de litere „PAȘ”, ceea ce creează o confuzie (atât vizuală cât şi
fonetică) între simbolul propus spre înregistrare şi simbolul Partidului Politic
„Partidul Acţiune şi Solidaritate”, care de asemenea este „PAS”. Chiar dacă
invocare unei pretinse litere „Ş” în locul literei „S”, nu este suficientă pentru a
acorda distinctivitate semnului propus spre înregistrare, din punct de vedere grafic
forma corectă a literei Ş este cea a unei litere S, cu un semn diacritic sub formă de
virgulă aşezat dedesubt.
39. Evidenţiază că, o asemenea virgulă este absentă în simbolul propus spre
înregistrare. Ceea ce ar fi trebuit să fie diacritica literei, este de fapt un simbol
dreptunghiular elaborat într-o dimensiune atât de mică, încât este neinteligibil.
Astfel, în opinia terțului, combinaţia de litere propusă spre înregistrare în calitate
de simbol electoral este lipsită de caracter distinctiv, ducând în eroare alegătorul
cu privire la partidul ce stă în spatele semnului dat.
40. Indică și despre faptul utilizării aceleiași grafice a imaginii, ori sintagma „PAS”
este introdusă în acelaşi simbol geometric, de tip paralelogram, cu margini negre
oblice, exact ca şi la simbolul electoral al Partidului Politic „Partidul Acţiune şi
Solidaritate”.
41. Mai mult ca atât, la nivel de cromatică, este utilizată culoarea neagră, ca şi la
Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate” şi chiar şi culoarea portocalie
utilizată este cea mai aproape în spectrul de culori de galben (culoare utilizată de
Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”). Mai mult ca atât, în versiunea
alb-negru, cum va fi tipărită pe buletinul de vot, nu va fi nici o diferenţă între
aceste culori, precum şi grafica imaginii.
42. Notează și despre faptul utilizării aceluiași font identic (stil de scriere a literelor)
utilizat pentru pentru combinaţia de litere „PAS”, cu aceleaşi dimensiuni de
spaţiere şi amplasare în spaţiu, ca şi la simbolul electoral al Partidului Politic
„Partidul Acţiune şi Solidaritate”.
43. Forma prescurtată a Partidului Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate” este PAS (
„P” de la „Partidul”, „A” de la „Acţiune” şi „S” de la „Solidaritate”), combinaţie
de litere ce este din nou utilizată cu scop de confuzie de către Partidul Politic
„Noua Opţiune Istorică”, în semnul propus de aceştia pentru înregistrare.
44. Indică și asupra faptului că, semnul „/pas/” este utilizat de către Partidul Politic
„Partidul Acţiune şi Solidaritate” de 6 ani în Republica Moldova, este cunoscut de
către populaţia Republicii Moldova, acesta fiind utilizat în campaniile electorale,
la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2016, 2019 şi 2020 precum şi în
activitatea cotidiană a partidului, astfel, bucurându-se de o notorietate în rândul
alegătorilor (la ultimile alegeri prezidenţiale candidatul propus de Partidul Politic
„Partidul Acţiune şi Solidaritate” ce utilizează acest semn a fost ales de către un
număr impunător de alegători (943 006) ceea ce reprezintă cel mai mare număr de
alegători a unui reprezentant al unui partid din istoria Republicii Moldova).
45. Relevă și faptul că, semnul „/pas/” se bucură de protecţie legală fiind protejat în
calitate de marcă, de către Oficiul naţional de proprietate intelectuală AGEPI, fapt
confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii nr.29915 din 23.12.2015.
46. Astfel, Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, în calitate de titular al
mărcii menţionate, este în drept să interzică utilizarea oricăror semne identice ori
similare, inclusiv a celor semne ce pot duce în eroare şi genera confuzie în rândul
alegătorilor. Astfel, inclusiv prin prisma legislaţiei care reglemetează protecţia
mărcilor, utilizarea simbolului „/pas/” este ilegală.
47. Consideră că, preluarea simbolului dat de către Partidul Politic „Noua Opţiune
Istorică”, este o acţiune ilegală, realizată cu rea – credinţă, pentru a duce în eroare
alegătorul şi a realiza un transfer de imagine, astfel încălcând prevederile din
legislaţia electorală şi a Legii nr. 294/2007 privind partidele politice, precum şi a
Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor.
48. Solicită respingerea acţiunii, în temeiul art. 224 alin. (1) lit. f) CA, ca fiind
neîntemeiată.
49. În cadrul examinării cauzei în instanța de judecată, reprezentanții reclamantului
Partidul Politic „Noua Opţiune Istorică”, a indicat că susține acțiunea, potrivit
cerințelor formulate, solicitând admiterea integrală a acesteia.
50. Reprezentantul pârâtului Comisia Electorală Centrală, în cadrul examinării cauzei
s-a prezentat, solicitând respingerea acțiunii depuse de reclamant.
51. Reprezentantul terțului Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, în cadrul
examinării cauzei s-a preznetat, solicitând respingerea acțiunii înaintate, ca
nefondată.

Aprecierea instanței :
52. Analizând argumentele participanților la proces, materialele cauzei, prin prisma
normelor de drept relevante speței, instanța de judecată consideră necesar de a
respinge acțiunea înaintată, din următoarele considerente.
53. Potrivit prevederilor art. 191 alin. (3) al Codului administrativ, adoptat prin Legea
nr.116 din 19.07.2018, în vigoare din data de 01.04.2019, Curtea de apel Chişinău
soluţionează în primă instanţă acţiunile în contencios administrativ împotriva
hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale Consiliului Superior al
Procurorilor, precum şi acţiunile în contencios administrativ atribuite în
competenţa sa, prin Codul electoral.
54. Conform art. 193 alin. (2) Cod Administrativ, Curțile de apel, atît ca instanță de
fond, cît și ca instanță de apel sau recurs, soluționează acțiunile în contencios
administrativ în complete formate din 3 judecători.
55. Potrivit art. 224 alin. (1) lit. f) Cod Administrativ, examinînd acțiunea în
contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă una dintre
următoarele hotărâri : respinge acțiunea ca fiind neîntemeiată, dacă nu sânt
îndeplinite condițiile de adoptare a unei hotărâri prevăzute la lit. a)–e).
56. După cum rezultă din actele cauzei, cât și explicațiile participanților la proces, la
data de 19 iunie 2021, de către doamna Chesari Svetlana, preşedintele Partidului
Politic „Noua Opţiune Istorică”, a fost depusă la Comisia Electorală Centrală un
demers, prin care a solicitat înregistrarea simbolului electoral pentru imprimare,
în buletinul de vot, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, care
reprezintă proiecția unui paralelogram, având inscripţia ,,/paş/” abreviere a
numelui aprobat la Congresul IX al Partidul Politic „Noua Opţiune Istorică” din
16 mai 2021.
57. Urmare a examinării demersului, la data de 22 iunie 2021, Comisia Electorală
Centrală a Republici Moldova, prin Hotărârea nr. 5041 cu privire la demersul
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică” de înregistrare a simbolului electoral şi
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală, a refuzat înregistrarea simbolului electoral prezentat de Partidul Politic
„Noua Opţiune Istorică”, pentru imprimare în buletinul de vot, la alegerile
parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, pentru motivele descrise în partea de
motivare a hotărârii.
58. După cum rezultă din textul refuzului, Comisia Electorală Centrală a RM a indicat
faptul că, simbolul electoral prezentat de doamna Chesari Svetlana, preşedintele
Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică”, în vederea imprimării acestuia în
buletinul de vot, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, contravine
prevederilor art. 53 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, conform căruia în
buletinul de vot, nu se admite identitatea de semne sau de simboluri electorale.
59. Potrivit art. 73 alin. (3) din Codul administrativ, contestațiile privind acțiunile şi
hotărârile Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al
Audiovizualului se depun, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de
Apel Chișinău în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârșirii acțiunii sau
adoptării hotărârii.
60. În corespundere cu art. 74 alin. (1) din Codul administrativ, instanța de judecată
adoptă şi pronunță hotărârea în conformitate cu prevederile Codului de procedură
civilă şi ale Codului administrativ.
61. Nefiind de acord cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale, reclamantul Partidul
Politic „Noua Opţiune Istorică” a depus prezenta cerere de chemare în judecată
împotriva Comisiei Electorale Centrale solicitând anularea parțială a hotărârii nr.
5401 din 22 iunie 2021, cu privire la demersul Partidului Politic „Alternativă și
Șanse” („Noua Opţiune Istorică”) și obligarea la înregistrarea simbolului
electoral.
62. Prin cererea de concretizare a cerințelor din 28 iunie 2021, reclamantul Partidul
Politic „Noua Opţiune Istorică” a indicat faptul că, a depus la data de 11 iunie
2021 cerere la Agenţia Servicii Publice prin care a solicitat înregistrarea
modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de
stat al persoanelor juridice.
63. Prin decizia Agenţiei Servicii Publice din 16 iunie 2021 s-a respins cererea
privind modificarea denumirii partidului în Partidul Politic „Alternativă şi Şanse”
(PAŞ) şi simbolul permanent sub formă de paralelogram, cu abreviatura PAŞ.
64. Astfel, până la soluţionarea litigiilor în cauza privind înregistrarea denumirii
Partidului Politic „Alternativă și Şanse” și a simbolului electoral al acestuia,
reclamantul indică că, urmează a fi identificat ca Partidul Politic „Noua Opţiune
Istorică”.
65. În conformitate cu art. 5 Cod Administrativ, activitatea administrativă reprezintă
totalitatea actelor administrative individuale și normative, a contractelor
administrative, a actelor reale, precum și a operațiunilor administrative realizate
de autoritățile publice în regim de putere publică, prin care se organizează
aplicarea legii și se aplică nemijlocit legea.
66. În corespundere cu prevederile art. 20 Cod Administrativ, dacă printr-o activitate
administrativă se încalcă un drept legitim sau o libertate stabilită prin lege, acest
drept poate fi revendicat printr-o acțiune în contencios administrativ, cu privire la
care decid instanțele de judecată competente pentru examinarea procedurii de
contencios administrativ, conform prezentului cod.
67. Conform art. 189 alin. (1) Cod Administrativ, orice persoană care revendică
încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorități publice
poate înainta o acțiune în contencios administrativ.
68. În corespundere cu art. 219 alin.(1) – (3) din Codul administrativ, instanța de
judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor
probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile
de solicitare a probelor înaintate de participanți. Instanța de judecată depune
eforturi pentru înlăturarea greșelilor de formă, explicarea cererilor neclare,
depunerea corectă a cererilor, completarea datelor incomplete și pentru depunerea
tuturor declarațiilor necesare constatării și aprecierii stării de fapt. Instanța de
judecată indică asupra aspectelor de fapt și de drept ale litigiului care nu au fost
discutate de participanții la proces. Instanța de judecată nu are dreptul să
depășească limitele pretențiilor din acțiune, însă, totodată, nu este legată de textul
cererilor formulate de participanții la proces.
69. Conform prevederilor art. 53 alin. (2) Cod Electoral, buletinul de vot se divizează
în patrulatere, corespunzător numărului de concurenţi electorali care participă la
alegeri. Dimensiunile patrulaterului trebuie să fie suficiente pentru a cuprinde
numele şi prenumele candidatului, denumirea partidului, altei organizaţii social-
politice, blocului electoral care a înaintat lista de candidaţi sau candidatul
respectiv, semnul sau simbolul electoral al concurentului electoral, la dorinţa
acestuia. Nu se admite identitatea de semne sau de simboluri electorale.
70. Instanța de judecată notează că, prin pct. 2 din hotărârea Comisiei Electorale
Centrale nr. 4858 din 21 mai 2021 cu privire la demersul de înregistrare a
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, din partea
Partidului Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, s-a înregistrat simbolul
electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate
din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2 .
71. Prezintă relevanță și faptul că, potrivit art. 5 din Statutul Partidului Politic
„Partidul Acţiune şi Solidaritate” simbolul acestuia reprezintă cuvântul „pas” -
acronim al denumirii depline a partidului - scris cu litere mici, cu fontul Tahoma
Bold, încadrat între slash-uri - ,,/pas/”.
72. Conform art. 53 alin. (4) Cod Electoral, în patrulater, în partea stîngă, se imprimă
semnul sau simbolul concurentului electoral care a înaintat lista de candidaţi sau
candidatul respectiv ori semnul electoral al candidatului independent, la dorinţa
acestuia. Semnele şi simbolurile electorale sînt prezentate organului electoral
respectiv odată cu documentele pentru înregistrarea concurenţilor electorali.
73. Potrivit art. 4 alin. (1) – (3) din Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din
21.12.2007, fiecare partid politic are denumire integrală, denumire prescurtată şi
simboluri proprii. Denumirea integrală, denumirea prescurtată şi simbolurile
partidului politic trebuie să se deosebească clar de cele ale partidelor înregistrate
anterior în Republica Moldova. Nu se admite utilizarea aceloraşi simboluri grafice
de către partide, indiferent de figura geometrică în care sînt încadrate. Atributele
menţionate la alin.(1) nu pot reproduce sau combina simbolurile de stat ale
Republicii Moldova, ale altor state, ale organizaţiilor internaţionale, ale cultelor
religioase, nu pot propaga scopurile şi orientările specificate la art.3 alin.(1) şi (2).
74. Analizând circumstanțele cauzei, argumentele invocate de participanții la proces,
instanța de judecată conchide că, cerințele reclamantului Partidului Politic „Noua
Opţiune Istorică”, privind anularea actului administrativ, sunt neîntemeiată și
urmează a fi respinse, pentru următoarele considerente.
75. La caz, urmare a analizei simbolurilor electorale a Partidului Politic „Partidul
Acţiune şi Solidaritate” /pas/, cât și a simbolului solicitat spre înregistrare de către
reclamantul Partidul Politic „Noua Opţiune Istorică” /paș/, se constată că, contrar
art. 53 alin. (2) Cod Electoral, semnul solicitat spre înregistrare de către
reclamant, este aproape identic, fapt ce poate genera confuzie, în rândurile
alegătorilor.
76. Mai mult, solicitarea înaintată de reclamant, contravine și prevederilor art. 4 din
Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21.12.2007, or, simbolurile
partidului politic, trebuie să se deosebească clar, de cele ale partidelor înregistrate
anterior în Republica Moldova, fiind inadmisibilă utilizarea aceloraşi simboluri
grafice de către partide, indiferent de figura geometrică în care sînt încadrate.
77. Instanța de judecată notează că, simbolul electoral propus de reclamant, nu este
unul distinct și propriu acestuia, neîndeplinind condiția de diferențiere a
reclamantului de alte partide, la caz, Partidul Politic „Partidul Acţiune şi
Solidaritate”.
78. Cu referire la gradul de similitudine al simbolurilor electorale /pas/ și /paș/,
instanța notează că, diferențierea constă într-o singură literă - „s” și „ș”, care în
sine, sunt asemănătoare.
79. Ambele simboluri folosesc aceeași combinaţie de litere, fiind utilizat același stil
de formatare (font), de aceiași dimensiune şi amplasare în spaţiu, fapt ce va crea o
confuzie pentru alegători, atât din punct de vedere a percepției vizuale, cât și din
punct de vedere fonetic.
80. Mai mult, instanța notează și faptul utilizării aceluiași semn grafic, ori sintagma
/„paș”/ este introdusă în acelaşi simbol geometric, de tip paralelogram, cu
margini negre oblice, exact ca şi la simbolul electoral al Partidului Politic
„Partidul Acţiune şi Solidaritate” /pas/.
81. Respectiv, combinaţia de litere propusă spre înregistrare în calitate de simbol
electoral, de către reclamantul Partidul Politic „Noua Opţiune Istorică”, cât și
redarea grafică a acestora, este lipsită de caracter distinctiv, ducând în eroare
alegătorul cu privire la partidul pentru care urmează a-și acorda opțiunea de vot.
82. A se menționa și faptul că, denumirea partidului reclamant este - Partidul Politic
„Noua Opţiune Istorică”, astfel, simbolul electoral solicitat spre înregistrare de
către acesta, nu reprezintă o abreviere a denumirii partidului, după cum a expus
reclamantul în argumentarea acțiunii înaintate.
83. Instanța notează și faptul că, prin Decizia IP „Agenţia Servicii Publice” nr.
1013620003262 din 16.06.2021, a fost refuzată înregistrarea modificărilor în
actele de constituire a Partidului Politic „Noua Opţiune Istorică”, prin care a fost
solicitată modificarea denumirii partidului în Partidul Politic „Alternativă şi
Şanse”.
84. Respectiv, poziția reclamantului precum că, simbolul electoral solicitat spre
înregistrare - /paș/, ar reprezenta abrevierea denumirii partidului este lipsită de
substrat probator, argumentele în acest sens urmând a fi respinse, ca nefondate.
Or, denumirea partidului, înregistrată în modul corespunzător, este Partidul Politic
„Noua Opţiune Istorică”.
85. În corespundere cu prevederile art. 225 alin. (2) Cod Administrativ, verificarea
exercitării de către autoritatea publică a dreptului discreționar se limitează la
faptul dacă autoritatea publică: a) și-a exercitat dreptul discreționar; b) a luat în
considerare toate faptele relevante; c) a respectat limitele legale ale dreptului
discreționar; d) și-a exercitat dreptul discreționar conform scopului acordat prin
lege.
86. După cum cu certitudine s-a constatat din ansamblul probatoriului anexat,
simbolului electoral solicitat spre înregistrare de către reclamantul Partidul Politic
„Noua Opţiune Istorică” este similar simbolului înregistrat al altui partid -
Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, care l-a utilizat pe o perioadă de
mai mare de 6 ani.
87. Astfel, Comisia Electorală Centrală, adoptând soluția de refuz a înregistrării
simbolului electoral prezentat, a luat în considerare toate faptele relevante, a
respectat limitele legale ale dreptului discreționar, precum și și-a exercitat dreptul
discreționar conform scopului acordat prin lege, iar motive de anulare a actului
administrativ contestat și obligarea Comisiei Electorale Centrale de a înregistra
simbolul electoral, nu au fost stabilite.
88. Având în vedere cele menționate mai sus, instanța ajunge la concluzia de a
respinge acțiunea reclamantului Partidul Politic „Noua Opţiune Istorică”
împotriva Comisiei Electorale Centrale, terț Partidul Politic „Partidul Acțiune și
Solidaritate”.
89. În conformitate cu prevederile art. 224 - 226, din Codul Administrativ al RM,
Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

Se respinge acțiunea înaintată de Partidul Politic „Noua Opţiune Istorică”


împotriva Comisiei Electorale Centrale, terț Partidul Politic „Partidul Acțiune și
Solidaritate” privind anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 5041 din 22
iunie 2021 și obligarea de a înregistra simbolul electoral „/paș/”, ca neîntemeiată.
Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție, în termen de 1
zi, de la pronunțare.

Președintele ședinței Judecător Judecător


Clima Vladislav Minciuna Anatolie Palanciuc
Ecaterina