Sunteți pe pagina 1din 12
ACORD dintre Guyernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind conversiunea permiselor de conducere Guyernul Republicii Moldova gi Guvernul Republicii Federale Germania, denumite in continuare ,, irti Contractante”, in scopul imbunatatirii sigurantei transporturilor rutiere, precum si a facilitirii traficului rutier pe teritoriul statelor Partilor Contractante, au convenit asupra celor ce urmeaza: Articolul 1 Parfile Contractante recunose reciproc, in scopul conversiunii, permisele de conducere neprovizorii si valabile, mise de Autoritigile competente ale celeilalte Parti Contractante, in conformitate cu propria legislalie nafionala, pentru titularii permiselor de conducere, care obtin resedinta pe teritoriul statului propriu. Articolul 2 Permisele de conducere emise de cdtre autorititile uneia dintre Parfile Contractante, igi pierd valabilitatea pentru circulatie pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante dupa douisprezece luni de la data objinerii resedinfei de caitre titular pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante. . Articolul 3 {n interpretarea articolelor prezentului Acord, termenul de ,tesedin{a” este definit gi reglementat de legisla{ia national’ in vigoare a fiecdrei Parti Contractante, Articolul 4 1. Daca titularul permisului de conducere emis de Autoritatea competenta a uncia dintre Pirtile Contractante igi stabileste resedinja pe teritoriul statului celeilalte PArfi Contractante, el are dreptul si-si converteased permisul de conducere exclusiv pentru clauza de omologare a examenului teoretic, cu sustinerea examenului practic la categoriile de vehicule din permisul de conducere ce urmearit a fi convertit, 2. Prezentul articol nu exclude obligatia de a prezenta, la cererea Autoritii interesatc, un certificat medical de specialitate, care si confirme aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea vehiculelor din categoriile/subcategoriile conversiunea c&rora este solicitata. 3. Intru aplicarea primului alineat al prezentului articol, titularul permisului de conducere trebuie si aiba impliniti varsta previzuta de legislatia nationala a Partii contractante, necesare pentru documentarea categoriei/subcategoriei, pentru care se solicit conversiunea 4. Daca titularul permisului de conducere emis de Autoritatca competenti a uneia dintre Partile Contractante nu poate sustine proba practic’ la careva din categoriile din permisul de conducere ce urmeazii a fi convertit, el are dreptul sé-si converteasc’ permisul de conducere doar pentru categoriile pentru care a susfinut examenul practic. Articolul 5 Titularul permisului de conducere ce urmeazi a fi convertit achita taxele interne apreciate pentru conversiunea permisului de conducere prin metodele stabilite de caitre Autoritatea competent a Par{ii Contractante care efectueaz’ conversiunea. Articolul 6 Prevederile articolului 4 nu se aplica pentru permisele de conducere eliberate de un alt stat decat statele Partilor Contractante gi aceste permise nu sunt convertibile in condifiile prezentului Acord pe teritoriul Parti Contractante, care va efectua conversiunea. . Articolul 7 1. in momentul conversiunii permiselor de conducere eliberate de Partile Contractante, echivalarea categoriilor/subcategoriilor acestora, se va efectua in baza tabelelor tehnice de cchivalare, anexate la prezentul Acord. Tabelele menfionate, impreun’ cu lista modelelor permiselor de conducere, emise de Autoritijile competente ale Partilor Contractante, constituie anexele normeletehnice ale prezentului Acord gi sunt parte integranti a acestuia. 2. Partile Contractante se vor notifica reciproe prin canale diplomatice despre orice modificdti ce {in de permisele de conducere menfionate in anexele la prezentul Acord, Vor transmite specimencle acestor documente cu gaizeci (60) de zile pant Ia introducerea fn circulafie a acestora, care vor fi incluse in tabele tehnice de echivalare si vor Tecunoaste conversiunea acestora in termen de o lund de la introducerea in cireulatie. Articolul 8 Autorititile competente pentru conversiunea permiselor de conduct - in Republica Moldova — Institutia Publica .Agentia Servicii Publice”; - in Republica Federala Germania — Articolul 9 Pe durata procedurilor de conversiune a permiselor de conducere, Autorititile competente ale P&rtilor Contractante vor ridica permisele de conducere ce urmeazi a fi convertite si le vor transmite prin canale diplomatice, insofite de documentatia respectiva, Autoritatilor competente ale celeilalte Parti Contractante, Articolul 10 1. Autoritatea competenti a fiecarei Parti Contractante care efectucaz’ conversiunea poate solicita confirmarea permisului de conducere emis de autorititile competente ale celeilalte Parti Contractante si traducerea oficiali a confirmarii si permisului de conducere. 2. Aceiasi autoritate poate solicita prin intermediul reprezentantelor diplomatice, informatii suplimentare de la autoritii{ile competente ale celeilalte Parti Contractante, in cazurile in care apar careva suspiciuni asupra valabilitifii, autenticitatii sau altor date continute in permisul de conducere, Articolul 11 Autoritatea competent a Parlii Contractante, care primeste permisul de conducere ridicat in urma conversiunii, va informa autoritatea competent a celeilalte Parti Contractante, in cazul cénd documentul prezinti nereguli ce tine de valabilitatea, autenticitatea sau alte date ale acestuia. Astiel de informalii vor fi transmise permanent prin intermediul reprezentan{elor diplomatice. Articolul 12 Partie Contractante, in termen de lund de la intrarea in vigoare a prezentului Acord, se vor informa reciproc asupra adresclor autorititilor competente pentru implementarea Acordului si ale reprezentanfelor diplomatice proprii, acreditate pe teritoriul statului celcilalte Parti Contractante, Articolul 13, Prezentul Acord va putea fi modificat prin acordul comun al Pirtilor Contractante, exprimat in seris, prin canale diplomatice. Astfel de modificari vor fi ficute sub forma de protocoale separate ce vor constitui o parte integrant& a prezentului Acordului si vor intra in Vigoare in conformitate cu prevederile articolului 16, alineatul I din prezentul Acord. Articolul 14 Eventualele diferende aparute la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord vor fi solutionate prin consultari sau negocieri intre Partile Contractante prin intermediul canalelor diplomatice. Articolul 15 Prevederile prezentului Acord nu afecteaza drepturile si obligatiile Partilor Contractante ce decurg din alte tratate internationale, la care acestea sunt parti. Articolul 16 1. Prezentul Acord se incheie prin corespondenfa pentru o perioada nedeterminata de timp si va intra in vigoare a saizeci (60) de zile de 1a data recepfionirii ultimei notificari, in scris, prin canale diplomatice, prin care Parfile Contractante isi vor comunica oficial despre indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui in vigoare 2. Oricare dintre Parjile Contractante poate denunta prezentul Acord prin transmiterea celeilalte Parti Contractante, prin canale diplomatice, a unei notificari in scris privind denuntarea. in acest caz, denunjarea produce efecte la sase luni dupa primirea notificarii de catre cealalta Parte Contractanta. ‘Semnat la la,” __202_ in 2 (doua) exemplare originale, ficcare in limbile roman’, germani si engleza, toate textele fiind egal autentice. in cazul unor divergente la interpretarea prevederilor prezentului Acord, textul in limba engleza va fi de referinta. GUVERNUL GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA. REPUBLICII FEDERALE GERMANIA Anextt la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova : si Guvernul Repyblicii Federale Germania privind conversiunea permiselor de conducere I. MODELE DE PERMISE DE CONDUCERE PROPUSE CONVERSIUNIL DE CATRE PARTILE CONTRACTANTE: 1.1 Modelele permiselor de conducere eliberate in Republica Moldova, in ordine de Ia cel mai vechi la cel mai recent: 1) permisul de conducere de modelul 1995, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr.778 din 20.11.1995, eliberat in perioada 01.11.1995-31.12.2010. Autoritatea emitenti: Ministerul Tehnologiei Informafiei si Comunicatiilor: Modelul permisului de conducere de generatia DL 1995 ae DLMOASALARI< | | AD) | ae ‘ NUMELE ‘ee a ee cae 4 ZLLLLLAAAA LOOUL NASTERIT “ os we TLALAMIA a TALL AAA ie ‘tc AUTORETATEA EMRTENTA i ‘»- 090¢090000000, “moons Be Seuss cy fates Gee MADAZ ABLE CIC OLD BECECEDIEDE F HZ 1.2 Modele de permis de conducere eliberate in Republica Federali Germania (dela anul 1 1) Ger 986 pani la cel mai recent model): DS . (01/04/1986 - 31/12/1998) nationale Categoria Descrierea categorici nationale nafional th Motocielete (eu doua roti, inclusiv cele cu atag) cu o capacitale endricl de peste 50 ec sau eu -viteza maxima constructiva de peste 50 knv/h ta Motociclete din categoria 1, dar eu 0 putsre nowinall de pani Ta 25 KW gi cu un report utere/greutate proprie de maxim 0,16 kWikg rT) Motociclete usoare 2 “Autovehicule eu masa maxim auorizati(nclisiv eu semi-remorea) de peste 73 ‘utovehicule cu remorca prezentind cel pufin 3 punti (puntile situate la distanti mai mics de 1 m ‘sunt considerate o singurd punt), indiferent de categoria vehiculului actor a Toate vehiculele care nu sunt incluse th una dintre eelelalie eategori 4 “Motociciete miei, biciclete eu motor 5 Scaune cu votile motorizate si tractoare sau autovelicule eu remorea cu viteza Taxi constructiva de pant la 25 km/h 2) Germai D6 (01/01/1999 - 18/01/2013) 3) Germania — D7 (19/01/2013 —) Il. TABEL DE ECHIVALARE pentru conyersiunea permiselor de conducere eliberate in . Republica Moldova in cele ale Republicii Federale Germania (Se intocmeste cu referire la fiecare model de permis de conducere al Republicii Moldova aflat la moment in circulafie, in parte) 11.1 Permisul de conducere al Republicii Moldova de modelul 1998, eliberat in perioada 01.11.1995 — 31.12.2010 Republica Moldova (categorii de conducere) Republica Federal Germania (categorii de conducere) AM, Al, A2 siA BisiB CigiC DisiD Va fi convertita in combinagie cu categoriile B, D posedate e/]} em] o] all> IL2 Permisul de conducere al Republicii Moldova de modelul 2008, eliberat in perioada 15.07.2008 — 31.08. 15 Republica Moldova Republica Federal Germania (categorii de conducere) (categorii de conducere) _ Al AM siAl A2_ AQ A A BI Bl B B CI GL a DI D . z BE CIE CE DIE DE 11.3 Permisul de conducere al Republicii Moldova de modelul 2015, cliberat in perioada 01.09.2015 — 31.12.2019 Republica Moldova Republica Federali Germania , (categorii de conducere) (categorii de conducere) Al AMsi Al A2 A2 A _A BI BI B B a cI ic c | DI DI D Dd. BE BE CIE CIE CE CE DIE DIE DE DE F 5 H = 1 11.4 Permisul de conducere al Republicii Moldova de modelul 2019, eliberat ineepand cu data de 01.01.2020 Republica Moldova (categorii de condueere) Republica Federala Germania (categorii de conducere) AM. AL Al A2 Ad A A BI BI B __B cl cI G c DI DI Dd 7) BE BE CIE CIE CE cE DIE DIE DE DE E a H 1 111, TABEL DE ECHIVALARE pentru conversiunea permiselor de conducere eliberate in Republica Federala Germania in cel al Republicii Moldova (Se intocmeste cu referire la fiecare model de permis de conducere al Republicii Federale Germania aflat la moment in circulatie, in parte) IIL.1 Permisul de conducere al Republicii Federale Germania de model eliberat in perioada 01.04.1986 ~ 31.12.1998 Republica Federal Germania Republica Moldova (categorii de conducere) (categorii de conducere) 1 | Al la Al : Ib ‘A2 z Csi CE 3 BI, B. BE, Cl, CIE, DI, DIE, D si DE 4 ‘AM IIL.2 Permisul de conducere al Republicii Federale Germania de model D-6 - eliberat in perioada 01.01.1999 — 18.01.2013 | Republica Federali Germania Republica Moldova (categorii de conducere) (categorii de conducere) Al Al A A B BIgiB ca cl C o Di D BE CIE CE DIE DE AM I11.3 Permisul de conducere al Republicii Federale Germania de model D-7, eliberat incepand cu data de 19.01.2013 => Republica Federali Germania Republica Moldova (categorii de conducere) (categorii de conducere) AM = __ AM: Al [- AL A2 A2 A A BI BI B | B 1 cl _| c iG Di Di D. D BE _ BE CIE CIE CE CE DIE DIE DE - r DE L, E T | *