Sunteți pe pagina 1din 3
pe PARATH Comisia Electoral Central Subsemnatul(a),Beleacova Elena, detindind funetia de Director general la Agentia Relati Interetnice, candidat la funcfia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din 1 iulie 2021 in conformitate cu art.49 alin. (1) lit, e) din Codul electoral. declar pe propria rispundere ea: venituri 2. Inultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianuaric 2019 31 decembrie 2020 - am realizat urmatoarele T. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARIT, DE MEMBRM FAMILIEI LUI $I DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUL ATIT IN TARA CIT SI IN STRAINATATE, Sotul/eojia sau _| concubinul/concubina “opi minori nitul obtinut di Sojul/sofia sau | coneubinul/coneubina Copii minori finut din dep Subiectul declaririi Soful/sotia coneubinul/coneubina Cine a realizat venitul | Persoanele aflate la intrejinere | Persoanele aflate Ja intretinere Sursavenituluis | (numelera | perss | generator de ___fisiee/juridice) venit | a 1c de bazi So | Beleacova Elena, | salari Agentia Relat Imereinice (i didac ntifice yi de creatic anciare Copiii minori Sowul/sotia concubinul/coneubina Coy Jobiectul Suma venitului cman bu mobil | | imeonsructic | ee I | — I! Se indicd, inclusiv, bunurile dejinute de membrul familie’, concubinului/concubinei subie fiird indicarea numelui/prenumelui acestuia: * Categorit: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) vila: (4) spafiu comercial sau de productie; (5) garaj: (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizane. jului declara ** Mod de dobiindire: (1) proprietate; 2) posesie: (3) ucufeuet: (4) we: (5) abitatig; (6) alte contracte translative de posesie side folosint *** Valoureu bunului. 1) valourea cadasirald, in caced in care bund « Jost evaluat le organele cadastrale, san 2) valoarea bumutui conform docunentului care certified provenienta acestuia. wea Se indicd - numele subiectului declararii concubinului/concubinei subiectului declararii. | Nota. Subieetii declararii care nu detin huoaurile in proprictute vor indica urmitourete informatii: categoria bumului: modul de dobsndie; anul dobnuirt: suprafaga st titutad buanlui u_se_indicd - munele membrului de familie, al TH. BUNURT MOBILE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE | ‘ eee So ‘A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport, nayal/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatrieukirii | ll Valoare T Valoarea bunului 6 (| Tipu Anul de Anul Modulde | aa alee = modelul | fabrieaie | dobindiri dobindire | dacumentului care ii certifies | Titularul provenienta Autoturizm/ 2019 «(| 2019 ' Proprietate 24700 EUR * | Toyota | —| einem — L - | * Mod de dobaindire: (1) proprictate:(2) posesie:(3) alte contracte translative de posesie $i de folosinyes "Se indie - mumele subiectului declararii; Nu_se_indicd - mumele membrului de familie, al | concubinului/concubinei subiectului dectarari, D. Bunuri transmise cu fitlu oneros sau gratuit, personal sau de citre membrii familici, | concubin/concubina, unor persoane fizice sau juridice in perioada declararii, daed valoarea fiecdrui bun | depayeste suma a 10 salarii medii pe economie | oo Moduide | Data | arunsmicere | ra transmis Persoana Valoarea bunului dL [ i | | Se indica, inclusiv, bunurile desinute de membrul families, concubinului‘concubinel subjectului declararii, Aird indicarew numelui/prenumelui aceststa. * Se indicat - numele subjectului declurarii: Nu se indica - numele membrului de familie, al concubinului/coneubinei subiectului declararit Alte bunuri mobile a ciror valoare unit ‘Modul de depigeste suma a 10 salarii medi pe economie x Titularul* 3 | HTSe indicé, inelusiv, bunurile deqinute de membrul familie’, concubinului concubine’ subiectidui declardiii, fara indicarea muelui/prenumelui acestuia. Debite (inclusiv taxe) n Rat dobin, Seadent la Suma initials | VII INTERESE PERSONALE, A, Calitatea de asoeiat, de acfionar sau de membru al uni ale ori de membru in eadrul unor organizafii n aatea definut B. Contracte, comerciale cu capital de stat achitate, ipoteci, garanjii cmise in beneficiul unor terfi, imprumuturi gi eredite agent economi conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomerciale sau societiti merciale sau internationale Documentul calitatea res Valuta , de membru al organelor de 7 recertified | nsultanfit si eivile, incheiate finanfate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate eu societafi au aflate in derulare, Nr. ert, Institugiay ia | Tipul contractulu Beneficiarul contractului Subiectul dex a | Sojul/sotia sau =f . 2 contractului Valloarea total a contractului Durata incomplet al datelor prezentate. Data completarii_ (4. 2S LOLf Prezenta declaratie este un act public si rispund potrivit legii pentru earacterul *Declaratia se completeaza personal de candidat gi va fi plasata pe pagina web oficiala a Comisiei Electorale Centrale (www.cee.md) la rubriea .Alegeri parlamentare”