Sunteți pe pagina 1din 26

Canon de

rugăciune la
Soborul Sfinţilor
12 Apostoli
2

2
3

Acatistul Sfântului
Canon de rugăciune la Soborul
Sfinţilor 12 Apostoli
30 Iunie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

3
4

Pentru rugăciunile
Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, ale Sfinţilor
Părinţilor noştri şi ale tuturor
Sfinţilor, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule,


Duhul adevărului, Care pretutindenea
eşti şi toate le împlineşti, Vistierul
bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi
Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte
pe noi de toată întinarea şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,


Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

4
5

Sfinte Dumnezeule,
Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe
noi!
Sfinte Dumnezeule,
Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe
noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului


Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe
noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte,
cercetează şi vindecă neputinţele noastre,
pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne


miluieşte, Doamne miluieşte.

5
6

Slavă Tatălui şi Fiului şi


Sfântului Duh şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Tatăl nostru, Care eşti
în ceruri, sfinţească-Se
numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta,
precum în cer şi pe pământ. Pâinea
noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă
astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu
ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de
cel rău.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne,


miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne
de niciun răspuns, această rugăciune
aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii
robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

6
7

Troparul Sfinţilor 12
Apostoli, glasul al 4-lea:
Cei ce sunteţi între
apostoli mai întâi pe scaun
şezători şi lumii învăţători,
Stăpânului tuturor rugaţi-vă
să dăruiască pace lumii şi sufletelor
noastre mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos:


Adâncul Mării Roşii...
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Ceata Apostolilor dorind eu să o
laud, Hristoase, cu rugăciunile lor ca un
Dumnezeu, raza Preasfântului Duh,
dăruieşte-mi şi lumina înţelepciunii Tale.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Întărindu-se cu puterea şi cu harul
Tău, Hristoase, puterea potrivnicilor

7
8

vrăjmaşi au zdrobit cinstiţii


Tăi Apostoli, de Dumnezeu
văzători făcându-se, cu
privirile neslăbite spre Tine.
Stih: Sfinţilor Apostoli,
rugaţi-vă lui Dumnezeu
pentru noi.
Slăviţii Apostoli ai lui Hristos,
cereasca înţelepciune învăţându-se, toată
multa grăire a înţelepţilor cea
nefolositoare, nebună a fi o au arătat prin
tăria propovăduirii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh.
Tămăduiri săvârşind, Stăpâne, cu
numele Tău, adunările păgânilor cu
cunoştinţa Ta le-au vânat măriţii Apostoli
şi cu lumina Ta le-au luminat.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin (a Născătoarei).

8
9

Pe unul din
Dumnezeiasca Treime,
Preacurată, L-ai născut, pe
Cel Ce S-a arătat din tine
luând trup pentru noi, cu
bunăvoinţa Tatălui şi cu
lucrarea Preasfântului Duh, Maică,
Fecioară.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se


veseleşte de Tine Biserica...
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Cereşti şi cinstite învăţături cu limbi
de foc vestind, aţi aşezat pe pământ de
Dumnezeu grăind, ai lui Hristos
propovăduitori.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.

9
10

Arătat-ai ceruri
cuvântătoare pe ucenicii Tăi,
Stăpâne, cei ce au spus
slava Ta tuturor marginilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh.
Cei ce sunteţi scrişi în ceruri şi v-aţi
arătat împreună locuitori cu Hristos, pe cei
ce vă cinstesc cu osârdie acum pe voi,
preaînţelepţilor, păziţi-i.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin (a Născătoarei).
Sălăşluitu-S-a întru noi Cel Ce
locuieşte întru cele de sus, Preacurată, că
fără de sămânţă trup din tine luând, S-a
arătat

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe


Cruce văzându-Te...
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.

10
11

Vestirea
dumnezeieştilor cuvinte a
Apostolilor în chipul focului
a străbătut toată lumea,
uscăciunea înşelăciunii
arzând şi luminând cu harul
adunările credincioşilor.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Lumea cea negrăită cu întunericul
necredinţei în Dumnezeu, luminătorii cei
de Dumnezeu luminaţi arătându-se
ucenici, o au luminat cu razele harului şi
cu strălucirile propovăduirii.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Cu preasfinţite strălucirile Soarelui
Celui Înţelegător fiind luminaţi, ca nişte
stele lumea o luminaţi cu lumina
Dumnezeirii, preafericiţilor, întunericul
înşelăciunii alungând.

11
12

Slavă Tatălui şi Fiului şi


Sfântului Duh.
Singuri văzătorii Tăi,
Cuvinte, toiag de putere
având crucea Ta, au tăiat
marea cea sărată a acestei
vieţi, ca nişte cai tulburând valurile
mulţimii zeilor.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin (a Născătoarei).
Împodobit fiind cu felurite vărsări de
lumină, Cerul cel însufleţit al Tău,
Împărate al împăraţilor Hristoase,
Preacurata Fecioară, acum ca o
Născătoare de Dumnezeu se slăveşte.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu,


Doamne, Lumina mea...
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.

12
13

Pe dumnezeieştii şi
preaînţelepţii Tăi slujitori,
Hristoase, lumină i-ai arătat
în lume, care Te-au vestit
tuturor pe Tine, Lumina
Cea Neapusă.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Cei ce toată fapta bună lămurit aţi
dobândit, Apostolilor, aţi dezlegat tot felul
de răutate demonică şi de curse.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh.
Arătatu-ne-au nouă a Treimii
Strălucire întru Unimea Dumnezeirii,
Apostolii cei ce au vestit cu limbi de foc.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin (a Născătoarei).
Pe tine, Armă Nebiruită asupra
vrăjmaşilor te punem, pe tine Întărire şi

13
14

Nădejde mântuirii noastre te-


am agonisit, Dumnezeiască
Mireasă.

Cântarea a 6-a. Irmos:


Jertfi-voi Ţie cu glas de
laudă...
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Întărind pe ucenici cu înţelepciunea
şi cu harul, mai puternici i-ai făcut,
Mântuitorule, decât bârfirea elinească şi
învăţăturile lor cele înşelătoare le-ai
stricat.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeieştile râuri ale înţelepciunii
au umplut toate văile Bisericii, de ape de
mântuire, cu curgeri din izvoarele mântuirii
îmbogăţindu-le.

14
15

Slavă Tatălui şi Fiului


şi Sfântului Duh.
Arătându-vă ca nişte
stele vii, prealăudaţilor, aţi
risipit toată înşelăciunea
cea întunecată, cu luminate
străluciri, lumina cunoştinţei de Dumnezeu
arătând.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin (a Născătoarei).
Pe tine toată de Aproape şi Bună şi
fără prihană şi Crin curat şi Floare din văi
aflându-te, Mirele Cel Înţelegător întru tine
S-a sălăşluit.
CONDAC, glasul al 2-lea.
Podobie: Pe propovăduitorii cei tari...
Piatra Hristos, pe piatra credinţei
preamăreşte luminat, pe cel mai ales
decât ucenicii şi împreună cu Apostolul
Pavel toată adunarea celor doisprezece la
pomenire astăzi; a căror pomenire

15
16

săvârşind cu credinţă, pe Cel


Ce i-a preamărit pe ei Îl
preaslăvim.

Cântarea a 7-a. Irmos:


În cuptorul persan tinerii...
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Fii făcând pe ucenicii Tăi, Cel Ce mai
înainte eşti din fire Fiu, cu aşezământul
moştenitori i-ai arătat părinteştii moşteniri,
Preabunule şi a umbla cu Tine ca un
Dumnezeu şi Stăpân şi Domn ai binevoit.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Vărsare de înţelepciune, lărgime
inimii şi limbă binegrăitoare, Cuvinte, dând
dumnezeieştilor Tăi ucenici, i-ai trimis să
propovăduiască Evanghelia Împărăţiei
tuturor neamurilor.

16
17

Slavă Tatălui şi Fiului


şi Sfântului Duh.
Arătându-se ca nişte
nori plini de dumnezeiască
lumină, Apostolii tuturor
varsă apă de viaţă
făcătoare, strigând: Bine eşti cuvântat în
Biserica slavei Tale, Doamne.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin (a Născătoarei).
Împodobită cu Dumnezeiasca slavă
numai tu, Preacurată, te-ai arătat. Pe
Cuvântul Cel din veac al Tatălui zămislind,
Maică Fecioară; Binecuvântată eşti tu
între femei, Ceea ce eşti cu totul fără
prihană, Stăpână.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile


întinzându-şi..
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.

17
18

Dumnezeiască şi
preaînţeleaptă ceată a
Apostolilor lui Hristos, cu
focul Duhului ca nişte
uscăciune, lesne a ars
capiştile demonice şi inimile
credincioşilor le-a luminat, ale celor ce
strigă: toate lucrurile binecuvântaţi pe
Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Cu un glas pe dumnezeieştii ucenici
şi Apostolii lui Hristos, care ne-au tunat
nouă cereştile învăţături, grădinile
credinţei, pe făcătorii de bine cei de obşte
ai omenirii şi mântuitorii şi slujitorii
Cuvântului, să-i lăudăm.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi
pe Sfântul Duh, Domnul.
Vasele cele preacinstite, în care au
încăput virtuţile, roadele cele dintâi ale
oamenilor, trâmbiţele propovăduirii, râurile
18
19

vieţii celei nestricăcioase,


fulgerele cele de
Dumnezeu purtătoare,
izvoarele tămăduirilor,
picioarele cele
înţelegătoare ale
buneivestiri, să le mărim.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin (a Născătoarei).
Cel Deplin s-a deşertat pentru noi, ca
să ne împărtăşim de plinirea Lui; că în
Preacurat Pântecele tău intrând Cel
Necuprins şi de Părinteştile Sânuri
nedepărtându-Se, S-a Întrupat. Pentru
aceasta pe tine toţi te binecuvântăm,
Marie, Dumnezeiască Mireasă.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos,


Piatra Cea Netăiată...
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.

19
20

A dezlega legăturile
greşelilor, putere luând de la
Stăpânul, de Dumnezeu
văzători, curăţiţi cu milostivire
păcatele celor ce vă laudă pe
voi şi de mântuire îi
învredniciţi.
Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi.
Toată raza Duhului, ceea ce s-a
arătat vouă înfiinţat, toţi o aţi luat
înţelepţilor, în foişor în taină învâţându-vă
învăţăturile cele înalte şi acum după
vrednicie sunteţi fericiţi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh.
Vouă prietenilor Săi, după ce aţi
răposat, v-a dăruit Hristos cununi
neveştejite şi v-a umplut de dumnezeiască
vedenie; pe Acela acum rugaţi-L să
mântuiască Biserica.

20
21

Şi acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin (a
Născătoarei).
Cu trup a venit voind
Cuvântul, Cel Ce a
împodobit toate, întru tine
S-a sălăşluit, pe tine Una mai Sfântă
decât toate aflându-te şi Născătoare de
Dumnezeu după adevăr te-a arătat,
Dumnezeiască Mireasă.
SEDELNA, glasul al 4-lea.
Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...
Sălăşluindu-vă în lumina cea
neapropiată, ca cei ce sunteţi locaşuri de
lumină, sfântă casa voastră o luminaţi
pururea cu dumnezeieştile propovăduiri.
Pentru aceasta cu credinţă strigăm:
mântuiţi-ne pe noi de întuneric, de toate
primejdiile şi de năvălirile cumpliţilor
păgâni, rugându-vă Făcătorului, Sfinţilor
Apostoli.

21
22

SEDELNA
Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, glasul al 4-lea.
Podobie: Cel Ce Te-ai
înălţat...
Nu vom tăcea,
Născătoare de Dumnezeu, a spune
puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi
stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi
izbăvit pe noi din atâtea nevoi; sau cine
ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne
vom depărta de la tine, Stăpână, că tu
mântuieşti pe robii tăi pururea din toate
nevoile.

22
23

Încheierea:
Cuvine-se cu
adevărat să te fericim,
Născătoare de Dumnezeu,
cea pururea fericită și prea
nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și
mai mărită fără de asemănare decât
serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine,
cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.

Fie numele Domnului binecuvântat,


de acum şi până în veac. (de 3 ori)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor


noştri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui
Dumnezeu miluieşte-ne şi ne mântuieşte
pe noi, amin!

23
24

Biserica de zid „Soborul Sfintilor 12 Apostoli”


Baia Mare

24
25

25
26

26

S-ar putea să vă placă și