Sunteți pe pagina 1din 74

t

t
v-uvhf

nes
-u;hefn;ceiunfe de l

lo
c uz

esca eldani
le perforado).că os ; sop
dañ lone
esca

lio,
dobrămidă plină arăpmidă p
).că a re pel os;
os.uşă, po

o peldanios.uş

sreandsoi
ntă.lină apa n; tabla; tablón
l at a b ló r e , tab iufe de lyu/zo tv-uhf.r
es o d añ
artă

lană. dtariblllón,rntoataăbse
.

.lal.arţaisg.)lpă.latceăja cpalllao.nţiglăo. tpel


lap,btablara; ex terioom
; du lón; ca (pa ) placă,aadcaiolă ád rda b a o
rie moz. e,sdalaăndnaeeos a eja pla
l m l
pue

asă. tabidráulio aserats.eja cur v zo (c loep;mtteehaiccuc(arpbl t i oizcaan na


;

r.t

y/o tv-uhaf.mraă, mulur


o
grloanăldosaxterio.rolaná. rabe; teha curba oarráearaavbisetae.pc. iiezasotr(căadonátraebrei.or)ict(ipnta; teo
p t p
ed t şi\sau tv-uhf. enchufe de luz y/o
uarăp,b ); (bpaara eseneufarva o bloc de be rteqoan maa);sliavdrailirae vpiastvajia.tba
me anstiavs.dióobn r.te

e
e l.o
dul áualsicane.fate; ja c ormigóbneuteodcoen.sim

or
xcuae d h . bolomas a ;
lan

oo)
ed
ri o q is

r
. o. c
e de c de uros xcavărciomsau. ex văe

r
e
tir o enfoscar).d

mă, mula; cadru, c


sión.e

p
ocoh.blo n; m lla; alcra; ntarilia.colcţava saurm

om

e
.dală, placă. laolă, placă. losa; los

.c

l
asetnievfaă) idrcer
sa; losa.faian a faianţă
uec asicmióenatantlaiar.icomlţe.doesquina; esch.i esqciuón . i

b
sa

s
ţă. az.u

e
lic sa

a; osao a d
o
a
e lc tari co na.c

r
o
lejo; as.ualezhulejo; asuleho.friză;

a
ata; e
o.friză; pl
int plintă (decor

a
lcan sa. lă. ecsaclailnin
ina rniş
p e

r
ă (decorativă). cenef
s; mola

o
n
dtuar;aes s
a b

f
a

ura; cadrue,rcceervceea. ma
t

r
a
oşludm

t o l
plă.oc;om ura

r r
c u

vea. ma
u şu m
. pu hater acdăavaj e gra vista).
licantinatub.

ble pe cillo; d x)t;ebrailod as. ăsc; ân


a, da, d
n ;

oo
de

so;ssou; esuloe;lpoi;sop,issuo,eslou.eplor.ipzarizdae;dccoemurceunret nşi\sau tv-uhf. enchufe de luz y/o i

ig fo.scar mat
i
pulir e ra

o; do (sen
de

; ; ma mduold

; gr ; grifo.scăaarămam a ma
lana o a canal; cancaalnóal

a
ea.epai. p u

e ,
ci z i
ra

illo h
.ro

camarco,rmcoo, l . c

ag erie duealtu a
maest

ncill ueco
i o

e
ac li linata iun.ecu c
illo rev

s
binet grifo o fr

eta querie, loclodce l la;caă. t


ca himera.rob

ur s. cl tas; archetasa. crillo s den

(
s r

untal (madecraoo);metálic
ladrara

.şe.mşeimne jaa;nha. a
rta a; tehaapntinatudbe. terrazo (pa n; ccaannala, clóa

eetngerai.fsu fr ar

omu de bacă. alcan emcuirm ónv; b


co haa d himnea; icnim

eu ón amvacmiódidoedzea tierrao; dexecatvi rsmoi.gcă


nn

rie. o (p

o v ; es ă. cor ja ;dceahcaoronrisnai.sd ; oe vas

eco dgr ón huecov; b


a.sţuă.

zadne ai;af i
xc rgnisa seetăsanhean.e caas; ecitm
q eo
.

co); p o metáli puntalo()m. sac


ăe,nleădi archzid

hu ).rlma i ue de hormloicghóendeh
ru zidmăaciz

gexc aciachinăa.ccoanrjniasiaşă. c easriróan ónrăm


m aavas mă. diaf, lădiţ
ă, po asaenttăinna )o.abaldrorazo (upraărade grann inptuelriroern); a;lócann..a
etasţ;ie, n. g ón.

e d

lo tăho bloq
drillo

einrtaos p rămă d siso (caraidă plrinăămpidă bourídnilylo rsioa rd)e

táli dera a (para exteri dâenradou


ril rfordae lurir.os deectiomne. mntuarcoiósnd; ourmeicgo
nal
i e
artă alic plaidoer e te ; bord nit. adoquíint.ya/doo ibnatld l, ca

); l o (cdareehcoăarăcijzaond o vaciad góhne mdeaosi rniet. la i nit


, zi
iadsiso do dióen o vdae fruangmăă.daerqfuundade bteotnocuque

l d
ă

me (madráuliacldosa hidráuliocar o(paacrdeo); lmardăertgiláiliocrufeocroa(dseon)s;illiao,ddrioliboleuepceorf(o


rrasiado ddeatţieirera o e

ldă;daeserdulrio midaăta).răm ma entprluinz /odbe ; tbearra


ll b ld

ba t h i
r boadtrăi da vis r.mc igónloche cdiezoormbloc ăidpă ogr ra so
c.cuăgrătm ocurdie ble ri. blul p

a o al hi c. b
ldo oode o idbălo
l u c c de be
u g o t o n p l e n

er undtosa rauli
(spaade;tadogcrhani ri (sim l u r i ( s i m
cu go-udub ). lad
ă i me p
ra e r n
i to ; ple- dublu per forat
p u lraso i/o adoc
i
de c lica.l).
r e ,dală drauet ad
n (inptaraboprudliiliohdine i/o bordilio de granito.placămennt shai u mtal (m
erior r en ingr to.placă,dalp
)prop tearini
tea,osr) proptea,s ăridje inci(lemal). pun
prijin ( emn sau met
Patrocina:

Colabora:

C/ Rei en Jaume I, 2. Apartat de correus 15


46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 98 122 03 80 Fax 96 122 99 33
htto://www.florida-uni.es

Coordinación:
Florida Centro de Formación
Eva Gil y Ana Company

Diseño: Collage-no Coop.V.


Impresión: Gráficas Jovi
ISBN-13: 978-84-935335-1-9
Depósito legal: V-5275-2007
G L O S A R - Glosario
RomÂn-EspaNIol
Español-rumano

METAL-METAL

ornillo lib
imetra mil rad
pie de rey; ca
.t
do; torn ric o
ilio milim urub mil et r o pie de rei.
im
etrado.
momet ter
ru. te
ro
bler. calibarafldo
rmóm

exidbuadaş
la
ra de al
; reg graduada . riglă
ad
rigidă. regla rígid
le; re
gla gra
xibilă. regl
lzo; calso. şu

etr
deom
e
iar sentros. 7

a; reg
tros; escuad

gldat
ă. r

la ríhida . sculă
ului. escu
ra de hal

a flex
;arcare

gra ible .
termóm

riglă
. regla
aetro.
cen 7tr
angular;larregla
termop cenangular.
ar, traducşină.
tor deca
riglă detempe
precizie. regla
ratură. tede precisión; re presisión . riglă fle
raportor

gla de osco
;rm
vel de burbuja

micr pi
o de talier. niv
nivelopa

o de taller;
de r;

că. me tro; m
burbuha.

perfiles.
etru. m u. mic
de
es; proiector
ciclóme

termopa
să opti

r
sa óptic

or de perfil i
esa óptica o

cop
metro . m

icrometr
etro; metro.

elă. n roy ect


ros
p
ómetro; micró

c file .
metro pir.a7nvăâ. r
iector de pro
fuña

simpal o ic
de;semn

oanió
sicló ostirma-pel. e7;mg .m
m lier
ña la r
cunia.aliz

e
e
s o
t
nt de t r
eche at. pu a. gonióme ea
r uni metro. microscp d
ras

lu
versa
pro

m p
at saumdeettru si
atr l. esc
uadr
nio
edică, pi

ăd
e alg go a .
a un
ivers
g
. galga;
presă de u

al; e scuad
ra un
, pi

iversa

l. 7
râlei

f
s a l u t a re

Integrarea populaţiei imigrante este una din cele mai importante provocări ale
societăţii valenciene şi spaniole. Deasemenea, scenariul unei noi convieţuiri
civice este o condiţie ce, fără drept de scuză, trebuie dobindită între toţi,
naţionali şi străini. Un nou simţ civic, mai solidar şi cosmopolit, în compromis
cu libertatea şi egalitatea.
Această integrare trebuie abordată din cele mai diverse medii, planul laboral
fiind însă cel mai crucial şi urgent.La rândul său, integrarea laborală
trebuie perfecţionată în mod continuu. Pentru că nu e suficient să semnezi
un contract de muncă, nici să garantezi imigranţilor asistenţa socială sau
sanitară. Este imprescindibilă o rafinare a instrumentelor care vor contribui
la primirea lor. În aceasta misiune protagonismul trebuie sa fie public , însă ,
de asemenea privat.
Cu acest scop se editează acum două vocabulare destínate muncitorilor străini:
unul spaniol-român şi celălalt arab-român. Este vorba de o importantă
iniţiativa a ASEOV in colaborare cu Consiliul pentru Imigraţie şi Cetăţenie.
Trebuie menţionat că un dicţionar este destinat sectorului construcţiilor
iar celalalt al metalului. În acest fel se realizeaza o mai bună adaptare a
muncitorului în mediul productiv, fapt ce ar trebui să rezulte benefic pentru
muncitor, angajator şi în definitiv , pentru întreaga societate, dat fiind că nu
există progres fără pregătire profesională.

Rafael Blasco Castany


Consilier pentru Imigraţie şi Cetăţenie
S a l u d o

La integración de la población inmigrante es uno de los grandes retos de la


sociedad valenciana y española. También es una condición inexcusable para
alcanzar entre todos, nacionales y extranjeros, el escenario de una nueva
ciudadanía. Más solidaria y cosmopolita; comprometida con la libertad y la
igualdad.
Esta integración debe ser abordada desde muy diversos ámbitos, siendo el plano
laboral el más crucial y perentorio. A su vez, la integración laboral debe ser
perfeccionada continuamente. Porque no solo basta con firmar un contrato
de trabajo, ni con garantizar a los inmigrantes su asistencia social o sanitaria.
Es imprescindible ir más lejos y afinar las herramientas que contribuirán a
esa acogida. En dicha tarea el protagonismo ha de ser público pero también
privado.
Con ese objetivo se editan ahora dos vocabularios, destinados a los trabajadores
extranjeros: uno español-rumano y el otro árabe-rumano. Se trata de una
importante iniciativa de la Asociación de Empresarios Solidarios Valencianos.
Debe resaltarse que un diccionario está destinado al sector de la construcción
y el otro al del metal. Con ello se logra una mejor adaptación del trabajador
a su ámbito productivo, lo que ha de resultar beneficioso para el trabajador,
para el empresario y, en definitiva, para toda la sociedad, pues no hay
progreso sin formación.

Rafael Blasco Castany


Conseller de Inmigración y Ciudadanía
p re z e n t a re

Începând cu anul 2004, an în care ia fiinţă AESOV (Asociaţia întreprinzătorilor


solidari valencieni), întreprinzătorii ce o formăm ne-am preocupat pentru
a vedea în ce medii era posibilă acţiunea, pentru a cunoaşte colectivele cele
mai defavorizate, am participat în zile speciale şi foruri de discuţie, ne-am
reunit cu alte organizaţii şi cu persoanele ce, din diferite arii ale guvernului,
ne puteau ajuta să definim aceste medii şi colective.
Şi în acest fel canalizăm necesitatea de a acţiona pentru integrarea socială şi
laborală a persoanelor imigrante care ajung în comunitatea noastră.
În calitate de preşedintă a AESOV, am plăcerea de a vă prezenta acest glosar,
fructul colaborării asociaţiei noastre cu federaţiile metalului (FEMEVAL)
şi construcţiilor (FEVEC), nu doar prin ceea ce reprezintă ca instrument al
integrării sociale şi laborale a persoanelor imigrante de origine arabă şi
română, ci şi pentru că este fructul participării cetăţeneşti.
De aici mulţumirile mele cele mai sincere fiecăruia dintre aceste organisme,
FEMEVAL şi FEVEC, pentru inestimabilul ajutor, UNION DE MUTUAS pentru
colaborarea sa. Tuturor mulţumiri.
AESOV va continua realizând proiecte pentru a ajuta cele mai defavorizate colec-
tive cu obiectivul de a reduce la minim diferenţele între persoane.
Ca preşedintă, deschid porţile asociaţiei tuturor şi fiecăruia dintre oamenii de
afaceri ce doriţi să participaţi, vom fi încântaţi să contăm pe colaborarea
voastră.

Cordiale salutări,
Lucia Iborra Broseta
Preşedinta AESOV
Pre s e n t a c i ó n

Desde el año 2004, año que nace AESOV (Asociación de Empresarios Solidarios
Valencianos), los empresarios y empresarias que la forman, nos hemos preo-
cupado por ver en que ámbitos podíamos actuar, por conocer los colectivos
más desfavorecidos, hemos participado en jornadas y foros de discusión, nos
hemos reunido con otras organizaciones y con las personas que desde las
diferentes áreas de gobierno podían ayudarnos a definirlos.
Y es así como recogemos la necesidad de hacer alguna acción para integrar social
y laboralmente a las personas inmigrantes que llegan a nuestra comunidad.
Como presidenta de AESOV, es para mí un placer presentarles este glosario,
fruto de la colaboración de nuestra asociación con las federaciones del metal
(FEMEVAL) y de la construcción (FEVEC). No solo por lo que supone como
instrumento de integración social y laboral para las personas inmigrantes de
origen árabe y rumano, sino por que es el fruto de la participación ciudadana.
De ahí mi agradecimiento más sincero a cada uno de ellos y ellas, a FEMEVAL y a
FEVEC por su inestimable ayuda, a UNION DE MUTUAS por su colaboración. A
todos gracias.
AESOV va a continuar realizando proyectos para ayudar a los colectivos más
desfavorecidos con el objetivo de minimizar las diferencias entre las personas.
Como presidenta os abro las puertas de la asociación a todos y cada uno de los
empresarios y empresarias que queráis participar, estaremos encantados de
contar con vuestra colaboración.

Saludos,
Lucia Iborra Broseta
Presidenta AESOV
INDEX - ÍNDICE

1. Mecanizarea. Mecanizado. 11
1.1. Materiale, materii prime şi forme de prezentare.
Materiales, materias primas y formas de presentación. 11
1.2. Caracteristici, proprietăţi, măsurători de materiale.
Características, propiedades y medición de los materiales. 12
1.3. Instrumente de măsură şi trasare.
Instrumentos de medida y trazado. 13
1.4. Produse finite. Productos acabados. 13
1.5. Unelte. Herramientas. 15
1.5.1. Unelte manuale. Herramientas de mano. 18
1.5.2. Maşini unelte. Máquinas-herramientas. 18
1.5.3. Elemente de transmisie. Elementos de transmisión. 19
1.5.4. Lubricanţi şi unsori. Lubricantes y engrasadores. 21
1.6. P rocese şi operaţiuni. 21
1.6.1. Procesele. Los procesos. 21
1.6.2. Mecanizarea. El mecanizado. 22
1.6.2.1. Înainte de mecanizare. Antes del mecanizado. 23
1.6.2.2. În timpul mecanizării. Durante el mecanizado. 23
1.6.2.3. Dupa mecanizare. Después del mecanizado. 23
1.6.3. Procesul de forjare. El proceso de forja. 23
GLOSAR-GLOSARIO
RomÂn-espaNIol
Me t a l - M E T A L

2. Acoperirea. Recubrimiento. 24
3. Reziduri şi mediul ambient. Residuos y medioambiente. 30
4. Siguranţă. Seguridad. 34
4.1. Mijloace de fixare. Medios de fijación. 34
4.2. Vestimentaţia şi elemente de protecţie.
Indumentaria y elementos de seguridad. 34
4.3. Accidente. Accidentes 35
4.4. Fraze utile. Frases útiles. 36
5.Biroul. La oficina. 37
5.1. Açtiuni - verbe. Acciones - verbos. 37
5.2. Vocabular. Vocabulario. 37
5.3. Fraze utile. Frases útiles. 39

INDEX - ÍNDICE
G L O S A R Metal

I ol
a N
s p
- E
n
R o mÂ
1. mecanizarea.
mecanizado;
mecanisado.

1.1. Materiale şi materii prime.


Materiales y materias primas; materiales i materias primas.

forme de prezentare. formas de presentación; formas de presentasion.


alamă. latón; latón.
aluminiu. aluminio; aluminio.
bronz. bronce; bronse.
conglomerat metalic. conglomerado metálico; conglomerado metálico.
cupru. cobre; cobre.
diamant. diamante; diamante.
fier. hierro; ierro.
fier-beton. hierro corrugado; ierro corrugado.
lemn. madera; madera.
marmură. mármol; mármol.
nichel. níquel; níchel.
oţel. acero; asero.
plastic. plástico; plástico.
plumb. plomo; plomo.
porţelan. porcelana; porselana.
sârmă călită. alambre recocido; alambre recosido.
sârmă moale. alambre dulce; alambre dulse.
sârmă oţelită. alambre acerado; alambre aserado.
11
1. mecanizado

sârmă răsucită. alambre corrugado; alambre corrugado.


staniu. estaño; estanio.
sticlă. vidrio; vidrio.
tablă. chapa, hojalata; ciapa, ohalata.
zinc. cinc; sinc.

1.2. Caracteristici, proprietăşi şi măsurători ale materialelor.


Características, propiedades y medición de los materiales;
características, propiedades i medision de los materiales.

măsurători ale materialelor. medición de los materiales; medisión


de los materiales.
alungire. alargamiento; alargamiento.
coeziune. cohesión; coesión.
densitate. densidad; densidad.
diametru. diámetro; diámetro.
duritate, rezistenţă. dureza; duresa.
elasticitate. elasticidad; elastisidad.
forţă. fuerza; fuersa.
fragilitate. fragilidad; frahilidad.
frecare. fricción; fricsión.
greutate. peso; peso.
încărcare. carga; carga.
lungime. longitud; lonhitud.
oboseala materialelor. fatiga; fatiga.
profil. perfil; perfil.
putere. potencia; potensia.
rezistenţă. resistencia; resistensia.
rigiditate. rigidez; rihides.
12
1. mecanizarea

suprafaţă. superficie; superfisie.


suprafaţă cilindrică. superficie cilíndrica; superfisie silíndrica.
suprafaţă conică. superficie cónica; superfisie cónica.
suprafaţă curbă. superficie curva; superfisie curba.
suprafaţă paralelă. superficie paralela; superfisie paralela.
suprafaţă plană. superficie plana; superfisie plana.
suprafaţă tangentă. superficie tangente; superfisie tanhente.
temperatură. temperatura; temperatura.
tracţiune. tracción; tracsión.
unghi. ángulo; ángulo.
unghi concav. ángulo cóncavo; ángulo cóncavo.
unghi convex. ángulo convexo; ángulo convexo.

1.3.Instrumente de măsură şi trasare.


Instrumentos de medida y trazado;
instrumentos de medida i trasado.

ceas comparator. comparador de reloj; comparador de reloh.


compas. compás; compás.
compas de trasat(cu vârf de carbură metalică). compás de trazar;
compás de trasar.
creion de contact. lápiz de contacto; lápis de contacto.
cric. gato; gato.
cutie luminoasă. caja luminosa; caha luminosa.
echer. escuadra; escuadra.
echer de trasat. escuadra de trazar; escuadra de trasar. 1

1 13
1. mecanizado

echer neted, de suprafeţe riglate. escuadra lisa; escuadra lisa.


echer universal. escuadra universal; escuadra universal.
frână, piedică, piatră de presă de ulei. galga; galga.2
goniometru simplu. goniómetro simple; goniómetro simple. 3
masă optică. mesa óptica o ciclómetro; mesa óptica o siclómetro.
metru. metro; metro.
micrometru. micrómetro; micrómetro.
microscop de atelier. microscopio de taller; microscopio de talier.
nivelă. nivel de burbuja; nivel de burbuha.
pană. cuña; cunia.
proiector de profile. proyector de perfiles; proiector de perfiles.
raportor. regla angular; regla angular.
riglă de precizie. regla de precisión; regla de presisión.
riglă flexibilă. regla flexible; regla flexible.
riglă gradată. regla graduada; regla graduada.
riglă rigidă. regla rígida; regla ríhida.
sculă de marcare a centrului. escuadra de hallar centros; escuadra
de aliar sentros. 4
şină. calzo; calso.
şubler. calibrador o pie de rey; calibrador o pie de rei.
şurub milimetric. tornillo milimetrado; tornilio milimetrado.
termometru. termómetro; termómetro.
termopar, traductor de temperatură. termopar; termopar. 5
vârf de semnalizat sau de trasat. punta de señalar o trazar; punta
de senialar o trasar.

14 2 3 4
1. mecanizarea

1.4. Produse finite. Productos acabados; productos acabados.

ace de cusut şi de injectat. agujas de coser e inyecciones; aguhas de


coser e iniecsiones.
ancore metalice. anclajes metálicos; anclahes metálicos.
angrenaj. engranaje; engranahe.
arcuri (elemente elastice, resorturi), de tracţiune, de compresie,
de torsiune. muelles; muelies.
balamale. bisagras, charnelas; bisagras. 6
beton(armat). hormigón; ormigón.
bielă. bielas; bielas.
bolţuri, scoabe. tirafondos; tirafondos.
brăţară, bucşă. casquillos para lámpara; caschilios para lámpara.
bricege. navajas; navahas.
burghiu de cobalt. broca de cobalto; broca de cobalto.
burghiu de fier. broca de hierro; broca de ierro.
burghiu pentru betoane (special direct system). broca sds; broca sds.
burghiu pentru sticlă. broca de vidrio; broca de vidrio.
burghiu, sfredel, vrilă. barrenas; barrenas. 7
căldare, cazan. calderas; calderas.
cartuşe, gloanţe, fabrică de cartușe. cartuchería; cartucería.
chiulasă. culatas; culatas.
cilindrii de presiune. cilindros de presión; silindros de presión.

5 6 7 15
1. mecanizado

clanţe de uşi sau geamuri, lustre, feronerie deosebită. herrajes; errahes.


clips, agrafe (pentru susţinerea foilor). clips; clips.
cuie. clavos; clavos.
cuţit(e). cuchillos; cucilios.
distribuţie, repartiţie. llantón; liantón.
electrod de sudură. varilla de soldar; varilia de soldar.
elemente de siguranţă (mecanice). levas; levas. 8
grindă. viga; biga.
grindă cu profil I unghiular. viga con perfil en I o angular; biga con
perfil eni o angular.
grindă cu profil normal T. viga con perfil normal en forma de T; biga
con perfil normal en forma de t. 9
grindă cu profil talpă lată. viga con perfil de ala ancha; biga con perfil
de ala ancia.
grindă i. viga ipn; biga ipn.
grindă t. viga tpu; biga tpu. 10
închiderile fermoarului, dinţii fermoarului. cierres de cremallera;
sierres de cremaliera.
închizători, încuietori. cerraduras; serraduras.
lamă de bărbierit. cuchillas; cucilias.
maşină de găurit. escoplos; escoplos.
maşină unealtă de frezat. fresas; fresas.
matriţă, dispozitiv de îndoit ţevi. matriz; matris.
motor. motor; motor.
nituri, nituri speciale. remaches; remaces.

16 8 9 10
1. mecanizarea

pinioane. piñones; piniones.


piuliţă. tuercas; tuercas.
plasă metalică. tela metálica; tela metálica.
pompă, bombă. bomba; bomba.
radiatoare de automobil. radiadores de automóvil; radiadores de
automóbil.
recipienţi. recipientes; resipientes.
roţi dinţate. rueda dentada; rueda dentada.
rulmenţi. rodamientos; rodamientos.
şaibe. arandelas; arandelas.
sârme. alambres; alambres.
scule de filetat. terrajas; terrahas.
scule de găurit. escariadores; escariadores. 11
scule speciale de găurit, carote, instrument de trepanat. trépanos;
trépanos.
şpaclu(instrumente de răzuit). rasquetas; raschetas.
şuruburi. tornillos; tornilios.
tablă de gravură. chapa para grabar; ciapa para grabar.
tipar, formă. molde; molde.
tub de secţiune pătrată. tubo cuadrado; tubo cuadrado.
tub realizat prin sudură. tubo de costura soldada; tubo de costura soldada.
tub rotund (de secţiune circulară). tubo redondo; tubo redondo.
tub semicircular. tubo medio redondo; tubo medio redondo.
tub. profil de mână curentă. tubo pasamano; tubo pasamano. 12
valvulă. válvula; válvula.

11 12 17
1. mecanizado

1.5.Unelte. Herramientas; erramientas.

1.5.1. Unelte manuale. Herramientas de mano; erramientas de mano.


cheie cu lanţ. llave de cadena; liave de cadena.
cheie de instalator. llave de fontanero; liave de fontanero. 13
cheie de unghie articulată. llave de uña articulada; liave de unia articulada.
cheie engleză sau cheie ajustabilă(reglabilă). llave ajustable o
llave inglesa; liave ahustable o liave inglesa.
cheie fixă. llave fija; liave fiha. 14
cheie hexagonală. llave allen; liave allen.
cheie pentru ţevi. llave de tubo; liave de tubo.
ciocan. martillo; martilio.
13
ciocan cu bilă. martillo de bola; martilio de bola.
ciocan de lemn. maza; masa.
ciocan de tâmplar. martillo de carpintero; martilio de carpintero.
cleşte de tăiat fier beton. cortavarillas; cortavarilias.
cleşte- de tăiat sârmă. cortalambres; cortalambres.
cleşti. tenazas; tenasas.
daltă. cincel o cortafrío; sinsel o cortafrío. 14
disc radial (pentru polizat. şlefuit). disco de radial para pulir; disco
de radial para pulir.
disc radial (pentru tăiat). disco de radial para cortar; disco de radial para cortar.
dispozitiv de vibrat. vibros; vibros.
dispozitiv pentru tăiat tuburi. cortatubos; cortatubos.
extractor cu scripete. extractor de polea; extractor de polea.
fierăstrău de mână. sierra de mano; sierra de mano.
foarfece de tăiat tablă. tijeras de cortar chapa; tiheras de cortar ciapa.
instrument folosit în linogravură. gubia; gubia. 15

18 15
1. mecanizarea

menghină de mână. entenallas; entenalias. 16


nicovală. yunque; iunche.
pânză de fierăstrău. hoja de sierra; oha de sierra.
partea cu filet a şurubului. macho de roscar; macio de roscar.
patent. alicates; alicates.
pilă plană. lima plana; lima plana.
pilă rotundă. lima redonda; lima redonda.
rulment.cojinete; cohinete. 17
sită. tamiz; tamiz.
sulă, instrument metalic ascuţit cu mâner de lemn.
punzón; punsón.
şurub. macho; macio.
şurubelniţă în cruce. destornillador de estrella; destroniliador de estrelia.
şurubelniţă plană. destornillador plano; destorniliador plano.
tăietor articulat. cortador articulado; cortador articulado.

1.5.2. Mașini unelte. Máquinas, herramientas; máchinas, erramientas.


aparat de sudură cu electrozi. soldador de electrodos; soldador de
electrodos.
aparat de sudură cu flacără. soldador a gas;
soldador a gas.
ciocan electric. martillo eléctrico; martilio eléctrico.
ciocan mecanic, pneumatic. martinete; martinete. 18

16 17 18 19
1. mecanizado

corteza, maşina unealta de mortezat. mortajadora; mortahadora.


fierăsrău circular. sierra circular; sierra sircular.
fierăstrău de profilat. sierra de calar; sierra de calar.
fierăstrău pentru materiale, tăiere la o formă dorită.
electroafiladoras; electroafiladoras.
foarfecă. tijera; tihera.
foarfecă mare pentru tăiat tablă. cizalla; sisalia.
freză. fresadora; fresadora.
freză frontală. mandrinadora; mandrinadora. 19
generator de lumină. generador de luz; henerador de luz.
ghilotină. guillotina; ghiliotina.
instalaţie de sudat prin puncte. punteadora; punteadora.
m.u pentru ascuţit. esmeriladora; esmeriladora.
maşină de şlefuit manuală. amoladora; amoladora.
maşină de găurit, bormaşină. taladradora; taladradora.
maşină unealtă care face caneluri. brochadora; brociadora. 20
maşină unealtă de rectificat. rectificadora; rectificadora.
presă de ambutisat. prensa de embutir; prensa de embutir.
radial. radial; radial.
strung. torno; torno.

20 19 20
1. mecanizarea

1.5.3. Lubrificanţi şi gresoare(ungătoare).


Lubricantes y engrasadores; lubricantes y engrasadores.
apă de sodă. agua de sosa; agua de sosa.
grafit. grafito; grafito.
grăsime de cal. grasa de caballo; grasa de cabalio.
petrol. petróleo; petróleo.
sulf. pucioasă. azufre; asufre.
talc. talco; talco.
ulei. aceite; aseite.
ulei de tăiat. aceite de corte; aseite de corte.

1.5.4. Alt echipament. Otro equipamiento; otro echipamiento.


compresor de aer. compresor de aire; compresor de aire.
cuptor. horno; orno.
laminor. laminador; laminador.
separator de praf. separador de polvo; separador de polvo.
tipar. formă. molde; molde.

1.6. Procese și operaţiuni. Procesos y operaciones; prosesos iπ operasiones.

1.6.1. Procesele. Los procesos; los prosesos.


a forja. forja; forha.
a unge cu ulei sau substanţe lubricante. engrase; engrase.
lubrifiere. lubrificado; lubrificado.
măsurare. medición; medisión.
mecanizare. mecanizado; mecanisado.
nivelare. nivelación; nivelasión.
21
1. mecanizado

operaţiune pentru a obţine o suprafaţă fină şi de precizie în găuri


care au fost făcute anterior cu un burghiu de un diametru uşor
inferior. escariado a mano; escariado a mano.
procesul de fabricare de piese(metalice) prin topire şi turnare în
tipar-unde se solidifică. fundición; fundisión.
răcire. refrigeración; refriherasión.
răzuire. rasqueteado; rascheteado.

1.6.2. mecanizarea. El mecanizado; el mecanisado.


1.6.2.1. Î nainte de mecanizare. Previos al mecanizado;
previos al mecanisado.
a acoperi. recubrir; recubrir.
a coace. recocer; recoser.
a controla. controlar; controlar.
a curăţa ceva cu nisip. arenar; arenar.
a îndrepta. enderezar; enderesar.
a lamina. laminar; laminar.
a pili f fin. granallar; granaliar.
a răzui. desbarbar; desbarbar.

1.6.2.2. In timpul mecanizării. Durante el mecanizado; durante


el mecanisado.

a ajusta. ajustar; ahustar.


a aleza. escariar; escariar.
a aleza. mandrinar; mandrinar.
a ascuţi. puntear; puntear.
a curăţa, a şlefui. pulir; pulir.
a da lustru. bruñir; brunir.
a face bucăţi un întreg. tronzar; tronsar.
a face filet. roscar a máquina o a mano; roscar a máchina o a mano.
22
1. mecanizarea

a freza. fresar; fresar.


a lucra o piesa cu ajutorul unei roţi(ex olărit). tornear; tornear.
a mătura, a da cu pensula. brochar; brociar.
a perfora, a găuri. taladrar; taladrar.
a peria. cepillar; sepiliar.
a pili. limar; limar.
a rectifica. rectificar; rectificar.
a trasa. trazar; trasar.
a verifica. verificar; verificar.

1.6.2.3. D upă mecanizare.


Después del mecanizado; después del mecanisado.
a acoperi. recubrir; recubrir.
a controla. controlar; controlar.
a proba, a încerca. probar; probar.
a remata capul cuiului deja înfipt. remachar; remacear.
a şlefui. pulir; pulir.
a suda. soldar; soldar.
a unge. engrasar; engrasar.
a vopsi. pintar; pintar.

1.6.3. P rocesul de forjare. El proceso de forja; el proseso de forha.


aplanare. aplanado; aplanado.
comprimare, presare. recalcado; recalcado.
creşterea temperaturii. caldeo; caldeo.
forjare. forjado; forhado.
îndoire. doblado; doblado.
întindere. estirado; estirado.
preparare. preparación; preparasión.
23
2. Acoperirea.
Recubrimientos;
recubrimientos.

a degresa. desengrasar; desengrasar.


a dilua. diluir; diluir.
a lăsa să curgă, a şiroi. a vărsa. chorreado; ciorreado.
a minimiza. minimizar; minimisar.
acid. ácido; ásido.
acid clorhidric. ácido clorhídrico; ásido clorhídrico.
acid fluorhidric. ácido fluorhídrico; ásido fluorhídrico.
acid nitric. ácido nítrico; ásido nítrico.
acid sulfuric. acido sulfúrico; asido sulfúrico.
acoperire metalică. revestimiento metálico; revestimiento metálico.
activare. activación; activasión.
aderenţă. adherencia; ad erensia.
aditivi. aditivos; aditivos.
agitaţie. agitación; ahitasión.
alămuire. latonado; latonado.
alcalin. alcalino; alcalino.
aliaj. aleación; aleasión.
amper. amperio; amperio.
anion. anión; anión.
anod. ánodo; ánodo.
anodizare. anodizado; anodisado.
anodizare aluminiu. anodizado aluminio; anodisado aluminio.
24
2. acoperirea

argint. plata; plata.


aspersiune. aspersión; aspersión.
bactericid. bactericida; bactericida.
băi de fixare. baños agotados; banios agotados.
baie. baño; banio.
baie electrolitică. baño electrolítico; banio electrolítico.
bicarbonat de sodiu. carbonato sódico; carbonato sódico.
bicromatat. bicromatado; bicromatado.
biodegradabil. biodegradable; biodegradable.
bivalent. bivalente; bivalente.
bor. boro; boro.
burghiu. taladro; taladro.
cadre. bastidores; bastidores.
cadru, ramă. bastidor; bastidor.
căldare, chiuveta. cubetas; cubetas.
carbonitrurare. carbonitruración; carbonitrurasión.
care opreşte, inhibă. inhibidor; in ibidor.
cataliză. catálisis; catálisis.
catalizator. catalizador; catalisador.
cation. catión; catión.
catod. cátodo; cátodo.
cianură. cianuro; sianuro.
cianură libera. cianuro libre; sianuro libre.
circuite imprimate. circuitos impresos; sircuitos impresos.
clătire chimicá. enjuague químico; enhuague chimico.
clătire simplă. enjuague simple; enhuague simple.
colorare. coloración; colorasión.
complex. complejo; compleho.
25
2. recubrimientos

concentrare. concentración; consentrasión.


conductivitate. conductividad; conductividad.
coroziune. corrosión; corrosión.
cositorire. estañado; estaniado.
crom. cromo; cromo.
crom dur. cromo duro; cromo duro.
cromare. cromado; cromado.
cromatizare(cromare dura). cromatado (cromatizado); cromatado
(cromatisado).
cuprare. cobreado; cobreado.
cuprare mecanică, placare cu cupru. cobreado mecánico; cobreado
mecánico.
curăţare prin electroliză a unui metal. electropulido; electropulido.
curăţenie. limpieza; limpiesa.
curent anodic. corriente anódica; corriente anódica.
curent catodic. corriente catódica; corriente catódica.
curent electric. corriente eléctrica; corriente eléctrica.
debit. caudal; caudal.
debitmetru. caudalímetros; caudalímetros.
decapare. decapado; decapado.
decapare acidă. decapado ácido; decapado ácido.
decapare mecanică. decapado mecánico; decapado mecánico.
degresant. desengrasante; desengrasante.
degresare. desengrase; desengrase.
degresare chimica. desengrase químico; desengrase químico.
degresare cu detergenţi. desengrase con detergentes; desengrase
con deterhentes.
degresare cu electroliza. desengrase electrolítico; desengrase
electrolítico.
26
2. acoperirea

degresare cu ultrasunete. desengrase por ultrasonidos; desengrase


por ultrasonidos.
dehidrogenare. deshidrogenado; des-idrogenado.
deionizare. desionización; desionisasión.
demetalizare. desmetalizar; desmetalisar.
demineralizare. desmineralización; desmineralisasión.
densitatea curentului de electroliză. densidad de corriente
electrolítica; densidad de corriente electrolítica.
depunere. deposición; depozisión.
ductil. dúctil; dúctil.
electricitate. electricidad; electrisidad.
electrod. electrodo; electrodo.
electrodepozit. electrodepósito; electrodepósito.
electrodepuneri. electrodeposición; electrodeposisión.
electrolit. electrolito; electrolito.
electroliză. electrólisis; electrólisis.
electrozi conductori. electrodos conductores; electrodos conductores.
extragerea vaporilor. extracción de vapores; extracsión de vapores.
filtrare. filtración; filtrasión.
finisaj. acabado; acabado.
finisaj decorativ. acabado decorativo; acabado decorativo.
flash. flash; flash.
fosfatare. fosfatación; fosfatasión.
galvanizare. galvanizado; galvanisado.
hidrofob. hidrófobo; idrófobo.
imersiune. inmersión; inmersión.
lăcuire. lacado; lacado.
lichid care curge dintr-un recipient în alt sistem. efluente; efluente.
material abraziv. material abrasivo; material abrasivo.
27
2. recubrimientos

membrană. membrana; membrana.


metale preţioase. metales preciosos; metales presiosos.
metalizare plastică. metalizado plástico; metalisado plástico.
nichelare. niquelado; nichelado.
nichel-crom. níquel cromo; níchel cromo.
nitrurare. nitruración; nitrurasión.
nivelare. nivelación; nivelasión.
oxidare. oxidación; oxidasión.
oxizi de metal. oxidos metálicos; oxidos metálicos.
particule solide. partículas sólidas; partículas sólidas.
percloretilen. percloroetileno; percloroetileno,.
polarizare. polarización; polarisasión.
pretratament. pretratamiento; pretratamiento.
pretratamente chimice. pretratamientos químicos; pretratamientos
chímicos.
pretratamente mecanice. pretratamientos mecánicos; pretratami-
entos mecánicos.
procese chimice. procesos químicos; prosesos chímicos.
procese electrolitice. procesos electrolíticos; prosesos electrolíticos.
procese galvanice. procesos galvánicos; prosesos galvánicos.
produse de solubilizare. producto de solubilidad; producto de solubilidad.
răşini. resinas; resinas.
răşini de schimb de ioni. resinas de intercambio de iones; resinas de
intercambio de iones.
reducere. reducción; reducsión.
segregare. segregación; segregasión.
segregare de reziduri. segregación de residuos; segregasión de residuos.
smălţuire. esmaltado; esmaltado.
sodă caustică. sosa cáustica; sosa cáustica.
28
2. acoperirea

soluţie alcalină. solución alcalina; solusión alcalina.


soluţie electrolitică. solución electrolítica; solusión electrolítica.
spălare multiplă în cascadă. lavado múltiple en cascada; lavado
múltiple en cascada.
spălare(clătire) multiplă în cascadă contracurent. enjuague
múltiple en cascada a contracorriente; enhuague múltiple en cascada
a contracorriente.
spălare. clătire. enjuague; enhuague.
spălări în debit de recuperare. lavados estancos de recuperación;
lavados estancos de recuperasión.
spălări simple. lavados simples; lavados simples.
spray. spray; spray.
strat. capa; capa.
strat de acoperire autocatalitic. autocatalítico (recubrimiento);
autocatalítico (recubrimiento).
târâre; tragere. arrastre; arrastre.
tensiune superficială. tensión superficial; tensión superfisial.
timbrat. sellado; seliado.
tobă. bombo o tambor; bombo o tambor.
tratament de suprafaţă. tratamiento de superficies; tratamiento de
superficies.
tricloretan. tricloroetano; tricloroetano.
tricloretilen. tricloroetileno; tricloroetileno.
umectant. humectante; umectante.
vapori. vapores; vapores.
ventilaţie. ventilación; ventilasión.
viscositate. viscosidad; viscosidad.
vopsit. pintado; pintado.
zincare. cincado; sincado.
29
3.Reziduri şi mediul ambient.
Residuos y medioambiente;
residuos i medioambiente.

a curge. vertido; vertido.


a depozita, a înmagazina. almacenar; almasenar.
a eticheta. etiquetar; etichetar.
a pune în vase, a îmbutelia, a ambala. envasar; envasar.
a reutiliza rezidurile. valorizar los residuos; valorisar los reziduos.
accident. accidente; acsidente.
albie, matcă. cauces; causes.
ambalaj metalic contaminat. envases metálicos contaminados;
envases metálicos contaminados.
ambalaj de plastic contaminat. envases de plástico contaminados;
envases de plástico contaminados.
analiză. análisis; análisis.
ape reziduale. aguas residuales; aguas reziduales.
ape subterane. aguas subterráneas; aguas subterráneas.
aprovizionare cu apă. abastecimiento de agua; abastesimiento de agua.
aspecte ambientale. aspectos ambientales; aspectos ambientales.
atmosfera. atmósfera; atmósfera.
auditorias acusticas. auditorias acústicas; auditorias acusticas.
autorizaţie. autorización; autorisasión.
bagsuri. big-bags; big-bags.
bidoane. bidones; bidones.
bună practică. buenas prácticas; buenas prácticas.
30
3.reziduri şi mediul ambient

calitate ambientală. calidad ambiental; calidad ambiental.


canal de irigaţie, şanţ. acequia; asechia.
carcinogen. carcinogénicos; carsinohénicos.
centru de epurare, de curăţare. depuradora; depuradora.
coş de fabrică, şemineu. chimeneas; cimeneas.
combustibili. combustibles; combustibles.
componenţi organici volatili. compuestos orgánicos volátiles (cov);
compuestos orgánicos volátiles (cov).
concentraţie. concentración; consentración.
consilier de siguranţă. consejero de seguridad; consehero de seguridad.
consum. consumo; consumo.
contaminanţi. contaminantes; contaminantes.
contaminare. contaminación; contaminasión.
contaminare acustică. contaminación acústica; contaminasión acústica.
control. control; control.
corozive. corrosivos; corrosivos.
depurare fizico-chimică. depuración físico-químico; depurasión
físico-chímico.
deranjante. molestas; molestas.
dezinfecţie. desinfección; desinfecsión.
dizolvanţi. disolventes; disolventes.
eliminare. eliminación; eliminasión.
emisie. emisión; emisión.
emisii atmosferice. emisiones atmosféricas; emisiones atmosféricas.
fier vechi. chatarra; ciatarra.
fluid. fluido; fluido.
focar de emisii atmosferice. foco de emisiones atmosféricas; foco de
emisiones atmosféricas.
gestiune. gestión; hestión.
31
3. residuos y medioambiente

gestiune ambientală. gestión ambiental; hestión ambiental.


impact ambiental. impacto ambiental; impacto ambiental.
inflamabile. inflamables; inflamables.
insalubre. insalubres; insalubres.
inspecţii periodice. inspecciones periódicas; inspecsiones periódicas.
iritanţi. irritantes; irritantes.
legionela. legionela; lehionela..
licenţe. licencias; lisencias.
lichide. líquidos; líchidos.
lichide corozive. líquidos corrosivos; líchidos corrosivos.
lichide toxice. líquidos tóxicos; líchidos tóxicos.
mare. mar; mar.
marfă periculoasă. mercancía peligrosa; mercansía peligrosa.
mediu ambient. medio ambiente; medio ambiente.
membrană. membrana; membrana.
mutagenice. mutagénicos; mutahénicos.
nocive. nocivas; nosivas.
obligaţii. obligaciones; obligasiones.
operaţii de încărcare sau descărcare. operaciones de carga o
descarga; operasiones de carga o descarga.
organism de control autorizat. organismo de control autorizado
(oca); organismo de control autorisado (oca).
pericol. peligrosidad; peligrosidad.
periculoase. peligrosas; peligrosas.
permeabil. permeable; permeable.
pictograme. pictogramas; pictogramas.
praf de curăţat. polvo de pulido; polvo de pulido.
prevenire. prevención; prevensión.
32
3.reziduri şi mediul ambient

producător. productor; productor.


producere de reziduri, generare de reziduri. generación residuos;
henerasión residuos.
produse chimice. productos químicos; productos chímicos.
protecţie. protección; protecsión.
punct verde. punto verde; punto verde.
puţ. pozo; poso.
reducere. reducción; reducsión.
registru. libro de registro; libro de rehistro.
registrul producătorilor de reziduri. registro de pequeños produc-
tores de residuos; rehistro de pechenios productores de reziduos.
regulament. reglamento; reglamento.
reziduri de ambalaj. residuos de embalaje; reziduos de embalahe.
reziduri de epurare. lodos de depuradora; lodos de depuradora.
reziduri periculoase. residuos peligrosos; reziduos peligrosos.
riscuri ambientale. riesgos ambientales; riesgos ambientales.
risipire, împrăştiere. derrames; derrames.
scăpări, scurgeri. fugas; fugas.
sisteme de gestiune ambientală. sistemas de gestión ambiental;
sistemas de hestión ambiental.
sol. suelo; suelo.
solide corozive. sólidos corrosivos; sólidos corrosivos:
soluri contaminante. suelos contaminados; suelos contaminados.
subsol. subsuelo; subsuelo.
talaş, aşchie. viruta; viruta.
transport de mărfuri periculoase pe șosea. transporte de
mercancias peligrosas por carretera; transporte de mercansias
peligrosas por carretera.
tratament. tratamiento; tratamiento.
33
4. vocabulario y frases útile

ulei uzat, folosit. aceite usado; aseite usado.


urmărire. seguimiento; seghimiento.
vibraţii. vibraciones; vibrasiones.
zgomot. ruido; ruido.

4. SEGURIDAD.
SIGURANţă;
sigurantza.

4.1.Mijloace de fixare. Medios de fijación; medios de fihasión.


menghină. mordaza; mordasa.
cleşti. pinzas; pinsas.
şurub de maşină. tornillo de máquina; tornilio de máchina.

4.2. Vestimentaţia şi elemente de securitate.


Indumentaria y elementos de seguridad;
indumentaria y elementos de seguridad.

cască. casco; casco.


căşti. orejeras; oreheras.
dopuri. tapones; tapones.
extinctor. extintor; extintor.
harnaşament. arnés; arnés.
împământare. toma de tierra; toma de tierra. 21
încălţaminte de securitate. calzado de seguridad; calsado de seguridad.
jambiere. polainas; polainas. 22
34
4. vocabular şi fraze utile.

mănuşi. guantes; guantes.


mască. mascarilla; mascarilia.
mască de sudură. careta de soldador; careta de soldador.
ochelari de securitate. gafas de seguridad; gafas de seguridad.
plastron de piele. peto de cuero; peto de cuero.
plastrón. parte de îmbrăcăminte care protejează.
protecţie izolantă. protección aislante; protecsión aislante.
protecţie transparentă. mampara protectora; mampara protectora.
semnalizare de pericol. señalización de peligro; senialisasión de peligro.
vestă reflectorizantă. chaleco reflectante; cialeco reflectante.

4.3. Accidente. Accidentes; acsidentes.


a dezinfecta. desinfectar; desinfectar.
ambulanţă. ambulancia; ambulansia.
amputare. amputación; amputasión.
arsură. quemadura; chemadura.
bandaj. venda; benda.
căzătură. caída; caída.
cutia de prim-ajutor. botiquín; botichín.
durere de cap. dolor de cabeza; dolor de cabesa.
durere de spinare. dolor de espalda; dolor de espalda.
electrocutare. electrocución; electrocusión.
electrocutare, șoc electric. sacudida eléctrica; sacudida eléctrica.
fugă. fuga; fuga.

21 22 35
4. vocabulario y frases útile

ieşirea de urgenţă. salidas de emergencia; salidas de emerhensia.


imobilizare. inmovilización; inmobilisasión.
incendiu. incendio; insendio.
leucoplast. tirita; tirita.
lovitură. golpe; golpe.
pericol. peligro; peligro.
prim-ajutor. primeros auxilios; primeros auxilios.
rană. herida; erida.
strivire. aplastamiento; aplastamiento.
tăietură. corte; corte.
targă. camilla; camilia.
telefon de urgenţă. teléfonos de emergencia; teléfonos de emergensia.
urgenţă. emergencia; emergensia.

4.4. Fraze utile.Frases útiles; frases útiles.


Unde te doare? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele?.
Iei vreun medicament (în momentul ăsta)? ¿Estás tomando algún
medicamento? ¿Estás tomando algún medicamento?.
Ce s-a întâmplat? ¿Qué ha ocurrido?¿Ché a ocurrido?
Ai alergii? Eşti alergic? ¿Tienes alergias? ¿Tienes alerhias?
Am un ulcior la ochi. Tengo una úlcera en el ojo; tengo una úlsera en el oho.
Mi-am înfipt un fier(m-am rănit cu un fier). Me he clavado un hierro;
me e clavado un ierro.
Am nevoie de colir. Necesito colirio; nesesito colirio.
Cheamă ambulanţa. Llama a la ambulancia; liama a la ambulansia.
Mă doare tare mâna. Me duele mucho la mano ; me duele mucio la mano.
Nu te mişca. No te muevas; no te muevas.
Te vom duce la spital. Te vamos a llevar al hospital; te vamos a lievar al ospital.
36
4. vocabular şi fraze utile.

Adu-mi cutia de prim-ajutor. Tráeme el botiquín; tráeme el botichín.


Linişteşte-te. Tranquilízate; tranchilísate.
Mergi să cauţi ajutor. Ve a buscar ayuda; ve a buscar aiuda.

5. biroul.
la oficina;
la ofisina.

5.1. Actini-verbe. Acciones-verbo; acciones-verbo.

a cere de muncă. pedir trabajo; pedir trabaho.


a completa, a umple. rellenar; relienar.
a contracta. contratar; contratar.
a da afară. despedir; despedir.
a explica. explicar; explicar.
a înţelege. entender; entender.
a munci. trabajar; trabahar.
a plăti, a indemniza. indemnizar; indemnisar.
a semna, firmar; firmar.
a solicita. solicitar; solisitar.

5.2. Vocabular. Vocabulario; vocabulario.

adresa, domiciliul. dirección, domicilio; direcsión, domisilio.


asigurare. seguro; seguro.
brut. en bruto; en bruto.
calcul reduceri. deducciones; deducsiones.
carnet de conducere. carné de conducir; carné de condusir.
37
cec. cheque; ceche.
concediu, vacanţă. vacaciones; vacasiones.
contract. contrato; contrato.
dată de naştere. fecha de nacimiento; fecia de nasimiento.
dată limită. fecha límite, tope; fecia límite, tope.
date personale. datos personales; datos personales.
factură. factura; factura.
familie. familia; familia.
formular. formulario; formulario.
indemnizare. salariu. indemnización; indemnisasión.
indice reduceri, impuesto la stat. irpf; irpf.
interviu, întrevedere. entrevista; entrevista.
listă. lista, listado; lista, listado.
loc de muncă, post. puesto de trabajo; puesto de trabaho..
loc de naştere. lugar de nacimiento; lugar de nasimiento.
mărire de salariu. aumento de salario; aumento de salario.
net. en neto; en neto.
nume. nombre; nombre.
nume de familie. apellido; apelido.
ore de muncă. horas de trabajo; oras de trabaho.
ore suplimentare. horas extras; oras extras.
problemă. problema; problema.
reuniune. reunión; reunión.
salariu. sueldo; sueldo.
salariu anticipat. anticipo (dinero anticipado); antisipo (dinero antisipado).
salariu de bază (lunar). nómina; nómina.
scrisoare. carta; carta.
semnatură. firma; firma.
solicitare de angajare. solicitud de empleo; solisitud de empleo.
vârstă. edad; edad.
38
5. biroul

zi de leafă. día de cobro; día de cobro.


zi de muncă. jornada laboral; hornada laboral.

5.3. Fraze utile în birou.


Frases útiles en la oficina; frases útiles en la ofisina.

Cum te numeşti? ¿Cómo te llamas? ; ¿Cómo te liamas?


Mă numesc …… Me llamo ……; Me liamo ……
Unde locuieşti? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives?
Locuiesc în …… Vivo en ……; Vivo en ……
Care e adresa ta? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu direcsión?
Adresa mea este …… Mi dirección es ……; Mi direcsión es ……
Câţi ani ai? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos anios tienes? Am ……ani.
Teng…… años; Tengo …… anios
Te rog semnează aici. Por favor; firma aquí; Por favor, firma achí
Mulţumesc. Gracias; Grasias
Ai documente? ¿Tienes papeles? ¿Tienes papeles?
Da\ Nu. Sí / no; Sí / no
De cât timp eşti în Spania? ¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿Cuánto
tiempo lievas en Espania?
De ……ani. Llevo ……años ; Lievo …… anios
Care e numărul tău de telefon? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu
teléfono?
Numărul meu de telefon este …… Mi teléfono es ……; Mi teléfono
es …….
Ai familie? ¿Tienes familia? ¿Tienes familia?
Da, am …….fii. Sí, tengo …… hijos; Sí, tengo …… ihos
Care e numărul tău de la Asigurări sociale? ¿Cuál es tu número de la
Seguridad Social? ¿Cuál es tu número de la Seguridad Sosial?
Este …… Es el ……; Es el ……
Am nevoie de un traducător. Necesito un traductor; Nesesito un traductor.
39
1. el edificio

ÍNDICE - INDEX

1. Mecanizado. Mecanizarea. 43
1.1.1.
Mecanizado
M
 ateriales, materias primas y formas de presentación.
1.1. Materiale,
Materiales,materii
Materias Primas
prime Y Formas
şi forme De Presentación
de prezentare. 43
1.2. CCaracterísticas,
1.2. Propiedades Yy medición
aracterísticas, propiedades Medición De Losmateriales.
de los Materiales
1.3. Caracteristici,
Instrumentos proprietăţi,
De Medida Ymăsurători
Trazado de materiale. 44
1.4. IProductos
1.3. nstrumentos Acabados
de medida y trazado.
1.5. Instrumente
Herramientasde măsură şi trasare. 45
1.4. P1.5.1. Herramientas
roductos acabados. De Manofinite.
Produse 47
1.5.2. Máquinas-herramientas
1.5. Herramientas. Unelte. 51
1.5.3. Elementos De Transmisión
1.5.1. Lubricantes
1.5.4. HerramientasY Engrasadores
de mano. Unelte manuale. 51
1.5.2. Máquinas-herramientas.
1.5.5. Otro Equipamiento Maşini unelte. 52
1.5.3. Elementos
1.6. P rocesos Y Operacionesde transmisión. Elemente de transmisie. 52
1.5.3. Lubricantes
1.6.1. Los Procesos y engrasadores. Lubricanţi şi unsori. 54
1.6.2. 
L a Mecanizado
1.6. Procesos y operaciones. Procese şi operaţiuni. 54
1.6.1.1.6.2.1. Antes Del
Los procesos. Mecanizado
Procesele. 54
1.6.2.2. Durante El Mecanizado
1.6.2.Mecanizado. Mecanizarea. 55
1.6.2.3. Después Del MecanizadoÎnainte de mecanizare.
1.6.2.1. Antes del mecanizado.
1.6.3. El Proceso De Forja
1.6.2.2. Durante el mecanizado.În timpul mecanizării.
1.6.2.3. Después del mecanizado. După mecanizare.
1.6.3. El proceso de forja. Procesul de forjare. 56

40
1. edificiul
G losar i o - glosar
Español-rumano
METAL-METAL

2. Recubrimiento
2. Recubrimiento. Acoperirea. 57
3. Residuos Y Medioambiente
3.
4. Residuos
Vocabulario y medioambiente.
Y Frases Útiles Reziduri şi mediul ambient. 64
4.4.1. SeguridadSiguranţă.
Seguridad. 66
4.1. 4.1. 1. Medios
Medios De Fijación
de fijación. Mijloace de fixare. 66
4.1.2. Indumentaria Y Elementos De Seguridad
4.2. Indumentaria y elementos de seguridad.
4.1. 3. Accidentes
Vestimentaţia şi elemente de protecţie. 67
4.1. 4. Frases Útiles
4.3 Accidentes. Accidente. 68
5. La Oficina
4.4.
5.1. Frases
Accionesútiles. Fraze utile.
- Verbos 69
5.5.2.
La oficina. Biroul.
Vocabulario 70
5.1.
5.3. Acciones - verbos. Açtiuni - verbe.
Frases Útiles 70
5.2. Vocabulario. Vocabular. 70
5.3. Frases útiles. Fraze utile. 72

41
1. mecanizado.
mecanizarea;
mecanisarea.

1.1. Materiales, materias primas y formas de presentación.


Materiale, materii prime i forma de prezentare;
materiale, materii prime shi forme de prezentare.

acero. oţel; otzel.


alambre acerado. sârmă oţelită; srma otzelita.
alambre corrugado. sârmă răsucită; srma rasutchita.
alambre dulce. sârmă moale; srma moale.
alambre recocido. sârmă călită; srma calita.
aluminio. aluminiu; aluminiu.
bronce. bronz; bronz.
chapa. tablă; tabla.
cinc. zinc; zinc.
cobre. cupru; cupru.
conglomerado metálico. conglomerat metalic; conglomerat metalic.
diamante. diamant; diamant.
estaño. staniu; staniu.
hierro. fier; fier.
hierro corrugado,fier-beton; fier-beton.
hojalata. tablă; tabla.
latón. alamă; alama.
madera. lemn; lemn.
mármol. marmură; marmura.
43
1. mecanizarea

níquel. nichel; nichel.


plástico. plastic; plastic.
plomo. plumb; plumb.
porcelana. porţelan; portzelan.
vidrio. sticlă; sticla.

1.2. Características, propiedades y medición de los materiales.


Caracteristici, proprietăşi şi măsurători ale materialelor;
caracteristici, proprietati si masuratori ale materialelor.

alargamiento. alungire; alungire.


ángulo. unghi; unghi.
ángulo cóncavo. unghi concav; unghi concav.
ángulo convexo. unghi convex; unghi convex.
carga. încărcare; incarcare.
cohesión. coeziune; coeziune.
densidad. densitate; densitate.
diámetro. diametru; diametru.
dureza. duritate; rezistenţă; duritate; rezistentza.
elasticidad,elasticitate; elasticitate.
fatiga. oboseala materialelor; oboseala materialelor.
fragilidad. fragilitate; fragilitate.
fricción. frecare; frecare.
fuerza. forţă; fortza.
longitud. lungime; lungime.
perfil. profil; profil.
peso. greutate; greutate.
potencia. putere; putere.
44
1. mecanizado

resistencia. rezistenţă; rezistentza.


rigidez. rigiditate; rigiditate.
superficie. suprafaţă; suprafatza.
superficie cilíndrica. suprafaţă cilindrică; suprafatza cilindrica.
superficie cónica. suprafaţă conică; suprafatza conica.
superficie curva. suprafaţă curbă; suprafatza curba.
superficie paralela. suprafaţă paralelă; suprafatza paralela.
superficie plana. suprafaţă plană; suprafatza plana.
superficie tangente. suprafaţă tangentă; suprafatza tangenta.
temperatura. temperatură; temperatura.
tracción. tracţiune; tractziune.

1.3. Instrumentos de medida y trazado.


Instrumente de măsură şi trasare; instrumente de masura si trasare.

caja luminosa. cutie luminoasă; cutie luminoasa.


calibrador o pie de rey. şubler; shubler.
calzo. şină; shina.
comparador de reloj. ceas comparator; ceas comparator.
compás. compas; compas.
compás de trazar. compas de trasat(cu vârf de carbură
metalică); compas de trasat(cu varf de carbura metalica).
cuña. pană; pana.
1
escuadra. echer; echer.
escuadra de hallar centros. sculă de marcare a
centrului; scula de marcare a centrului. 1
escuadra de trazar. echer de trasat; echer de trasat. 2
escuadra lisa. echer neted, de suprafeţe riglate; 2
echer neted, de suprafetze riglate.
45
1. mecanizarea

escuadra universal. echer universal; echer universal.


galga. frână, piedică, piatră de presă de ulei; frana; piedica; piatra de
presa de ulei. 3
gato. cric; cric.
goniómetro simple. goniometru simplu; goniometru simplu. 4
lápiz de contacto. creion de contact; creion de contact.
mesa óptica o ciclómetro. masă optică; masa optica.
metro. metru; metru.
micrómetro,micrometru; micrometru.
microscopio de taller. microscp de atelier; microscp de atelier.
nivel de burbuja. nivelă; nivela.
proyector de perfiles. proiector de profile; proiector de profile.
punta de señalar o trazar. vârf de semnalizat sau de trasat; varf de
semnalizat sau de trasat.
regla angular. raportor; raportor.
regla de precisión. riglă de precizie; rigla de precizie.
regla flexible. riglă flexibilă; rigla flexibila.
regla graduada. riglă gradată; rigla gradata.
regla rígida. riglă rigidă; rigla rigida.
termómetro. termometru; termometru.
termopar. termopar, traductor de temperatură; termopar, traductor de
temperatura. 5
tornillo milimetrado. şurub milimetric; shurub milimetric.

46 3 4 5
1. mecanizado

1.4. Productos acabados. Produse finite; produse finite.

agujas de coser e inyecciones. ace de cusut şi de injectat; ace de cusut


shi de injectat.
alambres. sârme; sarme.
anclajes metálicos. ancore metalice; ancore metalice.
arandelas. şaibe; shaibe.
barrenas. burghiu, sfredel, vrilă; burghiu, sfredel, vrila. 6
bielas. bielă; biela.
bisagras, charnelas. balamale; balamale. 7
bomba. pompă, bombă; pompa; bomba.
broca de cobalto. burghiu de cobalt; burghiu de cobalt.
broca de hierro. burghiu de fier; burghiu de fier.
broca de vidrio. burghiu pentru sticlă; burghiu pentru sticla.
broca sds. burghiu pentru betoane(special direct system); burghiu
pentru betoane(special direct system).
calderas. căldare, cazan; caldare, cazan.
cartuchería. cartuşe, gloanţe, fabrică de cartușe; cartushe, gloantze;
fabrica de cartushe.
casquillos para lámpara. brăţară, bucşă; bratzara; bucsha.
cerraduras. închizători, încuietori; inchizatori,incuietori.
chapa para grabar. tablă de gravură; tabla de gravura.
cierres de cremallera. închiderile fermoarului; dinţii fermoarului;
inchiderile fermoarului; dintzii fermoarului.
cilindros de presión. cilindrii de presiune; cilindrii de presiune.

6 7 47
1. mecanizarea

clavos. cuie; cuie.


clips. clips, agrafe (pentru susţinerea foilor); clips, agrafe(pentru
sustzinerea foilor).
cuchillas. lamă de bărbierit; lama de barbierit.
cuchillos. cuţit(e); cutzit(e).
culatas. chiulasă; chiulasa.
engranaje. angrenaj; angrenaj.
escariadores. scule de găurit; scule de gaurit. 8
escoplos. maşină de găurit; mashina de gaurit.
fresas. maşină unealtă de frezat; mashina unealta de frezat.
herrajes. clanţe de uşi sau geamuri; lustre; feronerie deosebită;
clantze de ushi sau geamuri, lustre, feronerie deosebita.
hormigón. beton(armat); beton(armat).
levas. elemente de siguranţă (mecanice); elemente de sigurantza
(mecanice). 9
llantón. distribuţie, repartiţie; distributzie, repartitzie.
matriz. matriţă, dispozitiv de îndoit ţevi; matritza, dispozitiv de indoit tzevi.
molde. tipar, formă; tipar, forma.
motor. motor; motor.
muelles. arcuri (elemente elastice, resorturi), de tracţiune, de
compresie, de torsiune; arcuri,(elemente elastice, resorturi), de tractziune,
de compresie, de torsiune.
navajas. bricege; bricege.
piñones. pinioane; pinioane.

48 8 9
1. mecanizado

radiadores de automóvil. radiatoare de automobil; radiatoare de


automobil.
rasquetas. şpaclu (instrumente de răzuit); shpaclu(instrumente de razuit).
recipientes. recipienţi; recipientzi.
remaches,nituri, nituri speciale; nituri, nituri speciale.
rodamientos. rulmenţi; rulmentzi.
rueda dentada. roţi dinţate; rotzi dintzate.
tela metálica. plasă metalică; plasa metalica.
terrajas. scule de filetat; scule de filetat.
tirafondos. bolţuri, scoabe; boltzuri; scoabe.
tornillos. şuruburi, shuruburi.
trépanos. scule speciale de găurit, carote, instrument de trepanat;
scule speciale de gaurit, carote, instrument de trepanat.
tubo cuadrado. tub de secţiune pătrată; tub de sectziune patrata.
tubo de costura soldada. tub realizat prin sudură; tub realizat prin
sudura.
tubo medio redondo. tub semicircular; tub semicircular.
tubo pasamano. tub, profil de mână curentă; tub,profil de mana curenta. 10
tubo redondo. tub rotund (de secţiune circulară); tub rotund (de
sectziune circulara).
tuercas,piuliţă; piulitza.
válvula. valvulă; valvula.
varilla de soldar. electrod de sudură; electrod de sudura.
viga. grindă; grinda.
viga con perfil de ala ancha. grindă cu profil talpă lată; grinda cu profil
talpa lata.

10 49
1. mecanizarea

viga con perfil en I o angular. grindă cu profil I unghiular; grinda cu


profil I sau angular.
viga con perfil normal en forma de T. grindă cu profil normal T;
grinda cu profil normal T.
viga ipn. grindă I; grinda i. 11
viga tpu. grindă T; grinda T. 12

1.5. Herramientas. Unelte; unelte.

1.5.1. Herramientas de mano. Unelte manuale; unelte manuale.


alicates. patent; patent.
cincel o cortafrío. daltă; dalta.
cojinete. rulment; rulment. 13
cortador articulado. taietor articulat; taietor articulat.
cortalambres. cleşte- de tăiat sârmă; cleshte- de taiat sarma.
cortatubos. dispozitiv pentru tăiat tuburi; dispozitiv pentru taiat tuburi.
cortavarillas. cleşte de tăiat fier beton; cleshte de taiat fier beton.
destornilaldor plano. şurubelniţă plană; shurubelnitza plana.
destronillador de estrella. şurubelniţă în cruce; shurubelnitza in cruce.
disco de radial para cortar. disc radial (pentru tăiat); disc radial
(pentru taiat).
disco de radial para pulir. disc radial (pentru polizat, şlefuit);
disc radial (pentru polizat,shlefuit).
entenallas. menghină de mână; menghina de mana. 14

50 11 12 13
1. mecanizado

extractor de polea. extractor cu scripete; extractor cu scripete.


gubia. instrument folosit în linogravură; instrument folosit in linogravura. 15
hoja de sierra. pânză de fierăstrău; panza de fierastrau.
lima plana. pilă plană; pila plana.
lima redonda. pilă rotundă; pila rotunda.
llave ajustable o llave inglesa. cheie engleză sau cheie
ajustabilă(reglabilă); cheie engleza sau cheie ajustabila(reglabila).
llave allen. cheie hexagonală; cheie hexagonala.
llave de cadena. cheie cu lanţ; cheie cu lantz.
llave de fontanero. cheie de instalator; cheie de instalator. 16
llave de tubo. cheie pentru ţevi; cheie pentru tzevi.
llave de uña articulada. cheie de unghie articulată; cheie de unghie
articulata.
llave fija. cheie fixă; cheie fixa. 17
macho. şurub; shurub.
macho de roscar. partea cu filet a şurubului; partea cu filet a shurubului.
martillo. ciocan; ciocan.
martillo de bola. ciocan cu bilă; ciocan cu bila.
martillo de carpintero. ciocan de tâmplar; ciocan de tamplar.
maza. ciocan de lemn; ciocan de lemn.
punzón. sulă, instrument metalic ascuţit cu mâner de lemn;
sula,instrument metalic ascutzit cu maner de lemn.
sierra de mano. fierăstrău de mână; fierastrau de mana.
tamiz. sită; sita.

14 15 16 17 51
1. mecanizarea

tenazas. cleşti; cleshti.


tijeras de cortar chapa. foarfece de tăiat tablă; foarfece de taiat tabla.
vibros. dispozitiv de vibrat; dispozitiv de vibrat.
yunque. nicovală; nicovala.

1.5.2. M
 áquinas-herramientas. Mașini unelte; mashini unelte.
amoladora. maşină de şlefuit manuală; mashina de shlefuit manuala.
brochadora. maşină unealtă care face caneluri; mashina unealta care
face caneluri. 18
cizalla. foarfecă mare pentru tăiat tablă; foarfeca mare pentru taiat tabla.
electroafiladoras. fierăstrău pentru materiale, tăiere la o formă
dorită; fierastrau pentru materiale; taiere la o forma dorita.
esmeriladora. m.u pentru ascuţit; m.u pentru ascutzit.
fresadora. freză; freza.
generador de luz. generator de lumină; generator de lumina.
guillotina. ghilotină; ghilotina.
mandrinadora. freză frontală; freza frontal. 19
martillo eléctrico. ciocan electric; ciocan electric.
martinete. ciocan mecanic, pneumatic; ciocan mecanic, pneumatic. 20
mortajadora. corteza, maşina unealta de mortezat; corteza; mashina
unealta de mortezat.

52 18 19 20
1. mecanizado

prensa de embutir. presă de ambutisat; presa de ambutisat.


punteadora. instalaţie de sudat prin puncte; instalatzie de sudat prin puncte.
radial. radial; radial.
rectificadora. maşină unealtă de rectificat; mashina unealta de rectificat.
sierra circular. fierăsrău circular; fierasrau circular.
sierra de calar. fierăstrău de profilat; fierastrau de profilat.
soldador a gas. aparat de sudură cu flacără; aparat de sudura cu flacara.
soldador de electrodos. aparat de sudură cu electrozi; aparat de sudura
cu electrozi.
taladradora. maşină de găurit, bormaşină; mashina de gaurit, bormashina.
tijera. foarfecă; foarfeca.
torno. strung; strung.

1.5.3. L ubricantes y engrasadores.


Lubrificanţi şi gresoare(ungătoare);
lubrificantzi shi gresoare(ungatoare).

aceite. ulei; ulei.


aceite de corte. ulei de tăiat; ulei de taiat.
agua de sosa. apă de sodă; apa de soda.
azufre. sulf, pucioasă; sulf, pucioasa.
grafito. grafit; grafit.
grasa de caballo. grăsime de cal; grasime de cal.
petróleo. petrol; petrol.
talco. talc; talc.

1.5.4. Otro equipamiento. Alt echipament; alt echipament.


compresor de aire. compresor de aer; compresor de aer.
horno. cuptor; cuptor.
laminador. laminor; laminor.
53
1. mecanizarea

molde. tipar, formă; tipar, forma.


separador de polvo. separator de praf; separator de praf.

1.6. Procesos y operaciones. Procese și operaţiuni; procese și operatziuni.

1.6.1. Los procesos. Procesele; procesele.


engrase. a unge cu ulei sau substanţe lubricante; a unge cu ulei sau
substantze lubricante.
escariado a mano. operaţiune pentru a obţine o suprafaţă fină şi
de precizie în găuri care au fost făcute anterior cu un burghiu
de un diametru uşor inferior; operatziune pt a obtzine o suprafatza fina
shi de precizie in gauri care au fost facute anterior cu un burghui de un diametru
ushor inferior.
forja. a forja; a forja.
fundición. procesul de fabricare de piese (metalice) prin topire şi
turnare în tipar-unde se solidifică; procesul de fabricare de piese(metalice)
prin topire shi turnare in tipar-unde se solidifica.
lubrificado. lubrifiere; lubrifiere.
mecanizado. mecanizare; mecanizare.
medición. măsurare; masurare.
nivelación. nivelare; nivelare.
rasqueteado. răzuire; razuire.
refrigeración. răcire; racire.

1.6.2. El mecanizado. Mecanizarea; mecanizarea.


1.6.2.1. P revios al mecanizado.
Înainte de mecanizare; inainte de mecanizare.
arenar. a curăţa ceva cu nisip; a curatza ceva cu nisip.
controlar. a controla; a controla.
54
1. mecanizado

desbarbar. a răzui; a razui.


enderezar. a îndrepta; a indrepta.
granallar. a pili f fin; a pili f fin.
laminar. a lamina; a lamina.
recocer. a coace; a coace.
recubrir. a acoperi; a acoperi.
1.6.2.2. D urante el mecanizado.
În timpul mecanizării; in timpul mecanizarii.
ajustar. a ajusta; a ajusta.
brochar. a mătura; a da cu pensula; a matura; a da cu pensula.
bruñir. a da lustru; a da lustru.
cepillar. a peria; a peria.
escariar. a aleza; a aleza.
fresar. a freza; a freza.
limar. a pili; a pili.
mandrinar. a aleza; a aleza.
pulir. a curăţa, a şlefui; a curatza; a shlefui.
puntear. a ascuţi; a ascutzi.
rectificar. a rectifica; a rectifica.
roscar a máquina o a mano. a face filet; a face filet.
taladrar. a perfora, a găuri; a perfora, a gauri.
tornear. a lucra o piesa cu ajutorul unei roţi(ex olărit); a lucra o
piesa cu ajutorul unei rotzi(ex olarit).
trazar. a trasa; a trasa.
tronzar. a face bucăţi un ntreg; a face bucatzi un intreg.
verificar. a verifica; a verifica.
1.6.2.3.Después del mecanizado. După mecanizare; dupa mecanizare.
controlar. a controla; a controla.
engrasar. a unge; a unge.
pintar. a vopsi; a vopsi.
probar. a proba, a încerca; a proba, a incerca.
55
1. mecanizarea

pulir. a şlefui; a shlefui.


recubir. a acoperi; a acoperi.
remachar. a remata capul cuiului deja înfipt; a remata capul
cuiului deja infipt.
soldar. a suda; a suda.

1.6.3. El proceso de forja. Procesul de forjare; procesul de forjare.


aplanado. aplanare; aplanare.
caldeo. creşterea temperaturii; creshterea temperaturii.
doblado. îndoire; indoire.
estirado. întindere; intindere.
forjado. forjare; forjare.
preparación. preparare; preparare.
recalcado. comprimare, presare; comprimare, presare.

2. Recubrimientos.
Acoperirea;
acoperirea

acabado. finisaj; finisadgi.


acabado decorativo. finisaj decorativ; finisadgi decorativ.
ácido. acid; atchid.
ácido clorhídrico. acid clorhidric; atchid clorjidric.
ácido fluorhídrico. acid fluorhidric; atchid fluorjidric.
ácido nítrico. acid nitric; atchid nitric.
acido sulfúrico. acid sulfuric; atchid sulfuric.
56
activación. activare; activare.
adherencia. aderenţă; aderentza.
aditivos. aditivi; aditivi.
agitación. agitaţie; adgitatzie.
alcalino. alcalin; alcalin.
aleación. aliaj; aliadgi.
amperio. amper; amper.
anión. anion; anion.
anodizado. anodizare; anodisare.
anodizado aluminio. anodizare aluminiu; anodisare aluminiu.
ánodo. anod; anod.
arrastre. târâre, tragere; târâre; tiriire; tradgere.
aspersión. aspersiune; aspersiune.
autocatalítico (recubrimiento). strat de acoperire autocatalitic;
strat de acoperire autocatalitic.
bactericida. bactericid; bacteritchid.
baño. baie; baie.
baño electrolítico. baie electrolitică; baie electrolitica.
baños agotados. băi de fixare; bai de fixare.
bastidor. cadru, ramă; cadru, rama.
bastidores. cadre, cadre.
bicromatado. bicromatat; bicromatat.
biodegradable. biodegradabil; biodegradabil.
bivalente. bivalent; bivalent.
bombo o tambor. tobă; toba.
boro. bor; bor.
capa. strat; strat.
carbonato sódico. bicarbonat de sodiu; bicarbonat de sodiu.
carbonitruración. carbonitrurare; carbonitrurare.
catálisis. cataliză; catalisa.
57
2. acoperirea

catalizador. catalizator; catalisator.


catión. cation; cation.
cátodo. catod; catod.
caudal. debit; debit.
caudalímetros,debitmetru; debitmetru.
chorreado. a lăsa să curgă, a şiroi, a vărsa; a lasa sa curga, a shiroi, a varsa.
cianuro. cianură; tchianura.
cianuro libre. cianură libera; tchianura libera.
cincado. zincare; sincare.
circuitos impresos. circuite imprimate; tchircuite imprimate.
cobreado. cuprare; cuprare.
cobreado mecánico. cuprare mecanică, placare cu cupru; cuprare
mecanica, placare cu cupru.
coloración. colorare; colorare.
complejo. complex; complex.
concentración. concentrare; concentrare.
conductividad. conductivitate; conductivitate.
corriente anódica. curent anodic; curent anodic.
corriente catódica. curent catodic; curent catodic.
corriente eléctrica. curent electric; curent electric.
corrosión. coroziune; corosiune.
cromado. cromare; cromare.
cromatado (cromatizado). cromatizare(cromare dura);
cromatisare(cromare dura).
cromo. crom; crom.
cromo duro. crom dur; crom dur.
cubetas. căldare, chiuvetă; caldare; qiuveta.
decapado. decapare; decapare.
decapado ácido. decapare acidă; decapare atchida.
58
decapado mecánico. decapare mecanică; decapare mecanica.
2. recubrimientos.

densidad de corriente electrolítica. densitatea curentului de


electroliză; densitatea curentului de electroliza.
deposición. depunere; depunere.
desengrasante. degresant; degresant.
desengrasar. a degresa; a degresa.
desengrase. degresare; degresare.
desengrase por ultrasonidos. degresare cu ultrasunete; degresare
cu ultrasunete.
desengrase con detergentes. degresare cu detergenţi; degresare cu
detergentzi.
desengrase electrolítico. degresare cu electroliza; degresare cu electrolisa.
desengrase químico. degresare chimica; degresare qimica.
deshidrogenado. dehidrogenare; dejidrodgenare.
desionización. deionizare; deionisare.
desmetalizar. demetalizare; demetalisare.
desmineralización. demineralizare; demineralisare.
diluir. a dilua; a dilua.
dúctil. ductil; ductil.
efluente. lichid care curge dintr-un recipient în alt sistem; liqid care
curdge dintr-un retchipient in alt sistem.
electricidad. electricitate; electritchitate.
electrodeposición. electrodepuneri; electrodepuneri.
electrodepósito. electrodepozit; electrodeposit.
electrodo. electrod; electrod.
electrodos conductores. electrozi conductori; electrozi conductori.
electrólisis. electroliza; electrolisa.
electrolito. electrolit; electrolit.
electropulido. curăţare prin electroliză a unui metal; curatzare prin
electrolisa a unui metal.
enjuague. spălare, clătire; clatire. 59
2. acoperirea

enjuague múltiple en cascada a contracorriente. spălare(clătire)


multiplă în cascadă contracurent; spalare(clatire) multipla in cascada
contracurent.
enjuague químico. clătire chimică; clatire qimica.
enjuague simple. clătire simplă; clatire simpla.
esmaltado. smălţuire; smaltzuire.
estañado. cositorire; cositorire.
extracción de vapores. extragerea vaporilor; extradgerea vaporilor.
filtración. filtrare; filtrare.
flash. flash; flash.
fosfatación. fosfatare; fosfatare.
galvanizado. galvanizare; galvanisare.
hidrófobo. hidrofob; jidrofob.
humectante. umectant; umectant.
inhibidor. care opreşte; inhibă; care opreshte, injiba.
inmersión. imersiune; imersiune.
lacado. lăcuire; lacuire.
latonado. alămuire; alamire.
lavado múltiple en cascada. spălare multiplă în cascadă; spalare
multipla in cascada.
lavados estancos de recuperación. spălări în debit de recuperare;
spalari in debit de recuperare.
lavados simples. spălări simple; spalari simple.
limpieza. curăţenie; curatzenie.
material abrasivo. material abraziv; material abrasiv.
membrana. membrană; membrana.
metales preciosos. metale preţioase; metale pretzioase.
metalizado plástico. metalizare plastică; metalisare plastica.
minimizar. a minimiza; a minimiza.
níquel cromo. nichel-crom; niqel-crom.
60
2. recubrimientos

niquelado. nichelare; niqelare.


nitruración. nitrurare; nitrurare.
nivelación. nivelare; nivelare.
oxidación. oxidare; oxidare.
oxidos metálicos. oxizi de metal; oxizi de metal.
partículas sólidas. particule solide; particule solide.
percloroetileno. percloretilen; percloretilen.
pintado. vopsit; vopsit.
plata. argint; ardgint.
polarización. polarizare; polarizare.
pretratamiento. pretratament; pretratament.
pretratamientos mecánicos. pretratamente mecanice; pretratamente
mecanitche.
pretratamientos químicos. pretratamente chimice; pretratamente
qimitche.
procesos electrolíticos. procese electrolitice; prochese electrolititche.
procesos galvánicos. procese galvanice; protchese galvanitche.
procesos químicos. procese chimice; protchese qimitche.
producto de solubilidad. produse de solubilizare; produse de
solubilisare.
reducción. reducere; redutchere.
resinas. răşini; rashini.
resinas de intercambio de iones. răşini de schimb de ioni; rashini de
sqimb de ioni.
revestimiento metálico. acoperire metalică; acoperire metalica.
segregación. segregare; segregare.
segregación de residuos. segregare de reziduri; segregare de residuri.
sellado. timbrat; timbrat.
solución alcalina. soluţie alcalină; solutzie alcalina.
solución electrolítica. soluţie electrolitică; solutzie electrolitica.
61
2. acoperirea

sosa cáustica. soda caustică; soda caustica.


spray. spray; spray.
taladro. burghiu; burghiu.
tensión superficial. tensiune superficială; tensiune superfitchiala.
tratamiento de superficies. tratament de suprafaţă; tratament de
suprafatza.
tricloroetano. tricloretan; tricloretan.
tricloroetileno. tricloretilen; tricloretilen.
vapores. vapori; vapori.
ventilación. ventilaţie; ventilatzie.
viscosidad. viscositate; viscositate.

3. Residuos y medioambiente.
Reziduri şi mediul ambient;
residuri shi mediu ambient

abastecimiento de agua. aprovizionare cu apă; aprovisionare cu apa.


accidente. accident; accident.
aceite usado. ulei uzat; folosit; ulei uzat, folosit.
acequia. canal de irigaţie, şanţ; canal de irigatzie; shantz.
aguas residuales. ape reziduale; ape reziduale.
aguas subterráneas. ape subterane; ape subterane.
almacenar. a depozita, a înmagazina; a depozita, a înmagazina.
análisis. analiză; analiza.
aspectos ambientales. aspecte ambientale; aspecte ambientale.
atmósfera. atmosfera; atmosfera.
auditorias acústicas. auditorias acusticas; auditorias acusticas.
62
autorización. autorizaţie; autorizatzie.
bidones. bidoane; bidoane.
big-bags. bagsuri; bagsuri.
buenas práctica. bună practică; buna practica.
calidad ambiental. calitate ambientală; calitate ambientala.
carcinogénicos. carcinogen; carcinodgen.
cauces. albie, matcă; albie, matca.
chatarra. fier vechi; fier vechi.
chimeneas. coş de fabrică, şemineu; cosh de fabrica; shemineu.
combustibles. combustibili; combustibili.
compuestos orgánicos volátiles (cov). componenţi organici
volatili; componentzi organitchi volatili.
concentración. concentraţie; concentratzie.
consejero de seguridad. consilier de siguranţă; consilier de sigurantza.
consumo. consum; consum.
contaminación. contaminare; contaminare.
contaminación acústica. contaminare acustică; contaminare acustica.
contaminantes. contaminanţi; contaminantzi.
control. control; control.
corrosivos. corozive; corozive.
depuración físico-químico. depurare fizico-chimică; depurare
fizico-chimica.
depuradora. centru de epurare, de curaţare; chentru de epurare, de
curatzare.
derrames. risipire; împrăştiere; risipire, imprashtiere.
desinfección. dezinfecţie; dezinfectzie.
disolventes. dizolvanţi; dizolvantzi.
eliminación. eliminare; eliminare.
emisión. emisie; emisie.
emisiones atmosféricas. emisii atmosferice; emisii atmosferiche.
63
envasar. a pune in vase; a îmbutelia, a ambala; a pune in vase;
a imbutelia, a ambala.
envases de plástico contaminados. ambalaj de plastic
contaminat; ambaladgi de plastic contaminat.
envases metálicos contaminados. ambalaj metalic contaminat;
ambaladgi metalic contaminat.
etiquetar. a eticheta; a etiqeta.
fluido. fluid; fluid.
foco de emisiones atmosféricas. focar de emisii atmosferice; focar
de emisii atmosferiche.
fugas. scăpări, scurgeri; scapari, scurgeri.
generación residuos. producere de reziduri; generare de reziduri;
produchere de reziduri; dgenerare de reziduri.
gestión. gestiune; dgestiune.
gestión ambiental. gestiune ambientală; dgestiune ambientala.
impacto ambiental. impact ambiental; impact ambiental.
inflamables. inflamabile; inflamabile.
insalubres. insalubre; insalubre.
inspecciones periódicas. inspecţii periodice; inspectzii periodiche.
irritantes. iritanţi; iritantzi.
legionela. legionela; ledgionela.
libro de registro. registru; redgistru.
licencias. licenţe; lichentze.
líquidos. lichide; liqide.
líquidos corrosivos. lichide corozive; liqide corozive.
líquidos tóxicos. lichide toxice; liqide toxiche.
lodos de depuradora. reziduri de epurare; reziduri de epurare.
mar. mare; mare.
medio ambiente. mediu ambient; mediu ambient.
membrana. membrană; membrana.
64
3. reziduri şi mediul ambient

mercancía peligrosa. marfă periculoasă; marfa periculoasa.


minimizar. a minimiza; a minimiza.
molestas. deranjante; derandgiante.
mutagénicos. mutagenice; mutadgeniche.
nocivas. nocive; notchive.
obligaciones. obligaţii; obligatzii.
operaciones de carga o descarga. operaţii de încărcare sau
descărcare; operatzii de incarcare sau descarcare.
organismo de control autorizado (oca). organism de control
autorizat; organism de control autorizat.
peligrosas. periculoase; periculoase.
peligrosidad. pericol; pericol.
permeable. permeabil; permeabil.
pictogramas. pictograme; pictograme.
polvo de pulido. praf de curăţat; praf de curatzat.
pozo. puţ; putz.
prevención. prevenire; prevenire.
productor. producător; producator.
productos químicos. produse chimice; produse chimiche.
protección. protecţie; protectzie.
punto verde. punct verde; punct verde.
reducción. reducere; redutchere.
registro de pequeños productores de residuos. registrul
producătorilor de reziduri; redgistrul producatorilor de residuri.
reglamento. regulament; regulament.
residuos de embalaje. reziduri de ambalaj; residuri de ambaladgi.
residuos peligrosos. reziduri periculoase; residuri periculoase.
riesgos ambientales. riscuri ambientale; riscuri ambientale.
ruido. zgomot; zgomot.
65
3. residuos y medioambiente

seguimiento. urmărire; urmarire.


sistemas de gestión ambiental. sisteme de gestiune ambientală;
sisteme de dgestiune ambientala.
sólidos corrosivos. solide corozive; solide corosive.
subsuelo. subsol; subsol.
suelo. sol; soL.
suelos contaminados. soluri contaminante; soluri contaminante.
transporte de mercancias peligrosas por carretera. transport de
mărfuri periculoase pe șosea; transport de marfuri periculoase pe shosea.
tratamiento. tratament; tratament.
valorizar los residuos. a reutiliza rezidurile; a reutilisa residurile.
vertido. a curge; a curdge.
vibraciones. vibraţii; vibratzii.
viruta. talaş, aşchie; talash,ashchie.

4. SEGURIDAD.
SIGURANţă;
siguransza.

4.1. Medios de fijación. Medii de fixare; medii de fixare.

mordaza. menghină; menghina.


pinzas. cleşti; cleshti.
tornillo de máquina. şurub de maşină; shurub de mashina.

66
4. siguranţă

4.2. Indumentaria y elementos de seguridad.


Vestimentaţia şi elemente de protecţie;
vestimentatzia shi elemente de securitate.

arnés. harnaşament; harnashament.


calzado de seguridad. încălţăminte de securitate; incaltzaminte de securitate.
careta de soldador. mască de sudură; masca de sudura.
casco. cască; casca.
chaleco reflectante. vestă reflectorizantă; vesta reflectorizanta.
extintor. extinctor; extinctor.
gafas de seguridad. ochelari de securitate; ochelari de securitate.
guantes. mănuşi; manushi.
mampara protectora. protecţie transparentă; protectzie transparenta.
mascarilla. mască; masca.
orejeras. căşti; cashti.
peto de amianto. plastrón, parte de îmbrăcăminte care protejează;
plastron, parte de imbracaminte care protejeaza.
peto de cuero. plastron de piele; plastron de piele.
polainas. jambiere; jambiere. 21
protección aislante. protecţie izolantă; protectzie izolanta.
señalización de peligro. semnalizare de pericol; semnalizare de pericol.
tapones. dopuri; dopuri.
toma de tierra. împământare; impamantare. 21

21 22 67
4. seguridad

4.3. Accidentes. Accidente; accidente.

ambulancia. ambulanţă; ambulantza.


amputación. amputare; amputare.
aplastamiento. strivire; strivire.
botiquín. cutia de prim-ajutor; cutia de prim-ajutor.
caída. căzătură; cazatura.
camilla. targă; targa.
corte. tăietură; taietura.
desinfectar. a dezinfecta; a dezinfecta.
dolor de cabeza. durere de cap; durere de cap.
dolor de espalda. durere de spinare; durere de spinare.
electrocución. electrocutare; electrocutare.
emergencia. urgenţă; urgentza.
fuga. fugă; fuga.
golpe. lovitură; lovitura.
herida. rană; rana.
incendio. incendiu; incendiu.
inmovilización. imobilizare; imobilizare.
peligro. pericol; pericol.
primeros auxilios. prim-ajutor; prim-ajutor.
quemadura. arsură; arsura.
sacudida eléctrica. electrocutare, șoc electric; electrocutare, shoc electric.
salidas de emergencia. ieşirea de urgenţă; ieshirea de urgentza.
teléfonos de emergencia. telefon de urgenţă; telefon de urgentza.
tirita. leucoplast; leucoplast.
venda. bandaj; bandaj.

68
4. siguranţă

4.4. Frases útiles. Fraze utile; fraze utile.

¿Dónde te duele? Unde te doare? unde te doare?


¿Estás tomando algún medicamento? Iei vreun medicament (în
momentul ăsta)? iei vreun medicament (in momentul asta)?
¿Qué ha ocurrido? Ce s-a întâmplat? ce s-a intamplat?
¿Tienes alergias? Ai alergii? Eşti alergic? ai alergii? eshti alergic?
Llama a la ambulancia. Cheamă ambulanţa; cheama ambulantza.
Me duele mucho la mano. Mă doare tare mâna; ma doare tare mana.
Me he clavado un hierro. Mi-am înfipt un fier (m-am rănit cu un
fier); mi-am infipt un fier(m-am ranit cu un fier).
Necesito colirio. Am nevoie de colir; am nevoie de colir.
No te muevas. Nu te mişca; nu te mishca.
Te vamos a llevar al hospital. Te vom duce la spital; te vom duce la spital..
Tengo una astilla en el ojo. Am o aşchie în ochi; am o ashchie in ochi.
Tengo una úlcera en el ojo. Am un ulcior la ochi; am un ulcior la ochi.
Tráeme el botiquín. Adu-mi cutia de prim-ajutor; adu-mi cutia de
prim-ajutor.
Tranquilízate. Linişteşte-te; linishteshte-te.
Ve a buscar ayuda. Mergi să cauţi ajutor; mergi sa cautzi ajutor.

69
5. LA OFICINA.
BIROUL;
biroul.

5.1. Acciones- verbos. Açtiuni - verbe; actiuni-berbe.

contratar. a contracta; a contracta.


despedir. a da afară; a da afara.
entender. a înţelege; a intzelege.
explicar. a explica; a explica.
firmar. a semna; a semna.
indemnizar. a plăti, a indemniza; a plati, a indemniza.
pedir trabajo. a cere de muncă; a chere de munca.
rellenar. a completa, a umple; a completa, a umple.
solicitar. a solicita; a solitchita.
trabajar. a munci; a muntchi.

5.2. Vocabulario. Vocabular; bocabular.

anticipo (dinero anticipado). salariu anticipat; salariu antitchipat.


apellido. nume de familie; nume de familie.
aumento de salario. mărire de salariu; marire de salariu.
carné de conducir. carnet de conducere; carnet de conduchere.
carta. scrisoare; scrisoare.
cheque. cec; chec.
contrato. contract; contract.
datos personales. date personale; date personale.
70
5. biroul

deducciones. calcul reduceri; calcul reducheri.


día de cobro. zi de leafă; zi de leafa.
dirección, domicilio. adresa, domiciliul; adresa, domiciliul.
edad. vârstă; virsta.
en bruto. brut; brut.
en neto. net; net.
entrevista. interviu, întrevedere; interviu, intrevedere.
factura. factură; factura.
familia. familie; familia.
fecha de nacimiento. dată de naştere; data de nashtere.
fecha límite, fecha tope. dată limită; data limita.
firma. semnatură; semnatura.
formulario. formular; formular.
horas de trabajo. ore de muncă; ore de munca.
horas extras. ore suplimentare; ore suplimentare.
indemnización. indemnizare, salariu; indemnizare, salariu.
irpf. indice reduceri, impuesto la stat; indiche reducheri.
jornada laboral. zi de muncă; zi de munca.
lista. listado. listă; lista.
lugar de nacimiento. loc de naştere; loc de nashtere.
nombre. nume; nume.
nómina. salariu de bază (lunar); salariu de baza(lunar).
problema. problemă; problema.
puesto de trabajo. loc de muncă, post; loc de munca, post.
reunión. reuniune; reuniune.
seguro. asigurare; asigurare.
solicitud de empleo. solicitare de angajare; solicitare de angajare.
sueldo. salariu; salariu.
vacaciones. concediu, vacanţă; conchediu, vacantza.
71
5. la oficina

5.3. Frases útiles. Fraze utile; fraze utile.

¿Cómo te llamas? Cum te numeşti? cum te numeshti?


Me llamo…… Mă numesc…….; ma numesc……
¿Dónde vives? Unde locuieşti? unde locuieshti?.
Vivo en…… Locuiesc în…….; locuiesc in…….
¿Cuál es tu dirección? Care e adresa ta? care e adresa ta?
Mi dirección es…… Adresa mea este……; adresa mea este…….
¿Cuántos años tienes? Câţi ani ai? citzi ani ai?
Tengo…… años. Am……ani; am……ani.
Por favor, firma aquí. Te rog semnează aici; te rog semneaza aitchi.
Gracias. Mulţumesc; multzumesc.
¿Tienes papeles? Ai documente? ai documente?
Sí /no. Da\ Nu; da\ Nu.
¿Cuánto tiempo llevas en España? De cât timp eşti în Spania? de cit
timp eshti in Spania?
Llevo…… años. De……ani; De……ani.
¿Cuál es tu teléfono? Care e numărul tău de telefon? care e numarul
tau de telefon?
Mi teléfono es …… Numărul meu de telefon este……;
numarul meu de telefon este…….
¿Tienes familia? Ai familie? ai familie?
Sí, tengo……hijos. Da; am……fii; Da, am…….fii.
¿Cuál es tu número de la Seguridad Social? Care e numărul tău de
la Asigurări sociale? care e numarul tau de la Asigurari sotchiale?
Es el…… Este……; este……
Necesito un traductor. Am nevoie de un traducător; am nevoie de un
traducator.

72
Notas

73
Aesov es una entidad sin ánimo de lucro formada por un grupo de
empresarios y empresarias de la comunidad valenciana con unos
objetivos comunes.
Desde su creación en el 2004, trata de incrementar el bienestar social
a través de proyectos que promuevan la integración y fomenten la
igualdad en el mundo laboral de colectivos en riesgo de exclusión
social como inmigrantes, mujeres víctimas de violencia doméstica,
discapacitados…
Aesov pretende concienciar e implicar a todo el tejido empresarial
valenciano en esta iniciativa por lo que es una entidad abierta a
todos aquellos empresarios y empresarias con esta inquietud social.

AESOV – Asociaţia întreprinzătorilor solidari valencieni - este o


entitate nelucrativă (nonprofit), formată dintr-un grup de în-
treprinzatori (oameni de afaceri) din Comunitatea Valenciană
cu câteva obiective comune.
De la creare sa, în anul 2004, încearcă să sporească bunăstarea
socială prin proiecte care promovează integrarea şi încurajează
egalitatea în câmpul muncii a colectivelor cu risc de excludere
socială cum ar fi imigranţi, femei victime ale violenţei
domestice,persoane cu handicap…
AESOV pretinde conştientizarea şi implicarea întregului ţesut
empresarial valencian în această iniţiativă, de aceea este o
entitate deschisă tuturor acelor întreprinzatori care au aceeaşi
preocupare socială.