Sunteți pe pagina 1din 204

ISSN: 2065-6610

ISSN-L: 1843-049X

BULETINUL STATISTIC DE
COMERŢ
INTERNAŢIONAL
INTERNATIONAL TRADE STATISTICS
NR. 11/2010
CUPRINS CONTENT

Pag.
Page

Caracteristici ale comerţului internaţional al Characteristics of the Romanian international


României în perioada 1.I-30.XI 2010 5 trade in the period 1.I-30.XI 2010
Grafice 12 Graphics
1. Comerţul internaţional cu bunuri International trade in goods
- serie lunară 16 - monthly serie
2. Cursul de schimb lunar - lei/euro 16 Monthly exchange rate - lei/euro
3. Exporturile FOB, importurile CIF şi soldul FOB Exports, CIF Imports and FOB/CIF
FOB/CIF pe principalele grupe de ţări 18 trade balance by main groups of countries
4. Topul principalelor ţări partenere la export Top of main partner countries at export in the
în perioada 1.I-30.XI 2010 20 period 1.I-30.XI 2010
5. Topul principalelor ţări partenere la import Top of main partner countries at import in
în perioada 1.I-30.XI 2010 21 the period 1.I-30.XI 2010
Comerţul internaţional International trade
- valori exprimate în euro - - values expressed in euro -
6. Exporturile FOB şi importurile CIF pe FOB Export and CIF Imports by groups
grupe de ţări şi ţări 22 of countries and by countries
7. Exporturile FOB pe secţiuni FOB Exports by sections according to
conform Clasificării Standard de Standard International Trade Classification
Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) 28 (SITC REV. 4)
8. Importurile CIF pe secţiuni conform CIF Imports by sections according to
Clasificării Standard de Comerţ Standard International Trade
Internaţional (CSCI REV. 4) 34 Classification (SITC REV. 4)
9. Exporturile FOB pe Marile FOB Exports by Broad Economic
Categorii Economice (MCE) 40 Categories (BEC)
10. Exporturile FOB pe clase de bază FOB Exports by basic classes of the
din Sistemul Conturilor Naţionale System of National Accounts (SNA)
(SCN) 40
11. Importurile CIF pe Marile CIF Imports by Broad Economic
Categorii Economice (MCE) 42 Categories (BEC)
12. Importurile CIF pe clase de bază CIF Imports by basic classes of the
din Sistemul Conturilor Naţionale System of National Accounts (SNA)
(SCN) 42
13. Exporturile FOB conform Clasificării FOB Exports according to Classification
Produselor pe Activităţi of Products by Activities
(CPA 2008) 44 (CPA 2008)
14. Importurile CIF conform Clasificării CIF Imports according to Classification
Produselor pe Activităţi of Products by Activities
(CPA 2008) 46 (CPA 2008)
15. Exporturile FOB pe secţiuni şi capitole FOB Exports by sections and chapters the
ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 48 Combined Nomenclature (C.N.)
16. Importurile CIF pe secţiuni şi capitole CIF Imports by sections and chapters the
ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 56 Combined Nomenclature (C.N.)
17. Exporturile FOB pe secţiuni conform FOB Exports by sections according to
Clasificării Standard de Comerţ Standard International Trade
Internaţional (CSCI Rev.4), grupe Classification (SITC REV. 4), by groups of
de ţări şi ţări, în countries and by countries in
perioada 1.I-30.XI 2010 64 the period 1.I-30.XI 2010
18. Importurile CIF pe secţiuni conform CIF Imports by sections according to
Clasificării Standard de Comerţ Standard International Trade
Internaţional (CSCI Rev.4), grupe Classification (SITC REV. 4), by groups of
de ţări şi ţări, în countries and by countries in
perioada 1.I-30.XI 2010 70 the period 1.I-30.XI 2010
19. Exporturile FOB în ţările Uniunii FOB Exports to the European Union's
Europene pe secţiuni şi capitole din countries, by sections and chapters from
Nomenclatorul Combinat (N.C.) în Combined Nomenclature (C.N.) in
perioada 1.I-30.XI 2010 76 the period 1.I-30.XI 2010
20. Importurile CIF din ţările Uniunii CIF Imports to the European Union's
Europene pe secţiuni şi capitole din countries, by sections and chapters from
Nomenclatorul Combinat (N.C.) în Combined Nomenclature (C.N.) in
perioada 1.I-30.XI 2010 92 the period 1.I-30.XI 2010

3
CUPRINS CONTENT

Pag.
Page

21. Exporturile FOB ale principalelor bunuri 108 FOB Exports of main goods
22. Importurile CIF ale principalelor bunuri 112 CIF Imports of main goods
Notă metodologică 116 Methodological note

Comerţul internaţional International trade


– valori exprimate în lei – – values expressed in lei –

6A. Exporturile FOB şi importurile CIF pe FOB Export and CIF Imports by groups of
grupe de ţări şi ţări countries and by countries
7A. Exporturile FOB pe secţiuni FOB Exports by sections according to
conform Clasificării Standard de Standard International Trade
Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) Classification (SITC REV. 4)
8A. Importurile CIF pe secţiuni conform CIF Imports by sections according to
Clasificării Standard de Comerţ Standard International Trade
Internaţional (CSCI REV. 4) Classification (SITC REV. 4)
9A. Exporturile FOB pe Marile FOB Exports by Broad Economic
Categorii Economice (MCE) Categories (BEC)
10A. Exporturile FOB pe clase de bază FOB Exports by basic classes of the System of
din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) National Accounts (SNA)
11A. Importurile CIF pe Marile CIF Imports by Broad Economic
Categorii Economice (MCE) Categories (BEC)
12A. Importurile CIF pe clase de bază CIF Imports by basic classes of the System of
din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) National Accounts (SNA)
13A. Exporturile FOB conform Clasificării FOB Exports according to Classification
Produselor pe Activităţi (CPA 2008) of Products by Activities (CPA 2008)
14A. Importurile CIF conform Clasificării CIF Imports according to Classification
Produselor pe Activităţi (CPA 2008) of Products by Activities (CPA 2008)
15A. Exporturile FOB pe secţiuni şi capitole FOB Exports by sections and chapters the
ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) Combined Nomenclature (C.N.)
16A. Importurile CIF pe secţiuni şi capitole ale CIF Imports by sections and chapters the
Nomenclatorului Combinat (N.C.) Combined Nomenclature (C.N.)
17A. Exporturile FOB pe secţiuni conform FOB Exports by sections according to Standard
Clasificării Standard de Comerţ International Trade Classification (SITC REV. 4),
Internaţional (CSCI Rev.4), grupe de ţări by groups of countries and by countries in the
şi ţări, în perioada 1.I-30.XI 2010 period 1.I-30.XI 2010
18A. Importurile CIF pe secţiuni conform CIF Imports by sections according to Standard
Clasificării Standard de Comerţ International Trade Classification (SITC REV. 4),
Internaţional (CSCI Rev.4), grupe de ţări by groups of countries and by countries in the
şi ţări, în perioada 1.I-30.XI 2010 period 1.I-30.XI 2010
19A. Exporturile FOB în ţările Uniunii FOB Exports to the European Union's countries,
Europene pe secţiuni şi capitole din by sections and chapters
Nomenclatorul Combinat (N.C.) în from Combined Nomenclature (C.N.) in
perioada 1.I-30.XI 2010 the period 1.I-30.XI 2010
20A. Importurile CIF din ţările Uniunii CIF Imports to the European Union's countries,
Europene pe secţiuni şi capitole din by sections and chapters
Nomenclatorul Combinat (N.C.) în from Combined Nomenclature (C.N.) in
perioada 1.I-30.XI 2010 the period 1.I-30.XI 2010

4
CARACTERISTICI ALE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL CHARACTERISTICS OF THE ROMANIAN

AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA INTERNATIONAL TRADE IN THE PERIOD

1.I-30.XI 2010 1.I-30.XI 2010

În perioada 1.I-30.XI 2010 exporturile FOB au FOB exports during 1.I-30.XI 2010, amounted to

însumat 142936,3 milioane lei (33980,1 milioane 142936.3 million lei (33980.1 million euro). Compared

euro). Comparativ cu perioada corespunzătoare din with the corresponding period of 2009, exports increased

anul 2009, exporturile au crescut cu 26,1% la valori with 26.1% at values expressed in lei (27.1% at values

exprimate în lei (27,1% la valori exprimate în euro). expressed in euro).

The difference between exports dynamics based on


Diferenţa între dinamica determinată pe baza valorilor
values expressed in lei and that based on values
exprimate în lei şi cea determinată din valori
expressed in euro is a consequence of the variation of
exprimate în euro a fost determinată de variaţia
cursului monedei naţionale faţă de euro, în the national currency against the euro in the period
analyzed as compared to the corresponding period
perioada analizată comparativ cu perioada
of previous year.
corespunzătoare din anul precedent.

În structura exporturilor, şase secţiuni ale In the structure of exports, six sections of the Combined
Nomenclatorului Combinat deţin 73,6 din totalul
Nomenclature hold 73.6% of total exports, as follows:
exporturilor, după cum urmează:

Exporturi FOB în perioada 1.I-30.XI 2010


FOB Exports during 1.I-30.XI 2010
în % faţă de 1.I-30.XI 2009
Secţiunea din Structura în % in % as against 1.I-30.XI 2009
Nomenclatorul Combinat (NC) Valoare Valoare faţă de total La valori La valori
Section of the -mil. lei- -mil. euro- exporturi exprimate exprimate
Combined Nomenclature (CN) Value Value Structure in % în lei în euro
-million lei- -million euro- as against total For values For values
exports expressed expressed
in lei in euro
XVI Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate
şi echipamente electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul şi imaginile 38849,4 9231,0 27,2 129,9 130,9
Machinery and mechanical appliances; electrical
equipment; sound and image recorders and
reproducers
XVII Mijloace şi materiale de transport 21993,4 5233,0 15,4 116,1 117,2
Vehicles and associated transport equipment
XV Metale comune şi articole din acestea 17133,7 4075,9 12,0 151,2 152,5
Base metals and articles of base metals
XI Materiale textile şi articole din acestea 12122,9 2882,0 8,5 106,1 106,9
Textiles and textiles articles
V Produse minerale 7695,0 1835,9 5,4 111,2 112,5
Mineral products
VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 7304,2 1736,7 5,1 129,1 130,1
Plastics, rubber and articles thereof

5
Principalele modificări structurale survenite în evoluţia pe The main structural modifications came up in the

secţiuni NC a exporturilor din perioada 1.I-30.XI 2010 faţă evolution of exports by CN sections in the period

de perioada 1.I-30.XI 2009 constau în: 1.I-30.XI 2010 as against 1.I-30.XI 2009, consists of:

• majorarea ponderii la secţiunile: “Metale comune şi • increasing weight for sections: “Base metals and

articole din acestea” – cu 2,0 puncte procentuale, articles of base metals“– with 2.0 percentage points,

“Produse ale industriei chimice” – cu 0,9 puncte “Chemical products” – with 0.9 percentage points,

procentuale, “Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, “Machinery and mechanical appliances; electrical

aparate şi echipamente electrice; aparate de equipment; sound and image recorders and

înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” – cu reproducers” – with 0.8 percentage points;

0,8 puncte procentuale;

• diminuarea ponderii la secţiunile: “Materii textile şi • decreasing weight for sections: “Textiles and textile

articole din acestea” – cu 1,6 puncte procentuale, articles” – with 1.6 percentage points, “Vehicles and

“Mijloace şi materiale de transport” - cu 1,3 puncte associated transport equipment” – with 1.3

procentuale. percentage points.

Exporturile de maşini şi dispozitive mecanice; Exports of machinery and mechanical appliances;

maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de electrical equipment; sound and image recorders

înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile, and reproducers, representing 27.2% of total exports

reprezentând 27,2% din totalul exporturilor perioadei in the period 1.I-30.XI 2010, hold the first place and

1.I-30.XI 2010, s-au situat pe primul loc înregistrând o registered a growth of 29.9% at values expressed in lei

creştere cu 29,9% la valori exprimate în lei (30,9% la valori (30.9% at values expressed in euro) in comparison with

exprimate în euro) comparativ cu perioada the corresponding period of 2009. In this section, the

corespunzătoare din anul 2009. În această secţiune, chapter "Electric machinery, appliances and equipment

capitolul „Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi and parts thereof” holds the main weight (68.5% in total

ale acestora” deţine ponderea principală (68,5% în total section and 18.6% in total exports).

secţiune şi 18,6% în total exporturi).

Pe locul doi s-a clasat secţiunea „Mijloace şi materiale The second place is held by the section ”Vehicles and

de transport” cu 15,4% în total exporturi, în cadrul căreia associated transport equipment” with 15.4% in total

exporturile de “Automobile, tractoare şi alte vehicule exports, where exports of “Vehicles, tractors and other

terestre” reprezintă 81,8% din total secţiune şi 12,6% din ground vehicles” represent 81.8% of total section and

total exporturi. 12.6% of total exports.

6
Exporturile de metale comune şi articole din acestea Exports of base metals and articles of base metals

au situat această secţiune pe locul trei ca pondere în total hold the third place as weight in total exports, registering

exporturi, înregistrând o creştere cu 51,2% la valori a increase of 51.2% at values expressed in lei (52.5% at

exprimate în lei (52,5% la valori exprimate în euro) values expressed in euro) as against 1.I-30.XI 2009.

comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2009. În cadrul acestei Within this section, an important weight was held by the

secţiuni, o pondere importantă au avut-o capitolele chapter “Pig-iron, iron and steel”, representing 48.6% of

„Fontă, fier şi oţel”, reprezentând 48,6% din total secţiune total section and 5.8% of total exports and “Pig-iron, iron

şi 5,8% din total exporturi şi „Produse din fontă, fier sau and steel products”, representing 25.1% of total section

oţel ”, reprezentând 25,1% din total secţiune şi 3,0% din and 3.0% of total exports.

total exporturi.

Exporturile de materiale textile şi articole din acestea, Exports of textiles and textiles articles, hold the fourth

situate pe locul patru, au înregistrat o creştere cu 6,1% la place and registered a increase with 6.1% at values

valori exprimate în lei (6,9% la valori exprimate în euro) expressed in lei (6.9% at values expressed in euro) as

comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2009. În cadrul acestei against 1.I-30.XI 2009. Within this section, exports of

secţiuni, exporturile de articole de îmbrăcăminte şi accesorii, clothing articles and accessories, other than knitted or

altele decât tricotate sau croşetate, au reprezentat 50,5% crocheted represented 50.5% of total section and 4.3% of

din total secţiune şi 4,3% din total exporturi. De asemenea, total exports. Also, exports of clothing and accessories

exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte knitted or crocheted had a weight of 22.4% in total section

tricotate sau croşetate au avut o pondere de 22,4% în total and 1.9% in total exports.

secţiune şi de 1,9% în total exporturi.

Poziţiile următoare în top sunt deţinute de secţiunile: The next positions in the top are held by the following

sections:

- „Produse minerale” cu 5,4% din total exporturi, în - ”Mineral products” with 5.4% of total exports, where

cadrul căreia exporturile de produse petroliere (benzine, exports of petroleum products (spirit, gas oil, oils)

motorină, uleiuri) reprezintă 96,2% din total secţiune şi represent 96.2% of total section and 5.2% of total exports;

5,2% din total exporturi;

- „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” - ”Plastics, rubber and articles thereof” with a

cu o pondere de 5,1% din total exporturi. weight of 5.1% of total exports.

Valoarea exporturilor către cele 26 de ţări ale Uniunii In the period 1.I-30.XI 2010, in comparison with the
Europene în perioada 1.I-30.XI 2010, comparativ cu corresponding period of 2009, exports to the European
perioada corespunzătoare din anul 2009, a crescut cu Union countries (EU 26) increased with 22.8% at
22,8% la valori exprimate în lei (23,7% la valori values expressed in lei (23.7% at values expressed in
exprimate în euro), având o pondere de 72,8% în total euro), registering a weight of 72.8% in total exports.
exporturi.

7
Ţările partenere situate pe primele 10 locuri în derularea Partner countries holding the first 10 places in the total
exporturilor din perioada 1.I-30.XI 2010 (reprezentând amount of exports in the period 1.I-30.XI 2010
67,9% din total exporturi) au fost: Germania (18,3% din (representing 67.9% of total exports) were the following:
total exporturi), Italia (14,0%), Franţa (8,4%), Turcia Germany (18.3% of total exports), Italy (14.0%), France
(6,7%), Ungaria (4,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi (8.4%), Turkey (6.7%), Hungary (4.7%), United Kingdom
Irlandei de Nord (3,7%), Bulgaria (3,6%), Spania (3,0%), of Great Britain and Northen Ireland (3.7%), Bulgaria
Olanda (2,8%), Polonia (2,7%). (3.6%), Spain (3.0%), Netherlands (2.8%), Poland (2.7%).

În luna noiembrie 2010, valoarea exporturilor FOB a In November 2010, FOB exports amounted 15514.0
fost de 15514,0 milioane lei (3610,4 milioane euro), million lei (3610.4 million euro), with 30.8% more
mai mare faţă de luna noiembrie 2009 cu 30,8% la valori compared with November 2009 at values expressed in lei
exprimate în lei (30,5% la valori exprimate în euro). (30.5% at values expressed in euro).

În perioada 1.I-30.XI 2010 importurile CIF au CIF imports during 1.I-30.XI 2010 amounted to
însumat 179403,2 milioane lei (42662,7 milioane 179403.2 million lei (42662.7 million euro). Compared
euro). Comparativ cu perioada corespunzătoare a with the corresponding period of 2009, imports increased
anului 2009, importurile au crescut cu 18,5% la valori with 18.5% at values expressed in lei (19.5% at values
exprimate în lei (19,5% la valori exprimate în euro). expressed in euro).

În structura importurilor, şase secţiuni ale In the structure of imports, six sections of the
Nomenclatorului Combinat deţin 74,6% din total Combined Nomenclature hold 74.6% of total imports, as
importuri, după cum urmează: follow:

Importuri CIF în perioada 1.I-30.XI 2010


CIF Imports during 1.I-30.XI 2010
în % faţă de 1.I-30.XI 2009
Secţiunea din Structura în % in % as against 1.I-30.XI 2009
Nomenclatorul Combinat (NC) Valoare Valoare faţă de La valori La valori
Section in the -mil. lei- -mil. euro- total importuri exprimate exprimate
Combined Nomenclature (CN) Value Value Structure in % în lei în euro
-million lei- -million euro- as against For values For values
total imports expressed expressed
in lei in euro
XVI Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi
echipamente electrice; aparate de înregistrat sau
de reprodus sunetul şi imaginile 51039,8 12133,9 28,4 126,2 127,2
Machinery and mechanical appliances; electrical
equipment; sound and image recorders and
reproducers
XV Metale comune şi articole din acestea 19754,3 4693,7 11,0 131,9 132,8
Base metals and articles of base metals
V Produse minerale 19209,0 4577,4 10,7 130,1 131,5
Mineral products
VI Produse ale industriei chimice 18106,6 4309,5 10,1 107,5 108,5
Chemicals products
XVII Mijloace şi materiale de transport 13229,5 3143,3 7,4 117,2 118,1
Vehicles and associated transport equipment
VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 12626,0 3000,2 7,0 125,8 126,7
Plastics, rubber and articles thereof

8
Importurile de maşini şi dispozitive mecanice; Imports of machinery and mechanical appliances;
maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de electrical equipment; sound and image recorders
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile, care and reproducers, holding 28.4% of total imports,
deţin 28,4% din volumul total al importurilor, au crescut cu increased with 26.2% at values expressed in lei (27.2%
26,2% la valori exprimate în lei (27,2% la valori exprimate at values expressed in euro) as against 1.I-30.XI 2009.
în euro) faţă de perioada 1.I-30.XI 2009.

Cele două capitole din cadrul acestei secţiuni deţin The two chapters of this section hold the following
următoarele ponderi: produsele din capitolul „Cazane, weights: the products in the chapter ”Boilers, turbines,
turbine, motoare, aparate şi dispozitive mecanice şi părţi engines, mechanical devices and apparatus and parts
ale acestora” deţin 41,7% în totalul secţiunii şi 11,8% în thereof” hold 41.7% of total section and 11.8% of total
total importuri, iar produsele din capitolul „Maşini, aparate imports, while the products under the chapter ”Electric
şi echipamente electrice; aparate de înregistrat şi machinery, appliances and equipment, TV sound and
reprodus sunetul şi imagini TV” au avut o pondere de video reproduction and recording apparatus” had a
58,3% în total secţiune şi 16,6% în total importuri. weight of 58.3% in total section and 16.6% in total
imports.

Secţiunea “Metale comune şi articole din acestea”, cu The section “Base metals and articles of base
o pondere de 11,0% în total importuri, a înregistrat o metals“, with a weight of 11.0% in total imports,
creştere cu 31,9% la valori exprimate în lei (32,8% la registered a increase with 31.9% at values expressed in
valori exprimate în euro) faţă de perioada 1.I-30.XI 2009. lei (32.8% at values expressed in euro) as against
1.I-30.XI 2009.

Importurile de produse minerale au fost mai mari cu Imports of mineral products were with 30.1%
30,1% la valori exprimate în lei (31,5% la valori more at values expressed in lei (31.5% at values
exprimate în euro) comparativ cu perioada expressed in euro) compared with the
corespunzătoare din anul 2009. În cadrul acestei corresponding period of 2009. Within this section,
secţiuni, capitolul “Combustibili şi uleiuri minerale” a chapter “Fuel and mineral oils” held a weight of
deţinut o pondere de 91,3% în total secţiune şi 9,8% în 91.3% in total section and 9.8% in total imports.
total importuri.

Importurile de produse ale industriei chimice, cu o Imports of chemicals products, with a weight of
pondere de 10,1% în total importuri au crescut cu 7,5% la 10.1% in total imports increased with 7.5% at values
valori exprimate în lei (8,5% la valori exprimate în euro) expressed in lei (8.5% at values expressed in euro) as
faţă de perioada 1.I-30.XI 2009. against 1.I-30.XI 2009.

Importurile de mijloace şi materiale de transport au Imports of vehicles and associated transport


crescut comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2009 cu equipment increased as against 1.I-30.XI 2009 with
17,2% la valori exprimate în lei (18,1% la valori 17.2% at values expressed in lei (18.1% at values
exprimate în euro). În cadrul acestei secţiuni, capitolul expressed in euro). Within this section, chapter ”Cars,
“Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre”, a tractors, other vehicles”, represented 92.7% of total
reprezentat 92,7% din total secţiune şi 6,8% din total section and 6.8% of total imports.
importuri.

9
Importurile de materiale plastice, cauciuc şi articole Imports of plastics, rubber, and articles thereof, with

din acestea, cu o pondere de 7,0% în total importuri, au a weight of 7.0% in total imports, have increased with

înregistrat o creştere cu 25,8% la valori exprimate în lei 25.8% at values expressed in lei (26.7% at values

(26,7% la valori exprimate în euro) comparativ cu expressed in euro) as against imports of similar products

importurile de produse similare din perioada 1.I-30.XI in the period 1.I-30.XI 2009.

2009.

Principalele modificări structurale survenite în evoluţia pe The main structural modifications came up in the

secţiuni NC a importurilor din perioada 1.I-30.XI 2010 faţă evolution of imports by CN sections in the period

de perioada 1.I-30.XI 2009 constau în: 1.I-30.XI 2010 as against the period 1.I-30.XI 2009,

consists of:

- majorarea ponderii la secţiunile: “Maşini şi • increasing weight for sections: “Machinery and

dispozitive mecanice; maşini, aparate şi mechanical appliances; electrical equipment; sound

echipamente electrice; aparate de înregistrat and image recorders and reproducers” – with 1.7

sau de reprodus sunetul şi imaginile” – cu 1,7 percentage points, “Base metals and articles of base

puncte procentuale “,“Metale comune şi articole metals” – with 1.1 percentage points, “Mineral

din acestea” – cu 1,1 puncte procentuale, products” – with 1.0 percentage points;

“Produse minerale” – cu 1,0 puncte procentuale;

- diminuarea ponderii la secţiunea: “Produse ale • decreasing weight for section: “Chemical products” –

industriei chimice” – cu 1,0 puncte procentuale. with 1.0 percentage points.

Valoarea importurilor provenite din celelalte 26 ţări In the period 1.I-30.XI 2010, as against 1.I-30.XI 2009,

ale Uniunii Europene în perioada 1.I-30.XI 2010, imports from the other 26 European Union countries

comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2009, a crescut cu increased with 17.9% at values expressed in lei (18.7% at

17,9% la valori exprimate în lei (18,7% la valori exprimate values expressed in euro), registering a weight of 72.9%

în euro), având o pondere de 72,9% în total importuri. in total imports.

Ţările partenere situate pe primele 10 locuri în derularea Partner countries holding the first 10 places in total

importurilor din perioada 1.I-30.XI 2010 (reprezentând amount of imports in the period 1.I-30.XI 2010

67,9% din total importuri) au fost: Germania (16,8% din (representing 67.9% of total imports) were the following:

total importuri), Italia (11,6%), Ungaria (8,8%), Franţa Germany (16.8% of total imports), Italy (11.6%), Hungary

(6,0%), China (5,4%), Federaţia Rusă (4,2%), Austria (8.8%), France (6.0%), China (5.4%), Russian Federation

(4,1%), Polonia (3,8%), Turcia (3,7%), Olanda (3,5%). (4.2%), Austria (4.1%), Poland (3.8%), Turkey (3.7%),

Netherlands (3.5%).

10
În luna noiembrie 2010, importurile CIF au fost de In November 2010, CIF imports amounted to 19514.4
19514,4 milioane lei (4541,9 milioane euro), valoare million lei (4541.9 million euro), more compared with
mai mare faţă de luna noiembrie 2009 cu 25,4% la valori November 2009 with 25.4% at values expressed in lei
exprimate în lei (25,1% la valori exprimate în euro). (25.1% at values expressed in euro).

Deficitul comercial FOB-CIF în perioada 1.I-30.XI 2010 FOB-CIF trade balance during 1.I-30.XI 2010 amounted
a fost de 36466,9 milioane lei (8682,6 milioane euro), mai to 36466.9 million lei (8682.6 million euro), less with
mic cu 1492,1 milioane lei (274,3 milioane euro) faţă de 1492.1 million lei (274.3 million euro) compared with the
perioada 1.I-30.XI 2009. period 1.I-30.XI 2009.

11
STRUCTURA EXPORTURILOR FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE MĂRFURI ÎN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010
STRUCTURE OF EXPORTS FOB BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010

milioane lei / million lei

14197 - Alte produse (mobilier,


materiale de construcţii etc.)
Other products (furniture,
construction materials a.s.o.)
7695 - Produse minerale
Mineral products
9,9%
5,4% 38849 - Maşini şi dispozitive mecanice,
aparate şi echipamente electrice
27,2% Machinery and mechanical devices,
electric appliances and equipment

11875 - Produse agroalimentare


Agro-food products 8,3%

21993 - Mijloace de transport


13613 - Produse chimice şi 15,4% Transport means
9,5%
mase plastice
Chemical products
and plastics

17134 - Produse metalurgice 12,0% 12,3% 17580 - Textile, confecţii,


Metallurgical products pielărie, încălţăminte
Textiles, ready-made
clothes, footwear

TOTAL exporturi FOB 142936 mil. lei / TOTAL exports FOB 142936 million lei.

STRUCTURA IMPORTURILOR CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE MĂRFURI ÎN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010
STRUCTURE OF IMPORTS CIF BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010

milioane lei / million lei


14210 - Alte produse (mobilier,
materiale de construcţii etc.)
Other products (furniture,
construction materials a.s.o.) 51040 - Maşini şi dispozitive mecanice,
aparate şi echipamente electrice
Machinery and mechanical devices,
13229 - Mijloace de transport electric appliances and equipment
7,9%
Transport means
7,4%
28,5%
14999 - Produse agroalimentare
Agro-food products
8,4%

30733 - Produse chimice şi


mase plastice
16229 - Textile, confecţii, 17,1% Chemical products
pielărie, încălţăminte 9,0% and plastics
Textiles, ready-made
clothes, footwear

11,0%
10,7%
19209 - Produse minerale 19754 - Produse metalurgice
Mineral products Metallurgical products

TOTAL importuri CIF 179403 mil. lei / TOTAL imports CIF 179403 million lei.

12
PARTENERII COMERCIALI PE GRUPE DE ŢĂRI ÎN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010
TRADING PARTNERS BY GROUPS OF COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010

Exporturi FOB / FOB Exports Importuri CIF / CIF Imports


142936 mil. lei / mill. lei 179403 mil. lei / mill. lei

Alte ţări Alte ţări


Other countries Other countries

11,6% 15,6%
AELS
AELS EFTA
EFTA 1,5%
1,2%

14,1%
Alte ţări din 10,3%
Europa Alte ţări din
Other countries Europa
from Europe Other countries
72,8% from Europe 72,9%
Uniunea
Uniunea
Europeană
Europeană
European
Union European
Union

PRINCIPALELE ŢĂRI PARTENERE ÎN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010


THE MAIN PARTNER COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010

Exporturi FOB / FOB Exports Importuri CIF / CIF Imports


142936 mil. lei / mill. lei 179403 mil. lei / mill. lei

Germania
Germania
Germany
Alte ţări / Other countries Germany
Alte ţări / Other countries
18,3% 16,8%
47,9%
51,4% Italia
Italy
11,6%
Italia
Italy
14,0%
Ungaria
Hungary

8,8%

8,4%
6,0%
6,7% Franţa 5,4%
France Franţa
4,7% Turcia R.P Chineză France
Ungaria Turkey China, People’s Rep.of
Hungary

13
EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF ŞI DEFICITUL FOB/CIF
ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 2009 - NOIEMBRIE 2010
EXPORTS (FOB), IMPORTS (CIF) AND FOB/CIF DEFICIT
IN THE PERIOD NOVEMBER 2009 - NOVEMBER 2010

Mil.lei

25000

20000
Importuri CIF

15000
Deficit FOB/CIF

Exporturi FOB
10000

5000

0
noi. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi.

2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

14
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0
%
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0
Germania / Germany %

23,0
Germania / Germany

25,2
Italia / Italy

15,9
Italia / Italy

19,2
Ungar ia / Hungary

12,0
Franţa / France

11,5
Franţa / France

8,2
Ungaria / Hungary
Austria / Austria Regatul Unit

6,5 5,1
United Kingdom
Polonia / Poland
Bulgaria / Bulgaria

4,9
Olanda / Netherlands

5,6 5,2 4,8


Spania / Spain
Bulgari a / Bulgaria

4,3
Olanda / Net herlands

4,2 3,8
R.Cehă / Czech Rep.
Polonia / Poland
Regatul Unit
United Kingdom Austria / Austria

Belgi a / Belgium Belgia / Belgium


Spania / Spain
R.Cehă / Cz ech Rep.

15
Slovacia / Slovakia

3,3 3,2 2,9 2,9 2,1


Grecia / Greece
Grecia / Greec e
3,6 3,2 2,7 2,1 2,1 1,7

1, 9
1.I - 30.XI 2010

Slovacia / Slovakia
1.I - 30.XI 2010

1.I - 30.XI 2010


1.I - 30. XI 2010
Slovenia / Slovenia
Suedia / Sweden
Suedia / Sweden Slovenia / Slovenia

0,9 0,8
Irlanda / Ireland Portugalia / Portugal

Danemar ca / Denmark Danemarca / Denmark

Portugalia / Portugal Ci pru / Cyprus


IMPORTURILE (CIF) DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE)
EXPORTURILE (FOB) ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE)

- ponderea faţă de total UE / weight as against total EU -


- ponderea faţă de total UE / weight as against total EU -
EXPORTS (FOB) TO THE EUROPEAN UNION’S COUNTRIES (EU)

1,1 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3

Finlanda / Finland

0, 7 0, 6 0,6 0,5
IMPORTS (CIF) FROM THE EUROPEAN UNION’S COUNTRIES (EU)
Finl anda / Finland
Cipru / Cyprus
Irlanda / Ireland
Luxemburg
Luxembourg Lituania / Lithuania

Lituania / Lithuania Estonia / Estonia


0, 3 0,1 0,1 0,1

Letonia / Latvia Letonia / Latvia


Malta / Malta
0,1

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1


Malta / Malta
Luxemburg
Sub 0,05 / under 0.05

Sub 0,05 / under 0.05


Estonia / Estonia Lux embourg
1. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI - SERIE LUNARĂ
INTERNATIONAL TRADE OF GOODS - MONTHLY SERIES

2009
r) r) r) r) r) r)
Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane lei / million lei


Exporturi FOB 11864,5 9962,3 9611,9 10553,7 12393,9 11905,8 12514,1 14210,6
din care:
INTRA UE 9007,2 6856,4 7246,1 7904,9 9058,2 8564,8 9135,5 10363,6
EXTRA UE 2857,3 3105,9 2365,8 2648,8 3335,7 3341,0 3378,6 3847,0

Importuri CIF 15567,6 13829,6 11585,1 13231,0 16194,1 15541,3 16682,1 18215,4
din care:
INTRA UE 11411,8 9674,4 8179,4 9502,9 12011,7 11261,4 11990,7 12919,1
EXTRA UE 4155,8 4155,2 3405,7 3728,1 4182,4 4279,9 4691,4 5296,3

Sold FOB / CIF -3703,1 -3867,3 -1973,2 -2677,3 -3800,2 -3635,5 -4168,0 -4004,8
din care:
INTRA UE -2404,6 -2818,0 -933,3 -1598,0 -2953,5 -2696,6 -2855,2 -2555,5
EXTRA UE -1298,5 -1049,3 -1039,9 -1079,3 -846,7 -938,9 -1312,8 -1449,3

milioane euro / million euro

Exporturi FOB 2766,1 2348,4 2312,5 2562,6 3025,6 2895,1 3005,6 3360,5
din care:
INTRA UE 2100,5 1622,9 1749,9 1919,6 2215,9 2074,6 2188,5 2444,5
EXTRA UE 665,6 725,5 562,6 643,0 809,7 820,5 817,1 916,1

Importuri CIF 3629,3 3260,5 2785,2 3212,7 3953,6 3778,9 4007,1 4308,4
din care:
INTRA UE 2661,3 2289,9 1975,3 2307,7 2938,4 2727,7 2872,5 3047,3
EXTRA UE 968,0 970,6 809,9 905,0 1015,2 1051,2 1134,6 1261,1

Sold FOB / CIF -863,2 -912,1 -472,7 -650,1 -928,0 -883,8 -1001,5 -947,9
din care:
INTRA UE -560,8 -667,0 -225,4 -388,1 -722,5 -653,1 -684,0 -602,8
EXTRA UE -302,4 -245,1 -247,3 -262,0 -205,5 -230,7 -317,5 -345,1

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data
Notă: Comerţul INTRA UE include expedierile / introducerile de bunuri către / din statele membre ale Uniunii Europene .
Comerţul EXTRA UE include exporturile / importurile de bunuri către / din statele nemembre ale Uniunii Europene.
Note: INTRA EU trade includes dispatches / arrivals of goods to / from EU members states.
EXTRA EU trade includes exports / imports of goods to / from EU non-member states.

2. CURSUL DE SCHIMB LUNAR - LEI / EURO


LEI / EURO - MONTHLY EXCHANGE RATE

2009
Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr.
Nov. Dec. Jan. Feb. March April

- lei / euro -

- mediu 4,2881 4,2248 4,1409 4,1179 4,0879 4,1285


- la sfârşitul lunii 4,2738 4,2282 4,1220 4,1073 4,0958 4,1276

Sursa: Banca Naţională a României.


Source: National Bank of Romania.
16
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane lei / million lei


14400,8 11826,2 14981,8 15023,5 15514,0 142936,3 126,1 Exports FOB
of which:
10396,8 8019,6 10876,3 10888,7 11531,7 103986,2 122,8 INTRA EU
4004,0 3806,6 4105,5 4134,8 3982,3 38950,1 135,9 EXTRA EU

17197,1 14496,8 18529,0 18216,9 19514,4 179403,2 118,5 Imports CIF


of which:
12781,1 10568,1 13387,0 13787,6 14450,4 130839,4 117,9 INTRA EU
4416,0 3928,7 5142,0 4429,3 5064,0 48563,8 120,4 EXTRA EU

-2796,3 -2670,6 -3547,2 -3193,4 -4000,4 -36466,9 FOB / CIF trade balance
of which:
-2384,3 -2548,5 -2510,7 -2898,9 -2918,7 -26853,2 INTRA EU
-412,0 -122,1 -1036,5 -294,5 -1081,7 -9613,7 EXTRA EU

milioane euro / million euro

3388,0 2783,7 3519,2 3516,9 3610,4 33980,1 127,1 Exports FOB


of which:
2439,9 1891,9 2550,6 2544,2 2686,1 24705,7 123,7 INTRA EU
948,1 891,8 968,6 972,7 924,3 9274,4 137,2 EXTRA EU

4045,1 3413,6 4352,5 4263,7 4541,9 42662,7 119,5 Imports CIF


of which:
2999,5 2493,1 3139,4 3221,5 3365,9 31088,3 118,7 INTRA EU
1045,6 920,5 1213,1 1042,2 1176,0 11574,4 121,7 EXTRA EU

-657,1 -629,9 -833,3 -746,8 -931,5 -8682,6 FOB / CIF trade balance
of which:
-559,6 -601,2 -588,8 -677,3 -679,8 -6382,6 INTRA EU
-97,5 -28,7 -244,5 -69,5 -251,7 -2300,0 EXTRA EU

2010
Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi.
May June July Aug. Sept. Oct. Nov.

- lei / euro -
4,1743 4,2396 4,2611 4,2389 4,2642 4,2798 4,2931 - average
4,1792 4,3688 4,2471 4,2597 4,2674 4,2664 4,2842 - end of month

17
3. EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF ŞI SOLDUL BALANŢEI COMERCIALE FOB / CIF PE
PRINCIPALELE GRUPE DE ŢĂRI
FOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB / CIF TRADE BALANCE BY MAIN GROUPS OF COUNTRIES

Noiembrie 2010
November 2010

Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF


FOB Exports CIF Imports FOB/CIF Trade balance

milioane lei / million lei

TOTAL 15514,0 19514,4 -4000,4


Din care :
EUROPA 13734,8 16281,9 -2547,1
UNIUNEA EUROPEANĂ 11531,7 14450,4 -2918,7
AELS 128,3 213,9 -85,6
ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 2074,8 1617,6 457,2

ASIA 1071,3 2468,2 -1396,9


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 569,3 175,3 394,0
ALTE ŢĂRI DIN ASIA 502,0 2292,9 -1790,9

AFRICA 346,2 131,9 214,3


AFRICA DE NORD 217,7 61,6 156,1
ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 128,5 70,2 58,3

AMERICA 350,9 627,6 -276,7


AMERICA DE NORD 302,0 332,7 -30,6
AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 10,0 53,9 -43,9
AMERICA DE SUD 38,9 241,0 -202,1

OCEANIA 7,7 4,8 2,9

milioane euro / million euro

TOTAL 3610,4 4541,9 -931,5


Din care :
EUROPA 3197,4 3791,4 -594,0
UNIUNEA EUROPEANĂ 2686,1 3365,9 -679,8
AELS 29,8 49,7 -19,9
ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 481,6 375,7 105,9

ASIA 248,6 573,2 -324,6


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 132,1 40,7 91,4
ALTE ŢĂRI DIN ASIA 116,5 532,5 -416,0

AFRICA 80,3 30,6 49,7


AFRICA DE NORD 50,5 14,3 36,2
ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 29,8 16,3 13,5

AMERICA 81,4 145,7 -64,3


AMERICA DE NORD 70,1 77,2 -7,1
AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 2,3 12,5 -10,2
AMERICA DE SUD 9,0 55,9 -46,9

OCEANIA 1,8 1,1 0,7

18
1.I-30.XI 2010
1.I-30.XI 2010

Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF


FOB Exports CIF Imports FOB/CIF Trade balance

milioane lei / million lei

142936,3 179403,2 -36466,9 TOTAL


Of which:
126175,8 151362,8 -25187,0 EUROPE
103986,2 130839,4 -26853,2 EUROPEAN UNION
2107,1 2068,6 38,5 EFTA
20082,6 18454,7 1627,9 OTHER EUROPEAN COUNTRIES

9504,0 22645,0 -13141,0 ASIA


4779,7 1374,1 3405,6 NEAR AND MIDDLE EAST
4724,3 21270,9 -16546,6 OTHER ASIAN COUNTRIES

3568,6 1117,6 2451,0 AFRICA


2178,2 576,7 1601,5 NORTH AFRICA
1390,5 540,9 849,6 OTHER AFRICAN COUNTRIES

3506,4 4190,3 -683,9 AMERICA


2489,3 2481,5 7,8 NORTH AMERICA
455,6 199,3 256,3 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN
561,4 1509,5 -948,1 SOUTH AMERICA

87,8 85,5 2,3 OCEANIA

milioane euro / million euro

33980,1 42662,7 -8682,6 TOTAL


Of which:
29993,2 35980,1 -5986,9 EUROPE
24705,7 31088,3 -6382,6 EUROPEAN UNION
503,4 494,0 9,4 EFTA
4784,2 4397,8 386,4 OTHER EUROPEAN COUNTRIES

2259,1 5398,8 -3139,7 ASIA


1136,9 328,2 808,7 NEAR AND MIDDLE EAST
1122,2 5070,6 -3948,4 OTHER ASIAN COUNTRIES

850,5 266,0 584,5 AFRICA


519,2 137,3 381,9 NORTH AFRICA
331,3 128,6 202,7 OTHER AFRICAN COUNTRIES

833,9 996,8 -162,9 AMERICA


592,3 590,7 1,6 NORTH AMERICA
107,9 47,4 60,5 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN
133,7 358,7 -225,0 SOUTH AMERICA

21,0 20,6 0,4 OCEANIA

19
4. TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA EXPORT ÎN PERIOADA 1.I-30.XI 2010
1)
TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES AT EXPORT IN THE PERIOD 1.I-30.XI 2010

1.I-30.XI 2010 1.I-30.XI 2010


în % faţă de în % faţă de
1.I-30.XI 2010 Pondere
1.I-30.XI 2009 1.I-30.XI 2009
1.I-30.XI 2010 în total
(la valori (la valori
exporturi
Poziţia Ţara exprimate în lei) exprimate în euro)
%
Position Country 1.I-30.XI 2010 1.I-30.XI 2010
Weigth
in % as against in % as against
mil.lei mil.euro in total
1.I-30.XI 2009 1.I-30.XI 2009
mil.lei mil.euro exports
(from values (from values
%
expressed in lei) expressed in euro)

TOTAL 142936,3 33980,1 100,0 126,1 127,1


Total
1 Germania 26184,7 6221,9 18,3 121,1 122,0
Germany
2 Italia 19945,1 4738,5 14,0 114,4 115,2
Italy
3 Franţa 11972,0 2846,3 8,4 129,9 131,0
France
4 Turcia 9641,8 2298,2 6,7 173,8 175,6
Turkey
5 Ungaria 6754,7 1604,9 4,7 136,8 137,8
Hungary
6 Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord 5292,2 1257,0 3,7 139,7 140,7
United Kingdom of Great Britain
and Northen Ireland
7 Bulgaria 5079,2 1207,8 3,6 118,1 119,0
Bulgaria
8 Spania 4356,5 1035,0 3,0 130,3 131,3
Spain
9 Olanda 3951,4 937,4 2,8 104,4 105,1
Netherlands
10 Polonia 3804,5 903,9 2,7 152,0 153,2
Poland
11 Austria 3356,3 797,2 2,3 123,6 124,4
Austria
12 Federaţia Rusă 3155,1 750,7 2,2 162,2 163,9
Russian Federation
13 Belgia 2823,3 670,0 2,0 139,7 140,5
Belgium
14 Republica Cehă 2209,6 525,4 1,5 117,6 118,6
Czech Republic
15 Grecia 2143,6 509,4 1,5 99,3 100,1
Greece
16 S.U.A. 2133,4 508,0 1,5 164,6 166,4
U.S.A.
17 Ucraina 1983,4 472,5 1,4 142,8 144,5
Ukraine
18 Serbia 1914,9 455,8 1,3 122,0 123,4
Serbia
19 Slovacia 1773,8 420,6 1,2 146,7 147,6
Slovakia
20 R.Moldova 1764,8 420,1 1,2 122,0 123,3
Moldova, Republic of
1)
Ţara de destinaţie. / Destination country.

20
5. TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA IMPORT ÎN PERIOADA 1.I-30.XI 2010
1)
TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES AT IMPORT IN THE PERIOD 1.I-30.XI 2010

1.I-30.XI 2010 1.I-30.XI 2010


în % faţă de în % faţă de
1.I-30.XI 2010 Pondere
1.I-30.XI 2009 1.I-30.XI 2009
1.I-30.XI 2010 în total
(la valori (la valori
importuri
Poziţia Ţara exprimate în lei) exprimate în euro)
%
Position Country 1.I-30.XI 2010 1.I-30.XI 2010
Weigth
in % as against in % as against
mil.lei mil.euro in total
1.I-30.XI 2009 1.I-30.XI 2009
mil.lei mil.euro imports
(from values (from values
%
expressed in lei) expressed in euro)

Total 179403,2 42662,7 100,0 118,5 119,5


Total
1 Germania 30143,6 7164,7 16,8 114,8 115,7
Germany
2 Italia 20738,1 4929,6 11,6 116,9 117,8
Italy
3 Ungaria 15714,7 3731,1 8,8 121,9 122,7
Hungary
4 Franţa 10690,0 2541,9 6,0 114,4 115,3
France
5 R.P.Chineză 9754,0 2322,5 5,4 133,7 134,8
China, People's Republic of
6 Federaţia Rusă 7562,4 1804,9 4,2 133,2 134,8
Russian Federation
7 Austria 7382,3 1755,7 4,1 102,2 103,0
Austria
8 Polonia 6781,0 1609,9 3,8 125,9 126,8
Poland
9 Turcia 6597,2 1572,6 3,7 115,6 116,8
Turkey
10 Olanda 6294,3 1496,0 3,5 108,2 109,1
Netherlands
11 Bulgaria 5606,9 1327,9 3,1 150,5 151,0
Bulgaria
12 Kazahstan 4811,5 1151,0 2,7 93,4 94,8
Kazahstan
13 Republica Cehă 4267,6 1013,1 2,4 119,8 120,6
Czech Republic
14 Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord 4125,1 980,8 2,3 122,6 123,6
United Kingdom of Great Britain
and Northen Ireland
15 Belgia 3810,7 906,0 2,1 128,3 129,4
Belgium
16 Spania 3789,8 900,2 2,1 131,3 132,2
Spain
17 Slovacia 2801,1 664,6 1,6 133,2 134,0
Slovakia
18 Grecia 2513,9 597,6 1,4 107,5 108,4
Greece
19 S.U.A. 2074,2 494,0 1,2 104,5 105,5
U.S.A.
20 India 2017,1 480,7 1,1 122,6 124,1
India
1)
Ţara de expediţie pentru importuri intracomunitare şi ţara de origine pentru importuri extracomunitare. / Consignment country for intracommunity
imports and origin country for extracommunity imports.

21
6. EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI
FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

EXPORTURI / EXPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane euro noiembrie 2009 milioane euro 1.I-30.XI 2009
million euro in % as against million euro in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

TOTAL 3610,4 130,5 33980,1 127,1

EUROPA 3197,4 129,8 29993,2 126,8


UNIUNEA EUROPEANĂ 2686,1 127,9 24705,7 123,7
Austria 83,9 134,0 797,2 124,4
Belgia 67,5 165,1 670,0 140,5
Bulgaria 122,9 136,5 1207,8 119,0
Republica Cehă 54,3 113,6 525,4 118,6
Cipru 10,3 204,0 88,2 147,4
Danemarca 13,7 224,8 96,7 139,5
Estonia 2,2 123,4 22,6 129,8
Franţa 281,2 117,5 2846,3 131,0
Finlanda 9,6 183,6 85,0 162,0
Germania 674,4 118,2 6221,9 122,0
Grecia 56,6 114,4 509,4 100,1
Irlanda 15,3 353,8 73,6 103,0
Italia 531,5 125,7 4738,5 115,2
Letonia 2,0 94,3 17,6 87,6
Lituania 3,3 98,3 32,4 124,2
Luxemburg 1,0 224,2 9,5 47,8
Malta 0,3 103,4 15,4 65,9
Olanda 112,7 129,5 937,4 105,1
Polonia 92,4 132,3 903,9 153,2
Portugalia 17,8 109,4 152,2 94,3
Slovacia 60,8 207,7 420,6 147,6
Slovenia 17,2 89,2 167,7 107,5
Spania 111,9 118,4 1035,0 131,3
Suedia 29,6 196,0 268,0 122,9
Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord 135,6 143,7 1257,0 140,7
Ungaria 177,5 144,7 1604,9 137,8
Ţări nespecificate INTRA UE 0,6 22,3 ori (times) 1,4 200,0

AELS 29,8 87,3 503,4 92,2


Islanda 0,2 50,8 1,1 87,1
Liechtenstein 0,1 279,5 2,2 596,7
Norvegia 4,9 51,5 261,2 84,9
Elveţia 24,6 101,9 238,9 101,0

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 481,6 146,6 4784,2 152,8


din care:
Albania 3,6 126,1 44,2 162,1
Belarus 1,4 117,8 19,6 138,6
Bosnia - Herţegovina 6,9 147,1 63,3 132,1
Croaţia 9,7 128,6 91,8 118,9
Federaţia Rusă 73,4 116,7 750,7 163,9
Moldova 46,8 126,1 420,1 123,3
Republica Macedonia 8,0 106,3 90,2 127,4
Serbia 53,5 150,4 455,8 123,4
Turcia 222,1 214,3 2298,2 175,6
Ucraina 50,9 82,8 472,5 144,5

22
IMPORTURI / IMPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane euro noiembrie 2009 milioane euro 1.I-30.XI 2009
million euro in % as against million euro in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

4541,9 125,1 42662,7 119,5 TOTAL

3791,4 124,1 35980,1 120,2 EUROPE


3365,9 126,5 31088,3 118,7 EUROPEAN UNION
178,5 103,7 1755,7 103,0 Austria
90,2 135,8 906,0 129,4 Belgium
160,5 203,9 1327,9 151,0 Bulgaria
119,7 138,6 1013,1 120,6 Czech Republic
5,3 128,8 56,6 176,3 Cyprus
16,8 109,2 188,5 117,5 Denmark
0,9 195,2 10,0 105,0 Estonia
278,1 136,4 2541,9 115,3 France
14,7 87,0 159,3 117,0 Finland
779,0 123,5 7164,7 115,7 Germany
49,4 93,7 597,6 108,4 Greece
11,8 32,5 228,9 95,7 Ireland
496,4 118,7 4929,6 117,8 Italy
1,8 116,9 21,8 146,3 Latvia
3,5 192,6 30,8 146,7 Lithuania
4,7 91,4 41,9 93,1 Luxembourg
1,9 856,2 21,1 121,4 Malta
188,3 128,5 1496,0 109,1 Netherlands
178,5 136,0 1609,9 126,8 Poland
19,3 133,5 170,9 141,3 Portugal
77,8 141,5 664,6 134,0 Slovakia
30,7 134,1 285,9 118,2 Slovenia
98,0 158,9 900,2 132,2 Spain
30,9 134,0 242,9 105,6 Sweden
United Kingdom of Great Britain and Northen
104,1 124,6 980,8 123,6 Ireland
424,1 128,0 3731,1 122,7 Hungary
0,8 276,6 10,5 235,4 Not specified INTRA UE countries

49,7 133,0 494,0 117,4 EFTA


0,2 210,6 2,3 233,9 Iceland
0,6 295,1 10,1 83,0 Liechtenstein
9,8 136,2 79,7 105,8 Norway
39,0 130,8 401,8 121,0 Switzerland

375,7 105,1 4397,8 132,0 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
0,1 28,4 1,0 29,3 Albania
5,9 228,0 62,4 149,5 Belarus
1,9 221,8 18,0 114,2 Bosnia-Herzegovina
4,9 41,3 49,7 101,3 Croatia
78,5 57,2 1804,9 134,8 Russian Federation
19,0 149,8 123,5 102,0 Moldova, Republic of
4,4 193,8 38,5 279,8 Republic of Macedonia
28,4 126,2 228,2 134,2 Serbia
165,7 112,7 1572,6 116,8 Turkey
64,9 371,4 478,8 223,6 Ukraine

23
6. EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare
FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES - continued

EXPORTURI / EXPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane euro noiembrie 2009 milioane euro 1.I-30.XI 2009
million euro in % as against million euro in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

ASIA 248,6 126,7 2259,1 121,6


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 132,1 135,1 1136,9 112,0
din care:
Arabia Saudită 11,5 203,3 130,2 105,6
Emiratele Arabe Unite 20,8 144,9 175,1 107,9
Iordania 5,9 150,0 52,4 121,5
Republica Islamică Iran 16,4 224,3 100,8 132,0
Liban 13,1 122,8 145,8 116,6
Siria 12,4 139,9 147,1 112,3
Yemen 0,4 87,9 4,3 102,3
Georgia 15,3 86,4 134,9 113,5
Armenia 2,1 989,5 7,9 573,0
Azerbaidjan 4,5 316,7 22,7 170,5
Irak 8,0 85,1 42,6 53,4
Israel 14,3 90,1 134,1 131,2

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 116,5 118,4 1122,2 133,2


din care:
China, Regiunea Administrativă
Specială Hong-Kong 5,8 107,2 64,4 113,0
R.Coreea 21,2 158,6 192,8 139,8
Malaezia 1,8 233,9 12,7 194,6
Singapore 1,5 38,0 18,1 45,9
Taiwan 0,8 194,6 9,4 197,0
Thailanda 0,7 116,9 21,9 266,0
R.P.Chineză 28,0 170,7 285,2 152,4
India 12,5 73,1 134,2 80,8
Indonezia 0,5 89,9 6,1 88,1
Japonia 13,2 151,5 128,1 177,0
Pakistan 3,0 314,9 41,1 98,7
Sri-Lanka 0,4 346,4 4,0 137,0
Kazahstan 4,1 14,8 80,2 164,2
Tadjikistan - - *) 154,5
Turkmenistan 0,2 581,0 3,0 36,3
Uzbekistan 0,2 27,7 7,7 30,9

AFRICA 80,3 147,1 850,5 132,7


AFRICA DE NORD 50,5 111,4 519,2 110,7
din care:
Algeria 12,9 77,8 159,3 130,9
Egipt 19,9 191,4 158,4 89,5
Marea Jamahirie Arabă Libiană
Populară Socialistă 3,5 92,7 41,5 155,1
Maroc 11,4 114,7 117,7 127,0
Tunisia 2,7 59,3 42,3 82,9

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

24
IMPORTURI / IMPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane euro noiembrie 2009 milioane euro 1.I-30.XI 2009
million euro in % as against million euro in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

573,2 121,6 5398,8 120,3 ASIA


40,7 226,3 328,2 118,3 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
3,3 124,0 4,2 16,2 Saudi Arabia
2,6 161,4 27,4 82,1 United Arab Emirates
*) 31,5 3,6 139,7 Jordan
0,8 73,1 31,3 195,9 Iran, Islamic Republic of
0,1 38,5 2,4 53,9 Lebanon
0,4 122,4 3,5 80,6 Syrian Arab Republic
- - - - Yemen
0,8 148,8 8,8 118,9 Georgia
- 12,8 ori (times) 0,2 343,3 Armenia
0,7 70,5 77,2 173,7 Azerbaijan
- - *) 113,9 Irak
29,4 359,7 149,9 131,2 Israel

532,5 117,4 5070,6 120,4 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
China, Special Administrative Region
1,1 137,0 11,2 105,6 Hong-Kong
35,7 74,5 359,9 113,6 Republic of Korea
6,9 123,3 68,2 151,3 Malaysia
3,2 194,3 34,5 304,8 Singapore
15,6 164,8 147,8 132,3 Taiwan
11,6 191,3 92,3 171,0 Thailand
237,1 131,6 2322,5 134,8 China, People's Republic of
40,3 75,6 480,7 124,1 India
6,7 187,6 74,5 176,7 Indonesia
22,3 137,1 201,5 109,7 Japan
0,9 59,5 18,5 114,7 Pakistan
0,4 163,5 2,0 63,1 Sri-Lanka
139,2 122,3 1151,0 94,8 Kazahstan
- - - - Tajikistan
1,5 176,1 10,7 69,0 Turkmenistan
1,7 - 4,7 797,9 Uzbekistan

30,6 117,0 266,0 97,5 AFRICA


14,3 197,6 137,3 75,5 NORTH AFRICA
of which:
- - 0,5 1,5 Algeria
2,2 146,3 25,8 86,5 Egypt
Lybian Arab
3,7 256,7 26,4 64,1 Jamahirya
3,5 690,5 40,8 114,6 Marocco
4,9 129,9 43,9 113,5 Tunisia

25
6. EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare
FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES - continued

EXPORTURI / EXPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane euro noiembrie 2009 milioane euro 1.I-30.XI 2009
million euro in % as against million euro in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 29,8 321,1 331,3 192,8


din care:
Camerun *) 13,0 1,1 80,1
Gabon 0,3 844,3 1,6 21,8
Guineea *) 4,0 0,4 136,0
Sudan 0,2 52,3 4,4 220,4
Coasta de Fildeş 0,6 110,9 37,4 13,2 ori (times)
Nigeria 4,3 593,3 36,9 113,2
Africa de Sud 12,7 296,2 84,8 188,2
Etiopia - - 1,9 7,3
Kenya 0,5 87,5 13,7 141,5

AMERICA 81,4 167,7 833,9 153,9

AMERICA DE NORD 70,1 215,7 592,3 181,9


din care:
S.U.A. 56,7 181,6 508,0 166,4
Canada 13,4 10,5 ori (times) 84,2 413,6

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 2,3 24,8 107,9 79,9


din care:
Cuba *) - 0,2 194,3
Statele Unite Mexicane 1,8 185,3 19,7 151,5
Panama *) 45,7 46,2 62,2

AMERICA DE SUD 9,0 135,4 133,7 164,7


din care:
Argentina 0,1 27,6 6,2 125,5
Brazilia 4,5 263,6 63,2 170,6
Chile 0,1 24,1 1,6 103,0
Columbia 3,6 138,0 47,6 174,4
Ecuador *) 0,7 10,1 122,3
Peru 0,6 221,6 ori (times) 3,6 20,6 ori (times)
Venezuela 0,2 230,4 1,1 66,2

OCEANIA 1,8 90,3 21,0 120,9


din care:
Australia 1,1 81,0 13,4 96,1

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 0,7 43,9 22,4 96,4

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 403,4 162,2 4092,3 144,4
OPEC 82,5 139,4 708,6 109,8
OECD – UE 359,2 184,5 3746,2 155,0
CSI 199,0 94,5 1923,4 141,8

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

26
IMPORTURI / IMPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane euro noiembrie 2009 milioane euro 1.I-30.XI 2009
million euro in % as against million euro in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

16,3 86,2 128,6 141,5 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
0,1 66,0 ori (times) 0,3 147,3 Camerun
- - *) 39,0 Gabon
- - 0,5 7,1 Guineea
- - - - Sudan
1,1 597,4 5,8 252,2 Ivory Coast
0,2 187,1 ori (times) 0,8 9,4 Nigeria
1,0 32,2 13,6 47,3 South Africa
0,1 98,2 1,2 83,2 Ethiopia
0,2 92,9 1,5 73,4 Kenya

145,7 195,0 996,8 101,7 AMERICA

77,2 181,3 590,7 109,5 NORTH AMERICA


of which:
71,1 197,4 494,0 105,5 U.S.A.
6,1 92,8 96,7 135,8 Canada

12,5 370,8 47,4 64,8 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
*) 15,6 0,2 29,5 Cuba
11,6 388,0 36,5 83,5 Mexico
*) 200,0 0,6 113,6 Panama

55,9 194,6 358,7 97,5 SOUTH AMERICA


of which:
2,2 300,9 36,3 123,4 Argentina
50,1 201,0 281,7 97,2 Brazil
0,1 47,3 1,5 36,0 Chile
0,4 87,5 8,3 64,5 Colombia
1,1 49,5 19,5 86,5 Ecuador
0,6 467,8 4,0 70,2 Peru
1,1 70,8 ori (times) 4,0 15,3 ori (times) Venezuela

1,1 172,0 20,6 154,4 OCEANIA


of which:
0,7 144,0 19,0 158,7 Australia

*) 1,4 0,5 29,8 NOT SPECIFIED COUNTRIES EXTRA

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


250,0 124,3 2208,8 115,8 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES-EU
12,1 175,3 95,3 58,8 OPEC
362,8 123,1 3265,7 114,5 OECD - UE
312,2 109,1 3722,5 124,2 CIS

27
7. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4)
EXPORTS FOB BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane euro / million euro

TOTAL 2766,1 2348,4 2312,5 2562,6 3025,6 2895,1 3005,6 3360,5

0 Produse alimentare şi animale vii 136,5 94,9 85,4 88,5 116,3 97,1 102,3 126,5
00 Animale vii 14,5 9,8 7,0 8,4 19,2 14,0 15,0 15,3
01 Carne şi preparate din carne 9,6 8,8 11,5 9,8 14,5 13,1 14,2 14,4
02 Produse lactate şi ouă de păsări 2,3 2,3 2,8 3,3 5,0 4,5 5,0 4,5
03 Peşte, crustacee, moluşte 1,1 0,9 0,6 1,2 0,9 0,8 0,2 0,4
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 71,5 42,6 41,8 39,9 44,7 36,2 41,1 55,5
05 Legume şi fructe 13,5 9,8 3,7 5,9 8,6 6,1 7,9 10,5
06 Zahăr, preparate pe bază de zahăr şi miere 6,9 5,5 4,5 4,2 5,8 7,7 6,2 10,1
07 Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori
ai acestora 3,7 2,9 3,5 3,9 4,6 3,2 2,6 3,0
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale
nemăcinate) 6,4 6,3 4,4 6,2 5,5 5,8 4,1 4,5
09 Diverse produse şi preparate alimentare 7,1 6,0 5,6 5,8 7,4 5,8 6,0 8,4

1 Băuturi şi tutun 38,4 31,7 34,2 33,9 35,7 36,3 41,9 39,9
11 Băuturi 4,0 4,3 4,4 3,7 6,0 5,9 6,0 7,4
12 Tutun brut şi prelucrat 34,4 27,4 29,8 30,1 29,7 30,3 35,8 32,6

2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv


combustibil 112,4 124,7 96,3 108,0 169,1 194,9 190,2 197,6
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 1,1 1,3 1,7 1,2 1,5 2,2 2,2 2,0
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 11,4 22,9 7,0 9,5 20,1 15,5 9,7 12,2
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) 0,3 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 0,1
24 Lemn şi plută 42,2 38,4 31,7 39,0 54,9 60,1 55,0 62,9
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior şi a lânii
pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau
ţesături) 4,8 2,8 4,0 4,6 5,3 4,7 7,2 7,8
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 2,6 1,7 2,6 4,4 2,5 2,7 1,9 2,7
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 47,7 56,2 47,3 46,1 80,9 106,0 110,5 107,0
29 Alte materii brute de origine animală sau vegetală 1,9 1,0 1,4 2,5 2,7 2,3 2,6 2,1

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale conexe 125,5 147,6 160,2 157,1 198,5 182,1 186,1 182,3
32 Cărbune, cocs şi brichete - - - *) 2,3 *) *) 1,2
33 Petrol, produse petroliere şi produse înrudite 106,1 128,3 141,4 139,2 177,8 166,5 172,4 160,5
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 10,9 12,7 11,9 13,2 15,3 11,8 10,7 13,7
35 Energie electrică 8,4 6,5 6,8 4,7 3,0 3,8 3,0 6,9
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

28
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

3388,0 2783,7 3519,2 3516,9 3610,4 33980,1 127,1 TOTAL

179,8 223,8 209,0 225,2 244,0 1698,0 137,4 Food and live animals 0
21,3 18,7 19,6 21,6 16,7 176,8 108,1 Live animals 00
17,8 17,4 17,3 16,2 16,8 163,1 159,5 Meat preparations 01
5,1 3,6 3,0 3,8 3,4 43,9 159,6 Dairy products and birds eggs 02
0,3 0,5 0,9 1,1 1,6 8,5 129,7 Fish, crustaceans, mollusks 03
87,1 134,9 102,7 116,7 147,7 848,2 133,0 Cereals and cereal preparations 04
17,1 17,0 21,1 23,8 22,5 144,1 153,0 Vegetables and fruit 05
16,4 15,6 23,0 21,7 11,6 126,9 195,8 Sugars, sugar preparations and honey 06
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures 07
3,3 3,2 4,7 6,3 4,6 42,7 126,2 thereof
Feeding stuff for animals (not including 08
4,3 6,6 7,5 5,4 8,7 63,0 117,3 unmilled cereals)
7,2 6,4 9,2 8,5 10,3 80,8 156,1 Miscellaneous edible products and preparations 09

41,3 39,7 35,4 36,5 42,6 417,4 106,0 Beverages and tobacco 1
8,1 6,9 6,4 4,7 4,4 63,9 121,0 Beverages 11
33,2 32,8 29,0 31,7 38,2 353,4 103,7 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2


260,6 255,6 263,5 284,0 205,4 2225,2 146,5 except fuels
2,5 0,7 1,9 2,0 2,6 20,3 191,2 Hides, skins and fur skins, raw 21
108,5 110,4 87,3 115,2 33,9 529,5 145,5 Oil seeds and oleaginous fruit 22
0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 2,7 110,1 Raw rubber (including synthetic and reclaimed) 23
61,1 50,1 57,0 59,3 59,3 590,4 136,4 Cork and wood 24
1,0 0,8 1,0 0,9 1,5 9,3 230,3 Pulp and waste paper 25
Textile fibres (other than wool tops and wool 26
yarn combed) and their wastes (not
7,7 5,6 7,2 7,1 7,2 68,3 157,4 manufactured into or fabric)
Crude fertilizers and minerals (excluding coal, 27
2,4 2,4 3,5 4,2 3,7 33,0 161,2 petroleum and precious stones)
74,7 83,4 102,8 92,3 94,4 945,4 151,3 Metalliferrous ores and metal scrap 28
2,6 2,0 2,6 2,6 2,7 26,2 156,5 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 29

Mineral fuels, lubricants and 3


171,2 129,6 143,4 118,6 137,0 1766,1 111,3 related materials
0,5 2,2 *) *) 0,3 6,4 267,4 Coal, coke and briquettes 32
145,8 103,9 114,4 88,4 105,5 1515,8 112,0 Petroleum, petroleum products and related aterials 33
10,8 10,0 10,8 7,2 10,9 126,3 129,8 Gas, natural and manufactured 34
14,2 13,5 18,3 22,9 20,3 117,4 88,0 Electric current 35

29
7. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4)- continuare
EXPORTS FOB BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4)- continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane euro / million euro

4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală


şi vegetală 11,2 7,6 8,7 6,2 10,5 10,7 5,8 12,4
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală - - - - 0,1 0,1 0,2 0,1
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate fracţionate 11,1 7,5 8,7 6,0 10,4 10,5 5,4 12,1
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
prelucrate; ceară de origine animală sau
vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile
din uleiuri animale sau vegetale 0,1 0,1 *) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

5 Produse chimice şi produse conexe


nespecificate în altă parte 161,7 159,0 129,3 147,5 174,7 175,2 148,2 182,5
51 Produse chimice organice 13,8 8,8 10,4 10,8 15,1 22,9 14,5 18,7
52 Produse chimice anorganice 10,4 8,0 7,6 8,1 11,2 11,0 10,7 13,5
53 Produse tanante şi colorante 2,4 2,9 1,4 1,8 3,3 3,2 3,9 3,5
54 Produse medicinale şi farmaceutice 51,4 51,9 32,3 46,3 48,8 42,1 41,5 53,4
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă, produse
de înfrumuseţare 15,7 14,9 13,1 15,9 18,0 19,8 16,3 15,5
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 29,2 43,0 32,2 28,4 27,2 28,3 16,4 28,8
57 Materiale plastice sub forme primare 26,2 21,0 22,2 25,7 30,4 31,9 29,7 32,2
58 Materiale plastice prelucrate 9,6 6,2 7,4 7,9 15,6 9,8 9,5 11,8
59 Alte materiale şi produse chimice 3,1 2,3 2,5 2,6 5,1 6,1 5,6 5,2

6 Produse prelucrate clasificate în principal


după materia primă 418,1 362,6 372,0 464,6 538,5 513,9 575,0 541,0
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 7,4 6,0 4,8 7,4 6,9 8,6 8,2 7,7
62 Cauciuc prelucrat 86,3 60,6 76,5 85,1 99,6 94,0 92,7 96,5
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 44,5 32,2 38,6 42,1 49,1 48,5 50,3 56,0
64 Hârtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din
hârtie sau din carton 12,7 11,9 11,4 13,9 14,8 13,3 14,7 14,6
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 66,0 46,8 54,7 61,4 68,9 63,0 64,0 69,0
66 Articole din minerale nemetalice 13,7 10,1 12,6 14,4 15,9 16,8 14,4 16,7
67 Fier şi oţel 79,9 114,0 84,3 133,3 170,2 152,0 198,8 147,8
68 Metale neferoase 31,4 27,8 31,1 38,0 39,4 44,3 49,4 47,2
69 Articole prelucrate din metal 76,1 53,3 58,0 69,0 73,6 73,5 82,5 85,5

7 Maşini şi echipamente de transport 1297,8 1025,8 998,7 1099,5 1270,7 1241,3 1278,3 1531,4
71 Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor 46,9 31,4 36,9 44,3 45,1 42,6 41,8 46,4
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

30
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

Animal and vegetable oils, fats 4


11,3 17,0 17,0 10,5 14,2 124,6 175,6 and waxes
0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 1,8 413,2 Animal oil and fats 41
Fixed vegetable fats and oil, crude, 42
9,5 16,7 16,5 10,2 13,9 119,9 171,0 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils, processed; 43
waxes of animal origin; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats and oil,
1,5 *) 0,3 *) 0,2 2,8 822,1 n.e.s, fats and oil, n.e.s.

Chemicals and related products, 5


190,6 184,5 218,3 199,5 203,4 1953,6 149,0 n.e.s.
18,4 16,1 19,1 22,5 18,3 186,9 229,8 Organic chemicals 51
8,9 10,5 11,0 13,1 13,2 119,0 103,9 Inorganic chemicals 52
3,2 2,6 2,8 3,4 3,0 32,1 135,7 Dyeing, tanning and colouring materials 53
57,3 52,2 56,2 52,8 59,0 542,0 168,2 Medical and pharmaceutical products 54
Essential oils and resinoids and perfume 55
materials: toilet, polishing and cleaning
17,4 20,7 20,6 20,8 25,6 203,7 121,9 preparations
37,1 36,5 52,9 41,2 36,7 365,7 192,1 Mineral or chemical fertilisers 56
31,4 31,3 36,5 24,5 29,7 325,5 112,6 Plastics in primary forms 57
12,1 10,7 12,3 13,0 12,3 122,1 139,7 Plastics in non-primary forms 58
4,9 3,9 6,8 8,1 5,6 56,5 158,2 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified chiefly 6


568,0 511,6 583,5 620,1 617,9 5905,9 140,8 by material
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed 61
7,4 4,3 6,7 7,1 8,6 77,7 114,7 fur skins
95,7 97,5 109,8 112,1 115,0 1074,4 133,9 Rubber manufactures n.e.s. 62
51,4 38,5 59,0 52,3 52,9 538,7 129,8 Wood manufactures (excluding furniture) 63
Paper, paperboard and articles of paper pulp, 64
15,1 14,9 14,8 16,9 16,1 160,5 146,6 of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65
67,2 41,8 71,5 75,8 74,5 711,8 118,3 n.e.s. and related products
16,7 15,6 17,5 16,8 16,8 174,0 129,4 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 66
184,0 182,6 160,8 191,9 182,5 1788,1 169,4 Iron and steel 67
44,2 41,8 53,9 52,1 51,6 493,0 143,4 Non-ferrous metals 68
86,3 74,7 89,5 95,1 100,0 887,7 133,7 Manufactures of metals, n.e.s. 69

1382,2 989,7 1515,5 1482,8 1574,7 14364,8 125,4 Machinery and transport equipment 7
64,0 47,8 50,6 51,5 51,4 522,4 99,0 Power generating machinery and equipment 71

31
7. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4) - continuare
EXPORTS FOB BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4)- continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane euro / million euro

72 Maşini şi aparate specializate pentru industriile


specifice 48,0 50,6 23,8 24,7 30,9 29,9 25,4 71,3
73 Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor 13,7 10,2 7,1 8,3 8,7 9,5 14,9 12,0
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale;
părţi şi piese detaşate ale acestor maşini 126,1 104,4 107,0 125,7 143,7 144,5 141,5 169,3
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea
automată a datelor 30,3 21,8 10,8 20,5 28,7 18,2 36,6 29,9
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi
pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului
şi imaginii 201,8 152,0 140,9 152,3 209,6 172,4 192,4 252,9
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale acestora
(inclusiv echivalentele neelectrice ale maşinilor şi
aparatelor electrice de uz casnic ) 340,9 241,7 279,0 308,4 353,0 317,9 332,6 366,2
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) 365,1 291,7 322,6 326,1 413,3 390,2 412,7 427,9
79 Alte echipamente de transport 125,0 121,9 70,5 89,1 37,5 116,0 80,4 155,6

8 Articole manufacturate diverse 461,0 391,6 424,8 453,4 506,8 440,3 473,6 542,7
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii
pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat 15,6 13,7 12,1 13,3 14,8 13,7 14,7 16,1
82 Mobilă şi părţile ei 101,4 82,3 86,4 92,2 112,3 99,3 94,9 101,7
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 8,0 6,9 7,7 6,3 8,7 6,5 7,7 9,4
84 Imbrăcăminte şi accesorii 176,9 157,8 179,1 183,3 188,1 161,1 183,5 217,2
85 Încălţăminte 76,2 61,2 76,5 87,5 96,0 77,7 83,2 103,6
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 23,7 21,2 29,1 28,9 33,9 31,4 31,5 37,0
88 Aparate fotografice, echipamente şi furnituri
de optică; ceasuri şi orologii 3,5 2,2 1,1 0,7 2,3 4,8 6,5 1,9
89 Alte articole diverse 55,6 46,4 32,7 41,0 50,6 45,8 51,5 55,8

9 Bunuri necuprinse în altă secţiune 3,5 3,0 3,0 4,0 4,8 3,4 4,4 4,1

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

32
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

Machinery specialised for particular 72


46,3 31,7 31,2 34,3 40,2 389,9 109,8 industries
9,9 6,4 8,3 7,1 10,1 102,5 77,4 Metal working machinery 73
General industrial machinery and equipment, 74
145,5 141,1 192,4 169,3 190,4 1670,4 134,0 n.e.s. and machine parts, n.e.s.
Office machines and automatic data 75
22,4 16,3 23,6 23,1 31,0 261,0 119,8 processing machines
Telecommunications and sound recording 76
and reproducing apparatus
249,0 225,7 240,5 268,2 333,5 2437,3 153,5 and equipment
Electric machinery, apparatus and appliances, n.e.s. 77
and parts thereof (including non-electric counterparts
355,3 273,5 393,1 392,2 422,3 3793,5 128,2 n.e.s. of electric household equipment
412,5 196,2 438,1 452,2 449,0 4240,7 131,3 Road vehicles (including air-cushion vehicles) 78
77,4 51,0 137,7 84,9 47,0 947,0 78,8 Other transport equipment 79

578,2 428,9 527,6 533,7 564,8 5474,8 111,0 Miscellaneous manufactured articles 8
Prefabricated buildings; sanitary plumbing, heating 81
15,3 12,3 19,3 17,4 20,9 170,1 111,6 and lighting fixtures and fittings n.e.s
87,6 78,8 105,0 108,8 116,9 1083,9 114,2 Furniture and parts thereof 82
9,5 6,1 7,6 9,0 11,0 89,6 130,7 Travel goods, handbags and similar 83
250,3 182,4 198,7 205,3 209,5 2158,7 102,7 Articles of apparel and clothing accessories 84
125,0 80,1 110,5 104,0 107,6 1051,8 111,9 Fotwear 85
Professional, scientific and controlling instruments 87
30,5 25,8 32,0 31,1 32,4 343,5 124,7 and apparatus
Photographic apparatus, equipment and supplies 88
1,3 1,0 1,0 1,7 1,4 23,8 178,6 and optical goods, n.e.s.; watches and clocks
58,7 42,3 53,5 56,4 65,1 553,5 128,0 Miscellaneous manufactured articles n.e.s. 89

4,6 3,3 6,1 5,9 6,3 49,8 152,9 Goods not classified in other section 9

33
8. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4)
IMPORTS CIF BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane euro / million euro

TOTAL 3629,3 3260,5 2785,2 3212,7 3953,6 3778,9 4007,1 4308,4

0 Produse alimentare şi animale vii 272,6 261,2 202,7 242,6 290,1 229,1 243,6 245,2
00 Animale vii 7,7 8,9 7,5 8,0 9,5 8,2 8,5 7,8
01 Carne şi preparate din carne 53,6 57,3 36,9 37,6 45,9 38,3 40,6 41,7
02 Produse lactate şi ouă de păsări 21,6 20,0 19,0 21,9 23,8 18,0 20,0 17,9
03 Peşte, crustacee, moluşte 12,5 11,3 8,6 12,6 14,2 9,7 11,3 11,3
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 36,5 31,3 20,1 30,1 41,9 35,0 34,8 32,9
05 Legume şi fructe 41,8 50,0 36,2 45,8 61,1 47,2 45,1 34,9
06 Zahăr, preparate pe bază de zahăr şi miere 33,4 21,0 20,0 16,9 16,5 11,7 19,7 31,5
07 Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori
ai acestora 24,4 19,6 19,4 23,0 28,5 20,1 21,5 21,6
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale
nemăcinate) 17,5 23,1 18,2 26,4 23,8 22,0 22,9 25,2
09 Diverse produse şi preparate alimentare 23,8 18,6 16,9 20,4 24,9 19,0 19,3 20,4

1 Băuturi şi tutun 27,2 25,7 15,7 19,4 22,0 20,7 23,3 24,2
11 Băuturi 13,2 10,0 5,6 9,6 10,1 10,1 10,9 13,4
12 Tutun brut şi prelucrat 14,1 15,7 10,0 9,8 11,9 10,6 12,4 10,8

2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv


combustibil 98,8 73,4 70,4 82,7 107,3 118,3 110,4 118,5
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 0,5 0,4 0,3 0,3 1,0 0,5 0,4 0,5
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 10,2 10,3 7,0 10,7 13,7 11,7 19,0 9,7
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) 8,6 6,8 9,7 10,0 11,8 10,2 11,2 14,4
24 Lemn şi plută 6,1 5,3 4,3 5,4 6,9 5,2 5,4 6,4
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 3,7 3,2 3,5 3,8 3,5 3,9 4,5 5,4
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior şi a lânii
pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau
ţesături) 16,0 12,6 12,5 12,7 17,5 16,9 19,3 22,8
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 9,3 6,3 5,8 6,9 10,9 12,5 11,7 12,3
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 32,2 17,2 18,0 17,4 17,5 39,4 22,7 34,1
29 Alte materii brute de origine animală sau vegetală 12,1 11,1 9,2 15,6 24,5 18,0 16,1 12,8

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale conexe 329,1 380,5 297,3 302,6 368,2 437,1 443,5 439,7
32 Cărbune, cocs şi brichete 19,3 25,1 23,2 17,0 14,8 27,2 20,9 24,0
33 Petrol, produse petroliere şi produse înrudite 274,1 290,2 219,4 217,7 276,7 354,2 321,1 328,5
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 33,6 63,9 51,4 63,4 73,1 53,2 98,5 85,5
35 Energie electrică 2,1 1,3 3,3 4,5 3,6 2,5 3,0 1,7
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

34
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

4045,1 3413,6 4352,5 4263,7 4541,9 42662,7 119,5 TOTAL

223,1 227,7 275,8 267,9 290,4 2738,1 98,3 Food and live animals 0
9,1 6,6 9,2 8,4 5,8 88,5 81,9 Live animals 00
47,9 47,9 51,9 50,2 46,0 485,0 80,8 Meat preparations 01
15,9 15,1 19,4 21,9 24,4 217,1 102,4 Dairy products and birds eggs 02
9,7 9,4 9,6 9,3 12,2 118,0 103,1 Fish, crustaceans, mollusks 03
35,0 48,7 44,2 42,4 46,3 411,4 95,9 Cereals and cereal preparations 04
22,8 22,0 24,5 28,1 38,9 406,7 102,8 Vegetables and fruit 05
17,5 13,1 41,8 32,2 35,1 255,9 114,9 Sugars, sugar preparations and honey 06
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures 07
19,2 21,0 27,4 30,9 31,1 263,7 119,7 thereof
Feeding stuff for animals (not including 08
24,3 22,5 25,0 20,8 23,7 254,8 103,1 unmilled cereals)
21,5 21,3 22,6 23,7 26,9 237,0 100,3 Miscellaneous edible products and preparations 09

21,1 21,9 24,3 31,3 33,7 257,5 87,9 Beverages and tobacco 1
7,6 9,5 10,1 12,2 16,5 115,5 97,0 Beverages 11
13,5 12,5 14,2 19,1 17,3 142,0 81,7 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2


150,4 131,0 128,3 122,3 162,2 1301,9 157,0 except fuels
0,3 0,1 0,3 0,3 0,8 4,8 118,8 Hides, skins and fur skins, raw 21
34,6 41,9 16,2 11,7 24,0 200,2 174,7 Oil seeds and oleaginous fruit 22
14,4 12,7 16,2 13,7 16,4 140,8 196,9 Raw rubber (including synthetic and reclaimed) 23
5,0 5,9 6,8 6,7 7,5 65,6 116,0 Cork and wood 24
3,8 4,1 3,3 3,8 4,0 43,5 160,1 Pulp and waste paper 25
Textile fibres (other than wool tops and wool 26
yarn combed) and their wastes (not
19,8 12,5 23,8 22,2 21,3 201,3 134,7 manufactured into or fabric)
Crude fertilizers and minerals (excluding coal, 27
12,4 14,0 12,5 13,4 13,8 126,2 135,9 petroleum and precious stones)
51,1 29,6 35,2 36,7 60,1 361,9 215,4 Metalliferrous ores and metal scrap 28
9,0 10,2 14,0 13,9 14,4 157,6 108,7 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 29

Mineral fuels, lubricants and 3


340,0 308,8 503,7 351,0 367,0 4159,0 127,4 related materials
36,6 48,9 31,2 37,6 31,6 312,8 174,5 Coal, coke and briquettes 32
291,7 247,7 399,1 249,0 301,0 3206,1 123,1 Petroleum, petroleum products and related aterials 33
10,3 11,4 72,3 62,8 30,3 612,2 134,7 Gas, natural and manufactured 34
1,4 0,9 1,1 1,6 4,1 27,8 103,2 Electric current 35

35
8. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4) - continuare
IMPORTS CIF BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4) – continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane euro / million euro

4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală


şi vegetală 14,3 11,8 11,5 13,3 16,0 16,4 17,3 17,5
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală 2,4 1,8 1,7 1,5 1,8 1,2 1,3 1,7
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate fracţionate 10,2 8,3 8,6 10,1 12,1 13,0 14,3 13,8
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
prelucrate; ceară de origine animală sau
vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile
din uleiuri animale sau vegetale 1,7 1,7 1,1 1,7 2,1 2,1 1,7 2,1

5 Produse chimice şi produse conexe


nespecificate în altă parte 468,6 399,5 366,7 485,2 557,7 509,3 527,0 551,2
51 Produse chimice organice 53,7 34,7 35,7 35,2 47,3 42,1 50,2 48,2
52 Produse chimice anorganice 12,0 10,8 8,7 12,1 13,4 10,9 13,4 13,0
53 Produse tanante şi colorante 25,8 18,0 14,7 21,6 29,6 27,5 30,9 33,6
54 Produse medicinale şi farmaceutice 165,8 163,5 143,0 203,3 193,0 185,5 177,5 178,7
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă, produse
de înfrumuseţare 54,1 44,9 41,3 52,6 54,8 49,9 48,3 49,2
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 4,8 6,1 11,7 14,6 17,5 9,4 5,9 8,0
57 Materiale plastice sub forme primare 58,9 43,9 46,5 54,9 72,5 72,7 89,8 94,1
58 Materiale plastice prelucrate 50,5 34,6 31,4 37,0 52,5 48,6 54,7 61,3
59 Alte materiale şi produse chimice 43,0 43,0 33,9 54,0 77,0 62,7 56,2 65,0

6 Produse prelucrate clasificate în principal


după materia primă 780,0 614,3 583,5 674,9 834,4 818,9 911,9 952,0
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 45,1 37,6 33,3 33,8 44,8 50,8 58,6 54,1
62 Cauciuc prelucrat 58,3 44,6 48,8 58,4 66,8 62,3 63,4 66,2
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 26,6 18,1 16,5 20,8 25,2 25,9 28,5 31,5
64 Hârtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din
hârtie sau din carton 63,0 50,5 51,1 50,2 62,1 54,7 60,0 64,4
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 182,7 147,9 137,8 148,7 191,1 184,3 209,6 201,9
66 Articole din minerale nemetalice 52,3 38,5 30,3 39,5 54,6 53,1 64,5 70,0
67 Fier şi oţel 140,1 112,2 110,2 138,0 163,3 166,4 190,6 213,2
68 Metale neferoase 58,6 47,0 48,6 52,8 65,2 63,2 67,3 80,2
69 Articole prelucrate din metal 153,3 117,9 107,0 132,7 161,2 158,2 169,4 170,4

7 Maşini şi echipamente de transport 1279,6 1188,0 991,5 1092,0 1374,7 1307,8 1379,5 1583,9
71 Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor 82,7 97,7 74,4 82,1 113,7 112,7 110,9 144,8
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

36
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

Animal and vegetable oils, fats 4


21,5 15,0 17,9 22,9 26,3 195,5 132,3 and waxes
1,9 1,5 2,4 1,8 2,2 19,0 81,6 Animal oil and fats 41
Fixed vegetable fats and oil, crude, 42
17,2 11,4 12,9 18,5 20,4 152,5 143,4 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils, processed; 43
waxes of animal or vegetable origin; inedible
mixtures or preparations of animal or vegetable
2,5 2,1 2,5 2,6 3,7 24,1 132,8 fats and oil, n.e.s.

Chemicals and related products, 5


551,1 513,1 558,8 533,2 563,0 5716,1 113,3 n.e.s.
53,6 53,8 45,4 45,7 55,8 513,0 105,5 Organic chemicals 51
11,8 13,5 15,2 14,4 15,6 142,0 123,1 Inorganic chemicals 52
34,6 29,1 31,9 28,7 27,9 310,0 107,1 Dyeing, tanning and colouring materials 53
178,9 169,2 177,2 181,9 201,7 1989,9 113,1 Medical and pharmaceutical products 54
Essential oils and resinoids and perfume 55
materials: toilet, polishing and cleaning
47,0 40,5 57,9 51,0 56,6 549,2 98,1 prepaprations
9,7 16,4 14,0 8,4 9,0 124,5 139,4 Mineral or chemical fertilisers 56
96,0 88,0 94,9 91,3 87,4 888,0 137,2 Plastics in primary forms 57
60,4 51,7 59,1 58,6 57,7 573,1 106,9 Plastics in non-primary forms 58
59,2 50,8 63,2 53,1 51,3 626,5 111,0 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified chiefly 6


932,5 744,7 961,8 989,7 985,2 9389,4 120,9 by material
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed 61
50,5 24,8 41,0 53,5 52,4 497,7 113,6 fur skins
68,3 63,5 74,0 76,2 79,0 727,0 132,4 Rubber manufactures n.e.s. 62
31,4 28,6 31,8 31,9 29,8 301,9 103,0 Wood manufactures (excluding furniture) 63
Paper, paperboard and articles of paper pulp, 64
63,7 56,3 72,1 71,1 72,1 677,9 110,4 of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65
190,2 128,3 185,7 208,0 218,6 2004,1 111,8 n.e.s. and related products
69,9 63,1 69,8 65,4 59,0 639,4 105,8 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 66
202,0 175,2 220,6 210,4 212,7 2002,7 140,6 Iron and steel 67
82,6 59,3 76,9 81,1 78,5 755,6 147,4 Non-ferrous metals 68
173,8 145,5 189,9 191,9 183,1 1783,1 116,2 Manufactures of metals, n.e.s. 69

1449,8 1136,3 1468,3 1544,9 1692,2 15020,8 124,8 Machinery and transport equipment 7
129,0 62,7 120,2 163,3 157,5 1271,4 153,6 Power generating machinery and equipment 71

37
8. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4) - continuare
IMPORTS CIF BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4) – continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane euro / million euro

72 Maşini şi aparate specializate pentru industriile


specifice 86,4 108,6 51,8 88,5 116,8 114,6 123,8 140,8
73 Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor 27,0 31,1 13,5 21,0 24,5 15,8 20,5 23,3
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale;
părţi şi piese detaşate ale acestor maşini 170,9 178,6 145,2 153,4 187,5 217,4 211,4 235,7
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea
automată a datelor 79,8 65,7 56,3 49,7 60,6 47,0 66,6 55,1
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi
pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului
şi imaginii 258,2 211,1 172,9 173,9 232,3 186,1 217,4 277,6
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale acestora
(inclusiv echivalentele neelectrice ale maşinilor şi
aparatelor electrice de uz casnic) 329,9 280,1 290,1 308,5 361,9 353,0 351,9 389,2
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) 226,3 197,5 172,0 196,3 260,0 243,1 266,0 300,3
79 Alte echipamente de transport 18,4 17,6 15,2 18,6 17,5 18,2 10,9 17,2

8 Articole manufacturate diverse 358,0 304,8 245,5 299,3 381,9 320,5 348,9 374,2
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii
pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat 31,6 20,4 13,5 16,8 19,7 18,0 22,6 32,1
82 Mobilă şi părţile ei 29,9 25,5 17,3 25,7 29,5 24,6 24,1 26,9
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 4,9 4,6 5,5 6,2 7,6 4,3 5,4 5,7
84 Imbrăcăminte şi accesorii 56,9 46,7 43,8 58,0 75,4 57,1 58,2 51,8
85 Încălţăminte 27,4 24,3 30,9 36,9 45,1 36,2 38,3 40,1
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 47,6 55,7 32,0 36,3 53,9 41,9 52,0 58,1
88 Aparate fotografice, echipamente şi furnituri
de optică; ceasuri şi orologii 9,7 9,3 6,7 8,6 9,7 12,1 8,7 9,3
89 Alte articole diverse 150,0 118,3 95,8 110,8 140,8 126,4 139,6 150,2

9 Bunuri necuprinse în altă secţiune 1,1 1,2 0,6 0,8 1,4 0,8 1,8 2,0

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

38
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

Machinery specialised for particular 72


121,8 108,3 116,5 100,4 104,9 1188,3 101,3 industries
22,0 16,0 23,6 25,9 22,6 228,8 77,7 Metal working machinery 73
General industrial machinery and equipment, 74
197,0 168,7 195,0 187,1 196,7 2095,0 120,5 n.e.s. and machine parts, n.e.s.
Office machines and automatic data 75
54,1 45,0 53,2 68,5 73,3 629,2 114,3 processing machines
Telecommunications and sound recording 76
and reproducing apparatus
257,4 218,6 227,5 274,2 351,3 2589,1 132,5 and equipment
Electric machinery, apparatus and appliances, n.e.s. 77
and parts thereof (including non-electric counterparts
379,5 323,6 401,0 411,0 440,8 4010,4 136,9 n.e.s. of electric household equipment
280,9 183,5 267,4 300,4 322,9 2792,8 120,5 Road vehicles (including air-cushion vehicles) 78
8,1 9,9 63,8 14,2 22,1 215,7 86,0 Other transport equipment 79

354,4 314,7 412,6 399,5 420,8 3872,5 110,1 Miscellaneous manufactured articles 8
Prefabricated buildings; sanitary plumbing, heating 81
33,7 31,3 36,9 32,4 32,0 288,8 104,8 and lighting fixtures and fittings n.e.s
27,9 23,1 28,9 30,5 31,2 289,8 97,0 Furniture and parts thereof 82
6,0 5,9 5,5 5,4 6,9 64,6 121,3 Travel goods, handbags and similar 83
54,8 59,1 78,0 68,6 64,8 669,6 100,7 Articles of apparel and clothing accessories 84
41,4 36,8 53,6 49,8 42,6 451,9 115,2 Fotwear 85
Professional, scientific and controlling instruments 87
47,9 39,5 58,0 57,7 66,9 544,2 124,8 and apparatus
Photographic apparatus, equipment and supplies 88
9,3 7,2 9,1 8,0 11,3 100,0 105,4 and optical goods, n.e.s.; watches and clocks
133,4 111,8 142,5 147,0 165,2 1463,6 112,4 Miscellaneous manufactured articles n.e.s. 89

1,2 0,4 1,0 1,0 1,0 11,9 135,1 Goods not classified in other section 9

39
9. EXPORTURILE FOB PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)
EXPORTS FOB BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
MCE Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

TOTAL 2766,1 2348,4 2312,5 2562,6 3025,6 2895,1 3005,6 3360,5

1 Alimente şi băuturi 112,1 103,5 81,3 79,0 121,9 97,5 99,8 125,0
11 Produse de bază (primare) 62,1 62,7 37,2 36,9 62,6 41,2 47,7 58,9
111 În principal destinate pentru industrie 48,4 51,2 31,6 30,6 53,2 34,9 39,6 46,9
112 În principal destinate pentru consumul casnic 13,7 11,5 5,6 6,3 9,4 6,4 8,1 12,0
12 Produse prelucrate 50,0 40,9 44,0 42,1 59,2 56,3 52,1 66,0
121 În principal destinate pentru industrie 11,9 7,5 9,9 7,1 11,0 11,9 7,9 14,4
122 În principal destinate pentru consumul casnic 38,1 33,4 34,1 35,0 48,2 44,4 44,2 51,7
2 Aprovizionări industriale nespecificate
în altă parte 647,8 584,7 568,3 670,0 818,9 835,1 866,0 879,5
21 Produse de bază 104,2 84,6 77,6 83,2 121,1 149,2 148,2 154,7
22 Produse prelucrate 543,6 500,1 490,8 586,8 697,9 685,9 717,9 724,8
3 Combustibili şi lubrifianţi 124,1 145,8 158,1 154,6 197,5 179,5 182,2 178,2
31 Produse de bază 0,5 0,3 0,3 0,3 2,7 0,4 15,1 1,7
32 Produse prelucrate 123,6 145,5 157,9 154,4 194,8 179,1 167,1 176,5
321 Carburanţi pentru motoare 48,6 68,3 59,4 70,4 80,8 73,3 53,8 72,3
322 Alţi carburanţi 75,0 77,2 98,5 84,0 114,0 105,8 113,3 104,2
4 Bunuri de capital (exclusiv echipamente
de transport) şi părţi şi accesorii 584,7 465,3 432,2 489,5 602,8 542,8 580,5 748,7
41 Bunuri de capital (exclusiv materiale de
transport) 322,9 254,5 226,0 262,2 334,6 306,3 338,7 467,0
42 Subansamble, piese şi accesorii 261,8 210,8 206,2 227,3 268,2 236,5 241,8 281,7
5 Echipament de transport şi părţi
şi accesorii 699,6 553,5 578,2 623,0 688,4 721,3 690,6 779,7
51 Automobile pentru transportul persoanelor 164,2 136,2 142,2 141,3 192,9 175,3 187,1 180,4
52 Alte materiale de transport 152,7 138,1 90,7 109,4 62,8 142,0 98,6 155,7
521 Destinate pentru industrie 150,5 135,9 88,9 106,2 58,2 137,3 93,6 151,1
522 Nedestinate pentru industrie 2,2 2,3 1,8 3,2 4,6 4,7 5,0 4,5
53 Subansamble, piese şi accesorii 382,6 279,2 345,3 372,3 432,7 404,0 404,9 443,6
6 Bunuri de consum nespecificate
în altă parte 581,7 477,9 493,7 544,2 589,2 513,8 556,5 625,3
61 Durabile 144,3 101,1 99,9 108,8 127,8 112,9 118,0 122,5
62 Semidurabile 285,2 244,8 277,6 299,5 317,1 268,9 300,1 350,9
63 Nedurabile 152,3 132,0 116,2 135,9 144,3 132,0 138,4 151,9
7 Bunuri necuprinse în altă parte 16,1 17,6 0,8 2,3 7,0 5,1 30,0 24,1

10. EXPORTURILE FOB PE CLASE DE BAZĂ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE (SCN)
EXPORTS FOB BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
SCN Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

TOTAL 2766,1 2348,4 2312,5 2562,6 3025,6 2895,1 3005,6 3360,5

1 Bunuri de capital 467,6 382,7 310,6 361,5 385,1 437,4 425,4 608,8
2 Bunuri intermediare 1429,9 1216,3 1262,6 1395,9 1705,8 1630,2 1692,4 1778,3
3 Bunuri de consum 639,5 527,3 536,9 591,2 654,0 573,7 616,7 696,6
4 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 229,1 222,2 202,5 213,9 280,7 253,8 271,3 276,9
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

40
2010 1.I-30.XI 2010
Iul.
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Noi.
p)
1.I-30.XI
p)
în % faţă de CODE
July
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Nov.
p)
1.I-30.XI
p)
1.I-30.XI 2009 BEC
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

3388,0 2783,7 3519,2 3516,9 3610,4 33980,1 127,1 TOTAL

284,6 340,0 298,9 301,9 198,5 2028,3 141,5 Food and beverages 1
210,8 265,2 211,4 219,2 122,1 1313,3 133,2 Basic (primary) products 11
191,7 246,1 190,1 198,6 101,1 1164,5 132,3 Mainly meant for industry 111
19,1 19,1 21,3 20,6 21,0 148,8 140,6 Mainly meant for housing consumption 112
73,8 74,7 87,6 82,7 76,4 714,9 159,7 Manufactured products 12
12,4 17,7 13,9 10,1 15,2 131,4 159,2 Mainly meant for industry 121
61,4 57,0 73,6 72,6 61,1 583,5 159,8 Mainly meant for housing consumption 122
Industrial supplies not elsewhere 2
853,0 755,3 916,2 958,6 1013,6 9134,6 142,7 specified
111,6 106,9 134,4 159,8 206,4 1453,0 149,7 Basic products 21
741,3 648,4 781,8 798,7 807,3 7681,5 141,4 Manufactured products 22
168,8 126,2 141,0 115,8 122,7 1724,8 110,5 Fuels and lubricants 3
1,1 2,7 16,3 1,3 2,1 44,0 842,2 Basic products 31
167,8 123,5 124,6 114,5 120,6 1680,8 108,0 Manufactured products 32
90,7 43,0 51,3 31,1 43,9 669,9 104,9 Engine fuels 321
77,0 80,6 73,3 83,4 76,8 1010,9 110,2 Other fuels 322
Capital goods (excluding transport 4
695,1 585,5 673,5 665,1 782,7 6798,4 133,9 equipment) and parts and accessories
Capital goods (excluding 41
419,4 343,4 360,9 366,4 446,0 3870,9 138,4 transport materials)
275,7 242,1 312,6 298,7 336,7 2927,5 128,3 Units, parts and accessories 42
Transport equipments and parts 5
693,3 426,9 835,3 790,1 761,9 7588,5 119,9 and accessories
209,1 34,1 187,8 207,1 199,0 1856,3 119,3 Motor cars for passengers transport 51
90,2 64,0 174,1 124,0 85,9 1197,2 89,7 Other transport materials 52
85,6 61,3 171,5 121,6 83,1 1158,4 88,2 Meant for industry 521
4,6 2,6 2,6 2,4 2,8 38,9 180,0 Not meant for industry 522
394,0 328,8 473,5 459,0 476,9 4534,9 131,9 Units, parts and accessories 53
Consumer goods not elsewhere 6
689,5 541,9 650,0 682,1 722,6 6608,7 113,9 specified
119,5 110,8 149,3 177,5 187,1 1434,1 113,3 Durables 61
410,3 285,3 345,6 345,9 358,8 3559,9 108,5 Semi-durable 62
159,7 145,7 155,0 158,8 176,7 1614,7 128,4 Non durable 63
3,7 8,0 4,3 3,2 8,3 96,9 75,5 Goods not elsewhere classified 7

2010 1.I-30.XI 2010


Iul.
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Noi.
p)
1.I-30.XI
p)
în % faţă de CODE
July
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Nov.
p)
1.I-30.XI
p)
1.I-30.XI 2009 SNA
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

3388,0 2783,7 3519,2 3516,9 3610,4 33980,1 127,1 TOTAL

499,3 397,4 524,4 479,4 517,1 4946,3 122,3 Capital goods 1


1811,5 1683,6 2007,2 2016,2 2032,2 19015,8 135,4 Intermediate goods 2
773,5 617,7 744,3 779,8 809,9 7394,1 116,9 Consumer goods 3
303,7 85,0 243,4 241,5 251,2 2623,9 112,9 Goods not included in the 3 classes 4

41
11. IMPORTURILE CIF PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)
IMPORTS CIF BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
MCE Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

TOTAL 3629,3 3260,5 2785,2 3212,7 3953,6 3778,9 4007,1 4308,4

1 Alimente şi băuturi 285,7 262,1 204,6 242,3 291,9 234,7 258,7 253,2
11 Produse de bază (primare) 72,8 76,7 61,9 78,6 94,9 79,5 84,0 61,1
111 În principal destinate pentru industrie 31,0 26,6 23,7 30,2 34,8 32,8 38,4 28,7
112 În principal destinate pentru consumul casnic 41,8 50,1 38,2 48,4 60,1 46,7 45,6 32,4
12 Produse prelucrate 213,0 185,4 142,7 163,8 197,0 155,2 174,6 192,1
121 În principal destinate pentru industrie 35,0 19,0 24,6 22,4 25,3 24,8 34,0 44,2
122 În principal destinate pentru consumul casnic 178,0 166,4 118,1 141,3 171,7 130,4 140,6 147,9
2 Aprovizionări industriale nespecificate
în altă parte 1230,1 960,3 911,1 1069,0 1315,7 1309,0 1435,1 1511,8
21 Produse de bază 72,9 55,4 50,0 60,9 84,9 96,3 74,2 84,6
22 Produse prelucrate 1157,3 904,9 861,1 1008,1 1230,8 1212,7 1360,9 1427,1
3 Combustibili şi lubrifianţi 318,2 374,8 295,5 302,6 365,4 429,0 429,7 429,0
31 Produse de bază 231,0 306,4 224,9 242,1 289,9 341,7 310,0 336,0
32 Produse prelucrate 87,1 68,4 70,5 60,5 75,5 87,3 119,7 93,0
321 Carburanţi pentru motoare 1,8 2,0 1,9 2,1 5,3 5,9 2,7 4,4
322 Alţi carburanţi 85,3 66,4 68,7 58,4 70,1 81,4 117,0 88,6
4 Bunuri de capital (exclusiv echipamente
de transport) şi părţi şi accesorii 929,3 897,9 709,2 764,7 955,7 946,3 990,7 1122,3
41 Bunuri de capital (exclusiv materiale de
transport) 538,2 566,6 381,8 438,3 556,6 529,9 583,2 648,0
42 Subansamble, piese şi accesorii 391,1 331,3 327,4 326,5 399,1 416,4 407,4 474,3
5 Echipament de transport şi părţi
şi accesorii 334,8 296,8 263,1 304,8 410,1 351,5 381,5 455,9
51 Automobile pentru transportul persoanelor 75,8 70,4 40,4 56,4 77,9 81,7 86,9 107,3
52 Alte materiale de transport 43,6 47,6 33,7 39,8 54,3 49,1 45,3 56,0
521 Destinate pentru industrie 42,9 46,2 32,7 38,6 52,4 46,0 41,4 52,7
522 Nedestinate pentru industrie 0,8 1,4 1,0 1,2 1,9 3,1 3,9 3,3
53 Subansamble piese şi accesorii 215,4 178,9 189,0 208,5 277,9 220,7 249,3 292,5
6 Bunuri de consum nespecificate
în altă parte 529,3 466,5 400,2 528,3 612,4 507,6 510,7 533,8
61 Durabile 98,3 80,2 52,3 72,1 82,8 66,7 73,8 78,0
62 Semidurabile 168,1 138,2 130,2 159,4 201,5 165,2 170,7 181,5
63 Nedurabile 262,9 248,1 217,7 296,8 328,1 275,7 266,2 274,2
7 Bunuri necuprinse în altă parte 1,9 2,0 1,6 0,9 2,3 0,8 0,9 2,5

12. IMPORTURILE CIF PE CLASE DE BAZĂ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE (SCN)
IMPORTS CIF BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
SCN Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

TOTAL 3629,3 3260,5 2785,2 3212,7 3953,6 3778,9 4007,1 4308,4

1 Bunuri de capital 576,4 606,9 407,4 471,4 599,5 572,8 619,5 696,1
2 Bunuri intermediare 2222,7 1896,3 1785,4 1974,5 2451,9 2451,5 2605,9 2784,7
3 Bunuri de consum 750,6 682,6 548,2 707,2 816,5 666,1 690,6 713,0
4 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 79,7 74,6 44,2 59,5 85,7 88,5 91,1 114,5
p)
Date provizorii. / Provisional data.
r)
Date revizuite. / Revised data.

42
2010 1.I-30.XI 2010
Iul.
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Noi.
p)
1.I-30.XI
p)
în % faţă de CODE
July
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Nov.
p)
1.I-30.XI
p)
1.I-30.XI 2009 BEC
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

4045,1 3413,6 4352,5 4263,7 4541,9 42662,7 119,5 TOTAL

253,4 265,0 290,7 284,1 321,9 2900,3 104,2 Food and beverages 1
75,1 97,1 73,5 67,2 89,0 862,0 120,7 Basic (primary) products 11
53,3 75,6 50,1 38,5 48,7 454,6 130,8 Mainly meant for industry 111
21,8 21,6 23,4 28,7 40,4 407,3 111,2 Mainly meant for housing consumption 112
178,3 167,9 217,2 216,9 232,8 2038,4 98,5 Manufactured products 12
33,6 26,1 50,5 39,6 44,8 370,0 106,4 Mainly meant for industry 121
144,7 141,8 166,7 177,2 188,1 1668,4 96,9 Mainly meant for housing consumption 122
Industrial supplies not elsewhere 2
1494,9 1240,6 1513,8 1517,8 1574,0 14892,9 120,5 specified
101,4 76,9 87,8 94,4 121,9 933,3 147,5 Basic products 21
1393,5 1163,7 1426,0 1423,5 1452,2 13959,6 119,1 Manufactured products 22
325,6 293,1 485,3 332,8 349,1 4037,0 127,6 Fuels and lubricants 3
206,4 184,6 331,1 161,7 195,4 2823,8 113,0 Basic products 31
119,2 108,5 154,2 171,1 153,7 1213,2 182,2 Manufactured products 32
3,9 3,0 5,3 6,6 5,4 46,5 151,1 Engine fuels 321
115,2 105,5 148,9 164,5 148,4 1166,7 183,8 Other fuels 322
Capital goods (excluding transport 4
1045,8 886,1 1010,2 1083,9 1182,8 10697,8 123,5 equipment) and parts and accessories
Capital goods (excluding 41
584,7 477,7 508,6 533,9 589,1 5831,9 113,5 transport materials)
461,1 408,4 501,5 550,0 593,8 4866,0 138,1 Units, parts and accessories 42
Transport equipments and parts 5
411,6 258,1 438,7 450,3 471,3 4196,7 122,5 and accessories
97,9 70,8 85,2 95,2 109,8 909,5 118,2 Motor cars for passengers transport 51
44,4 34,3 73,1 62,0 58,6 550,6 95,2 Other transport materials 52
41,9 33,0 71,8 61,3 57,7 529,7 95,2 Meant for industry 521
2,5 1,3 1,3 0,7 0,8 20,9 93,8 Not meant for industry 522
269,3 153,1 280,4 293,1 302,9 2736,6 131,7 Units, parts and accessories 53
Consumer goods not elsewhere 6
512,0 469,2 592,7 591,2 614,0 5872,0 111,4 specified
69,6 63,3 91,8 98,5 114,1 862,9 108,1 Durables 61
175,6 165,2 213,2 205,5 195,5 1963,4 115,1 Semi-durable 62
266,9 240,8 287,6 287,2 304,4 3045,7 110,1 Non durable 63
1,7 1,5 21,2 3,6 28,9 66,0 240,8 Goods not elsewhere classified 7

2010 1.I-30.XI 2010


Iul.
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Noi.
p)
1.I-30.XI
p)
în % faţă de CODE
July
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Nov.
p)
1.I-30.XI
p)
1.I-30.XI 2009 SNA
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

4045,1 3413,6 4352,5 4263,7 4541,9 42662,7 119,5 TOTAL

622,5 508,6 577,9 589,2 642,9 6307,7 112,8 Capital goods 1


2647,1 2207,7 2882,6 2776,0 2915,5 27482,7 125,2 Intermediate goods 2
671,2 621,8 779,6 792,9 839,2 7846,3 107,2 Consumer goods 3
104,4 75,5 112,5 105,7 144,3 1025,9 123,6 Goods not included in the 3 classes 4

43
13. EXPORTURILE FOB CONFORM CLASIFICĂRII PRODUSELOR PE ACTIVITĂŢI (CPA 2008)
EXPORTS FOB ACCORDING TO CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2008)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CPA Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

TOTAL 2766,1 2348,4 2312,5 2562,6 3025,6 2895,1 3005,6 3360,5

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 105,3 81,7 56,8 58,9 88,6 68,9 69,2 89,3
02 Produse ale silviculturii şi exploatării forestiere 2,0 1,3 0,9 1,5 2,4 2,6 3,7 2,5
03 Peşte şi alte animale
acvatice 0,1 *) *) *) *) *) 0,1 0,1
05 Cărbune şi lignit - - - - 2,3 *) - 1,2
06 Petrol brut şi gaze naturale - - - - - - 14,7 -
07 Minereuri metalifere 0,7 2,9 1,0 1,7 4,9 4,4 0,4 4,5
08 Alte minerale şi produse de carieră 2,4 1,6 2,5 4,1 2,0 1,2 1,5 2,0
10 Produse alimentare 57,3 46,2 47,9 49,5 63,3 60,5 55,4 68,3
11 Băuturi 4,0 4,3 4,4 3,7 6,0 5,9 6,1 7,4
12 Produse din tutun 34,3 27,4 29,8 30,1 29,6 29,6 35,8 32,6
13 Produse ale industriei textile 63,8 44,8 52,7 60,3 66,1 60,9 62,5 66,9
14 Articole de îmbrăcăminte 174,7 157,1 178,6 183,3 187,1 159,8 183,3 217,2
15 Piei şi produse din piele 82,8 68,7 82,8 92,6 100,5 82,0 86,6 104,2
16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilier), articole din paie şi din alte
materiale vegetale impletite 85,7 70,5 70,1 80,7 103,2 106,3 103,2 117,2
17 Hârtie şi produse din hârtie 14,3 13,3 12,7 14,7 16,3 14,8 16,7 16,2
19 Produse de cocserie; produse obţinute din
prelucrarea ţiteiului 118,2 141,7 154,7 153,9 195,0 180,0 170,4 176,7
20 Substanţe şi produse chimice 106,0 104,6 94,5 97,9 116,5 128,7 102,3 123,1
21 Produse farmaceutice de bază şi preparate
farmaceutice 51,6 52,1 32,5 46,7 49,2 42,3 42,0 53,6
22 Produse din cauciuc şi mase plastice 114,1 81,7 98,4 109,8 135,7 123,8 124,2 133,3
23 Alte produse din minerale nemetalice 18,9 15,4 15,9 18,7 21,0 21,9 19,0 22,2
24 Produse ale industriei metalurgice 115,8 145,3 118,8 175,3 214,6 200,6 253,3 200,2
25 Produse ale industriei construcţiilor metalice şi
produse din metal (exclusiv maşini, utilaje şi
echipamente) 85,8 60,1 64,5 74,9 84,6 78,4 92,1 96,3
26 Calculatoare şi produse electronice şi optice 268,9 214,3 192,3 211,1 292,0 231,9 272,1 329,7
27 Echipamente electrice 232,4 157,2 179,6 202,2 222,2 209,5 222,9 240,2
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 208,6 180,5 153,9 180,9 202,6 206,9 202,1 270,0
29 Autovehicule de transport rutier, remorci şi
semiremorci 488,5 376,0 428,7 441,1 544,4 508,0 531,7 563,1
30 Alte mijloace de transport 141,6 133,1 81,9 105,5 58,4 133,7 97,5 174,3
31 Mobilă 91,6 77,0 78,4 83,0 102,6 89,6 85,7 91,7
32 Alte produse industriale neclasificate
în alta parte 27,4 19,0 17,6 21,6 24,3 26,6 30,3 35,4
35 Energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 8,4 6,5 6,8 4,7 3,0 3,8 3,0 6,9
Alte produse necuprinse în altă parte 60,9 64,1 53,9 54,3 87,3 112,2 118,0 114,3

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

44
2010 1.I-30.XI 2010
Iul.
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Noi.
p)
1.I-30.XI
p)
în % faţă de CODE
July
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Nov.
p)
1.I-30.XI
p)
1.I-30.XI 2009 CPA
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

3388,0 2783,7 3519,2 3516,9 3610,4 33980,1 127,1 TOTAL

226,4 272,8 221,1 265,8 211,0 1628,7 133,7 Products of agriculture and hunting 01
2,0 2,2 2,6 2,6 3,9 26,9 179,5 Products of forestry and logging 02
Fish and other fishing products,aquaculture 03
0,1 *) 0,1 0,2 0,2 0,8 127,4 products
0,5 2,2 - - 0,2 6,3 273,5 Coal and lignite 05
- *) 15,7 0,5 1,1 31,9 - Crude petroleum and natural gas 06
3,7 0,8 4,5 3,7 5,2 34,7 144,0 Metal ores 07
1,9 2,0 2,3 2,5 3,2 25,2 144,9 Other mining and quarrying products 08
80,3 81,9 97,5 91,1 87,5 783,2 159,2 Food products 10
8,1 6,9 6,4 4,7 4,4 63,9 120,9 Beverages 11
33,2 32,8 29,0 31,7 38,2 352,5 104,4 Tobacco products 12
64,2 40,4 69,2 73,8 73,2 690,2 117,5 Textile products 13
250,2 181,5 198,1 203,5 208,4 2151,0 103,1 Wearing apparel 14
126,1 81,1 109,5 104,9 110,9 1081,2 112,4 Leather and related products 15
Wood and products of wood 16
(except furniture); articles of straw
110,3 86,2 113,1 108,4 108,3 1106,8 130,3 and plaiting materials
17,5 16,6 16,9 18,8 17,9 179,1 141,5 Paper and paper products 17
Coke and refined petroleum 19
158,7 115,0 110,9 96,7 105,5 1617,5 110,8 products
127,4 126,0 156,7 140,1 150,4 1363,7 145,0 Chemicals and chemical products 20
Basic pharmaceutical products and 21
57,8 52,5 56,5 53,1 59,4 545,6 167,8 pharmaceutical preparations
132,8 124,2 147,3 151,8 152,9 1434,2 135,0 Rubber and plastic products 22
21,8 19,8 23,2 22,4 22,4 228,4 122,1 Other non metallic mineral products 23
235,0 231,9 223,9 254,4 242,3 2350,4 163,1 Basic metals 24
Fabricated metal products 25
(except machinery and
90,7 83,4 98,2 102,9 113,0 979,0 129,8 equipment)
310,5 276,0 304,2 335,5 411,0 3166,4 145,5 Computer, electronic and optical products 26
260,9 212,6 260,6 264,7 284,4 2559,7 131,2 Electrical equipment 27
226,4 195,7 257,1 236,7 264,4 2396,7 121,0 Machinery and equipment n.e.c. 28
Motor vehicles, trailers and 29
533,0 279,3 583,9 586,4 600,3 5599,8 129,0 semi-trailers
95,4 60,9 153,5 103,7 64,3 1128,9 83,9 Other transport equipment 30
79,2 72,9 95,7 100,0 106,8 985,7 107,9 Furniture 31
Other manufactured 32
33,9 21,4 34,0 33,9 36,6 315,5 115,5 goods
Electricity, gas, steam 35
14,2 13,5 18,3 22,9 20,3 117,4 88,0 and air conditioning
85,9 91,3 109,3 99,4 102,6 1028,6 151,9 Other products n.e.c.

45
14. IMPORTURILE CIF CONFORM CLASIFICĂRII PRODUSELOR PE ACTIVITĂŢI (CPA 2008)
IMPORTS CIF ACCORDING TO CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2008)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CPA Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

TOTAL 3629,3 3260,5 2785,2 3212,7 3953,6 3778,9 4007,1 4308,4

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 85,5 88,5 76,0 99,3 133,9 109,3 109,2 85,6
02 Produse ale silviculturii şi exploatării forestiere 3,0 3,3 2,6 2,9 3,4 2,3 2,1 2,4
03 Peşte şi alte animale
acvatice 2,6 2,2 2,1 2,4 3,2 2,0 2,4 2,6
05 Cărbune şi lignit 8,4 6,5 2,4 5,0 7,2 3,0 4,0 6,9
06 Petrol brut şi gaze naturale 222,3 299,6 222,2 236,7 283,4 340,3 307,4 330,8
07 Minereuri metalifere 26,4 13,7 15,4 14,0 13,3 35,1 18,3 25,6
08 Alte minerale şi produse de carieră 8,2 5,0 5,1 5,5 8,2 9,0 8,1 8,5
10 Produse alimentare 230,9 212,7 160,0 187,5 216,7 170,3 189,2 202,8
11 Băuturi 15,0 12,0 6,5 10,8 11,6 12,7 14,8 18,1
12 Produse din tutun 7,1 8,1 6,9 6,8 7,9 6,7 8,3 8,1
13 Produse ale industriei textile 180,0 145,9 140,5 150,8 194,3 188,8 213,2 206,7
14 Articole de îmbrăcăminte 56,5 45,9 42,9 58,1 74,7 57,4 57,7 51,2
15 Piei şi produse din piele 69,5 59,5 50,8 58,0 78,3 72,0 78,0 73,2
16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilier), articole din paie şi din alte
materiale vegetale impletite 30,4 20,9 19,8 25,1 31,9 31,1 35,8 40,1
17 Hârtie şi produse din hârtie 80,9 61,1 60,3 58,6 71,0 64,0 70,7 76,0
19 Produse de cocserie; produse obţinute din
prelucrarea ţiteiului 96,0 72,9 87,5 74,5 92,9 111,4 153,1 127,8
20 Substanţe şi produse chimice 271,8 217,8 202,5 254,5 326,7 286,0 309,4 328,3
21 Produse farmaceutice de bază şi preparate
farmaceutice 167,0 164,1 141,0 201,5 191,0 184,4 176,8 176,3
22 Produse din cauciuc şi mase plastice 174,3 131,3 125,2 149,2 187,7 172,7 185,0 198,6
23 Alte produse din minerale nemetalice 58,6 42,0 32,0 42,0 58,7 56,5 70,1 74,6
24 Produse ale industriei metalurgice 205,4 164,1 161,8 194,3 232,1 235,6 263,1 298,7
25 Produse ale industriei construcţiilor metalice şi
produse din metal (exclusiv maşini, utilaje şi
echipamente) 175,0 149,0 143,1 149,0 173,7 174,7 185,9 195,8
26 Calculatoare şi produse electronice şi optice 431,3 378,9 309,5 304,4 397,9 324,0 386,3 443,3
27 Echipamente electrice 304,5 242,5 276,7 326,6 370,4 394,5 379,5 402,3
28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 320,8 357,2 223,5 275,4 382,9 366,3 381,1 474,9
29 Autovehicule de transport rutier, remorci şi
semiremorci 254,4 226,7 169,7 196,4 252,4 240,2 270,9 295,5
30 Alte mijloace de transport 26,5 24,4 21,3 27,9 27,6 27,1 19,8 26,6
31 Mobilă 27,9 23,9 16,5 24,6 27,8 23,2 22,9 25,7
32 Alte produse industriale neclasificate
în alta parte 58,4 54,4 30,3 38,4 58,2 47,6 49,4 55,7
35 Energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 2,1 1,3 3,3 4,5 3,6 2,5 3,0 1,7
Alte produse necuprinse în altă parte 28,7 25,0 27,9 27,9 31,0 28,5 31,4 44,0
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

46
2010 1.I-30.XI 2010
Iul.
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Noi.
p)
1.I-30.XI
p)
în % faţă de CODE
July
r)
Aug.
r)
Sept.
r)
Oct.
r)
Nov.
p)
1.I-30.XI
p)
1.I-30.XI 2009 CPA
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

4045,1 3413,6 4352,5 4263,7 4541,9 42662,7 119,5 TOTAL

97,6 117,2 96,0 90,9 118,0 1132,9 117,3 Products of agriculture and hunting 01
1,5 3,1 3,1 3,7 4,0 31,0 149,5 Products of forestry and logging 02
Fish and other fishing products,aquaculture 03
2,3 2,1 2,3 2,1 2,5 25,9 119,7 products
7,9 10,4 8,6 11,5 5,3 72,0 83,8 Coal and lignite 05
200,9 177,1 325,1 152,8 193,1 2769,7 115,0 Crude petroleum and natural gas 06
42,6 16,6 19,5 22,7 47,6 270,8 265,9 Metal ores 07
8,0 9,2 8,1 9,1 9,9 88,8 123,4 Other mining and quarrying products 08
193,9 181,1 235,4 233,2 247,6 2217,7 96,6 Food products 10
12,2 13,2 13,5 13,8 17,6 144,8 86,2 Beverages 11
10,7 9,2 8,9 13,5 12,0 99,2 133,6 Tobacco products 12
191,8 128,1 190,3 212,4 222,3 2039,2 116,3 Textile products 13
54,7 58,9 78,8 68,1 64,0 666,5 101,5 Wearing apparel 14
71,8 52,0 75,8 79,4 73,3 762,8 93,7 Leather and related products 15
Wood and products of wood 16
(except furniture); articles of straw
37,4 33,3 39,4 37,1 35,8 366,7 108,7 and plaiting materials
73,6 64,3 82,3 80,7 82,7 784,1 108,5 Paper and paper products 17
Coke and refined petroleum 19
157,2 138,2 194,8 215,8 194,3 1547,4 210,2 products
324,0 302,8 340,2 308,1 321,0 3303,4 112,8 Chemicals and chemical products 20
Basic pharmaceutical products and 21
180,4 168,1 176,1 180,2 201,0 1976,8 111,8 pharmaceutical preparations
197,2 172,4 201,5 203,8 206,4 1999,7 115,2 Rubber and plastic products 22
75,8 68,6 75,0 70,7 63,7 687,8 102,8 Other non metallic mineral products 23
291,6 239,1 303,1 296,9 294,8 2811,0 137,6 Basic metals 24
Fabricated metal products 25
(except machinery and
199,4 168,8 215,8 214,7 204,4 2025,4 115,7 equipment)
416,3 365,1 400,1 461,9 556,5 4365,3 130,1 Computer, electronic and optical products 26
389,4 315,9 398,2 437,0 479,1 4169,6 152,6 Electrical equipment 27
387,7 315,0 399,8 381,6 380,8 3969,1 111,9 Machinery and equipment n.e.c. 28
Motor vehicles, trailers and 29
295,0 171,4 261,2 305,6 326,1 2784,4 109,9 semi-trailers
18,5 15,7 72,5 22,8 40,8 320,6 92,9 Other transport equipment 30
26,5 21,9 27,0 28,9 29,4 274,4 96,6 Furniture 31
Other manufactured 32
44,0 35,6 55,2 59,3 58,8 532,5 99,9 goods
Electricity, gas, steam 35
1,4 0,9 1,1 1,6 4,1 27,8 103,2 and air conditioning
34,0 38,5 43,8 43,4 45,2 395,7 194,5 Other products n.e.c.

47
15. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)
EXPORTS FOB BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
N.C. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

TOTAL 2766,1 2348,4 2312,5 2562,6 3025,6 2895,1 3005,6 3360,5

I Animale vii şi produse animale 28,0 21,6 21,3 23,0 37,5 29,8 33,5 33,9
01 Animale vii 14,5 9,8 7,0 8,4 19,2 14,0 15,0 15,3
02 Carne şi măruntaie comestibile 6,0 5,7 8,4 6,7 9,5 7,9 9,7 10,2
03 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 1,0 0,6 0,4 0,9 0,6 0,8 0,7 0,4
04 Lapte şi produse lactate; ouă;
miere naturală 5,4 4,8 4,5 4,8 6,4 5,6 6,2 6,6
05 Alte produse de origine animală 1,1 0,7 1,0 2,2 1,8 1,4 1,9 1,4

II Produse vegetale 91,9 71,9 49,4 51,1 68,9 53,9 55,0 73,7
06 Plante vii şi produse de floricultură 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
07 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi 4,5 3,6 0,9 1,9 2,5 2,3 4,1 5,3
08 Fructe comestibile 6,4 4,8 1,8 2,5 3,9 2,0 2,0 3,3
09 Cafea, ceai, mate şi condimente 0,8 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5
10 Cereale 67,2 38,6 37,6 35,5 39,9 31,4 35,5 49,0
11 Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 1,0 2,2 2,6
12 Seminţe şi fructe oleaginoase; plante industriale
sau medicinale; paie şi furaje 11,9 23,0 7,3 9,7 20,7 16,0 10,0 12,5
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale - - *) *) *) *) *) 0,1
14 Materiale pentru împletit şi alte produse de
origine vegetală, necuprinse în altă parte 0,1 - 0,1 *) 0,1 0,1 0,2 0,2

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 12,7 8,9 10,1 7,5 12,1 11,7 7,2 14,6
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 12,7 8,9 10,1 7,5 12,1 11,7 7,2 14,6

IV Produse alimentare, băuturi şi tutun 67,2 56,0 56,3 59,4 69,3 66,9 69,1 73,6
16 Preparate din carne şi peşte 3,7 3,5 3,4 3,4 5,3 5,1 4,0 4,1
17 Zahăr şi produse zaharoase 3,6 2,8 2,7 2,7 4,3 6,3 4,9 7,8
18 Cacao şi preparate din cacao 2,1 1,2 2,4 2,5 3,2 1,9 1,5 1,7
19 Preparate pe bază de cereale, de făină, de
amidon; produse de patiserie 4,0 3,5 3,6 4,0 4,5 4,2 3,8 4,4
20 Preparate din legume, fructe 2,8 1,5 1,0 1,6 2,2 1,8 1,7 1,8
21 Preparate alimentare diverse 6,2 5,4 4,7 5,2 6,4 5,5 5,1 7,1
22 Băuturi alcoolice şi nealcoolice; oţet 4,0 4,4 4,4 3,7 8,0 5,9 8,1 9,5
23 Reziduuri şi deşeuri ale
industriei alimentare 6,4 6,3 4,4 6,2 5,5 5,8 4,0 4,5
24 Tutun şi înlocuitori de tutun 34,4 27,4 29,8 30,1 29,7 30,3 35,8 32,6

V Produse minerale 129,0 152,3 163,8 163,2 205,9 189,2 188,4 189,6
25 Sare; sulf, pietre; ipsos, var şi ciment 2,7 1,8 2,6 4,3 2,4 1,8 1,8 2,6
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 0,8 3,0 1,0 1,8 5,1 5,3 0,5 4,7
27 Combustibili şi uleiuri minerale 125,5 147,6 160,2 157,1 198,5 182,1 186,1 182,3
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

48
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 C.N.
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

3388,0 2783,7 3519,2 3516,9 3610,4 33980,1 127,1 TOTAL

46,3 42,4 41,9 43,6 39,0 392,2 129,0 Live animals and animal products I
21,3 18,7 19,6 21,6 16,7 176,8 108,1 Live animals 01
13,0 13,8 12,9 11,6 12,2 115,9 168,6 Meat and edible offal 02
Fish and crustaceans, mollusks and other 03
0,5 1,0 0,5 0,7 1,2 7,7 114,0 aquatic invertebrates
Milk and dairy products; eggs; honey; edible 04
9,4 8,1 7,4 7,8 6,9 73,8 134,9 animal products
2,1 1,0 1,6 1,9 2,0 18,0 174,5 Other products of animal origin 05

208,2 259,1 204,9 246,6 197,2 1467,9 139,4 Vegetable products II


0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 2,6 205,6 Live plants, flower products 06
9,4 8,6 11,5 8,6 6,1 61,3 152,9 Edible vegetables, roots and tubers 07
5,2 6,3 6,1 8,2 12,2 53,5 157,2 Edible fruits 08
0,8 1,2 1,2 2,1 1,0 10,4 117,6 Coffee, tea, mate and spices 09
81,2 129,4 96,6 110,8 140,9 787,8 133,1 Cereals 10
2,4 2,1 1,1 0,9 2,3 16,8 228,5 Products of the milling industry; malt; starch 11
Seeds and fruits; industrial and medicinal plants; 12
108,7 111,0 88,0 115,7 34,4 534,0 145,3 straw and fodder
Lac; gums, resins and other vegetable saps 13
*) *) *) - *) 0,2 62,3 and extracts
Vegetable plaiting materials; vegetable products 14
0,2 0,2 0,1 *) *) 1,2 76,8 not elsewhere specified

13,6 19,0 19,8 13,7 17,9 146,9 185,5 Animal or vegetable fats and oils III
13,6 19,0 19,8 13,7 17,9 146,9 185,5 Animal or vegetable fats and oils 15

76,0 72,7 88,4 86,7 86,3 804,6 124,2 Prepared foodstuffs, beverages and tobacco IV
4,7 3,2 5,0 5,2 5,1 48,6 144,0 Preparation of meat and fish 16
12,0 11,1 18,8 17,8 8,1 96,5 260,2 Sugar and confectionery 17
1,7 1,5 2,9 3,0 2,7 25,0 125,7 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, starch, milk; pastry 19
3,8 3,5 5,2 5,7 5,2 47,9 114,3 products
2,4 2,1 3,5 7,1 4,3 29,6 145,2 Preparations of vegetables, fruit 20
5,8 5,1 6,8 6,1 7,4 65,1 137,0 Miscellaneous edible preparations 21
8,1 6,9 9,8 4,7 6,6 75,8 143,5 Alcoholic and non-alcoholic beverages; vinegar 22
Residues and waste from the food industry; 23
4,3 6,5 7,5 5,4 8,7 62,7 117,0 animal fodder
33,2 32,8 29,0 31,7 38,2 353,4 103,7 Tobacco and manufactured tobacco substitutes 24

177,7 133,2 152,3 126,6 146,1 1835,9 112,5 Mineral products V


2,3 2,3 3,5 2,9 3,7 30,1 150,2 Salt; sulphur, stone; plaster; lime and cement 25
4,2 1,3 5,3 5,1 5,4 39,7 157,1 Ores, slag and ash 26
171,2 129,6 143,5 118,6 137,0 1766,1 111,3 Mineral fuels and oils 27

49
15. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.) - continuare
EXPORTS FOB BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
N.C. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

VI Produse ale industriei chimice 127,5 132,4 99,5 113,9 127,0 133,6 107,1 136,4
28 Produse chimice anorganice 10,4 8,0 7,6 8,1 11,2 11,0 10,7 13,5
29 Produse chimice organice 14,4 9,5 10,9 11,5 14,6 23,5 14,0 17,7
30 Produse farmaceutice 50,7 51,2 31,7 45,5 47,2 41,3 39,7 51,8
31 Îngrăşăminte 29,2 43,0 32,2 28,4 27,4 28,6 16,6 29,0
32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi
derivaţii lor 2,3 2,8 1,4 1,8 3,0 2,9 3,7 3,4
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de
parfumerie şi cosmetice 7,6 6,1 5,9 5,5 7,0 6,2 6,8 6,0
34 Săpun; preparate pentru spălat şi lubrifiante,
ceară dentară, paste de modelat 8,2 8,9 7,2 10,5 11,1 13,7 9,6 9,7
35 Substanţe albuminoide; produse pe bază de
amidon; cleiuri; enzime 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5
36 Pulberi şi explozivi, articole de pirotehnie;
chibrituri; aliaje piroferice; materiale inflamabile 0,8 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2
37 Produse fotografice sau cinematografice 1,7 0,7 *) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
38 Produse diverse ale industriei chimice 1,8 1,6 1,9 2,2 4,6 5,7 5,3 4,4

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole


din acestea 138,5 101,4 119,0 134,3 164,7 153,8 151,6 162,1
39 Materiale plastice şi articole din materiale plastice 51,9 40,6 42,4 49,0 64,5 59,4 58,7 65,5
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 86,6 60,8 76,6 85,4 100,1 94,4 92,9 96,6

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse


din acestea 19,3 16,9 16,4 16,3 18,7 20,1 21,5 22,9
41 Piei brute şi piei tăbăcite 6,9 6,2 5,4 6,4 7,3 9,5 9,2 8,6
42 Obiecte din piele 12,3 10,5 10,8 9,8 11,2 10,5 12,1 14,1
43 Blănuri şi articole din blană; blănuri artificiale 0,1 0,2 0,2 *) 0,1 0,1 0,2 0,2

IX Produse din lemn, exclusiv mobilier 86,7 70,6 70,4 81,1 104,0 108,7 105,4 118,9
44 Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 86,6 70,5 70,3 81,1 104,0 108,6 105,3 118,8
45 Plută şi articole din plută - - - - *) *) *) *)
46 Produse din împletituri de fibre vegetale
sau de nuiele - - *) 0,1 *) 0,1 *) 0,1

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole


din acestea 17,1 15,3 14,7 17,5 20,2 19,4 19,1 19,7
47 Pastă din lemn; deşeuri de hârtie 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 13,3 12,5 12,0 14,5 15,5 14,2 15,7 15,4
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 3,4 2,4 2,2 2,6 3,9 4,3 2,7 3,4
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

50
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 C.N.
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

147,0 144,3 167,6 164,1 159,1 1499,6 159,9 Chemical products VI


8,9 12,3 12,4 14,9 13,2 124,0 108,2 Inorganic chemicals 28
19,4 16,4 16,1 23,1 17,7 184,7 193,4 Organic chemicals 29
56,0 51,5 55,5 51,8 57,2 529,3 172,7 Pharmaceutical products 30
37,1 36,5 53,1 41,4 36,9 367,2 191,4 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; tannins and 32
3,0 2,6 2,7 3,3 3,0 30,8 133,2 their derivates
Essentials oils and resinoids; perfumery, 33
7,2 10,0 9,0 9,3 14,2 87,1 109,6 cosmetic or toilet preparations
Soap; washing and lubricating preparations, 34
10,4 10,7 11,6 11,7 11,6 117,9 132,3 dental wax, modeling pastes
Albuminoidal substances; modified starch; 35
0,6 0,6 0,5 0,9 0,6 5,5 128,5 glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; matches; 36
0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 2,8 109,6 pyrophoric alloys; certain combustible preparation
0,1 *) 0,1 0,5 0,1 1,4 61,0 Photographic or cinematographic goods 37
3,9 3,4 6,3 6,8 4,3 48,8 169,8 Miscellaneous chemical products 38

Plastics, rubber VII


161,2 154,5 181,8 173,9 179,8 1736,7 130,1 and articles thereof
65,4 56,9 71,7 61,4 64,6 659,3 124,6 Plastics and articles thereof 39
95,8 97,6 110,1 112,6 115,2 1077,4 133,8 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, furskins VIII


22,8 13,5 18,5 21,0 25,9 217,5 126,2 and articles thereof
8,8 3,9 7,0 7,9 10,0 83,9 138,9 Raw hides and skins and leather 41
13,6 9,5 11,3 12,8 15,7 131,4 118,8 Leather goods 42
0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 2,1 169,4 Furskins and artificial fur; manufactures thereof 43

112,5 88,6 116,1 111,7 112,2 1129,5 133,1 Wood and articles of wood, excluding furniture IX
112,4 88,6 116,0 111,6 112,2 1129,0 133,2 Wood, charcoal and articles of wood 44
*) *) - - *) 0,1 75,8 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto or of other 46
*) *) *) 0,1 *) 0,4 83,4 plaiting materials, basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, paperboard X


19,9 19,8 20,7 22,2 21,9 215,1 143,9 and articles thereof
1,0 0,8 1,0 0,9 1,5 9,3 230,3 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles of paper 48
16,2 15,4 15,6 17,7 17,1 169,2 145,5 and paperboard
Printed books, newspapers and other products 49
2,8 3,6 4,2 3,6 3,3 36,6 125,6 of the printing industry

51
15. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.) - continuare
EXPORTS FOB BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
N.C. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

XI Materiale textile şi articole din acestea 241,8 203,2 234,1 246,5 258,2 223,3 249,0 287,8
50 Mătase 2,8 2,1 2,6 2,9 2,8 2,7 2,7 3,5
51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi
ţesături din păr de cal 5,4 3,8 6,6 6,3 7,0 5,5 7,8 8,4
52 Bumbac 3,2 2,5 1,8 2,1 2,2 2,0 2,0 2,3
53 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi
ţesături din fire de hârtie 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
54 Filamente sintetice sau artificiale 7,4 6,0 7,4 7,8 8,2 8,5 9,5 8,7
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 19,5 10,3 10,4 13,9 17,3 17,2 16,8 19,0
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară, cordoane,
frânghii, articole din acestea 4,4 3,7 3,8 3,3 4,8 4,0 4,8 4,9
57 Covoare şi alte acoperitoare de podea din
materiale textile 1,9 1,5 1,2 2,6 1,9 1,2 1,9 1,7
58 Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele,
tapiserie; pasmanterie, broderii 3,0 1,7 2,6 3,1 3,3 3,6 3,5 3,3
59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la
suprafaţă sau stratificate; articole tehnice din
materiale textile 4,5 5,2 5,4 5,7 6,9 5,2 5,7 6,5
60 Ţesături croşetate sau tricotate 1,8 1,0 1,6 1,0 1,6 1,7 0,8 1,4
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 56,6 46,0 48,2 51,9 58,6 51,4 57,7 68,6
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele
decât tricotate sau croşetate 114,4 107,7 127,5 128,6 125,8 104,3 120,2 142,4
63 Alte articole textile confecţionate 16,7 11,6 14,9 17,1 17,8 15,8 15,6 16,9

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 79,3 63,4 78,3 89,3 98,0 79,9 85,9 105,9
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 76,2 61,2 76,5 87,5 96,0 77,7 83,2 103,6
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 2,3 0,9 0,8 0,9 1,1 1,7 1,6 1,7
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane,
bastoane-scaun, bice, cravaşe şi părţi
ale acestora 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
67 Pene şi puf prelucrate şi articole din
pene sau din puf; flori artificiale;
articole din păr uman 0,4 1,2 0,7 0,7 0,7 0,3 1,0 0,4

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică,


sticlă şi din materiale similare 16,7 14,0 14,6 17,0 19,0 19,9 17,3 20,2
68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
mică şi materiale similare 1,7 1,5 1,9 2,0 3,2 2,8 2,6 3,2
69 Produse ceramice 7,6 7,3 5,9 6,7 8,0 7,8 7,5 8,0
70 Sticlă şi articole din sticlă 7,4 5,2 6,8 8,4 7,8 9,3 7,2 9,0
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

52
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 C.N.
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

319,6 225,3 272,6 281,7 283,8 2882,0 106,9 Textiles and textile articles XI
3,3 1,0 3,5 3,9 4,0 32,7 114,1 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and 51
7,9 4,6 7,0 7,9 7,6 76,4 109,7 woven fabric
2,4 1,3 2,3 2,6 3,0 23,9 88,3 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven 53
0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 2,0 87,8 fabric of paper yarn
8,4 6,4 9,2 9,8 9,7 93,6 150,1 Man-made filaments 54
19,9 10,9 20,4 21,2 17,9 185,0 121,5 Man-made staple fibres 55
Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 56
5,2 2,6 4,8 4,6 4,3 47,0 115,2 ropes articles thereof
Carpets and other textile floor 57
1,3 1,0 2,4 2,1 2,0 19,2 141,2 coverings
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; 58
3,5 2,2 3,2 3,7 3,6 35,8 125,8 lace, tapestries; trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or laminated 59
textile fabrics; technical articles
5,7 4,0 5,9 6,4 6,1 63,6 148,3 of textiles
1,3 0,8 1,5 1,2 1,1 14,1 95,4 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
72,8 52,6 59,4 61,3 63,8 646,4 106,5 accessories
Not knitted or crocheted clothing and 62
171,9 125,4 134,5 137,5 138,4 1456,5 100,7 accessories
15,8 12,3 18,3 19,0 22,2 185,8 115,7 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII


126,9 82,4 114,0 107,3 111,1 1079,0 112,3 similar articles
125,0 80,1 110,5 104,0 107,6 1051,8 111,9 Footwear and parts thereof 64
1,3 1,5 1,7 2,3 2,8 17,5 121,2 Headgear and parts thereof 65
Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66
seat-sticks, whips, riding crops and
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 48,8 parts thereof
Prepared feathers and down and articles made 67
of feathers or of down; artificial hair flowers;
0,5 0,7 1,7 0,9 0,6 8,2 241,8 articles of human hair

Articles of stone, plaster, cement, ceramic, glass XIII


19,7 17,7 20,4 20,1 20,1 205,9 124,5 and similar materials
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 68
2,8 3,1 4,7 3,2 3,9 33,4 131,4 mica and similar materials
8,5 7,0 9,2 10,2 8,8 87,5 120,6 Ceramic products 69
8,4 7,5 6,5 6,7 7,4 85,1 126,1 Glass and glassware 70

53
15. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.) - continuare
EXPORTS FOB BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
N.C. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

XV Metale comune şi articole din acestea 234,4 248,7 219,1 285,2 360,4 369,6 442,2 384,3
72 Fontă, fier şi oţel 81,8 129,0 89,3 127,5 184,8 188,7 233,8 180,7
73 Produse din fontă, fier şi oţel 67,7 57,8 62,3 79,9 86,0 83,4 97,4 96,3
74 Cupru şi articole din cupru 17,9 14,5 15,6 17,0 22,1 25,6 26,9 24,8
75 Nichel şi articole din nichel 0,5 0,4 0,2 0,5 0,3 0,9 1,1 0,5
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 34,2 29,7 34,9 41,1 45,5 48,6 56,1 55,8
78 Plumb şi articole din plumb 2,5 1,9 1,6 2,1 2,7 3,0 3,2 2,8
79 Zinc şi articole din zinc 0,5 0,8 0,5 0,7 0,4 0,6 0,5 0,8
80 Cositor şi articole din cositor 1,0 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
81 Alte metale comune; cermeturi 0,9 1,0 0,8 1,1 1,2 1,4 1,3 1,6
82 Unelte şi scule, tacâmuri din metale comune 17,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 6,1 5,6
83 Articole diverse din metale comune 10,2 9,0 9,1 10,9 12,7 12,4 15,5 15,0

XVI Maşini şi aparate, echipamente electrice;


aparate de înregistrat sau de reprodus
sunetul şI imaginile 816,2 620,9 608,4 689,4 827,7 738,3 788,7 952,9
84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi dispozitive
mecanice, părţi ale acestora 260,3 216,5 178,9 218,2 252,4 243,8 260,8 328,8
85 Maşini, aparate şi echipamente electrice;
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 555,9 404,4 429,5 471,2 575,3 494,5 527,8 624,0

XVII Mijloace şi materiale de transport 493,6 416,9 395,8 418,9 455,5 510,1 496,8 588,3
86 Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
şi de comunicaţii 10,5 9,7 10,0 9,9 6,4 7,5 9,5 7,7
87 Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre 367,7 294,5 324,9 329,2 417,3 393,5 415,5 432,1
88 Aeronave, nave spaţiale 5,7 7,6 32,1 1,3 3,5 7,2 1,7 1,8
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 109,7 105,1 28,8 78,4 28,3 101,9 70,1 146,7

XVIII Instrumente şi aparate optice, fotografice,


cinematografice, medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri; instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 29,4 26,0 32,5 32,6 39,1 39,5 40,8 41,9
90 Instrumente şi aparate optice, fotografice,
cinematografice, medico-chirurgicale şi similare 27,4 24,5 31,3 31,7 36,6 34,4 37,3 40,2
91 Ceasornicărie 1,3 0,9 0,6 0,1 1,5 4,1 2,6 0,7
92 Instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale
acestora 0,7 0,7 0,6 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9

XX Mărfuri şi produse diverse 125,2 99,1 101,1 109,1 129,6 117,0 114,9 124,8
94 Mobilă; aparate de iluminat şi alte articole
similare; construcţii prefabricate 110,6 89,3 93,0 99,4 120,0 106,7 103,0 111,0
95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment
sau pentru sport 8,9 7,0 6,1 7,6 6,7 7,5 9,0 10,6
96 Articole diverse 5,7 2,9 2,1 2,2 2,9 2,7 2,8 3,3

XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni din


Nomenclatorul Combinat 11,8 9,0 7,7 7,3 9,8 10,5 12,3 9,3

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

54
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 C.N.
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

386,6 379,1 397,9 426,7 424,8 4075,9 152,5 Base metals and articles of base metal XV
183,6 204,7 196,5 198,1 194,3 1982,0 166,9 Pig-iron, iron and steel 72
107,3 88,3 91,7 114,7 114,9 1022,3 136,4 Products of pig-iron, iron and steel 73
18,3 17,5 21,9 27,0 25,7 242,3 163,4 Copper and articles thereof 74
0,3 0,1 0,5 1,0 - 5,3 184,5 Nickel and articles thereof 75
53,2 48,1 60,7 57,7 57,8 559,6 146,0 Aluminium and articles thereof 76
2,4 2,7 2,8 2,9 3,0 29,2 175,3 Lead and articles thereof 78
0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 5,8 45,9 Zinc and articles thereof 79
0,3 0,1 0,8 0,5 0,6 4,3 147,7 Tin and articles thereof 80
1,8 1,1 1,5 1,0 2,1 14,9 172,6 Other base metals; cermets 81
4,6 4,5 4,8 4,5 8,1 55,8 95,4 Tools and implements, cutlery of base metal 82
14,2 11,7 16,3 18,8 17,7 154,3 150,7 Miscellaneous articles of base metal 83

Machinery and mechanical appliances; XVI


electrical equipment; sound and image
899,9 746,2 942,9 950,9 1085,7 9231,0 130,9 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, mechanical apparatus 84
269,1 236,4 310,7 288,3 323,3 2910,8 120,2 and devices, parts thereof
Machinery and mechanical appliances and 85
electrical equipment; sound and television
630,9 509,8 632,2 662,6 762,4 6320,2 136,5 image recorders and reproducers

494,9 250,6 580,1 541,3 500,7 5233,0 117,2 Vehicles and associated transport equipment XVII
Railway or tramway locomotives and 86
8,8 9,8 13,2 9,3 11,3 103,3 41,4 rolling-stock
417,1 198,9 441,6 455,9 452,5 4278,6 131,3 Vehicles, tractors and other ground vehicles 87
9,4 2,6 2,7 1,8 4,6 68,6 129,4 Aircraft, spacecraft 88
59,6 39,3 122,6 74,4 32,4 782,5 86,5 Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, cinematographic, medica XVIII


or surgical instruments and apparatus and
similar; clocks and watches; musical
35,1 28,5 35,5 35,1 36,8 397,4 122,3 Instruments; parts and accessories thereof
Optical, photographic, cinematographic, medical 90
34,2 27,5 34,4 33,9 35,2 376,6 120,9 or surgical instruments and apparatus and similar
0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 11,3 237,1 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and accessories 92
0,8 0,7 0,7 1,0 1,1 9,5 108,9 thereof

111,1 94,8 128,5 132,3 144,7 1308,0 113,5 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings and other similar articles; 94
96,1 86,3 116,3 119,1 130,5 1181,4 114,5 prefabricated buildings
Toys, games, sport or entertainment 95
12,2 6,7 8,8 10,3 10,7 96,4 107,7 articles
2,7 1,8 3,4 2,9 3,4 30,3 96,9 Miscellaneous manufactured articles 96

Goods non-included in Combined Nomenclature XXII


9,1 11,9 15,3 11,4 17,3 121,9 138,0 other sections

55
16. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)
IMPORTS CIF BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
N.C. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

TOTAL 3629,3 3260,5 2785,2 3212,7 3953,6 3778,9 4007,1 4308,4

I Animale vii şi produse animale 94,4 97,4 72,0 79,5 90,8 71,3 77,4 75,1
01 Animale vii 7,7 8,9 7,5 8,0 9,5 8,2 8,5 7,8
02 Carne şi măruntaie comestibile 51,3 55,6 35,6 36,4 43,8 36,6 38,5 40,1
03 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 9,9 8,9 7,1 10,4 11,8 7,5 9,2 9,0
04 Lapte şi produse lactate; ouă;
miere naturală 21,8 20,1 19,0 21,3 22,1 16,1 17,6 14,7
05 Alte produse de origine animală 3,7 4,0 2,8 3,5 3,6 2,9 3,5 3,5

II Produse vegetale 81,8 83,8 63,4 88,8 121,8 100,4 103,1 80,0
06 Plante vii şi produse de floricultură 5,9 4,0 3,4 6,7 12,8 11,6 9,2 6,6
07 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi 12,2 12,4 11,1 15,8 25,4 20,1 20,0 9,8
08 Fructe comestibile 17,0 24,5 16,1 18,9 21,0 16,3 15,3 14,1
09 Cafea, ceai, mate şi condimente 10,2 9,2 9,2 10,2 11,6 10,1 10,4 12,3
10 Cereale 18,2 14,7 10,0 16,7 23,9 21,0 17,1 14,3
11 Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon 4,9 5,2 3,0 3,9 4,7 5,3 7,7 9,1
12 Seminţe şi fructe oleaginoase; plante industriale
sau medicinale; paie şi furaje 12,3 13,2 9,9 15,4 21,6 14,9 21,7 12,0
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale 1,0 0,5 0,7 0,8 0,7 1,1 1,6 1,7
14 Materiale pentru împletit şi alte produse de
origine vegetală, necuprinse în altă parte 0,1 - 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 14,9 11,8 11,9 13,5 16,6 16,5 17,5 17,4
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 14,9 11,8 11,9 13,5 16,6 16,5 17,5 17,4

IV Produse alimentare, băuturi şi tutun 146,7 129,4 99,5 121,6 138,8 109,3 122,5 138,4
16 Preparate din carne şi peşte 6,5 5,5 3,8 4,7 5,8 4,9 5,2 4,9
17 Zahăr şi produse zaharoase 33,0 20,8 19,9 16,5 16,2 11,3 19,3 31,0
18 Cacao şi preparate din cacao 11,7 8,5 7,6 10,4 13,7 7,0 7,9 6,0
19 Preparate pe bază de cereale, de făină, de
amidon; produse de patiserie 16,8 14,7 9,8 13,0 16,7 12,4 13,5 12,9
20 Preparate din legume, fructe 12,4 13,1 8,9 11,2 14,8 10,8 9,6 10,9
21 Preparate alimentare diverse 20,9 16,5 15,6 19,0 25,0 19,7 20,7 23,1
22 Băuturi alcoolice şi nealcoolice; oţet 14,1 11,8 6,0 11,0 11,4 11,3 11,6 14,5
23 Reziduuri şi deşeuri ale
industriei alimentare 17,3 22,9 17,8 26,1 23,3 21,5 22,2 24,4
24 Tutun şi înlocuitori de tutun 14,1 15,7 10,0 9,8 11,9 10,6 12,4 10,8

V Produse minerale 366,4 401,3 318,8 323,8 393,9 486,8 476,1 481,1
25 Sare; sulf, pietre; ipsos, var şi ciment 7,7 5,7 5,5 6,4 10,5 11,7 11,9 12,7
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 26,7 13,9 15,9 14,7 13,8 35,6 18,6 26,5
27 Combustibili şi uleiuri minerale 331,9 381,7 297,3 302,7 369,6 439,4 445,5 441,9

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

56
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 C.N.
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

4045,1 3413,6 4352,5 4263,7 4541,9 42662,7 119,5 TOTAL

79,9 77,9 90,6 90,4 86,7 891,6 87,6 Live animals and animal products I
9,1 6,6 9,2 8,4 5,8 88,5 81,9 Live animals 01
46,5 46,6 50,6 48,3 43,3 466,4 79,5 Meat and edible offal 02
Fish and crustaceans, mollusks and other 03
7,4 7,6 7,7 7,3 9,6 94,7 101,8 aquatic invertebrates
Milk and dairy products; eggs; honey; edible 04
13,1 13,8 19,2 21,9 24,6 203,3 103,5 animal products
3,8 3,2 3,9 4,6 3,4 38,7 112,5 Other products of animal origin 05

89,4 111,7 83,8 79,1 107,2 1028,9 111,9 Vegetable products II


3,3 4,6 7,2 5,9 7,5 78,7 105,9 Live plants, flower products 06
4,2 4,3 5,1 6,8 10,9 133,6 121,9 Edible vegetables, roots and tubers 07
9,8 9,0 7,8 9,4 15,9 153,7 101,6 Edible fruits 08
9,7 9,8 11,7 12,2 13,4 120,6 114,9 Coffee, tea, mate and spices 09
16,1 30,8 25,4 24,3 26,6 226,2 96,2 Cereals 10
9,2 8,2 7,1 4,9 5,1 68,3 80,7 Products of the milling industry; malt; starch 11
Seeds and fruits; industrial and medicinal plants; 12
35,9 43,5 18,0 14,0 26,1 232,9 161,1 straw and fodder
Lac; gums, resins and other vegetable saps 13
1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 12,9 96,5 and extracts
Vegetable plaiting materials; vegetable products 14
0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 1,9 149,5 not elsewhere specified

21,6 15,4 17,7 23,9 26,7 198,7 133,7 Animal or vegetable fats and oils III
21,6 15,4 17,7 23,9 26,7 198,7 133,7 Animal or vegetable fats and oils 15

120,4 113,2 157,4 156,7 170,7 1448,5 102,4 Prepared foodstuffs, beverages and tobacco IV
5,0 4,5 5,1 5,6 6,7 56,3 104,4 Preparation of meat and fish 16
17,4 12,9 41,7 31,9 34,6 252,6 114,4 Sugar and confectionery 17
6,0 8,4 12,5 15,8 15,6 110,6 129,8 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, starch, milk; pastry 19
13,5 13,4 15,1 17,0 18,8 156,1 104,8 products
8,7 8,5 11,6 11,9 12,2 119,0 90,6 Preparations of vegetables, fruit 20
23,1 20,6 21,4 20,7 23,6 232,5 101,2 Miscellaneous edible preparations 21
9,3 10,4 11,1 14,0 18,4 129,1 101,1 Alcoholic and non-alcoholic beverages; vinegar 22
Residues and waste from the food industry; 23
23,9 22,1 24,8 20,7 23,6 250,4 102,8 animal fodder
13,5 12,5 14,2 19,1 17,3 142,0 81,7 Tobacco and manufactured tobacco substitutes 24

397,8 341,7 537,8 389,1 430,7 4577,4 131,5 Mineral products V


11,5 12,1 10,8 11,4 11,9 116,5 128,7 Salt; sulphur, stone; plaster; lime and cement 25
43,7 17,6 20,3 23,7 48,5 278,9 252,1 Ores, slag and ash 26
342,6 312,0 506,7 354,0 370,4 4182,1 127,5 Mineral fuels and oils 27

57
16. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.) - continuare
IMPORTS CIF BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
N.C. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

VI Produse ale industriei chimice 368,2 326,6 292,8 397,5 439,7 392,9 388,1 401,8
28 Produse chimice anorganice 15,7 12,8 8,7 12,2 13,6 11,0 13,5 13,1
29 Produse chimice organice 56,1 36,3 38,1 36,8 49,6 45,2 53,2 49,7
30 Produse farmaceutice 161,2 159,2 138,9 199,1 188,0 179,9 172,6 174,4
31 Îngrăşăminte 5,1 6,3 11,9 15,2 18,6 10,1 6,9 8,5
32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi
derivaţii lor 25,0 17,5 14,1 20,7 28,2 26,2 29,9 32,9
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de
parfumerie şi cosmetice 35,2 29,1 24,9 32,5 35,5 32,6 33,3 33,6
34 Săpun; preparate pentru spălat şi lubrifiante,
ceară dentară, paste de modelat 23,4 19,0 19,7 23,8 24,0 21,4 18,8 19,9
35 Substanţe albuminoide; produse pe bază de
amidon; cleiuri; enzime 7,8 6,2 5,1 6,4 7,4 7,0 7,2 7,7
36 Pulberi şi explozivi, articole de pirotehnie;
chibrituri; aliaje piroferice; materiale inflamabile 4,3 3,1 2,5 3,3 3,2 3,8 3,1 4,6
37 Produse fotografice sau cinematografice 2,9 2,5 2,2 2,4 3,3 2,5 2,7 3,2
38 Produse diverse ale industriei chimice 31,5 34,8 26,8 44,9 68,4 53,2 46,9 54,1

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole


din acestea 232,3 174,1 179,3 210,6 268,1 253,0 283,2 304,5
39 Materiale plastice şi articole din materiale plastice 164,7 121,9 120,4 141,7 188,6 179,9 207,9 223,3
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 67,6 52,2 59,0 68,9 79,5 73,1 75,3 81,2

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse


din acestea 52,0 44,2 40,2 41,5 55,6 57,3 66,8 62,7
41 Piei brute şi piei tăbăcite 41,8 34,8 29,2 29,5 39,9 45,0 53,4 48,2
42 Obiecte din piele 10,0 9,3 10,9 11,9 15,1 11,5 11,9 12,8
43 Blănuri şi articole din blană; blănuri artificiale 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,8 1,4 1,7

IX Produse din lemn, exclusiv mobilier 32,8 23,6 21,0 26,5 32,4 31,4 34,3 38,3
44 Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn 32,0 23,1 20,6 25,9 31,7 30,6 33,6 37,5
45 Plută şi articole din plută 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4
46 Produse din împletituri de fibre vegetale
sau de nuiele 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole


din acestea 92,5 73,1 68,6 67,5 81,7 73,8 80,4 86,2
47 Pastă din lemn; deşeuri de hârtie 3,7 3,2 3,5 3,8 3,5 3,9 4,5 5,4
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 75,0 56,4 55,2 53,5 66,0 58,8 64,6 68,2
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 13,8 13,4 9,9 10,3 12,3 11,1 11,4 12,7

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

58
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 C.N.
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

398,5 377,4 410,1 387,7 423,1 4309,5 108,5 Chemical products VI


11,9 13,6 15,3 14,5 15,8 143,3 81,6 Inorganic chemicals 28
53,9 53,9 46,7 46,8 55,0 528,8 100,4 Organic chemicals 29
175,6 166,6 173,4 177,6 199,0 1945,2 114,8 Pharmaceutical products 30
9,8 16,6 14,2 8,6 9,1 129,4 140,1 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; tannins and 32
33,5 28,3 30,8 27,8 27,1 299,5 106,7 their derivates
Essentials oils and resinoids; perfumery, 33
31,3 25,9 36,8 33,6 36,1 356,3 98,1 cosmetic or toilet preparations
Soap; washing and lubricating preparations, 34
20,2 18,7 25,7 21,9 25,0 239,1 99,9 dental wax, modeling pastes
Albuminoidal substances; modified starch; 35
8,3 8,3 8,6 8,5 9,0 83,4 104,6 glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; matches; 36
3,6 2,5 4,1 4,1 4,9 39,9 126,8 pyrophoric alloys; certain combustible preparation
2,6 2,2 2,8 2,6 3,4 29,8 103,2 Photographic or cinematographic goods 37
47,7 40,9 51,6 41,7 38,6 514,8 112,0 Miscellaneous chemical products 38

Plastics, rubber VII


305,2 271,3 310,8 306,2 307,9 3000,2 126,7 and articles thereof
221,8 194,5 219,8 215,5 211,5 2124,8 122,1 Plastics and articles thereof 39
83,4 76,9 91,0 90,6 96,3 875,3 139,6 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, furskins VIII


58,8 32,7 48,8 61,6 61,5 587,5 114,1 and articles thereof
44,7 20,7 34,4 47,8 47,5 440,3 107,9 Raw hides and skins and leather 41
12,9 11,2 13,6 13,2 13,7 138,8 137,5 Leather goods 42
1,3 0,7 0,8 0,6 0,3 8,3 139,3 Furskins and artificial fur; manufactures thereof 43

36,7 34,7 38,8 38,8 37,5 370,5 105,1 Wood and articles of wood, excluding furniture IX
35,9 34,0 38,1 38,1 36,5 362,7 105,1 Wood, charcoal and articles of wood 44
0,5 0,4 0,5 0,4 0,8 4,8 107,4 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto or of other 46
0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 3,0 107,1 plaiting materials, basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, paperboard X


80,6 73,2 90,9 90,2 93,3 886,5 107,5 and articles thereof
3,8 4,1 3,3 3,8 4,0 43,5 160,1 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles of paper 48
67,5 59,2 77,1 75,3 76,9 722,2 107,7 and paperboard
Printed books, newspapers and other products 49
9,2 9,9 10,6 11,1 12,5 120,9 95,2 of the printing industry

59
16. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.) - continuare
IMPORTS CIF BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
N.C. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

XI Materiale textile şi articole din acestea 249,0 201,5 189,6 214,1 276,1 251,7 278,9 267,9
50 Mătase 3,1 3,2 1,6 2,7 2,1 3,7 4,2 5,7
51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi
ţesături din păr de cal 14,3 12,2 12,1 14,8 27,7 26,8 27,4 25,7
52 Bumbac 40,6 32,0 27,3 26,2 31,3 29,6 34,1 32,8
53 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi
ţesături din fire de hârtie 3,6 3,2 2,9 2,3 1,3 1,0 0,8 0,7
54 Filamente sintetice sau artificiale 32,7 27,1 28,1 29,6 37,6 36,1 44,1 39,5
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 27,3 22,4 20,0 20,0 27,5 26,3 31,3 33,5
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară, cordoane,
frânghii, articole din acestea 10,2 7,0 7,4 8,1 10,4 10,2 11,5 11,8
57 Covoare şi alte acoperitoare de podea din
materiale textile 4,6 4,0 2,8 3,4 4,3 3,8 4,2 4,2
58 Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele,
tapiserie; pasmanterie, broderii 12,1 9,6 9,5 9,9 12,8 12,6 14,6 14,1
59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite la
suprafaţă sau stratificate; articole tehnice din
materiale textile 18,9 16,6 16,5 18,4 23,0 20,7 22,1 21,9
60 Ţesături croşetate sau tricotate 15,6 11,8 12,3 13,9 16,8 16,7 20,3 19,1
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 23,3 18,9 19,0 25,1 33,1 23,8 24,5 23,1
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele
decât tricotate sau croşetate 28,7 23,4 21,0 28,6 35,9 28,2 27,9 22,3
63 Alte articole textile confecţionate 14,0 10,3 9,1 11,2 12,2 12,2 11,8 13,6

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 29,7 26,6 32,7 40,3 48,9 38,9 41,9 42,7
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 27,4 24,3 30,9 36,9 45,1 36,2 38,3 40,1
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora 1,2 0,8 0,7 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane,
bastoane-scaun, bice, cravaşe şi părţi
ale acestora 0,3 0,3 0,6 0,9 1,6 1,6 0,9 0,6
67 Pene şi puf prelucrate şi articole din
pene sau din puf; flori artificiale;
articole din păr uman 0,7 1,2 0,4 1,4 1,0 0,1 1,7 1,1

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică,


sticlă şi din materiale similare 51,9 37,9 30,1 39,2 52,9 51,2 62,3 67,1
68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
mică şi materiale similare 15,4 11,2 9,2 11,3 16,7 17,2 20,1 20,5
69 Produse ceramice 15,3 11,8 8,0 11,8 16,8 15,5 20,1 23,3
70 Sticlă şi articole din sticlă 21,2 14,9 12,9 16,1 19,5 18,4 22,0 23,3

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

60
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 C.N.
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

256,8 192,2 277,5 288,9 296,3 2790,0 110,1 Textiles and textile articles XI
3,4 1,2 5,0 5,8 4,5 39,9 141,8 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn 51
21,5 12,0 15,7 18,1 18,4 220,4 108,2 and woven fabric
31,5 21,5 31,6 40,5 49,4 355,9 107,7 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper yarn and 53
0,7 0,5 0,9 1,9 2,7 15,6 92,5 woven fabric of paper yarn
36,8 24,5 37,2 40,3 42,2 395,9 116,5 Man-made filaments 54
33,2 23,3 34,1 33,2 31,6 314,0 117,6 Man-made staple fibres 55
Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 56
12,1 7,9 10,9 11,5 12,1 113,9 106,8 ropes articles thereof
Carpets and other textile floor 57
3,8 2,6 4,1 4,6 4,9 42,7 99,8 coverings
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; 58
13,3 8,6 12,7 13,7 14,6 136,3 111,2 lace, tapestries; trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or laminated 59
textile fabrics; technical articles
20,5 14,2 21,7 24,9 23,2 227,3 118,4 of textiles
18,2 11,9 17,7 19,0 20,4 186,0 120,1 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
24,4 27,7 34,8 29,4 27,9 292,8 99,6 accessories
Not knitted or crocheted clothing and 62
25,2 26,5 36,6 32,3 30,8 315,3 99,4 accessories
12,2 9,8 14,6 13,5 13,6 133,9 112,1 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII


43,4 38,3 58,1 52,5 44,6 482,1 115,7 similar articles
41,4 36,8 53,6 49,8 42,6 451,9 115,2 Footwear and parts thereof 64
0,7 1,0 1,9 1,6 1,2 12,3 108,0 Headgear and parts thereof 65
Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66
seat-sticks, whips, riding crops and
0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 7,7 98,4 parts thereof
Prepared feathers and down and articles made 67
of feathers or of down; artificial hair flowers;
0,6 0,2 2,3 0,9 0,5 10,2 207,2 articles of human hair

Articles of stone, plaster, cement, ceramic, XIII


69,4 63,0 70,0 65,3 57,9 628,3 105,4 glass and similar materials
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, 68
21,1 19,1 22,4 22,9 17,8 198,2 108,9 mica and similar materials
24,8 24,2 22,3 19,1 16,9 202,9 103,9 Ceramic products 69
23,4 19,7 25,4 23,2 23,2 227,2 103,8 Glass and glassware 70

61
16. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.) - continuare
IMPORTS CIF BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
N.C. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane euro / million euro

XV Metale comune şi articole din acestea 361,6 282,5 270,8 330,5 397,4 396,1 436,2 478,2
72 Fontă, fier şi oţel 112,1 90,4 92,3 113,6 134,2 133,8 160,8 183,1
73 Produse din fontă, fier şi oţel 126,0 96,4 83,7 107,3 126,7 132,7 135,9 135,6
74 Cupru şi articole din cupru 29,5 22,4 27,5 30,7 35,8 35,0 34,4 44,8
75 Nichel şi articole din nichel 1,3 0,9 2,0 1,4 2,2 1,6 1,9 2,2
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 36,6 29,5 26,4 29,2 37,5 36,7 39,8 44,1
78 Plumb şi articole din plumb 2,0 1,8 1,7 1,6 2,6 0,9 1,5 1,3
79 Zinc şi articole din zinc 2,6 3,3 2,1 3,7 3,8 4,7 5,1 5,2
80 Cositor şi articole din cositor 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7
81 Alte metale comune; cermeturi 3,7 3,4 2,2 3,2 3,9 3,0 3,0 4,6
82 Unelte şi scule, tacâmuri din metale comune 16,8 12,4 10,8 13,1 17,8 14,6 15,5 16,8
83 Articole diverse din metale comune 30,7 21,8 21,9 26,1 32,4 32,6 37,2 39,8

XVI Maşini şi aparate, echipamente electrice;


aparate de înregistrat sau de reprodus
sunetul şI imaginile 1056,3 977,3 818,3 884,9 1102,6 1050,1 1112,7 1283,7
84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi dispozitive
mecanice, părţi ale acestora 430,1 452,6 327,6 358,5 470,5 463,0 496,3 564,1
85 Maşini, aparate şi echipamente electrice;
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 626,2 524,7 490,7 526,3 632,1 587,1 616,4 719,6

XVII Mijloace şi materiale de transport 252,7 227,1 190,8 223,8 288,5 272,9 285,6 331,6
86 Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
şi de comunicaţii 8,0 6,5 5,1 5,5 4,8 3,8 2,8 6,8
87 Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre 233,7 208,7 174,2 204,4 270,1 253,7 274,2 312,8
88 Aeronave, nave spaţiale 10,4 10,7 10,2 13,6 11,3 13,7 7,4 9,9
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 0,6 1,2 1,2 0,3 2,4 1,6 1,2 2,0

XVIII Instrumente şi aparate optice, fotografice,


cinematografice, medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri; instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 62,0 75,8 41,7 48,4 68,3 57,4 66,1 71,7
90 Instrumente şi aparate optice, fotografice,
cinematografice, medico-chirurgicale şi similare 56,9 70,3 39,0 45,1 64,8 54,2 63,1 68,5
91 Ceasornicărie 3,9 4,2 2,0 2,3 2,6 2,5 2,1 2,3
92 Instrumente muzicale; părţi şi accesorii
ale acestora 1,2 1,3 0,7 1,0 0,9 0,7 0,9 0,8

XX Mărfuri şi produse diverse 75,4 59,7 37,6 53,2 69,4 59,1 64,1 69,2
94 Mobilă; aparate de iluminat şi alte articole
similare; construcţii prefabricate 44,5 36,6 23,7 33,9 39,9 33,5 34,0 39,6
95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment
sau pentru sport 19,8 13,7 7,1 11,0 18,1 13,8 15,4 15,7
96 Articole diverse 11,1 9,4 6,8 8,3 11,4 11,9 14,7 13,9

XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni din


Nomenclatorul Combinat 8,5 6,8 6,2 7,5 10,1 9,0 10,2 10,5

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

62
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 C.N.
1.I-30.XI 2010
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane euro / million euro

474,2 400,8 511,4 504,9 493,1 4693,7 132,8 Base metals and articles of base metal XV
166,3 153,7 189,0 175,5 178,9 1681,1 147,6 Pig-iron, iron and steel 72
148,2 123,5 160,5 160,3 146,3 1460,8 114,9 Products of pig-iron, iron and steel 73
44,4 32,6 42,4 46,8 47,3 421,8 156,7 Copper and articles thereof 74
2,8 1,9 2,1 2,8 1,9 22,9 149,1 Nickel and articles thereof 75
51,6 40,4 48,4 50,9 50,0 455,0 142,0 Aluminium and articles thereof 76
1,0 1,0 2,5 3,3 2,6 20,0 181,9 Lead and articles thereof 78
4,5 3,7 6,3 5,0 6,1 50,2 180,8 Zinc and articles thereof 79
0,7 0,6 1,0 0,8 0,7 7,3 158,4 Tin and articles thereof 80
2,6 1,9 2,4 4,2 2,5 33,6 142,4 Other base metals; cermets 81
16,5 12,3 19,9 17,7 17,7 172,7 117,9 Tools and implements, cutlery of base metal 82
35,6 29,3 36,9 37,6 39,1 368,3 120,7 Miscellaneous articles of base metal 83

Machinery and mechanical appliances; XVI


electrical equipment; sound and image
1174,6 955,4 1148,1 1245,3 1358,3 12133,9 127,2 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, mechanical apparatus 84
497,3 383,5 488,6 501,0 504,8 5055,3 117,1 and devices, parts thereof
Machinery and mechanical appliances and 85
electrical equipment; sound and television
677,3 571,8 659,4 744,3 853,5 7078,6 135,5 image recorders and reproducers

301,2 206,4 347,2 327,6 367,7 3143,3 118,1 Vehicles and associated transport equipment XVII
Railway or tramway locomotives and 86
6,9 7,9 10,6 9,4 4,8 68,5 48,5 rolling-stock
291,7 195,1 282,1 311,9 344,7 2915,1 121,2 Vehicles, tractors and other ground vehicles 87
0,8 2,4 34,2 5,6 1,6 110,6 106,6 Aircraft, spacecraft 88
1,8 1,1 20,3 0,7 16,6 49,2 383,7 Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, cinematographic, XVIII


medical or surgical instruments and apparatus
and similar; clocks and watches; musical
61,2 50,1 72,9 70,2 87,1 695,0 120,6 Instruments; parts and accessories thereof
Optical, photographic, cinematographic, medical 90
58,0 47,3 69,4 66,8 81,5 657,7 121,7 or surgical instruments and apparatus and similar
2,5 1,9 2,7 2,2 4,1 27,2 99,3 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and accessories 92
0,8 0,8 0,8 1,2 1,4 10,0 124,6 thereof

64,6 53,0 70,2 73,7 80,1 694,2 94,8 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings and other similar articles; 94
38,7 32,4 41,6 42,3 47,0 406,4 94,3 prefabricated buildings
Toys, games, sport or entertainment 95
13,4 12,1 17,3 19,4 19,8 163,2 85,7 articles
12,5 8,6 11,3 12,0 13,3 124,6 112,1 Miscellaneous manufactured articles 96

Goods non-included in Combined Nomenclature XXII


10,6 5,2 10,4 11,7 11,5 102,9 120,9 other sections

63
17. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI
REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010
FOB EXPORTS BY (SITC REV.4) SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION, BY
GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010

1)
Cod secţiuni CSCI Rev.4
Total
0 1 2 3 4

TOTAL 33980139 1698032 417360 2225188 1766073 124569

EUROPA 29993191 1266779 400129 1615255 1417943 124173


UNIUNEA EUROPEANĂ 24705671 1112083 380299 980647 751989 121606
Austria 797228 27158 529 60130 14838 1525
Belgia 669957 21816 1909 71484 1445 325
Bulgaria 1207804 212533 29802 91632 299177 16405
Republica Cehă 525382 17365 8896 12887 1956 85
Cipru 88225 28901 1096 489 11749 1666
Danemarca 96739 3875 1668 594 1096 -
Estonia 22642 349 1882 76 - -
Franţa 2846346 37737 299 101379 14209 17
Finlanda 84985 233 1617 299 737 -
Germania 6221944 100492 9435 150696 63144 2835
Grecia 509403 88752 19947 46882 28840 7533
Irlanda 73647 4870 431 126 4839 1
Italia 4738483 180579 255767 116639 40333 18393
Letonia 17579 834 1793 3 114 -
Lituania 32399 1189 2051 369 264 -
Luxemburg 9472 210 263 238 21 -
Malta 15431 3190 70 - 8936 -
Olanda 937364 50099 4045 118579 14520 4940
Polonia 903882 16004 17992 19735 1139 684
Portugalia 152204 7544 11 29276 29 1704
Slovacia 420634 16478 1080 16543 20544 4774
Slovenia 167736 2822 2044 3882 1263 15
Spania 1035001 147927 3316 19240 2156 11754
Suedia 267961 1258 153 260 327 -
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord 1256976 19330 4837 31630 10638 763
Ungaria 1604862 120497 9370 87559 209671 48185
Ţări nespecificate INTRA UE 1384 41 - 22 2 -

AELS 503362 1363 712 1450 39365 28


Islanda 1104 - - - 8 -
Liechtenstein 2167 - - 21 - -
Norvegia 261191 18 510 3 7 -
Elveţia 238901 1345 202 1426 39350 28

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 4784158 153333 19118 633157 626589 2539
din care:
Albania 44219 2986 5708 592 5640 1
Belarus 19605 689 88 15 18 -
Bosnia - Herţegovina 63306 4677 3382 5683 - 1267
Croaţia 91806 32746 - 253 1435 -
Federaţia Rusă 750651 10471 274 4684 255 -
Moldova 420052 17961 4074 5484 130426 57
Republica Macedonia 90165 1160 792 415 1235 1
Serbia 455840 6219 1431 16218 189607 5
Turcia 2298227 67475 3224 594105 118051 1191
Ucraina 472541 7858 15 5376 169297 17
1)
Pentru denumirea secţiunilor CSCI Rev.4 consultaţi tabelul 7 de la pagina 28. / For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 28.

64
mii euro / thousand euro
1)
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

1953620 5905922 14364789 5474778 49808 TOTAL

1693922 5258702 12846497 5320008 49783 EUROPE


1194776 4117790 10935422 5072509 38551 EUROPEAN UNION
35999 131450 310098 215500 2 Austria
15503 124539 332724 97140 3071 Belgium
197209 189151 121570 50325 - Bulgaria
15152 110731 295597 62293 422 Czech Republic
13138 10733 7109 13150 195 Cyprus
21100 17965 31707 18734 - Denmark
1107 3386 11815 4027 - Estonia
124594 355252 1547310 665300 248 France
812 21104 57548 2634 - Finland
227514 888458 3770417 1004993 3959 Germany
56059 109596 119597 32196 2 Greece
1752 2397 49149 10083 - Ireland
115840 883635 1257732 1841089 28476 Italy
1100 985 6616 6134 - Latvia
6897 6380 14539 711 - Lithuania
95 1928 4604 2113 - Luxembourg
386 92 2634 122 - Malta
27241 148637 434448 134855 - Netherlands
73849 295508 393403 85569 - Poland
4368 16297 72214 20761 - Portugal
13678 69207 206244 72085 - Slovakia
5240 50401 82223 19846 - Slovenia
54792 166385 488600 139111 1719 Spain
1365 46176 169255 49168 - Sweden
United Kingdom of Great Britain and Northen
89026 131646 600555 368550 - Ireland
90958 335133 547038 155995 456 Hungary
- 617 677 24 - Not specified countries INTRA UE

5398 56623 343154 55268 - EFTA


222 51 740 83 - Iceland
- 44 1853 249 - Liechtenstein
658 7676 244021 8297 - Norway
4519 48852 96540 46639 - Switzerland

493747 1084289 1567922 192232 11232 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
12428 5978 3820 7066 - Albania
4773 3181 10083 758 - Belarus
22019 15275 9718 1285 - Bosnia-Herzegovina
4715 15239 24976 12442 - Croatia
86865 68412 544791 34899 - Russian Federation
54187 70167 91945 45511 239 Moldova, Republic of
11949 64481 7588 2544 - Republic of Macedonia
55949 80188 90682 15542 - Serbia
182709 670713 624946 24820 10993 Turkey
47399 82411 140286 19882 - Ukraine

65
17. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI
REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
FOB EXPORTS BY (SITC REV.4) SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION, BY
GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total
0 1 2 3 4

ASIA 2259107 362161 6296 477757 262412 390


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 1136873 179665 3497 190694 248016 390
din care:
Arabia Saudită 130211 38520 151 40828 1 -
Emiratele Arabe Unite 175116 3083 503 34208 23525 -
Iordania 52371 26096 - 10321 3 -
Republica Islamică Iran 100772 896 - 221 - -
Liban 145838 13275 - 25349 85455 35
Siria 147116 49186 474 39358 19181 -
Yemen 4299 522 - 2852 - -
Georgia 134924 4049 78 1537 116037 -
Armenia 7921 3852 - 1014 4 -
Azerbaidjan 22692 1009 - - 7 -
Irak 42583 7330 - 5640 2039 -
Israel 134074 31723 1111 18444 1720 355

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 1122234 182496 2799 287063 14396 -


din care:
China, Regiunea Administrativă
Specială Hong-Kong 64406 1676 159 1417 - -
R.Coreea 192806 80112 29 10410 - -
Malaezia 12699 7 15 525 7 -
Singapore 18074 92 128 10 6 -
Taiwan 9440 3 30 421 10 -
Thailanda 21901 10884 54 407 40 -
R.P.Chineză 285169 260 2104 113661 8 -
India 134174 685 - 15627 7412 -
Indonezia 6113 402 - 506 - -
Japonia 128064 183 141 110587 8 -
Pakistan 41143 5 - 31935 1187 -
Sri-Lanka 3968 743 - - - -
Kazahstan 80222 11 - - 194 -
Tadjikistan 2 - - - 2 -
Turkmenistan 3033 - - - 5 -
Uzbekistan 7655 818 - - 1 -

AFRICA 850504 60727 772 129224 54660 -


AFRICA DE NORD 519225 55478 761 109776 473 -
din care:
Algeria 159314 3000 - 5064 10 -
Egipt 158439 8476 609 89123 228 -
Marea Jamahirie Arabă Libiană
Populară Socialistă 41512 29900 - 1480 12 -
Maroc 117689 557 - 7617 28 -
Tunisia 42272 13545 151 6492 196 -

66
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

101626 279992 682449 86010 13 ASIA


26619 149842 287618 50531 - NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
1119 30012 14973 4606 - Saudi Arabia
641 20343 85023 7790 - United Arab Emirates
730 9138 4050 2033 - Jordan
1715 23174 69193 5574 - Iran, Islamic Republic of
305 13713 7024 681 - Lebanon
9582 6933 22242 160 - Syrian Arab Republic
64 720 141 - - Yemen
4532 942 6913 835 - Georgia
925 601 1293 232 - Armenia
550 2251 17182 1693 - Azerbaijan
626 2432 13781 10735 - Irak
4750 34026 26577 15368 - Israel

75007 130150 394831 35478 13 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
China, Special Administrative Region
4704 4668 49084 2687 10 Hong-Kong
1682 21914 76539 2120 - Republic of Korea
296 4526 7034 289 - Malaysia
236 3633 13743 227 - Singapore
657 5531 2528 260 - Taiwan
1202 2431 5375 1507 - Thailand
40622 26540 91388 10583 3 China, People's Republic of
14023 43233 48605 4587 - India
620 1470 3029 86 - Indonesia
4237 3275 6366 3267 - Japan
756 1294 5533 433 - Pakistan
6 2514 2 703 - Sri-Lanka
2144 2597 74022 1254 - Kazahstan
- - - - - Tajikistan
105 2106 721 95 - Turkmenistan
860 1954 3949 73 - Uzbekistan

63684 105217 421377 14843 - AFRICA


32554 87525 226763 5896 - NORTH AFRICA
of which:
21204 39186 90849 1 - Algeria
7955 24279 26670 1099 - Egypt
Lybian Arab
1093 2646 6361 20 - Jamahirya
1079 10861 93921 3626 - Marocco
1223 10553 8962 1150 - Tunisia

67
17. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI
REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
FOB EXPORTS BY (SITC REV.4) SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION, BY
GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 – continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total
0 1 2 3 4

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 331279 5249 11 19448 54186 -


din care:
Camerun 1083 - - 128 2 -
Gabon 1582 - - - - -
Guineea 391 245 - - - -
Sudan 4358 1986 - 1254 - -
Coasta de Fildeş 37443 - - - 32181 -
Nigeria 36946 - - 199 21778 -
Africa de Sud 84756 399 - 17709 1 -
Etiopia 1934 1280 - - 3 -
Kenya 13650 - - - - -

AMERICA 833927 6703 2542 2865 23372 3

AMERICA DE NORD 592330 6533 2444 1745 23233 3


din care:
S.U.A. 507979 5962 1577 1447 23233 3
Canada 84178 571 866 298 - -

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 107904 123 18 38 139 -


din care:
Cuba 227 - - - - -
Statele Unite Mexicane 19727 80 10 38 - -
Panama 46214 - 3 - 48 -

AMERICA DE SUD 133693 46 81 1082 - -


din care:
Argentina 6193 - - 21 - -
Brazilia 63181 13 - 8 - -
Chile 1590 - - 91 - -
Columbia 47602 - 10 19 - -
Ecuador 10074 - - - - -
Peru 3623 - - 943 - -
Venezuela 1100 - 70 - - -

OCEANIA 20987 152 32 71 219 -


din care:
Australia 13442 112 32 65 - -

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 22423 1509 7590 15 7468 2

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN - UE 4092260 292063 17012 820806 433424 2856
OPEC 708597 83135 814 96808 47436 -
OECD – UE 3746194 155866 6592 718379 180658 1222
CSI 1923374 46881 4529 18110 419524 73

68
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

31131 17692 194614 8947 - OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
143 92 715 4 - Camerun
12 57 1512 1 - Gabon
31 26 88 - - Guineea
579 77 443 18 - Sudan
195 704 1872 2490 - Ivory Coast
8612 206 6140 11 - Nigeria
1028 6047 57560 2013 - South Africa
160 131 286 75 - Ethiopia
12676 134 834 6 - Kenya

90248 255995 401312 50876 13 AMERICA

72733 206591 232554 46481 13 NORTH AMERICA


of which:
71914 148834 213364 41631 13 U.S.A.
820 57756 19017 4850 - Canada

9757 17186 79464 1178 - CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
- 223 - 4 - Cuba
74 12215 6633 677 - Mexico
80 2 46081 1 - Panama

7757 32218 89293 3217 - SOUTH AMERICA


of which:
344 1946 3716 166 - Argentina
4404 17408 40966 382 - Brazil
9 801 645 44 - Chile
930 3203 41542 1898 - Colombia
811 8008 1255 - - Ecuador
1163 543 409 565 - Peru
80 296 605 49 - Venezuela

352 5380 12796 1984 - OCEANIA


of which:
352 5038 6753 1090 - Australia

3787 636 357 1057 - NOT SPECIFIED COUNTRIES EXTRA EU

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


349017 1010289 1066958 88842 10993 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU
35231 123496 292119 29559 - OPEC
267185 976501 1295291 133495 11005 OECD - UE
202353 234753 891645 105266 239 CIS

69
18. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4),
PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010
CIF IMPORTS BY (SITC REV.4) SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION, BY
GROUPS OF COUNTRIES AN BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010

1)
Cod secţiuni CSCI Rev.4
Total
0 1 2 3 4

TOTAL 42662726 2738072 257486 1301917 4158991 195548

EUROPA 35980124 2375175 207945 980741 2635009 180023


UNIUNEA EUROPEANĂ 31088332 2229581 199990 769519 885707 164544
Austria 1755674 90822 13332 32323 37927 2836
Belgia 905953 70230 6961 22234 10541 2412
Bulgaria 1327871 268073 4809 130619 70974 19158
Republica Cehă 1013141 61668 5627 38254 4768 1565
Cipru 56643 5285 3609 178 11597 20
Danemarca 188478 36894 1110 3524 237 4035
Estonia 10048 1390 12 135 337 -
Franţa 2541934 91142 10182 28713 8911 1044
Finlanda 159261 399 959 2425 180 544
Germania 7164727 357014 50431 123243 28747 17262
Grecia 597641 68998 3422 5396 101154 3386
Irlanda 228940 2493 1021 872 78 -
Italia 4929643 154856 13891 106800 101528 14187
Letonia 21806 1412 2 683 137 -
Lituania 30788 3073 214 482 932 -
Luxemburg 41863 270 241 119 2 -
Malta 21098 164 - - 11888 -
Olanda 1495992 180664 7940 61505 15266 10318
Polonia 1609897 183356 29940 27178 248844 3566
Portugalia 170943 1587 9263 367 6 -
Slovacia 664611 49443 780 14007 6014 132
Slovenia 285870 5388 65 2521 2687 26
Spania 900243 76739 3948 6397 3920 3386
Suedia 242909 12165 1487 2536 939 5389
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord 980829 21155 19250 17376 3686 194
Ungaria 3731070 484527 11414 141199 214398 75082
Ţări nespecificate INTRA UE 10458 374 81 435 9 -

AELS 493985 8140 159 1813 7648 340


Islanda 2346 1377 - - - -
Liechtenstein 10146 4 - 21 - -
Norvegia 79731 1532 - 50 1 314
Elveţia 401762 5227 159 1743 7647 26

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 4397807 137454 7796 209409 1741654 15139
din care:
Albania 957 57 - 71 - -
Belarus 62413 - - 1242 14805 -
Bosnia - Herţegovina 18046 85 - 6306 326 -
Croaţia 49681 6004 104 2672 401 -
Federaţia Rusă 1804877 3011 450 45520 1629425 199
Moldova 123533 9419 1670 12137 12938 9404
Republica Macedonia 38472 4146 63 34 25 2
Serbia 228217 25212 56 3189 15850 104
Turcia 1572608 87041 5449 23709 33075 2175
Ucraina 478807 2088 4 114500 34809 3254
1)
Pentru denumirea secţiunilor CSCI Rev.4 consultaţi tabelul 7 de la pagina 28. / For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 28.

70
mii euro / thousand euro
1)
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

5716119 9389409 15020801 3872527 11855 TOTAL

5223624 8704940 12379849 3280989 11830 EUROPE


4666573 7544995 11593368 3022347 11708 EUROPEAN UNION
292571 324607 781924 179038 295 Austria
288404 220425 216648 68097 - Belgium
138246 323669 315537 56787 - Bulgaria
123845 239032 442126 96254 2 Czech Republic
15117 5406 10789 4641 - Cyprus
65753 8488 53473 14964 - Denmark
2138 1154 2250 2632 - Estonia
470505 557481 1162228 210525 1204 France
6218 57246 80276 11013 - Finland
991512 1606598 3321598 667977 346 Germany
112585 165238 69774 67686 - Greece
131500 7901 77938 7138 - Ireland
396781 1993994 1353193 784613 9801 Italy
1244 5605 3903 8820 - Latvia
13068 3620 7247 2152 - Lithuania
2641 25080 12153 1358 - Luxembourg
6161 135 2179 571 - Malta
327955 171233 623145 97965 - Netherlands
181212 480009 298475 157317 - Poland
6944 41886 97064 13827 - Portugal
55175 241792 218369 78900 - Slovakia
110142 49748 91379 23914 - Slovenia
78571 206381 424099 96801 - Spain
22655 75327 110503 11908 - Sweden
United Kingdom of Great Britain and Northen
160594 234801 433885 89886 2 Ireland
664076 494514 1378741 267060 58 Hungary
961 3624 4472 502 - Not specified country INTRA EU

274735 31030 146994 23025 102 EFTA


930 1 35 3 - Iceland
25 292 9762 42 - Liechtenstein
764 5759 67999 3313 - Norway
273016 24977 69198 19666 102 Switzerland

282316 1128916 639486 235618 19 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
- 93 3 733 - Albania
4879 36500 4318 669 - Belarus
2985 3994 747 3603 - Bosnia-Herzegovina
8948 8194 20865 2493 - Croatia
28937 73820 16491 7024 - Russian Federation
1099 18643 33070 25152 - Moldova, Republic of
2354 27972 591 3285 - Republic of Macedonia
61747 97110 12925 12024 - Serbia
151850 577090 541048 151151 19 Turkey
19460 272055 7258 25378 - Ukraine

71
18. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4),
PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
CIF IMPORTS BY (SITC REV.4) SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION, BY
GROUPS OF COUNTRIES AN BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total
0 1 2 3 4

ASIA 5398773 81284 10895 123749 1460510 14858


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 328199 15088 594 2039 91148 12
din care:
Arabia Saudită 4236 - - - - -
Emiratele Arabe Unite 27422 - 51 13 - -
Iordania 3554 2822 - 3 - -
Republica Islamică Iran 31300 3217 - 70 1901 -
Liban 2408 463 439 759 - 1
Siria 3547 981 3 37 - 11
Yemen - - - - - -
Georgia 8825 1 13 - - -
Armenia 212 2 2 136 - -
Azerbaidjan 77187 - - - 73182 -
Irak 9 - - - - -
Israel 149928 7601 86 1020 16065 -

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 5070574 66197 10301 121710 1369362 14846
din care:
China, Regiunea Administrativă
Specială Hong-Kong 11221 12 14 5 - -
R.Coreea 359949 174 450 953 98119 39
Malaezia 68240 1937 1 10470 - 12918
Singapore 34509 21 - 10 - -
Taiwan 147815 598 - 1159 15289 -
Thailanda 92278 9988 837 10702 - 1
R.P.Chineză 2322546 19280 4353 39773 259 172
India 480694 6037 3174 13374 100248 63
Indonezia 74456 4360 41 35273 - 1607
Japonia 201461 32 - 4577 556 -
Pakistan 18487 240 444 4118 - -
Sri-Lanka 2047 321 - 129 - 36
Kazahstan 1151020 - - 37 1143761 -
Tadjikistan - - - - - -
Turkmenistan 10680 - - - 10680 -
Uzbekistan 4688 - 290 8 450 -

AFRICA 265978 61605 7957 74963 5769 197


AFRICA DE NORD 137350 7357 23 24127 - 197
din care:
Algeria 549 - - - - -
Egipt 25773 6563 23 2168 - 197
Marea Jamahirie Arabă Libiană
Populară Socialistă 26382 - - - - -
Maroc 40771 774 - 21941 - -
Tunisia 43874 19 - 18 - -

72
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

307497 615704 2259464 524801 9 ASIA


106477 17809 63917 31114 - NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
3512 441 117 167 - Saudi Arabia
22622 2775 1352 610 - United Arab Emirates
672 33 7 19 - Jordan
24797 416 555 344 - Iran, Islamic Republic of
247 157 58 284 - Lebanon
525 1209 229 552 - Syrian Arab Republic
- - - - - Yemen
4605 108 3930 168 - Georgia
15 - 6 51 - Armenia
281 3118 601 5 - Azerbaijan
- - 9 - - Irak
31666 9250 55334 28906 - Israel

201020 597895 2195547 493687 9 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
China, Special Administrative Region
46 823 7293 3024 3 Hong-Kong
25434 98882 120978 14920 - Republic of Korea
1221 7804 29972 3917 - Malaysia
2160 1506 21853 8959 - Singapore
13054 17590 64750 35375 - Taiwan
1522 5931 52169 11128 - Thailand
73178 351669 1476990 356865 6 China, People's Republic of
43549 63427 239762 11058 - India
11534 7414 10052 4175 - Indonesia
11436 27806 130294 26759 - Japan
3265 8075 86 2259 - Pakistan
- 238 835 488 - Sri-Lanka
6629 270 324 - - Kazahstan
- - - - - Tajikistan
- - - - - Turkmenistan
3934 - 6 - - Uzbekistan

41642 11815 59146 2883 - AFRICA


40085 7228 55834 2498 - NORTH AFRICA
of which:
- 549 - - - Algeria
11145 4628 551 499 - Egypt
Lybian Arab
25295 594 487 7 - Jamahirya
269 1007 16335 443 - Marocco
3377 450 38461 1549 - Tunisia

73
18. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4),
PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
CIF IMPORTS BY (SITC REV.4) SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION, BY
GROUPS OF COUNTRIES AN BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total
0 1 2 3 4

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 128629 54248 7934 50837 5769 -


din care:
Camerun 307 108 - 166 - -
Gabon 30 - - 30 - -
Guineea 513 - - 513 - -
Sudan - - - - - -
Coasta de Fildeş 5754 - - 3358 - -
Nigeria 752 - - 589 - -
Africa de Sud 13560 617 22 307 5769 -
Etiopia 1244 1046 - - - -
Kenya 1480 1215 180 84 - -

AMERICA 996814 218334 30393 121354 57661 470

AMERICA DE NORD 590731 21898 10461 19646 53965 470


din care:
S.U.A. 494026 19821 10346 18875 53920 226
Canada 96705 2077 115 772 45 244

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 47361 10535 498 32 - -


din care:
Cuba 161 29 132 - - -
Statele Unite Mexicane 36530 620 291 32 - -
Panama 615 604 - - - -

AMERICA DE SUD 358722 185902 19433 101676 3696 -


din care:
Argentina 36313 29154 1240 4146 - -
Brazilia 281689 130132 17482 93207 - -
Chile 1512 466 246 10 - -
Columbia 8301 3941 12 364 2640 -
Ecuador 19469 18982 - 438 - -
Peru 3964 3206 - - - -
Venezuela 3952 - 448 2339 1056 -

OCEANIA 20558 1673 117 1108 42 -


din care:
Australia 19030 1402 117 358 - -

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 479 1 180 1 - -

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN - UE 2208757 141818 6224 61955 65742 2490
OPEC 95282 3218 499 3012 2957 -
OECD – UE 3265667 119575 16926 51818 193406 3025
CSI 3722527 14562 2428 173697 2920050 12858

74
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

1557 4587 3312 385 - OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
- 17 15 - - Camerun
- - - - - Gabon
- - - - - Guineea
- - - - - Sudan
- 2395 - 1 - Ivory Coast
2 131 14 16 - Nigeria
1555 1713 3271 308 - South Africa
- 198 - - - Ethiopia
- - - - - Kenya

128785 56375 320301 63125 16 AMERICA

108839 45276 269933 60226 16 NORTH AMERICA


of which:
64740 36684 239239 50159 16 U.S.A.
44100 8592 30694 10066 - Canada

13157 1931 20214 994 - CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
- - - - - Cuba
13157 1924 19678 827 - Mexico
- - 3 8 - Panama

6788 9168 30154 1905 - SOUTH AMERICA


of which:
272 910 487 105 - Argentina
2944 6959 29389 1576 - Brazil
336 303 141 10 - Chile
336 816 25 167 - Colombia
25 2 5 17 - Ecuador
708 2 19 29 - Peru
- 20 88 - - Venezuela

14552 526 1826 714 - OCEANIA


of which:
14463 498 1559 634 - Australia

20 48 214 15 - NOT SPECIFIED COUNTRIES EXTRA EU

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


301089 734598 689128 205693 19 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU
76838 4985 2621 1152 - OPEC
599978 782238 1220986 277578 138 OECD - UE
69839 404640 66003 58448 - CIS

75
19. EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010
EXPORTS FOB TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Danemarca Estonia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Rep. Cyprus Denmark Estonia

TOTAL 24705,7 797,2 670,0 1207,8 525,4 88,2 96,7 22,6


I Animale vii şi
produse animale 306,3 4,4 7,4 73,8 3,7 3,5 0,5 -
01 Animale vii 114,3 0,7 0,6 16,9 - 0,7 - -
02 Carne şi măruntaie comestibile 101,2 0,8 5,3 44,1 2,1 2,8 0,4 -
03 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 7,0 - 1,0 1,9 0,1 *) - -
04 Lapte şi produse lactate; ouă;
miere naturală 67,5 2,7 0,3 10,6 0,8 0,1 *) -
05 Alte produse de origine animală 16,3 0,1 0,2 0,3 0,7 *) 0,1 -

II Produse vegetale 902,8 17,0 77,2 35,2 11,4 23,9 0,1 0,1
06 Plante vii şi produse de floricultură 2,6 0,1 - 0,4 *) *) - -
07 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi 58,5 4,3 *) 4,4 1,9 0,1 - -
08 Fructe comestibile 39,0 1,6 0,4 5,6 0,7 2,8 - 0,1
09 Cafea, ceai, mate şi
condimente 7,9 0,1 *) 2,5 0,2 *) *) -
10 Cereale 367,3 6,3 11,8 13,7 0,5 20,9 - -
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 13,0 0,5 *) 1,9 5,8 *) - -
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 413,2 4,0 65,0 6,4 2,3 *) 0,1 -
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale 0,1 - - 0,1 *) - - -
14 Materiale pentru împletit şi alte
produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte 1,2 - - 0,1 - - *) -

III Grăsimi şi uleiuri animale sau


vegetale 142,9 2,6 0,3 22,6 0,5 1,7 *) -
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 142,9 2,6 0,3 22,6 0,5 1,7 *) -

IV Produse alimentare, băuturi


şi tutun 710,4 10,0 4,3 134,9 13,9 2,6 5,1 2,2
16 Preparate din carne şi peşte 46,4 4,3 0,3 1,8 0,3 0,5 0,2 -
17 Zahăr şi produse zaharoase 84,9 *) 1,1 53,5 0,3 *) *) -
18 Cacao şi preparate din cacao 19,0 *) 0,9 5,3 0,6 *) - 0,2
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 37,6 0,2 *) 10,8 2,5 0,1 *) 0,1
20 Preparate din legume, fructe 26,4 4,4 *) 7,9 0,3 0,2 *) *)
21 Preparate alimentare diverse 51,3 0,5 *) 3,3 0,8 0,1 2,9 -
22 Băuturi alcoolice şi nealcoolice;
oţet 57,9 0,4 0,1 17,1 1,4 0,7 0,4 0,9
23 Reziduuri şi deşeuri ale industriei
alimentare 52,6 *) - 22,5 0,2 0,5 0,3 -
24 Tutun şi înlocuitori de
tutun 334,2 0,2 1,8 12,7 7,5 0,4 1,2 1,0

V Produse minerale 787,3 15,8 1,6 304,7 2,0 11,8 1,1 -


25 Sare; sulf, pietre; ipsos, var şi
ciment 22,6 0,8 *) 1,4 0,1 *) - -
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 12,7 0,2 0,1 4,1 - - - -
27 Combustibili şi uleiuri minerale 752,0 14,8 1,4 299,2 2,0 11,7 1,1 -

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

76
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia Letonia CODE


France Finland Germany Greece Ireland Italy Latvia C.N.

2846,3 85,0 6221,9 509,4 73,6 4738,5 17,6 TOTAL


Live animals and animal I
11,2 - 31,0 45,1 0,2 45,0 0,1 products
2,6 - 2,7 33,5 *) 26,1 - Live animals 01
1,7 - 2,7 3,7 0,1 9,9 - Meat and edible offal 02
Fish and crustaceans, mollusks 03
2,2 - 0,2 0,2 *) 0,1 0,1 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; eggs; 04
0,7 - 19,4 7,7 *) 8,0 - honey; edible animal products
4,0 - 6,1 *) - 0,8 - Other products of animal origin 05

91,4 0,4 83,4 32,7 4,5 137,9 0,1 Vegetable products II


0,1 - 0,6 *) *) 0,4 - Live plants, flower products 06
2,3 *) 5,9 *) 0,1 33,8 - Edible vegetables, roots and tubers 07
1,7 0,1 8,3 0,8 *) 6,3 - Edible fruits 08
Coffee, tea, mate and 09
1,1 - 0,2 *) *) 0,2 - spices
12,0 - 27,0 26,9 4,5 66,8 0,1 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
*) - 0,1 1,8 *) 0,6 - malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
74,1 0,3 41,1 3,2 *) 29,8 - straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
- - - *) - *) - vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
- - 0,3 - - *) - elsewhere specified

Animal or vegetable fats III


0,1 - 2,8 11,9 *) 18,5 - and oils
Animal or vegetable fats 15
0,1 - 2,8 11,9 *) 18,5 - and oils

Prepared foodstuffs, beverages IV


13,6 1,8 43,6 31,5 0,6 284,5 2,4 and tobacco
4,5 *) 3,6 1,1 0,1 11,2 - Preparation of meat and fish 16
1,0 *) 0,8 1,3 *) 1,0 - Sugar and confectionery 17
0,1 *) 1,5 0,8 *) 3,4 0,2 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
0,6 0,1 2,5 3,6 0,1 4,3 0,1 starch, milk; pastry products
1,5 - 2,1 0,1 *) 3,1 0,3 Preparations of vegetables, fruit 20
2,1 - 22,8 2,9 *) 1,9 *) Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
0,2 *) 3,0 4,7 0,4 5,1 0,1 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
3,6 - 1,0 1,7 - 3,8 - food industry
Tobacco and manufactured 24
0,1 1,6 6,4 15,2 - 250,7 1,7 tobacco substitutes

14,2 0,7 64,7 29,3 4,8 41,0 0,1 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
*) - 0,9 0,4 *) 0,6 - lime and cement
*) - 0,6 *) - 0,1 - Ores, slag and ash 26
14,2 0,7 63,1 28,8 4,8 40,3 0,1 Mineral fuels and oils 27

77
19. EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
EXPORTS FOB TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia


N.C. Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal

TOTAL 32,4 9,5 15,4 937,4 903,9 152,2


I Animale vii şi
produse animale 0,3 0,2 *) 15,1 1,9 0,1
01 Animale vii - - - 7,0 0,1 *)
02 Carne şi măruntaie comestibile - - *) 5,0 0,1 *)
03 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 0,3 - - 0,1 0,2 *)
04 Lapte şi produse lactate; ouă;
miere naturală - 0,2 - 2,2 1,4 *)
05 Alte produse de origine animală *) - - 0,9 0,1 -

II Produse vegetale 0,4 *) 2,8 129,3 4,5 34,6


06 Plante vii şi produse de floricultură - - - 0,4 *) -
07 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi *) - *) 1,3 0,7 *)
08 Fructe comestibile 0,1 - *) 1,0 1,8 *)
09 Cafea, ceai, mate şi
condimente 0,1 - - 0,1 0,6 *)
10 Cereale *) *) 2,7 20,4 0,4 6,1
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon - - - *) 0,4 *)
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 0,1 - - 105,4 0,7 28,5
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale - - - - - -
14 Materiale pentru împletit şi alte
produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte - - - 0,6 - -

III Grăsimi şi uleiuri animale sau


vegetale *) - - 4,9 1,9 1,7
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale *) - - 4,9 1,9 1,7

IV Produse alimentare, băuturi


şi tutun 2,6 0,3 0,5 26,7 29,7 1,4
16 Preparate din carne şi peşte - - 0,2 10,1 *) *)
17 Zahăr şi produse zaharoase *) - - 2,0 *) *)
18 Cacao şi preparate din cacao 0,3 - *) 0,2 2,4 *)
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 0,1 - 0,2 0,2 1,7 0,2
20 Preparate din legume, fructe *) - *) 0,1 0,3 0,7
21 Preparate alimentare diverse 0,1 - 0,1 0,4 4,5 0,1
22 Băuturi alcoolice şi nealcoolice;
oţet *) *) 0,1 9,9 3,7 *)
23 Reziduuri şi deşeuri ale industriei
alimentare *) - - *) 0,7 0,3
24 Tutun şi înlocuitori de
tutun 2,0 0,2 *) 3,8 16,4 -

V Produse minerale 0,3 0,2 8,9 15,1 5,1 *)


25 Sare; sulf, pietre; ipsos, var
şi ciment - - - 0,1 0,1 -
26 Minereuri, zgură şi cenuşă - 0,1 - 0,4 3,9 -
27 Combustibili şi uleiuri minerale 0,3 *) 8,9 14,5 1,1 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

78
milioane euro / million euro
Regatul
Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

420,6 167,7 1035,0 268,0 1257,0 1604,9 TOTAL


Live animals and animal I
6,0 1,1 18,4 0,4 7,1 29,9 products
0,6 0,9 15,5 - - 6,4 Live animals 01
4,7 *) 0,5 - 2,2 14,9 Meat and edible offal 02
Fish and crustaceans, mollusks 03
0,3 0,1 0,1 - - 0,1 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; eggs; 04
0,3 *) 1,5 0,4 4,9 6,5 honey; edible animal products
0,2 *) 0,8 - *) 2,0 Other products of animal origin 05

6,5 2,5 120,3 *) 8,4 78,3 Vegetable products II


- - *) - - 0,5 Live plants, flower products 06
0,2 0,1 0,9 *) 0,8 1,7 Edible vegetables, roots and tubers 07
0,7 1,2 0,3 - 0,3 5,2 Edible fruits 08
Coffee, tea, mate and 09
1,2 - 0,1 - 0,2 1,3 spices
1,3 0,4 113,2 - 5,0 27,4 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
*) 0,1 0,5 *) 0,1 1,2 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
3,0 0,8 5,4 - 2,0 41,0 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
- - - - - *) vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
- - *) - 0,1 *) elsewhere specified

Animal or vegetable fats III


4,8 *) 11,7 - 0,8 56,1 and oils
Animal or vegetable fats 15
4,8 *) 11,7 - 0,8 56,1 and oils

Prepared foodstuffs, beverages IV


8,2 2,2 18,7 1,0 10,7 57,2 and tobacco
0,6 *) 3,7 0,2 2,6 1,0 Preparation of meat and fish 16
3,6 - 0,3 *) *) 19,8 Sugar and confectionery 17
0,2 *) 0,2 - 0,2 2,6 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
1,7 *) 1,0 0,1 0,4 7,0 starch, milk; pastry products
*) 0,1 1,6 - 0,3 3,0 Preparations of vegetables, fruit 20
0,5 *) 0,7 0,5 2,4 4,7 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
0,7 0,2 2,5 *) 0,7 5,5 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
0,6 - 7,8 - - 9,7 food industry
Tobacco and manufactured 24
0,4 1,9 0,8 0,1 4,1 3,9 tobacco substitutes

21,6 1,3 4,0 0,3 10,6 227,9 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
1,1 - *) - *) 17,0 lime and cement
- - 1,8 - *) 1,2 Ores, slag and ash 26
20,5 1,3 2,2 0,3 10,6 209,7 Mineral fuels and oils 27

79
19. EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
EXPORTS FOB TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Danemarca Estonia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Rep. Cyprus Denmark Estonia

VI Produse ale industriei chimice 859,3 24,4 11,1 146,6 7,4 12,2 21,0 *)
28 Produse chimice anorganice 64,7 0,7 4,0 13,1 2,0 0,3 *) *)
29 Produse chimice organice 73,2 3,9 0,9 11,9 0,5 *) 1,2 -
30 Produse farmaceutice 397,0 6,1 2,1 27,5 1,5 10,9 19,7 -
31 Îngrăşăminte 170,5 10,1 3,4 24,6 0,6 - *) -
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 20,1 0,5 0,4 5,9 0,1 *) *) -
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 37,2 2,1 *) 23,4 1,0 *) *) *)
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 48,6 0,1 *) 19,1 0,3 *) - -
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 4,1 0,1 *) 1,5 *) - *) -
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile 1,9 *) - 0,4 0,4 - - -
37 Produse fotografice sau
cinematografice 0,5 - - *) *) - *) -
38 Produse diverse ale industriei
chimice 41,4 0,9 0,3 19,1 1,0 1,0 *) *)

VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 1424,8 38,9 43,8 96,1 33,2 1,1 1,9 1,2
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 500,9 14,4 12,3 62,0 18,4 1,1 0,2 1,1
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 923,9 24,5 31,5 34,1 14,8 *) 1,7 *)

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 191,5 2,1 5,0 2,8 2,4 *) *) *)
41 Piei brute şi piei tăbăcite 62,6 1,6 0,6 1,7 *) - *) -
42 Obiecte din piele 127,8 0,4 4,4 1,1 2,4 *) *) *)
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 1,2 *) *) *) *) - - -

IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 509,2 52,2 9,7 15,6 7,2 3,8 0,6 0,2
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 508,8 52,2 9,7 15,5 7,2 3,8 0,6 0,2
45 Plută şi articole din plută 0,1 - - *) - - - -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele 0,3 *) *) *) *) - *) -

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 163,8 3,2 4,7 29,4 7,4 *) 0,4 *)
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 7,7 0,3 *) 0,3 *) - - -
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 128,0 2,7 4,0 22,8 7,0 *) 0,1 *)
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 28,1 0,2 0,7 6,3 0,4 *) 0,3 *)
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

80
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia Letonia CODE


France Finland Germany Greece Ireland Italy Latvia C.N.

105,9 0,4 190,2 36,2 1,7 50,9 0,3 Chemical products VI


3,2 0,1 7,9 4,9 - 8,4 - Inorganic chemicals 28
1,4 - 16,9 4,4 *) 16,1 0,1 Organic chemicals 29
34,2 0,2 156,8 3,2 1,4 5,1 0,1 Pharmaceutical products 30
63,5 - 0,3 2,7 - 14,8 - Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
0,3 *) 0,9 1,1 *) 2,4 0,1 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
0,1 0,1 2,1 0,5 *) 0,4 *) preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
0,3 - 0,8 15,0 0,3 1,6 - modelling pastes
Albuminoidal substances; modified 35
*) - 0,3 0,8 *) 0,2 - starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
*) 0,1 0,1 0,3 - - - combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
0,3 - *) *) - *) - goods
Miscellaneous chemical 38
2,5 - 4,1 3,2 *) 1,9 - products

Plastics, rubber and VII


156,3 2,7 311,9 26,6 0,7 208,3 0,9 articles thereof
Plastics and articles 39
51,2 0,5 61,2 21,0 0,2 102,9 0,8 thereof
105,1 2,2 250,7 5,6 0,5 105,4 *) Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


16,8 0,2 22,3 0,4 *) 107,7 *) furskins and articles thereof
0,2 - 8,6 *) - 35,2 - Raw hides and skins and leather 41
16,6 0,2 13,7 0,4 *) 71,6 *) Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
*) - *) - *) 0,9 - manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


42,2 8,7 80,6 25,2 0,2 138,6 0,3 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
42,2 8,7 80,4 25,2 0,2 138,5 0,3 of wood
- - - *) - *) - Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
*) - 0,1 *) - 0,1 - basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X


16,2 *) 8,7 15,3 *) 27,3 0,1 paperboard and articles thereof
*) - 0,1 0,1 - 0,3 - Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles 48
12,6 *) 7,8 14,2 *) 18,6 0,1 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
3,6 *) 0,8 1,0 *) 8,4 - other products of the printing industry

81
19. EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
EXPORTS FOB TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia


N.C. Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal

VI Produse ale industriei chimice 3,5 0,1 0,4 7,8 32,6 2,9
28 Produse chimice anorganice *) 0,1 *) 0,2 4,3 0,1
29 Produse chimice organice 0,1 - *) 1,4 8,2 *)
30 Produse farmaceutice 2,5 - 0,3 5,8 13,0 0,7
31 Îngrăşăminte - - - - 0,5 2,1
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 0,8 - - 0,2 0,2 *)
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice *) *) *) 0,1 1,3 *)
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat - - - *) 3,6 *)
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime - - - *) *) -
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile - - - - *) -
37 Produse fotografice sau
cinematografice - - - *) *) -
38 Produse diverse ale industriei
chimice - - - *) 1,5 *)

VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 3,7 0,1 0,1 46,2 90,9 9,7
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 3,6 *) *) 14,1 44,1 2,5
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 0,1 *) 0,1 32,1 46,8 7,2

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea *) *) *) 5,0 1,1 0,3
41 Piei brute şi piei tăbăcite - *) - 3,6 0,3 *)
42 Obiecte din piele *) *) *) 1,4 0,8 0,2
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale - *) - *) *) *)

IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 1,0 1,6 *) 6,5 20,6 0,6
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 1,0 1,6 *) 6,5 20,6 0,6
45 Plută şi articole din plută - - - - - -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele - - - *) *) -

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 0,1 *) *) 1,4 3,4 0,5
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie - - - - - -
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 0,1 *) *) 0,5 3,1 0,5
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate *) *) - 0,9 0,3 *)
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

82
milioane euro / million euro
Regatul
Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

11,0 3,6 44,5 1,0 74,0 69,5 Chemical products VI


0,9 0,7 1,4 0,1 4,6 7,6 Inorganic chemicals 28
0,3 0,2 0,5 *) 1,3 4,0 Organic chemicals 29
5,1 1,8 21,8 0,7 62,9 13,6 Pharmaceutical products 30
2,0 *) 15,3 - 1,1 29,4 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
*) 0,2 4,5 *) 0,5 1,9 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
1,6 0,2 0,2 *) 0,6 3,4 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
0,8 *) *) - 2,4 4,5 modelling pastes
Albuminoidal substances; modified 35
0,1 *) *) *) *) 1,0 starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
0,1 - - 0,2 - 0,3 combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
*) *) *) *) *) *) goods
Miscellaneous chemical 38
0,1 0,6 0,7 *) 0,6 3,8 products

Plastics, rubber and VII


11,8 23,9 75,1 9,2 63,7 167,0 articles thereof
Plastics and articles 39
6,9 1,7 12,1 2,3 19,1 47,0 thereof
4,9 22,2 63,0 6,8 44,5 120,0 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


4,3 0,1 11,3 0,1 3,2 6,3 furskins and articles thereof
4,2 *) 0,5 *) *) 5,9 Raw hides and skins and leather 41
0,1 *) 10,7 0,1 3,2 0,4 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
*) - 0,1 - - *) manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


7,6 1,0 23,1 9,9 12,2 40,1 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
7,5 1,0 23,1 9,9 12,2 40,0 of wood
*) - - - - *) Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
*) - *) - - *) basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X


2,9 0,3 1,1 0,2 3,4 37,9 paperboard and articles thereof
0,1 *) - - - 6,4 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles 48
2,6 0,2 0,8 0,1 3,0 27,2 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
0,1 *) 0,2 0,1 0,5 4,4 other products of the printing industry

83
19. EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
EXPORTS FOB TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Danemarca Estonia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Rep. Cyprus Denmark Estonia

XI Materiale textile şi articole din


acestea 2673,1 59,8 58,9 30,5 9,0 0,6 11,2 1,8
50 Mătase 32,7 *) *) *) - - - -
51 Lână, păr fin sau grosier de animale;
fire şi ţesături din păr de cal 59,5 *) 0,1 0,9 0,4 - 0,2 -
52 Bumbac 18,1 0,1 3,8 1,3 *) *) 0,1 0,1
53 Alte fibre textile vegetale; fire de
hârtie şi ţesături din fire de hârtie 1,2 *) *) 0,1 - 0,1 *) -
54 Filamente sintetice sau artificiale 75,9 0,3 0,4 2,1 0,9 - 0,3 0,3
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 165,8 0,2 3,3 5,9 2,7 - 0,3 0,3
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 34,8 0,1 3,9 1,4 0,7 0,3 0,1 -
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 16,6 2,5 0,2 0,1 0,5 - 0,5 0,1
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 21,6 0,2 0,2 2,2 0,1 *) *) *)
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 51,8 0,6 *) 1,5 1,5 - - -
60 Ţesături croşetate sau tricotate 11,6 0,1 5,9 0,4 *) - *) *)
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 618,4 37,1 7,7 5,6 0,9 *) 0,3 0,7
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 1390,2 16,4 26,3 8,0 0,7 0,1 9,2 0,3
63 Alte articole textile confecţionate 174,9 2,4 7,2 1,1 0,5 *) 0,1 0,1

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 1047,9 92,4 0,5 4,5 4,9 *) 2,2 *)
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 1021,2 84,5 0,4 3,9 4,9 *) 2,2 *)
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 17,1 0,9 *) *) *) *) - -
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora 1,5 - *) *) *) *) - -
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman 8,0 7,0 - 0,5 - - - -

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,


ceramică, sticlă şi din materiale
similare 157,1 3,1 4,1 16,6 4,1 0,2 1,9 1,7
68 Articole din piatră, ipsos, ciment,
azbest, mică şi materiale similare 25,8 0,5 0,1 5,9 0,4 *) *) -
69 Produse ceramice 78,8 1,2 1,2 4,5 1,6 0,1 1,8 1,7
70 Sticlă şi articole din sticlă 52,5 1,4 2,8 6,1 2,0 *) 0,1 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

84
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia Letonia CODE


France Finland Germany Greece Ireland Italy Latvia C.N.

Textiles and textile XI


304,4 1,6 568,7 15,4 6,9 1046,5 5,9 articles
*) - 0,1 *) - 32,4 - Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; 51
1,4 - 28,7 0,1 *) 22,0 - horsehair yarn and woven fabric
1,8 *) 2,0 0,1 *) 6,1 *) Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper 53
0,1 - 0,1 *) - 0,7 - yarn and woven fabric of paper yarn
0,9 0,7 24,7 0,7 *) 27,8 *) Man-made filaments 54
Man-made staple 55
19,4 0,2 22,9 0,5 0,1 78,2 *) fibres
Wadding, felt, special yarns; twine 56
1,4 - 2,2 0,2 *) 19,4 - cords, ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
1,2 *) 7,8 0,1 0,3 0,3 - coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
1,1 *) 7,9 0,1 *) 2,7 *) trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
5,5 - 2,5 *) *) 2,9 *) articles of textiles
0,6 - 1,2 *) *) 2,6 - Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
110,8 0,1 100,9 5,6 3,9 262,1 5,6 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
137,2 0,4 334,8 6,9 2,6 546,7 0,3 and accessories
22,9 0,2 32,9 1,2 *) 42,6 *) Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


92,4 0,2 70,5 1,3 0,3 638,2 *) and similar articles
92,1 0,2 63,7 1,3 0,3 629,6 - Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
0,2 *) 6,7 *) *) 8,0 *) thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
0,1 - *) *) - 0,3 *) crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
- - 0,1 - - 0,4 - articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and
21,4 0,2 33,0 8,3 *) 25,7 *) similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
7,5 *) 2,1 1,7 *) 5,4 - asbestos, mica and similar materials
10,5 0,2 21,7 2,7 - 10,7 *) Ceramic products 69
3,5 *) 9,2 3,9 *) 9,5 *) Glass and glassware 70

85
19. EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
EXPORTS FOB TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia


N.C. Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal

XI Materiale textile şi articole din


acestea 3,1 2,0 0,1 45,2 69,6 6,7
50 Mătase - - - - *) -
51 Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire şi ţesături din
păr de cal 0,8 - - 0,1 0,9 0,7
52 Bumbac *) - - 0,4 0,9 0,1
53 Alte fibre textile vegetale; fire de
hârtie şi ţesături din fire de hârtie - - - *) *) -
54 Filamente sintetice sau artificiale 1,1 - - 0,6 9,3 0,2
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 0,8 - - 0,2 12,2 0,7
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 0,1 *) - 0,1 0,7 0,1
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile *) - - 0,2 0,6 *)
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii *) - - 0,6 0,2 0,1
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile - - - 0,4 18,6 0,3
60 Ţesături croşetate sau tricotate - - - *) *) *)
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 0,1 *) *) 11,8 0,6 3,1
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 0,1 2,0 *) 8,8 3,4 1,4
63 Alte articole textile confecţionate 0,1 *) - 22,1 22,3 0,1

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare *) *) *) 27,8 4,0 1,9
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia *) *) *) 27,0 2,6 1,9
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora - - - 0,1 1,1 -
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora *) - - 0,7 0,3 -
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman - - - *) - -

XIII Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă şi din
materiale similare 0,1 *) *) 3,9 8,8 1,1
68 Articole din piatră, ipsos, ciment,
azbest, mică şi materiale similare - *) *) 0,4 0,2 *)
69 Produse ceramice 0,1 - - 1,8 4,5 *)
70 Sticlă şi articole din sticlă - - *) 1,7 4,1 1,1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

86
milioane euro / million euro
Regatul
Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

Textiles and textile XI


16,3 5,3 65,2 13,2 281,7 43,5 articles
- - 0,1 - *) *) Silk 50
Wool, fine or coarse animal 51
hair; horsehair yarn and
0,6 - 0,1 0,3 1,3 0,9 woven fabric
0,1 - 0,3 *) 0,5 0,5 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper 53
*) *) *) - *) 0,1 yarn and woven fabric of paper yarn
0,1 *) 0,9 *) 1,9 2,4 Man-made filaments 54
Man-made staple 55
0,2 2,1 8,1 0,1 4,5 3,0 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine 56
0,4 0,1 2,3 0,1 0,7 0,8 cords, ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
*) *) 0,1 *) 1,4 0,7 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
*) *) 1,8 *) 1,0 3,4 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
2,6 2,1 10,5 *) 0,5 2,1 articles of textiles
*) *) 0,1 - 0,4 0,2 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
7,2 0,2 8,3 0,7 36,3 9,0 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
4,0 0,3 31,4 10,9 225,8 12,5 and accessories
1,0 0,5 1,5 1,0 7,3 7,9 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


33,4 1,3 13,7 2,6 14,5 41,1 and similar articles
33,4 1,3 13,7 2,6 14,4 41,0 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
*) *) *) - 0,1 0,1 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
*) *) *) 0,1 - *) crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
- - - - - *) articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and
0,5 0,4 4,0 1,3 2,7 14,1 similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
0,1 0,1 0,1 *) *) 1,3 asbestos, mica and similar materials
0,2 *) 3,1 1,2 1,8 8,0 Ceramic products 69
0,3 0,3 0,8 0,1 0,9 4,8 Glass and glassware 70

87
19. EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
EXPORTS FOB TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Danemarca Estonia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Rep. Cyprus Denmark Estonia

XV Metale comune şi articole din


acestea 2203,9 95,9 52,2 161,2 77,7 6,7 14,4 0,6
72 Fontă, fier şi oţel 621,1 29,7 16,2 61,7 25,3 1,2 4,5 0,3
73 Produse din fontă, fier şi oţel 706,9 22,3 14,9 15,9 13,0 3,1 3,4 0,3
74 Cupru şi articole din cupru 175,1 20,3 0,7 56,9 6,3 - - -
75 Nichel şi articole din nichel 5,1 - - *) - 0,5 - -
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 498,5 22,2 18,1 18,2 29,6 0,4 5,9 -
78 Plumb şi articole din plumb 15,9 *) *) 0,6 0,8 - - -
79 Zinc şi articole din zinc 5,1 *) 0,1 0,4 *) - - -
80 Cositor şi articole din cositor 4,2 *) *) 1,5 *) - - -
81 Alte metale comune; cermeturi 11,8 *) - *) - 1,5 - -
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 36,0 0,2 0,7 4,9 0,5 *) *) *)
83 Articole diverse din metale
comune 124,2 1,0 1,5 1,1 2,3 *) 0,6 *)

XVI Maşini şi aparate; echipamente


electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 7221,0 215,4 180,7 89,7 231,2 6,3 31,2 9,1
84 Cazane, turbine, motoare, aparate
şi dispozitive mecanice, părţi ale
acestora 2038,1 42,7 61,5 32,0 36,8 1,9 22,9 1,5
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 5182,9 172,7 119,3 57,7 194,4 4,4 8,3 7,6

XVII Mijloace şi materiale de


transport 3794,9 95,7 152,3 34,5 66,3 0,9 0,7 2,7
86 Vehicule şi echipamente pentru căile
ferate şi de comunicaţii 82,9 21,5 2,4 0,4 0,9 *) - -
87 Automobile, tractoare şi alte vehicule
terestre 3414,2 73,6 148,1 33,9 65,4 0,6 0,7 2,7
88 Aeronave, nave spaţiale 18,6 0,1 0,7 *) *) 0,1 - -
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 279,2 0,4 1,1 0,2 - 0,2 - -

XVIII Instrumente şi aparate optice,


fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri; instrumente
muzicale; părţi şi accesorii
ale acestora 340,2 2,9 3,5 1,5 5,5 8,5 0,4 *)
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare 323,8 2,9 3,5 1,0 5,3 1,0 0,3 *)
91 Ceasornicărie 9,9 *) - 0,5 0,1 7,6 - *)
92 Instrumente muzicale; părţi şi
accesorii ale acestora 6,4 *) *) *) *) - *) -

XX Mărfuri şi produse diverse 1191,1 61,4 48,3 6,9 35,7 4,0 4,1 3,0
94 Mobila; aparate de iluminat şi alte
articole similare; construcţii
prefabricate 1078,2 40,6 47,2 4,8 34,6 3,9 4,0 3,0
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 89,5 19,1 1,0 1,5 1,0 0,1 *) *)
96 Articole diverse 23,5 1,7 0,2 0,6 0,1 *) *) *)

XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni


din Nomenclatorul Combinat 78,1 0,2 4,1 0,8 1,7 0,4 *) *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

88
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia Letonia CODE


France Finland Germany Greece Ireland Italy Latvia C.N.

Base metals and articles XV


146,6 8,9 479,3 97,3 1,4 418,5 0,4 of base metal
11,3 6,4 157,5 51,8 0,1 76,2 0,2 Pig-iron, iron and steel 72
76,7 2,3 155,0 11,8 0,9 177,5 0,2 Products of pig-iron, iron and steel 73
4,6 *) 27,9 0,3 0,1 16,3 - Copper and articles thereof 74
*) - 3,1 0,5 - 0,3 - Nickel and articles thereof 75
27,7 0,1 75,1 28,6 0,2 105,2 *) Aluminium and articles thereof 76
0,6 - 1,2 0,2 - 0,9 - Lead and articles thereof 78
*) - 1,3 1,0 - 2,2 - Zinc and articles thereof 79
*) - 1,1 0,6 - 0,1 - Tin and articles thereof 80
0,3 - 2,4 2,0 - *) - Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
2,1 *) 18,2 *) *) 6,1 - of base metal
Miscellaneous articles 83
23,3 *) 36,4 0,5 0,1 33,5 *) of base metal

Machinery and mechanical XVI


appliances; electrical
equipment; sound and image
643,0 55,4 2484,5 111,8 45,5 959,0 6,1 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
269,8 12,8 660,1 24,4 19,1 276,4 0,2 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
373,2 42,6 1824,5 87,5 26,4 682,6 5,9 image recorders and reproducers

Vehicles and associated transport XVII


905,0 2,8 1284,8 8,7 4,4 331,5 0,6 equipment
Railway or tramway locomotives 86
0,5 - 43,3 0,9 *) 8,8 - and rolling-stock
Vehicles, tractors and other ground 87
888,3 2,8 1062,8 7,6 1,8 292,9 0,6 vehicles
5,1 *) 2,9 - 2,6 0,2 - Aircraft, spacecraft 88
11,1 - 175,8 0,2 - 29,5 - Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, XVIII


cinematographic, medical or
surgical instruments and apparatus
and similar; clocks and watches;
musical Instruments; parts and
28,2 0,3 150,9 1,0 *) 40,6 *) accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
27,9 0,2 147,5 1,0 *) 37,6 *) instruments and apparatus and simila
- - 0,3 *) - 0,5 - Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
0,3 *) 3,1 *) *) 2,5 - accessories thereof

236,9 0,7 298,3 11,2 2,3 168,8 0,2 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings and other 94
similar articles; prefabricated
214,1 0,7 284,2 11,1 2,3 140,9 0,2 buildings
Toys, games, sport or 95
20,2 *) 8,0 0,1 *) 21,6 *) entertainment articles
2,5 *) 6,0 *) *) 6,3 *) Miscellaneous manufactured articles 96

Goods non-included in Combined XXII


0,7 *) 12,7 0,3 *) 50,1 *) Nomenclature other sections

89
19. EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
EXPORTS FOB TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia


N.C. Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal

XV Metale comune şi articole din


acestea 2,4 0,3 - 89,7 166,9 5,5
72 Fontă, fier şi oţel 0,8 *) - 22,4 46,6 2,2
73 Produse din fontă, fier şi oţel 1,3 0,2 - 49,5 29,8 3,1
74 Cupru şi articole din cupru - - - 0,3 26,9 -
75 Nichel şi articole din nichel - - - *) - -
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 0,3 0,1 - 11,2 51,4 0,1
78 Plumb şi articole din plumb - - - *) 10,9 -
79 Zinc şi articole din zinc - - - *) *) -
80 Cositor şi articole din cositor - - - - 0,1 -
81 Alte metale comune; cermeturi *) - - *) - -
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune *) - - 0,8 0,4 *)
83 Articole diverse din metale
comune *) - - 5,4 0,8 *)

XVI Maşini şi aparate; echipamente


electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 13,5 2,2 2,6 323,8 282,6 45,2
84 Cazane, turbine, motoare, aparate
şi dispozitive mecanice, părţi ale
acestora 2,6 0,7 *) 75,6 113,6 1,8
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 10,9 1,5 2,6 248,1 169,0 43,4

XVII Mijloace şi materiale de


transport 1,1 2,4 *) 116,8 112,9 27,5
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii - - - 0,8 1,1 -
87 Automobile, tractoare şi alte
vehicule terestre 1,1 2,4 *) 95,8 111,8 27,5
88 Aeronave, nave spaţiale *) - - 1,4 - -
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare - - - 18,7 - -

XVIII Instrumente şi aparate optice,


fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare;
ceasuri; instrumente muzicale;
părţi şi accesorii
ale acestora 0,2 *) *) 10,9 46,4 0,5
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare 0,2 *) *) 10,9 46,3 0,5
91 Ceasornicărie - - - *) 0,1 -
92 Instrumente muzicale; părţi şi
accesorii ale acestora - - - *) *) *)

XX Mărfuri şi produse diverse 0,1 0,1 *) 61,1 21,0 12,0


94 Mobila; aparate de iluminat şi alte
articole similare; construcţii
prefabricate 0,1 0,1 *) 59,5 14,4 11,6
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport *) - - 1,6 6,5 0,2
96 Articole diverse *) - - *) 0,2 0,3

XXII Bunuri necuprinse în alte


secţiuni din Nomenclatorul
Combinat *) - - 0,1 0,1 -
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

90
milioane euro / million euro
Regatul
Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

Base metals and articles XV


56,4 24,8 61,4 26,7 75,5 132,4 of base metal
13,1 1,6 18,1 15,1 32,4 26,2 Pig-iron, iron and steel 72
25,1 3,4 34,0 3,1 24,8 34,6 Products of pig-iron, iron and steel 73
12,4 0,3 0,1 *) 0,1 1,6 Copper and articles thereof 74
- - *) *) 0,6 *) Nickel and articles thereof 75
2,5 19,0 7,1 0,4 15,4 59,7 Aluminium and articles thereof 76
0,1 0,5 - - - *) Lead and articles thereof 78
*) - - 0,1 *) *) Zinc and articles thereof 79
- - - - - 0,8 Tin and articles thereof 80
- - - 0,1 0,2 5,3 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
0,2 *) 0,1 *) 0,1 1,5 of base metal
Miscellaneous articles 83
3,0 *) 2,0 7,8 2,0 2,8 of base metal

Machinery and mechanical XVI


appliances; electrical
equipment; sound and image
148,0 42,2 216,7 96,1 468,5 510,3 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
14,1 6,0 57,6 36,0 58,6 209,3 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
133,9 36,2 159,1 60,1 409,9 301,0 image recorders and reproducers

Vehicles and associated transport XVII


62,9 41,3 273,5 73,3 143,8 48,3 equipment
Railway or tramway locomotives 86
0,8 *) 0,2 - *) 1,1 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other ground 87
62,1 41,3 273,2 51,1 118,9 47,0 vehicles
- - *) *) 5,1 0,2 Aircraft, spacecraft 88
- - *) 22,2 19,8 *) Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, XVIII


cinematographic, medical or
surgical instruments and apparatus
and similar; clocks and watches;
musical Instruments; parts and
2,0 3,0 12,8 4,6 4,7 11,9 accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
1,3 2,9 12,6 4,6 4,5 11,9 instruments and apparatus and simila
0,7 *) *) *) 0,1 0,1 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
*) *) 0,2 *) 0,1 *) accessories thereof

16,4 13,5 57,8 27,9 66,8 32,5 Miscellaneous manufactured articles XX


Furniture; lighting fittings and other 94
similar articles; prefabricated
11,1 13,0 53,5 27,5 65,3 30,8 buildings
Toys, games, sport or 95
5,0 0,5 0,7 0,1 1,3 0,9 entertainment articles
0,3 *) 3,7 0,3 0,1 0,8 Miscellaneous manufactured articles 96

Goods non-included in XXII


Combined Nomenclature other
*) *) 1,7 0,1 4,5 0,5 sections

91
20. IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010
IMPORTS CIF FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Danemarca Estonia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Rep. Cyprus Denmark Estonia

TOTAL 31088,3 1755,7 906,0 1327,9 1013,1 56,6 188,5 10,0


I Animale vii şi
produse animale 834,1 38,0 30,4 44,0 13,8 4,9 24,8 1,1
01 Animale vii 87,8 0,5 0,7 3,1 7,3 - 0,3 0,1
02 Carne şi măruntaie comestibile 457,6 32,4 26,8 25,4 1,1 4,6 18,6 0,2
03 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 68,9 0,1 0,6 3,4 0,5 *) 2,5 0,5
04 Lapte şi produse lactate; ouă;
miere naturală 202,3 3,8 2,3 11,8 3,9 0,3 2,9 0,4
05 Alte produse de origine animală 17,6 1,1 0,1 0,2 1,1 - 0,5 -

II Produse vegetale 818,8 20,2 16,6 208,1 17,4 0,4 2,8 *)


06 Plante vii şi produse de floricultură 74,4 1,5 0,2 1,1 0,1 0,1 0,7 *)
07 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi 81,2 4,4 8,1 6,0 2,5 - - -
08 Fructe comestibile 90,1 2,2 1,2 1,8 8,0 0,1 - -
09 Cafea, ceai, mate şi
condimente 83,3 4,4 3,8 16,7 1,6 - 0,1 -
10 Cereale 216,2 2,4 0,1 75,0 0,5 0,1 *) -
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 67,3 3,9 1,0 2,9 3,3 0,1 0,1 -
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 193,9 1,3 0,4 104,4 1,0 *) 1,9 -
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale 10,7 0,1 1,9 *) 0,4 - 0,1 -
14 Materiale pentru împletit şi alte
produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte 1,8 0,2 *) 0,1 *) - - -

III Grăsimi şi uleiuri animale sau


vegetale 165,5 2,2 3,3 20,9 1,6 - 5,3 -
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 165,5 2,2 3,3 20,9 1,6 - 5,3 -

IV Produse alimentare, băuturi


şi tutun 1085,4 51,5 32,0 128,6 39,5 3,7 12,3 0,3
16 Preparate din carne şi peşte 47,6 0,8 1,9 1,1 1,7 *) 0,6 0,3
17 Zahăr şi produse zaharoase 145,6 5,3 2,9 62,5 4,1 - 0,1 -
18 Cacao şi preparate din cacao 107,2 3,7 4,1 20,0 1,5 - *) -
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 143,7 3,4 4,7 13,0 9,2 - 0,9 *)
20 Preparate din legume, fructe 99,1 8,0 2,2 10,7 4,0 *) *) -
21 Preparate alimentare diverse 189,9 10,3 4,3 8,8 9,5 0,1 6,0 *)
22 Băuturi alcoolice şi nealcoolice;
oţet 119,6 14,1 0,8 6,2 1,7 3,5 0,1 *)
23 Reziduuri şi deşeuri ale industriei
alimentare 138,8 5,9 5,0 5,3 3,6 - 3,7 -
24 Tutun şi înlocuitori de
tutun 94,0 - 6,1 1,0 4,2 0,1 1,0 -

V Produse minerale 979,6 40,4 11,7 91,5 6,7 12,6 0,3 0,3
25 Sare; sulf, pietre; ipsos, var şi
ciment 62,2 2,5 1,2 20,2 1,9 1,0 0,1 -
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 8,5 *) *) 0,3 *) - - -
27 Combustibili şi uleiuri minerale 908,8 37,9 10,5 71,0 4,8 11,6 0,2 0,3

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

92
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia Letonia CODE


France Finland Germany Greece Ireland Italy Latvia C.N.

2541,9 159,3 7164,7 597,6 228,9 4929,6 21,8 TOTAL


Live animals and animal I
38,8 0,1 178,3 10,4 1,1 49,3 0,2 products
3,9 - 9,6 0,9 - 2,7 - Live animals 01
24,1 0,1 109,1 1,9 0,5 24,1 *) Meat and edible offal 02
Fish and crustaceans, mollusks 03
2,4 *) 2,9 3,7 0,2 10,6 *) and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; eggs; 04
7,2 *) 52,9 3,8 0,1 5,9 0,2 honey; edible animal products
1,2 - 3,8 0,1 0,4 6,0 - Other products of animal origin 05

28,8 0,1 66,2 37,8 0,1 65,3 0,2 Vegetable products II


3,9 - 5,3 0,1 *) 11,5 *) Live plants, flower products 06
2,1 *) 7,0 4,5 *) 12,2 - Edible vegetables, roots and tubers 07
0,6 - 3,7 26,5 *) 15,3 - Edible fruits 08
Coffee, tea, mate and 09
0,4 0,1 30,9 0,3 *) 12,6 0,2 spices
8,3 *) 2,1 4,5 - 7,6 - Cereals 10
Products of the milling industry; 11
0,7 *) 2,9 1,6 *) 0,4 - malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
12,4 - 9,3 0,3 *) 5,1 *) straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
0,5 - 5,1 0,1 *) 0,3 - vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
0,1 - *) *) - 0,3 - elsewhere specified

Animal or vegetable fats III


0,4 0,5 18,1 3,6 *) 10,9 *) and oils
Animal or vegetable fats 15
0,4 0,5 18,1 3,6 *) 10,9 *) and oils

Prepared foodstuffs, beverages IV


52,6 1,2 183,7 24,7 2,7 80,7 1,0 and tobacco
1,1 - 10,2 0,2 - 3,0 0,8 Preparation of meat and fish 16
13,4 *) 12,3 3,2 0,1 2,0 *) Sugar and confectionery 17
1,7 0,1 28,7 0,3 *) 4,4 *) Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
8,2 0,1 30,5 3,6 *) 14,9 - starch, milk; pastry products
3,2 *) 11,7 8,5 0,5 9,9 0,2 Preparations of vegetables, fruit 20
8,1 0,1 31,4 4,4 0,9 16,4 - Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
10,0 1,0 11,8 1,3 1,0 11,2 *) beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
6,7 *) 8,3 1,1 0,2 15,5 *) food industry
Tobacco and manufactured 24
0,2 - 38,8 2,2 - 3,3 - tobacco substitutes

11,8 0,2 37,6 104,7 0,2 110,3 0,2 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
2,9 *) 8,6 2,7 *) 7,7 *) lime and cement
*) - 0,3 0,9 - 1,0 0,1 Ores, slag and ash 26
8,9 0,2 28,8 101,2 0,2 101,6 0,1 Mineral fuels and oils 27

93
20. IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
IMPORTS CIF FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia


N.C. Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal

TOTAL 30,8 41,9 21,1 1496,0 1609,9 170,9


I Animale vii şi
produse animale 1,0 0,3 *) 93,4 57,7 0,9
01 Animale vii *) 0,3 - 22,1 0,4 *)
02 Carne şi măruntaie comestibile *) *) *) 50,2 16,3 0,2
03 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 0,6 - - 9,1 6,4 *)
04 Lapte şi produse lactate; ouă;
miere naturală 0,3 *) - 11,8 33,7 0,6
05 Alte produse de origine animală *) - - 0,3 0,8 -

II Produse vegetale 0,8 0,1 0,1 78,1 22,4 0,1


06 Plante vii şi produse de floricultură - *) *) 38,1 0,5 -
07 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi 0,1 - *) 15,0 7,0 *)
08 Fructe comestibile *) - 0,1 10,6 5,0 *)
09 Cafea, ceai, mate şi
condimente *) *) - 3,1 5,0 *)
10 Cereale - - - 0,1 1,0 -
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 0,7 - - 2,3 0,7 -
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje *) - - 8,0 3,3 -
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale - - - 0,8 0,1 *)
14 Materiale pentru împletit şi alte
produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte - - - 0,1 *) -

III Grăsimi şi uleiuri animale sau


vegetale 0,1 - - 11,7 5,1 *)
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 0,1 - - 11,7 5,1 *)

IV Produse alimentare, băuturi


şi tutun 2,2 0,2 *) 63,7 136,8 9,9
16 Preparate din carne şi peşte 0,9 - - 2,6 5,2 0,1
17 Zahăr şi produse zaharoase 0,3 - - 2,0 8,2 -
18 Cacao şi preparate din cacao 0,4 - - 12,7 15,9 -
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie *) - - 3,7 34,5 0,5
20 Preparate din legume, fructe 0,1 - - 12,6 10,3 *)
21 Preparate alimentare diverse *) - *) 16,6 29,1 0,1
22 Băuturi alcoolice şi nealcoolice;
oţet 0,1 - - 5,7 5,3 0,2
23 Reziduuri şi deşeuri ale industriei
alimentare 0,3 *) - 5,5 3,8 -
24 Tutun şi înlocuitori de
tutun 0,1 0,2 - 2,2 24,7 9,1

V Produse minerale 1,0 *) 11,9 16,1 263,2 0,1


25 Sare; sulf, pietre; ipsos, var
şi ciment 0,1 - - 0,6 2,2 0,1
26 Minereuri, zgură şi cenuşă - - - 0,3 5,2 -
27 Combustibili şi uleiuri minerale 0,9 *) 11,9 15,3 255,8 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

94
milioane euro / million euro
Regatul
Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

664,6 285,9 900,2 242,9 980,8 3731,1 TOTAL


Live animals and animal I
11,7 0,9 48,5 8,8 6,9 168,8 products
1,5 - 0,2 *) 0,4 33,8 Live animals 01
1,3 0,7 32,7 0,1 5,3 81,9 Meat and edible offal 02
Fish and crustaceans, mollusks 03
*) *) 14,1 8,4 0,7 2,1 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; eggs; 04
8,8 0,1 1,2 0,2 0,4 49,7 honey; edible animal products
0,1 0,1 0,3 - 0,1 1,3 Other products of animal origin 05

21,0 3,4 12,6 0,1 2,7 212,9 Vegetable products II


*) - 0,7 *) *) 10,4 Live plants, flower products 06
0,4 0,5 3,4 *) 0,2 8,0 Edible vegetables, roots and tubers 07
0,7 2,9 2,4 *) 0,7 8,3 Edible fruits 08
Coffee, tea, mate and 09
0,1 *) 0,6 *) 0,7 2,7 spices
5,3 *) 3,6 *) *) 105,5 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
13,9 - 0,7 *) 0,5 31,7 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
0,5 *) 0,4 *) 0,3 45,4 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
*) *) 0,9 - 0,2 0,1 vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
*) - *) 0,1 *) 0,8 elsewhere specified

Animal or vegetable fats III


0,1 *) 2,1 6,1 0,2 73,2 and oils
Animal or vegetable fats 15
0,1 *) 2,1 6,1 0,2 73,2 and oils

Prepared foodstuffs, beverages IV


18,2 1,3 23,1 4,1 31,7 179,4 and tobacco
0,7 0,3 3,1 0,6 0,2 12,4 Preparation of meat and fish 16
0,9 *) 2,3 0,1 0,8 25,0 Sugar and confectionery 17
2,6 0,1 2,1 0,2 1,3 7,2 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
2,1 *) 2,9 0,8 0,6 10,3 starch, milk; pastry products
0,6 0,1 1,1 0,2 0,1 15,0 Preparations of vegetables, fruit 20
10,4 0,5 5,1 0,6 5,3 21,9 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
0,8 0,1 3,8 1,5 19,0 20,4 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
0,1 0,2 2,4 0,2 4,2 67,0 food industry
Tobacco and manufactured 24
- *) 0,2 - 0,3 0,2 tobacco substitutes

8,2 3,4 5,5 1,0 6,3 234,3 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
1,9 0,7 1,6 *) 2,6 3,8 lime and cement
0,3 - *) *) - 0,1 Ores, slag and ash 26
6,0 2,7 3,9 0,9 3,7 230,3 Mineral fuels and oils 27

95
20. IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
IMPORTS CIF FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Danemarca Estonia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Rep. Cyprus Denmark Estonia

VI Produse ale industriei chimice 3482,2 246,5 223,9 98,6 81,8 12,6 61,2 0,5
28 Produse chimice anorganice 111,9 3,4 5,1 6,1 7,0 *) 0,3 *)
29 Produse chimice organice 367,9 27,3 14,8 19,5 4,7 1,2 1,5 0,1
30 Produse farmaceutice 1559,9 101,2 139,8 36,7 29,2 9,9 41,9 -
31 Îngrăşăminte 76,9 18,9 7,0 11,0 0,2 - 0,3 -
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 272,5 18,0 16,2 6,5 2,5 0,1 0,8 0,2
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 335,1 14,1 3,1 5,4 3,2 0,5 0,5 -
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 196,4 15,9 4,6 5,8 22,2 *) 0,4 *)
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 69,8 2,8 5,8 0,5 0,8 0,2 6,2 *)
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile 28,9 0,4 *) 0,7 2,6 - - *)
37 Produse fotografice sau
cinematografice 28,3 2,4 1,0 0,1 0,5 - - -
38 Produse diverse ale industriei
chimice 434,5 42,2 26,5 6,3 8,9 0,7 9,4 *)

VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 2497,2 94,5 93,3 59,5 129,5 3,6 6,5 1,8
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 1788,5 83,5 74,3 56,1 63,5 2,5 6,0 1,8
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 708,7 11,0 19,0 3,4 66,0 1,1 0,5 *)

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 552,9 47,1 10,2 1,3 5,3 *) 0,3 *)
41 Piei brute şi piei tăbăcite 431,9 19,5 4,4 0,6 0,7 - 0,2 -
42 Obiecte din piele 113,9 27,6 5,8 0,6 4,3 *) 0,1 *)
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 7,1 *) *) 0,1 0,3 - *) -

IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 281,6 23,0 4,3 6,9 7,7 0,3 0,2 0,3
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 275,5 23,0 4,3 6,7 7,6 0,3 0,2 0,3
45 Plută şi articole din plută 4,7 *) *) 0,1 *) - - -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele 1,4 0,1 *) 0,1 0,1 - *) -

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 768,7 77,2 9,2 17,5 18,3 0,6 0,6 0,8
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 34,6 13,4 0,2 6,0 0,9 - - *)
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 626,3 61,5 8,3 10,1 15,1 0,3 0,6 0,7
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 107,8 2,4 0,8 1,4 2,4 0,2 0,1 *)
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

96
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia Letonia CODE


France Finland Germany Greece Ireland Italy Latvia C.N.

408,5 3,1 673,6 47,4 130,6 236,2 0,8 Chemical products VI


8,3 0,1 20,5 1,5 *) 11,9 *) Inorganic chemicals 28
50,7 0,1 54,3 3,3 54,6 28,5 0,1 Organic chemicals 29
211,8 0,2 311,7 9,9 13,3 41,8 *) Pharmaceutical products 30
0,6 0,1 4,7 4,0 *) 12,3 *) Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
24,6 0,6 65,6 9,9 0,5 43,8 0,1 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
38,9 *) 55,5 7,0 39,1 16,9 0,3 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
11,2 *) 25,7 3,5 3,0 18,2 0,3 modelling pastes
Albuminoidal substances; modified 35
5,5 0,7 16,9 1,2 0,7 11,4 *) starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
4,0 - 1,9 0,1 - 0,5 *) combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
2,2 0,1 10,6 0,1 *) 1,4 - goods
Miscellaneous chemical 38
50,7 1,1 106,2 7,0 19,5 49,3 *) products

Plastics, rubber and VII


176,8 6,9 781,8 82,0 1,3 302,1 1,6 articles thereof
Plastics and articles 39
108,5 5,7 508,6 80,4 1,0 249,9 1,5 thereof
68,3 1,2 273,2 1,6 0,2 52,2 *) Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


17,7 0,1 47,8 1,7 0,1 354,1 0,2 furskins and articles thereof
2,4 - 33,9 0,1 *) 324,9 *) Raw hides and skins and leather 41
15,0 0,1 12,8 1,6 *) 24,8 0,2 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
0,3 - 1,2 *) *) 4,4 - manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


4,8 1,9 74,6 0,9 *) 34,9 3,0 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
4,7 1,9 73,5 0,9 *) 34,2 2,6 of wood
0,1 - 0,9 *) - 0,4 *) Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
*) - 0,2 *) - 0,2 0,3 basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X


33,5 25,5 146,2 15,2 1,9 123,2 0,3 paperboard and articles thereof
*) 1,3 3,9 *) - 1,4 0,1 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles 48
30,4 22,1 130,8 12,7 1,2 88,6 0,2 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
3,0 2,2 11,5 2,5 0,7 33,3 *) other products of the printing industry

97
20. IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
IMPORTS CIF FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia


N.C. Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal

VI Produse ale industriei chimice 9,5 1,0 6,2 266,4 136,1 3,7
28 Produse chimice anorganice 4,4 - - 6,7 1,1 *)
29 Produse chimice organice *) *) 0,2 27,6 9,1 0,1
30 Produse farmaceutice 4,8 0,5 5,9 131,3 14,0 2,0
31 Îngrăşăminte 0,1 - - 1,6 1,1 *)
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri *) *) - 24,6 10,9 0,1
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice *) *) *) 25,8 58,7 0,9
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 0,1 0,4 *) 8,7 29,3 0,1
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime *) - - 5,5 1,7 0,1
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile - - - *) 1,2 -
37 Produse fotografice sau
cinematografice - - - 3,8 0,3 *)
38 Produse diverse ale industriei
chimice 0,1 *) - 30,7 8,6 0,4

VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 3,3 7,0 0,4 91,6 144,3 9,7
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 3,1 2,2 0,4 74,6 80,7 5,3
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 0,2 4,8 0,1 17,0 63,6 4,4

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea *) *) *) 21,0 7,6 2,5
41 Piei brute şi piei tăbăcite *) - *) 16,8 2,2 2,3
42 Obiecte din piele *) *) *) 4,3 5,3 0,2
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale - - - *) 0,1 *)

IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 0,5 0,4 - 3,3 40,4 2,2
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 0,5 0,4 - 3,2 40,3 0,3
45 Plută şi articole din plută - - - *) *) 1,9
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele - - - 0,1 0,1 -

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 0,4 3,4 0,1 12,1 81,2 1,6
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie - - - *) 0,1 -
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 0,1 3,4 0,1 1- 74,8 1,4
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 0,3 *) *) 2,2 6,3 0,2
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

98
milioane euro / million euro
Regatul
Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

38,7 95,7 61,4 15,0 141,8 481,3 Chemical products VI


2,8 0,8 4,0 0,1 4,1 23,7 Inorganic chemicals 28
12,4 0,7 20,2 1,8 12,0 23,2 Organic chemicals 29
5,5 69,0 4,6 1,7 63,2 309,9 Pharmaceutical products 30
1,0 *) 2,9 *) 0,4 10,6 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
2,2 7,5 9,2 5,0 10,1 13,4 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
3,7 13,8 9,5 0,3 12,9 25,0 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
2,6 1,9 1,9 0,2 17,3 23,3 modelling pastes
Albuminoidal substances; modified 35
2,1 0,1 1,0 1,1 2,5 3,0 starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
*) - 1,1 0,2 *) 16,0 combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
1,1 *) 1,9 *) 1,0 1,7 goods
Miscellaneous chemical 38
5,4 1,8 5,2 4,7 18,2 31,5 products

Plastics, rubber and VII


55,2 25,4 43,2 13,0 50,5 311,6 articles thereof
Plastics and articles 39
22,2 20,0 34,2 9,9 33,9 258,0 thereof
33,0 5,4 9,0 3,2 16,6 53,6 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


0,7 0,9 14,2 0,4 2,9 16,7 furskins and articles thereof
0,1 0,5 9,8 0,2 1,2 12,0 Raw hides and skins and leather 41
0,6 0,4 3,7 0,3 1,6 4,7 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
- - 0,7 - *) *) manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


9,8 3,2 4,6 2,3 0,5 51,1 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
9,7 3,1 4,5 2,3 0,5 49,9 of wood
0,1 *) 0,1 - *) 1,0 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
- *) *) - *) 0,2 basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X


35,5 8,8 12,3 17,6 17,2 108,3 paperboard and articles thereof
2,2 *) - 0,4 *) 4,8 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles 48
31,5 8,7 11,7 16,9 12,2 72,9 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
1,8 0,1 0,6 0,3 5,0 30,6 other products of the printing industry

99
20. IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
IMPORTS CIF FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Danemarca Estonia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Rep. Cyprus Denmark Estonia

XI Materiale textile şi articole din


acestea 2330,9 70,1 75,0 27,8 52,1 0,7 2,7 0,1
50 Mătase 24,6 0,7 0,4 *) - *) - -
51 Lână, păr fin sau grosier de animale;
fire şi ţesături din păr de cal 213,8 1,3 0,4 1,8 17,7 - *) *)
52 Bumbac 301,7 2,3 7,3 1,0 0,6 0,3 *) 0,1
53 Alte fibre textile vegetale; fire de
hârtie şi ţesături din fire de hârtie 12,7 0,2 0,6 *) *) 0,2 - -
54 Filamente sintetice sau artificiale 335,5 2,4 9,1 2,6 3,8 - *) *)
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 253,8 2,6 13,6 2,2 1,3 *) *) *)
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 100,0 2,7 1,0 0,7 3,3 - 0,2 *)
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 32,2 0,7 8,9 0,1 0,6 - 0,1 -
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 124,0 7,2 2,8 0,3 0,2 *) *) *)
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 205,6 3,2 12,0 0,2 5,4 - *) *)
60 Ţesături croşetate sau tricotate 142,9 2,9 3,6 0,6 0,5 *) - -
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 236,7 29,3 6,6 6,9 7,7 *) 1,1 *)
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 245,8 12,3 3,8 8,9 8,6 0,2 1,1 *)
63 Alte articole textile confecţionate 101,6 2,1 4,8 2,3 2,1 *) 0,2 *)

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 389,0 14,3 10,6 4,3 6,8 0,7 1,7 *)
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 364,0 5,8 10,2 4,0 6,2 0,7 1,7 *)
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 9,7 0,3 0,4 0,1 0,4 - *) *)
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora 6,3 0,3 *) 0,2 0,1 - *) -
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman 9,1 7,9 *) *) 0,1 - - -

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,


ceramică, sticlă şi din materiale
similare 460,7 21,1 10,5 48,3 21,3 0,1 1,1 *)
68 Articole din piatră, ipsos, ciment,
azbest, mică şi materiale similare 161,0 13,5 2,9 10,8 4,3 *) 0,8 *)
69 Produse ceramice 139,4 2,6 0,3 15,7 3,5 - 0,2 *)
70 Sticlă şi articole din sticlă 160,3 5,0 7,3 21,7 13,5 0,1 0,2 -

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

100
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia Letonia CODE


France Finland Germany Greece Ireland Italy Latvia C.N.

Textiles and textile XI


202,3 0,3 477,6 41,6 6,1 866,7 2,1 articles
1,4 - 3,4 0,1 - 16,3 - Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; 51
9,3 *) 53,8 0,1 *) 120,4 - horsehair yarn and woven fabric
22,4 *) 67,6 4,8 1,5 153,2 *) Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper 53
1,0 - 3,2 0,1 *) 5,7 *) yarn and woven fabric of paper yarn
34,9 *) 53,2 1,2 1,1 129,6 0,1 Man-made filaments 54
Man-made staple 55
11,8 0,1 77,3 0,7 0,8 82,0 0,1 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine 56
6,7 *) 26,5 2,8 0,1 34,2 *) cords, ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
6,7 - 5,8 0,1 *) 0,7 0,1 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
19,3 *) 28,0 1,2 0,1 43,3 *) trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
15,8 *) 48,0 0,3 0,1 61,0 *) articles of textiles
22,3 *) 28,8 2,0 2,1 49,6 *) Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
20,0 *) 27,1 15,5 0,1 73,5 0,2 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
14,3 0,2 31,7 11,7 0,1 88,3 0,1 and accessories
16,5 *) 23,2 0,9 *) 8,7 1,4 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


4,6 *) 37,1 5,6 0,1 207,4 0,2 and similar articles
4,0 *) 35,5 5,3 0,1 202,5 0,1 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
0,5 *) 1,2 0,2 *) 4,0 *) thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
0,1 *) 0,2 0,1 - 0,5 0,1 crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
*) - 0,3 0,1 - 0,4 *) articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and
17,5 0,6 54,1 5,6 0,1 76,1 0,4 similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
7,9 0,6 25,0 3,8 *) 25,7 *) asbestos, mica and similar materials
1,0 *) 11,2 1,0 *) 34,7 0,1 Ceramic products 69
8,6 0,1 17,9 0,7 *) 15,8 0,3 Glass and glassware 70

101
20. IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
IMPORTS CIF FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia


N.C. Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal

XI Materiale textile şi articole din


acestea 1,5 1,9 0,1 45,3 52,3 32,8
50 Mătase - - - *) *) *)
51 Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire şi ţesături din
păr de cal 0,1 - - 0,3 *) 1,7
52 Bumbac 0,8 *) - 3,2 1,8 3,3
53 Alte fibre textile vegetale; fire de
hârtie şi ţesături din fire de hârtie *) - - 0,1 *) *)
54 Filamente sintetice sau artificiale 0,1 *) - 20,1 3,2 0,9
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue *) - - 1,2 2,2 6,2
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 0,1 1,6 - 2,4 4,6 0,1
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile - - - 3,7 1,1 *)
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii *) *) - 4,2 0,6 1,7
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile *) *) - 0,9 3,7 7,8
60 Ţesături croşetate sau tricotate *) - - 1,4 0,4 6,3
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate *) *) *) 2,5 10,0 1,8
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 0,3 0,2 *) 3,3 7,9 2,9
63 Alte articole textile confecţionate *) *) *) 2,2 16,9 *)

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare - - *) 5,5 8,5 1,5
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia - - *) 4,6 4,2 1,2
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora - - *) 0,7 0,3 *)
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora - - - 0,1 4,0 0,3
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman - - - 0,1 *) -

XIII Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă şi din
materiale similare 0,3 0,3 *) 4,4 73,7 0,4
68 Articole din piatră, ipsos, ciment,
azbest, mică şi materiale similare 0,3 0,1 *) 1,3 32,6 0,1
69 Produse ceramice *) 0,1 *) 0,7 18,6 0,3
70 Sticlă şi articole din sticlă 0,1 0,2 - 2,4 22,5 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

102
milioane euro / million euro
Regatul
Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

Textiles and textile XI


24,3 6,9 91,6 5,5 170,0 73,3 articles
- - 0,4 *) 1,7 0,2 Silk 50
Wool, fine or coarse animal 51
hair; horsehair yarn and
0,1 *) 2,3 *) 3,3 0,9 woven fabric
1,2 0,3 9,7 2,6 14,0 3,6 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper 53
*) *) 0,5 *) 0,9 0,3 yarn and woven fabric of paper yarn
0,2 0,5 12,3 0,1 52,4 7,6 Man-made filaments 54
Man-made staple 55
0,1 0,1 4,3 0,9 45,4 0,9 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine 56
0,4 1,4 0,9 0,2 3,9 6,3 cords, ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
*) *) 0,4 *) 0,5 2,6 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
0,3 0,1 2,9 0,3 8,1 3,5 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
8,0 2,7 9,9 0,3 9,8 16,4 articles of textiles
0,1 0,2 3,8 *) 12,8 5,5 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
5,4 0,4 15,2 0,6 5,0 7,8 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
4,3 0,8 27,6 0,3 9,3 7,3 and accessories
4,2 0,3 1,6 0,3 3,0 10,5 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


34,1 1,7 13,0 0,1 1,8 29,4 and similar articles
33,9 1,7 12,6 0,1 1,5 28,1 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
0,1 *) 0,3 *) 0,2 0,9 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
*) *) *) *) *) 0,3 crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
*) - 0,1 - *) 0,1 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and
6,0 7,2 30,4 0,2 6,7 72,6 similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
2,4 1,1 1,3 *) 2,3 24,1 asbestos, mica and similar materials
1,0 0,6 27,5 *) 2,2 16,7 Ceramic products 69
2,5 5,6 1,6 0,2 2,2 31,8 Glass and glassware 70

103
20. IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
IMPORTS CIF FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Danemarca Estonia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Rep. Cyprus Denmark Estonia

XV Metale comune şi articole din


acestea 3543,3 147,0 129,1 243,6 127,3 2,2 5,7 0,1
72 Fontă, fier şi oţel 1057,3 47,3 65,2 93,6 62,6 0,1 1,3 *)
73 Produse din fontă, fier şi oţel 1145,3 40,9 11,5 96,8 41,7 1,8 2,2 *)
74 Cupru şi articole din cupru 387,2 7,0 39,4 24,9 8,1 *) 0,2 *)
75 Nichel şi articole din nichel 16,6 0,2 0,2 *) *) *) - -
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 386,7 24,3 3,2 6,4 5,4 0,1 1,1 *)
78 Plumb şi articole din plumb 19,4 0,1 0,6 0,1 *) - - -
79 Zinc şi articole din zinc 48,0 3,4 0,5 15,1 0,1 - *) -
80 Cositor şi articole din cositor 7,1 0,4 0,1 *) *) - *) *)
81 Alte metale comune; cermeturi 20,2 4,8 *) 0,1 *) *) *) -
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 145,4 9,2 6,3 0,9 3,2 *) 0,3 *)
83 Articole diverse din metale
comune 310,3 9,4 2,0 5,7 6,1 0,1 0,6 *)

XVI Maşini şi aparate; echipamente


electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 9058,2 658,2 169,2 258,8 267,8 9,6 43,0 2,1
84 Cazane, turbine, motoare, aparate
şi dispozitive mecanice, părţi ale
acestora 4140,4 291,0 73,7 171,9 94,6 7,4 36,0 0,9
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 4917,7 367,1 95,5 86,9 173,2 2,2 7,1 1,2

XVII Mijloace şi materiale de


transport 2706,2 131,5 47,8 58,1 193,1 1,2 10,1 0,1
86 Vehicule şi echipamente pentru căile
ferate şi de comunicaţii 65,4 5,4 0,1 0,5 8,8 - 0,4 -
87 Automobile, tractoare şi alte vehicule
terestre 2558,7 125,6 47,4 56,7 184,1 1,2 7,9 0,1
88 Aeronave, nave spaţiale 73,6 0,4 *) *) 0,2 *) 1,8 -
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 8,5 0,1 0,3 1,0 *) *) 0,1 *)

XVIII Instrumente şi aparate optice,


fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri; instrumente
muzicale; părţi şi accesorii
ale acestora 547,4 40,6 13,6 3,0 6,3 1,1 7,8 0,4
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare 522,0 38,3 13,3 3,0 5,6 1,1 7,7 0,4
91 Ceasornicărie 16,6 1,5 0,2 *) 0,5 *) 0,1 -
92 Instrumente muzicale; părţi şi
accesorii ale acestora 8,8 0,8 0,1 *) 0,2 - *) -

XX Mărfuri şi produse diverse 507,0 28,6 14,1 7,1 15,5 1,8 1,8 2,0
94 Mobila; aparate de iluminat şi alte
articole similare; construcţii
prefabricate 293,2 14,4 6,1 3,6 8,0 0,8 1,3 1,4
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 106,7 11,1 3,7 2,2 5,6 0,8 0,3 0,5
96 Articole diverse 107,1 3,1 4,3 1,3 1,9 0,2 0,1 *)

XXII Bunuri necuprinse in


alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 79,8 3,6 1,0 0,1 1,3 0,6 *) -
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

104
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia Letonia CODE


France Finland Germany Greece Ireland Italy Latvia C.N.

Base metals and articles XV


265,4 35,1 716,5 132,5 0,8 788,8 1,1 of base metal
66,3 30,6 73,8 34,2 *) 265,6 0,5 Pig-iron, iron and steel 72
132,4 2,0 259,9 17,9 0,4 246,9 0,3 Products of pig-iron, iron and steel 73
6,4 0,7 146,7 51,0 *) 72,1 *) Copper and articles thereof 74
0,4 - 3,2 *) - 4,1 - Nickel and articles thereof 75
26,4 0,5 65,8 24,5 *) 73,4 *) Aluminium and articles thereof 76
1,3 *) 4,9 *) - 0,3 - Lead and articles thereof 78
0,9 *) 8,1 0,4 *) 6,5 *) Zinc and articles thereof 79
0,1 *) 2,3 *) *) 1,2 - Tin and articles thereof 80
1,3 *) 5,2 *) - 0,6 - Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
9,5 0,6 53,1 0,4 0,3 20,9 0,1 of base metal
Miscellaneous articles 83
20,5 0,8 93,6 4,1 *) 97,3 0,1 of base metal

Machinery and mechanical XVI


appliances; electrical
equipment; sound and image
771,3 78,1 2540,3 67,5 78,3 1160,8 4,1 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
569,3 39,3 1010,7 33,5 39,2 680,8 3,1 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
202,1 38,8 1529,5 34,0 39,1 480,0 1,0 image recorders and reproducers

Vehicles and associated transport XVII


403,1 2,0 817,9 5,1 3,0 230,6 0,1 equipment
Railway or tramway locomotives 86
4,6 *) 28,6 1,7 - 6,0 - and rolling-stock
Vehicles, tractors and other ground 87
382,1 1,1 787,0 2,8 1,0 191,0 0,1 vehicles
16,1 *) 1,0 - 1,9 33,4 - Aircraft, spacecraft 88
0,4 0,9 1,3 0,5 *) 0,2 *) Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, XVIII


cinematographic, medical or
surgical instruments and apparatus
and similar; clocks and watches;
musical Instruments; parts and
66,3 3,0 213,9 2,7 2,3 61,4 0,1 accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
64,3 3,0 205,5 2,5 2,3 55,6 0,1 instruments and apparatus and simila
1,6 - 5,0 0,3 *) 3,4 0,1 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
0,4 *) 3,5 *) - 2,4 - accessories thereof

34,7 0,5 91,0 7,2 0,2 126,3 6,2 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings and other 94
similar articles; prefabricated
19,5 0,3 48,7 5,0 0,1 72,2 5,7 buildings
Toys, games, sport or 95
8,0 0,1 17,9 1,4 *) 12,7 0,4 entertainment articles
7,2 *) 24,4 0,8 0,1 41,4 0,2 Miscellaneous manufactured articles 96

Goods non-included in XXII


Combined Nomenclature
2,9 *) 8,2 1,4 *) 44,6 *) other sections

105
20. IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN NOMENCLATORUL COMBINAT
(N.C.) IN PERIOADA 1.I - 30.XI 2010 - continuare
IMPORTS CIF FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS FROM COMBINED
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I - 30.XI 2010 - continued

COD Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia


N.C. Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal

XV Metale comune şi articole din


acestea 1,7 14,6 *) 95,0 208,5 3,8
72 Fontă, fier şi oţel 0,2 10,7 - 22,8 48,4 0,4
73 Produse din fontă, fier şi oţel 1,3 2,7 *) 31,6 64,5 1,4
74 Cupru şi articole din cupru *) 0,1 *) 1,1 7,4 0,2
75 Nichel şi articole din nichel - 0,1 - 4,0 0,2 -
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 0,1 0,6 *) 18,1 36,5 0,7
78 Plumb şi articole din plumb - - - *) 10,8 -
79 Zinc şi articole din zinc *) - - 2,1 7,3 *)
80 Cositor şi articole din cositor - - - 0,1 0,3 -
81 Alte metale comune; cermeturi - 0,1 - 2,0 0,1 -
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune *) 0,4 *) 8,2 16,0 0,6
83 Articole diverse din metale
comune 0,1 *) - 5,0 17,0 0,5

XVI Maşini şi aparate; echipamente


electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 5,0 11,5 1,4 539,4 234,2 46,9
84 Cazane, turbine, motoare, aparate
şi dispozitive mecanice, părţi ale
acestora 2,9 9,0 *) 268,2 92,8 9,2
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 2,1 2,5 1,3 271,2 141,4 37,7

XVII Mijloace şi materiale de


transport 2,0 0,8 0,8 90,7 72,0 52,5
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii *) - - 0,6 1,7 -
87 Automobile, tractoare şi alte
vehicule terestre 2,0 0,8 0,8 87,2 70,3 51,5
88 Aeronave, nave spaţiale *) - - 0,4 *) 0,9
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare *) - - 2,5 *) *)

XVIII Instrumente şi aparate optice,


fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare;
ceasuri; instrumente muzicale;
părţi şi accesorii
ale acestora 0,3 0,2 0,1 39,3 11,2 0,6
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare 0,3 0,2 0,1 38,3 9,6 0,6
91 Ceasornicărie - - - 0,2 1,6 *)
92 Instrumente muzicale; părţi şi
accesorii ale acestora - - - 0,7 0,1 *)

XX Mărfuri şi produse diverse 1,2 0,2 *) 18,6 51,9 1,8


94 Mobila; aparate de iluminat şi alte
articole similare; construcţii
prefabricate 1,1 0,2 - 7,1 44,1 0,9
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 0,1 *) *) 8,7 4,9 0,1
96 Articole diverse *) *) - 2,9 2,9 0,9

XXII Bunuri necuprinse în alte


secţiuni din Nomenclatorul
Combinat *) *) - 0,2 2,7 0,1
)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

106
milioane euro / million euro
Regatul
Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

Base metals and articles XV


157,3 21,3 95,3 50,5 58,7 240,0 of base metal
121,1 9,7 16,3 22,6 11,7 51,7 Pig-iron, iron and steel 72
14,8 5,7 58,5 15,5 19,9 74,5 Products of pig-iron, iron and steel 73
0,3 0,1 2,4 1,5 12,2 4,9 Copper and articles thereof 74
*) *) *) 0,1 4,1 *) Nickel and articles thereof 75
11,4 2,8 12,8 3,2 4,3 65,0 Aluminium and articles thereof 76
*) - *) *) 1,1 0,1 Lead and articles thereof 78
0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 2,3 Zinc and articles thereof 79
*) *) 0,1 *) 0,6 1,9 Tin and articles thereof 80
*) 0,7 0,2 0,1 0,5 4,5 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
2,8 1,1 1,0 1,4 2,0 7,0 of base metal
Miscellaneous articles 83
6,5 1,1 3,8 6,0 1,6 28,2 of base metal

Machinery and mechanical XVI


appliances; electrical
equipment; sound and image
176,7 79,7 305,9 85,5 324,1 1135,6 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
67,3 60,0 216,9 36,0 142,6 182,3 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
109,4 19,6 89,0 49,5 181,4 953,3 image recorders and reproducers

Vehicles and associated transport XVII


52,7 13,3 119,9 25,0 119,6 251,6 equipment
Railway or tramway locomotives 86
1,2 0,5 0,9 1,1 0,5 2,8 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other ground 87
51,5 12,8 118,6 21,2 107,9 244,6 vehicles
- *) *) 2,7 10,5 4,2 Aircraft, spacecraft 88
- - 0,4 *) 0,6 *) Ships, boats and floating structures 89

Optical, photographic, XVIII


cinematographic, medical or
surgical instruments and apparatus
and similar; clocks and watches;
musical Instruments; parts and
4,7 6,4 5,2 5,4 20,5 30,5 accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
4,6 6,4 4,6 5,4 20,3 28,8 instruments and apparatus and simila
0,1 *) 0,4 *) 0,2 1,4 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
*) *) 0,1 *) 0,1 0,4 accessories thereof

9,8 6,2 10,4 2,1 13,0 54,4 Miscellaneous manufactured articles XX


Furniture; lighting fittings and other 94
similar articles; prefabricated
6,6 4,5 5,9 1,1 4,4 30,2 buildings
Toys, games, sport or 95
0,9 1,6 2,3 0,7 3,1 19,2 entertainment articles
2,3 0,1 2,2 0,3 5,6 4,9 Miscellaneous manufactured articles 96

Goods non-included in XXII


Combined Nomenclature other
0,1 *) 1,0 *) 5,8 6,0 sections

107
21. EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI
EXPORTS FOB OF MAIN GROUPS OF GOODS

COD 1.I - 30.XI 2010 CODE


N.C. 1.I - 30.XI 2010 C.N.

mii lei mii euro


thousand lei thousand euro

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line


telefonie sau telegrafie prin fir; telephony or line telegraph;
videofoane 7918982 1880049 videophones

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, Parts and accessories of tractors,


vehicule speciale, autobasculante 7891424 1877381 special vehicles, tip lorries

8703 Autoturisme şi alte Motor cars and motor


autovehicule pentru vehicles principally designed
transportul persoanelor 7804243 1856966 for the transport of persons

8544 Fire, cabluri şi alţi Wires, cables and other


conductori electrici izolaţi 7587236 1804360 insulated electric conductors

2710 Produse petroliere 6010421 1436221 Oil products

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres,


din cauciuc 3005029 714485 of rubber

8901 Pacheboturi, nave de croazieră, Cruise ships, excursion boats,


cargouri, şlepuri şi nave similare ferry-boats, cargo ships, barges
pentru transportul persoanelor and similar vessels for the
sau mărfurilor 2776051 661618 transport of persons or goods

7204 Deşeuri şi resturi de fontă, Waste and scrap of cast iron,


fier sau oţel 2775038 661123 iron or steel

9401 Scaune, chiar transformabile în Seats, whether or not convertible


paturi şi părţile lor 2401121 571013 into beds, and parts thereof

7208 Produse laminate plate, din fier Unalloyed steel or iron flat
sau oţeluri nealiate, cu o lăţime rolled-goods, 600 mm or over
de 600 mm sau peste, laminate width, unplated and uncovered
la cald, neplacate şi neacoperite 2306037 550901 hot-rolled goods

6403 Încălţăminte cu feţe din piele Footwear with outer


naturală şi cu tălpi din uppers of leather
cauciuc, material plastic, and soles of rubber,
piele naturală 2267406 538926 plastics, leather

3004 Medicamente şi antibiotice 2183701 518928 Medicines and antibiotics

4407 Cherestea 2134169 508555 Timber

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats,


scaune, somiere, mattresses and medical, surgical,
mobilier medical, dental or veterinary furniture,
mobilier pentru furniture for barber’s shops
saloane de coafură) 2087374 496966 or hairdressing salons)

8482 Rulmenţi cu bile, cu galeţi, cu role Ball or roller


sau cu ace 1888663 449317 bearings

108
21. EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
EXPORTS FOB OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD 1.I - 30.XI 2010 CODE


N.C. 1.I - 30.XI 2010 C.N.

mii lei mii euro


thousand lei thousand euro

6204 Taioare, jachete, rochii, fuste, Women’s or girls’ suits,jackets,


pantaloni, pentru femei şi fete 1862966 442924 blazers, dresses,skirts, trousers

8414 Pompe de aer sau de vid, Air or vacuum pomps, air


compresoare de aer sau de or other gas compressors
alte gaze şi ventilatoare 1856902 441024 and fans

6203 Costume, jachete, sacouri, Men's or boys' suits,


pantaloni, salopete, pentru jackets, blazers, trousers,
bărbaţi sau băieţi 1729333 411320 overalls

8536 Aparatură pentru comutarea, Electrical apparatus for switching


protecţia, tăierea, branşarea, or protecting electrical circuits, or
conectarea circuitelor electrice, for making connections to or in
pentru o tensiune de electrical circuits, for a voltage
max. 1000V 1561665 371283 not exceeding 1000V

1001 Grâu şi meslin 1526827 360094 Wheat and meslin

8528 Monitoare şi proiectoare; aparate Monitors and projectors; reception


receptoare de televiziune 1490636 352699 apparatus for television

2402 Ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, Cigars, cheroots, cigarillos and


din tutun sau din înlocuitori de cigarettes, of tobacco or of tobacco
tutun 1459327 347037 substitutes

7304 Ţevi, tuburi şi profile tubulare, Iron or steel pipes, tubes and
fără sudură, din fier sau din oţel 1419371 337417 tubular profiles without weld

1205 Seminţe de rapiţă sau de rapiţă Rape or colza seeds, whether or not
sălbatică, chiar sfărâmate 1420265 333958 broken

8537 Tablouri, panouri, console, Boards, panels, consoles,


pupitre pentru controlul sau desks for electric control or the
distribuirea electricităţii 1383544 328498 distribution of electricity

1005 Porumb 1352675 320786 Maize (corn)

3102 Îngrăşăminte minerale sau Nitrogen mineral or chemical


chimice azotoase 1217507 288583 fertilizers

8704 Autovehicule pentru transportul Freight motor vehicles carriage


mărfurilor 1170182 277660

6406 Părţi de încălţăminte; tălpi Parts of footwear; detachable


interioare detaşabile; ghete, interior soles; spats, leggins
jambiere şi articole similare 1087181 258289 and similar

8516 Încălzitoare instantanee Electric instantaneous or storage


de apă, boilere water heaters and immersion
şi termoplonjoare 963192 228783 heaters

109
21. EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
EXPORTS FOB OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD 1.I - 30.XI 2010 CODE


N.C. 1.I - 30.XI 2010 C.N.

mii lei mii euro


thousand lei thousand euro

7404 Deşeuri şi resturi de cupru 829654 197455 Copper waste and scrap

6110 Jerseuri, pulovere, jachete, veste Knitted or crocheted jerseys,


şi articole similare, tricotate sau sweaters, jackets, vests and
croşetate 812346 192730 similar articles

1206 Seminţe de floarea-soarelui, chiar Sunflower seeds, whether or not


sfărâmate 756045 178675 broken

8418 Frigidere, congelatoare şi alte Refrigerators, freezers and other


echipamente pentru producerea refrigerating or freezing equipment
frigului (altele decât aparatele pentru (excl. air conditioning machines)
condiţionarea aerului) 733258 174229

7326 Alte articole din fier Articles of iron or


sau din oţel 699908 166440 steel

6206 Bluze şi cămăşi pentru Women's or girls' blouses,


femei sau fete 692612 164831 shirts and shirt-blouses

8481 Articole de robinetărie şi articole Taps, cocks, valves and similar


similare 688920 163552 appliance

8473 Părţi şi accesorii destinate maşinilor de Parts and accessories suitable for
scris, de calculat, maşinilor de use with typewriters, calculating
prelucrare automată a datelor, altor machines, word-processing
maşini şi aparate de birou 684679 162634 machines, other office machines

7604 Bare şi profile din aluminiu 680358 161772 Aluminiu bars and profiles

4410 Plăci aglomerate, panouri OSB Particle board, oriented strand


şi panouri similare, din lemn board (OSB) and similar board, of
sau din alte materiale wood or other ligneous materials,
lemnoase, chiar aglomerate whether or not agglomerated with
cu răşini sau cu alţi resins or other organic binding
lianţi organici 640334 152413 substances

8538 Părţi destinate aparaturii pentru Parts suitable for use electrical
comutarea, tăierea, protecţia, apparatus for switching or protecting
branşarea, conectarea circuitelor electrical circuits, or for making
electrice; pentru tablouri, console, connections to or in electrical circuits;for
pupitre pentru controlul sau boards, consoles, desks for electric
distribuirea electricităţii 620975 147465 control or the distribution of electricity

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers, electrostatic


convertizoare electrostatice 621000 147432 converters

8409 Părţi care pot fi recunoscute ca fiind Parts suitable for use solely or
destinate numai sau în principal principally with the engines of
motoarelor de la poziţiile 8407 sau 8408 570555 135645 heading 8407 or 8408

110
21. EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
EXPORTS FOB OF MAIN GROUPS OF GOODS – continued

COD 1.I - 30.XI 2010 CODE


N.C. 1.I - 30.XI 2010 C.N.

mii lei mii euro


thousand lei thousand euro

6205 Cămăşi pentru bărbaţi sau băieţi 552756 131647 Men’s or boys’ shirts

7220 Produse laminate plate din oţeluri Flat-rolled products of stainless


inoxidabile, cu o lăţime sub 600 mm steel, of a width of less
541306 128534 than 600 mm

8521 Aparate de înregistrare sau de Video recording or reproducing


reproducere videofonică 539136 128006 apparatus

2711 Gaz de sondă şi alte hidrocarburi Petroleum gas and other gaseous
gazoase 529667 126347 hydrocarbons

4009 Tuburi, ţevi şi furtunuri din cauciuc Tubes, pipes and hoses, of
vulcanizat nedurificat, prevăzute ulcanized rubber other than hard
sau nu cu accesoriile lor rubber, with or without their fittings
(de exemplu racorduri, garnituri, (for example, joints, elbows,
coturi, flanşe) 510941 121448 flanges)

9031 Instrumente, aparate şi Measuring or checking


maşini de măsură sau instruments, appliances and
de control nedenumite machines, not specified or
şi necuprinse în altă parte 502042 119835 included elsewhere

6202 Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, Women’s or girls’ overcoats, car


bluzoane şi articole similare, pentru coats, capes, cloaks, anoraks,
femei sau fete windcheaters, wind-jackets and
505521 119709 similar articles

111
22. IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI
IMPORTS CIF OF MAIN GROUPS OF GOODS

COD 1.I - 30.XI 2010 CODE


N.C. 1.I - 30.XI 2010 C.N.

mii lei mii euro


thousand lei thousand euro

2709 Ţiţei 9182018 2193953 Crude oil

8517 Aparate electrice pentru telefonie Electrical apparatus for line


sau telegrafie prin fir; telephony or line telegraphy;
videofoane 7624788 1812866 videophones

3004 Medicamente şi antibiotice 6941167 1651920 Medicines and antibiotics

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, Parts and accessories of tractors,


vehicule speciale, autobasculante 5679497 1350797 special vehicles, tip lorries

8703 Autoturisme şi autovehicule Cars and motor vehicles


pentru transportat persoane 3841035 911908 for passenger transport

2710 Produse petroliere 3621881 858255 Oil products

8544 Fire, cabluri şi alţi Wires, cables and other


conductori electrici izolaţi 3333657 792493 insulated electric conductors

2711 Gaz de sondă şi alte hidrocarburi Petroleum gas and other gaseous
gazoase 2558009 612243 hydrocarbons

8536 Aparatură pentru comutarea, Electrical apparatus for switching


protecţia, tăierea, branşarea, or protecting electrical circuits, or
conectarea circuitelor electrice, for making connections to or in
pentru o tensiune de electrical circuits, for a voltage
max. 1000V 2211545 525898 not exceeding 1000V

8542 Circuite integrate şi Electronic integrated circuits


micromontaje electronice 2066777 491582 and microassemblies

8414 Pompe de aer sau de vid, Pumps for air or vacuum pumps;
compresoare şi ventilatoare, hote compressors and fans; ventilating
aspirante de extracţie sau de reciclare 1698961 403949 or recycling hoods

8471 Maşini de prelucrare a Machinery for data


datelor şi părţi ale acestora 1505958 358108 processing and components

3926 Alte articole din materiale plastice 1465055 348404 Other articles of plastics

8538 Părţi destinate aparaturii Parts suitable for use electrical


pentru comutarea, tăierea, apparatus for switching or protecting
protecţia, branşarea, conectarea electrical circuits, or for making
circuitelor electrice; pentru connections to or in electrical
tablouri, console, pupitre circuits;for boards, consoles, desks for
pentru controlul sau electric control or the distribution of
distribuirea electricităţii 1411026 335160 electricity

4107 Piei finite prelucrate după Leather further prepared


tăbăcire sau uscare, de after tanning or crusting, of
bovine sau de cabaline 1321281 314094 bovine or equine animals

112
22. IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
IMPORTS CIF OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD 1.I - 30.XI 2010 CODE


N.C. 1.I - 30.XI 2010 C.N.

mii lei mii euro


thousand lei thousand euro

7326 Alte articole din fier sau din oţel 1308095 310864 Articles of iron or steel

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformer,


convertizoare electrostatice 1257403 299259 static converters

8529 Părţi destinate exclusiv sau în Parts for use solely or principally
principal aparatelor de la poziţiile with the apparatus of headings
8525 până la 8528 1230624 291466 8525 to 8528

0203 Carne de porcine proaspătă, Fresh, refrigerated or frozen


refrigerată sau congelată 1198198 284561 pork

7308 Construcţii şi părţi de Structures and parts of


construcţii, din fier sau oţel 1194553 283821 structures, of iron or steel

7408 Sârma din cupru 1147766 272782 Copper wire

4005 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, Compounded rubber,


sub forme primare sau în plăci, foi unvulcanised, in primary forms or
sau benzi 1113477 264616 in plates, sheets or strip

8408 Motoare cu piston, cu aprindere Compression-ignition internal


prin compresie (motoare diesel combustion piston engines (diesel
sau semi-diesel) 1074892 255413 or semi-diesel engines)

6406 Mobilă şi părţi de mobilier Furniture and parts of furniture


Părţi de încălţăminte; tălpi Parts of footwear; detachable
interioare detaşabile; ghete, interior soles; spats, leggins
jambiere şi articole similare 1058505 251369 and similar

3002 Sânge uman; sânge animal Human blood; animal blood


preparat pentru utilizări prepared for therapeutic uses;
terapeutice; vaccinuri 1009451 240684 vaccines

8413 Pompe pentru lichide, chiar cu Pumps for liquids, whether or not
dispozitiv de măsurare; elevatoare fiited with a measuring device;
de lichid 1000452 237859 liquid elevators

2704 Cocs şi semicocs de huilă, de Coke and semi-coke of coal, of


lignit sau de turbă, chiar lignite or of peat, whether or not
aglomerate; carbune de retortă: 994128 235578 agglomerated; retort carbon

8528 Monitoare şi proiectoare; aparate Monitors and projectors; reception


receptoare de televiziune 958758 227841 apparatus for television

113
22. IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
IMPORTS CIF OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD 1.I - 30.XI 2010 CODE


N.C. 1.I - 30.XI 2010 C.N.

mii lei mii euro


thousand lei thousand euro

7210 Produse laminate plate, din fier Flat-rolled products of iron or


sau din oţeluri nealiate, non-alloy steel, of a width
cu o lăţime de minimum 600 mm, of 600 mm or more, clad,
placate sau acoperite 918977 218183 plated or coated

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres,


din cauciuc 916847 217927 of rubber

3907 Poliacetali, alţi polieteri şi răşini Polyacetals, other polyethers and


epoxidice, sub forme primare; epoxide resins, in primary forms;
policarbonaţi, răşini alchidice, polycarbonates, alkyd resins,
poliesteri, sub forme primare 908519 215895 polyesters, in primary forms

8479 Maşini şi aparate mecanice cu Machines and mechanical


funcţie proprie appliances having individual
897004 213358 functions

8701 Tractoare 876299 207700 Tractors

2601 Minereuri de fier 872810 207559 Iron ores

1701 Zahăr din trestie sau din sfeclă şi Cane or beet sugar and chemically
zaharoză chimic pură, în stare solidă 865827 205149 pure sucrose, in solid form

8481 Articole de robinetărie şi articole Taps, cocks, valves and similar


similare 837565 199106 appliance

5407 Ţesături din fire de filamente Fabrics of threads from synthetic


sintetice şi artificiale 820231 195153 and artificial yarns

7208 Produse laminate plate, din fier Flat-rolled products of iron or


sau din oteluri nealiate, cu o non-alloy steel, of a width
latime de minimum 600 mm 815508 193822 of 600 mm or more

7318 Şuruburi, buloane, piuliţe, Screws, bolts, nuts, coach


tirfoane, piroane şi articole screws, spikes and similar
similare din fontă, fier sau oţel 801085 190493 articles, of iron or steel

3824 Lianţi preparaţi pentru tipare sau Prepared binders for foundry
miezuri de turnătorie 799503 189920 moulds or cores

8704 Autovehicule pentru transportul Freight motor vehicles carriage


mărfurilor 762584 181011

3901 Polimeri de etilenă în forme Polymers of ethylene, in primary


primare 752786 178851 forms

9403 Mobilier (altul decât scaune, Furniture (others than seats,


somiere, mobilier medical, mattresses and medical,
mobilier pentru saloane surgical, dental or veterinary
de coafură) furniture, furniture for barber’s
748783 178000 shops or hairdressing salons)

114
22. IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
IMPORTS CIF OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD 1.I - 30.XI 2010 CODE


N.C. 1.I - 30.XI 2010 C.N.

mii lei mii euro


thousand lei thousand euro

8523 Discuri, benzi, dispozitive de stocare Discs, tapes, solid-state


remanentă a datelor pe bază de non-volatile storage
semiconductori, "cartele inteligente" şi devices, ‘smart cards’
alte suporturi pregatite pentru and other media
înregistrarea sunetului sau pentru for the recording of
înregistrări similare 746887 177633 sound or of other phenomena

8547 Piese izolante pentru maşini, Insulating fittings for electrical


aparate sau instalaţii electrice 732106 174272 machines, appliances or equipment

3923 Articole de transport sau de Articles for the conveyance or


ambalare, din materiale plastice 731800 174075 packing of goods, of plastics

8482 Rulmenţi cu bile, cu role Ball or roller


sau cu ace 721973 171852 bearings

8421 Centrifuge, inclusiv uscătoare Centrifuges, including centrifugal


centrifugale, maşini şi aparate dryers; filtering or purifying
pentru filtrarea sau epurarea machinery and apparatus, for
lichidelor sau gazelor 718075 170732 liquids or gases

8302 Ornamente, îmbinări metalice, Base metal mountings, fittings


articole de feronerie şi articole and similar articles suitable
similare, din metale comune, for furniture, doors
pentru mobilă, uşi şi ferestre 701499 166664 and windows

8502 Grupuri electrogene si Electric generating sets and rotary


convertizoare rotative electrice 696064 164916 converters

115
6A. EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI
FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

EXPORTURI / EXPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane lei noiembrie 2009 milioane lei 1.I-30.XI 2009
million lei in % as against million lei in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

TOTAL 15514,0 130,8 142936,3 126,1

EUROPA 13734,8 130,0 126175,8 125,8


UNIUNEA EUROPEANĂ 11531,7 128,0 103986,2 122,8
Austria 360,2 134,2 3356,3 123,6
Belgia 289,7 165,3 2823,3 139,7
Bulgaria 527,7 136,6 5079,2 118,1
Republica Cehă 233,0 113,8 2209,6 117,6
Cipru 44,0 204,3 369,8 146,2
Danemarca 58,6 225,0 407,7 138,4
Estonia 9,3 123,6 95,2 128,7
Franţa 1207,1 117,6 11972,0 129,9
Finlanda 41,2 183,8 357,9 160,8
Germania 2895,1 118,4 26184,7 121,1
Grecia 243,1 114,6 2143,6 99,3
Irlanda 65,6 354,2 311,6 102,9
Italia 2282,0 125,8 19945,1 114,4
Letonia 8,7 94,4 74,0 87,0
Lituania 14,3 98,4 136,3 123,4
Luxemburg 4,1 224,4 39,8 47,4
Malta 1,3 103,5 65,2 66,2
Olanda 483,7 129,6 3951,4 104,4
Polonia 396,8 132,5 3804,5 152,0
Portugalia 76,5 109,5 643,0 94,0
Slovacia 261,1 208,0 1773,8 146,7
Slovenia 73,8 89,3 704,7 106,5
Spania 480,5 118,5 4356,5 130,3
Suedia 127,2 196,2 1128,2 122,1
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord 582,4 143,9 5292,2 139,7
Ungaria 762,0 144,8 6754,7 136,8
Ţări nespecificate INTRA UE 2,5 22,4 ori (times) 5,9 201,4

AELS 128,3 87,6 2107,1 90,8


Islanda 0,8 51,0 4,6 86,0
Liechtenstein 0,3 280,3 9,1 590,2
Norvegia 21,3 51,7 1089,5 83,2
Elveţia 105,9 102,3 1003,8 99,9

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 2074,8 147,2 20082,6 151,1


din care:
Albania 15,6 126,5 185,3 159,9
Belarus 5,9 118,3 82,4 137,0
Bosnia - Herţegovina 29,9 147,6 266,1 130,9
Croaţia 41,7 129,1 385,2 117,5
Federaţia Rusă 316,3 117,2 3155,1 162,2
Moldova 201,7 126,5 1764,8 122,0
Republica Macedonia 34,5 106,7 377,2 125,3
Serbia 230,5 150,9 1914,9 122,0
Turcia 956,9 215,0 9641,8 173,8
Ucraina 219,3 83,1 1983,4 142,8
IMPORTURI / IMPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane lei noiembrie 2009 milioane lei 1.I-30.XI 2009
million lei in % as against million lei in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

19514,4 125,4 179403,2 118,5 TOTAL

16281,9 124,2 151362,8 119,2 EUROPE


14450,4 126,6 130839,4 117,9 EUROPEAN UNION
766,2 103,9 7382,3 102,2 Austria
387,1 135,9 3810,7 128,3 Belgium
689,2 204,2 5606,9 150,5 Bulgaria
513,7 138,8 4267,6 119,8 Czech Republic
22,8 128,9 239,0 175,3 Cyprus
72,0 109,3 793,2 116,6 Denmark
3,9 195,4 42,3 104,4 Estonia
1193,9 136,6 10690,0 114,4 France
63,3 87,1 669,0 115,9 Finland
3344,3 123,7 30143,6 114,8 Germany
212,1 93,8 2513,9 107,5 Greece
50,8 32,5 961,0 94,6 Ireland
2131,3 118,9 20738,1 116,9 Italy
7,9 117,1 91,9 145,6 Latvia
14,9 192,8 129,7 145,9 Lithuania
20,1 91,5 176,2 92,5 Luxembourg
8,3 857,1 89,5 121,2 Malta
808,5 128,6 6294,3 108,2 Netherlands
766,3 136,2 6781,0 125,9 Poland
83,0 133,6 719,3 140,2 Portugal
334,2 141,6 2801,1 133,2 Slovakia
131,8 134,3 1202,8 117,4 Slovenia
420,9 159,0 3789,8 131,3 Spain
132,8 134,1 1022,4 104,9 Sweden
United Kingdom of Great Britain and Northen
446,9 124,8 4125,1 122,6 Ireland
1820,8 128,1 15714,7 121,9 Hungary
3,4 276,9 44,1 234,2 Not specified INTRA UE countries

213,9 133,4 2068,6 115,9 EFTA


0,8 211,4 9,9 232,2 Iceland
2,7 295,7 42,7 82,6 Liechtenstein
42,2 136,4 332,8 104,0 Norway
168,2 131,3 1683,3 119,4 Switzerland

1617,6 105,4 18454,7 130,6 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
0,3 28,5 4,0 28,9 Albania
25,4 228,8 262,8 148,3 Belarus
8,4 222,6 76,0 113,6 Bosnia-Herzegovina
21,1 41,5 208,8 100,1 Croatia
338,1 57,4 7562,4 133,2 Russian Federation
81,8 150,3 520,1 100,9 Republic of Moldova
19,0 194,5 162,1 277,9 Republic of Macedonia
122,4 126,6 959,8 133,0 Serbia
712,9 113,0 6597,2 115,6 Turkey
279,4 372,7 2016,6 222,2 Ukraine
6A. EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare
FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES - continued

EXPORTURI / EXPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane lei noiembrie 2009 milioane lei 1.I-30.XI 2009
million lei in % as against million lei in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

ASIA 1071,3 127,2 9504,0 120,7


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 569,3 135,5 4779,7 111,0
din care:
Arabia Saudită 49,5 204,0 548,7 105,1
Emiratele Arabe Unite 89,6 145,5 734,2 106,7
Iordania 25,5 150,6 220,9 120,6
Republica Islamică Iran 70,5 225,1 424,3 131,3
Liban 56,3 123,2 613,3 115,7
Siria 53,4 140,4 618,1 111,4
Yemen 1,7 88,2 18,1 101,2
Georgia 66,1 86,7 566,7 112,4
Armenia 9,2 993,1 33,5 568,4
Azerbaidjan 19,6 317,8 95,9 169,1
Irak 34,4 85,4 178,6 52,5
Israel 61,7 90,4 563,4 129,9

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 502,0 118,8 4724,3 132,3


din care:
China, Regiunea Administrativă
Specială Hong-Kong 25,1 107,6 270,3 111,8
R.Coreea 91,2 159,2 813,0 139,8
Malaezia 7,9 234,8 53,6 195,0
Singapore 6,6 38,1 75,8 45,3
Taiwan 3,3 195,2 39,6 194,2
Thailanda 2,9 117,3 92,2 264,2
R.P.Chineză 120,8 171,3 1196,4 150,9
India 53,9 73,3 562,7 79,9
Indonezia 2,0 90,2 25,7 87,4
Japonia 56,9 152,0 537,7 175,4
Pakistan 12,9 316,1 174,9 98,9
Sri-Lanka 1,9 347,5 16,7 135,9
Kazahstan 17,7 14,8 339,4 162,5
Tadjikistan - - *) 154,3
Turkmenistan 0,9 582,6 12,6 35,5
Uzbekistan 0,7 27,8 32,0 30,5

AFRICA 346,2 147,6 3568,6 131,4


AFRICA DE NORD 217,7 111,8 2178,2 109,4
din care:
Algeria 55,7 78,1 668,5 129,4
Egipt 85,9 192,1 663,9 88,2
Marea Jamahirie Arabă Libiană
Populară Socialistă 15,3 93,0 174,5 154,4
Maroc 49,3 115,1 494,2 125,8
Tunisia 11,6 59,5 177,2 82,0

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURI / IMPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane lei noiembrie 2009 milioane lei 1.I-30.XI 2009
million lei in % as against million lei in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

2468,2 121,9 22645,0 118,9 ASIA


175,3 227,1 1374,1 116,5 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
14,2 124,5 18,1 16,4 Saudi Arabia
11,4 162,0 114,8 81,2 United Arab Emirates
*) 31,7 14,7 135,7 Jordan
3,6 73,4 130,6 192,1 Iran, Islamic Republic of
0,6 38,6 10,1 53,1 Lebanon
1,6 122,9 14,8 79,2 Syrian Arab Republic
- - - - Yemen
3,6 149,3 37,0 117,6 Georgia
0,1 13,0 ori (times) 0,9 333,0 Armenia
3,0 70,7 318,2 166,8 Azerbaijan
- - *) 116,1 Irak
126,8 361,0 632,3 130,6 Israel

2292,9 117,8 21270,9 119,1 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
China, Special Administrative Region
5,0 137,4 47,0 104,7 Hong-Kong
153,9 74,7 1513,4 112,4 Republic of Korea
29,7 123,7 286,5 149,8 Malaysia
13,7 195,0 144,2 301,4 Singapore
67,3 165,3 621,2 131,3 Taiwan
49,8 191,8 387,7 169,7 Thailand
1020,4 131,9 9754,0 133,7 China, People's Republic of
173,5 75,8 2017,1 122,6 India
29,0 188,2 313,1 175,2 Indonesia
96,2 137,6 844,9 108,8 Japan
4,0 59,8 77,3 113,2 Pakistan
1,5 164,1 8,6 62,5 Sri-Lanka
599,9 122,8 4811,5 93,4 Kazahstan
- - - - Tajikistan
6,5 176,7 44,9 68,0 Turkmenistan
7,2 - 19,9 794,5 Uzbekistan

131,9 117,4 1117,6 96,7 AFRICA


61,6 198,3 576,7 74,7 NORTH AFRICA
of which:
- - 2,3 1,5 Algeria
9,7 146,8 107,9 85,6 Egypt
Lybian Arab
16,0 257,6 110,4 63,3 Jamahirya
14,9 693,0 171,6 113,8 Marocco
21,0 130,4 184,5 112,4 Tunisia
6A. EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare
FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES - continued

EXPORTURI / EXPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane lei noiembrie 2009 milioane lei 1.I-30.XI 2009
million lei in % as against million lei in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 128,5 322,2 1390,5 191,8


din care:
Camerun 0,2 13,0 4,5 79,0
Gabon 1,2 848,7 6,7 22,0
Guineea *) 4,1 1,7 133,9
Sudan 0,7 52,5 18,1 215,0
Coasta de Fildeş 2,5 111,2 156,3 13,0 ori (times)
Nigeria 18,7 595,4 152,9 111,5
Africa de Sud 54,8 297,3 357,6 187,5
Etiopia - - 8,1 7,2
Kenya 2,3 87,8 57,5 140,4

AMERICA 350,9 168,3 3506,4 152,7

AMERICA DE NORD 302,0 216,4 2489,3 180,0


din care:
S.U.A. 244,2 182,2 2133,4 164,6
Canada 57,6 10,5 ori (times) 355,2 411,9

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 10,0 24,9 455,6 79,7


din care:
Cuba 0,1 - 1,0 193,8
Statele Unite Mexicane 7,7 186,0 82,7 149,3
Panama *) 45,5 196,4 62,3

AMERICA DE SUD 38,9 135,9 561,4 163,8


din care:
Argentina 0,4 27,7 25,8 123,3
Brazilia 19,2 264,5 265,5 168,9
Chile 0,2 24,2 6,7 101,7
Columbia 15,5 138,5 200,2 172,8
Ecuador *) 0,7 41,8 125,4
Peru 2,5 221,6 ori (times) 15,4 20,6 ori (times)
Venezuela 0,7 231,3 4,6 67,7

OCEANIA 7,7 90,6 87,8 119,3


din care:
Australia 4,8 81,3 56,2 94,8

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 3,2 44,0 93,6 95,5

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 1738,2 162,8 17174,8 142,9
OPEC 355,3 139,9 2975,1 108,7
OECD – UE 1547,6 185,2 15720,3 153,3
CSI 857,6 94,9 8082,8 140,3
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
IMPORTURI / IMPORTS

Noiembrie 2010 1.I-30.XI 2010


November 2010 1.I-30.XI 2010
în % faţă de în % faţă de
milioane lei noiembrie 2009 milioane lei 1.I-30.XI 2009
million lei in % as against million lei in % as against
November 2009 1.I-30.XI 2009

70,2 86,5 540,9 140,9 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
0,5 68,1 ori (times) 1,3 145,4 Camerun
- - 0,1 38,4 Gabon
- - 2,2 7,0 Guineea
- - - - Sudan
4,9 599,7 24,2 253,1 Ivory Coast
1,0 182,5 ori (times) 3,2 9,4 Nigeria
4,4 32,3 56,9 47,5 South Africa
0,5 98,5 5,2 82,5 Ethiopia
0,7 93,3 6,2 72,9 Kenya

627,6 195,7 4190,3 100,9 AMERICA

332,7 182,0 2481,5 108,5 NORTH AMERICA


of which:
306,4 198,1 2074,2 104,5 U.S.A.
26,2 93,1 407,3 135,3 Canada

53,9 372,2 199,3 64,4 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
*) 15,7 0,7 28,8 Cuba
49,9 389,4 153,8 82,6 Mexico
*) 209,1 2,6 111,7 Panama

241,0 195,3 1509,5 96,9 SOUTH AMERICA


of which:
9,3 302,0 152,1 121,3 Argentina
215,9 201,7 1187,2 96,8 Brazil
0,3 47,4 6,4 35,6 Chile
1,8 87,8 34,6 64,5 Colombia
4,8 49,7 81,2 85,0 Ecuador
2,4 469,5 16,6 69,7 Peru
4,8 71,3 ori (times) 16,6 15,1 ori (times) Venezuela

4,8 172,6 85,5 151,5 OCEANIA


of which:
2,9 144,5 79,0 155,5 Australia

*) 1,4 2,0 29,5 NOT SPECIFIED COUNTRIES EXTRA

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


1075,7 124,6 9273,3 114,7 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES-EU
52,1 175,9 398,9 58,2 OPEC
1561,6 123,5 13702,1 113,3 OECD – UE
1345,3 109,5 15595,6 122,6 CIS
7A. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4)
EXPORTS FOB BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane lei / million lei

TOTAL 11864,5 9962,3 9611,9 10553,7 12393,9 11905,8 12514,1 14210,6

0 Produse alimentare şi animale vii 585,5 402,1 354,8 364,6 476,4 398,9 426,0 534,2
00 Animale vii 62,1 41,4 29,1 34,5 78,8 57,4 62,3 64,5
01 Carne şi preparate din carne 41,0 37,4 47,8 40,2 59,3 54,0 59,3 60,9
02 Produse lactate şi ouă de păsări 10,0 9,9 11,4 13,5 20,5 18,4 21,0 18,9
03 Peşte, crustacee, moluşte 4,6 3,8 2,4 5,1 3,5 3,2 1,0 1,6
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 306,8 180,3 173,9 164,2 183,5 148,0 170,9 233,7
05 Legume şi fructe 57,9 41,6 15,4 24,2 35,2 25,0 32,7 44,3
06 Zahăr, preparate pe bază de zahăr şi miere 29,5 23,1 18,6 17,3 23,9 31,8 25,9 42,9
07 Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori
ai acestora 15,7 12,2 14,5 15,9 18,9 13,1 10,8 12,5
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale
nemăcinate) 27,5 26,8 18,2 25,6 22,5 23,9 17,0 19,2
09 Diverse produse şi preparate alimentare 30,4 25,5 23,4 24,0 30,4 24,0 25,1 35,7

1 Băuturi şi tutun 164,5 134,2 141,8 139,5 146,2 149,5 174,6 169,0
11 Băuturi 17,2 18,5 18,3 15,3 24,6 24,4 25,2 31,1
12 Tutun brut şi prelucrat 147,3 115,7 123,5 124,1 121,7 125,2 149,5 138,0

2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv


combustibil 482,3 531,3 402,3 444,8 695,1 796,8 788,8 832,4
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 4,8 5,4 6,9 4,8 6,2 9,0 9,3 8,3
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 49,0 97,1 29,3 39,3 82,7 63,4 40,4 51,3
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) 1,2 0,7 0,4 1,0 2,1 1,9 0,8 0,5
24 Lemn şi plută 181,0 163,9 132,9 160,5 225,7 245,4 228,0 264,7
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 1,8 1,2 1,7 2,0 3,2 3,7 3,2 3,7
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior şi a lânii
pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau
ţesături) 20,5 12,0 16,5 19,0 21,5 19,2 29,9 32,9
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 11,1 7,2 10,9 18,1 10,3 11,2 7,8 11,6
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 204,8 239,5 197,8 189,7 332,5 433,4 458,4 450,4
29 Alte materii brute de origine animală sau vegetală 8,0 4,3 6,0 10,5 10,9 9,6 11,0 8,9

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale conexe 538,3 628,5 669,4 647,2 814,8 745,5 773,3 769,0
32 Cărbune, cocs şi brichete 0,2 0,1 - *) 9,3 *) *) 5,1
33 Petrol, produse petroliere şi produse înrudite 455,4 546,4 591,2 573,5 730,2 681,7 716,3 677,0
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 46,7 54,0 49,7 54,4 62,8 48,3 44,4 57,8
35 Energie electrică 36,1 27,9 28,5 19,3 12,5 15,5 12,5 29,0

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane lei / million lei

14400,8 11826,2 14981,8 15023,5 15514,0 142936,3 126,1 TOTAL

763,8 951,3 889,4 961,6 1048,7 7169,7 136,8 Food and live animals 0
90,5 79,3 83,4 92,3 72,0 744,0 107,4 Live animals 00
75,8 74,1 73,8 69,5 72,0 686,7 158,6 Meat preparations 01
21,7 15,2 13,0 16,4 14,6 184,5 158,4 Dairy products and birds eggs 02
1,2 1,9 4,0 4,8 7,0 35,8 128,2 Fish, crustaceans, mollusks 03
369,3 573,6 436,3 497,6 635,0 3586,1 132,6 Cereals and cereal preparations 04
72,7 72,0 89,8 102,0 96,8 610,3 152,6 Vegetables and fruit 05
69,8 66,3 98,0 92,9 49,9 537,3 195,3 Sugars, sugar preparations and honey 06
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures 07
13,8 13,8 19,9 26,8 19,7 179,8 125,1 thereof
Feeding stuff for animals (not including 08
18,2 27,9 32,0 23,0 37,5 265,1 116,2 unmilled cereals)
30,8 27,2 39,2 36,2 44,2 340,1 154,9 Miscellaneous edible products and preparations 09

176,1 168,3 150,9 155,9 183,1 1755,0 105,3 Beverages and tobacco 1
34,6 29,1 27,1 20,1 19,0 268,8 120,3 Beverages 11
141,5 139,2 123,7 135,8 164,1 1486,2 102,9 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2


1106,3 1087,2 1120,5 1211,6 883,6 9369,3 145,4 except fuels
10,7 2,8 7,9 8,5 11,2 85,6 189,7 Hides, skins and fur skins, raw 21
462,2 468,9 372,1 492,2 145,8 2247,7 145,7 Oil seeds and oleaginous fruit 22
0,5 0,5 1,2 1,6 0,8 11,3 108,3 Raw rubber (including synthetic and reclaimed) 23
258,5 213,6 241,9 252,6 255,1 2479,1 135,0 Cork and wood 24
4,1 3,4 4,1 3,8 6,4 39,3 228,9 Pulp and waste paper 25
Textile fibres (other than wool tops and wool 26
yarn combed) and their wastes (not
32,8 23,7 30,7 30,5 31,0 287,7 156,3 manufactured into or fabric)
Crude fertilizers and minerals (excluding coal, 27
10,0 10,4 15,0 17,8 15,7 138,6 159,6 petroleum and precious stones)
316,3 355,1 436,7 393,4 406,2 3969,9 149,8 Metalliferrous ores and metal scrap 28
11,2 8,7 10,9 11,1 11,5 110,1 154,9 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 29

Mineral fuels, lubricants and 3


725,9 551,5 609,8 505,4 589,4 7401,3 110,0 related materials
2,1 9,3 *) 0,1 1,1 27,0 262,0 Coal, coke and briquettes 32
618,0 442,3 486,3 376,8 453,9 6347,2 110,7 Petroleum, petroleum products and related aterials 33
45,8 42,5 45,8 30,9 47,0 529,7 128,4 Gas, natural and manufactured 34
60,0 57,5 77,7 97,6 87,4 497,5 87,5 Electric current 35
7A. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4) - continuare
EXPORTS FOB BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4) - continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane lei / million lei

4 Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală


şi vegetală 48,1 32,1 36,2 25,6 43,0 44,1 24,2 52,7
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,9 0,5
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate fracţionate 47,6 31,7 35,9 24,6 42,5 43,4 22,5 51,3
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
prelucrate; ceară de origine animală sau
vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile
din uleiuri animale sau vegetale 0,4 0,2 0,2 0,7 0,2 0,4 0,8 0,9

5 Produse chimice şi produse conexe


nespecificate în altă parte 693,7 675,6 539,0 607,3 716,4 719,0 616,3 771,1
51 Produse chimice organice 59,3 37,7 43,6 44,5 62,0 94,0 60,3 78,7
52 Produse chimice anorganice 44,8 33,9 31,8 33,5 46,1 45,2 44,6 56,9
53 Produse tanante şi colorante 10,1 12,2 5,8 7,5 13,4 13,1 16,0 14,9
54 Produse medicinale şi farmaceutice 220,5 220,1 134,3 190,5 200,0 173,3 173,0 225,7
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă, produse
de înfrumuseţare 67,2 63,4 54,8 65,6 73,8 81,1 67,7 65,5
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 125,2 183,0 134,7 116,8 111,8 115,6 68,2 121,5
57 Materiale plastice sub forme primare 112,3 89,0 92,5 105,8 124,7 131,2 123,5 136,3
58 Materiale plastice prelucrate 41,3 26,5 30,8 32,4 63,7 40,1 39,5 49,7
59 Alte materiale şi produse chimice 13,1 9,7 10,6 10,7 21,0 25,2 23,4 21,9

6 Produse prelucrate clasificate în principal


după materia primă 1793,5 1539,0 1545,6 1913,3 2206,5 2112,6 2392,2 2287,4
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 31,8 25,5 20,0 30,3 28,4 35,2 34,1 32,5
62 Cauciuc prelucrat 370,1 256,5 317,3 350,6 407,7 387,2 386,4 408,5
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 190,8 136,4 160,4 173,4 201,2 199,3 209,4 236,5
64 Hârtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din
hârtie sau din carton 54,5 50,3 47,5 57,1 60,8 54,8 61,3 61,6
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 283,2 197,9 226,8 253,1 281,8 259,6 266,8 292,3
66 Articole din minerale nemetalice 58,9 42,7 52,2 59,2 65,1 69,0 59,9 70,5
67 Fier şi oţel 342,9 486,3 351,5 549,0 698,9 622,4 824,8 623,9
68 Metale neferoase 134,6 117,6 129,0 156,5 161,3 182,5 206,0 200,0
69 Articole prelucrate din metal 326,6 225,8 240,9 284,2 301,3 302,5 343,5 361,6

7 Maşini şi echipamente de transport 5566,5 4350,8 4150,1 4527,9 5203,0 5109,4 5324,9 6478,0
71 Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor 201,1 133,5 153,6 182,6 185,2 174,9 173,8 195,9
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane lei / million lei

Animal and vegetable oils, fats 4


48,3 72,2 72,5 45,1 61,1 525,2 174,5 and waxes
1,4 1,1 0,9 1,2 0,7 7,6 410,9 Animal oil and fats 41
Fixed vegetable fats and oil, crude, 42
40,5 70,9 70,5 43,7 59,5 505,5 169,8 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils, processed; 43
waxes of animal origin; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats and oil,
6,4 0,2 1,1 0,2 0,9 12,1 818,5 n.e.s fats and oil, n.e.s.

Chemicals and related products, 5


809,2 784,3 929,0 851,5 874,5 8217,6 147,7 n.e.s.
77,9 68,7 81,3 95,6 78,9 785,7 227,3 Organic chemicals 51
38,0 44,5 47,0 56,0 56,7 500,4 102,9 Inorganic chemicals 52
13,4 11,2 11,9 14,7 13,0 135,0 134,7 Dyeing, tanning and colouring materials 53
243,4 221,9 239,4 225,7 253,6 2280,8 166,7 Medical and pharmaceutical products 54
Essential oils and resinoids and perfume 55
materials: toilet, polishing and cleaning
73,7 87,9 87,4 88,8 110,1 856,5 120,8 preparations
157,3 155,1 225,4 176,0 157,8 1540,1 190,8 Mineral or chemical fertilisers 56
133,4 133,1 155,2 104,5 127,6 1368,0 111,6 Plastics in primary forms 57
51,4 45,4 52,2 55,5 52,7 513,4 138,4 Plastics in non-primary forms 58
20,7 16,5 29,2 34,8 23,9 237,8 157,2 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified chiefly 6


2413,5 2174,5 2483,8 2648,9 2655,3 24833,5 139,6 by material
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed 61
31,3 18,2 28,5 30,5 37,1 326,2 113,6 fur skins
407,1 413,6 467,9 479,4 494,0 4519,6 132,8 Rubber manufactures n.e.s. 62
218,3 163,5 251,3 223,4 227,5 2264,4 128,7 Wood manufactures (excluding furniture) 63
Paper, paperboard and articles of paper pulp, 64
64,4 63,2 62,9 72,3 69,0 674,8 145,3 of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65
285,9 177,4 304,7 323,9 319,9 2992,2 117,2 n.e.s. and related products
71,0 66,3 74,3 71,8 72,2 731,6 128,3 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 66
780,1 777,5 683,4 818,4 784,7 7514,6 168,0 Iron and steel 67
188,3 177,5 229,6 222,7 221,4 2074,8 142,3 Non-ferrous metals 68
367,1 317,2 381,2 406,5 429,4 3735,5 132,6 Manufactures of metals, n.e.s. 69

5875,9 4203,6 6451,4 6335,3 6765,7 60425,2 124,3 Machinery and transport equipment 7
271,3 203,4 215,1 219,8 221,0 2196,6 98,1 Power generating machinery and equipment 71
7A. EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4) - continuare
EXPORTS FOB BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4) - continued

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane lei / million lei

72 Maşini şi aparate specializate pentru industriile


specifice 205,8 215,4 99,1 101,9 126,7 123,0 105,7 300,3
73 Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor 58,7 43,4 29,6 34,2 35,8 39,1 62,1 50,9
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale;
părţi şi piese detaşate ale acestor maşini 540,9 443,0 444,7 517,6 588,7 594,9 589,2 715,6
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea
automată a datelor 129,9 92,4 44,8 84,2 117,6 74,8 152,5 126,7
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi
pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului
şi imaginii 865,6 644,5 585,4 627,4 858,6 709,0 801,3 1069,1
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale acestora
(inclusiv echivalentele neelectrice ale maşinilor şi
aparatelor electrice de uz casnic ) 1462,2 1022,6 1157,2 1270,1 1444,3 1310,7 1387,0 1551,0
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) 1566,0 1235,7 1339,9 1343,0 1691,9 1606,9 1719,9 1810,5
79 Alte echipamente de transport 536,3 520,3 295,7 366,9 154,2 476,1 333,5 657,9

8 Articole manufacturate diverse 1977,0 1656,4 1760,5 1867,0 2072,9 1815,9 1975,4 2299,4
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii
pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat 67,0 57,8 50,2 54,8 60,7 56,4 61,2 68,4
82 Mobilă şi părţile ei 435,0 347,9 358,0 379,8 459,4 409,4 395,9 430,8
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 34,3 29,3 31,8 26,1 35,5 27,0 32,2 39,9
84 Imbrăcăminte şi accesorii 758,5 666,8 742,2 755,0 769,4 664,7 765,8 920,7
85 Încălţăminte 326,9 258,6 316,9 360,4 392,4 320,5 347,3 439,1
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 101,8 89,9 120,8 119,0 138,5 129,5 131,2 156,5
88 Aparate fotografice, echipamente şi furnituri
de optică; ceasuri şi orologii 15,1 9,3 4,7 2,8 9,5 19,9 27,2 8,0
89 Alte articole diverse 238,5 196,8 135,6 169,0 207,3 188,5 214,6 236,0

9 Bunuri necuprinse în altă secţiune 15,0 12,5 12,3 16,5 19,5 14,1 18,3 17,4

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
2010 1.I-30.XI 2010
r) r) r) r) p) p)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. 1.I-30.XI în % faţă de CODE
r) r) r) r) p) p)
July Aug. Sept. Oct. Nov. 1.I-30.XI 1.I-30.XI 2009 SITC
1.I-30.XI 2010 REV.4
in % as against
1.I-30.XI 2009

milioane lei / million lei

Machinery specialised for particular 72


196,6 134,8 132,8 146,6 172,7 1640,3 108,8 industries
42,1 27,3 35,5 30,5 43,2 430,3 76,6 Metal working machinery 73
General industrial machinery and equipment, 74
618,5 599,2 819,3 723,5 818,0 7029,2 133,0 n.e.s. and machine parts, n.e.s.
Office machines and automatic data 75
95,3 69,3 100,6 98,6 133,0 1097,4 118,7 processing machines
Telecommunications and sound recording 76
and reproducing apparatus
1058,2 958,7 1023,4 1145,5 1433,2 10270,0 152,4 and equipment
Electric machinery, apparatus and appliances, n.e.s. 77
and parts thereof (including non-electric counterparts
1512,3 1160,4 1674,9 1677,2 1813,5 15958,6 127,1 n.e.s. of electric household equipment
1754,4 833,2 1865,7 1932,3 1929,1 17826,7 130,2 Road vehicles (including air-cushion vehicles) 78
327,2 217,3 584,1 361,2 202,0 3976,1 78,0 Other transport equipment 79

2462,4 1819,2 2248,7 2283,1 2425,5 23029,9 110,1 Miscellaneous manufactured articles 8
Prefabricated buildings; sanitary plumbing, heating 81
65,2 52,3 82,2 74,5 89,9 715,9 110,8 and lighting fixtures and fittings n.e.s
372,9 334,4 447,4 465,3 502,2 4555,5 113,1 Furniture and parts thereof 82
40,5 26,0 32,5 38,4 47,0 377,1 129,8 Travel goods, handbags and similar 83
1066,1 773,4 846,9 878,3 899,7 9082,2 101,9 Articles of apparel and clothing accessories 84
532,5 339,7 471,2 445,2 461,9 4427,0 111,1 Fotwear 85
Professional, scientific and controlling instruments 87
130,0 109,6 136,2 133,0 139,0 1443,3 123,6 and apparatus
Photographic apparatus, equipment and supplies 88
5,4 4,1 4,3 7,4 5,9 99,3 175,8 and optical goods, n.e.s.; watches and clocks
249,8 179,7 228,1 241,1 279,8 2329,6 126,9 Miscellaneous manufactured articles n.e.s. 89

19,4 14,0 25,8 25,1 27,1 209,7 151,7 Goods not classified in other section 9
8A. IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ INTERNAŢIONAL
(CSCI REV. 4)
IMPORTS CIF BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION
(SITC REV. 4)

2009
r) r) r) r) r) r)
COD Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun.
r) r) r) r) r) r)
CSCI Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June
REV.4

milioane lei / million lei

TOTAL 15567,6 13829,6 11585,1 13231,0 16194,1 15541,3 16682,1 18215,4

0 Produse alimentare şi animale vii 1169,4 1106,8 842,1 999,2 1187,3 943,7 1014,6 1037,3
00 Animale vii 33,1 37,7 30,9 32,8 38,8 33,8 35,6 33,1
01 Carne şi preparate din carne 229,7 242,0 152,7 154,8 187,6 158,0 169,2 176,8
02 Produse lactate şi ouă de păsări 92,7 84,5 78,6 90,0 97,4 74,1 83,3 75,9
03 Peşte, crustacee, moluşte 53,4 48,0 35,6 52,0 58,2 40,0 47,2 47,7
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 156,3 132,3 83,1 123,9 171,4 144,2 145,0 139,5
05 Legume şi fructe 179,5 212,5 150,9 188,8 250,5 194,1 187,5 147,4
06 Zahăr, preparate pe bază de zahăr şi miere 143,2 89,7 83,8 69,4 67,3 48,2 81,9 133,0
07 Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori
ai acestora 104,5 83,1 80,4 94,6 116,7 82,5 89,5 91,3
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale
nemăcinate) 75,0 98,3 75,8 108,7 97,6 90,3 95,0 106,3
09 Diverse produse şi preparate alimentare 102,0 78,7 70,3 84,1 101,7 78,4 80,3 86,4

1 Băuturi şi tutun 116,8 108,8 65,2 79,8 90,0 85,1 96,9 102,3
11 Băuturi 56,5 42,3 23,3 39,4 41,4 41,7 45,3 56,7
12 Tutun brut şi prelucrat 60,4 66,5 41,8 40,4 48,6 43,4 51,6 45,6

2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv


combustibil 423,7 312,0 293,9 340,5 439,8 485,4 459,4 500,4
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 2,3 1,7 1,2 1,1 4,1 2,2 1,7 2,1
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 43,7 43,8 29,3 44,0 56,3 47,9 79,2 41,1
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) 37,1 29,0 40,6 41,1 48,6 41,9 46,6 60,7
24 Lemn şi plută 26,1 22,6 18,1 22,2 28,1 21,4 22,6 27,1
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 15,8 13,8 14,6 15,6 14,2 16,0 18,9 22,7
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior şi a lânii
pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau
ţesături) 68,4 53,5 52,1 52,3 71,6 69,5 80,4 96,5
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase