Sunteți pe pagina 1din 14

Vizat director:

prof. CRISTINA BOTEZATU


Responsabil de catedră:
prof. ALINA-DORA TOMA

PLANIFICARE

Limba şi literatura română


Clasa a V-a A, C
Anul şcolar 2020 – 2021
Profesor: Alina-Dora Toma
Şcoala Gimnazială Mironeasa, jud. Iaşi

COMPETENŢE GENERALE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea

textului oral;

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării scrise şi orale;

5. Exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional.

2
Şcoala Gimnazială Mironeasa, jud. Iaşi
An şcolar 2020 / 2021
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Profesor: Alina-Dora Toma
Clasa: a V-a A, C
PLANIFICARE ANUALĂ
Cf. Programei şcolare pentru Limba şi literatura română aprobată prin OMEN nr. 3393 / 28.02.2017

Manual: Limba şi literatura română, manual pentru clasa a V-a


Autori: Anca Şerban, Ana-Maria Barău, Roxana Ciobanu, Iuliana Băiaşu
Editura: CD PRESS
Curriculum aplicat: 4 ore / săpt.

SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. DE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


ORE
RECAPITULARE ŞI EVALUARE INIŢIALĂ 8 S1-2 Zile libere:
UNITATEA 1: AVENTURA CUNOAŞTERII DE SINE 8 S3-4  luni, 5 octombrie
UNITATEA 2: FASCINAŢIA CĂRŢII 36 S5-13 (Ziua Educaţiei) – S4
I. UNITATEA 3: POVEŞTILE IERNII (I) 12 S15-17  luni, 30 noiembrie
RECAPITULARE SEMESTRIALĂ ŞI INTERSEMESTRIALĂ 5 Ore incluse în (Sf. Andrei) – S12
EVALUARE SEMESTRIALĂ ŞI INTERSEMESTRIALĂ 3 unităţile de  marţi, 1 Decembrie
ORE LA DISPOZIŢIA CADRULUI DIDACTIC 5 învăţare (Ziua Naţională a României) – S12
Total 68 ore (64+4)
POVEŞTILE IERNII (II) 12 S18-20 Zile libere:
UNITATEA 4: CĂLĂTORIE ŞI AVENTURĂ 24 S21-26  vineri, 2.04
UNITATEA 5: PRIETENIE 24 S27-32 (Vacanţa de primăvară) – S25
RECAPITULARE SEMESTRIALĂ ŞI INTERSEMESTRIALĂ 11 Ore incluse în  vineri, 30.04
II. EVALUARE SEMESTRIALĂ ŞI INTERSEMESTRIALĂ 5 unităţile de (Vacanţa de Paşte) – S28
ORE LA DISPOZIŢIA CADRULUI DIDACTIC 2 învăţare  marţi, 1 iunie
UNITATEA 6: AM ÎNVĂŢAT ÎN CLASA A V-A. RECAPITULARE FINALĂ 8 S33-34 (Ziua Copilului) – S32

3
Total 68 ore
TOTAL ORE / AN: 136

Programul naţional „ŞCOALA ALTFEL”: 14 – 18 decembrie 2020 (S14 – 4h)


(activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);

COMPETENŢE SPECIFICE

1.1 Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi / sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte
narative, monologate sau dialogate;
1.2 Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii
pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate / citite;
1.3 Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare;
1.4 Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un comportament comunicativ politicos
faţă de interlocutor(i);

2.1 Identificarea informaţiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale;
2.2 Identificarea temei şi a ideilor principale şi secundare din texte diverse;
2.3 Formularea unui răspuns personal şi / sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare;
2.4 Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare;
2.5 Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care trebuie îmbunătăţite;

3.1 Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere şi structurile specifice, pentru a comunica idei şi informaţii sau
pentru a relata experienţe trăite sau imaginate;
3.2 Redactarea, individual şi / sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme;
3.3 Analizarea constantă a propriului scris / a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii;
3.4 Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătăţite;

4.1 Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative;
4.2 Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative;
4.3 Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice de bază în interacţiunea verbală;
4.4 Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică / analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii;

4
5.1 Asocierea unor experienţe proprii de viaţă şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi;
5.2 Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Nr Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi asociate Nr. de Sǎptămâna/ Observaţii


crt specifice ore Data

8 S1-2 P-Î: -
1. RECAPITULARE ŞI 1.4 Prezentarea manualului. Organizare. 1 14-16.09 R: 5h
EVALUARE INIŢIALĂ Exerciţii de înţelegere a textului literar 3 21-25.09 E: 1h
Exerciţii recapitulative de fonetică, vocabular, morfologie şi sintaxă 2 LDCD: 2h – S1/S2
Evaluare iniţială. Discutarea testului iniţial 2 T: 8h
8 S3-4 P-Î: 8h
2. UNITATEA 1: 1.1, 1.2, 2.1, Textul literar narativ R: -
AVENTURA 2.2, 4.2, 4.4 Text-suport: Aventurile lui Pâlpâilă, de Adina Popescu E: -
CUNOAŞTERII DE SINE  Citirea şi înţelegerea unui text narativ; 2 S3 LDCD: -
 Trăsăturile unui text narativ; 1 S3 T: 8h
28.09-2.10
Textul nonliterar
1.1, 1.2, 2.1, Text-suport: De la balaurii din poveste la dinozaurii de odinioară 1 S3
2.2, 4.2, 4.4  Citirea şi înţelegerea unui text nonliterar;
 Trăsăturile unui text nonliterar;

Textul literar în versuri


1.1, 1.2, 2.1, Text-suport: Cu ochii larg deschişi, de Petre Ghelmez
2.2, 4.2, 4.4  Citirea şi înţelegerea unui text literar în versuri;
 Trăsăturile unui text literar; 1 S4 Zi liberă:
5-9.10  luni, 5.10
 Trăsăturile unui text poetic;
1 S4 (Ziua Mondială a
Educaţiei) – S4
Comunicare
1.1, 1.2, 1.3,
 Condiţii de realizare a comunicării;
1.4 1 S4
 Elementele comunicării;
 Comunicarea orală şi comunicarea scrisă;

5
2.1, 2.3, 3.1, Atelier de creaţie: Jurnalul de lectură
3.3, 4.1, 4.2, 1 S4
4.4

36 S5-13 P-Î: 29h


3. UNITATEA 2: 2.1, 2.2, 2.3, Lectură. Textul nonliterar. Istoria cărţii 1 S5 R: 4h
FASCINAŢIA CĂRŢII 3.2, 5.1, 5.2  Citirea şi înţelegerea unui text nonliterar; 12-16.10 E: 2h
 Trăsăturile unui text nonliterar; LDCD: 1h – S13
(+21/22.12)
1.2, 1.3, 1.4. Comunicarea orală 1 S5 T: 36h
2.3, 4.1, 4.4  Roluri în comunicare;
 Acte de limbaj;
4.1, 4.3, 4.4 Elemente de construcţie a comunicării. Noţiuni de fonetică
 Alfabetul limbii române; 1 S5
 Sunetul şi litera. Tipuri de sunete: vocale, consoane, semivocale; 1 S5
1 S6
 Silaba. Accentul;
19-23.10
Lectură. Textul literar
1.1, 1.2, 1.4, 3 S6
Text-suport: Secretul anticarului, de Ioana Pârvulescu
2.1, 2.2, 2.4,
 Cuvântul-cheie;
2.5, 3.1, 3.2,
4.2, 4.4, 5.1  Tema;
 Planul simplu de idei;
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului,
integrarea informaţiilor textului în propriul sistem de cunoştinţe;

4.1, 4.2, 4.4, Elemente de construcţie a comunicării. Noţiuni de vocabular


4.5  Cuvântul – unitate de bază a vocabularului; 1 S7
 Sinonimele. Antonimele; 1 S7
 Câmpul lexical; 1 S7
4.1, 4.2, 4.3,
4.4 Exerciţii de consolidare (fonetică şi vocabular) 1 S7
26-30.10
1.1, 1.2, 2.1, Lectură. Textul literar narativ
2.2, 2.4, 2.5, Text-suport: Făt-Frumos Măzărean, de Mihail Sadoveanu 3 S8
3.1, 3.2, 3.4,  Strategii de comprehensiune: inferenţe simple, predicţii, împărtăşirea 2-6.11
4.1, 4.2, 4.4 impresiilor de lectură;

6
5.2  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului,
integrarea informaţiilor textului în propriul sistem de cunoştinţe;
 Ideile secundare. Planul dezvoltat;
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.3, 4.1, Recapitulare
4.2, 4.4 Text-suport: Viaţă şi cărţi, de Nicolae Manolescu 1 S8
Evaluare
Text-suport: Cuore, inimă de copil, de Edmondo de Amicis 1 S9
9-13.11

1.1, 1.2, 2.1, Lectură. Textul literar


2.2, 2.4, 2.5, Text-suport: Un musafir nepoftit, de Petre Ghelmez 2 S9
3.1, 3.2, 3.4,  Strategii de comprehensiune: inferenţe simple, predicţii, împărtăşirea
4.1, 4.2, 4.4, impresiilor de lectură;
4.5  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului,
integrarea informaţiilor textului în propriul sistetm de cunoştinţe;
 Autor, povestitor, personaj;

Elemente de construcţie a comunicării. Verbul


4.1, 4.2, 4.4,  Verbul – nucleul comunicării;
4.5 1 S9
 Modurile verbale;
1 S10(16-20.11)
 Timpurile modului indicativ;
3 S10
 Verbele auxiliare a fi, a avea şi a vrea; 1 S11(23-27.11)
 Modul imperativ. Propoziţia imperativă; 1 S11
 Exerciţii de consolidare; 1 S11

4.1, 4.2, 4.4, Elemente de construcţie a comunicării. Enunţul. Predicatul


4.5  Enunţul. Tipuri de enunţuri. Punctuaţia enunţurilor; 1 S11
 Predicatul; 2 S12 Zile libere:
30.11-4.12  luni, 30.11
4.1, 4.2, 4.4, Recapitulare (Sf. Andrei) – S12
4.5 Text-suport: Păstorul şi hoţul, poveste populară albaneză 1 S12  marţi, 1.12
 Exerciţii de fonetică, vocabular, morfologie şi sintaxă; (Ziua Naţională a
României) – S12
3.1, 3.3, 3.4,
4.2, 4.4 Atelier de creaţie: Redactarea unui text pe o temă preferată 1 S12

2.1, 2.2, 2.3, Recapitulare şi evaluare semestrială


2.4, 2.5, 3.1,  Recapitulare pentru teză 2 S13(7-11.12)

7
Evaluare semestrială 3.3, 3.4, 4.2,  Susţinerea tezei 1 S13
4.4, 5.1  Discutarea tezei 1 S13

Programul naţional „ŞCOALA ALTFEL” 4 S14 14-18 decembrie

12 S15-17 P-Î: 10h


3. UNITATEA 3: 1.1, 1.2, 1.3, Lectură. Textul literar narativ. Naraţiunea R: 1h
POVEŞTILE IERNII (I) 1.4, 2.1, 2.2, Text-suport: Ninge, de Ion Agârbiceanu 3 S15 E: 1h
2.3, 2.4, 2.5,  Strategii de comprehensiune: inferenţe simple, predicţii, împărtăşirea 11-15.01 LDCD: -
3.1, 3.3, 3.4, impresiilor de lectură; T: 12h
4.2, 4.4  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului,
integrarea informaţiilor textului în propriul sistetm de cunoştinţe;
 Caracteristicile textului literar narativ;
 Apostroful;
 Aspecte normative;
1.1, 1.2, 4.1, Comunicarea orală
4.3  Exprimarea emoţiilor; 1 S15

1.4, 2.1, 2.4, Lectură. Textul modal nonliterar


3.2, 4.1, 4.4 1 S16
 Buletinul meteo;
18-22.01
Lectură. Textul literar narativ. Acţiunea
1.1, 1.2, 1.4, 3 S16
Text-suport: Moş Crăciun a fost răpit, de L. Frank Baum
2.1, 2.2, 2.3,
 Strategii de comprehensiune: inferenţe simple, predicţii, împărtăşirea
2.4, 2.5, 3.1,
impresiilor de lectură;
3.3, 3.4, 4.2,
4.4, 5.1  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului,
integrarea informaţiilor textului în propriul sistem de cunoştinţe;
 Acţiunea;

3.1, 3.3, 3.4, Redactare 1 S17


4.2, 4.4  Etapele redactării unui text narativ; 25-29.01

2.1, 2.2, 2.3, Recapitulare semestrială 1 S17


2.4, 2.5, 3.1, Aplicaţii pe baza conţinuturilor parcurse în semestrul I
3.3, 3.4, 4.2, 1 S17
4.4, 5.1. Evaluare

1.2, 1.4, 5.1 Atelier de creaţie: Prezentarea unei tradiţii de iarnă 1 S17

8
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL al II-lea

Nr Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi asociate Nr. de Sǎptămâna/ Observaţii


crt specifice ore Data
12 S18-20 P-Î: 10h
3. UNITATEA 3: 3.3, 3.4, 4.1, Elemente de construcţie a comunicării. Substantivul R: 1h
POVEŞTILE IERNII (II) 4.2, 4.3, 4.4,  Substantivul. Tipuri de substantive. Categorii gramaticale (genul şi 2 S18 E: 1h
4.5 numărul); 8-12.02 LDCD: -
 Articolul hotărât. Articolul nehotărât; 2 S18 T: 12h

3.2, 3.3, 3.4, Elemente de construcţie a comunicării. Subiectul


4.1, 4.2, 4.3,  Subiectul simplu. Subiectul multiplu; 1 S19
4.4, 4.5  Acordul dintre subiect şi predicat; 1 S19
15-19.02
Lectură. Textul literar narativ. Personajul
1.1, 1.2, 1.3, Text-suport: Zâna-Munţilor, cules de Petre Ispirescu
1.4, 2.1, 2.2,  Strategii de comprehensiune: inferenţe simple, predicţii, împărtăşirea 1 S19
2.3, 2.4, 2.5, impresiilor de lectură;
3.1, 3.3, 3.4,  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului,
4.2, 4.4, 5.1 integrarea informaţiilor textului în propriul sistem de cunoştinţe; 1 S19
 Personajul literar;
1 S20
 Interpretarea limbajului figurat: comparaţia;
22-26.02
 Interese şi atitudini faţă de lectură;
3.1, 3.3, 3.4,
4.2, 4.4 Redactare
 Prezentarea unui personaj; 1 S20

2.1, 2.2, 2.3, Recapitulare


3.1, 3.3, 4.1, Text-suport: Povestiri în oglindă, de Mircea Moţ 1 S20
4.2, 4.4
Evaluare la final de unitate
Text-suport: De ce nu a reuşit Făt-Frumos să meargă cu maşina?, de

9
Adina Rosetti, Cristiana Radu 1 S20

24 S21-26 P-Î: 22h


4. UNITATEA 4: 1.1, 1.2, 1.3, Lectură. Textul literar narativ R: 1h
CĂLĂTORIE ŞI 1.4, 2.1, 2.2, Text-suport: Bubico..., de I.L. Caragiale E: 1h
AVENTURĂ 2.3, 2.4, 2.5,  Strategii de comprehensiune: inferenţe simple, predicţii, împărtăşirea 1 S21 LDCD: -
3.1, 3.3, 3.4, impresiilor de lectură; 1-5.03 T: 24h
4.2, 4.4  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului, 1 S21
integrarea informaţiilor textului în propriul sistem de cunoştinţe;
 Dialogul; 1 S21
 Aspecte normative; 1 S21

Comunicarea orală
1.1, 1.2, 1.3,  Unităţile comunicării; 1 S22
1.4, 4.1, 4.2  Elemente paraverbale şi nonverbale ca mărci ale personalităţii 8-12.03
individului;

Elemente de construcţie a comunicării. Substantivul. Prepoziţia


4.1, 4.2, 4.3,
 Posibilităţi combinatorii ale substantivului. Grupul nominal;
4.4, 4.5 1 S22
 Prepoziţia;
1 S22
Lectură. Textul descriptiv literar
Text-suport: Rapsodii de primăvară, de George Topîrceanu
1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4,  Strategii de comprehensiune: inferenţe simple, predicţii, împărtăşirea 1 S22
2.5, 3.1, 3.3, impresiilor de lectură;
3.4, 4.2, 4.3,  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului, 1 S23
4.4, 5.1. integrarea informaţiilor textului în propriul sistem de cunoştinţe; 15-19.03
 Interpretarea limbajului figurat: personificarea; 1 S23
 Descrierea

3.1, 3.3, 3.4, Redactare


4.2, 4.4  Descrierea unui loc; 1 S23

2.1, 2.2, 2.4, Lectură. Textul descriptiv nonliterar


2.5, 3.2, 5.1 Text-suport: Cocorul 1 S23
 Strategii de comprehensiune şi de interpretare;

10
 Interese şi atitudini faţă de lectură;

3.3, 3.4, 4.1, Elemente de construcţie a comunicării. Adjectivul


4.2, 4.4, 4.5  Felul adjectivelor. Categorii gramaticale: genul şi numărul; 1 S24
 Acordul adjectivului cu substantivul; 1 S24
 Gradele de comparaţie ale adjectivului; 1 S24
 Articolul demonstrativ; 22-26.03

1.1, 1.2, 1.4, Elemente de interculturalitate


2.1, 2.2, 3.1, Text-suport: Sulina 1 S24
4.1, 4.5, 5.1,  Identititate personală. Identitate naţională. Diversitate culturală şi
5.2 lingvistică;
1 S25 Zi liberă:
Lectură. Textul narativ nonliterar. Jurnalul de călătorie 29.03-1.04  vineri, 2.04
1.1, 2.1, 2.2, Text-suport: Pierdut în Vietnam & Cambodgia: jurnal de călătorie, de (Vacanţa de
2.5, 3.1, 4.2, Cătălin Vrabie primăvară) – S25
4.5
 Acţiune, participanţi, timp, spaţiu;

1.2, 2.1, 3.2, 1 S25


Lectură. Texte multimodale
4.1, 5.2
 Benzile desenate;
1 S25
Elemente de construcţie a comunicării. Atributul
3.2, 4.1, 4.2, 1 S25
4.3, 4.4, 4.5  Atributul;
 Exerciţii de consolidare: adjectivul, articolul demonstrativ, atributul;
1.1, 1.2, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3, 1 S26
2.5, 3.1, 3.2, Elemente de interculturalitate 12-16.04
4.1, 4.2, 5.1, Text-suport: Odiseea, adaptare după Homer
5.2  Modele comportamentale în legendele greco-romane;

1.1, 1.2, 1.3, 1 S26


1.4, 2.1, 2.2, Recapitulare
2.3, 2.4, 2.5, Text-suport: O călătorie spre centrul Pământului, de Jules Verne
3.1, 3.3, 3.4, 1 S26
4.2, 4.4 Evaluare la final de unitate
Text-suport: Noapte de vară, de George Coşbuc 1 S26
3.1, 3.3, 3.4,

11
4.2, 4.4 Atelier de creaţie: Scrierea imaginativă

24 S27-32 P-Î: 18
5. PRIETENIE 1.1, 1.2, 1.4, Impresii de lectură R: 3h
2.1, 2.2, 3.1, Text-suport: Micul prinţ, de Antoine de Saint-Exupéry 3 S27 E: 2h
4.2, 4.4  Strategii de comprehensiune: inferenţe simple, predicţii, împărtăşirea 19-23.04 LDCD: 1h – S30
impresiilor de lectură; T: 24h
 Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu;
 Structurarea unui text narativ;
 Exprimarea orală şi în scris a ideilor, pornind de la un text literar;

Elemente de construcţie a comunicării. Pronumele


4.1, 4.2, 4.4  Pronumele personal; 1 S27
 Pronumele personal de politeţe; 1 S28 Zi liberă:
26-29.04  vineri, 30.04
(Vacanţa de
Strategii de interpretare Paşte) – S28
1.1, 1.2, 2.1, Text-suport: Heidi, fetiţa munţilor, de Johanna Spyri 3 S28
2.3, 2.4, 2.5,
 Structurarea unui text narativ;
3.1, 3.3, 4.2,
 Organizarea ideilor principale;
4.3, 4.4
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului textului,
integrarea informaţiilor textului în propriul sistem;
 Descrierea unui personaj;

4.1, 4.2, 4.4 Elemente de construcţie a comunicării. Numeralul 2 S29


 Numeralul cardinal; 10-14.05
 Numeralul ordinal;

1.1, 1.2, 2.1, Lectură. Textul literar în versuri


2.3, 2.4, 2.5, Text-suport: Revedere, de Mihai Eminescu
3.1, 3.3, 4.2,  Ascultare activă, elemente paraverbale şi nonverbale; 1 S29
4.3, 4.4, 5.1  Citirea şi înţelegerea unui text literar în versuri;
 Semnificaţiile textului poetic;
 Exprimarea părerii asupra textului;
 Compunerea descriptivă; 1 S29
 Perspectivă interdisciplinară: poezie – muzică;

Evaluare semestrială 2.1, 2.2, 2.3, Recapitulare şi evaluare semestrială


2.4, 2.5, 3.1, 2 S30(17-21.05)

12
3.3, 3.4, 4.2,  Recapitulare pentru teză 1 S30
4.4, 5.1  Susţinerea tezei 1 S30
 Discutarea tezei

1.1, 2.1, 2.2, Lectură. Textul narativ nonliterar 1 S31


3.1, 4.2, 5.2 Text-suport: Prietenia dintre Mihai Eminescu şi Ion Creangă 24-28.05
 Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu;
 Acţiune, participanţi, timp şi spaţiu;
4.1, 4.2, 4.4
Elemente de construcţie a comunicării 1 S31
 Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată;
1.1, 1.2, 2.1,
2.3, 2.4, 2.5, Lectură. Portretul
3.1, 3.3, 4.2, Text-suport: A fost odată, de Cella Delavrancea 2 S31
4.3, 4.4, 5.2  Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu;
 Portretul;
1.1, 1.4, 2.4,
2.5, 3.1, 3.4, Comunicare. Instrucţiunile 1 S32 Zi liberă:
4.2  Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu; 31.05-4.06  marţi, 1.06
(Ziua
 Caracteristicile textului;
Internaţională a
2.1, 2.2, 2.3, 1 S32 Copilului) – S32
Recapitulare
3.1, 3.3, 4.1,
Text-suport: Hotarul nestatornic, de Ionel Teodoreanu
4.2, 4.4
Evaluare la final de unitate
1 S32
Text-suport: Trăistuţa fermecată, de Andreea Răsuceanu
3.1, 3.3, 3.4,
4.2, 4.4 1 S32
Atelier de creaţie: Autoportretul

8 S33-34 P-Î: -
6. AM ÎNVĂŢAT ÎN 1.1, 1.2, 2.1, Textul literar narativ. Portretul R: 6h
CLASA A V-A 2.2, 4.2, 4.4 Text-suport: Aventurile lui Tom Sawyer, de Mark Twain 2 S33 E: 1h
(RECAPITULARE  Citirea şi înţelegerea unui text narativ; 7-11.06 LDCD: 1h – S34
FINALĂ)  Prezentarea unui personaj; T: 8h

1.1, 2.1, 2.3, Textul literar în versuri 2 S33


2.4, 3.1, 4.2, Text-suport: Fiind băiet păduri cutreieram, de Mihai Eminescu
4.4  Citirea şi înţelegerea unui text literar în versuri;

13
 Semnificaţiile textului poetic;

Textul nonliterar explicativ


1.1, 2.4 Text-suport: Dacia 1 S34
 Citirea şi înţelegerea unui text nonliterar; 14-18.06

Elemente de construcţie a comunicării


1.1, 2.4, 2.5,  Exerciţii de fonetică, vocabular, morfologie şi sintaxă; 1 S34
3.1, 4.1
Evaluare finală
2.1, 2.2, 2.3, Text-suport: Închide ochii şi vei vedea Oraşul, de Iordan Chimet
3.1, 3.3, 4.1, 1 S34
4.2, 4.4

14