Sunteți pe pagina 1din 9

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Litere
1.3 Departamentul De Limbi şi Literaturi Străine
1.4 Domeniul de studii Literatura engleză
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Limba şi literatura engleză

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Modernism britanic (proză)
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Dana Bădulescu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Dana Bădulescu
2.7 Regimul
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare scris OB
discipinei
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 2 3.3. seminar/laborator 1
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 28 3.6. seminar/laborator 14
curs
194
Distribuţia fondului de timp
ore
100
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
ore
50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
ore
42
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
ore
Tutoriat
2
Examinări
ore
Alte activităţi...................................

3.7 Total ore studiu individual 150


3.8 Total ore pe semestru 42
3.9 Număr de credite 5

6. Competenţe specifice acumulate


profesionaleCompetenţe

C1. Explicarea noţiunilor şi conceptelor referitoare la modernitate ca paradigmă culturală, a celor


referitoare la modernism în arte şi relaţionarea acestora cu proza britanică a ultimului deceniu al
secolului XIX şi a primelor decenii ale secolului XX
C2. Explicarea prin contextualizare multiplă a faptelor culturale şi a textelor literare în proză produse
în ultimul deceniu al secolului XIX şi în primele decenii ale secolul XX
C5. Descrierea şi prezentarea conceptelor, teoriilor şi abordărilor de bază relevante pentru analiza
diverselor texte literare în proză din literatura britanică a ultimului deceniu al secolului XIX şi a
primelor decenii ale secolului XX

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu


respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă a regulilor de citare.
CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală
şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
CT3 Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

 Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor şi teoriilor , precum şi a esteticilor moderniste


 Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor moderniste în evaluarea şi
discutarea paradigmei moderniste
 Plasarea paradigmei moderniste în relaţie cu alte paradigme
7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:


 Explice şi să descrie direcţiile în care s-a dezvoltat proza modernistă britanică în perioada 1890-
1930
 Utilizeze cunoştinţele teoretice în discursul critic, aplicînd noţiunile şi conceptele referitoare la
modernism textelor studiate, precum şi altor texte din aceeaşi perioadă, aparţinînd aceluiaşi spaţiu
cultural, precum şi altor spaţii culturale
 Evalueze o lucrare literară, stabilind clar o anumită abordare critică

8. Conţinut
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)
2 ore
Că linescu, Matei, (1995) Cinci feţe
ale modernităţii. Modernism,
Avangardă, Decadenţă, Kitsch,
Modernism: what, where and Postmodernism, Bucureşti: Editura
1. when? Prelegere & discuţii Univers

Bradbury, Malcolm & McFarlane,


James (eds.), (1978)
Modernism 1890-1930, Penguin
Books
2 ore
Bradbury, Malcolm & McFarlane,
A geography of modernism James (eds.), (1978)
2. Prelegere & discuţii
Modernism 1890-1930, Penguin
Books

3. The cultural and intellectual Prelegere & discuţii 2 ore


climate of modernism Bradbury, Malcolm & McFarlane,
James (eds.), (1978)
Modernism 1890-1930, Penguin
Books
2 ore
Bradbury, Malcolm & McFarlane,
Modernism and the city:
4. Prelegere & discuţii James (eds.), (1978)
London; Dublin
Modernism 1890-1930, Penguin
Books
2 ore
Baudelaire, Charles. (1995) The
Painter of Modern Life and Other
Essays. Ed. and trans. Jonathan
Mayne. London: Phaidon
Fin de siècle aestheticism,
5. dandysm and decadence Prelegere & discuţii Pater, Walter. (2005) The
Renaissance: Studies in Art and
Poetry. New York: Dover

Wilde, Oscar. (1981) The Picture of


Dorian Gray. Toronto: Oxford UP

2 ore
Prelegere & discuţii Rosenbaum, S.P., (ed.) (1995) The
6.
The Bloomsbury Group Vizionare film Bloomsbury Group. A Collection of
documentar Memoirs and Commentary,
University of Toronto Press
2 ore
Characteristics of modernism Bradbury, Malcolm, (1993) The
7. Prelegere & discuţii
Modern British Novel, Secker and
Warburg, London
2 ore
Bell, Michael and Peter Poellner
Myth, primitivism and Prelegere & discuţii (Eds.) (1998)
8. modernism Vizionare film Myth and the Making of Modernity:
documentar The Problem of Grounding in Early
Twentieth-Century Literature,
Rodopi, Amsterdam/Atlanta
2 ore
Bradbury, Malcolm & McFarlane,
Modernist magazines and James (eds.), (1978)
9. Prelegere & discuţii
manifestos Modernism 1890-1930, Penguin
Books

10. Modernism and the novel: Prelegere & discuţii 2 ore


experiments with stream of Attridge, Derek (ed.), (1999) The
consciousness and points of Cambridge Companion to James Joyce,
view; erosion of plot; CUP
dissipation of character; the
modernist art novel (with a Bradbury, Malcolm, (1993) The
focus on V. Woolf, James Modern British Novel, Secker and
Warburg, London

Ford, Boris (ed.), (1990) The New


Pelican Guide to English Literature,
vol. 7, From James to Eliot, Penguin
Books

Hewitt, Douglas, (1992) Introduction


to English Fiction of the Early Modern
Period 1890-1940, Longman, London
and New York
Joyce and D. H. Lawrence)
Séjourné, Philippe, (1999) Te
Feminine Tradition in English Fiction,
Institutul European, Iaşi

Stevenson, Randall, (1993) The


British Novel Since the Thirties,
Institutul European, Iaşi

Trotter, David, (1998) The English


Novel in History 1895-1920,
Routledge, London and New York

2 ore
Hewitt, Douglas, (1992) Introduction
to English Fiction of the Early Modern
Period 1890-1940, Longman, London
and New York

Stevenson, Randall, (1993) The


11.
Realism vs the epiphanic Prelegere & discuţii British Novel Since the Thirties,
Institutul European, Iaşi

Trotter, David, (1998) The English


Novel in History 1895-1920,
Routledge, London and New York

Aldous Huxley: the 2 ore


musicalisation of fiction, the Meckier, Jerome. Aldous Huxley:
12. non-congenital novelist; Prelegere & discuţii Modern Satirical Novelist of ideas,
dystopia (2006) Firchow and Nugel editors,
LIT Verlag Berlin-Hamburg-Mü nster
E. M. Forster between Prelegere & discuţii 2 ore
13.
tradition and novelty Vizionare film Forster: A collection of Critical
Essays, ed. by Malcolm Bradbury
documentar
(New Jersey, 1966)
Wind-up: modernism and
14. Discuţii 2 ore
beyond
Bibliografie

Referinţe principale:
Bă dulescu, Dana, (2005) Early 20th Century British Fiction. Modernism, Part I, Demiurg
Publishing House, Iaşi

Bădulescu, Dana, (2006) Early 20th Century British Fiction. Modernism, Part II, Demiurg
Publishing House, Iaşi

Bradbury, Malcolm & McFarlane, James (eds.), (1978)


Modernism 1890-1930, Penguin Books
Referinţe suplimentare:
Bradbury, Malcolm, (1993) The Modern British Novel, Secker and Warburg, London

Că linescu, Matei, (1995) Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, Avangardă, Decadenţă, Kitsch,
Postmodernism, Bucureşti: Editura Univers

Rosenbaum, S.P., (ed.) (1995) The Bloomsbury Group. A Collection of Memoirs and Commentary,
University of Toronto Press

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii


(ore şi referinţe bibliografice)
2 ore
Dowling, David, (1985) Bloomsbury
Aesthetics and the Novels of Forster
and Woolf, St. Martin’s Press, New
York

Mrs. Dalloway as a stream of Ford, Boris (ed.), (1990) The New


Prezentări orale ale
1. consciousness novel Pelican Guide to English Literature,
studenţilor & discuţii
vol. 7, From James to Eliot, Penguin
Books

McNichol, Stella, (1992) Introduction


to Collected Novels of Virginia Woolf.
Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, The
Waves, Macmillan
2. To the Lighthouse as an art novel Prezentări orale ale 2 ore
focused on the female artist Lily studenţilor & discuţii Dowling, David, (1985) Bloomsbury
Briscoe; Lily’s androgynous Aesthetics and the Novels of Forster
mind and Woolf, St. Martin’s Press, New
York
Ford, Boris (ed.), (1990) The New
Pelican Guide to English Literature,
vol. 7, From James to Eliot, Penguin
Books

McNichol, Stella, (1992)


Introduction to Collected Novels of
Virginia Woolf. Mrs. Dalloway, To
the Lighthouse, The Waves,
Macmillan
2 ore
A Portrait of the Artist as a Attridge, Derek (ed.), (1999) The
Young Man as a stream of Cambridge Companion to James Joyce,
consciousness novel focused on CUP
Prezentări orale ale
3. the Luciferic romantic figure of studenţilor & discuţii
the modern artist; the role of Ford, Boris (ed.), (1990) The New
epiphany in the novel Pelican Guide to English Literature,
vol. 7, From James to Eliot, Penguin
Books
Sons and Lovers as a saga (Part 2 ore
I) and Kü nstlerroman (Part II);
Prezentări orale ale Worthen, John, (1993) D.H.
4. the modern artist, his split studenţilor & discuţii Lawrence: a literary life, New York:
nature and the Oedipus
complex St. Martin's Press
2 ore
Brave New World as dystopia Prezentări orale ale
5. Meckier, Jerome, (1996) Critical
and novel of ideas studenţilor & discuţii
Essays on Aldous Huxley, G. K. Hall
6. A Passage to India and the Prezentări orale ale 2 ore
modernist novel as a cipher studenţilor & discuţii Bă dulescu, Dana, (2001)
Impressionistic Modes and
Metaphoric Structures in E. M.
Forster’s Fiction and Criticism,
Junimea Publishing House, Iaşi

Dowling, David, (1985) Bloomsbury


Aesthetics and the Novels of Forster
and Woolf, St. Martin’s Press, New
York

Ford, Boris (ed.), (1990) The New


Pelican Guide to English Literature,
vol. 7, From James to Eliot, Penguin
Books

Medalie, David, (2002) E. M. Forster's


Modernism, Palgrave Macmillan
Shaheen, Mohammad, (2004) E. M.
Forster and the Politics of
Imperialism, Palgrave Macmillan

Stallybrass, Oliver (editor), (1969)


Aspects of E. M. Forster: Essays and
Recollections Written for His
Ninetieth Birthday, New York:
Harcourt, Brace, & World

Wind-up: main characteristics


Prezentări orale ale
7. of modernism in the novels 2 ore
studenţilor & discuţii
studied
Bibliografie
Attridge, Derek (ed.), (1999) The Cambridge Companion to James Joyce, CUP

Bă dulescu, Dana, (2001) Impressionistic Modes and Metaphoric Structures in E. M. Forster’s


Fiction and Criticism, Junimea Publishing House, Iaşi

Dowling, David, (1985) Bloomsbury Aesthetics and the Novels of Forster and Woolf, St. Martin’s
Press, New York

Ford, Boris (ed.), (1990) The New Pelican Guide to English Literature, vol. 7, From James to
Eliot, Penguin Books

Hewitt, Douglas, (1992) Introduction to English Fiction of the Early Modern Period 1890-1940,
Longman, London and New York

McNichol, Stella, (1992) Introduction to Collected Novels of Virginia Woolf. Mrs. Dalloway, To
the Lighthouse, The Waves, Macmillan

Meckier, Jerome, (1996) Critical Essays on Aldous Huxley, G. K. Hall

Medalie, David, (2002) E. M. Forster's Modernism, Palgrave Macmillan

Mepham, John, (1991) Virginia Woolf: A Literary Life, New York: St. Martin’s Press

Mepham John, (1992) Virginia Woolf. Criticism in Focus Series, New York, St. Martin’s Press

Séjourné, Philippe, (1999) Te Feminine Tradition in English Fiction, Institutul European, Iaşi

Shaheen, Mohammad, (2004) E. M. Forster and the Politics of Imperialism, Palgrave Macmillan

Stallybrass, Oliver (editor), (1969) Aspects of E. M. Forster: Essays and Recollections Written for
His Ninetieth Birthday, New York: Harcourt, Brace, & World

Stevenson, Randall, (1993) The British Novel Since the Thirties, Institutul European, Iaşi
Trotter, David, (1998) The English Novel in History 1895-1920, Routledge, London and New
York
Worthen, John, (1993) D.H. Lawrence: a literary life, New York: St. Martin's Press

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor


profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Perspectiva asupra paradigmei modernităţii şi a esteticilor modernismului le oferă studenţilor
posibilitatea unei înţelegeri mai nuanţate a culturii britanice la sfîrşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX. Astfel, ei vor avea un fundament solid care îi va ghida în cercetare, sau le va permite să
folosească noţiunile, conceptele şi cunoştinţele acumulate pe parcursul acestui curs şi a seriei de
seminarii, în funcţie orientările lor către mass media, relaţii publice, centre şi instituţii culturale.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Gradul de însuşire a
Pe parcurs (oral) şi la
teoriilor, noţiunilor şi 25 % (oral ) şi 25
10.4 Curs lucrarea de sfîrşit de
conceptelor referitoare la % (scris)
semestru (scris)
modernitate şi modernism
Lecturarea tuturor textelor
discutate la seminar şi
capacitatea de a aplica
noţiunile şi conceptele
referitoare la modernism
Pe parcurs (oral) şi la
textelor studiate, precum şi 25 % şi 25 %
10.5 Seminar/ Laborator lucrarea de sfîrşit de
altor texte din aceeaşi (scris)
semestru (scris)
perioadă, aparţinînd
aceluiaşi spaţiu cultural,
precum şi altor spaţii
culturale

10.6 Standard minim de performanţă


Însuşirea unui bagaj teoretic şi terminologic suficient pentru a putea aborda textele studiate la seminar în
contextul paradigmei culturale a modernităţii şi al esteticilor modernismului.

Participarea constantă la discuţiile din clasă, dovedind înţelegerea modurilor de interpretare a relaţiei dintre textele
discutate şi contextul socio-politic, ideologic, precum şi principiile estetice ale perioadei.

Elaborarea şi susţinerea unor prezentări orale (în limba engleză) pe teme de specialitate, dovedind înţelegerea temei
abordate la nivel mediu şi încadrându-se în limitele de timp stabilite anterior.

Redactarea unei lucrări scrise pe o temă dată la un nivel de competenţă lingvistică B2 (lucrare de sfîrşit de semestru,
care are o pondere de 50 % din nota finală).

Data completării Titular de curs Titular de seminar


20 ianuarie 2014 Conf. Dr. Dana Bădulescu Conf. Dr. Dana Bădulescu
Updated September
2016
Latest update
September 2018

Data avizării in departament Director de departament

S-ar putea să vă placă și