Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecție

Data: Săptămâna 25

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC “IULIU MANIU” CAREI

Nume cadru didactic propunător: prof. Robotin Răzvan-Vasile

Clasa: XII A

Disciplina de studiu: MODULUL 1 PLANIFICAREA PRODUCȚIEI

Unitatea de învățare: Programarea activității de producție la nivelul agentului economic

Tema: Planificarea necesarului de personal

Tipul activității: mixtă

Scopul: transmiteri de noi cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi intelectuale

Obiective operaționale:

La finalul orei, elevii vor fi capabili:

O1- să identifice documentele necesare programării, lansării și urmăririi producției.

O2- Să prezinte structura documentelor necesare programării, lansării și urmăririi producției.

O3- Să calculeze indicatorii necesari programării, lansării și urmăririi producției.


Resurse: calculator, prezentare power-point, fișă de documentare, fișă de lucru

Metode: exercițiul, conversația, demonstrația

Durata: 40 minute

Bibliografie: 1. Florina Stan, Planificarea și organizarea producției, Editura CD PRESS 2008

1
Resurse/
Evenimentele Obiective Conținut informativ/activități de
Durata strategii Evaluare
lecției operaționale învățare didactice
Asigurarea
Moment condițiilor - catalogul
- verificarea prezenței
organizatoric optime pentru 5 min electronic /
- anunțarea subiectului lecției
desfășurarea - conversația
orei
- laptop,
-prezentare
Captarea O1
- anunțarea titlului noii lecții power point
atenției O2 2 min
- prezentarea obiectivelor lecției /
O3
- explicația
-conversația

Reactualizarea O1 - prezentarea activității de programare a - explicația


2 min - observația
cunoștințelor producției -conversația

- observația
- definirea forței de muncă a unei
- întrebări
întreprinderi
- conversația
- prezentarea structurii personalului unei
O1 - explicația
unități economice
Dirijarea O2 - observarea
- exemplificarea nivelurilor de calificare 25 min
învățării O3 dirijată
a personalului unei unităț economice
- problematizarea
- descrierea personalului cu funcții de
- fișa re evaluare
execuție

Obținerea - prezentarea sarcinii de lucru


4 min - conversația
performanței (rezovlarea fișei de lucru)

Aprecieri
asupra - notarea elevilor care au participat activ - conversația
2 min
desfășurării la desfășurarea activităților - observația
activității

2
FIȘĂ DE LUCRU

PLANIFICAREA NECESARULUI DE PERSONAL

I. Categoria de forță de muncă cea mai numeroasă dintr-o întreprindere o reprezintă:


a. Personalul cu funcții de execuție
b. Personalul operativ
c. Muncitorii
II. Personalul întreprinderii este reprezentat de:
a. Totalitatea resurselor materiale existente în întreprindere
b. Totalitatea resurselor umane care își desfășoară activitatea în cadrul întreprinderii
c. Totalitatea resurselor informaționale existente
III. Personalul operativ este întâlnit în:
a. Activități administrative
b. Transporturi, telecomunicații și comerț
c. Activități de întreținere, pază și pompieri
IV. Studiu de caz. Documentațivă, utilizând internetul, despre fișa postului specializării la care
sunteți elev.