Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecție

Data: Săptămâna 25

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC “IULIU MANIU” CAREI

Nume cadru didactic propunător: prof. Robotin Răzvan-Vasile

Clasa: IX B

Disciplina de studiu: MODULUL 2 LĂCĂTUȘĂRIE GENERALĂ

Unitatea de învățare: Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere a materialelor metalice

Tema: Fișă de evaluare

Tipul activității: evaluare

Scopul: verificarea cunoștințelor generale despre prelucrarea prin așchiere a materialelor


metalice,

Obiective operaționale:

La finalul orei, elevii vor fi capabili:

O1- Să aleagă SDV-urile în funcție de forma suprafețelor de prelucrat și de materialul


semifabricatului

O2- Să stabilească adaosul de prelucrare la executarea unei piese

O3- Să definească parametrii regimului de așchiere

O4- Să utilizeze corect vocabularul comun și cel de specialitate


Resurse: calculator, prezentare power-point, fișă de evaluare

Metode: exercițiul, conversația, demonstrația

Durata: 40 minute

Bibliografie: 1. Mariana Constantin, Olguța-Laura Spornic, Aurel Ciocîrlea-Vasilescu, Ioan


Neagu, Lăcătușărie Generală, Editura CD PRESS 2019

1
Resurse/
Evenimentele Obiective Conținut informativ/activități de
Durata strategii Evaluare
lecției operaționale învățare didactice
Asigurarea
Moment condițiilor - catalogul
- verificarea prezenței
organizatoric optime pentru 5 min electronic /
- anunțarea subiectului lecției
desfășurarea - conversația
orei
- laptop,
- precizarea subiectelor testului -prezentare
Captarea
- prezentarea obiectivelor lecției power point
atenției 2 min - observația
- acordarea de indicatii cu privire la /
cerințele testului - explicația
-conversația

- observația
- întrebări
- conversația
- explicația
- notarea și însușirea cerințelor testului
Dirijarea - observarea
de către elevi 25 min
învățării O1 dirijată
O2 - problematizarea
O3 - fișa re evaluare
O4
O5

Obținerea
- culegerea rezolvării testelor 2 min - conversația
performanței

Aprecieri
asupra - comunicarea și dezbaterea variantelor - conversația
6 min
desfășurării corecte ale testului - observația
activității

2
FIȘĂ DE EVALUARE
I. Încercuiți litera corespunzătoare variantei de răspuns corect în enunțurile de
mai jos: (1,5 puncte)
1. Procesul de așchiere are ca scop îndepărtarea adaosului de prelucrare în vederea:
a. Obținerii dimensiunilor;
b. Obținerii formei, a dimensiunilor și a netezimii suprafețelor;
c. Obținerii formei;
d. Obținerii netezimii (rugozității) suprafețelor.
2. Un material se consideră prelucrabil în măsura în care:
a. Așchiile se desprin greu;
b. Durabilitatea sculei așchietoare este mică;
c. Consumul energetic este ridicat;
d. Calitatea suprafeței este mai bună.
3. După efectuarea operației de finisare se obțin piese care au forma și dimensiunile înscrise în desenul de
execuție. Finisarea se efectuează cu:
a. Viteză mică;
b. Viteză mare;
c. Avans mare;
d. Adaos de așchiere mare.
II. Răspundeți prin adevărat (A) sau fals (F), la următoarele afirmații: (1,5 puncte)
a. Mișcarea de avans se notează cu litera s și se măsoară în mm/rot când mișcarea principală este de rotație.
b. La degroșare se elimină o mică parte din adaosul de prelucrare.
c. Adâncimea de așchiere reprezintă grosimea stratului de material îndepărtat de sculă la o singură trecere.

I. Completați spațiile libere astfel încât enunțul să fie corect: (6 puncte)


1. Așchiile de rupere rezultă în timpul prelucrării materialelor fragile, ca ........................ și fonta.
2. Așchiile discontinue pot fi de ................................ sau în trepte.
3. Așchiile continue sau de curgere se obțin la prelucrarea oțelurilor ............................. și maleabile.
4. Mișcarea principală poate fi executată de .................................. sau de scula așchietoare.

3
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 1 punct. Timp de lucru 30 min

Barem de corectare:
La subiectul I se acordă câte 0,5 puncte: 0,5 x 3 = 1,5 puncte
La subiectul II se acordă câte 0,5 puncte: 0,5 x 3 = 1,5 puncte
La subiectul III se acordă câte 1,5 puncte: 1,5 x 4 = 6 puncte

Răspunsuri:
Subiectul I: 1.b; 2.d; 3.a.
Subiectul II: a. A; b. F; c. A.
Subiectul III: 1. bronzul; 2. rupere; 3. moi; 4. piesă / semifabricat.