Sunteți pe pagina 1din 26

Acatistul

Sfântului Voievod
Ştefan cel Mare
2

2
3

Acatistul Sfântului Voievod


Ștefan cel Mare
2 Iulie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de


Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe
noi.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,


Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul
bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru
noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,


miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi!

3
4

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi


acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi.


Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne,
iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi
vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele


Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă
nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că,


nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem
Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Troparul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare


Apărător neînfricat al credinței și patriei străbune, mare
ctitor de locașuri sfinte, Ștefane Voievod, roagă pe Hristos
Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi și din necazuri.

4
5

Condac 1:
Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al
Moldovei, care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit
poporul său; ctitor de locașuri sfinte și apărător al
creștinătății; cel cinstit cu numele de „atlet al
credinței creștine”, cu bucurie într-un glas să-i
strigăm: Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!
Icos 1:
Din pruncie ai fost crescut de părinții tăi în dragostea de
neam și credință, iar la vârsta oșteanului luptător ai fost rânduit
de Dumnezeu să conduci Țara Moldovei. Pentru aceasta alesul
între ierarhi, Mitropolitul Teoctist, la locul numit Direptate, domn
te-a uns, ca împreună să glăsuim:
Bucură-te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a Casei
lui Dumnezeu;
Bucură-te, ctitor al multor biserici din Țara Moldovei;
Bucură-te, că și în Transilvania și Muntenia ai zidit locașuri
sfinte;
Bucură-te, că prin acestea ai întărit credința și unitatea
neamului tău;
Bucură-te, că Mănăstirea Zograful ai ctitorit-o cu multă
dragoste creștinească;
Bucură-te, că și alte mănăstiri din Muntele Atonului cu
dărnicie ai ajutat;
Bucură-te, că astfel ostenindu-te, Dumnezeu ți-a sfințit
viața;
Bucură-te, că prin înălțarea de biserici și mănăstiri ai întărit
evlavia ortodoxă;
Bucură-te, că prin zidirea lor ai adus laudă și mulțumire lui
Dumnezeu;
5
6

Bucură-te, că prin acestea pildă te-ai făcut


cârmuitorilor de țară;
Bucură-te, că ai păzit dreapta credință;
Bucură-te, că ai avut credință lucrătoare prin
iubire;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al
creștinătății!

Condac 2:
Împodobind pe pământ sfinte locașuri, cu daruri multe,
biserică nefăcută de mână ți-ai pregătit în ceruri, unde acum te
veselești și cu îngerii împreună glăsuiești, cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 2:
Văzând primejduită credința creștină, te-ai umplut de
apostolească râvnă în apărarea ei, cerând ajutor de la
Dumnezeu și luând ca mijlocitori pe sfinți; pentru aceea cu
bucurie strigăm:
Bucură-te, că te-ai arătat iscusit atlet al lui Hristos;
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a dat putere în luptele pe care
le-ai purtat;
Bucură-te, că Sfinții Mari Mucenici Procopie și Dimitrie te-
au întărit în lupte;
Bucură-te, că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea ți-
a fost ocrotitor;
Bucură-te, că ai făcut din icoana Sf. Gheorghe steagul
oștirii tale;
Bucură-te, că pe acest Mare Mucenic ocrotitor al Moldovei
l-ai ales;

6
7

Bucură-te, că prin mijlocirea acestor sfinți ai


biruit pe vrăjmași;
Bucură-te, că în toate cu puterea lui
Dumnezeu ai fost biruitor;
Bucură-te, că de primejdia morții în lupte nu
te-ai spăimântat;
Bucură-te, oștean înțelept al Crucii;
Bucură-te, purtător al biruinței dăruite din cer;
Bucură-te, nebiruit ostaș al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 3:
Nu de la oameni ți-a venit ajutorul în luptele ce ai purtat
pentru apărarea credinței, ci de la Dumnezeu Atotputernicul,
Cel ce toate le împlinește după bunăvoirea Sa. Pentru aceasta,
Sfinte Ștefane, năvălirile potrivnicilor, cu ajutorul Celui ce dă
biruințele, oprindu-le, ai cântat: Aliluia!
Icos 3:
Fiind încredințat că Dumnezeu te va ajuta să biruiești, ți-ai
îmbărbătat oștenii cu pilda curajului tău și apoi i-ai răsplătit după
dreptate, pentru care glăsuim:
Bucură-te, înțelepte Voievod, că în toate cu frică de
Dumnezeu ai lucrat;
Bucură-te, că ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ajutorul
primit;
Bucură-te, că ai răsplătit pe cei ce s-au jertfit pentru
credință și țară;
Bucură-te, că îndreptarea celor potrivnici cu răbdare ai
așteptat-o;

7
8

Bucură-te, că celor răi le-ai stat împotrivă;


Bucură-te, că pe cei vinovați cu înțelepciune
i-ai judecat;
Bucură-te, că ai știut să ierți și să mustri cu
bună rânduială;
Bucură-te, că pe părtașii la uciderea tatălui
tău i-ai iertat;
Bucură-te, că și altora te-ai arătat îndurător;
Bucură-te, că prin acestea ai împlinit porunca iubirii de
vrăjmași;
Bucură-te, că în toate milostiv te-ai arătat;
Bucură-te, că pe dușmani la pace i-ai chemat;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 4:
Purtând biruință asupra potrivnicilor ca un ostaș al lui
Hristos, smerit și înțelept, ai socotit, după dreptate, că aceasta
vine de la Dumnezeu. De aceea n-ai încetat, Sfinte Ștefane, să
lauzi nemăsurata Sa milostivire, cântându-I neîncetat: Aliluia!

Icos 4:
Înconjurat fiind de mulțimea potrivnicilor de alt neam, ai
înțeles că numai Dumnezeu te poate ajuta; drept aceea te-ai
silit să faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugător către
Dumnezeu și povățuitor duhovnicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul;
de aceea cu bucurie te lăudăm:
Bucură-te, iubitorule al sihaștrilor;
Bucură-te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil;
Bucură-te, că pe duhovnicul tău cu smerenie l-ai ascultat;

8
9

Bucură-te, că prin învățăturile acestui cuvios


ți-ai luminat cugetul;
Bucură-te, cinstitorule al tuturor călugărilor;
Bucură-te, că rugăciunilor acestora te-ai
încredințat;
Bucură-te, că prin sfintele lor rugăciuni te-ai
întărit în lupte;
Bucură-te, că tu pe aceștia după cuviință i-ai cinstit;
Bucură-te, că multe mănăstiri și sihăstrii ai împodobit;
Bucură-te, că în luptele tale, voia lui Dumnezeu ai împlinit;
Bucură-te, că țara, dreapta credință și creștinătatea
întreagă ai apărat;
Bucură-te, întâiule între voievozii neamului;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 5:
Mănăstirile ctitorite de tine, slăvite Ștefane, cetăți ale
credinței noastre ortodoxe s-au arătat și candele luminoase ale
cunoașterii lui Dumnezeu, iar prin cuvintele Sfinților Părinți ai
Bisericii străbune am învățat să cântăm neîncetat lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 5:
Să priveghem și să ne rugăm ca să nu cădem în ispită, ne-
a învățat Dumnezeu Mântuitorul, iar Pavel Apostolul ne-a
povățuit să ne rugăm neîncetat, învățături pe care tu în minte și
în inimă le-ai purtat, pentru care laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, iubitorule al rugăciunii;
Bucură-te, că rugăciunea ți-a fost scut de apărare în
războaie;
9
10

Bucură-te, că prin post și rugăciune te-ai


întărit;
Bucură-te, că prin rugăciune pe vrăjmașii
văzuți și nevăzuți i-ai biruit;
Bucură-te, că prin evlavie la cunoașterea de
Dumnezeu ai ajuns;
Bucură-te, statornic rugător pentru cei vii și pentru cei
adormiți;
Bucură-te, că prin pocăință și post ți-ai curățit sufletul;
Bucură-te, că prin credință și fapte bune sfințenie ai
dobândit;
Bucură-te, că pe Hristos, cu osârdie, l-ai slujit;
Bucură-te, că prin răbdare și rugăciune ți-ai agonisit
smerenie;
Bucură-te, că prin credință tare sufletul ți-ai luminat;
Bucură-te, că prin Tainele Bisericii cu Hristos te-ai unit;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 6:
Ca și cu o porfiră te-ai îmbrăcat, Sfinte Ștefane, cu
milostenia și cu bunătatea inimii, iar Dumnezeu, cunoscătorul
inimilor nu te-a părăsit atunci când i-ai cerut ajutorul în nevoi și
în necazuri; Căruia, mulțumindu-I ai cântat: Aliluia!
Icos 6:
Având statornică iubire față de Hristos, te-ai îndreptat
pururea cu creștinească dragoste către cei din nevoi; de aceea
grăim unele ca acestea:
Bucură-te, ajutătorul celor săraci și nedreptățiți;
Bucură-te, că pe ei i-ai iubit pentru dragostea lui Hristos;
10
11

Bucură-te, că i-ai ocrotit de lăcomia celor prea


bogați;
Bucură-te, că multe familii nevoiașe ai ajutat;
Bucură-te, că milosteniile tale bucurie au
adus celor lipsiți;
Bucură-te, că prin miluirea lor scară către cer
ți-ai făcut;
Bucură-te, că rugăciunea și postul cu milostenia le-ai unit;
Bucură-te, că iconom credincios al darurilor lui Dumnezeu
te-ai arătat;
Bucură-te, că bine chivernisind bogățiile pământești, cele
duhovnicești ai agonisit;
Bucură-te, că nu ți-ai lipit sufletul de cele trecătoare;
Bucură-te, învățătorule al milei și prietenul săracilor;
Bucură-te, că pentru bunătatea ta Hristos te-a răsplătit cu
daruri veșnice;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 7:
Învățând de la Hristos să nu răsplătești cu rău celor ce ți-
au greșit, iertare celor osândiți le-ai dăruit, iar cei miluiți de
dragostea ta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 7:
Din pricina neascultării, strămoșii neamului omenesc au
fost scoși din Rai, iar tu, prin smerenie și ascultare, cunună de
biruință de la Hristos ai dobândit; ca să-ți cântăm:
Bucură-te, Domnitor iubitor de smerenie;
Bucură-te, că prin ea ai surpat uneltirile diavolului;
Bucură-te, că prin ea ai îmblânzit pe cei răi;
11
12

Bucură-te, că prin smerenie spre cele cerești


te-ai înălțat;
Bucură-te, că biruințele tale lui Hristos le-ai
datorat;
Bucură-te, că înfrângerile tale, certare de la
Dumnezeu le-ai socotit;
Bucură-te, că prin acestea te-ai păzit de duhul mândriei;
Bucură-te, că prin smerenie ai rușinat pe cel potrivnic;
Bucură-te, că țara și Biserica neamului prin jertfelnicia ta
s-au întărit;
Bucură-te, că pentru smerenia ta Dumnezeu ți-a dat darul
înțelepciunii;
Bucură-te, că smerindu-te, ți-ai pus toată încrederea în
Dumnezeu;
Bucură-te, că dreapta judecată ți-a fost cumpănă în
cârmuirea țării;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 8:
Țara și credința vitejește le-ai apărat, mărite Ștefane,
crezând în Domnul Hristos, Cel ce ți-a dat ție putere. De aceea,
împreună cu binecredincioșii tăi oșteni, din dragoste ai cântat
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 8:
„Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi
odihni pe voi”, a zis Domnul, iar Apostolul grăiește: „prin multe
necazuri se cade nouă să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu”; la
aceste cuvinte tu, slăvite Ștefane, luând aminte, crucea vieții
tale ai purtat-o cu vrednicie creștinească, pentru care noi îți
aducem laude ca acestea:
12
13

Bucură-te, vrednic ostaș al lui Hristos;


Bucură-te, că necazurile vieții cu răbdare le-
ai îndurat;
Bucură-te, că moartea celor patru copii ai tăi
nu ți-a slăbit credința în Dumnezeu;
Bucură-te, că în necazuri mai mult te-ai
apropiat de Dumnezeu;
Bucură-te, că prin răbdare te-ai întărit în dreapta credință;
Bucură-te, că ai purtat Crucea lui Hristos cu multă bucurie;
Bucură-te, că ai fost Domnitor harnic și oștean viteaz;
Bucură-te, că înfrânt fiind, n-ai deznădăjduit;
Bucură-te, că sfaturile evlavioasei tale maici le-ai urmat;
Bucură-te, că primejdiile nu te-au spăimântat;
Bucură-te, că îndurând multe necazuri, lui Iov te-ai
asemănat;
Bucură-te, că ai fost pildă de răbdare în necazuri;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 9:
Fiind rănit în lupta de la Chilia, creștinește ai răbdat
durerile până la sfârșitul vieții, gândindu-te pururea la suferințele
Mântuitorului pe Cruce, Căruia cu smerenie I-ai cântat: Aliluia!
Icos 9:
Încredințat fiind de Învierea cea de obște, n-ai slăbit în
dragostea față de cei adormiți în Domnul, ci, cu osârdie, i-ai
cinstit prin fapte creștinești, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, fiu binecinstitor al părinților care te-au născut;
Bucură-te, cinstitorule al moșilor și strămoșilor din care ai
odrăslit;
13
14

Bucură-te, că mormintele lor le-ai împodobit;


Bucură-te, că prin aceasta ai arătat
dragostea ta față de ei;
Bucură-te, că pentru sufletele celor răposați
multă grijă ai purtat;
Bucură-te, că nedespărțit de ei ai rămas prin
dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că pildă de cinstire a înaintașilor te-ai făcut;
Bucură-te, că prin faptele tale credința în Învierea celor
morți ai mărturisit;
Bucură-te, cinstitor smerit al celor adormiți în dreapta
credință;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru sufletele ostașilor care
s-au jertfit în luptă;
Bucură-te, că împreună cu drepții locuiești în ceruri;
Bucură-te, împlinitor viteaz al voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 10:
Cinstirea oștenilor care și-au jertfit viața pentru credință și
neam ai dovedit-o așezând osemintele lor la temelia bisericii
Mănăstirii Războieni, ca pe niște odoare de mare preț; pentru
care, împreună cu ei, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10:
Deschizându-ți inima la cuvintele apostolești: „Pentru mine
viața este Hristos și moartea câștig”, te-ai îngrijit creștinește de
trecerea ta la veșnicele locașuri; de aceea te lăudăm acum:
Bucură-te, că totdeauna te-ai îngrijit de sfârșitul vieții tale
pământești;
14
15

Bucură-te, că prin aceasta te-ai gândit la ziua


Judecății lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai pregătit pentru a da
răspunsul cel bun;
Bucură-te, că moartea strămutare la cele
veșnice ai socotit-o;
Bucură-te, că din timp mormântul ți-ai zidit la Mănăstirea
Putna;
Bucură-te, că despărțirea de trup nu te-a înfricoșat;
Bucură-te, că ai înțeles creștinește vremelnicia acestei
vieți;
Bucură-te, că prin trecerea ta la cele veșnice, n-ai uitat
poporul tău;
Bucură-te, că legământ sfânt ai lăsat urmașilor tăi;
Bucură-te, că aceștia din pilda vieții tale se luminează;
Bucură-te, că ei, asemenea ție, înălțând locașuri sfinte
preamăresc pe Hristos;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ocrotești pe iubitorii de
Biserică;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 11:
Strămutându-te la locașurile cele veșnice, poporul
binecredincios pe tine rugător neîncetat către Dumnezeu te-a
aflat, ca împreună cu tine, să-I cântăm: Aliluia!
Icos 11:
Iubind pe Hristos pe pământ, acum vezi frumusețea
chipului Său strălucind în slava cea negrăită a Împărăției
cerurilor. Știindu-te rugător pentru noi, cei ce suntem cuprinși
15
16

de noianul ispitelor, te lăudăm, alesule al lui


Dumnezeu, Sfinte Ștefane Voievod, zicând:
Bucură-te, pururea rugător pentru poporul
cel credincios;
Bucură-te, ocrotitor al celor asupriți și
împovărați;
Bucură-te, apărător al călugărilor ce se roagă în ctitoriile
tale;
Bucură-te, apărător al Ortodoxiei;
Bucură-te, luminător al cârmuitorilor de țară;
Bucură-te, fiu credincios al Bisericii tale;
Bucură-te, om al dreptății pentru cei mulți;
Bucură-te, ctitor al multor mănăstiri și biserici;
Bucură-te, apărător al credinței creștine;
Bucură-te, că te asemeni marelui Împărat Constantin;
Bucură-te, Voievod viteaz și înțelept;
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și luptător creștin;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 12:
Toate ctitoriile pe care tu cu alese daruri le-ai împodobit
sunt cinstite acum de credincioșii ce laudă pe Dumnezeu
cântând: Aliluia!
Icos 12:
Pomenirea ta cea binevestită, bucurie s-a arătat nouă
urmașilor tăi, mărite Ștefane; luminează sufletele noastre cu
lumina cunoștinței de Dumnezeu, de care pururea te bucuri în
ceruri, pentru ca să-ți cântăm:
Bucură-te, închinător al Sfintei Treimi;
16
17

Bucură-te, binefăcător al Bisericii lui Hristos;


Bucură-te, cinstitor al sfinților ei;
Bucură-te, rugător pentru noi în ceruri;
Bucură-te, prieten al împăraților dreptmăritori;
Bucură-te, ocrotitor al oștirii iubitoare de
Hristos;
Bucură-te, ocrotitor al ctitorilor de locașuri sfinte;
Bucură-te, apărător al celor nedreptățiți;
Bucură-te, lauda întregii Moldove și a tuturor românilor;
Bucură-te, nădejdea Bucovinei și a Basarabiei;
Bucură-te, Voievod purtător de biruință;
Bucură-te, lauda și bucuria credincioșilor creștini;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Condac 13:
O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ștefane, zidește cu
rugăciunile tale în inimile noastre altar sfânt, precum ai zidit
atâtea biserici și mănăstiri; biruiește duhurile rele ce se oștesc
asupra noastră în chip nevăzut; ocrotește-ne cu rugăciunile tale
necontenite și cu darul cel dat ție de Hristos, precum ai ocrotit
pe creștinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice Icosul 1: Din pruncie ai fost crescut... și


Condacul 1: Binecredinciosului Voievod al Moldovei...

17
18

Icos 1:
Din pruncie ai fost crescut de părinții tăi în
dragostea de neam și credință, iar la vârsta
oșteanului luptător ai fost rânduit de Dumnezeu să
conduci Țara Moldovei. Pentru aceasta alesul
între ierarhi, Mitropolitul Teoctist, la locul numit
Direptate, domn te-a uns, ca împreună să glăsuim:
Bucură-te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a Casei
lui Dumnezeu;
Bucură-te, ctitor al multor biserici din Țara Moldovei;
Bucură-te, că și în Transilvania și Muntenia ai zidit locașuri
sfinte;
Bucură-te, că prin acestea ai întărit credința și unitatea
neamului tău;
Bucură-te, că Mănăstirea Zograful ai ctitorit-o cu multă
dragoste creștinească;
Bucură-te, că și alte mănăstiri din Muntele Atonului cu
dărnicie ai ajutat;
Bucură-te, că astfel ostenindu-te, Dumnezeu ți-a sfințit
viața;
Bucură-te, că prin înălțarea de biserici și mănăstiri ai întărit
evlavia ortodoxă;
Bucură-te, că prin zidirea lor ai adus laudă și mulțumire lui
Dumnezeu;
Bucură-te, că prin acestea pildă te-ai făcut cârmuitorilor de
țară;
Bucură-te, că ai păzit dreapta credință;
Bucură-te, că ai avut credință lucrătoare prin iubire;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

18
19

Condac 1:
Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al
Moldovei, care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit
poporul său; ctitor de locașuri sfinte și apărător al
creștinătății; cel cinstit cu numele de „atlet al
credinței creștine”, cu bucurie într-un glas să-i
strigăm:
Bucură-te, Sfinte Ștefane, apărător al creștinătății!

Rugăciune către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare


Sfinte Ștefane Voievod, apărător al poporului român și
grabnic folositor al tuturor creștinilor, ascultă rugăciunea pe care
o înălțăm către tine, noi, nevrednicii. Cunoaștem îndrăznirea pe
care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu,
Care ți-a ascultat rugăciunile tale. Drept aceea, te rugăm să ne
auzi și tu pe noi când cerem ajutorul tău.
Ocrotește bisericile și mănăstirile în pace, întărește
credința slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile,
luminează ocârmuitorii, dă vitejie ostașilor, iar nouă tuturor
luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine în locașurile
cele cerești să ne bucurăm în vecii vecilor.
Amin.

19
20

20
21

21
22

22
23

23
24

Încheierea:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în


veac. (de 3 ori)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse


Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe
noi, amin!

Biserica „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare"

24
25

Mănăstirea Sfantul Ştefan cel Mare - Slanic Moldova, Bacău

Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Sighetu Marmației.

25
26

26

S-ar putea să vă placă și