Sunteți pe pagina 1din 4

Memorator de istoria romånilor pentru clasa a XII-a 101

2. Romånia [i concertul european; de la „criza oriental`”


la marile alian]e ale secolului XX
- “criza oriental`” declan[at` la sfår[itul sec. XVII a cunoscut
noi etape pe parcursul sec. al XVIII-lea [i al XIX-lea; una
dintre etape a fost reprezentat` de R`zboiul Crimeii (1853-
1856), \n urma c`ruia Rusia a fost \nfrånt` de marile puteri
(Anglia, Fran]a, Prusia) aliate cu Imperiul Otoman;
- hot`rårile Congresului de Pace \ncheiat la Paris \n urma
acestui r`zboi (1856), precum [i cele luate \n cadrul
Conferin]ei Marilor Puteri, desf`[urat` tot la Paris (1858),
au favorizat realizarea dublei alegeri de la 24 ianuarie
1859 a domnitorului Al. I. Cuza [i, implicit, realizarea
statului romån modern;
- politica extern` a statului romån modern \n timpul domniei
lui Al. I. Cuza a urm`rit:
- recunoa[terea dublei alegeri - ob]inut` \n
urma Conferin]ei de la Paris - sept 1859;
- recunoa[terea pa[aportului romånesc (1860);
- recunoa[terea unirii depline - ob]inut` \n
cadrul Conferin]ei de la Constantinopol -
sept.-nov. 1861;
- sprijinirea emigra]iei bulg`re[ti [i a romånilor
de la sud de Dun`re;
- \ntre]inerea unor bune rela]ii cu vecinii;
- reglementarea grani]ei dintre Romånia [i
Imperiul Otoman pe linia Dun`rii.
Ob]inerea independen]ei statale a constituit obiectivul major al
domniei lui Carol I, succesorul lui Cuza. Aceasta s-a realizat \n
contextul desf`[ur`rii unei alte etape a „Chestiunii orientale”
din decursul sec. al XIX-lea, ini]iat` de r`scoalele antiotomane
din Bosnia-Her]egovina (1875) [i Bulgaria (1876) [i de
atacarea otomanilor de c`tre Serbia [i Muntenegru (1876).
102 Memorator de istoria romånilor pentru clasa a XII-a

În aceste condi]ii, Romånia a \ncercat ob]inerea independen]ei


pe cale diplomatic`, f`r` succes, Poarta socotind Romånia o
„provincie privilegiat`” \n constitu]ia pe care a adoptat-o \n
decembrie 1876.
În consecin]`, Romånia s-a orientat spre Rusia, care avea
propriile interese \n a ataca Poarta (pentru ob]inerea
controlului asupra stråmtorilor, expansiunea \n Balcani).
- 4 aprilie 1877 - la Bucure[ti s-a \ncheiat Conven]ia
romån`-rus` care reglementa trecerea armatelor ruse[ti
pe teritoriul statului romån, dar acestea aveau obliga]ia s`
respecte integritatea teritorial` a statului;
- 12 aprilie 1877 - Rusia a declarat r`zboi Por]ii;
- aprilie 1877 - artileria otoman` a bombardat ora[ele
romåne[ti de la Dun`re; romånii au ripostat;
- 9/21 mai 1877 - \n Parlament, ministrul de externe, Mihail
Kog`lniceanu, a proclamat independen]a Romåniei;
- iulie 1877 - trupele ruse[ti au e[uat la Plevna, fapt pentru
care ru[ii au solicitat ajutorul militar al romånilor;
- august 1877 - trupele romåne[ti au trecut Dun`rea;
- august 1877-ianuarie 1878 - armata romån` a ob]inut
importante victorii, reu[ind s` cucereasc` numeroase
redute turce[ti (Grivi]a, Rahova, Plevna, Smårdan);
- 19 februarie/3 martie 1878 - tratatul de la San-Stefano a
recunoscut independen]a Romåniei, \ns` Marile Puteri nu
au acceptat valabilitatea acestui tratat [i au hot`råt
desf`[urarea unui al doilea Congres de Pace, la Berlin;
- iunie-iulie 1878 - Congresul de la Berlin a recunoscut
oficial independen]a Romåniei, care primea [i Dobrogea;
Rusia prime[te \napoi sudul Moldovei, retrocedat
Principatelor \n 1856;
- atitudinea Rusiei \n anii care au urmat r`zboiului a
determinat Romånia s` se apropie de Germania [i Austro-
Memorator de istoria romånilor pentru clasa a XII-a 103

Ungaria, cu care a semnat, \n secret, un tratat de alian]`


(1883); astfel Romånia a fost inclus` \n Tripla Alian]`;
- la \nceputul sec. al XX-lea, politica extern` romåneasc` a
cunoscut o reorientare, prin \ndep`rtarea de Tripla Alian]`;
acest fapt a fost resim]it \n timpul celor dou` r`zboaie
balcanice (1912, 1913), la care a participat [i Romånia;
- \n urma p`cii semnate \n 1913 la Bucure[ti, la sfår[itul
celui de-al doilea r`zboi balcanic, Romånia a primit de la
Bulgaria Cadrilaterul (jude]ele Caliacra [i Durostor).
Participarea Romåniei la primul r`zboi mondial
- 28 iulie 1914 - declan[area primului r`zboi mondial;
- 1914-1916 - perioada neutralit`]ii Romåniei, c`reia i s-au
f`cut oferte din partea ambelor alian]e militare (Tripla
|n]elegere [i Tripla Alian]`) de a participa la r`zboi al`turi
de ele;
- august 1916 - Romånia a semnat un tratat de alian]` cu
Antanta;
- 14 august 1916 - Romånia a declarat r`zboi Austro-
Ungariei; armata romån` a p`truns \n Transilvania, pe
care a eliberat-o;
- 5 septembrie 1916 - la Turtucaia a avut loc \nfrångerea
armatei romåne;
- septembrie-noiembrie 1916 - contraofensiva armatelor
Triplei Alian]e care au reu[it s` ocupe Bucure[tiul [i dou`
treimi din teritoriul Romåniei;
- sfår[itul lunii noiembrie 1916 - autorit`]ile romåne s-au
retras la Ia[i; frontul s-a stabilizat pe linia Oituz-Siret-
Dun`re;
- iarna lui 1917 - armata romån` s-a ref`cut cu ajutorul
Antantei;
104 Memorator de istoria romånilor pentru clasa a XII-a

- august 1917 - romånii au ob]inut victoriile de la M`r`[ti,


M`r`[e[ti [i Oituz;
- octombrie 1917 - victoria revolu]iei bol[evice a determinat
ie[irea Rusiei din r`zboi, care \n 1918 a semnat pacea cu
Tripla Alian]`;
- 7 mai 1918 - Romånia a fost nevoit` s` semneze Tratatul
de pace de la Buftea-Bucure[ti cu Tripla Alian]`, prin care:
- Romånia a fost obligat` s` cedeze Dobrogea,
anexat` Bulgariei;
- Austro-Ungaria a preluat o suprafa]` de 5600
km p`tra]i din Mun]ii Carpa]i;
- Germania urma s` exploateze timp de 90 de
ani bog`]iile naturale ale ]`rii;
- armata romån` a fost demobilizat`.
- toamna lui 1918 - victoriile Antantei au contribuit la
capitularea, pe rånd, a ]`rilor componente ale Triplei
Alian]e;
- 10 noiembrie 1918 - Romånia a reintrat \n r`zboi \mpotriva
Puterilor Centrale;
- 11 noiembrie 1918 - sfår[itul r`zboiului \n urma capitul`rii
Germaniei;
- 1919-1920 - \ncheierea tratatelor de pace, care
recuno[teau, printre altele, des`vår[irea statului na]ional
romån:
- 10 decembrie 1919 - Romånia a semnat
Tratatul cu Austria de la Saint-Germain, prin
care s-a recunoscut apartenen]a Bucovinei la
Romånia;
- Tratatul de la Neuilly cu Bulgaria, prin care
Cadrilaterul revenea Romåniei;
- 4 iunie 1920 - Romånia a semnat Tratatul de
la Trianon cu Ungaria, prin care se recuno[tea

S-ar putea să vă placă și