Sunteți pe pagina 1din 10

ŞCOALA GIM. NR.

3 BAIA

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 29.10.2018
CLASA: a-VIII-a
PROFESOR: Lavric Mariana
OBIECT: Biologie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Organizarea materiei vii
TEMA: Ecosistemul unei ape curgătoare
TIPUL LECȚIEI: dobândire de noi cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI: Elevii să cunoască caracteristicile de biotop şi biocenoză a celor 2 zone ale
unui râu, zona superioara şi zona inferioara şi ale fluviului Dunărea
Competenţe specifice:
 1.1. Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem.
 1.2 Descrierea organizării funcţionale a unui ecosistem
 1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale şi antropizate

Obiective operaţionale: La sfârșitul lecției, elevii vor fi caspabili să:


 O1 Să identifice cele 2 zone ecologice ale râurilor din ţara noastră şi caracteristicile lor pe

baza cunoştinţelor predate;

 O2 Să enumere cel puţin 3 caracteristici ale biotopului şi cel putin câte 2 specii de

plante,animale nevertebrate, animale vertebrate din zona superioarş pe baza informaţiilor din
manual;

 O3 Să enumere cel putin 5 caracteristici ale biotopului şi cel puţin câte 2 specii de

plante,animale nevertebrate, animale vertebrate din zona inferioară pe baza informaţiilor din
manual;

 O4 Să caracterizeze biotopul şi biocenoza fluviului Dunarea pe baza informaţiilor predate

Metode şi procedee didactice: observare independenta, invatare prin descoperire, explicaţia,


conversaţia, demonstraţia
Materiale didactice: manual, atlase ecologice, planşe

Forma de activitate: frontală, pe grupe


Bibliografia:
1. Atlas botanic si zoologic;
2. Aglaia Ionel, Victoria Oaidă - Biologie. Manual pentru clasa a VIII a, Editura Humanitas,
Bucuresti 2015;
3. Aurora Mihail, Gheorghe Mohan- Biologie. Manual pentru clasa a VIII a, Editura ALL,
Bucureşti, 2017;
4. Enciclopedia animalelor, Ed. Teora, 2007;
5. Iordache Ion, Ulpia Maria Leu, Constantin Ion-Metodica predării-învăţării biologiei,
Editura Solaris, Iaşi, 2004
6. MEN – programa scolară, aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii.
7. Naela Costică-Didactica biologie, Iaşi,2010
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Ob. Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea


Op.

Moment Se crează climatul favorabil -Elevii se mobilizează


organizatoric începerii orei de biologie. pentru începerea orei şi
ascultă cu atenţie
-Profesorul face prezenţa şi îndrumările şi indicaţiile
notează absenţii. date de profesor pentru
lecţia ce va urma.

O1- Captarea atenţiei. Solicită elevilor să privească Prin


Enunțul planşa şi să precizeze ce este chestionare
O4 Elevii răspund ce
obiectivelor reprezentat acolo. orala pe tot
reprezintă planşa
parcursul
Enumeră obiectivele care
lectiei.
trebuie atinse la sfârșitul orei.

Actualizarea Profesorul cere elevilor să-şi


cunoştinţelor amintească:
Ce sunt peşterile? Elevii raspund Prin
Cum au apărut peşterile? intrebărilor adresate. chestionare
Care sunt caracteristicile orala pe tot
biotopului? parcursul
În ceea ce priveşte biocenoza, lectiei.
ce puteţi spune de plante? Dar
despre animale?
Ce adaptări prezintă ele?
Ce specii de mamifere
întâlnim în peşteri?
Cum se numeşte ştiinţa care
se ocupă cu studiul peşterilor?
Cine este părintele acestei
ştiinţe?
Enumeraţi câteva rezervaţii
speologice din ţara noastră.

Anunţareatitlului Profesorul anunţă noua temă – Scriu titlul lectiei pe Elevii îşi
lecției Ecosistemul unei ape caiete. notează
curgătoare tema
lecţiei.
Transmiterea Profesorul explică elevilor Cu ajutorul
cunoștințelor „Ecosistemele acvatice se manualului
clasifică în ecosisteme de ape şi pe baza
curgătoare( pârâuri,râuri, cunoştinţel
O1 fluvii) şi ecosisteme de ape or
stătătoare (lacuri, bălţi, Elevii scriu în caiete acumulate
mări)”. Astăzi vom învăţa schiţa de la tablă. anterior
ecosisteme de ape curgătoare elevii
şi anume ecosistemul unui răspund la
râu. întrebările
O2 profesorul
Profesorul le spune că din ui.
punct de vedere ecologic,
cursul unui râu se clasifică în
zone longitudinale-zona
superioară şi zona inferioară.

O3 Profesorul imparte tabla în


două , notează titlurile celor
două coloane : zona
superioară şi zona inferioară. Adresează întrebări
Profesorul notează sub fiecare suplimentare profesorului
titlu „biotop”.

Profesorul explică
caracteristicile biotopului în
O4 cele două zone.

Profesorul explică
caracteristicile biocenozei în
cele două zone.

Profesorul completează schiţa


la tablă.

Profesorul explică
ecosistemul fluviului Dunărea
în ceea ce priveşte biotopul şi
biocenoza.
Asigurarea Profesorul pune întrebări Verificare
retenţiei şi a elevilor şi explică din nou orală
Elevii răspund la
transferului ceea ce un au înţeles elevii. întrebările elevilor.

Temă pentru Rezolvarea ex.5,6 pg.39


acasă

SCHEMA LA TABLĂ
ECOSISTEMUL UNEI APE CURGĂTOARE

Ecosistemul unui râu

Râul este un ecosistem acvatic în care structura biocenozelor este determinată de structura
biotopurilor, substrat, viteza apei, temperatură şi oxigenare.

După poziţia geografică-râuru de munte, colinare şi de şes.

Din punct de vedere ecologic, cursul unui râu se imparte in zone longitudinale, fiecare cu o
specie de peşte caracteristică.

-zona superioară (zona păstrăvului)-zona de munte şi colinară

-zona inferioară (zona crapului)-zona de şes.

ZONA Biotop Biocenoză


Superioară albia îngustă -alge şi muşchi fixaţi pe pietre

-substrat din bolovani şi -nevertebrate-corpul turtit, aderând puternic de


pietriş substrat-viermii plaţi(planarii)

-viteză mare de curgere a -altele posedă cârlige de


apei aderenţă pe pietre-crustacee

-apa limpede, rece, bogată -melci


în oxigen
-altele îşi construesc plase din
-frecvente cascade fire de mătase, consolidate cu nisip, pietre,
fragmente de ramuri căzute. Astfel, corpul
-nu se depune material devine greu , nefiind luate de apă-insecte
organic din cauza curentului
mare de apă -vertebrate-păstrăvul, lostriţa- ăn masa apei

- grindelul-pe sub pietre

-chişcarii-vertebrate inferioare,
parazite pe unii peşti

-amfibieni-broasca verde, tritonul

Păsări-mierla, codobadura
Inferioară - albia largă Plante-stuf, papură, salcie-pe malul râului

-substrat nisipos şi mâlos -în masa apei-fitoplancton-plante


acvatice inferioare(alge, cianobacterii,)
-viteza apei mică
-pl.superioare-lintiţa, iarba
-apa tulbure broaştei
-cantitate redusă de oxigen -nevertebrate-zooplanctonul-animale
în apă microscopice(protozoare, viermi, crustacei)
-temperatura apei ridicată -in mâl-viermi, scoici, melci,
vara şi scăzută iarna raci,larve de insecte
-depozite de material -vertebrate-peşti-crap, ştiucă, mreana, bibanul
organic pe fundul apei
-broaşte, şerpi

Păsări-care cuibăresc în luncile


râurilor

ECOSISTEMUL FLUVIULUI DUNAREA

Biotop:-albia bine consolidată

-adâncime-10 m

-apă foarte tulbure

- pe fundul apei-nisip şi mâl

-oscilaţii ale nivelului apei în funcţie de precipitaţii

Biocenoza:

-plante-fitoplancton

Nevertebrate-zooplancton

-melci, scoici, raci

vertebrate-peşti-crap, lin, plătică, biban, roşioara, somn, ştiucă, scrumbie

-şerpi de apă,

Păsări-şoimul dunărean

Din Marea Neagră pătrund pt. Reproducere morunul, păstruga, nisetrul (sturioni)
PLANŞĂ-zona superioară a unui râu
-zona inferioară a unui râu
Fluviul Dunărea

S-ar putea să vă placă și