Sunteți pe pagina 1din 6

h' i;q

.tt.i-e'
6r
ffi #*k ,$Peha
q_pkdt#
dc adevHr"r:nf
ilNCR.ffiffi)ilF.j!fl-F
gf Tffi"'ErSrVE'd-ib

i-'"o)rl

Traduccr-e clin lltlba englezi si arlaptare <le


MuilLtr BLltuza

It-d utu ra [o)analefa 45


(-:
g )
*N
-*. r'rl_
b"rt
[,_*.\1
"*
(l--'"5*-'i
.*-:\
imbrhglrbri
v.. ...' I Lenegii sunt animalele cele I't1ai innebuilite drril;
'\r.'d intbriligArj ;i i;i petrec ziua intreagi aiintAndu'se,
Din clipa cind sc nasc, imbr.lli;eazi copacii 9i iru i;i
o. " o=.---$ slibesc strAnsoarea decit din c.fuid in cind. AtAt de
"H{'ru mult le plac imbrilifirile, itICat uneori chiar nrot-iu
) timprl imbri!is:rrilor.
l-r---T""
Pieioare
Fluturii pot gLrsta cu picio:rrelc, Astlel igi,,testeazi"
[3A $.!fi*qA mdncJr.-r itt pi ,rnrrl r,rrrLl, d;rt .e.i .rsigtl i ci nt. ti
depun ou"lle pe plante otldvitoare.
.$H

FT&R&
.-./.)-
.GP &, --fo)
*GJ*g
[ffi
-4.,r, - -;---
X -,.)li
/.1
/.-o\
tuj i\\
rd
\z,r^r.ri\
r
-ld\"L
"ele;)
<r--. :.
4----,"."
.,t Atenfie".. hdpopot",n!
Poatc pdrea stranju, dar este adcr'':irat: hipopotamii
*
.r, id rrrrrrl lol hlalj.r oaIr('rric.rr leii. clelarttji Si H
i' iv,,lii... ir))preun.
S

ff 4".. f$"'----r'
Jr.F)
a'd 1Y

+
d
MErogsa6 ienbif,

i1i place milosul ierbii proaspit" tttnse? Probabil


Despr@ eflefiamfH
ci da... Dar gtii ce attumc genereazi acel mirosl
El se produce pentru ci miculele fire de iarbd
incearci si se vindece singLlre. Cam trist... {! Dcsi se spune ci elefanlii au,,pieXea groasd'l
piclca or n\Le in,rre srnsihili.

Ro5ii eoemp[ene { Nu iti place cand iti cad dinlii de lapte?


GAndegte-te ci se poate ti mai riu... Slelanlii
0 rogic are mai multe gene
dccAt ur orn. iqi schimbi molarii de ciucj ori pe parcursul
vic[ii]

Rcaerve de ap&
S {Irechile elelantuluj african au form:r
Nu exjsti floare sau planti care si poate trii fir:l
api - nici micar cactutii. Acegtia supravietuiesc
I continentului Africa.

cu apa depozitat.l in ridicinile lo1 ceea ce ii face


se rcziste multe luni. 'lbtuti, din cAnd in ciind,
lt ebu ic s,t-,i :elaca ri z"rvele de a lr5.
dr

AR
(-) t\ EqqglY "
.Y b*-#
x 'il) lY
q$gs . (,1
d
+
s
_l DefFq e ffiari
Z ...pisirilc colibri sunt singurele
pisiiri care pot zbura gi cu spatele?
{p }rlorile sunt Lle toale m,irimile gi foruele 9i au

6 ...gorilele rigAie cind sunt bucuroase? c-.le mai flumoase culori, Dar de ce sunt lloriie
.rtat dc colorate'l Ilijspunsul e siuplu: peniiu
tz ...caii pot dormi in picioare? a atrage insectele care sd poarte polenui
rle la o floare la alta.
b ...girafcJe nu pot inota, dar sunt cele
mai lungi mamifere terestl.e? €
€i; Cea nlai bitrand i'ii aiie din lurre este
b ...lettl lu .ncclrr sa tag,rdcr'rt dttpi ct' Archttefructus sirieilsis. Fosilele ei au lbst
impline;te doi arti? dcscoperite in Chira, ir 2 002. S a dovedit.ii
a-;eau o rzechirne cb i 2ll de rnilio:rne de anil
D ...rlasculul de strtll:poate si ragi ca ttn lert?
# Floalea nu se Doal-e roiirpara crt floril-'gre cal'e
:' ut,o,'\lcI r'o. h:i. u.,i [o, nra ci sc.rrr r'r:l
t) ...broagte lc-!esto ase illal'ille vid perfect
cu accca a lotusiilr-ii.
sub a.p.I, clar cAncl ies pe !irm snnt mioape?

2t ...pi-siriic se pot a;eza pe firele cled:fice z^f


i .., r. 1' -,r',.,11,, 1ric2e1' S i:ea rnai sc!-rJiipi litloare diJ.i istoric este o
. +,. oihidee cul.ivati in [ihina. irr 2005, iloatea
IZ ..,rrripflli.t:,tl,el"ctii:'.-'{r: a first vAnCut.l l;r o licitalie cu 2 02.000
, r ,.^ c<. ,trl,rri rip rtrtl ir!-citi, H
' rle dolrri. s
,;Yi--

e**
o\ qq!A!,9 ' "Y
F*s'
'd{i"''"'"
see
r" B.) ^#
+ AlergXtori iufi Urcehi eunate
e@ Hipopotamii pot impresia ci Stiai ci girafa se poate clrrita in urechi
/
Ji)---;J cla
sunt lcnli ditl cauza lxasivitefii cu limba? Accasta are o lungirnc intre 30 si

tlL-.Frf,./ lor. Dar pot alerga loarte lepede


Fii atentl
40 de centimetri.

Eezz...

Perte alb T;nta|ii suIl tcrihili Je encrvr li.


Dar gtiai ce numai femelele de lAnlar
In caras auriu se facc alb daci este
l.tca este
-+r'\
(o-/'t
i in!eapi7 Masculii doar bAzAic enervant.
pus intr-o incipere intunecoasi. roa si.
....\f \
si 5i'
5r @-./-J
E fo:rrte ohisr'lLrjt c.r pestele, sa
schirnhc eulorrca rn luncliee (le rle .-""t\
sr:h im bi|ile mediului - de er.emplu, (94
c6ncl lunrina cre;tc in intenrsilate
sau scade. ?'-/1
(9./" M

ABroape invizibil
E absolut cert ci urgii polarl au nevoie de blana
Flamingo rou lor deasi;i de stl'atLrl gros dc grisinte din cauza *
Flanlingii sunt roz temperaturilor scizute ale nediului in care
pentru ci se hrdnesc tr'aiiesc. Blana ;i grisimea lor maj explicd gi faptul
c:r sunt aproapc invizibili cend sunt lilmati cu o
b
cu creveli gi homari.
catleri cu infraro$ii.

ao Lqqa!,
I .ry b
.!f
Its
q drg
*ttN
r
+ Tofi ochii 1a...

b ,,,cei mai mari pinguini sunt pinguinii


o (rocodili o
i'npe|iali.'Fi nol ( rcsle piini la rf -
injllimeadc l2U rerrlimetri si -'f-]- Clocodilii nu vdd culorile.
por c;nrili chiar si 45 de kilograme -)4d'
trs,
6 ...inima creveielui este locllizata r Elefanfi r
in cap?
Elefantii sunt miopi,
a ...un crocodil nu poatc scoate limba?
adici nu vid prea bine
D ...ur$ii panda sunt pe cale de disparilie? lucrurilc aflate la distan!i.
in lume nu mai existi decat 1,000 dc
cxemplare.
o Porri o
6 .. urr gandrc dc buc.itariL'poate si nl.ri
1
treiasc; o vreme;i firi caP? Pot'cii nu pot privi
il, in sus spre cer din cauza
o ...clclfinii dorm cu un ociri deschis?
formei corpului lor.
D ...existi o ciudilenie de;opariil care
pulverizeazi sAngc prin ochi?
r Albine o
b .,,femelele fnu urasculiil] de lcu sunl cele €v
care vAneazi cel mai mrtlt? Oalbini are doui feluri de ochi:
doi ochi compu;i [alcituigi din b
6 ...albinele pot fi antrenate si deiecteze
mine de rizboi? mii de unititi lotoreceptoare) s
;i trei ochi simpli.
Z ...9i sobolanii pot fi invitali
</) ) acellsi lucrtt?
U
a \ c.$!erlf rr D---'>