Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU OPŢIONALUL

„PERSONALITĂȚI ALE LUMII ANTICE”

clasa a V – a
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Opțional integrat
NOTĂ DE PREZENTARE

Opţionalul „Personalități ale lumii antice” îşi propune să ofere elevilor oportunitatea
descoperirii celor mai marcante figuri ale antichităţii, fie că vorbim de persanul Darius I, de
dacul Decebal sau de grecul Herodot. Cunoaşterea trecutului şi a personalităţilor care l-au
influenţat, reprezintă un element cheie al programei. Susţinerea acestui opţional la clasa a V-a
are rolul de a-i familiariza pe elevi cu principalele momente ale antichității, perioadă istorică
pe care o vor aprofunda pe parcursul aceluiaşi an şcolar la disciplina “Istorie”. Pentru
atingerea acestui scop programa propune conţinuturi menite să valorifice sursele documentare
accesibile elevilor ( de exemplu ”Culegere de texte pentru istoria antică – cls. a V-a”, autori
Gloria Ceacalopol și Ion Doncea) dar şi instrumente de lucru precum enciclopediile ( de
exemplu „Enciclopedia antichității”, autor Horia C. Matei). Intenţia noastră este de a
surprinde momentele cheie ale antichității, epocă istorică privită sub toate aspectele: politic,
militar, economic, social și cultural. De aceea, în programă se vor regăsi teme despre
personalități politice (Pericle, Frații Gracchus sau Octavianus Augustus), militare ( Darius I,
Leonidas, Hanibal sau Attila) și culturale ( Platon, Homer, Vergilius sau Tacitus).
Prezentul opţional mai are un avantaj. Predându-se aproape paralel cu disciplina
“Istorie”, acesta asigură o mai bună însuşire de către elev a informaţiei istorice, cele două
discipline împletindu-se și completându-se. Rezultatul final nu poate fi decât unul singur: o
mai bună percepţie a elevului asupra fenomenului istoric.
Ne interesează în primul rând, nu transmiterea către elevi de informaţii ci, mai curând,
dezvoltarea capacităţii elevilor de a găsi singuri informaţii atunci când şi unde au nevoie.
Esenţial pentru elevi este să fie în măsură să identifice singuri relaţii de cauzalitate dintre
evenimente sau fenomene istorice, decât să le memoreze pe cele oferite de profesor.
Ne propunem creşterea apetenţei elevilor pentru disciplina istorie prin atenuarea
caracterului preponderent abstract al disciplinei; studiind marile personalități ale lumii antice,
elevii primesc instrumente cu ajutorul cărora îşi pot forma propria percepţie despre bine şi
rău, democratic şi nedemocratic, moral şi imoral, şi, mai ales, pot dezvolta comportamente şi
atitudini conforme cu aceste valori.
Ceea ce putem realiza este să sensibilizăm elevii în raport cu misterul istoriei de lângă
ei, să le stârnim curiozitatea, pentru că, în învăţarea elementelor de istorie, elevul poate deveni
cu uşurinţă artizan al propriei învăţări, mai mult chiar: el însuşi profesor, căutând şi
interpretând noi surse istorice, el încetează să mai înveţe exclusiv pentru sine, contribuind şi
la procesul de învăţare al colegilor săi!
COMPETENȚE GENERALE

1. Înțelegerea și reprezentarea timpului și a spaţiului în istorie

2. Cunoaşterea și interpretarea surselor istorice

3. Investigarea și interpretarea faptelor și a proceselor istorice

4. Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate

5. Stimularea curiozității pentru studiul istoriei și dezvoltarea atitudinilor

pozitive față de sine și de ceilalţi.

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE


ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. Înţelegerea și reprezentarea timpului și a spaţiului istoric

Competențe specifice Exemple de activitati de invatare

1.1 alcătuirea de axe cronologice folosind - exerciţii de alcătuire a axelor cronologice


informaţii diferite
1.2 alcătuirea de harti istorice simple - exerciții de completare pe hartă a
utilizând adecvat culori și simboluri unor detalii

2. Cunoaşterea și interpretarea surselor istorice

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

2.1 compararea surselor istorice de natură - observarea și comentarea unor


diferită materiale documentare
2.2 selectarea de informaţii oferite de surse - formularea de întrebări privind
istorice diferite folosind un plan dat vestigiile istorice din localitate
- compararea informaţiilor provenite
din mai multe surse istorice

3. Investigarea și interpretarea faptelor și proceselor istorice

Competențe specifice Exemple de activități de învățare


3.1 propunri de motivări pentru acţiunile - redactări pe teme diferite
oamenilor din trecut
3.2 identificarea multitudinii cauzelor - dezbatere pe baza surselor istorice
unui eveniment istoric indicate

4. Înţelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

4.1 redare prin cuvinte proprii înţelesul - exerciţii de folosire a termenilor


termenilor studiaţi istorici
4.2 selectarea de termeni necesari în - completarea unor enunţuri
prezentarea unei teme lacunare folosind termenii
dintr-o listă dată

5. Stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei ți dezvoltarea


atitudinilor pozitive față de sine și de ceilalţi

Competențe specifice Exemple de activități de învăţare

5.1 relatare de experienţe rezultate din - prezentarea unei excursii tematice


contactul cu diferite comunități

CONŢINUTURI

Nr. Domenii de conținut Conținuturi


crt.
1 Reformatori în Orientul Hammurabi:
antic reformă
lege, cod de legi
categorie socială

2 Faraoni celebri Menes


Tutmes III
Ramses II
Tutankhamon

3 Mari constructori Keops


egipteni Kefren
Mikerinos

4 Conducatori persani Cirus


Darius cel Mare

5 Reformatori greci Licurg


Dracon
Solon
Clistene

6 Comandanţi militari Miltiade


greci Leonida
Temistocle

7 Personalități politice ale Pericle:


Eladei - ,,secol de aur”

- război peloponesiac

8 Conducători ai Filip II
Macedoniei Alexandru cel Mare
- harta cuceririlor lui Alexandru
- activitatea culturală a lui Alexandru
- epoca elenistică
9 Oameni de cultură greci Socrate, Platon, Aristotel
Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan
Arhimede, Euclid, Hipocrat
Herodot, Tucidide, Homer
Miron, Fidias, Praxiteles

10 Conducători geto-daci Dromichaites


Burebista
Decebal

11 Împăraţi romani Octavian Augustus, Traian


Hadrian, Marcus Aurelius, Dioclețian
Constantin cel Mare
Teodosius, Iustinian

12 Reformatori romani Fraţii Gracchus

13 Generali romani Cezar


Pompei
Crassus

14 Oameni de cultură Horatiu, Vergilius, Lucretius, Ovidius


romani Sf. Augustin, Seneca
Titus Livius, Tacitus

15 Mari generali ai Hannibal


antichităţii Attila

16 Personalități feminine Nefertiti


ale antichității Cleopatra
SUGESTII METODOLOGICE

Demersul didactic trebuie să fie centrat pe activitatea elevului, conținuturile fiind


abordate din perspectiva competenţelor specifice menționate în programa acestui curs
opțional. Se recomandă următoarele activități de învățare: dezbateri pe diferite teme, discuții
libere, studii de caz, vizionarea de filme documentare, realizarea de expoziții, prezentări
power-point, studierea de documente istorice și publicații de specialitate.
Evaluarea trebuie sa aibă un caracter formativ, neavând neapărat rolul de componentă
finală a învățării ci de parte integrantă a acesteia. Scopul evaluării este valorizarea efortului de
învăţare al elevului şi analiza progresului acestuia. Este importantă folosirea unor metode de
evaluare complementară: portofoliul, referatul, proiectul, investigația, autoevaluarea, fișe
biografice ale unor personalități istorice.
1. EVALUARE CONTINUǍ (FORMATIVǍ):
- chestionare oralǎ;
- teste scrise: probe de control curent (una-douǎ întrebǎri sau probleme, încadrându-se în
10-15 minute); lucrǎri de control, la sfârşitul fiecǎrui capitol; examinǎri scurte de tip
obiectiv (teste grilǎ), care permit autoevaluarea elevilor.

2. EVALUARE SISTEMICǍ:
- culegere de date şi informaţii;
- conspecte, fişe, grafice;
- analizǎ de text, analize biografice;
- studiu de caz.
3. PORTOFOLIU:
- referate;
- biografii ale unor personalitǎţi;
- recenzii ale unor articole ;
- compuneri, rezumate, sinteze, eseuri structurate.
BIBLIOGRAFIE

1. Mihail Alpatov, Istoria artei I, Bucureşti, 1967


2. Andre Bonnard, Civilizaţia greacă I-III, Bucureşti, 1968
3. Gloria Ceacalopol, Ion Doncea, Culegere de texte pentru istoria antica, Bucuresti,
1981
4. Eugen Cizek, Istoria Romei, Bucureşti, 2002
5. Eugen Cizek, Istoria literaturii latine I-II, Bucureşti, 1994
6. Eugen Cizek, Istoria în Roma antică. Teoria şi poetica genului, Bucureşti, 1998
7. Jean Deshayes, Civilizaţiile vechiului Orient II, Bucureşti, 1976
8. Alexandru Diaconescu, Mari civilizaţii ale Orientului antic, Cluj, 2001
9. Claude Fredouille, Dicţionar de civilizaţie romană (Larousse), Bucureşti, 2000
10. Rene Ginouvès, Arta greacă, Bucureşti, 1992
11. Pierre Grimal, Civilizaţia romană, Bucureşti, 1973
12. Claire Lalouette, Civilizaţia Egiptului antic I, Bucureşti, 1987
13. Edmond Levy, Grecia in secolul V, de la Clistene la Socrate, Bucuresti ,1998
14. Horia C. Matei, Enciclopedia antichitatii, Editura Meronia, Bucuresti, 2003
15. Ion Miclea, Egiptul faraonilor, Bucureşti, 1974
16. Theodor Mommsen, Istoria romană, Bucureşti, 1987
17. Sabatino Moscati, Vechi imperii ale Orientului, Bucureşti, 1982
18. Guy Rachet, Dicţionar de civilizaţie egipteană (Larousse), Bucureşti, 1997
19. Guy Rachet, Dicţionar de civilizaţie greacă (Larousse), Bucureşti, 1998
20. Alexandru Suceveanu, Alexandru cel Mare, Bucureşti, 1993
21. ***  Enciclopedia civilizaţiei greceşti, Bucureşti, 1970
22. ***  Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982

S-ar putea să vă placă și