Sunteți pe pagina 1din 45

RAPORT DE EVALUARE AL

S.C. ALRO S.A.

- iunie 2019 -

1
REZULTATELE EVALUĂRII

Pentru stabilirea valorii afacerii S.C. ALRO S.A. au fost aplicate: activul net corectat,
valoarea de rentabilitate, valoarea bazată pe fluxurile de disponibilități – DCF și valoarea de
rentabilitate pe bază de P.E.R.
Rezultatele acestora, din care a fost selectată opinia evaluatorilor, sunt prezentate în
continuare:

Categorii de Metode propriu-zise Valori obținute


metode [mii. lei]
Abordare Activul net corectat 13.594
patrimonială

Abordare prin Valoarea de rentabilitate 26.014


actualizare
Valoare bazată pe fluxurile 40.694
de disponibilități – DCF

Abordare prin Valoarea de rentabilitate 37.564


piață pe bază de P.E.R.

În reconcilierea rezultatelor obținute în prezentul raport se ține cont de:


 scopul evaluării;
 faptul că societatea are în patrimoniu active cu vechime relativ mare;
 B.V.B. este o piață în curs de maturizare astfel încât informațiile de piață nu sunt
relevante.

În această situație, valoarea de piaţă estimată a societății este de 26.014 mii lei.
1. PREMISELE EVALUĂRII

1.1. OBIECTUL EVALUĂRII. SCOPUL EVALUĂRII

Obiectul evaluării îl constituie S.C. ALRO S.A..


Baza evaluării realizate în prezentul raport este „valoarea de piață în condițiile
continuării activității prezente”, așa cum este definită în Standardele ANEVAR.
Scopul evaluării este estimarea unei valori de piață a societății în vederea vânzării.
Comitetul Internațional pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat în 1993
Standardul IVS 1, cu următoarea definiție a valorii de piață:
"Valoarea de piață este mărimea estimată pentru care o proprietate ar fi schimbată la data
evaluării, între un vânzător hotărât și un cumpărător hotărât, într-o tranzacție echilibrată, după un
marketing adecvat, în care fiecare parte a acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără
constrângeri".
Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu
următoarea definiție a valorii de piață:
"Valoarea de piață trebuie să însemne prețul la care un interes într-o proprietate ar putea fi
vândut în mod rezonabil printr-o înțelegere privată la data evaluării presupunând:
a) un vânzător hotărât;
b) o perioadă de timp rezonabilă pentru a negocia vânzarea, ținând cont de natura
proprietății și de situația pieței;
c) valoara rămâne statică pe perioada menționată mai sus;
d) proprietatea este supusă liber pieței cu o publicitate rezonabilă, și
e) nu se iau în considerare ofertele unor cumpărători cu interese speciale."
În fine, din 1995 în toate țările Uniunii Europene este în vigoare o definiție a valorii de piață
pentru bunurile imobiliare, conținută în Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurări, și anume:
"Valoarea de piață va însemna prețul la care terenul și construcțiile ar putea fi vândute
prin contract privat între un vânzător hotărât și un cumpărător hotărât într-o tranzacție echilibrată
la data evaluării, presupunând că proprietatea este expusă public pieței, că piața permite o vânzare
normală și că o perioadă normală, în functie de natura proprietății, este disponibilă pentru
negocierea vânzării".
Definițiile prezentate au multe similarități iar deosebirile sunt numai de nuanță. Elementele
importante sunt:
 valoarea este estimată în sensul că duce la prețul cel mai probabil;
 trebuie să existe o piață liberă (vânzător și cumpărător hotărât, marketing adecvat, tranzacție
echilibrată);
 evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzacția ar avea loc la data evaluării).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR

Evaluarea a fost realizată de:


1. Moga Ciprian, domiciliat în Călan, expert evaluator, posesor al legitimației de
evaluator nr. 11111 emisă de ANEVAR Hunedoara;
2. Bogdan Andreea-Bianca, domiciliată în Hunedoara, expert evaluator, posesor al
legitimației de evaluator nr. 11112 emisă de ANEVAR Hunedoara.
1.3. CLIENTUL ȘI DESTINATARUL LUCRĂRII

Prezentul raport de evaluare se adresează PAVĂL HOLDING, cu sediul în municipiul


Bacău, reprezentată de domnul Dragoș Pavăl, în calitate de client și destinatar.
Raportul de evaluare poate fi utilizat de către partea implicată în tranzacție, respectiv de
către cumpărător.
Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul Deontologic al profesiunii de evaluator,
evaluatorii nu își asumă răspunderea decât față de client și destinatarul lucrării.

1.4. BAZELE EVALUĂRII. TIPUL VALORII ESTIMATE

Evaluarea executată conform prezentului raport în concordanță cu cerințele beneficiarului


reprezintă o estimare a valorii de piață a S.C. ALRO S.A. cu particularitățile prezentate în
conținutul raportului.
Baza evaluării o reprezintă Standardele Internaționale de Evaluare.
Se consideră că numeroase metode destinate determinării valorii globale (VG) a unei
întreprinderi nu diferă decât prin importanța care este dată unui număr de trei mărimi
fundamentale şi anume:
a) valoarea activelor sau patrimoniului (P);
b) valoarea de randament sau rentabilitatea (R);
c) valoarea cifrei de afaceri (A).
Aceste trei valori fundamentale sunt legate prin relația următoare:

VG = aP + bR + cA

unde a+b+c=1, coeficienții a, b, c luând valori între 0 şi 1.

Aşadar, în funcție de ponderea celor trei coeficienți se poate face alegerea metodei de
evaluare. Întreprinderile de mărime diferită şi aparținând unor sectoare cu profil diferit de
activitate pot fi în mod figurativ reprezentate într-un triunghi ca cel din figura nr. 1, triunghi ale
cărui vârfuri sunt cele trei valori fundamentale.

Fig.1 - Triunghiul componentelor de bază pentru alegerea metodei de evaluare


* Sursa: Popescu, N., Bădescu, Gh., „Evaluarea întreprinderilor“, Curs ANEVAR, 1992

unde: P = Patrimoniul;
R= Randamentul;
A= Cifra de afaceri.
Metodele de evaluare aplicate în vederea atingerii scopului propus au fost: metoda
activului net contabil corectat, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament
(metoda DCF), metoda de rentabilitate pe bază de P.E.R..
1.5. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza următoarelor ipoteze:


- nu se asumă nicio responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a
considerațiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este valabil și
proprietatea poate fi vândută dacă nu se specifică altfel;
- proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini dacă nu se specifică altfel;
- se presupune o stăpânire responsabilă și o administrare competentă a proprietății;
- informațiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se dă nicio garantie asupra
preciziei lor;
- toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile și materialul grafic din
acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-și facă o imagine asupra proprietății;
- se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății, structurii ce ar
avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru
asemenea situații sau pentru obținerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor;
- se presupune că proprietatea este în deplină concordanță cu toate reglementările locale
și naționale privind mediul înconjurător;
- se presupune că proprietatea este conformă cu toate reglementările și restricțiile
urbanistice;
- se presupune că toate autorizațiile, certificatele de funcționare și alte documente
solicitate de autoritățile legale sau administrative locale sau naționale sau de organizații sau
instituții private, au fost sau pot fi obținute sau reînnoite pentru oricare din utilizările pe care se
bazează estimările din cadrul raportului;
- se presupune că utilizarea terenului și a construcțiilor corespunde cu hotarele descrise și
nu există alte servituți, altele decât cele descrise în raport;
- în afara cazurilor descrise în acest raport, nu a fost observată de evaluator existenta de
materiale periculoase care pot sau nu să fie prezente pe proprietate. Evaluatorii nu au cunoștință
de existența unor asemenea materiale;
- valoarea de piață este valabilă la data evaluării. Întrucât piața, condițiile de pe piață se
pot schimba, valoarea de piață poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment;
- evaluatorii consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au
fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;
- evaluatorii au utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-au avut la
dispoziție fiind posibilă existența și a altor informații de care evaluatorii nu aveau cunoștință;
- raportul de evaluare nu poate fi folosit în instanță fiind o expertiză extrajudiciară;
- evaluatorii își asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în prezentul
raport de evaluare.
Acest raport de evaluare a fost elaborata în următoarele condiții generale limitative:
- orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau
distribuiere a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care
o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;
- deținerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu dă dreptul de a-l face public;
- potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorii nu au solicitat să acorde consultanță
ulterioară sau să depună mărturie în instanță în afara cazului când această a fost convenită scris
în prealabil;
- conținutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile,
identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat în public prin
publicitate, relații publice, știri sau prin alte medii de informare fără aprobarea scrisă și
prealabilă a evaluatorilor;
- evaluatorii declară pe propria răspundere ca nu au niciun interes direct sau indirect,
prezent sau viitor în legătură cu obiectul și scopul evaluării și nu au fost omise în mod deliberat
informații care după cunoștință evaluatorilor sunt corecte și rezonabile pentru întocmirea
prezentului raport.

1.6. DATA EVALUĂRII

La baza evaluării au stat informațiile privind situația patrimoniului, nivelul prețurilor,


etc., corespuzătoare la 31.12.2018, dată la care se consideră valabile ipotezele luate în
considerare și valorile estimate de către evaluatori.
Evaluarea a fost finalizată la data de 01.06.2019.

1.7. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITĂ

Pentru estimarea valorii de piață a S.C. ALRO S.A. evaluatorii au reținut trei abordări
recunoscute și anume:
 abordarea pe baza de active;
 abordarea prin actualizare;
 abordarea prin piață.

1.8. RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TERȚI

Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusiv pe baza informațiilor furnizate de


către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.
Valorile estimate de către evaluatori sunt valabile la data prezentată în raport și încă un
interval limitat de timp după această dată, în care condițiile specifice ale pieței nu suferă
modificări semnificative care afectează opiniile estimate.
Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate în contextul economic general în care are loc
operațiunea de evaluare. Dacă acesta se modifică în viitor evaluatorii nu sunt responsabili decât
în limita informațiilor valabile și cunoscute de aceștia la data evaluării.
Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat și numai
pentru uzul clientului și partea implicată în tranzacție, respectiv cumpărătorului.

1.9. SURSELE DE INFORMAȚII

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost:
 informații cu privire la situația juridica a societății comerciale și a proprietăților deținute;
 lista activelor imobilizate deținute de către firmă;
 informații privind starea actuală a proprietăților deținute;
 bilanțurile contabile pe ultimii doi ani (2017-2018);
 informații existente în literatura de specialitate privind piață de profil și evoluția acesteia;
 alte informații necesare existente în bibliografia de specialitate.
2. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC

2.1. GENERALITĂȚI

2.1.1. SCURT ISTORIC

În anul 1963 Guvernul României a decis să construiască prima și unica uzină de


aluminiu, ALRO, în Slatina. Din anul 1982 până în anul 1989, capacitatea de producție a uzinei a
ajuns treptat la 263.500 de tone anual. În anul 1996, ALRO S.A. a fost transformată în societate
pe acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București, iar după prima etapă de privatizare
guvernul încă deținea pachetul majoritar de acțiuni în companie.
Privatizarea ALRO S.A. a fost propusă în perioada 2001-2002 conform programului
PSAL 2 convenit cu Banca Mondială. Procesul de privatizare internațională s-a încheiat prin
selectarea consorțiului de companii Marco Group (astăzi Vimetco) ca investitor strategic la
ALRO. În octombrie 2002, Guvernul României a încheiat acordul de privatizare cu Marco
Consortium. În prezent, Vimetco N.V., un grup cu capital rus, deține peste 87% din acțiunile
ALRO. De la privatizarea ALRO din anul 2002, Marco Group a investit în companie peste 210
milioane USD, în principal pentru protecția mediului, precum și creșterea cu 20% a producției în
comparație cu perioada anterioară privatizării.
ALRO S.A. este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală și
de Est (exceptând Rusia) cu o producție de 283.000 de tone metrice de aluminiu primar în 2007.
ALRO S.A. reprezintă astăzi una dintre cele mai mari companii din România și face parte din
grupul internațional industrial și de investiții Vimetco N.V. care își desfășoară activitatea în
industria aluminiului. Acțiunile ALRO Slatina (ALR) sunt tranzacționate la Bursa de Valori
București. Compania își desfășoară activitatea în două locații, Slatina și Tulcea, iar principalele
produse sunt reprezentate de sârma din aluminiu, bare din aliaj, sleburi și lingouri de aluminiu și
aliaje din aluminiu.
Societatea este listată la Bursa de Valori București (BVB) (categoria I).
S.C. ALRO S.A. este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J28/8/1991, deținând
certificatul de înregistrare fiscală - cod fiscal RO1515374.
Sediul social este în Slatina, str. Pitești, nr. 116, județul Olt.
La data de 31.12.2018 capitalul social al societății era de 356.889.567,50 lei, fiind format
din 713.779.135 acțiuni cu valoarea nominală de 0,5 lei/acțiune.
Structura acționariatului este prezentată în tabelul de mai jos:

Acționar Acțiuni Procent


386.795.34
Vimetco N.V. loc. Amsterdam Nld 54,1898 %
4
165.679.91
Pavăl Holding loc. Bacău jud. Bacău 23,2117 %
5
Alți acționari 88.419.162 12,3875 %
Fondul Proprietatea S.A. loc. București jud. Sector
72.884.714 10,2110 %
1
713.779.13
TOTAL 100 %
5
2.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

ALRO S.A. este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar și
procesat, integrată pe verticală. Compania este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu
din Europa Centrală și de Est, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tone de
aluminiu pe an, 300.000 tone de produse turnate din aluminiu primar și 120.000 tone de produse
prelucrate din aluminiu. De asemenea, ALRO S.A. este una dintre cele mai mari companii din
România, având o contribuție importantă la dezvoltarea economiei locale și naționale.
ALRO S.A. este singurul producător de aluminiu primar și de aliaje din aluminiu din
România. Există patru sectoare de producție angrenate în ciclul de producție a aluminiului
electrolitic care, ulterior, este procesat:
 Secția Anozi, care produce anozii necesari pentru procesul de electroliză;
 Secția de electroliză, care produce aluminiul electrolitic;
 Turnătoria: aluminiul electrolitic este procesat în produse din aluminiu primar;
 Uzina de aluminiu prelucrat unde sleburile sunt laminate la cald și la rece în plăci, table și
bobine. 
Pe lângă aceste sectoare, la ALRO funcționează și Secția de transformare și de redresare
a curentului electric, Secția de reparații metalurgice, Secția de reparații cuve și cuptoare, Secția
de fabricare a pieselor de schimb, Secția de transport intern și depozitele.
Tehnologia de fabricație și produsele ALRO sunt atestate în conformitate cu standardele
internaționale ISO 9001, ISO 14001 și ISO 18001 (OHSAS 18001). ALRO deține autorizație
integrata de mediu.
ALRO realizează produse din aluminiu primar, cum ar fi: sârmă, bare, sleburi, aliaje
turnate și lingouri, precum și produse din aluminiu prelucrat, precum plăci netratate termic, plăci
tratate termic, bobine laminate la cald, table și benzi, plăci, table și benzi imprimate, table
ondulate, table tratate termic.
În general, sârma este utilizată pentru cabluri și sârme ce sunt prelucrate ulterior pentru
realizarea unor produse finite, cum ar fi cablurile de telecomunicații și cablurile de înaltă
tensiune. Barele produse de companie sunt utilizate în procesul de extrudare pentru realizarea
profilelor și a sleburilor ce sunt introduse în laminorul ALRO pentru prelucrare ulterioară.
Produsele laminate plate sunt categorisite în funcție de grosime, incluzând table, benzi și
plăci. Aceste produse sunt utilizate ulterior de către consumatori pentru realizarea produselor
finale, cum ar fi cutii, părți mecanice pentru panouri, instrumente, matrițe și produse
electrocasnice, produse pentru care caracteristicile mecanice și de coroziune optime specifice
aluminiului se dovedesc avantajoase.
Compania este certificată NADCAP (National Aerospace and Defence Contractor
Accreditation Programme) pentru conformarea cu cerințele industriei aerospațiale. După testarea
aliajelor din aluminiu produse la Slatina cu privire la tratamentul termic, măsurarea
conductivității, rezistența, duritate și metalografie, Consiliul de Management al NADCAP a
acordat certificarea în concordanță cu standardele aerospațiale AS 70003.
Clienții ALRO S.A. sunt utilizatori finali și comercianți de metale atât din România, cât
și din întreaga lume. Peste 80% din producția realizată de ALRO este comercializată pe piața
internațională prin intermediul Bursei de Metale de la Londra și în baza contractelor directe pe
termen lung cu clienți din 25 de țări ale lumii.
Ca urmare a unor investiții în valoare de circa 500 de milioane USD, dintre care 100 de
milioane USD pentru proiecte de protecția mediului, ALRO a modernizat echipamentele, pentru
a rămâne competitivă pe piețele internaționale, dar și pentru a respecta, în totalitate,
reglementările privind protecția mediului. Ca urmare a programelor de investiții în eficiența
energetică, ALRO a reușit să diminueze consumul de electricitate pe tona de aluminiu cu peste
75%, pentru produsele procesate, în timp ce consumul de gaz, pentru același segment, s-a redus
cu peste 90%.

2.2. ASPECTE JURIDICE

Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind
activitatea firmei. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din următoarele
domenii:

a. Dreptul comercial

În acest domeniu, au fost verificate următoarele documente:


 contractul de societate;
 statutul și modificările ulterioare înființării;
 registrul adunării generale a acționarilor;
 registrul acționarilor și registrul acțiunilor;

În urma verificărilor, s-a constatat corectitudinea și completitudinea informațiilor


cuprinse în actele puse la dispoziție de către societate.

b. Dreptul civil

Au fost analizate și verificate actele și contractele privind:


 dreptul de proprietate asupra construcțiilor;
 dreptul de proprietate asupra terenurilor;
 contractele de închiriere existente pentru anumite spații deținute de societate;
 dreptul de proprietate asupra imobilizărilor necorporale de natura brevetelor, licențelor,
mărcilor înregistrate;
 împrumuturile primite, a garanțiilor constituite;
 contracte de asigurare;
 contracte de achiziții de materii prime, materiale, servicii, etc.;
 contracte de vânzare a produselor finite;
 litigii privind contractele comerciale.

În urma analizei documentelor amintite mai sus, au fost constatate următoarele:


 societatea este proprietara tuturor terenurilor și clădirilor înregistrate în patrimoniu;
 societatea a încheiat contracte de asigurare împotriva incendiilor pentru clădiri, contracte
de asigurare în virtutea legii pentru mijloacele de transport. De asemenea, societatea își
asigură marfa în timpul transportului către beneficia;.
 aprovizionarea cu materii prime, materiale și servicii se efectuează pe baza contractelor
încheiate între furnizor și societate. Acestea sunt numerotate, datate și semnate de
persoanele autorizate. Contractele sunt negociate de cele două părți, cuprinzând prevederi
specifice legate de cantitatea și calitatea mărfii, termenul de livrare, modul de
transportare, modul de plată, termenul de plată, etc.;
 vânzarea en-gros a produselor finite se efectuează în baza contractelor încheiate între
societate și beneficiar;
 societatea nu are litigii în ceea ce privește furnizorii.
d. Dreptul muncii

Au fost analizate următoarele documente:


 contractele colective de muncă;
 contractele individuale de muncă;
 regulamentul de ordine interioară.

În urma analizei efectuate au fost identificate următoarele aspecte:


- gradul de sindicalizare a salariaților ALRO în anul 2018 a fost de aproximativ 94%
(2017: 94%). Pe parcursul anului 2018, relațiile dintre conducerea executivă a societății și
salariații reprezentați prin sindicate, au fost corecte, reglementate prin Contractul Colectiv de
Muncă și legislația specifică în vigoare. Nu s-au înregistrat conflicte de natură să influențeze
activitatea obișnuită sau continuitatea operațiunilor;
- personalul direct productiv și de întreținere beneficiază de contractul colectiv de muncă
pentru reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare, protecția muncii, concediile de
odihnă, de boală, de maternitate, etc. Contractul colectiv de muncă se negociază anual;
- conform contractelor colective de muncă, la momentul retragerii din activitate pentru
limita de vârstă sau boală, angajații beneficiază de o primă de pensionare a cărei valoare depinde
de numărul de ani de angajare;
- persoanele ce asigură managementul societății precum și alte persoane ce deservesc
compartimentele administrative societății beneficiază de contracte individuale de muncă;
- informațiile din Revisal sunt actualizate zilnic în ceea ce privește salarizarea și
încadrarea personalului;
- nu exista litigii de muncă.

e. Dreptul mediului

ALRO deține Autorizația Integrată de Mediu, atât pentru sectorul de aluminiu primar, cât
și pentru sectorul de aluminiu procesat.
În același timp, programele de investiții pentru protecția mediului au permis ALRO să
obțină certificarea ISO 14001 pentru managementul protecției mediului înconjurător. Investițiile
în eficiența energetică plasează ALRO în topul producătorilor de aluminiu cu cel mai redus
consum specific din Uniunea Europeană.
Începând din anul 2012, ALRO a investit aproape 10 milioane USD în proiecte menite să
reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES).

2.3. ASPECTE OPERAȚIONALE

Diagnosticul operațional presupune o analiză detaliată a factorilor tehnici de producție, a


tehnologiilor de fabricație a produselor, precum și a organizării producției și a muncii.
Astfel, în legătură cu activele fixe incluse în patrimoniul societății, precum și a celor pe
care le folosește fără a fi proprietatea ei, expertul tehnic a analizat următoarele aspecte:
- starea de funcționare a mașinilor, utilajelor, gradul de uzură fizică;
- performanțele acestora în raport cu cele care se produc pe plan mondial;
- posibilitățile de utilizare în viitor;
- mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate în viitor datorită schimbărilor intervenite în
structura producției;
- oportunitatea trecerii în conservare a unor active fixe; condițiile pentru care s-a făcut
aceasta și perspectivele de punere în funcțiune;
- valoarea investitiilor în curs de execuție, stadiul lor în raport cu graficele de execuție,
posibilitățile de finalizare și influența lor asupra potențialului tehnico-productiv sau a prestațiilor
de servicii;
- posibilitățile pe care le are societatea de a-și asigura utilitățile necesare pentru
desfășurarea normală a activității; gradul de dependență față de utilitățile furnizate de regiile
autonome sau companiile de profil.

În urma analizelor efectuate au rezultat următoarele:


- starea utilajelor permite funcționarea în siguranță și realizarea obiectivelor propuse,
neexistând probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății;
- încadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corectă, iar duratele de amortizare sunt în
conformitate cu prevederile legale;
- investițiile în eficiența energetică plasează ALRO în topul producătorilor de aluminiu
cu cel mai redus consum specific din Uniunea Europeană;
- societatea urmărește în special creșterea capacității sale de aluminiu procesat de la
90.000 tone pe an la 120.000 tone pe an până în anul 2022. Prin investițiile care sunt în prezent
în curs de desfășurare, societatea își sporește capacitățile de producție și expunerea la produse cu
valoare adaugată mare și foarte mare, de exemplu prin îmbunătățirea cantității de produse
laminate la cald cu o valoare adaugată mai mare și cu o primă mai mare, în special producția de
plăci tratate termic, table și produse placate pentru a-și diversifica gama de produse și pentru a
îndeplini cele mai exigente cerințe de calitate ale clienților săi din industriile sofisticate;
- utilitățile necesare derulării activității, cum ar fi energia, gazul metan, apa și canalizarea
sunt asigurate de regiile și companiile naționale de profil;
- stadiul derulării investițiilor în curs este în concordanță cu graficul de construcție
prevăzut.

În ceea ce privește clădirile, experții tehnici au constatat următoarele:


- concordanță între situația din teren și planurile de construcție;
- structura de rezistență a unor clădiri nu a fost afectată de seisme;
- clădirile din incinta societății și-au păstrat destinația pentru care au fost construite.

Caracterizarea sintetică a potențialului tehnic se efectuează prin intermediul următorilor


indicatori:
a. Gradul de utilizare a capacității de producție:

Producția obținută
x 100
Capacitatea de producție

În cazul societății ALRO, gradul de utilizare a capacității de producție este prezentat în


tabelul de mai jos:

Gradul de
Cantități Capacitatea de utilizare a
2018 U.M.
realizate producție anuală capacității de
producție
Aluminiu primar tone 282.810 340.000 83%
Aluminiu procesat tone 77.086 90.000 86%
b. Ponderea mașinilor și a utilajelor în total active fixe:

Mașini și utilaje
x 100
Total active fixe

Ponderea mașinilor și utilajelor existente în cadrul activelor fixe deținute de S.C. ALRO
S.A. rezultă din structura imobilizărilor corporale, așa cum rezultă din tabelul de mai jos:

Pondere
Valoare de Valoare Pondere valoare
Poziție activ fix valoare de
inventar [lei] rămasă [lei] rămasă
inventar
Teren 63.680.390 2,2% 63.680.390 6,7%
Construcții 535.449.127 18,7% 205.621.647 21,6%
Instalații tehnice și mașini 1.720.447.597 60,0% 432.217.499 45,4%
Alte instalații, utilaje și mobilier 288.063.124 10,0% 3.121.123 0,3%
Investiții imobiliare 17.756.248 0,6% 4.355.833 0,5%
Imobilizări corporale în curs de 240.764.422 8,4% 240.764.422 25,3%
execuție
Avansuri acordate pentru 1.523.700 0,1% 1.523.700 0,2%
imobilizări corporale
Total 2.867.684.608 100% 951.284.614 100%

Se observă că, deși ponderea instalațiilor tehnice și a mașinilor la valoarea de inventar în


total active fixe este de 60%, ponderea valorii rămase este de 45,4%.
Se observă de asemenea, o pondere destul de mare a trenurilor și construcțiilor,
reprezentând 20,9% la valoarea de inventar și 28,3% la valoarea rămasă.

c. Gradul de uzură a activelor fixe:

Amortizarea cumulată
x 100
Valoarea de inventar

Gradul de uzură al mijloacelor fixe este prezentat în tabelul de mai jos:

Valoare de Amortizare Grad de


Imobilizări corporale
inventar [lei] cumulată [lei] uzură
Construcții 535.449.127 375.903.271 70,2%
Instalații tehnice și mașini 1.720.447.597 1.318.596.543 76,6%
Alte instalații, utilaje și mobilier 288.063.124 248.471.813 86,3%
Investiții imobiliare 17.756.248 11.900.678 67,0%
Total 2.561.716.096 1.954.872.305 76,3%

Se observă că gradul general de uzură al imobilizărilor corporale este foarte mare


(76,3%), aproape identic cu cel al instalațiilor tehnice și mașini de producție.

d. Gradul de reînnoire a activelor fixe:


Valoarea mijloacelor fixe noi
x 100
Valoarea de inventar

Achizițiile de mijloace fixe fectuate în anul de bază sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Achiziții Pondere
Valoare de
Imobilizări corporale mijloace mijloace
inventar [lei]
fixe [lei] fixe noi

Construcții 535.449.127 869.242 0,2%


Instalații tehnice și mașini 1.720.447.597 50.863.136 3,0%
Alte instalații, utilaje și mobilier 288.063.124 10.233.505 3,6%
Imobilizări corporale în curs de 240.764.422 204.609.676 85,0%
execuție
Total 2.784.724.270 266.575.559 9,6%

Se observă o pondere mică a mijloacelor fixe achiziționate în anul curent în raport cu


gradul de uzură ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societății.

2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE

În diagnosticarea resurselor umane ale unei firme în vederea evaluării se impune


folosirea unui sistem de indicatori privind, pe de o parte dimensiunea, structura și
comportamentul, iar pe de altă parte eficiența potențialului uman.
Dimensiunea potențialului uman poate fi caracterizată prin următorii indicatori:

a. Numărul mediu de personal (cu contract de muncă), care se determină ca o medie


aritmetică simplă a numărului zilnic de salariați.
În cazul societății analizate, numărul scriptic de salariați a fost în anul de bază (2017) de
2.501 persoane, iar în 2018, de 2.549 persoane.

b. Numărul maxim de personal, care reprezintă limita superioară stabilită în funcție de


volumul efectiv de activitate și productivitate a muncii prevăzută.

N 0x Iq
N max =
100
unde:
Iq = indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri;
N0 = Numărul mediu de personal prevăzut pentru perioada respectivă.

În cazul societății analizate, parametrii de calcul al numărului maxim de personal sunt


următorii:

Numărul mediu de personal prevăzut pentru perioada 2.501


respectrivă (N0)
Indicele de creștere a cifrei de afaceri 1,0530
Indicele de creștere a prețurilor în anul de bază 1,0327
Creșterea reală a cifrei de afaceri (Iq) 1,02
Numărul maxim de personal 2.551
Rezultând un nivel de maxim 2.551 de persoane ce ar trebui să fie salarizate. În prezent
numărul de salariați este de 2.549, fiind inferior numărului maxim de salariați, ceea ce denotă o
politică sănătoasă de personal.

Structura resurselor umane poate fi apreciată pe baza următoarelor criterii:

a. după principalele categorii de salariați se pot avea în vedere următoarele categorii:


- muncitori (direct productivi, indirect productivi, de deservire generală);
- personal tehnic-ingineresc (ingineri, tehnicieni, maiștri);
- personal de administrare și conducere.

În cazul societății analizate, situația este prezentată în tabelul de mai jos:

Categorie de salariați Număr Pondere


scriptic
Muncitori 1.886 74%
Personal tehnic-ingineresc 561 22%
Personal de administrare și conducere 102 4%
Total 2.549 100%

Se observă structura echilibrată a personalului pe categorii de pregătire.

b. după vechimea în intreprindere personalul se poate structura în următoarele grupe:


sub 1 an, între 2-5 ani, între 6-10 ani, între 11-15 ani, între 15-20 ani, peste 20 ani. Analiza
structurii după vechime și evoluția sa în timp poate furniza informații cu privire la strategia
angajărilor efectuate de întreprindere, dar și de eforturile de stabilizare a personalului. În mod
normal structura după vechime trebuie să fie echilibrată, manifestându-se astfel o politică de
formare a personalului.
În cazul societății ALRO, grupele de vechime a salariaților sunt prezentate în tabelul de
mai jos:

Grupa de
Număr scriptic Pondere
vechime
sub 1 an 26 1%
2-5 ani 229 9%
6-10 ani 255 10%
11-15 ani 1.147 45%
15-20 ani 765 30%
Peste 20 ani 127 5%
Total 2.549 100%

Structura personalului societății analizate denotă încercarea societății de a stabiliza


personalul, limitând fluctuațiile mari de salariați.

c. după vârstă, personalul se poate grupa astfel: până la 30 de ani, între 31 - 40 de ani,
între 41 - 50 de ani, peste 50 de ani. Un dezechilibru accentuat în structură după vârsta
personalului poate să dăuneze echilibrului psiholigic al întreprinderii. Astfel, angajarea masivă la
un moment dat a tinerilor, frânează posibilitățile acestora de promovare.
Structura personalului după vârstă a societății ALRO este prezentată în tabelul de mai
jos:
Grupa de vârstă Număr scriptic Pondere
Pana la 30 de ani 510 20%
Între 31 - 40 de ani 1.020 40%
Între 41 - 50 de ani 765 30%
Peste 50 de ani 254 10%
Total 2.549 100%

Din datele prezentate, rezultă o structură echilibrată a personalului pe categorii de vârstă.

d. după modalitățile de calificare, personalul poate avea diferite nivele de pregătire:


superior, mediu, profesional.

În cazul societății ALRO, structura calificării personalului este următoarea:

Grupa de calificare Numar scriptic Pondere


Superioară 510 20%
Medie 1.249 49%
Profesională 790 31%
Total 2.549 100%

Datele prezentate denotă o structură corespunzătoare a personalului pe categorii de


pregătire.

Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma următorilor indicatori:

a. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil

Timpul efectiv lucrat


G u=
Timpul maximdisponibil

b. Indicatorii circulației forței de muncă

I
Coeficientul intrărilor =
N

E
Coeficientul plecărilor=
N

I+ E
Coeficientul mișcărilor totale=
N

în care:
I = Numărul total al intrărilor de personal în cursul perioadei analizate
E = Numărul total al ieșirilor de personal
N = Numărul mediu de personal

În cazul societății ALRO, parametrii circulației forței de muncă sunt prezentați în tabelul
de mai jos:
Intrări personal 75
Ieșiri personal 25
Total salariați 2.549
Coeficientul intrărilor 2,94%
Coeficientul ieșirilor 0,98%
Coeficientul mișcării totale 3,92%

Se observă fluctuația scăzută a personalului în anul de bază, reflectând preocuparea


societății pentru stabilizarea numărului de salariați.

c. Indicatori de conflictualitate

În cazul în care conflictualitatea a luat forme colectiv se impune urmărirea următorilor


indicatori:
- Numărul de greve
- Numărul de zile ale grevei
- gradul de importanță al grevei la nivel de întreprindere:

Număr de greviști
Număr total de salariați

- gradul de intensitate al grevei:

Număr de zile de grevă


Număr de greviști

În cazul societății ALRO, nu au existat forme colective de conflict în ultimii 3 ani. Pe


parcursul anului 2018, relațiile dintre conducerea executivă a societății și salariații reprezentați
prin sindicate, au fost corecte, reglementate prin contractul colectiv de muncă și legislația
specifică în vigoare. Nu s-au înregistrat conflicte de natură să influențeze activitatea obișnuită
sau continuitatea operațiunilor.

Analiză eficienței utilizării resurselor umane se realizează cu ajutorul sistemului de


indicatori de reflectare a productivității muncii. Pentru a urmări dinamica productivității muncii
la nivel de întreprindere, precum și a comparației cu alte firme din aceeași ramură de activitate se
folosesc indicatori valorici, construiți ca raport efect/efort.
În calitate de efect se pot avea în vedere: cifra de afaceri, producția exercițiului, veniturile
de exploatare sau valoarea adăugată, în funcție de specificul activității societății. În calitate de
efort se pot folosi indicatorii: Numărul mediu de personal, timpul total de muncă exprimat în zile
sau timpul total de muncă exprimat în ore.
În cazul determinării productivității muncii pe baza cifrei de afaceri, relațiile de calcul
sunt următoarele:
CA
W a=
- productivitatea medie anuală pe o persoană: N

CA
W z=
- productivitatea medie zilnică:
Tz
CA
W h=
- productivitatea medie orară:
Th
în care:
CA = cifra de afaceri
N = Numărul mediu de personal
TZ = timpul total de muncă exprimat în zile
Th = timpul total de muncă exprimat în ore

Pentru corecta apreciere a evoluției productivității muncii în dinamică se impune


operarea cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat în prețuri comparabile.

În cazul societății ALRO, indicatorii de productivitate a muncii în ultimii doi ani sunt
prezentați în tabelul de mai jos:

  2017 2017 în prețuri 2018


[lei] comparabile 2018 [lei]
[lei]
Cifra de afaceri 2.480.775.721 2.561.897.087 2.612.356.782
Numărul de personal   2.501 2.549
Productivitatea medie anuală pe o persoană   1.024.349 1.024.856
Timpul de muncă exprimat în zile   252 252
Productivitatea medie zilnică pe o persoană   4.065 4.067
Productivitatea medie orară pe o persoană   508 508

2.5. ASPECTE MANAGERIALE

a. Prezentarea echipei manageriale


Managerii societății ALRO sunt persoane ce au o vechime în firmă cuprinsa între 15 - 20
de ani. Vârstă acestora este cuprinsă între 36 și 60 de ani.
Echipa managerială a fost numită la conducerea societății pe baza hotărârii Adunării
Generale a Acționarilor.
Managerii societății au cote de acțiuni nesemnificative (cel mai mult 0,04%) în cadrul
structurii acționariatului.
La sfârșitul exercițiului financiar, echipa managerială este premiată cu o cotă din profitul
anului.

b. Criterii de performanță a echipei manageriale


Criteriile de performanță pe baza cărora se poate analiza activitatea managerială sunt
prezentate în cele ce urmează:

Profitul brut
1. Rata profitului= x 100
Cifra de afaceri

În cazul societății ALRO, rata profitului rezultă după cum urmează:

Cifra de afaceri [lei] 2.612.356.782


Profitul brut [lei] 272.020.056
Rata profitului 10,4%
Dividende + Prelevări din profit pt . dezvoltare
2. Profitabilitateaacțiunilor = x 100
Capital social
În cazul societății ALRO, profitabilitatea acțiunilor rezultă în conformitate cu tabelul de
mai jos:

Dividende [lei] 42.000.000


Prelevări din profit pentru dezvoltare [lei] 230.000.000
Capital social [lei] 356.889.568
Profitabilitatea acțiunilor 76%

3. Potențialul de dezvoltare/creștere:

Prelevări din profit pt . dezvoltare+amortizare −cheltuieli pt . investiții


x 100
Fond de rulment

unde :
Fondul de rulment = active circulante - datorii pe termen scurt

În cazul societății ALRO, potențialul de dezvoltare/creștere este determinat după cum se


prezintă în tabelul de mai jos:

Prelevări din profit pentru dezvoltare [lei] 230.000.000


Amortizare [lei] 86.296.859
Cheltuieli pentru investiții [lei] 274.481.997
Prelevări din profit pt. dezvoltare + amortizare -chelt. pt. investiții [ lei] 41.814.862
Active circulante [lei] 1.417.880.968
Datorii pe termen scurt [lei] 630.811.897
Fond de rulment [ lei] 787.069.071
Potențial de dezvoltare/creștere 5,3%

4. Perioada de recuperare a creanțelor (zile):

Soldul creanțelor
x 365
Cifra de afaceri

Perioada de recuperare a creanțelor rezultă în conformitate cu datele inscrise în tabelul de


mai jos:

Soldul creanțelor [lei] 536.171.349


Cifra de afaceri [lei] 2.612.356.782
Perioada de recuperare a creanțelor [zile] 75

5. Perioada de rambursare a obligațiilor pe termen scurt (zile):

Soldul obligațiilor
x 365
Cifra de afaceri

Perioada de recuperare a creanțelor rezultă în conformitate cu datele inscrise în tabelul de


mai jos:
Soldul obligațiilor [lei] 630.811.897
Cifra de afaceri [lei] 2.612.356.782
Perioada de rambursare a obligațiilor pe termen scurt [zile] 88

6. Rotația stocurilor (nr. rotații):

Cifrade afaceri
Total stocuri

Tabelul următor conține parametrii și rezultatul calculului rotației stocurilor.

Cifra de afaceri [lei] 2.612.356.782


Total stocuri [lei] 694.954.656
Număr rotații 4

2.6. ASPECTE COMERCIALE

Diagnosticul comercial vizează operațiunile de vânzare-cumpărare, piața de desfacere a


produselor întreprinderii și piața ei de aprovizionare.

2.6.1. Analiza evoluției vânzărilor

În activitatea de evaluare a unei firme interesează vânzările de bunuri, lucrări și servicii,


care formează obiectul activității, ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri. În categoria
vânzărilor nu se include veniturile din producția stocată, producția de imobilizări, veniturile
financiare.
Cifra de afaceri, pe care o regăsim în contul de profit și pierdere este evaluată în unități
monetare curente. Pentru o corectă apreciere a performanțelor comerciale ale firmei în timp se
impune corectarea acesteia cu indicele prețurilor domeniului de activitate, respectiv evaluarea ei
în prețuri comparabile.
Relația de calcul a cifrei de afaceri în prețuri comparabile este:

CA reală = CA în prețuri curente x Indicele mediu al prețurilor

În cazul societății ALRO evoluția cifrei de afaceri în prețuri comparabile rezultă din
tabelul de mai jos:

  2017 2018 Indicele de


creștere a CA
Cifra de afaceri în prețuri curente 2.480.775.721 2.612.356.782 105%
Cifra de afaceri în prețuri comparabile 2.561.897.087 2.612.356.782 102%

Se observă că, atunci când este exprimată în unități monetare curente, cifra de afaceri
crește cu indicele de 105%, pe când, în prețuri comparabile indicele de creștere este de 102%.
Indicele de creștere supraunitar denotă o creștere reală a vânzărilor.

2.6.2. Analiză structurala a vânzărilor pe produse și piete de desfacere

Vânzările unei întreprinderi se impun a fi studiate de către evaluator pe produse sau


grupe de produse omogene, ținând seama în același timp de piețele unde se desfac acestea.
Scopul acestui mod de analiză a cifrei de afaceri îl reprezintă necesitatea furnizării de informații
pentru fundamentarea proiecțiilor în perioada de previziune.
Ponderea cea mai mare în cifra de afaceri o deține sârma, urmată de bare și sleburi.
Această structură de producție răspunde cererii pieței de desfacere, numărul concurenților
în acest domeniu fiind:
- pe piață internă: inexistent;
- pe piață externă: Rio Tinto-Alcan (Canada), Hydro Aluminium (Norvegia), Alcoa
(SUA), Dubal (Dubai), Alba (Bahrein), Egyptal (Egipt).
ALRO este unicul producător de aluminiu primar și de aliaje din aluminiu din România și
unul din cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa după capacitatea
de producție.
Situația piețelor de desfacere este prezentată în tabelul de mai jos:

Pondere Pondere
2017 2018
2017 2018
Piață internă 421.731.873 17% 496.347.789 19%
Piață externă 2.059.043.848 83% 2.116.008.993 81%
Cifra de afaceri 2.480.775.721 100% 2.612.356.782 100%

Se observă ponderea covârșitoare a pieței externe față de cea internă. Ponderile se


păstrează în mare parte de la un an la altul.

2.6.3. Analiza clienților întreprinderii

Analiza vânzărilor din perspectiva clientelei urmărește în primul rând evoluția structurală
a cifrei de afaceri pe clienți. În formularea concluziilor este necesar să se țină seama de poziția
întreprinderii într-un lanț al intercondiționării fabricației și consumului unui produs.
În cazul societății ALRO, principalii clienți sunt prezentați în tabelul de mai jos:
Amag, Aleris, Constelium, Kums, Kaiser Aluminium, Hydro,

Principalii clienți Pondere 2017 Pondere 2018


Amag 15,50% 15,70%
Aleris 14,30% 13,30%
Constelium 13,00% 13,20%
Kums 12,60% 12,80%
Kaiser Aluminium 12,30% 12,50%
Hydro 12,00% 12,30%
Alți clienți 20,30% 20,20%
Cifra de afaceri 100,00% 100,00%

Analizând tabelul anterior, se pot evidenția următoarele aspecte:


- niciun client nu deține o pondere majoritară în cifra de afaceri;
- există un număr însemnat de clienți cu care ALRO are relații comerciale tradiționale;
- clienții tradiționali ai societății acoperă diverse grupe de produse: sârmă, sleburi, bare,
lingouri, plăci, table, benzi, etc..

Durata medie de imobilizare a creanțelor se determină în conformitate cu următoarea


relație:
n
∑ Sd i
i =1
D i= n
∗T
∑ Rd i
i =1
în care:
T = perioada de analiză exprimată în număr zile;
∑ Sd i = suma soldurilor debitoare ale conturilor de creanțe
∑ Rd i = suma rulajelor debitoare ale conturilor de creanțe
În cazul societății ALRO, durata de imobilizare a creanțelor este determinată în conformitate
cu tabelul de mai jos:

Sdi [lei] 536.171.349


Rdi [lei] 3.108.704.571
T [zile] 365
Di [zile] 63

Se observă o bună viteză de încasare a clienților, aceasta fiind de aproximativ două luni
de zile.

2.6.4. Analiză furnizorilor întreprinderii

Piață de aprovizionare a firmei reprezintă un punct semnificativ în diagnosticul comercial


pentru evaluare. Principalele aspecte urmărite de evaluator vizează:
- gruparea acestora în furnizori de utilități și furnizori de materii prime și materiale;
- structurarea furnizorilor, în special a celor de materii prime și materiale în funcție de
cantitatea și valoarea aprovizionărilor;
- analiza numărului de furnizori pentru un tip de resursă aprovizionată și a calității
aprovizionărilor;
- aprecierea dependenței față de anumiți furnizori și care sunt implicațiile gradului de
dependență determinat;
- durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligațiile față de furnizori.
În cazul societății ALRO, lista principalilor furnizori este prezentată în tabelul următor:

Principalii furnizori Pondere Pondere


2017 2018
Alum 56% 53%
Hidroelectrica 35% 36%
Alți furnizori 9% 11%
Total achiziții 100% 100%
Se remarcă existența a doi furnizori semnificativi – Alum - ce deține peste 50% din
totalul achizițiilor anuale – fiind furnizorul de materie primă. Dependența de acest furnizor este
explicată prin faptul că acesta este unicul producător intern de materie primă necesară producției.
Termenii contractuali, costurile de transport reduse și calitatea materiei prime sunt principalele
motive pentru care ALRO preferă acest furnizor în detrimentul celor externi.
Se remarcă ponderea importantă a furnizorului de energie electrică, ALRO fiind cel mai
mare consumator de energie electrică din România.
Cu toate că principalul furnizor deține peste 50% din achiziții, societatea se află în
legături comerciale și cu alți producători externi de materii prime și materiale, evitându-se o
eventuală sincopă în relațiile cu Alum.

Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligațiile față de furnizori


(Df) se determină pe baza următoarei relații:
n
∑ Sci
D f = i =1
n
∗T
∑ Rci
i =1
în care:
∑ Sci = suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori
∑ Rc i = suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori
În cazul societății ALRO, durata de achitare a datoriilor față de furnizori este calculată în
conformitate cu tabelul de mai jos:

Sci [lei] 187.453.323


Rci [lei] 2.505.816.852
T [zile] 365
Df [zile] 27

Se observă că durata de achitare a datoriilor este mai mică de o lună. De asemenea, se


observă că durata de achitare a datoriilor este mai mică față de durata de încasare a creanțelor,
fapt nefavorabil asupra fluxului de numerar.

2.7. ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE

Unul dintre cele mai importante demersuri realizate în vederea finalizării raportului de
evaluare a întreprinderii vizează diagnosticul economico-financiar. Acest are un rol cheie în
procesul de evaluare datorită rolului jucat în cadrul raportului și anume:
- rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic;
- rolul de asigurare a coerenței în cadrul relației diagnostic și aplicarea metodelor de
evaluare.

2.7.1. Diagnosticul patrimoniului net

Patrimoniul net se determină ca diferența dintre activele totale și datoriile totale ale
întreprinderii, reflectând activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. În esență,
patrimoniul net reprezintă averea întreprinderii la o anumită dată.
Determinarea patrimoniului net al întreprinderii ALRO s-a efectuat în conformitate cu
tabelul de mai jos:
  PREȚURI ISTORICE PREȚURI COMPARABILE Variații
Pozitii bilanțiere 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018  
IMOBILIZĂRI 7.614.482 6.341.903 7.863.476 6.341.903 -19%
NECORPORALE
Terenuri 63.680.390 63.680.390 65.762.739 63.680.390 -3%
Imobilizări corporale 645.734.851 583.159.412 666.850.381 583.159.412 -13%
nete
Imobilizări în curs 49.578.088 240.764.422 51.199.291 240.764.422 370%
IMOBILIZĂRI 758.993.329 887.604.224 783.812.411 887.604.224 13%
CORPORALE
Imobilizări financiare 447.754.670 448.934.650 462.396.248 448.934.650 -3%
TOTAL ACTIVE 1.214.362.481 1.342.880.777 1.254.072.134 1.342.880.777 7%
IMOBILIZATE
Stocuri 680.775.695 694.954.656 703.037.060 694.954.656 -1%
Clienți 156.347.485 143.489.510 161.460.048 143.489.510 -11%
Alte creanțe 87.961.209 392.681.839 90.837.541 392.681.839 332%
Disponibilități 415.384.835 186.754.963 428.967.919 186.754.963 -56%
TOTAL ACTIVE 1.340.469.224 1.417.880.968 1.384.302.568 1.417.880.968 2%
CIRCULANTE
Datorii pe termen scurt (262.432.415) (630.811.897) (271.013.955) (630.811.897) 133%
Credite (886.350.130) (852.170.635) (915.333.779) (852.170.635) -7%
TOTAL OBLIGATII (1.148.782.545) (1.482.982.532) (1.186.347.734) (1.482.982.532) 25%
PROV.RISC ȘI (26.767.248) (54.134.678) (27.642.537) (54.134.678) 96%
CHELT.
CONTURI DE          
REGULARIZARE
TOTAL ACTIV NET 1.379.281.912 1.223.644.535 1.424.384.431 1.223.644.535 -14%
Capital social (370.037.380) (370.037.380) (382.137.602) (370.037.380) -3%
Rezerve (389.745.193) (390.187.279) (402.489.861) (390.187.279) -3%
Profit/pierdere (317.686.279) (225.956.817) (328.074.620) (225.956.817) -31%
Rezultat reportat (301.813.060) (237.463.059) (311.682.347) (237.463.059) -24%
Provizioane - - - - -
CAPITAL PROPRIU (1.379.281.912) (1.223.644.535 (1.424.384.431) (1.223.644.535 -14%
) )

Evoluția componentelor activului net are la baza următoarele observații:

 variația activelor imobilizate s-a făcut exclusiv pe baza amortizării anuale;

 stocurile în 2018 au scăzut cu un procent față de anul trecut, rezultând o preocupare mai
atentă pentru eficientizarea nivelului stocurilor;

 nivelul clienților neîncasați a scăzut cu 11%;

 datoriile pe termen scurt au crescut de 2,3 ori;

 disponibilitățile au înregistrat o scădere spectaculoasă;

 capitalul social în 2018 este la același nivel cu cel din anul 2017.
2.7.2. Diagnosticul capacității de autofinanțare

Capacitatea de autofinanțare (CAF) este formată din ansamblul surselor interne de


finanțare generate de activitatea întreprinderii, surse necesare pentru a se autofinanța și pentru a
asigură capacitatea de a distribui dividende acționarilor. Rolul principal al CAF este de a permite
întreprinderii să mențină și să dezvolte potențialul tehnico – productiv, să remunereze acționarii
și să asigure rambursarea împrumuturilor.
CAF reprezintă în esență fluxul potențial de lichidități aferent întregii activități a firmei,
fiind diferența între veniturile monetare totale (care presupun încasări) și cheltuielile monetare
totale (care presupun plăți). Diferența dintre CAF și profitul net este determinat de veniturile și
cheltuielile firmei care nu presupun încasări, respectiv plăți (provizioane, amortizare, reluări de
provizioane, etc.).
În cazul societății ALRO, CAF calculat prin metoda diferenței este prezentat în tabelul de
mai jos:

2017 [lei] 2018 [lei]


Rezultatul exercițiului 317.686.279 225.956.817
Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele 84.961.149 86.296.859
Valoarea neta a activelor cedate -  - 
Venituri din provizioane -   -
Venituri din vânzarea activelor -   -
Venituri din subvenții -   -
CAF 402.647.428 312.253.676

2.7.3. Diagnosticul corelației fond de rulment – necesar de fond de rulment, trezoreria netă

Fondul de rulment: FR = capitalul permanent - activele imobilizat

Dacă diferența este pozitivă atunci fondul de rulment reprezintă acea parte a capitalului
permanent destinată finanțării activității curente. În situația în care este negativă, întreprinderea
se confruntă cu un deficit de fond de rulment.
Nevoia de fond de rulment:

NFR = active circulante (exclusiv disponibilitățile)


– obligații pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt)

În cazul în care diferența este pozitivă, aceasta reprezintă activele circulante de natura
stocurilor și creanțelor ce urmează a fi finanțate din fondul de rulment. Atunci când diferența
este negativă, are loc o degajare de surse atrase.
Trezoreria netă se poate stabili în două moduri:

Tn = FR – NFR
Tn = Ta - Tp

în care:
Ta = trezoreria de activ, respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilități și
plasamente;
Tp = trezoreria de pasiv, respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen
scurt.
În cazul societății ALRO, indicatorii prezentați anterior sunt calculați conform tabelului
următor:

Nr.
Indicatori 2017 [lei] 2018 [lei]
crt.
1 Capital propriu 1.379.281.912 1.223.644.535
2 Datorii pe termen mediu și lung 913.117.378 906.305.313
3 Capital permanent (1+2) 2.292.399.290 2.129.949.848
4 Active imobilizate 1.214.362.481 1.342.880.777
5 FOND DE RULMENT (3-4) 1.078.036.809 787.069.071
6 Active circulante 1.340.469.224 1.417.880.968
7 Disponibilități și plasamente 415.384.835 186.754.963
8 Active circulante, exclusiv disponibilități 925.084.389 1.231.126.005
9 Datorii pe termen scurt 262.432.415 630.811.897
10 Credite pe termen scurt    
11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 262.432.415 630.811.897
12 Nevoia de fond de rulment (8-11) 662.651.974 600.314.108
13 Trezoreria neta (5-12 sau 7-10) 415.384.835 186.754.963

În estimarea unor elemente necesare în cazul aplicării metodei de evaluare bazate pe


fluxul de lichidități sunt necesari și indicatorii: viteza de rotație a NFR și viteza de rotație a FR.
Relațiile de calcul ale vitezei de rotație exprimată ca durată sunt:

NFR
Viteza de rotație a NFR= xT
CA

FR
Viteza de rotație a FR= xT
CA

unde:
T reprezintă numărul de zile al perioadei.

În cazul societății ALRO, vitezele de rotație definite anterior sunt determinate conform
tabelului de mai jos:

  2017 2018
FR [lei] 1.078.036.809 787.069.071
NFR [lei] 662.651.974 600.314.108
CA [lei] 2.480.775.721 2.612.356.782
T [zile] 365 365
Viteza de rotație a FR 159 116
Viteza de rotație a NFR 97 88
2.7.4. Diagnosticul corelației creanțe - obligații

În cadrul diagnosticului se cercetează evoluția creanțelor și obligațiilor în raport cu cifra


de afaceri pentru a pune în evidență raportul dintre imobilizarea capitalului firmei și folosirea
surselor atrase.
Asemenea aspecte pot fi puse în evidență cu ajutorul indicatorilor:

a. Durata de imobilizare a creanțelor (Di)

Sd x T
Di=
CA
unde:
Sd = soldul creanțelor
CA = cifra de afaceri
T = perioada de timp considerată

b. Durata de folosire a surselor atrase (Df)

Sc x T
Dc=
CA
unde:
Sc= soldul creditor al conturilor de obligații

Valorile efective înregistrate de societatea ALRO sunt prezentate în tabelul de mai jos:

  2017 2018
Sd [lei] 244.308.694 536.171.349
Sc [lei] 262.432.415 630.811.897
CA [lei] 2.480.775.721 2.612.356.782
T [zile] 365 365
Di [zile] 36 79
Df [zile] 39 93

2.7.5. Diagnosticul lichidității și solvabilității

Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani.


Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a face față obligațiilor sale la termenele
scadente.
Pentru a caracteriza lichiditatea unei întreprinderi se folosesc următorii indicatori:

a. Rata lichidității generale:

Active circulante
Lg=
Datorii curente

Se apreciază că situația lichidității generale este satisfăcătoare în condițiile încadrării în


intervalul 1,2 și 1,8.

b. Rata lichidității curente:


Active circulante−Stocuri
Lc=
Datorii curente

Intervalul care poate fi considerat satisfăcător este 0,65 – 1.

c. Rata lichidității imediate:

Disponibilități
Li=
Datorii curente

d. Rata solvabilității patrimoniale:

Capital propriu
Sp=
Capital propriu+Cred ite totale

Valoarea minimă a ratei solvabilității patrimoniale se apreciază că trebuie să se încadreze


în limitele 0,3 – 0,5, iar peste 0,5 situația poate fi considerată normală.

e. Rata solvabilității generale:

Active total e
Sg=
Datorii totale

Această rată indică în ce măsură datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate și
active circulante. Cu cât valoarea ratei solvabilității generale este mai mare decât 1, cu atât
situația financiară de ansamblu a întreprinderii este mai bună.

Rezultatele concrete în cazul societății ALRO sunt prezentate în tabelul de mai jos:

  2017 2018
Stocuri [lei] 680.775.695 694.954.656
Disponibilități [lei] 415.384.835 186.754.963
Active circulante [lei] 1.340.469.224 1.417.880.968
Active totale [lei] 2.580.977.881 2.784.096.924
Datorii curente [lei] 262.432.415 630.811.897
Credite [lei] 913.117.378 906.305.313
Datorii totale [lei] 1.174.940.164 1.532.559.063
Capital propriu [lei] 1.379.281.912 1.223.644.535
Lg 5,11 2,25
Lc 2,51 1,15
Li 1,58 0,30
Sp 0,60 0,57
Sg 2,20 1,82
2.7.6. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar

Echilibrul financiar al firmei reprezintă un sistem de corelații prin care se stabilesc


anumite proporționalități în cadrul și între diferite fluxuri financiare. El reprezintă o premisă, dar
și o consecință a desfășurării normale a activității firmei.
Pentru exprimarea sintetică a multiplelor corelații implicate de echilibrul financiar, în
practică se utilizează cu precădere următorii indicatori:

a. Rata autonomiei financiare:

Capital propriu
Raf =
Capital propriu +Capital împrumutat

b. Rata de finanțare a stocurilor:

Fond de rulment
Rfs=
Stocuri

c. Rata de finanțare a activelor circulante

Fond de rulment
Rfac=
Active circulante

d. Rata de finanțare a necesarului de fond de rulment

Fond de rulment
Rfnfr=
NFR

e. Rata de autofinanțare a activelor

Capital propriu
Raa=
Active fixe+ Active circulante

În cazul societății ALRO, valorile indicatorilor definiți anterior sunt calculați conform
datelor din tabelul de mai jos:

  2017 2018
Capital propriu [lei] 1.379.281.912 1.223.644.535
Capital împrumutat [lei] 913.117.378 906.305.313
FR [lei] 1.078.036.809 787.069.071
Stocuri [lei] 680.775.695 694.954.656
Active circulante [lei] 1.340.469.224 1.417.880.968
Active fixe [lei] 1.214.362.481 1.342.880.777
NFR [lei] 662.651.974 600.314.108
Raf 0,60 0,57
Rfs 1,58 1,13
Rfac 0,80 0,56
Rfnfr 1,63 1,31
Raa 0,54 0,44
3. ANALIZĂ DATELOR ȘI CONCLUZIILE

3.1. ABORDARE PATRIMONIALĂ

3.1.1. Activul Net Contabil Corectat

Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la bază
elementele de bilanț ale societății la data de 31.12.2018.
Pentru evaluarea terenurilor se identifică suprațetele aflate în proprietatea societății. Se
apreciază amplasarea acestuia, forma, utilitățile disponibile (apa, canalizare, rețele electrice,
termice, gaze naturale, telefonie). De asemenea se apreciază gradul de ocupare a terenului cu
construcții. În funcție de prețul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare, prin aplicarea
corecțiilor privind caracteristicile terenului și variația cursului de schimb de la data prețului de
pornire și data evaluării, se obține un preț pe unitatea de suprafață.
Pentru localitățile unde există dezvoltată o piață a terenurilor, se poate efectua un studiu
privind tranzacțiile efectuate în ultimele 6 luni (sau altă perioadă relevantă). Tranzacțiile trebuie să
vizeze terenuri asemănătoare ca suprafață, destinație, grad de ocupare. Se determină astfel o valoare
de piață a terenului.
Valoarea luată în calcul la corectarea imobilizărilor corporale se poate obține prin utilizarea
uneia dintre valorile teoretice sau de piață și prin ponderarea celor două valori.
Clădirile vor fi evaluate în funcție de suprafață desfășurată, soluția constructivă și gradul de
uzură estimat. Valoarea teoretică se obține calculând devizul estimativ pentru construirea unei
clădiri identice cu cea evaluată. În condițiile în care există o piață imobiliară a clădirilor de tipul
studiat, se pot analiza tranzacțiile cu bunuri imobiliare în zona de amplasare a clădirii. Valoarea
utilizată pentru corectarea poziției bilanțiere de imobilizări corporale poate fi una din valorile
teoretice sau de piață și o valoare ponderată a celor două.
Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de înlocuire (de nou) a utilajului.
Ulterior se va identifica un grad de uzură efectivă, un grad de uzură morală și se va aprecia utilitatea
utilajului în cadrul procesului tehnologic desfășurat în întreprindere.
Pentru identificarea valorii de înlocuire se vor identifica întreprinderile care comercializează
echipamente asemănătoare, din producția internă sau externă. Dacă gama caracteristicilor tehnice nu
include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a caracteristicilor tehnice a echipamentelor.
Valoarea reală a utilajului se determină prin aplicarea corecțiilor privind gradul de uzură
fizică și morală la valoarea de înlocuire a echipamentului.
Obligațiile față de terți se preiau la costul de înregistrare în contabilitate, pornind de la
premisa că fiecare își va onora obligațiile așa cum s-a angajat.
Două sunt situațiile în care pot apărea corecții:
- obligațiile care au fost contractate într-o altă monedă decât cea națională vor fi actualizate
la cursul de schimb de la data evaluării;
- creditele contractate la un nivel al dobânzii diferit de nivelul practicat curent pe piață, vor
fi reconsiderate în funcție de diferența dintre cele două niveluri.
Un aspect important în cadrul evaluării obligațiilor este identificarea acelor obligații
potențiale, care nu au fost înregistrate în contabilitate. Este vorba despre:
- potențiale litigii de natură fiscală;
- potențiale cheltuieli legate de reclamații în domeniul protecției mediului sau protecției
consumatorilor;
- eventuale amenzi, penalități iminente;
- anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariaților și alte situații din
această categorie.
În cazul societății analizate următoarele corecții au fost efectuate pe elementele de bilanț:

Poziția Observații Corecții [lei]


bilanțieră
analizată
Terenuri Societatea avea înregistrate în 101.888.624
contabilitate valorile istorice ale
terenului, reevaluat conform
H.G. 500/1994
Echipamente În urma diagnosticului tehnic, (20.377.725)
s-a constatat gradul înaintat de
uzură fizică și morală a
echipamentelor
Stocuri Urmare diagnosticului -
operațional, s-a constatat viteza
ridicată de rotație a stocurilor;
nu au fost identificate stocuri
depreciate sau inutilizabile.
Clienți, S-a constatat durata de încasare -
creanțe a creanțelor (2 luni); de
asemenea s-a constatat faptul că
societatea nu are creanțe în
valută pentru a fi reevaluate.
Corecțiile se referă la stornarea
repartizarii profitului la sfârșitul
anului;
Furnizori, S-a constatat durata redusă de -
datorii achitare a datoriilor (sub o lună)
Disponibilități Societatea a reevaluat -
disponibilitățile în valută la
cursul de la sfârșitul anului;
Capital - S-a corectat valoarea (81.510.899)
propriu capitalului propriu în
contrapartidă cu reevaluarea
imobilizărilor corporale;
- S-a stornat rezultatul reportat
în contrapartidă cu conturile
corespondente;
Bilanțul corectat este prezentat detaliat în tabelul următor:

  31.dec.18 CORECȚII 31 Decembrie 2018


CORECTAT

IMOBILIZĂRI 6.341.903   6.341.903


NECORPORAL
E
Terenuri 63.680.390 101.888.624 165.569.014
Imobilizări 583.159.412 -20.377.725 562.781.687
corporale nete
Imobilizări în curs 240.764.422   240.764.422
IMOBILIZĂRI 887.604.224 81.510.899 969.115.123
CORPORALE
Imobilizări 448.934.650   448.934.650
financiare
TOTAL ACTIVE 1.342.880.777 81.510.899 1.424.391.676
IMOBILIZATE
Stocuri 694.954.656   694.954.656
Clienți 143.489.510   143.489.510
Alte creanțe 392.681.839   392.681.839
Disponibilități 186.754.963   186.754.963
TOTAL ACTIVE 1.417.880.968 0 1.417.880.968
CIRCULANTE
Datorii pe termen (630.811.897)   (630.811.897)
scurt
Credite (852.170.635)   (852.170.635)
TOTAL (1.482.982.532) 0 (1.482.982.532)
OBLIGATII
PROV.RISC ȘI (54.134.678)   (54.134.678)
CHELT.
CONTURI DE      
REGULARIZARE
TOTAL ACTIV 1.223.644.535 81.510.899 1.305.155.434
NET
Capital social (370.037.380)   (370.037.380)
Rezerve (390.187.279)   (390.187.279)
Profit/pierdere (225.956.817)   (225.956.817)
Rezultat reportat (237.463.059) (81.510.899) (318.973.958)
Provizioane -    -
CAPITAL (1.223.644.535) (81.510.899) (1.305.155.434)
PROPRIU
3.2. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE

3.2.1. Metoda de evaluare bazată pe randament

Valoarea întreprinderii este dată atât de averea actuală cât și de posibilitățile existente de
creștere a acesteia. Noțiunea de randament este definită în general ca fiind capacitatea de a
produce efect util într-o unitate de timp sau pe o caracteristică funcțională.
Metodele de evaluare bazate pe randament au în vedere în esență, tocmai capacitatea
întreprinderii, a capitalului investit, de a produce profit, dividende, etc. În funcție de modul de
exprimare a randamentului se practică diferite procedee de stabilire a valorii de randament, baza
calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate aștepta, în mod rezonabil, un cumpărător,
ținând seama de situația existentă și viitoare, în condițiile specifice ale întreprinderii.
De regulă, în activitatea de evaluare, pentru exprimarea randamentului se folosește
profitul sau/și dividendele, metoda fiind denumită evaluarea prin rentabilitate. În legătură cu
folosirea acestei metode trebuie soluționate unele aspecte cum sunt:
- stabilirea profitului care se ia în calcul;
- opțiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare.

Premisele prognozei situațiilor financiare

Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii întreprinderii prin


metodele de randament au la bază următoarele ipoteze:

Durata prognozei
S-a considerat o perioadă de prognoză de 5 ani ca fiind suficient de exactă și credibilă.
Pentru o durată mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazează raportul riscă să devină
necredibile, punând sub semnul întrebarii validitatea planului de afaceri propus. O perioadă mai
mică de 5 ani se consideră insuficientă pentru atingerea parametrilor proiectați pentru planul de
afaceri.

Comparabilitatea situațiilor financiare


Prognoza situațiilor financiare s-a efectuat în prețurile anului de bază – 2018. Situațiile
financiare ale anului 2017 sunt prezentate doar informativ acestea fiind în prețurile anului 2006.

Anul de bază
Anul de bază reprezintă anul zero al prognozei, anul pentru care s-au preluat
performanțele financiare ale societății așa cum sunt înscrise în bilanțul încheiat la 31.12.2018.
- Bilanțul anului de bază: în prognozarea bilanțului s-a pornit de la bilanțul corectat.
Corecțiile bilanțului au fost efectuate urmare analizei asupra pozițiilor bilanțiere așa cum sunt
prezentate anterior.
- Contul de profit și pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate în tabelul nu au
fost operate corecții asupra contului de profit și pierderi.
Observație: corectarea bilanțului și contului de profit și pierderi aferente anului de bază
nu a avut în vedere ajustarea la inflație conform prevederilor IAS 29.
Ipotezele planului de afaceri

a. Prognoza veniturilor

În vederea creșterii competitivității pe piață internă și externă, societatea urmărește în


special creșterea capacității sale de aluminiu procesat de la 90.000 tone pe an la 120.000 tone pe
an până în anul 2022. Prin investițiile care sunt în prezent în curs de desfășurare, societatea își
sporește capacitățile de producție și expunerea la produse cu valoare adaugată mare și foarte
mare, de exemplu prin îmbunătățirea cantității de produse laminate la cald cu o valoare adaugată
mai mare și cu o primă mai mare, în special producția de plăci tratate termic, table și produse
placate (benzi) pentru a-și diversifica gama de produse și pentru a îndeplini cele mai exigente
cerințe de calitate ale clienților săi din industriile sofisticate.
Plecând de la structura de producție a anilor 2017 și 2018 (tabelul 1), prin investițiile care
sunt în prezent în curs de desfășurare, variația cantităților de produse specifice este prezentată în
tabelul 2 “Prognoza structurii veniturilor”. În perioada de prognoză producția de plăci tratate
termic, table și benzi crește anual cu circa 8% atingând un maxim în 2022 de 33%.
Celelalte categorii de produse nu suferă variații cantitative semnificative, nefiind
identificate în viitor elemente ce vor modifica esențial parametrii anului de bază.

    [tab. 1]   

Structura 2017 2018


veniturilor Cantitate Valoare Preț Ponder Cantitate Valoare Pondere Preț
din [t] [lei] unitar e [t] [lei] valoare unitar
vânzarea [lei/t] valoare [lei/t]
produselo
r
Sârmă 91350 915.530.280 10.022 36,91% 92840 979.895.029 37,51% 10.555
Sleburi 5740 57.504.381 10.018 2,32% 5832 61.547.126 2,36% 10.553
Bare 53751 538.725.256 10.023 21,72% 54636 576.599.388 22,07% 10.553
Lingouri 147 1.513.273 10.294 0,06% 165 1.513.273 0,06% 9.171
Plăci 50754 595.981.559 11.743 24,02% 47996 611.500.475 23,41% 12.741
Table 19280 226.395.592 11.743 9,13% 18232 232.290.765 8,89% 12.741
Benzi 12359 145.125.380 11.742 5,85% 11688 149.010.726 5,70% 12.749
Total 233.381 2.480.775.72   100% 231.389 2.612.356.782 100%  
1
Prognoza structurii veniturilor       [tab. 2]
  2019 2020 2021 2022 2023
Denumir Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare
e [t] [lei] [t] [lei] [t] [lei] [t] [lei] [t] [lei]

Sârmă 94.697 999.495.041 96.554 1.019.095.052 98.411 1.038.695.064 100.268 1.058.295.075 102.125 1.077.895.087
Sleburi 5.949 62.781.868 6.066 64.016.609 6.183 65.251.351 6.300 66.486.093 6.417 67.720.835
Bare 55.729 588.134.331 56.822 599.669.273 57.915 611.204.216 59.008 622.739.159 60.101 634.274.102
Lingouri 168 1.540.787 171 1.568.301 174 1.595.815 177 1.623.329 180 1.650.843
Plăci 51.836 660.424.590 55.676 709.348.705 59.516 758.272.820 63.356 807.196.935 67.196 856.121.050
Table 19.691 250.879.632 21.150 269.468.499 22.609 288.057.366 24.068 306.646.234 25.527 325.235.101
Benzi 12.623 160.931.074 13.558 172.851.422 14.493 184.771.770 15.428 196.692.118 16.363 208.612.467
Total 240.693 2.724.187.323 249.997 2.836.017.861 259.301 2.947.848.402 268.605 3.059.678.943 277.909 3.171.509.485

34
b. Planul de amortizare
În prognozarea bilanțului s-a avut în vedere estimarea valorii rămase a imobilizărilor corporale,
pornind de la valoarea reevaluată a acestora și a gradului de uzură estimat din anul de bază.
S-a considerat că instalațiile existente în anul de bază vor fi complet amortizate într-o perioadă
de 5 ani (vezi amortizarea imobilizărilor corporale vechi).
În scopul întineririi parcului de instalații și mașini a societății s-au avut în vedere investiții
anuale la nivelul amortizării anului precedent. Această măsură duce la conservarea într-o anumită
măsură a patrimoniului societății (valoarea rămasă este aproximativ constantă).
În tabelul 3 se prezintă evoluția valorii rămase a imobilizărilor corporale, precum și costurile
anuale privind amortizarea imobilizărilor.

Plan de amortizare (lei) [tab. 3]


Denumire 2018 2019 2020 2021 2022 2023
IMOBILIZ. 2.668.511.095 2.583.886.246 2.635.015.762 2.681.575.762 2.728.135.762 2.774.695.762
CORP. INCEPUT
AN
din amortizare   84.624.849 81.495.333 82.935.333 84.375.333 85.815.333
din profit            
din credite   48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000
TOTAL BRUT 2.668.511.095 2.716.511.095 2.764.511.095 2.812.511.095 2.860.511.095 2.908.511.095
AMORT.IMOBILI 84.624.849 81.495.333 82.935.333 84.375.333 85.815.333 87.255.333
Z.CORP. VECHI
AMORT.INVESTI            
TII
TOTAL 84.624.849 81.495.333 82.935.333 84.375.333 85.815.333 87.255.333
AMORTIZARE
AN
TOTAL NET 2.583.886.246 2.635.015.762 2.681.575.762 2.728.135.762 2.774.695.762 2.821.255.762

c. Evoluția costului cu personalul


Datorită gradului înalt de automatizare a noii linii de fabricație, numărul personalului nu va fi
crescut în mod semnificativ.
Salariile personalului vor fi majorate cu 2% în fiecare an în perioada de prognoză, în
concordanță cu productivitatea muncii.
În tabelul 4 sunt prezentate evoluțiile numărului de personal, a salariului mediu și a costului
total cu personalul.
[tab. 4]
Cost
Costul
Număr Salarii Cost unitar
asiguraril
An persoa anuale personal cu
or sociale
ne [lei] [lei] personal
[lei]
ul [lei]
201 2.549 241.359.7 10.678.77 252.038.4 98.877
8 07 4 81
201 2.554 246.662.1 10.921.54 257.583.6 100.855
9 22 8 70
202 2.559 252.087.6 11.161.77 263.249.4 102.872
0 71 7 48
202 2.564 257.630.7 11.407.20 269.037.9 104.929
1 47 9 56
202 2.569 263.296.8 11.658.08 274.954.9 107.028
2 43 9 32
202 2.574 269.086.5 11.914.44 281.001.0 109.169
3 63 3 06
Urmare valorificării superioare a potențialului tehnic și uman s-a prognozat reducerea duratei de
încasare a creanțelor, menținerea unei viteze ridicate a variației stocurilor, reducerea duratei de achitare
a datoriilor și creșterea productivității muncii.
În tabelul 5 se prezintă bilanțul previzionat (forma scurtă), iar în tabelul 6 este prezentată
previzionarea bugetelor de venituri și cheltuieli.
Bilanturi previzionate (lei)

Denumire 31.12.06 2007 2008 2009


CORECTAT

IMOBILIZĂRI NECORPORALE 3.433 3.433 3.433 3.433


Terenuri 5.705.886 5.705.886 5.705.886 5.705.886 5.
Imobilizări corporale nete 2.313.464 5.026.876 4.719.872 4.589.620 4.
Imobilizări în curs 12.447 13.691 14.376 15.095
IMOBILIZĂRI CORPORALE 8.031.798 8.031.798 10.440.135 10.310.601 10.40
Imobilizări financiare 506.315 506.315 506.315 506.315 50
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 8.541.546 8.541.546 10.949.884 10.820.350 10.91
Stocuri 3.153.078 3.153.078 2.995.424 2.845.653 2.
Clienți 1.515.242 1.515.242 1.515.242 1.515.242 1.
Alte creanțe 94.400 84.960 76.464 68.817
Disponibilități 2.932.033 2.932.033 2.932.033 2.932.033 2.
Surplus/Deficit Cash - 4.527.596 5.204.801 9.487.162 13.46
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 7.694.753 12.212.909 12.723.964 16.848.907 20.81
Datorii pe termen scurt -2.636.227 -2.636.227 -2.583.502 -2.531.832 -2.
Credite - -1.400.000 - -
TOTAL OBLIGAȚII -2.636.227 -4.036.227 -2.583.502 -2.531.832 -2.48
PROV.RISC ȘI CHELT. - - - -
CONTURI DE REGULARIZARE -5.583 -5.583 -5.583 -5.583
TOTAL ACTIV NET 13.594.490 15.895.985 19.725.798 23.715.974 27.80
Capital social -5.828.178 -5.828.178 -5.828.178 -5.828.178 -5.
Rezerve -5.117.565 -7.766.312 -10.067.807 -13.897.620 -17.
Profit/pierdere exercitiu -2.648.747 -3.118.155 -5.188.778 -5.406.044 -5.
Repărțizarea profitului -      
Provizioane - - - -
CAPITAL PROPRIU -13.594.490 -16.712.645 -21.084.763 -25.131.842 -29.25

[tab. 6]
Previzionarea bugetelor (lei)
2006 2007 2008 2009

VENITURI TOTALE 32.829.589 32.545.179 33.321.587 35.536.528 35.6


VENITURI PROD. VANDUTA INTERN 30.201.167 30.350.609 31.107.723 33.262.538 33.
VENITURI VANZARI MARFURI 516.080 521.241 521.241 526.454
VENITURI DIN PROD. STOCATĂ 769.645 773.454 792.748 847.661
VENIT.ALTE ACTIV. 459.897 281.916 281.916 281.916
VENIT.FINANC. 882.797 617.958 617.958 617.958
VENIT.EXTRAORDINARE - - -
CHELT.TOTALE 29.584.999 28.833.090 27.144.470 29.100.761 29.1
MATERII PRIME 21.149.897 20.191.823 18.517.045 19.799.710 19.
MATERIALE 616.775 619.827 635.288 679.295
COST MARFURI 459.485 464.080 464.080 468.720
COMB.EN.APA 1.273.302 1.247.836 1.114.795 1.192.016 1.
SERVICII EXEC. DE TERTI 669.422 602.480 421.736 421.736
SALARII 3.032.755 3.032.755 3.133.847 3.447.232 3.
CAS,SOMAJ 1.427.613 1.427.613 1.475.200 1.622.721 1.
AMORTIZARE 285.115 428.014 735.018 865.270
IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE 218.048 258.605 258.605 258.605
ALTE CHELTUIELI 205.435 134.361 134.361 134.360
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR 175.035 175.035 175.035 17.5035
CHELTUIELI FINANCIARE 72.110 250.655 79.455 36.055
CHELTUIELI EXTRAORDINARE - - -
PROFIT BRUT/PIERDERE 3.244.590 3.712.089 6.177.117 6.435.767 6.5
IMPOZ.PROF. 595.843 593.934 988.339 1.029.723 1.
PROFIT NET/PIERDERE 2.648.747 3.118.155 5.188.778 5.406.044 5.5
Rata de actualizare și de capitalizare

În cazul societății analizate, rata de actualizare se poate calcula după urmatorul model:

Rata de baza și treptele de riscuri Punctaj Explicatie


Rata de bază 5% - Rata reală a dobânzii la obligațiunile
guvernamentale (de stat)
Riscul din exteriorul întreprinderii:
- creșteri posibile ale prețului utilităților - Prețul energiei electrice se va alinia la
și combustibilului; 4% prețul pe piață mondială;

- reglementări antipoluante; 3% - Normele privind protecția mediului sunt


într-o continuă schimbare, fapt ce va afecta
întreprinderea evalută;
- dependența de furnizorii de materii 1% - Există un furnizor important pentru materia
prime primă de bază – Alum S.A. care face parte
din grupul de firme ALRO
Riscuri din interiorul întreprinderii
- calitatea produselor; 1% - Nu există riscuri în ceea ce privește
sistemul de asigurare a calității ISO 2001;
- dotarea tehnică și tehnologică; 2% Diagnosticul tehnic a evidențiat uzură fizică
și morală la o serie de mașini și instalații;
- riscul aferent previziunilor 2%

- structura de finanțare 1%
Total 19% Rata de actualizare

În cazul societății evaluate, profitul mediu pe cei 5 ani de prognoză este 339.725.364 lei. Rata de actualizare este 19%. Rezultă o valoare de
rentabilitate de 1.699.047.418 lei.
3.2.2. Metoda bazată pe fluxurile de disponibilități (CASH FLOW)

Calculul fluxurilor de disponibilități utilizate în evaluare are în vedere profitul net, la care se adaugă alte disponibilități (amortismentele,
provizioanele și valoarea reziduală) și se scad nevoile de finanțare a activității, respectiv investițiile pentru menținerea potențialului tehnic și variația
nevoii de fond de rulment. Rezultă că parametrii necesari calculului se referă la previzionarea veniturilor, cheltuielilor, dobânzilor, amortizărilor,
investițiilor, structurii capitalului și a valorii reziduale.
În urma prognozei bilanțului și contului de rezultat, fluxul de disponibilități se prezintă în tabelul de mai jos:

CASH-FLOW 2007 2008 2009 2010 2011

Profit/pierdere exercitiu 3.118.155 5.188.778 5.406.044 5.535.051 5.465.510


Datorii pe termen scurt - -52.724 -51.670 -50.636 -49.623
Credite 1.400.000 -1.400.000 - - -
Imobilizări corporale - -2.408.337 129.533 -99.150 83.371
Stocuri - 157.653 149.771 - -
Clienți - - - - -
Alte creanțe 9.440 8.496 7.646 6.881 -
   
VARIATIE CASH 4.527.595 1.493.866 5.641.324 5.392.146 5.499.258

Anul prognozat 2007 2008 2009 2010 2011


Cash- flow prognozat (mii lei) 4.527.595 1.493.866 5.641.324 5.392.146 5.499.258
n
Coeficientul de actualizare 1/(1+i) 0,84 0,71 0,59 0,50 0,42
Cash-flow actualizat 3.803.180 1.060.645 3.328.381 2.696.073 2.309.688
Total Cash-flow actualizat 13.197.967

În cadrul acestei metode se are în vedere și valoarea reziduală:

CF Vz
∑ ( 1+ in)n n
V= + (1+i)
Valoarea reziduală se poate determină prin corectarea fluxului ultimului an de prognoză cu un coeficient stabilit pe baza experienței unor
societăți a căror activitate a ajuns la maturitate.
În acest caz, valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul concret al societății evaluate sunt prezentate în tabelul următor:

Fluxul net din ultimul an de prognoza [lei] 5.499.258


Coeficient de corectie (1/i) 5
Valoarea reziduala [mii lei] 27.496.290
Suma fluxurilor de numerar actualizate [mii lei] 13.197.967
Valoarea întreprinderii [mii lei] 40.694.257

3.3. ABORDARE PRIN PIAȚĂ - valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

Această valoare se bazează pe multiplicarea profitului estimat cu raportul preț/câștig pe acțiune realizat în ultimul an. Acest raport (cursul
acțiunii/profit pe acțiune) semnifică îmbogățirea teoretică a acționarilor în cursul unui an. Deși nu tot profitul net se repartizează ca dividend, el
constituie un element esențial pentru aprecierea valorii unei acțiuni și implicit a întreprinderii.
Metoda se aplică pentru întreprinderile cotate, entru determinarea valorii respective se folosește relația:

V = P x P.E.R.

Pe baza datelor societății evaluate, sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Semnificatie Valoare [lei]


Capital social 5.828.178
Valoarea nominala 8,5
Număr de acțiuni 685.668
Cursul actiunii 29,67
Profitul net realizat în anul de referinta 2.648.747
Profitul pe actiune 3,9
Raport preț/profit (P.E.R.) 7,6
Profit mediu previzionat 4.942.707
Valoarea întreprinderii 37.564.573

În esență, acest raport arată cât de scumpă este o acțiune față de profitul pe care îl aduce (se face abstracție de faptul că nu întreg profitul net se
distribuie ca dividend).
4. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE

Urmare aplicării diferitelor metode de evaluare, sinteza valorilor astfel obținute este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Categorii de Metode propriu-zise Valori obținute


crt. metode [mii. lei]
1 Abordare Activul net corectat 13.594
patrimonială
2 Abordare prin Valoarea de rentabilitate 26.014
actualizare
Valoare bazată pe fluxurile de 40.694
disponibilități - DCF

3 Abordare prin Valoarea de rentabilitate pe 37.564


piață baza de P.E.R.
VALOAREA DE PIAŢĂ ESTIMATĂ 26.014

În reconcilierea rezultatelor obținute în prezentul raport se ține cont de:


- scopul evaluării
- faptul că societatea are în patrimoniu active cu vechime relativ mare
- BVB este o piață în curs de maturizare astfel încât informațiile de piață nu sunt relevante.

În această situație, valoarea de piaţă estimată a societății este de 26.014 mii lei.

Această suma reprezintă de asemenea un reper în jurul caruia valorile negociate pot varia cu o anumita marja.
CUPRINS

REZULTATELE EVALUĂRII.........................................................................................................2
1. PREMISELE EVALUĂRII...........................................................................................................3
1.1. OBIECTUL EVALUĂRII. SCOPUL EVALUĂRII..............................................................3
1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR.................................................................................3
1.3. CLIENTUL ȘI DESTINATARUL LUCRĂRII.....................................................................3
1.4. BAZELE EVALUĂRII. TIPUL VALORII ESTIMATE.......................................................4
1.5. IPOTEZE ȘI CONDITII LIMITATIVE.................................................................................4
1.6. DATA EVALUĂRII...............................................................................................................5
1.7. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA..................................................................5
1.8. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI.........................................................................5
1.9. SURSELE DE INFORMATII................................................................................................5
2. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZĂ DIAGNOSTIC........................................................7
2.1. GENERALITATI...................................................................................................................7
2.1.1. SCURT ISTORIC............................................................................................................7
2.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE.......................................................................................7
2.2. ASPECTE JURIDICE............................................................................................................8
2.3. ASPECTE OPERATIONALE..............................................................................................10
2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE...............................................................12
2.5. ASPECTE MANAGERIALE...............................................................................................16
2.6. ASPECTE COMERCIALE..................................................................................................18
2.6.1. Analiză evoluției vânzărilor...........................................................................................18
2.6.2. Analiză structurală a vânzărilor pe produse și piete de desfacere.................................18
2.6.3. Analiză clientilor întreprinderii.....................................................................................19
2.6.4. Analiză furnizorilor întreprinderii.................................................................................20
2.7. ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE........................................................................21
2.7.1. Diagnosticul patrimoniului net......................................................................................21
2.7.2. Diagnosticul capacitatii de autofinanțare.......................................................................22
2.7.3. Diagnosticul corelației fond de rulment – necesar de fond de rulmen; trezoreria neta. 23
2.7.4. Diagnosticul corelației creanțe - obligații......................................................................24
2.7.5. Diagnosticul lichidității și solvabilității.........................................................................25
2.7.6. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar.......................................................26
3. ANALIZĂ DATELOR ȘI CONCLUZIILE................................................................................27
3.1. ABORDARE PATRIMONIALA.........................................................................................27
3.1.1. Activul Net Contabil Corectat.......................................................................................27
3.2. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE.................................................................................30
3.2.1. Metoda de evaluare bazată pe randament......................................................................30
3.2.2. Metoda bazată pe fluxurile de disponibilități (CASH FLOW).....................................37
3.3. ABORDARE PRIN PIAȚĂ - valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R............................38
4. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE.......................................................................40
CUPRINS........................................................................................................................................41

S-ar putea să vă placă și