Sunteți pe pagina 1din 5
Anexa nr. 11 Ja Regulamentul privind particularitcyile de desemnare si inregistrare a candidailor {a functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova Comisia Elector: DECLARATIE defindind funetia Subsemnatul(a), lean Nicolae ha de __Peroana fizicd Autorizatt 1. In ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 urmatoarele venituri: Sursa venitului Servi 1.2 | Sotul/sotia sau concubinul/concubina. 13 | Copii minori : 14 _| Petsoanele aflate la intrejinere 2. Venitul obtinut din activititi didactice, sti 2.1 | Subiectul declararii 2.2 | Sojul/sofia sau __| concubinul/eoncubina - 3__| Copii 2.4 | Persoanele aflate la intrefinere _ 3. Venitul obfinut din depuneri la institufiile financiare — Subiectul declararii = Soful/sofia sau coneubinul/concubina 3.3__| Copii minori - 3.4 _| Persoanele aflate la intrefinere 4. Venitul ob{inut din activitatea de reprezentant al statului in societi{i comerciale 4.1 | Subiectul declararii - 4.2 | Soul/sofia sau concubinul/concubina 43 | Copii minori Nr. | Guumele/denumirea | prestat/obiectul | Suma venitului ert, persoanei generator de - —_ __ firicedjuridice) venit - 1. Venitul obfinut la locul de muned de baz oe ait 1.1 | Subiectul declariirii. ARGUS / IH Siguranta SecurityGmbH | transportului | 43.000 € Persoanele allate la intre{inere inut din donafii s ul declararii Soful/sotia sau coneubinul/eoncubina minori nele aflate _ al I obfinut din instrainarea gi/sau definerea valorilor mobiliare gi/sau capitalul social al societiftilor comereiale 6.1 _| Subiectui de drepturi de proprietate intelectuali ete. 8.1 | Subiectul deelararii | Soful/sogia sau con ina | Copi Persoanele aflate la inireinere ‘Cota- Valoarea parte | bunul Modul de dobandire ** | Categoria® Suprafata I! Se indica, inclusiv, bunurile dejinute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (3) alte categorit de tereuuri aflate in circuitul civil, ** Mod de dobdndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de jolosinti ***'Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care cerlificdé provenienta acestuia, we"Se indicd -~ numele subiectului declardrii; Nu_se indica - numele membrului de jumilie, al concubinului/concubinei subiectului declararii. Noté. Subiectié declardrii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informatii: categurin bunului; modul de dobéndire; anul dobéndirii: suprafat Hh B. Clidiri si constructii Tipul ‘actul raaeaeare Antl | Supratata | Cot | eare confirms ses dobandirii parte | provenienta bunului Categoria® TT indica, inclusiv, bunurile definute de membrul familiei, concubinuluilconcubine’ subicctului | declarari, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. | * Categorii: (1) apartament; (2) casei de locuit; (3) vild; (4) spatin comercial sau de productie: (5) garaj. (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ¥* Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) ueufruct; (4) uz; (3) abitatie: (6) alte conmact sranslative de posesie si de folosingd. **'Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrata, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadustrate, suv 2) valoarea bunului conform documentului care certified provenienta acestuia. wrSe_indicd - mumele subiectului declardrii; Ni cd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declararii, Nota. Subjectii declararii care me detin bunurile in proprietate vor indica urmédtoarele infornuapii: cateyoria dui: mocul de dobandire, anul dobéndirii: suprafatasititularul bunului. A. Autoturisme, camioane, remorei, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de trans: nayal/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatriculirii Valoarea bunului conform Modul delga |peeereey icertifies dobindives | documentului care i Drovenienta Anul de modelul | fabricatie * Mod de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte coniracte iranslative de posesie si de _folosinga. ** Se indicdé - numele subiectului declardrii; Nu se indica - numele membrului de familie, al concubinului/eoncubinei subiectului deelardh 7 D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de citre memb concubin/concubina, unor persoane fizice sau juridice in perioada agi B008 vatoar ficcirui bun depiseste suma a 10 salarii medii pe economic _ Nr, | Deserierea Modul de a Person | Vatoareg | titularul | ert. coe transmitere | transmiterii | “PCH Ft | panatui { + | teansmis ms ransmiterii | “transmis Ia I} | [2 | 3 NI Se indicd, inelusiv, bunurile definute de membrul familiei, concubinului/coneubinei subivetului declararrii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia, * Se indica - numele subiectului declardrii; Nu se indica - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declararii, E. Alte bunuri mobile a caror valoare unitara depiyeste suma a 10 salarii medii pe econ’ Nr. | Deserierea “Modul de .., | Valoarea estimati a oy . ert | _bunut __dobindire _ | Patt dobandirit bunutui a 1 $ _ 3 !W! Se indica, inclusiv, bunurile defimute de membrul familiei, concubinului/concubinei subice declariii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Se_indicd - numete subiectului declararit; Nu_se_indicd - numele membrului ce familie al coneubinului/eoncubinei subiectulul declararii. ‘A. Conturi baneare, plasamente in fonduri de investitil sisau in alte forme echivalente de economisire si investire in {ard si/sau in strainatate Denumirea institufiei care | rear contul ert, | a fondutui de invest eteadresa Suma gi Dobinda/ valuta dividend Categoria® IISe indica, inclusiv, bunurile definute de membrul familiei, concubinuluieoncubinei subiectului declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorii: (J) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menfiondnd tipul acestuis 2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investitit sau forme echivalemte, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. “* Se indict - numele subiectului declararit; Nu se indicd - numele membrului de familie, al | concubinului/eoncubinei subiectului declardirii. B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investiqii dir nationald sau in valuta straind Emitentul titlului/societaten Ia eare ‘Numarul de persoana este actionar, fondator | Categoria* | titluri/eota- | Dobinda sau asociat/bencficiar de imprumut arte in moneda Nr. ed, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectilui fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorii: (1) hértii de valoare (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) cecuri; (3) cambii, (4) certificate de imprumu; (5) alte forme de investifit directe. "* Se indica - numele subiectului declararii; Nu_se indica - numele membrului de familic, ul | concubinului/concubinei subiectului declararii. Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de activitate cumparare A. Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de mem! organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor or} necomerciale sau socictati comerciale ori de membru in cadrul unor organizafii necomerciale sau internationale Documentul care certified calitatea respectivi Denumirea gi adresa organizatiei/societati Calitatea detinuti B. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridicd, de consultan{a gi civile, incheiate sau aflate in derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate cu socictiifi comer Valoarea total a contractului Nr. Beneficiarul ert, contractuh Tipul Data Durata organizatia | contractului | incheierii | contractului Subjectul declariirit 1 2 Soful/sofia sau concubinul/eoncubina i 2 2, Prezenta declarajie este un act public si rispund potr yentru caracterul inexact sau ncomplet al datelor prezentate. Data completirii__19.Mai.2021__ *Declarafia se completeaza personal de candidat si va fi plasat pe pagina web oficiala a Comi Blectorale Centrale (www.cee.md) la rubrica ,,Alegeri parlamentare”