Sunteți pe pagina 1din 5
Anexa nr, 1] Ja Regulamentul privind particularitapile de desemnare si inregistrare a candidayilor a fumnctia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova Comisia Electorali Central DECLARATIE fP, 2, fon phe » dejindnd Subsemnatyl(a), la candidat la funetia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din ,11”IULIE 2021, in conformitate cu art.49 alin, (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria raspundere cat 1. in ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 am realizat ‘urmitoarele veni ENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARIL DE MEMBRII FAMILIEI LUI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATIT IN TARA CIT SI iN STRAINATATE ‘Sursa venitul Servi (numele/denumirea | prestavobiectul | Suma venitului generator de venit Cine a realizat venitul [1 Venitul obfinut la locul de munca de 11 _| Subiectul declararii 1.2 | Soful/sofia sau concubinul/concubina 13_| Copii minori 1.4 | Persoanele aflate Ta intretinere_ __d 2. Venitul obfinut din activitifi didactice, stiintifice yi de creatie 2.1 _| Subiectul declai Le 2.2 | Soful/sotia sau concubinul/concubina 23_| Copiii minori Zz 2.4 | Persoanele aflate ia intrefinere 3. Venitul obfinut din depuneri Ia institu 3.1_| Subiectul declararii 3.2_| Sojul/sotia sau concubinul/concubina 3.3 _| Copii minori 3.4_| Persoanele aflate la intrefinere - P 4, Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societati comerciale 4.1 | Subiectul declararii 4.2 | Soful/sofia sau concubinul/concubina 43 _| Copiii minori 4.4 | Persoanele aflate la intrefinere 5. Venitul obfinut din donafii si mosteniri Polen’ | FOX ile financiare 5.1 _| Subiectul declararii 5.2 | Soful/sotia sau coneubinul/eoncubina 33 _| Copiii minori 5.4 _| Persoanele aflate la intrefinere : 6. Venitul obfinut din instrainarea si/sau definerea valorilor mobiliare si/sau a cotelor-parti in capitalul social al societatilor comerciale [6.1 | Subiectul declararit 6.2 | Soful/sofia sau coneubinul/concubina 6.3 _| Copii minori 6.4 _| Persoanele aflate la intrefinere 7. Venitul objinut din instriinarea bunurilor mobile sau imobile 7.1_| Subiectul declararii 7.2__| Sotul/sofia sau _| coneubinul/concubina 7.3_| Copiii minor 7.4 _[Persoanele aflate la intrefinere 8. Venitul objinut din alte surse legale (pensii, burse, | proprictate intelectuali ete.) 8.1 | Subiectul declararii 8.2 _| Sowul/sojia sau concubinul/coneubina Copiiiminori Persoanele aflate la intretinere Modul de ‘Anul Cota- ‘Valoarea Categoria” | gobindire ** | dobiindirit | SYP!" | parte | bumuluis** Titularul*** TIT Se indied, inelusiv, bunurile dejinute de membrul familiei, concubinului/eoncubinei subiectului declaréirii, fara indicarea numelui(prenumelui acestuia. * Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate in cireuitul civil. ** Mod de dobéndire: (J) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie side folosinté. ***Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certificd provenienja acestuia. weeeSe indicd - numele subiectului declararii; Nu se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subjectului declardrii. Nota, Subiectii declardrii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informaii: categoria | bunului; modul de dobandire; anul dobdndirii; suprafajasi titularul bunului. B. Clidiri gi constructii —_—_—_—_—_} Modul de Zi Categ dovandic | A™ | Suprafata | Cote | eareconfirma | Valoarea | Titularw parte | provenienta | bunuluis** | 1**** c bunului Tl Se indicd, inclusiv, bunurile dejinute de membrul familiei, concubinului/eoncubinei subjectului declarérii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorii: (1) apartament; (2) casi de locuit; (3) villi; (4) spagiu comercial sau de productie; (5) garaj: (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobandire: (J) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitafie; (6) alte contracte translative de posesie si de folosinga. *Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certified provenienfa acestuia. *#84Se indicd - numele subiectului declardrii; Nu_se_indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declararii. Noté. Subiectii declarrii care nu dejin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informagii: categoria bunului; modul de dobandire; anul dobdndirii; suprafatasi titularul bunului. MOBILE IN TARA SISAU IN STRAINATATE a, mele altor persoar its = ‘Autoturisme, camioane, remorei, yehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatricularii Valoarea bunului conform Modul de | gocumentului care ii certified dobindire* - provenienta Tipu | Anul de modelul fabricatie * Mod de dobandire: (1) proprieiate;(2) pasesie,(3) alte contracie translative de posesie si de | folosintd. © Se indicd ~ numele subiectului declardirii; Nu se indica - mumele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declardri D. Bunuri transmise cu fitlu oneros sau gratuit, personal sau de cdtre membrii familici, concubin/eoncubin, unor persoane fizice sau juridice in perioada declaririi, daci valoarea fiecirui bun depiiseste suma a 10 salarii medi pe economic Nee Deserierea Data Persoana Valoarea Titularu ert, | anata tememiten | [E82 O° | natn | banat transis transis transis * 1 - = 2 ~ 3 HTSe indica, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinului/concubine’ subiectulut declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia, * Se indicd - numele subiectului declararii; Nu se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declaravii E, Alte bunuri mobile a ciror valoare unitara depiigeste suma a 10 salarii me e economic Nr. | Deserierea ‘Modul de Valoarea estimati a ert. | bunului dobandire | Dt dobandivit | punului ih H 2 - - : 3 ITT Se indicd, inclusiv, bunurile definute de membrul familie’, concubinului/concubinei subiectului declararii, far’ indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Se_indicdé - nunele subiectului declardrii; Nu se indica - numele membrului de familie, al economisire si investire in ard si/sau in striinatate Denumirea institufiei eare Nr. | administreazi contul banear, | ¢, | Suma si Dobanda/ ; wo ert. | a fondului de investifi Categoria anes dividend ee ete/adresa eee - 1 | 2 : 3 HI Se indied, inclusiv, bunurile dejinue de membrul familie, concubinului/concubinei subiectului declartirii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorit: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, mensiondnd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investifit sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensil saw alte sisteme cu acumulare. "* Se indicd - numele subiectului declararit; Nu se indi concubinului/eoncubinei subiectului declararii. B, Plasamente, obligafiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii direete in moneda nafionald sau in valuta straind = mumele membrului de familie, al a ocietatea la care Numirul de Ae | Persoana este aetionar, fondator | Categoria Dobinda | Titularat** "| sau asociat/beneficiar de imprumut - 1 2 z all 3 111 Se indica, inclusiv, bunurile definute de membrul familie’, concubinului/eoncubinei subiectului declardrii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorii: (1) hartii de valoare (ttluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investiit directe. ** Se indicd - numele subiectului declarérii; Nu se indied - numele membrului de familie, al coneubinului/concubinei subiectului declardri. IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de idiea activitate cumpiirare participare ‘Natarul tate, ipoteci, garanjii emise in beneficiul unor terfi, imprumuturi si credite Suma inigiali | Valuta Debitor Seadent la Creditor A. Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organclor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomerciale sau societiti comerciale ori de membru in cadrul unor organizafii necomerciale sau internationale Documentul care certifies B, Contracte, inclusiy cele de asistenta juridies, de consultanfii si civile, incheiate sau aflate in derulare, finanfate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate cu societifi comerciale cu capital de stat Nr. Beneficiarul Institu peer ert v ‘Tipul Data Durata 2 ile totala a contractului organizatia | contractului | ineheierii | contractului ecalt contractului i declarari Talsi= ‘ojul/sofia sau Concubinuleoneubina ry T | { | 2. Prezenta declaratie este un act public si raspund potrivit leeii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate, Data completirii_ 2/7» OS- 2027 *Declarafia se completeazii personal de candidat si va fi plasati pe pagina web oficiala a isiei Electorale Centrale (www.cee.md) la rubrica ,,Alegeri parlamentare”