Sunteți pe pagina 1din 64

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Promovarea Pentru acțiunile de tip A A. Proiecte noi integrate/ individuale de Nu există Pentru Apel https://bit.ly/2
Europeană și numarului investițiilor în consolidarea şi extinderea sistemelor de plafoane beneficiari nelansat H7Lm8H
Guvernul depozitelor sectorul de deșeuri management integrat al deşeurilor, cu valorice autorități publice
Asociațiile de Dezvoltare
României neconforme și în vederea respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, privind locale: Ghid
Intercomunitară prin Consiliile
creșterea conformării cu pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte dimensiunea supus
Județene
gradului de prevederile acquis- metode de valorificare, inclusiv tratare şi proiectelor 2% consultării
pregătire ului european și a eliminare): închiderea și reabilitarea de până la
pentru reciclare angajamentelor Pentru acțiunile de tip B depozite neconforme şi data de
a deșeurilor în asumate prin deschiderea/extinderea de noi depozite, 12
România sectorul de mediu. implementarea sistemelor de colectare Pentru ianuarie
Ministerul Mediului
selectivă, construcţia de instalații de beneficiari 2019
Instituții publice cu transfer și valorificare/tratare, inclusiv instituții
responsabilități în domeniul platforme de compostare şi unități de centrale,
(PROGRAMUL
managementului deșeurilor (în compostare individuală şi staţii de tratare finanțate de la
OPERAȚIONAL
parteneriat cu Ministerul mecano-biologică ş.a.; bugetul de stat:
INFRASTRUCT
B. Consolidarea capacităţii instituţionale a
URĂ MARE, AP Mediului)
Ministerului Mediului pentru guvernanța în 15%
3, O.S. 3.1)
domeniul de management al deșeurilor
Pentru acțiunile de tip C
(pentru sprijinirea implementării PNGD)
precum și a instituțiilor publice cu
Primăria Municipiului responsabilități în domeniul
Bucureşti. managementului deșeurilor, în parteneriat
APEL
cu Ministerul Mediului;
NELANSAT
Pentru acțiunile de tip D C. Implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor la nivelul
municipiului Bucureşti;
Ministerul Mediului/ D. Proiecte de închidere a depozitelor
Administrația Fondului de neconforme de deșeuri industriale
Mediu periculoase și nepericuloase;
E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și
Pentru acțiunile de tip E
post 2020 (după caz).

Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitară prin Consiliile
Județene

PAGINA 1 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin acordat Promovarea Fermieri (persoane fizice și / Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare Valoarea 0-30% 30 aprilie https://portal.
Europeană și pentru cooperării între sau entități cu formă de și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru maximă a 2019 afir.info/infor
Guvernul cooperare actorii locali, în organizare juridică); promovarea unor proiecte comune care implică sprijinului este matii_general
României orizontală şi scopul cel puţin două entităţi care cooperează pentru: de 100.000 de e_pndr_inves
verticală între comercializării Microîntreprinderi și euro titii_prin_pndr
actorii din produselor întreprinderi mici; • Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de _sm_16_4_si
lanţul de agoalimentare prin aprovizionare/piețe locale (cu produse _16_4a_spriji
aprovizionare intermediul lanțurilor Organizații alimentare), şi/sau n_pentru_coo
în sectoarele scurte de neguvernamentale; perare_agrico
agricol şi aprovizionare. • Activităţi de promovare referitoare la la_si_pomicol
pomicol Consilii locale; crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau a
lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse
(PROGRAMUL Unități școlare (inclusiv alimentare) şi la piața locală deservită de
NAȚIONAL DE universitățile de profil), acest lanț/aceste lanțuri.
DEZVOLTARE unitățile sanitare, de agrement
RURALĂ, și de alimentație publică.
Submăsura
16.4, 16.4a)

NOU!

PAGINA 2 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea capacităţii Entități publice cu atribuții în • investiţii în instalatii de dezinfecţie si Variabilă Minim 0% Apel https://portal.
europeană și investiţii în operaționale de domeniu sanitar-veterinar, dezinsecţie; nelansat afir.info/infor
Guvernul acţiuni prevenire a apariţiei • investiţii în cresterea capacităţii matii_instituti
României preventive epizootiilor şi autorități publice care au în operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea onale_dezbat
menite să combaterea administrare punctele de acestora şi achiziţia de mijloace de ere_publica_
reducă acestora, inclusiv trecere a frontierei, transport a probelor; documente_s
consecinţele prin diminuarea • achiziţii de camere frigorifice pentru upuse_dezba
dezastrelor timpului de reacţie autorități publice care au în depozitarea temporară a animalelor terii_publice
naturale, din partea administrare drumurile publice sălbatice ucise.
evenimentelor autorităţilor; și
adverse şi
evenimentelor Reducerea efectelor administratori/ gestionari
catastrofale – dezastrelor naturale, publici ai fondurilor cinegetice.
evenimentelor
adverse şi
beneficiari evenimentelor
publici catastrofale asupra
potenţialului de
producţie agricolă.
(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 5.1)

APEL
NELANSAT

PAGINA 3 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Investiții în Asigurarea unui Consiliile Județene Achiziționarea incineratoarelor mobile, inclusiv Maxim 0% Apel https://portal.
europeană și înființarea, nivel optim de cele a mijloacelor de tractare/transport și a altor 300.000 nelansat afir.info/infor
Guvernul îmbunătățirea biosecuritate și facilități de ucidere a animalelor Euro/proiect matii_instituti
României sau extinderea reducerea onale_dezbat
serviciilor de consecințelor ere_publica_
bază locale asupra mediului documente_s
pentru înconjurător upuse_dezba
populația terii_publice
rurală, inclusiv
pentru
petrecerea
timpului liber și
pentru cultură
și
infrastructură
asociată

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 7.4)

APEL
NELANSAT

PAGINA 4 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Norvegia, Educație, Dezvoltarea Inspectoratele Şcolare În învăţământul preuniversitar, proiectele Între 1.500 - 3 mai http://www.ee
Islanda, burse, ucenicie capitalului uman şi a Judeţene (ISJ) constau în activități de învăţare (mobilități) euro și 27.000 2019, ora a4edu.ro/apel
Liechtenstein şi bazei de cunoștințe Casele Corpului Didactic pentru experții educaționali care lucrează în euro 13:00 _se2018/
și Guvernul antreprenoriatu în România (CCD) instituții de învăţământ, responsabile de
României l tinerilor – Centrele Județene de susținerea creșterii calităţii educației în școli.
Resurse şi Asistenţă
Educaţională (CJRAE) din Activităţile de învăţare focalizate asupra
Apel de Romania democraţiei, cetăţeniei, educaţiei pentru
proiecte în drepturile omului şi incluziunii sociale vor primi
domeniul Acestea vor aplica pentru puncte bonus în cadrul procesului de evaluare.
învăţământului experţii lor educaţionali:
preuniversitar inspectorii şcolari, formatorii
de profesori şi consilierii.

(GRANTURILE
SEE ŞI
GRANTURILE
NORVEGIENE)

NOU!

PAGINA 5 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Norvegia, Educație, Dezvoltarea Unităţi de învăţământ din • Proiecte de cooperare şi mobilitate în Între 24.000 - 3 mai http://www.ee
Islanda, burse, ucenicie capitalului uman şi a Învăţământul Profesional şi domeniul învățământului profesional și euro și 35.000 2019, ora a4edu.ro/apel
Liechtenstein şi bazei de cunoștințe Tehnic tehnic euro 13:00 _vet2018/
și Guvernul antreprenoriatu în România • Mobilitate (activitate obligatorie) Pot fi
României l tinerilor – organizate următoarele tipuri de activități:
job shadowing, vizite de studiu, seminarii
în instituții similare din Statele Donatoare
Apel de (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
proiecte în • Activități de follow-up
domeniul • Elaborarea de noi curricula opționale,
învățământului metode de predare specifice și materiale
profesional și de predare/consiliere pe tema incluziunii
tehnic și mediului multicultural, educație privind
drepturile omului, participare activă și
cetățenie, abordare didactică centrată pe
elevi etc.;
(GRANTURILE • Testarea și implementarea de practici
SEE ŞI inovatoare sau de principii directoare în
GRANTURILE domeniul de furnizare de servicii sau în
NORVEGIENE) domeniile democrației, drepturilor omului,
cetățeniei și a incluziunii sociale în școli;
• Elaborarea de noi cursuri de formare
profesională pentru profesori;
NOU! • Participarea la sesiuni de învățare
reciprocă și întâlniri cu beneficiarii din
proiecte similare;
• Activități care să faciliteze recunoașterea
și validarea cunoștințelor și a
competențelor dobândite în urma
mobilității în scop educațional (dacă este
posibil).

PAGINA 6 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Norvegia, Educație, Incluziunea copiilor ONG-uri din România sau În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, Între 60.000 - 3 mai http://www.ee
Islanda, burse, ucenicie romi în școală instituţiile publice din România proiectele sunt numai naţionale. Acestea trebuie euro și 2019, ora a4edu.ro/apel
Liechtenstein şi active în domeniul incluziunii să fie depuse şi implementate consorţii 200.000 euro 13:00 _roma2018/
și Guvernul antreprenoriatu copiilor romi în şcoală. compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6
României l tinerilor – Acestea pot candida numai în şcoli, cu minimum 20% copii romi înscrişi
numele unui consorţiu. fiecare.

Apel de proiecte vor răspunde nevoii de creştere a


proiecte în capacităţii de organizare a
domeniul Partenerii eligibili în consorţiu: instituţiilor/organizaţiilor de a asigura o
incluziunii şcolile româneşti care au incluziune efectivă a copiilor romi. Proiectele vor
copiilor romi în înscrişi minimum 20% copii facilita:
şcoală romi fiecare.
• formarea profesorilor în domenii precum:
promovarea unei şcoli inclusive şi
învăţarea într-un mediu multicultural,
(GRANTURILE democraţie, toleranţă, antidiscriminare etc.;
SEE ŞI • organizarea de activităţi de învăţare pentru
GRANTURILE părinţii romi şi neromi;
NORVEGIENE) • organizarea activităţilor extra-curriculare
pentru copiii romi şi neromi în vederea
creşterii incluziunii şi competenţelor lor
sociale.

NOU!

PAGINA 7 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Norvegia, Educație Apelul vizează Promotori pot fi: • Măsuri de sprijin pentru combaterea și Între 500.000 Pentru ONG-uri: 4 aprilie http://frds.ro/i
Islanda, incluzivă creșterea gradului Ministere de resort din prevenirea abandonului școlar/părăsirii euro și minim 10% 2019 ndex.php?id=
Liechtenstein pentru copii și de incluziune domeniul educației sau social timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției 1.500.000 138
și Guvernul tineri în situații socială a copiilor și și agenții, structuri/alte în sistemul educațional, din categoria euro
României de risc tinerilor din organisme aflate în măsurilor de prevenire, intervenție și
România și va subordinea/coordonarea compensare, centrate pe școală, ca motor
finanța proiecte care acestora; al unei educații de calitate, echitabile și
(GRANTURILE vor contribui la Instituții publice de învățământ incluzive.
SEE ŞI asigurarea (ISCED 0-3), din rețeaua • Măsuri de sprijin pentru copiii și tinerii cu
GRANTURILE accesului acestora școlară națională; CES și/sau dizabilități.
NORVEGIENE) la o educație de Centre județene de resurse și • Activități specifice de îmbunătățire a
calitate, echitabilă și asistență educațională calității, relevanței și accesibilității
incluzivă, în raport (inclusiv la nivelul Mun. învățământului profesional și tehnic,
NOU! cu nevoile fiecăruia. București); orientate în direcția prevenirii abandonului
Autorități publice locale școlar/părăsirii timpurii a școlii.
(consilii județene, consilii • Activități de îmbunătățire a infrastructurii
locale), inclusiv instituții educaționale și/sau sociale, justificate în
publice cu personalitate raport cu nevoile din aria de implementare
juridică din subordinea a proiectului și cu măsurile de sprijin
acestora, cu atribuții în adresate grupurilor țintă principale
domeniul educației de nivel • Sprijin material direcționat către
preuniversitar și al incluziunii îmbunătățirea participării și performanței
sociale; școlare, a sănătății și nutriției copiilor și
Alte entități de drept public cu tinerilor.
atribuții în domeniul • Acțiuni și campanii de informare și
proiectului; conștientizare pe teme legate de
Organizații promovarea educației incluzive.
neguvernamentale. • Studii, analize, strategii, planuri de acțiune
etc. pentru fundamentarea și/sau
Parteneri pot fi: evaluarea impactului măsurilor de
entități publice, de tipul celor combatere și prevenire a abandonului
menționate cu titlu indicativ ca școlar/părăsirii timpurii a școlii și/sau de
fiind eligibile și în calitate de promovare a educației incluzive.
promotori; organizații
• Activități de transfer de bune practici cu
neguvernamentale, inclusiv
entități din Norvegia, în oricare din ariile
grupuri de acțiune locală
de intervenție de mai sus.
(GAL); asociații ale
autorităților locale.

PAGINA 8 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Infrastructura Dezvoltrea entităților Unităţi şi instituţii de drept • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de Minim Pentru 20 http://regio-
Europeană și de inovare și de inovare și public inovare şi transfer tehnologic (ITT), 100.000 euro componenta de februarie adrcentru.ro/1
Guvernul transfer transfer tehnologic respectiv construcţia, extinderea şi ajutor regional: 2019, ora -
României tehnologic (ITT) din mediul Unităţi şi insituţii de drept dotarea cu echipamente și software Maxim 12:00 consolidarea-
urban şi rural, în privat necesare 3.000.000 Minim 50% în cercetarii-
domeniile de euro cazul dezvoltarii-
specializare Forme asociative între • achiziționarea de servicii de transfer întreprinderilor tehnologice-
(PROGRAMUL inteligentă naţionale acestea tehnologic specifice (altele decât cele mari si-a-inovarii/
OPERAȚIONAL şi/ sau regionale oferite de angajații centrelor de inovare și
REGIONAL, AP transfer tehnologic) În cazul în Minim 40% în
1, PI 1.1, care proiectul cazul
Operațiunea A) Solicitantul/ liderul de cuprinde doar întreprinderilor
parteneriat/ membrul Proiectul/ activităţile principale ale acestuia componenta mijlocii
parteneriatului trebuie să fi trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de de minimis:
depus scrisoarea de intenţie intenţie, conform mecanismului de implementare Minim 30% în
în cadrul apelului regional cu a axei prioritare 1. Minim cazul
privire la exprimarea 100.000 euro întreprinderilor
interesului pentru prezentul mici si micro
apel. Maxim
200.000 euro

Pentru
componenta de
ajutor de
minimis:

Minim 10%

PAGINA 9 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea inovării în Componenta investiţională Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi Minim Minim 50% 13 http://regio-
Europeană şi parcurilor firme prin susţinerea aferentă ajutorului de stat sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea 100.000 euro februarie adrcentru.ro/1
Guvernul științifice și entităților de inovare regional se acordă parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul și maximum 2019, ora -
României tehnologice şi transfer parteneriatului dintre membrii urban şi rural, din zonele cu concentrare valoarea 12:00 consolidarea-
tehnologic în asocierii în participaţiune economic din regiunile mai puţin dezvoltate din alocării cercetarii-
domenii de constituite în vederea creării România, respectiv: regionale dezvoltarii-
specializare parcului ştiinţific şi tehnologic pentru tehnologice-
(PROGRAMUL inteligentă (instituţie de învăţământ a) Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice prezentul apel si-a-inovarii/
OPERAȚIONAL superior acreditată şi/ sau o şi tehnologice, respectiv construcţia,
REGIONAL, AP unitate de cercetare extinderea şi dotarea cu echipamente şi Pentru
1, PI 1.1, dezvoltare, pe de o parte şi software necesare; componenta
Operaţiunea B) regii autonome, companii b) Achiziţionarea de servicii de transfer de minimis:
naţionale, societăţi tehnologic specific (altele decât cele oferite maximum de
comerciale, administraţia de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi 200.000 euro
publică locală, asociaţii tehnologice)
patronale sau profesionale,
persoane fizice, investitori
români sau străini) Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
Componenta de servicii intenţie, conform mecanismului de implementare
aferentă ajutorului de minimis a axei prioritare 1.
se acordă exclusiv membrului
asocierii desemnat să
implementeze activităţile de
transfer tehnologic

PAGINA 10 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Reducerea emisiilor Ministerul Dezvoltării • Achiziționarea de troleibuze Valoarea Mimim 2% Apel http://regio-
Europeană şi emisiilor de de echivalent CO 2 , Regionale şi Administraţiei • Achiziționarea de autobuze electrice minimă nelansat adrcentru.ro/3
Guvernul carbon în generate de Publice, ca lider de parteneriat • Achiziţia și instalarea punctelor/stațiilor de eligibilă: -2-
României zonele urbane transportul rutier reîncărcare a autobuzelor electrice 500.000 euro; promovarea-
bazată pe motorizat de la Unitățile administrativ- • Achiziţia și instalarea strategiilor-
planurile de nivelul teritoriale oraşe/municipii, cu componentelor/sistemelor de bilete de-reducere-
Valoarea
mobilitate municipiilor/orașelor excepţia celor 39 municipii integrate pentru călători („e-bilete” sau „e- emisiilor-de-
maximă
urbană durabilă şi al zonelor reședință de județ eligibile în dioxid-de-
ticketing”) eligibilă:
funcţionale ale cadrul Axei prioritare 4 • Achiziţia și instalarea carbon-
48.000.000
- proiecte în acestora componentelor/sistemelor de pentru-toate-
euro.
parteneriat cu De asemenea, pot participa în managementul traficului, precum și a altor tipurile-de-
MDRAP cadrul parteneriatelor anterior sisteme de transport inteligente (STI) teritoriu-
Îmbunătăţirea menţionate inclusiv unitatea particular-
eficienţei administrativ-teritorială judeţul zone-urbane-
(PROGRAMUL
transportului public şi unitățile administrativ- inclusiv-
OPERAȚIONAL
de călători, a teritoriale comunele din promovarea-
REGIONAL, AP
frecvenţei şi a zonele funcționale ale planurilor-
3, OS 3.2) Activitățile/măsurile componente ale proiectelor
timpilor săi de oraşelor/municipiilor eligibile, sustenabile-
propuse la finanțare prin Obiectivul specific 3.2
parcurs, în situaţia continuării pe de-mobilitate-
al POR 2014-2020 trebuie să fie justificate în
accesibilităţii, teritoriul acestora a unor urbana-s/
cadrul P.M.U.D. aferent oraşului/municipiului
transferului către trasee de transport public
sau zonei de studiu ce include respectivul
acesta de la comune cu oraşul/municipiul
APEL oraş/municipiu, partener în proiect și să se
transportul privat cu eligibil și a apartenenţei
NELANSAT regăsească în cadrul scenariului optim selectat
autoturisme, precum unităților administrativ-
“A face ceva” al P.M.U.D.
şi a transferului teritoriale anterior amintite la o
către modurile asociaţie de dezvoltare
nemotorizate de intercomunitară (ADI) având
transport că scop serviciul de transport
public local/zonal de călători

PAGINA 11 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Reducerea emisiilor Unitățile administrativ- A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului Valoarea Minim 2% 29 martie http://regio-
Europeană și emisiilor de de echivalent CO 2 , teritoriale municipii reședință public urban de călători totală eligibilă 2019, ora adrcentru.ro/4
Guvernul carbon în generate de de județ Achiziționarea de material rulant (tramvaie), a cererii de 12:00 -1-
României municipiile transportul rutier modernizarea materialului rulant existent finanțare: promovarea-
reședință de motorizat de la Parteneriate dintre unitatea (tramvaie), achiziționarea de troleibuze, strategiilor-
județ prin nivelul municipiilor administrativ-teritorială achiziționarea de autobuze, construirea/ Minim de-reducere-
investiții bazate reşedinţă de judeţ şi municipiul reședință de județ, modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor 500.000 euro emisiilor-de-
pe planurile de al zonelor cu excepţia municipiului de transport public electric, construirea/ dioxid-de-
mobilitate funcţionale urbane Tulcea, cu oraşe/ municipii/ modernizarea/reabilitarea depourilor aferente Maxim carbon-
urbană durabilă ale acestora comune din zona funcţională transportului public, inclusiv infrastructura 20.000.000 pentru-toate-
urbană a municipiului, aflate tehnică aferentă, construirea/modernizarea euro tipurile-de-
în vecinătatea teritorială a stațiilor de transport public, teritoriu-
acestuia crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de Pentru particular-
bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e- cererile de zone-urbane-
Unitatea administrativ- ticketing”), crearea/ modernizarea/ extinderea finanțare ce inclusiv-
(PROGRAMUL teritorială judeţul inclusiv cu de benzi separate, folosite exclusiv pentru conțin promovarea-
OPERAȚIONAL posibilitatea parteneriatului cu vehiculele de transport public de călători, activităţi planurilor-
REGIONAL, AP unitatea administrativ- Configurarea/reconfigurarea infrastructurii complementar sustenabile-
4, OS 4.1) teritorială municipiul reşedinţă rutiere pe străzile urbane deservite de e privind, de-mobilitate-
de judeţ eligibil transportul public de călători, minimum, urbana-s/
Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructura
infrastructurii rutiere utilizate prioritar de de transport
transportul public de călători. public şi
B. Investiții destinate transportului electric și mijloacele de
nemotorizat transport
Achiziționarea și instalarea stațiilor de public: maxim
reîncărcare a automobilelor electrice ṣi electrice 25.000.000
hibride, construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ euro
extinderea pistelor/traseelor pentru bicicliști,
crearea/ modernizarea/ extinderea sistemelor de
închiriere de biciclete („bike-sharing”),
construirea/ modernizarea/ extinderea de zone
și trasee pietonale şi semi-pietonale, instalarea
sistemelor de reducere/interzicere a circulației
autoturismelor în anumite zone.
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de
CO2 în zona urbană
Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de
management al traficului, plantarea de
aliniamente de arbori și arbuști, construirea
parcărilor de transfer de tip „park and ride”.

PAGINA 12 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Reducerea emisiilor Ministerul Dezvoltării • Achiziționarea de material rulant (tramvaie), Valoarea Minim 2% 8 martie http://regio-
Europeană și emisiilor de de carbon în Regionale şi Administraţiei • Achiziționarea de troleibuze, minimă 2019, ora adrcentru.ro/l
Guvernul carbon în municipiile reședință Publice, ca lider de parteneriat • Achiziționarea de autobuze electrice, eligibilă: 12.00 ansare-apel-
României municipiile de județ prin • Achiziţia și instalarea punctelor/stațiilor de 500.000 euro de-sedinta-
reședință de investiții bazate pe şi reîncărcare a autobuzelor electrice, de-judet-2/
județ prin planurile de • Achiziţia și instalarea
investiții bazate mobilitate urbană Unitățile administrativ- componentelor/sistemelor de bilete Valoarea
pe planurile de durabilă teritoriale municipii reședință integrate pentru călători („e-bilete” sau „e- maximă
mobilitate de județ, cu excepţia ticketing”), eligibilă:
urbană durabilă municipiului Tulcea din cadrul • Achiziţia și instalarea componentelor/ 48.000.000
ADI „ITI Delta Dunării” sistemelor de managementul traficului, euro
- proiecte în precum și a altor sisteme de transport
parteneriat cu şi/sau inteligente (STI)
MDRAP
Unitățile administrativ-
teritoriale judeţe, în situația în
care UAT județul este Activităţile proiectelor propuse la finanțare
(PROGRAMUL
membru, alături de municipiul trebuie să fie justificate în cadrul Planurilor de
OPERAȚIONAL
reședință de județ, al unei Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) și să se
REGIONAL, AP
asociaţii de dezvoltare regăsească în scenariul optim selectat „A face
4, OS 4.1)
intercomunitară (ADI) având ceva” al P.M.U.D, dar și în portofoliul Strategiei
ca scop serviciul de transport integrate de dezvoltare urbană.
public local/zonal de călători

PAGINA 13 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reconversia și Reconversia Unitate administrativ-teritorială • demolarea clădirilor (ce nu aparţin Valoarea Minim 2% 29 martie http://regio-
Europeană și refuncționalizar funcțională și/sau municipiu reședință de județ patrimoniului naţional cultural) situate pe totală eligibilă 2019, ora adrcentru.ro/4
Guvernul ea terenurilor și reutilizarea unor (excluzând localitățile din terenurile supuse intervențiilor; a cererii de 12.00 -2-realizarea-
României suprafețelor terenuri și suprafețe zona funcțională urbană) • defrișarea vegetației existente și finanțare: de-actiuni-
degradate, abandonate și salubrizarea terenului; destinate-
vacante sau neutilizate din • acțiuni de modelare a terenului; Minim imbunatatirii-
neutilizate din interiorul municipiilor • amenajare spații verzi; 100.000 euro mediului-
municipiile reşedinţă de judeţ şi • achiziția și montarea elementelor urban-
reședință de transformarea lor în constructive de tipul foișoare, pergole, Maxim revitalizarii-
județ zone de agrement și grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru 5.000.000 oraselor-
petrecere a timpului întreţinere/vestiare, scene etc.; euro regenerarii-si-
liber pentru • realizare de alei pietonale, piste pentru decontaminar
comunitate bicicliști, creare trotuare; ii-terenurilor-
(PROGRAMUL • dotare cu mobilier urban; industriale-
OPERAȚIONAL dezafectate-
• realizarea sistemului de iluminat și/sau de
REGIONAL, AP inclusiv-
irigații pe terenul supus intervenției,
4, OS 4.2) zonelor-de-
• realizare sisteme de supraveghere video
reconversie-
si/sau Wi-Fi în spațiile publice;
reducer/
• înlocuire și/sau racordare la utilități
publice a terenului obiect al investiției.
• modernizarea străzilor urbane ce asigură
acesul direct către terenurile supuse
intervenției;
• crearea de facilități pentru recreere pe
terenurile amenajate (ex. zone speciale
pentru sport, locuri de joacă pentru copii,
etc.).

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia


integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.

PAGINA 14 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Îmbunătățirea Reducerea Unități Administrativ a. Investiţii în clădiri, unde clădirea propusă Valoarea Minim 2% 29 martie http://regio-
Europeană și regenerării numărului populației Teritoriale Municipiu - pentru construcție/ reabilitare/ modernizare, totală eligibilă 2019, ora adrcentru.ro/4
Guvernul fizice, cuprinsă în zonele Reședință de județ obiect al proiectului, trebuie să fie destinată a cererii de 12.00 -3-investitiile-
României economice și marginalizate la utilizării publice pentru activități educative, finanțare: educatie-
sociale a nivelul municipiilor – Parteneriate între UAT-uri- culturale și recreative, socio-culturale, fiind de formare-
comunităților reședință de județ in Municipiu - Reședință de tipul centru de zi (categoria servicii sociale fără Minim inclusiv-
marginalizate regiunile mai putin județ (ca lideri de parteneriat) cazare), precum: 100.000 euro formare-
în municipiile dezvoltate si instituții publice locale: • centru de recreere şi dezvoltare personală profesionala-
reședință de /centre multifuncționale; Maxim pentru-
județ din • structurile specializate • clădire din proprietatea sau administrarea 5.000.000 dobandirea-
România din cadrul/subordinea unui furnizor public de servicii sociale în euro de-
autorităților administrației care se desfășoară activitati educative, competente-
publice locale ṣi culturale si recreative, socio-culturale, etc. si-invatare-
autoritățile executive din pe-tot-
(PROGRAMUL unitățile administrativ- b. Investitii în facilități precum zone verzi de mici parcursul-
OPERAȚIONAL teritoriale organizate la dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, vietii-prin-
REGIONAL, AP nivel de municipiu- locuri de joacă pentru copii, precum și facilități dezvoltarea-
4, OS 4.3) reședință de județ și pentru activități sportive și recreaționale (ex. infrastructuril
județ; terenuri de sport, etc) or-de-
• unitățile sanitare, educatie-si-
unitățile de învățământ ṣi c. Investiţii în lucrări de construcție/ reabilitare/ formare/
alte instituții publice modernizare a tuturor tipurilor de utilități de bază
locale nivel de municipiu- la scară mică, de tipul:
reședință de județ și
județ care dezvoltă, la • lucrări edilitare – extinderi, branşamente,
nivel comunitar, servicii racorduri (apă, gaze, canal, electrica,
sociale integrate. termoficare), inclusiv lucrări de refacere a
pavajelor, devieri si modificari ale retelelor
de utilitati deja existente
• lucrările de construcție/ reabilitare/
modernizare a utilități publice

d. Investiţii în construcția/ reabilitarea/


modernizarea străzilor de importanță secundară,
inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei
pietonale, căi de acces

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia


integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.

PAGINA 15 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Asigurarea Unități administrativ-teritoriale Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ Valoarea Minim 2% 29 martie http://regio-
Europeană și calității accesului sporit la extinderea/ echiparea infrastructurii totală eligibilă 2019, ora adrcentru.ro/4
Guvernul infrastructurii educație timpurie în educaționale pentru educația timpurie a cererii de 12.00 -4-investitiile-
României în vederea vederea asigurării Instituții ale administrației anteprescolar (creșe) și preșcolară (grădinițe) finanțare: in-educatie-
asigurării unor rezultate publice locale aferente in-formare-
accesului educaționale mai entităţilor menţionate anterior Minim inclusiv-in-
sporit la bune ṣi sprijinirea Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia 100.000 euro formare-
educație participării părinților integrată de dezvoltare urbană, selectat de către profesionala-
timpurie ṣi pe piața forței de Forme asociative între Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul Maxim pentru-
sprijinirea muncă unitățile administrativ- Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020. 6.700.000 dobandirea-
participării teritoriale ṣi instituții ale euro de-
părinților pe administrației publice locale. competente-
piața forței de Liderul asociației va fi si-invatare-
muncă reprezentat de unitatea pe-tot-
administrativ teritorială. parcursul-
(PROGRAMUL vietii-prin-
OPERAȚIONAL dezvoltarea-
REGIONAL, AP infrastructuril
4, OS 4.4) or-de-
educatie-si-
formare/

PAGINA 16 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Îmbunătățirea Unități administrativ-teritoriale Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ Valoarea Minim 2% 29 martie http://regio-
Europeană și calității disponibilității, extinderea/ echiparea infrastructurii totală eligibilă 2019, ora adrcentru.ro/4
Guvernul infrastructurii calității și relevanței Instituții ale administrației educaționale pentru învățământul profesional ṣi a cererii de 12.00 -4-investitiile-
României educaționale infrastructurii publice locale tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee finanțare: in-educatie-
relevante educaționale și al tehnologice ṣi scoli profesionale). in-formare-
pentru piața dotării Forme asociative între Minim inclusiv-in-
forței de muncă unitățile administrativ- 100.000 euro formare-
teritoriale ṣi instituții ale Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia profesionala-
administrației publice locale integrată de dezvoltare urbană, selectat de către Maxim pentru-
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul 6.700.000 dobandirea-
(PROGRAMUL Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020. euro de-
OPERAȚIONAL competente-
REGIONAL, AP si-invatare-
4, OS 4.5) pe-tot-
parcursul-
vietii-prin-
dezvoltarea-
infrastructuril
or-de-
educatie-si-
formare/

PAGINA 17 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Dezvoltare Dezvoltarea Unități Administrativ Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de Valoare 0% în cazul Apel http://regio-
Europeană și locală plasată infrastructurii în Teritoriale investiții, în funcție de nevoile specifice minimă întreprinderilor nelansat adrcentru.ro/9
Guvernul sub orașele/municipiile Oraș/Municipiu/sectoarele identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de aferentă de economie -1-dezvoltare-
României responsabilitat cu peste 20.000 municipiului București- ca Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile cheltuielilor socială de locala-
ea comunităţii locuitori în care sunt membre în Grupul de Acțiune de Acțiune Locală și se referă la: eligibile la inserție plasata-sub-
identificate zone Locală din cadrul Listei SDL- nivel de responsabilita
marginalizate, adică urilor selectate la finanțare • investiţiile în infrastructura de locuire - proiect: Minim 2% tea-
zone cu populație construirea/reabilitare/modernizare 30.000 euro pentru celelalte comunitatii/
(PROGRAMUL Parteneriate între UAT
aflată în risc de locuinţelor sociale categorii de
OPERAȚIONAL Oraș/Municipiu/ sectoarele
sărăcie și Valoarea beneficiari
REGIONAL, AP
excluziune socială municipiului București - • investiţii în infrastructura de sănătate, totală maximă
9, PI 9.1) membru în Grupul de Acțiune servicii sociale – a pachetului
Implementareade Locală din cadrul Listei SDL- constructia/reabilitarea/modernizarea/dotar de proiecte de
urilor selectate la finanțare și
măsuri care să ea centrelor comunitare integrate medico- infrastructură
diminueze acțiunea lider de parteneriat - și socială; la nivel de
factorilor ce furnizori publici și privați de strategie:
APEL servicii sociale • investiţii în infrastructura de educaţie –
NELANSAT generează sărăcie 4.900.000
construire /reabilitare/modernizare/dotarea
și excluziune socială euro
Furnizori publici și privati de de unităţi de învăţământ preuniversitar
servicii sociale acreditați (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
conform legislației în vigoare, gimnaziale etc.);
cu o vechime de cel putin un
• investiții în amenajări ale spațiului urban
an, inainte de depunerea
degradat al comunității defavorizate
proiectului, cu competențe în
furnizare de servicii sociale, • construirea/ dotarea cu echipamente a
comunitare, desfasurare de infrastructurii întreprinderilor de economie
activitati recreativ-educative, socială de inserţie.
culturale, agrement și sport

Întreprinderi de economie
socială de inserție

PAGINA 18 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Creșterea accesului, Parteneriatele încheiate între • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ Valoarea Minim 2% 31 http://regio-
Europeană și gradului de calității și a Autorităţi Publice Centrale - extinderea/ echiparea infrastructurii eligibilă decembrie adrcentru.ro/1
Guvernul participare la atractivității Ministerul Educaţiei Naţionale educaţionale pentru educația preșcolară minimă a unui 2020, ora 0-1-
României nivelul educației, şi Autoritățile/ Instituții ale (grădinițe) proiect este 15 investitiile-
educaţiei contribuind la administraţiei publice locale, de 200.000 educatie-
timpurii şi creșterea ratei de unde liderul parteneriatului va • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ euro formare-
învăţământului participare la diferite fi reprezentat de Autoritatea extinderea/ echiparea infrastructurii inclusiv-
obligatoriu, în niveluri de educație, Publică Centrală - Ministerul educaţionale pentru învățământul general Valoarea formare-
special pentru la reducerea Educaţiei Naţionale: obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul eligibilă profesionala-
copii cu risc abandonului școlar clasei pregătitoare) maximă a pentru-
crescut de și a părăsirii timpurii Parteneriatele încheiate între unui proiect: dobandirea-
părăsire a școlii, la o rată mai Autorităţi Publice Centrale - se va avea în de-
timpurie a mare de absolvire a Ministerul Educaţiei Naţionale vedere competente-
sistemului învățământului şi Instituții aflate în alocarea si-invatare-
obligatoriu și la coordonarea Ministerului regională şi pe-tot-
Apel dedicat: creșterea ratei de Educaţiei Naţionale, unde nu se va parcursul-
tranziție spre liderul parteneriatului va fi depăşii vietii-prin-
reprezentat de Autoritatea
învăţământului niveluri superioare
Publică Centrală - Ministerul
valoarea unui dezvoltarea-
preşcolar de educație proiect infrastructuril
Educaţiei Naţionale: „major” or-de-
învăţământului educatie-si-
obligatoriu Instituţii de învăţământ formar/
superior ce au în administrare
terenuri aflate în proprietatea
Proiecte publică a statului.
depuse în
parteneriat cu Unitățile Administrativ
MEN Teritoriale, inclusiv sectoarele
Municipiului București
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL Instituții ale administraţiei
REGIONAL, AP publice locale:
10, PI 10.1, OS Entităţi(Direcţie/Serviciu)
10.1A şi 10.1B) desprinse din aparatul
Primăriei, aflate sub
coordonarea Consiliului Local,
cu bugetul aprobat prin HCL,
derulează proceduri de
achiziţii publice având
personalitate juridică şi care
au primit în administrare
infrastructura educaţională

PAGINA 19 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Proiecte de Creșterea capacității Institutele de cercetare de Se finanţează numai proiectele a căror arie de Valoarea 0% 19 https://bit.ly/2
Europeană și infrastructuri de cercetare prin drept public cercetare propusă prin proiect se concentrează finanţării ianuarie CzScBI
Guvernul de cercetare sprijinirea participării pe următoarele domenii tematice prioritare: publice 2019, ora
României pentru instituţii la infrastructurile de nerambursabil 09:00
Instituțiile de învăţământ
publice de CD/ cercetare de interes
superior de stat Domeniile de specializare inteligentă: e pentru un
universităţi european din proiect va fi
• Bioeconomia
Roadmap-ul aprobat cuprinsă între
de European care fac parte din sistemul • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, 4.500.000 lei
Strategy Forum on naţional de cercetare- spaţiu şi securitate si 92.000.000
(PROGRAMUL Research dezvoltare şi • Energie, mediu şi schimbări climatice lei
OPERAȚIONAL Infrastructures
• Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
COMPETITIVIT (ESFRI) și prin Valoarea
crearea sau sunt conectate cu o structură totală a
ATE, AP 1, OS economică de tip cluster Sănătate, domeniu prioritar de interes naţional.
1.1, Acţiune modernizarea unor
(cluster, parc ştiinţific și
proiectului nu
1.1.1) infrastructuri de poate depăşi
interes național sau tehnologic, pol de 230.000.000
regional, astfel cum competitivitate sau asociații În cadrul prezentului apel de proiecte se va lei
au fost selectate în
din domeniul infrastructurii de sprijini crearea și dotarea de noi laboratoare
lista/ Roadmap-ul cercetare), existentă sau (fixe sau mobile), centre de cercetare noi sau
infrastructurilor de emergentă în vederea modernizarea celor existente.
transferului și valorificării
cercetare ale
României pentru rezultatelor cercetării obținute
perioada 2017-2025 cu aceste investiții, de către
membrii structurii respective și

ale căror proiecte de


infrastructură de cercetare
sunt incluse în Roadmap-ul
național al infrastructurilor de
cercetare din România 2017 –
2027 aprobat prin Ordinul
ministrului cercetării și inovării
nr. 624/03.10.2017

PAGINA 20 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea șanselor Angajatori În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2t
Europeană şi outplacement – de reintegrare pe eligibile următoarele activități: maximă nelansat DJ0nI
Guvernul adaptarea piața muncii a Organizații sindicale • Identificarea și stabilirea de contacte cu eligibilă a unui
României lucrătorilor lucrătorilor care reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate proiect este
disponibilizați/ urmează să fie Organizații patronale în dificultate, care intenționează să de 500.000
concediați la disponibilizați/ disponibilizeze/concedieze individual sau euro
schimbare concediați prin Furnizori de servicii colectiv angajați, în condițiile prevăzute de
furnizarea de măsuri specializate pentru stimularea Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
de outplacement ocupării forței de muncă muncii), cu modificările și completările
ulterioare – activitate relevanta și
(PROGRAMUL Furnizori de formare obligatorie
OPERAȚIONAL profesională • Organizarea și derularea de măsuri active
CAPITAL de ocupare inclusiv outplacement, acordate
UMAN, AP 3, Asociații și fundații persoanelor din grupul țintă – activități
OS 3.9) relevante și obligatorii
Camerele de Comerț și • Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
Industrie acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
o introducerea și sprijinirea unor forme
APEL flexibile de ocupare, astfel încât
NELANSAT angajații să poată îmbina mai ușor
responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o Introducerea unor modele inovatoare
de organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la
locul de muncă, care îmbunătățesc
statutul profesional și de sănătate al
angajaților, care asigură un tratament
egal la locul de muncă, inclusiv pentru
nevoile lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii
• Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
• Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

PAGINA 21 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Modernizarea Întărirea capacităţii MMJS/ ANOFM, în calitate de • Sprijin pentru realizarea bazelor de date și Valoarea Variabilă 28 https://bit.ly/2
Europeană și instituțiilor instituţionale a SPO (inclusiv unităţile cu a interoperabilității bazelor de date între maximă februarie Jxt1iA
Guvernul pieței forței de serviciului public de personalitate juridică din școli și serviciul public de ocupare pentru eligibilă a unui 2019
României muncă ocupare la nivel subordinea sa) în parteneriat monitorizarea tinerilor NEET’s; proiect este
naţional şi teritorial cu parteneri sociali/ furnizori • Dezvoltarea/ consolidarea/ integrarea/ de 49.000.000
de servicii sociale, alte entități operaționalizarea unor baze de date euro
Creșterea relevante cuprinzând diverse categorii de clienți
(PROGRAMUL satisfacției clienților actuali și potențiali (ex. NEETs, VMG/VMI,
OPERAȚIONAL SPO, a diversității și grupuri vulnerabile, angajatori etc.);
CAPITAL gradului de • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de
UMAN, AP 3, cuprindere a servicii (inclusiv online, de tip call centre și
OS 3.10, 3.11) serviciilor oferite ghișee electronice etc.) pentru diverse
angajatorilor și categorii de beneficiari;
persoanelor aflate în • Dezvoltarea serviciilor de susținere a
căutarea unui loc de mobilității forței de muncă;
muncă. • Dezvoltarea de instrumente, studii,
analize, cercetări etc. privind evoluția
pieței muncii la nivel național, regional și
local, inclusiv împreună cu partenerii
sociali;
• Acțiuni de colaborare cu angajatori privaţi,
parteneri sociali și structuri reprezentative
ale acestora, întreprinderi sociale de
inserție, furnizori de servicii de ocupare şi
formare profesională, servicii sociale,
agenţii pentru muncă temporară etc.

PAGINA 22 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Servicii sociale Reducerea Autoritățile centrale şi locale Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2E
Europeană și pentru numărului de cu responsabilități în domeniu, accesului la servicii integrate, ex.: maximă nelansat rBjVK
Guvernul persoanele fără persoane în parteneriat cu actorii sociali • cazare temporară, eligibilă a unui
României adăpost aparţinând relevanți • servicii de asistență psiho-socio-medicală, proiect este
grupurilor • continuarea/ reintegrarea în sistemul de de 300.000
vulnerabile
Furnizori de servicii sociale în educație, euro
(persoane fara
condițiile legii singuri sau în • furnizarea de măsuri active de ocupare,
(PROGRAMUL adapost) prin
parteneriat cu actori relevanți consiliere, formare, reinserție/ acompaniere
OPERAȚIONAL furnizarea unor socio-profesională în vederea
CAPITAL servicii sociale/ inserției/reinserției socio-profesionale,
UMAN, AP 4, medicale/ socio- măsuri de acompaniament etc.) destinate
OS 4.4) profesionale/ de persoanelor fără adăpost, în concordanţă
formare cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea
profesională de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor
adecvate nevoilor de bază.
APEL specifice
NELANSAT Serviciile sociale adresate persoanelor fără
adăpost au drept scop asigurarea de găzduire
pe perioadă determinată, asociată cu acordarea
unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau
reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile
individuale identificate.

Prioritatea este furnizarea de servicii sociale, de


ocupare, psihologice etc grupului tinta si nu
investitia in resursele umane din sistem (formare
profesionala etc). Astfel, activitatea de furnizare
de servicii sociale si /sau de ocupare,
educationale etc persoanelor fara adapost (asa
cum e ea descrisa mai sus) trebuie sa
reprezinte 80% din proiect (element de
eligibilitate proiect), iar activitatile suport
(destinate resurselor umane din sistem: formare
profesionala etc.) vor reprezenta maxim 20% din
activitatile proiectului si implicit si din bugetul
aferent activitatilor proiectului.

PAGINA 23 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Pentru o inimă Creșterea numărului Ministerul Sănătății, organ de • Elaborarea metodologiei pentru programul Maxim Variabilă Apel https://bit.ly/2I
Europeană și sănătoasă- de persoane care specialitate al administrației național de screening pentru identificarea 25.000.000 nelansat s2ciU
Guvernul beneficiază de publice centrale, cu pacienților cu factori de risc cardiovascular euro
României Program de programe de sănăta personalitate juridică, în
screening te și de servicii subordinea Guvernului; • Furnizarea programelor de formare/
pentru orientate către instruire profesională specifică pentru
identificarea prevenție, depistare Institut sau instituție de specialiștii implicați în derularea
pacienților cu precoce (screening), sănătate publică aflată în programului național de screening pentru
factori de risc diagnostic și subordinea Ministerului identificarea pacienților cu factori de risc
cardiovascular tratament precoce Sănătății cu personalitate cardiovascular
pentru principalele juridică cu atribuţii în domeniu
patologii • Furnizarea de servicii medicale prin
programul național de screening pentru
(PROGRAMUL identificarea pacienților cu factori de risc
OPERAȚIONAL Parteneri eligibili: cardiovascular
CAPITAL
UMAN, AP 4, PI Ministerul Sănătății • Activități de informare, educare,
9.iv, OS 4.9) Institut sau instituție de conștientizare a grupului țintă al serviciilor
sănătate publică aflată în de screening pentru identificarea
subordinea Ministerului pacienților cu factori de risc cardiovascular
Sănătății
APEL Institut sau instituție medicală • Sprijin pentru înființarea şi funcționarea
NELANSAT publică care deține secție de centrelor de screening pentru furnizarea de
cardiologie servicii de screening pentru identificarea
Universități publice de pacienților cu factori de risc cardiovascular
Medicină și Farmacie
ONG-uri relevante organizate
ca societăți profesionale care
desfășoară activități
educaționale
şi de cercetare în domeniul
screening-ului şi prevenției
cardiovasculare

PAGINA 24 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Programe Creșterea numărului Spitalele publice cu servicii de • Furnizarea programelor şi serviciilor de Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2x
Europeană și regionale de de persoane care obstetrică-ginecologie de sănătate esenţiale de prevenție, depistare maximă nelansat na2nZ
Guvernul îngrijire a beneficiază de nivelul III care au competență precoce, diagnostic și tratament precoce eligibilă a unui
României gravidei şi programe de la nivelul regiunii de prenatal proiect per
copilului - sănătate și de dezvoltare vizate de proiect fiecare din
etapa II servicii orientate regiunile
către prevenție, Parteneri eligibili: • Activități de informare, educare, vizate de
depistare precoce conştientizare a grupului țintă al serviciilor prezentul ghid
(screening), Ministerul Sănătății de îngrijire a gravidei și copilului este de
(PROGRAMUL diagnostic și Instituțiile și structurile de 2.000.000
OPERAȚIONAL tratament precoce specialitate ale Ministerului euro
CAPITAL pentru principalele Sănătății, care desfășoară
UMAN, AP 4, PI patologii activități în domeniul sănătății
9.iv, OS 4.9) publice la nivel național,
regional, județean și local, cu
personalitate juridică, aflate în
subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea Ministerului
Sănătății, cu excepția CNAS
APEL și a caselor de asigurări de
NELANSAT sănătate;
Autorități ale administrației
publice locale;
Autorități publice - spitalele
publice din rețeaua
autorităților administrației
publice locale;
ONG-uri relevante
Furnizori de servicii medicale
în sistemul public/ contract cu
CASS

Este obligatorie derularea


proiectului în parteneriat

PAGINA 25 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Copiii mai întâi Proiectele se vor Autoritățile publice locale cu • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în Valoare 0% - 5% Apel http://www.fo
Europeană și concentra pe responsabilități în domeniul vederea asigurării tranziției de la servicii de minimă nelansat nduri-
Guvernul dezinstituționalizare protecției copilului îngrijire instituționalizate către servicii la proiect ue.ro/pocu-
României PROGRAMUL a copiilor aflați în 50 nivelul comunității 450.000 euro 2014#implem
OPERAȚIONAL dintre cele 77 de în parteneriat cu entare-
CAPITAL centre de plasament • Orice alte măsuri care vin în sprijinul Valoarea program
UMAN clasice, funcționale furnizori de servicii sociale dezinstituționalizării și al furnizării de servicii maximă
(AP 4, OS 4.12; la 30 iunie 2016, și la nivelul comunității 1.300.000
4.13; 4.14) vor include servicii euro
integrate de sprijin • Furnizarea de programe de asistența
în vederea asigurării tinerilor (cu vârsta până în 18 ani sau până
tranziției de la la 26 ani dacă urmează programe de
APEL servicii de îngrijire educație/ formare)
NELANSAT instituționalizate
către servicii la • Furnizarea de servicii și măsuri preventive
nivelul comunității, și de intervenție timpurie pentru copii în
programe complexe vederea prevenirii separării copilului de
de asistență a familie și a instituționalizării
tinerilor și de
integrare socio- • Sprijin pentru dezvoltarea rețelei de
economică la nivelul asistenți sociali și a celei de asistenți
comunității a maternali la nivelul comunității, inclusiv prin
acestora, precum și furnizarea de programe de formare și de
măsuri preventive schimb de experiență; dezvoltarea cu
de evitare a prioritate a asistenței maternale pentru copiii
separării copilului de cu dizabilități; sprijin pentru dezvoltarea
familie și de serviciilor de tip familial, identificare și
instituționalizare. monitorizare copii aflați în risc de separare
de familie (ex. Aplicare fișă de identificare a
riscurilor aprobată prin anexa nr. 2 a HG nr
691/2015, identificarea nevoilor acestor
copii, referirea lor către serviciile de
sănătate și de educație etc).

PAGINA 26 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Acordarea de sprijin Entități ale economiei sociale, Acţiunile vor avea drept scop asigurarea Valoarea Variabilă 15 https://bit.ly/2
Europeană și înființarea de pentru înființarea de rețele, uniuni, federații din sprijinului necesar pentru înfiinţarea de maximă ianuarie NZQuho
Guvernul întreprinderi structuri de sectorul economiei sociale întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile eligibilă a unui 2019
României sociale economie socială sociale de inserție. proiect este
de 3.000.000
Alte entități relevante – Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul euro
furnizori de formare entităților nou înființate, vor putea beneficia de
profesională autorizaţi publici activități de consiliere/consultanță în domeniul
(PROGRAMUL
şi privaţi, furnizori de servicii antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul
OPERAȚIONAL
de ocupare acreditați publici și social.
CAPITAL
privați, furnizori de servicii
UMAN, AP 4,
sociale, organizaţii sindicale şi Etape de implementare:
O.S. 4.16)
organizații patronale, asociaţii
profesionale, camere de Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi
comerț și industrie, ONG-uri întreprinderi sociale
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de
afaceri şi monitorizarea funcționării
Toate categoriile de entităţi întreprinderilor sociale
eligibile menţionate pot
participa în cadrul proiectului
atât ca beneficiar unic, cât și
în parteneriat cu oricare dintre
categoriile de entităţi eligibile,
inclusiv în parteneriat cu
autorități publice centrale sau
locale

PAGINA 27 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Implementarea Reducerea Autoritățile locale cu Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu Valoarea Variabilă 29 martie http://www.fo
Europeană şi strategiilor de numărului de responsabilități în domeniu, în (element de eligibilitate): maximă a 2019, ora nduri-
Guvernul dezvoltare persoane aflate în parteneriat cu actorii sociali unui proiect 16:00 ue.ro/presa/n
României locală în risc de sărăcie și relevanți/Furnizori de servicii - o măsură de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de este de 1 outati-am-
comunitățile excluziune socială sociale în condițiile legii servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-socio- milion de euro oi/details/6/61
marginalizate din comunitățile educaționale) aferentă cel puțin unui proiect 6
din zona rurală marginalizate din Entități relevante pentru hard de infrastructură socială finanțat în cadrul
și/ sau în orașe zona rurală și orașe implementarea proiectelor unei SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR
cu o populație cu o populație de aferente SDL selectate 2014-2020
de până la până la 20.000
20.000 locuitori locuitori prin și
implementarea de
măsuri/ operațiuni - o măsură din domeniul ocupării forței de
integrate în muncă, respectiv sprijin pentru accesul și/sau
contextul menținerea pe piața muncii și/sau susținerea
(PROGRAMUL mecanismului de antreprenoriatului în cadrul comunității
OPERAȚIONAL DLRC.
CAPITAL - împreună cu alte măsuri, dintre domeniile
UMAN, AP 5, vizate de celelalte activități principale, dacă este
OS 5.2) cazul, în funcție de nevoile identificate la nivelul
teritoriului eligibil vizat de proiectul POCU

PAGINA 28 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Creșterea ratei de MEN și agenții, structuri/alte Sprijinirea participării la învăţământul Valoarea 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană şi serviciilor de cuprindere în organisme aflate în antepreșcolar, furnizarea de servicii de eligibilă a unui nelansat npPeW7
Guvernul educație învațământul subordinea/coordonarea MEN informare și consiliere a părinţilor, programe de proiect este
României antepreșcolară antepreșcolar și şi alte organisme publice cu educație parentală, inclusiv măsuri de de maxim
preșcolar, în special atribuții în domeniul educației acompaniere și de asigurare de sprijin financiar. 539.812,19
pentru categoriile și formării profesionale, euro
(PROGRAMUL
dezavantajate de inclusiv asigurarea calității în Asigurarea resurselor umane calificate pentru
OPERAȚIONAL
copii învățământul preuniversitar învățământul antepreșcolar, inclusiv prin
CAPITAL
UMAN, AP 6, încurajarea mobilităţii personalului didactic prin
Instituții de învățământ scheme de mobilitate profesională, asigurarea
OS 6.2)
(ISCED 0) acreditate, publice unor programe de mentorat;
și private, din rețeaua școlară
națională Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi
servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din
APEL
Furnizori de servicii de învățământul antepreșcolar, în special pentru
NELANSAT
orientare, consiliere, mediere copiii aparținând minorității Roma și copiii cu
școlară și servicii alternative, dizabilități;
publici și privați
Promovarea de bune practici în aria facilitării
Parteneri sociali din accesului la Ingrijire si Educatie Timpurie a
învățământul preuniversitar Copiilor/Early Childhood Education and Care
(ex. organizații sindicale) (ECEC), valorificând rezultatele unor
proiecte/programe iniţiate/dezvoltate în
Instituții/agenții parteneriat, inclusiv la nivel transnațional.
guvernamentale cu atribuții în
domeniul incluziunii sociale

APL cu atribuții în domeniul


educației de nivel
preuniversitar

ONG

PAGINA 29 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Educație de Creșterea Ministerul Educației Naționale Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent Valoarea - 30 http://www.fo
Europeană şi calitate în creșe participării la (MEN) pentru educaţia şi îngrijirea copiilor ante- eligibilă decembrie nduri-
Guvernul la nivel național învăţământul ante- preşcolari (ex. cadrul de management maximă a 2019 ue.ro/presa/n
României preșcolar și Partenerii eligibili pot fi: instituţional, cadrul curricular metodologic proiectului outati-am-
preșcolar, în special naţional, promovare de bune practici este de oi/details/6/51
(PROGRAMUL a Agenţii, structuri/alte educaţionale pentru Educație si Îngrijire Copii 4.000.000 3
OPERAȚIONAL grupurilor cu risc de organisme aflate în Preșcolari – EÎCP etc.). euro
CAPITAL părăsire timpurie a subordinea/ coordonarea
UMAN, AP 6, școlii, cu accent pe MEN şi alte Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi
OS 6.2 & 6.6) copiii aparținând organisme publice cu atribuţii servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din
minorității în domeniul educaţiei şi învățământul ante-preșcolar, în special pentru
roma și a celor din formării profesionale, inclusiv copiii aparținând minorității roma și copiii cu
mediul rural asigurarea calității în dizabilități;
învățământul preuniversitar;
Îmbunătățirea Promovarea de bune practici în aria facilitării
competențelor Instituţii de învăţământ accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor
personalului didactic acreditate, publice şi private, proiecte/programe inițiate/dezvoltate în
din învățământul din reţeaua şcolară parteneriat, inclusiv la nivel transnațional;
preuniversitar în naţională;
vederea promovării Încurajarea mobilității personalului didactic prin
unor servicii Furnizori de servicii de scheme de mobilitate profesională, asigurarea
educaționale de orientare, consiliere, mediere unor programe de mentorat, în vederea
calitate orientate pe şcolară şi servicii alternative, extinderii utilizării metodelor activ-participative
nevoile elevilor și a publici şi privaţi; de educație bazate pe noul curriculum şi pe
unei școli incluzive nevoile copiilor mici, în special în cazul
Autoritățile publice locale cu personalului care lucrează cu copiii aparținând
atribuții în domeniul educaţiei grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând
de nivel preuniversitar; minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii
din comunitățile dezavantajate socioeconomic;
ONG-uri;
Perfecționarea profesională specializată a
Instituții/agenții resurselor umane pentru învățământul
guvernamentale cu atribuții în antepreșcolar;
domeniul incluziunii sociale;
Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
Parteneri sociali din obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei
învățământul preuniversitar
PI
(ex. organizaţii sindicale).

PAGINA 30 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Educație de Acordarea de Ministerul Educatiei Nationale, • susținerea unei educații de calitate pentru Valoarea 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană și calitate în finanțare în parteneriat cu 41 de elevii de gimnaziu din mediul rural eligibilă a unui nelansat MvkA8o
Guvernul mediul rural nerambursabilă Inspectorate Școlare • acordarea de burse pentru frecvență și proiect este
României dedicată exclusiv Județene (încadrate în promovabilitate pentru elevii de gimnaziu de maxim
implementării unui categoria de partener eligibil: din grupul țintă 195.000.000
program național agenții, structuri/alte • furnizarea de sprijin suplimentar școlilor euro
(PROGRAMUL care să includă organisme aflate în gimnaziale din mediul rural defavorizat
OPERAȚIONAL măsuri coerente și subordinea/coordonarea pentru asigurarea resurselor educaționale
CAPITAL adresate în mod MEN). minimale
UMAN, AP 6, dedicat creșterii • realizarea unor activități structurate privind
OS 6.3 & 6.6) calității educației Partenerii vor demonstra formarea de competențe transversale, de
oferite elevilor care realizarea de activități consiliere și orientare educațională și/sau a
învață în școli din relevante prin raportare la carierei
zonele rurale scopul apelului de proiecte. • dezvoltarea profesională specializată pentru
APEL dezavantajate, în personalul didactic din învățământul
NELANSAT vederea diminuării preuniversitar
riscului de părăsire • activităţi suport menite să conducă la
timpurie a școlii și a creșterea calității educaţiei obligatorii
asigurării șanselor
de acces la nivele
superioare de
educație

PAGINA 31 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea numărului Agenţii, structuri/ alte • Furnizarea de programe de A doua șansă Valoarea 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană şi educație de a de tineri care au organisme aflate în cu accent pe zonele rurale și comunitățile eligibilă a unui nelansat npSssH
Guvernul doua șansă abandonat școala și subordinea/coordonarea MEN dezavantajate din punct de vedere socio- proiect este
României de adulți care nu și- şi alte organisme publice cu economic; de maxim
au finalizat educația atribuţii în domeniul educaţiei • Sprijin pentru dezvoltarea programelor de 3.497.980
obligatorie care se şi formării profesionale – de la tip A doua șansă inclusiv a programelor euro
(PROGRAMUL
reîntorc în sistemul nivel județean, de formare profesională prin susținerea
OPERAȚIONAL
de educație și elaborării de materiale noi de învățare,
CAPITAL
formare, inclusive Instituţii de învăţământ învățământ alternativ orientat către
UMAN, AP 6,
OS 6.4 & 6.6)
prin programe de tip (ISCED 1-3) acreditate, obținerea de competențe cheie;
a doua șansă și publice şi private, din reţeaua • Alte măsuri în sprijinul atingerii
programe de şcolară naţională, obiectivelor specifice stabilite în cadrul
formare acestei PI (ex: crearea de rețele pentru
profesională; Autoritățile publice locale cu incluziune socio-educațională, care pun
atribuții în domeniul educaţiei accent pe nevoile grupurilor țintă
APEL
de nivel preuniversitar, (copii/tineri „hard to reach/hard to
NELANSAT Îmbunătățirea
competențelor motivate”), în special în etape de tranziție
personalului didactic
ONG-uri. între nivele de școlarizare, susținerea
din învățământul motivației individuale pentru participare
Partenerii pot fi instituții școlară etc.)
preuniversitar în
vederea promovării
similare categoriilor de • Consiliere și programe de educație
solicitanți eligibili și/sau parentală pentru membrii familiilor copiilor
unor servicii
categorii de organizații și adulților care se află în afara sistemului
educaţionale de
calitate orientate pe
detaliate mai jos: educațional;
nevoile elevilor și a • Studii, analize care să vizeze participarea
MEN, la educație, în special a copiilor și tinerilor
unei școli incluzive.
Furnizori de servicii de aparținând minorității roma, a celor care
orientare, consiliere, mediere provin din medii dezavantajate socio-
şcolară şi servicii alternative, economic, din mediul rural, precum și a
publici şi privaţi, copiilor/tinerilor cu dizabilități;
Parteneri sociali din • Acțiuni și campanii de conștientizare
învăţământul preuniversitar destinate creșterii ratelor de menținere în
(ex. organizaţii sindicale), sistemul inițial de învățământ și pentru a
Administrația Națională a asigura înțelegerea beneficiilor pe care o
Penitenciarelor şi instituţii oferă educația în relație cu oportunitățile
subordonate, de angajare;
Instituţii/agenţii • Perfecționarea profesională specializată
guvernamentale cu atribuţii în pentru personalul didactic din
domeniul incluziunii sociale, învățământul preuniversitar;
Instituţii de cult şi asociaţii
• Promovarea unor măsuri integrate de
religioase.
mobilitate pentru personalul didactic .

PAGINA 32 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri Reducerea părăsirii Agenţii, structuri/ alte • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare Pentru Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și integrate de timpurii a școlii prin organisme aflate în la decizia școlii (CDȘ) care sprijină regiunile mai nelansat nduri-
Guvernul prevenire a măsuri integrate de subordinea/coordonarea MEN achiziția competențelor cheie ale elevilor puțin ue.ro/presa/n
României părăsirii prevenire și de şi alte organisme publice cu din învățământul obligatoriu; dezvoltate, outati-am-
timpurii a şcolii asigurare a atribuţii în domeniul educaţiei • Elaborarea de materiale didactice care valoarea oi/details/6/24
oportunităților egale şi formării profesionale – de la sprijină implementarea curriculumului maximă 6
pentru elevii nivel județean revizuit (ghiduri, resurse educaționale eligibilă a unui
aparținând Instituţii de învăţământ pentru elevi și cadre didactice), în special proiect este
(PROGRAMUL grupurilor (ISCED 1-3) acreditate, cele de tipul resurselor educaționale de 1.700.000
OPERAȚIONAL vulnerabile, cu publice şi private, din reţeaua deschise; euro
CAPITAL accent pe elevii şcolară naţională • Perfecționarea profesională specializată
UMAN, AP 6, aparținând Autoritățile publice locale cu pentru personalul didactic din
OS 6.3, 6.5, 6.6) minorității roma și atribuții în domeniul educaţiei învățământul preuniversitar; Pentru
elevii din mediul de nivel preuniversitar • Promovarea unor măsuri integrate de regiunea
rural/ comunitățile mobilitate pentru personalul didactic; dezvoltată
dezavantajate Partenerii pot fi instituții • Dezvoltarea de mecanisme de prevenire (București
APEL socio-economic similare categoriilor de și monitorizare a segregării în școli; Ilfov),
NELANSAT solicitanți eligibili și/sau valoarea
• Stimulente pentru participarea la maximă
următoarele categorii de programe de Școală după școală;
organizații: eligibilă a unui
• Dezvoltarea unor mecanisme de susținere proiect este
• MEN, a procesului de dezvoltare și furnizare a de 1.200.000
• Furnizori de servicii de curriculum-ului la decizia școlii prin euro
orientare, consiliere, implicarea parteneriatelor;
mediere şcolară şi • Accesibilizarea învățământului obligatoriu
servicii alternative, pentru elevi cu cerințe educationale
publici şi privaţi, speciale prin asigurarea de materiale de
• Parteneri sociali din învățare adaptate nevoilor acestora;
învăţământul • Realizarea de studii tematice privind
preuniversitar (ex. aplicarea curriculumului revizuit și
organizaţii sindicale), achizițiile competențelor cheie cu
• Instituţii de cult şi focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea
asociaţii religioase, roma, copii din medii dezavantajate socio-
• Administrația Națională a economic, din mediul rural și copii/tineri
Penitenciarelor şi instituţii cu dizabilități.
subordonate,
• Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
• ONG-uri

PAGINA 33 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Curriculum Reducerea părăsirii Ministerul Educației Naționale • Realizarea și adoptarea de către MEN a Se va selecta - 30 http://bit.ly/2w
Europeană și național timpurii a școlii prin (MEN) unui document strategic de asumare a un singur decembrie 6zee1
Guvernul obligatoriu măsuri integrate de viziunii modificărilor în domeniul proiect cu 2020 sau
României actualizat prevenire și de Partenerii eligibili: curriculum-ului național obligatoriu valoare la
pentru asigurare a revizuit pentru învățământul primar și maximă semnarea
învățământul oportunităților egale Agenţii, structuri/alte gimnazial eligibilă de contractul
primar și pentru elevii organisme aflate în • Fundamentarea unor recomandări cu 43.932.500 ui de
gimnazial aparținând subordinea/coordonarea MEN caracter metodologic pentru euro finanțare
grupurilor şi alte organisme publice cu implementarea curriculum-ului obligatoriu
vulnerabile, cu atribuţii în domeniul educaţiei și a celui opțional pentru învățământul
accent pe elevii şi formării profesionale, primar și gimnazial și susținerea
(PROGRAMUL aparținând inclusiv asigurarea calității în demersurilor de aplicare a noilor planuri-
OPERAȚIONAL minorității roma și învățământul preuniversitar; cadru și programe școlare
CAPITAL elevii din mediul • Dezvoltarea competențelor profesionale
UMAN, AP 6, PI rural/ comunitățile Instituţii de învăţământ pentru personalul didactic din
10.i, OS 6.3, dezavantajate (ISCED 1-2) acreditate, învățământul preuniversitar primar și
6.5, 6.6) socio-economic; publice şi private, din reţeaua gimnazial, în vederea utilizării metodelor
Creșterea şcolară naţională; activ-participative de educație bazate pe
numărului de oferte noul curriculum centrat pe competente
educaționale Furnizori de servicii de cheie şi pe nevoile elevilor, în special în
orientate pe orientare, consiliere, mediere cazul personalului care lucrează cu copiii
formarea de şcolară şi servicii alternative, aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
competențe și pe publici şi privaţi; copii aparținând minorității roma, copii cu
utilizarea de soluţii nevoi speciale, copii din comunitățile
digitale/de tip TIC în ANP şi instituţii subordonate; dezavantajate socioeconomic.
procesul de • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
predare; Autoritățile publice locale cu obiectivelor specifice stabilite în cadrul
Îmbunătățirea atribuții în domeniul educaţiei acestei PI (ex. activități de formare care
competențelor de nivel preuniversitar; promovează incluziunea, activități de
personalului didactic formare în aria elaborării de resurse
din învățământul ONGuri; educaționale deschise pentru facilitarea
preuniversitar în implementării curriculumului, activități de
vederea promovării Parteneri sociali din formare pentru echipele manageriale în
unor servicii învăţământul preuniversitar aria monitorizării impactului măsurilor
educaţionale de (ex. organizaţii sindicale). privind creșterea accesului la educație
calitate orientate pe etc).
nevoile elevilor și a
unei școli incluzive.

PAGINA 34 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sistem de Creșterea numărului CNDIPT • Dezvoltarea și implementarea unui sistem - - Apel http://www.fo
Europeană şi educaţie şi de oferte furnizate de anticipare a nevoilor de formare nelansat nduri-
Guvernul formare de sistemul de Partenerii eligibili pot fi: profesională pe termen scurt, mediu și ue.ro/presa/n
României profesională educație și formare lung, precum și de monitorizare a outati-am-
corelat cu profesională MEN; MMJS; Agenții, structuri tranziției de la educație și formare oi/details/6/29
nevoile şi adaptate la nevoile subordonate sau aflate în profesională la piața muncii; 7
tendinţele și tendințele de coordonarea MEN/ MMJS și
pieţei muncii dezvoltare ale pieței alte organisme publice cu • Revizuirea calificărilor și a curriculum-ului,
muncii atribuții în domeniul formării precum și elaborarea de calificări noi (cu
profesionale; Autoritatea accent pe competențele antreprenoriale și
Națională pentru Calificări; sectoarele economice prioritare
(PROGRAMUL ANOFM și structurile identificate prin SNC);
OPERAȚIONAL teritoriale ale acesteia cu
CAPITAL personalitate juridică; Membri • Extinderea mecanismelor de
UMAN, AP 6, ai Comitetelor Sectoriale și recunoaștere și validare/certificare a
OS 6.16) Comitete Sectoriale; competențelor și calificărilor dobândite în
Organizații sindicale; context nonformal și informal pentru
Patronate; Asociații sistemul de formare profesională (FPI);
profesionale; Centre publice
APEL sau private de validare/ • Elaborarea/validarea/implementarea unui
NELANSAT certificare a învățării sistem de asigurare a calității la nivel de
anterioare; Furnizori de FPI sistem și învățare la locul de muncă;
autorizați, publici și privați;
Furnizori de servicii de
• Alte acțiuni inovative pentru creșterea
consiliere și orientare
participării la FP, inclusiv activități de
profesională/ pentru carieră;
cooperare transnațională.
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate; Camere
de comerț, industrie și
agricultură; Instituții și
organizații membre ale
consorțiilor și parteneriatelor
regionale și locale în
domeniile ocupării, educației
și formării profesionale.

PAGINA 35 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea Instituţii de învăţământ • Dezvoltarea de oferte educaționale cu Maxim Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și optimizare a atractivității ofertelor superior acreditate, publice şi conţinut inovator în învăţământul terțiar 1.500.000 nelansat nduri-
Guvernul ofertelor de educaționale din private universitar și non-universitar tehnic euro ue.ro/presa/n
României studii din învățământul terțiar organizat în cadrul instituțiilor de outati-am-
învățământul universitar și non- Partenerii pot fi instituții învățământ superior acreditate care să oi/details/6/33
superior în universitar organizat similare categoriilor de promoveze experienţe de învăţare de 0
sprijinul în cadrul instituțiilor solicitanți eligibili și/sau calitate (ex: resurse de studiu moderne şi
angajabilității de învățământ categorii de organizații flexibile, promovarea educației
superior acreditate detaliate mai jos: antreprenoriale etc.) prin corelarea cu
nevoile pieţei muncii din sectoarele
ONG-uri, inclusiv asociaţiile economice cu potențial competitiv,
(PROGRAMUL Îmbunătățirea studenţeşti; identificate conform SNC şi din domeniile
OPERAȚIONAL competentelor de specializare inteligentă conform SNCDI.
CAPITAL cadrelor didactice Parteneri sociali din • Perfecționarea profesională specializată
UMAN, AP 6, universitare de a învăţământul superior sau din pentru personalul didactic din învățământul
OS 6.9, OS proiecta și oferi medii publice și private. terțiar universitar și non-universitar
6.10) programe de studii organizat în cadrul instituțiilor de
bazate pe nevoile învăţământ superior acreditate în ceea ce
studenților/cursanțil privește conținutul educațional inovator şi
or, in vederea unui resursele de învăţare moderne şi flexibile,
APEL răspuns mai inclusiv prin parteneriate cu agenți
NELANSAT adecvat cerințelor economici, stagii de pregătire la agenți
unei piețe de locuri economici, programe de schimb de
de muncă în experiență şi diseminare de bune practice;
continuă schimbare. • Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+ în
vederea completării formării
inițiale/continue a acestuia în relație cu
domeniile de formare stabilite în cadrul
prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se
bazează inclusiv pe consultări cu rețele
internaționale de cercetare și de afaceri, în
completarea celor de la nivel național;
• Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități
de cooperare transnațională.

PAGINA 36 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sistem Dezvoltarea și Ministerul Educației Naționale • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem Valoarea Variabilă 4 http://www.fo
Europeană și multinivelar de implementarea unui de calificare pe mai multe niveluri bazat pe eligibilă a februarie nduri-
Guvernul calificări pentru sistem de calificare Partenerii eligibili pot fi: promovarea rutelor flexibile de progres în proiectului 2019, ora ue.ro/presa/n
României învățământul pe mai multe cariera profesională, cu un accent pe este de 16:00 outati-am-
superior niveluri bazat pe Agenții, structuri aflate în dobândirea de abilități şi competențe maxim oi/details/6/54
promovarea rutelor coordonarea/subordonarea relevante pentru piața muncii; 4.657.106 1
flexibile de progres MEN şi alte organisme publice euro
(PROGRAMUL în cariera cu atribuții în domeniul • Alte acțiuni inovative care sprijină accesul
OPERAȚIONAL profesională, cu învățământului superior, la învățământul terțiar, inclusiv activități de
CAPITAL accent pe inclusiv a Cadrului Național al cooperare transnațională.
UMAN, AP 6, dobândirea de Calificărilor în Învățământul
OS 6.8) abilități și Superior.
competente
relevante pentru Parteneri sociali din
piața muncii învățământul superior (ex.
organizații sindicale)/
Parteneri sociali/ sindicate/
comitete sectoriale/ instituții și
organizații membre ale
Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială.

PAGINA 37 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Program Sprijinirea Agenția Națională pentru • Crearea unei rețele naționale inovative Valoarea Variabilă 17 http://www.fo
Europeană și naţional de dezvoltării/ furnizării Egalitatea de Şanse între integrate de locuințe protejate totală eligibilă ianuarie nduri-
Guvernul sprijin pentru de servicii/ Femei şi Bărbaţi (ANES) în a unui proiect 2019 ue.ro/presa/n
României victimele accesului la servicii parteneriat cu autorităţi locale • Operaționalizarea rețelei naționale este de outati-am-
violenței integrate destinate cu responsabilități în domeniu inovative integrate de locuințe protejate maximum oi/details/6/60
domestice – victimelor violenței 11.000.000 4/am-pocu-
• Crearea și dezvoltarea unei rețele
apel domestice, inclusiv euro corrigendum-
naționale de grupuri de suport pentru
necompetitiv consilierea la-gs-cs-
victimele violenței domestice. Vor fi
agresorilor acestora %E2%80%9E
inființate 42 de grupuri de suport la nivel
în concordanţă cu program-
național.
(PROGRAMUL nevoile specifice, na%C8%9Bio
OPERAȚIONAL inclusiv prin • Furnizarea de servicii de consiliere nal-de-sprijin-
CAPITAL utilizarea de soluții vocațională. Serviciile înființate sau pentru-
UMAN, AP 4, inovatoare în dezvoltate prin proiect trebuie să victimele-
OS 4.4) furnizarea serviciilor funcționeze minimum 36 de luni pe violen%C8%9
de bază perioada implementării proiectului și Bei-
minimum 36 luni dupa data de finalizare a domestice%E
proiectului - perioadă de sustenabilitate 2%80%9D
(criteriu de eligibilitate).
• Derularea unor campanii privind prevenirea
și combaterea violenței în familie

PAGINA 38 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Servicii sociale Depăşirea situației Furnizori de servicii sociale • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de Valoarea Variabilă 19 http://www.fo
Europeană și pentru de vulnerabilitate de acreditati în condițiile legii, servicii/accesului la servicii integrate (ex. totala eligibila decembri nduri-
Guvernul victimele către persoanele singuri sau în parteneriat cu Cazare temporară, servicii de consiliere maxima a e ue.ro/presa/n
României violenței apartinand grupului actori relevanți psiho-socio-medicală, consiliere juridică, unui proiect 2018, ora
outati-am-
domestice – vulnerabil „victime continuarea/ reintegrarea în sistemul de este de 16:00
Autorităţi publice locale cu oi/details/6/55
apel competitiv ale violentei educație, furnizarea de măsuri de 400.000 euro
domestice” prin responsabilitati în domeniu, în ocupare, consiliere, formare, reinserție/ 3/am-pocu-
furnizarea unor parteneriat cu actori relevanţi acompaniere socio-profesională în lanseaz%C4
(PROGRAMUL servicii sociale/ vederea inserției/reinserției socio- %83-
OPERAȚIONAL medicale/ profesionale, măsuri de acompaniament apelurile-
CAPITAL socio-profesionale/ etc.) destinate victimelor violenței competitive-
UMAN, AP 4, de formare domestice, inclusiv consilierea agresorilor
de-proiecte-
OS 4.4) profesională acestora în concordanţă cu nevoile
adecvate nevoilor specifice, inclusiv prin utilizarea de solu ții %E2%80%9E
specifice inovatoare în furnizarea serviciilor de servicii-
bază; sociale-
pentru-
• Campanii de conștientizare și victimele-
sensibilizare a opiniei publice privind violen%C8%9
prevenirea si combaterea violentei în
Bei-
familie, precum şi acţiuni specifice pentru
creşterea responsabilităţii sociale şi domestice%E
promovarea inițiativelor de voluntariat 2%80%9D

PAGINA 39 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Îmbunătățirea Institut medical public care Elaborarea metodologiei pentru programele de Valoarea Minim 0% 20 http://www.fo
Europeană și derularea nivelului de cuprinde in organigramă prevenție, depistare precoce, diagnostic și maxima ianuarie nduri-
Guvernul programelor de competențe al personal medical cu tratament precoce al cancerului colorectal eligibila / 2019, ora ue.ro/presa/n
României prevenție, profesioniștilor competențe in formare în proiect: 16:00 outati-am-
depistare implicați în domeniul endoscopiei Furnizarea programelor de formare/ instruire oi/details/6/61
precoce, derularea digestive conform Ordinului profesională specifică pentru specialiștii implicați 5.000.000 4
diagnostic și programelor de Ministrului Sănătății nr. în derularea programelor de prevenție, depistare euro
tratament prevenție, depistare 418/2005, cu modificările şi precoce, diagnostic și tratament al leziunilor
precoce al precoce, diagnostic completările ulterioare precanceroase colorectale
cancerului și tratament al
colorectal - leziunilor Parteneri eligibili: Activități de informare, educare, conștientizare a
etapa I precanceroase grupului țintă al serviciilor de screening al
colorectale. Ministerul Sănătății, organ de cancerului colorectal
specialitate al administrației
publice centrale, cu
(PROGRAMUL personalitate juridică, în
OPERAȚIONAL subordinea Guvernului;
CAPITAL
UMAN, AP 4, Institut sau instituție de
OS 4.9) sănătate publică aflată în
subordinea Ministerului
Sănătății cu personalitate
juridică

PAGINA 40 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Servicii sociale Accelerarea Furnizori de servicii sociale • Furnizarea de servicii integrate de sprijin Valoare Variabilă 15 martie https://bit.ly/2
Europeană și și socio- tranziţiei de la acreditați în condițiile legii în vederea asigurării tranziției de la minimă 2019, ora N76Y2P
Guvernul profesionale la îngrijirea servicii de îngrijire instituționalizate către proiect: 16:00
României nivelul instituţională la servicii la nivelul comunității 450.000 euro
comunității îngrijirea alternativă
pentru copii și pentru copiii lipsiţi • Sprijin pentru furnizarea de programe de Valoarea
tineri de îngrijire asistență tinerilor (cu vârsta până în 18 maximă:
părintească Solicitanții pot depune ani sau până la 26 ani dacă urmează 1.300.000
proiecte individual sau în programe de educație/ formare) euro
parteneriat
(PROGRAMUL • Dezvoltarea de programe de identificare
OPERAȚIONAL și monitorizare a copiilor aflați în risc de
CAPITAL separare de familie, inclusiv prin
UMAN, AP 4, dezvoltare rețelei de asistenți maternali
OS 4.12, 4.13,
4.14)

Uniunea Dezinstituțional Înființarea de servicii Autorități publice centrale şi • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în Valoarea Variabilă 29 martie https://bit.ly/2
Europeană și izarea sociale destinate locale cu responsabilităţi în vederea tranziției de la servicii de îngrijire maximă 2019, ora Czh4bT
Guvernul persoanelor persoanelor adulte domeniu, singure sau în instituționalizate către servicii la nivelul eligibilă a 16:00
României adulte cu cu dizabilităţi în parteneriat cu entități comunității, inclusiv în complementaritate proiectului:
dizabilități – vederea relevante cu POR (locuințe protejate, centre de zi) cu 3.000.000
tranziția spre dezinstituționalizării respectarea standardelor minime de euro
servicii sociale și prevenirii Furnizori de servicii sociale în calitate.
în comunitate reinstituționalizării condițiile legii, singuri sau în • Furnizarea de servicii sociale de tip echipe
parteneriat cu entități mobile și îngrijire la domiciliu, inclusiv prin
relevante intermediul asistenților personali
(PROGRAMUL profesioniști
OPERAȚIONAL • Furnizarea de servicii de consiliere socială,
CAPITAL juridică şi de informare a persoanelor
UMAN, AP 4, adulte cu dizabilități care părăsesc centrele
OS 4.15) de tip rezidențial în vederea reintegrării
acestor persoane în societate

PAGINA 41 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Stimularea Creșterea ocupării MMJS (Ministerul Muncii si Stimularea angajării persoanelor cu dizabilități Valoarea Variabilă Apel https://bit.ly/2
Europeană și mobilității și șomerilor și a Justitiei Sociale)/SPO inclusiv prin acordarea de subvenții angajatorilor maximă nelansat O5PZSR
Guvernul subvenționarea persoanelor unităţile cu personalitate eligibilă a unui
României locurilor de inactive, cu accent juridică din subordinea sa, Acordarea de sprijin angajatorilor în vederea proiect nu
muncă pentru pe şomerii de lungă respectiv Autoritatea asigurării acesibilizării locurilor de muncă pentru poate depăși
șomeri și durată, lucrătorii Națională pentru Persoanele persoanele cu dizabilități 23.529.411,76
persoane vârstnici (55-64 ani), cu Dizabilități , la care se
inactive, persoanelor cu Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea adaugă
persoane cu dizabilităţi, creșterii șanselor de integrare pe piața muncii coeficientul de
dizabilități persoanelor cu nivel prin acordarea de subvenții în vederea supracontract
redus de educație achiziționării de echipamente assistive are prevăzut
în actele
normative în
vigoare
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 3,
OS 3.1)

APEL
NELANSAT

PAGINA 42 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Creșterea numărului Autoritatea Națională pentru Dezvoltarea și introducerea de Valoarea Variabilă Apel https://bit.ly/2
Europeană și numărului de de asistenți Protecția Drepturilor Copilului instrumente/proceduri/mecanisme etc. în maximă a nelansat pwceDB
Guvernul copii și tineri maternali și sociali și Adopție în parteneriat cu domeniul asistenței sociale în vederea acordării unui proiect
României plasați în la nivelul comunității Direcțiile Generale de de servicii la nivelul comunității în vederea este egală cu
instituții, prin Asistență Socială și Protecția dezinstituționalizării copiilor și tinerilor din 80.000.000
consolidarea Copilului centrele de plasament și în vederea prevenirii euro la care
rețelei de instituționalizării copiilor expuși riscului de se adaugă
asistenți separare de familie. coeficientul de
maternali supra
Susținerea unui program de formare contractare
profesională destinat asistenților maternali și stabilit prin
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu OUG 40/2015
(PROGRAMUL atribuții în domeniul asistenței sociale a copiilor cu modificările
OPERAȚIONAL și tinerilor instituționalizați precum copiilor și completările
CAPITAL expuși riscului de separare de familie. ulterioare
UMAN, AP 4,
OS 4.5 & 4.14) Dezvoltare rețelei de asistenți maternali

APEL
NELANSAT

PAGINA 43 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Stagii de Creșterea MEN și structuri agenții/ • Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor Bugetul alocat Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și practică pentru participării la organisme relevante, între organizatorii (unităţi de învăţământ) unei cereri de nelansat nduri-
Guvernul elevi programe de subordonate/ coordonate de şi partenerii de practică (societăţi finanțare va fi ue.ro/presa/n
României învățare la locul de către acesta comerciale/ structuri asociative, potențiali cuprins între outati-am-
muncă a elevilor și Angajatori (în calitate de angajatori ai viitorilor absolvenți, în special echivalentul în oi/details/6/57
ucenicilor din parteneri de practică) cu entități din sectoarele economice cu lei a inimum 2
învățământul Asociații profesionale potențial competitiv identificate conform 75.000 euro și
(PROGRAMUL secundar și terțiar Camere de comerț și industrie SNC și din domeniile de specializare maximum
OPERAȚIONAL non-universitar, cu ONG-uri inteligentă conform SNCDI); 500.000 euro
CAPITAL accent pe Furnizori publici și privați de • Organizarea și derularea programelor de
UMAN, AP 6, PI sectoarele orientare și consiliere învățare la locul de muncă (internship/
10, OS 6.14) economice cu profesională traineeship, stagii de practică, instruire
potențial competitiv Organizaţii sindicale şi practică, laborator tehnologic, etc.),
identificate conform organizaţii patronale inclusiv activități de tip firmă de exercițiu
SNC și din (în conformitate cu metodologiile
domeniile de aplicabile fiecărui tip de activitate, acolo
APEL specializare Pentru propunerile de proiecte unde este cazul);
NELANSAT inteligentă conform care vizează învățarea la locul • Organizarea competițiilor profesionale,
SNCDI de muncă solicitanți și concursurilor pe meserii, competițiilor și
parteneri eligibili sunt: târgurilor pentru firme de exercițiu;
Inspectorate Şcolare • Furnizarea de servicii de consiliere și
Judeţene (ca structuri în orientare profesională pentru elevi, axate
subordinea MEN) pe dobândirea de competențe care
Asociaţii profesionale răspund necesităților pieței muncii;
Angajatori, în calitate de • Crearea unui sistem de informare
parteneri de practică coordonată, în ambele sensuri: de la
ONG, în calitate de parteneri companii/sectorul privat către rețeaua
de practică unităților de învățământ privind nevoile lor
de instruire, precum și de la unitățile de
învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale
pieței muncii la nivel regional /local;
• Pilotarea de soluții inovative de facilitare a
practicii, de instrumente inovative de
consiliere, orientare, evaluare a
competentelor, inclusiv prin intermediul
TIC;
• Organizarea de stagii de practică în state
membre ale Uniunii Europene, unde s-au
înregistrat progrese vizibile.

PAGINA 44 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Implementarea unor Centrul Național de • Dezvoltarea cadrului instituțional privind Nespecificată 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană și sistemică a măsuri destinate Dezvoltare a Învățământului asigurarea calităţii în IPT nelansat OBvVsT
Guvernul învăţământului îmbunătățirii Profesional și Tehnic
României profesional şi relevanței şi creșterii • Dezvoltarea mecanismelor pentru
tehnic în calității sistemului Partenerii eligibili pot fi: anticiparea nevoilor de calificări şi
concordanţă cu de învățământ MEN; competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
nevoile de profesional şi tehnic, MMJS; scopul adaptării ofertei învăţământului
dezvoltare în concordanță cu Agenții, structuri subordonate profesional şi tehnic la nevoile identificate
socio- nevoile de sau aflate în coordonarea
economică la dezvoltare la nivel MEN/ MMJS și alte organisme
nivel naţional, național, regional şi publice cu atribuții în domeniul • Formarea profesională a persoanelor din
regional şi local, în strânsă formării profesionale; sistemul IPT
local colaborare cu actorii ANOFM și structurile
interesați. teritoriale ale acesteia; • Creşterea participării în învăţământul
Inspecția Muncii și structurile profesional şi tehnic
teritoriale ale acestei;
Membri ai Comitetelor • Dezvoltare, adaptare și actualizare
(PROGRAMUL Sectoriale și Comitete calificări profesionale, SPP, curriculum și
OPERAȚIONAL Sectoriale; auxiliare curriculare
CAPITAL Organizații sindicale;
UMAN, AP 6, Patronate;
OS 6.11, 6.14, Asociații profesionale; • Dezvoltarea si implementarea
6.15, 6.16) Furnizori de FPC autorizați, mecanismelor de monitorizare a inserţiei
publici și privați; profesionale a absolvenţilor de
Furnizori de servicii de învăţământ profesional şi tehnic
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră;
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
APEL
Ocupare și Incluziune Socială;
NELANSAT
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț, industrie
și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

PAGINA 45 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Implementarea la Membri ai Comitetelor • Sprijin pentru participarea la programele Valoarea Variabilă Apel https://bit.ly/2
Europeană și nivelului de nivel național a Sectoriale şi Comitete de FPC prin măsuri integrate și flexibile maximă nelansat AmHdZa
Guvernul calificare al măsurilor destinate Sectoriale cu personalitate eligibilă a unui
României angajaților prin creșterii participării juridică; proiect este
• Acțiuni de consiliere profesională și tutorat
programe de la programele de pentru grupul țintă vizat pentru de 1.000.000
formare formare Organizații sindicale; încurajarea participării la programele de euro
continuă profesională FPC
corelate cu continuă, în special Patronate;
nevoile pieței pentru acei adulți cu
un nivel scăzut de • Acțiuni de evaluare, recunoaștere și
muncii Asociații profesionale;
calificare și validare a rezultatelor învățării dobândite
persoanele cu în contexte non-formale și informale
(PROGRAMUL Centre publice sau private de
vârsta de peste 40 validare/certificare a învățării
OPERAȚIONAL
CAPITAL
ani, din zone rurale anterioare; • Organizarea de campanii/acțiuni de
UMAN, AP 6,
defavorizate informare și conștientizare pentru
OS 6.12) Furnizori de FPC autorizați, promovarea importanței formării
publici şi privați, profesionale și participării la programele
de FPC
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare • Alte acțiuni inovative pentru creșterea
APEL profesională/ pentru carieră; participării la FPC și oferirea unui sprijin
NELANSAT educațional individualizat, inclusiv prin
Camere de comerț, industrie activități de cooperare transnațională și
și agricultură; transfer de bune practici

ONG-uri.

PAGINA 46 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Decontaminare Implementarea unor Autorităţile publice sau alte Proiectele vor cuprinde activităţi de NA Pentru 31 https://bit.ly/2
Europeană și a siturilor măsuri de instituții publice, inclusiv decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate beneficiari decembrie NGpvUW
Guvernul poluate istoric decontaminare şi structuri subordonate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale Buget alocat autorități publice 2020
României – proiecte noi ecologizare a unor acestora, pentru situri şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării apelului: locale / instituții
situri contaminate şi contaminate istoric aflate în sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre 5.716.409 subordonate
abandonate deţinute proprietate sau puse la finanţare se vor concentra pe diminuarea euro acestora,
de autorităţile dispoziţia acestora de către riscului existent pentru sănătatea umană şi finanțate de la
(PROGRAMUL publice sau pentru proprietar – printr-un act pentru mediu cauzat de activităţile industriale bugetul de local:
OPERAȚIONAL care acestea au juridic - în vederea desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri
INFRASTRUCT responsabilitate în implementării proiectului adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate, Minim 2%
URĂ MARE, AP procesul de astfel încît să se atingă riscul acceptabil.
4, O.S. 4.3) decontaminare
Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o Pentru
opțiune prioritară pentru acțiunile de beneficiari
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor instituții
poluate). centrale,
finanțate de la
bugetul de stat:

Minim 15%

PAGINA 47 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea ponderii Unități administrativ teritoriale • Realizarea şi/sau modernizarea Maxim 2% pentru 1 iulie http://www.fo
Europeană și investiţiilor în energiei capacităţilor de producere energie electrică 15.000.000 proiecte având 2019 nduri-
Guvernul capacităţi de regenerabile în Asociațiile de Dezvoltare şi termică în cogenerare din biomasă şi euro ca beneficiari ue.ro/poim-
României producere totalul consumului Intercomunitară biogaz; unități 2014#implem
energie de energie primară, administrativ- entare-
electrică şi/sau ca rezultat al Societăți comerciale • Realizarea şi/sau modernizarea teritoriale și ghiduri-
termică din investiţiilor de care au ca activitate capacităţilor de producţie a energiei termice ADI, beneficiari
biomasă/biogaz creştere a puterii producerea de energie în din biomasă sau biogaz; pentru
şi energie instalate de scopul comercializării cheltuielile
geotermală producere a • Realizarea şi/sau modernizarea eligibile care nu
energiei electrice şi capacităţilor de producţie a energiei intră sub
termice din resurse electrice din biomasă sau biogaz; incidența
(PROGRAMUL regenerabile mai regulilor de
OPERAȚIONAL puţin exploatate. • Realizarea şi/sau modernizarea ajutor de stat
INFRASTRUCT capacităţilor de producţie a energiei termice
URA MARE, AP Reducerea emisiilor din energie geotermală. 20% din
6, O.S. 6.1) de carbon în costurile
atmosferă generate eligibile ale
de sectorul proiectului,
energetic prin pentru
înlocuirea unei părţi microîntreprinde
din cantitatea de ri și
combustibili fosili întreprinderile
consumaţi în fiecare mici
an (cărbune, gaz
natural). 30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii

40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mari

PAGINA 48 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Promovarea de Societățile comerciale din • Realizarea / modernizarea centralelor Maxim 20% din 1 iulie http://www.fo
Europeană și investiţiilor în acțiuni de reducere industrie care înregistrează electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 15.000.000 costurile 2019 nduri-
Guvernul cogenerare de a emisiilor de consumuri energetice de (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi euro eligibile ale ue.ro/poim-
României înaltă eficienţă carbon și de peste 200 tep/an și care pot biomasă proiectului, 2014#implem
creștere a eficienței dovedi un necesar util de pentru entare-
energetice prin energie termică pentru • Realizarea / modernizarea centralelor microîntreprinde ghiduri-
(PROGRAMUL instalarea de noi procesele industriale cu o electrice de cogenerare de înaltă eficienţă ri și beneficiari
OPERAȚIONAL capacități / durată de minim 4.000 h/an care utilizează gaze reziduale (maximum 8 întreprinderile
INFRASTRUCT modernizarea MWe) provenite din procese industriale mici
URA MARE, AP capacităților de Reprezentantul desemnat al
6, O.S. 6.4) cogenerare de unui parc industrial care 30% din
înaltă eficiență. înregistrează consumuri costurile
energetice de peste 200 eligibile ale
tep/an si care poate dovedi un proiectului,
necesar util de energie pentru
termică pentru procesele întreprinderile
industriale cu o durată de mijlocii
minim 4.000 h/an pentru
investițiile privind producția de 40% din
energie prin cogenerare de costurile
înaltă eficiență, si care poate eligibile ale
fi: proiectului
pentru
• administratorul parcului întreprinderile
mari
• distribuitorul de energie
al parcului industrial

PAGINA 49 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Refacerea Menţinerea şi Administratori desemnați în • Menținerea și refacerea ecosistemelor Maxim Variabilă 31 http://www.fo
Europeană și ecosistemelor refacerea condițiile legislației specifice forestiere și a serviciilor furnizate 10.000.000 decembrie nduri-
Guvernul degradate ecosistemelor și/sau proprietari ai fondului euro/ proiect 2020, ora ue.ro/presa/n
României degradate şi a forestier național aflat în • Menținerea și refacerea ecosistemelor 10:00 outati-am-
serviciilor furnizate proprietate publică lacustre și de ape curgătoare și a oi/details/6/62
(împăduriri, serviciilor furnizate 1
(PROGRAMUL coridoare ecologice Administratori desemnați în
OPERAȚIONAL etc.), situate în afara condițiile legislației specifice • Menținerea și refacerea ecosistemelor de
INFRASTRUCT ariilor naturale și/sau proprietari ai apelor de pajiști și a serviciilor furnizate
URA MARE, AP protejate suprafață aflate în proprietate
4, OS 4.1) publică • Menținerea și refacerea ecosistemelor de
peșteri și a serviciilor furnizate
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și
/sau proprietari de pajiști
permanente aflate în
proprietate publică

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și
/sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică

PAGINA 50 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Managementul Promovarea Ministerul Apelor și Pădurilor A. Acțiuni pentru managementul riscului la Prin program 0% Apel http://www.fo
Europeană și riscului la acțiunilor orientate în parteneriat cu structurile inundații sau ghidul nelansat nduri-
Guvernul inundații, spre prevenirea specializate să implementeze solicitantului ue.ro/presa/n
României eroziune principalelor riscuri măsurile specifice din cadrul B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere nu se propun outati-am-
costieră și alte accentuate de PMRI pentru acțiuni de tip A; valori maxime Ghid oi/details/6/62
riscuri manifestările ale supus 0
schimbărilor C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva consultării
identificate prin Ministerul Apelor și Pădurilor proiectelor.
altor riscuri până în
evaluarea climatice, îndeosebi în parteneriat cu ONG-urile și
naţională a inundații și eroziune alte structuri cu specializare în 17
riscurilor costieră, în vederea domeniul ecologic, pentru decembrie
evitării pagubelor acțiuni de tip A; 2018
economice și
(PROGRAMUL pierderii de vieți Administrația Națională de
OPERAȚIONAL omenești, precum și Meteorologie - pentru acțiunile
INFRASTRUCT a conformării cu de tip A specifice ANM;
URĂ MARE, AP cerințele directivelor
5, O.S. 5.1) din sector Administrația Națională “Apele
Române” pentru acțiuni de tip
B;
APEL alte organisme cu atribuţii în
NELANSAT prevenirea şi managementul
la nivel național a riscurilor
identificate pe baza evaluării
naţionale - acțiuni de tip C.

PAGINA 51 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Consolidarea Consolidarea Inspectoratul General pentru • Dotarea serviciilor profesioniste şi Variabilă 0% Apel http://www.fo
Europeană și capacităţii de capacităţii de reacţie Situaţii de Urgenţă şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu nelansat nduri-
Guvernul reacţie în caz în caz de dezastre instituţiile aflate în subordine; tehnică, mijloace şi echipament de ue.ro/presa/n
României de dezastre pentru a diminua intervenţie care să permită reducerea outati-am-
pierderile umane şi Serviciul de Telecomunicații timpului de intervenţie în caz de dezastre, oi/details/6/61
materiale Speciale; răspunsul în caz de dezastru major, 9
protecţia personalului de intervenţie,
(PROGRAMUL Creşterea gradului Instituţii specializate care pot creşterea eficienţei răspunsului şi
OPERAȚIONAL de conştientizare a interveni pentru gestionarea protejarea mediului;
INFRASTRUCT populaţiei şi unor situații de urgență • Dezvoltarea infrastructurii aferente
URĂ MARE, AP autorităţilor în specifice, în parteneriat cu sistemului de pregătire a personalului din
5, O.S. 5.2) legătură cu riscul IGSU; serviciile de urgenţă profesioniste şi
producerii voluntare prin dezvoltarea bazelor şi
dezastrelor Servicii voluntare (prin poligoanelor specializate de pregătire în
autoritatea locală domeniile CBRN, căutarea-salvarea din
responsabilă) care pot medii ostile şi asanarea de muniţie;
interveni pentru gestionarea • Modernizarea sistemului de comandă a
unor situații de urgență incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în
specifice, în parteneriat cu vederea asigurării interoperabilităţii
IGSU. structurilor cu atribuţii în domeniul
APEL gestionării situaţiilor de urgenţă;
NELANSAT • Construirea și dotarea unor centre
regionale de intervenție multi-risc în
vederea asigurării unui răspuns oportun și
eficient la nivel regional și completarea și
dotarea centrelor rapide de intervenție.

PAGINA 52 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Fundamentarea Introducerea de Unităţi administrativ-teritoriale Prin acest apel, vor fi sprijinite unități Variabilă Variabilă 31 http://poca.ro/
Europeană și deciziilor, sisteme și administrativ teritoriale de la nivelul județelor și ianuarie solicitare-
Guvernul planificare standarde comune municipiilor din regiunile mai puțin dezvoltate în 2019, ora finantare/cere
României strategică și în administrația formularea politicilor publice, motivarea 17.00 rea-de-
măsuri de publică locală ce Pot fi parteneri (asociați) în proiectelor de acte administrative cu caracter proiecte-nr-
simplificare optimizează cadrul acestui apel: normativ și planificarea strategică instituțională cp-12-2018-
pentru cetățeni procesele orientate less-mysmis-
la nivelul către beneficiari în unități administrativ-teritoriale poca-471-2-1/
administrației concordanță cu (județe, municipii) din regiunile
publice locale SCAP mai puțin dezvoltate,
din regiunile
mai puțin ONG-uri,
dezvoltate
parteneri sociali (organizaţii
(PROGRAMUL sindicale, organizații
OPERAȚIONAL patronale, precum și formele
CAPACITATE de asociere ale acestora cu
ADMINISTRATI personalitate juridică),
VĂ, AP 2, OS
2.1) instituții de învățământ
superior acreditate.

PAGINA 53 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Acordarea de sprijin Deţinătorii publici şi privaţi de Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este Maxim - 28 iunie https://bit.ly/2
Europeană și prima financiar pentru teren agricol şi formele reprezentat de costuri standard pe hectar pentru 7.000.000 2019, ora QnnHoS
Guvernul împădurire și înființarea de asociative ale acestora împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, euro 14
României crearea de plantaţii forestiere, sub forma a două prime, după cum urmează:
suprafețe respectiv realizarea
împădurire de trupuri de pădure
și perdele forestiere • Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere
de protecție. (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile
(PROGRAMUL de elaborare a proiectului tehnic de
NAŢIONAL DE împădurire - acordată pentru toți
DEZVOLTARE beneficiarii schemei,
RURALĂ,
Submăsura 8.1)
• Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă
de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de
întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere
şi pentru compensarea pierderilor de venit
agricol ca urmare a împăduririi – acordată
în funcție de categoria de beneficiar și tipul
de teren.

PAGINA 54 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Norvegia, RO-CULTURA Reducerea Instituție publică de cultură • activități de restaurare și conservare a Minim 50.000 0% Apel https://bit.ly/2
Islanda, disparităţilor (muzeu, teatru, operă, bunurilor culturale mobile; Euro nelansat CySnwZ
Liechtenstein Susținerea economice şi operetă, filarmonică, • elaborarea și depunerea spre avizare a
și Guvernul expozițiilor sociale din Spaţiul bibliotecă, arhivă, centru documentației de clasare a bunurilor Maxim
României inovative cu Economic cultural etc.) care deține culturale mobile restaurate; 130.000 Euro
bunuri culturale European; calitatea de proprietar sau • activități de formare/dezvoltare
mobile deține un alt drept real asupra profesională a membrilor echipei de
restaurate întărirea relațiilor bunurilor culturale mobile care proiect, prin activități de instruire formală
bilaterale dintre urmează a fi restaurate, și non-formală, observare directă la locul
statele donatoare și clasate și expuse în cadrul de muncă (job shadowing, mentorship
România proiectului etc.), vizite de studiu etc.;
• amenajarea de expoziții inovative, de
consolidarea Parteneri de proiect din bază sau temporare, a bunurilor culturale
(MECANISMUL dezvoltării România: mobile, inclusiv prin utilizarea noilor
FINANCIAR AL economice și tehnologii;
SPAŢIULUI sociale prin organizație • organizarea de programe culturale în
ECONOMIC cooperare culturală, nonguvernamentală; legătură cu bunurile culturale mobile
EUROPEAN antreprenoriat societate comercială; restaurate;
2014-2021) cultural și societate cooperative; • activități de cercetare a bunurilor culturale
managementul instituție publică de cultură mobile restaurate;
patrimoniului (muzeu, teatru, operă, • realizarea de prezentări specifice în
cultural. operetă, filarmonică, cadrul unor evenimente științifice de
bibliotecă, arhivă, centru specialitate (sesiuni de comunicări,
cultural etc.); colocvii etc.);
instituție de cercetare; • valorificarea științifică a bunurilor culturale
APEL
instituție de învățământ. mobile restaurate, de exemplu, prin
NELANSAT
publicarea de lucrări științifice (articole,
B. Parteneri de proiect din studii, cercetări etc.).
statele donatoare:

orice entitate publică sau Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi
privată, comercială sau considerate eligibile dacă solicitantul justifică
necomercială, inclusiv necesitatea derulării lor în scopul implementării
organizații proiectului în condiţii optime, respectând
nonguvernamentale obiectivele și rezultatele Programului.

PAGINA 55 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Guvernul Programele de Sprijinirea activității Reprezentantul unei asociaţii, Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- Neprecizată Minim 5% Depunere http://www.m
României finanţare ale românilor de fundaţii, unităţi de cult, al unei păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii continuă prp.gov.ro/we
Ministerului pretutindeni prin categorii de organizaţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a b/documente-
pentru Românii acordarea de neguvernamentale ale românilor din vecinătate, din emigraţie şi din necesare-
de pretutindeni finanţări românilor de pretutindeni sau diaspora de mobilitate, precum şi întărirea depunerii-de-
nerambursabile şi a unei organizaţii legăturilor dintre România şi comunităţile proiecte/
alte mijloace de internaţionale; româneşti din afara graniţelor ţării.
sprijin financiar, în Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"-
limita bugetului Persoană fizică autorizată sau păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
alocat, cu juridică de drept public sau românilor, promovarea României şi a valorilor
respectarea privat din România sau din comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-
principiilor liberei străinătate și care utilizează mediei de expresie românească din comunităţile
concurenţe, finanțări nerambursabile româneşti de peste hotare.
eficacităţii utilizării pentru derularea de proiecte Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea
fondurilor publice, sau acțiuni în sprijinul procesului de integrare a românilor care îşi au
transparenţei şi a românilor de pretutindeni. domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
tratamentului egal. păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
românilor de pretutindeni şi formarea noii
generaţii, care să reprezinte România şi
interesele româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi
respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"-
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de români.
Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene - (program valabil numai pentru
prima sesiune de finanțarea a anului 2019) –
promovarea la nivel european a imaginii
României și a expertizei românești la nivel de
competențe specifice, creșterea vizibilității
Președinției României, sprijinirea și promovarea
valorilor comune europene la nivelul
organizațiilor reprezentative ale românilor din
afara granițelor țării în scopul respectării
drepturilor românilor de pretutindeni și
diseminării informațiilor privind oportunitățile
disponibile în țările membre pentru toți cetățenii
europeni.

PAGINA 56 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Guvernul Proiecte de Consolidarea Instituții de învățământ Proiectele declarate câștigătoare in urma Maxim - Depunere http://uefiscdi.
României cercetare ERA- sistemului național superior publice si private competițiilor trans-naționale ERA-NET/ERA- 250.000 euro, continua gov.ro/articol
NET / ERANET de CDl prin acreditate; NET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, in situația in e/4536/Pache
Cofund intensificarea respectiv din Planul NAȚIONAL de Cercetare care Romania t-de-
colaborării in Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – este informatii-
cercetarea Institute Naționale de CDl; 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare coordonatorul ERANETERA
europeana de europeana si internaționala, Subprogramul 3.2 proiectului NET-
excelenta; Orizont 2020. trans-național; Cofund.html
Alte organizații de cercetare
Consolidarea de drept public sau privat; Maxim
sistemului național Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA- 200.000 EUR,
de CDl prin NET Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 in situația in
intensificarea Agenți economici (IMM-uri si Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada care Romania
cooperării întreprinderi mari); 2016-2019 este următorul: este partener
internaționale – in proiectul
lansarea de apeluri transnațional.
2016: 3.575.500 lei;
tematice comune in Unități de administrație
parteneriat cu alte publica locala sau centrala; 2017: 17.000.000 lei;
tari, activități 2018: 22.450.000 lei;
comune de 2019: 25.000.000 lei.
cercetare, echipe de Organizații
cercetare mixte, in nonguvernamentale.
vederea accesării
altor fonduri
disponibile prin
programele de
Entitățile menționate mai sus
cercetare-dezvoltare
pot participa la competiția
la nivel internațional;
trans-naționala ca unic
partener (parte romana) sau
Creșterea vizibilității in parteneriat cu alte instituții
României la nivel din Romania.
internațional in
domeniul cercetării
si inovării. Instituțiile, altele decât cele
prevăzute in OG 57/2002 cu
modificările si completările
ulterioare, pot participa in
acest tip de proiecte doar cu
finanțare proprie.

PAGINA 57 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Norvegia, RO-CULTURA a) consolidarea Instituție publică de cultură  inițiative de artă contemporană (artă Între 50.000 În cazul Apel https://www.r
Islanda, antreprenoriatului (muzeu, teatru, operă, plastică, artă dramatică, muzică, etc.); euro și autorităților nelansat o-
Liechtenstein Consolidarea cultural; operetă, filarmonică,  producții artistice rezultate ca urmare a 200.000 euro publice cultura.ro/stiri
și Guvernul antreprenoriatu b) dezvoltarea bibliotecă, arhivă, centru documentării istoriei culturale a /stiri-
României lui cultural și publicului; cultural etc.) minorităților și grupurilor sociale, etnice și - minim 0% program/publi
Dezvoltarea c) întărirea culturale, altele decât minoritatea romă; carea-spre-
publicului cooperării culturale Organizație non-  abordări inovative ale patrimoniului consultare-
și a schimbului guvernamentală, constituită în cultural ce vizează dezvoltarea publicului; publica-a-
cultural între statele baza Ordonanţei Guvernului  schimb de experiență, know-how și bune În cazul ONG- ghidului-
donatoare și nr. 26/2000 cu privire la practici în sectoarele culturale și creative urilor solicitantului-
(MECANISMUL România. asociaţii şi fundaţii, cu cu entități din statele donatoare; pentru-apelul-
FINANCIAR AL modificările şi completările  inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ - minim 10% 4
SPAŢIULUI ulterioare profesioniștilor din sectoarele culturale și
ECONOMIC creative și/sau a lucrărilor acestora;
EUROPEAN Societate comercială și  dezvoltarea potențialului de angajare în
2014-2021) societate cooperativă cadrul sectoarelor culturale și creative;
 dezvoltarea sau actualizarea
competențelor și abilităților artiștilor și
profesioniștilor activi în sectoarele
culturale și creative, adaptate unui mediu
APEL în continuă schimbare;
NELANSAT  dezvoltarea profesională a membrilor
echipei de proiect prin activități de
instruire formală și non-formală, mentorat,
job shadowing, etc.;
 dezvoltarea de noi produse și servicii
culturale și introducerea lor pe piață;
 creșterea incluziunii și conștientizării
publice cu privire la diversitatea culturală;
 implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și creative,
care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
• abordări interdisciplinare.

PAGINA 58 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Norvegia, RO – Energie Susținerea Orice entitate, privată sau Apelul 1 – Creșterea capacității de a furniza Între 200.000 Variabilă 14 martie https://www.in
Islanda şi investițiilor în publică, comercială sau non- energie regenerabilă – Hidroenergie euro şi 2019, ora novasjonnorg
Lichtenstein hidroenergie, comercială și organizații non- 2.000.000 14 e.no/en/start-
Creșterea
energie geotermală guvernamentale recunoscute Apelul 2 - Creșterea capacității de a furniza euro page/eea-
capacității de a
și alte surse de ca persoane juridice în energie regenerabilă – Energie geotermală norway-
furniza energie
energie România grants/Progra
regenerabilă
regenerabilă Apelul 3 - Creșterea capacității de a furniza mmes/renew
Parteneri eligibili: energie regenerabilă – alte surse de energie eable-
regenerabilă energy/roman
Orice entitate, privată sau ia/res-calls/
(GRANTURILE publică, comercială sau non-
SEE ŞI comercială recunoscută ca
GRANTURILE persoană juridică în Norvegia
NORVEGIENE) sau România

Norvegia RO – Energie Susținerea IMM-uri și ONG-uri (inclusiv Investiţii în hidroenergie, energie geotermală și Între 50.000 Variabilă 14 martie https://www.in
investițiilor în întreprinderi sociale ce alte surse regenerabile de energie euro şi 2019, ora novasjonnorg
hidroenergie, realizează activități 200.000 euro 14 e.no/en/start-
Schemă de
energie geotermală economice) page/eea-
Granturi Mici
și alte surse de norway-
energie grants/Progra
regenerabilă mmes/renew
Parteneri eligibili: eable-
energy/roman
(GRANTURILE
NORVEGIENE) Orice entitate, privată sau ia/res-calls/
publică, comercială sau non-
comercială recunoscută ca
persoană juridică în Norvegia
sau România

PAGINA 59 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Promovarea Consorțiu (coordonator de Crearea unui catalog selecționat de filme Variabil Minim 20% 7 martie https://eacea.
Europeană educației educației proiect și cel puțin 2 parteneri) europene și materiale pedagogice aferente care 2019, ora ec.europa.eu/
cinematografic cinematografice și de entități juridice europene să fie puse la dispoziția tinerilor cu vârste 13.00 creative-
e îmbunătățirea (întreprinderi private, cuprinse între 11 și 18 ani care frecventează europe/fundin
cunoștințelor și a organizații non-profit, asociații, școli primare, gimnaziale și liceale din țările g/support-for-
interesului publicului organizații de caritate, participante la subprogramul MEDIA. film-
cu privire la operele fundații, primării/consilii education-
audiovizuale orășenești etc.) cu sediul într- 2019_en
(PROGRAMUL europene, inclusiv una din țările participante la
EUROPA în ceea ce privește subprogramul MEDIA și Activitățile vor viza: obținerea drepturilor
CREATIVĂ, patrimoniul deținute direct sau prin educaționale ale filmelor, pregătirea pachetelor
SUBPROGRAM audiovizual și participare majoritară de de dublare sau subtitrare, materialele
UL MEDIA) cinematografic, mai cetățeni din țările respective pedagogice și activitățile de diseminare și
ales în rândul promovare către școlile vizate și către publicul
publicului tânăr larg.

Facilitarea circulației
filmelor europene pe
plan mondial și a
filmelor
internaționale în
Uniune pe toate
platformele de
distribuție prin
intermediul
proiectelor de
cooperare
internațională în
sectorul audiovizual

PAGINA 60 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Promovarea Entități juridice europene Organizarea de festivaluri audiovizuale în țările Minim 19.000 - 7 mai https://eacea.
Europeană festivalurile de diversităţii de (societăți private, organizații participante la subprogramul MEDIA euro 2019, ora ec.europa.eu/
film producții fără scop lucrativ, asociații, 13.00 creative-
audiovizuale organizații caritabile, fundații, Prin festival audiovizual se înțelege un Maxim 75.000 europe/fundin
europene municipalități/primării etc.) eveniment: euro g/support-
(PROGRAMUL
care își au sediul în una dintre festivals-
EUROPA
Îmbunătățirea țările participante la • 2019-call-
CREATIVĂ, care propune un program de filme eligibile
cunoștințelor subprogramul MEDIA și care (filme artistice, documentare sau de eacea-
SUBPROGRAM
publicului cu privire sunt deținute în mod direct animație) proiectate pentru un număr 322018_en
UL MEDIA)
la producțiile sau prin participare majoritară mare de spectatori, incluzând atât publicul
audiovizuale de resortisanți ai acestor țări larg, cât și profesioniști din domeniul
europene și sporirea audiovizualului acreditați internațional, dar
interesului față de și presa;
acestea • care se derulează într-o anumită perioadă
de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
• care este supus unui regulament/unei
proceduri de selecție clare.

Uniunea Programul Îmbunătățirea Autorități locale/ regionale/ • Axa prioritara 1 – Inovare si Variabilă 15% Variabil http://www.int
Europeana Transnațional politicilor publice si naționale; responsabilitate sociala in Regiunea erreg-
Dunărea a cooperării organisme de drept public; Dunării danube.eu/rel
instituționale, Grupări Europene de evant-
implementate de un Cooperare Teritoriala (GECT); • Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de documents/pr
parteneriat organizații internaționale si mediu si cultura in Regiunea Dunării ogramme-
transnațional extins organisme private, inclusiv main-
IMM-uri. documents
• Axa prioritara 3 – Conectivitatea in
Aria eligibila a programului Regiunea Dunării
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia, • Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Germania (landurile Baden Regiunea Dunării
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

PAGINA 61 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Programul de Reducerea Întreprinderi mici și mijlocii COSME furnizează următoarele tipuri de Variabilă Variabilă Variabil http://ec.euro
Europeana competitivitate decalajelor de pe asistență: pa.eu/researc
pentru piața in ceea ce Clustere • Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile h/participants/
întreprinderi și privește furnizarea care au dificultăți in obținerea de portal/deskto
IMM-uri - de finanțări IMM- Autorități publice împrumuturi din sistemul bancar p/en/opportun
urilor. • Capital pentru fondurile de capital de risc ities/cosme/in
COSME ce furnizează investiții pentru IMM-urile dex.html#c,ca
aflate in stadiul de extindere si creștere lls=CallIdentifi
• Informații practice gratuite și servicii directe er.Status/t/FO
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, RTHCOMING
informații despre noile piețe sau despre /1/1/0&CallId
legislația sau programele UE entifier.Status
• Acțiuni de cooperare in rețea sau de /t/OPEN/1/1/0
schimb de experiența pentru cei ce &CallIdentifier
elaborează politicile relevante, având ca .Status/t/CLO
scop reducerea poverii administrative SED/0/1/0&+
asupra IMM-urilor si îmbunătățirea PlannedOpen
condițiilor-cadru pentru afaceri ingDate/asc
• Stabilirea de elemente de referința si
realizarea de studii pentru îmbunătățirea
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor
industriale la nivel european sau global,
sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

PAGINA 62 DIN 63 10 IANUARIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea PROGRAMUL Îmbunătățirea Autorități publice Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Variabilă Variabilă Variabil http://www.er
Europeana ERASMUS+ șansele de angajare Programe Comunitare in Domeniul Educației si asmusplus.ro/
ale tinerilor prin Companii / întreprinderi Formarii Profesionale:
dobândirea de
competente Instituții publice/private • Proiecte de mobilitate
suplimentare • Parteneriate strategice
apreciate de Instituții școlare • Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu http://eacea.e
angajatori, precum responsabilii politicilor de tineret c.europa.eu/e
si îmbunătățirea Instituții universitare rasmus-
competentelor plus/funding_
lingvistice. Organizații en
nonguvernamentale Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

• ”Alianțele cunoașterii”
• ”Alianțele competentelor sectoriale”
• Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
• Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
• Jean Monet
• Masterat in cotutela
• Sprijin pentru politici
• Sport

PAGINA 63 DIN 63 10 IANUARIE 2019